7/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 
detail
Pohled na Husovu ulici, jež nese jméno po středověkém reformátorovi Janu Husovi.
Letos si připomínáme 590. výročí jeho mučednické smrti.
Foto Ing. V. Procházka

 

K A M   A   K D Y

Církev Československá husitská v Úvalech pořádá
Husovu slavnost
v neděli 3. července 2005od 16 hodin ve skautském areálu na Úvaláku.
Při uctění Husovy památky vystoupí členové křesťanského dramatického kroužku s pásmem Mistr Jan.

JAN HUS A JEHO PRAVDA
V letošním roce si připomínáme již 590. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, českého reformního kněze, velikána našich českých dějin, který byl 6. července 1415 umlčen tehdejší církevní oligarchií pro pravdu Boží na kostnické hranici. Byl spalován na prach, jeho ostatky byly dvakrát přepáleny, zbylé neshořelé kosti roztlučeny a prach byl rozsypán do řeky Rýna, aby kacířským Čechům nezbyla po jejich milovaném Husovi žádná památka. Proti této potupné exekuci českého kněze 2. září 1415 protestovalo svým tzv. stížným dopisem kostnickému koncilu 452 nejvýznamnějších českých a moravských šlechticů - velmožů, pánů, rytířů, zemanů a vladyků a k dopisu připevnili své pečetě. Nelidský, hrubý a krutý zločin vysokých církevních prelátů přivedl Čechy k rychlému krystalizování společnosti a jejího postupného členění na různé názorové pravdy a v konečném důsledku k ozbrojenému odporu v podobě 15 let trvajících husitských válek.
Toto významné výročí českých dějin není jen záležitostí dnešní Církve československé husitské, která se důsledně hlásí k Husovu odkazu, rozvíjí jej a šíří v podmínkách dnešní moderní doby, neboť Husovo dílo pohnulo myslí, srdcem i životem mnohých lidí bez ohledu na víru a náboženství. Husův odkaz, jeho dílo, patří nám všem, protože přesahuje rámec křesťanského společenství.
Bohužel, dnešnímu člověku Husova pravda málo co říká, a proto bych se společně s vámi, čtenáři, ráda krátce zamyslela nad touto trojjedinnou pravdou víry, poznání a prožitku, která Husa dovedla až na hranici, pravdou, na které Hus tak lpěl do posledních chvil a za kterou zemřel.
Jaké jsou hlavní principy, kterých se Hus tak pevně držel? Pro Husa hlavní autoritou bylo Písmo svaté, bible, slovo Boží, Boží pravdy, jež jako princip formální nestojí v rozporu s tradicí a rozumem. Vždyť výklad Písma svatého vychází z tradice církve. Hus si velmi vážil kromě dogmatu starých křesťanských vyznání i moudrých výroků církevních otců. Tuto tradici vřele přijímal, ale ostře odmítal nadřazené kanonické (církevní) právo a papežské rozkazy, které se dostávaly do rozporu s Písmem svatým. V principu materiálním jde o spásu pouhou milostí a hloubkou víry. Hus požadoval, aby tato víra byla "vírou skutky dělající". Právě z hluboké víry v Boží autoritu musí plynout či vycházet i konkrétní skutky člověka, lidské chování, lidské hodnoty. Věřit ve smyslu "mít pouze za pravdu" nevede k Boží spáse.
Husova pravda postupem doby splynula v určité poloze se spravedlností a tím se stala programem, který na sebe vázal různé podoby řešení naléhavých životních otázek člověka.
Z Husových dopisů z kostnického vězení můžeme vyčíst jeho přesvědčení a doporučení, že lidé musí sami přiložit ruce k dílu a vytvořit si především takové hospodářské podmínky života, aby mohl být uskutečněn i nový mravní řád světa.
Pravda, která se Husa zmocnila, ho vedla ke konkrétním činům proti nešvarům především v církvi, ale i ve společnosti, k tomu, aby vždycky stál při těch, kteří to potřebují.
Uvědomíme-li si Husovy názory, které jsem stručně nastínila, pak snadněji porozumíme patosu "Božích bojovníků", kteří tak urputně hájili poznanou pravdu.
V čem vlastně spočívá Husův význam pro nás v současnosti? Odpověď není lehká a jednoduchá, ale každopádně to pro nás znamená následovat poznanou pravdu, která je stejně hodnotná dnes jako pravda Husova tehdy. Hus byl svědkem pravdy na počátku 15. století a my jsme svědky pravdy v 21. století, ať chceme nebo nechceme.
Pravda, kterou Mistr Jan Hus kázal a obhajoval, se po jeho smrti osvědčila v Čechách jako jedinečný výraz touhy lidí po svobodě, spravedlnosti a odpovědnosti. Nechť se tedy Husova pravda v současné době osvědčuje nejen v křesťanském svědectví, ale i v životech všech lidí.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka, Církve československé husitské v Úvalech

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
proběhlo 1 jednání

- Rada projednala materiály určené pro jednání zastupitelstva (budou předmětem zápisu ze zastupitelstva).
- Zástupci města prověřovali výhody a nevýhody v případě, že by se Úvaly dobrovolně staly plátcem DPH. Uplatnění daně se týká pouze vedlejší hospodářské činnosti. DPH nelze uplatnit u investic do komunikací, inž. sítí apod., tudíž v případě Úval to rozhodně výhodné není.
- Rada souhlasila s navrženým využitím objektu na pozemku parc.č. 2604/2 (areál Elektromechaniky), částečně jako ubytovny, část byt 4+1.
- Po konzultaci s dodavatelem stavby "vodovod Radlická" bylo dohodnuto, že pokud při kolaudačním řízení ne- bude majitelem (SÚS) požadováno provedení žlabovek v příkopu podél silnice Dobročovická a odfrézování pruhu asfaltu a provedení nového na této silnici, budou přípojkové řady v Roháčově a Chelčického provedeny bez navýšení ceny díla. Pokud práce na vozovce bude nutné provést, bude cena díla navýšena dodatkem ke smlouvě. Rada souhlasila.
- Společnost Čechoslávie, s.r.o., má zájem odkoupit v co nejkratším termínu i lokalitu 22. Rada nemá námitky, ale trvá na ustanovení smluvního vztahu, který stanoví povinnost Čechoslávie uhradit všechny závazky v rámci Smlouvy o spolupráci a pak teprve následuje prodej lokality 22.
- Rada uložila projednat změnu řešení splaškové kanalizace v zadní části ulice Chorvatská ze stávajícího (přečerpávací komora) na čerpání z jednotlivých domů. Při projednávání způsobu financování kanalizačního přivaděče do Chorvatské vyšlo najevo, že součástí projektu je také přečerpávací stanice na konci ulice Chorvatská (investice za více než 1 mil. Kč hrazená městem), přestože při původním projednávání s tímto řešením radní nesouhlasili vzhledem k jeho nákladnosti, ne však formou usnesení.
- Manželé Vančurovi zaslali radě své negativní stanovisko k zabudování obrubníků v ulici Kollárova, rada souhlasí s položením obrubníků v ulici Kollárova do stávajícího terénu.
- Na základě požadavku rady firma PRO CONSULT snížila cenu za zpracování projektové dokumentace přeložky dešťové kanalizace v ulici Na Spojce z původních 135 tis. Kč + DPH na 110 tis. Kč + DPH, tento návrh je konečný a nižší cenu již neakceptují, rada souhlasila.
- Úvaly byly pro rok 2005 vybrány Krajským úřadem Středočeského kraje a společností EKO-KOM do projektu na tříděný odpad. Jde o dvě nádoby 2100 litrů na plasty a dvě na papír. Jedná se o bezplatný pronájem nádob do konce roku 2009 (životnost nádob). Podmínkou pronájmu je za- koupení 2 ks nádob. Je nutné do 30.6. 2005 uzavřít smlouvu. Vytipovaná místa jsou: Muchova, u Horoušánek, Táboritská, Pražská ulice u zdravotního střediska. Rada souhlasila.
- Rada souhlasila s užíváním domu čp.1282 pro potřeby areálu koupaliště, zejména jako byt pro správce areálu. Nájem se stanovuje ve výši 7.500,- Kč/měsíc a je možné ho (nebo jeho část) odbydlet formou investic. Investice budou provedeny vždy po dohodě s odpovědným pracovníkem MěÚ.
- Rada udělila výjimku z doby konání akce konané na fotbalovém hřišti v Pařezině dne 18.6.2005. Ukončení akce bude 19.6.2005 v 03:00 hodin.
- Rada projednávala stav oprav komunikací. Radní se dohodli, že je nezbytné začít s opravou náměstí, a to bez ohledu na získání dotace. Na zasedání zastupitelstva bude navrženo vyčlenit do rozpočtu 2005 peníze na opravu chodníku. Začne se Husovou ulicí.

Ing. J. Horová, místostarostka

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se konalo dne 16.06.2005

Usnesení č. Z-046/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností rady města Úvaly za období od 22.4.2005 do 16.6.2005 (zpráva přílohou č.1 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-047/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s odstoupením pí Jany Růžičkové, bytem nám. Svobody 1572, Úvaly z finančního výboru z osobních a časových důvodů.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-048/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zprávou finančního výboru (zpráva přílohou č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-049/05
Zastupitelstvo města Úvaly přiděluje příspěvky na investice sportovním, zájmovým a společenským organizacím v Úvalech v celkové výši 1 120 000 Kč takto:
TC Úvaly 100 000 Kč,
TJ SOKOL 350 000 Kč,
Český rybářský svaz, místní organizace Úvaly 300 000 Kč,
SK Úvaly 250 000 Kč,
ostatní 120 000 Kč.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-050/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s podpisem smlouvy o výpůjčce a zástavní smlouvy mezi městem a společností Multitec Bohemia, a.s., (smlouva přílohou č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-051/05
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje radu města Úvaly doplnit do smlouvy o výpůjčce a zástavní smlouvy se společností Multitec Bohemia, a.s., konečnou částku na základě rozpočtu nákladů dle projektu úprav objektu pro Policii ČR.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-052/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zahájením rekonstrukce chodníků v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic (první etapa Husova ulice ) do celkové výše 2 mil. Kč.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-053/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci levostranného chodníku v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-054/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje úpravu č.1 rozpočtu města na rok 2005. Příjmová a výdajová část činí 103 077 300,- Kč. Upravený rozpočet je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-055/05
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z-046/04, kterým schválilo prodej pozemku KN p.č. 307/5 o výměře 857 m2 společnosti NORMA, k.s., za účelem výstavby diskontní prodejny potravin za cenu 1000 Kč/m2 a usnesení č. Z - 104/03, kterým schválilo prodej části pozemku p.č.299/1 a 362, celkem 6 000 m2 společnosti NORMA, k.s., za účelem výstavby prodejny potravin za cenu 1200 Kč/m2.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-056/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje prodej pozemku KN p.č. 307/5 o výměře 857 m2 a části pozemku p.č. č.299/1 a 362, společnosti Treinvest, s.r.o., za účelem realizace stavby prodejny potravin PLUS DISCONT za cenu 1200 Kč/m2 (návrh smlouvy přílohou č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-057/05
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje radu města, aby zadala zpracování studie využití areálu bývalého cukrovaru a jeho okolí.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-058/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s VaK Mladá Boleslav, a.s. Dále doporučuje, aby případný navýšený zisk ze stočného byl převeden do nájmu pro město (smlouva přílohou č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-059/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s návrhem na změnu katastrální hranice Tuklaty-Úvaly u Prahy z důvodu budoucí přeložky silnice I/12 - pozemky KN p.č.3960/7 a 3960/8 a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu "Vyjádření dotčeného vlastníka k návrhu na změnu katastrální hranice" (plánek-snímek pozemkové mapy přílohou č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-060/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se stažením žaloby u Okresního soudu Praha-východ na vydání pozemků Pozemkovým fondem ČR. Současně pověřuje starostu města zajištěním stažení žaloby.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-061/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Úvaly u Prahy dle §5, odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemky KN p.č. 3238/14, 3288, 3348/39, 3348/42, 3348/50, 3348/55, 3349/11, 3474/1, 3660/1, 3841/24, 3862/12, 3868/2 a 3972/1 a pověřuje starostu podáním této žádosti v zákonném termínu.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-062/05
Zastupitelstvo města schvaluje převod bezúplatně převáděných pozemků na město Úvaly od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky KN p.č. 3238/14, 3288, 3348/39, 3348/42, 3348/50, 3348/55, 3349/11, 3474/1, 3660/1, 3841/24, 3862/12, 3868/2 a 3972/1.
Současně pověřuje starostu města k podpisu smlouvy v zákonném termínu.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-063/05
Město Úvaly příslušné podle § 30 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění k pořízení změn územního plánu schvaluje v souladu s § 31 zák.č. 50/76 Sb. pořízení změn č. VIII. ÚPnSÚ.
Při jejich pořízení bude postupováno podle vyhl. č. 135/2001 v platném znění.
Seznam pořízených změn je uveden v příloze č. 8, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zpracování a projednání změny č. VIII bude provedeno v souladu s ust. zákona č. 50/1976 a vyhl. č. 135/2001 Sb.
Zpracováním změn č. VIII. ÚPnSÚ Úvaly je pověřen Atelier D+.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-064/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi informovat Pozemkový fond ČR o záměru města Úvaly požádat o bezúplatný převod pozemků dle přílohy č. 8 tohoto zápisu.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-065/05
Zastupitelstvo města Úvaly vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků v obvodu města Úvaly. (vyhláška přílohou č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-066/05
Zastupitelstvo města Úvaly vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místních poplatcích (vyhláška přílohou č. 10 tohoto zápisu).
Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-067/05
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednání výboru pro prevenci kriminality (zpráva přílohou č. 11 tohoto zápisu).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-068/05
a) Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci paní Kateřiny Salákové, Zálesí 1085, Úvaly na členství ve výboru pro prevenci kriminality.
b) Zastupitelstvo jmenuje nové členy výboru pro prevenci kriminality:
Ing. Marcelu Chudou, Škvorecká 75, Úvaly, pana Milana Turana, Škvorecká 75, Úvaly, Ing. Helenu Váňovou, Otokara Březiny 398, Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-069/05
Zastupitelstvo města ukládá starostovi vypracovat návrh, včetně ověření finanč-ní náročnosti, autobusového spojení mezi Úvaly a místní částí Praha-Újezd nad Lesy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-070/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly odvolává z funkce člena rady Ing. Josefa Krutského a p. Jaromíra Stemberga.
Pro: 3 Proti: 10 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z-071/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly odvolává z funkce starostu města Ing. Ivana Černého.
Pro: 7 Proti: 6 Zdržel se: 1

(V souladu § 87 zákona č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce se může platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a k platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, tedy nestačí pouze většina přítomných či hlasujících. Minimální počet pro přijetí usnesení zastupitelstva města Úvaly je tedy 8 hlasů).
 


Otázky pro starostu

V jakém stadiu příprav je úprava železničního koridoru Úvaly - Praha-Běchovice a s tím související změny na úvalském nádraží?
Ing. Černý: Stavbu připravuje Správa železniční dopravní cesty, která je také investorem. V současné době tento investor ve spolupráci s projekční firmou SUDOP Praha činí třetí pokus dosáhnout rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), které je podmínkou pokračování přípravy stavby. Protože větší část je na území Prahy, bylo už dvakrát odborem povolování investic magistrátu hlavního města Prahy územní rozhodnutí vydáno. V obou případech se některý z účastníků řízení odvolal, odvolání bylo postoupeno na ministerstvo pro místní rozvoj, které shledalo určité nedostatky a vrátilo vše k novému projednání. V červnu proběhne další jednání a poté by mohl příslušný odbor magistrátu územní rozhodnutí vydat. Pokud nabude právní moci, provede investor další kroky spočívající v přípravě projektu pro stavební povolení. Toto povolení bude vydávat drážní stavební úřad. I ve stavebním řízení mohou všichni, kterých se stavba týká, podat připomínky. Teprve po vydání stavebního povolení může investor zahájit stavební práce. Nenastanou-li další komplikace ve stavebně právních záležitostech, mohly by být přípravné stavební práce zahájeny během příštího roku. Zdlouhavé několikaleté územní řízení způsobilo, že finanční prostředky vyčleněné pro tuto investici se mezitím použily jinde. Dalším komplikujícím faktorem je skutečnost, že investor již zahájil přestavbu pražského uzlu u Masarykova nádraží, tzv. Nové spojení, a jsou obavy, že práce na obou stavbách současně jak mezi Masarykovým nádražím a Libní, tak mezi stanicemi Běchovice a Úvaly, by mohly zkomplikovat dopravní situaci. Je škoda, že se zahájení prací opožďuje, protože úpravy v okolí úvalského nádraží přinesou mnoho pozitivního. Jen připomínám, že bude rekonstruován podchod u závor, budou vystavěna nová nástupiště k vlakům na Kolín pro pohodlné vystupování a nastupování. Podařilo se dojednat prodloužení podchodu k druhému nástupišti až k ulici Pod Tratí, takže lidé z této části města nebudou muset složitě obcházet nádraží nebo riskovat při přecházení přes koleje. Současně by mělo být vybudováno spojení pro pěší mezi čtvrtí V Setých a ulicí Pod Tratí na místě bývalé vlečky. Tříobloukový podjezd v ulici Na Spojce bude nahrazen deskovým mostem, tím bude odstraněno výškové omezení a současně budou vystavěny chodníky pro pěší. Má dojít k výměně celého kolejového tělesa za účelem snížení hluku. Velké diskuse se vedou o protihlukových stěnách podél trati v zastavěné části města, které sice sníží hluk v okolí trati, ale někde mohou mít i negativní estetický dopad. V tomto případě ovšem nechce hygienik ze svého požadavku ustoupit.
Kdy pojedou první automobily na nové přeložce silnice I. třídy Praha-Kolín?
Ing. Černý: I tato stavba se několik let připravuje. Investorem je stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V současné době je u projektové firmy PUDIS zadáno zpracování projektu pro územní řízení, projekt má být v letošním roce hotov. Poté bude následovat zásadní etapa, kterou je územní řízení. Jak dlouho bude trvat a s jakým výsledkem, nedokážu dnes odhadnout. Přeložka silnice není rozsáhlou stavbou, je dlouhá 10 až 12 km, ale dotkne se stovek vlastníků pozemků a tyto a další faktory budou jistě hrál velkou roli. Práva vlastníků pozemků a občanských sdružení jsou dnes silná a k jejich stanoviskům musí povolující orgán přihlížet. Již byla zpracována studie dopadu na životní prostředí, která byla odevzdána ministerstvu životního prostředí a výsledkem je, že stavba nebude mít zásadní vliv a dopad na životní prostředí. Projekt pro územní řízení také stanoví definitivní umístění trasy silnice. Oproti původní studii došlo k oddálení trasy od Úval, především v okolí Hostína. V souvislosti s volbou trasy se řeší odvádění dešťových vod z plochy vozovky. Proto se počítá na křížení přeložky a potoků s budováním retenčních nádrží, které zabrání při dešti náhlému zvýšení hladiny vody ve Výmole. Bylo vyřešeno křížení přeložky se silnicemi do okolních obcí. Na trase mezi Úvaly a Dobročovicemi křižovatka nebude, na silnici Úvaly - Škvorec bude, protože se jedná o silnici II. třídy a pak bude křižovatka v místě připojení přeložky na stávající silnici Praha - Kolín asi 1 km východně od Úval. Polní cesta, známá jako alej k soše sv. Donáta, bude sice přerušena, ale obě části budou spojeny malým mostem. Na otázku, kdy se sníží hustota dopravy na stávající silnici I. třídy v Úvalech a automobily pojedou po nové trase, nedokážu ale odpovědět. Vše závisí především na tom, jak rychle se podaří zvládnout veškerou projektovou přípravu a komplikovaný schvalovací proces.
Nezanikla myšlenka vybudovat vodovodní přivaděč pro zásobování úvalského regionu vodou z káranských řadů?
Ing. Černý: Z důvodu zvýšení kvality pitné vody a také dostatečné kapacity ve veřejné vodovodní síti v Úvalech se na přípravě této stavby pracuje. Je zpracován projekt pro územní rozhodnutí pro umístění stavby a současně s tím se připravují další související projekty. Územní řízení nebylo zatím zahájeno, protože je nutné ještě dořešit záležitosti spojené s vybudováním posilující tlakové stanice na úvalském katastru. Příprava realizace stavby probíhá v rámci finančních možností svazku obcí Úvalsko, ve kterém kromě Úval jsou začleněny Šestajovice, Jirny a Horoušany. Finanční prostředky jsou získávány z pronájmu současného vodohospodářského majetku, který svazek obcí vlastní a z poskytnutých dotací na tvorbu dokumentace. Hlavním problémem bude zajištění financování celé investice, protože se celkové náklady na stavbu odhadují ve výši 45 mil. Kč. Svazek obcí nemůže tuto částku ze svých vlastních zdrojů nikdy uhradit. Má ale příslib finančního příspěvku velkého investora z oblasti Jiren, chceme požádat o příspěvek z operačního programu Infrastruktura, z něhož je možné získat až 70 % dotace. Pokoušíme se obnovit jednání s Pražskou vodohospodářskou společností, jakožto vlastníkem řadů v Újezdu nad lesy a Klánovicích, protože nový přivaděč by mohl zlepšit nebo zabezpečit v havarijních situacích zásobování pitnou vodou i v těchto východních částech Prahy.
Děkuji za odpovědi.

Ing. Vladislav Procházka

 

Všem čtenářkám a čtenářům

Nějak rychle to uteklo a už tu máme zase prázdniny a čas dovolených. Všem přeji jejich příjemné prožití, a pokud možno, co nejméně problémů.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Město Úvaly
Úvaly, Pražská 276
VÝZVA O CENOVOU NABÍDKU:
1) na správce počítačové sítě Městského úřadu v Úvalech,
2) na vybudování sádrokartonové příčky na stavebním úřadě,
3) na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Úvaly.
Bližší informace na OIŽP MěÚ Úvaly
Tel. 281 981 401, 281 981 870
 


Město Úvaly vypisuje
výběrové řízení:
oprava chodníků Husova ul.,
nám. Arnošta z Pardubic.
Bližší informace na OIŽP MěÚ Úvaly
Tel. 281 981 401, 281 981 870
 


Město Úvaly vypisuje
výběrové řízení:
oprava ulic Prokopa Velikého,
Vrchlického, "malá"Raisova.
Bližší informace na OIŽP MěÚ Úvaly
Tel. 281 981 401, 281 981 870
 


Oznámení o výběrovém řízení na funkci tajemníka MěÚ Úvaly
Starosta města Úvaly oznamuje, že dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů vypisuje
výběrové řízení na pozici vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly.
Bližší informace jsou k dispozici v podatelně MěÚ nebo na úřední desce.
Přihlášku lze podat písemně v podatelně MěÚ Úvaly nebo poslat na adresu MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly v termínu do 12. 9. 2005 (včetně) do 18 hodin.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Bleskově z veřejného zasedání zastupitelstva města

Ve čtvrtek 16. června se ke svému řádnému veřejnému zasedání sešlo již počtvrté v tomto pololetí zastupitelstvo města Úvaly.
Po zprávě o činnosti své rady zastupitelé jednali o úpravě rozpočtu města. Bylo rozhodnuto o navýšení dotace sportovním a zájmovým organizacím a institucím ve městě na částku 1 120 000 korun. Dále zastupitelstvo pověřilo radu města přípravou zástavní smlouvy se společností Multitec Bohemia, a.s., v souvislosti s nutnou rekonstrukcí části areálu společnosti pro potřeby umístění budoucího oddělení Policie ČR v Úvalech a do této smlouvy uvést konečnou finanční částku potřebnou na rekonstrukci, která vzejde z projektové dokumentace a souběžného rozpočtu. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o schválení poptávkového řízení na zahájení rekonstrukce pravé strany chodníků náměstí Arnošta z Pardubic - Husova ulice a to od závor dolů, na levostranné chodníky od závor až alespoň po Tyršovu ulici vyhlásit výběrové řízení. Na rekonstrukci těchto chodníků v letošním roce vyčlenilo zastupitelstvo 2 mil. Kč.
V majetkoprávní oblasti zastupitelé zrušili své předchozí usnesení o prodeji pozemků společnosti NORMA pro výstavbu nákupního centra a prodej pozemků schválili pro stavební společnost TREINVEST s cílem vybudovat nákupní centrum pro obchodní společnost PLUS Diskont se zabezpečením pultového prodeje úseku masa a pekařských produktů. Otevření prodejního centra se očekává v roce 2006, a proto bylo také uloženo radě zajistit studii využití celého areálu bývalého cukrovaru, kde nákupní centrum bude stát. Byl schválen dodatek ke smlouvě s provozovatelem vodovodu a kanalizace VaK Mladá Boleslav, a.s., kterým je zaručeno provozování dalších minimálně 5 let za současného snížení procentního zisku. Zvýšené příjmy za stočné budou převedeny do nájemného (příjem města).
V závěru tohoto bodu jednání zastupitelé vyjádřili souhlas se změnou katastrálních hranic Tuklaty - Úvaly u Prahy v souvislosti s přeložkou státní silnice I/12.
V záležitosti pozemků od Pozemkového fondu ČR došlo jak ze strany města, tak i Pozemkového fondu ČR k procedurálním chybám, které vedly k problémům s vydáním pozemků městu. Zastupitelé rozhodli o stažení žaloby u Okresního soudu Praha-východ na vydání pozemků PF ČR v návaznosti na příslib vydání tří předmětných pozemků, zároveň rozhodli o podání žádostí na další pozemky Pozemkového fondu ČR v katastru města a také o nezbytných změnách v územním plánu města.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o po-zemních komunikacích a rozhodlo o úpravě textu vyhlášky o místních poplatcích v souladu s připomínkami krajského úřadu.
V různém se zastupitelé seznámili se zprávou kontrolního výboru a výboru pro prevenci kriminality, záměrem na autobusové spoje do Prahy - městské části Újezd nad Lesy a pověřili starostu města předložit na příštím jednání zastupitelstva konkrétní návrh na tyto autobusové spoje a zejména finanční náročnost realizace návrhu.
V závěru svého jednání zastupitelstvo projednávalo návrhy na odvolání p. Stemberga a p. Ing. Krutského z rady města a p. Ing. Černého z funkce starosty. Oba návrhy v zastupitelstvu nezískaly potřebný počet hlasů pro uskutečnění.
Blíže se k jednání zastupitelstva vrátíme v příštím čísle Života Úval.

Dr. Vítězslav Pokorný

 

Určující silou v Úvalech se stává KSČM

Že existuje v našem městě rozkol mezi "nezávislými" je známá věc. Konečně však došlo k pokusu o změnu. Na zasedání zastupitelstva dne 16. června navrhnul radní Stemberg, aby se hlasovalo o odvolání starosty Ing. Černého. Hlavním důvodem, kterým svůj návrh zdůvodnil, bylo neplnění volebního programu "nezávislých". Vehementní podporu panu starostovi vyjádřili zástupci KSČM. Mnohem menší podporu obdržel z vlastních řad. A tak se stalo, že i když jste vy, občané, dali v posledních komunálních volbách KSČM hlasů nejméně, tato nejslabší strana v našem zastupitelstvu prakticky rozhodla o dalším osudu Úval. Hlasy komunistických zastupitelů totiž byly ty, které zabránily potřebné změně ve vedení města.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS

 

Vážení klienti,
od 1. 7. 2005 dochází ke změně otevírací doby na pobočce ČS, a.s., Úvaly:
Po 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
Út 9:00 - 12:30
St 9:00 - 12:30 13:30 - 18:00
Čt zavřeno
Pá 9:00 - 12:30
Věříme, že Vám prodloužení pracovní doby usnadní komunikaci s touto pobočkou. Pro případné dotazy jsou zde tel. čísla, na která se můžete obrátit:
800 207 207 info linka ČS, a.s.,
281 982 413 p. Jirásek, ředitel pobočky
Česká spořitelna, a.s., Husova 78, Úvaly
 


Jarmark 28. 5. 2005 ve fotografiích

Oslavy dne dětí pořádala kulturní komise města ve spolupráci s Obcí baráčnickou v Úvalech a městským domem dětí a mládeže.

detail detail detail detail detail detail detail detail detail

Dopoledne proběhla slavnostní schůze Obce baráčnické J. A. Komenského v Úvalech
Míša Stránská, Dominik Matulka, Miloš Ulrich, Natálka Nováková ve hře Pohádka o třech loupežnících
Pan Koráb z divadla Radost Brno v jedné z rolí hry Kocour v botách
Šikovný košíkář
Mezi ukázky starých řemesel patřilo paličkování krajek
Baráčníci po příchodu na náměstí Arnošta z Pardubic
Šikovné děti čekala sladká odměna
Pohádková babička
O hudební doprovod se staral pan Miroslav Kočárník
foto: Ing. Jana Horová a Ing. Vladislav Procházka

 

Ouvalskej bigbeat

Tak jako každým rokem zavítal do Ouval bigbeat. Počasí se 4. 6. zpočátku tvářilo, že bigbeat není jeho oblíbený žánr, a tak zkoušelo trpělivost všech bigbeatových nadšenců zataženou oblohou a vytrvalým deštěm. Náladu si však nechal kazit málokdo, a proto se obsluha přilehlých stánků nabízejících dobroty pro masírování chuťových i mozkových buněk a zahnání žízně rozhodně nenudila.
Letošní bigbeat se odehrával na dvou hudebních scénách. Hlavní scéna byla tradičně u hřiště za sokolovnou, komu bylo venku chladno, zamířil na druhou, útulnou zastřešenou malou scénu, kde teplota stoupala s každým odehraným vystoupením. Malá scéna byla tak malá pouze svou velikostí, nikoliv už hutností hudby linoucí se z Marshallů.
Po několika hodinách poctivé muziky byly šedé mraky rozehnány údery bubnů a ostré tóny kytar způsobily, že počasí změnilo názor. Po známém Medvědovi a tvrďácké partě Cocotte minute se svatý Petr již opravdu probudil a při vystoupení legendární skupiny Blue effect už nikoho nenechal na pochybách, obloha zmoudřela a konečně se vyjasnilo.
V tu dobu už byl bigbeat v plném proudu a návštěvnost patřičně vzrostla. Nechyběla ani dramatická zápletka, kdy partička Ubožáček "hrozila" divákům, že vystoupí místo velmi očekávané skupiny Wohnout. Určitě nebylo na škodu trošku diváky napínat... Potom se už na podiu objevili Wohnouti a v kotli pod podiem to patřičně vřelo. Zvláštní pochvalu zaslouží umělecký výkon tanečního dua Egon prezentované členy kapely. Rozehřáté publikum se ani nestačilo ochladit a nastoupila Vypsaná fixa, která diváky patřičně navnadila na domácí team Divokej Bill. Billové odehráli svoje nejznámější pecky a jejich vystoupení vygradovalo předáním ocenění zlaté desky za "nadměrný" prodej (určitě to bude více než malé množství) jejich hudebních nosičů. Když se začaly chystat Tři sestry, vypukl Ouvalskej ohňostroj. Tři sestry poté zahrály a oslavily tak jedním z mnoha vystoupení na své koncertní šňůře svoje dvacetileté výročí. Komu to ještě nestačilo a fyzická kondice dovolila, mohl se na závěr zhoupnout při tanečních rytmech Skyline.
Na druhé scéně probíhala po celou dobu souběžně s hlavní scénou přehlídka zajímavých kapel, tak si nikdo nemohl stěžovat na nedostatek "hluku". Každý, kdo má rád bigbeat, si přišel na své.
Večerní chlad už poté začal pomalu vyhánět diváky do svých domovů. Někteří vydrželi až do brzkých ranních hodin. Ouvalskej bigbeat se vydařil, jak se již stává pravidlem. Na co se můžeme těšit příště? Nechme se překvapit.

VP

detail detail

Foto: Divokej Bill přebírá zlatou desku foto Qwerty
Foto: Radim Hladík sóluje na kytaru foto Qwerty
Další fotografie jsou na: www.rockforpeople.cz

 

Připomínka k "bigbítu"

Minulý měsíc proběhla již téměř kultovní akce "Ouvalskej bigbít". Já osobně jsem velmi ráda, že se tady najdou lidé s odvahou a schopnostmi takovouto akci pravidelně organizovat. Na koncert chodím a odcházím spokojená. Chtěla bych se ale pozastavit nad věcí, která nejen mně, ale i spoustě ostatních lidí doslova vyrazila dech v negativním slova smyslu. A touto věcí byl velmi trapný výstup něčeho, co těžko nazývat moderátorem a co zřejmě mělo vyplnit pauzy mezi kapelami. V loňském roce jsme to považovali za politováníhodný omyl, ale letos se to kupodivu opakovalo. Tyto výstupy jsou snůškou vulgarit, a když uvážíme, že na bigbít chodí také spousta dětí, tak jsem tento záměr skutečně nepochopila.

Jana Horová

 

Důležité upozornění pro čtenáře Městské knihovny v Úvalech!

Prázdniny jsou tady. Během července a srpna se omezuje půjčovní doba. Doporučujeme vrátit včas knihy, odjíždíte-li na celé dva měsíce, vyhnete se tím nepříjemným upomínkám.
Výpůjčku knihy můžete telefonicky (281 981 877) nebo prostřednictvím e-mailu (mek.uvaly@seznam.cz) prodloužit.
Půjčovní hodiny od 1. července do 31. srpna 2005:
Pondělí: 8.00 - 11 h, 12.00 - 18.30 h
Úterý, středa, čtvrtek, pátek: zavřeno
Sobota: 8.00 - 11.30 h
 


O čem psal Život Úval před 40 lety

Z minulých dob
Když nastane konec školního roku a začnou prázdniny, tu slyšíme často úvalské kluky si povídat, kam půjdou na třešně. Buď na "Vinici", anebo k "Donátovi". Jelikož již věkem nepatříme mezi tuto mladou generaci a třešně mámě doma na zahradě, vypravíme se také k "Donátovi", protože žádného "Donáta" doma nemáme.
Odbočíme-li za státním statkem Hostín ze škvorecké silnice a dáme se polní cestou, lemovanou po levé straně třešněmi a pro pravé jinými stromy, dojdeme asi po půlhodinové chůzi na rozhraní čtyř cest a najdeme čtyři lípy nejméně 200 let staré a mezi nimi sochu ochránce úrody "Donáta". Socha je asi 3 - 4 metry vysoká, světec má na hlavě mitru, je v suknici s pláštěm spojeným sponou. Dole dva erby s korunkou a rok 1765.
Sochu dala prý postaviti dcera Jana Adama Ondřeje (rodem z Lichtenštejnů) Terezie, která vládla na panství škvoreckém v letech 1694-1772. Roku 1713 se provdala za Eman. Tomáše, prince Savojského z Carignan, kterého poznala jako důstojníka, meškajícího tehdy v Kostelci. Roku 1729 ovdověla a její jediný syn se prý utopil. Od té doby žila prý ve Vídni nebo na svých panstvích. Byla prý lidumilná a dobročinná. Socha byla postavena v roce 1765 z nadace za 2 614 zlatých. Úroky této nadace byly určeny na udržování sochy.
Byl-li tento svatý co platen, když v okolí potlouklo, není známo, ale my právem vidíme v soše historickou památku.

BK
Život Úval č. 8/1965

 

Provoz Gynekologické ambulance v Úvalech v červenci a srpnu 2005

červenec
pondělí 4.7. 9-13
čtvrtek 7.7. 14 -18
pondělí 11.7. 9-13
středa 13.7. 10-14
čtvrtek 14.7. 14 -18
pondělí 18.7. 9-13
středa 20.7. 10-14
středa 27.7. 10-14
srpen
pondělí 8.8. 9-13
čtvrtek 11.8. 14 -18
pondělí 15.8. 9-13
čtvrtek 18.8. 14-18
čtvrtek 25.8. 14-18
pondělí 29.8. 9-13
Od 5. 9. 2005 provoz již v ordinačních hodinách pondělí 9-13, středa 10-14, čtvrtek 14-18 hodin.
 


ANKETA
www.Uvaly.cz

Termín mé dovolené
- si určuji dle svých (rodinných) potřeb 33% (11)
- je kompromisem s kolegy v práci 45% (15)
- je určen zaměstnavatelem 0% (0)
- je nejvíce ovlivněn sezónní činností - 3% (1)
- nemám dovolenou - 18% (6)

V anketě na téma "počasí" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 15. července 2005.

www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Kde a za kolik korun se dají koupit pozemky v Praze a okolí

Do 1000 korun/m2 - pozemek v okrajové části Prahy, například Zbraslav, Újezd nad Lesy, Dubeč a v jejím okolí zhruba do 30 kilometrů. Některé jsou určeny pro stavbu pouze rekreačního ob-jektu. Za tuto cenu v Praze a blízkém okolí lze stěží sehnat pěkný pozemek. Může se to však podařit v okolí Mladé Boleslavi, Brandýsa nad Labem, okolí Úval, Mělníka, Slaného a Kladna.
Do 1500 korun/m2 - parcely dál od konečné hranice příměstských částí, zejména na východní a severní části města - například v Říčanech, Úhonicích u Rudné, Chýni v Praze-západ, Šestajovicích, Čakovičkách, okolí Týnce nad Sázavou, Jílového, Čerčan.
Do 2000 korun/m2 - pozemky od hranice města Prahy po hranice příměstských částí, například kvalitnější pozemky v Újezdě nad Lesy, Zbraslavi, Kolodějích, Kolovratech, Roztokách.
Do 3000 korun/m2 - spíše ojedinělé parcely od hranice širšího centra k hranici města Prahy - například zasíťované pozemky o rozloze 900 až 1000 metrů v Letňanech, Uhříněvsi či Křeslicích nebo menší pozemky v Praze 4.
Nad 3000 korun/m2 - menší pozemky 600 m2 v Ruzyni na Praze 6, ve Stodůlkách, v Hostivaři,
za 3000 až 6000 korun/m2 - ojedinělé parcely v širším centru města, Hostivař, Podolí,
za 10 000 a více korun/m2 - širší centrální Praha, například pozemky v Hodkovičkách, Troji, Střešovicích, na Vyšehradě.

(Mladá fronta DNES, 10. 5. 2005)

 
 

P O L I C I E

V Úvalech hořel linkový autobus

1. června po sedmé hodině ranní došlo v Kmochově ulici v Úvalech k požáru osmnáct let starého linkového autobusu Karosa. Při jízdě se kvůli závadě na elektroinstalaci vznítila jedna zadní pneumatika a zahořela část autobusu u zadní nápravy. V době požáru bylo v autobuse asi dvacet dospělých lidí a čtyřicet dětí. Nikdo zraněn nebyl. Požár uhasili říčanští hasiči. Vzniklá škoda je 100 000 korun.

npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Jaký byl školní rok 2004/2005 v ZŠ Úvaly?

Vážení čtenáři,
na začátku školního roku i v předprázdninovém rozhovoru s místostarostkou obce paní Ing. Janou Horovou jsem vás na těchto stránkách seznamoval se svými představami o fungování úvalské školy a její možné postupné přeměně. Současně jsem upozorňoval na to, že opravdová přeměna školy je proces dlouhodobý a nedá se příliš urychlit. Přesto bych vás chtěl stručně informovat o tom, co jsme pro změnu udělali již v tomto roce i co se nám podařilo.
Naším cílem je být školou otevřenou, spolupracující na všech úrovních. Učit tak, aby děti i učitelé chodili do školy rádi a cítili se v ní bezpečně. Snažíme se průběžně informovat o dění ve škole a prezentovat práce dětí i pedagogického sboru.

Podmínky pro změny
Proces požadovaných změn se týká nejen práce učitelů, ale samozřejmě i vedení školy. Každá skupina má sice svou hlavní pracovní náplň rozdílnou, ale fungující spolupráce mezi nimi je pro školu nezbytná.
Prvotním úkolem bylo stanovit podmínky a koncepci pro požadované změny. Zmapovat, co se ve škole daří a kde jsou možné rezervy ke zlepšení či možnosti k efektivnějšímu způsobu práce. Při individuálních pohovorech s kolegy jsme se snažili vytvořit si obraz o jejich potřebách a činnostech jednotlivců, co a jak chtějí učit, kde můžeme očekávat jejich podporu. Naším cílem bylo, aby další rozvoj školy nenavrhovalo pouze vedení, ale do celého procesu zapojit všechny pedagogické pracovníky.

Co bylo a je naším cílem?
Motivovat kolegy k vlastnímu přesvědčení, proč je nutné školu měnit:
- zlepšením klimatu ve škole,
- možností seberealizace,
- zlepšením vztahů mezi pracovníky,
- možností podílet se na spolurozhodování,
- efektivnější prací s dětmi v příjemné atmosféře.

Uvědomění si přínosu sebevzdělávání jako nezbytnou podmínku úspěšných změn
V této oblasti preferujeme zaměření na:
- OSV - osobnostní a sociální výchova,
- TOŠ - trvalá obnova školy,
- alternativní metody výuky - projektové a skupinové vyučování,
- přípravu ŠVP - školního vzdělávacího plánu.

Schopnost realizovat změnu:
- plánování reálných aktivit, které budeme umět sledovat, měřit, vyhodnocovat a využívat pro další rozvoj,
- sledovat reakce dětí, učitelů, rodičů - přizpůsobení tempa,
- nebát se konfliktů a umět argumentovat.

Vytvoření podmínek pro změnu:
- změnit styl práce na všech úrovních,
- umožnit a podporovat další vzdělávání pedagogů (v rámci finančních možností i nepreferované),
- podporovat projekty a nové metody práce,
- provedení analýzy zdrojů lidských, materiálních ve škole i mimo ni.

Analýza současného stavu
Každé navrhované změně by měla předcházet podrobná analýza současného stavu. Je dobré vědět, kde jsme, vytvořit si představu o slabých, silných stránkách školy, o tom, co školu ohrožuje a co můžeme využít při tvorbě vize školy a její obnově.

Personální analýza
Analýza věkové struktury zaměstnanců, která vypovídá o vyváženosti kolektivu, je pro náš kolektiv příznivá. Kolektiv pedagogických pracovníků má předpoklady pro týmovou práci, schopnost naslouchat názorům druhých a akceptovat je, otevřeně komunikovat, vzájemně se respektovat a přebírat zodpovědnost. Rezervy však určitě máme. Ochota spolupracovat a podílet se na obnově není u nás na škole ovlivněna věkem. Graf sice nevypovídá o vyváženém rozložení délky praxe, ale ani zde na tom nejsme špatně. Zkušení i noví učitelé si chtějí předávat informace, chtějí měnit školu. Struktura z hlediska pohlaví nedopadla na naší škole dobře. Poměr sil je silně nevyvážený. V letošním školním roce došlo sice v tomto směru ke zlepšení (odešel jeden a přišli dva muži), ale ideální stav je stále asi v nedohlednu.

Složení pedagogických pracovníků podle věku
Složení pedagogických pracovníků podle délky praxe
Složení pedagogických pracovníků podle pohlaví

Celký počet: 34
z toho muži ... 4
z toho ženy ... 30

Vzdělanostní struktura všech zaměstnanců
Funkce
ředitel
zástupce
učZŠ
ŠD
Provoz.zam.

 
 
 
 
3
SOU s mat
 
 
1
2
12

 
 
5
3
3

1
1
21
 
 

SWOT analýza
Cílem SWOT analýzy bylo získat informace o problémech a potřebách školy a využít je pro tvorbu programu rozvoje školy. Vytvořit si představu o jejím fungování a zapojit do získávání dat co nejvíce zaměstnanců školy. Za důležitý pro další rozvoj jsme považovali i pohled z vnějšku. O něj jsme požádali rodiče a pracovníky městského úřadu. Analýza se pro nás stala odrazovým můstkem při vytváření společného programu rozvoje školy. Z rozboru výsledků vyplynulo, že ochota spolupracovat je vzájemná. Proto ji chceme rozvíjet, otevřeně komunikovat, vzájemně se naslouchat a respektovat.
Jak jsme došli ke SWOT analýze?
V týdenním plánu jsme informovali kolegy, že 27. srpna v 8 hodin se sejdeme k provedení SWOT analýzy. Z 34 kolegů bylo přítomno 31. Vysvětlili jsme si, proč je nutná analýza současného stavu z pohledu nás pedagogů, ale i z vnějšku i k čemu se dá využít. Po rozdělení do skupin začala vlastní práce na analýze. Po celou dobu panovala ve skupinách dobrá nálada a tvořivá diskuse. Což dokazuje přiložené foto.
Skupiny se postupně zamýšlely nad slabými, silnými stránkami naší školy, zjišťovaly, co všechno nás ohrožuje z vnitřku a vnějšku. Zápisy s nápady na flipchartech přibývaly. Pak jsme se opět sešli ve třídě a každý se měl rozhodnout, kterým myšlenkám přikládá největší váhu.
Vytvořili jsme přehled jednotlivých myšlenek dle přidělených počtu hlasů a výsledky vyvěsili do sborovny. Požádali jsme o spolupráci také zřizovatele a správní zaměstnance školy. Při dalším setkání jsme se rozhodli, že budeme pracovat s 20% nejvíce preferovaných výsledků a využijeme je na našem dalším společném setkání při tvorbě vize školy.

SWOT analýza
Z výsledků SWOT analýzy jsme se zaměřili na čtyři prvky s největší frekvencí výskytu (nad 20%).
Silné stránky školy
(na čem by měla škola stavět)
Dobré vztahy 18
mezi učiteli a žáky
Nové vedení školy 12
Důvěra škole od rodičů 12
Spolupráce 8
mezi kolegy, vstřícnost a ochota pomoci (zvláště novým spolupracovníkům), lepší vztahy mezi 1. a 2. stupněm

Slabé stránky školy
(co bychom měli řešit - vnitřní)
Malá vybavenost 33
pro TV, sport, nevyhovující jídelna, neupravené prostory kolem školy, velmi špatný atletický areál
Nepomlouvat 25
se mezi kolegy, umět být upřímný a chtít pomoci druhému, stanovení pravidel mezi učiteli (vedením)
Nábytek ve třídách a kabinetech 12

Příležitosti k využití
(co bychom měli využít - vnitřní)

Zkušenosti 29
- vzájemná výměna, dobré vztahy mezi kolegy, využít zkušenosti nových kolegů, umět naslouchat druhým
Týmová práce 16
Spolupráce s jinými školami 12
Program 6
Začít spolu, Dokážu to, další nápady detail

Čemu bychom se měli věnovat
(ohrožení školy z vnějšku)
Nedostatečné přidělování financí 19
Pomluvy 15
Nedocenění naší práce veřejností 13
Drogy, kriminalita 12

Foto: SWOT analýza

Vize školy
Na téma vize školy jsme již hovořili při první naší poradě v srpnu. Naším společným cílem bylo dospět k vizi, kterou budou všichni plně akceptovat. Prostor jsme dali i rodičům. Zvolili jsme formu dotazníku, který jsme rozdali rodičům na třídních schůzkách s vysvětlením, k čemu nám má jeho vyplnění sloužit. Ankety se zúčastnilo celkem 157 rodičů, což je 35% dotazovaných. Více dotazníků se vrátilo z prvního stupně.
V pondělí 11.10.2004 jsme si na společné schůzce připomněli výsledky SWOT analýzy, které nás měly motivovat k formulaci vize. Začali jsme ve skupinkách konkretizovat své představy. Návrhy se psaly na papír, který se přilepil na tabuli a každý se s nimi seznámil. Diskutovalo se, co která vize představuje, co se pod ní skrývá, co v sobě nese ze SWOT analýzy. Navržené vize byly umístěny ještě na nástěnku do sborovny a každý měl možnost se nad nimi zamýšlet a rozhodovat se, které přidělí svůj hlas.
Při dalším setkání dal každý hlas té vizi, s níž se ztotožnil. Nejvíce příznivců získala vize tohoto znění:
"Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí."

Strategické cíle
K naplnění vybrané vize jsme si vytyčili na období dvou až tří let dva strategické cíle, které by nás měly k jejímu naplnění dovést:
1. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny (žák, učitel, rodič - důvěra, respekt),
2. Spolupracovat na všech úrovních
Dohodli jsme se, že další kroky (aktivity) budeme zaměřovat na plnění těchto dvou cílů.

Co jsme pro to udělali s dětmi
Tvorba třídních pravidel - každá třída si navrhla několik pravidel navazujících na školní řád, která si vyvěsila na nástěnku. V průběhu roku s nimi stále pracuje. V dubnu na třídních schůzkách, ve třídách, v parlamentu proběhla diskuze ke třídním pravidlům a ke školnímu řádu a jeho možné úpravě pro příští školní rok na základě zkušeností. Takto vytvořená pravidla a následně školní řád přispívají k vytvoření bezpečného prostředí. Tento dokument je otevřený. Další projekty Zelená škola, Země není popelnice, Slavnost spadaného listí, Čertoviny, Vánoce a mnoho dalších byly založeny na spolupráci žáků, učitelů a rodičů. Rodiče se podíleli na sběru starého papíru, sběru kaštanů, pomáhali při jednotlivých akcí souvisejících s projekty, s terénními úpravami okolí školy. Do projektu Zelená škola se zapojila i obec - poskytla keře a stromky. Vánoční akce také prezentovaly školu na veřejnosti.

Závěr
Požadované změny na naší škole jsme odstartovali. Při stanovení jednotlivých kroků jsme vycházeli z výsledků SWOT analýzy a z ankety mezi rodiči.
Nejčastěji se v odpovědích rodičů a pedagogů objevovala potřeba nových sportovišť. Proto jsme, za velkého přispění rodičů, a to jak finančního, tak pracovního, zahájili naši letošní stavebně nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akci - výstavbu sportovního areálu v prostoru pod školou. V červnu jsme již na dvou hřištích a dvou zabudovaných betonových stolech na stolní tenis zahájili provoz akcí "Sportuje celá rodina". V příštím roce bychom chtěli ve spolupráci se speciální školou tento areál doplnit o ohniště s lavičkami a vylepšit travnatou plochu na zbývající části pozemku, která by sloužila k relaxaci dětí.
Kolektiv pedagogů volal také po lepším vzájemném poznání, společném řešení problémů i po větší spolupráci. V únoru se tedy uskutečnil náš první společný dvoudenní vzdělávací seminář. Získávali jsme nové zkušenosti při návštěvě školy v Chrudimi. Náplní semináře byla tvorba školního vzdělávacího programu a nové metody práce. Myslím si, že návštěva byla velmi efektivní a motivační. Také možnost vidět běžný provoz školy, která během 15 let prošla onou proměnou, považuji za velmi cennou a podnětnou pro všechny účastníky. Věřím, že většinu z nás upevnila v přesvědčení, že cesta, jak vytvořit ze školy místo radostného poznávání, je sice velmi dlouhá a náročná, ale reálná. K jejímu dosažení je však potřeba mnoho energie a nadšení hlavně nás, učitelů, a rodičů.
Všichni cítíme potřebu více seznamovat rodiče a veřejnost s děním ve škole, proto využíváme ochoty některých rodičů a zapojujeme je do školních akcí s nadějí, že se přidají i další. Pravidelně se zviditelňujeme v místním časopise Život Úval. Vytvořili jsme nové internetové stránky školy http://web.telecom.cz/zsuvaly/ a průběžně je aktualizujeme. Několikrát během školního roku zveme rodiče a veřejnost do školy, kde prezentujeme práci školy. Spolupráce mezi žáky, učiteli a rodiči se postupně rozvíjí. Věříme, že naplnění naší vize je reálné a spokojených dětí, učitelů a rodičů bude přibývat.
Touto cestou chci jménem celého pedagogického sboru poděkovat všem rodičům, kteří s námi aktivně celý rok spolupracovali a pomáhali zvládat mnohé úkoly. Velmi děkuji také všem sponzorům, kteří se v tomto školním roce podíleli na vylepšování prostředí a vybavení školy - paní Kobrlové, Frankové, panu Boreckému, Klímovi, Vokáčovi, Bakuncovi, Novákovi, Milerovi, Helvetovi a dalším. Obrovské poděkování si zaslouží i všichni, kteří nám sponzorsky i fyzicky pomáhali budovat nový sportovní areál. Děkujeme paní Votavové, panu Klímovi, Pangerlovi, Volencovi, Krutskému, Hovorkovi, Frankovi, Tylovi, Belzovi, Pávovi, Ulmanovi, L. Novákovi, Karnetovi, Pazderovi, městskému úřadu, VPS, spec. škole a dalším. Hlavně díky jejich vstřícnosti a technice se v krátkém časovém termínu podařilo odvést obrovský kus práce a od září budeme areál již plně využívat nejen při hodinách TV a sportovních činnostech školy a družiny, ale za pěkného počasí i o velkých přestávkách.
Přeji všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy hezké prázdniny a těším se na další příjemnou spolupráci.

Mgr. Jaroslav Březka

 

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd

Ve čtvrtek 9. června 2005 se sešli na Základní škole v Úvalech vycházející žáci, jejich maminky, tatínkové, široké příbuzenstvo, kamarádi a pedagogové, kteří je dříve či nyní provázeli studiem. Společenskou atmosféru navodilo již před zahájením oblečení všech přítomných, nicméně nejhezčí pohled byl určitě na naše žáky a žákyně. Z chlapců se rázem stali gentlemani v obleku a kravatách, slečny se proměnily v mladé dámy v nádherných modelech. Po úvodním přivítání před budovou školy a seznámení s programem tematické výstavy, která každoročně doprovází tuto událost, se rozběhl samotný akt vyřazení. První nastupovala 9.A , jako druhá v pořadí následovala 9.B. Chlapci nabídli dívkám rámě a odvedli si je před dychtivé diváky čekající v učebně. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Březka po úvodním slovu předal taktovku zástupkyni ředitele školy Ing. Blance Morávkové, která zvala jednotlivé aktéry k převzetí pamětního certifikátu a osobnímu rozloučení s vedením školy a svými třídními učiteli Mgr. Josefem Kotingem a Mgr. Irenou Novákovou. Na závěr zástupci z řad studentů poděkovali svým učitelům a především rodičům a svým nejbližším za pomoc, péči a lásku, kterou jim po dobu studií základní školy věnovali. Doufáme, že se všem, kteří se vyřazení a výstavy zúčastnili, u nás na základní škole líbilo, prohlédli si krásné výtvory svých ratolestí, popovídali si, možná zavzpomínali na svá školní léta. Rádi bychom poděkovali taktéž všem rodičům a spolupracovníkům, kteří se na přípravě celé akce podíleli. Letos se vyřazení již konalo po deváté a jsme rádi, že se tato tradice u nás ve škole stala součástí každoročního zakončení školního roku. Vám, mladí studenti, kteří od nás odcházíte na střední školy a do učilišť, přejeme nejen hodně úspěchů ve škole, ale ať se vám v životě daří a splní se vám vaše sny a přání!

Mgr. Josef Koting

detail detail

Žáci 9. A při slavnostním vyřazení devátých tříd ...
... a jejich rodiče

 

Školní zájezd do Londýna formou deníku (28.5.- 2.6.2005)

Do Londýna jelo 41 žáků z 2.stupně základní školy, učitelé Dušan Slovák, Jitka Linhartová, Tamara Klicperová a průvodkyně Lenka Mandová.
28.5. (sobota) - odjíždíme ve 12.05 od školy, jedeme na Plzeň, Rozvadov a Frankfurt. Příhody na sebe nedaly dlouho čekat - v Německu u pumpy zakopli kluci do lesa míč, v Belgii u pumpy zahučel pod vodu Vlasta.
29.5. (neděle) - ve 4.30 vjíždíme do vlaku, který nás proveze Eurotunelem do Británie. Trvá to asi 35 minut. Posunujeme si hodinky o hodinu zpět. V 6 hodin stavíme u pumpy a provádíme hygienu. Před 8. hodinou vystupujeme z busu u Hyde Parku, u sochy Achilla. A pak už to jde rychle za sebou: Socha Wellingtona a jeho vítězný oblouk, Buckinghamský palác, krotké veverky v parku, Piccadilli Circus, čínská čtvrť Soho, kostel sv. Martina se zvonkohrou, hned vedle Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona na vysokém sloupu, na jehož úpatí jsou 4 obrovští lvi, nákup pohlednic a suvenýrů. Míjíme Westminsterské opatství a Big Ben, přechod přes Temži a náš velký cíl - 135 m vysoké London Eye. Po občerstvení v "mekáči" jsme si vystáli hodinovou frontu, prošli kontrolou, zda nemáme zbraň a nastoupili do kabiny obřího ruského kola. Jedna otočka trvala asi 40 minut. Po tu dobu hledíme na Londýn a jeho centrální památky hezky zvysoka. Pak se vydáváme přes St. James park diplomatickou čtvrtí a kolem Alžbětiných stájí do Natural Historical Museum s kostrou dinosaura rodu Diplodocus a prohlížíme Albertovo a Viktoriino muzeum (uměleckoprůmyslové). Cestou se nám zapomněly u Buckinghamu Beáta s Veronikou, mobil je někdy opravdu užitečná věc. V 18 hodin nasedáme do autobusu a vyjíždíme do hostelu.
V 19 hodin ubytování, 20.30 večeře (bramborový salát s vepřovým). Večerka ve 22 h, kolem 23 hodiny už většina spala.
30.5. (pondělí) - budíček v 7.45, problém se snídaní, protože malým Francouzům to trvá fakt dlouho. K snídani je toustový chléb, margarín, marmeláda, kukuřičné lupínky, mléko, čaj.
V 9.45 odjíždíme na Stonehenge. Cestou padají kroupy a teče nám do autobusu (pak už naštěstí nikdy nepršelo). Kolem poledního kroužíme kolem Stonehenge (uskupení obrovských kamenů, dopravených na toto místo asi před 4000 lety) a ve 13 hodin si po prohlídce dáváme u autobusu oběd (chleba s vaječnou pomazánkou, paprikou a okurkou). Ve 13.45 odjezd do Windsoru. Protože je vstup drahý, rozdělujeme se na 2 skupiny - část nás jde na prohlídku hradu, část zůstává v městečku a má rozchod po pěší zóně. Bohužel se třem výtečníkům (Honza, Tomáš a Martin) podařilo vysklít okenní tabulku kavárny arabského majitele. Po různých peripetiích, kdy nás majitel obvinil z rozbití pokladny za 1000 liber a pohovoru na policejní stanici, kam jsme se sami přišli přihlásit a kde nám chvíli tvrdili, že ti tři budou muset zůstat ve vazbě, se nakonec vše v dobré obrátilo. Pokladna náhle fungovala, a tak jsme zaplatili za okno o velikosti 33 x 33 cm 75 liber a kolem půl deváté jsme vyrazili k hostelu. Ve 22 hodin večeře (rýže s kuřecí čínou), ve 23 hodin večerka.
31.5. (úterý) - budíček v 7.15, v 7.45 jsme na snídani, ale zase ti malí Francouzi! V 8.50 odjezd k muzeu Madame Tussaud’s. Mezi voskovými figurínami se občas mihli i lidé s maskami, tak nebyla o překvapení či leknutí nouze. Poté autobusem ke katedrále sv. Pavla (pouze z venku) a pěšky k Monumentu, který byl postaven na vzpomínku obrovského požáru roku 1666. Výška 65 m, schodů jsme vyšlápli 311. Následoval autobus s obědem na parkovišti u Toweru. Po-kračovali jsme dál pěšky kolem hradu Tower přes Kateřinské doky k sousoší Dívky s delfínem u Tower Bridge. Po něm jsme přešli na druhý břeh řeky Temže, kde jsme 2 hodiny strávili prohlídkou křižníku Belfast z 2. světové války. Kolem 17. hodiny odjíždíme autobusem do Greenwich. Tam byl naším cílem nultý poledník. Několik lidí se nechalo vyfotit stojíce jednou nohou na východní a druhou na západní polokouli. Na hostel jsme dorazili ve 20.30, večeře byla ve 22 hodin (bramborový knedlík s uzeným masem) a večerka ve 23 hodin.
1.6. (středa) - balíme a v 9.30 odjíždíme z hostelu. Ztracený klíč od pokoje stojí 5 liber. V 10.15 jsme u Wesminster Abbey a někteří jdeme kouknout dovnitř na trůn z roku 1301, na kterém byli korunování všichni angličtí králové. Zároveň to je také místo, kde jsou pochovány téměř všechny významné osobnosti Velké Británie. Ve 12.45 odjezd z Londýna a míříme k pobřeží do rybářského městečka Hastings, kde jsme v 15.15, obědváme tuňákovou pomazánku s chlebem a zeleninou a máme asi 2 hodiny na odpočinek od velkoměsta. Někdo kupuje dárky, někdo sbírá kamínky na břehu moře a pozoruje mrtvé žraloky, někdo hraje hry nebo jezdí na kolotoči. V 18 h večeře (hastingský toast) a odjezd na trajekt do Doveru. Přijíždíme včas, ale náš trajekt má hodinu zpoždění, a tak místo ve 21 hodin odplouváme až v 22 hodin a z paluby pozorujeme vzdalující se pobřeží Anglie. Cesta trvá hodinu a půl.
2.6. (čtvrtek) - v Calais si přeřizujeme hodinky, tentokrát o hodinu dopředu, a vyrážíme na noční tranzit přes Belgii, Německo a domů. Čas v autobuse jsme využili k dospávání, sdělování si zážitků a rozloučení, které probíhalo formou rozdávání autogramů. Do Úval jsme šťastně dorazili kolem 16.30 h.

Mgr. Dušan Slovák a Mgr. Jitka Linhartová

detail detail

Na Trafalgar Square
U Stonehenge

 

Otázky a odpovědi?
Ohlédnutí za výstavou "Svět rostlin, zvířat, věcí a lidí"

Motto: "Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, měli bychom se naučit žít na Zemi jako lidé.''
Proč takový dlouhý název ? Copak nežijeme všichni společně? Proč je člověk až na posledním místě? Máme se naučit žít jako lidé ? Pokud jste chtěli najít odpověď, nenechali jste si ujít výstavu, kterou pro vás naše základní škola uspořádala ve dnech 10. - 11. června.
Na chodbách vás přivítal svět rostlin, mezi nimiž převládaly stromy, které jsou odpradávna spojeny s lidskými osudy, poskytují nám svou ochrannou náruč a jsou našimi přáteli… Můžeme i my říci totéž o svém vztahu k nim?
Pokud jste se rozhodli nechat se unášet vlnami vodní říše, překvapeně jste zjistili, kolik podob může "obyčejná'' voda mít a co všechno, řečeno slovy K. Čapka, umí.
V 1. poschodí se cítili příjemně milovníci zvířat a obdivovatelé ptáků a ptačích schopností. Může člověk létat bez pomoci strojů? Pozorný návštěvník odpověď nemusel dlouho hledat.
Kde bydlím, jaký jsem, co rád dělám, jak se tvářím, v jakém šťastném znamení jsem se narodil…? Výtvarné odpovědi vašich dětí na vás čekaly na konci chodby.
Na chodbách, které patří k 1. stupni, byly propojené práce žáků všech věkových kategorií, na 2. stupni byla umístěna výtvarná díla žáků 6. - 9. ročníku. Děti se v barevné a tvarové nadsázce vyjadřovaly k tématům, např. "Země není popelnice'', "Já v zajetí informací", "Je člověk pánem nad věcmi, které ho obklopují?", "Město budoucnosti", "Džungle" (více či méně zasažená "civilizací") …
Když jste odcházeli, možná jste se neubránili posledním otázkám: Dokáže příroda existovat bez nás? A my??

M. Semrádová

Hezké sobotní dopoledne

Je pět hodin ráno 18. června, prší. Nejednomu z nás proběhlo hlavou, Medard se mstí a svatý Petr nás nemá rád. Proč? Na akci "Sportuje celá rodina" spojenou s jarmarkem výrobků našich dětí jsme se dlouho připravovali a teď by se kvůli nepříznivému počasí nemohla konat. V sedm hodin se honí mraky a už neprší. S přibývajícími hodinami se začíná usmívat sluníčko. Vše je připraveno ke slavnostnímu otevření nových hřišť pod školou, na stolech jsou naaranžovány výrobky dětí ze základní a speciální školy. S obavami očekáváme první návštěvníky. Kolik jich přijde? Stanoviště se sportovními disciplínami se pomalu zaplňují, hraje se volejbal, vybíjená, ringo, skáče se přes švihadlo, chodí na chůdách, hraje stolní tenis,... Akce se pěkně rozjíždí. Sportují děti, rodiče a i babičky - sportuje celá rodina. Výrobky dětí vzbudily velkou pozornost a jdou na odbyt. Touto akcí jsme se chtěli po-chlubit sportovním areálem pod školou, který jsme vybudovali za přispění rodičů a přátel školy, a to jak finančním, tak pracovním. Na vybudování se finančním příspěvkem podílela i speciální škola.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli z řad pedagogů, dětí, sponzorů. Potěšil nás i zájem rodičů a ostatních občanů.

Ing. Blanka Morávková

detail detail

Nové školní hřiště
Ing. B. Morávková

 

Zprávy z MDDM

Jak to dopadlo na soutěžích s našimi tanečníky?
Na tuto otázku odpovídám několikrát denně, a tak Vás, naši příznivci, podle slibu budu informovat o absolvovaných soutěžích.
MR - Diskodrom Prostějov byla soutěží nejstarší - hlavní věkové kategorie a naše tanečnice na ní obhájily i přes účast moravských klubů s choreografií "Magical Love" 7. místo z Mistrovství Čech. Úspěšně si vedly i na Regionální soutěži dospělých v Praze s choreografiemi "Magical Love", "Káva čaj" a "Víno", kde porota ocenila technickou připravenost a interpretaci tanečnic a choreografii všech tanečních čísel.
MR v EB, HH v Brně 4.-5.6. přineslo naší TS titul Mistra ČR v duu EB. Dominik Matulka a David Procházka dokázali, že tancovat skutečně umí a zlato v duu si zaslouží. Zabodovali i v sólových disciplínách EB, kde Dominik získal stříbro a David bronz. Pro Davida pokračovala soutěž ještě v HH, kde vybojoval druhý bronz na této soutěži a současně i zlato za nejlepšího tanečníka ligy. Oba jsou nominováni do reprezentace na MS v Brémách. Nominaci v EB na MS získal ještě Petr Winzberger za 5. místo.
Neztratili se ani ostatní tanečníci, v EB Jakub Zajac, Petra Vykouřilová, Bára Šouláková, Zbyněk Šoulák, Míša Bauerová, Filip Šatoplet, Ondra Štěrba, Tereza Jansová, Andrea Malcová, Marc Nádeníček, Lukáš Chvátal, Dan Vlas,v HH Petra Bačová, Bára Zajacová, Blanka Veselá, Ivana Havránková, Angelika Raisová a Karolína Zajacová.
Největším úspěchem děvčat v HH je 8. místo Báry a Petry, obě čeká start na MS v rakouském městě Graz.
Mistrovství republiky dětí v Ústí n. L. se zúčastnily 2 dětské formace - "Rusalky" se v parketových kompozicích umístily na 10. místě a "Proudy" v jazzu získaly 2. místo a titul "Vícemistr ČR". Děkujeme Fan klubu maminek za podporu a fandění na tomto významném šampionátu.
Za úspěch musíme považovat i krásné 5. místo malé skupiny Show Dance hlavní v. kategorie na MR v Ústí n. L. 11. 6. Poděkování náleží autorce choreografie Máše Marouškové a děvčatům za zodpovědnou přípravu na soutěž.
Zároveň chci poděkovat všem, kdo přišli na naši taneční akademii a vydrželi i přes úmorné vedro v úvalské sokolovně až do konce programu. Odměnou jim byly taneční výkony dětí ve více než 2 hodinové mozaice tanečních stylů od začátečníků až po ty, co nás reprezentují po republice i světě.
V závěru děkuji všem externím pracovníkům - mým kolegům, bez kterých by nebylo již vůbec možné uspokojit touhu po tanci tak obrovského počtu zájemců. Vážím si vaší práce a přínosu pro taneční oddělení MDDM a budu ráda, když nám zůstanete věrní i pro další roky. Pro zájemce o soutěžní tanec připomínám, že konkurz do TS Rytmus bude začátkem září a informace získáte u zápisu do kroužků MDDM od 1.9. 2005.

Alena Sismilichová

detail detail
detail detail
detail

Foto: Mistři republiky v EB dua David Procházka a Dominik Matulka
Tým EB z ME a MS v Grazu - Jakub Zajac, Míša Bauerová, Filip Šatoplet, Monika Perglerová, Gábina Nováková a Zbyněk Šoulák skončili ve svých kategoriích vpředu startovního pole od 13. do 21. místa. David Procházka v HH skončil 14.
Rytmus II - "Proudy" (vicemistři republiky v jazzu)
Rytmus IV - "Magical Love"
Rytmus IV - "Víno" (5. místo na MR v Show malých skupin)

 
detail

MDDM gratuluje ...

Aleně Sismilichové a jejím svěřencům za dosažené úspěchy v tanečních soutěžích a dobrou reprezentaci MDDM a Úval.

Jana Pospíšilová

 

Šachový memoriál Jaroslava Novotného 4. 6. 2005 v MDDM
detail

Tři nejlepší: 1. místo Jan Jirát, 2. místo Matyáš Jirát, 3. místo Pavel Šaman
Účastníci šachového memoriálu po vyhlášení vítězů

 
detail

Setkání s Ivanem Klímou

Několik skromných plakátů ve městě a pozvánka v měsíčníku Život Úval stačily k tomu, aby se v podvečer 17. 6. zcela zaplnila galérie MDDM. Ke jménům významných osobností, které Úvaly v poslední době navštívily, přibylo tento den jméno spisovatele Ivana Klímy. V galérii MDDM bylo možné osobně poznat jednoho z nejvýznamnějších českých autorů románů, povídek, divadelních her a fejetonů, který prožil období, kdy byl společensky a literárně na vrcholu a naopak roky, kdy se o něm nesmělo mluvit. Na začátku besedy přečetl pan Klíma několik fejetonů z poslední doby. Výběrem ukázek ze své tvorby si získal publikum. Neomezil se jen na literaturu. Rozhovořil se o svém životě, o svých profesích v době, kdy nesměly vycházet jeho knihy, jakými cestami se dostávaly do zahraničí jeho rukopisy či jak získával literaturu ze zahraničí. Minulost však nebyla těžištěm jeho vyprávění. Vyjádřil se především k úrovni současné české kultury. Vyslovil domněnku, že dochází k jejímu všeobecnému úpadku vlivem mnohých módních trendů přicházejících ze zahraničí. Snaha některých autorů podnítit zájem o jejich díla vede ke snížení úrovně divadelních her nebo televizní zábavy (právě o ní se vyjádřil nepříliš lichotivě), nese s sebou i vulgarizaci tvorby nebo zobrazení násilí jako běžné součásti života. Snížení nároků na uměleckou úroveň díla se pak projeví i v úpadku českého jazyka. Přitom by bylo možné dále rozvíjet odkaz velikánů české literatury, jakými byli Čapek nebo Vančura, kteří si s češtinou dokázali pohrát. Nízká úroveň jazyka je zřejmá i v novinovém nebo televizním zpravodajství. Pan Klíma vyslovil obavu, věřme, že přehnanou, aby vzhledem k vývoji populace českého národa a migraci obyvatel nepřevládala u nás v budoucnosti angličtina a čínština.
Téměř jedenapůlhodinová beseda se spisovatelem Ivanem Klímou, kterou připravil a uváděl pan Jiří Štork, v příjemném společenském ovzduší rychle uběhla. Byla pokračováním řady milých setkání s významnými osobnostmi, které zavítaly do Úval. Po letní přestávce se již dnes můžete těšit na další zajímavé pořady, které jsou v domě dětí připravovány.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

 

Olympijské hry v naší školce

Druhý týden v červnu jsme v naší mateřské školce pořádali "olympijské hry". A jak naše olympiáda vypadala?
V pondělí děti soutěžily v různých vodních disciplínách v plaveckém bazénu v Čelákovicích, a tak ukončily svůj předplavecký kurz.
V úterý se děti rozdělily do 4 družstev a namalovaly si své vlajky. A pak sportovci slavnostně nastoupili a olympiáda byla zahájena. Tento den se běhala "štafeta".
Ve středu se závodilo na koloběžkách.
Ve čtvrtek probíhal hlavní program - závody družstev ve 4 disciplínách /skok do dálky, do výšky, košíková, pozemní hokej/.
V pátek mezi sebou bojovala družstva ve fotbale a v házené.
Za svou snahu, šikovnost a bojovnost byly děti odměněny perníkovými medailemi.
Na závěr chceme Vám, všem, popřát krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.

kolektiv MŠ Pražská

detail detail detail detail
 

 

K U L T U R A

Taneční kurzy v Úvalech

I když existuje řada různých moderních tanečních stylů, je stále ještě dost mladých lidí, kteří mají zájem naučit se také základy společenského tance. Od padesátých let až do začátku 90. let 20. století pořádala taneční kurzy v Úvalech nejprve Osvětová beseda, později Městské kulturní středisko. Po zrušení kulturního střediska se organizace kurzů ujal TJ Sokol. Taneční kurzy se pak pořádaly většinou pouze jednou za dva roky, ale i méně často. V posledních letech se do organizace kurzů museli vkládat i sami rodiče, což znamenalo udělat prakticky vše od propagace až po přípravu stolů a úklid sálu.
V letošním roce se TJ Sokol rozhodl již taneční nepořádat, což kulturní komise městského úřadu zjistila až na základě dotazu rodičů v polovině května. Vzhledem k pozdnímu termínu byl kromě prvních organizačních kroků proveden i průzkum zájmu o kurzy na Základní škole v Úvalech. Předběžně se přihlásilo pouze padesát dětí, což jsou přibližně dvě třetiny počtu potřebného na pokrytí nákladů. Není vyloučeno, že by se ještě podařilo doplnit kurz dětmi z okolí, ale vzhledem k pozdnímu termínu se dá očekávat, že se řada dívek a chlapců již dříve přihlásila na kurzy do Českého Brodu a do Prahy. Je tu proto značné finanční riziko, které není kulturní komise z prostředků, kterými disponuje, schopna nést.
Z uvedených důvodů se v letošním roce taneční kurzy neuskuteční. Všem zájemcům se omlouváme. Členové kulturní komise se domnívají, že taneční kurzy vždy neodmyslitelně patřily a stále ještě patří k životu každého města. Proto bude kulturní komise v rámci své činnosti konání kurzů od příštího roku zastřešovat a zajistí jejich pravidelné konání.

Ing. Zdeňka Havránková, členka kulturní komise
 

S P O R T

SK ÚVALY
POSTUP DO I.A TŘÍDY

Vážení sportovní přátelé,
skončila jarní část mistrovských soutěží a náš klub zakončil sezónu nejlépe, jak to šlo postupem do I.A třídy krajské fotbalové soutěže. Mužstvo předvedlo na jaře neuvěřitelné dostihy a ze třetího místa postoupilo. V posledních čtyřech kolech jsme mocně finišovali a postup si nenechali utéct.
V posledním rozhodujícím domácí zápase, kdy nám k postupu chybělo vítěztví, nás přišlo podpořit 420 diváků. V perfektním prostředí jsme bez problémů porazili SK Skalsko 5:0. Poté vypukly bouřlivé oslavy přímo na hřišti, společně s diváky. Naši perfektní fanoušci, kteří s námi prožívali celou úspěšnou sezónu, nám složili i několik oslavných básní, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.sk-uvaly.aktualne.cz. Vybrali jsme pro Vás jednu z posledních:

FANOUŠEK
CHLAPCI DĚKUJEME
KDO V ÚVALECH V SOBOTU DO HLEDIŠTĚ VSTOUPIL,
TEN ZAŽIL SUPER FOTBAL A NEPROHLOUPIL,
POČASÍ PŘÁLO, NÁLADA SKVĚLÁ
A NAŠI CHLAPCI STŘÍLELI,
JAK Z DĚLA,
UKÁZALI, ŽE FOTBAL JIM SLUŠÍ.
NECHALI NA HŘIŠTI SRDCE I DUŠI.
KDYŽ GÓLY SOUPEŘI PADALY,
DIVÁCI RADOSTNĚ JÁSALI,
KDYŽ PROPUKL VÁŠ GEJZÍR RADOSTI PO UTKÁNÍ,
TU SE DOJETÍ NIKDO NEUBRÁNÍ.
KRÁSNĚ JSTE SE S DIVÁKY ROZLOUČILI,
BYLA TO DŮSTOJNÁ TEČKA, VŽDYŤ JSME S VÁMI ŽILI.
POSTUP A PŘEDVEDENÝ VÝKON ZAVAZUJE DÁL,
ABY KRÁSNÝ FOTBAL V ÚVALECH SE STÁLE HRÁL.
MY DIVÁCI SLIBUJEME, ŽE VÁS DÁLE PODPOŘÍME,
KDYŽ SE NĚKDY NEZADAŘÍ, TAK STADION NEZBOŘÍME.
V KRONICE ÚVAL MĚLO BY BÝT ZLATĚ ZAPSÁNO,
JAK DOBŘE V ROČNÍKU 2004/2005 BYLO
V ÚVALECH KOPÁNO.
AŽ POMINE OSLAV KVAS,
SEMKNĚTE SVÉ SÍLY ZAS,
AŽ NASTANE DALŠÍCH ZÁPASŮ ČAS,
MY DIVÁCI BUDEME NA SVÝCH MÍSTECH A PODPOŘÍME VÁS.
CHLAPCI JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.
detail

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim hráčům, funkcionářům, členům, fanouškům a příznivcům, sponzorům, zástupcům města Úvaly a všem ostatním, kteří nás jakýmkoli způsobem po celou sezónu podporovali. Věřím, že i v příští sezóně budeme ve vyšší soutěži hrát důstojnou roli a vám fanouškům předvádět nadále atraktivní fotbal.
V příštím čísle Života Úval již bude rozpis soutěží na příští sezónu a sdělíme vám novinky ohledně dění v našem fotbalovém klubu. Přeji vám krásné prožití dovolených a prázdnin a 20. srpna opět na fotbale na shledanou.

Za VV SK Úvaly Josef Krutský
Fotbalové mužstvo mužů po vybojování postupu do I. A. třídy

PLÁN PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ LÉTO 2005

MUŽI "A"
SO 16.7. 18.00 TEPLÝŠOVICE - SK ÚVALY
SO 23.7. 18.00 SEMICE - SK ÚVALY
ST 27.7. 18.00 D.POČERNICE - SK ÚVALY
SO 30.7. 18.00 SK ÚVALY - ČERNOLICE
NE 7.8. 18.00 ČAFC - SK ÚVALY
SO 16.7. 18.00 SOKOLEČ - SK ÚVALY

KONEČNÁ TABULKA MUŽI "A":

KONEČNÁ TABULKA MUŽI "B":

KONEČNÁ TABULKA DOROST:

KONEČNÁ TABULKA ŽÁCI "A":

KONEČNÁ TABULKA ŽÁCI "B":

KONEČNÁ TABULKA MINI PŘÍPRAVKA:

www.sk-uvaly.aktualne.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI - POSTŘEHY Z POSTUPU, BÁSNĚ
NOVÁ FOTOGALERIE - LETECKÉ SNÍMKY HŘIŠTĚ A OKOLÍ

Hoši, děkujeme!
Letos se úvalským fotbalistům podařil další husarský kousek - vyhráli svou soutěžní skupinu a postupují do vyšší, tj. I. A třídy.
Po celých 25 let, co zde žiji, sleduji postupné úspěchy místního fotbalu, vybudování nové perfektní travnaté hrací plochy, výstavbu moderních kabin aj. Nejdůležitější ovšem je obětavá, účelná a líbivá hra současného mužstva. Nejen já, ale i řada dalších fanoušků často prohlašovala, že je tady lepší podívaná než na pražské lize a přitom tam fotbalisté hrají za nemalé peníze a zde jen pro čest a slávu.
Je třeba poděkovat všem hráčům, trenérům, obětavým funkcionářům, sponzorům i ostatním příznivcům a popřát mnoho zdaru do budoucna.
Věřím, že klubu finančně přispěje i městský úřad, neboť se jedná též o propagaci celého města. Připomínám v této souvislosti citát z filmu Kožené slunce: "Kde nehrajou fotbal, tam chcípnul pes."
Za vděčné fanoušky

Václav Šrail

 

Jaro v oddílu házené Sokol Úvaly

Sezónu 2004/05 jsou skončili poměrně úspěšně. "A" družstvo mužů skončilo na velmi lichotivém druhém místě s velkým náskokem před dalšími soupeři v tabulce. Soutěž vyhrálo družstvo SK Praha 4 "B", složené z hráčů zaniklého interligového družstva All Risk Praha. Do vyšší soutěže II. ligy postupují přímo první 2 družstva, nicméně Úvaly nesplňují požadavek na odehrání zápasů této soutěže v hale, tudíž vyšší soutěž nepřihlásíme a příští rok budeme hrát zase Společnou regionální ligu s družstvy Prahy a Středočeského kraje.
Hráče je nutno pochválit jako celek, neboť několik důležitých zápasů bylo rozhodnuto v posledních minutách v náš prospěch a z toho vyplynul velmi dobrý bodový zisk. Pozitivně se projevila vyzrálost kolektivu, složeného ze starších i mladších hráčů. Nastříleli jsme velký počet branek v soutěži, na druhou stranu ale naše obrana patřila k těm prostupnějším z pohledu vstřelených gólů.
"B" družstvo nastupovalo v krajské soutěži a skončilo na celkovém třetím místě. Hráči "B" týmu posílí příští sezónu první tým, aby naše hráčská lavička umožnila častější střídání během jednotlivých zápasů.

Jiří Dráb

Konečná tabulka Společné regionální ligy

Nábor
Začátkem příštího školního roku pořádáme nábor žáků ročníků narození 1996 a 1997 pro nově tvořené družstvo minižáků. Jednotlivé tréninky budou vedeny vždy v úterý a v pátek od 16.00 hodin. Po osvojení základních návyků budeme pořádat a zároveň jezdit na turnaje s mužstvy v Praze a okolí ve stejné věkové kategorii. Zveme všechny děti a rodiče na házenkářské hřiště pod sokolovnou od 6. září 2005.

Jiří Dráb

 
 

S P O L K Y

Opět úspěšná Akva Úvaly

Stejně jako v minulých letech, tak i v tomto roce se konala poslední květnovou sobotu v úvalské sokolovně prodejní výstava Akva Úvaly. Již od ranních hodin byla opět středem pozornosti všech, kteří se věnují ušlechtilému koníčku, jakým je akvaristika. Vystavovatelé z České republiky, ze Slovenska a Polska nabízeli nejen akvarijní ryby, ale také další nezbytný sortiment. Nechyběla ani odborná literatura, v níž mohli začátečníci i zkušení akvaristé získat řadu informací. Během sobotního dopoledne přišlo nakoupit nebo se jen podívat téměř 400 návštěvníků. Mnozí z nich odcházeli s úlovky, kterými obohatili svá akvária.
Úspěšnou výstavu připravil a zorganizoval Úvalský spolek akvaristů pod vedením pana Miloslava Kolaříka. Zásluhou několika obětavých lidí se tak každoročně nabízí možnost setkání a výměny zkušeností všem, kteří mají stejné zájmy. Příští výstava se uskuteční v prosinci letošního roku.

Ing. Vladislav Procházka

 

Úvalští hasiči a hasítka reprezentují Úvaly na soutěžích

Jako každé jaro se pořádají hasičské soutěže jak pro děti, tak i pro dospělé hasiče. Pro děti je jarní kolo hry Plamen vyvrcholením jejich celoroční činnosti a pro dospělé jsou soutěže praktickou přípravou.
První soutěží letošního roku 23. dubna byla soutěž o putovní pohár Ladislava Báči v Čelákovicích. Jednalo se o soutěž v požárním útoku mladších a starších žáků a dorostu.
Další soutěží 21. 5. 2005, tentokráte dospělých, byla Okresní soutěž v požárním sportu v Ondřejově. Skládá se ze dvou disciplín, a to štafety 4x100m s překážkami a požárního útoku. Družstvo ve složení Jiří Ryneš, Karel Klíma, Radek Šindelář, Milan Bednář, František Ernest, Michal Lundák, Martin Borovička, Miroslav Šindelář se umístilo na krásném třetím místě a postoupilo na krajskou soutěž (družstva na prvním a druhém místě odřekla z nedostatku času).
Družstvo žen ve složení Václava Klímová, Monika Rynešová, Zdenka Lehovcová, Tereza Ernestová, Jana Lehovcová, Alena Tesařová, Markéta Račáková, Eva Mašatová se umístilo také na třetím místě.
Okresního kola hry Plamen mladých hasičů 4. a 5. 6. 2005 v Dolínku se zúčastnilo družstvo starších žáků ve složení Pavel Polák, Milan Blažek, Petra Frýdmanová, Kamil Račák, Tereza Rynešová, Markéta Račáková, Jaroslav Adam, Martina Lehovcová, Vladimír Hujer, Jan Tesař, Tomáš Klíma.
Družstvo, jak se stalo již zvykem, zvítězilo a postoupilo do krajského kola, které se koná 24. a 25. 6. 2005 v Kostelci nad Černými lesy. Z šesti disciplín bylo družstvo dvakrát druhé, v ostatních první a v požárním útoku vytvořilo rekord okresu Praha východ časem 28,11 s.
Družstvo smíšeného dorostu ve složení Klára Dolejší, Jan Borovička, František Ernest, Martin Borovička, Jana Frýdmanová, Tomáš Bouzek a Alena Tesařová se umístilo na krásném druhém místě. V soutěži jednotlivců se Alena Tesařová umístila na prvním a Klára Dolejší na druhém místě. Alena Tesařová postupuje do krajského kola, Martin Borovička na místě druhém a Tomáš Bouzek na místě třetím.
11. června 2005 se družstva mužů a žen utkala v požárním útoku na 13. ročníku Memoriálu Antonína Vimmera. Družstvo mužů se umístilo na druhém místě z patnácti družstev a družstvo žen vybojovalo také stříbrnou příčku.

Za SDH Úvaly: Zdenka Lehovcová, foto: Miroslav Šindelář

detail detail detail detail detail detail detail detail

Memoriál L. Báči v Čelákovicích. Družstvo mladších žáků
Družstvo dorostenců
Nástřik terčů při požárním útoku - mladší žáci
Družstvo starších žáků
Družstvo mužů na memoriálu A. Vimmera v Brandýse nad Labem
Družstvo žen po odstartování požárního útoku
Okresní kolo požárního sportu v Ondřejově
Družstvo dorostu na okresním kole PLAMEN, Dolínek

 
 

H I S T O R I E

Řeč úvalského znaku, a co prapor

Než zasedneme ke stolu nad tvorbou návrhu na úvalský prapor, jak jsme byli vyzváni místostarostkou města v minulém čísle Života Úval, rád bych uvedl následující informace o řeči našeho úvalského znaku.
Otázkou vzniku a vývoje znaku města Úvaly se zabývali již mnozí autoři přede mnou. Naposledy jsem psal o heraldických symbolech města Úvaly, o znaku a o pečeti, na stránkách měsíčníku Život Úval v roce 2004. Dnes uvádím pohled na erbovní znamení - heraldické figury ve znaku Úval, na jejich význam, zkrátka jak můžeme také rozumět jejich řeči.
Rád bych připomněl, že daleko starší než znak jsou pečeti a z nich především jsou historicky nejstarší kulaté a oválné tvary pečetí. Do této skupiny patří také pečeť Úval v podobě, jak se dochovala bohužel až z roku 1809 /1/. Lze předpokládat, že již ve 14. století měla v naší zemi své pečeti všechna města a městečka, a to i poddanská /2/, jakým koneckonců byly i Úvaly. A že Úvaly měly svůj význam ve středověku, který zavedl barvení vosku pro pečeti, svědčí užívání červené barvy pečeti městečka, která platila za přednější než barva zelená. Pár poznámek o pečeti Úval zmiňuji proto, že právě pečeti měst, městeček i vesnic mnohdy předurčily podobu znaků, které se z nich velmi často vyvinuly.
I když se do současnosti nedochovalo znakové právo Úval /3/, domnívám se na základě známých indicií, jak jsem již uvedl dříve, že Úvaly mohly získat svůj znak koncem 15. století za vlády Vladislava II. Jagellonského /4/. Že tento český panovník byl velmi čilý při udílení znaků městům a městečkům (městysům), uvádí mnohá dobová kronika a vlastně až za tohoto panovníka byl do heraldiky měst a městeček vnesen řád a pořádek /5/. Dost tomu napovídá i pozdně gotická podoba štítu našeho městského znaku. Znaky užívaly a i dnes užívají nejen velká města, ale i menší města, městečka a obce.
Základem znaku jsou erbovní znamení a figury. Ve znaku Úval mají svůj význam obecná znaková znamení, která jsou brána z přírody a konkrétního života. Vlastní rozmanité umělecké ztvárnění jednotlivých znamení je heraldicky zcela druhořadé a není v žádném případě podkladem pro nějaké rozlišování. Zde specifický oddíl tvoří vedle zvířat z reálného světa nebo vymyšlených, také flóra všeho druhu. Znaková znamení tohoto druhu jsou chápána zejména jako symboly určitých lidských ctností (síla, odvaha, věrnost, štědrost, pohostinnost a podobně) a byly odvozovány zpravidla z křesťanské symboliky nebo z obecného povědomí.

Popis (blason) úvalského znaku:
Na modrém štítě vyrůstá ze zeleného trávníku lípa přirozené barvy a za ní vlevo stojí stříbrná tvrz, složená z kvádrů, s otevřenou bránou a cimbuřím o pěti stínkách. Uvnitř hradeb je čtyřhranná věž s třemi okny a červenou valbovou střechou, zdobenou na vrcholcích párem zlatých makovic /6/.
Ve znaku městečka všechno, každá maličkost, něco znamená. Znaky měst a městeček vznikaly o něco později a bývaly také sestaveny trochu jinak než erby rodové. Ukazuje se přitom, že městská heraldika nedosáhla nikdy bohatosti šlechtické heraldiky, neboť městský znak se omezuje zpravidla jen na štít a znakové znamení.
Štít znaku Úval je pozdně gotického tvaru, polokruhově zaokrouhlený, se svislými bočními stranami, nahoře rovný, dole polokruhový /7/. Obsahuje taková znamení, podle kterých si lze domýšlet jejich význam i bez písemných dokladů. Nejčastější je štít modrý a vyskytuje se vedle Úval i ve štítech znaků dalších více jak 300 měst /8/.
Základní heraldické barvy jsou čtyři: červená, modrá, zelená a černá. Navíc bílá a žlutá pak zpravidla představují kovy, stříbro a zlato. Sytost barvy není podstatná. Úvalský znak obsahuje všechny základní heraldické barvy a při jejich výběru do znaku bylo určitě dbáno na jejich symbolický význam. Červená barva například znamenala odvahu, krev, oheň, teplo, radost, vzkříšení; modrá barva také vyjadřovala dobro, mír, vodu, hory, nebe i vesmír; zelená barva naději, živou přírodu, úrodnost, zemědělství a černá barva byla symbolem země, oddanosti, zásadovosti i síly. Navíc bílá barva bývala a bývá i dnes vždy barvou nevinnosti, čistoty, míru a lásky k práci, a v historii navíc symbolizovala kamenné a zděné stavby. Kovové barvy, jako stříbro a zlato, rozlišovalo šlechtické postavení držitele městečka (nižší šlechta - zemani, vladykové, rytíři a vyšší šlechta - páni). Z tohoto pohledu na heraldické barvy lze říci, že vedle modré podkladové barvy štítu, která je zcela běžná u řady znaků měst a obcí, jak uvádím na jiném místě, převažují ve znaku Úval barva zelená a stříbrná (bílá), i když barva červená byla převažující barvou pánů ze Škvorce ve 14. a 15. století. Ale zelenou a stříbrnou, neboli bílou, lze považovat za symbolické barvy města Úvaly a skutečně odpovídají historickému charakteru a vývoji města. Vždyť i dnes mají Úvaly převažující zahradní městský charakter.
Jaká znaková znamení (figury) najdeme ve štítě znaku města Úvaly?
1. Stříbrná tvrz složená z kvádrů.
2. Brána s cimbuřím o pěti stínkách.
3. Čtyřhranná věž uvnitř hradeb se třemi okny a červenou valbovou střechou zdobenou na vrcholcích párem zlatých makovic.
4. Otevřená klenutá brána bez mříží.
5. Zelený trávník.
6. Lípa přirozené barvy.

Pokusím se nyní vyjasnit, co nám tato znaková znamení říkají, co by mohla vyjadřovat a symbolizovat.
Stříbrná tvrz složená z kvádrů symbolicky jistě připomíná původní středověký hrad, ale i tvrze Hodov a Hostín, jejichž páni z počátku vlastnili části městečka Úvaly.
Zdůrazňuji, že pýchou Úval v historii a výrazem důležitosti jako tržního, byť robotného, městečka na významné obchodní cestě, tzv. Trstenické stezce, je významné středověké hradní sídlo, které plnilo možnou strážní roli na stezce při jediném brodu přes středověkou řeku Výmolu v širokém okolí. Mluvím o hradu, známým pod zkomoleným názvem Skara nebo Hostyně /9/, který byl pravděpodobně pobořen v průběhu husitských válek a definitivně zanikl při vypálení Úval loupeživým rytířem Jiřím Kopidlanským 26. září 1508. Tato skutečnost možné strážní role byla znázorněna i ve znaku bránou a cimbuřím se stínkami. A i přestože městečko Úvaly nikdy žádný obranný systém s bránou a městskými hradbami nemělo.
Znamení čtyřhranné věže uvnitř hradeb se třemi okny a červenou valbovou střechou na vrcholcích zdobenou párem zlatých makovic může vyjadřovat poddanský vztah Úvalských k pánům na Škvorci, symbolizovaný ve škvoreckém znaku zlatými korouhvičkami jako na panském sídle a v úvalském znaku znázorněním "jen" zlatými makovicemi, ale také k vladykům /10/ na Hostíně a na Hodově. Ale může také symbolizovat tvrz, kde se narodil první český arcibiskup Arnošt z Pardubic nebo již zmíněný zaniklý hrad Skara (Hostyně).
Otevřená klenutá brána bez mříží s černým vchodem symbolizuje volný průchod, pohostinnost a otevřenou mysl zdejších lidí.
Konkrétní znamení z rodového erbu pánů na škvoreckém panství se ve znaku Úval však nenachází, rodové erby pánů na Škvorci do konce 15. století nejsou tak známé. Úvalští vždy byli povinováni své vrchnosti ve Škvorci, která se až do příchodu pánů Smiřických často obměňovala, patřičnou úctou i určitými povinnostmi. Dá se předpokládat, že městečko bylo spravováno obecní radou v čele s rychtářem, který vrchnosti odpovídal za naplňování panské vůle v městečku. Například je dochováno, že kolem roku 1415 byl úvalským rychtářem Otlein Hubler /11/.
Jméno města Úvaly symbolizuje různě rostlý zelený trávník na vrcholu s lípou s rozložitými kořeny tzv. úvalu, ale zároveň připomíná úrodnou půdu a zemědělský charakter obživy zdejších obyvatel (vedle obchodní činnosti to byli rolníci, pastevci a chovatelé dobytka).
Lípa přirozené barvy rostoucí ze zeleného trávníku v modrém štítě úvalského znaku může vyjadřovat jak lesní bohatství okolních smíšených lesů (Vidrholec), ale také pohostinnost, vlídnost a naději. Lípa byla od pradávna považována za ochranný strom rodin a rodů. Historický strom, tak krásný, tolik typický pro českou krajinu, se stal národním symbolem našeho národa již v počátcích utváření českého státu za vlády Přemyslovců, který je s ním úzce spjat. V Úvalech také byla již odedávna cesta do Prahy lemována bohatým lipovým stromořadím až po okraje lesů Vidrholce; dnes jsou tyto zbytky bohatých lesů známy pod názvem Klánovický les. Pozůstatky toho jsou patrny i dnes /12/. Podle historika Augusta Sedláčka je lípa v úvalském městském znaku nejvýznamnější heraldickou figurou - "Lípu dobře stylizovanou zelenou na modrém štítě spatřiti můžeš též v erbu městečka Úvaly." /13/
Řečí znamení a barev ve štítě úvalského znaku se tak naši středověcí předchůdci, kteří v městečku a v jeho blízkém okolí žili, snažili vyjádřit například své vlastnosti, charakter prostředí, původ městečka a podobně. Ukazuje se jednoduchost znaku, která je zajímavá tím, že i znak Úval se omezil jen na štít a znaková znamení. To vše navozuje oprávněnou domněnku, že Úvaly užívaly svůj znak od středověkých dob.
Pokud se budete, milí čtenáři, zamýšlet nad návrhy na prapor města Úvaly, rád bych v závěru připomněl několik pravidel /14/:
- na rozdíl od heraldiky se popisuje prapor z hlediska pozorovatele zleva doprava a potom od shora dolů. Podle toho se také prapor kreslí: upevněný na svislé žerdi a vlající napravo od ní,
- prapor města Úvaly bude heraldický, návrh by měl přebírat barvy znaku (figury, pole štítu),
- látkové pole, list praporu, obvykle mívá obdélníkový tvar s přesně specifikovaným poměrem šířky a délky (užívá se nejvíce poměr 2 : 3),
- nejvýznamnějšími pruhy jsou horní vodorovný a první svislý (žerďový). Horní vodorovný pruh by měl mít barvu heraldického znamení - figury a další pruh by měl mít barvu pole štítu znaku. Ostatní pruhy jsou vedlejší, doplňkové,
- na ploše listu praporu se mohou uplatnit různé symboly, znaky, heraldická znamení, figury,
- kromě momentu rozlišovacího by mělo odpovídat užití barev v praporu Úval také určité symbolice, určitému charakteru, buď specifické pro úvalský region nebo obecně známé,
- pozor však na barevné ladění: např. modrá a zelená barva ze znaku města vedle sebe v praporu nepasuje.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Vysvětlivky:
/1/ Eichlerova sbírka pečetí a znaků měst českých uložená v archivu Národního muzea v Praze - sign. Kouř. G/38.
/2/ Hlaváček I., Kašpar J., Nový R.: Vademecum pomocných věd historických. Nakladatelství H+H, s.r.o., Jinočany 2004.
/3/ Sdělení ředitele Státního okresního archivu Praha-východ ze dne 30.11.1972.
Přibyl A., Liška K.: Znaky a pečetě středočeských měst. Středočeské nakladatelství, Praha 1976.
/4/ V souvislosti s královským majestátem Vladislava II. Jagellonského Jindřichovi ze Stěžova za postavený most přes Výmolu v městečku Úvaly v roce 1489 s právem výběru cla (mýta).
/5/ Louda J.: Znaky československých měst. Mladá fronta, Praha 1975.
/6/ Widimsky V. R. (c.1.), 9, č. 19: Städtewappen des oesterreichischen Kaiserstaates I. Königreich Böhmen. Wien 1864.
Sedláček A.: Českomoravská heraldika I. Praha 1902.
Sedláček A.: Místopisný slovník historický království Českého. Praha 1908.
Usnesení Zastupitelstva města Úvaly č. Z-049-04. Úvaly 2004.
Přibyl A., Liška K.: Znaky a pečetě středočeských měst. Středočeské nakladatelství, Praha 1976.
Stanovisko podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR ze dne 16. března 2005.
/7/ Čarek J.: Městské znaky v českých zemích. Nakladatelství Academia, Praha 1985.
/8/ Čarek J.: Městské znaky v českých zemích. Nakladatelství Academia, Praha 1985.
/9/ Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Nakladatelství LIBRI, Praha 2000.
/10/ šlechtic, který nedosáhl rytířského důstojenství, neklesl plně do služeb panstva a zachovával si alespoň fiktivní vlastnický vztah k vesnici nebo městečku a tím i vrchnostenskou pravomoc
/11/ Brož O., Sommer V.: Úvaly jindy a nyní. Úvaly 1929.
/12/ Zajímavostí je, že původně lípa byla symbolem německým, o tom svědčí i kolonizace českého prostoru v 10.-12. století německými Sasy podporovanými českými přemyslovskými knížaty a až teprve Přemyslovci převzali lípu jako symbol českého národa i pro svoji typičnost v české krajině.
/13/ Sedláček A.: Českomoravská heraldika I. Praha 1902.
/14/ Exner P.: Vexilologický lexikon. Hradec Králové 1997.

 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz