www.mestouvaly.cz/zivotuval 

11/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Modernizace traťového úseku ČD

Při modernizaci traťového úseku mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly jsou připravovány také změny v železniční stanici Úvaly.

detail
detail

Foto: Před staniční budovou bude nově vybudováno 1. nástupiště
Foto Ing. V. Procházka
Foto: Železniční most v ulici Na Spojce bude nahrazen novou konstrukcí

 
 

K A M   A   K D Y

Přednáška a beseda
O POLÁRNÍ EXPEDICI NA SEVERNÍ PÓL
11. 11. 2005 od 18.30 h v DPS

Mamuťácké mamutění
12. 11. 2005 v 9 h v sokolovně

VÝSTAVA VÍDEŇSKÝCH KRÁLÍKŮ
25.-26.11.2005 v areálu ZO ČSCH Úvaly

Zájezd do divadla Na Fidlovačce
na představení
Jacobowski a plukovník
29. 11. 2005


Pořady MDDM

KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
8. 11. v MDDM od 9.30 h

TOULAVÝ SAXOFONISTA
19. 11. 2005 v 18 h v DPS
(pořad o J. Škvoreckém, vystoupí L. Termerová, J. Kačer, R. Kvíz aj.)

22. 11. v 9.30 hodin v MDDM
divadelní představení
POHÁDKY Z KOČÁRKU

Markéta Jordanová
keramická plastika
Libor Neupauer
fotografie
Iva Pospíšilová
obrazy, grafika
Výstava 2. - 3. 12. 2005 v MDDM

Půjdem spolu do Betléma
vánoční lidová hra
4. 12. 2005 v 10 h v MDDM
staročeský jarmark
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

- Jako nejvhodnější nabídku na provedení stavby "Odvedení dešťových vod lokalita Slovany" stanovila rada firmu Hochtief VSB, a.s. Cena bez DPH činí cca 1,690 mil. Kč. Jedná se o úsek mezi ulicí Chorvatská a Přišimaským potokem. Dále je nutno vybrat dodavatele stavby inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod) ve Škvorecké ulici v části mezi ulicí Chorvatskou a lokalitou 22. Vzhledem k tomu, že jde o celkovou zakázku nad 2 mil. Kč, podléhá vyhlášení veřejné výzvy. Proto bude jednáno o rozdělení zakázky na 2 objednávky mezi město a Čechoslávii tak, aby nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách. Město může být investorem splaškové kanalizace a vodovodu, Čechoslávie investorem dešťové kanalizace.
- Rada byla informována o jednání s obyvateli ulice Kladská, Rumunská a Lužická, kteří nabízeli městu finanční spoluúčast na výstavbě splaškové kanalizace v této oblasti. Byl předložen také zjednodušený projekt. Finanční spoluúčast se pohybuje mezi 5-7 % celkové ceny díla dle projektu firmy Hydroprojekt, který je pro tyto ulice zpracován. Za těchto podmínek radní nedoporučili výstavbu kanalizace provádět a bude projednávána v rámci rozhodování o investicích na rok 2006.
- Bytová komise radě doporučila přidělit jeden z budovaných bytů v čp.181 pí Khanové, která je v evidenci žadatelů o byt. Jedná se o matku se 2 dětmi, která se ocitla v těžké životní situaci. Rada souhlasila.
- Rada vyhlásila výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Úvaly, čp.1144. Podmínkou je provozování služeb spojených se zdravotnictvím.
- Dle zákona o odpadech mají podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) povinnost zajistit si likvidaci odpadu. Někteří měli doposud smlouvu o zajištění likvidace odpadu s městem, což pro město není ekonomicky výhodné. Rada souhlasila s ukončením smluvních vztahů týkajících se směsného komunálního odpadu a uzavřených mezi městem a podnikatelskými subjekty, spolky a organizacemi, které nezřizuje město, s výjimkou těch, které nemají podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost.
- Rada projednávala reklamace na budově DPS:
- zatékání vody do objektu terasou, která je stropem pro prostřední podlaží, kvůli špatně provedené hydroizolaci,
- zatékání vody do objektu suterénem kvůli špatně provedené elektroinstalaci a telefonní přípojce (nelze reklamovat, bylo prováděno městem po předání objektu),
- zatékání vody do objektu suterénem kvůli špatně provedené obvodové hydroizolaci,
- špatně provedená tepelná izolace na terase a střešních nástavbách,
- vysoká poruchovost kotelny.
Dodavatel stavby (PSVS, a.s.) reklamace uznává a ve spolupráci s hlavním dodavatelem (Aš Et, s.r.o.) jsou závady postupně odstraňovány. Rada doporučila zvážit najmutí externího odborníka, který by dohlížel na kvalitu prováděných oprav.
- Rada schválila jmenování pí Ilony Reicheltové vedoucí odboru investic. Současně s tím navrhla místostarostka z odboru oddělit pracoviště životního prostředí, protože činnost odboru je v současné době velmi rozsáhlá a předchozí sloučení zřejmě nebylo nejvhodnějším řešením. Starosta tento návrh podpořil a ostatní radní souhlasili. Pracoviště životního prostředí bude podléhat přímo tajemníkovi úřadu.
- Rada projednávala rekonstrukci severního chodníku v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic (levá strana směrem od závor). Radní se shodli na základních principech rekonstrukce: betonová dlažba barevně členěná, podélná stání pro vozidla, optické rozčlenění chodníku, zeleň, vytvoření 2 přírodních retardérů na náměstí.
- V návaznosti na jednání zastupitelstva byla diskutována rekonstrukce hlavního schodiště u opěrné zídky Pražská. Stávající stěny jsou tvořeny několika různými materiály (pískovec, žulový obklad, lámaný kámen, cihly), rekonstrukce musí být provedena jednotně. Pan Kroutil doporučuje provést tzv. "ztracené bednění" a na to obklad z pískovce, který bude odebrán ze zídky. Ostatní radní s tímto řešením souhlasí. Schodnice budou žulové. Bude proveden odhad nákladů a o spolupráci požádáni členové petičního výboru.
- Rada schvaluje využití služeb správce koupaliště p. Čady pro potřeby VPS v zimním období - 1. 11. 2005 až 31. 3. 2006.
- Ing. Krutský požadoval důslednější kontrolu stavu ulic ve čtvrti Na Slovanech v souvislosti s uzavírkou Škvorecké.
- Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Úvaly ve výši 40 tis. Kč. Příspěvek bude využit na úhradu činnosti asistenta pro dítě.

Ing. J. Horová – místostarostka

Finanční situace města

Tak jak na tom vlastně jsme? Ke konci třetího čtvrtletí jsme měli na účtech zhruba 42 mil. Kč. Od počátku roku příjmy dosáhly částky 85,3 mil. Kč, výdaje pak činily 55 mil. Kč. Na první pohled se částka zdá velmi vysoká, ale stejně jako běžná domácnost, tak i město musí mít nějakou rezervu pro případ naléhavé potřeby. Tu se během minulého a tohoto roku podařilo vytvořit. Sice ještě pořád zbývá několikaleté splácení dluhů řádově v milionech, ale domnívám se, že při rozumném hospodaření a rozumném investování už definitivně nehrozí žádné katastrofické scénáře.
l V průběhu roku proběhly či probíhají investice: kanalizační přivaděč z Riegerovy ulice - přes 10 mil. Kč, rekonstrukce 3 ulic - 5 mil. Kč, opravy ulic - 1 mil. Kč, zídka Pražská + chodník - 1,6 mil. Kč, vestavba 3 bytů - 1,5 mil. Kč, inženýrské sítě k lokalitě 22 - přes 5 mil. Kč, vodovod Radlická - 6 mil. Kč, chodník Husova - 0,5 mil. Kč, rekonstrukce chlapeckých záchodů v ZŠ - 0,5 mil. Kč a mnoho dalších akcí menšího rozsahu.
- Během listopadu nás čeká rekonstrukce MULTITECU pro Policii ČR za 2 mil. Kč a také odkoupení tohoto areálu, doplatek ceny činí 5,5 mil. Kč.
- Splácení dluhů v roce 2005: přes 8 mil. Kč bylo zaplaceno (finanční situace nám umožnila předčasně splatit úvěr od KB, a.s.), ke konci roku nás ještě čekají splátky celkem 6 mil. Kč.

Ing. J. Horová – místostarostka

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se konalo dne 22. 9. 2005

Usnesení č. Z - 072/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností rady města Úvaly za období od 16. 6.2005 do 22. 9. 2005.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 073/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města pro rok 2005 dle předloženého návrhu. Rozpočet je vyrovnaný, výdajová i příjmová část je ve výši 108 915 068,- Kč. Rozpočet je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 074/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje v návaznosti na usnesení č. Z-026/03 koupi areálu MULTITEC v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí, která byla uzavřena mezi městem a společností Multitec Bohemia, a.s., a pověřuje místostarostku Ing. Janu Horovou podpisem kupní smlouvy. Cena k doplacení je 5 500 tis. Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 075/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí přijetím případné dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci opěrné zídky v Pražské ulici.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 076/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje směnu pozemku KN p.č. 298/17 v majetku p. Nováčka o výměře 271 m2 za pozemek KN p.č. 299/4 v majetku města o výměře 271 m2. Oba pozemky se nacházejí v areálu bývalého cukrovaru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 077/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje doplnění žádosti o převod pozemků KN p.č. 3238/14, 3841/24, 3862/12 a 3868/2: Z hlediska platného územního plánu a v jeho rámci schválené pozemky KN p.č. 3238/14, 3841/24, 3862/12 a 3868/2 jsou umístěny v zastavitelném území obce.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 078/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1062/3 pro Český Telecom, a. s.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 079/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2054/1 pro STE, a. s.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 080/05
Zastupitelstvo města Úvaly v rámci dořešení vlastnických vztahů schvaluje prodej pozemků KN p.č. 698/2 o výměře 26 m2, KN p.č. 699/2 o výměře 26 m2, KN p.č. 699/4 o výměře 2 m2 a 699/5 o výměře 222 m2 pí J.H.
Prodejní cena se stanovuje na 1,-Kč, kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-081/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přijetí daru - pozemku KN p.č. 3270/9 o výměře 82 m2 od pí J.V.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-082/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje záměr koupě domu č.p. 65 v Riegrově ulici a přilehlých pozemků. Konkrétní podmínky včetně ceny budou předmětem dalších jednání a budou předloženy zastupitelstvu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-083/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje převzetí správy pečovatelské služby od 1. 1. 2006 od Krajského úřadu Středočeského kraje.
Pro: 0 Proti: 11 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z-084/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje vyhlášení změn územního plánu města č. IX.
Konečný termín pro podávání návrhů na změny je stanoven na 16.12.2005.
Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z-085/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem posudku Dr. Ing. Romana Kováře k dokumentaci o vlivech záměru Dostavba výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r. o. Úvaly na životní prostředí: Posuzovaný investiční záměr není z důvodů negativních vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-086/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje text odpovědi na petici týkající se opěrné zídky Pražská, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-087/05
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu projednat další postup rekonstrukce, zejména obou schodišť, a to s přihlédnutím k požadavkům petice občanů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-088/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností Výboru pro prevenci kriminality.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-089/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu Ing. Černého, aby zahájil jednání o dopravním omezení v ulici Žižkova.
Pro: 2 Proti: 9 Zdržel se: 2


Město Úvaly vypisuje
V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska
- provozování služeb spojených se zdravotnictvím -
(ordinace, pedikúra, masáže, kosmetika, rehabilitace, apod.)
Uzávěrka 14.11.2005 v 14.00 h. Info: pí Šťastná tel. 281 981 401.


Prapor města

Od června do září probíhala soutěž návrhů na prapor města. Celkem jsem obdržela 13 návrhů od 5 autorů. Do soutěže se zapojili: p. Roman Baxa, p. František Jungwirth, Ing. Vladislav Procházka, pí Alena Janurová a p. Jan Psota. Musím přiznat, že jsem očekávala návrhů více, ale na druhou stranu všech 13 obdržených je velmi zajímavých a bylo těžké vybrat ten nejlepší. Na spolurozhodování o stanovení vítězného návrhu jsem si přizvala úvalské kulturní odborníky - pana kronikáře Dr. Vítězslava Pokorného, předsedkyni kulturní komise pí Helenu Novosádovou. Všichni jsme se shodli na dvou vítězných návrzích - jeden z návrhů p. Baxy a jeden z návrhů p. Jungwirtha.
Nyní bude následovat poměrně dlouhý legislativní proces schvalování, na jehož konci bude ušití oficiálního praporu.
Všem zúčastněným velmi děkuji a k vítězným návrhům se podrobněji vrátím v dalším čísle ŽÚ.

Ing. J. Horová – místostarostka

Oznámení pro občany

Oznamovací povinnost - vojáci
Pro celý Středočeský kraj platí adresa:
Krajské vojenské velitelství Praha, Branické nám. 2
147 01 Praha 4
Nová adresa Cizinecké policie:
Pražská 180, 250 66 Zdiby
tel.: 974 820 950


Upozornění pro občany

Platnost občanských průkazů
Dne 15. 9. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění platnost zákona č. 328/1999 Sb., ve znění zákona č. 491/2001Sb., zákona 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona 559/2004 Sb., a to:
Občané ČR jsou povinni provést do 31. 12. 2005 výměnu občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994, to znamená výměnu všech občanských průkazů typu "knížka" a "růžová plastová karta" - s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Máte problémy s ovládáním mobilu?

Pokud ano, tak neváhejte a přijďte se poradit. MěÚ Úvaly ve spolupráci s MDDM za tímto účelem pořádá dopoledne pro (zejména, ale nejen) seniory - uživatele mobilních telefonů. Nezapomeňte si telefon vzít s sebou a přijďte se zdokonalit!
Kdy: 18. 11. 2005 (pátek) mezi 8:00 a 11:00 h, kde: sál v domě s pečovatelskou službou.
za všechny "poradce"

Jana Horová a Jana Pospíšilová

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Podzimní veřejné zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 22. září, se zabývalo především úpravou rozpočtu města, majetkoprávními záležitostmi, navrhovaným převodem pečovatelských služeb, změnou územního plánu, posudkem záměru dostavby továrny ESSA Czech, rekonstrukcí opěrné zídky v Pražské ulici a s tím související peticí občanů. Pozornost byla věnována též připomínkám zastupitelů a občanů města.

Úprava rozpočtu města
Paní Ing. Horová seznámila přítomné s úpravami jednotlivých kapitol rozpočtu. Nejzásadnější změnou je doplnění výdaje ve výši 7,5 mil. Kč v kapitole všeobecná pokladna, z toho 5,5 mil. Kč činí doplatek koupě areálu MULTITEC, ke kterému dojde na podzim 2005, a 2 mil. Kč budou vyčleněny na rekonstrukci objektu v areálu Multitec pro Obvodní oddělení Policie ČR v Úvalech. Další důležitou změnou je přesun dotace ve výši 6,344 mil. Kč na kanalizační přiváděč Chorvatská do roku 2006. Zastupitelstvo úpravu rozpočtu města odsouhlasilo.

Majetkoprávní záležitosti
Pan Svatoslav Nováček odkoupil od ZNZZ v areálu bývalého cukrovaru některé pozemky. Část jednoho z pozemků navazovala na budovu ve vlastnictví města č. p. 105, přičemž jedině přes tuto část pozemku se lze dostat ke vchodu do budovy č. p. 105. Pan Nováček vyzval město k jednání a navrhl směnu pozemku za plochu o stejné výměře v areálu cukrovaru. Byl zadán a vyhotoven geometrický plán, podle kterého byla z pozemku pana Nováčka oddělena část o výměře 271 m2 a z pozemku města v jiné části areálu shodná výměra 271 m2. Směnu pozemků zastupitelstvo schválilo.
Pozemkový fond ČR vyzval město Úvaly k doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků o výkres veřejně prospěšných staveb. Při předávání tohoto výkresu dne 8. 9. 2005 byl ještě vznesen požadavek předložit usnesení zastupitelstva, ve kterém bude schváleno umístění pozemků KN p. č. 3238/14, 3841/24, 3862/12 a 3868/2 z hlediska územního plánu v zastavitelném území. Územní plán města Úvaly byl schválen v prosinci roku 1995. Podle požadavků na tvorbu územních plánů v této době až do 1. 7. 1998 obsahovaly schválené územní plány pojem zastavěné území a nově navržené území. Po tomto datu schválené územní plány musely navíc obsahovat pojem zastavitelné území. Nová vnitřní pravidla Pozemkového fondu ČR pro převody pozemků oba pojmy, jak zastavěné území, tak zastavitelné území, bez ohledu na dřívější postup tvorby územních plánů před rokem 1998, požadují. Z tohoto důvodu vyžaduje Pozemkový fond ČR schválené usnesení zastupitelstva, že výše uvedené pozemky jsou v rámci schváleného územního plánu v zastavitelném území obce. Zastupitelstvo doplnění žádosti o převod pozemků odsouhlasilo.
Paní Jiřina Havlová požádala město o vyřešení vlastnických vztahů, týkajících se pozemku v Srbské ulici. Při řešení dědictví zjistila, že část pozemku, který historicky užívá, není zapsána na jejím listu vlastnictví. Paní Havlová má smlouvu o osobním užívání (dříve nahrazovala kupní smlouvu), ale tato smlouva nebyla registrována notářem, a proto ji katastrální úřad nemůže zapsat. Možným řešením bylo uzavřít s paní Havlovou novou smlouvu o prodeji pozemků. Vzhledem k tomu, že paní Havlová za pozemek kdysi již zaplatila, bylo po konzultacích s právníkem a na katastrálním úřadu zastupitelstvem odsouhlaseno usnesení o prodeji pozemku za cenu 1,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Paní Jitka Valentová nabídla městu darování pozemku, který je veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 82 m2. Jedná se o část ulice Šámalova (u výjezdu z ulice U Horoušánek).
I tento návrh byl zastupitelstvem schválen.
Jak bylo již dříve oznámeno, rada města se zabývala otázkou zakoupení domu č. p. 65 v Riegrově ulici. Ing. Černý předložil tento návrh zastupitelstvu, aby uvedený záměr posoudilo a případně jej odsouhlasilo. Uvedl, že konkrétní podmínky zakoupení nemovitosti včetně ceny budou předmětem dalších jednání v zastupitelstvu. Záměr koupě domu č. p. 65 v Riegrově ulici a přilehlých pozemků byl zastupitelstvem schválen.

Převzetí pečovatelské služby městem
V současnosti sílí snahy Krajského úřadu Středočeského kraje převést pečovatelské služby pod správu měst a obcí. O této skutečnosti podala základní informace místostarostka paní Ing. Horová. Pokud by město převzalo tuto činnost, získá sice majetek pečovatelské služby užívaný pro obvod Úvaly, ale současně je nutné mít na zřeteli, že se jedná o činnost, která není a nebude výdělečná a je nezbytné ji z rozpočtu dotovat. Znamenalo by to, že veškeré náklady s těmito službami spojené, tj. náklady na mzdy (v současnosti pro 2 osoby) a provozní náklady by byly hrazeny z rozpočtu města. Zastupitelstvo se k návrhu na převzetí pečovatelské služby městem vyjádřilo odmítavě a usnesení, které schvalovalo převzetí správy pečovatelské služby od 1. ledna 2006 od Krajského úřadu Středočeského kraje, nebylo přijato.

Změny územního plánu
Na základě došlých žádostí o provedení změn územního plánu předložil odbor investic a životního prostředí návrh na provedení změn č. IX územního plánu města Úvaly. K této problematice proběhla diskuse, ve které paní Reicheltová informovala přítomné o projednávané změně stavebního zákona, která, pokud bude schválena, vyvolá nutnost zpracovat nový územní plán sídelního útvaru města Úvaly.
Z diskuse rovněž vyplynuto, že v současné době se projednává souběžně několik změn územního plánu, a proto se zastupitelé shodli na tom, že případné další změny budou zahájeny až po dokončení stávajícího procesu projednávání.

Vyjádření zastupitelstva k záměru dostavby závodu Essa Czech
Starosta města Ing. Černý seznámil přítomné se závěrem posudku Dr. Ing. Romana Kováře k dokumentaci o vlivech záměru dostavby výrobního závodu ESSA CZECH, spol. s r.o., Úvaly na životní prostředí. V tomto posudku se uvádí, že investiční záměr není z důvodu vyvolaných negativních vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Posudek byl k nahlédnutí na MěÚ Úvaly, do 30 dnů měli občané možnost se k němu vyjádřit. K jeho veřejnému projednání došlo 27. 9. 2005. Po souhlasu zastupitelstva dostal slovo pan Mgr. Zapletal, který vyslovil uspokojení nad závěrem posudku a konstatoval, že zpracovatel posudku poukazuje, že realizovaná stavba nebyla umístěna v souladu s územním plánem. Zastupitelstvo se závěry posudku vyjádřilo souhlas.

Projednání petice občanů ke způsobu rekonstrukce opěrné zídky v Pražské ulici
Starosta města pan Ing. Černý uvedl, že na městský úřad byla 19. 9. 2005 doručena petice občanů, týkající se rekonstrukce opěrné zídky v Pražské ulici. Petice byla adresována zastupitelstvu města. Vyjadřuje nesouhlas se způsobem provedení rekonstrukce a žádá odpověď na otázku, proč nebyl použit původní materiál - pískovcové kameny a jak s ním bylo naloženo. Ing. Černý připomněl, že rekonstrukce byla připravována již v roce 1997, ale z finančních důvodů k její realizaci nedošlo. Vysvětlil důvody zvoleného technologického postupu a použitého materiálu při stávající rekonstrukci, z tzv. KB bloků. Zeď není historickou památkou a není ani v blízkosti historických budov. Na dotaz pana MUDr. Šťastného, podle jakého projektu je rekonstrukce realizována, odpověděl Ing. Černý, že realizaci provádí firma p.Hertla, odborný dohled zajišťuje Ing. Fronová. Cena 1,1 mil. Kč za rekonstrukci zahrnuje i chodník podél zídky. Pan Grausam, pan Souček a pan Ing. arch. Netušil z petičního výboru obhajovali názor vyjádřený v petici, neboť se domnívají, že nejde o rekonstrukci, ale o výstavbu nové zdi a dotazovali se, zda město udělalo vše pro to, aby zeď zachránilo. Ing. Černý vysvětlil, že při použití pískovcových kamenů by se musela zvolit jiná technologie, která je neporovnatelně dražší. K tomuto názoru se připojil pan Kroutil a zdůraznil cenovou náročnost výstavby kamenné zdi, neboť za přibližně dvoumiliónový rozdíl lze například zrekonstruovat chodník až na náměstí Arnošta z Pardubic. Paní Ing. Horová se připojila k názoru pana Kroutila, též upřednostňuje nutné investice pro chod města (dostavba mateřské školy, školní jídelny, dostavba ZŠ apod.) a současně upozornila na skutečnost, že na zídku bude navazovat betonová zeď koridoru Českých drah. Ing. arch Netušil navrhl zachovat podobu starého kamenného schodiště a případně alespoň část zdi. Pan Ing. Morávek obhajoval zídku z KB bloků, pí Novosádová navrhla osázet zídku popínavými rostlinami, p. Kroutil doporučil, aby proběhla schůzka s petičním výborem ve výše uvedené věci. Zastupitelstvo odsouhlasilo znění textu odpovědi na petici týkající se opěrné zídky v Pražské ulici a současně pověřilo starostu projednat další postup rekonstrukce, zejména obou schodišť, a to s přihlédnutím k požadavkům petice občanů. Zastupitelstvo též souhlasí s přijetím případné dotace určené pro tuto stavbu od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vystoupení pana MUDr. Šťastného
Pan MUDr. Šťastný seznámil přítomné s činností výboru pro prevenci kriminality. Zastupitelstvo s činností výboru pro prevenci kriminality vyjádřilo jednoznačný souhlas. MUDr. Šťastný dále navrhl, aby se město zapojilo do projektu "Národní síť zdravých měst České republiky". Zastupitelé pověřili paní Ing. Horovou, aby získala více informací a prověřila, co by město získalo zapojením do tohoto projektu.
MUDr. Šťastný předložil petici obyvatel Žižkovy ulice, kteří požadují zákaz průjezdu nákladních automobilů v této ulici. Paní Reicheltová informovala o postupu při změně dopravního značení ve městě. V současné době platí pro celé město zákaz vjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 6 tun. Pan Rytina a pan Kroutil vyjádřili zásadní nesouhlas s omezením dopravy v této ulici. Zvýšené omezení dopravy není efektivní a domnívají se, že do těchto ulic zajíždí jen ten, kdo musí. Jelikož podobný názor zastávají i další zastupitelé, usnesení, které pověřovalo starostu zahájit jednání o dopravním omezení v Žižkově ulici, nebylo přijato. Proto Ing. Černý navrhl vyzvat Policii ČR, aby se zaměřila na dodržování zákazu vjezdu automobilů o hmotnosti nad 6 tun.

Připomínky a náměty členů zastupitelstva a občanů
Pan Stemberg poukázal na skutečnost, že u výjezdu z ulice Na Spojce do ulice Jiráskova je na veřejném prostranství umístěna reklamní tabule, která brání ve výhledu řidičům.
Pan Grausam navrhl zvážit umístění speciálních košů na psí exkrementy včetně závěsných sáčků a dotázal se na možnost umístění většího množství odpadkových košů v Úvalech. Paní Tesařová odpověděla, že sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici na správním odboru MěÚ a jsou rozdávány zájemcům bez omezení, rozmístění košů na psí exkrementy bylo již zvažováno, ale vzhledem k vysoké míře vandalismu v Úvalech nebyly prozatím instalovány. Paní Ing. Horová konstatovala, že počet odpadkových košů rozmístěných po Úvalech byl snížen z důvodu neúnosného přeplňování odpadky z domácností a zahrad a nekontrolovatelného znečišťování prostranství kolem nich.
Pan Aulický navrhl, aby při rekonstrukci schodiště u závor byla dodržena rovnoměrná výška jednotlivých schodů. Současně sdělil, že v podchodu u závor je poškozena dřevěná kolejnice pro kočárky. Podle vyjádření paní Ing. Horová byla oprava již zadána. Pana Aulického také zajímalo, kdy bude fungovat sběrný dvůr. Ing. Černý odpověděl, že zatím lze odevzdat papír a kovové materiály, sběrna by měla fungovat v plném rozsahu v listopadu.
Pan Mgr. Zapletal nastínil problematiku silnice II/101 v úseku Úvaly - Jirny. Domnívá se, že osazení dopravní značky omezující rychlost na 40 km/h je nadbytečné, protože omezení rychlosti není dodržováno. Paní Ing. Horová odpověděla, že značka byla umístěna na základě požadavku občanů lokality v okolí Hodova. Město bude iniciovat jednání s Policií ČR ohledně kontrol dodržování dopravních předpisů na této komunikaci. Zakoupení radaru pro měření rychlosti vozidel bylo již zvažováno společně s okolními obcemi. Mgr. Zapletal dále uvedl, že na mostě v Jirnech je dopravní omezení na této komunikaci, které zakazuje vjezd vozidel nad 1 tunu, ale řidiči většiny automobilů, kterých se omezení týká, značku nerespektují. Navrhl, aby silnice II/101 nesloužila kamionové dopravě. Paní Reicheltová připomněla, že dopravní situaci vyřeší až plánovaná přeložka této silnice. Pan Ing. Černý řekl, že město zahájí jednání ve věci zamezení kamionové dopravy na této komunikaci. Paní Novosádová se připojila k názoru Mgr. Zapletala a urgovala již dříve požadovanou opravu vozovky.
Pan Rytina upozornil na špatný stav komunikace V. Špály, především u výjezdu na Pražskou ulici a na stav Kolárovy ulice.
Pan MUDr. Šťastný navrhl vytipovat vhodný pozemek pro provozování skateboardových aktivit s možností bezplatného získání překážek.

Podle zápisu z jednání zastupitelstva sestavil

Ing. Vladislav Procházka

Modernizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly

Již několik let probíhají přípravné práce na modernizaci železniční trati mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly. Veřejnost byla s uvažovanými změnami seznámena buď na setkáních s projektanty, při nichž bylo možné nahlédnout do projektové dokumentace, nebo prostřednictvím tisku. Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy vydal k návrhu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Praha, v polovině července letošního roku rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úsek začíná u zhlaví před železniční stanicí Úvaly a pokračuje přes stanici Praha-Klánovice do stanice Praha-Běchovice. Na tomto úseku koridoru budou modernizovány nebo nově budovány mosty, podchody, nástupiště, komunikace, návěstní lávky, objekty zabezpečovacího zařízení, protihlukové stěny, inženýrské sítě, trakční zařízení a osvětlení. V celém rozsahu stavby bude zachována stávající stavba tří kolejí. Ze situačních výkresů a doprovodného textu rozhod- nutí o umístění stavby jsou vyňaty následující informace, které se týkají našeho města.
Na uvedeném úseku je 8 mostních objektů, z toho v Úvalech dva. Železniční most překlenující ulici Na Spojce bude nahrazen novým jednootvorovým mostem o délce 16 m s podjezdnou výškou nad vozovkou 4,2 m a světlou šířkou 13 m. Komunikace Na Spojce bude mít v prostoru pod mostem šířku vozovky 8,5 m s oboustrannými chodníky o šířce 2,25 m. Železniční most překlenující Dvořákovu ulici bude rozšířen o 2 m na obě strany.
U chráněného železničního přejezdu mezi ulicemi Husova a Pražská bude podchod rekonstruován. Jeho délka bude přibližně 21 m, světlá šířka přibližně 3 m a světlá podchodná výška 2,5 m. Vstup a výstup u Pražské ulice bude dvouramenným schodištěm o šířce 1,9 m, připojeným na chodník při ulici Pražské a do prostoru nově vybudovaného nástupiště. Na opačné straně budeme vystupovat jednoramenným schodištěm o šířce 1,9 m připojeným na chodník ve Smetanově ulici. Schodišťová ramena budou zastřešena. Podchod bude vybaven osvětlením. Na chráněném železničním přejezdu bude zřízen chodník o šířce 2,5 m, který bude napojen na chodníky v ulicích Pražská a Smetanova. Stávající podchod v železniční stanici Úvaly k nynějšímu 2. nástupišti bude prodloužen asi o 11 m v rozměrech o světlé šířce 3 m a světlé výšce 2,5 m. Podchod bude vyústěn na pěší cestu o šířce 2 m, vedenou severozápadním směrem asi 83 m a připojenou na chodník ve Vydrově ulici. Strana chodníku přiléhající k tělesu trati bude opatřena opěrnou zdí o délce asi 80 m. Na protilehlé straně stávajícího schodiště podchodu bude vybudován průchozí osobní výtah nosnosti 1 000 kg pro 13 osob. Podchod a přístupový chodník bude vybaven osvětlením.
Cestující jistě uvítají rekonstrukci nástupišť. Místo současného nevyhovujícího nástupiště u staniční budovy budou vybudována dvě nová nástupiště. Vnější nástupiště u 1. a 3. koleje budou mít délku 200 m, šířku 3 m a výšku 550 mm nad temenem koleje.
Nástupiště č. 1 bude vybaveno přístřeškem o půdorysu 14 x 2,1 m, s podchodnou výškou 2,5 m, ocelové typové konstrukce s prosklenými stěnami a opatřené osvětlením. Stávající ostrovní nástupiště používané k nástupu do vlaků směřujících na Prahu bude 3. nástupištěm. Bude zkráceno na délku 220 m, bude široké 6,1 m, výšky 550 mm nad temenem koleje a vybaveno typovým přístřeškem vlaštovkového tvaru o půdorysu 5,5 x 75 m s osvětlením.
Pro zlepšení přístupu k nádraží z lokality V Setých bude po zrušení manipulační koleje č. 8, severně od stávající manipulační plochy, vybudován chodník pro pěší o šířce 2 m a délce asi 290 m mezi ulicemi Na Spojce a Purkyňova. Chodník bude osvětlen parkovými stožáry.
V rámci stavby budou podél železniční trati vybudovány protihlukové stěny, které budou situovány minimálně 3,5 m od osy nejbližší koleje. Ve stěnách budou zřízeny únikové východy. Stěny by měly mít zvukovou pohltivost vyšší než 8 dB a neprůzvučnost minimálně 24 dB. Většinou budou z neprůhledných materiálů, na některých místech budou průhledné. Stěny budou po obou stranách trati, a to od devítiobloukového mostu ("devět kanálů) až k lesu V Setých. Jejich celková délka bude přes 4,5 km, výška bude kolísat převážně od 2,5 do 4,5 m.
Realizace stavby by měla výrazně přispět k modernizaci traťového úseku mezi stanicemi Úvaly a Praha-Běchovice.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail

Foto: Starý objekt skladu v železniční stanici bude odstraněn
Foto: Železniční přejezd se závorami - nový stav podle projektové dokumentace
(v pozadí protihlukové stěny, vpravo vstup do podchodu)
Foto: Úvaly - most Na Spojce (nový stav podle projektové dokumentace)

Proběhl sněm místního sdružení ODS

Dne 13. října se uskutečnil volební sněm místního sdružení ODS v Úvalech. Předsedou místního sdružení byl znovu zvolen MUDr. Jan Šťastný, místopředsedou se stal RNDr. Ing. Jiří Bedrlík. Do rady místního sdružení byli zvoleni ing. Jitka Vyskočilová, ing. Vladimír Struska, pan Josef Štěpánovský, pan Petr Pajas, pan Milan Turan a pan Miloslav Zeman (Horoušánky).
Místní sdružení ODS podporuje pana Petra Tluchoře jako kandidáta na předsedu oblastního sdružení Praha-východ a navrhuje RNDr. Ing. Jiřího Bedrlíka na post místopředsedy oblastní rady. Do smírčího výboru oblastní rady navrhuje pana Miloslava Zemana a do kontrolní a revizní komise oblasti pana Josefa Štěpánovského.
Celé usnesení sněmu místního sdružení ODS, tisková prohlášení ODS k událostem v ČR i aktuality z Úvalska mohou občané vyhledat na našich "Modrých stránkách" - www.odsuvaly.cz

MUDr. Jan Šťastný

Poděkování

V lékárně máme od dubna nainstalovanou pokladničku "Přispějte klokánkovi do kapsičky" pro opuštěné a týrané děti. Sbírku pro Fond opuštěných dětí podpořil Magistrát hl. města Prahy a prostřednictvím Alliance Uni Chem CZ - distributorem léčiv jsme umístili pokladničku do lékárny.
Přes počáteční pochybnosti, zda budou lidé přispívat, se začala pokladnička postupně plnit. Na pokyn FOD se za účasti pracovnice MěÚ Úvaly pokladnička 13. října rozpečetila. Vybralo se neuvěřitelných 8 050 Kč.
Za celou lékárnu bych chtěla všem, kteří přispěli, moc poděkovat.
Pokladnička je opět zapečetěná a projekt pokračuje dále.
Ještě jednou vám všem moc děkuji.

PharmDr. Hana Kantorová

Kulturní a společenské akce

Zájezd do divadla Na Fidlovačce
Kulturní komise při MěÚ Úvaly zajistila vstupenky do DIVADLA NA FIDLOVAČCE na představení
Jacobowski a plukovník dne 29. 11. 2005.
V souvislosti se zvyšováním cen pohonných hmot je nutné počítat s mírným navýšením ceny za dopravu.
Pro bližší informace sledujte vývěsku na MěÚ.

kulturní komise

Kulturní komise města Úvaly srdečně zve na přednášku a besedu
O POLÁRNÍ EXPEDICI NA SEVERNÍ PÓL
s panem Václavem Sůrou (účastníkem výpravy)
do sálu Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Přednáška a beseda se koná 11. listopadu 2005 od 18.30 hodin.
Bude promítnut dokument o expedici, který též bude možno zakoupit na DVD.


P O Z V Á N K A
Vánoční lidová hra
Účinkují úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech a z křesťanského dramatického kroužku Církve československé husitské v Úvalech.
Neděle 4. prosince 2005 v 10 hodin
na zahradě Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.

Zároveň bude v přilehlé ulici
28. října pořádán tradiční staročeský vánoční jarmark
s možností zakoupení výrobků lidových uměleckých řemesel.

Od 14 hodin se potom v galerii MDDM koná výstava prací fotografa a grafika Jaroslava Krejčího, který se představí dvěma cykly fotografií - Jan Zrzavý a Bohumil Rejnek.
Na vernisáži vystoupí Dr. Lhota a ukázku z básnické tvorby Bohumila Rejnka přislíbila herečka Hana Kofránková.

Přijďte s námi společně strávit druhou adventní neděli.
Srdečně zveme úvalskou veřejnost.


O čem psal Život Úval před lety

ZÁVODÍME VE ČTYŘBOJI
V rámci lehkoatletického čtyřboje vyhlásila skupinová rada ve středu 3. října 1962 soutěžní mezioddílové sportovní odpoledne ve čtyřboji. Zúčastnilo se ho 8 pionýrských oddílů, mezi nimi i oddíl náš. Bylo krásné, slunné počasí, a tak jsme se všichni pod vedením naší oddílové vedoucí s. Havlové snažili, seč nám síly stačily. Dívky docilovaly lepšího času v běhu na 60 m, chlapci zase více hodili míčkem. Ve skoku dalekém a vysokém se výkony příliš nelišily.

Nejlepších výsledků dosáhli:
běh na 60 m
1) Ouská J. 9,6 vt.
2) Eliášová J. 9,7 vt.
3) Havelková V. 9,7 vt.
Cepáková 9,7 vt.

1) Fišar L. 8,9 vt.
2) Medek J. 8,9 vt.
3) Knytl J. 9,7 vt.

skok daleký
1) Raisová Zd. 3,56 m
2) Eliášová J. 3,52 m
3) Jakubínská H. 3,25 m

1) Fišar L. 3,90 m
2) Medek J. 3,68 m
3) Knytl J. 3,40 m

skok vysoký
1) Ouská J. 120 cm
2) Eliášová J. 120 cm
3) Cepáková J. 120 cm

1) Fišar L. 120 cm
2) Dobeš J. 115 cm
3) Červenka J. 105 cm
4) Novák Sv. 105 cm
5) Petráněk 105 cm

hod míčkem
1) Eliášová J. 35 m
2) Ouská J. 30 m
3) Stříbrská 29 m

1) Knytl J. 45,5 m
2) Lang M. 42 m
3) Fouček 41,5 m

Některým pionýrům a pionýrkám chybí bojovné srdce, potřebují více odvahy a osobní sebekázně. Doufáme však, že i to se v budoucnu dostaví a tím se zlepší jejich dosavadní výkony.
Děkujeme s. uč. Cmíralové, s. uč. Fejtovi, Jelenovi a všem svazákům, kteří se jako rozhodčí u jednotlivých disciplín přičinili o zdařilý průběh tohoto sportovního odpoledne.
A my budeme muset ještě více trénovat, abychom se mohli postavit do řady těch nejlepších z pionýrských oddílů jiných škol.
Redakční rada 10. pionýrského oddílu

třída 8. B
(Život Úval č. 11/1962)

 
 

P O L I C I E

Nové obvodní oddělení Policie České republiky otevřeno v Úvalech

1. října zahájilo svoji činnost Obvodní oddělení Policie České republiky v Úvalech. Vedle Brandýsa nad Labem, Čelákovic, Čestlic, Říčan, Odolene Vody a Velkých Popovic se tak stalo dalším obvodním oddělením pod Okresním ředitelstvím PČR Praha - východ.
Obvodní oddělení sídlí v Jiráskově ulici 884, avšak pouze dočasně. Počátkem příštího roku by se totiž policisté měli stěhovat do nových prostor upravených k tomu účelu Městským úřadem Úvaly.
Na tomto pracovišti působí osm policistů. V současné době nejsou ale stavy naplněny. Na Obvodním oddělení v Úvalech by měl postupem času navýšit jejich počet na patnáct.
Obvodní oddělení je již plně funkční a občané se na policisty mohou kdykoliv obrátit jednak přímo na obvodním oddělení nebo telefonicky na telefonním čísle 281 981 238.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha – východ

Požár v Úvalech

13. října po sedmé hodině ranní došlo v dílně v obci Úvaly k požáru uskladněného instalačního materiálu. Na místo dorazil hasičský záchranný sbor z Úval a Říčan. Vyšetřovatel hasičů jako příčinu požáru stanovil samo-
vznícení těsnícího materiálu - konopí. Věc se i nadále šetří.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha – východ

Loupežné přepadení České spořitelny

Dne 4. října krátce před desátou hodinou dopolední došlo v Úvalech (Praha - východ) k loupežnému přepadení pobočky České spořitelny. Dosud neznámý pachatel si pod pohrůžkou násilí vynutil vydání menší finanční částky a odešel neznámo kam. Muž měl zamaskovaný obličej a byl ozbrojen krátkou palnou zbraní. Při přepadení došlo k náhodnému výstřelu, nikdo nebyl zraněn. Policie na místě zajistila stopy a po pachateli intenzivně pátrá.
Policie České republiky žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli na fotografii. Jedná se o muže ve věku šedesát až sedmdesát let. V době přepadení měl na sobě šusťákovou bundu do pasu modro-červené barvy, světlé kalhoty a zelený klobouček.
Policie České republiky žádá každého, kdo muže na fotografii pozná, aby zavolal na číslo 158.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha – východ

detail detail

foto z kamerového systému úvalské spořitelny

 
 

D I S K U S E

PES - PŘÍTEL ČLOVĚKA ANEB JAK SE NEZBLÁZNIT

Vstávaje lehaje, ve dne v noci, neustále jsem nucena poslouchat vytí a štěkot psů z okolí. Také mám psa. Nevyje, neštěká, a když ano, tak se jdu podívat proč. Svého psa miluji, ale kdyby štěkal jen z poloviny tolik jako psi v sousedství, byl by zavřený v domě.
Můžete namítnout: "Máme přece doma hlídače, tak ať je o něm slyšet!" Mohu vás ujistit, že ať se projdu naší ulicí ráno, v poledne či navečer, stále a znovu se bude ozývat stejná kakofonie hlasů a hlásků štěkotu a vrčení, a nevykoukne ani jedna hlava, aby se ujistila, že ani tentokrát za vraty nečíhá obávaný zloděj.
Dala jsem si tu práci a obešla jsem sousedy, majitele psů, abych je požádala, jestli by mohli své psíky alespoň na noc zavírat, když už se přes den nenajde nikdo, kdo by je okřikl.
Od jedněch sousedů se mi dostalo ujištění, že zrovna včera byl kdesi nablízku zloděj, a proto že jejich hlídač tak ostražitě štěkal. Ó jaká hrůza! Soudě podle mnoha následujících nocí a intenzivního štěkotu jejich psa musí v blízkém okolí loupit ostošest celá Babinského banda!
Jiní sousedé mě ujistili, že o jejich psících nemůže být ani řeč. Ti jsou celou noc zavření doma.
Od dalších mám zaručenou zprávu, že oni své roztomilé a vesměs tiché psíky pravidelně úderem 22. hodiny večerní zavírají. Proč je nezavírají ve 20 hodin, kdy jdou děti spát a proč je pouští před půl sedmou ráno, na to se mi už odpovědi nedostalo.
A tak se ptám: "Kde jsou všichni ti původci nočního ruchu?" Prohání se snad pravidelně naší ulicí smečka toulavých psů, kteří se zastaví vždy na stejných místech a svým ostražitým štěkotem nás ujišťují, že můžeme klidně spát?
Já o takové ujišťování nestojím.
A nestojím ani o výměnu dřevěných oken za plastová, nechci si brát na noc Rohypnol ani špunty do uší a chci spát při otevřeném okně. V tichu.
Stojím o ohleduplnost, o slušnost ao přijetí faktu, že jsme to my, kdo si své psí přátele musí vychovat tak, abychom se z toho nezbláznili.

Martina Bedrnová

 
 

Š K O L S T V Í

detail

Říjnový víceboj

V úterý 11. října se rozpoutalo sportovní klání mezi třídami II. stupně. Šlo o velmi netradiční disciplíny v hodu holínkou do dálky, skok do dálky s medicimbaly, sprint na 60 metrů s plným batohem na zádech a závěrečným závodem na 200 metrů, při kterém kouleli závodníci před sebou pneumatiku. Smíšená družstva chlapců a dívek bojovala o nejlepší umístění v rámci celoškolní parlamentní soutěže. Nejlépe se dařilo třídě 9.B! Důležité však je, že jsme se všichni na hřišti sešli, změřili síly a užili si spoustu legrace.

Foto: Netradiční disciplína

detail

Školení pedagogů

V době od 6. 10. do 9. 10. 2005 proběhlo intenzivní školení pedagogického sboru Základní školy Úvaly Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání na téma Efektivní komunikační postupy při oprávněných požadavcích vůči druhým lidem - dětem i dospělým. Z neefektivních způsobů komunikace (vyčítání a obviňování; vyhrožování; příkazy, zákazy a pokyny; zesměšňování a shazování; nadávky; ironie; poučování, kázání a moralizování; varování; mučednické výroky a citové vydírání; srovnávání; prorokování; křik) si dítě vyvodí, že jej považujeme za málo schopné, špatné, nespolehlivé atd., což jeho chování spíše jenom zhorší. Efektivní komunikační dovednosti (popis, informace, výběr, jedno slovo, vyjádření přání a očekávání, já-výrok, vzkaz a analýza úspěchu) naopak dítěti sdělují, že jej považujeme za schopné, milé a že věříme, že jakmile si problém uvědomí, něco s ním udělá. Posilujeme tak jeho sebeúctu.
Během intenzivního třídenního kurzu jsme načerpali mnoho cenných informací a návod, jak kvalitněji a efektivněji komunikovat s dětmi. Věřím, že se nám nové poznatky brzy podaří zažít a ověřit jejich efektivnost v praxi. Navíc jsme si s erudovanými lektorkami a mezi sebou vyměnili mnoho cenných zkušeností a poznatků z učitelské praxe. Semináře se zúčastnilo celkem 27 pedagogických pracovníků a konal se nedaleko jihočeského městečka Sedlice v útulném zařízení Pilský Mlýn. Pedagogický sbor posílilo i šest provozních zaměstnanců, kteří využili nabídky k regeneraci sil v krásné přírodě.

Mgr. Josef Koting
Foto: Školení pedagogů v Pilském Mlýně

DEN BEZ AUT

8. září jsme se my, žáci ekologického semináře, odebrali s panem učitelem Slovákem ze školy na světelnou křižovatku. Rozdělili jsme si směry dopravy a počítali auta. Asi se ptáte, proč jsme to dělali? Dne 22. září je Den bez aut a my jsme chtěli zjistit, jak to vypadá na našich silnicích. Zjištění pro nás bylo děsivé. Za 1 hodinu, kterou jsme strávili na světelné křižovatce, projelo celkem 738 osobních aut, 262 dodávek a 165 nákladních aut. Celkem tedy v době od 11. do 12. hodiny projelo přes křižovatku 1164 aut!
Někteří řidiči jeli dokonce daleko vyšší rychlostí, než je povoleno. Dokonce se nám podařilo být svědkem toho, jak jeden řidič v zatáčce Škvorec - Praha jel tak vysokou rychlostí, že narazil na obrubník, o který si odřel nárazník a pochroumal pravé zadní kolo.
Dne 22. září jsme počítali, kolik řidičů vyhovělo naší prosbě a nechali své auto doma a své ratolesti dovedli do školy pěšky. Moc jich tedy nebylo.
Den předtím (21. září) jsme rodiče upozorňovali lístečky a prosbou, že 22. září je Den bez aut, tak, je-li možno, aby nechali své auto doma. Rozdali jsme 120 lístků, tedy 120 rodičů vědělo, že by neměli jet autem. Bohužel nám vyhovělo pouze asi dvacet rodičů. 100 rodičů se k nám obrátilo zády! Dalších 23 řidičů vysadilo své děti u závor v domnění, že je neuvidíme. My jsme ale byli chytřejší! Nasadili jsme "hlídky" i u závor.
Když jsme se řidičů slušnou formou tázali, zda skutečně museli své auto použít i dnes, dostávalo se nám takových odpovědí, které bychom jen těžko čekali. Rodiče na nás byli dokonce i vulgární!! Mnohdy nám přibouchli dveře, když nás viděli (asi se nás báli J) nebo nám ujeli přímo před nosem.
Ale jeden zážitek je přeci jen veselý. Když náš aktivista šel jedné řidičce dát papírek o upozornění s dnem bez aut, mladá paní vystoupila a aniž by aktivista něco řekl, pohotově mu podávala své doklady…

Jana Kovačíková 9.B

OBCHŮDEK VE ŠKOLE

To se dnes děti mají, to za nás nebylo, slýchala jsem často od rodičů v obchůdku ve škole. Po pěti letech se mi naskytla jiná pracovní příležitost a obchůdek osiřel. Mrzí mě nezájem vedení školy obchůdek provozovat i nadále. Ze slov některých bývalých kolegyň a ohlasu žáků a rodičů, které potkávám, usuzuji, že nejsem sama, komu to vadí, že si děti nemohou zakoupit ve škole pití nebo svačinu. Neustálé zdůrazňování a diskuze o dodržování pitného režimu vzaly nyní za své. Vzpomínám, když děti přiběhly po tělocviku celé zchvácené a zpocené pro pití. Při pohledu na ně jsem dávala i na dluh. Co když rodiče zapomenou, nebo v teplých měsících nebude množství nápojů stačit? V uzamčeném areálu školy je už pak k dispozici jen voda z kohoutku. Argument, že děti mají školní mléko, je chabý, zkuste zahnat žízeň mlékem!
Opravdu myslím, že možnost zakoupení nápojů a třeba i svačin by na území školy bylo zapotřebí. Ovšem popud ke změně musí přijít od nás, rodičů. Každý má šanci, vždyť v půlce listopadu máme třídní schůzky.

Miloslava Hatnianková

Zprávy z MDDM

Sochařka Kaňková pracuje se sklem

Sobotní dopoledne 8. října, které svým šarmem připomínalo zralou dámu, bylo v galerii MDDM věnováno tvorbě Miloslavy Kaňkové. Akademická sochařka opět dokázala, že má světu co předvést. Po oficiálním zahájení, kdy zazněla hodnotící slova z úst Jany Pospíšilové a zaposlouchali jsme se do podmanivých tónů hudby, jsme se mohli ponořit do světa akvarelů, sklokeramiky a keramických plastik. Moje cesta začíná u akvarelů. Splétám vzpomínky jak pavoučí sítě, čtu s děvčátkem skloněným nad slabikářem a poslouchám ozvěny ticha. Ale to není vše - se zimou se poperu, schoulím se jak zapomenutý deštník v zimní závěji. Vkládané barevné sklo na mě už kamarádsky mrká z keramických plastik. Zahraji si mariáš s protřelými karbaníky, kteří dobře vědí, co je posedlost; ochutnám ji i já? Šašek šramot mě doprovází přes náměstí. Usínám ve věži jak Šípková Růženka, spím a spím, nepřichází princ, ale ze spánku mě budí úzkost, jež člověka drtí a svírá. Útočiště nacházím v hnízdečku - domečku, kde žena hněte těsto a odkud se line vůně domova. Míjím další a další keramické plastiky, které mě hluboce oslovují svými myšlenkami. Zjišťuji, že nedovedu vše slovy vyjádřit, postesknu si nad nedokonalostí jazyka, a proto se už nechávám volně unášet fantazií.
Miloslava Kaňková na své výstavě představila keramiku, které nový rozměr vdechlo použití skla. Ani plastiky a akvarely se nenechaly zahanbit a dokázaly svoji vysokou uměleckou hodnotu. Akademická sochařka Miloslava Kaňková opět překvapila a určitě už pro nás připravuje další novum.

Mgr. Markéta Krčmářová

detail detail detail

Foto: Čekání
Foto: Dům v mlze
Foto: Akad. soch. pí Kaňková a pí Pospíšilová, v pozadí Komorní trio J. Zacha ZUŠ Čelákovice
Foto R. Navrátil

Umění vzniká v srdci

Když jsem se vdávala, dostala jsem od maminky nádhernou keramickou sošku Madony s děťátkem. Přes své jednoduché ztvárnění byla v tom daru hluboká symbolika.
Od té doby nevynechám žádnou příležitost se znova potěšit s uměním skvělé úvalské výtvarnice akad. sochařky Miloslavy Kaňkové. Při každé další výstavě obdivuji ten vývoj, ten pokrok, kterým její umění neustále prochází. Umělecká duše paní Kaňkové nestárne, ale naopak mládne. Její práce jsou stále originálnější, živější a umějí vzít jak se patří za srdce. To, co nám představila tentokrát, je toho jasným důkazem. Surová keramická hlína ne příliš glazovaná, ne příliš uhlazená, doplněna sklíčky všech barev, jimiž v galerii domu dětí procházely paprsky nízkého podzimního slunce, to vše vytvářelo neopakovatelnou atmosféru. Z témat jako "Čekání" vypodobněné v postavě stařenky sedící před panelákem, "Úzkost" či "Posedlost" cítíte přesně to, co mají v názvu. Nutí přemýšlet. Příjemným kontrastem je "Šípková Růženka" nebo "Kočovné divadlo". Všechny výtvory mají ale něco společného. Cítím v nich touhu něco sdělit. Nečekají kupce, ale porozumění. Jsou odrazem velkého srdce skromné výtvarnice. Děkujeme, paní Kaňková.

Ivana Prchalová

Jedna věta o výstavě paní Kaňkové

Obdivuhodná něha duše, která životem neobjevena zůstala by skryta, nebýt štětce, hlíny a zručných rukou, které nám ji v celé hloubce projevily.

Jana Pilátová

15. 10. se konala v MDDM akce
TAK TROCHU ÚLET ...

Kromě obrazů, fotografií, plastik, řezeb, keramiky a jiných forem výtvarného projevu, jsme měli možnost zhlédnout expozici tematicky zaměřenou na záchranu lesa. Akce se podařila, bylo hezké počasí, dobrá nálada, příjemná hudba, bubeníci ... zkrátka pohoda. Tak zase příští rok.
A pro ty, co letos nepřišli, pár ilustračních fotografií.

detail detail detail detail detail detail detail detail

Foto R. Navrátil
Foto: Marek Lang
Foto: Řezbář Hrášek
Foto: Petra Fuxová
Foto: Hrál se pétanque
Foto: S výstavou pomohla Hanka Novosádová
Foto: "Mistři světa" a Alena dostali květiny
Foto: Bubnovalo se ostošest
Foto: Michal Havránek, Láďa Řípa, Tomáš Neugebauer Negy

Byli jste si "ulétnout" ?

V sobotu 15. října pořádal dům dětí velmi zajímavou akci nazvanou " Tak trochu úlet". Nejednalo se o klasickou výstavu, šlo v podstatě o neformální setkání lidí všeho věku, kteří se něčemu věnují a jsou ochotni se o své zkušenosti, výrobky, atd. podělit s ostatními. Byly zde k vidění obrazy, fotky, keramika, ubrousková technika, hudební výkony, expozice o kácení stromů, výkony mistrů světa z tanečního oddělení, vyprávění o exotických krajích, loutky, zajímavé hudební nástroje a mnoho dalšího.
Přestože jsem na akci nemohla být po celou dobu, a tudíž jsem neviděla všechno, můžu jednoznačně říct - tak takhle nějak by mělo vypadat vyplnění volného času!

Jana Horová

Tak trochu úlet

byla fajn akce s příjemnou atmosférou, pohodovými lidmi a hlavně uměním všeho druhu. Dokonce ani o poezii nebyla nouze. O jakou? Posuďte sami.

Podzim
Dana Konečná st.

Z vody kapři vystrkují hlavu,
statná bříza támhle vzadu
svoje listí opouští
a to padá do houští.
Den je krátký, noc je dlouhá,
z oblohy je šedá čmouha -
to podzim si to přihasil
a takhle příchod nahlásil.
Všichni si toho už všimli,
dokonce i úřední šimli.
Všude vyhláška se válí,
listí, že se nepálí.
Listí se má nechat padat
a pak na hromady shrabat.
Jenže - do hromad vlítly děti,
křičí, jéé, to listí letí!
A pak mizí hromada,
pro dospělé záhada.
Pomalu žloutne tráva,
pole už nic nedává.
Po obloze letí drak,
přijde zima, je to tak.


Odlet z Káthmándů

Náš rychlominibus uhání dál k našemu letadýlku. Když vystupujeme a spatřím naši rádoby Cesnu, která nás má bezpečně dopravit do hor, nestačím se divit. Ale nápis na ocase "Cosmic Air" mi vhání úsměv do tváře. "Hele Michale, unesou nás ufoni! No, nebo z nás po přistání minimálně budou." Ovšem Michalovi to tak vtipný nepřišlo.
Nástup do letadélka byl celkem bez problémů, jen mě trochu rozhodily letušky, když začaly rozdávat vatu do uší a bonbóny. Bonbón jsem neodmítnul, alespoň mi nebude lupat v uších. Ovšem, když se poměrně svižně letušky začaly vázat k sedačce a měly takový ty gesta, jako by se modlily, ztuhnul úsměv i mně.
Pilot nahodil motory a teprve teď zjišťuji, jaký luxus by ta vata do uší byla. No, už mám věru pořádnou smůlu, takže budu dělat, jako že je to v pohodě, jsem zvyklej, ne!
Odlétáme konečně z Káthmándů! Pohled na město z menšího letadla, které letí i pomaleji, je okouzlující. Okolí města je poseto stovkami mini políček rýže, hrajícími stovkou možných barev a u každého políčka mini baráček stovek typů konstrukcí, použitého stavebního materiálu a nejrůznější škálou barev střech. Docela to připomíná fotku napadaného listí na podzim z koruny stromu. Když vystoupáme do předepsané letové hladiny, už toho k vidění moc není, všude je pouze mlha hustá jako mlíko. Pilot je zřejmě zkušenej masér, letí jenom podle kompasu. I když i nad tím kompasem dost pochybuju. Docela chápu chování letušek při startu.
V okamžiku, kdy letadlo začne manévrovat zleva doprava a zprava doleva, zřejmě ve vzdušném víru, i když ten určitě netrvá 20 minut, by se člověk vrhnul na podlahu a rozplácnul se jak žába po plastice pneumatikou od auta. Nu což, budu furt hrát hrdinu, přece určitě ví, co dělá. Člověk nemůže být tak okatě nevděčnej pasažér. Koukám z okénka, jakoby bylo něco vidět a přemýšlím, jak budu vděčnej, až přistaneme.
Konečně sluníčko, a je dokonce i z okénka taky něco vidět, musím přiznat, že minimálně jednu minutu. Bylo by lepší, kdyby radši nic vidět nebylo. Ty kopce a hory bere sakra hodně na těsnotu.
Přistáváme, všichni strkají hlavu skoro mezi kolena. Radši to udělám taky. Vyplatilo se, přistání k měkkému mělo stejně blízko jako dinosaurus k IQ160. Takže jsem si málem vyrazil dech, ale ustál jsem to. Při odchodu jsem nezapomněl poděkovat za příjemný let letuškám, tomu maníkovi v kokpitu bych nejradši hodil cihlu na nohu a rozflákal mu výškoměr. No co, hlavně, že jsem živý a zdravý, přece si nebudu kazit dovolenou. No ne?!

(Úryvek z cestopisu Cesta k trůnu bohů, napsal Marek Lang)

Spasitel Petr

Katka byla těhotná. Osudem bylo určeno, že dítě, jež se narodí, bude krásné a geniální. Bude mít jméno Petr. Jak jste si určitě všimli, svět se řítí k záhubě. Nemluvím jen o globálním oteplování, hurikánech, požárech, tsunami a nedostatku pitné vody, ale mluvím i o psychice lidstva. Znáte to: žádná úcta ke starším, žádná křesťanská láska, žádná tolerance, jen diskriminace a rasismus, dokonce i mezi dětmi je šikana. Navíc lidi vynalezli skoro dokonalé zbraně, s nimiž se dá nejen zmasakrovat půlka lidstva, ale navíc se dá totálně přeorat půlka zeměkoule. Možná, že jednoho dne přijde válka…ani nemusí být světová…a všichni umřou…a ze Země zbyde jen nacucaná troska, kde jen pár vybělených koster bude dokazovat, že tu kdysi dávno byl život…
Jenže Petr nebude jako ostatní lidi, kteří tvrdí, jak mají rádi přírodu a žijí doma s ledničkou s freony, jí hamburgery a netřídí odpad. Petr nejenže bude krásný, hodný a geniální, ale navíc to bude ztělesnění ekologie.
A nejenže on sám bude čistit vody a sbírat odpadky, ale navíc k tomu strhne i ostatní. Petr kolem sebe rozeseje lásku a štěstí a všichni se budou na sebe šťastně usmívat, až budou zachraňovat deštné pralesy a jezdit ekologickými auty, které Petr vymyslí. Petr nás zachrání a zachrání i naši Zemi, pokud ho ovšem budeme poslouchat. A my ho poslouchat budeme a ještě budeme rádi, že máme tak skvělého vůdce. A všichni budou mít Petra tak rádi, že i po jeho smrti zůstanou následovníci, kteří budou dál šetrně zacházet s planetou a k nám budou vlídní. Bude to krásnéééééééé. Ano, příchodem Petra se doopravdy leccos změní. A tak pěkné už to zůstane.
Katka byla těhotná. Nevěděla nic o dítěti, které se jí má narodit. Věděla jen, že je jí sedmnáct, že je těhotná, a že až se tu novinu dozví její maminka, nakrájí ji na kostičky o rozměru milimetru krychlového. Byla v šoku a zděšená. Ihned šla na potrat. Není to hloupé, že kvůli jedné přísné mamince, která se odmítala stát babičkou a měla sklony k násilí, jsme přišli o génia, jenž by nás mohl zachránit?
No co, my se snad nějak zachráníme sami …

Marta Kuchařová

Koloběžkiáda MDDM 15. října
detail detail

Foto: Všichni závodníci se snažili o nejlepší umístění. V cíli na ně čekaly hezké ceny.
Foto: Jezdilo všechno co má kola

Medailové Brémy
"Tak co přivezete letos?"

Na tuto otázku jsem jen krčila rameny a jen tak potichu, abych to nezakřikla, dodala: "Moc bychom chtěli medaili, alespoň jednu." Věděla jsem, že není jednoduché udržet se na špičce a nezklamat ty, kteří nám důvěřují. Zatím se nám to každý rok podařilo, ale letos jeli dva nováčci: Dominik Matulka a Petr Winzberger. David Procházka, který už v Electric Boogie jeden bronz doma má, se loni do reprezentace EB nedostal, a tak startoval v této disciplíně znovu po roce. Všichni jeli na mistrovství světa v Hip Hopu, Electric Boogie a Break Dance v Brémách v dětské kategorii. Pilná práce na tréninku se nám vyplatila.
V Hip Hopu se David umístil na 23. místě, v sólech Electric Boogie se probojovali všichni naši tanečníci do finále a David vybojoval bronz, Dominik skončil na 5. a Petr na 6. místě. Největším úspěchem byl zisk zlaté medaile a titulu mistra světa v duu Electric Boogie pro Davida s Dominikem. A tak jim všem třem moc děkuji za výdrž při tréninku a výbornou reprezentaci taneční skupiny Rytmus Úvaly MDDM.
A potichu dodám: "Jo, povedlo se a zas nám hráli hymnu."

Alena Sismilichová

detail detail

Foto: Radost ze zlata
Foto: Účastníci MS HH, EB a BD 2005 v Brémách:
David Procházka, Petr Winzberger a Dominik Matulka s paní Alenou Sismilichovou

Nabídka MDDM na listopad

8. 11. v MDDM od 9.30 h
divadelní představení pro nejmenší
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
v provedení Lenky Krupanské z divadelní agentury Beruška.


Všechny milovníky krásné literatury zveme 19. 11.
do sálu Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, kde v 18 hodin začíná
literární podvečer nazvaný
TOULAVÝ SAXOFONISTA
věnovaný tvorbě spisovatelů
Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
V pořadu vystoupí Jan Kačer, Lenka Termerová, Rudolf Kvíz, Jiří Štork, Vítězslav Pokorný, Jan Psota
Předprodej vstupenek v ceně 75 Kč je od 8. 11. v MDDM u pí Pospíšilové, tel. 281 981 934.


22. 11. jsme připravili pro nejmenší v MDDM od 9.30 hodin
divadelní představení POHÁDKY Z KOČÁRKU divadélka Litvínov


A ještě upozornění na pořady, které budou začátkem prosince:

Galerie MDDM Úvaly vás zve 2. 12. a 3. 12. 2005 na výstavu
Markéta Jordanová
keramická plastika
Libor Neupauer
fotografie
Iva Pospíšilová
obrazy, grafika
Na vernisáži výstavy 2. 12. v 18 h vystoupí kytarové duo Štěpán Měrka a Karel Chodora.


4. 12. bude u MDDM tradiční Vánoční jarmark.


Další schůzka nad knihami

Představovat tak významné osobnosti z literatury, jakými jsou Zdena Salivarová a Josef Škvorecký, by bylo nošení dřeva do Vidrholce. Takže vězte, že v listopadu bude možno u nás v Úvalech zavítat na podvečer věnovaný jim dvěma. Nebudou sice přítomni, ale zprostředkovaně je přiblíží dva velice známí herci - paní Lenka Termerová a pan Jan Kačer, kteří budou číst ukázky z jejich knih. Ale nejen to. Možná víte, že s panem Škvoreckým si již více než rok čile dopisujeme. Vlastně vše začalo, když v knize "Úvaly v průběhu staletí" jsme chtěli podchytit souvislost jmen Škvorec a Škvorecký. Tedy na tomto pořadu zazní i část dopisů v podání pana Vítězslava Pokorného. Souvislost a podrobnosti ozřejmí i informace, jak je podá pan Jan Psota. A možná dojde i na překvapení.
K pořadu bude připravena i malá výstavka z knih, korespondence, fotografií a článků přibližujících jak tvorbu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého, tak vydavatelskou činnost Sixty-Eight Publishers, které založili a úspěšně provozovali v Kanadě, kam emigrovali po srpnové okupaci v roce 1968.
Věřím, že to bude další nevšední zážitek, který naváže na pořad o Jaroslavu Seifertovi s Otakarem Brouskem a na setkání s Jiřím Žáčkem, Ivanem Klímou, Zdeňkem Mahlerem, Radovanem Lukavským a dalšími osobnostmi.
Srdečně zveme na literární podvečer Toulavý saxofonista, vždyť jména Zdena Salivarová-Škvorecká, Josef Škvorecký, Lenka Termerová, Jan Kačer a Rudolf Kvíz jsou zárukou hezkého kulturního zážitku u nás v Úvalech.

Jiří Štork
Foto: Zdena Salivarová a Josef Škvorecký

Dětský bazar

Děkujeme všem rodičům za účast na letošním podzimním bazárku. Přispěli jste tím MŠ Kollárova částkou 3 255,- Kč. Na jaře na shledanou.

Organizátorky akce

 
 

S P O R T

Fotbalisté si úspěšně vedou v I.A třídě

Vstup do vyšší fotbalové soutěže se fotbalistům povedl a neméně úspěšně se dařilo v dalších zápasech.
V sobotu 10. září mělo A-mužstvo za soupeře celek z Rožďalovic, který se v minulém ročníku pohyboval v popředí tabulky. Očekávalo se těžké utkání i proto, že mužstvo muselo nastoupit bez svých opor - Petra Němce, Jana Kahudy a Martina Ganaje. Celý první poločas se potvrzovaly obavy o výsledek, neboť naši hráči prakticky neohrozili branku hostí. Až po přestávce jsme začali být aktivnější a několikrát vyzkoušeli pozornost rožďalovického brankáře. V 51. minutě pálil Václav Novák těsně vedle, o deset minut později Pavel Korbelář z rohu malého pokutového území netrefil branku. V 64. minutě Petr Pejša unikl obráncům, prostřelil brankáře, ale míč se zastavil o tyč. Až v 69. minutě unikl po levé straně Jaroslav Jiřík, přihrál Petru Pejšovi a ten poslal náš celek do vedení. Za šest minut mohli hosté vyrovnat, ale jen díky skvělému zákroku našeho brankáře Michala Růžičky, který nohama zlikvidoval sólo hráče hostí, se tak nestalo. Přes závěrečný tlak a naše příležitosti se stav nezměnil a utkání SK Úvaly "A" - Rožďalovice skončilo naším vítězstvím 1:0.
V sobotu 17. září odjelo mužstvo k mistrovskému utkání I.A třídy do Chocerad. Vzhledem k dalším zraněním našich hráčů jsme nastupovali s cílem uhrát alespoň remízu. Zápas probíhal za chladného deštivého počasí. Po celý první poločas se prosazovali spíše domácí hráči, ale naštěstí pro nás bez brankového efektu. Naopak v 15. minutě unikl po pravé straně Martin Šindelář, nahrál Rosťovi Vojtěchovi, ten byl v pokutovém území faulován a následně nařízený pokutový kop proměnil Aleš Zikmund. V úvodu druhého poločasu se vyznamenal skvělým zákrokem náš brankář Radek Havel, když zlikvidoval prudkou střelu z hranice pokutového území. O dvě minuty později se po autovém vhazování dostal k míči Aleš Zikmund a střelou k tyči zvýšil na 2:0. Mužstvo Chocerad zesílilo tlak, ale díky nepřesnosti v zakončení akcí nebo zákrokům Radka Havla míč neskončil v naší síti. Až v dramatickém závěru domácí vstřelili jediný gól. I v prodloužení se stav utkání Chocerady - SK Úvaly 1:2 nezměnil a přivezli jsme tři cenné body.
24. září mělo "A" mužstvo na domácím trávníku za soupeře celek z Poděbrad, který sestoupil v minulém ročníku z krajského přeboru. Už v úvodu utkání jsme ovládli dění na hřišti a ve 12. minutě po ukázkové akci na jeden dotek vstřelil Jaroslav Jiřík první branku. Poté se hra vyrovnala, přestože jsme měli vyložené brankové příležitosti, stav utkání zůstal beze změny. Do druhého poločasu nastoupil náš celek zřejmě pokropený živou vodou a rozpoutal nečekané střelecké manévry. V 50. minutě Jaroslav Jiřík přihrál Martinu Ganajovi a ten bombou k tyči zvýšil na 2:0. V 63. minutě Michal Kaucký potrestal hrubou chybu obrany hostí třetí brankou. V 64. a 72. minutě nastal čas pro Rosťu Vojtěcha, kdy ukázkově přeloboval strážce poděbradské branky a zvýšil na 5:0. V 77. minutě mohl nádhernou rybičkou rozvlnit síť soupeřovy branky Michal Kaucký, ale míč skončil nad brankou. Dvě minuty před koncem utkání se podařilo hostům vstřelit čestný úspěch. Po vítězství 5:1 nad mužstvem z Poděbrad jsme obsadili první místo v tabulce!
V neděli 2. října bylo sehráno další utkání s celkem Zenit Čáslav "B". Narazili jsme na velice kvalitní celek, posílený několika hráči z jejich A-mužstva, hrajícího ČFL. Tomu odpovídal i průběh utkání. Domácí se po zásluze dostali ve 20. minutě do vedení, ale jejich radost netrvala dlouho. Z protiútoku se podařilo Rosťovi Vojtěchovi ranou do šibenice srovnat stav na 1:1. Soupeř vystupňoval úsilí o změnu skóre, naše obrana odvracela nebezpečné akce a v brance kraloval bezchybný Radek Havel. V dramatickém závěru utkání se ani jednomu mužstvu nepodařilo strhnout vítězství na svoji stranu, a tak jsme z Čáslavi získali bod, který měl cenu zlata.
O týden později se střetlo naše A-mužstvo se Sl. Jesenice. K průběhu tohoto a dalších utkání se vrátíme v příštím čísle.
Referáty z jednotlivých zápasů, zpracované členy výboru fotbalového oddílu SK Úvaly, redakčně upravil

Ing. Vladislav Procházka

CYKLISTIKA - POHÁR POSÁZAVÍ - 24. 9. 2005

Hned po startu sto kilometrů dlouhého závodu Úvaly-Český Šternberk-Úvaly čelo pelotonu omylem neodbočilo na Přišimasy, tak se stal prvním vedoucím závodníkem jeho ředitel Míla Zelenka. Asi po pěti stech metrech, když ti nejlepší opět nalezli správnou trať, přenechal přední pozice zpátky těm, kteří se o ně utkali v dalších kilometrech.
Libor Janoušek je jméno, které lze číst ve výsledcích Šternberka na prvních místech již řadu let. Ovšem nejen Šternberka. Též v nejprestižnějším českém maratonu Král Šumavy, kterého se zúčastňují i bývalí profesionální závodníci, bývá mezi nejlepšími. Letos obsadil vynikající třetí místo. Podzimní Šternberk dokončil o stupeň výš. Lepší byl jen Libor Němec, pro kterého to bylo první vítězství na tomto závodě. Páté místo obsadil Vladimír Vostřes z Českého Brodu, který v šestnácti letech poráží mnohé zkušené závodníky. Nejlepším Úvalákem se stal Radek Strnad.
Počasí bylo připraveno pro větší množství cyklomilů, avšak bohužel mnohé z nich cestou na start zřejmě odlákala jiná, vábnější atrakce. Příště….?

Pavel Štork

Výsledky:
1. Libor Němec 2:50:22 hod.
2.Libor Janoušek -´´-
3.Petr Mysliveček 2:56:55
4.Tomáš Rychnovský 2:56:57
5.Vladimír Vostřes 3:01:32
6.Pavel Prchal 3:01:33
7.Ladislav Morava 3:02:09
8.David Marek 3:02:20
9.Vít Kunc 3:12:54
10.Pavel Kuthan 3:12:55
11.Jiří Jandák -´´-
12.Mirek Kubík 3:17:36
13.Tomáš Moudrý 3:28:13
14.Petr Psota 3:28:14
15.Radek Strnad 3:28:59 Úvaly
16.Jiří Mašín 3:29:31 Úvaly
17.Miroslav Endris 3:33:12
18.Pavel Štork 3:35:58 Úvaly
19.Václav Bezouška 3:57:13
20.Jarda Maleček 4:06:28
21.-22.Jaromír Tesař 4:11:11 Úvaly
21.-22.Míla Zelenka -´´- Úvaly
 

 

S P O L K Y

VÝSTAVA VÍDEŇSKÝCH KRÁLÍKŮ

ZO ČSCH ÚVALY ve spolupráci s klubem chovatelů vídeňských králíků pořádají ve dnech 25.-26.11.2005 speciální výstavu vídeňských králíků.
Otevřeno bude
v pátek 25.11. od 15.00-18.00 h,
v sobotu 26.11. od 8.00-12.00 h.
Vystaveno bude okolo 450 ks zvířat z celé republiky. Toto je jedinečná příležitost pro nákup kvalitního chovného materiálu. K návštěvě srdečně zvou členové ZO ČSCH ÚVALY a výbor klubu chovatelů vídeňských králíků.

Za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová

Závody na Lhotáku detail

V sobotu 24. září 2005 byly naší místní organizací ČRS v Úvalech uspořádány na rybníku LHOTÁK tradiční závody seniorů v lovu ryb na udici.
Na závody bylo pozváno 56 členů, k zápisu se dostavilo 27 členů. Minutou ticha byla uctěna památka dlouholetého člena místní organizace a kamaráda p. Františka Valenty. V této souvislosti dokumentovala neúprosný běh času i skutečnost, že někteří závodníci, dnes senioři, ještě před rokem či dvěma závody organizovali.
Závody začaly v 7.00 h a ukončeny byly po dvou stejných poločasech ve 12.00 h. Lovilo se na jeden prut s jedním návazcem, jinak dle platného rybářského řádu. Bylo uloveno 77 kusů ryb, převážně kaprů. 10 kusů kaprů nad 40 cm délky si závodníci odnesli domů. Největší ulovená ryba /kapr/ měřila 54 cm a nejmenší 25 cm. Po vyhodnocení soutěže byly organizačním výborem vyhlášeny výsledky. Vítězem se stal p. N o v á k Miroslav - 406 bodů, druhý byl Ing. Š i m e k Zdeněk - 337 bodů, třetí byl p. M o r a v e c Václav s 316 body. Hodnocen byl jeden "cm" délky ryby jako jeden bod. 8 závodníků neulovilo rybu žádnou. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.
Během závodů bylo všem účastníkům podáváno nezbytné občerstvení a v závěru soutěže byl podáván tradiční smažený kapr s bramborovým salátem. O hladký průběh akce se postarali zbývající členové výboru místní organizace nesenioři a jejich manželky, za což jim touto cestou pozvaní členové upřímně děkují.

Za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík
Foto: Občerstvení po závodech

Jáma a Kalák opět slouží detail

Začátkem října tohoto roku provedla místní organizace rybářů dva výlovy navíc oproti uplynulým letům. Lovily se nádrže Jáma a Kalák v sousedství bývalého cukrovaru. Obě nádrže byly až do 30. let min. století součástí vodohospodářského systému bývalého cukrovaru. Rybník Kalák - lidově zvaný "Smradlák" - sloužil jako první sedimentační nádrž pro technologickou vodu cukrovaru a byl pravidelně sedláky vyvážen. Jednalo se o usazené kaly z čištění cukrové řepy. Jáma byla další sedimentační nádrží a z ní pak byla vypouštěna odkalená voda zpět do Výmoly. Současně je přes tyto nádrže odvedena i voda z Přišimaského potoka. Po uzavření cukrovaru na obou nádržích hospodařilo několik rybářských organizací resp. družstev. Od roku 1960 až do začátku 80. let min. století na nádržích hospodařila naše místní organizace ČRS. Začátkem 80. let mělo dojít k otevření spojovacího kanálu mezi nádržemi a k jejich opravě. Práce však byly přerušeny a obě nádrže zůstaly neobhospodařovány. V roce 2004 se místní organizace rybářů rozhodla po konzultaci s MěÚ Úvaly a s jeho pomocí obě nádrže, po nezbytných již dříve zmíněných úpravách, uvést do provozu. V dubnu roku 2005 byl služebně sloven Kalák za účelem zjištění stavu zabahnění dna a případného odstranění nežádoucích druhů ryb. Poté byly obě nádrže napuštěny a v červnu 2005 zkušebně osazeny násadou Ko, K1 (kapr) a amurem. Během vegetačního období byla násada přikrmována a nebyl zjištěn žádný podstatný úhyn. Při již zmíněných výlovech bylo z Jámy sloveno 85 kg násady K1 a 580 kg bílé ryby. Z Kaláku bylo sloveno 464 kg k2, 130 kg amura a 320 kg bílé ryby. Výsledek tedy nad očekávání dobrý. Násady budou použity v dalším chovném cyklu, případně vysazeny do revírů ČRS. Za předpokladu realizace odkanalizování čtvrti Slovany a alespoň částečného odbahnění Kaláku je tu předpoklad mnohem lepších hospodářských výsledků.

Za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík
Foto: Rybáři u vypuštěné nádrže "Jáma"

Poděkování úvalským rybářům

Do Úval jsme se přestěhovali ve 30. letech minulého století. Tenkrát byla krajina kolem Úval všude líbezná a čistá. Nikde neležely odpadky duševních mrzáků jako je to dnes. Pro ně krajina neexistuje. Proto obdivuji obětavou práci úvalských rybářů, kteří dovedou uchovat kus krásné přírody kolem rybníků. Je to tam jak v zámeckém parku. Zaslouží si poděkování.

Kaňková

 
 

C Í R K E V

Římskokatolická církev - farní úřad Úvaly

Poděkování
Řadu let byl správcem farnosti v Úvalech a v obcích do této oblasti patřících.
V letošním roce v říjnu se dožívá 75 let pan farář Karel Šubrt.
V současné době již není ve službách farnosti úvalské - a přesto, mnoho a mnoho díků za to, že v době minulé, ne snadné, byl stále moudrým, pracovitým duchovním vůdcem svých svěřených farníků.
Důstojnosti, děkujeme Vám a ve svých modlitbách vyprošujeme posilu Ducha Svatého, dárce moudrosti a požehnání Vaší každodenní práce.

Farníci Římskokatolické církve v Úvalech

Sbírka na opravu úvalského kostela

V říjnovém čísle měsíčníku Život Úval jsme oznámili veřejnou sbírku na opravy úvalského kostela - nejstaršího klenotu tohoto města.
Dovolte, abychom poděkovali těm, kteří udělali první krok finanční pomoci. Pomoci podle svých daných možností, za které přijměte úpřímné poděkování.
Mezi nutné, velmi potřebné opravy patří:
Především odstranění vlhkosti, která podmáčením stále více ničí kostelní obvodové zdi. Podlaha celkových prostor kostela je značně narušena vlhkem a plísněmi.
Čeká nás oprava oddutého a odloupaného zdiva, renovace vzhledu vestibulu.
Povrchové nátěry zdí v některých prostorách kostela, /kaple, sakristie, vchodový vestibul/, rekonstrukce schodiště.
Naprosto zničené a červotočem napadené kostelní lavice je nutné celkově vyměnit za nové a provést opatření ochrany proti houbě, dřevomorce a červotoči.
Zajistit pro zimní období ekonomické proteplení vnitřních prostor.
Uskutečnit opravu střechy v místech, kde je střecha narušena a do kostela zatéká voda.
Krásný barokní oltář, sochy a sousoší pokryl dobou nanesený prach, který se rovněž musí odstranit a tím pomoci důstojnému vzhledu, tak jak této památce náleží.
Pokud se dotkneme venkovního vzhledu zdiva, omítky a nátěrů fasády, čeká na nás v budoucnu i tento nákladný krok.
Peněžní náklady budou ve statisících.
První etapa sbírky, kterou jsme vypsali, zahrne opravu střechy, zaplacení provedeného zrestaurování původního svatostánku hlavního oltáře, proteplení vnitřních prostor kostela a zhotovení nových lavic. Předpokládaná finanční částka na první etapu rekonstrukce je 180 000,- až 200 000,- Kč. Finanční dary lze odepsat z daní.
Děkujeme. Každý finanční dar pomáhá k záchraně této památky města Úval.
Finanční dary lze zasílat: Česká spořitelna, č. účtu: 0424942309/0800, var. symbol: 43751148, konst. symbol: 0308, specifický symbol: 45, nebo předat při veřejných sbírkách.
Podrobné informace na telefonním čísle: 604 849 496.

Římskokatolická církev, farní úřad Úvaly

 
 

H I S T O R I E

MÉ VZPOMÍNKY NA ORCHESTR STO

Při příležitosti šedesátého výročí založení úvalského orchestru STO se ráda podělím o vzpomínku na život mého manžela Jaroslava Líhy, bývalého kapelníka "STOVKY".
Narodil se v Táboře jako nejmladší ze tří sourozenců v Harrachově besídce, kde měli jeho rodiče výletní restauraci. Již ve svých čtyřech letech, když tam jezdil hudební soubor, bubnoval na bubny, a tak ho rodiče zapsali do hudební školy na hru na housle. Vychodil pak školu v Táboře a jeho nejmilejším nástrojem se stala kytara. detail
Rodiče mu brzy zemřeli, a proto se o něho starala starší sestra. Vyučil se zámečníkem, poté byl instruktorem učňovských dílen Dopravních strojů. Celkem 5 let a 11 měsíců trvala Vyšší průmyslová škola v Děčíně. Protože prospěl s vyznamenáním, doporučila ho škola ke stipendiu na ČVUT do Prahy, kde také studium nastoupil.
V roce 1951 v Praze v Rudolfinu přednášel studentům prof. Mirko Očadlík o Smetanově Mé vlasti. Zde jsme se spolu seznámili a po čtyřech měsících také vzali.
Při absolvování 24 měsíční vojenské základní služby nastoupil k vojenské hudbě. Společně s ním vojenskou službu sloužili například velmi dobří kamarádi Vladimír Vácha, sportovní komentátor, a dr. Zdeněk Procházka, vynikající klavírista.
Po odchodu z vojny nastoupil v úvalské Masně, kde pracoval 20 roků až do důchodu. Doma si často hrával na trumpetu, pozoun, a když ho jednou slyšel tehdejší kapelník STO Jan Votruba, přemluvil ho, aby šel hrát do "STOVKY".
Po odchodu Jendy Votruby se manžel ujal vedení souboru STO, který vedl 15 roků. Vždy si přál, aby orchestr vynikal, a tak psal aranžmá pro všechny nástroje. Byly to stovky hodin práce a stovky písniček z 60. let. Psal i dechovku pro příslušníky starší generace. Pod jeho vedením vystupoval orchestr často v Praze, kde byl oceňován i panem Vlachem a dalšími orchestry. Občas si se STO zazpívala Yveta Simonová, Milan Chladil, Eva Pilarová, vystoupení uváděl dr. Jan Pixa nebo Jaroslav Štercl a měli "STOVKU" rádi. Myslím si, že orchestr STO rozdával radost všude tam, kam přijel.
Nemohu nevzpomenout na naše zpěváky Evu Nouzovskou, Zdenu Bánskou, v doprovodu zpěváka a bubeníka Mirka Kvíze a všech hudebníků.
Manžel učil hru na kytaru a harmoniku například Romana Culka, který účinkuje v hudebním pořadu rozhlasu Praha nebo Václava Bláhu, kapelníka v současné době úspěšné a populární kapely Divokej Bill. Učil také Dobrunku Truxovou a její kamarádku Zuzku Potměšilovou, které reprezentovaly naši republiku na soutěži ve hře na kytaru a ve zpěvu ve Velké Británii a umístily se na prvním místě. Měly takovou radost, že za své poslední peníze koupily pohlednici, kde doslova stálo: "Jsme šťastné, díky Vám jsme se z tolika soutěžících umístily na 1. místě". Bylo to velmi milé.
Asi málokdo ví, že manžel miloval klasickou hudbu, měl spoustu hudebních knih a skladeb, které jsem nedávno věnovala opravdovému muzikantovi Jaroslavu Svěcenému, který mě přijel navštívit.
Ještě bych ráda zmínila, že můj manžel Jaroslav Líha byl velice skromným člověkem, hrál na všechny hudební nástroje, mluvil francouzsky, německy, rusky a částečně anglicky. Také se zajímal o historii, přírodu, rád si zahrál šachy. Rodina mu byla vším, čehož důkazem byl i náš společný život, který trval bez jednoho měsíce 50 roků. Manžel byl křtěný jihočeským Jordánem, ale v průběhu let se z něho stal Úvalák každým coulem.
Dnes se již společně s mnohými muzikanty na nás dívá z hudebního nebe a věřím, že tam spolu dávají dohromady další nebeský orchestr STO.

Hana Líhová
Foto: Kapelník Jaroslav Líha

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly