6/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Pohled na hotel U Českého lva kolem roku 1930

detail

foto z archívu města

Dominantou dolní části náměstí Arnošta z Pardubic byl vedle budovy měšťanské školy hotel U Českého lva. Budova pocházela z 18. století. Z důvodu celkového zchátrání bylo rozhodnuto v roce 1987 o demolici objektu.

detail

foto Ing. V. Procházka

Na místě původního komplexu budov hotelu U Českého lva byly vystavěny na počátku 90. let 20. století objekty zvláštní školy. Areál zůstal nedokončen. Původní projekt uvažoval též o školní jídelně a tělocvičně. Před několika týdny zastupitelstvo města rozhodlo o dostavbě areálu základní školy.
 

K A M   A   K D Y

TANEČNÍ ODDĚLENÍ MDDM ÚVALY VÁS ZVE
3. června 2005 od 17 h do sokolovny v Úvalech na
TANEČNÍ AKADEMII,
vystoupí děti z tanečních kroužků MDDM Úvaly a členové TS RYTMUS


ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD MDDM ÚVALY POŘÁDÁ
4. ČERVNA 2005 OD 9.00 H
PRO MALÉ ŠACHISTY V BUDOVĚ MDDM
MEMORIÁL JAROSLAVA NOVOTNÉHO


Městský dům dětí a mládeže Úvaly zve děti na divadelní představení agentury ANIMA CANDIDA
POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU
v úterý 7. června 2005 v 16 hdo sálku DPS


DEN STAROSTY
se bude konat ve středu 8. června 2005 od 8 do 17 hodin na Městském úřadě v Úvalech.
Od 17 hodin bude v DPS v Úvalech veřejné setkání s občany.


Žáci a učitelé ZŠ Úvaly Vás zvou na výstavu
Svět rostlin, zvířat, věcí a lidí
v prostorách úvalské školy ve dnech
10. června od 14.00 - 17.00 hodin,
11. června od 8.00 - 16.00 hodin


Dne 13. června 2005 se uskuteční
setkání s poslancem za ODS Ing. Petrem Tluchořem
v 17 hodin v sále DPS.


Městský dům dětí a mládeže Úvaly
uvádí 15. června od 18 h
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČELÁKOVICE


Pozvánka

na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města č. 04/2005, které se bude konat ve čtvrtek 16. června 2005 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti rady města,
2) Úprava rozpočtu města,
3) Majetkoprávní záležitosti,
4) Pozemky z Pozemkového fondu ČR,
5) Různé,
6) Připomínky, náměty členů zastupitelstva a občanů.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

MDDM A PAN JIŘÍ ŠTORK
VÁS ZVOU V PÁTEK 17.6.2005 OD 18 H DO MDDM NA
LITERÁRNÍ PODVEČER SE SPISOVATELEM IVANEM KLÍMOU


RESTAURACE U KÁŠI A SK ÚVALY POŘÁDAJÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SPARTA HOKEJ - SPARTA FOTBAL
18. 6. 2005 od 13.30 hodin na hřišti v Pařezině.
Účast přislíbil Bříza, Hnilička, Výborný, Hlaváč, Brož, Kučera, Šrek, Žemlička, Chabada, Volek, Zelenka, Hlinka, Hrdina, Baranek, Siegl, Svoboda, Frýdek, Vrabec, Sova, Otepka, Novotný, Němeček.
PROGRAM:
10.15 SK ÚVALY "B" - STARÁ BOLESLAV
13.30 SPARTA HOKEJ - SPARTA FOTBAL
17.00 SK ÚVALY "A" - SOKOL SKALSKO
(??? OSLAVY PŘÍPADNÉHO POSTUPU ???)
20.00 DISKOTÉKA
Občerstvení zajištěno po celý den.


Pozvánka

pro rodiče a přátele školy na slavnostní otevření sportovního areálu pod školou, které se bude konat 18. června 2005 v 9.00 hodin.
Součástí programu bude akce "Sportuje celá rodina" a "Ekologický jarmark".
Těšíme se na vaši návštěvu.

Žáci a učitelé ZŠ Úvaly

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

proběhla 2 jednání
- Pan Štěpánek požádal o uvolnění z funkce předsedy komise pořádku a životního prostředí, a to ze zdravotních důvodů; rada souhlasí.
- Rada souhlasila s přepažením zasedací místnosti stavebního úřadu příčkou s dveřmi za účelem vybudování další kanceláře a zvětšení plochy pro archivaci.
- Rada obdržela žádost p. Hájka o ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 525 (prodejna zeleniny), schválila okamžité vypsání výběrového řízení. Na dalším jednání byly výsledky vyhodnoceny a bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na prodejnu potravin s p. Jiřím Čermákem.
- Rada souhlasila s odkoupením prací studentů fakulty architektury ČVUT (návrhy úpravy náměstí a dostavby školy), které byly městu dne 18. 4. 2005 představeny. Cena do 15 000,- Kč.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou Staving, a.s., na provedení statického zajištění budovy hasičského domu. Cena je 390 000,- Kč + DPH.
- Město potřebuje mít pro účely dostavby dostatečnou projektovou dokumentaci stávajících budov školy. Radní s odkazem na své předchozí rozhodnutí nesouhlasí s doměřením a zpracováním dat odbornou firmou za cenu v řádech statisíců a doporučují zadat tuto práci studentovi fakulty architektury p. Hlavatému, který je autorem studie návrhu dostavby školy. Cena cca do 25 tis. Kč.
- Rada projednávala problematiku převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR na město. Bude intenzivně jednáno s výkonným výborem pozemkového fondu, bude odeslán dopis Prezidiu pozemkového fondu a budou využity další možnosti v rámci soudního procesu. Ing. Krutský se ohradil proti vyjádření pana starosty na jednání zastupitelstva, že zodpovědný není starosta, nýbrž rada města.
- Bude prověřen celkový stav vodovodu v ulici Janáčkova; lidé poukazovali na jeho vedení v azbestobetonových trubkách a mají obavu, zda voda není díky tomu závadná.
- Společnost Arnika požaduje vyjádření ohledně opatření města vůči stavebnímu úřadu v návaznosti na vyjádření ombudsmana týkajícího se výstavby závodu ESSA Czech. Odpověď bude připravena.
- Rada souhlasila s umístěním informační skříňky na majetek města Úvaly naproti budově nádraží ČD v blízkosti dalších informačních skříněk pro fotbalové družstvo Stará dáma.
- V návaznosti na novelu školského zákona pozbyla platnost výjimka udělená v předchozím období radou města na počet dětí ve třídě. Ředitelka MŠ Kollárova žádá o schválení povolení počtu 25 dětí v každé třídě, rada souhlasila.
- Rada města souhlasí s odstoupením od nájemních smluv na nebytové prostory v čp. 527 a 1144 Pražská ulice s panem Alešem Novákem, Pod Pekárnou 3, Praha 9, a to z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby. Dluh bude vymáhán.
- Podle aktuálního znění zákona o odpadech mají některé obce (dle množství odpadu) povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství. Tato povinnost se týká i Úval. Z oslovených firem a nabídek je radě doporučeno rozhodnout mezi firmou A.S.A., s.r.o., která smluvně zajišťuje odvoz odpadů, a firmou ISES, s.r.o., která plán zpracovala pro Středočeský kraj jako celek. Cenově jsou tyto 2 nabídky téměř shodné. Rada souhlasila se zadáním firmě A.S.A., s r.o., zejména z důvodu znalosti prostředí, a požadovala jednat o snížení nabídkové ceny.
- Byla předložena nabídka firmy Praktik Liberec, s.r.o., na odběr vyřazených chladících zařízení. Město je povinno zajistit odkládání těchto nebezpečných odpadů, probíhá ve sběrném dvoře a stávající odvozové firmě platíme až 9 Kč/kg. Předložená nabídka obsahuje návrh odvozu bezplatně a za vybrané značky naopak město obdrží částku 30 Kč/ks. Rada souhlasila.
- Rada projednávala možnost stát se plátcem DPH (město zatím plátcem není). Vzhledem k tomu, že s tímto nejsou v Úvalech žádné zkušenosti, bude dojednána informační schůzka se zástupci MěÚ Český Brod, protože Český Brod plátcem je.
- Paní Menšíková požádala o možnost odkoupení části pozemku za domem čp. 203 za účelem stavby rodinného domu. Rada konstatovala, že tento pozemek není vhodné prodávat z důvodu plánovaného využití do budoucna. Jedná se o jeden z mála pozemků v majetku města v jeho centru.
- Proběhlo jednání se zástupci firmy PT Servis. Uznávají, že k nadměrnému navážení na jejich pozemek došlo, jsou ochotni se podřídit sankcím ze strany města, ale zároveň žádají o umožnění konečné úpravy pozemku (dodatečné povolení), aby mohlo dojít ke stavbě skladovací haly na zeleninu dle připraveného projektu. Radní proti stavbě haly námitky neměli (je v souladu s územním plánem), potvrdili nezbytnost uplatnění sankcí. Nicméně město je ochotno přikročit k udělení pokut v nižších sazbách rozpětí, pokud firma PT Servis recipročně bude ochotna městu přispět na investice v dané oblasti a věnuje peníze na kulturní či sociální potřeby města. PT Servis navrhuje chodník pro pěší mezi Hodovem a ulicí Purkyňova, předloží projekt. Rada souhlasila.
- V minulém roce docházelo opakovaně k nepovoleným akcím s hudební produkcí v oblasti Škvorecké obory (tzv. Králičina). Následně proběhlo jednání s majitelem pozemku Lesy ČR o zabránění vjezdu na pozemek a byla instalována dopravní značka zákaz vjezdu. Dalším krokem bude instalace uzamykatelné závory na náklady města.
- Rada obdržela dopis manželů Repčíkových, který se týkal řešení problému povrchu ulice Kollárova, silnice I/12 (kolínská) a tlaku vody v uličním řadu. Odpověď bude zpracována a rada požaduje zdůraznit, že opravovány a rekonstruovány jsou v rámci možností především ulice na pozemcích v majetku (alespoň částečném) města, protože na tyto je možné získat dotace. To není případ "zadní části" ulice Kollárova, která je zatím v soukromém vlastnictví.
- Projektant stavby modernizace trati ČD provedl v souladu s požadavkem města zaústění dešťové kanalizace až za Mlýnský rybník přímo do Výmoly, správce toku Povodí Labe ale požaduje retenční nádrž. S vyústěním před rybník nesouhlasí majitel rybníku, zřízení retenční nádrže je velmi nákladné, z toho důvodu je navrženo oddělit drážní vody od městských. Drážní vody půjdou Denisovou ulicí za rybník do Výmoly a před rybník zůstane zaústěna stávající dešťová kanalizace. Rada s tímto řešením souhlasila.
- Rada obdržela celkem 3 podněty Ing. Vrby týkající se bezpečnosti obyvatel lokality Hodov. Jedná se zejména o zřízení přechodu pro chodce a vybudování veřejného osvětlení. Vzhledem k finančně i technicky velké náročnosti na vybudování chodníku podél silnice II/101 (jirenská) bude prověřena možnost přístupu ulicemi mezi domy, opětovně bude vyžádáno stanovisko policie. Město se nebude podílet na vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Hodov, což stavebníci od počátku vědí.
- Po provozovateli koupaliště bude požadována úprava cesty pro pěší od čistírny odpadních vod ke vchodu na koupaliště. Tato cesta vedla podél pozemku za koupalištěm.
- Firma Pro-Consult předložila na základě provedeného monitoringu potrubí pomocí kamery návrh zpracování projektové dokumentace na přeložení dešťové kanalizace v ulici Na Spojce. Nabízená cena 135 tis. Kč + DPH. Rada požadovala snížení ceny.
- Byl osloven projektant splaškové kanalizace firma Hydroprojekt s žádostí o nabídku na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o ulice 5. května, Srbská, Ruská, Janáčkova. Nabídková cena Hydro-projektu činí 378 tis. Kč + DPH. Radní se domnívají, že tato cena je neúměrně vysoká a požadují jednat o razantním snížení ceny a oslovit jiné firmy.
- Vzhledem k nutnosti oprav některých komunikací byly poptány firmy. Rada projednávala způsob a rozsah oprav. Jako celkově nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Toman, ceny: Maroldova - 416 tis. Kč, Raisova - 361 tis. Kč, B. Němcové - 202 tis. Kč, Nerudova 80 tis. Kč, Havlíčkova 45 tis. Kč. Ulici Smetanovu nabízí buď pouze zdarma opravit prostřikem nebo důkladnější opravu frézováním, cena 400 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že stále není jasné, jak bude veden svod dešťových vod z traťového tělesa, nedoporučují radní v tuto chvíli zásadnější opravu povrchu a po vyjasnění územního rozhodnutí na modernizaci trati bude rozhodnuto o zásadnější opravě.
- Rada obdržela stížnost majitele pozemku mezi Tyršovou ulicí a Výmolou p. Prokůpka na vyústění dešťové kanalizace na tento pozemek bez jeho vědomí, čímž je pozemek poškozován. Firma Hochtief, která rekonstrukci Tyršovy ulice provádí, navrhla technické řešení odvodnění včetně realizace, cena 76 tis. Kč + DPH. Bude proveden ruční výkop, budou osazeny betonové žlaby, bude provedeno obetonování a též bude usazen výústní objekt. Rada souhlasila.
- Pan Mestek podal žádost o rozšíření vozovky v Tyršově ulici před jeho domem z důvodu ztížení vjezdu do garáže. Jedná se o nejužší místo, ulice je jednosměrná. Rada souhlasila s rozšířením formou odstavného parkoviště.
- Na základě již dříve uzavřené smlouvy na zpracování řešení oddělení dešťových a splaškových vod se společností Pro Consult byla navržena konečná cena díla 25 tis. Kč + DPH. Rada souhlasila.
- Rada obdržela nabídku firmy VRV Praha na uzavření mandátní smlouvy na vypracování dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na splaškovou kanalizaci pro čtvrť V Setých. Cena: 80 tis. Kč, majetkoprávní jednání 500,- Kč/h, cestovné. Radní se přiklonili k variantě uzavřít spíše dohodu o provedení práce s fyzickou osobou, zejména z finančních důvodů.
- Ředitelka MDDM požádala město jako majitele objektu o souhlas s položením nové podlahy v tanečním sále. Stávající parkety jsou vlivem vlhkosti (vzlínání v roce 2003) poničené. 50 tis. Kč zabezpečí MDDM sponzorsky, 20 tis. Kč uhradí ze svého rozpočtu, 10 - 30 tis. žádost o příspěvek města. Rada souhlasí s opravami a souhlasí s příspěvkem 10 tis. Kč ze strany města.
- Město obdrželo celkem 3 žádosti o využití části domu čp.328, Škvorecká ulice. Manželé Pagáčovi a sl. Müllerová žádají o přidělení části domu pro účely bydlení a nabízejí rekonstrukci. RC MODEL KLUB Úvaly žádá o využití na klubovnu a dráhu pro provozování automodelářského klubu. Rada města požaduje před případným přidělením bytu, aby oba žadatelé předložili k posouzení alespoň základní představu o rekonstrukci (seznam prací a jejich zajištění) a způsob financování této akce. Pro automodelářský sport bude vytipován vhodný pozemek.

- Rada projednala všechny došlé žádosti o finanční příspěvek města.
Žádosti podali:
- TJ Sokol (házená) předložil rozpočet plánovaných akcí bez konkrétní žádosti (433 tis. Kč včetně DPH na podhled tělocvičny, 160+50 tis. Kč na úpravu hřiště, 150 tis. Kč na úpravu sprch),
- kroužek mladých hasičů žádá 45 tis. Kč na technické vybavení,
- RC Model klub Úvaly (autíčka na dálkové ovládání) žádá 60 tis. na vybudování nové dráhy, kdy dalších 80 tis. Kč zajistí vlastními prostředky,
- Církev československá husitská žádá příspěvek na činnost, neuvádí konkrétní částku,
- SK Úvaly (fotbal) předložil rozpočet plánovaných akcí, není požadována konkrétní částka (1 mil. Kč na dostavbu nových šaten a 25 tis. Kč na údržbu trávníku, kdy dalších 145 tis. Kč zajistí vlastními prostředky),
- Junák předložil náklady na připravované akce, není požadována konkrétní částka (12 tis. na zabezpečení klubovny, 9 tis. na akci "skautský den", 19 tis. na umožnění nového tábořiště, 33 tis. na novou elektroinstalaci v klubovně),
- chovatelé žádají 1,5 tis. na poháry, další 1 tis. Kč zajistí sami,
- rybáři žádají o příspěvek na rekonstrukci vodní nádrže a na činnost kroužku dětí, částka není konkretizována,
- Tenis club žádá 120 tis. Kč na rekonstrukci klubovny.

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2005 je pro tyto účely vyčleněna částka 250 tis. Kč. Rada se rozhodla prozatím přidělit pouze jediný příspěvek, a to organizaci Junák - 20 tis. Kč na opravu elektroinstalace klubovny. Radní navrhují částku 250 tis. Kč na nejbližším jednání zastupitelstva zvýšit na 500 tis. Kč a následně přidělit jednotlivým organizacím. Problematika bude projednána na rozšířené radě v červnu. Organizace, které nedaly konkrétní finanční požadavek na investice s uvedením vlastního dofinancování akce, budou požádány o doplnění informací. Tenis club bude požádán o upřesnění informací ohledně členství dětí a mládeže.
- Rada byla informována o zaregistrování domény "městoúvaly.cz", které zajistil ing. Rubeš. Na této doméně by měly vzniknout stránky města, které budou zajištěny ve spolupráci s ing. Rubešem a které se budou orientovat zejména na město a úřad.
- Rada schválila členy poroty pro architektonickou soutěž na dostavbu areálu školy (3 členové + 2 náhradníci z řad tzv. nezávislých, tj. členové komory architektů, a dále 2 členové + 2 náhradníci z řad tzv. závislých, tj. zástupce města. Seznam navrhovaných členů: Ing. arch. Ján Štempel (Praha 6), arch. Petr Hájek (Praha 5), arch. Tomáš Bezpalec (Mnichovice), arch. Antonín Polony (Karlovy Vary), arch. Michal Sborwitz (Praha 4), Mgr. Jaroslav Březka (Úvaly), Ing. Ivan Černý (Úvaly), Ing. Blanka Morávková (Úvaly), Ing. Jana Horová (Úvaly).

- Personální záležitosti:
- Panu Šplíchalovi končí smlouva na dobu určitou, bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Ing. Böhmovi končí smlouva na dobu určitou, bude uzavřena nová smlouva na dobu určitou, vzhledem k tomu, že Ing. Böhm je důchodce. Bude řešeno obsazení místa tajemníka úřadu - vyhlašuje starosta.
- Bude kontaktován provozovatel mobilní síť Oskar - z důvodu špatného signálu v oblasti Na Ztraceném korci.
- Byl předložen text smlouvy mezi městem a společností NORMA, schválený právními zástupci obou stran. Po závěrečné kontrole technických údajů (čísla pozemků, data, peníze) bude připravena k podpisu. Prodej pozemků byl schválen zastupitelstvem v roce 2004.
- Rada schválila užívání názvu ulice "doktora Strusky" ve zkrácené formě "Dr. Strusky".

Ing. Jana Horová, místostarostka

Usnesení z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo 21. 4. 2005

Usnesení č. Z - 021/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností rady města Úvaly za období od 27.01. 2005 do 21.04. 2005.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 022/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření a auditorskou zprávu za rok 2004, výrok auditora - bez výhrad.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 023/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s předčasným splacením úvěru u KB, a.s.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 024/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přistoupení na právo vydržení pozemku KN p.č. 2929/1 ve prospěch Ing. K. a paní V.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 025/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemku parc.č. 533, 523/1 a 530 k.ú. Úvaly u Prahy, z důvodu uložení stavby Odvedení dešťových vod lokalita Slovany.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 026/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc.č. 1417/1 k.ú. Úvaly u Prahy, a to s Cukrovary TTD a.s., Palackého nám. 1, Dobrovice, z důvodu uložení kanalizační přípojky pro Zdravotní středisko v Úvalech.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 027/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí:
1) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vzniklého vedením trasy kanalizace po pozemcích SŽDC, s.o., za symbolickou částku cca 100,- Kč,
2) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném vstupu na pozemky města, které budou dočasně zabrány pro potřeby stavby,
3) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném napojení odvodnění do dešťové městské kanalizace.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 028/05
Zastupitelstvo města Úvaly v souvislosti s dostavbou školního areálu souhlasí s vypsáním otevřené dvoukolové architektonické soutěže.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 029/05
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje: podle § 84 odst.2 písm.b/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění: 1. zadání změn II.c/ Územního plánu sídelního útvaru Úvaly /uvedeného v příloze č. 7/ tohoto usnesení. Podle § 17 vyhl. č. 135/2001 Sb. bude vzhledem k jednoduchosti zadání zpracován přímo návrh změn II.c. bez konceptu řešení.
II. bere na vědomí:
1) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 14. 2. 2005 Zn.: ÚSŘ/740/05/Ši k návrhu zadání změn II.c/, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu zadání změn č. II.c/, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3) vyhodnocení připomínek k návrhu zadání změn č. II c/ uvedené v příloze č.3,
4) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení,
5) že nebyly uplatněny podněty vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, jak je uvedeno v příloze č. 5 tohoto usnesení,
6) vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení.
III. ukládá:
1. zajistit zpracování návrhu změn č.II. c/ podle bodu I.1. tohoto usnesení,
2. návrh změn II.c/ zpracuje Atelier D+, Na Okraji 11/2024, 162 00 Praha 6,
3. do návrhu budou zapracovány požadavky a podněty dotčených orgánů státní správy a organizací.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 030/05
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje:
podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vy-hláškou č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění:
1) zadání změn č.III Územního plánu sídelního útvaru Úvaly /uvedeného v příloze č. 6. tohoto usnesení/,
2) návrh na vyřízení připomínek právnických a fyzických osob uvedený v příloze č. 7. tohoto usnesení,
3) návrh rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, uvedený v příloze č. 8.
II. bere na vědomí:
1) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání změn č.III, ze dne 14. 2. 2005, Zn.: ÚSŘ/521/05/Ši, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu zadání změn č.III uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3) vyhodnocení připomínek k zadání změn č.III , uvedené v příloze č.3,
4) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení,
5) vyhodnocení souladu s vyšší územně plánovací dokumentací uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
III. ukládá:
1/ zajistit zpracování konceptu a návrhu změn č. III ÚPnSÚ Úvaly, zpracování bude provedeno v souladu s vyhl. č.135/2001 Sb. v platném znění,
2/ koncept a návrh změn č.III zpracuje Atelier D+, Na Okraji 11/2024, 162 00 Praha 6,
3/ do konceptu budou zapracovány podněty a požadavky dotčených orgánů státní správy, organizací, právnických a fyzických osob.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 031/05
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města jednáním na ministerstvu životního prostředí ve věci možnosti i jiného řešení v širší souvislosti nadregionálního biokoridoru v katastru města Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z- 032/05
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o problematice zamítnutí převodu pozemků p.č. 3660/20, PK 650 a p.č. 118 z Pozemkového fondu na město Úvaly,
Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 0
2. ukládá starostovi v termínu do příštího jednání zastupitelstva:
a) provést inventuru pozemků v katastru města Úvaly s vytipováním těch pozemků, které by mohly být v budoucnu převedeny z pozemkového fondu na město,
b) zajistit, aby veškeré dokumenty týkající se prodeje, koupě či převodů nemovitého majetku města byly konzultovány s právníkem,
c) zahájit kroky k obsazení místa tajemníka úřadu,
d) zajistit zhodnocení písemností pozemkového fondu právníkem s cílem doporučení optimálního postupu při odvolání proti rozhodnutí pozemkového fondu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 033/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá kontrolnímu výboru prověřit právní výklad předložený starostou a identifikovat postup, který měl následovat po usnesení zastupitelstva č. Z - 065/03 a Z - 041/04 s posouzením odpovědnosti.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 034/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi zajistit písemné stanovisko ministerstva vnitra k účinnosti a povinnostem vyplývajícím ze zákona 238/92 Sb., O střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů pro úvalské zastupitele.
Pro: 9 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 035/05
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 036/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrh kronikářského zápisu za rok 2004, předložený kronikářem města dr. Pokorným.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 037/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje názvy nově vznikajících ulic.
Lokalita U Horoušánek: Doktora Strusky, Aloise Dostála, Bohumila Trnky,
Lokalita Hájovna: U Vidrholce, Buková, Lipová,
Lokalita Hodov: Vladimíra Vondráčka, Václava Rytíře,
Lokalita Slovany: U Hostína, Česká, Polská, Ukrajinská, Slovenská, Rusínská, Jugoslávská, Slezská, Moravská, Dalmátská
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 038/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 039/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje koncepci prevence kriminality pro mikroregion Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z- 040/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi a místostarostce připravit a předjednat v termínu do nejbližšího jednání zastupitelstva města návrh dodatku ke smlouvě se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., na provozování vodohospodářského zařízení v Úvalech na další období.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 041/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se snížením protihlukových zdí, případně s jinými úpravami, které jsou obyvateli lokality Klostermannova a okolí požadovány, pokud s nimi vysloví souhlas i dotčené orgány státní správy. V případě požadavků na změny, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnou legislativou, zastupitelstvo nebude tyto požadavky podporovat
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 042/05
Zastupitelstvo města Úvaly žádá, aby investor s projektantem posoudili návrhy p. Brzáka (pí Holečkové) z hlediska jejich protihlukových účinků. Pokud by se prokázalo, že by tato opatření měla kladné účinky, navrhuje je město zapracovat.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 043/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s poskytnutím příspěvku Základní škole Úvaly ve výši 10 000,- Kč na pobytový zájezd žáků 6. tříd v rámci preventivního programu s protidrogovou tematikou.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 044/05
Zastupitelstvo města zplnomocňuje v souladu s § 84 odst.2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Ing. Ivana Černého k zastupování města na valné hromadě STE, a.s., která se koná dne (zatím není znám termín).
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 045/05
Zastupitelstvo města zplnomocňuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Ing. Ivana Černého k zastupování města na valné hromadě Středočeské plynárenské, a.s., která se koná dne 26.4.2005.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

J. Tesařová, vedoucí správního odboru

Den starosty

Ve středu 8. června t.r. bude "Den starosty". Od 8 do 17 h budu připraven na městském úřadě přijmout kohokoliv z občanů a vyslechnout jeho stížnost, námět nebo připomínku ke všemu, co má město a jeho vedení na starosti.
To vše je samozřejmě možné i bez vyhlášení "Dne starosty". Rozdíl je v tom, že na tento den si nebudu plánovat žádná jednání. Budu tak k dispozici i bez předchozího ohlášení.
Od 17 hodin bude v sále domu s pečovatelskou službou veřejné setkání, na které zvu úvalské občany.
V krátkém úvodním slově budu informovat o finanční situaci města, probíhajících i připravovaných investicích. Rovněž podám informaci o připravovaných investicích cizích investorů na území města (např. modernizace železniční trati, příprava přeložky silnice Praha-Kolín, atd.). Mnohem více času bude na tomto setkání věnováno dotazům občanů a odpovědím.
Je to příležitost samozřejmě pro všechny, ale zejména pro ty občany, kteří se zúčastňují veřejných zasedání zastupitelstva města a mohou tam vystoupit až ke konci jednání.
Ještě jednou zvu občany na toto setkání.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Prapor města
výzva

Heraldickým symbolem města je mimo znaku také prapor. Možná si mnozí z vás pamatují, že nedávno město Úvaly ujednotilo oficiální podobu městského znaku. Nyní je na řadě také prapor. Město zatím žádný nemá, což je bezesporu škoda. Vyzývám proto všechny čtenáře (a samozřejmě i ostatní):

NAVRHNĚTE PRAPOR MĚSTA ÚVALY!

Veškeré náměty, návrhy či myšlenky budu shromažďovat u sebe. Soutěž uzavřeme s největší pravděpodobností na konci září. V příštím čísle ŽÚ vyjde článek kronikáře města o heraldických symbolech, který vám může být jistým vodítkem. Věřím, že se v Úvalech najde dost lidí, kteří se budou ochotni zapojit.

Ing. Jana Horová, Místostarostka

Výstava ke květnovému výročí

V uplynulém měsíci proběhla v kulturním sálku DPS výstava zaměřená na 2. světovou válku. Setkala se s podstatně větším zájmem, než jsme očekávali, a velkým překvapením pro návštěvníky vernisáže byl zejména autentický film z května 1945 v Úvalech, který byl natočen občanem Úval p. Svobodou. Věřím, že návštěvníci odcházeli spokojeni a mnohahodinová činnost všech, kteří se na výstavě podíleli, došla patřičného uznání.

Ing. Jana Horová, Místostarostka

Koncepce prevence kriminality v mikroregionu Úvaly schválena

Chtěl bych poděkovat zastupitelům města Úvaly za to, že na svém dubnovém zasedání schválili koncepci prevence kriminality, na jejímž definitivním znění pracoval Výbor pro prevenci kriminality téměř rok.
Ve své snaze ovlivnit kriminální jevy v Úvalech postupujeme sice pomalu, ale jistě. Celý text - a další informace můžete získat na novelizovaných webových stránkách www.bezpecneuvaly.cz. Své názory a připomínky můžete zaslat prostřednictvím této internetové adresy, popřípadě přímo na e-mailovou adresu: BezpecneUvaly@seznam.cz nebo na adresu městského úřadu.
Zároveň vyzývám ty občany, kteří by se rádi podíleli na činnosti Výboru pro prevenci kriminality, aby se přihlásili na výše uvedených adresách, popřípadě písemně na adrese Výbor pro prevenci kriminality, Městský úřad Úvaly.

MUDr. Jan Šťastný

Upozornění Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob

Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. "kolkování" lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci - restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.
Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba - podnikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu.
Upozorňujeme dále, že inventarizované zásoby neznačených ("nekolkovaných") lihovin lze doprodávat pouze do konce letošního roku.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České republiky po 1. 7. 2005 již musejí být označeny kontrolní páskou ("kolkem") umístěnou přes uzávěr láhve.
Kontakt na místně příslušný celní úřad: Celní úřad Mělník, K Přívozu 2604, 276 01 Mělník. Kontaktní osoba pro podávání informací: František Demeter, tel.: 315 670 530, 315 671 877, e-mail: posta1773@cs.mfcr.cz.

J. Tesařová, vedoucí správního odbor

NOVÁ KOMPETENCE CELNÍ SPRÁVY
MÁK A KONOPÍ

Celníci vykonávají od 1. 1. 2005 novou kompetenci, která spočívá v kontrole máku setého a konopí. Dle zákona o návykových látkách (má číslo 167/1998 Sb., novelizovaný zákonem č. 634/2004 Sb.), který mimo jiné upravuje pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny, mají osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 tzv. ohlašovací povinnost. Co taková povinnost obnáší?
- Předně je to povinnost předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování do konce měsíce května výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím (včetně názvu odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území) a odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce;
-l v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění;
- do konce prosince příslušného kalendářního roku výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území a množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.
Formu ohlašovací povinnosti a způsob vyplňování příslušných tiskopisů stanoví prováděcí vyhláška č. 151/2005 Sb. k zákonu o návykových látkách.
Zákon o návykových látkách zná i sankce, např. za nesplnění ohlašovací povinnosti výše uvedené (do 500 tisíc Kč). Sankce rozhodně nejsou prioritou, celní správě jde především o prevenci !!!
Občané se mohou obracet s veškerými formalitami kolem splnění povinnosti vyplývajících z těchto právních předpisů na Celní úřad Mělník kdykoli v úřední hodinách (PO-PÁ 7:15 - 15:15, PO a ST 7:15-17:00).

J. Tesařová, vedoucí správního odboru

Městský úřad Úvaly, odbor investic a životního prostředí upozorňuje občany na došlé "Oznámení o pokračování územního řízení o umístění stavby Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice-Úvaly" vypsané Magistrátem hl. města Prahy. Ústní jednání je nařízeno na 23. 6. 2005 v 9.00 h v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Pařížská 26, Praha 1. Oznámení je vyvěšeno na úřední desce od 24. 5. 2005 - celé znění a podrobnosti, včetně situačních výkresů, jsou k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Úvaly.

odbor investic a životního prostředí

PORUCHY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VOLEJTE ZDARMA 24 denně: 800 101 109
nebo volejte na zpoplatněná číslav síti Eurotel 602 391 727 nebo T-MOBILE 731 124 160 (hovory dle běžných tarifů)

Centrální dispečink ELTODO
www.eltodo.cz
poruchy@eltodo.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Od 20. 6. 2005 do 2. 9. 2005 bude úvalská lékárna z personálních důvodu otevřena:
Po 7.45 - 16.00
Út 7.45 - 16.00
St 7.45 - 16.00
Čt 7.45 - 16.00
Pá 7.45 - 16.00

4. 7. 2005 ZAVŘENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

Úvalská lékárna, PharmDr. Hana Kantorová 250 82 Úvaly, Pražská 1144

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva proběhlo 21. dubna, tedy až po uzávěrce květnového vydání Života Úval, a proto se k němu vracíme až nyní. Zastupitelé byli seznámeni s výsledky hospodaření, řešili otázky spojené s majetkoprávními záležitostmi a přípravou přístavby základní školy, jednali o změnách územního plánu a o předložených materiálech kontrolního výboru, projednali vyhlášku o veřejném pořádku, zabývali se dodatkem ke smlouvě s firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., a připomínkami občanů týkající se připravované výstavby protihlukových stěn podél železniční trati.
Zastupitelé vyslechli zprávu finančního výboru, který projednal účetní uzávěrku, výsledky hospodaření a zprávu auditora za rok 2004. Příjmy města v minulém roce byly ve výši přibližně 106 mil. Kč, výdaje byly přibližně 87 mil. Kč. K 15. dubnu letošního roku bylo díky úsporným opatřením města na jeho účtu 37 mil. Kč. Není však důvod k přílišnému optimismu. Dluhy města jsou v současnosti ve výši 61 mil. Kč, včetně úvěru od Komerční banky, a v následujícím období je nutné počítat s ročními splátkami 7-8 mil. Kč. Na základě výsledku hospodaření navrhl finanční výbor předčasně splatit úvěr u Komerční banky, protože tím město ušetří na úrocích. Banka s tímto návrhem podpořeným usnesením zastupitelstva souhlasí.
V oblasti majetkoprávních záležitostí zastupitelé odsouhlasili nápravu vlastnických vztahů mezi městem a vlastníky domu čp. 736, týkající se pozemku o výměře 23 m2 formou vydržení pozemku. Jelikož je připravována výstavba kanalizační přípojky ze zdravotního střediska do řadu v Jungmannově ulici přes Pražskou ulici, bylo odsouhlaseno přiložit k žádosti o stavební povolení smlouvu o zřízení věcného břemene s majitelem pozemku, tj. Cukrovary TTD, a.s., Dobrovice.
Z důvodu vedení trasy dešťové kanalizace z lokality na Slovanech přes pozemky podél Škvorecké ulice bude rovněž nutné přiložit k žádosti o stavební povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků. Smlouvy o zřízení věcného břemene bude zapotřebí i v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace ze Slovan do Riegerovy ulice. Protože trasa prochází pod železničním viaduktem ve Dvořákově ulici v pozemku, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), požadovala SŽDC úhradu za věcné břemeno ve výši přibližně 160 tis. Kč. Město navrhlo snížení nebo upuštění od úhrady za zřízení věcného břemene s poukazem na požadavky SŽDC v souvislosti se stavbou Modernizace trati ČD. SŽDC zaslala začátkem dubna návrhy smluv o smlouvě budoucí, které jsou vstřícné k požadavkům města a jsou oboustranně výhodné. Na základě těchto skutečností zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv.
Na předcházejícím zasedání zastupitelstva bylo dlouze diskutováno o přípravě přístavby základní školy, aniž se dospělo ke konečnému rozhodnutí. Starosta města Ing. Černý shrnul dosavadní průběh jednání na toto téma a uvedl, že je třeba již rozhodnout, zda zastupitelstvo schválí zadání otevřené dvoukolové architektonické soutěže. Podmínky soutěže musejí být odsouhlaseny Českou komorou architektů. Náklady na soutěž by neměly přesáhnout 1,5 % z odhadovaných investičních nákladů na přístavbu školy. Zastupitelé tentokrát upustili od dlouhých diskusí, uvědomili si důležitost rozhodnutí a velkou většinou hlasů schválili vypsání otevřené dvoukolové architektonické soutěže na dostavbu školního areálu.
Zastupitelstvo se zabývalo dvěma změnami územního plánu sídelního útvaru Úvaly, a to změnami číslo IIc) a III. V roce 2004 bylo rozhodnuto o zrušení územní rezervy v lokalitě Výpustek pro stavbu školy s tím, že tato změna byla podmíněna hledáním náhradní lokality. V nyní navržené změně územního plánu IIc) se předpokládá zrušení rezervy pro školu bez územní náhrady a potřeby vyvolané nárůstem obyvatel ve městě budou uspokojeny dostavbou stávajícího školního areálu na náměstí Arnošta z Pardubic. Změna číslo III se týká vymezení a zapracování trasy nadregionálního biokoridoru. Jedná se o propojení údolí potoka Výmoly s Klánovickým lesem mezi zástavbou v okolí čtvrti V Zálesí a údolím pod Hodovem. Vymezená oblast by měla zůstat volná, bez zástavby, aby zvěř mohla migrovat mezi lesy v Polabí a Klánovickým lesem. Starosta města Ing. Černý vysvětlil problematiku vymezení trasy. Paní Reicheltová doplnila, že zadání, které bylo zastupitelům předloženo ke schválení, navrhuje řešit podle požadavku ministerstva životního prostředí tři varianty, z nichž nejvhodnější bude vybrána. Vznik nadregionálního biokoridoru není požadavkem města. Do diskuse se zapojili i občané. Paní Kobrová konstatovala, že se cítí poškozena, jelikož biokoridor má vést přes její pozemek a tím dojde k jeho znehodnocení. Navrhla posunutí biokoridoru více na sever k Jirnům a svůj požadavek zdůvodnila vlastním mnohaletým pozorováním pohybu zvěře v těchto místech. Vzhledem k pochybnostem, zda má význam vytvoření biokoridoru v místech, kde je velká hustota obyvatel a silnice II. třídy, navrhl Ing. Černý zastupitelstvu, že osobně prověří na ministerstvu životního prostředí, zda nejsou ještě jiné možnosti řešení, například stanovení jen místního biokoridoru podél Výmoly, tj. zachování současného stavu.
Dalším důležitým jednacím bodem byla zpráva kontrolního výboru. Kontrolní výbor prověřoval postup orgánů města při realizaci žádosti o převod pozemků od Pozemkového fondu ČR. Žádost se týkala tří pozemků, z nichž jedním je stráň Vinice směrem ke hřbitovu, druhé dva se nacházejí v Radlické čtvrti u Dobročovické ulice. Pozemkový fond ČR je odmítl městu předat s odůvodněním, že žádost o bezúplatný převod pozemků byla podána opožděně. Kontrolnímu výboru byl předán chronologický postup jednání o převodu pozemků vypracovaný p. Prokůpkem a korespondence mezi městem a pozemkovým fondem. Kontrolní výbor dospěl k závěrům, že nebyla naplněna usnesení zastupitelstva z roku 2003 a 2004, ve kterých zastupitelstvo schválilo žádost o bezúplatný převod pozemků, žádost o převod pozemků nebyla sepsána a podána včas, a proto nesplněním usnesení zastupitelstva v zákonné lhůtě zamítl pozemkový fond předat pozemky městu. Osobní odpovědnost za nesplnění usnesení zastupitelstva v roce 2004 nese bývalý tajemník městského úřadu Ing. Máčik. V roce 2003 nebyl tajemník ustanoven a jeho úkoly plnil podle zákona starosta. Ze zákona tedy vyplývá, že za nesplnění usnesení zastupitelstva z roku 2003 odpovídá starosta města. Kontrolní výbor doporučil provést inventuru pozemků v katastru města, které by mohly být potenciálně převedeny od pozemkového fondu na město a požádat pozemkový fond o vysvětlení zaslaného dopisu, který obsahuje rozbor zákonných norem a uvádí nesprávné údaje. Kontrolní výbor dále doporučil, aby veškeré dokumenty týkající se prodeje, koupě či převodů nemovitého majetku města byly konsultovány s právníkem. Současně výbor doporučil obsadit místo tajemníka městského úřadu osobou s patřičnou praxí a vzděláním. Vzhledem k tomu, že písemnosti pozemkového fondu vykazují nepřesnosti, měly by být přehodnoceny právníkem, který by doporučil další postup za účelem získání uváděných pozemků. K závěrům kontrolního výboru vyslovil starosta města Ing. Černý nesouhlas a uvedl, že podle stanoviska právníka civilního úseku ministerstva vnitra je za nesplněné usnesení v roce 2003, kdy nebyla obsazena funkce tajemníka, odpovědná rada města. Dále konstatoval, že proběhlo první jednání u soudu a že jako starosta bude dále ve spolupráci s právníkem města v této věci jednat. Předseda kontrolního výboru MUDr. Šťastný se dotázal přítomných členů rady na jejich názor k vyjádření starosty. Ing. Horová řekla, že na rozdíl od starosty se k osobní spoluodpovědnosti za vzniklou situaci hlásí a zdůraznila, že zodpovědný by se měl cítit zejména úředník odboru investic a životního prostředí. Rozvinula se diskuse, jakým způsobem by bylo možné situaci napravit. O řešení současného stavu může rozhodnout buď soud nebo další jednání s pozemkovým fondem.
Pan MUDr. Šťastný předložil k projednání materiál kontrolního výboru, týkající se dopadu přijetí zákona o střetu zájmů a jeho novely č. 96/2005 Sb. Zastupitelé města by měli předkládat kontrolnímu orgánu v souladu s tímto zákonem oznámení o svém nemovitém majetku a uvolnění funkcionáři by měli do konce června 2006 podat oznámení o příjmech a darech. Starosta města Ing. Černý nesouhlasil s tímto výkladem zákona a konstatoval, že uvedené povinnosti se týkají až zastupitelů obcí s rozšířenou působností, tj. 3. stupně a výše. V závěru tohoto bloku jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a schválilo navrženou koncepci prevence kriminality pro mikroregion Úvaly.
Ke schválení byla předložena obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku ve městě, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě. Dosud platná vyhláška pocházela z roku 1992, její dodatek byl z roku 1993 a z důvodu novelizace právních předpisů bylo nutné text aktualizovat. Schválená vyhláška č. 2/2005 je v příloze tohoto vydání Života Úval.
Na podnět občanů z Klostermannovy ulice a okolí byl zastupitelstvu předložen návrh na usnesení týkající se snížení protihlukových stěn, případně i jiných úprav souvisejících s modernizací tratě ČD. Občané požadují, aby byla snížena výška zdí a na některých místech byl místo stěn protihlukový val. Investor je ze zákona povinen provést veškerá opatření pro snížení hluku, otázkou je, zda přinesou očekávaný efekt. Paní Novosádová konstatovala, že se podařilo jednáním prosadit řadu návrhů ze strany města a že by i v tomto případě mělo město vyvinout snahu pomoci i občanům, kterým navrhované řešení nevyhovuje. Pan Rytina konstatoval, že vybudování 4 metry vysoké stěny u pozemku pana Brzáka je jistě omezujícím faktorem pro majitele pozemku. Pan Brzák přednesl svůj návrh řešení, předal ho zastupitelstvu a požádal o podporu své žádosti. Paní Holečková se připojila k p. Brzákovi s tím, že se také cítí poškozena, neboť jí plánovaná stavba protihlukové stěny znehodnotí pozemek, přičemž je přesvědčena, že se hlučnost nesníží. Ing. Struska je pro podporu požadavků občanů, ale pokud bude možná jiná vhodná varianta řešení. Pan Kroutil navrhl, aby zpracovatel projektu, bude-li to technicky možné, akceptoval podmínky předložené p. Brzákem.
Ředitel Základní školy v Úvalech požádal o poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na pobytový zájezd s protidrogovou tematikou, který je pořádán pro žáky 6. tříd. Základní škola se připojila k vyhlášenému programu Středočeského kraje, který se týká optimalizace sociálního klimatu ve škole.
V závěrečné diskusi se pí Ing. Baumannová dotázala, zda se letos bude konat setkání občanů se starostou. Starosta města Ing. Černý odpověděl, že setkání bude. Paní Ing. Baumannová se také zajímala, zda již bylo rozhodnuto o využití budovy čp. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic. Ing. Černý odpověděl, že v současné době je rozhodnuto o opravě střechy této budovy, o využití objektu zatím rozhodnuto nebylo. Starosta města rovněž informoval o přípravě úprav v objektu Multitec pro umístění policie. Pan Krutský připomněl, že ve finančním výboru dosud nebyla projednána konkrétní finanční výše nákladů na stavební úpravy vzhledem k tomu, že ještě není uzavřen smluvní vztah ochraňující tuto investici. Ing. Černý doplnil, že v současnosti jsou smlouvy připravovány.

Ing. Vladislav Procházka

City a pocity Zbyňky Šolcové

Když v dubnu minulého roku vystoupila v galérii MDDM harfenistka paní Zbyňka Šolcová před úvalským publikem na samostatném koncertu, připravila pro posluchače malé překvapení. Veřejnosti se tehdy představila nejen jako vynikající hráčka na harfu, ale též jako autorka básní. Uplynul rok a máme tu překvapení druhé: verše paní Šolcové byly vydány ve sbírce básní pod názvem City a pocity. Tato sbírka byla poprvé představena v dubnu v divadle Jiřího Grossmanna v Praze a 11. května měli čtenáři možnost zúčastnit se slavnostního křtu knížky v největším pražském knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí. Kmotry knihy byly profesorka hudby paní Libuše Váchalová a paní Michaela Dolinová, známá z televize Nova. Vedle autorky byli při křtu nakladatel Jindřich Kraus a autor doprovodných fotografií Josef Louda. Početné publikum vyslechlo několik básní v podání Michaely Dolinové, která byla sbírkou nadšena a potvrdila, že ji přečetla jedním dechem. Paní Šolcová ukázkami několika skladeb potvrdila své mistrovství ve hře na harfu. Skromně se přiznala, že před veřejností raději mnoho nemluví. Podobně jako její prsty dokáží ze strun vykouzlit melodii, dokáže svými verši zaujmout každého vnímavého čtenáře. Název sbírky vyjadřuje její obsah: jemná lyrika, někdy vážnější, jindy žertovná, v každém případě srozumitelná. Zdá se, jakoby každý verš, každá sloka byly napsány s přirozenou lehkostí, jakoby vytryskly z nitra osobnosti, kterou bezesporu paní Zbyňka Šolcová je.
Pan Jiří Suchý v jedné písní říká: Trocha poezie nikoho nezabije. K tomu je možné dodat: Sbírka básní City a pocity potěší a pohladí po duši.

Ing. Vladislav Procházka

detail

Sbírka básní paní Zbyňky Šolcové City a pocity je k dostání v prodejně knih v Úvalech v Husově ulici.

 

 

 


Pozvání na diskuzi s poslancem

Dne 13. června 2005 bude mít svůj "den v Úvalech" Ing. Petr Tluchoř, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Občanskou demokratickou stranu. Dovoluji si pozvat občany Úval na osobní setkání s tímto zastupitelem, které se uskuteční v 17.00 hodin v sále DPS. Využijte příležitosti a přijďte!

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS Úvaly

Koupaliště Úvaly je OTEVŘENO

Dnem 27. 5. 2005 jsme zahájili letošní sezónu pro rok 2005. Ceny vstupného a permanentek budou pro letošní rok zachovány. Přemístili jsme sociální zařízení a tím jsme zvětšili kapacitu slunných míst. V oblasti občerstvení přibyl v areálu koupaliště samostatný kout na grilovaná kuřata, pojízdný stánek a vedle něho bude postaven "ORANGE BAR", kde si zákazníci mohou dát nealkoholické míchané nápoje, ledovou kávu atd.
V areálu koupaliště jsme mysleli i na rozšíření sportovních aktivit jako jsou: tenisové hřiště, nohejbalové hřiště, volejbalové hřiště a minigolf. Budou zachované i dosavadní aktivity: pétanque, kuželky, ruské kuželky, společenský hry, půjčování slunečníků.
Provozní doba:
červen, září 10:00 - 20:00 h
červenec, srpen 9:00 - 21:00 h

Přijmeme brigádníky na pozice:
- plavčík,
- zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz),
- brigádníky do občerstvení.
Podmínky: věk 16 let a víc.
Bližší informace na tel. čísle 603 530 960 sl. Čadová
Těšíme se na Vaši návštěvu.


Po šedesáti letech …

Uplynulo šedesát let od května slavného roku 1945, kdy se Spojencům podařilo vítězně zakončit druhou světovou válku. Stejná desetiletí uplynula od dne, kdy se druhý československý prezident Dr. Edvard Beneš radostně vrátil do opět svobodného Československa. Těch 60 let, je to ještě doba nedávná, či prostě dlouhá? Pamětnici toho slavného května jsou však dnes už menšinou a přímí účastníci dále menšinou té menšiny. Dnešní mládí má dnes už zcela jiné zájmy, ale přesto je třeba tento mezník dějin si připomenout. Už proto, že se ode všech ostatních podstatně lišil. Konec války byl totiž mezníkem, kdy skončilo utrpení dlouhých řad tehdy žijících. Bohužel právě tehdy však začínalo utrpení druhých. Těch prvních bylo asi víc, ale byli i ti druzí! Velmi rychle ubývá skutečných pamětníků těch dob. Už proto bylo dobré, že Úvalští si připomněli nejen ty slavné dny květnové, ale také všechny válečné roky, kdy ve válečné vřavě zahynulo tolik vojáků téměř celého světa, ale daleko víc i prostých obětí "civilizovaného" lidstva.
Ve dnech 6. až 14. května 2005 zhlédlo v úvalské obřadní síni (DPS) několik set návštěvníků výstavu s názvem "2. světová válka a květen 1945 v Úvalech". Výstavu v rámci vzpomínkového shromáždění (pod patronátem zástupců města, Obce baráčnické a skautů střediska Junák - br. Jiřího Bubáka) sestavil dobrovolný kolektiv úvalských občanů pod záštitou kulturní komise města. Vystavena byla bohatá přehlídka pamětihodných exponátů ze sbírek především p. Jiřího Štorka a p. Michala Zajíce, ale i řady dalších úvalských pamětníků.
O bohatý rozsah výstavy se zasloužili i dnešní příbuzní tehdejších hrdinů, ale i řady obětí válečných útrap. Na více než 30 panelech, v desítce zasklených skříněk, ale i mezi volně vystavenými exponáty bylo možné na vlastní oči zhlédnout především prezidentská vyznamenání, řády a medaile, udělené řadě úvalských občanů za hrdinství i oběti v dlouhých šesti letech 2. světové války. Dále byly vystaveny dobové relikvie, mapy a dokumenty, doklady bojové techniky, dokonce i "památky" na německé okupanty a jejich zločinné chování v násilně zmrzačeném, teprve po dvacetiletí demokratickém Československu - v tzv. Protektorat Böhmen und Mähren". Při vernisáži výstavy promluvil známý český politik a publicista PhDr. Čestmír Císař a poté bylo možné zhlédnout i film-dokument o úvalské revoluci v květnu 1945, který natočil a všem nám zachoval p. Václav Svoboda. Pro mnoho úvalských občanů, ale i návštěvníků mimoúvalských to byla příležitost aspoň si na všechny ty útrapy vzpomenout.
Po listopadové výstavě v českobrodském Podlipanském muzeu s názvem "První světová válka a vznik Československa" to byla po půl roce druhá příležitost připomenout si dvě nejrůznější období z celého minulého století, kterými museli hrdinní ochránci české samostatnosti a svobody procházet. Těch, kterým se podařilo přežít, je už dnes poskrovnu. A to je ta menšina v dnešní době, které by bylo třeba věnovat vděk za to, že ti ostatní mohou žít už 60 let (!) v míru a v pokoji. Po šedesáti letech už sice pohasly důvody k velkým oslavám, zůstávají však důvody aspoň k zamyšlení!

Ing. Vladimír Kolomý st.

60. výročí konce 2. světové války

Na začátku května si celá republika připomínala konec 2. světové války. V Úvalech se konala 6. května na hřbitově pietní vzpomínka u hrobů obětí války. Poté byla zahájena v DPS výstava ukazující na dokumentech nejdůležitější historické okamžiky jednoho z nejhorších válečných konfliktů.

detail detail detail detail detail detail detail detail


Důležité upozornění pro čtenáře Městské knihovny v Úvalech!

Blíží se léto a s ním prázdniny. Během července a srpna se omezuje půjčovní doba a mění se na prázdninovou. Doporučujeme vrátit včas knihy, odjíždíte-li na celé dva měsíce, vyhnete se nepříjemným upomínkám. Výpůjční dobu knihy můžete prodloužit telefonicky (tel. č. 281 981 877) nebo prostřednictvím e-mailu: mek.uvaly@seznam.cz.
Půjčovní hodiny od 1. července do 31. srpna 2005:
Pondělí: 8 - 11 h 12 - 18.30 h
Úterý, středa, čtvrtek, pátek: zavřeno
Sobota: 8 - 11.30 h


O čem psal Život Úval před 40 lety

KONCERT HUDEBNÍCH ŠKOL V ÚVALECH
Tvrdí se, že dnešní mládež nemá žádný vztah k osobně provozované hudbě a postačí jí gramofon či magnetofon atd.
Z tohoto názoru nás vyvedla produkce místních hudebních škol, ve které se vystřídalo na podiu několik desítek žáků a žákyň, milovníků hudby.
Až na několik jednotlivců, kterým hudební rytmus a čistota tónů dělala značné obtíže, ukázali ostatní dobré, až velmi dobré výsledky. Uměleckým příslibem do budoucna se projevil malý Luboš Manda, jehož podání bylo vzhledem k jeho mládí vynikající. Bylo by lze uvést jména ještě několika dalších nadaných muzikantů, ale jména bohužel neznám, program nebyl při ruce. Skladby byly vybrány úměrně k věku a dovednosti a temperamentu žáků.
Pro diváky bylo velmi zajímavé sledovat připravenost jednotlivých skupin. Produkci předvedly klavírní školy s. Drábové, Peškové a Hrdinové. Vítáme tento kolektiv, kde vedle zdravé konkurence nastupuje ještě blahé uspokojení vedoucí skupiny, jejíž svědomitosti a obětavé práci se podařilo docílit zdárných výsledků.
Do příštího koncertu hodně zdaru!
HU

Turnaj vítězství
V sobotu 9. května 1964 se zúčastnilo naše družstvo házené již druhého ročníku "turnaje vítězství" v Černošicích. Za účasti osmi družstev jsme se umístily na druhém místě skupiny B, s těmito výsledky:
Úvaly - Čimice 4 : 1
Úvaly - Černošice 2 : 1
Úvaly - Říčany 1 : 5
Ve finálové soutěži se v bojích o 3. místo střetlo naše družstvo s družstvem Trnavy, kterému teprve v nastaveném čase podlehlo těsně 3 : 2.
Vítězem celého turnaje se stalo družstvo ze Stochova, které ve všech sehraných zápasech převyšovalo soupeře jak po technické, tak i taktické stránce. Jejich hra by mohla být příkladem pro všechna družstva žákyň. Naše družstvo podalo ve všech utkáních velmi dobrý výkon. Zvláště na sebe upozornila snaživá Magda Černušková a neúnavná Jarka Týblová.
Turnaj byl dobře organizován a družstvo si z něho odvezlo mnoho dobrých poznatků pro zlepšení své hry.
oddíl házené žákyň

KVÍTKA ZE ŠKOLNÍ ZAHRÁDKY
Na člověku žije tento hmyz: veš šatní, veš dětská, blecha, rus, šváb. Člověk se brání tím, že postřikuje místa DDT a zamazává štěrbiny cementem.
Hlavní zdroje energie jsou elektrárny.
Kolumbus, když jel nazpět, vzal si jednoho vytetovaného Inda na památku.
Sardinky se dávají do konserv, aby se nezkazily, když přicházejí z moře, kde je jiný vzduch.

Život Úval č. 6/1964

 
 

D I S K U S E

Jak jedná
Rada města…..

Rádi bychom touto cestou vyjádřili svou lítost nad způsobem jakým s námi jedná rada města Úvaly, zastoupená Ing. Janou Horovou. Nejde jen o to, jakým způsobem s námi jedná přímo, ale i o způsob, jakým jsou pak uveřejňovány informace, které se týkají smluvního vztahu nás, tj. manželů Kateřiny a Lukáše Salákových a MěÚ Úvaly.
Tento dopis je především reakce na zápis z jednání rady, který jsme si přečetli v Životě Úval č. 5/2005. Konkrétně na bod č. 12 - "Rada obdržela žádost provozovatele areálu koupaliště o umožnění užívání domu čp.1282 (dům u koupaliště) v rámci činnosti koupaliště, a to po odchodu stávajících nájemců. Nabízí generální rekonstrukci a užívání za současného navýšení částky stávajícího nájemného. Radní se shodli, že dům byl od počátku určen pro správce koupaliště a není důvod ho do budoucna užívat k jiným účelům." A "vedle" toho poslední bod zápisu - "Při přípravě dohody o ukončení nájmu na dům čp. 1282 bylo zjištěno, že nájemní smlouva vlastně nikdy nenabyla účinnosti, protože podmínkou nabytí právní moci této smlouvy byla kolaudace rekonstrukce domu a předání stavby po rekonstrukci, k čemuž ale nikdy nedošlo a předávací protokol taktéž nikdy nebyl vyhotoven. Rada požaduje, aby oběma stranami byly ke dni předání domu (31. 5. 2005) vzájemné závazky uznány za vyrovnané. Město si vyžádá právní stanovisko. "
Nejen pořadí projednávaných bodů je zajímavé. (Chápeme, že pořadí může být pouze nesprávně zapsané.) Způsob, jakým jsou informace podávány, by mohl totiž někoho přivést například k domněnce, že předáme dům v takovém stavu, že bude nutná generální rekonstrukce, kterou nabízí provozovatel koupaliště. Nebo - "dům byl od počátku určen pro správce"….. jak to, že tam bydlí Salákovi?
Zajímavé, spíš zarážející nám totiž přijde, že provozovatel koupaliště nabízí generální rekonstrukci objektu, ve kterém nebyl. Za dobu, kdy v domě žijeme, jsme provozovatele koupaliště na návštěvě totiž neměli. A tak nás napadá otázka, jak lze nabízet generální rekonstrukci něčeho, o čem nevím, v jakém stavu to přesně je? A nebo to provozovatel koupaliště ví? Pak je otázka, kde se to dozvěděl. Víte a podobných otázek je v tomto případě více. Musíme ale uznat, že rada jedná vskutku rychle - již si odsouhlasila, co bude s objektem, až odejdeme, ale přitom ještě není dořešeno, za jakých podmínek a k jakému datu odejdeme. Cítíme to jako velký nepoměr, jakým způsobem se jedná s námi a jakým způsobem se jedná například právě s provozovatelem koupaliště. V našem případě rada "požaduje". V případě provozovatele koupaliště se shodli, že dům byl od počátku určen pro správce koupaliště a není důvod ho do budoucna užívat k jiným účelům.
Tento dopis jsme sepsali k 11. 5. 2005, abychom stihli uzávěrku vydání č. 6/2005, protože my opravdu radě nabízíme, že objekt opustíme k 31. 5. 2005, a tak předpokládáme, že toto je poslední možnost podělit se o naši trpkou zkušenost s jednáním rady města. Rozhodli jsme se s manželem odejít z Úval, ale velká část rodiny zde bude žít dál. Byli bychom proto velice neradi, aby naše jednání s radou mělo mít nějaký neblahý vliv na život ostatních členů naší rodiny.
A na závěr….to, že by provozovatel koupaliště rád bydlel v domě u koupaliště, víme již od září 2004, kdy nám byla tato myšlenka sdělena. To byl zároveň podnět k našemu rozhodnutí vyjít městu vstříc a ukončit nájem předčasně. A za odměnu…

Kateřina a Lukáš Salákovi

Vyjádření paní Ing. Horové k předcházejícímu článku

Vážení čtenáři,
velmi nerada řeším jednotlivé konkrétní spory přes stránky ŽÚ, protože si uvědomuji, že většinu z vás to nezajímá a navíc nejste o problému dostatečně informováni, ale příspěvek manželů Salákových nemohu nechat bez rázné odezvy. Omezím se pouze na fakta, nechť si čtenáři ŽÚ objektivní názor utvoří sami.
Dne 5. 2. 2003 byla podepsána smlouva mezi městem a manželi Salákovými (schváleno již na podzim 2002 předchozí radou města).
Čl. II, odst.1 této smlouvy (cituji) : Pronajímatel touto smlouvou přenechává obytný dům a pozemky ….. nájemci k užívání s účinností od právní moci kolaudačního rozhodnutí schvalujícího rekonstrukci domu dle přílohy č.1 smlouvy. Přílohami č.2 a 3 smlouvy pak měly být předávací protokol před rekonstrukcí a předávací protokol po rekonstrukci.
Na podzim 2004 provozovatel koupaliště požádal o účast na jednání rozšířené rady (účast zastupitelů "nečlenů rady"), kde kromě žádosti o spolupráci při stavbě nových WC požádal také o umožnění užívání domu pro potřeby koupaliště, a to po jeho uvolnění stávajícími nájemci. Na základě toho byli Salákovi osloveni, zda by byli ochotni dům uvolnit dříve. Odbor investic byl požádán o kontrolu provedené rekonstrukce a zejména pak o odhad ceny vložených prostředků manželů Salákových (smluvně byly omezeny částkou 450 tis. Kč). V březnu 2005 manželé Salákovi požádali o účast na radě, kde oznámili, že se rozhodli vyjít městu vstříc a z domu se odstěhovat ke konci května. Předložili seznam položek, které chtějí započítat do investic vložených do domu v rámci rekonstrukce. Město některé odmítlo uznat zcela (např. zrušení jedněch vnitřních dveří, záclony, sekání zahrady, pletí zahrady, přebudování komory na šatnu, háčky na ručníky, travní semeno, uklízení půdy apod.) a některé uznalo pouze částečně (např. světla, sporák, schránka, které byly pořízeny v nadstandardní úrovni). Pí Salákové bylo proto nabídnuto, aby si vybavení, které je pro obecní byt nadstandardní, odvezli a nezahrnovali ho do nákladů.
Když jsem při přípravě dohody o ukončení nájmu chtěla vidět ony dva základní protokoly (před rekonstrukcí a po kolaudaci rekonstrukce), které byly podmínkou užívání domu a nabytí právní moci nájemní smlouvy, pí Saláková mi potvrdila, že nikdy nebyly sepsány, rekonstrukce jako celek neproběhla a žádná kolaudace neexistuje. O této velmi podstatné skutečnosti však manželé Salákovi taktně mlčí. Na můj dotaz, jak je to vůbec možné a zda si uvědomují závažnost své situace, bylo uvedeno, že s předchozím vedením města a odborem správy a majetku města byla "jiná komunikace". Ve světle těchto skutečností pak otázkou je, zda Salákovi skutečně městu vyšli vstříc nebo zda si jen uvědomili dosah situace.
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že Salákovi dům užívají neoprávněně po dobu více než 2 let. Rada města si je vědoma, že i přes tuto skutečnost ale Salákovi investovali do oprav značnou částku, a proto požadovala dohodu o "vzájemně vyrovnaných závazcích" namísto toho, aby přikročila k podání žaloby o neoprávněném užívání nemovitosti a požadavku ušlého tržního nájemného či uvedení nemovitosti do původního stavu (to ani není reálné), na což má město jednoznačně právo. Jako další vstřícný krok město urychleně vyřídilo dodatečnou kolaudaci alespoň na domovní přípojky plynu a vodovodu, které byly manželi Salákovými zbudovány a celou dobu užívány bez řádné kolaudace. Žádost o kolaudaci byla podána městem 1. 4. 2005 (plyn) a 4. 4. 2005 (vodovod).
Že dům potřebuje rekonstrukci (střecha, balkón, venkovní zdi) je vidět už z dálky, takže náznak, že snad členové rady, nemaje klíče, tajně provázejí provozovatele koupaliště p. Poláka domem, je úsměvný. Navíc p. Polák tam bydlet nechce a ani nikdy nechtěl, tudíž tato myšlenka rozhodně Salákovým sdělena nebyla. Od počátku je objekt ze strany provozovatele požadován zejména jako byt pro správce areálu a dále pak jako úschovna kol a k rozšíření služeb, např. využití zahrady.
Skutečnou nehorázností pak je nařčení manželů Salákových ohledně neblahého vlivu jednání s radou města na život členů jejich rodiny v Úvalech. Toto vyjádření považuji za nemístné (minimálně) a důrazně se proti němu ohrazuji.
Předpokládala bych, že když někdo více než 2 roky neoprávněně užívá cizí nemovitost (o dobré víře lze pochybovat), spoléhaje na nevím na co, tak ocení návrh majitele - možnost v klidu a se ctí odejít. Opak je v tomto případě pravdou.
Závěrem bych chtěla upozornit, že na případný jakýkoliv další článek v ŽÚ na toto téma již já reagovat nebudu, protože nemám co dodat.

Ing. Jana Horová, místostarostka

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Májová škola

V rámci 60. výročí ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva si i naše základní škola připomenula tyto události. Deváté ročníky navštívil pan doktor Pokorný a seznámil nejstarší studenty s okolnostmi a fakty konce II. světové války v Čechách, přiblížil jim Pražské květnové povstání a dění v Úvalech v květnu 1945. Následně navštívilo 13 tříd výstavu v DPS 2. světová válka a květen 1945 v Úvalech. Rádi bychom poděkovali Dr. Pokornému za jeho velmi zajímavý výklad během všech návštěv a výstavy a neutuchající ochotu a spolupráci s naší školou!
8. ročníky absolvovaly v květnu besedu s protidrogovou tematikou. Žáci měli možnost se na všechny ožehavé otázky zeptat lektora z organizace Teen Chalenge, který jim přiblížil problémy drogové závislosti z vlastní negativní zkušenosti. Beseda měla mezi dětmi velmi kladný ohlas a přejme si všichni, abychom tím udělali další malý krůček k lepšímu stavu mezi naší mladou generací.

Mgr. Josef Koting

Den matek

V neděli 8. května slavily všechny maminky svátek. Byl Den matek. Děti z 1. A chtěly překvapit neobvyklým dárkem, a proto jsme začali nacvičovat dramatizaci pohádky Červená Karkulka. Vyráběli jsme kulisy, kostýmy, masky. Děti pracovaly ve skupinkách i jednotlivě. Za chvíli byl hotov celý les, ani na hříbky a muchomůrky jsme nezapomněli. Všechny masky se povedly. Děti pracovaly s chutí a vytrvale, neboť se těšily na den, kdy se budou moci předvést svým maminkám. Pro každého se našla v pohádce role. Kromě hlavních postav se v ní objevily i žabky, které zazpívaly pěknou písničku s pohybovým doprovodem. Některé děti držely kulisy stromů a posunovaly se s nimi tak, jak to vyžadoval děj pohádky. Celá pohádka byla prolnuta písničkami, které se tematicky shodovaly s dějem. Na klavír doprovázela děti paní učitelka Marie Landgráfová. Na představení přišly nejen maminky, ale i ostatní členové rodin. Děti se moc snažily, aby pohádku zahrály co nejlépe - vždyť hrály pro maminky k svátku - a také se jim to podařilo. Odměněny byly bouřlivým potleskem. Maminky i všichni ostatní byli upřímně překvapeni, co prvňáčkové dokázali. Po pohádce následovalo hudebně - recitační pásmo, ve kterém každé z dětí předneslo báseň určenou maminkám. Písničky, kterými byly básně propojeny, nám daly práce nejméně, neboť zpíváme často a rádi.
Po vystoupení si našel každý svou maminku a předal jí přáníčko s kytičkou, kterou pro děti zajistila paní Dana Kobrlová. Při větě: "Maminko, mám tě rád…" leckteré zjihly oči dojetím.
Nakonec jsme rozkrojili bábovku, která v pohádce O Červené Karkulce nemůže chybět. Dostalo se na všechny účinkující a zbylo i na děti, které přišly s maminkami pohádku zhlédnout.
Bylo to báječné odpoledne. Děkuji rodičům za vytvoření skvělé atmosféry a pozitivní vztah ke škole, který se odráží i v jejich dětech.

třídní učitelka 1.A Mgr. Renata Chotětická

Červená Karkulka v 1.A

V pátek 6. května jsem se jako spousta dalších maminek, tatínků a dalších příbuzných vypravila s velkým očekáváním na představení Červená Karkulka, které se svými prvňáčky nacvičila jejich třídní učitelka Mgr. Renata Chotětická a paní učitelka Mgr. Marie Landgráfová. Doma jsme roli poctivě nacvičovali, a tak jsem jistou představu měla. Ale výsledek mé představy mnohonásobně předčil. Všichni prvňáčci se do svých rolí doslova vžili. Jejich výkony byly natolik přesvědčivé, že diváci s napětím očekávali scénu, kdy má vlk "sežrat" Karkulku. Situace byla vtipně vyřešena a pohádka samozřejmě skončila šťastně. Všechny děti pak s velkou vervou zazpívaly několik písniček a každý přednesl básničku.
Myslím, že pro všechny přítomné to byl báječný zážitek. A pro všechny maminky o to větší, když jim jejich ratolesti navíc s láskou věnovali malou kytičku a přáníčko ke Dni matek. V tuto chvíli jsem byla opravdu dojatá a zároveň pyšná na to, co tyto děti dokázaly. Velkou zásluhu na tom samozřejmě má pí učitelka Chotětická i pí učitelka Landgráfová, kterým bych chtěla touto cestou moc poděkovat.

za všechny rodiče Irena Nováková

Pěvecká soutěž
Kudy chodí písničky
detail

Písničky na jaře opět zavítaly do naší základní školy. 21. 3. 2005 se uskutečnilo školní kolo soutěže ve zpěvu a 20.4.2005 oblastní kolo. Do oblastního kola si přijelo zasoutěžit a zazpívat 40 dětí z Českého Brodu, Peček, Čelákovic, Škvorce a Úval. O umístění na prvních třech místech rozhodovala porota: paní A.Březková, H.Šintlerová, Z.Křížová, V.Nováková.
Umístění úvalských dětí bylo velmi pěkné.
0. kategorie
1. Dominik Novák 1. roč.
2. Natálie Nováková 2. roč.
1. kategorie
2. Veronika Nováková 3. roč.
2.kategorie
1. Jakub Brichta 5. roč.
2. Tereza Slámová 5. roč.
2. Jana Olivová 5. roč
3. Martin Kušta 4. roč.
3. kategorie
2. Markéta Vosátková 6. roč.
4. kategorie
1. Martin Vydra 8. roč.
Prožili jsme příjemné odpoledne. Soutěž obohatila kulturní dění školy. Jsme rádi, že po sedmi letech úspěšné organizace má soutěž stále své příznivce. Písničky přišly, zazněly, rozzářily, roztesknily i rozveselily všechny přítomné. Děti odcházely pyšné na své diplomy a dospělí s písničkou Jakuba Brichty ,,Dva havrani" na rtech, která se vrývala až pod kůži.

Mgr. Marie Langráfová

Už se na vás těšíme detail

Ve velmi přátelské a tvořivé atmosféře proběhlo první setkání třídních učitelek budoucích prvních tříd s dětmi a jejich rodiči. Paní učitelky Mgr. Tamara Klicperová, Anna Jaklová a Bc. Dana Tůmová přivítaly poprvé ve svých třídách své žáky, které přivedli jejich rodiče. Rodiče mohli sledovat, jak děti poprvé navazují kontakt se svou paní učitelkou i s novými kamarády, jak vzniká nový kolektiv prvňáčků. Ve třech třídách se hrálo a zpívalo za doprovodu klavíru a rytmických nástrojů, tančilo, při rytmických básničkách vznikaly první obrázky na velké papíry, tvořilo se, malovalo a lepilo… A aby se nezapomnělo na rodiče, i oni byli zapojeni do práce se svými ratolestmi. A o tom, že to děti opravdu myslí už vážně, svědčí i to, že se na závěr setkání nerady loučily. Celé to hemžení a radost na tvářích dětí, věříme, že i spokojenost rodičů, jsme sledovali my, vyučující l. stupně spolu s vedením školy. Víme, že klíčem k úspěchu je účinný partnerský vztah mezi školou a rodinou.
Přejeme dětem, rodičům i paním učitelkám ještě spoustu takovýchto příjemných chvil. Hodně zdaru a úspěchů v l. třídě!

kolektiv učitelů l. stupně

Ekologická výchova na ZŠ Úvaly

Ekologická výchova na základní škole prolíná veškerou naší činností. V dubnu proběhy dvě větší akce. 1. dubna jsme slyšeli zpěv ptáků nejen venku, ale zazněl i ze školního rozhlasu, prohlédli jsme si obrázky našich ptáků na nástěnce, dozvěděli jsme se, že ptákem roku je skřivan polní a připomněli si, že už brzy budeme muset začít sbírat nejrůznější semena a sušit plody pro naše ptáky na příští zimu. Povídali jsme si o významu ptáků v přírodě a další zajímavosti. Další velká akce následovala na konci měsíce. 22. dubna jsme oslavili Den Země. Žáci vytvořili velmi pěkné mozaiky z plastových víček, vyrobili modely z obalů na módní přehlídku. Modely byly skutečně nevšední a velmi zajímavé. Fantazie a tvořivý přístup žáků nás velmi potěšil. Některé mozaiky a modely můžete zhlédnout na školní výstavě, která se bude konat v červnu. Žáci soutěžili v terénním poznávacím běhu a zabývali se dalšími činnostmi souvisejícími s ochranou naší přírody. V současné době se pilně připravujeme na "Ekologický jarmark". Tvoříme ekologické i jiné výrobky a pěstujeme léčivé byliny, koření a okrasné květiny.

Mgr. Růžena Kondelíková
detail detail detail
Přehlídka modelů 2. B
Děti vytvořily z víček mozaiky
Předávání cen

Výlet do ZOO

21. dubna se děti z prvních a třetích tříd, které navštěvují školní družinu, vypravily do pražské ZOO. Den nás přivítal velice slunně, ale i chladně. Protože jsme odjížděli z Úval až v poledne, sluníčko nám vzduch pěkně ohřálo. Do ZOO se děti těšily hlavně na nově otevřený pavilon ,,indonézské džungle''. Naše očekávání nás rozhodně nezklamalo. Ocitli jsme se v exotickém prostředí vlhkého pralesa, kde děti nejvíce zaujala rodinka orangutanů, v jezírku plavající želvy a v tmavé části létající netopýři, což byl velký zážitek. Pak jsme pokračovali do Afrického domu, kde se vyskytují drobní živočichové Afriky. Dále jsme se vydali hledat pavilon goril, protože jsme byli zvědaví na první gorilí miminko narozené v České republice. Malou gorilku jsme viděli málo a chvilku, jelikož se o ni maminka bála a skrývala ji ve svém náručí. Následoval výběh ledních medvědů. Velice nás zamrzelo, že je prázdný. O to větší radost děti měly, když při zpáteční cestě zase okolo tohoto výběhu uviděly dva krásné bílé medvědy, z nichž jeden právě skočil do vody a předváděl nám své plavecké umění. Protože náš výlet byl pouze na odpoledne, už nám čas nedovolil další prohlídku. Museli jsme se, ač neradi, se zoologickou zahradou rozloučit alespoň pohledem na skupinku plameňáků.
Do ZOO se určitě zase vrátíme na podzim, abychom zhlédli zvířátka, na která nám nezbyl čas.

Hana Blažková, Míla Hatnianková, Lenka Hynčicová

Pozvánka pro rodiče a přátele školy

Zveme rodiče a přátele školy na slavnostní otevření sportovního areálu pod školou, které se bude konat 18. června 2005 v 9.00 hodin. Součástí programu bude akce "Sportuje celá rodina" a "Ekologický jarmark". Kromě sportovních zážitků zde můžete za symbolickou cenu získat výrobky a výpěstky žáků naší školy. Výtěžek z jarmarku bude použit na vylepšení sportovního areálu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Žáci a učitelé ZŠ Úvaly

Žáci a učitelé ZŠ Úvaly Vás zvou na výstavu
Svět rostlin, zvířat, věcí a lidí
v prostorách úvalské školy ve dnech
10. června od 14.00 - 17.00 hodin
11. června od 8.00 - 16.00 hodin


Náš čarodějný den

Dne 29. - 30. dubna celá naše třída 5.C pořádala pálení čarodějnic a spaní ve škole.
V 18.00 h byl sraz před školou. Každý si přivezl spací pytel, karimatku a věci na spaní.
Poté jsme na školním hřišti připravili hranici na pálení čarodějnic. Po této přípravě probíhaly hry, které jsme si sami vymysleli. Asi v 19.30 h byl konec her a začaly přípravy na kouzelný večer. Některá děvčata ze třídy se převlékla za čarodějnice a rej mohl začít. Kolem 20.00 h přijeli rodiče s jídlem, kterého bylo tolik, že jsme ho jedli skoro celý následující týden. Zásoby byly odneseny do třídy a šlo se na hřiště pod školou.
Na hřišti paní učitelka Tůmová seznámila třídu a naše rodiče s paní učitelkou Novákovou, která bude od příštího školního roku naší třídní učitelkou. Potom slavnostně zapálila oheň. Opékaly se špekáčky a pila poděbradka. Rodičů jsme si vůbec nevšímali, každý si mohl na hřišti dělat to, co chtěl, ale museli jsme být v dohledu a doslechu.
Když všichni snědli a vypili, co se do nich vešlo, paní učitelka Nováková vhodila do ohně námi vlastnoručně vyrobenou čarodějnici. Když uhořela, uhasil se oheň, odneslo se jídlo, děti se rozloučily s rodiči a šly do třídy. Ve třídě jsme si vyčistili zuby, rozložili karimatky a odestlali jsme spacáky. Každý si lehl tam, kde bylo místo. Byla nás plná třída.
Paní učitelka nám ještě na dobrou noc "rozházela" omytá jablka. Do 24.00 hodin jsme se dívali na video na komedii "Ten kluk je postrach". Někdo usnul dříve, někdo až v 1.30 h.
Ráno jsme již v 6.00 h byli na nohou. Ke snídani jsme si každý dal to, na co měl chuť z našeho tzv. "švédského stolu". Vyčistili jsme si zuby, složili spacáky a poklidili třídu. Chlapci šli poklidit na hřiště a děvčata vytřela schodiště a chodby ve škole. Po úklidu jsme se ještě podívali na druhý díl komedie "Ten kluk je postrach" a mezi 9.00 - 10.00 h jsme se rozcházeli domů.
Všem se tato akce líbila a paní učitelce za ni moc děkujeme.

Kateřina Urbanová, 5.C

Návštěva v domově důchodců

V neděli 8. května jsme opět slavili Den matek. Jedná se o svátek s tradicí, který nám má připomenout, co pro nás naše maminky znamenají.
Děti se na tento svátek pečlivě připravovaly a přemýšlely, s jakým překvapením by měly přijít. Tvořily si přání a naučily se krásné básně o mamince. Nezapomněly ani na naše milé v Domově důchodců Úvaly.
Svým vystoupením, malou kytičkou a pěknou písničkou jsme chtěli vyjádřit lásku, obdiv a vděčnost. Odměnou nám byla hřejivá slova babiček, dědečků a vedení domova. Děkujeme.
Poděkování patří i paní Pazourkové, která zajistila kytičky.

za třídu 3.B Zdeňka Křížová

PODĚKOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH ŠKOL

V rámci oslav 60. výročí konce 2. světové války navštívili žáci a učitelé naší školy výstavu "2. SVĚTOVÁ VÁLKA A KVĚTEN 1945 V ÚVALECH", která se konala v kulturním sálku DPS na náměstí Svobody.
Zajímavé a přehledně uspořádané exponáty, poutavý výklad pana doktora Pokorného a unikátní dobový film přiblížily žákům i vyučujícím atmosféru tehdejší doby a naše znalosti obohatily o mnoho nových poznatků. Získání vědomostí touto cestou je pro žáky mnohem atraktivnější než práce ve školních lavicích.
Všem organizátorům výstavy děkujeme za nezapomenutelný zážitek a těšíme se na další podobné akce.

Učitelé speciálních škol Úvaly

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
také vám připadá, že ten čas strašně letí? Je tu opět konec školního roku a ještě než vás seznámím s nabídkou akcí a kulturních pořadů, které městský dům dětí a mládeže připravil na červen, ráda bych poděkovala svým kolegyním a všem, kteří náš domeček v tomto roce podpořili a pomohli nám. Věřte, že jich byla celá řada a mnozí ani nechtějí být jmenováni. Je úžasné, když se setkáte s milými lidmi, kteří se snaží pro děti i dospělé vytvořit podmínky k jejich tvůrčí činnosti či ke kulturnímu vyžití. Jmenovala bych celou řadu lidí a možná bych na někoho zapomněla, což by mě mrzelo.
Tak jen - DĚKUJI a přeji všem krásné prázdniny plné slunce, pohody, zdraví a odpočinku a doufám, že nám i v příštím roce zachováte přízeň.
MDDM chystá ……
V příštím školním roce rozšiřujeme nabídku pro maminky po porodu o orientální břišní tance, které budou každou středu od 10 do 11 hodin, dále o kroužek břišních tanců pro dívky od 10 let každou středu od 14.30 do 15.30 h a kroužek jógy pro maminky a děti také ve středu od 15.45 do 16.30 h. Vyučovat bude paní Šárka Holubová - absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Nabídka všech kroužků bude uveřejněna v srpnu.
Ráda bych se ještě vrátila k letošním ČARODĚJNICÍM. Byly tak trochu jiné díky možnosti občerstvení a country kapele Kolegové. Množství návštěvníků předčilo naše očekávání, kapela hrála skvěle, šermíři byli dokonalí, mladí herci se snažili, dětem buřtíky chutnaly, počasí nám přálo a hlavně nás neupálili, jen škoda, že všichni večer pospíchali na domácí grilování. V příštím roce chceme sortiment občerstvení ještě rozšířit a zajistit i lavice a stoly na posezení. Na závěr pro pobavení uvádíme několik fotografií Ing. V. Procházky, R. Navrátila a Ing. J. Horové.
detail detail detail detail
detail detail detail detail
detail

Také bych chtěla poděkovat paní Ing. Yvettě Koděrové za literární pořad "Vzpomínka na RNRr. V. Mareše".
A to je dnes ode mě vše.
Hezké léto vám přeje

Jana Pospíšilová

Nabídka na červen

TANEČNÍ ODDĚLENÍ MDDM ÚVALY VÁS ZVE 3. června 2005 od 17 h do sokolovny v Úvalech na TANEČNÍ AKADEMII vystoupí děti z tanečních kroužků MDDM Úvaly a členové TS RYTMUS

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD MDDM ÚVALY POŘÁDÁ
4. ČERVNA 2005 OD 9.00 H
PRO MALÉ ŠACHISTY V BUDOVĚ MDDM
MEMORIÁL JAROSLAVA NOVOTNÉHO

Městský dům dětí a mládeže Úvaly zve děti na divadelní představení agentury ANIMA CANDIDA
POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU
v úterý 7. června 2005 v 16 h do sálku DPS

Městský dům dětí a mládeže Úvaly
uvádí 15. června od 18 h
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČELÁKOVICE

ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM ÚVALY POŘÁDÁ VE ČTVRTEK 16. ČERVNA v 18 hodin V MDDM
AKADEMII
VYSTOUPÍ
DĚTI Z HUDEBNÍCH KROUŽKŮ PETRA NOVÁČKA
KYTARISTÉ VAŠKA BLÁHY
DRAMATICKÝ KROUŽEK

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A PAN JIŘÍ ŠTORK VÁS ZVOU V PÁTEK 17.6.2005 OD 18 H DO MDDM NA
LITERÁRNÍ PODVEČER
SE SPISOVATELEM IVANEM KLÍMOU
AUTORSKÉ ČTENÍ
BESEDA VEDENÁ JIŘÍM ŠTORKEM
ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY


Spisovatel Ivan Klíma v Úvalech

Jistě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že k plejádě jmen významných osobností naší kultury přibude další - Spisovatel s velkým "S" - Ivan Klíma.
Vedle osobností, například Otakara Brouska st., Jany Seifertové, Jaroslava Krejčího, Jiřího Žáčka, PhDr. Zdeňka Mahlera, Radovana Lukavského, PhDr. Čestmíra Císaře a dalších, zavítá mezi nás spisovatel z nejpřednějších. detail
V jeho osobě se snoubí pohnutý osud naší kultury v posledních několika desetiletích. Mládí prožil v koncentračním táboře Terezín, poté vystudoval filozofickou fakultu UK v Praze, pracoval v nakladatelství Čs. spisovatel a v letech 1963-69 byl zástupcem šéfredaktora Literárních novin, Literárních listů a Listů, tedy v době, kdy tyto noviny přinášely naději v lepší příští v celé naší kultuře. Jenže právě rok 1969 všemu učinil přítrž. Politické vedení státu v tomto roce postupně všechnu tuto snahu zlikvidovalo!
V letech 1969-1970 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor ve Spojených státech amerických. Přes zajímavé nabídky a varování se do republiky okupované vojsky Varšavské smlouvy v roce 1970 vrátil. Byl za to "po zásluze odměněn"! Nesměl po celých 20 let publikovat! Jeho knížky byly vydávány v mnoha zemích, byl naším nejpřekládanějším současným autorem, ale doma mu první kniha mohla vyjít až po sametové revoluci v roce 1990.
Je autorem románů, povídek, knížek pro děti, fejetonů, divadelních her, reportáží a dalších děl.
Po roce 1989 se stal předsedou českého PEN Klubu, zastával funkce i v mezinárodních organizacích spisovatelů, pravidelně vystupuje na mezinárodních srazech spisovatelů. Je stále naším nejpřekládanějším současným spisovatelem.
Pozvánka, uveřejněná na jiném místě, vás zve na setkání s tímto mimořádným spisovatelem, kde budete mít možnost prostřednictvím otázek dozvědět se přímo od něho zajímavé detaily jak z období samizdatu, tedy dob, kdy tito autoři nesměli vydávat své knihy, tak ze současna, kdy to mají dobré knihy tak složité v množství brakové literatury, která zaplavuje knihkupectví.
Podvečer s Ivanem Klímou slibuje nevšední zážitek pro milovníky dobré četby, a to vše v příjemném prostředí sálku MDDM v Úvalech.

Jiří Štork

Postupujeme do vyšších soutěží

Regionální mistrovství Prahy a středních Čech se letos odehrálo v Kongresovém centru v Praze 2.4. a naše TS Rytmus se na něm prezentovala 5 choreografiemi.
Nejmenší přípravka v Show Dance obsadila 4. místo s vystoupením "Zahrada", Rytmus II. získal v dětské kategorii Parketových kompozic 5. místo za "Rusalky" a v Jazz Dance 1. místo za choreografii "Proudy". Juniorky byly s Parketovou kompozicí "Divná" 6. a formace dospělých rovněž v Parketových kompozicích vybojovala 3. místo s choreografií "Magical Love". Všichni si zajistili postup na Mistrovství Čech a vytančili si třídu B.
Mistrovství Čech dětí bylo na čarodějnice 30.4. v Kladně. Pro nás byl start velmi úspěšný. Naše "Zahrada", ač věkově nejmladší, porazila 5 formací. Pouze jeden bod chyběl k postupu na MR do Ústí nad Labem a 8. místo potěšilo děti i rodiče. "Rusalky" se probojovaly do finále a skončily na 6. místě, "Proudy" získaly stříbrný pohár za známky 1 2 1 2 2. (známka = návrh na umístění). Obě formace postoupily na MR a vytlačily třídu A.
Mistrovství Čech juniorů se konalo opět v Kladně 7.5. a choreografie "Divná" skončila na 12. místě. Děvčata zatančila lépe než v Praze, ale na republiku to nestačilo.
Hlavní - dospělá kategorie měla Mistrovství Čech v Jablonci nad Nisou 14.5. a skončila pro nás velice dobře. Děvčata vybojovala finále, vyřadila i takové prestižní skupiny jako je Dance Perfect Praha, Angeles Dance Group a další. Finálové známky pro "Magical Love" 2 3 7 7 6 nám stačily sice jen na 7. místo, ale znamenaly pro nás postup na MR Diskodrom Prostějov a třídu A.
Co nás ještě čeká?
27. 5. MR - Diskodrom Prostějov "Magical Love"
29. 5. Regionální soutěž dospělých v Praze - "Magical Love", "Káva čaj", "Víno"
3. 6. Akademie tanečního oddělení MDDM
4. - 5. 6. MR HH, EB Brno - sóla, dua
10. - 11. 6. MR Ústí nad Labem - "Rusalky", "Proudy"
10. - 11. 6. MR Show Dance malých skupin Ústí n/Labem
17. - 18. 6. MS a ME HH, EB GRAZ - Rakousko - sólo, dua
18. 6. Taneční festival moderního tance - Jazz Dance Praha
26. 6. Taneční vystoupení v Tuklatech
a pak už jen taneční tábor ve Štědroníně.

Alena Sismilichová
detail detail detail
detail detail
 
 

S P O R T

Cyklistika
Pohár Posázaví - Šternberk

Moudrost přírody navštívila Úvaly 7.5.2005. Alespoň ta část přírody, která má na starost počasí pro cyklisty. Osmnáct účastníků 103 km dlouhého závodu ji potkalo již cestou na start. Tradiční Šternberk se totiž jel v období, kdy počasí nedokázalo pochopit, že zima již skončila a nadešlo vlídné jaro. Teploty se běžně pohybovaly okolo pěti stupňů a lilo a lilo. Probuzení do dne závodu nebylo jiné. Déšť však ustal hodinu před startem. Když scházelo do startu patnáct minut, přišel ten nevídaný jev. Rozestoupily se mraky, slunce vysušilo během chvíle silnici a nechalo vystoupat teplotu na patnáct stupňů. V takto krásném počasí všichni účastníci jeli celý závod. Když byl poslední závodník půl hodiny v cíli, obloha se opět zatáhla a znovu začalo pršet. Bohužel hodně cyklistů v obrat počasí před závodem nevěřilo, proto účast byla nevelká.
Již po startu se pole rozdělilo na dvě části. V té první byla většina jezdců mladší kategorie a v té druhé se závodilo hlavně o čelní pozice kategorie veteránů, kde tentokrát dominoval Bláha. První skupina se začala třídit v kopcích za Sázavou. Postupně vpředu zůstala čtveřice, kde jezdil dominantně Klíma. Prvním nástupem v prudkém stoupání v Třemošnici si zjednal respekt, ale ještě se ho Rychnovský, Mysliveček a Morava udrželi. Nekompromisním zrychlením v úvodu stoupání z Chocerad, což je poslední velký kopec závodu, se Klíma definitivně odpoutal a suverénně si dojel pro vítězství.
Možná ještě cennějšího vítězství dosahuje pravidelně pan Švarc, pro něhož je v tomto závodě vytvořena speciální kategorie. Je mu 74 let, ale do cíle dojíždí společně s cyklisty, kteří jsou o 20 let mladší.
Dlouholetý ředitel a organizátor závodu Míla Zelenka by rád předal žezlo pořádání někomu z mladých cyklistů. Bohužel se zdá, že již řadu let se žádný zapálený cyklista mladšího ročníku v Úvalech nevylíhnul. Úvalský peloton stárne a není v něm nikdo pod 30 let. Na závody si však zvykli přijíždět cyklisti z bližšího i vzdálenějšího okolí. Pro ně jsou úvalské závody velmi pohodové, přátelské a vždy děkují, že se mohou znovu setkat, příjemně si zazávodit a poté dobře popovídat. Vše bez stresu, který visí nad většími závody, které jsou svým charakterem daleko prestižnější, a proto jim přátelská atmosféra chybí. Už jen proto by byla velká škoda, kdyby Šternberk neměl kdo organizovat. Alespoň pro pár lidí je to chvíle pohody a za tu to stojí.
Výsledky:
1. Klíma Říčany 2:53:47 h
2. Rychnovský Praha 2:54:54
3. Mysliveček Sadská 2:55:05
4. Morava Ondřejov 2:56:16
5. Ploch Praha 2:59:04
6. Štork Úvaly 3:03:03
7. Pažout Český Brod 3:08:52
8. Marek Kutná Hora 3:26:53
9. Havránek Poděbrady 3:27:05
10. Nepraš Praha 3:35:50
11. Polanský Česká Lípa 3:36:31
12. Bláha Úvaly 3:50:31
13. Kubera Praha 3:54:37
14-15. Tesař Úvaly 3:59:59
14-15. Čapek Klánovice 3:59:59
16. Švarc Praha 4:06:38
17. Konopa Přišimasy 4:07:25
 

 

S P O L K Y

Intercamp 2005

Ve dnech 14 - 16. 5 se v nizozemském městě Maastrichtu konala každoroční akce Intercamp. Je to mezinárodní setkání skautů z mnoha zemí (takové menší Jamboree) formou několikadenního tábora. Hlavním tématem, které se neslo letošním IC, bylo "Stoupání na horu". Jako jediná z Úval jsem měla možnost reprezentovat naše skautské středisko a ve čtvrtek 12.5. jsem odjela s brněnskými skauty do Nizozemí. Jeli jsme přes noc a dorazili jsme na místo v pátek okolo poledne. Nejprve jsme si postavili stany na vyhrazeném tábořišti a poté jsme se rozhodli prozkoumat město, abychom poznali holandskou kulturu a architekturu. Samotný Intercamp začal v sobotu v 9 h zahajovacím ceremoniálem, kde nás přivítal hlavní vedoucí celého Intercampu a promluvil k nám starosta Maastrichtu. Po skončení jejich projevu jsme se rozešli na různé aktivity a někteří na Hike. Veškeré aktivity jsme absolvovali ve skupinkách, kde byli namícháni účastníci z různých zemí. Jazykové bariéry jsme brzy zdárně překonali a nastalo akční seznamování. Naše skupinka se měla dostavit nejdříve na aktivity. Všude v okolí byla rozmístěná stanoviště, na kterých jsme si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých věcí, např. rozdělávat oheň pomocí křemenů, stavět stavby jen pomocí provazů, střílet ze vzduchovky nebo z luku apod. Po skončení programu konalo večerní posezení u ohně. Ve volném čase jsme měli k dispozici českou čajovnu, počítače a mohli jsme si prohlédnout skautské muzeum. V neděli moje skupinka absolvovala Hike, tento rok to znamenalo výlet městem. Byl rozdělen na šest částí, mezi kterými byly kontroly. Na nich jsme dostávali různé úkoly a mapy potřebné k tomu, abychom mohli pokračovat dále v cestě. Na večerní program byl připravený koncert, ale většina českých skautů na něm nebyla, protože jsme všichni fandili hokeji. V pondělí jsme se rozloučili na závěrečném ceremoniálu a vyrazili zpátky k našim domovům rozesetým po celé Evropě. Intercamp se všem moc líbil a umožnil nám poznat, že skauti nejsou jen v České republice, ale stejná myšlenka spojuje lidi všech zemí.
Další informace je možno se dočíst na těchto adresách: stránky IC 2004, 2005 - http://intercamp.scouting.nl/Czech/index_cz.htm , článek o IC 2005 z pohledu servis-týmu - http://skauting.cz/dvojkari/index.php

Padáček 13. dívčí oddíl Úvaly
detail detail detail
 
 

C Í R K E V

POZVÁNÍ DO HUSOVY KAPLE

Využívám této milé příležitosti, abych vás, čtenáře měsíčníku Život Úval, přijímající morálku člověka z pohledu křesťanských hodnot, upřímně pozvala do křesťanského společenství Církve československé husitské, scházející se v Husově kapli v Úvalech. Církev československá husitská je společenstvím sester a bratří hledající Boží pravdu nejen hloubkou své víry, nejen rozumovým chápáním, ale i srdcem a zkušeností osobního poznání a prožitku, hledající pravdu, která směřuje v naději a jistotě do věčného Království v souladu s odkazem a duchem velikého českého reformátora církevního i společenského života, kněze a rektora Karlovy univerzity MISTRA JANA HUSA. Vy všichni, i vaši blízcí, pokud uznáváte duchovní hodnoty a pravdy a chcete přispívat k jejich šíření, jste srdečně zváni mezi nás; rádi vás přivítáme.
Pravidelné liturgické bohoslužby konáme pravidelně v neděli od 14 hodin v Husově kapli v Úvalech, na Pražské ulici čp. 180.
Od září 2005 pokračuje v Husově kapli výuka Křesťanské výchovy hrou pro předškolní děti 4-6 let a školní děti od 7 let.
Ve své činnosti pokračuje Křesťanský dramatický kroužek, který se schází v Husově kapli a nacvičuje různé hry a scénky. Kroužek je otevřen všem dětem bez ohledu na víru nebo bez víry.
Přihlásit své děti na obě aktivity je možné již nyní na Farním úřadu CČSH Úvaly, Pražská čp. 180 v úřední hodiny, tj. v pondělí 10-12 h, v úterý 16-18 h, ve středu 8-10 h, ve čtvrtek 15-17 h.
V uvedený čas je dále možné s místní farářkou domluvit pastorační návštěvu, přijetí svátosti Křtu, manželství, požehnání, zpověď, pohřební obřad a oslavu různých životních jubileí.
Dveře Husovy kaple jsou otevřeny všem!
U příležitosti 590. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa pořádáme v neděli 3. července 2005 od 16 hodin v úvalském skautském areálu na Úvaláku HUSOVU SLAVNOST u symboliky zapálené hranice, kde uctíme Husovu památku a zároveň zde vystoupí členové křesťanského dramatického kroužku s pásmem MISTR JAN. Jste srdečně zváni.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

 
 

H I S T O R I E

Vzpomínka na revoluční dny roku 1945, tentokrát trochu veselejší!

Úvalský skauting, který slavil vloni 85 let od svého založení, měl své zastoupení také v revolučních dnech památného roku 1945 v Úvalech. Skautky jako zdravotnice sloužily při pomoci zraněným z bojů o úvalské barikády, skauti-junáci se činili jako spojky při Revoluční gardě v Úvalech. Byla nás tehdy celá družina, tehdy 15- až 20ti-letých, a z naší činnosti lze výslovně zaznamenat např. odvoz nevybuchlé munice z lesů kolem Úval i z míst, kde byly ubytovány německé vojenské jednotky. Do sousedních vesnic jsme odváželi vše potřebné, jednou jsme dovezli "domů" velmi nemocného člověka, který se vracel z koncentračních táborů. Především jsme rozváželi stravu a nápoje revolučním posádkám bránícím jednotlivé úvalské barikády. Jednou jsme odváděli i koně, které zmatení Němci ponechali v Úvalech, když utíkali na západ. Ale byla to i řada dalších úkolů.
Jednou z veselejších příhod byla naše cesta s velbloudem z Úval do Prahy. To už byl červen 1945 a my zase už chodili do školy po předchozích zimních, válečných i uhelných prázdninách (až do 15. července 1945). Jak to vlastně bylo? Dnes velmi známý filmový režisér Miloš Forman, tehdy třináctiletý skautík - jehož otec byl v Čáslavi skautským vůdcem, později zaznamenal, že za Čáslaví najednou uviděl na louce volně se popásajícího velblouda. Jiná verze praví, že tohoto velblouda chytili havlíčkobrodští skauti někde v okolí Havlíčkova Brodu. Dnes už lokalita prvního objevu není to nejdůležitější. Skutečnost však prokázala, že velbloud, vlastně už velbloudice "se tam našla", dostala koňskou ohlávku (velbloudí se nenašla) a měla být doručena nejbližší ZOO, kde o ní mělo být nejlíp postaráno. Do Prahy to je však více než 80 km a vlaky pravidelně nejezdily. Příslušně velké auto se také nepodařilo získat (jezdilo se spíše "na dřevěný plyn"). Navíc na tehdejších hlavních silnicích zaplnily provoz vojska Rudé armády i zmatení utečenci z wermachtu. Jen s největšími obtížemi se dalo procházet spíše pěšky. A tak tamní skautíci přišli na nápad, jak toho velblouda (zřejmě taky utečence z nějaké jiné ZOO či od cirkusu) dostat do Prahy - dovést ho tam pěšmo, přímo skautskou štafetou. Jedna etapa této cesty vedla tehdy z Úval na Žižkov. Ještě ráno toho červnového dne, když jsme z vlaku "školáku" vystupovali na nádraží v Českém Brodě (byli jsme tehdy studenty tamního reálného gymnázia), záviděli jsme českobrodským skautům, že se pro průvod velblouda do Úval "ulejou" z dopoledního vyučování.
Posledním vlakem, když jsme se vrátili do Úval, nás hned na nádraží zadržel otec jednoho z nás - pan Kučera a pověřil trio úvalských skatů - Zd. Kučeru, Romana Bubáka a mne: "Rychle se naobědvejte, oblečte si skautský kroj, u skautské sokolovny vás čeká velbloud. Povedete ho na Žižkov, tam už bude čekat poslední trio štafety (pro doprovod do ZOO). V tom momentě tu byla řada radostí (!), pochybností (není to apríl ?), i starostí (jak?). Když jsme se sešli u klubovny, tak se na trávě v Maroldově ulici popásal dvouhrbý velbloud. Dostalo se nám poučení: jeden průvodce sedí mezi hrby, dva ho vedou za ohlávku, nesmí se dostat k vysoké zdi - otírá se o ni svými boky, "drbe se". Pobízet se dá jedině prutem po slabinách, jinak je velmi tvrdohlavý. Stalo se! Vyrazili jsme, na jeho hřbetě jsme se střídali, "přestupy" jsme realizovali jen na patnících. Dobře jsme si tak odpočítávali "ujeté" kilometry, navíc patník byl nižší než vysoká zeď a to zvíře se nemohlo "drbat". Menší potíže nastaly jen u diváků podél cesty, kteří si přáli dokázat, že to nebyla žádná atrapa, mimořádně kráčející po státní silnici. Chtěli si vlastnoručně pohladit to saharské zvíře. Velbloud si cestou stále přežvykoval, až měl u huby větší zásobu zelené pěny, z huby mu to moc nevonělo! Větší potíž nastala v podjezdu mezi Jahodnicí a Kyjemi: do podjezdu náš "koráb pouště" dobrovolně vešel, uprostřed se vzepřel a dál že NE! Všechny naše pokusy o další uvedení "do provozu" byly marné, jen jsme blíže poznali "aróma" té zelené pěny, kterou na nás vždy vychrstl. To už nepomáhaly ani zbytky těch větví, o které jsme připravili některé stromy ze stromořadí podél silnice. Jen naprosto čerstvá větvička, nikoliv velká, ale dobře "olistěná" nám pomohla (to ho asi spíše "šimralo") a tvrdohlavec se nechal přimět k dalšímu putování. Největší překážka nás však čekala na Žižkově-Jarově. Tam nás totiž nikdo nečekal a nám se nedostalo instrukcí pro další cestu. Poslední skautská etapa nějak zklamala. Pomoci mohl jen telefon, kde ? V nejbližší hospodě, zavolat přímo do ZOO. Trvalo to trochu déle, zvědavců kolem nás se sešlo více, a stále přibývalo. Jedna paní se přišla podívat i se svým krásně bílým psíkem. I on se asi chtěl blíže seznámit s nezvyklým zvířetem a na jeho hlavu si zaštěkl! Nepochodil však: po prvém hlasitém projevu náš velbloud zachrčel a na to nepatrné "nic" vychrstl další zelený žvanec! To už potom místo psíka bylo vidět jen obrovský zelený balík, jak jej odnášela v náručí majitelka toho původně bílého krasavce. To už se však vrátili mí spoluprůvodci od telefonu se závěrem: "Můžeme velblouda dovést až do Tróje?" Samozřejmě že ANO!
Vydali jsme se Spojovací, přes Balabenku, kolem nádraží Praha-Libeň (dnes zrušené), přes Libeňský most, Argentinskou, přes Most barikádníků a Trojskou přímo do ZOO. Byli jsme v cíli! Velbloud, to už jsme věděli, že to byla velbloudice, říkali jsme jí "Junačka" (v Havlíčkově Brodě měla prvé jméno "Pepita"). Po "rozloučení s naším" zvířetem jsme nejprve dostali večeři (bez lístků, ačkoliv tehdy ještě vše "bylo na lístky") - obalovaný salám s bramborem a salátem. Vyslechli jsme poděkování pana ředitele ZOO, každý dostal malou brožurku o pražské ZOO a byli jsme pozvání k prohlídce muzea, kde mají uchovány leckteré památky na všechny bývalé "obyvatele" ZOO. Nočním vlakem jsme se vraceli domů, obohaceni o nevšední poznatky i s odřenou kůží na našich nohách (neměli jsme žádné sedlo a velbloudí srst je nepříjemně drsná!). Druhý den ve škole jsme byli omluveni: "Vedl velblouda", někteří profesoři jen udiveně kroutili hlavou.
Že tato příhoda je pravdivá, o tom mohou svědčit všichni účastníci - svědci - skautské štafety na trase Havlíčkův Brod - Čáslav - Kolín - Český Brod - Úvaly - Praha. Dále svědčí i skautský časopis Junák dvojčíslem 33-34 z r. 1970, v poslední době i skautský časopis "Čin" z března 2004. Jediná záhada zůstává jako nedořešena: co se s "naší" Junačkou stalo potom, snad měla i svého velbloudího partnera a kde snad je jejich velblouďátko?
V Úvalech v květnu 2005 - 60 let poté!

Vzpomínali: Vladimír Kolomý st. a Roman Bubák st.

Husitské stopy na Úvalsku

Husitská doba symbolizuje v naší historii významné revoluční tradice českých zemí. I na Úvalsku se však při pokusech vyjasnit některé skutečnosti setkáváme s nedostatečnou podporou zachovalých pramenů a literatury. Proto, tak jako písemné informace o nejstarším období Úval a okolí, tak i informace o období husitských válek a nepokojů, jsou často kusé a ne vždy plně doložitelné.
Stejně neklidně a rychle, jak se v první polovině 15. století střídali majitelé celého škvoreckého panství, včetně Úval, běželo i historické dění kolem. Jdeme-li po husitských stopách v Úvalech a v jejich nejbližším okolí, je třeba úvodem zmínit, že když 6. července 1415 byl rozhodnutím kostnického církevního koncilu upálen český církevní reformátor Mistr Jan Hus a proti této potupné exekuci protestovala 2. září 1415 řada významných představitelů české a moravské šlechty, náš region mezi protestujícími zastoupen nebyl. Úvalským rychtářem v té době byl Otlein Hubler, německý živel mezi měšťany byl silný a městečko bylo poddané škvoreckému panství. Následná husitská revoluce, která propukla 30. července 1419 proslulou defenestrací na radnici Nového Města pražského, byla důsledkem stupňujícího se napětí ve společnosti, její polarizace i skutečnosti, že se v husitském zápase prolínalo řešení reformy církve s řešením politických a sociálních vztahů. František Palacký pojal husitství jako hnutí vyrůstající z demokratické podstaty češství, jako součást neustálého stýkání i potýkání českého a německého živlu, jako organickou složku evropských reformací i jako předzvěst občanských revolucí moderní doby. Úvodem bych rád uvedl některé obecné souvislosti. Dělící linie mezi stoupenci a odpůrci husitství se nekryla s jednotlivými společenskými vrstvami. Záleželo na každém jedinci, na jakou stranu se přidá. Husitské pojetí božího zákona bylo zformulováno jasně ve čtyřech artikulích pražských již na samém počátku válek v červnu 1420 zástupci husitských stran - radikálních táborů, nesmiřitelných orebitů a severočeského svazu na jedné straně a kališnické šlechty s umírněnými Pražany sdružených v pražském svazu, reprezentovaného Starým Městem pražským na straně druhé. Je vhodné připomenout, že husitské strany držívaly spolu dohromady pouze tehdy, když jim hrozilo nebezpečí. To dosahovaly úspěchy v politice, vojenství i v duchovní oblasti, ale když zvítězily, šla si každá svojí cestou, vzájemně vedly polemiky, mnohdy ozbrojené půtky, pokusy o smír. Jakoby se strany zakopaly na ustálených pozicích, které nakonec znesnadnily nebo přímo znemožnily další prohlubování husitských idejí a metod. Všechny válečné strany, ať husitské nebo křižácké a panské, dovedly krajinu, kudy procházely, vyplenit. U nepřátelských křižáckých vpádů do Čech patřil kořistnický úmysl k hnacím motivům pro účastníky výprav. Husitská domácí vojska se musela vyživovat z krajiny, kudy táhla. I oblasti ve středních Čechách byly vystaveny útokům husitských zásobovacích oddílů.
V Čechách po celé období patnáctiletých husitských válek a nepokojů působily tři strany náboženské: kališníci - umírnění husité a Pražané, radikální táborité a nesmiřitelní sirotci, a také dvě strany "politické": městská (lidová) a šlechtická (panská). V období vrcholení dohadů a ostrých sporů mezi jednotlivými stranami na počátku třicátých let 15. století, které vyvrcholilo otevřenou bratrovražednou a krvavou bitvou u Lipan v roce 1434, tvořily šlechtickou stranu na jedné straně pólu především pražský svaz s umírněnou kališnickou šlechtou a bohatým měšťanstvem ve spojenectví s panskou jednotou (vysokou šlechtou) bez rozdílu náboženství, včetně měst Praha, Plzeň a Mělník. Na druhé straně pólu stála tzv. strana městská, kterou tvořili zejména táborité a sirotci s více jak 23 královskými městy, včetně nedalekého Českého Brodu a Kouřimi. A tak se dostáváme k regionu škvoreckého panství a městečka Úval. Na počátku husitských válek se škvorecké panství se Škvorcem i městečkem Úvaly, včetně nedalekého královského města Český Brod, hlásily ke katolicismu. Po prohrané bitvě v Praze na Vítkově a po rozpadu kruciáty poznal po 10. červenci 1420 římský král Zikmund, že husité v Praze nehodlají kapitulovat před silou jeho zbraní a jsou připraveni setrvat až do konce. Praha i Žižka nezbytně potřebovali udržovat kontakt se svým zemědělským zázemím, a proto usilovali o udržení kontroly mimo jiné i nad kutnohorskou silnicí, která vedla z Horské brány, v dnešní Hybernské ulici, a za pražskými hradbami se štěpila ve dva směry. Jedna tato trasa právě kopírovala starou obchodní Trstenickou stezku a směřovala na Běchovice, Úvaly a na Český Brod. Ovládání této cesty zaručovalo pohyb husitů na východ od Prahy alespoň při částečném zajišťování zásobování svých vojenských oddílů a obyvatel v čase nadcházejících žní, i když v omezeném prostoru.
Za nepřehledné situace docílil Zikmund Lucemburský, že byl 28. července 1420 téměř tajně, bez všeobecného souhlasu Čechů, korunován v Praze v chrámu sv. Víta pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty na krále českého. 2. srpna 1420 král Zikmund opustil pražské okolí a táhl se svým ozbrojeným doprovodem královskou cestou přes Běchovice, Úvaly, Český Brod na Kolín do Kutné Hory, kde si prodloužil pobyt až do konce září. Po prohrané bitvě u Vyšehradu 1. listopadu 1420 se dal král Zikmund na útěk s velkým množstvím raněných, které pobral s sebou, kolem Nového hradu u Kunratic přes Běchovice a Úvaly na Český Brod, kde při menší zastávce řadu svých raněných bojovníků a přátel, zemřelých na následky zranění, útrap z těžké cesty a vlivem nepříznivého počasí, nechal v Českém Brodě pohřbít. Je nutné brát v úvahu, že ještě v roce 1420 bylo území a také města a městečka do vzdálenosti 3 až 4 míle (tj. dnes kolem 22 až 30 km) od Prahy v moci krále a často bránila ozbrojeným Pražanům ve volném průchodu. To se např. týkalo nedalekého Českého Brodu. Škvorecké panství Olbramoviců, včetně Škvorce a Úval, vzhledem ke své poloze a neexistenci hradeb, zachovávaly navenek neutralitu a jejich pragmatické postoje se vyvíjely podle toho, jak která strana průchod přes panství a brod přes Výmolu v Úvalech využívala.
Vítězství nad králem Zikmundem u Vyšehradu v roce 1420 otevřelo husitské Praze cestu k mocenské expanzi, která zlomila odpor všech královských i poddanských měst, zejména ve středních a východních Čechách.
Vedle prchajících křižáckých vojsk v roce 1420 snad prošly přes Úvaly i některé skupinky husitských oddílů a Pražanů již v dubnu 1421, kdy však táhl hlavní husitský voj ve směru od Brandýsa nad Labem nejdříve na tvrz Toušeň, dále na nedaleký hrádek Květnici - v té době však již Květnice nebyla součástí škvoreckého panství, ale v držení Prokopa Trčky z Kralovic a Květnice (pan Trčka zvaný "jednooký" byl nezlomným katolíkem i po roce 1421, kdy celé široké okolí včetně škvoreckého panství bylo pod silným vlivem Pražanů) - a poté na Kounice a nakonec k Českému Brodu, který oblehla 16. dubna 1421. Po útoku na město 17. dubna se Pražané a jejich husitští spojenci města zmocnili, pobili královskou posádku i s některými měšťany a 200 osob i s 18 kněžími upálili v děkanském kostele a před hradbami města. Tento krutý čin natolik vyděsil radní většiny ostatních středočeských měst a městeček, že se raději bez boje vzdávali husitskému vojsku. Do jeho rukou tak padla i Kouřim. Vzdala se i tvrz v Klučově u Českého Brodu, náležející zemanům z Klučova, kteří byli příbuzensky zpřízněni s Olbramovici ze Škvorce. Staroměstští i novoměstští představitelé zabírali svým protivníkům rozsáhlé majetky nejen v Praze, ale i venkovské statky. Bylo to až 160 dvorů, tvrzí s vesnicemi včetně lidí, s poli a loukami a také s lesy. Největší počet se jich rozkládal na východní straně od Prahy až k Českému Brodu. Například ze škvoreckého panství takto byl zabrán dvůr i s vesnicí ve Zlaté. V letech husitských válek přes Úvaly, vzhledem k jejich poloze na důležité královské silnici, prchali poražení křižáci s příslušníky panské jednoty a v úvalském údolí se objevili husité při svých výbojích dál do Čech a v expanzích na Moravu. Velmi poutavě toto období popisuje ve své trilogii Proti všem, v druhé části nazvané Kruciáta, Alois Jirásek. Nedá se vyloučit, že přes Úvaly procházely husitské vojenské skupinky i počátkem září 1424, když Žižkovo vojsko táhlo od Kutné Hory na Prahu a rozložilo své ležení na Špitálském poli, na rozhraní dnešního Karlína a Libně.
V této době husitských nepokojů a válek patřilo škvorecké panství s polovinou Úval Petříku z Olbrámkovic, z hlavní Olbramovské linie, který se ještě v roce 1433 hlásil k silné a velké skupině husitského panstva toužící opět získat hlavní slovo v politickém životě země, do rozložení sil umírněného pražského svazu. Svaz se snažil v posledních letech husitských válek o spolupráci s tábority i sirotky, aby omezil jejich radikálnost a přispěl k příměří a k obnovení míru. To se však nezdařilo. Nakonec se v květnu 1434 celého škvoreckého panství, včetně Škvorce i Úval, dotklo tažení oddílů táboritů a sirotků, které zpočátku mířily od jihu a od východu na Prahu. Například polní sirotčí vojsko v čele s Janem Čapkem ze Sán došlo až k Jirnům, kde se zastavilo a vedlo neúspěšná jednání s armádou panské jednoty. Další část armády jednoty městské čekala v květnu 1434 nedalo Prahy také u Kunratic a vedla vyjednávání s druhou stranou o otevřeném boji, o který usilovala co nejdříve. Po neúspěšném vyjednávání se hlavní vojsko jednoty městské vydalo 17. května zpět od Kunratic směrem na Koloděje, Běchovice, přes Úvaly a Škvorec a zamířilo na Českobrodsko, Kouřimsko a Kolínsko, aby si zpočátku hlavně zajistilo potraviny pro hladové vojáky z ještě stále věrných měst, městeček a vesnic, ale po cestě plenilo šlechtický majetek a pustošilo krajinu. Mezi umírněnými a radikálními husity se schylovalo k bojovému střetu. 25. a 26. května 1434 se také doformovalo vojsko koalice pražského svazu a panské jednoty nedaleko Prahy, u Záběhlic, poblíž potoku Botiče, a nato se obrátilo k východu po hlavní královské silnici přes Újezd, Úvaly a Český Brod, který mu dokonce otevřel své brány a dobrovolně se vzdal, připraveno utkat se v otevřeném boji s vojsky jednoty městské, které se vracelo zpět od Kolína. V neděli 30. května roku 1434 se obě vojska střetla na poli mezi vesnicemi Lipany a Hřiby u Českého Brodu a zde se také odehrála krvavá, bratrovražedná bitva, v níž 25 tisíc příslušníků panské a umírněné husitské koalice definitivně porazilo 18 tisíc příslušníků radikálního táborsko - sirotčího vojska. Tím se také škvorecké panství Petříka z Olbrámkovic jako součást pražského svazu objevilo ve vítězné koalici této osudové bitvy. Porážka radikálů pak umírněným husitům otevřela cestu k uzavření dohod s basilejským koncilem a císařem Zikmundem.
Basilejský koncil i husité přijali 5. července 1436 v Jihlavě tzv. kompaktáta, uznávající v oslabené podobě čtyři artikuly pražské a umožňující obyvatelům Čech a Moravy přihlásit se ke kališnickému vyznání bez ohledu na mínění či vyznání vrchnosti. Na to 14. srpna 1436 pak zástupci kališnické šlechty uznali císaře Zikmunda Lucemburského českým králem poté, co se v sérii listin zavázal respektovat hlavní výsledky revoluce - vedle kompaktát především zabrání pozemků církve, kontrolu panovníkova počínání královskou radou, účast vyšší i nižší šlechty a zástupců královských měst na zemských sněmech, vyloučení zásahů církve do světských záležitostí, volbu husitského kněze Jana Rokycany pražským arcibiskupem a zabránění návratu emigrantů do husitských měst. Po návštěvě Českého Brodu 22. srpna 1436 král Zikmund se chystal na slavnostní vjezd do Prahy. Z Českého Brodu vycestoval 23. srpna 1436 a přes Úvaly a Újezd v pozdních odpoledních hodinám za velkého uvítání triumfálně vjel do Prahy.
Takřka celé historické Kouřimsko, škvorecké panství s Úvaly nevyjímaje, však přistoupilo ke čtyřem artikulím pražským a přijalo přijímání "pod obojí" (utrakvismus) - jehož výrazná převaha zde trvala až do bitvy na Bílé hoře a zahájení protireformace v 17. století - o mnoho let později. Velké zastánce našel utrakvismus zejména v 16. století v budoucích vládcích na škvoreckém panství, v pánech Smiřických ze Smiřic, jejíchž rod vyznával českobratrskou víru. Ale to je již další kapitola vývoje škvoreckého panství a Úval. Podle současného historika Petra Čorneje bádání posledních let zkoumá husitství bez pověr a iluzí. Navzdory některým publicistům, kteří by tuto dobu nejraději škrtli z dějin, se v procesu vědeckého poznání objevují kontury rozporuplné doby, tkvící svými kořeny ještě namnoze ve středověku, avšak četnými výhonky skutečně předjímající mnohé zásady evropských reformací 16. století. Husitské období českých dějin není třeba hanět, není třeba se za ně stydět, ale ani je pateticky oslavovat. Bylo a je organickou součástí českých dějin; svou razancí pak na sebe obrátilo pozornost pozdně středověké Evropy. Takových epoch, které vyvolaly srovnatelný zájem, v české historii mnoho nemáme.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Literatura a odkazy:
Vavřinec z Březové: Husitská kronika. Svoboda Praha 1979.
Palacký F.: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, díl III. Nakladatel L. Mazáč. Praha 1939.
Kejř J.: Husité. Panorama Praha 1984.
Čornej P.: Tajemství českých kronik. Paseka Praha, Litomyšl 2003.
Tomek V. V.: Dějiny válek husitských (1419-1435). Nakladatel Fr. Řivnáč. Praha 1898.
Ze zpráv a kronik doby husitské. Svoboda Praha 1981.
Herloš K.: Husité. Nakladatel Alois Hynek. Praha 1920.
Jirásek A.: Proti všem. Část I. - III. Nakladatelství J. Otto, Praha 1903.
Hrnčíř Fr.: Obrázkové dějiny národa československého. Nakladatel Jan Svátek. Praha 1923.
Kolektiv: Kronika českých zemí. Nakladatelství Fortuna Print. Praha 2003.
Kratochvíl M. V.: Památné bitvy našich dějin. SNDK Praha 1958.
Sedláček A.: Místopisný slovník historický Království českého. Fotoreprint Argo Praha 1998.
Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XV. Fotoreprint Argo Praha 1998.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz