www.mestouvaly.cz/zivotuval 

10/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Náměstí Arnošta z Pardubic kdysi a nyní

detail

Foto: archiv
Historická pohlednice ze 30. let 20. století ukazuje dolní část tehdy Palackého náměstí.

detail

Foto: Ing. V. Procházka
Dolní část náměstí Arnošta z Pardubic v současnosti

 

K A M   A   K D Y

Skautské středisko br. Jiřího Bubáka - Úvaly
si vás a vaše děti dovoluje pozvat na
"Odpoledne netradičních sportů."
8. 10. 2005 odpoledne


SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE
JAROSLAVA JEŽKA, JIŘÍHO VOSKOVCE A JANA WERICHA
Do sálu Domu s pečovatelskou službou v Úvalech na výstavu
VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ 21. ŘÍJNA 2005 V 18 HODIN.


MDDM pořádá:
6. 10. zájezd do Aquaparku Kladno
7. 10. výlet na kolech do Klánovic
8. 10. od 14 h v Galérii MDDM výstava akad. soch. MILOSLAVY KAŇKOVÉ, Keramika a sklo
12. 10. od 17 h v sálku DPS divadlo pro děti DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
15. 10. v 9 h KOLOBĚŽKIÁDA u MAMUTA
15. 10. v 11 hodin v MDDM TAK TROCHU ÚLET (obrazy, sochy, fotografie, hudba, čtení cestopisu, ...)
18. 10. v 9.30 h v MDDM divadlo pro nejmenší
ZAJDEME SI DO ZEMĚ POHÁDEK


P O Z V Á N K A
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech zve na pořad
VEČER PÍSNĚ
věnovaný 120. výročí Zpěváckého spolku SMETANA v Úvalech
v úterý 25. října 2005 od 18.30 hodin v galerii MDDM


POZVÁNKA
na vzpomínkovou akci k výročí založení Československé republiky 28. října 1918.
Vzpomínka se bude konat ve čtvrtek 27. října 2005 v 16 hodin u pomníku padlých v I.světové válce, který je na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a blízkého okolí jsou srdečně zváni.


Církev československá husitská v Úvalech pořádá v Husově kapli, Pražská 180
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE k památce zesnulých
V NEDĚLI 31. ŘÍJNA 2005 VE 14 HODIN.
Srdečně jsou zváni nejen členové náboženské obce, ale i ostatní občané!
(Jména vzpomínaných přijímá Farní úřad CČSH, Pražská 180, Úvaly nejdéle do středy 26. října 2005)

 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
2 jednání

- Rada na základě doporučení výběrové komise stanovila jako vítěznou nabídku na rekonstrukci ulic Raisova, Vrchlického, P. Velikého nabídku od fy Hochtief VSB, a. s., (nabídková cena 3 531 452 Kč + 19% DPH ).
- Proběhlo jednání s p. Řezníčkem, rozhodnutí rady zůstává beze změny a v souladu s usnesením č. 160/2005 bude neprodleně podepsána smlouva o dílo na půdní vestavby 3 bytů v čp.181 s firmou AGS systém, s.r.o., za nabídkovou cenu 1 654 870,- Kč včetně DPH.
- Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na umístění prodejního stojanu na EKO vodu před MěÚ. Provozovatelem stojanu je Miroslav Petružálek sdružení. Nájemné symbolické, doba nájmu 3 roky.
- Rada souhlasila se zvýšením četnosti svozu tříděného skla na stanovištích nám. Arnošta z Pardubic, Nerudova, Žižkova, Pod Tratí, 5. května, Grégrova, Erbenova, Hálkova, a to z měsíčního na čtrnáctidenní.
- Rada souhlasila s umožněním vybudování přípojek pro pozemek p.č. 298/15 (p. Růžička, areál cukrovaru) přes pozemek v majetku města (p.č. 778) a v případě podání žádosti bude doporučeno zastupitelstvu schválení. Zatím není doporučen prodej pozemku.
- Rada schválila rozložení splátek za odkup pozemku p.č. 1059/35 pro firmu Panda Plus, s.r.o., (pokud bude tento prodej schválen zastupitelstvem) do tří let za podmínek 5% úroku a uložení kupní smlouvy u právního zástupce do úplného splacení.
- Na základě usnesení rady o proplacení nákladů na materiál při budování nových chodníků svépomocí žádal p. Černý (ulice Janáčkova) o proplacení nově budovaného chodníku (cca 17 bm dlažba + obrubníky). V minulosti značnou část chodníku v ulici Purkyňova a Janáčkova vybudoval na vlastní náklady, rada nemá námitky.
- Rada města byla požádána o podporu petiční akce, týkající se plánovaného kácení stromů v Klánovickém lese za účelem výstavby golfového hřiště. Rada petici jednoznačně podporuje. Pro písemné stanovisko třetím stranám budou vyžádány konkrétnější podklady.
- Rada obdržela žádost p. Brzáka o písemné stanovisko (podporu města) k jeho odvolání proti rozhodnutí, týkajícího se umístění protihlukových stěn u lokality Klostermannova. Radní se shodli, že oficiální stanovisko města již bylo jednoznačně formulováno na veřejném zasedání zastupitelstva pod usnesením č. Z - 041/05 a Z - 042/05. Žádná jiná písemná stanoviska vydávána nebudou.
- Ke dni 23. 8. 2005 stále nebylo dosaženo žádné dohody mezi firmou Čechoslávie a majitelem sousedního pozemku Ing. Krutským, proto zatím nemůže být vydáno stavební povolení na inženýrské sítě (splašková kana- lizace, dešťová kanalizace, vodovod) mezi ulicí Chorvatská a lokalitou 22. V zájmu města i všech zúčastněných je, aby tyto sítě byly budovány zároveň s budováním splaškové kanalizace z ulice Riegrova z důvodu jednotné uzavírky silnice Škvorecká. Pokud nedojde k urychlené dohodě s vlastníkem sousedního pozemku Ing. Krutským, přechází povinnost zajistit vybudování sítí na město (termín 11/2005). Někteří radní zdůraznili, že přestože nepochybně po dobu uzavírky silnice bude částečně omezen provoz ve firmě Ing. Krutského, v případě, že nedojde k dohodě mezi ním a Čechoslávií, může město utrpět značné ztráty. Vzhledem k časové tísni radní navrhli neprodleně svolat jednání mezi všemi 3 stranami, kde by měl být učiněn poslední pokus o dohodu mezi Ing. Krutským a Čechoslávií. Dále rada doporučila projednat s právním zástupcem dodatek smlouvy o budoucí koupi lokality 22, kde bude uveden postup finančního plnění ze strany Čechoslávie formou úschovy, který již byl radou doporučen. Ke dni dalšího jednání rady (12. 9.) došlo k podepsání smlouvy mezi ing. Krutským a Čechoslávií. Čechoslávie podala starostovi ústní informaci, že náklady nepřeúčtuje - bude vyžádáno písemně.
- Byla řešena stížnost p. Poláka, Sovova ulice, na neustálé podmáčení objektu. Při místním šetření bylo zjištěn neodborně provedený průchod přípojky zdivem domu a použití nevhodné zeminy pro zásyp rýhy kanalizačního řadu. Opravu zásypu provede město.
- Bude prověřena potřeba doplnění dopravního značení u mostku přes Výmolu v Dobročovické ulici (zúžení vozovky).
- Rada souhlasila s pořízením radaru pro využití ve městě, ale nejprve budou prověřeny možnosti získání dotace a dále postup při vymáhání pokut při překročení rychlosti.
- Na základě zápisu z bytové komise ze dne 16. 5. 2005 a zejména v souladu s nařízením rady EHS č. 1618/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Evropské unie je nutné zrušení Pravidel pro zařazení do evidence žadatelů o městský byt. Zatím bude ponechána podmínka "žadatel nevlastní byt ani nemovitost" a dále výše nájemného (do vydání nového předpisu o nájemném) ve výši 45,- Kč/m2. Při uvolnění městského bytu bude bytová komise postupovat při výběru nájemce individuálně. Bude vypracováno nové znění zásad.
- Radě byl předložen návrh p. Brzáka na usnesení rady, kterým požaduje vyvolat jednání o snížení traťové rychlosti. Rada takovéto jednání vyvolávat nechce a nebude, protože ho nevidí jako účelné.
- Při kontrole stavby chodníku v Husově ul. bylo zjištěno, že stávající asfaltový pás je značně nerovný a nášlapná výška kolísá od 10 až ke 2 cm, v jednom vjezdu v části i přesahuje sklopený obrubník. U jedné dešťové vpusti musí dojít ke snížení. Vzhledem k tomu, že se chodník provádí nově ze zámkové dlažby, je doporučeno provést podél chodníku nový pruh asfaltu. Práce budou provedeny v rámci nabídkové ceny rekonstrukce chodníku, kdy místo chodníku v šířce 4 m je prováděn chodník v původní šířce.
- Rada se zabývala stížností pí Kotingové na zatékání dešťových vod z ulice Chelčického a částečně Táboritská na její pozemek a následné podmáčení nemovitosti čp. 927. Bylo zvažováno umístění obrubníků, které by vodu svedly do ulice Jeronýmova a následně do Dobročovické. Po kratší diskusi se radní přiklonili k variantě provizorní úpravy terénu. Dále navrhli zvážit odvodňovací příkop v Táboritské ulici.
-l Rada města souhlasila s provedením oprav komunikací tryskovou metodou v ulicích V. Nováka, Alešova, Guth-Jarkovského, Rašínova, Grégrova, nám. Arnošta z Pardubic, Škvorecká s tím, že opravy budou prováděny do konce září a práce bude vyfakturována dle objemu skutečně spotřebovaného materiálu.
- Občané z ulice Kladská (p. Jindra, p. Semrád a p. Švejnoha) předali městu návrh na finanční spoluúčast obyvatel ulic Kladská, Lužická a Rumunská při výstavbě splaškové kanalizace v této oblasti. K návrhu je připojena i technická zpráva. Je sjednána schůzka, na které se vyjasní podrobnosti.
- Radě byla předložena žádost o opravu chodníku v ulici Nerudova a vozovky v dolní části ulice Maroldova, které zatím nebyly předmětem smlouvy s firmou Toman. Rada s opravami souhlasí, ale jejich provedení bude realizováno na jaře 2006.
- Obyvatelé z ulic Sovova a Mánesova (části ulic severně od ulice Na Spojce) žádají o vyřešení odvedení dešťových vod, které zatékají přes jejich pozemky. Radní souhlasí s nutností řešení dešťové kanalizace v této oblasti. Bude k ní přikročeno po celkové rekonstrukci kanalizace v ulici Na Spojce, která je nezbytná pro stavbu modernizace trati ČD. O investici bude jednáno během podzimu 2005 při přípravě investičních akcí pro rok 2006.
- Na říjnové jednání rady města bude požadováno předložení soupisu uvažovaných investičních akcí pro rok 2006 tak, aby bylo možno přistoupit k realizaci vybraných akcí hned na jaře 2006.
- Starosta informoval o složení výběrové komise pro výběrové řízení na pozici tajemníka MěÚ Úvaly: Ing. Ivan Černý, Ing. Jana Horová, L. Platzová, J. Tesařová, J. Stemberg.
Pozn.:
V textu nejsou uvedeny body, které budou předmětem jednání na veřejném zasedání zastupitelstva města.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Tak jak to vlastně bude s dětskými hřišti v Úvalech?

V minulých dvou letech jsme uvažovali o několika variantách umístění herních a oddychových prvků a názory se postupně měnily. Nakonec bude vše ještě trochu jinak. Jako první v pořadí bude vybavena plocha v háji pod školou, kde bude umístěno toto vybavení (vše v dřevěném provedení):
- pyramida na prolézání,
- konstrukce se 2 houpačkami a lanem,
- překážková dráha z kůlů,
- kladina,
- hrazda,
- lavičky se stolem a odpadkovým košem.
Podél Bendlovy stezky budou rozmístěny další lavičky a odpadkové koše.
Neprodleně poté budou do lesíka za mateřskou školou v Pražské ulici umístěny:
- konstrukce se 2 houpačkami a lanem,
- pyramida na prolézání,
- lavičky.
Celkem bude instalováno zařízení za téměř 100 tis. Kč, část je hrazena z dotace.
Přiznám se, že jsem byla přesvědčená, že v době, kdy budete číst tyto řádky, již bude vše zabudováno. Domnívala jsem se (ale špatně), že stačí k výrobci dojet a herní prvky odvézt. Vše se ale zhotovuje přímo na zakázku. Výroba byla zadána na počátku září a koncem října se úvalské děti konečně dočkají! V příštím roce by se měla dobudovat plocha pod čp. 203, kde demolice stávající budovy ve svahu a úprava terénu byla mnohem náročnější, než jsem předpokládala, což způsobilo zdržení. Fotografii jednoho z herních prvků, které jsme objednali, přikládám.
Velmi se omlouvám, že nám to tak dlouho trvalo, a přeji všem dětem, aby si vše ve zdraví užily. I

ng. J. Horová, místostarostka

 

Otázka pro starostu

Rada města projednávala před několika týdny možnost zakoupení domu čp. 65 v Riegrově ulici. Tato nemovitost byla až do roku 1997 majetkem města, poté ji město prodalo. Důvodem prodeje bylo, že budova je ve špatném stavu a není ekonomické dále do ní investovat peníze. Co vedlo radu města k záměru dům zpětně odkoupit?

Ing. Černý
Otázka koupě objektu čp. 65 v Riegrově ulici je opravdu otázkou, a to velikou. Pro koupi objektu mluví dvě věci. Jak je známo, most přes Výmolu a zmíněný objekt vytvářejí v této ulici zúžené místo, lidé se zde musejí tísnit na úzkém chodníku a jsou ohrožováni projíždějícími motorovými vozidly. Kdyby město vlastnilo objekt, bylo by možné řešit průchod Riegrovou ulicí velkoryseji. Část domu by se po zakoupení mohla ubourat a po vybudování lávky vedle stávajícího mostu by bylo možné podstatně rozšířit chodník. To je jeden důvod koupě domu. Druhý důvod je, že město kupuje sousední objekty areálu Multitecu a bylo by vhodné, aby město vlastnilo i dům čp. 65. Další případnou variantou, která se nabízí po zakoupení čp. 65, je jeho úplné zbourání. Tím by se místo vlastního domu a dvora vytvořila parkovací plocha pro kupovaný areál, podél potoka by mohla být oddechová zóna.
V roce 1997 nikdo nemohl předvídat, že firma Multitec bude za několik let svůj areál prodávat a město jej bude kupovat. Tehdy někteří zastupitelé prosazovali názor, aby město vlastnilo co nejméně nemovitostí. Od té doby proběhly dvoje volby, zastupitelstvo je značně pozměněné. Nové zastupitelstvo rozhodlo nejen o zakoupení areálu Multitecu, ale také se změnily v zastupitelstvu názory a záměry s tímto územím. O zakoupení objektu čp. 65 bude hlasovat zastupitelstvo na jednání 22. září a nejsem si jist, jak hlasování dopadne.
Děkuji za odpověď.

Ing. Vladislav Procházka

 

PODZIMNÍ ÚKLID
INFORMACE

S blížícím se podzimem přichází opět i pravidelný podzimní úklid některých odpadů z našich domácností. Přestože se tato akce koná každoročně obdobným způsobem, věnujte prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu
I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti, a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čárou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 8. a 9. října 2005 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 8. října 2005 do 9.00 hodin. V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 15. a 16. října 2005 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 15. října 2005 nejpozději do 9.00 hodin. Prosíme o dodržení 9.00 hodin jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy.
Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin.
II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne taktéž v průběhu měsíce října 2005. Kontejnery bude obdobně jako na jaře přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady.
Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.)

Harmonogram svozu
termín     číslo stanoviště:
10. října 22,30,44
11. října 12,26,32
12. října 18,25,38
13. října 4,23,36
14. října 17,39,45
15. října 5,21,43
16. října 11,29,47
17. října 2,19,42
18 října 24,28,37
19. října 14,27,35
20. října 10,33,46
21. října 50,52,53
22. října 48,51
23. října 8,16,49
24. října 3,13,41
25. října 6,15,34
26. října 1,9,31
27. října 7,20,40

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská Klánovická
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, P. Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského,
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova,
32 roh ulic Palackého, Hakenova, Dobrovského
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova

Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8.00 až 13.00 hodinou. Odváženy budou následující den opět mezi 8.00 až 13.00 hodinou.

odbor investic a životního prostředí, Bohuslav Prokůpe

 

Změna pohotovosti - Říčany

Po - Pá od 17 h do 22 h
So a Ne od 8 h do 22 h
Svátky od 8 h do 22 h
Pohotovost je bez výjezdu.
Akutní případy:
pohotovost sanitky Praha-venkov č. tel. 257 710 489 nebo rychlá tel. 155
 


Upozornění pro občany - platnost občanských průkazů

Nařízením vlády č. 612 z 16. 11. 2004 se stanovují lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Jak jsme již opakovaně informovali, občané ČR jsou povinni provést do 31. 12. 2005 výměnu občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994 - to znamená výměnu všech občanských průkazů typu "knížka" (červené látkové desky, tmavočervené desky, tmavočervené desky a hnědé desky menší formát) a pozor, také růžové plastové karty vydané do 31. 12. 1994.
Žádost je nutno podat nejdéle do dvou měsíců před ukončením platnosti dokladu.
V současné době je před podpisem prezidenta republiky novela zákona o občanských průkazech, která stanovuje, že výše uvedená povinnost výměny OP se nebude týkat občanů narozených před 1.1.1936.
Na konec platnosti dalších typů občanských průkazů budeme občany našeho města průběžně upozorňovat.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Co to je primární prevence kriminality

O primární prevenci mluvíme často ve zdravotnictví. Není všeobecně známým, leč pravdivým faktem, že se zdravotnictví na zdravotním stavu obyvatelstva podílí pouze z 20 procent, kdežto nezdravý způsob života téměř z 60 procent. Sebekvalitnější zdravotnictví tedy není schopno, pokud není podporováno snahou podstatné části občanů o zdravý životní styl, vylepšit zdravotní stav populace a zabývá se vlastně jen důsledky, které z nezdravého způsobu života mohou vyplynout - zdravotnictví se zabývá sekundární prevencí. Na primární prevenci chorob se prostě občan musí podílet svojí vlastní iniciativou; jeho snaha však může být různým způsobem podpořena.
Toto jsou holá fakta, s kterými pravděpodobně jen málokdo nesouhlasí.
Zkusme však nahradit slovo "zdravotnictví" slovem "policie", sousloví "zdravotní stav obyvatelstva" termínem "úroveň kriminality" a "nezdravý způsob života" obratem "kriminogenní prostředí".
A dostáváme se přesně tam, o co zastupitelstvu města, potažmo výboru pro prevenci kriminality vlastně jde. Působit na pozitivní změnu prostředí v našem městě, zapojit se v tomto smyslu do programů, které nabízí stát i některé nestátní instituce - a hlavně: pokusit se aktivizovat úvalskou veřejnost k aktivnímu přístupu k primární prevenci.
Policie totiž primární prevenci zajistit nemůže a nedokáže. Policie je zaměřena na prevenci sekundární, tedy například na kontrolu pohybu podezřelých osob, dealerů drog, rychlost aut a podobně.
Pokud bude prostředí našeho města přitažlivé pro kriminální živly (což dnes z mnoha příčin rozhodně je) a pokud nebude zajištěna primární prevence, pak mohou teoreticky nastat dvě možnosti:
1. Bude se muset enormně zvýšit počet policistů v ulicích Úval i v jejich bezprostředním okolí (což není reálné, neboť policie nemá neomezené finanční zdroje na zajištění takovéto ostrahy).
2. Úvaly se pozvolna změní ve "slum", tedy v nehostinnou a nebezpečnou periférii velkoměsta, kde je ve dne nebezpečné zabočit do okolní přírody a v noci vycházet z domu.
Jaké důsledky by měla druhá varianta, zejména pro seniory, děti a ženy, je jistě zcela evidentní. Nepodceňujme situaci, která v současné době ještě není kritická.
Je třeba se bránit negativním důsledkům, které s sebou těsná blízkost Prahy přináší; paradoxně nemůžeme očekávat pomoc hlavního města a prostředky určené policii okresu Praha - východ se musí rozdělit od Říčan až k Brandýsu a Čelákovicím.
Názory jsou různé; vyslyšel jsem i takový, že se výbor pro prevenci kriminality svou snahou odstranit lhostejnost některých občanů k dění za plotem jejich dvorku snaží oprášit institut socialistických "domovních důvěrníků", kteří šmírují a donášejí. Je to, samozřejmě, tristní nepochopení situace a pro výbor z toho vyplývá, že je nutno vysvětlovat, objasňovat, komunikovat.
Proto jsou také k dispozici internetové stránky www.bezpecneuvaly.cz, kde můžete bez obav prezentovat veškeré názory - a kde se průběžně dovíte o aktivitách výboru pro prevenci kriminality.
Dveře ke spolupráci otevíráme všem občanům !

MUDr. Jan Šťastný, předseda výboru pro prevenci kriminality

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ještě jednou na téma "Klánovický les nebo golf?" a petice občanů

V měsíci srpnu, a zejména po zveřejnění výzvy občanům v minulém vydání Života Úval, se rozeběhla i u nás v Úvalech velká petiční akce za záchranu Klánovického lesa, kde hrozilo vykácení až 250 ha lesního porostu pro výstavbu velkého golfového areálu s hřišti, hotelem a přilehlými parkovišti v Klánovicích. Souběžně probíhala petiční akce v samotné městské části Praha-Klánovice, ale i v dalších městských částech, jako v Běchovicích, v Újezdě nad Lesy a v jiných místech.
Šlo o velice vážnou záležitost, kdy soukromý investor, po schválení pří- slušnými orgány, hodlal zasáhnout do přírodního areálu, který patří nám všem, turistům, rekreantům i obyvatelům v místě a v širokém okolí. Klánovický les je vlastně již posledním zbytkem původního pralesa, pásma středověkých hlubokých lesních hvozdů známých pod názvem Vidrholec a sahajících od Prahy až do samotných Úval. Ve středověku byl mimo jiné i domovem pro mnohé loupeživé bandy chudých rytířů, kriminálních živlů a dalších lidí vyhoštěných na okraj tehdejší společnosti. Dnes je Klánovický les nejen největším souvislým lesním celkem na území hlavního města, místem pro rekreaci a příměstskou turistiku, ale je zároveň biocentrem s bohatou a rozmanitou vegetací, domovem a biokoridorem lesní zvěře. To vše by plánovaný zásah nenávratně zničil. Podle vyjádření členky Občanského sdružení za Klánovický les paní prof. RNDr. Svobodové by se musel trávník uvažovaného golfového hřiště chemicky ošetřovat a udržovat, což by mělo zcela určitě negativní vliv na flóru a faunu. Mohlo by se také stát, že za několik málo let by došlo ke zničení zbytku Klánovického lesa a došlo by i ke kontaminaci spodních vod. Tím by dotčená půda byla na mnoho desítek let mrtvá. Na částech Klánovického lesa byla také vytvořena přírodní rezervace a vyhlášen program NATURA 2000, evropsky významná lokalita. Výstavba golfového hřiště by znamenala negativum pro celou oblast. Proto bylo založeno Občanské sdružení za Klánovický les v Praze-Klánovicích, k němuž jsme se připojili i my, občané Úval, také Běchovic, Újezdu nad Lesy, Šestajovic aj., abychom podpořili zachování celistvosti a jedinečnosti této přírodní lokality.
Naši petici podepsalo 1215 občanů Úval a okolí, 651 občanů městské části Praha-Klánovice a 752 občanů jiných přilehlých městských částí Prahy. Petici podpořila i rada města Úvaly a kladně se vyjádřila i organizace Českého svazu ochránců přírody v Úvalech. Zkopírování a úřední ověření petic s podpisy občanů bylo provedeno na náklad Městského úřadu v Úvalech, za což pracovníkům úřadu patří upřímné poděkování. Originály petice s podpisy našich občanů obdržel Magistrát hlavního města Prahy, úředně ověřené kopie petice s podpisy občanů byly zaslány Inspektorátu Lesy ČR, s.p., Ministerstvu životního prostředí ČR a petičnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR. 8. září 2005 se v Klánovicích sešlo mimořádné zasedání zastupitelstva městské části Praha-Klánovice, aby projednalo celou záležitost a rozhodlo, zda podpoří nebo odmítne výstavbu golfového areálu. Tohoto veřejného zasedání se za petiční iniciativu v Úvalech zúčastnili Mgr. Jitka Pokorná a Petr Urban. Po bouřlivé rozpravě zastupitelů a vystoupení některých občanů z Klánovic a blízkého okolí, zástupce Inspektorátu Lesy ČR, s.p., příspěvku bývalé náměstkyně ministra životního prostředí paní Ing. Evy Tylové a za přítomnosti štábu TV PRIMA došlo ke konečnému hlasování, ve kterém se drtivá většina zastupitelů postavila za Klánovický les a odmítla budování golfového areálu. Občané Klánovic a z okolí svými argumenty tak přesvědčili, přiměli a dotlačili zastupitele k přijetí usnesení, ve kterém zastupitelé městské části Praha-Klánovice nesouhlasili s výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese, v jeho okolí, a také dali podnět ke změně územního plánu obce s určením Klánovického lesa jako lesa se zvláštním určením - přírodní park.
Naše iniciativa bude nadále sledovat vývoj kolem Klánovického lesa a spolupracovat s uvedenými institucemi, které mají ochranu Klánovického lesa ve své kompetenci. Jedná se jistě nám všem o zachování celistvosti uvedené lesní plochy, ale také o její obnovu a rozšíření. Přejeme si, aby celý Klánovický les byl zachován i pro další generace a nedocházelo k jeho narušování nebo ničení v zájmu úzké skupiny "taky" občanů.

Za iniciativu občanů města Úvaly, Mgr. Jitka Pokorná, Petr Urban
Klánovický les
Černě ohraničená je plocha, kde měl být vybudován golfový areál. Naopak na světlé ohraničené ploše vlevo by podle členů Občanského sdružení za Klánovický les mohlo vzniknout golfové hřiště, při jehož výstavbě by se nemuselo kácet a ničit.

 

O čem psal Život Úval před lety

CO JE TO "PANÓ"?
"Svobodné Slovo" z 2. září t. r. uveřejnilo vedle dvou fotosnímků delší článek o I. Burzanovské - Horákové a o jejím výtvarném umění zaměřeném na moderní dekorativní náměty, jež se dají z návrhu (originálu) přenést - vytisknout v šesti barvách i na netkané textilie. A právě za tento speciální způsob malby, pojmenovaný "panó", byla I. Burzanovská letos odměněna v umělecké soutěži k 20. výročí osvobození ČSSR.
Její díla mající vesměs vysokou výtvarnou hodnotu byla kromě u nás na výstavě "U Hybernů", v "Domě dětí" na Hradě a v staropražské restauraci "Vikárka" vystavena také v zahraničí (v Káhiře, Berlíně, Londýně i jinde). Čestné uznání ČSSR bylo umělkyni uděleno už dříve u příležitosti výstavy v hradní Jízdárně k 15. výročí naší samostatnosti. Akademická malířka I. Burzanovská čerpala náměty kromě Francie - hlavně Paříže, ve světoznámých sovětských galeriích a navštívila i státy na Balkánském poloostrově včetně Řecka. Byla i v Sýrii, Libanonu, Sjednocené arabské republice. Všude načerpala pro svou uměleckou tvorbu nové poznatky a zkušenosti.
Uveřejňujeme pro informování našich čtenářů o úvalských občanech, kteří svou prací významným podílem při- spívají k bohatství naší země.

Pký
Život Úval č. 10/1965

 
 

K U L T U R A

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ÚVAL A PAN JIŘÍ ŠTORK
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY PŘÍZNIVCE
JAROSLAVA JEŽKA, JIŘÍHO VOSKOVCE A JANA WERICHA
do sálu Domu s pečovatelskou službou v Úvalech na výstavu
VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ 21. ŘÍJNA 2005 V 18 HODIN.
Výstavu zahájí p. Ondřej Suchý.
Při vernisáži bude promítnut krátký film o životě a tvorbě J+V+W.
Zazní Ježkovy melodie v podání p. Františka Smolíka,
pořad moderuje sl. Markéta Smolíková.
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA VE DNECH
22., 23.10. 10 -12, 14 - 17 HODIN
26., 27.10. 16 - 18 HODIN
28., 29., 30. 10. 10 - 12, 14 - 17 HODIN detail

TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA, VOSKOVCE A WERICHA ?
Tihle tvůrci srandy zrovna nemilovali velké oslavy, jak je všeobecně známo, ale jak si je připomenout při jejich scuknutých kulatinách (Jan Werich 1905 - 1980, Jiří Voskovec 1905 - 1981, Jaroslav Ježek 1906 - 1942)? Výstavou. Nápad byl na světě, ale jeho realizace je zatrolená věc. Je to přece jen pár pátků, co tihle "Tři strážníci" naplňovali večer co večer Osvobozené divadlo ve Vodičkově ulici. Jak říkával Jiří Voskovec - "Zázrak nad Vltavou". Jejich hry, písničky, forbíny a gesta diváky přiváděly do bouří smíchu a potlesku. Lituju, že jsem to nezažil, vždyť na to vzpomínají generace a hlásí se k "Osvobozenému" takoví velikáni zábavy jako byl Miroslav Horníček, Jiří Šlitr, Jiří Grossmann, Jiří Suchý, a mnozí další. A protože v současné době, kdy je kvalitní zábavy tak poskrovnu, rozhodli jsme se vzpomenout na tuhle trojici výstavou i u nás. Srdečně vás na ni zveme.
Samozřejmě, že jsme na ní chtěli podchytit nejen "Osvobozené", ale i léta následující, kdy dvojice J. V. + J. W. zůstala v USA za války v emigraci po úmrtí J. Ježka osamocena, po válce se dokonce rozdělila, když se Jan Werich vrátil natrvalo do vlasti a Jiří Voskovec po krátkém návratu domů, do USA v r. 1948 trvale emigroval. Jan Werich našel partnera v M. Horníčkovi, J. Voskovec hrál divadlo, natáčel filmy a režíroval ve své nové vlasti. To všechno má výstava připomenout. Mladým má ukázat, kdo byli ti zakladatelé moudré srandy u nás, těm starším, či dokonce pamětníkům, připomenout dobu, kdy vulgární vtipy, hulvátství a sprosté výrazy nebyly nutné k tomu, aby se divák pobavil, jak je tomu často nyní. n

Jiří Štork

 
 

D I S K U S E

Vypustit Džina z láhve

V Úvalech se žije krásně, protože jsou malé, uprostřed přírody. Na prvý pohled jakoby neležely tak blízko velké Prahy. Ale leží. Nelze z mapy vygumovat Prahu - ani Úvaly. Když se však člověk po 17. hodině večerní prochází náměstím Arnošta z Pardubic, může si položit otázku: Jak je možné, že jen několik set metrů od našeho městečka, které je již v podvečer téměř pusté, žijí v téže chvíli Klánovice poměrně pestrým kulturním životem?
Jak je možné, že jen kousek odtud jsou finanční prostředky na opravy chodníků, nejen v předvečer komunálních voleb?
Kde vlastně berou Klánovičtí na opravy exteriérů, na parky, na výstavbu tělocvičen, kulturních zařízeni a dětských hřišť? Lze finanční prostředky na tyto skutečně jen standardní vymoženosti získat pouze z městského rozpočtu, z dotací státu či Evropské unie či půjčkami od peněžních ústavů?
Nikoliv - jde o něco úplně jiného:
Úvaly jsou typickým maloměstem, ve kterém si lidé vzájemně vidí do talířů, na druhé straně však i místem, kdy lze nalézt anonymní úkryt. Lidé se zde znají a denně potkávají, své soukromí si však často chrání lhostejností, nevšímavostí a uzavřenými okenicemi. K městu, ve kterém žijí - a které jim místo standardních služeb nabízí nadstandardní ceny potravin, přibližně tři slušné restaurace, řadu velmi nechutných náleven a večer- ní pusto, se chovají macešsky.
Úmyslně i neúmyslně: Situace občanům i návštěvníkům našeho města totiž neumožňuje, aby své finanční prostředky "utráceli" v Úvalech; a tak je zanechávají jinde a město chudne. Samotné dotace a půjčky totiž na rozkvět města nestačí. Nutná je silná podnikatelská lobby a realizace takových podnikatelských záměrů, které odpovídají logice polohy a charakteru našeho města.
A Úvaly byly určitě stvořeny k tomu, aby se, díky své blízkosti Prahy a díky krásné přírodě v jejich okolí, staly například turistickým rájem. Bránit se tomuto vývoji (a mnozí se brání), znamená bránit se přílivu finančních prostředků, které toto město rozhodně potřebuje.
Já osobně věřím, že v Úvalech dřímá takový podnikatelský duch, který dříve nebo později charakter našeho města, ku prospěchu všech jeho obyvatel, radikálně změní.
Jde o to, vypustit Džina z láhve …

Marcela Chudá
 

Š K O L S T V Í

Školní rok 2005/2006 v základní škole

Zahájení školního roku je pro mnohé z nás významnou událostí zasahující do režimu i rozpočtu rodin a mění řadu velmi příjemných návyků, kterým během prázdnin rádi a snadno podlehneme. Proto bývá začátek školního roku pravidelně poznamenán mírnou nervozitou dětí, rodičů, ale i učitelů. První školní den na naší škole tomu ale vůbec nenasvědčoval. Na tvářích dětí i učitelů převládal optimismus, dobrá nálada a vzájemná vstřícnost. Myslím si, že je to velmi povzbuzující a důležitý předpoklad k nastartování plnění náročných úkolů v příjemné atmosféře.
Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s celkovým počtem 517 žáků. Na prvním stupni je 285 žáků a na druhém 232. Na prvním stupni jsme otevřeli 13 tříd (o jednu více než loni) a na druhém stupni 10 ( stejně jako v loňském školním roce). Učitelů je 30, z nichž čtyři pracují na zkrácené úvazky, vychovatelek školní družiny 6, z nichž 5 pracuje na zkrácený úvazek. Přivítali jsme šest nových kolegyň. Čtyři nastupují na I. stupeň - Mgr. Radana Bittnerová do I.B, Mgr. Jitka Sialiniová do III.A, Mgr. Alice Lorencová do III.B a Dagmar Formanová do V.B (matematika). Na II. stupni posílí naše řady Mgr. Jana Stará (Aj). Do školní družiny nastupuje Irena Krulichová. Na I. stupni budou v tomto roce na částečný úvazek pracovat i dvě asistentky pedagoga. Tuto nelehkou a odpovědnou práci bude ve II.A vykonávat paní Marie Landgráfová a ve IV.A Jana Sigmundová.
Přeji všem novým kolegyním úspěšný vstup do pedagogické reality naší školy a především hodně porozumění s žáky.

Organizace školního roku 2005/2006
Zahájení vyučování: 1. 9. 2005
Ukončení 1. pololetí: 31. 1. 2006
Ukončení školního roku: 30. 6. 2006
Prázdniny:
podzimní 26. 10. - 27. 10.
vánoční 23. 12. - 2.1.
pololetní 3. 2. 2006
jarní 20. - 26. 2. 2006
velikonoční 13. - 14. 4. 2006
Zápis do 1.ročníku: 20. 1. 2006
Náhradní zápis: 10. 2. 2006
Pedagogické rady:
21.11. 2005
23. 1. 2006
10. 4. 2006
19. 6. 2006
Třídní schůzky:
I.stupeň
22. 11. 2005
11. 4. 2006
II.stupeň
24. 11. 2005
13. 4. 2006
Termíny přijímacích zkoušek: 24. 4. 2006
Talentové zkoušky v uměleckých oborech: 9. ledna 2006, konzervatoř 15. - 31.1. 2006
Konzultační hodiny: Určují jednotliví učitelé individuálně po dohodě s rodiči.
Přehled je uveden ve vývěsní skříňce školy a na web.telecom.cz/zsuvaly.
Dny otevřených dveří: 4. 10. 2005, 8. 2. 2006, 25. 4. 2006 (v těchto dnech můžete navštívit výuku bez předchozí dohody).
Provoz školní družiny: 6.30 - 16.30 hodin.

Práce o prázdninách
V rozsáhlých budovách školy se prováděly během prázdnin mnohé úpravy a opravy. Malovaly se čtyři třídy, kuchyň, jídelna, cvičná kuchyně pro žáky a chodba v "domečku". Za vydatné finanční i fyzické pomoci rodičů a třídních učitelů se podařilo v některých třídách zásadně přeměnit prostředí a děti se v nich cítí určitě velmi příjemně. Děkuji moc všem, kteří se na zkrášlení prostředí podíleli.
Největší investicí byla generální oprava chlapeckých záchodů na II. stupni ve třech podlažích. Byla provedena výměna stoupaček, rozvodů odpadů, sanitárního zařízení, dlažby a obkladů. Termín zahájení prací byl bohužel posunut až na srpen, což značně zkomplikovalo práci našim uklizečkám, ale díky zvýšenému úsilí bylo vše zvládnuto včas. Děkuji městskému úřadu za pozitivní přístup k celkové rekonstrukci a věřím, že doba soustavného a finančně velmi náročného "lepení záplat" již navždy pominula.

Akce v nejbližší době
Školní rok se rozběhl v plném tempu. Kromě "tradiční výuky" a využívání alternativních metod se zaměřujeme na zavádění zážitkových programů zaměřených na osobnostní a sociální výchovu (OSV) a vzdělávání žáků i učitelů. Během září pět tříd (tři šesté a dvě první) absolvovalo takovéto programy. OSV se výslovně zaměřuje na ty stránky osobnosti, které jsou rozhodující pro uspokojivé zvládání osobního života, mezilidských vztahů a některých nároků na pracovní dovednosti v moderní společnosti. Za tímto účelem většinou používá prožitkové metody. Žáci nejsou pouze informováni, ale učí se jednat přímo v modelových situacích. Odnášejí si posilující osobní zkušenost. Jsou ohleduplnější, odvážnější a podnikavější. Navíc jsou méně zranitelní vůči těm sociálně patologickým jevům, které vyrůstají z nedostatku sebevědomí, mezilidských dovedností a z neschopnosti uplatnit se v současném světě.
Hlavní důvody pro zavádění OSV do škol jsou ekonomické. Žáci, kteří plně rozvinou svou osobnost, sebedůvěru a mezilidské dovednosti, obstojí v konkurenci na trhu práce.
Díky rámcovému vzdělávacímu programu mohou školy do své praxe zavádět nové kurzy či předměty, které se zaměřují na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Jde pouze o koncepční rozhodnutí té které školy, zda svým žákům takové vzdělávací programy zpřístupní nebo nikoli.

Vzdělávání učitelů - ředitelské volno 6. - 7. 10.
6. - 7.10. 05 bude na naší škole z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. V těchto dnech se převážná část pedagogického sboru zúčastní dvoudenního semináře v Sedleci, zaměřeného na komunikační dovednosti a metody pro vytváření bezpečného klimatu při tvorbě školního vzdělávacího programu. V obou dnech bude zajištěn celodenní chod družiny (i pro děti nenavštěvující pravidelně družinu) a školní jídelny.

Závěr
Ještě jednou bych rád poděkoval všem firmám, rodičům a učitelům, kteří v průběhu prázdnin pracovali ve škole a odvedli velmi kvalitní práci. Celé české školství čeká reforma systému vzdělávání. Během dvou let musíme připravit vlastní vzdělávací program. V tomto období se chceme častěji obracet na rodičovskou veřejnost s žádostí o spolupráci. Od ledna 2006 by měla být na škole obnovena školská rada, složená se zástupců rodičů, učitelů a zřizovatele. Čeká nás velmi náročný úkol, ale věřím, že ho společně zvládneme. Přeji všem pevné zdraví, hodně optimismu a pohody.

Mgr. Jaroslav Březka

Vesele do školy

Ne každému vyšlo prázdninové počasí vstříc, jak očekával, ale kupodivu s nástupem dětí do školy se objevilo slunce nejen na obloze, ale i na většině tváří našich žáků. Při zahájení nového školního roku panovala překvapivě mezi dětmi velmi dobrá nálada. Naši malí prvňáčci trochu zakřiknutě přicházeli ruku v ruce s rodiči, děti na prvním stupni zkoumaly "nové paní učitelky" a žáci druhého stupně s halasem obsazovali své učebny. Všichni si sdělovali své prázdninové zážitky a chystali se na opětovné pravidelné plnění svých školních povinností, ale také i na spoustu příjemně prožitých třídních a školních kulturních a sportovních akcí. V prvních dvou týdnech ještě děti doháněly díky teplému počasí odpolední koupání a ostatní aktivity, které jim o letních prázdninách hatilo horší počasí, nicméně ve druhé polovině měsíce již musely zapnout naplno a věnovat se poctivě škole. Všichni si přejeme, aby se našim dětem povedl co nejlépe i tento školní rok, ať se jim splní jejich touhy, přání a očekávání a ať si odnesou do života ze školních lavic jen samé krásné prožitky a mnoho nových zajímavých vědomostí.
Zážitkový pobyt 6. tříd
V termínu od 12. září do 18. září odjely děti šestých tříd na společný zážitkový pobyt do malebného prostředí jihočeského Hrachova u Sedlčan. Jednalo se o interaktivní projekt podporovaný v rámci školství odpovídajícími orgány EU, kdy cílem je co nejvíce prohloubit mezi nově se vytvořenými dětskými kolektivy, na které jsou kladeny nové požadavky a seznamují se s novými podmínkami, přátelské vztahy, navodit atmosféru důvěry, spolupráce.
Program se snaží vytvořit v každém malém jedinci zdravě sebevědomou osobnost, která však chápe a respektuje ostatní, pomáhá jim. Děti jsou vedeny k empatii a sociálnímu chování. K tomu sloužilo mnoho her, sportovních akcí, výletů do okolí, které byly také proloženy úkoly zaměřenými na posílení kolektivu, komunikaci a vzájemné poznávání.

Mgr. Josef Koting

Beseda s polárníkem Václavem Sůrou

I když tomu počasí venku neodpovídalo, dne 7. června 2005 navštívil naši školu pan Václav Sůra. Polárník a výborný vypravěč, který bydlí v nedalekých Jirnech.
Ještě než počátkem dubna tohoto roku odjel na měsíční výpravu k Severnímu pólu, slíbil mi, že pokud se v pořádku vrátí, přijde povyprávět o své cestě i do naší školy. Jsem ráda, že jsem mohla dětem představit svého kamaráda, který má takového zvláštního koníčka.
Vašek dětem vyprávěl o tom, kde se v něm vzala dobrodružná povaha a o táborech, na které jako dítě jezdil. Přinesl dětem ukázat pravé polární boty, oblečení, které se mu v extrémních podmínkách osvědčilo a také certifikát, který obdrží od ruských polárníků-pořadatelů ten, kdo dosáhne pólu. Děti viděly i nesestříhaný film, který Vašek natočil pro Českou televizi a který bude odvysílán.
Vedoucím expedice 2005 byl známý ruský polárník a přítel Vaška, Viktor Bojarski. Mezinárodní desetičlenná výprava k severní točně se sešla na Špicberkách. Po krátké aklimatizaci byli účastníci převezeni vrtulníkem na plovoucí letiště a základnu Borneo.
Odtud vyrazili s veškerými zásobami a výstrojí po ledových krách směrem k Severnímu pólu.
Vše si táhli polárníci za sebou na saních. I přes velmi nepříznivé podmínky, kdy se teplota vzduchu pohybovala mezi -30°C až -45°C, dosáhla polární expedice 19. dubna 2005 v 15:45 SEČ pólu. Vašek vyprávěl poutavě i o svém osobním dobrodružství a o nebezpečí, kdy se pod ním prolomil led a on se musel vlastními silami dostat na ledovou plochu. Prozradil dětem, jak vypadal takový běžný polární pochod, jak si polárníci vařili, jak nocovali ve stanech, jak se obávali ledních medvědů. Dozvěděli jsme se, že dobrou náladu dodávaly Vaškovi písničky Anety Langerové.
Dvě hodiny našeho povídání utekly velmi rychle. Děti měly mnoho dotazů, které se Vašek snažil zodpovědět. Odkázal je i na svoje webové stránky www.severni-pol.com.
Pak nám stihl ještě sdělit svoje další plány. Rád by vybudoval 1. české polární muzeum, které by obsahovalo historii a současnost českého polárnictví. Samozřejmě, že by se rád zúčastnil dalších zajímavých expedic. Z "tajných kuloárů" jsme se dozvěděli, že přemýšlí o návštěvě Jižního pólu. K tomu děti připravily Vaškovi rozsáhlý plakát (3mx1m) s články a obrázky o Antarktidě, který ho mile překvapil.
Na závěr nám pak už pouze zbylo moc a moc poděkovat a popřát ke splnění velkých a krásných cílů především zdraví, hodně sil a mnoho štědrých sponzorů.

Mgr. Marcela Havelková, třídní učitelka 7.A

První den

31. srpna večer
…musíš jít brzy spát! Zítra vstáváš, stává se z tebe školák. Těšíš se? Začnou ti povinnosti. Žádné hraní, budeš muset psát úkoly…. Bylo to také takové u Vás doma?
1. září bylo prvním školním dnem pro 66 dětí, které nastoupily do prvních tříd Základní školy Úvaly. Dvě třídy byly umístěny v budově č. 7 a jedna v "Domečku". Děti i rodiče 1.A a 1.C se se svými třídními učitelkami, paní Annou Jaklovou a Danou Tůmovou, seznámili již v průběhu školního roku 2004/2005 na akcích pro budoucí prvňáčky. Třetí první třídu převzala z organizačních důvodů nová paní učitelka Mgr. Radana Bittnerová.
Na vytvoření pěkného prostředí se podíleli také rodiče, a to jak finančně, tak i prací. Třídy byly vymalovány, byl zakoupen nebo renovován nábytek a koberce. O výzdobu se postaraly paní učitelky. Vše se dolaďovalo v posledním týdnu srpna. Na lavicích byly připraveny první učebnice a malé dárky na uvítanou. Třídy mohly přivítat prvňáčky.
Bude se jim tady líbit? Budou se tady cítit bezpečně? Budou sem chodit rádi? Tyto otázky se honily a stále ještě honí hlavou nejen těmto třem učitelkám. Jaká bude asi odpověď?
Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se podíleli na vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro děti.
Těšíme se na další společná setkávání a vzájemnou spolupráci.
Přeji hodně úspěchů dětem, rodičům a pedagogům ve školním roce 2005/2006.

Blanka Morávková

detail

První den ve škole, ještě s rodiči

Netradiční zahájení školního roku třídy 5.A

Tak jako v loňském roce jsme zahájili nový školní rok výchovně vzdělávacím pobytem, dříve nazývaným škola v přírodě. Ze třiceti žáků se pobytu zúčastnilo dvacet tři. Vyjeli jsme 4. září do "Máchova kraje", kde jsme pobývali do 10. září ve Starých Splavech v penzionu Nový Mlýn. Pobyt se vydařil nejen díky krásnému počasí, ale i skvělému učitelskému týmu (pí Věra Nováková, pí učitelka Jana Sigmundová), báječným dětem a velmi chutné stravě. Velký obdiv patří Matouši Novákovi, který navzdory svému handicapu s námi absolvoval mnoho výletů. Za necelý týden jsme toho zažili spoustu: projížďka výletní lodí po Máchově jezeře, výstup na hrad Bezděz, návštěva památníku K. H. Máchy v Doksech, exkurze ve sklárně v Novém Boru a následný nákup v prodejně sklárny. Nechyběly hry, soutěže, bojovky (i noční), zpěv při kytaře a samozřejmě diskotéky. Věřím, že si děti odvezly z pobytu pěkné zážitky a že jim v paměti zůstanou hezké vzpomínky.

třídní učitelka, Mgr. Jitka Linhartová

Říjen v Městském domě dětí a mládeže Úvaly

…… a je to tady. Prázdniny nám utekly jako voda a byly tak trochu uplakané, ještě že je tu babí léto. Taky máte pocit, že byste se potřebovali ještě chvíli nechat hladit slunečními paprsky a čerpat tolik potřebnou energii? Snad nám to vyjde, ale pro všechny případy jsme připravili několik akcí pro dobrou náladu, poučení, pobavení a jedno setkání s krásou.
6. 10. odd. SPV MDDM pořádá zájezd do Aquaparku Kladno. Bližší informace u pí Procházkové.
7. 10. pořádáme výlet na kolech do Klánovic, sraz v 9.00 h u MDDM,
8. 10. od 14 h v Galérii MDDM je připravena VÝSTAVA akad. soch. MILOSLAVY KAŇKOVÉ, prezentující keramické práce kombinované se sklem,
12. 10. od 17 h v sálku DPS bude divadelní představení DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ v provedení divadelní skupiny BERUŠKA,
15. 10. se koná v 9 h KOLOBĚŽKIÁDA u MAMUTA pro všechny, kteří chtějí soutěžit na koloběžce, tříkolce, kole.
V letošním roce je vyhlášena zvláštní kategorie pro skejťáky!! Startovné je 10 Kč.

15. 10. v MDDM akce pro všechny mladé lidi TAK TROCHU ÚLET, na které můžete vystavit něco ze své tvorby: obrázek, sochu, plastiku, fotografii, řezbu apod. Dále si můžete přijít zabubnovat, zazpívat, zatančit, zahrát divadlo apod.
Představíme cestovatele MARKA LANGA, jeho fotografie z návštěvy Himalájí a budou se číst úryvky z Markova cestopisu CESTA K TRŮNU BOHŮ- putování Nepálem k Makalu.
O muziku se postará kapela RABAKA, Negy, Jonáš Koukl, budou tu bubeníci, zazní digeridoo apod.
Mezi vystavujícími bude např. Ilona, Porubák, Hrášek, Zuzka, Karel Bittner…… a hlavně ty.
Vstupné: vlastní výtvor nebo chuť se jít pobavit, od 9 h instalace, v jedenáct to vypukne.
Dotazy, připomínky, náměty - návštěvní kniha www.mddmuvaly.cz.

18. 10. v 9.30 h se v MDDM koná divadelní představení pro nejmenší
ZAJDEME SI DO ZEMĚ POHÁDEK,
25. 10. v galérii MDDM od 18 h pořad ke 120. VÝROČÍ ZPĚVÁCKÉHO SPOLKU SMETANA, připravený panem Dr. Vítězslavem Pokorným a Františkem Smolíkem za finanční účasti kulturní komise města Úval.
Vystoupí tři pěvecké sbory.

Jana Pospíšilová

Galerie MDDM představuje………

Akademickou sochařku paní Miloslavu Kaňkovou
8. 10. ve 14 h bude zahájena výstava keramických prací kombinovaných s barevným sklem, jejichž autorkou je úvalská sochařka paní Kaňková. S její tvorbou jsme se měli možnost seznámit na několika předchozích výstavách a vždy nás příjemně překvapila. I tentokrát přináší tato autorka, známá dokonalým a originálním zpracováním neotřelých témat, něco nového. Paní Kaňkové jsem položila několik otázek.
Co máte nového ve svém ateliéru?
Čuchla jsem si ke sklu, a to tak, že jsem navštívila ve Skalici u České Lípy jednu sklářskou dílnu. A najednou jsem si připadala jako v kouzelné jeskyni, protože barvy ve skle svítí. Měli tam takové fochy, ve kterých byly naskládané skleněné desky a každá byla jinak barevná. Spousta tónů zelené, modré, červené, desky žíhané, flekaté, prostě zázrak. Dělají z nich vitráže a zapékaná skla. Od té doby tam jezdím kupovat různé barevné skleněné střepy, které používám ve svých plastikách a tahle tvorba je pro mě dobrodružství.
Co vás v poslední době nejvíce inspirovalo?
V televizi jsem viděla pořad Luďka Munzara. Byl to takový průvodce po českých rozhlednách, a tak jsem začala dělat takové keramické prosklené věže. A na ostatní se přijďte podívat.
Já už se těším a všechny vás, uměnímilovné, srdečně zvu.

Marka Langa
mnozí neznáte, ale věřte, že je to velice zajímavý mladý člověk. Umí malovat, fotografovat, cestuje a nyní začal i psát knížku. S jeho fotografiemi z Himalájí a dojmy z cest se můžete seznámit 15. 10. od 11 h na akci TAK TROCHU ÚLET.
Ať se vám líbí.

A to je dnes vše.
Hezký říjen vám přeje

Jana Pospíšilová

PS. A nezapomeňte přijít!


Pozvání na výstavu
KARLA BITTNERA

Vážení spoluobčané a přátelé naší přírody Úval a okolí!
Srdečně vás všechny zvu na svou výstavu ekologické tvorby ve výtvarném stylu
ÚVALSKÝ NEW UNDERGROUND GREEN ART,
která se koná v sobotu 15. října 2005 v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech od 11 do 20 hodin.
U příležitosti této výstavy bude dán prostor pro vaše názory, připomínky a rady. Zároveň se uskuteční podpisová akce za účelem následující problematiky: V současné době dochází k nešetrnému přístupu k těžbě dřeva v lesní lokalitě ÚVALY - KLÁNOVICE. Vzhledem k tomu, že jde o vážnou situaci, prosím pomozte této naší iniciativě, která by měla přispět ke zlepšení a změně hospodaření v lesním hospodářství a těžbě dřeva v našem malebném údolí Králičiny a v Klánovickém lese.
Pro zdar věci je třeba za společného úsilí vykonat mnoho práce - SOS.
Ahoj. Váš

Karel Úvalský
Foto: Kdo ke zlu mlčí, sám zlo tvoří.

P O Z V Á N K A

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech zve na pořad připravený ve spolupráci s Dr. Vítězslavem Pokorným a Františkem Smolíkem, za finanční účasti kulturní komise rady města Úvaly
VEČER PÍSNĚ
věnovaný 120. výročí Zpěváckého spolku SMETANA v Úvalech v úterý 25. října 2005 od 18.30 hodin v galerii MDDM.
Účinkují:
Úvodní slovo a průvodce večerem František Smolík
Chrámový sbor při kostele
Zvěstování Páně v Úvalech, vede Marta Hejsková.
Pěvecký soubor Základní školy v Úvalech, vede Marie Landgráfová.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly,
vede Dr. Vítězslav Pokorný, na klávesy doprovází Eva Nádeníčková.
Sólový zpěv Martin Vydra, na klávesy doprovází Eva Nádeníčková.
Vstupné dobrovolné


detail

Rozloučení s prázdninami

Za rozloučení s prázdninami lze považovat náš výjezd na mistrovství Evropy v Show Dance do Bělehradu. Naše pětice tanečnic se 1. 9. zašla podívat do školy a hned 2. 9. vyrazila na první mezinárodní šampionát do Srbska s choreografií Máši Marouškové "Víno". Vzhledem k vysoké úrovni tanečníků Show Dance v Evropě jsme nečekali žádný zázrak, a tak 14. místo pro nás znamenalo výborný výsledek, za který jsme dostali poděkování vedoucího české výpravy. Naši republiku reprezentovali ještě RAK Beroun (9) a TS Angeles (13). Do finále se probojovaly tři srbské, dva slovinské a jeden slovenský tým. A ještě jména našich reprezentantek: Kateřina Opálková, Monika Perglerová, Michaela Kučabová, Michaela Řeháková a Lucie Hofmannová.

Alena Sismilichová
Foto: Naše tanečnice na ME v Bělehradu:L. Hofmanová, M. Perglerová, M. Řeháková, K. Opálková a M. Kučabová

Poděkování

Dům dětí a mládeže v Úvalech má novou podlahu v tanečním sále.
Děkujeme svým sponzorům. Dětem se bude určitě tančit výborně, a nejen jim.

pracovnice MDDM

Chcete se zbavit věcí a někomu jinému tím pomoci?

Zkuste zpeněžit nepotřebné oblečení, obuv, sportovní potřeby a jiné věci pro sezónu PODZIM - ZIMA
DĚTSKÝ BAZAR
bude dne 14. a 15. října 2005 v mateřské škole v Kollárově ulici v Úvalech.
Příjem věcí určených k prodeji bude v pátek 14. října mezi 15.00 - 19.00 h.
Prodej v sobotu 15. října mezi 8.00 - 11.00 h.
Výdej neprodaných věcí a utržené hotovosti v sobotu 15. října mezi 17.00 - 18.00 h.
Věci určené k prodeji opatřete cedulkou s požadovanou cenou tak, aby nemohlo dojít k jejímu stržení, jinak za ztrátu věcí neručíme. Zboží prosím sepište do potřebného seznamu.
Zisk z této akce bude věnován mateřské škole.
Informace na tel. č. 602 853 477 nebo 602 830 602.
 

 

S P O R T

Úvalské fotbalové zázraky pokračují

Je to jen několik měsíců, kdy úvalští fotbalisté potěšili své fanoušky postupem do I.A třídy.
V sobotu 10. září došlo na fotbalovém hřišti k další významné události. Za přítomnosti náměstka hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje pana Podzimka, zástupce ČSTV Praha-východ pana Kuchty, starosty města Ing. Černého, místostarostky Ing. Horové, zastupitelů města, předsedy oddílu kopané SK Úvaly pana Kopače, výboru oddílu a příznivců kopané byla slavnostně otevřena nová budova se šatnami. Završila se tím několikaletá usilovná práce výboru oddílu kopané, členů oddílu a sportovních příznivců. To, po čem toužilo několik generací fotbalistů, co bylo po celá desetiletí nedostižným přáním a zdálo se nesplnitelným snem, se stalo skutečností.
Úvalské fotbalové hřiště včetně šaten bývalo ještě nedávno ostudou pro oddíl s bohatou sportovní historií. Hrací plocha měla sklon, byla z větší části škvárová, jen tu a tam vykukoval mizerný trávník. Objekt šaten pocházel z roku 1946 a původně sloužil jako vězeňský barák kdesi v pohraničí. Nový výbor oddílu kopané se nejdříve rozhodl pro celkovou rekonstrukci hrací plochy, která byla předána do užívání v roce 2002. Téměř přesně po třech letech se podařilo dokončit stavbu nového objektu se šatnami a dalším kvalitním zázemím pro sportovce i činovníky klubu. V přízemí budovy jsou šatny pro hráče včetně potřebného vybavení, místnost pro rozhodčí, v 1. patře se nachází kancelář oddílu a byt pro správce areálu. Objekt byl vystavěn v letech 2003 - 2005 za finanční pomoci Krajského úřadu Středočeského kraje, Sdružení TJ SK Praha-východ, přispěním města Úvaly a mnoha sponzorských darů. Jak řekl při slavnostním proslovu pan Podzimek, podpora populárního sportu, jakým fotbal bezesporu u nás je, se netýká pouze dospělých, ale má velký význam také pro děti a mládež.
Je zřejmé, že činnost výboru oddílu kopané, který pracuje ve složení Václav Kopač, Karel Linhart, Miroslav Černý, Josef Krutský, Jindřich Lízner, Karel Hájek, Karel Kašička, Martin Šindelář a Petr Kostka, přináší pozitivní výsledky jak po sportovní stránce, tak i v oblasti investic oddílu. Ve výboru se sešli obětaví lidé, kteří jsou jistě schopni uskutečnit další smělé plány.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

detail  detail  detail

Nové šatny na fotbalovém hřišti
Přestřižením pásky byl objekt šaten předán k užívání fotbalistům (na snímku starosta města Ing. Černý, předseda fotbalového oddílu Kopač a zástupce hejtmana Středočeského kraje Ing. Podzimek)
Program slavnostního otevření šaten na hřišti zpestřily sličné mažoretky z Kolína

Fotbalisté úspěšně hrají v I.A třídě

Pokud by se někdo domníval, že fotbalové "áčko" jako nováček v I.A třídě bude mít ze soupeřů respekt, mýlil by se. Dosud odehrané zápasy dosvědčují, že je většinou rovnocenným soupeřem.
V úvodním utkání hraném 20. 8. náš celek odjel do Týnce nad Sázavou. Od první minuty jsme domácí přehrávali, ale kvůli několika hrubým chybám v naší obraně mohl soupeř otevřít skóre. To se změnilo po půlhodině hry, kdy po centrovaném trestném kopu se míč dostal k naší nové posile Michalovi Kauckému a ten hlavou poprvé rozvlnil síť. O několik minut později se stejný hráč znovu dostal do šance, ale střela těsně minula pravý horní roh branky. Do poločasu mohl zvýšit náskok Jaroslav Jiřík, ale netrefil prázdnou branku. V druhé polovině utkání chtělo mužstvo pojistit jednobrankový náskok, ale soupeř nádhernou střelou z pětadvaceti metrů vyrovnal. Po obdržené brance trenér našeho mužstva poslal na hřiště postupně tři nové hráče. Gól mohl vstřelit Martin Šindelář, ale bohužel z pěti metrů poslal míč do náruče domácího brankáře. V závěru se obě mužstva snažila strhnout vítězství na svou stranu a náš brankář Radek Havel musel předvést několik výtečných zákroků. O prvních třech bodech pro náš celek rozhodl po centru Pavla Korbeláře čtvrt hodiny před koncem Rosťa Vojtěch. Utkání Metaz Týnec - SK Úvaly skončilo naším vítězstvím 2:1.
První mistrovské utkání v I.A třídě na domácím trávníku se hrálo 27. 8., kdy jsme hostili mužstvo TJ Litol. Již několik minut po zahájení hry vyzkoušel pozornost brankáře soupeře Jaroslav Jiřík, ale jeho prudkou střelu z 25 metrů brankář vyrazil. Převážná část prvního poločasu probíhala ve středu hřiště a obě mužstva narážela na zabezpečené obrany. Krátce po zahájení druhé půle utkání vybojoval míč Michal Kaucký, poslal ho Rosťovi Vojtěchovi, který přihrál před branku a nikým nehlídaný Aleš Zikmund dopravil míč do sítě. Poté zesílil tlak soupeře, naši hráči se jakoby vytratili ze hřiště a bylo otázkou času, kdy dojde k vyrovnání. To se stalo po chybě Václava Nováka v 78. minutě.
O pět minut později stálo při soupeři štěstí, když střela Aleše Zikmunda skončila na tyči. Vzápětí se hostující celek dostal do vedení. A jen díky Radku Havlovi, který v 87. minutě chytil sólo hostujícího hráče, jsme neprohrávali o dvě branky! Pak se do šance dostal Jaroslav Jiřík, ale jeho hlavička mířila nad břevno. Zklamaní diváci již odcházeli, když po levé straně pronikl Martin Ganaj a v 89. minutě vyrovnal na 2:2. Těsně před závěrečným hvizdem po závaru před brankou dorazil míč do sítě Martin Ganaj a zajistil mužstvu další tři body. Zápas SK Úvaly - TJ Litol jsme vyhráli 3:2.
V neděli 4. 9. jsme sehráli další utkání I.A třídy v Benátkách nad Jizerou.
V první půli viděli diváci vcelku vyrovnaný fotbal. Velkou naši šanci zahodil Petr Pejša, který z nadějné pozice přestřelil. První branku, po pěkném výpadu Jaroslava Čermáka ve 35. minutě, vstřelil Jan Kahuda. Naše mužstvo vedení bohužel neudrželo. Po pěti minutách po chybě naší obrany domácí vyrovnali. Ve druhém poločase měl soupeř převahu, kterou potvrdil dvěma góly. Katastrofický scénář druhého poločasu dovršil závar před naší brankou, ruka Jaroslava Čermáka, jeho vyloučení a proměněná penalta domácích. Po postupové eufórii dostalo úvalské mužstvo studenou sprchu a snad si vybralo nováčkovskou daň. Utkání TJ Kopaná Karbo Benátky-SK Úvaly jsme prohráli 1:4.
V dalším zápase na domácí půdě 10. 9. jsme fotbalisty z Rožďalovic porazili 1:0. O tomto utkání a dalších se čtenáři dovědí příště.
Podle záznamů z utkání sepsal

Ing. Vladislav Procházka

Nekrolog a vzpomínka na MIRKA HOCHMANA

Ne, opravdu již není mezi námi a těžko se mi to vyslovuje. Nevěděl jsem ani, že je to skutečnost a dozvěděl jsem se o tom až po přečtení v Životě Úval.
Mirka Hochmana jsem znal velice dlouho. Seznámil jsem se s ním, s jeho sestrou a pak s rodinou, když bydlel v Úvalech za války a pak po válce. Často jsme se stýkali a mé nejlepší vzpomínky jsou z období házené v Sokole. Byl velmi aktivní a odpovědný jako hráč v české házené na obraně v sokolském družstvu a podílel se na výsledcích v postupu družstva do první ligy až do konce zápasů o první místo v tabulce v letech 1950/51.
Jeho síla a dobré výsledky byly v tom, že dodržoval dohodnuté zásady, byl tichý, kamarádský, rád se společně bavil. Jeho vstřícnost ke spoluhráčům a odpovědnost na výsledcích byla příkladná. Velmi se radoval z výsledků, které jsme docilovali.
Po studiích na vysoké škole se věnoval stavební činnosti, ale házené zůstával stále věrný i v pozdější době. Po zavedení mezinárodní házené v Československu jako hráč a v pozdější době jako divák se velmi rád vracel mezi nás, bývalé hráče do Úval.
V poslední době, po smrti Rudolfa Mosteckého, jsme zůstali jenom tři bývalí hráči z původního mužstva, nyní jsme jen dva. Mirek Hochman nás opustil tak tichý, jak vždy býval.
Těžko se mi připomíná všechno, co jsme prožívali jako mladí a pak i ve stáří. Proto jsem velice smutný, že vím, že jeho odchod rozmnožil řady házenkářů již navždy nepřítomných.
V našich vzpomínkách však zůstane tak, jak jsme ho znali, jak s námi byl a radoval se.

Jirka Pilát

 
 

S P O L K Y

Junák hlásí

V letošním roce oslovila naše středisko humanitární organizace "Člověk v tísni" s návrhem, abychom se zúčastnili sbírky na stavbu školy v Africe. Tato škola se má stavět v Etiopii, která je jednou z nejchudších zemí na světě. Číst a psát se zde naučí jen polovina dětí. Organizace "Člověk v tísni" usiluje o stavbu škol a tím pomáhá zvyšovat vzdělanost místních obyvatel. Sbírka v minulém roce již umožnila začátek stavby a
v současnosti se dokončují práce na škole pro 160 dětí. Letošní sbírka je určena pro stavbu školy ve vesnici ASORE.
V Úvalech bude sbírka uspořádána v sobotu 15. října dopoledne.
POMOZTE POSTAVIT ŠKOLU V AFRICE !

středisková rada Junáka

Hledáme zpěváky a zpěvačky

Náš úvalský komorní pěvecký sbor CHRISTI vstoupil již do pátého roku své pěvecké a společenské činnosti. Sbor vznikl v létě 2001 a v současnosti má 15 stálých členů a 4 externí, příležitostné zpěvačky a zpěváky.
Pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného, korepetice, varhanního a klavírního doprovodu a též i odborné konzultace Mgr. Evy Nádeníčkové se sbor zaměřuje na klasickou duchovní píseň, reprezentovanou například husitskými chorály, středověkými duchovními písněmi, motety, vánočními a velikonočními koledami, nebo tvorbou Adama Michny z Otradovic. Sbor účinkuje vedle církevních akcí i při kulturně společenských událostech, například literárně hudebních večerech, adventních a velikonočních setkáních apod. Vystoupení sboru se v Úvalech i v okolí již stala tradicí. Kromě písní a skladeb s varhanním a klavírním doprovodem zařazuje do svého repertoáru i skladby bez doprovodu - a cappela a sólová vystoupení členů sboru Marty Ženaté ze Škvorce a Martina Vydry z Úval. V průběhu téměř pěti let své existence se sbor také třikrát účastnil republikového Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a v loňském roce středočeského pěveckého festivalu v Jílovém u Prahy pod názvem "Jílovské zpívání".
Do konce letošního roku účinkuje sbor CHRISTI v úterý 25. října v galerii Městského domu dětí a mládeže v Úvalech společně s úvalským chrámovým sborem a pěveckým souborem žáků místní základní školy na pěveckém večeru věnovanému 120. výročí Zpěváckého spolku "Smetana" v Úvalech. V prosinci potom sbor CHRISTI uskuteční adventní a vánoční koncerty v Úvalech a ve Škvorci.
Vedení sboru CHRISTI hledá další zpěváky a zpěvačky, zájemce o sborový zpěv bez věkového omezení. Znalost not není nutná, jediným požadavkem je aktivní zájem o sborový zpěv. Sbor zkouší v Úvalech každé pondělí od 18 hodin v Husově kapli, Pražská 180.
Členové sboru tvoří báječnou partu bez ohledu na věk. Přijďte mezi nás, přijďte si zazpívat, přijďte si "vyčistit" hlavu od každodenních starostí a získat klid srdce i duše, těšíme se na vás!
Přihlásit se lze přímo při zkoušce, nebo získat informace na telefonu 281 983 150, mobilním telefonu 607 120 386.

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru

 
 

C Í R K E V

BLAHOPŘEJEME

1. září t.r. uplynulo již 5 let od doby, kdy byla do naší náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech ustanovena do úřadu faráře Mgr. Jitka Pokorná. Od té doby se mnohé událo. Svou aktivitou a životním elánem, hloubkou své víry sestra farářka "nakazila" mnohé členy naší náboženské obce. Rozvinula duchovní péči i ve středisku Praha-Újezd nad Lesy, ve Škvorci, v Českém Brodě, pravidelné bohoslužby slouží i v úvalském domově důchodců. Společně se svým manželem Dr. Vítězslavem Pokorným se zasadila o úpravu koupeného rodinného domku v Úvalech, na Pražské ulici 180, na faru CČSH a Husovu kapli, a tak se můžeme až po více jak osmdesáti letech každou neděli scházet v našem vlastním Božím domě. Již třetím rokem vede křesťanskou výchovu hrou pro děti při Husově kapli a také dramatický a výtvarný kroužek. S výsledky činnosti jsme se již mohli v Úvalech přesvědčit na vlastní oči. Stala se hlavním organizátorem ekumenických setkání křesťanských církví v Úvalech, ekumenické spolupráce se účastní i ve Škvorci a v Českém Brodě.
Velkou oporu má sestra farářka Jitka ve svém manželovi Dr. Vítězslavu Pokorném. Pod jeho vedením vstupuje do pátého roku své činnosti komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly, trojnásobný laureát Festivalu duchovní hudby pořádaného každoročně v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, sbor je společně s úvalskými a škvoreckými církvemi spoluorganizátorem adventních a vánočních koncertů v Úvalech a ve Škvorci.
V měsíci říjnu oba manželé společně oslavují svá významná životní jubilea. Sestra farářka Mgr. Jitka Pokorná dosahuje na "abrahámoviny", dožívá se 50 let, její manžel Dr. Vítězslav Pokorný, jinak také kronikář města Úvaly, se dožívá 55 let. Upřímně oběma blahopřejeme, přejeme bohatou úrodu na vinici Páně, která přispěje k více lásky a porozumění mezi lidmi, a do dalších let hojnost Božího požehnání, zdraví, rodinné štěstí a ten "nakažlivý" životní elán a entuziasmus.
Za celou Náboženskou obec Církve československé husitské v Úvalech, včetně středisek v Praze-Újezdě nad Lesy, ve Škvorci a v Českém Brodě

Vladimír Kazda, předseda rady starších

Církev československá husitská
v Úvalech koná v Husově kapli, Pražská 180
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE k památce zesnulých
V NEDĚLI 31. ŘÍJNA 2005 VE 14 HODIN.
Srdečně jsou zváni nejen členové náboženské obce, ale i ostatní občané!
(Jména vzpomínaných přijímá Farní úřad CČSH, Pražská 180, Úvaly nejdéle do středy 26. října 2005)


Kulturní památka v Úvalech?

Tak jako se dnes volá po záchraně různých lokalit, tak jako se volá po větší všímavosti a všímavosti k našemu okolí, tak přesně volají památky minulosti.
Od západních Čech směrem do vnitrozemí na nás hledí místo majestátně se tyčících věžiček kostelů, zdravých lesních porostů a čistých potůčků pouze starosti: jak pomoci?
Úvaly se rychle zvětšují, budou jistě v budoucnu důstojným předměstím hlavního města.
A co z minulosti?
Památkovým úřadem chráněných je zde málo míst a pomalu upadají v zapomenutí. Dlouho ukrývaná socha prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic z roku 1869 stojí dnes na čestném místě úvalského náměstí, dům číslo popisné 6 z roku 1840 je důstojně opraven. Archeologické lokality Lhota, Vidrholec z 8. století skrývá chráněná úvalská Obora. Zůstává tu ještě kostel - zasvěcený Zvěstování Panně Marii v nynější podobě od roku 1724. Zde se chci na chvíli zastavit. Zřejmě to je památka nejstarší, zde v Úvalech. Památka, z které na nás dýchá podivuhodná krása baroka. Vzešla z životní radosti našich předků, postavená a chráněná úvalskými rodáky po staletí, lidmi, z kterých vyrostla i naše generace. Kostel není doposud tak doničen jako jsou zničeny například kostelíky v západních Čechách.
Ale kde bude za několik let estetický půvab?
Během let se kostelní lavice staly domovem červotoče, taktéž svatostánek a oltářní stupně. Je nutné opravit střechu kostela, do které zatéká, dát do pořádku mechanismus ovládající zvony, opravit varhany, vestibul, schodiště. Na vnitřní stěny kostela a omítky neblaze působí i vlhkost vzniklá podmáčením kostela. Venkovní ochrana zdí, nátěry, to vše jsou záležitosti k rekonstrukci, aby toto místo mohlo sloužit důstojně další staletí, aby bylo kde pořádat ekumenická setkání církví, více koncertů, adorací, setkání společenství a všeho, co k tomuto místu patří.
Klenot, který bez finanční pomoci nás všech, kteří v Úvalech žijeme, může zaniknout, tak jak tento osud potkal kostelík, který v 18. století stál v místech, kde byl v době nedávno minulé postaven vodojem. Dnes se v těchto místech pouze říká: "U kostelíku".
Na opravu úvalského kostela farní úřad pořádá sbírku, příspěvky od občanů i firem lze zasílat buď na účet Římsko- katolické církve:
Česká spořitelna, č. účtu: 0424942309/0800, var. symbol: 43751148, konst. symbol: 0308, specifický symbol: 45
nebo předat při veřejných sbírkách.
Podrobné informace na telefonním čísle: 604 849 496.

Farní úřad Úvaly

 
 

H I S T O R I E

120 let Zpěváckého spolku SMETANA

Konec tíživého období v dějinách českých zemí, charakterizovaného tzv. bachovským absolutismem v celé tehdejší rakouské monarchii, přinesl revoluční rok 1848. I když revoluce skončila porážkou revoltujících, zejména vysokoškolských studentů, tak ve svém důsledku přispěla ke zrušení roboty a k rozvoji politické a zejména spolkové činnosti v širokém měřítku. Po celé období od 60. let 19. století byly zakládány první měšťanské organizace a spolky. Nebylo tomu jinak ani u nás v Úvalech. Tato vlna aktivní spolkové činnosti, ovlivněná značným růstem počtu obyvatel městečka Úvaly, také vedla v 80. a 90. letech 19. století ke vzniku celé řady spolků a zájmových organizací.
Roku 1885 byl z podnětu úvalského řídícího učitele Františka Podholy a také jeho velkým osobním úsilím založen Zpěvácký spolek SMETANA.
Nejprve vznikl pouze jako mužský pěvecký sbor a jeho členy v prvopočátcích se stali především železniční a cukrovarští úředníci. Spolek Smetana navazoval na zaniklý vlastenecký spolek ŽIHADLO z roku 1860, který se věnoval především předčítání tvorby tehdejších českých básníků a spisovatelů, zpívaly se české národní písně, organizovaly taneční zábavy. To vše pro povznesení vlasteneckého cítění mezi lidmi. Z toho všeho spolek Smetana vycházel a také do okruhu své působnosti pojal některé členy ochotnického divadelního kroužku. Ženy obohatily členství ve spolku Smetana až v roce 1887 čímž vznikl smíšený pěvecký sbor SMETANA. Sbormistrem se stal učitel B. Čeněk, a tak začala velká a slavná éra pěveckého spolku, který měl místy až 60 členů a se kterým spolupracovaly i mnohé pěvecké hvězdy tehdejší doby. Řídící učitel M. Minářů a od roku 1911, období vzniku Československé republiky až do konce 40. let 20. století, s přerušením v období I. a II. světové války, učitel J. Štancl, byli sbormistři, kteří zanechali v činnosti sboru nesmazatelnou stopu. Únor 1948 a jím nastolený totalitní režim vedl k manipulování se členy sboru a k nucené činnosti celého spolku. Tyto aspekty přispěly k rozpadu spolku v 50. letech minulého století.
Přes složitost doby a okolnosti rozpadu spolku někteří členové nezanechali své pěvecké činnosti a začali příležitostně zpívat v místním kostele Zvěstování Páně a přispěli k založení chrámového sboru. Chrámový sbor při kostele Zvěstování Páně působí v Úvalech i dnes, i když již s obměnami zpěváků a zpěvaček. Přesto jsou zde členové, hlavně členky, pamatující historickou anabázi chrámového sboru přes spojení s klánovickým sborem až jeho trvalým usazením v Úvalech. Je třeba s obdivem připomenout zejména ty, kteří přispěli k rozvoji sboru ve druhé polovině 20. století. Chrámový sbor postupně řídili: pánové Vykoukal, F. Hána, V. Kloss, A. Kouba, A. Verner a paní Hrudková, po spojení s klánovickým sborem koncem 70. let vedli chrámový sbor pánové V. Hrdlic a B. Hejsek ze Škvorce. Od roku 1992 sbor vede paní Marta Hejsková, která původní klánovický sbor doprovázela na varhany od roku 1984.
Myšlenka sborového zpěvu v Úvalech žila, žije a jistě bude žít i dále. Je zde dobrá základna zpěváků a zpěvaček. Vedle chrámového sboru při kostele Zvěstování Páně zde působí ekumenický Komorní sbor CHRISTI Úvaly a tradičně žákovský pěvecký soubor při Základní škole v Úvalech. Všechny tři sbory si můžeme poslechnout na Večeru písně ke 120. výročí spolku Smetana v úterý
25. října od 18.30 hodin v galerii domu dětí a mládeže v Úvalech.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA JEDNÍM TÉMĚŘ ZAPOMENUTÝM VÝROČÍM

Snad díky prázdninovému "okurkovému" období, kdy řada občanů Úval pobývala na zasloužené dovolené často mimo město, snad zahlcením měsíce srpna připomínáním jiných výročí, často nemilých, přešla téměř zapomenutím výročí, která svým důsledkem změnila Úvaly nejen jako rozvíjející se město, ale zasáhla i duše našich mnohých předků. Mám na mysli 160. výročí dne 20. srpna, kdy Úvaly projel první vlak z Olomouce do Prahy na Masarykovo nádraží a také 160 let od 1. září, kdy byla na nově vybudované trati Olomouc - Praha zahájena pravidelná doprava.
Dnes si život v Úvalech bez železnice nedokážeme ani představit. Občané se sžili se železnicí a železnice s občany a dnešní dojem je takový, jakoby tu železnice byla odjakživa. Počátky železniční dopravy v Čechách a na Moravě byly provázány s nástupem a rozvojem průmyslové revoluce a kapitalistického podnikání v prvním pololetí 19. století.
Pro náš region nebylo budování železnice bezbolestnou a snadnou záležitostí. Od pradávna byly Úvaly významným místem nejprve na Trstenické obchodní stezce, po zdokonalování silničního spojení v průběhu dalších staletí, na královské cestě, císařské silnici apod. Od roku 1754 byly Úvaly jednou z pěti poštovních stanic mezi Prahou a Kolínem. Formani se svými povozy viděli v železnici nečekanou a nebezpečnou konkurenci. Traduje se, že původně měla železnice vést přes Květnici a Škvorec, neboť značně členitý terén v Úvalech vyžadoval vybudování železničního viaduktu. I sami Lichtenštejnové se obávali dotčení svých pozemků na škvoreckého panství a jejich správce plánu tvrdě bránil. Nakonec pomohla náhoda. Jeden ze stavebních inženýrů se ucházel o ruku dcery ředitele škvoreckého panství a ten mu ji přislíbil, když se zasadí o změnu budované trasy. Tak se i stalo a díky této náhodě dnes jsou Úvaly významným místem na železniční mapě. Byla tedy zvolena náročnější varianta, proto musel být v Úvalech vybudován železniční viadukt, aby mohlo být překlenuto údolí. Tento skvost, "Devět kanálů", z roku 1844 patří v současnosti k nejpozoruhodnějším stavbám na celé zbudované trati Olomouc - Praha. Viadukt vznikal ve složitých podmínkách, zažil rebelie a srocení lidí i se stávkou.
Přes různá úskalí a překážky železniční trať Olomouc - Praha, dlouhá 252 km, byla dokončena a 20. srpna 1845 po ní z Olomouce do Prahy projel slavnostně vyzdobený první vlak. Pravidelná přeprava byla zahájena 1. září 1845. Veškerý personál dodala Severní dráha císaře Ferdinanda, jíž byl provoz této trati pronajat. Na trati z Kolína byly v této době postaveny stanice Nový Kolín, Tatce, Český Brod, Úvaly, Běchovice, Praha. Úvalská stanice je jedna z nejstarších, byla postavena jako třetí v pořadí na trase Olomouc - Pardubice - Praha. Po pěti letech převzal po vzájemné dohodě od 1. ledna 1850 provoz na Severní dráze do vlastní režie stát a začal vyvíjet úsilí o co nejrychlejší rozšíření této moderní dopravní sítě.
Málo je známé, že návrhy na vybudování této železnice byly vypracovány již v roce 1841 a že na trati z České Třebové do Prahy pracovalo na 21 600 dělníků.
Z počátku vyjížděl denně z Prahy jen jeden poštovní vlak, v roce 1846 již dva poštovní vlaky. Stará nádražní budova, čp. 90, dnes jsou zde byty, měla 2 čekárny, 2 kanceláře a byt pro přednostu stanice. Naproti za kolejemi byla vodárna s přístavkem, kde byl byt pro skladníka. Opodál vlevo stálo dřevěné skladiště z roku 1872. Dnešní budova nádraží je z roku 1912. Významnou událostí v životě českého národa a v prvopočátcích železnice byl návrat českých korunovačních klenotů z Vídně do Prahy právě po železnici koncem září 1867 (do Vídně byly odvezeny v roce 1866 při vypuknutí prusko-rakouské války). Do Úval přijel vlak s klenoty 29. září, a jak uvádí kniha Úvaly jindy a nyní, na úvalském nádraží se shromáždilo mnoho lidí z širokého okolí, aby pozdravili symboly českého národa. Nedaleko nádražní budovy byla postavena pyramida, na níž B. Šáchová představovala Čechii, vyhrávala hudba a střílelo se z hmoždířů.
Tak, jak se modernizovala železnice, rostlo a rozvíjelo se i město Úvaly. Již v roce 1929 projíždělo přes Úvaly 115 vlaků denně, v roce 2004 zde projíždělo každý den průměrně 200 vlaků osobní a nákladní dopravy. Dnes se na této trati buduje moderní železniční koridor třetího tisíciletí, dočká se modernizace i železniční stanice Úvaly?

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
Foto: Původní vodárna na nádraží v Úvalech z r. 1845

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly