www.mestouvaly.cz/zivotuval 

12/2005

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 46

 

 

 

Vánoční přání
Vážení čtenáři měsíčníku Život Úval, rok se s rokem sešel a máme tu opět adventní čas. Moderní doba je plná spěchu, peněz, pracovního vytížení a starostí. A právě proto je potřebné se na chvíli zastavit, vzpomenout na to dobré, co rok přinesl a zamyslet se nad svým životem. Dovoluji si Vám jménem města popřát klidné vánoční svátky, pohodu, zdraví a spokojenost v kruhu svých blízkých. Ing. J. Horová, místostarostka

detail
kresba: Jiřinka Kočárníková, MŠ Kollárova

 

K A M   A   K D Y

Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města č. 6/2005
,

které se bude konat ve čtvrtek 15. prosince 2005 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti rady města.
2) Majetkoprávní záležitosti.
3) Změna rozpočtu města na rok 2005.
4) Plán investičních akcí na rok 2006.
5) Návrh rozpočtu města na rok 2006.
6) Různé.
7) Připomínky, náměty členů zastupitelstva.
8) Připomínky, náměty občanů.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

2. a 3.12.
Výstava keramiky, fotografií a obrazů v galerii MDDM Úvaly
Vernisáž se koná 2. 12. v 18.00 h.

4.12. v 10.00 h
Vánoční lidová hra "Pojďme spolu do Betléma a radujme se všichni" u MDDM

4.12. 14.00 - 17.00 h
Výstava prací fotografa a grafika J. Krejčího

9.12. 17.00
Taneční akademie MDDM v sokolovně

Vystoupení Komorního sboru CHRISTI Úvaly "Do Betléma půjdeme"
10.12. 10.00 h sanatorium Topaz ve Škvorci
14.30 h evang. kostel ve Škvorci
11.12. 17.00 h Sbor Církve bratrské Úvaly
17.12. 15.00 h Evangelický kostel v Českém Brodě

11.12. 14.00 h
Minivýstava dětských prací v Husově kapli v Úvalech

13.12. 14.30 h
Pohádky z kouzelného kabátu II. v MDDM

15.12. 17.00 h
Vánoční akademie odd. estetiky MDDM v galerii MDDM

17.12. 8 - 12 h
7. vánoční akvatrh v sokolovně

18.12. 15.00 h
"Vánoční svítání v duši", pořad Alfréda Strejčka a Štěpána Raka v sále DPS

19.12. 18.00 h
"Vánoční zpívání na schodech" v budově ZŠ Úvaly

24.12. 21.30 h
"Půlnoční" v Husově kapli

24.12. 24.00 h
Bohoslužba v kostele

25.12. 14.00 h
Vánoční bohoslužba v Husově kapli

25.12. 17.00 h
Mše v kostele

14.1. 2006 20.00 h
Ples fotbalistů

21.1. 2006
Městský ples
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
proběhla 2 jednání

- Rada souhlasila s udělením výjimky v počtu dětí v pátých třídách pro rok 2005/6, pokud se bude jednat o žáky s trvalým bydlištěm v Úvalech.
- Rada souhlasila s použitím pozastávky firmy Aš-et ve výši 154 855,- Kč na odstranění vad vzniklých v důsledku reklamovaných závad na rekonstrukci MDDM, uplatňovaných u této firmy.
- Byly předloženy zápisy z jednání komisí, v případě likvidační komise rada souhlasila s likvidací všech věcí podle seznamu.
- Pan Kotval, který pro město smluvně zajišťuje odvoz komunálního odpadu, podal návrh na zvýšení ceny za tyto služby o 400 Kč za jeden kontejner. Důvodem je nárůst cen pohonných hmot a navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládce. Rada souhlasila.
- Zastupitelstvem byl schválen prodej pozemku KN pč. 664/2 o výměře 13 m2. Rada schválila cenu ve výši 450,- Kč/m2.
- V DPS se uvolnily tři byty. Rada na základě návrhu sociální péče souhlasila s přidělením bytu pí Culkové z Hradešína, pí Střihavkové z Úval a pí Studené z Úval. Rada dále souhlasila s přestěhováním p. Šťastného z druhého patra do přízemí.
- Rada souhlasí s přidělením nouzového přístřeší v čp.105, Škvorecká pro pí Urbanovou, a to po uvolnění jedné místnosti a s minimálními náklady na úpravu.
- Rada schválila prodloužení nájemních smluv: Škvorecká 181 (1 byt), Škvorecká 75 (1 byt) a nebytové prostory v DPS pro Pečovatelskou službu Brandýs n. L. - Stará Boleslav.
- Rada souhlasila, aby na stavbu inženýrských sítí pro lokalitu 22 uzavřela firma Čechoslávie smlouvu o dílo s firmou Hochtief, která v rámci poptávkového řízení předložila nejlepší nabídku s cenou 3 177 276,- Kč. Město na vybudování inženýrských sítí poskytne Čechoslávii finanční příspěvek 2 mil. Kč.
- Firma POHL CZ, a.s., požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo (kanalizace Chorvatská), kterým bude změněn termín dokončení prací na 31. 7. 2006. Jedná se o posun o 1 měsíc z důvodu změny podmínek financování stavby. Rada změnu schválila.
- Radě byl předložen cenový návrh fy AGS systém, s.r.o., na úpravu objektu čp. 181. Jedná se o úpravu vstupu do 3 nových bytů v půdní vestavbě, zvětšení kapacity žumpy. Autorem projektu je arch. Kytlica. Celkové úpravy jsou rozpočtovány na přibližně 230 tis. Kč plus 6 tis. Kč za projekt. Radní se shodli, že nová žumpa nebude budována, protože v nejbližší době dojde k připojení domů ve Škvorecké ulici na kanalizaci, tudíž by peníze nebyly vynaloženy účelně. Bude zajištěno častější vyvážení stávající žumpy. Rada byla překvapena, že přístup k budovaným bytům nebyl řešen již v projektu samotných vestaveb. Rada na tento problém nebyla upozorněna a s náklady nebylo počítáno. Proto souhlasí s investicí ve výši 50 tis. Kč plus DPH.
- Zástupci TJ Sokol Úvaly požádali o účast na jednání rady. Předmětem jednání byl havarijní stav budovy sokolovny, která je zároveň tělocvičnou pro děti základní školy. Pan Dráb vysvětlil současnou situaci, byl předložen rozpočet plánovaných oprav. Jedná se o čtyři zásadní kroky: oprava střechy sokolovny - 400 tis. Kč plus skládkovné, zajištění tepelné izolace - 433 tis. Kč, oprava podlahy - 560 tis. Kč, oprava stropu nad podloubím - 300 tis. Kč. Sokol není schopen ze svých prostředků tyto opravy uhradit. Pokud by se k opravě střechy přistoupilo ještě v roce 2005, je Sokol schopen přispět do 100 tis. Kč. Částka za užívání sokolovny pro potřeby základní školy bude smluvně rozdělena na 2 části: čistý nájem a úhrada služeb. O vyjádření budou požádáni všichni zastupitelé.
- Bylo provedeno poptávkové řízení na rekonstrukci budovy Multitec pro potřeby Policie ČR. Vzhledem k tomu, že rekonstrukci je nutno provést v co nejkratším termínu, byly poptány firmy, které již pro město v minulosti pracovaly a s jejichž prací jsou dobré zkušenosti. Jako nejvhodnější rada stanovila nabídku firmy Konstruktis Alfa, celková cena je 1 793 145,- Kč plus DPH.
- Rada schválila omezení plochy k volnému prodeji na náměstí. Povolován bude prodej zemědělských přebytků a sezónního zboží. Prodejní plocha bude omezena na přibližně 10 m2 a povolení spadá pod správní odbor. Dále rada požadovala obnovit jednání o umístění městské tržnice na pozemku u náměstí.
- Bylo upozorněno na pomalý postup fy POHL CZ při stavbě kanalizace oproti domluvenému harmonogramu a dopravní značení objížďky. Značení bylo kontrolováno.
- Rada schválila změny ve složení redakční rady Života Úval: odvolání pana Ing. Tomáše Bašty z důvodu dlouhodobé nečinnosti, souhlas s ukončením činnosti Mgr. Markéty Krčmářové na základě vlastní žádosti, jmenování Mgr. Romany Vorlíčkové členkou redakční rady.
- Radě byly k informaci předloženy výroční zprávy školských zařízení. Pro základní školu je předložení výroční zprávy povinností vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
- Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je město povinno od roku 2006 zřídit školskou radu při základní škole. Rada byla zřízena dnem 14. 11. 2005, počet členů stanoven na 6 a byl vydán volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel (Horová, Tesařová), třetinu volí rodiče žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci (členem nemůže být ředitel školy).
- Rada souhlasila s rozdáním vánočních šeků pro seniory a zdravotně postižené občany Úval. Každý šek je v hodnotě 350,- Kč. Bude postupováno od nejstarších (případně nejvíce postižených) občanů, a to do vyčerpání částky 20 tis. Kč podle předloženého seznamu.
- Rada schválila odkoupení vitriny od pí Pokorové, cena je 4000,- Kč.
- Rada města požaduje zbudování kruhového objezdu na křižovatce silnic I/12 a Škvorecké. Tento požadavek bude projednán na Krajském úřadě Středočeského kraje.
- Rada schválila rozšíření projektových prací fy Hydroprojekt ve čtvrti Slovany o poslední 3 zbývající úseky - část ulice Bulharská, ulice Lužická a ulice U Přeložky. V celkovém objemu prací se jedná o nízkou položku a bude možné projednat stavební povolení jako celek. Termín dokončení projektových prací do 20. 1. 2006.
- Rada souhlasila s položením obrubníků v délce cca 40 m od domu č.p. 1478 směrem ke stávajícím obrubníkům před č.p. 919 v ulici Kollárova z důvodu odvodu dešťové vody z ulice pod podmínkou, že náklady na materiál budou hrazeny žadatelem (případně podílově s majitelem sousední parcely), stejně jako tomu bylo v předchozím případě. V případě jejich souhlasu bude práce objednána u firmy Hochtief.
- Rada byla informována o průběhu prací na opěrné zdi a schodišti. Žulové schodnice budou otryskány a tvarově upraveny. Většina pískovce je ve špatném stavu a nelze ho opětovně použít.
- Byla předložena nabídková cena (firma Pro Consult) na projekt na retardéry v Husově ulici. Cena činí 43 tis. Kč plus DPH a je v ní zahrnuto zpracování projektové dokumentace a celkové projednání jako podklad ke stavebnímu povolení. Rada jako protinávrh stanovuje cenu 35 tis. Kč plus DPH.
- V návaznosti na předchozí rozhodnutí rady předběžně nezařazovat stavbu splaškové kanalizace v ulicích Kladská, Lužická a Bulharská do prioritních investic pro rok 2006, byl předložen dopis jednoho z žadatelů, ve kterém je návrh občanů obhajován. Rada trvá na svém původním stanovisku, že je nutné řešit celou čtvrť jako celek. Pokud by byla realizována pouze část podle návrhu žadatelů, jednalo by se o řešení pro několik domů, což není efektivní a již existující projekt pro územní rozhodnutí počítá s jinou trasou vedení řadu. S projektantem kanalizační sítě bude znovu konzultováno technické řešení, protože byly rozporovány konkrétní věci z návrhu žadatelů (překročení max. přípustného sklonu kanalizace, použití nepovolené světlosti přípojek, podhodnocení ceny 1 bm stoky, navrhovaný materiál pro šachty). O výsledku budou všichni zúčastnění vyrozuměni.
- Starosta informoval o možnosti získání dotace na opravu střechy sokolovny. Příjemcem dotace však musí být město.
- Starosta informoval o aktuální situaci ohledně budování 2 osvětlených přechodů přes silnici I/12 (Praha - Kolín).
- Rada projednávala seznam investic, které jsou nárokovány pro rozpočet 2006. Celkové návrhy mnohokráte převyšují možnosti města, a proto rada vybírala ty nejnutnější. Doporučené výdaje budou projednány zastupitelstvem.
- Počet obyvatel města se neustále pohybuje těsně pod hranicí 5 000, přestože zde trvale žije lidí mnohem více. Město při překročení hranice 5 000 obyvatel postoupí do vyšší kategorie obcí, čímž se zvýší příjmy ze sdílených daní. Z tohoto důvodu rada souhlasí s finanční podporou pro nově přihlášené občany ve výši 1 500,- Kč.

Ing. J. Horová, místostarostka

Uzavírka Škvorecké - jak se chovají Úvaláci

Většina z vás jistě zaregistrovala, že je delší dobu uzavřen průjezd ulicí Škvoreckou od světelné křižovatky směrem na Škvorec. I když jsem si zcela vědoma, že uzavírku nikdo nevítá s nadšením, tak to, co předvedli někteří Úvaláci, už skutečně hraničilo se ztrátou zdravého rozumu. Bez problémů se projíždělo přes zákaz vjezdu i zákaz odbočení, takže ve výsledku se po nezpevněných ulicích čtvrti Slovany proháněly stovky aut (jak osobních, tak i nákladních!). Nevím, zda si ti dotyční zcela uvědomovali dosah svého nezodpovědného chování - totiž, že způsobí velké nepříjemnosti místním lidem, kteří následně prach doslova polykali, zničí dešťovou kanalizaci a výrazně zhorší již tak špatný povrch ulic. Největší "komedie" pak nastala ve chvíli, kdy byl průjezd technicky znemožněn výkopem. Řidiči projeli ulicí Chorvatskou a následně zjistili, že dál skutečně neprojedou. Takže se auta otáčela přes nedosypané výkopy kanalizace, lidé vystupovali z aut a osobně odnášeli zábrany stranou, dokonce se několikrát i stalo, že chtěli najíždět do zaměstnanců dodavatelské firmy. To vše samozřejmě probíhalo za hlasitých nadávek. Kdybych to neviděla na vlastní oči, tak bych ani nevěřila, co všechno je možné. Dokonce se přiznám, že jsem veřejně na adresu těchto lidí z Úval použila výraz, který není vhodné publikovat. A to všechno jen kvůli tomu, aby si ušetřili cestu autem cca 3 km.
Všem těmto řidičům bych přála alespoň na pár dní výměnu s lidmi, kteří na Slovanech bydlí a byli (a jsou) nuceni toto bezohledné chování ostatních trpět.

Ing. J. Horová, místostarostka

Otázka pro místostarostku

Na začátku listopadu letošního roku chybělo jen málo a došlo k tragické události na označeném přechodu na křižovatce silnice I/12 a Dobročovické ulice. Projíždějící bezohledný řidič nerespektující dopravní předpisy naštěstí jen lehce zranil dítě přecházející s maminkou na tomto přechodu a po činu ujel. Před více než rokem jednala rada města o opatřeních směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců, ale kromě umístění nových dopravních značek, které přechody na této velmi frekventované silnici označují, se nic nezměnilo. Proč?
Ing. Horová: Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na dva osvětlené přechody. Jeden u ulice Dobročovická a druhý ke čtvrti Pod Slovany. Oba tyto přechody mělo původně realizovat město. Na jaře roku 2005 však byla tato stavba zařazena do akcí krajského úřadu, který také vybíral dodavatele. Přes několik urgencí města však dosud stavba realizována nebyla. Podle posledních informací krajského úřadu (z poloviny listopadu) by k tomu mělo dojít do konce roku 2005.
Děkuji za odpověď.

Ing. V. Procházka

Zahájení provozu interní ambulance v Úvalech

V roce 2006 bude zahájen provoz interní ambulance MUDr. Hrabálka v budově Zdravotního střediska v Úvalech.
Ordinační hodiny:
Pondělí 14:00 - 16:30 h
Čtvrtek 7:30 - 12:30 h

Ing. J. Horová, místostarostka

V ý b ě r o v é   ř í z e n í

pracovník sociálního oddělení správního odboru MěÚ Úvaly
- nástup leden 2006 nebo po dohodě
- Přihlášky do 12. 12. 2005, 18:00 h na MěÚ Úvaly. Na zalepenou obálku nadepište "sociální".
- info: MěÚ Úvaly, tel. 281 981 401

Ing. J. Horová, místostarostka

Pozor - důležité upozornění!

Usnesením rady každý, kdo se přihlásí k trvalému pobytu v Úvalech do konce roku 2005, obdrží od města finanční dar ve výši 1 500,- Kč.
Počet obyvatel města se neustále pohybuje těsně pod hranicí 5 000, přestože zde trvale žije lidí mnohem více. Město při překročení hranice 5 000 obyvatel postoupí do vyšší kategorie obcí, čímž se zvýší příjmy ze sdílených daní.

Ing. J. Horová, místostarostka

MěÚ Úvaly opět s tajemníkem (tajemnicí)

Starosta města jmenoval na základě výsledku výběrového řízení paní Věru Hejtíkovou (47 let) tajemnicí MěÚ Úvaly. Paní Hejtíková působila od roku 1995 na městském úřadě Rotava, z toho od roku 1997 jako vedoucí odboru vnitřních věcí. Souhlas s jejím jmenováním již vydal i ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. Nová tajemnice nastoupí od 1. 1. 2006 a jistě se vám na stránkách ŽÚ představí sama.

za MěÚ Úvaly - Ing. I. Černý, starosta

Architektonická soutěž na ZŠ

Ve dnech 3.-4.11.2005 proběhlo v sálku DPS hodnotící zasedání poroty pro první kolo architektonické soutěže na dostavbu areálu úvalské školy. Podklady pro soutěž si vyzvedlo celkem 62 architektů či architektonických kanceláří. detail
Složení poroty:
1) architekti: arch. Tomáš Bezpalec - předseda, Ing. arch. Ján Štempel, arch. Petr Hájek, arch. Antonín Polony, arch. David Vávra
2) za investora: Mgr. Jaroslav Březka (ředitel ZŠ), Ing. Ivan Černý (starosta), Ing. Blanka Morávková (zástupkyně ředitele ZŠ), Ing. Jana Horová (místostarostka).
Odevzdáno bylo 26 soutěžních návrhů, z nichž pro postup do druhého kola vybrala porota 4 návrhy. Ty budou podrobněji dopracovány a termín odevzdání pro 2. kolo soutěže je 30. 1. 2006. Závěrečné zasedání poroty proběhne 2. 2. - 3. 2. 2006, kdy bude z těchto 4 postupujících vybrán návrh vítězný.
Soutěž probíhá naprosto anonymně, nikdo z porotců neví, kdo jsou autoři návrhů. Ti budou "odtajněni" až po vyhodnocení výsledků a uzavření soutěže.

Ing. J. Horová, místostarostka

NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD

Podatelna a sekretariát úřadu
sekretariat@mestouvaly.cz

Starosta
sekretariat@mestouvaly.cz

Místostarosta
mistostarosta@mestouvaly.cz

Ekonomický odbor
ekonomika@mestouvaly.cz

Odbor investic
investice@mestouvaly.cz
vystavba@mestouvaly.cz

Pracoviště životního prostředí
zivotniprostredi@mestouvaly.cz

Správní odbor
spravni@mestouvaly.cz

Stavební úřad
stavebniurad@mestouvaly.cz


INFORMACE PRO OBČANY

Správní odbor informuje, že svoz komunálního odpadu v období vánočních svátků a na přelomu roku zůstává beze změny, to znamená, že bude prováděn ve stejných časových cyklech jako v průběhu roku (tj. vždy v lichý týden - pondělí, úterý, středa dle jednotlivých lokalit).

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Do výroční zprávy školy může nahlédnout každý zájemce

V uplynulých dnech byla radě města Úvaly předložena k vyjádření a schválení výroční zpráva Základní školy Úvaly. Zpráva byla zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb. a obsahuje vlastní hodnocení školy. Koho obsah zajímá, může do ní nejen nahlédnout, ale i pořizovat si z ní opisy a výpisy nebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.
Výroční zpráva obsahuje zejména:
a) základní údaje o škole (např. název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě),
b) přehled učebních plánů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,
c) přehled pracovníků školy,
d) údaje o přijímacím řízení na střední školy s údaji o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem,
f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
i) základní údaje o hospodaření školy.
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, předložená zpráva tedy obsahuje všechny aktivity školy ve školním roce 2004/2005.
Výroční zpráva Základní školy Úvaly je k dispozici u ředitele školy (bude též zveřejněna na webových stránkách školy) nebo na MěÚ Úvaly u vedoucí správního odboru.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Městský ples

Městský úřad Úvaly a Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského oznamují, že 21. ledna 2006 pořádají VI. městský ples.
K tanci hraje BŘEZOVANKA pod vedením Jiřího Vojtěcha. O půlnoci slosování cen z bohaté tomboly. Vstupenky budou v prodeji od 12. 12. 2006 v městské knihovně.


Kurzy společenského tance

Kulturní komise města Úvaly oznamuje, že v roce 2006 se uskuteční v Úvalech kurzy společenského tance.
Termín zápisu a výše kurzovného uveřejníme v březnovém čísle Života Úval.

Helena Novosádová, předsedkyně kulturní komise

Poděkování

Ráda bych touto cestou chtěla moc a moc poděkovat všem, kteří nezištně a ve svém volném čase usilují o znovuzrození úvalské kultury a obnovení zapomenutých tradic. Děje se tak ve velice skromných podmínkách, ale o to větší je úsilí všech zúčastněných. Ještě jednou všem děkuji.
Poděkování patří i sponzorům, kteří nám umožňují realizovat kulturní akce většího rázu. Zároveň bych chtěla popřát všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce se těším na setkání na nových a zajímavých kulturních akcích.

Helena Novosádová, předsedkyně kulturní komise

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

detail

Bouda zvaná "Neodstranitelná"

Ani majitel pozemku u hřiště, ani orgány města - patrně nikdo nemá tolik síly, aby odstranil nebezpečné trosky kiosku, který je zachycen na fotografii. A to ani po opakovaných výzvách zastupitele. A tak jen vyčkáváme, až si některé z našich dětí zarazí do chodidla rezavý hřebík či se pořeže špinavým střepem.

MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města za ODS

Souhlasím, že tento polorozpadlý objekt by měl být odstraněn. Nachází se na pozemku TJ Sokol a byl tam odložen s jejich souhlasem již před několika měsíci. Přestože jsem opakovaně (ústně i písemně) TJ Sokol žádala, aby pozemek oplotil nebo budku odstranil z důvodu bezpečnosti, nebylo mi dosud vyhověno. Podnět MUDr. Šťastného již byl předán i na přestupkovou komisi.

Ing. J. Horová – místostarostka

PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ - DOPORUČENÍ A RADY

Blíží se čas Vánoc, který nám přináší nejen radosti, ale i starosti. I když Vánoce jsou svátky pokoje, míru a lásky, přesto jsou mezi námi jedinci, kteří této vánoční pohody využívají k páchání trestné činnosti na bezbranných lidech, na ženách a seniorech.
Proto je třeba, více než kdy jindy, pamatovat na rady určené právě těmto ohroženějším skupinám našich občanů:
1. Buďte opatrnější. Opatrnost je také prevence.
2. Nechoďte málo osvětlenými ulicemi či cestami. Vyhýbejte se opuštěným zákoutím parku, lesa apod.
3. Zamykejte řádně svůj byt či dům, i když ho opouštíte jen na malou chvíli.
4. Nepřechovávejte v bytě nebo domě větší množství peněz, šperků a různých cenností.
5. Nechejte si na hlavní vstupní dveře namontovat panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek.
6. Buďte ostražití, do svého bytu/domu dovolte vstoupit jen těm osobám, které znáte a kterým důvěřujete.
7. Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, kterého neznáte, požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi doma.
8. Pozor na osoby nabízející pochybné zboží a služby a také na příslušníky náboženských sekt. Nepodléhejte jejich nátlaku a ihned zavřete před nimi dveře.
9. Nevěřte nabídkám výhodných koupí, které se nabízejí po domácnostech.
10. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte ihned sousedy nebo policii.

Chraňte své cennosti
1. Nepřenechávejte doma více peněz v hotovosti, pokud nevlastníte spolehlivý, dobře ukrytý a zabudovaný trezor.
2. O cennostech, které vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci a evidenci.
3. Vkladní knížky mějte raději na heslo.
4. Doklady, klíče od bytu nebo domu a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně či na věšáku v čekárně u lékaře, v restauraci, na úřadech apod.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech, členka výboru pro prevenci proti kriminalitě města Úvaly
Pokračování příště


Tip na dárek
(třeba i vánoční)

S blížícími se vánočními svátky již každý přemýšlí, čím podarovat své blízké nebo přátele. Jednou z mnoha možností je věnovat hodnotnou knížku. Z nepřeberného množství vydávaných titulů jsou trochu výjimečné ty, které se bezprostředně týkají Úval.
Zájemce o historii a současnost našeho města jistě potěší vázaná publikace Úvaly v průběhu staletí od kolektivu autorů. Čtenář najde v této knize nejen všeobecnou historii města, jak je v knihách tohoto druhu obvyklé, ale podrobně bude informován například o rozvoji průmyslu, spolků, sportovních klubů, o kulturním dění a také o konkrétních lidech, kteří se zapsali do historie Úval. Text je doplněn přibližně 150 fotografiemi. Cena knihy je 350,- Kč. Lze ji zakoupit buď v Městské knihovně Úvaly v Husově ulici nebo v pokladně městského úřadu.
Druhou publikací, která se věnuje úvalské historii, je brožura Divadlo a hudba v Úvalech s podtitulem Dějiny amatérských souborů 1860-1980 od Ing. Vladimíra Kolomého. Jak už název naznačuje, je souhrnným zpracováním slavné historie úvalského ochotnického divadla a hudebních spolků. Přináší velké množství zajímavých informací včetně fotografií jak pro pamětníky, tak i pro ty, kteří popisované období rozvíjení úvalské kultury nezažili. V prodeji je posledních několik výtisků, cena jednoho výtisku je 80,- Kč. Zakoupení je možné v městské knihovně.
Obě knížky patří mezi díla, k nimž se po čase většina čtenářů ráda vrací, neboť v nich objevuje stále něco zajímavého.

Ing. Vladislav Procházka

Upozornění dopisovatelům měsíčníku Život Úval

Redakční uzávěrka lednového vydání Života Úval bude kvůli vánočním svátkům již 12. prosince 2005. Žádáme všechny autory, aby příspěvky včas odeslali. U článků zaslaných po tomto termínu nemůže redakce zaručit jejich otištění v čísle 1/2006.

redakční rada

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Soutěžní přehlídka
Nový domov roku 2005 zná své vítěze

Nový domov roku 2005 je přehlídka realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2004 až 2005. Do soutěže mohli realizovanou stavbu přihlásit: soukromý investor, developer, autor projektu, dodavatel nebo obec. Celkem bylo přihlášeno 42 soutěžních návrhů. Ceny přehlídkové soutěže Nový domov roku 2005 se udělovaly ve čtyřech kategoriích: novostavba rodinného domu, novostavba bytového domu, rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení a výstavba bytů v domech zvláštního určení.
Ve 4. kategorii - výstavba bytů v domech zvláštního určení - získali odměnu ve výši 10 000 Kč Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Michal Kohout a Ing. arch. Markéta Nepilová za soutěžní návrh č. 35 - Dům s byty s pečovatelskou službou v Úvalech.
Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující: úroveň architektonického řešení stavby, konstrukční řešení, umístění stavby v daném prostředí, využití pozemku, parkování, garáže, provedení stavby, ekonomická a energetická náročnost stavby. Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě, posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně. Vybrané stavby byly odbornou porotou osobně prohlédnuty a posuzovány na místě samém.
Přehlídka realizovaných staveb Nový domov roku 2005 byla vyhlášena dne 6. 6. 2005 na tiskové konferenci ministra pro místní rozvoj Radko Martínka. Ministerstvo vyhlásilo letošní ročník poprvé ve spolupráci s Českou komorou architektů.(Redakčně kráceno)

(Reality.iHNed.cz, 2. 11. 2005)

 
 

P O L I C I E

ŘIDIČ Z MÍSTA NEHODY UJEL

Dne 27. října 2005 v 08:15 hodin došlo v obci Úvaly na přechodu pro chodce u křižovatky silnice číslo I/12 se silnicí III/01215 k dopravní nehodě. Dvaatřicetiletá maminka s dětským kočárkem, ve kterém seděl její syn, šla vpravo po chodníku vedle silnice číslo III/01215 ve směru od Dobročovic. Na křižovatce se silnicí číslo I/12 přecházela ve směru na centrum obce po přechodu pro chodce, přičemž vlevo vedle přechodu ve směru její chůze stálo nákladní vozidlo, které jí dávalo přednost. Když byla chodkyně v polovině vozovky, přijelo z levé strany ve směru od Prahy dosud neznámé osobní vozidlo bílé barvy s dosud nezjištěným řidičem, které objíždělo nákladní vozidlo. Vozidlo narazilo do levé části dětského kočárku a z místa nehody ujelo. Poškozená chodkyně odvezla svého syna do nemocnice, odkud byl po ošetření s lehkým zraněním propuštěn. Případ nadále šetří policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-východ.


Krádež věcí z automobilu v Úvalech

V úterý 25. října 2005 dosud neznámý pachatel v obci Úvaly rozbil skleněnou výplň levých zadních dveří osobního automobilu značky Citroen a odcizil odtud černou látkovou tašku s obsahem finanční hotovosti, další věci a dokumenty, čímž jeho majiteli způsobil škodu v celkové výši 220 000 korun.

Pozor na kolejích

6. listopadu 2005 v 22:20 hodin došlo na železniční stanici v Úvalech k nešťastné události, kdy lokomotiva přejela dvaatřicetiletého muže z Kolínska. Příčiny nehody šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Praha-východ.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha-východ

 
 

D I S K U S E

Bezpečný domov - bezpečné Úvaly

Bydlím v Úvalech již několik let. Postupně jsem si zvykla a mám Úvaly ráda. Našla jsem zde bezpečný domov, kde je klid a člověk může bez obav relaxovat. Prostředí, kde je člověk sám sebou. Pocit bezpečného domova mám spojený s představou dobrých sousedských vztahů. V naplnění hesla se sousedy se nehádám, protože s nimi budu žít spoustu let. Jsem přesvědčena, že slušnost je lepší v každém případě. Nechci přemýšlet, kdo si zaslouží, abych jej pozdravila. Nechci zvažovat, kdo si moji zdvořilost zaslouží a kdo ne. Každý si zaslouží respekt k lidské důstojnosti. Chci se cítit bezpečně. Chci se chovat rozumně. Chci vystupovat přátelsky. Snad to přispěje k bezpečnosti v Úvalech.

Marcela Chudá

Kulturní a společenské akce
V Úvalech bylo Werichovo srdce

"Alespoň první řádku kdybyste vymysleli, ať se mám čeho chytit!" S touto poznámkou se prý kdysi obrátil skladatel Jaroslav Ježek na pány Voskovce a Wericha při klavírní bluesové improvizaci. Ježkovi, zakladateli českého jazzu, stačilo velice málo k tomu, aby pak složil další z mnoha vynikajících skladeb. Společně s Voskovcem a Werichem vytvořili ve 20. a 30. letech 20. století desítky písní, jejichž melodiím čas neubral na kvalitě a mnoha textům na aktuálnosti a vtipu.
Protože v roce 2005 uplynulo 100 let od narození pánů Voskovce a Wericha a Jaroslavu Ježkovi by bylo 100 let v roce příštím, také v Úvalech jsme si tato výročí připomněli výstavou pod názvem Také máte rádi Ježka, Voskovce a Wericha?, kterou připravil pan Jiří Štork s kulturní komisí města a svými přáteli. Z nepřeberného množství archivních dokumentů, které pan Štork nashromáždil za několik desítek let, bylo vybráno vše, co charakterizuje život a tvorbu nezapomenutelné trojice.
Úvodní část výstavy byla věnována období, kdy se tři později nerozluční přátelé ještě neznali. Bylo možné spatřit i kopie rodných listů nebo školních vysvědčení. Těžištěm další části byly dokumenty z éry slavného Osvobozeného divadla, které specifickým humorem reagovalo na jevy ve společnosti a později na nástup nacismu v Německu. Fotografie a texty připomněly také filmovou tvorbu Voskovce a Wericha z tohoto období. Kopie článku z novin oznamující odejmutí koncese Osvobozenému divadlu převedla návštěvníky výstavy do počátku roku 1939, kdy oba komici včetně Jaroslava Ježka byli nuceni emigrovat do Spojených států. I v novém prostředí, přestože nemocný Ježek po roce emigrace zemřel, pokračovali Voskovec a Werich v divadelní činnosti pro krajany v zahraničí a pomocí rozhlasového vysílání posilovali na dálku odpor národa proti německé okupaci.
Radostný poválečný návrat Jana Wericha a poté Jiřího Voskovce do vlasti a jejich vzájemné první setkání bylo na výstavě zachyceno na několika fotografiích. Pro mnohé bylo z jednoho snímku překvapivým zjištěním, že uvítání Jana Wericha se mimo jiných osobně zúčastnil pan A. Morávek, osobnost úvalské kultury. Snaha Voskovce a Wericha o navázání na předválečné divadelní aktivity však netrvala dlouho. Jiří Voskovec po krátkém zastupování naší republiky v UNESCO se v roce 1948 rozhodl trvale usídlit ve Spojených státech. I tam, jak bylo patrné z vystavených dokumentů, uplatnil v těžké konkurenci své herecké nadání v desítkách rolí ve filmu, tak v televizi i divadle. Část výstavy zachytila osobnost Jana Wericha v období 50. a 60. let minulého století, kdy našel divadelního partnera v Miroslavu Horníčkovi a svoji hereckou osobnost potvrdil rovněž v několika nesmrtelných filmech, jakými byly například Císařův pekař a Pekařův císař, Byl jednou jeden král nebo Až přijde kocour. Panu Jiřímu Kejřovi se podařilo zapůjčit originální negativy fotografií pořízených při natáčení filmu Pan Tau a Claudie, v němž ztělesnil Jan Werich roli pana Violy a zhotovené fotografie patřily k mnoha unikátním, dosud neviděným dokumentům. Také snímky z Werichova soukromého života potvrzovaly jeho přirozenou lidskost. Období normalizace na počátku 70. let 20. století Jana Wericha tvrdě postihlo, protože neskrýval názory na politickou situaci. Přesto, jak bylo zřejmé z fotografií z jeho posledního vystoupení v pražské Lucerně v roce 1977, na něj lidé nezapomněli. Poslední část výstavy dokazovala, že na pány Voskovce, Wericha a Ježka lidé nezapomínají ani v současnosti.
Mezi výstavními exponáty se nacházely rovněž ukázky knížek o této slavné trojici a originální gramofonové desky s písněmi Voskovce a Wericha a skladbami Jaroslava Ježka. Zcela unikátní věcí byl asi 100 let starý gramofon s pérovým pohonem na kliku a s troubou, dosud funkční, který budil mimořádnou pozornost.
Zahájení výstavy, které proběhlo v pátek 21. října, doprovázel krátký kulturní program. Úvodní videoprojekce připomněla ukázkami z filmů osobnost Voskovce a Wericha a naladila všechny na příjemnou notu. Poté se ujal slova vzácný host večera, pan Ondřej Suchý. Autor několika knih o významných lidech z oblasti českého humoru a pořadů Nostalgické muzeum zábavy a Padesátník v Českém rozhlase Praha se zaměřuje také na tvorbu Jana Wericha a postupně odhaluje mnohé dosud neznámé skutečnosti. Během doby se daří doplňovat Werichovu filmografii o díla, v nichž hrál drobné role nebo role pro něj připravené, ale nerealizované. Pan Suchý také vyprávěl o svém seznámení s Janem Werichem, k němuž došlo nikoli prostřednictvím bratra, jak by si mnohý z nás myslel. A proč se v nadpisu článku mluví o Werichově srdci v Úvalech? Jan Werich měl voperovaný kardiostimulátor. Když mu ho po několika letech lékaři vyměnili za jiný, Werich věnoval vyjmutý kardiostimulátor paní Běle Suché, manželce Jiřího Suchého. Po její smrti předal Jiří Suchý Werichovo "srdce" svému bratrovi do jeho připravovaného muzea v Šemánovicích a tak se překvapivě objevilo nakrátko i v Úvalech.
K mimořádně příjemné atmosféře večera přispěla též slečna Markéta Smolíková, která pořad nejen moderovala, ale také za klavírního doprovodu svého tatínka pana Františka Smolíka zazpívala několik písniček od autorské trojice Voskovec, Werich, Ježek. Počáteční obavy Markéty Smolíkové, zda vystoupení s tatínkem zvládne, nebyly na místě, neboť její zkušenost z několika muzikálů, v nichž účinkovala, byla zřejmá. Hudební a pěvecké vystoupení vytvořilo velice milou a téměř rodinnou pohodu mezi návštěvníky výstavy a umocnilo dojem z kulturního večera.
Výstavu si v následujících dnech měli možnost prohlédnout i další zájemci. Byla navštívena také žáky 7. až 9. tříd základní školy a žáky speciální školy, kterým podal výklad pan dr. Pokorný. Výstava byla příspěvkem do mozaiky kulturních akcí v České republice, věnovaných kulatému výročí narození Voskovce a Wericha.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail detail

Foto: Zahájení výstavy
Foto: Hostem večera byl pan Ondřej Suchý
Foto Jiří Hora
Foto: Pan F. Smolík s dcerou Markétou
Foto Ing. V. Procházka
Foto: Ondřej Suchý ukazuje Werichovo srdce
Foto Jiří Hora

Tradice sborového zpěvu v Úvalech stále žije

Když v roce 1885 zakládali úvalští nadšenci sborového zpěvu spolek, který nesl po skladateli a velikánu české hudby název Smetana, jistě netušili, že i na počátku 21. století jejich myšlenka bude dále žít. V současné době, při rozsáhlé nabídce televizních a rozhlasových pořadů, nabídce filmových a divadelních představení, videonahrávek a kompaktních disků, je někdy až s podivem, že jsou lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas sborovému zpěvu. Daří-li se jim, jsou schopni vystoupit před publikem a společně s ním se nechat okouzlit přednesenými skladbami.
V Úvalech jsou tři pěvecké sbory. Nejstarším je Chrámový sbor při kostele Zvěstování Páně v Úvalech, který po zániku spolku Smetana v 50. letech minulého století na jeho tradice úzce navazuje. Druhým pěveckým sborem, který má rovněž bohatou historii, je Pěvecký soubor Základní školy v Úvalech, sestavený ze žáků školy. I zde lze nalézt návaznost na tradici vystoupení školních dětí ať již před 2. světovou válkou, tak i po ní. Pěvecký kroužek byl ve své době nedílnou součástí všech oslav nejrůznějších výročí. Nejmladším úvalským sborem, který vznikl před pěti lety, je Komorní sbor Christi Úvaly.

Všechna tři úvalská pěvecká seskupení se setkala 25. října v galérii MDDM na koncertu, který byl věnován 120. výročí založení zpěváckého spolku Smetana. Pochybnosti, zda bude mezi úvalskou kulturní veřejností zájem o vystoupení, se před půl sedmou hodinou večerní zcela rozplynuly, neboť kapacita sálku stěží stačila pojmout všechny návštěvníky. Na začátku promluvil pan František Smolík a připomněl historii, kterou prošel spolek Smetana od svého založení přes jeho proměny až na současný Chrámový sbor. Tomu patřilo úvodní vystoupení. Za klávesového doprovodu paní Hejskové zpíval písně, které námětem provázely posluchače od počátku Adventu až po Velikonoce. Soubor působí celistvým harmonickým dojmem i přesto, že nemá silné sólové pěvecké individuality. Při poslechu bylo patrné, že sborový zpěv dokáže spojit lidi se společným zájmem bez ohledu na věk. Účinkující, kteří již hodně pamatují, zapomenou na mnohé starosti, vyzařuje z nich potěšení ze zpěvu a divák nabude přesvědčení, že zpěvem omládnou. Ve druhé části kulturního večera vystoupil Pěvecký soubor základní školy. Pod vedením paní učitelky Landgráfové zazpíval pásmo lidových písní za klavírního doprovodu pana Františka Smolíka. Skladby byly vhodně vybrány a vytvořily protipól duchovních písní z předcházejícího vystoupení. Je možno s potěšením konstatovat, že mezi školními dětmi je zájem o sborový zpěv. Dětský soubor zpívá sice jednohlasně, ale tato skutečnost je vyvážena čistým přednesem. Ve sboru zpívá žák 9. třídy Martin Vydra, který je velkým talentem. Pokud bude své pěvecké nadání dále rozvíjet, jistě o něm v budoucnu uslyšíme. Závěr večera patřil Komornímu sboru Christi za dirigování dr. Vítězslavem Pokorným, na klávesy doprovázela Mgr. Eva Nádeníčková. Sbor se zejména soustřeďuje na středověkou barokní duchovní hudbu a písně. Zpívá čtyřhlasně s varhanním doprovodem nebo bez něho. Již při první skladbě bylo zřejmé, že máme v Úvalech kvalitní sbor na téměř profesionální úrovni i přesto, že tentokrát vystoupil bez sólové zpěvačky Marty Ženaté. Ostatně, úspěšná účinkování například na přehlídce Jílovské zpívání nebo v chrámu sv. Mikuláše v Praze to jen potvrzují.
Koncert byl velice zdařilým připomenutím 120. výročí založení zpěváckého spolku Smetana. Během prosince a následujících měsíců se jistě naskytne příležitost zhlédnout samostatné vystoupení některého ze tří úvalských pěveckých sborů.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail
detail detail

Foto Ing. Jana Horová
Foto: Zpívat v Chrámovém sboru je možné v každém věku
Foto: Obavy, že přijde málo obecenstva, se nenaplnily
Foto: Pan Smolík seznámil posluchače s historií spolku Smetana.V pozadí Chrámový sbor
Foto: Pěvecký soubor základní školy
Foto: Komorní sbor Christi
 

Š K O L S T V Í

Volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. od 1.1. 2006 zahájí činnost na naší škole nově zvolená školská rada. Volby do školské rady proběhnou v prostorách školy do konce roku 2005.
Termíny:
22. 11. - 5. 12. 2005
písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě doplněné:
o vlastní stručnou charakteristiku,
o co by chtěl v radě školy usilovat,
o souhlas s kandidaturou.

6. - 15. 12. 2005
zveřejnění kandidátů (v informační skříňce na budově školy).

19. 12. 2005 (13-18 h)
volby v budově ZŠ, v přízemí budovy č. 7, třída 2.B.

Volby proběhnou vhozením hlasovacího lístku do urny.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovil počet jejich členů (6) a vydal její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Činnost školské rady:
1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Zřízení funkční školské rady má celou řadu pozitiv. Především je to další zřetelný posun ve snaze dále demokratizovat poměry v našem školství. V praxi by mělo zřízení školských rad umožnit širšímu okruhu odborníků a nadšenců podílet se na růstu kvality výchovy a vzdělávání na našich školách. Věřím, že voliči na naší škole nebudou v přístupu k volbám lhostejní a nová školská rada naplní jejich představy. Nově vznikající školské radě přeji v jejich zodpovědném poslání hodně úspěchů.
Děkuji všem dětem, rodičům, zaměstnancům školy a spoluobčanům za příjemnou spolupráci, přeji hezké a klidné vánoční svátky, pevné zdraví a plno optimismu v roce 2006.

Mgr. Jaroslav Březka, ředitel základní školy

Vánoční zpívání na schodech

Dovolujeme si vás pozvat na vánoční koncert do Základní školy Úvaly 19. 12. 2005 v 18 hodin.

Zvou žáci a učitelé ZŠ Úvaly.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Stalo se již tradicí, že naše mateřská škola na podzim pořádá soutěž o nejkrásnějšího podzimního skřítka.
Chodba naší školy se zaplnila skřítky, které vyráběly děti doma se svými rodiči z různých přírodních materiálů.
Děkujeme rodičům za spoustu fantazie, trpělivosti a čas, který věnovali při tvoření svým dětem.
Protože nebylo možné určit nejkrásnějšího "skřítka" - sladkou odměnu dostaly všechny děti.
Vyvrcholením podzimu byl i náš podzimní karneval. Třídu jsme vyzdobili barevnými listy. Děti se proměnily za víly a skřítky a soutěžily a tančily.
Nyní se již těšíme a připravujeme na Vánoce.
Proto bychom vám chtěli popřát šťastné a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2006 hodně hezkých chvil strávených s vašimi dětmi.

kolektiv MŠ Pražská

detail detail
detail detail

foto: Soutěž o nejkrásnějšího podzimního skřítka
Tanec podzimních víl a skřítků

Prosinec v městském domě dětí a mládeže

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám jménem všech pracovníků MDDM popřála krásné Vánoce a jen to nejlepší v roce 2006. Jako malý dárek máme pro vás nabídku několika kulturních pořadů. Hezký prosinec vám přeje Jana Pospíšilová.

Galerie MDDM Úvaly Vás zve 2.12. a 3.12. 2005 na výstavu
MARKÉTA JORDANOVÁ - KERAMICKÁ PLASTIKA
LIBOR NEUPAUER - FOTOGRAFIE

IVA POSPÍŠILOVÁ - OBRAZY, GRAFIKA

Na vernisáži výstavy 2. 12. v 18 hodin vystoupí kytarové duo ŠTĚPÁN MĚRKA a KAREL CHODOVEC.

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech vás zve na výstavu prací fotografa a grafika Jaroslava Krejčího, který se představí dvěma cykly fotografií Jan Zrzavý a Bohuslav Reynek.
Výstava bude otevřena v neděli 4. prosince od 14 hodin do 17 hodin v galerii MDDM.
Na vernisáži zarecituje ukázky z básnické tvorby Bohuslava Reynka paní Hana Kofránková a vystoupí dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Landgráfové.
Průvodní slovo k výstavě připravil dr. Josef Lhota.


detail

Pojďme spolu do Betléma a radujme se všichni!
Vánoční lidová hra
Scénář: Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH, scéna a kostýmy: Alena Janurová, Jana Pospíšilová, režie: Dr. Vítězslav Pokorný
Účinkují úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech a z křesťanského dramatického kroužku Církve československé husitské v Úvalech.
Koná se v neděli 4. prosince 2005 v 10 hodin na zahraděMěstského domu dětí a mládeže v Úvalech.

Zároveň bude v přilehlé ulici pořádán staročeský jarmark s možností zakoupení výrobků lidových uměleckých řemesel a v malém sálku MDDM prodejní výstava keramiky dětí z výtvarných kroužků Evy Šimůnkové.
JSTE SRDEČNĚ VŠICHNI ZVÁNI


VŠECHNY PŘÍZNIVCE NAŠICH TANEČNÍKŮ A TANEČNIC ZVEME 9. PROSINCE 2005 V 17 HODIN DO ÚVALSKÉ SOKOLOVNY NA
TANEČNÍ AKADEMII


Malé i velké příznivce pohádek zveme 13. prosince ve 14.30 hodin do MDDM na
Pohádky z kouzelného kabátu II
VÁNOČNÍ POHÁDKY DIVADELNÍ AGENTURY BERUŠKA


ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM POŘÁDÁ 15. PROSINCE V 17 HODIN V GALÉRII MDDM VÁNOČNÍ AKADEMII. VYSTOUPÍ DĚTI Z LITERÁRNÍCH A HUDEBNÍCH KROUŽKŮ.


Galerie MDDM představuje ...
Jaroslav Krejčí - grafik, který nemohl nefotografovat

Na výstavě pořádané 4. prosince 2005 v galérii MDDM se naskytne mimořádná příležitost seznámit se s ukázkou tvorby Jaroslava Krejčího, jednoho z našich nejvýznamnějších fotografů. Po ukončení vysoké školy pracoval jako grafik, věnoval se ilustraci a knižnímu designu. Jako fotograf se uplatnil v divadle a ve spolupráci s architekty při řešení interiérů. Od roku 1975 působí jako externí pedagog na pražské FAMU. Přes 35 let fotografuje inscenace a události české divadelní scény a tím zachytil část české divadelní historie. Při práci dokumentoval divadelní představení režisérů Alfréda Radoka, Otomara Krejči a dramatika Josefa Topola. Zaznamenal vznik legendární inscenace Kafkova Procesu v režii Jana Grossmana v pražském divadle Na zábradlí. Nafotografoval nejednu inscenaci Jana Kačera. Kromě divadelní fotografie se zaměřuje na dokumentární portrét a výtvarnou fotografii. Mezi lidmi, které portrétoval, patří takové osobnosti, jakými byli básník Jaroslav Seifert, malíř Jan Zrzavý nebo malíř a básník Bohuslav Reynek. Práce prezentoval na mnoha autorských výstavách v tuzemsku i zahraničí, kde získal řadu ocenění, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Jeruzalémě, kde byla vystavena kniha Kafka und Prag, na trienale divadelních fotografií v Novi Sadu, získal tři zlaté medaile za fotografie z inscenací Matka Kuráž, bratři Karamazovi a Mintanata a stříbrnou za fotografii Maraton.

Hana Kofránková
Je jednou z našich nejlepších současných rozhlasových režisérek a interpretek.
V roce 1972 absolvovala studia na Filosofické fakultě UK v Praze, obor bohemistika a estetika, a v roce 1976 absolvovala na DAMU obor dramaturgie. V Československém rozhlase začínala v necelých šestnácti letech jako recitátorka v seriálu Písničky pro Petra a Lucii, vystupovala také v pražské Viole. V rozhlase pracovala jako asistentka režie, poté ve funkci samostatné režisérky. Natočila již několik set dramatických a literárních pořadů. Nyní zastává funkci vedoucí režisérky produkčního centra Českého rozhlasu Praha. Angažuje se i mimo rozhlas, působí v porotách recitačních přehlídek, vede různé semináře, vyučuje na DAMU. Za inscenaci Ibsenovy hry Heda Geblerová obdržela Hana Kofránková v roce 2002 nejvyšší možné rozhlasové ocenění - Prix Bohemia Radio.

Dr. Josef Lhota
Je činným členem Sdružení grafiků Holar a spolku Mánes, na jejichž obnově se po roce 1990 významně podílel. Byl blízkým přítelem Jana Zrzavého.

Alena Janurová
Ing. Vladislav Procházka

 
 

S P O L K Y

Junák hlásí …

Během měsíce října vykonali úvalští skauti dobrovolnou sbírku na stavbu školy v Africe, kterou vyhlásila dobročinná společnost "Člověk v tísni" za účasti 85 skautských středisek v České republice. V Úvalech jsme vybrali pět tisíc korun a odeslali na účet č. 222444555 "Postavme školu v Africe" společnosti "Člověk v tísni". Děkujeme všem dárcům, i vaše dary přispějí ke stavbě školy v Etiopii. Budeme celou akci sledovat a v ŽÚ vás budeme informovat.n

Středisková rada skautského střediska br. Jiřího Bubáka

Rybářská sezóna 2005 končí

Po výlovech Jámy a Kaláku zmíněných v minulém čísle ŽÚ pokračovaly v měsíci říjnu a listopadu výlovy ostatních rybochovných zařízení dle plánu výlovů. 15. a 16. října byly sloveny třecí rybníčky a rybník Dolní, 22. října rybník Lhoták. O prodlouženém víkendu 28. října byly na rybníku Fabrák uspořádány závody mládeže. Sešlo se na nich 23 startujících. 12 z nich ulovilo 21 ks kaprů, 7 ks plotic a 1 ks amura. Vítězem se stal Bouzek Daniel s 222 body, druhý byl Benešovský Jakub se 159 body a třetí byl Chabr Jakub se 146 body. Pro všech 12 úspěšných závodníků měl organizační výbor připraven hodnotné ceny. Pro závodníky i jejich trenéry bylo z prostředků místní organizace rybářů připraveno občerstvení a k pohodě přispělo i pěkné počasí. 5. listopadu byly výlovy ukončeny výlovem hlavního rybníka Horní úvalský. Na všech uvedených rybochovných zařízeních bylo sloveno:
315 kg amura dvou a tříletého,
182 kg /9000 ks/ kapra jednoletého,
106,04 q kapra dvou a tříletého,
450 ks sumce jednoletého v průměrné délce 14 cm,
317 ks štiky jednoleté,
826 kg bílé ryby /plotice, perlín, karas a.j./.
Vylovené násady byly vysazeny do revírů ČRS, případně ponechány v zařízeních místní organizace pro další výrobní cyklus. Do revíru Výmola 1 - Fabrák bylo vysazeno 23 q kapra, 299 kg amura a 317 ks jednoleté štiky. Výnosy lze hodnotit jako dobré a je tím zajištěna finanční stabilita místní organizace pro další činnost.
Vzhledem k tomu, že se blíží i konec sportovní sezóny 2005, uspořádá výbor místní organizace schůzky v klubovně Pod Slovany za účelem vyřízení členských záležitostí na rok 2006. První bude průběžná členská schůze 7. ledna 2006 od 8.00 do 12.00 hodin.
Další termíny:
16. ledna 2006 od 17.00 hodin
30. ledna 2006 - " -
13. února 2006 - " -
27. února 2006 - " -
13. března 2006 - " -
27. března 2006 - " - (termín poslední).
Podrobnosti /ceny povolenek, členský příspěvek, plnění brigád/ budou k dispozici na schůzkách, případně ve vývěsní skříňce u nádraží ČD.
Závěrem nám dovolte popřát všem členům místní organizace, úvalským občanům a partnerům hezké Vánoce 2005 a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2006.

Za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík

detail detail

Foto: Ryby, vybrané z kádí, putovaly na váhu
Foto Ing. V. Procházka
Foto: I takoví kapři byli v Horním úvalském rybníku

Úvalský spolek akvaristů
člen Unie akvaristů České republiky AKVA CZ pořádá
7. VÁNOČNÍ AKVATRH v ÚVALECH
Akce se koná v sobotu 17. prosince 2005
v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic
od 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu
Těšíme se na vaši účast.


Podzimní soutěže

V tomto článku bych vás ráda informovala o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Úvaly, zejména o několika podzimních soutěžích dospělých i mladých hasičů. O prázdninách nebyly pravidelné schůzky MH, ale poslední týden v červenci se konal již sedmý letní hasičský tábor. Se začátkem školního roku začala i naše příprava na soutěže v požárních útocích a na závod požárnické všestrannosti. 24. září se v Jirnech konala tradiční soutěž v požárním útoku pro dospělé. Zvítězili jsme v mužské i ženské kategorii. 2. října se družstva starších žáků (11-15 let) a dorostu (15-18 let) zúčastnila soutěže v požárním útoku "O pohár OSH" v Doubku. Za velmi nepříznivého počasí vybojovali dorostenci 2. místo a starší dokonce 1. místo. O víkendu 8.- 9. října se muži zúčastnili 10. ročníku Memoriálu Bédy Černého, tradiční noční soutěže v Dolínku. Poslední soutěží letošního roku byl závod požárnické všestrannosti (střelba, šplh, topografie, uzle, atd.) ve Struhařově. Měli jsme zastoupení ve všech třech kategoriích. Družstvo mladších žáků -Tomáš Klíma, Veronika Nováková, Adéla Votočková, Jan Vaněk a Jarda Pácha - vyhrálo a starší družstvo - Pavel Polák, Kamil Račák, Jarda Adam, Milan Blažek a Tereza Rynešová - vybojovalo v silné konkurenci 3. místo. V kategorii dorostu naše smíšené družstvo - Klára Dolejší, František Ernest, Jan Tesař, Markéta Račáková a Petra Hanušková - vyhrálo a jednotlivci Alena Tesařová a Michal Lundák skončili shodně na 3. místech. Tato pořadí se budou sčítat s body z jarního kola hry "PLAMEN", které by se mělo konat příští rok v Úvalech v rámci 120. výročí založení hasičského sboru. Pro nové členy našeho kroužku (6-18 let) máme stále dveře otevřené. Poděkování patří i všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě MH nebo se sami zúčastnili některých soutěží. Stálo to za to.

Alena Tesařová

detail detail detail

Foto: Družstvo mladých hasičů-starší, Pohár starosty OSH Praha-východ
Hlídka dorostu, ZPV Struhařov, plnění poslední disciplíny
Mužstva mužů a žen po vítězství v soutěži v Nových Jirnech

 
 

S P O R T

Fotbalové A-mužstvo je po podzimní části soutěže I.A třídy na 1. místě

V říjnu a listopadu odehrálo naše fotbalové "áčko" další mistrovská utkání v I.A třídě. Průběh jednotlivých zápasů připomenou příznivcům kopané následující řádky.
V sobotu 8. října jsme hostili fotbalisty SK Slávia Jesenice. Nutno předem říci, že tentokrát se utkání našim hráčům nevyvedlo. Zpočátku se hrál vyrovnaný fotbal, několik střel z dálky ale nemohlo ohrozit branku soupeře. Ve 38. minutě se po zmatku v pokutovém území hostí dostal míč k volnému Aleši Zikmundovi a ten otevřel skóre. Hned v úvodu druhé půle mohli úvalští zvýšit, když Tomáši Daníčkovi chyběl krůček, aby dorazil pěknou hlavičku do branky. V 61. minutě udělal chybu náš brankář Radek Havel, kterou potrestal osamocený hráč Jesenice a vyrovnal. Ve zbývající půlhodině hosté po dvou rychlých akcích zvýšili na 3:1. Úvaly se na žádnou odpověď nezmohly. Jesenice se předvedla jako kompaktní mužstvo, které si výhru zasloužilo.
V sobotu 15. října odjelo naše A-mužstvo do Lysé nad Labem, kde sehrálo další mistrovské utkání I. A třídy. Oba celky předvedly výkon průměrné úrovně. Štěstí při nás stálo ve 35. minutě, kdy po průniku za naši obranu netrefil hráč Lysé odkrytý roh naší branky. Tři minuty před koncem prvního poločasu rozehrál Jan Kahuda rohový kop a Aleš Zikmund hlavou překonal brankáře domácího celku. Na začátku druhého poločasu jsme byli trochu více aktivnější, brankář soupeře si na nedostatek práce stěžovat nemohl, ale vstřelit další branku se nám nepodařilo. Mužstvo se v závěru soustředilo na udržení jednobrankového náskoku.
V zápase jsme nepodali oslnivý výkon a po výhře 1:0 jsme byli spokojeni jen se ziskem tří bodů.
Další zápas jsme hráli v sobotu 22. října v Sadské. Na začátku mělo úvalské mužstvo více ze hry, ale nevytvořilo si nadějné šance. Až v 21. minutě prošel obranou domácích Jan Kahuda, našel volného Aleše Zikmunda a ten střelou k tyči otevřel skóre. V 60. minutě šel domácí útočník sám na naši branku, ale Radek Havel vyšel z tohoto souboje vítězně. Z následujících rychlých akcí mohli rozhodnout zápas Rostislav Vojtěch a Jan Kahuda, ale zakončení se nezdařilo. V 80. minutě naservíroval Michal Kaucký míč na hlavu Martina Šindeláře a ten už definitivně rozhodl o našem vítězství nad AFK Sadská 2:0.
V sobotu 29. října čekal na naše mužstvo soupeř, který byl po deseti kolech na čtvrtém místě tabulky. V utkání se Sokolem Kosořice však naši hráči v domácím prostředí žádné drama nepřipustili. Už v 8. minutě našla přesná přihrávka nabíhajícího Rostislava Vojtěcha, který obešel brankáře a vstřelil míč do odkryté branky. V 16. minutě si brankář hostí srazil do vlastní sítě pěkný rohový kop Jana Kahudy a bylo to 2:0. Poté zahrozili i hosté, když po zmatku těsně před naší brankou se míč odrazil mimo tyče. Ve 22. minutě zakončil Pavel Korbelář rychlý výpad do obrany hostí a zvýšil na 3:0. I ve druhém poločase pokračovali naši hráči ve skvělém výkonu. Po rychlých kombinačních akcích v 53. a 56. minutě se dvakrát trefil Václav Novák a vyhrávali jsme o 5 branek. Šance našich hráčů přicházely jedna za druhou, chybělo ale úspěšné zakončení. Debakl hostí ukončil v 82. minutě gólem Michal Kaucký. Výhrou 6:0 nad Sokolem Kosořice se mužstvo SK Úvaly posunulo do čela tabulky.
O týden později nastoupilo A-mužstvo proti FK Uhlířské Janovice. V utkání prvního mužstva tabulky se třetím se očekával zajímavý fotbal. Od počátku jsme si vytvořili převahu, ale promarnili jsme mnoho šancí nebo našemu úspěšnému zakončení zabránil janovický brankář. Ten zlikvidoval pěknou akci Korbeláře ve 24. minutě, kryl i střely Pejši, Kahudy, Vojtěcha a Kauckého. Ve 30. minutě vypíchl volný míč před brankářem Michal Kaucký, rozhodčí ale nesmyslně odpískal faul. Na druhé straně bravurním skokem k tyči vyrazil gólovou střelu Janovic Radek Havel. Branka Aleše Zikmunda pro postavení mimo hru nebyla uznána. V závěru prvního poločasu trefil po rohovém kopu Tomáš Daníček břevno a útočník Janovic v dobré pozici překopl naši branku. I ve druhém poločase si obě mužstva vytvořila řadu šancí, ale výkony obou brankářů byly skvělé. Až v 70. minutě Václav Novák prudce vystřelil k tyči, brankář míč již nezasáhl a ten skončil v síti. Naše mužstvo pokračovalo v aktivní hře a o deset minut později přehodil po skrumáži Aleš Zikmund ležícího brankáře a zvýšil na 2:0. V 84. minutě mohli Janovičtí snížit, ale jejich hráč netrefil branku. V závěru unikl Rostislav Vojtěch a upravil stav na 3:0.
Poslední podzimní mistrovské utkání se hrálo v sobotu 12. listopadu, kdy jsme se střetli na domácím trávníku s celkem FK Libodřice. Zápas začal velikou šancí hostí ve 3. minutě, ale Radek Havel střelu vyrazil. Několika dalším akcím Nováka, Kauckého, Daníčka a Korbeláře chybělo přesnější zakončení. Na začátku druhého poločasu sice neuspěl po úniku Rostislav Vojtěch, ale v 50. minutě přišla dlouhá přihrávka za obranu hostů, kam si skvěle naběhl Václav Novák a přesnou hlavičkou otevřel skóre. O tři minuty později po rohovém kopu zvýšil Michal Kaucký na 2:0. V 65. minutě přidal třetí branku Tomáš Daníček. Deprimované mužstvo hostí nebylo schopné jakéhokoliv odporu. V 68. minutě se o další změnu postaral Rostislav Vojtěch, který přesnou přihrávku usměrnil hlavou do branky. Po chybě obrany v 70. minutě se libodřický brankář jen smutně ohlédl za technickou střelou Václava Nováka a vyhrávali jsme 5:0. V 75. minutě se po rohovém kopu dostal míč na nohu Rostislava Vojtěcha, který bombou pod břevno zvýšil stav na konečných 6:0.
Úvalské fotbalové A-mužstvo obsadilo po ukončení podzimní části soutěže I.A třídy 1. místo tabulky. Mužstvo podávalo až na několik málo výjimek skvělé výkony. V posledních pěti zápasech vstřelilo soupeřům 18 branek a neobdrželo ani jedinou! Ani ten největší optimista nečekal, že po letošním postupu do vyšší soutěže se objeví úvalský A-tým v čele tabulky. Hráčům i funkcionářům patří za to uznání a velký dík.
Podle referátů z jednotlivých utkání sestavil

Ing. Vladislav Procházka

Vážení sportovní přátelé

Právě skončila letošní, pro náš klub veleúspěšná fotbalová sezóna a nám nezbývá než bilancovat.
Po letním postupu prvního mužstva do I.A třídy Středočeské oblasti jsme s napětím očekávali začátek soutěže. V letní přípravě jsme se snažili tým vhodně doplnit a hrát v horní polovině tabulky. Po počátečních rozpačitých výkonech se naše mužstvo rozehrálo a ke konci soutěže podávalo excelentní výkony. V posledních pěti zápasech jsme nastříleli 18 gólů a neobdrželi ani jeden. Po podzimu jsme se umístili na první příčce a máme výbornou výchozí pozici pro jarní část. A protože do Středočeského přeboru postupují dva týmy, máme na postupovou pozici náskok osmi bodů. Věřím, že pro jarní část soutěže se dá zdravotně do pořádku dlouhodobě zraněný Petr Němec a mužstvo Úval bude ještě silnější a půjde za postupem. Na tomto místě musím také poděkovat za podporu všem našim fanouškům, kteří se opravdu stali dvanáctým hráčem našeho týmu. A to nejen na domácím hřišti, ale i na hřištích soupeřů. Mnohokrát se stalo, že našich fandů bylo více jak domácích. V posledním zápase doma nás v sychravém listopadovém odpoledni přišlo podpořit 270 diváků. Ještě jednou díky. "A" mužstvo bude hrát přes zimu tradiční turnaj v Praze - Kyjích. Kompletní rozpis turnaje bude k dispozici na internetových stránkách klubu.
"B" mužstvo se drží na páté příčce III. třídy okresní soutěže. V domácím prostředí "B" mužstvo ani jednou neprohrálo a pouze v jediném zápase ztratilo dva body remízou. Ale velice špatnou bilanci drží na hřištích soupeřů. Zde se nám nepodařilo ani jednou bodovat. Uvidíme na jaře, zda se podaří zlomit a ještě vylepšit postavení v tabulce. Žáci do letošního okresního přeboru šli značně omlazeni. Tomu také odpovídal i průběh soutěže. Až dvě vítězství v závěru nás v tabulce odlepila ze dna. Jarní část snad bude lepší a žáci udrží přebor i pro příští rok.
Do letošních soutěží jsme přihlásili dvě mužstva přípravek. Starší přípravku ročník 1995 a mladší a mini přípravku ročník 1997 a mladší. Starší přípravka přezimuje na šesté příčce okresního přeboru. Postavení mohlo být ještě lepší, nebýt několika zaváhání většinou v koncovkách zápasu.
Mladší přípravka je o stupínek horší než starší a přezimuje na sedmém místě tabulky. Nejmladší hrají soutěž teprve prvním rokem, proto věříme v jejich fotbalový růst. Vedení přípravek ještě v letošní sezóně bude 3. prosince pořádat Mikulášský turnaj v hale v Praze - Uhříněvsi. Co nás nejvíce trápí u mládeže, je malý počet trenérů a jejich asistentů. Proto budeme rádi, když bude mít někdo zájem u mládežnických mužstev pomáhat.
10. září se nám podařilo slavnostně otevřít nové šatny. Stavbu s rozpočtem 4 969 000 Kč jsme postavili za dva roky. Tak jsme se mohli konečně po dlouhých šedesáti letech přestěhovat do kvalitních zděných šaten. Fanouškům a návštěvníkům sportovního areálu to přineslo i nové sociální zařízení. Za finanční, pracovní a materiální pomoc musím poděkovat Středočeskému krajskému úřadu, městu Úvaly a všem sponzorům a mecenášům. Bez vás by se stavba nikdy nepodařila realizovat. Koncem října se podařilo dokončit i dlouho plánované oplocení hřiště. Vedení klubu samozřejmě plánuje i další investiční činnost do našeho sportovního areálu. V dlouhodobém plánu máme vybudování tréninkového hřiště s umělým povrchem, výstavbu klubovny s občerstvením, rekonstrukci tribuny a položení dlažby kolem hřiště. Ale ani v dlouhé zimní pauze nebudeme zahálet. 14. ledna pořádáme Ples fotbalistů a 11. března tradiční Karneval fotbalistů.
11. února se uskuteční valná hromada SK Úvaly, na kterou jsou všichni členové a přátelé úvalské kopané zváni. Musím ještě zmínit změnu adresy našich internetových stránek, o které perfektně pečuje a rychle aktualizuje Tomáš Moravec. Nová adresa je www.sk-uvaly.xf.cz.
Vážení sportovní přátelé, přeji vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Děkuji všem fanouškům, hráčům, funkcionářům a sponzorům za podporu a spolupráci a věřím, že i v roce 2006 si najdete čas na návštěvu stadionu v Pařezině při zápasech našich mužstev.

Za VV SK Úvaly Josef Krutský

V SOBOTU 14. LEDNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
PLES FOTBALISTŮ
HRAJE JEAM BEND PRAHA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 5. PROSINCE V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.


KONEČNÉ TABULKY PODZIM 2005

"A" MUŽSTVO

"B" MUŽSTVO

ŽÁCI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

MINI PŘÍPRAVKA
 


V SOBOTU 11. BŘEZNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. ÚNORA V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.


V SOBOTU 11. ÚNORA 2006 OD 14.00 HODIN
VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
V HOSPODĚ U KÁŠI NA HŘIŠTI
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU


!!! POZOR !!! ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY
www.sk-uvaly.xf.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI NOVÁ ANKETA NA KAŽDÝ MĚSÍC
SK Úvaly, Guth Jarkovského 698, Úvaly 250 82
www.sk-uvaly.xf.cz


DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ SE FINANČNĚ, MATERIÁLNĚ A PRACOVNĚ PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ NOVÝCH ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

VV SK ÚVALY

 
 

C Í R K E V

Vánoční radost

Vánoce, ty nejkrásnější křesťanské svátky, jsou jako klíčová dírka, z které na nás sahá jasný paprsek světla. Je pozoruhodné, že právě v adventním čase a o Vánocích se jaksi měníme. Větší mírou než jindy si vzájemně prokazujeme pozornost. Píšeme vánoční přání, dopisy, zveme na návštěvu včetně svých nejbližších přátel i ty, s nimiž se jindy ani moc nestýkáme, balíme potajmu dárky atd. Počínáme si tak, jako kdybychom chtěli dohonit to, co jsme celý rok zanedbávali. Skutečně nás ozáří světlý paprsek z Vánoc a mnohé, co odpočívalo ve stínu, najednou je na denním pořádku, všechno to, co je mezi námi důležité a pro nás pro všechny dobré. Pociťujeme to všichni, malí i velcí a není třeba k tomu co dodávat.
Je chvályhodné, že v tento vánoční čas mnozí lidé docházejí k přesvědčení, že lidský život a mezilidské vztahy mají mnohem větší cenu a hlubší smysl.
V tento čas si křesťané připomínají narození Božího Syna Ježíše Krista, který byl poslán jako světlo od Boha, aby nám zahnal síly temnot a pomohl nám správně se orientovat, aby nám ukázal směr k pravému životu, a tak zachránil všechny, kteří jsou ochotni změnit své nitro i jednání.
Na prahu vánočních dnů by nikdo z nás neměl zapomínat na smysl křesťanských Vánoc, ale uvědomit si, že mezi těmi malými lidskými dárky máme největší obdarování právě v Ježíši Kristu. Kéž tato vánoční radost z nejvzácnějšího daru, tj. z narození našeho Spasitele, prozáří všechny další dny našeho života.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

detail

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ ÚVALECH, MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚVALY,
za finanční účasti kulturní komise rady města Úvaly vás zvou na pořad
Vánoční svítání v duši
Adventní rozjímání nad biblickými texty, starými koledami, verši českých básníků a myšlenkami moudrých
připravili a účinkují
ŠTĚPÁN RAK A ALFRED STREJČEK
v neděli 18. prosince 2005 v 15 hodin ve společenském sále DPS v Úvalech.
Vstupné dobrovolné


Církev československá husitská v Úvalech zve na
Minivýstavku
dětských prací křesťanského kroužku výtvarné a dramatické činnosti
NEDĚLE 11. PROSINCE 2005 VE 14 HODIN
V HUSOVĚ KAPLI Pražská 180, Úvaly


Prosincové pozvání CČSH v Úvalech

Do Betléma půjdeme
Adventní vystoupení Komorního sboru CHRISTI Úvaly, zpěvačky Marty Ženaté, zpěváků Martina Vydry a Marka Nádeníčka, za varhanního a klavírního doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové.
Řídí Dr. Vítězslav Pokorný.

Sobota 10. 12.
ve Škvorci v 10 hodin v sanatoriu Topaz,
od 14.30 hodin v evangelickém kostele.

Neděle 11. 12.
ve Sboru Církve bratrské Úvaly,
Pražská 477, od 17 hodin.

Sobota 17. 12.
v Českém Brodě, v evangelickém kostele od 15 hodin.

VÁNOČNÍ HUSOVA KAPLE CČSH V ÚVALECH
24. 12. Štědrý večer ve 21.30 hodin
"PŮLNOČNÍ"
Štědrovečerní vigilii zpěvem doprovází Martin Vydra.
25.12. Boží Hod Vánoční ve 14 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
(zpíváme koledy)
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME !

Církev římskokatolická o Vánocích a na Nový rok v kostele Zvěstování Páně
sobota 24. prosince ve 24.00 hodin
- vánoční bohoslužba slova (bohoslužbu povede jáhen Pečený)
neděle 25. prosince v 17.00 hodin - mše svatá
sobota 31. prosince v 16.00 hodin
- bohoslužba slova (jáhen Pečený)
neděle 1. ledna v 17.00 hodin - mše svatá

Pan Ing. Jan Pečený z Tlustovous přijal 26. listopadu 2005 v kostele Povýšení svatého kříže v Kolodějích z rukou otce biskupa mons. Václava Malého svátost trvalého jáhenství.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly