8/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Rybník Horní úvalský
detail

Tato vodní plocha byla vybudována pod Slovany v letech 1971 - 1973 místní organizací Českého rybářského svazu.

foto: Ing. V. Procházka
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
2 jednání

- Rada schválila Domovní řád pro nájemce bytových a nebytových prostor v majetku města Úvaly, vyjma domu s pečovatelskou službou a zdravotního střediska, jako interní předpis upravující provozně technické otázky související se správou domu. Řád bude nedílnou součástí nově uzavíraných nájemních smluv.
- Rada souhlasila s uzavřením dodatku smlouvy o nájmu s panem Dvořákem, Škvorecká 75, Úvaly s nově stanoveným nájemným 45,- Kč/m2 a měsíc, a to od 1. 7. 2005.
- Rada schválila prodloužení několika nájemních smluv na bytové a nebytové prostory dodatkem nájemní smlouvy o rok.
- Rada souhlasila s proplacením faktury za nezbytný chirurgický zákrok, provedený psovi (německý ovčák) nalezenému v katastru města, paní Lence Szabové, která psa převzala do svého držení. Pokud by se psa nepodařilo umístit k náhradnímu držiteli, náklady za pobyt v útulku by několikanásobně převyšovaly částku na ošetření psa.
- Na základě doporučení školské komise byly schváleny pololetní odměny ředitelům školských zařízení. Dvě ze čtyř městem zřízených školských zařízení nemají na výplatu těchto odměn rezervu ve mzdovém fondu.
- Podle aktuálního znění zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) je vodovodní přípojka chápána jako samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (tuto část plně hradí vlastník připojované nemovitosti). Vlastní odbočení s uzávěrem je součástí vodovodního řadu a použitý materiál hradí vlastník. Dosud provozovatel VaK Mladá Boleslav náklady na materiál vykazoval v kalkulaci vodného. Vzhledem k napjaté situaci v nákladech na provozování vodovodu a rozvoji nově připojovaných nemovitostí je provozovatel nucen tyto náklady přefakturovat v souladu se zákonem vlastníku vodovodní sítě (tj. městu), nebo je lze zahrnout do plánovaných nákladů na vodné pro rok 2006.
- Rada projednávala možnost zavedení vyhláškového stočného (minimální stočné na osobu), které má za cíl napravit stávající situaci, kdy majitelé některých nemovitostí kombinují odběr vody ze studny a z městského vodovodu, přičemž stočné platí pouze za odběr z městského vodovodu (podle vodoměru). Na takto ušlé stočné v podstatě doplácejí ostatní obyvatelé.
- Rada souhlasila se záměrem stavby rodinného domu manželů Marešových při splnění podmínek daných platným územním plánem, tj. dodržet možnost stavby komunikace a dodání alespoň základní zastavovací studie.
- Rada souhlasila se zřízením živností  masérské práce  a  výroba uměleckého taženého skla  ve dvou budoucích rodinných domech v lokalitě Chorvatská-Slovany.
- Firma Hydroprojekt, a.s., na základě výzvy přistoupila na snížení ceny za zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu splaškové kanalizace (ulice 5. května, Janáčkova, Srbská, Ruská) o cca 80 tis. Kč. Rada souhlasila. Do smlouvy bude zakotveno účtování zpracování projektové dokumentace na vyvolané přeložky inženýrských sítí, přičemž celková cena díla nesmí přesáhnout částku 341 tis. Kč + DPH.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s Atelierem D+ Ing. arch. Durdíkem na vypracování návrhu změn č. IIc) a konceptu změn č. III územního plánu města.
- Z důvodu stavby splaškové kanalizace bude nutno provést postupně uzavírku dvou úseků komunikací - Dvořákova a Škvorecká. V případě uzavírky Dvořákovy ulice je objízdná trasa navržena přes Tuklaty, v případě Škvorecké (od ulice Ruská směrem ke Škvorci) přes Dobročovice. Obyvatelé lokality Slovany budou mít příjezd ke svým domům zajištěn přes ulici Ruská. Rada neodsouhlasila celkovou uzavírku ulic Dvořákova a Škvorecká bez dostatečného zdůvodnění a požadovala urychlené jednání o jiných variantách.
- Byl předložen návrh na rekonstrukci nezpevněné části ulice 28. října od firmy Toman. Jedná se o tzv. lehkou vozovku, cena činí asi 777 tis. Kč včetně DPH. Oprava této ulice bude předmětem jednání na podzim 2005 při rozhodování o investicích na rok 2006.
- Dle platné legislativy musí být všechny svislé dopravní značky na místních komunikacích do konce r. 2006 vyměněny za reflexní (nikoliv fluorescenční) v souladu s evropskou normou. Pasport dopravního značení je nezbytný a bude proveden za pomoci brigádníka.
- Rada schválila složení hodnotící komise pro akci  Rekonstrukce ulic Raisova, Kollárova a Prokopa Velikého  ve složení: Ing. Černý, p. Kroutil, Ing. Brajerová, pí Reicheltová, Ing. Vosátka. Náhradníci: Ing. Böhm, Ing. Krutský, Ing. Bredová, p. Šplíchal, Ing. Bartůšek, Ing. Bíšek.
- V návaznosti na jednání zastupitelstva rada schválila přidělení finančních příspěvků pro rok 2005 takto: RC model klub 60 tis. Kč, kroužek mládeže hasičů 20 tis. Kč, Junák 10 tis. Kč (+ 20 tis. Kč již bylo přiděleno), Církev československá husitská 3 tis. Kč, chovatelé 1,5 tis. Kč.
- Probíhá tvorba internetových stránek města ve spolupráci s Ing. Rubešem. Dosavadní smlouva (zveřejňování informací na jeho soukromých stránkách) bude po oboustranné dohodě zrušena a bude podepsána smlouva nová na zajišťování provozu stránek města na adrese www.mestouvaly.cz.
- Rada souhlasí s převedením částky 50 tis. Kč (ušetřené za plat tajemníka) z položky platy zaměstnanců na položku ostatní osobní výdaje za účelem vyplacení odměn členům JSDH Úvaly (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) podle účasti na výjezdech 2004 a 2005 a dále odměny dle smluv o provedení práce.
- Starosta informoval o finanční stránce změny technického řešení splaškové kanalizace na konci ulice Chorvatská (z přečerpávací stanice v ulici na čerpání u jednotlivých domů). Město ušetří asi 400 tis. Kč, ale je nutné jednat s firmou VRV, která zajišťuje inženýrskou činnost při této akci, protože je přiznána dotace.
- Rada souhlasila s navrženými výdaji v rozpočtu:
a) v položce na opravy ZŠ ze stávajících 300 tis. na 500 tis. Kč,
b) vyčlenit částku 60 tis. Kč na vybavení pro děti v oddychových zónách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o změny v rozpočtu (kompetence zastupitelstva), bude vyžádán předběžný souhlas ostatních zastupitelů.
- Město obdrželo dokumentaci k záměru  Dostavba výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r. o., Úvaly  dopracovanou na základě žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro dopracovanou projektovou dokumentaci byl zajištěn posudek Ing. Horníčka, který projekty problémových staveb odborně pro město posuzuje. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 8. 7. 2005, do 6. 8. 2005 trvá lhůta pro odeslání stanoviska MěÚ a města. K uvedené problematice rada nedoporučuje svolávat mimořádné jednání VZZM s tím, že nadále platí usnesení ze dne 9. 12. 2004 č. Z-086/04, kde zastupitelstvo města vyslovilo zásadní nesouhlas s dostavbou výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r. o., s odůvodněním, že rozšíření výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r. o., by představovalo velký zásah do krajiny a z hlediska dopadů na okolní zástavbu rodinných domků je nepřijatelné.
- Rada souhlasila s umístěním základnové stanice mobilní telefonní sítě Oskar Mobil, a.s., na střeše obytného domu č. p. 1125, Čechova ul. Podmínkou je souhlas všech majitelů objektu se stavbou.
- Rada neschválila žádost o proplacení materiálu a dopravy při vybudování povrchu chodníku ze zámkové dlažby v úseku Rašínovy ulice před č.p. 1061, 1062, 1063 a 1566. Chodník není ve stavu vyžadujícím zásadní opravu.
- Paní Boháčová opakovaně urgovala provedení oprav chodníku v Dobrovského ulici u č. p. 1225 (rozlámání povrchu, zatlačení obrubníků). Chodník je ve špatném stavu, ovšem dlouhodobě není ze strany majitelů přilehlé nemovitosti udržován a jeho vnější okraj je silně zarostlý. Chodník bude opraven, ale podmínkou je předchozí úprava ze strany pí Boháčové.
- Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí budovy zdravotního střediska s MUDr. Hrabálkem za účelem zřízení ordinace interního lékaře, otevírací doba 2 dny v týdnu s potřebným vybavením ordinace (EKG apod.). Bude provedena rekolaudace, oprava elektroinstalací a drobné úpravy (do 50 tis. Kč). Nebudou probíhat žádné zásadní stavební úpravy. Případné další požadavky na úpravy bude hradit nájemce.
- Městu Úvaly byla přiznána dotace z fondu rozvoje bydlení na půdní vestavbu 3 bytů v č. p. 181 ve výši 1 650 000,- Kč, jedná se o byty pro sociálně slabší rodiny. Byly předloženy 4 cenové nabídky. Pan Kroutil znovu připomněl, že v rámci vestavby bytů je nezbytná zásadní oprava střechy, což není v rozpočtu ani jedné z nabídek uvedeno (pojistná difúzní fólie, přeložení krytiny, ošetření trámů). V domě je také nutno opravit poškozenou kanalizační stoupačku, která neustále podmáčí objekt.
- Rada souhlasila se záměrem vybudování nových bytů ze stávajících prostor ve 2 přízemních částech domů v č. p. 1346, 1347. Požaduje předložit základní dispoziční studii a předběžný rozpočet. Jde o efektivnější využití společných prostor domů (nyní sušárny a prádelny), které jsou mnohdy využívány jako sklady odložených věcí. Zdroj financování může být dotace fondu rozvoje bydlení nebo vlastní zdroje města. Další možnost je vybudování nouzového ubytování v č. p. 1096 v Kollárově ulici v suterénu domu. Společné prostory domu jsou také tvořeny třemi místnostmi, z nichž by na vybudování ubytovací kapacity byly využity dvě.
- Nájemci bytů ve Smetanově ulici č. p. 203 žádali o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodloužení stávajícího nájmu (po 1. 9. 2011) nebo smlouvy o smlouvě budoucí o koupi bytů. Jedná se o byty pro azylanty. Město se ve smlouvě, kterou uzavřelo s Okresním úřadem Praha - východ o poskytnutí finančních příspěvků na integraci azylantů, zavázalo uzavřít smlouvu o nájmu bytu s oprávněnou osobou (nájemce) minimálně po dobu 10 let a jeden den. Všichni členové rady vyslovili důrazný nesouhlas s odprodejem bytů v č. p. 203 do osobního vlastnictví stávajících nájemců. Naopak doporučují napsat na Ministerstvo vnitra ČR žádost o prověření současné situace 3 umístěných rodin. Rada se domnívá, že pokud někdo je ochoten odkoupit nově zrekonstruovaný byt do osobního vlastnictví, evidentně by neměl být nájemcem bytu určeného pro azylanty v nouzi. Rada nesouhlasí ani s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o prodloužení nájemního vztahu po 1. 9. 2011, tj. se šestiletým předstihem.
- Nájemce nebytových prostor v č. p. 527 Pražská, Oční optika A. Novák, žádá o obnovení nájemní smlouvy, omlouvá se za dlužnou částku a věc vysvětluje. Došlo již také k úhradě. S ohledem na to, že se jedná o služby obyvatelům, rada souhlasila.
- Sl. Müllerová na základě vyžádání rady předložila návrh rekonstrukce bytu v č. p. 328 v případě, že by jí byl přidělen. Členové rady se po přečtení dokumentu přiklonili k variantě byt v č. p. 328 zatím nepřidělit. Sl. Müllerové bude přidělen jeden z bytů, které budou na podzim tohoto roku zbudovány v č. p. 181. Jedná se o svobodnou matku.
- Jeden z členů poroty architektonické soutěže arch. Michal Sborwitz se vzdal členství v porotě z důvodu zakázky v zahraničí. Členové poroty navrhli jako náhradu arch. Davida Vávru. Rada odvolala arch. Michala Sborwitze z poroty architektonické soutěže na dostavbu areálu školy a novým členem jmenovala arch. Davida Vávru.
- Městu nebyla přiznána dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na dva osvětlené přechody přes silnici I/12. Nyní byl MěÚ informován, že stavbu kompletně zajistí Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti podávané odborem investic a životního prostředí v rámci akce  Bezpečně do školy , a to včetně výběru dodavatele.
- Rada projednávala problematiku nárůstu počtu dětí v Úvalech a okolí. Je nezbytné intenzivně se zabývat do- stavbou dalšího pavilonu u 3. mateřské školy, studie již je zpracována.
- Společností Metrostav byly uznány některé reklamace. V jednání o uznání všech bude město pokračovat. Jedná se zejména o ulice Klánovická, Na Spojce (opravy ve větším rozsahu) a Mánesova (u Denisovy a u zrcadla).
- Od roku 2006 musí mít každá škola zřízenu tzv. Radu školy. Základní škola již v minulosti tuto radu zřízenu měla, avšak všem tehdejším členům již vypršelo funkční období. Bude nezbytné radu zřídit (vedení ZŠ ve spolupráci se zřizovatelem) a za zřizovatele nominovat 1-2 členy. Krajský úřad Středočeského kraje, který je zřizovatelem speciálních škol, městu nabídl jedno místo v radě pro tuto školu.
- Rada řešila problém navržené celkové uzavírky části ulice Škvorecká při stavbě kanalizace. Rada požaduje pro souhlas s dopravním opatřením předložit návrhy řešení od dodavatele ve spolupráci s projektantem a společností VRV, která zajišťuje inženýrskou činnost.
- Při místním šetření na základě stížnosti občanů bylo zjištěno nedostatečné odvodnění horní části ulice Dobročovická. Příkop, kterým má být dešťová voda odváděna, je na několika místech zasypán. Jedná se o vjezd k č. p. 1349, příjezdovou cestu k zařízení STP, a. s., a autobusovou zastávku u ulice Táboritská. Situace bude řešena ve spolupráci s SÚS Mnichovo Hradiště, který je majitelem pozemků a správcem komunikace.

Ing. J. Horová, místostarostka

Oznámení o výběrovém řízenína funkci tajemníka MěÚ Úvaly

Starosta města Úvaly oznamuje, že dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků ve znění pozdějších předpisů vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly.
Bližší informace jsou k dispozici v podatelně MěÚ nebo na úřední desce.
Přihlášku lze podat písemně v podatelně MěÚ Úvaly, nebo poslat na adresu MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly v termínu do 12. 9. 2005 (včetně) do 18 hodin.


Město Úvaly vypisuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném změní
výběrové řízení na místo referenta stavebního úřadu Městského úřadu Úvaly.

Další požadavky:
- úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
- znalost práce s PC,
- organizační a rozhodovací schopnosti,
- řidičský průkaz B.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je nutné podat do podatelny Městského úřadu Úvaly (Úvaly, Pražská, č. p. 276) nejpozději 15. srpna 2005 do 18 hodin.
Platové zařazení podle vzdělání a praxe: 8 - 9 platová třída.
Nástup do zaměstnání je možný ihned po vyhodnocení výběrového řízení nebo podle dohody.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Zemřel Ing. Oldřich Nečas

11. července t.r. ve věku 57 let zemřel Ing. Oldřich Nečas, vedoucí odboru investic a životního prostředí na Městském úřadě v Úvalech.
Na úřad nastoupil v r. 2000. Jeho předchozí dlouholetá praxe stavbyvedoucího, investičního technika, v inženýringu kolem staveb byla přesně tou, kterou potřebuje pracovník úřadu na postu vedoucího odboru investic. Ing. Nečas k tomu přidával neutuchající energii, ochotu pracovat bez ohledu na čas a osobní nasazení. Jeho práce bude městu chybět. A nejen jeho práce, ale především on sám. Byl skromný člověk, neměl rád formality a naopak měl smysl pro legraci. I při jeho vysokém pracovním tempu dokázal na úřadě vytvářet kolem sebe přátelské ovzduší. Co říci na závěr, snad jen, Oldo, děkujeme.

Ing. Ivan Černý starosta

Oznámení o uzavření Škvorecké ulice

Městský úřad v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace na Slovany předběžně oznamuje, že od začátku září t.r. bude uzavřena Škvorecká ulice od světelné křižovatky po křižovatku se silnicí Přišimasy. Dálková doprava, doprava do obcí Škvorec, Přišimasy atd. a autobusová doprava budou odkloněny na objízdné trasy.
Autobusové zastávky budou přemístěny zřejmě pod světelnou křižovatku směrem do centra města. Vše záleží na projednání s příslušnými organizacemi (Policie ČR, odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. atd.).
Předpoklad délky uzavírky je cca 2,5-3 měsíce. Vlastní uzavírka ve Škvorecké ulici bude vždy po úsecích vymezených příčnými ulicemi, např. mezi Ruskou a Srbskou. Majitelům nemovitostí na Slovanech bude umožněn příjezd osobními auty, i když mohou být dílčí omezení. Rovněž tak bude zajištěna obsluha území, např. odvoz odpadků z nádob.
Provozovny v oblasti Slovan budou otevřeny.

odbor investic a životního prostředí

Informace zastávka na znamení

Odbor investic a životního prostředí informuje, že v ul. Husova bude zřízena ve směru k nádraží ČD autobusová zastávka na znamení. Důvodem zřízení je zabránit zpožďování autobusových linek při častém stažení železničních závor v návaznosti na vlakové spoje. Změna licencí a změna jízdních řádů na dotčených linkách budou provedeny v termínu září 2005.

odbor investic a životního prostředí

www stránky města

Upozorňuji všechny Úvaláky, že se ve spolupráci s Ing. Rubešem připravuje spuštění nových internetových stránek města na adrese www.mestouvaly.cz. Předpokládám termín spuštění k 1. 9. 2005 (i když ještě asi nebudou kompletně naplněny). Velmi uvítám jakékoliv náměty na doplnění i kritické připomínky.
Dále prosím členy úvalských spolků a organizací, aby si zkontrolovali informace o sobě a případně dali vědět, pokud nechtějí být veřejně uváděni.

Ing J. Horová, místostarostka

Prapor města - výzva

Připomínám, že stále platí výzva na podávání návrhů na prapor města, který je heraldickým symbolem města. Soutěž bude uzavřena na konci září. Informace na tel. 724 18 15 18 nebo 281 982 064.
NAVRHNĚTE PRAPOR MĚSTA ÚVALY!

Ing. J. Horová, místostarostka

Ze zasedání výboru pro prevenci kriminality

Výbor pro prevenci kriminality zastupitelstva města Úvaly rozpracoval některé body obsažené v koncepci, která byla zastupitelstvem schválena na jaře tohoto roku.
V tomto článku bych chtěl čtenáře Života Úval seznámit s některými zásadními body, které budou pozvolna realizovány:
- Bude vytvořeno zvláštní konto pro účely prevence kriminality a výbor se bude snažit hledat sponzory pro jednotlivé připravované programy prevence.
- Napojíme se na některé programy dotované ministerstvem vnitra, v úvahu přichází například program  bezpečná lokalita .
- Budeme se snažit propojit aktivity prevence kriminality na celém území úvalského mikroregionu a spolupracovat i s bezpečnostními agenturami, které zde působí.
- Bude vytvořen program prevence kriminality zaměřený na děti a mládež, zejména z hlediska využívání volného času.
- Budeme pořádat zajímavé konference a setkání s občany a přispívat tak k jejich informovanosti.
- Pokusíme se napojit na program  zdravé město , který již několik let v České republice probíhá.
- Rozjedeme program  čisté město , neboť pořádek je jedním z hlavních faktorů odrazující kriminální jedince.
- Vytvoříme telefonní linku se záznamníkem, na kterou budou mít občané Úval a okolí možnost sdělovat své názory, postřehy a připomínky.
- Zaměříme se na bezpečnost komunikací v rizikových oblastech.
- Chceme spolupracovat se všemi organizacemi, sportovními kluby a jinými zainteresovanými stranami na vytváření klidných a bezpečných zón pro trávení volného času osob potenciálně ohrožených, například rodičů s malými dětmi a seniorů.
- Budeme intenzivně informovat občany o našich aktivitách, a to jak na stránkách Života Úval, tak na našich vebových stránkách: www.bezpecneuvaly.cz.
Dveře ke spolupráci otevíráme všem občanům!

MUDr. Jan Šťastný, předseda výboru pro prevenci kriminality

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Z červnového zasedání zastupitelstva

O veřejném zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 16. června, byli občané informováni již v předcházejícím čísle Života Úval. Vzhledem k tomu, že článek byl psán v průběhu přípravy tisku červencového vydání, bylo možné podat pouze stručné informace. Protože byly projednávány důležité věci a nebyla nouze o dramatické momenty a napínavé okamžiky, vracíme se k některým bodům jednání podrobněji.
Na programu jednání bylo téma:
Příspěvky sportovním, zájmovým a společenským organizacím
Společenské, sportovní a kulturní organizace a zájmová sdružení se sídlem v Úvalech byly vyzvány, aby od konce dubna letošního roku podaly žádost o finanční příspěvky na práci s mládeží. Původní záměr dotací ve výši 250 tis. Kč se projevil jako nedostačující. Žádosti a výše příspěvků byly projednány na rozšířené radě.
Tělovýchovná jednota TJ Sokol požádala o příspěvek na rekonstrukci tělocvičny, úpravu venkovního hřiště, sprch a šaten. Zástupce TJ Sokol pan Dráb podal doplňující informace o těchto záměrech. Starosta města Ing. Černý navrhl řešit rekonstrukci tělocvičny na samostatném jednání mezi radou města a TJ Sokol. Zastupitelstvo přidělilo TJ Sokol na úpravu venkovního hřiště, sprch a šaten 350 tisíc Kč.
Zástupce tenisového klubu TC Úvaly paní Ing. Baumanová seznámila přítomné s počtem členů klubu, jeho aktivitami a s využitím požadovaného příspěvku od města. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku 100 tisíc Kč pro TC Úvaly.
Pro fotbalový klub SK Úvaly byl na dokončení šaten a vybudování zázemí klubu odsouhlasen finanční příspěvek 250 tisíc Kč.
Pan Kolařík, zastupující místní organizaci Českého rybářského svazu, požádal o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci hráze rybníku Lhoták a na rekonstrukci dvou objektů patřících organizaci rybářů. Starosta města informoval o nesnadném získávání dotací na tyto účely. Pan Kolařík doplnil, že rybáři použijí i půjčku od Českého rybářského svazu, kterou budou splácet formou dodávek ryb ze svého chovu. Zastupitelstvo odsouhlasilo přidělení finančního příspěvku ve výši 300 tisíc Kč.
Pro další místní organizace, které podaly finanční žádost o příspěvek nižší, byla navrhována částka celkem 100 tisíc Kč. Pan Ing. Krob, zástupce RC model klubu, podal návrh, aby malým organizacím byly přiděleny příspěvky ve výši, kterou požadují. Místostarostka města paní Ing. Horová navrhla letos poskytnout částky v požadované výši a v příštím období šetřit. Starosta města Ing. Černý navrhl celkovou sumu příspěvků malým organizacím ve výši 120 tisíc Kč, která byla zastupitelstvem schválena.
Dalším tématem, kterým se zastupitelé zabývali, byly:
Smlouvy se společností Multitec Bohemia, a.s. - investice do objektu
Zastupitelstvo projednávalo smluvní zajištění investic nutných na rekonstrukci objektu MULTITEC pro umístění obvodního oddělení Policie ČR. Výdaje jsou navrženy do 2 mil. Kč. Společnost MULTITEC se smluvním zajištěním souhlasí a záležitost již byla projednávána u JUDr. Markové. Bude podepsána smlouva o výpůjčce majetku a zástavní smlouva. Pan Kroutil navrhl částku do rozpočtu města a smluvních vztahů začlenit až po obdržení projektu úprav a jeho rozpočtu. Zastupitelstvo města Úvaly souhlasilo s podpisem smlouvy o výpůjčce a zástavní smlouvy mezi městem a společností Multitec Bohemia, a.s. Na základě rozpočtu nákladů dle projektu úprav bude doplněna konkrétní částka.
Neméně důležitými jednacími body byly:
Rekonstrukce chodníků
- Rada se rozhodla začít opravy chodníků v centru města. Místostarostka paní Ing. Horová seznámila přítomné se stanoviskem rady, že je nezbytné začít s rekonstrukcí chodníků v Husově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic, a to bez ohledu na skutečnost, zda lze získat pro tento účel dotaci či nikoli. Navrhla vyčlenit do rozpočtu města na rok 2005 částku do celkové výše 2 mil. Kč na opravu těchto chodníků. V první etapě bude opraven pravostranný chodník Husovy ulice (z pohledu od závor), na rekonstrukci levostranného chodníku je požádáno o dotaci. Pan Kroutil upozornil, že před zahájením rekonstrukce chodníků bude nutné ověřit, které inženýrské sítě by se mohly měnit. Zastupitelstvo odsouhlasilo zahájení rekonstrukcí chodníků v Husově ulici a vypsání výběrového řízení na tyto práce.
Diskontní prodejna potravin
- Téměř 2 roky probíhala jednání se společností NORMA. Zdálo se, že tato společnost je jediná, která má zájem o výstavbu diskontní prodejny potravin v Úvalech. Podpisy smluv a tím i zahájení prací byly však společností NORMA odkládány. Paní Ing. Horová informovala zastupitele o jednání se zástupcem společnosti Treinvest, s.r.o., která projevila zájem o zakoupení pozemku v areálu bývalého cukrovaru za účelem výstavby prodejny PLUS DISCONT. Vzhledem k tomu, že smlouva se společností NORMA, k.s., byla v době jednání zastupitelstva před podpisem, bylo nutné situaci zvážit a rozhodnout se pro jednu z těchto společností. Již na rozšířené radě se zastupitelé přiklonili k výstavbě prodejny PLUS DISCONT, a to především z důvodu nabídky výstavby v podstatně kratším termínu. Ing. Horová navrhla zrušit dvě usnesení, týkající se uzavření smluv na prodej pozemků společnosti NORMA, k.s., a dát přednost výstavbě prodejny PLUS DISCONT. Pan Stemberg požádal, aby bylo do návrhu smlouvy doplněno, že se jedná o výstavbu prodejny PLUS DISCONT, dále pak doplnění podmínky 20 let provozu prodejny potravin nebo veřejně prospěšných služeb. Přítomný zástupce společnosti Treinvest, s.r.o., reagoval na připomínky. Řekl, že společnost Treinvest, s.r.o., jedná v tomto případě pouze o výstavbě prodejny PLUS DISCONT, není problém obě připomínky do návrhu smlouvy doplnit. Dále informoval o časovém harmonogramu výstavby. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí prodej, na jaře 2006 bude stavba zahájena a poté nejdéle do 6 měsíců bude prodejna otevřena. Je počítáno s podobným typem prodejny jako je v Českém Brodě. Ing. Horová připomněla, že současní nájemci pozemku mají smlouvu do konce roku 2005. Zastupitelstvo zrušilo usnesení z roku 2003 a 2004 o prodeji pozemků společnosti NORMA a schválilo prodej pozemků v areálu bývalého cukrovaru za účelem výstavby prodejny potravin PLUS DISCONT. V této souvislosti zastupitelstvo odsouhlasilo návrh pana MUDr. Šťastného zpracovat studii využití areálu bývalého cukrovaru a jeho okolí.
Dodatek smlouvy s VaK Mladá Boleslav, a.s.
- Paní Ing. Horová předložila návrh dodatku ke smlouvě s firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., která je provozovatelem vodovodu a kanalizace ve městě. Podstatou dodatku je prodloužení spolupráce o dalších 5 let, snížení procentuelního zisku pro provozovatele a možnost půjčky městu na investice do vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Převod pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku města
- Starosta města pan Ing. Černý informoval, že dne 31. 5. 2005 proběhlo na Pozemkovém fondu ČR, územním pracovišti pro Prahu - východ v Nymburce, jednání, jehož předmětem bylo upřesnění žádosti města o bezúplatný převod pozemků. Jednání se týkalo pozemků, o které již v minulosti město požádalo, ale vzhledem k obnově katastrálního operátu (digitalizaci) došlo ke změně číselného označení výměry a v některých případech i určení druhu pozemku. Z jednání byl učiněn zápis, ve kterém bylo dohodnuto, že město podá novou žádost o bezúplatný převod pozemků podle nově platného katastrálního operátu včetně všech dokladů potřebných pro převod podle platné metodiky Pozemkového fondu ČR. O převodu pozemků, které jsou prozatím blokovány předběžným opatřením u soudu (pozemky dříve označené jako PK p.č. 650 a 118, tj. část u Radlické čtvrti a podél Vinice), bude pozemkový fond s městem dále jednat až po doložení dokladu o zrušení předběžného opatření ke všem pozemkům, ke kterým bylo omezeno dispoziční právo Pozemkového fondu ČR. U pozemku KN p.č. 3660/20 (u Radlické čtvrti) bude po stažení žaloby dokončen převod podle §7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to nejvyšší nabídce. Tento pozemek město bezúplatně získat nemůže. Zastupitelstvo odsouhlasilo stažení žaloby u Okresního soudu pro Prahu - východ na vydání pozemků Pozemkovým fondem ČR a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od pozemkového fondu do majetku města a pověřilo starostu města k podpisu příslušných smluv.
Návrhy na odvolání členů rady p. Krutského a p. Stemberga a starosty města p. Ing. Černého
Již v úvodu zasedání navrhl p. Stemberg zařadit do programu další bod - odvolání starosty. Pan Ing. Morávek také podal návrh na doplnění programu - odvolání členů rady p. Stemberga a p. Krutského. Pí Ing. Horová navrhla doplnit program o hlasování o svém odvolání. Postupně bylo hlasováno o zařazení těchto návrhů do programu jednání (odvolání Ing. Horové: pro 7, proti 6, zdržel se 1; odvolání p. Stemberga a p. Krutského: pro 9, proti 3, zdržel se 2, odvolání starosty: pro 8, proti 3, zdržel se 3). Program jednání byl tedy rozšířen o odvolání starosty Ing. Černého a odvolání členů rady p. Stemberga a Ing. Krutského. Návrh pana Skřivana zařadit tyto body na začátek jednání neprošel (pro 5, proti 8, zdržel se 1). Hlasování o odvolání uvedených osob bylo zařazeno do závěru jednání.
Ing. Morávek se přihlásil do diskuse a konstatoval, že nechápe důvod odvolání starosty města, nenaplňování volebního programu není podle jeho názoru důvodem pro odvolávání starosty, proto podal návrh na odvolání p. Stemberga a p. Krutského z funkce členů rady.
Ing. Černý navrhl volební komisi ve složení p. Stemberg, p. Skřivan, pí Novosádová. MUDr. Šťastný požádal, aby bylo v komisi zastoupeno více politických stran. Ing. Černý tedy navrhl volební komisi ve složení pí MUDr. Personová, p. Skřivan, p. Adamčík. Zastupitelstvo se dohodlo na tajném hlasování. Volební komisí bylo připraveno 28 hlasovacích lístků, z nichž bylo 14 označeno  radní (pro-proti-zdržel se)  a 14 bylo označeno  starosta (pro-proti-zdržel se)  a bylo odsouhlaseno, že platná volba bude zakroužkována. Poté bylo všem zastupitelům rozdáno 14 hlasovacích lístků s označením  radní  a došlo k tajnému hlasování vhozením lístku do urny. Volební komise vyhodnotila výsledky. Pro odvolání členů rady p. Josefa Krutského a p. Jaromíra Stemberga hlasovali 3 zastupitelé, proti bylo 10 hlasů, jeden zastupitel se zdržel hlasování. Pan Josef Krutský a pan Jaromír Stemberg tak zůstali ve funkcích členů rady.
Pan Stemberg se vyjádřil ke svému návrhu na odvolání starosty města. Uvedl, že se nejedná o útok osobní, ale vyjádření názoru některých zastupitelů. Uznává zásluhy Ing. Černého na rozvoji města, ale z vedení města se vytratila dynamičnost, realizace záměrů je pomalá, chybí manažérské řízení, město se zaměřuje na velké projekty, realizuje se málo menších projektů pro potřeby občanů. O této skutečnosti bylo jednáno již asi před rokem, ale k zásadní změně nedošlo. Na tento názor reagoval starosta Ing. Černý. Řekl, že když v roce 2002 Sdružení nezávislých vyhrálo volby a bylo dohodnuto, že bude zřízena funkce uvolněného místostarosty, pochopil to tak, že je to i proto, že on jako starosta města tráví více času mimo budovu úřadu, stará se o vnější věci v souladu se zákonem o obcích (starosta zastupuje obec navenek). Zdůraznil, že Ing. Horová jako uvolněná místostarostka je většinu času na úřadě přítomna a odvádí velmi dobrou práci pro chod úřadu a realizaci záměrů města. Přemýšlel o důvodu nespokojenosti s pomalým postupem některých projektů. Například u plynofikace zdravotního střediska byla možnost získat dotaci, a proto došlo k oddálení vlastní realizace. Tím město ušetřilo poměrně značnou částku finančních prostředků. Jako další příklad uvedl rekonstrukci zídky v ulici Pražská (k závorům), spor vidí v odborném pohledu jeho jako stavaře. Závěrem konstatoval, že věcí k řešení se hrne tolik, že je problematické vše stíhat v krátkém časovém sledu. Ing. Morávek vyslovil nesouhlas s názorem p. Stemberga, manažérské řízení nemá nic společného s takovou obcí, jako jsou Úvaly. Odvoláním starosty by se ještě více rozbilo vedení města, v současné době není podle jeho názoru nikdo, kdo by Ing. Černého nahradil, a proto snahu o odvolání starosty nepodpoří. Pan Skřivan se připojil s názorem, že bude proti odvolání starosty. Pan Kroutil vyslovil názor, že odvoláním starosty by se město dostalo do větších problémů. Ing. Baumanová se hlásila do diskuse, hlasováním zastupitelů bylo její vystoupení zamítnuto. Poté bylo všem zastupitelům rozdáno 14 hlasovacích lístků s označením  starosta  a došlo k tajnému hlasování vhozením lístku do urny. Volební komise vyhodnotila výsledky hlasování. Pro odvolání starosty bylo 7 hlasů, proti jeho odvolání bylo 6 hlasů, jeden zastupitel se hlasování zdržel. Starosta města Ing. Černý zůstal ve funkci, protože k jeho odvolání by bylo nutné získat 8 hlasů. V závěrečné diskusi MUDr. Šťastný vyjádřil svůj názor na výsledek hlasování o odvolání starosty. Domnívá se, že rada je názorově rozštěpená, starostovi byla vyjádřena malá podpora nezávislých, žádal ho o zamyšlení se nad tímto stavem a vyzval jej, aby odstoupil.

V závěru jednání vyslechli zastupitelé
Připomínky a náměty občanů

Pan Švihla poukázal na skutečnost, že komunikace podél Výmoly je obslužnou komunikací, přesto zde běžně projíždějí motocykly a automobily. Závory, které jsou nainstalovány, jsou podle jeho názoru nedostatečné. Dotázal se, kdo a co udělá pro to, aby se této situaci zamezilo. Ing. Černý odpověděl, že bude instalováno dopravní značení a silnější zábrany vjezdu, situaci bude řešit společně s paní Reicheltovou. Dále se p. Švihla dotázal, zda byla provedena prohlídka povrchu Fügnerovy ulice poškozené při navážení dřeva a upozornil, že opravou této ulice byl znemožněn přístup k uzávěrům vody, které jsou zality asfaltem. Dále se dotázal na realizaci opravy chodníku v této ulici. Bylo zodpovězeno, že přístup k uzávěrům vody bude řešen ve spolupráci s VaK Mladá Boleslav, oprava chodníku byla již zadána veřejně prospěšným službám.
Pan dr. Pokorný vyjádřil svůj názor na odvolání radních a starosty města a připomněl, že je třeba podívat se na zastupitelstvo jako celek. Navrhl, aby se zastupitelstvo zabývalo plněním volebního programu a toto bylo uveřejněno v Životě Úval.
Pan Polák důrazně požadoval vyřízení reklamace provedení kanalizace v Sovově ulici. Přestože zaslal městskému úřadu doporučený dopis, dosud mu na něj nebylo odpovězeno a situace se nezačala řešit. Nepopírá, že Ing. Černý tamní lokalitu navštívil se závěrem, že je nutné posouzení expertem. Ing. Černý potvrdil své vyjádření, že vzhledem ke složitosti problému je nutné zajistit posouzení znalcem v příslušném oboru.
Pan Brzák opakovaně žádal o zablokování výstavby protihlukových zdí v souvislosti s modernizací železniční trati v okolí Klostermannovy ulice, domáhal se dalších jednání o této záležitosti a přijmutí usnesení. Ing. Černý vysvětlil, že na minulém jednání zastupitelstva již byla přijata dvě usnesení na podporu obyvatel této lokality. Pan Brzák je účastníkem stavebního řízení, a pokud podá odvolání, musí Magistrát hlavního města Prahy postoupit řízení k dalšímu řešení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Dále pan Brzák zpochybnil dokument krajského hygienika, který byl vydán v souvislosti s výše uvedeným řízením.
Pan Mgr. Zapletal se dotázal, jak bude město řešit situaci na stavebním úřadu, která je podle jeho názoru neúnosná. Stavební úřad podle něj nerespektuje zákonné termíny, ani přes urgence neposlal krajskému úřadu požadovaný materiál k jím podané stížnosti. Dále pak ani přes urgence stavební úřad nereaguje na požadavek sdružení ARNIKA o poskytnutí informací. Důrazně žádal o zaujmutí stanoviska, kdo a co v této věci udělá. Ing. Černý přislíbil, že bude písemně reagovat v termínu do 14 dnů. MUDr. Šťastný jako předseda kontrolního výboru uvedl, že ve zprávě kontrolního výboru se též upozorňuje na skutečnost, že stížnosti nejsou stavebním úřadem řešeny v souladu s platnými předpisy.
Paní Ing. Baumanová připomněla, že výkonným orgánem města je rada, výhrady jen k osobě starosty nejsou na místě. Souhlasila ale, že je dávána přednost realizaci velkých staveb před malými.
Podle zápisu z jednání zastupitelstva zpracoval Ing. Vladislav Procházka


Proč jsem navrhoval odvolání starosty

Není tajemstvím, že starosta Ing. Ivan Černý dostal v posledních volbách nejméně hlasů ze všech členů rady. Zřejmě už v té době voliči cítili, že starosta svůj díl práce pro naše město již odvedl a že by měl dostat prostor někdo nový. Ale zastupitelé se rozhodli dát původnímu starostovi ještě jednu šanci.
Nová rada, která byla kromě starosty sestavena z nových členů, převzala město ve zbídačelém stavu, finančně téměř před bankrotem. Bylo třeba připravit a provést nutné organizační změny a zabezpečit peníze, aby město mohlo zajistit potřebné služby a navíc splácet vysoké dluhy za projekty z předchozích let. Stabilizace financí a zpětné získání kontroly nad situací trvalo skoro celý rok. Podařilo se to, ale bylo třeba jít dál a uplatnit nový, realistický pohled na skutečné možnosti města a na skutečné potřeby občanů. To vyžadovalo úplně změněný přístup, ale protože starosta je v čele samosprávy již 15 let, ukázalo se, že prosazovat skutečné a trvalé změny je pro něj neobyčejně obtížné. Za dobu svého působení posbíral zkušenosti a navázal kontakty s dodavateli a partnery a ví, na koho se obrátit v té které situaci.
Běžné ale je, že po čase se určité kontakty a známosti utuží natolik, že se přestanou porovnávat s ostatními a prověřovat, zda jsou skutečně nejlepší a nejvýhodnější. Také některé původně profesionální vztahy po letech nevyhnutelně přerostou ve vztahy osobní. Z této situace bohužel není cesta ven, než do vedoucí funkce dosadit nového člověka, který není takto zatížen.
Proto rada asi před rokem vyzvala starostu, aby zvážil odstoupení. Starosta se rozhodl ve funkci přetrvat a po určitou dobu se věci skutečně obrátily k lepšímu. Vybudovalo se několik nových bezprašných vozovek a chodníků, některé částečně pomohly uhradit dotace, jiné se stavěly úspornou metodou, abychom jich mohli postavit za stejné peníze více.
Po čase se ovšem vše vrátilo do starých kolejí. Starosta opět upřednostňuje nákladné projekty před potřebnými. Výsledkem je, že stále nemáme důstojný chodník ani na náměstí, o ostatních částech města ani nemluvím, ale máme vypsanou architektonickou soutěž na dostavbu nové školy (jen soutěž s plány spolkne několik milionů). Mít novou školu by jistě bylo pěkné, urbanisticky by uzavřela náměstí, ale nutně potřebujeme pouze rekonstrukci školní jídelny. Navíc jedny plány na dostavbu školy už existují a leží na městě v šuplíku už léta. Bohužel i tyto nové plány zůstanou v šuplíku, dokud město nesežene zhruba 100 milionů na stavbu (z běžných příjmů bychom na to museli šetřit mnoho desítek let).
Občané vidí i jiné problémy. Na městském úřadu, jehož je starosta nejvyšším představitelem, se množí stížnosti od obyvatel i občanských sdružení, které zůstávají buď úplně bez odpovědi nebo jen s nic neřešící reakcí podle systému  aby se vlk nažral a koza zůstala celá . Starosta někdy působí dojmem, že neví, jak stížnosti efektivně řešit, a možná proto se ani o těch nejzávažnějších rada města někdy nedozví. Příkladem může být dopis, ve kterém ombudsman psal své stanovisko na provoz v lisovně plechů ESSA v Úvalech. Starosta ho dal k dispozici členům rady až po čtyřech měsících, kdy na jeho existenci upozornilo jedno občanské sdružení.
Jedním z předních úkolů starosty v čele městského úřadu je v rámci svých možností a pravomocí zajišťovat prosperitu města a spokojenost obyvatel. Tato jedna z hlavních myšlenek, se kterou šlo Sdružení nezávislých do voleb, se v Úvalech v posledních letech zanedbává. Vím, že starosta Ing. Ivan Černý toho pro naše město udělal za své kariéry mnoho a že navždy zůstane zapsán jako jeden z nejzasloužilejších občanů Úval v novodobé historii. Můj návrh na jeho odvolání nebyl veden proti němu osobně, ale kvůli tomu, že věřím, že starosta svůj díl práce pro město už udělal, že nejlepší čas na předání pochodně již minul a že je třeba jít dál.
Návrh nakonec nebyl přijat (i když se z přítomných zastupitelů postavilo víc pro než proti). Toto demokratické rozhodnutí respektuji a budu respektovat i do budoucna. Dokud ale budu členem rady nebo zastupitelstva, jsem připraven poukazovat na skutečnosti, které se podle mého názoru nedělají správně a měly by se změnit - ať je to osoba starosty nebo cokoliv jiného. A mít svůj názor a svobodně ho vyjadřovat je zajisté také součástí demokracie.

Jaromír Stemberg

Jaromír Stemberg, MBA, PhD. je členem rady v Úvalech od roku 2002. Působí jako finanční ředitel v ICZ, a.s., před tím v Hewlett-Packard, Elektrolux, Sodexho Pass a jako organizační a ekonomický poradce českých i mezinárodních společností.


Stanovisko starosty

V článku pana Stemberga jsou kromě obecných tezí uváděny jak pravdivé, tak překroucené údaje a informace. Nebývá to mým zvykem, ale pro tentokrát, vzhledem k tomu, že jsem nucen se obhajovat, budu uvádět i své kroky a svá úsílí v konkrétních situacích. Na úvod chci ještě říci, že moc dobře vím, že nejsem neomylný, ale to si snad uvědomuje každý soudný člověk. Předem se také omlouvám za dlouhé vysvětlování, ale většinou to tak bývá, že se jednodušeji kritizuje, než na to odpovídá.
Nesouhlasím s termínem zbídačelý stav. Město dokončovalo v r. 2002 dvě velké investiční akce, kanalizaci s čistírnou a DPS, a dostalo se do velkých finančních potíží, jak tyto akce dofinancovat. Zároveň ale tím narostl majetek města o cca 200 mil. Kč. Finanční situace následně v r. 2003 byla skutečně velmi špatná a rada města se jí zabývala na každém svém zasedání. V podstatě o zlepšení rozhodly čtyři věci:
1) Razantní úspory v provozních nákladech na městském úřadě a i v dalších výdajích města. Byla to jednoznačně zásluha místostarostky Ing. Horové; projevil se efekt nového příchozího na úřad s novým, nezatíženým pohledem.
2) Půjčka od KB, a.s., ve výši 8 mil. Kč, která byla standardně projednána v zastupitelstvu. Na její přípravě se podílela jak místostarostka, tak starosta.
3) Prodej akcií Středočeské energetické, a.s., s výnosem přes 7 mil. Kč. V radě byly vyslovovány pochybnosti o vůbec nějaké ceně těchto akcií. Prodej se podařil zásluhou spojeného úsilí starostů Benešova, Říčan, Poděbrad, Nymburka, Úval a dalších měst a obcí.
4) Prodej pozemků na Slovanech. V roce 2003 dostalo město první splátku ve výši 10 mil. Kč, celková cena 42 mil. Kč a k tomu spolufinancování splaškové kanalizace na Slovany. Prodej se řešil celý rok 2003, ale nemuselo tomu tak být. Již v květnu byla možnost uzavřít kupní smlouvu s firmou BGM Holding a tím by finanční problémy města skončily. S touto společností jsem předběžně jednal již v roce 2002. Společnost projevovala velmi vážný zájem, reference na ni byly dobré. Právě pro důvody, které uvádí p. Stemberg, že bych mohl mít nějaký osobní zájem, jsem ji vehementně neprosazoval. Rada dala přednost nabídce jiné firmy, která sice byla nepatrně vyšší, ale záhy se ukázalo, že za touto nabídkou firma pevně nestojí. Následovalo několik měsíců jednání s mnoha realitními nebo stavebními společnostmi, ale bezvýsledně. Až koncem listopadu se mi podařilo pod obrovským tlakem finanční situace města dojednat s firmou Stepp Consult prodej pozemků.
Musím se rozhodně ohradit proti náznakům, že zakázky, např. na stavby, dostávají v Úvalech firmy ze známosti nebo ze setrvačnosti. Na všechny stavby se provádějí výběrová řízení podle zákona. V Úvalech se vystřídalo celé spektrum stavebních firem: Metrostav (1x), Vodní stavby (1x), Konstruktis (1x), PSVS (2x), Elpon (3x drobnější stavby), Hochtief (1x), Pohl (1x) atd. Na plynofikaci se podílelo minimálně 5 firem, na výstavbě vodovodu obdobně. Někdy je to střídání firem až ke škodě, např. kdybychom na výstavbu domu s pečovatelskou službou vybrali firmu Konstruktis, která skončila ve výběrovém řízení na druhém místě, tak jsme měli jistě mnohem méně starostí s reklamací. S firmou VRV město opakovaně spolupracuje při výstavbě kanalizace. Tato firma ve srovnání s jinými umí velmi dobře podat žádosti o dotace na výstavbu vodohospodářských děl, během výstavby dobře hlídá fakturace a po ukončení stavby zpracovává takzvané závěrečné vyhodnocení. Město nemělo nikdy problém obhájit správné využití dotací na tyto stavby. Každá smlouva s touto firmou, tak jako i s jinými, se projednává v radě města.
Pro objektivnost musím říci, že drobnější zakázky někdy zadáváme opakovaně, ale i ty projednává a schvaluje rada. Pan Stemberg si zhruba před dvěma roky nechal vypsat všechny smlouvy a finanční transakce nad hranici několik desítek tisíc korun a zkontroloval si, zda nejsou některé firmy tímto způsobem zvýhodňovány. Pokud si dobře pamatuji, nenavrhoval žádnou změnu.
Sice na konci článku mluví p. Stemberg o demokracii, ale v popisu přípravy záměru dostavby školy demokracii moc nectí. Jen pro oživení paměti - rada a zastupitelstvo nejdříve po dlouhé diskusi rozhodovaly, zda plánovat výstavbu jen jídelny nebo celého areálu. Mimochodem jen rekonstruovat jídelnu nestačí. Většinové rozhodnutí bylo pro celkovou dostavbu a rovněž tak pro architektonickou soutěž. Jistěže jsem navrhoval toto řešení, ale rozhodlo o tom zastupitelstvo. Je velice nefér napsat  upřednostňuje  a tím navozovat zdání, že o tom rozhoduje starosta. Ten má při hlasování jeden hlas, tak jako každý člen zastupitelstva.
Pan Stemberg  lamentuje  nad výdaji na architektonickou soutěž a dokumentaci pro školu. Ale část těchto výdajů jsme mohli ušetřit, kdybychom postupovali podle návrhů prof. Masáka. Ten navrhoval soutěž vyzvanou jako rozumný kompromis i s vědomím úskalí takové soutěže (omezený počet účastníků, otázka ne-překročení celkové částky na dokumentaci). Zastupitelstvo nejdříve v prosinci schválilo soutěž vyzvanou, ale na dalším zasedání na podnět některých členů zastupitelstva, včetně pana Stemberga, změnilo rozhodnutí na soutěž otevřenou. Kromě peněz jsme ztratili prakticky další rok z důvodu mnohem delší soutěže.
Pokud jde o chodníky v Husově ulici a na náměstí, tak ty vůbec nesouvisí s dostavbou školy. Jejich rekonstrukce se plánuje na letošní a příští rok. Dokumentace je připravena již od roku 2002.
K provedení se přistupuje až nyní, protože město zkoušelo získat na stavbu dotaci.
Řešení stížností je skutečně problematické. Především chybí tajemník, který by měl mít tuto agendu na starosti. Většina stížností se dá rozdělit na dvě části. Jedna se týká stavebního úřadu. Některé jsou i oprávněné. Podle mého názoru je řešením vytvoření lepších pracovních podmínek pro pracovníky stavebního úřadu a personální posílení, které je v kompetenci rady města. Druhá velká část jsou stížnosti na komunikace. Většinou objektivně popisují současný nevyhovující stav. Jedna věc je formálně správně ve lhůtě odpovědět, druhá mnohem složitější je vyřešit špatnou situaci. Je to samozřejmě otázka peněz, často i vlastnických vztahů.
Dopis ombudsmana byl adresován tajemníkovi úřadu, ne radě.
Nechci vůbec zpochybňovat odbornost pana Stemberga, ale někdy si myslím, že zaměňuje radu města za dozorčí radu nějaké akciové společnosti. V podstatě ho až tak nezajímá, zda se při plnění některých úkolů mohly objevit nečekané problémy, ale ihned by věci řešil personálně. V pravomoci rady je organizační uspořádání městského úřadu. Úvalská rada v prvních měsících po volbách provedla razantní změny. Byl snížen počet odborů na čtyři s tím, že vedoucí budou mít větší kompetence v rozhodování (obdobně jako odborní manažeři), samozřejmě v rámci schváleného rozpočtu a v souladu s hlavními prioritami danými zastupitelstvem. Změny se osvědčily až na výjimku, odbor investic a životního prostředí. Jeho náplň je velmi různorodá a rozsáhlá, kromě činností patrných už z názvu má na starosti správu majetku města, dopravu, místní komunikace, územní plán města. Ukázalo se, že soustředění zodpovědnosti za tak rozsáhlou agendu na jednoho člověka, vedoucího odboru, bylo přílišné. Ani tak výkonný pracovník, jakým byl Ing. Nečas, nemohl vše stihnout. Rada na každém svém jednání hlavně řešila úkoly tohoto odboru, řada rozpracovaných nebo nedokončených věcí rostla. Někteří radní jistě v dobrém úmyslu, ale v rozporu s původní zásadou, prakticky výrazně omezili rozhodovací možnosti tohoto vedoucího.
Občany asi skutečně více zajímá, co toto zastupitelstvo stihne udělat např. v ulicích pro zlepšení jejich bydlení, a ne jak se dohadují radní. Kromě zmíněných chodníků je to splašková kanalizace na Slovany do Chorvatské ulice, vodovod v Radlické čtvrti, budou zvýrazněny a osvětleny přechody pro pěší přes silnici Praha-Kolín, vybírá se dodavatel na úpravu ulic Vrchlického, Raisova od zdravotního střediska k poště a Prokopa Velikého v úseku od ul. B. Němcové po ul. Jungmanovu, drobných oprav se dočkají další ulice. Další ulice přijdou na řadu v příštím roce. Proč to někdy trvá příliš dlouho? V roce 2003 byla špatná finanční situace, v roce 2004 také ještě probíhala konsolidace financí, ale byly již pořízeny projekty na připravované akce a byly provedeny opravy povrchů některých ulic. Pro stavby nad 2 mil. Kč musí město vybírat firmu podle zákona o veřejných zakázkách v posledním znění, které značně prodloužilo dobu výběrového řízení. Město se snaží pro mnohé akce získat dotace, aby mohlo z vlastních prostředků udělat více. To také v některých případech posouvá zahájení, protože se musí čekat na rozhodnutí o dotaci, např. krajského zastupitelstva, některého fondu apod. V poslední době se podařilo získat dotace na dětské hřiště, zmíněné přechody přímo zaplatí kraj, v jednání je dotace na opěrnou zeď v Pražské ulici. Rovněž rozestavěné kanalizace a vodovod jsou částečně financovány z dotací. Výčet toho, co město dělá, by mohl ještě delší, např. opravy ve škole, úpravy objektu v Multitecu pro policii.
Výsledek hlasování zastupitelstva o odvolání starosty přijímám velmi vážně. Situace, kdy 7 z 15 členů zastupitelstva hlasuje proti mně není dobrá pro mne, ale není dobrá ani pro město. Signalizuje hlubší rozpory v zastupitelstvu. Za sebe mohu říci, že pokud budu mít i nadále možnost, budu pracovat pro město podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ing. Ivan Černý, starosta města

P.S. Překvapilo mě, kolik lidí mi v posledních týdnech vyjádřilo podporu. Všem děkuji.
Samozřejmě si uvědomuji, že jsou i lidé opačného názoru.


O čem psal Život Úval před lety

VÝSTAVBA DVOU RYBNÍKŮ V ÚVALECH SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Mezi významné akce volebního programu náleží bezesporu výstavba dvou rybníků v prostoru pod Slovany. Za vydatné pomoci příznivců rybářského sportu nabývá tato akce již konkrétní podoby. V nejbližších dnech budou ukončeny práce na odbahnění rybníku Lhoták, kde bylo vytěženo bahno do průměrné hloubky 1 m.
V měsíci červnu dojde pak k napuštění vodní plochy. Úspěšně pokračují též práce na rybníku Horní úvalský. Na zpevnění hráze byly v minulých dnech dopraveny 4 vagóny panelů. Členové rybářského spolku odpracovali zde již v minulém roce na 3 000 brigádnických hodin, letos to bude ještě více. Každý člen této společenské organizace zanechá zde více než 25 hodin dobrovolné brigádnické práce, mnozí až 40 hodin. Duší celé akce je s. Prchal Vlastislav.
Vodní plochy jsou umístěny v krásné přírodní partii Úval. Rybníky leží na Výmole, která sem pospíchá klikatou cestičkou z nedalekého Škvorce. Část plochy lemují stráně do Slovan, na kterých členové Mysliveckého sdružení vysázeli 2 000 boroviček.
Zanedlouho bude toto vodní dílo hotové. Stálo mnoho potu a starostí jak MěstNV, tak i místní organizace Českého rybářského spolku. Bude sloužit k rekreaci i k chovu ryb. Stavba pomůže městu i prospěje rybářské činnosti. Nebylo by možné ji uskutečnit bez iniciativní a příkladné práce našich rybářů. Tento kolektiv dokázal vytvořit pěkné dílo pro zkrášlení města a je příkladem ostatním společenským organizacím v městě.

(Život Úval č. 6/1972)
A.K.

detail
foto: Rybník Horní úvalský před napuštěním

Důležité upozornění pro čtenáře Městské knihovny v Úvalech!

V srpnu podobně jako v červenci je omezena půjčovní doba.
Výpůjčku knihy můžete telefonicky (281 981 877) nebo prostřednictvím e-mailu (mek.uvaly@seznam.cz) prodloužit.
Půjčovní hodiny do 31. srpna 2005:
Pondělí: 8 - 11 h, 12 - 18.30 h
Úterý, středa, čtvrtek, pátek: zavřeno
Sobota: 8 - 11.30 h


OZNÁMENÍ

Zubní lékař MUDr. Tibor Imre oznamuje svým pacientům, že dnem 31. 8. 2005 končí svou stomatologickou praxi v Úvalech.
Pacienti, kteří mají i nadále zájem o ošetření, se mohou přihlásit od 1. 9. 2005 na tel. čísle 220 801 820, kde dostanou podrobnější informace ohledně místa a dostupnosti stomatologické praxe. N


Anketa
www.Uvaly.cz

Sledujete předpověď počasí?
- ano, počasí ovlivňuje můj volný čas 86 % (24)
- ano, převážně z pracovních důvodů 7 % (2)
- ne 7 % (2)

V anketě na téma "odpady" můžete hlasovat na www.uvaly.cz do 15. srpna 2005.
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/doprava - dopravní informace
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - nejen realitní nabídka
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa

Ing. Lukáš Rubeš

 
 

K U L T U R A

ATLASOVÁ STREET PARTY POČTVRTÉ

To, co se po loňském ročníku zdálo nemožné, se stalo skutkem. Letošní street party byla po technické stránce ještě vychytanější, účast hojnější a pivo studenější.
Ranní směna včas dovezla naložené sele a maxigril, byla nainstalována pípa a automatické chlazení na první z pivních sudů a v určenou hodinu nastoupila četa stanových stavěčů. Po tak slibném začátku přišla ledová sprcha: stan byl doručen bez plachty. Jak na zavolanou se začala zatahovat obloha a zdálky se ozývalo varovné hřmění. Ihned byly povolány zálohy s náhradním stanem a stavba byla včas dokončena.
V jednu po poledni, v době největšího parna, se dostavil do služby vrchní kuchař. Hrdinně a obětavě čelil žáru, přikládal, dmychal, otáčel a poléval, a nepolevil ani v tom nejsilnějším lijáku, takže už v půl páté proběhla úspěšně první ochutnávka. Slavnost mohla začít. Kdo není na maso, soustředil se na pojízdnou cukrárnu, která letos změnila sortiment a podávala mražené zboží a ledovou kávu. Kdo není na pivo, mohl vybírat z mnoha druhů jiných alko- i nealkoholických nápojů.
Dvakrát jsme se úzce semkli pod plachty stanů - to když spustil vydatný liják. Na stěžejní body programu však počasí vyšlo.
Prvním vrcholem dne byla tombola s takovými lákadly, jako je pračka na ruční pohon, samovar, kropicí květina či putovní Jánošík (pane starosto, zapomněl jste u nás svého trpaslíka!). Na noblese tombole přidalo i to, že moderátor se dostavil v dokonale padnoucím společenském oděvu.
Dalším, velice očekávaným bodem programu byla Atlasová Superstar. Nova se má od nás ještě mnoho co učit... Akce byla naprosto dokonale technicky předpřipravena, od profesionálního ozvučení přes čtecí zařízení tak, aby se nikdo nemusel neúměrně namáhat biflováním textů písní. S odpovídajícím časovým předstihem byla každému až do domu doručena nabídka repertoáru na CD i s hudebním doprovodem a texty. Paradoxem je, že touto nabídkou opovrhl absolutní vítěz večera, který doslova převálcoval ostatní soutěžící hitem Stávka dýdžejů a získal si srdce poroty a diváků věrným napodobením, dokonce i příslušných tanečních pohybů. V mezinárodní porotě seděla taková esa, jako starosta a místostarostka, kytarový mág hudební skupiny Visací zámek, profesionální hráčka na cimbál či anglicky hovořící německý expert.
Když pak po setmění kdosi v blízkém okolí odstartoval velkolepý ohňostroj, a to dokonce zakomponovaný do hudby, nemohli jsme si přát lepšího zakončení oficiální části večera.
Původně plánovaný půlnoční boršč byl přesunut na devátou ráno, a zahájil tak již tradiční nedělní společnou snídani. Tak zase za rok!

H. Langerová

detail detail
foto: P. Micka

Husova slavnost v Úvalech

V neděli 3. července jsme si v Úvalech, ve skautském areálu, při symbolicky zapálené hranici, připomněli 590. výročí mučednické smrti jednoho Největšího Čecha Mistra Jana Husa, který byl 6. července 1415 upálen v německé Kostnici.
Součástí Husovy slavnosti bylo provedení hry  Mistr Jan  v podání členů křesťanského dramatického kroužku při Husově kapli v Úvalech.
Touto cestou vyslovuji poděkování všem členům kroužku, kteří ve hře účinkovali a kteří nastudování věnovali svůj volný čas.
Paní Aleno Janurová, pane Petře Urbane, Sáro a Deniso Hešterovy, Nikolko Brožíčková, Pavlo a Martine Cvachovcovi: DĚKUJI !!!

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

detail detail
detail detail
Foto Ing. V. Procházka a Foto dr. V. Pokorný
Členové křesťanského dramatického kroužku ve hře Mistr Jan
Farářka církve čs. husitské paní Mgr. Jitka Pokorná při promluvě k památce Mistra Jana Husa
Přihlížející návštěvníci slavnosti

Významné výročí na Hradešíně

Vážení přátelé, občané Úvalska, regionální slavnost  Hradešín - Oslava tisíciletí  v září letošního roku si klade za cíl stát se v tomto roce jednou z výrazných aktivit kulturně společenského dění ve středočeském regionu, vymezeném starobylými městy Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Říčany a Úvaly.
Podle pověstí a strohých pramenů je Hradešín údajně připomínán již v roce 905. Bohužel to zatím není možné hodnověrně historicky doložit, podobně jako výstup praotce Čecha na horu Říp (na ni je mj. z Hradešína vidět). Proto si organizátoři oslavy, obec Hradešín a Spolek pro obnovu a rozvoj nedělají ambice na kategorické tvrzení, že historie Hradešína je opravdu již 1100 let stará. To nechť posoudí jiní, v daném oboru kvalifikovanější.
Z našeho lokálního pohledu chceme mimo jiné vyvolat dosud postrádanou odbornou diskusi o nejstarší hradešínské památce, kostele sv. Jiří, která bude završena např. archeologickým průzkumem. Ten by spolu s dalšími atributy mohl pro příště odstranit otazník skrývající se v názvu naší oslavy.
Samotná slavnost v sobotu 10. září 2005 ve svém okamžitém efektu poslouží obyvatelům našeho regionu k posílení historického povědomí v širších souvislostech, umožní jejím návštěvníkům vnímat samotné dění v kontextu národního a evropského kulturního dědictví. Napomůže rovněž ve střednědobém horizontu k zamyšlení nad možnostmi a přínosy obnovy spolkového života na současném českém venkově, včetně vyburcování potřeby a zájmu o sdružování se, a to jak v místních komunitách, tak i mezi obcemi jako takovými. Z dlouhodobého hlediska, při naplnění očekávání střednědobých cílů, lze spatřovat hlavní přínos v následné revitalizaci venkovského prostoru. A to nejen na Hradešíně, ale i za hranicemi zmíněného regionu, zejména pak oživením místní ekonomiky a šetrným využitím přírodního a kulturního potenciálu.

Vážení přátelé,
rádi bychom proto i Vás přizvali ke spolupráci na tomto projektu, jejíž podobu ponecháme v zásadě na Vašem svébytném rozhodnutí. Ať se již rozhodnete vstoupit do spolupráce na projektu  Hradešín - Oslava tisíciletí  v jakékoliv formě - garant, partner, sponzor či návštěvník - již nyní Vám k tomuto kroku blahopřejeme a zároveň děkujeme.

Mgr. Miloslav Oliva
místostarosta obce Hradešín a předseda Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín

Kontakt:
tel.: 721 210 662, 321 672 551
e-mail: moliva@volny.cz
obec.hradesin@volny.cz
web: www.hradesin.cz

Předběžný program slavnosti  Hradešín - oslava tisíciletí 

10. září 2005
Dopoledne (9:30 - 12:30)
Před 100 lety (1905)
Vernisáž výstavy archiválií  Historie Hradešína v průběhu tisíciletí 
Převzetí nové vlajky obce z rukou zástupce stát. správy (Parlament ČR, min. kultury, kraj. úřad)
Slavnostní procesí v dobových kostýmech obcí ke kostelu sv. Jiří
Zasazení památného stromu - obnova původní stoleté aleje
Historická reminiscence oslav v r. 1905
Posvěcení vlajky představiteli římsko-katolické církve (Mons. Václav Malý, světící biskup pražský)
Zpřístupnění nově opravené zvonice v areálu kostela sv. Jiří - Výstava historických automobilů a motocyklů VCC Český Brod
Odpoledne (13:30 - 18:30)
Za dávných časů
Historické seance - skupiny historického šermu, divadlo, kejklíř a žonglér, dobová muzika, palné zbraně, vojenské ležení, středověké tržiště s ukázkou řemesel, šenk, sokolníci …
- Ukázky leteckých modelářů
- Dětské hrátky
- Utkání v malé kopané
Večer (19:30 - ?)
Večerní zábava
Posezení u táboráku s občerstvením a živou hudbou nebo koncert.
Taneční zábava v hospodě  Na hradě 
Ohňová historická show
Slavnostní ohňostroj  Hradešínské hvězdy .
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Kapitán se divákům omluvil

Půl tisícovka diváků byla 18. června v Úvalech svědky utkání hokejistů Sparty s fotbalisty z Letné. Ve výběru hokejistů nechyběl nikdo jiný, než kapitán úřadujících mistrů světa David Výborný. Ten však byl v Úvalech i patřičně zklamán.  Když vidím stovky diváků, kteří se přišli podívat na slibovaný pohár mistrů světa, pak mohu jenom dodat, že bratři Kaberlové si v Kladně s pohárem užívali. Slíbili mi, že mi ho včas předají, chtěl jsem se v Úvalech také pochlubit, ale dopadlo to špatně. Mrzí mě to a všem příznivcům v Úvalech se omlouvám,  poznamenal David Výborný, který se poháru z Kladna nedočkal. V utkání, které se v útulném rodinném prostředí hrálo počtvrté, zvítězili hokejisté už potřetí. Tentokrát byl dosažen výsledek 10:8 v jejich prospěch, když po čtyřech gólech zaznamenali na straně hokejistů Hlinka a na straně fotbalistů z Letné Jiří Novotný. Třikrát se trefil bývalý hráč Zdeněk Svoboda, který dnes působí v Belgii. Spokojenost ve tváři byla vidět i u šéfa úvalského fotbalu.  Máme radost, že se sobotní odpoledne vydařilo, už kvůli divákům. Pokud jde o Davida Výborného, nemusí se omlouvat. Myslím, že lidé pochopili důvody, proč pohár nemohl přivézt,  řekl předseda úvalského fotbalu Václav Kopač.

(vlud, str)
(Kolínský deník, 23. 6. 2005)

Úvaly ani po nevydařeném vstupu do soutěže nekapitulovaly

Místní SK oslavil na sklonku tisíciletí osmdesátku své existence. Nejvyšší soutěž kopali místní borečkové v šedesátých letech, kdy měřili síly s Vlašimí, Českým Brodem a dalšími v krajském přeboru. Následovaly ovšem chudé roky, a dokonce pád až do III. třídy. Poté však přicházel vzestup, okořeněný postupem do okresního přeboru a následně do I. B třídy. S trpělivostí se dostavovaly i úspěchy, které byly dílem dobré party. Ta podle realizačního kolektivu složeného z předsedy Václava Kopače, trenéra Karla Báči, vedoucího Karla Hájka a manažera Karla Linharta není partou jen na papíře.  To bychom rádi potvrdili. Kdyby tomu tak nebylo, sotva bychom postoupili výš,  shodují se jedním dechem výboři dnes už nováčka I. A třídy. Ne vždycky je před každým čistý stůl. Do Úval soupeři nejezdili dvakrát rádi.  Naše hřiště ještě nevypadalo nedávno ani zdaleka tak jako dnes. Mělo totiž převýšení 1,25 metru. O povrchu raději pomlčíme. Rekonstrukce jsme se ovšem nezalekli. Když už jsme se do ní pustili, zabudovali jsme do plochy zavlažovací systém. Proto se můžeme dnes chlubit dobrým pažitem,  neskrývají radost předseda s manažerem a gestem naznačili, abychom se šli podívat. Klub buduje nové kabiny i byt pro kustoda. Patrová budova bude chloubou SK.
Ale zpět do reálu. Po podzimu nedávno skončeného ročníku nebral Úvaly nikdo vážně.  A to ani, když jsme se vyhrabali skoro ze dna tabulky až na třetí místo se čtyřbodovým mankem na vedoucí AFK Hořín. Začali jsme ovšem věřit tomu, že v odvetách budeme kousat. Kolo od kola se potvrzovalo, že mužstvo tvoří skvělá parta, jejíž věkový průměr byl 26 let. Vedle starších kluků mladí zráli jako víno,  pochvaloval si manažer Karel Linhart. Není tajemstvím, že někteří ze soupeřů vzestup úvalského fotbalu zpochybňovali. Vyskytovaly se dokonce podezíravé hlasy o nečistých praktikách.  K tomu můžeme sotva co povídat. Snad jen, že by se každý měl zamyslet důkladněji nad chybami ve vlastních řadách. Abychom však byli věcnější, kolo za kolem jsme smazávali manko na Hořín. Ten jsme hostili doma v 18. kole a vyhráli jsme jednoznačně 5:2 díky mnohem větší sebekázni celého mužstva. Hosté naopak viděli chyby všude jinde, jen ne v sobě. Protestovali proti verdiktům sudího v momentech, kdy se měli především zajímat o vývoj zápasu. Od prvních minut totiž měli dojem, že je rozhodčí bere na hůl. Také v tomto duchu se po střetnutí k jeho průběhu vyjadřovali v tisku. Zejména ti zkušenější měli své hráče usměrnit. Takto si podřezávali větev sami pod sebou. Nevzpomínali bychom tento zápas, kdybychom tehdy nebyli osočováni z nějakých nekalých praktik. Nepotřebovali jsme je. O tom konečně ledacos napovídají výsledky i celková bilance, kterou jsme v uplynulém ročníku dosáhli. Na jaře jsme byli nejlepším týmem a kvalitu chceme prokázat i v I. A třídě. Máme dost sil - herních i psychických na to, abychom se prosadili do horních pater nové soutěže,  tvrdí předseda i manažer SK Úvaly. Oba zároveň naznačili, že současný kádr potřebuje doplnit.  Už máme dva, tři šikovné kluky vyhlédnuté. I oni projevili zájem v našem SK kopat,  prozradil Linhart, který tak, jako všichni v Úvalech, by se nebál ani vyšší soutěže.  Případné šanci, dostat se i do krajského přeboru, bychom se nebránili. To je ale hudba budoucnosti. Rádi bychom však jednou vrátili SK tam, kam svými tradicemi patří - mezi fotbalovou krajskou elitu,  doplnil manažer SK Úvaly Karel Linhart.

Mojmír Strachota
(Kolínský deník, 27. 6. 2005)

Nejvíce vinic vzniklo za Karla IV.

Ve středních Čechách patří mezi hlavní vinařské oblasti Mělnicko, Karlštejn a Kutná Hora. Všechno má vlastně  na svědomí  Karel IV. Za svého panování nechal přivézt z Burgundska vinnou révu a rozkázal ji v roce 1358 vysázet v Praze a okolí. A který majitel dalších pozemků ve středních Čechách poslechl, ten se mohl těšit na značené výhody - například nemusel dvanáct let platit daně. Tak došlo k tomu, že začaly vznikat vinice nejprve v těsném okolí Prahy a v Karlštejně, a později také na Mělnicku, v Berouně, Slaném, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě nebo ve Velvarech. Na některých z těchto vinic se pěstuje réva dodnes, jiné zanikly a teprve před několika lety je obnovili nadšenci.
Mělnická vinařská oblast je se svými 166 hektary vinohradů největší oblastí českého regionu. Sem dovezl a vysázel již Karel IV. burgundskou odrůdu Pinot Noir (Rulandské modré). Přitom na Mělnicku málem o vinice přišli během třicetileté války. Teprve v 18. století se zdejší vinaři vzpamatovali ze všech katastrof a jejich víno si získávalo stále větší oblibu. Vinice dokonce později pokrývaly 365 hektarů. V posledních letech byla na Mělnicku vysázena druhá nejkvalitnější burgundská odrůda Chardonnay. Daří se tu i Ryzlinku rýnskému a Portugalskému modrému.
Vinařská tradice se od dob Otce vlasti udržela i v Karlštejně. Mezi vinorodé stráně ve středověku patřily například Plešivec, Vrše, Kněží hora, Vinice a Javorka. Posledními pamětníky na zašlou slávu karlštejnského vinařství jsou dodnes ojediněle rostoucí keře vinné révy na Kněží hoře. Také tady vinařství téměř zaniklo - svého času tady bylo jen půl hektaru vinic. Nyní se réva pěstuje téměř na 11 hektarech.
Čáslavská vinařská oblast se nachází v podhůří Železných hor na 22 hektarech vinic. Má jen čtyři vinařské obce: Kutnou Horu, Horku, Vinaře a Konárovice. Nejčastěji se zde objevují odrůdy Aurelius, Müller-Thurgau, Rulandské bílé a šedé, Muškát moravský, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Už v Kosmově kronice se píše o tom, jak se v roce 1101 pěstovala réva na Kutnohorsku, přesněji ve vesnici Malín, která je dnes předměstím Kutné Hory. Vinice tehdy patřily ke každému klášteru a také terasy na stráni pod Vlašským dvorem v centru Kutné Hory jsou vlastně bývalými vinicemi. Společnost Vinné sklepy Kutná Hora v současnosti obhospodařuje sedm hektarů vinohradů.
Pražská vinařská oblast je nejmenší oblastí v České republice se svými necelými 19 hektary vinic, které jsou roztroušeny mezi Karlštejnem, Svatou Klárou v Tróji a Benátkami nad Jizerou. V době největšího rozkvětu českého vinařství od doby Karla IV. po vládu Rudolfa II. se pražské vinice o ploše 720 hektarů rozkládaly mezi obcemi Neratovice na severu, Jílové na jihu, Unhošť na západě a Úvaly na východě. Nyní se tu pěstuje nejčastěji Müller-Thurgau, Modrý Portugal a Sylvánské zelené.

Vojtěch Blažek
Mladá fronta DNES, Střední Čechy, 2. 6. 2005
(redakčně kráceno)

 
 

D I S K U S E

Jak město Úvaly vyhazuje peníze oknem

V pondělí 11. 7. 2005 začala firma Hochtief budovat na základě rozhodnutí rady MěÚ obrubníky v horní části Kollárovy ulice (nad novou školou). Jedná se o nezpevněnou hrbolatou prašnou ulici, jakých je v Úvalech většina. Ty ostatní ale nemají obrubníky mezi neexistující asfaltovou ulicí a neexistujícím chodníkem. Obrubníky stojí cca 59 000,- Kč, jedná se o provizorní stavbu (pouze na základě ohlášení města stavebnímu úřadu) a realizuje se na nátlak obyvatele této ulice pana Šreina, který má utkvělou představu, že má vlhký dům kvůli vodě tekoucí při dešti po ulici. Pokud by jednou došlo k vyasfaltování ulice a budování chodníku, bude tato provizorní stavba odstraněna (!!) a budou budovány nové obrubníky dle regulérního projektu.
Do té doby budeme přeskakovat betonové obrubníky ve zničeném travnatém pásu. Při stání či zastavení auta na ulici vedle obrubníků vznikne ihned dopravní problém, neboť vozovka není dostatečně široká (doposud bylo možné zastavit na travnaté krajnici před domy, to nyní obrubníky znemožňují).
Všichni sousedé udiveně kroutí hlavou, co nám to tady vyrostlo, ale pan Šrein  zvítězil . Několik let denně docházel na městský úřad, sepisoval žádosti na různé instituce včetně ministerstev a ombudsmana a nakonec mu bylo vyhověno. Asi na městském úřadě doufají, že za 60 000,- nesmyslné investice z veřejných peněz se těchto návštěv zbaví. Přitom nikoho např. ze stavebního úřadu nenapadlo prověřit, v jakém stavu je izolace staršího domku pana Šreina a kde je skutečná příčina vlhkosti.
A poučení pro občany? Pokud chcete před domem vybudovat větrný mlýn nebo umělý vodopád na fiktivní řece, musíte chodit  na město  dostatečně často, oni vám to nakonec povolí a zafinancují. A na skutečný asfalt a skutečné chodníky si možná počkají i naše děti …

Libor Vančura, Kollárova ulice

Odpověď starosty

Pokládat provizorně obrubník jistě není systémové řešení. Město je ale v situaci, kdy na vybudování zpevněné komunikace s dešťovou kanalizací nemá prostředky, a tak se snaží alespoň tzv. zalepit díry. Kollárova ulice je samozřejmě veřejnou komunikací, ale patří k těm ulicím, kde pozemek vlastní soukromá osoba. I to komplikuje definitivní řešení úpravy ulice.
Náklady na obrubníky před svým pozemkem hradí pan Šrein. Ostatní sousedé na rozdíl od p. Vančury naopak uvítali úpravu, která má zamezit stékání dešťových vod z ulice na jejich pozemky. Pokud se jedná o parkování, jde o ojedinělá auta a při troše ohleduplnosti se dá i po úpravě auto zaparkovat tak, aby zde mohla projíždět jiná auta.

Ing. Ivan Černý
starosta města

MÁ BÝT ZASTUPITEL ŠŤASTNÝ TRESTNĚ STÍHÁN?

Ještě jsme se nestačili vyrovnat s obsahem nevšedního dopisu paní ministryni školství a už nás na sedmé straně červencového ŽIVOTA ÚVAL občan Šťastný přesvědčuje o tom, že  určující silou v Úvalech se stává KSČM . To by mohlo být kvalifikováno jako šíření poplašných zpráv. Obsah informace však napovídá, že jde o něco jiného, že se jejího autora jen dotkl nezdar v odvoláni starosty města. A tak žádné stíhání, pan doktor se jen potřeboval o své zklamání s námi rozdělit. Svým příspěvkem zabil navíc tři mouchy jednou ranou. Oznámil nám, že  existuje rozkol mezi nezávislými  (kteří až dosud vždy vyhráli volby), práskl na radního Stemberga, že to on se pokusil svrhnout starostu města a distancoval se od výsledku hlasování zastupitelstva. Rád bych uvěřil demonstrované štítivosti pana Šťastného vůči podpoře KSČM. I mne ovšem napadne, jestli by podobný článek vyšel, kdyby byl stejnými (komunistickými) hlasy starosta odvolán. Pochybuji. Byl bych rád, kdyby se svými pochybami o zásadovosti a charakteru zastupitele dlouho netrápil. Kdyby v dalším vydání Života Úval zveřejnil svůj protest, kterým žádal Václava Klause, aby odmítl funkci prezidenta. Děkuji.

Miroslav Masák
P.S. Moje poznámka není částí vzrůstající kritiky ODS, týká se pouze osoby MUDr. Šťastného.

PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
(reakce na článek profesora Masáka)

Vážený pane profesore!
Jako externí učitel předmětu  Právo a legislativa  na vyšší odborné škole vím, že trestní zákon v § 199 říká, že trestného činu šíření poplašné zprávy se dopustí ten,  kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá .
Předstupněm trestního stíhání je tak zvané  podání vysvětlení . Tak je podávám, prozatím tedy na stránkách Života Úval. Především upozorňuji na poslední podmínku výše uvedeného § 199: Musí se jednat o zprávu nepravdivou. Nepravdivá však není.
Je veřejným tajemstvím, že se seskupení  nezávislých , které v roce 2002 vyhrálo volby, rozdělilo na dvě frakce:
Máme zde nezávislé, kteří dokázali velmi pozitivně ovlivnit hospodaření města a kteří by rádi v těchto změnách dále pokračovali.
Je tu však i křídlo  konzervativní , které příliš nepodporuje zásadnější změny. To je, pravděpodobně, v souladu se strategií KSČM, což vyniklo na jednání zastupitelstva. Komunisti se na jednání zastupitelstva ocitli v roli  určujícící síly . Určili, že se v Úvalech, možná až do komunálních voleb v roce 2006, nic nezmění.
Rozdělení  nezávislí  nejsou v současné chvíli schopni nést břímě svého volebního programu. A právě to chtěl, pravděpodobně, vyjádřit pan zastupitel Stemberg, když navrhnul odvolání pana starosty Černého. Nepředpokládám, že by byl pan starosta hlasy zastupitelů za KSČM odvolán a i kdyby se tak stalo, bylo by to pouze záležitostí těchto zastupitelů. Neexistuje a nikdy nebude existovat žádné spojenectví mezi zastupiteli ODS a KSČM.
Vážený pane profesore, máte právo mít  své  pochyby o zásadovosti a charakteru mé osoby. Jako zkušený a čestný člověk však jistě chápete, že pokud nejsou podloženy jasnými a přesvědčivými důkazy, neměly by být prezentovány na stránkách Života Úval ani nikde jinde.
Na závěr mi dovolte Vás i občany Úval ujistit, že se Občanské demokratické straně nejde o nějaké bezdůvodné politikaření, ale o snahu přispět k takové změně stylu vedení města, která bude ku prospěchu jeho obyvatel.

S úctou
MUDr. Jan Šťastný
předseda místního sdružení
Občanské demokratické strany Úvaly
www.odsuvaly.cz

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

Š K O L S T V Í

Základní škola v Úvalech
hledá
od září 2005 učitele anglického jazyka.
Možnost ubytování.
Kontakt: 281 981 974, 281 981 946
zsuvalypv@iol.cz


5. ročník
ANGLICKÝ PRÁZDNINOVÝ
TÁBOR
15. - 19. 8. 2005 8.45 - 12.00 h
v družinovém  domečku  v ZŠ pro děti 1. - 9. třídy
25,- Kč/den/dítě
- hry, soutěže, písničky, divadlo, biblické příběhy, vyrábění … -
INFORMACE a telef. přihlášky: Hoblíkovi: 281 981 393, 775 291 064

Pořádá
Prague Christian Fellowship
Křesťanské společenství Praha

 
 

S P O R T

OZNÁMENÍ

V návaznosti na usnesení Výkonného výboru SK Úvaly ze dne 12. 7. 2005 vyhlašuje SK Úvaly
výběrové řízení na obsazení funkce správce ve Sportovním klubu Úvaly, Guth Jarkovského, 250 82 Úvaly
Podmínky přijetí:
- trestní bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- základní zručnost v domácích a údržbářských pracích
- volný čas pro výkon funkce správce sportovního areálu
Správce zajistí mimo jiné ostrahu objektu a pozemku.
K dispozici je nový služební byt 2+1 v objektu šaten na dobu 1 rok s možností prodlužování nájemní smlouvy po dobu trvání funkce správce.
Předpokládaný nástup od 1. 9. 2005.
Bližší informace jsou k dispozici u pana Líznera v prodejně autodílů Pražská ul., nebo na telefonním čísle 728 120 155.
Zájemci mohou své písemné přihlášky podat nejpozději do 12. 8. 2005 do 17.00 hodin v prodejně autodílů Pražská ul. u pana Líznera.

Václav Kopač, předseda SK Úvaly

Odjezdy autobusů na mistrovské zápasy SK Úvaly kopaná

čas odjezdu:
SO 20.8. Týnec nad Sáz. 15.00
NE 4.9. Benátky 15.00
SO 17.9. Chocerady 14.30
NE 2.10. Čáslav 13.30
SO 15.10. Lysá nad Labem 14.00
SO 22.10. Sadská 14.00
SO 5.11. Uhlířské Janovice 11.30


TJ Sokol Úvaly - házená

V letních měsících probíhají na házenkářském hřišti pod sokolovnou stavební úpravy, které mají za cíl zajistit větší bezpečnost při sportu, zkvalitnit odtok vody a přiměřeně zkrášlit areál pod sokolovnou. Chtěli bychom se tímto způsobem omluvit všem, kteří si chtěli na hřišti v červenci zasportovat a nebylo jim to umožněno, ale věříme, že stavební úpravy ocení a sport si pořádně užijí v dalším období. Jelikož tento článek píšeme s předstihem před uzávěrkou ŽÚ, nevíme přesně, co se k dnešnímu dni všechno stihlo a co nás ještě v srpnu čeká. Jsme ale pevně přesvědčeni, že všechny úpravy do 1. září stihneme a sportovní život v Úvalech bude opět o trochu veselejší. S tím souvisí i zářijový nábor, jehož pozvánka je přiložena.

Nábor žáků - házená

Začátkem nového školního roku pořádáme nábor žáků ročníků narození 1996 a 1997 pro nově tvořené družstvo minižáků. Tréninky budou vždy v úterý a pátek od 16.00 hodin. Zveme všechny děti a rodiče na házenkářské hřiště pod sokolovnu od 6. září 2005.

za TJ Sokol Úvaly
Jiří Dráb

Stará dáma se po druhém postupu chystá na 6. ligu

V sezóně jaro 2005 jsme nastoupili do 7. ligy se stejným cílem jako na podzim, opět postoupit.
Před sezónou posílil náš útok O. Brusch, naopak se rozhodl odejít P. Tesař.
V bráně nám chyběla zraněná opora P. Kvapil, který bohužel vynechá i podzim, jeho místo opět zaujal T. Kvapil. Nejlepším střelcem týmu se stal R. Vojtěch se 13 góly. Obrany soupeřů také velmi trápili R. Čihák se 7 góly, O. Brusch s 6 trefami a M. Matějka se 3 zásahy do černého, stejně jako univerzál L. Doskočil. Střílející obránce T. Hanzlík rozvlnil soupeřovu síť 4x.
S ním v obraně zneškodňovali útoky soupeřů I. Bareš a J. Trapek pod taktovkou J. Krčmáře, všichni tři si připsali na své střelecké konto po jednom gólu.
Jak jsme očekávali, výkonnostní rozdíly mezi týmy 8. a 7. ligy nebyly velké. Systém rozdělení skupin nám přisoudil obě mužstva, se kterými jsme se utkali již v 8. lize (United Clans a Sporting Ohradní). Spolu s United Clans jsme diktovali boj o první místa tabulky. Sezóna začala přes úvodní nejistotu hladkým vítězstvím 6:0 s Konvikt klubem. Ve druhém zápase se soupeř z počátečního jednobrankového vedení dlouho neradoval. Konečný výsledek zněl Stará dáma - Monočlánek FC 5:1. Dále následovala dvě snadná vítězství proti týmům bojujícím o záchranu: New Jersey  B  6:0 a Odpadlíkům 4:0. Po těchto zápasech jsme se díky klopýtnutí United Clans dostali na první místo tabulky. Překvapivě snadný soupeř bylo třetí P. F. C., které jsme přehráli 5:2. Po vydařeném rozjezdu však přišel útlum. Dvakrát jsme zbytečně remizovali se slabšími soupeři: Sportingem Luka 1:1 a Sportingem Ohradní 3:3. To nás také stálo vedení v tabulce. Druhé místo však zůstalo nadále pevně v naší moci. Při utkání hraného za tropického počasí s nepříjemným soupeřem SK Višeň jsme opět dokázali zabojovat a zvítězit 2:1. Tři kola před koncem nás čekal souboj s vedoucím United Clans. Po skvělém výkonu jsme našemu největšímu rivalovi uštědřili porážku 4:1 a opět se vyhoupli na první místo. Kromě skalpu dvě sezóny neporaženého týmu jsme si tak již dvě kola před koncem soutěže zajistili postup. Jediní 1.FP Praha nás díky nedostatku motivace pramenící z postupové jistoty dokázali porazit (1:3), čímž jsme opětovně spadli na druhou pozici. V posledním kole jsme i přes vedoucí gól soupeře nenechali nic náhodě a jistě zvítězili 3:1 nad Beruškou Prosek. Tím bylo stvrzeno naše konečné druhé místo a postup do 6. ligy.

kapitán T. Kvapil
rekonvalescent P. Kvapil
dirigent obrany J. Krčmář

tabulka výsledků
 

 

H I S T O R I E

Takzvaná  Trstenická  stezka

Pravděpodobně mnoho lidí ví o důle-žité starodávné obchodní stezce známé mnohem později pod názvem  Trstenická stezka . Tato stezka spojovala Prahu s východními Čechami a dále s Moravou a přes Moravu i s Pobaltím, dalekým Východem a s bohatým a vzdělaným Orientem. Po celá staletí po ní putovalo nejrůznější zboží; také zboží i nad jiné vzácnější - přicházela vzdělanost z tehdejších již vyspělejších zemí. Není proto divu, že poutala a stále poutá pozornost nejen historiků z povolání, ale i amatérských fandů historie, což je skutečností i u nás v Úvalech. Jak stezka směřovala, kudy pronikla k západu do Čech z Moravy přes horskou hradbu Českomoravské vysočiny, kde byly její zemské brány a u nich ležící tržiště, to bylo sice již v minulosti dvakrát objasněno, poprvé Hermenegildem Jirečkem a Augustem Sedláčkem, podruhé J. V. Šimákem a Ant. Tomíčkem(1, vždy zdánlivě s konečnou platností, ale přesto zůstává stále ledacos nedořešeno, např. právě u nás na Úvalsku ve spojitosti s pozůstatky stále neobjasněného hradu Skara (nebo Hostyně?) a souvisejícího pozdně románského mostku přes Výmolu. Chudé prameny a řídké archeologické nálezy, popřípadě vůbec neuskutečněné archeologické výzkumy v Úvalech badatelům v jejich práci velkou pomocí nebyly a mlhavé pověsti a různorodé místní názvy sváděly často i k omylům.
V počáteční době raného středověku území Čech ještě pokrývaly převážně lesní porosty, a to nejen pohraniční pohoří, ale i rozsáhlé oblasti uvnitř země, takže pro lidská sídla zbývaly jen větší či menší planiny oddělené navzájem pásy lesů. Další neméně charakteristickou známkou tehdejší krajiny byla voda - bažiny a mokřady, které provázely vodní toky všude tam, kde tekly jen trochu širším údolím nebo rovinou. Čechy jako raný státní útvar se skládaly z jednotlivých hustěji osídlených oblastí, oddělených od sebe lesy a bažinami. Prameny 9. - 10. století ukazují, že Česká kotlina byla rozdělena mezi tři hlavní kmenová uskupení s centry ve středních, severozápadních a severovýchodních Čechách. Ve středních Čechách to vedle pražského regionu bylo zejména Kouřimsko a Mělnicko, v severozápadních Čechách Bílinsko, Žatecko, v severovýchodních Čechách Pojizeří a horní Polabí(2. Vesnice, jak jsme na ně zvyklí dnes, tehdy neexistovaly. Osady byly velmi malé, většinou v nich bydlelo do šesti, sedmi rodin, velmi časté byly i samoty s jedním či dvěma dvorci. První města vznikala až při kolonizaci počátkem 11. století jako města knížecí či královská a sloužila k šíření a upevňování panovníkovy moci. Krajinou tehdy vedla jedna z hlavních obchodních cest v jihovýchodním směru, dnes známá jako  Trstenická stezka  (nazvaná tak ale až v 19. stol.), spojující Prahu s východními Čechami a s Moravou. Východní Čechy v té době ovládala vedlejší přemyslovská dynastická linie - Děpoltici, odvozující svůj původ od mladších synů knížete Vladislava I.(3 Děpoltici spravovali Kouřimsko, Čáslavsko, Chrudimsko a Vratislavsko a kontrolovali tak celnice na Trstenické a Haberské stezce od roku 1202.
K rozpadu správní moci Děpolticů došlo v letech 1215 - 1217, jejich území se dostala pod správu Prahy(4 a král Václav I. (otec Přemysla Otakara II.) převzal kontrolu celnic na Trstenické stezce do svých rukou. Teprve až koncem první poloviny 13. století připravil český král Přemysl Otakar II. plán vytvořit soustavu měst při této obchodní stezce spojující Prahu s moravskými centry. A tak počátkem druhé poloviny 13. století při této stezce takřka současně vzni-kala jako královská města Kouřim, Kolín, Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto a mezi posledními na české straně i Polička; zjevným důvodem jejího založení bylo posílení královské moci v tomto nejvzdálenějším cípu východních Čech. V privilegiu k založení Poličky z roku 1265 král Přemysl Otakar II. určil, že tranzitní obchodní cesta z Vysokého Mýta do moravského Brna má směřovat právě přes Poličku (5. Trstenická stezka tak spojovala Prahu s Moravou přes Kolín, Kutnou Horu, Čáslav, Heřmanův Městec, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Trstěnice u Svitav a Poličku. Ke konci 13. století stezka od Prahy procházela přes Běchovice, tehdejší vesnicí Úvaly(6 (první zmínka r. 1290, městečko až od r. 1300) a dále na Kouřim a Kolín.
V Čáslavi se Trstenická stezka dělila a jižním směrem pokračovala dále jako Haberská stezka, která spojovala Prahu s Moravou a Vídní přes Kolín, Čáslav, Habry, Německý Brod (dnes Havlíčkův Brod), Jihlavu a Znojmo(7.
Ani jedna z těchto hlavních dopravních tepen neměla pevně stanovenou trasu. Jednalo se o nezpevněné, často úvozové cesty a v případě momentální nesjízdnosti některých úseků běžně měnily svou trasu. V Čechách byla ještě severovýchodní obchodní stezka, která spojovala Prahu, severní a východní Čechy, Kladsko a Vratislav.
V Úvalech stezka procházela nejstarší částí městečka, dnešními Chaloupkami, dále podél říčky Výmoly ve směru na Králičinu, kolem tehdejšího hradu Skara, přes románský kamenný mostek - dnes se nachází na polní cestě přes Výmolu na konci Škvorecké obory a tvoří vrchol trojúhelníku Škvorecká obora, Květnice, Dobročovice - a pokračovala (červené turistické značení) přes Škvorec, Horka-Hradešín, Přišimasy, Tismice, Český Brod, Bylany, Kouřim, Kolín, Kutnou Horu, Čáslav a dále do východních Čech.
Velké změny z hlediska osídlení a vzniku královských měst, poddanských městeček i vesnic při hlavních obchodních cestách česká krajina zaznamenala za vlády krále Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. Tyto přeměny se překvapivě objevily nikoli pouze v okrajových oblastech země, ale značné rezervy skýtala právě oblast středních Čech, především na východ od Prahy(8, a v tomto období byly mimo jiné založeny i Úvaly. Ve středních Čechách se také křížily hlavní obchodní i přepravní cesty probíhající Čechami v období vrcholného středověku. První hlavní cesta probíhala ze severu k jihu ve směru Žitava (dnes německá) - Čáslav, kde navazovala ve směru Znojmo na již zmiňovanou Haberskou stezku.
Druhá hlavní cesta probíhala Čechami z východu na západ a naopak a jako Trstenická stezka spojovala Moravu s Prahou, jak již bylo dříve uvedeno. Křižovatkou obou těchto hlavních cest bylo královské město Čáslav.

Dr. Vítězslav Pokorný
kronikář města

(1 Paďour Bohuslav: Vlastivědný slovník. Litomyšl 1958.
(2 Kolektiv: Dějiny zemí Koruny české I. Paseka, Praha-Litomyšl 2003.
Kosmova Kronika česká. Paseka, Praha-Litomyšl 2005.
(3 Vaníček Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II. Paseka, Praha-Litomyšl 2000.
(4 O to již dříve bezvýsledně usiloval král Přemysl Otakar I.
(5 Vaníček Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české III. Paseka, Praha-Litomyšl 2000.
(6 Založení Úvalu, Úval bylo také výsledkem německé lokace za předposledního přemyslovského krále Václava II.
(7 Přednáška dipl. tech. Plešingera Květoslava, Bratčice 2000, U3V VŠD 2002.
(8 Vaníček Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české III. Paseka, Praha-Litomyšl 2000.

Obr. Trstenická stezka

Návštěva v Lánech

Tomáš Garrique Masaryk:
 Historie je skutečně učitelkou života a nám jí býti musí více než jiným. Také byla - ale učitelkou života je přítomnost, život sám. 

Masarykova slova - citáty z Masarykových spisů.
(nakl. Dubský 1921)

Pátek 24. června t. r. - Lány, letní sídlo československých a českých prezidentů.
V místním muzeu T.G.M. byla slavnostně otevřena výstava  T.G.M. a české legie . Na vernisáž byli pozváni vedle potomků českých legionářů i pamětníci - účastníci II. sv. války (osobně se zúčastnili gen. Fajtl, plk. Horal, Benda a další. Přítomna byla i pí Šišková, manželka zemřelého gen. Šišky.) Přítomen byl též prezident republiky Václav Klaus a starostové českých měst.
Pozvání přijali od spolupořadatelů - Společnosti T.G.M. a Masarykova ústavu AV ČR - i tři Úvaláci. Svědectví o jejich účasti nechť je pozvánkou i pro všechny další zájemce o poznání nezastupitelné úlohy Prezidenta Osvoboditele T.G.M. a československých legií při vzniku samostatného československého státu v roce 1918.
Vždyť při nejbližším státním svátku 28. října uplyne už 87 let od tohoto památného říjnového dne. A nedlouho před tím 14. září to bude výročí úmrtí našeho prvního prezidenta, kterému právě v r. 1937 bylo 87 let.
Nikdy bychom neměli zapomínat na oběti, které tolik českých vlastenců přineslo pro dnešní naši přítomnost, ale především pro budoucnost našich následovníků.
K slavnosti patřilo i položení věnců na lánském hřbitově k hrobu T. G. Masaryka a jeho blízkých. Na závěr slavnosti přítomní zazpívali celou československou hymnu.
Poděkování patří pořadatelům z Lán a Sezimova Ústí, kterým se podařilo současníkům připomenout důležitou etapu našich dějin.
Lány, červen 2005

trojice úvalských občanů
(J.Š. + D. a V.K.)

detail
Foto: J. Štork

 
 

C Í R K E V

INFORMUJEME

Od září 2005 se otevírá bezplatně pro děti školního věku
KROUŽEK VÝTVARNÉ A DRAMATICKÉ ČINNOSTI
při Husově kapli v Úvalech!
Zároveň již třetím rokem zahajuje
KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA HROU
pro předškolní a školní děti.
Možnost přihlášení a bližší informace na Farním úřadě CČSH v Úvalech, Pražská ulice č.180.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz