www.mestouvaly.cz/zivotuval 

1/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

 

 

 

NOVÝ ROK 2006

Nejdříve ze všeho přeji všem občanům našeho města do nového roku zdraví, spokojenost a štěstí. Přeji také hodně úspěchů v podnikání, v zaměstnání, ve škole, ve sportu, prostě ve všech pozitivních lidských činnostech.
Přelom starého a nového roku přímo vybízí k bilancování právě končícího roku a k úvahám a plánům do budoucna. Na celostátní úrovni měl být rok 2005 klidnějším obdobím, ale jak všichni víme, nebyl. Vládní koalice se sice nezměnila, ale byla nucena sestavit už třetí vládu v tomto volebním období v jejímž čele stanul už v pořadí třetí předseda. Jeho rasantní způsob řešení všech problémů neustále rozviřuje politické ovzduší v našem státě. Nastartoval tím už předvolební kampaň. Volbám do poslanecké sněmovny v červnu 2006 tak bude předcházet nejen dlouhá, ale i velmi tvrdá kampaň. Hlavními tématy předvolebního boje zřejmě budou daně a zdravotnictví. Na podzim roku 2006 nás čekají další volby. Budeme volit senátora (senátorku) za obvod Benešov, kam patří i Úvaly. Pro naše město budou nejdůležitější volby komunální, které se budou konat na konci října t.r. V těchto volbách si občané-voliči z Úval zvolí nové zastupitelstvo města na období 2006-2010.
I v našem městě byl právě uplynulý rok velmi rušný. Určitě nejdůležitější událostí bylo zřízení samostatného oddělení Policie ČR. Bylo tak úspěšně završeno dlouholeté úsilí města. V krátkém ohlédnutí za investiční výstavbou jen připomínám dokončení vodovodu pro Radlickou čtvrť, výstavbu splaškové kanalizace z centra města do Chorvatské ulice na Slovanech, rekonstrukci opěrné zdi v Pražské ulici, nový chodník na jižní straně Husovy ulice, výstavbu tří obecních bytů, zahájení rekonstrukce části ulice Prokopa Velikého a ulice Vrchlického. Ve škole byly o prázdninách provedeny rekonstrukce chlapeckých WC. Hlavně svépomocí škola vybudovala nová hřiště na svém pozemku. Po celý minulý rok probíhaly příprava a první kolo architektonické soutěže na dostavbu školního areálu. Přes kolínskou silnici (I/12) byly v prosinci zřízeny dva zabezpečené přechody pro pěší ze Slovan a z Radlické čtvrti. Z jiných aktivit jistě stojí za vyzdvižení organizační schopnosti a úsilí výboru SK Úvaly. Po skoro šedesáti letech mají fotbalisté svou zásluhou nejen krásné hřiště, ale konečně pěkné zázemí, které budovali v posledních dvou letech. Fotbalistům se daří, na jaře mohou bojovat o krajský přebor. Také TJ Sokol se snaží dostat úvalskou házenou zpět na výsluní. Z velmi pestré a kvalitní činnosti domu dětí a mládeže zvlášť vyniká činnost taneční skupiny Rytmus. Už bereme pomalu jako samozřejmost úspěchy úvalských tanečníků na republikových i mezinárodních soutěžích, dokonce na mistrovstvích světa, kde získali i titul nejvyšší.
Rovněž tak vnímáme úspěchy Divokýho Billa. Úvaly se stávají mekkou rockových skupin. Moc se tím nechlubí, ale jako každý rok se rybářský spolek i v roce 2005 staral o úvalské rybníky. Jejich dobrá práce se pak projevila na podzim při výlovech. Zásluhou kulturní komise města, domu dětí a mládeže a nově také Církve československé husitské je v našem městě možné navštěvovat kulturní představení, výstavy, koncerty, přednášky. Na tomto místě chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří na úkor svého volného času se věnují zajištění sportovních, kulturních a zájmových činností. V tomto letmém přehledu jsem jistě na něco zapomněl, a proto se předem omlouvám. Na konci roku 2005 se naše město přibližuje k důležité metě, počet obyvatel dosáhne 5 tisíc.
V roce 2006 bude město pokračovat v rozestavěných akcích, dokončí kanalizaci v ulici Riegrově, Dvořákově a Škvorecké, také bude dokončena rekonstrukce částí ulic Prokopa Velikého a Vrchlického a část ulice Raisovy od zdravotního střediska k nám. Svobody. Pro policii se upravuje část kanceláří v Multitecu.
Z nových akcí se připravuje napojení zdravotního střediska na splaškovou kanalizaci, oddělení splaškových vod od dešťových, přeložení dešťové kanalizace v ulici Na Spojce, oprava dešťové kanalizace v Chorvatské ulici. V plánu je výstavba chodníku na severní straně Husovy ulice, příprava chodníku V Zálesí k zastávce autobusů a připravuje se rekonstrukce dalších ulic. Město rovněž zadá projekty na splaškové kanalizace pro části města Slovany, V Setých, Hálkovu ulici ( zde i s vodovodem). K vlastní výstavbě může město přistoupit, pokud se podaří získat dotaci. Ve spolupráci se školou bude město pokračovat v opravách školních budov, rozsah prací bude záviset na tom, zda město získá finanční prostředky mimo svůj rozpočet, tj. dotaci. V únoru bude ukončena architektonická soutěž na dostavbu školního areálu. Porota vybere vítěze a stanoví pořadí dalších návrhů. Město uspořádá po skončení soutěže výstavu všech návrhů. Autor vítězného návrhu by měl pokračovat v projektové přípravě. Také úprava náměstí Arnošta z Pardubic bude jistě v centru pozornosti Úvaláků. K diskusi chceme využít studentské práce, případně je doplnit dalšími studiemi a potom připravit konečný návrh. Realizace bude zřejmě až v dalším období. Potřebných a krásných záměrů je mnohonásobně více, ale bez finančního zajištění zůstávají jen na papíře. Ty, o kterých se zmiňuji na předchozích řádkách, jsou zajištěny schváleným rozpočtem města na rok 2006. Nestačí ovšem rozpočet jen schválit, ale zejména jeho příjmovou stránku naplnit.
Na závěr si dovolím vyslovit přání, aby se nám ve městě v roce 2006, ale i v dalších letech dařilo. Mám tím na mysli nejenom velké akce, ale i ty menší, např. v oblasti kultury, sportu, zájmových činností apod.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

K A M   A   K D Y

Sdružená Obec baráčníků "Jana Amose Komenského", Úvaly u Prahy
vás srdečně zve na
Volební zasedání,
které se koná v sobotu 7. ledna 2006 ve 14 hodin v hotelu Budka u nádraží.
 


Průběžná členská schůze
Místní Organizace Českého Rybářského Svazu ÚVALY
se koná 7. 1. 2006 od 8.00 do 12.00 hodin v klubovně místní organizace.
 


V SOBOTU 14. LEDNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
PLES FOTBALISTŮ
HRAJE JEAM BEND PRAHA
 


ZO ČSCH Úvaly
pořádá ve dnech 21. - 22. 1. 2006
již 45. zimní výstavu králíků, holubů a drůbeže.
 


Městský úřad Úvaly a Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského
oznamují, že 21. ledna 2006 pořádají
VI. městský ples.
 


V SOBOTU 11. BŘEZNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. ÚNORA V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
1 jednání

(jsou uvedeny pouze materiály, které nebudou předmětem jednání zastupitelstva)
- Společnost EKO-KOM, se kterou má město uzavřenou smlouvu na zajištění zpětného odběru a využití tříděného odpadu, zaslala městu nové znění smlouvy vyvolané změnou legislativy. Přibližně 1/3 nákladů na likvidaci tohoto typu odpadů je městu vracena. Rada s uzavřením smlouvy souhlasila.
- Radě byly předloženy 2 zápisy z jednání kulturní komise a 1 zápis z jednání bytové komise.
- Rada schválila žádost školských zařízení zřizovaných městem o souhlas s převedením nerozděleného zisku do rezervního fondu, resp. fondu reprodukce majetku. Jedná se o peníze jednotlivých organizací, pro město nejde ani o příjem ani o výdaj.
- Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 1095, ulice Kollárova (byty SBD Vesna budované s dotací pro město). Podmínkou je zapracovat do smlouvy podmínku užívání bytu k trvalému nájemnímu (nikoliv tedy podnájemnímu) bydlení za věcně usměrňované nájemné.
- Rada projednala výši odměn ředitelům školských zařízení zřizovaných městem. Odměny jsou vypláceny ze mzdového fondu jednotlivých školských zařízení a neprocházejí rozpočtem města. Výše odměn není veřejnou informací.
- V rámci pokračování úprav centra města bude rekonstruován druhý chodník v ulici Husova, budou instalovány zpomalovací pruhy a bude upravena plocha mezi chodníkem a vozovkou. Stavba je zahrnuta do investic na rok 2006. Rada souhlasila s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby. V případě, že nabídky budou převyšovat částku 2 mil. Kč, musí město poptávkové řízení zrušit a vypsat výběrové řízení.
- Rada souhlasila s ubytováním paní Ghambaryan Natalye v bytě č. 3, Smetanova 203, a to po dobu trvání platnosti nájemní smlouvy s p. Bakuncem, která je uzavřena na dobu určitou.
- Rada většinou hlasů stanovila jako vítěznou pro pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku společnou nabídku pí Kuruczové a pí Rutové (kosmetické služby, zdravý životní styl, aromaterapie, pomoc při řešení stresových situací).
- Město bude hledat prostory pro pronájem Mgr. Švábové pro provozování klinické logopedie jako volné živnosti, tj. za úhradu od pacientů.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Vodné a stočné v roce 2006

Zastupitelstvo města na svém zasedání 15. prosince 2005 schválilo mimo jiné i vodné a stočné na rok 2006:
vodné ……23,89 Kč/m3 (zvýšení ceny o 0,72 Kč/m3),
stočné …... 29,51 Kč/m3 (cena shodná s cenou v roce 2005).
Více informací bude podáno v dalším čísle Života Úval.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Investice pro rok 2006

Pro lepší informovanost předkládám čtenářům investice, které město plánuje pro rok 2006:

popis ... odhad nákladů
odkanalizování zdravotního střediska ... 500 tis.
vodovod a kanalizace Hálkova - dokumentace 250 tis.
výstavba 3 nových bytů (čp.1346, 1347, 1095) (realiz. pouze s dotací) ... 1,770 mil.
splašk. kanalizace pro čtvrť V Setých - dokumentace ... 300 tis.
oddělení splašk. a dešť. vod (část vlevo do Pražské) ... 880 tis.
přeložení dešť. kanalizace Na Spojce ... 1,700 mil.
veřejné osvětlení + chodník podél II/101 (Zálesí) ... 830 tis.
chodník Husova, parkování, retardéry ... 2,000 mil.
příprava na úpravy náměstí - dokumentace ... 40 tis.
rekonstrukce komunikací (pořadí důležitosti V. Špály, Kožíškova, Denisova, 28. října) ... 2,500 mil.
dešťová kanalizace Chorvatská ... 800 tis.
úprava kanalizace cukrovar ... 150 tis.
opravy v ZŠ (WC, část elektro rozvody, okna) ... 1,000 mil.
opravy v ZŠ (kompletně elektrorozvody, fasáda) (realiz. pouze s dotací) ... 2,500 mil.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Upozornění pro majitele aut

Žádám všechny řidiče a majitele vozidel, aby v zimním období parkovali v ulicích tak, aby byl umožněn bezproblémový průjezd vozidel VPS s radlicí pro odklízení sněhu.
V loňském roce nebylo možné opakovaně v některých místech odklízet sníh z důvodu zaparkovaných aut. Předem děkuji.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2006

Každého z obyvatel Úval zajisté bude zajímat, kolik zaplatí poplatek za odpady v roce 2006. Mohu vás uklidnit, že zastupitelstvo schválilo pro příští rok stejnou výši poplatku jako v roce 2005, která činí 492,- Kč za osobu a rok (246,- Kč při pololetních platbách). Pro město se však nejedná o finančně jednoduchou záležitost, neboť jestliže v roce 2004 při stanovení výše poplatku pro rok 2005 činily skutečné náklady na občana 584,- Kč, a město doplácelo tudíž 92,- Kč, tak pro rok 2006 činí náklady z roku 2005 již 739,- Kč, a město tudíž bude doplácet na každého občana 247,- Kč. Celkem se jedná o částku 1 235 000,- Kč.
Většina z nás se asi bude ptát, proč je tak velký nárůst nákladů. Vysvětlení je následující:
Popelnicové nádoby - nárůst počtu nádob a v některých případech přechod na větší objem a dále zvýšení DPH z 5% na 19% (rok 2004 rozhodný pro výpočet poplatku pro rok 2005 byl zaplacen za celý rok s 5% DPH ještě v měsíci březnu).
Separovaný odpad - (sklo, papír a plasty) zvýšení četnosti svozu na některých stanovištích a počtu stanovišť (pilotní program kraje). DPH a platba jako u popelnicových nádob za rok 2004.
Jarní a podzimní kolečko: u tohoto svozu velkoobjemovými kontejnery došlo ke zvýšení cen na základě zvýšení DPH, ceny pohonných hmot a náhradních dílů, zákonem dané zvýšení cen za ukládání odpadů na skládkách.
Veřejně prospěšné služby: zůstalo na zhruba stejné úrovni (méně odpadů za vyšší ceny).
Sběrný dvůr: mírný nárůst (hlavně DPH).
Černé skládky: likvidace většího množství (rozsah je dán individuálně finančními možnostmi v daném roce).
Pro porovnání uvádíme tabulku nákladů na likvidaci odpadů:

Poplatek za odpady - náklady
za rok 2005 (pro rok 2006) / za rok 2004 (pro rok 2005)
Popelnice ... 2 259 145,- Kč / 1 734 424,- Kč
Separovaný odpad ... 613 868,- Kč / 466 155,- Kč
Jarní a podzimní svoz (kolečko) ... 361 827,- Kč / 277 949,- Kč
VPS - koše, hřbitov, zeleň ... 495 812,- Kč / 500 610,- Kč
Sběrný dvůr ... 54 772,- Kč / 48 700,- Kč
Černé skládky ... 166 362,- Kč / 72 300,- Kč
Celkem: 3 951 786,- Kč / 3 100 138,- Kč
Vratka EKO - KOM ... 258 118,- Kč / 217 183,- Kč
ÚHRNEM: 3 693 668,- Kč / 2 882 955,- Kč
Počet obyvatel 5 000
Náklady na 1 obyvatele ... 739,- Kč / 584,- Kč

Upozornění: vzhledem ke skutečnosti, že výše poplatku pro následující rok musí být zastupitelstvem schválena v roce stávajícím, kdy ještě není a ani nemůže být roční účetní uzávěrka, jsou náklady za poslední měsíc roku dopočítávány.

Bohuslav Prokůpek, samostatný referent pro oblast životního prostředí

 

Zájezd do divadla Ungelt

Kulturní komise při MěÚ Úvaly připravuje na únor zájezd do divadla UNGELT. Pro bližší informace sledujte vývěsku u MěÚ.
 


Městský ples

Městský úřad Úvaly a Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského oznamují, že 21. ledna 2006 pořádají VI. městský ples.
K tanci hraje BŘEZOVANKA pod vedením Jiřího Vojtěcha.
O půlnoci slosování cen z bohaté tomboly.
Vstupenky jsou v prodeji od 12. 12. 2005 v městské knihovně.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ - DOPORUČENÍ A RADY
(dokončení z minulého čísla)

Sám/a/ doma
1. Dbejte na to, aby váš byt či dům byl dobře zabezpečen pro ochranu vaší a vašeho majetku.
2. Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi.
3. Dveře mějte vždy zajištěné bezpečnostním řetízkem.
4. Nalepte si důležitá telefonní čísla na svůj telefonní aparát.
5. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu. Přesvědčete se o jejich totožnosti.
6. Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna vždy, i v případě vaší krátké nepřítomnosti.

Jak se chovat bezpečně na ulici?
1. Věnujte velkou pozornost své tašce, kabelce, zvláště ve veřejných dopravních prostředcích, nákupních centrech a tržištích.
2. Nenechávejte peněženku a doklady na vrchu kabelky či nákupní tašky.
3. Nechoďte poblíž obrub chodníků a silnice s taškou přes rameno.
4. Vyhýbejte se temným zákoutím a odlehlým místům s minimálním provozem.
5. Buďte ostražití v peněžních zařízeních a u bankovních automatů.
6. Chraňte před zneužitím identifikační čísla svých platebních karet.
7. Noste při sobě jen nezbytnou peněžní hotovost. Neupozorňujte svým chováním na to, že u sebe máte peníze a cennosti.
8. Nikdy se na veřejnosti nechlubte svými majetkovými poměry.

Když se něco stane
Pokud jste se stali obětí či svědky trestného činu, podejte neodkladně oznámení na policii: osobně, telefonicky či písemně.
Pokud se jedná o závažnou situaci, volejte ihned policii.
Zachovejte klid a poskytněte tyto informace:
vaše jméno, příjmení a telefonní číslo, vaši přesnou adresu, popište událost.
Pokuste si zapamatovat co nejvíce údajů o pachateli:
- pohlaví, věk, výška,
- účes, barva vlasů a očí,
- fyzické zvláštnosti, chůze, tiky,
- oblečení, způsob řeči apod.

Důležitá telefonní čísla!
Policie České republiky 158
Obvodní oddělení Policie ČR v Úvalech 281 981 238
Zdravotní záchranná služba 155
Hasiči 150
 


Centrum pro seniory ŽIVOT 90

Pokud vás něco trápí, máte zdravotní či jiné problémy, cítíte se ohroženi apod., volejte SENIORTELEFON 222 333 555.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech, členka výboru pro prevenci proti kriminalitě města Úvaly

 

Závěry zasedání Rady místního sdružení Občanské demokratické strany
konaného dne 27. listopadu 2005

Rada ODS se na svém zasedání mimo jiné zabývala též problematikou rekonstrukce sokolovny a možnostmi kulturního vyžití obyvatel Úval a hlavně mládeže.
Z tohoto zasedání vyplynuly zejména dva zásadní závěry:
1. Rada ODS - místního sdružení Úvaly zastává stanovisko, že by vzhledem k nutnosti zásadní rekonstrukce sokolovny a neschopnosti organizace TJ Sokol Úvaly tuto rekonstrukci zajistit vlastními prostředky nebo prostředky nabytými z pronájmů objektu měla být nemovitost sokolovny převedena do majetku města.
2. Rada ODS vyzývá výkonné orgány města, aby zahájily (obnovily) jednání s majiteli restituovaného objektu bývalého kulturního domu (dnes Nábytek Úvaly) o možnosti a podmínkách znovuobnovení kulturního provozu v tomto objektu.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS Úvaly

 

Vážení spoluobčané!
Uběhl rok a vychází lednové číslo Života Úval 2006. Zdá se, že to bude nejen pro naše Úvaly, ale i pro celou Českou republiku rok velmi významný.
Rok "volební".
Nechci v tomto okamžiku, na samém začátku tohoto důležitého období, spouštět nějakou předvolební rétoriku. Chtěl bych pouze vyjádřit svůj pocit, že právě tento rok bude jeden z nejdůležitějších - a možná i nejdramatičtějších v našich "polistopadových" dějinách.
Přesto si v novém roce přejme především hodně zdraví a lásky. Těchto statků, na rozdíl od těch politických, rozhodně není nikdy dost.
P.S. Dne 13. ledna 2006 od 18 do 19 hodin budu mít v jednacím sálku domu s pečovatelskou službou opět svůj "zastupitelský den". Můžete si přijít podiskutovat o problémech, se kterými se v našem městě možná setkáváte.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS
www.odsuvaly.cz

 

Poděkování kronikáře města

Všem přátelům a milovníkům místní historie, spolupracovníkům na poli kulturního a společenského života ve městě od srdce děkuji za pomoc a spolupráci v uplynulém roce. Všem nám přeji v novém roce zdraví, štěstí a další společné úspěchy při rozvíjení kulturního cítění ve městě. Samozřejmě, aby pro to vše měly pochopení naše rodiny.

Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

 

PF 2006

Se vzpomínkou na milá setkání s úvalskými občany, s nadějí na spolupráci v příštích časech - přeji dobré zdraví a svěží mysl.

Čestmír Císař

 

Novoroční přání městské knihovny

A je tu rok 2006!!! S ním i přání městské knihovny čtenářům. Buďte hodně zdrávi, šťastní a spokojení. To poslední můžeme ovlivnit.

Pracovnice knihovny

 

Besedy v knihovně

Rok co rok se v městské knihovně setkáváme se školními dětmi všech věkových kategorií. Každoročně nám projdou "rukama" stovky dětí, které se nám více či méně daří tvarovat do pozice budoucích či vyspělých čtenářů. V letošním školním roce jsme opět přivítaly prvňáčky a také žáky čtvrtých, pátých a šestých tříd. Besedy probíhají ve dnech, kdy se nepůjčuje, protože knihovna nemá, jak je známo, žádné zázemí pro konání jakýchkoliv kulturních akcí. Před besedou vždy hbitě vyklízíme půjčovní prostory a připravujeme je, někdy i s rekvizitami, pro malé návštěvníky. Ve třídách jich bývá kolem 23 a více, prostory jsou zcela naplněny polštářky a hlaholem. Mimochodem, žáci jsou bezvadní, umí se chovat, jak se na návštěvníky knihoven sluší a dobře se nám s nimi pracuje. S učiteli máme také ty nejlepší zkušenosti. Trochu nám problém dělal nedostatek polštářků (máme jich jen 23), ale ten vyřešila paní Dana Poláková ušitím a nacpáním kouzelných polštářků, až máme obavy, že se děti budou o ně hádat. Z dosavadních vítězí polštářky se zajíčkem a mrkví. Paní Polákové děkujeme.

Za knihovnice Alena Janurová

detail

Foto: Naše knihovna se čtvrťáky vypadá útulně, že? foto Alena Janurová

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

"Pánové" a sokolové pořádali společně tlačenkové klání

Český Brod - Již čtrnáctý ročník vyhlášené kuriozní soutěže Českobrodská tlačenka hostila o víkendu místní sokolovna. Toto zvláštní potravinářské klání vymysleli před lety členové místního "pánského klubu", kteří jsou zároveň milovníky masové mozaiky. Sedmičlenná porota v čele s členem pořádajícího klubu zkoumala třicet vzorků tlačenek z hlediska vzhledu, složení, struktury, vůně a chuti. Do soutěže se přihlásili nejen zájemci z okolí, ale i z Jablonce nad Nisou, Slaného, Prahy a Peček. Po skončení odborného hodnocení si mohla prohlédnout lahodné masové válečky také veřejnost a na základě vzhledu určit svého favorita. Tím se stala tlačenka z místního Řeznictví U Řezbů, která získala prvenství i u poroty. Ta jí udělila 111 bodů. Druhé místo obsadili s 98 body Janouškovi z Peček a Petra Bendlová z Úval. Vítěz si pochutnal na sudu piva a jeho tlačenka pak byla vydražena za osm set korun. Poté následovala ochutnávka veřejnosti a večer taneční zábava. Pořadatelé, "pánský klub" a sokolové, zvou profesionály i amatérské výrobce tlačenky na příští ročník.
(redakčně kráceno)

(jp)
Kolínský deník, 6. 12. 2005

 

VÁNOČNÍ RITUÁL
(Jak prožívá Vánoce moderátorka Štěpánka Duchková)

Vánoce si neumím představit bez cestování. Bydlím v Úvalech, v domku, který obývám napůl s babičkou. Poprvé spolu jedeme do Prahy na Štědrý den, který trávíme společně s maminkou a se sestrou Evou. Obvykle setrváme do oběda na Boží hod a pak pokračujeme dále. A sice do Dubče, kde nás očekává strejda Zdeněk a teta Mirka. V téže části Prahy máme další příbuzné, všechny musíme obejít. Putování mě baví, protože všude nám dají něco dobrého. Obvykle s námi jede i babiččin jezevčík Kuba, který bývá už druhý den z navštěvování celý divý, a tak se naše trojice zas ráda vrací do poklidných Úval.

(Týdeník Televize, 13. 12. 2005)

 

O čem psal Život Úval před 45 lety

TŘETÍ PĚTILETÝ PLÁN MNV ÚVALY
Ve třetí pětiletce plánuje MNV Úvaly tyto větší akce:
I. KOMUNÁLNÍ SLUŽBY. Dosavadní služby místního hospodářství při MNV se v poslední době tak rozrostly, že bylo nutno zřídit od 1. ledna 1961 pro obyvatele samostatný podnik "Komunální služby města Úval".
Tento podnik bude především zlepšovati a zdokonalovati dosavadní provozovny /např. sloučení provozoven kadeřnictví a holičství do nových vyhovujících místností, zlepšení provozovny "Zámečnická a strojní dílna" a jiné.
Současně budou zřízeny nové služby obyvatelstvu, především prádelna a čistírna, která zahájí provoz již v letošním roce, autoservis /drobné opravy, mytí aut atd./.
II. DOKONČENÍ STAVBY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA. Svým rozsahem bude na úrovni polikliniky a bude dokončeno v roce 1962. Hodnota tohoto díla bude činit asi 900.000 Kč, tj. náklady v penězích a odpracované brigádnické hodiny zdarma.
III. JAK POMÁHÁ MNV PŘI ZAJIŠŤO-VÁNÍ BYTŮ V ÚVALECH?
Bytové družstvo započalo v letošním roce s výstavbou 12 bytových jednotek, které budou dány do užívání v srpnu příštího roku. Mimo tuto akci se plánuje ve třetí pětiletce výstavba dalších 48 bytových jednotek za 3,400.00 Kčs, která má být ukončena v r. 1965. Současně jest plánována individuální soukromá výstavba.
IV. S výstavbou devítileté střední školy pro 320 žáků bude započato v roce 1962 a stavba bude dokončena v roce 1964. Celkový náklad se odhaduje na 1,700.000 Kčs.
V. Vodovodní řád má být vybudován v roce 1961-1963 v hodnotě 2,500.000 Kčs.
VI. Rekonstrukce elektrovodní sítě včetně výstavby transformátorové stanice se plánuje v roce 1961 - 1965 v hodnotě 950,000,- Kčs.
VII. V období let 1961 - 1965 mají být provedeny generální úpravy komunikací v těchto ulicích: Smetanova, Guth-Jarkovského, Boženy Němcové, Wolkerova, Fučíkova, Jungmannova, Kollárova, Vít. Nováka, Nerudova a Havlíčkova v celkové délce ulic 3 510 bm za celkový náklad 2,935.000 Kčs.

(Život Úval č. 1/1961)

Poznámka redakce:
Plán plný optimismu nebyl téměř vůbec splněn. Například zdravotní středisko bylo otevřeno až 2. ledna 1965, s výstavbou školy bylo započato až v roce 1969.
Vodovodní řad začal být budován až po více než 15 letech.
Stejně tak dlouho čekaly na opravu některé uvedené ulice; Kollárova ulice čeká na celkovou úpravu dodnes.
 

 

D I S K U S E

OBCHŮDEK VE ŠKOLE

Ráda bych se vyjádřila ke článku "OBCHŮDEK VE ŠKOLE" od paní Hatniankové z listopadového čísla Života Úval.
Z pohledu nezasvěceného člověka, který fungující obchůdek ve škole neviděl, by se z článku mohlo zdát, že škola přišla o báječný stánek, kde si děti mohly koupit zdravou svačinu jako pečivo, ovoce, zeleninu a pití. Bohužel za sortiment zboží, který byl ve škole nabízen, by se nemusela stydět nejedna cukrárna. Bonbóny, žvýkačky, sladké tyčinky, brambůrky a slazené limonády, to byl základ nabízeného zboží.
O tom, zda má obchůdek ve škole zůstat, se hovořilo už na předloňských třídních schůzkách a z mé zkušenosti byla většina rodičů pro to, aby obchůdek ve škole fungoval, ale aby nabízel potraviny a nápoje odpovídající skutečným potřebám dětí.
Proto alespoň za mou osobu mohu říci, že než aby ve škole byla cukrárna, to ať je na jejím místě raději výstava dětských výtvarných prací, jak je tomu nyní.
A budou-li mít mé děti větší žízeň nebo hlad, ráda jim namažu o housku s máslem navíc, přidám ještě jednu láhev s čajem nebo ať se raději napijí vody z kohoutku.

Martina Bedrnová

 
 

K U L T U R A

Úvalský literární koutek

Světlo a stín
Jana Pilátová

Jas slunce snoubí se s mraky
a vytváří paletu barev nevídanou.
Mrak poskytne stín a slunce teplo.
Teď už jen záleží, kde stojíš.
Na Slunci zalitý paprsky či ve stínu
přikrytý mrakem?

Stačí poryv větru
a mrak překryje v tvých očích celý svět.
Kde je to světlo, kde je ta zář,
ptá se pak hlava, když kapky
padají na polštář.

A pak opět poryv větru vlahý
odnese ty mraky kamsi v dáli.
"Jak mohla jsem nevidět", ptá se ta hlava, "tu zář!"
"Poslouchej srdce", slyšíš znít.
Odfoukni srdce, odfoukni city,
to nejde tak lehce.
Můžeš jim vystavět ohrádku,
můžeš jim postavit zeď,
leč ostnatým drátem budeš žít proboden ty a ne svět!
 

 

Š K O L S T V Í

Pozvánka do školy

Milý předškoláku,
přijď se podívat se svými rodiči do školy. Kamarádi z prvních a druhých tříd a jejich paní učitelky vás budou očekávat 17. ledna 2006 1. a 2. vyučovací hodinu (od 7.55 do 8.40 a od 8.50 do 9.35 hodin). Podíváš se, jak to ve škole chodí, co všechno tvoji starší kamarádi již umí a také se můžeš do výuky zapojit.
Těšíme se na Tvoji návštěvu.

žáci a učitelé 1. a 2. tříd ZŠ Úvaly

 

Zápis do 1. ročníku

Základní školy Úvaly pro školní rok 2006/2007 se koná 20. ledna od 12.00 hodin.
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a platný občanský průkaz. Děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou pozvány na určitou hodinu.
V případě onemocnění dítěte je možné využít náhradní termín zápisu 10. února 2006 od 12.00 hodin.

Blanka Morávková

 

Má vysněná planeta

V měsíci listopadu zhlédly děti druhého ročníku v Planetáriu pořad Anička a Nebešťánek. Děti se dozvěděly zajímavosti spojené s naší planetou. Dostaly odpovědi na otázky, proč se střídá roční období, kde je nejtepleji a naopak kde nejchladněji, proč na pólech trvá den i noc půl roku.
Protože děti nejvíce zaujal vesmír, hvězdy, slunce a planety, jejichž obrázky a modely byly vystaveny ve vestibulu Planetária, druhý den si děti z 2.A na vesmír zahrály ve své třídě. Za zvuků Orffových nástrojů znázornily Velký třesk a vznik nových planet. Vyzkoušely si, jak asi vypadá pohyb ve vzduchoprázdnu, při kterém se spojily ve skupinky - pomyslné planety. Každá skupinka znázornila život na své vysněné planetě na kruhovou čtvrtku. Poté jí vymyslela název a představila ostatním. Vznikla tak Šťastná planeta, na které lidé neznají smutek, Začarovaná a Popletená planeta, kde je všechno obráceně, a planeta Rallye, na které všechny dopravní prostředky jezdí jeden velký nekončící závod.
Nad našimi hlavami jsme vykouzlili modrý vesmír. Ukázali jsme si na nafukovacím balónku, jak se vesmír neustále rozpíná. Ani na hvězdy jsme nezapomněli. Ty jsme vytvořili z lehce nafouknutých žlutých balónků. Každý má teď svou hvězdičku zavěšenou ve vesmíru.
Hodně informací jsme získali čtením encyklopedií. Děti se tak dozvěděly, že Slunce je veliká žhavá hvězda, prohlédly si planety Sluneční soustavy a získaly představu o jejich pohybu vesmírem.
Na tabuli jsme znázornili planetu Zemi a kolem ní naše vysněné planety. Představovali jsme si, jak cestujeme z jedné planety na druhou a počítali jsme vzdálenosti.
Na závěr se děti pokusily odpovědět ve skupinkách na otázky, které měly posoudit, do jaké míry byly pozorné. Pomocníkem dětí při plnění tohoto závěrečného úkolu byly encyklopedie. Vyhledat bez pomoci informace a zpracovat je do odpovědi - i to je, myslím, na druháčky obdivuhodný výkon.
Byl to hezký den, v kterém se děti dozvěděly spoustu informací. Vesmír je zahalen mnoha tajemstvími a my jsme měli možnost do některých nahlédnout. Nezapomněli jsme ale ani na naše spolužáky z jiných tříd, a tak jsme mapu vesmíru i otázky vyvěsili na chodbu. Kdo ze spolužáků měl zájem, mohl si o přestávce sám, s kamarádem či ve skupince přijít a zkusit si otázky zodpovědět. I pro ně byly připraveny encyklopedie. Správné odpovědi byly napsány ve třídě, a tak si je mohl každý zkontrolovat. Bylo překvapivé, kolik dětí přišlo a se zájmem listovalo encyklopediemi. Aktivita a zvídavost těchto dětí byla hezkým ukončením našeho třídního projektu o vesmíru.

Děti z 2.A a třídní učitelka Mgr.Renata Chotětická

 

Výuková cesta do Osvětimi

V 9. ročníku se naši žáci seznamují s dějinami 20. století. Mnohdy je to historie pohnutá. Zvláště ta období, kdy do té doby spořádaní a slušní lidé se stávali pomahači nenávistných režimů a nebo "jen" tiše mlčeli o věcech, které se dály a s lidskostí neměly nic společného. To se také týká systematického vyvraž-ďování Židů a Romů za 2. světové války. Pokládáme toto téma za natolik závažné, že jsme se rozhodli zorganizovat výukovou cestu do místa, kde byl holokaust ve velkém vykonáván. Auschwitz - Bürkenau v Osvětimi navštívilo 28 žáků 9. ročníků naší školy. 25. listopadu panovalo v Polsku mrazivé počasí, které nám ještě více umožnilo představit si příšerné podmínky, ve kterých ti, kdo měli štěstí(?) a nešli z kolejových dobytčáků přímo do plynové komory, museli tvrdě pracovat a většinou nepřežili déle než 2-3 měsíce. Věříme, že návštěva tohoto pietního místa měla pro děti smysl. Doba holokaustu je pro nás mladší sice vzdálená, ale návštěva koncentračního tábora, kde lidský život neměl žádnou cenu, je významná právě z důvodu aktuálnosti. Odkrytí masových hrobů z doby války v Jugoslávii nás přesvědčilo, že se podobné vyvražďování může v Evropě opakovat i v době současné či nedávno minulé.

Dušan Slovák

 

Stolní tenis

V listopadu sehrály třídy 2. stupně turnaj ve stolním tenisu. Po urputných bojích zvítězila 6.C, na druhém místě byla 7.A a bronzovou příčku obsadili žáci 8.A. Následně na okresní kolo stolního tenisu základních tříd v Čelákovicích jeli reprezentovat Ríša Schwarz, Vláďa Křelina a Filip Haužvic. V semifinále podlehli studentům ze Staré Boleslavi a umístili se na 4. místě v okrese Praha - východ.

Mgr. Josef Koting

 

Čertoviny 2005

Dne 5. prosince jsme jako třída 9. A měli milou povinnost postrašit děti z prvního stupně.
Byli jsme obaleni různými kostýmy čertů, Mikulášů a andělů. Pro děti jsme připravili různé úkoly, pracovní listy a diplomy z andělské tiskárny.
Nejvíce nás potěšili prvňáčci a druháci. Spolupracovali hezky a brali nás jako opravdové Mikuláše, anděly a čerty. Zato páťákům, těm jsme, bohužel, byli pro smích. Ještě štěstí, že byli až poslední, jinak by nás silně odradili.
Ale když se odečte několik let zpět, museli jsme být také takoví. Už to jiné asi nebude.

třída 9. A ZŠ Úvaly

detail
 


Malé ohlédnutí v naší mateřské škole

Před námi je další rok s jeho většinou ještě nezodpovězenými otazníky, a tak si dovolme krátký, nostalgický návrat do vydařených podzimních dnů a připomeňme si pěkné chvíle, které jsme prožili společně s dětmi a rodiči při dvou tvořivých setkáních.
První akce - podzimní tvoření s rodiči se stala vlastně už tradicí a proběhla v jednom listopadovém podvečeru pod názvem "Zamykání zahrady". Měla dvě části. V první, tvořivé, si děti pomocí rodičů zdobily svítilny z lahví, musely si přece na to zamykání posvítit, polepováním papírových tvarů s podzimním námětem i skutečnými listy. O nápady nebyla nouze. Svůj podíl na zdaru akce měl i pan správce, který předem upevnil na sklenice ucha. Ve druhé části, která byla určitě zajímavější hlavně pro děti, došlo na samotné "zamykaní". Děti s vyzdobenými a rozsvícenými svítilnami vyšly do tmavé zahrady, která je také přivítala blikajícími světýlky, a navíc dětem nabídla tajuplná zákoutí - tu na ně vyjukl rozsvícený trpaslík z dýně, tu je přivítala ježčí rodinka, myš v mechu. Byl to opravdu pěkný pohled, zahrada vypadala jako výjev z Karafiátových Broučků - všude se mihotala světýlka, i nahoře, protože počasí přálo a den se vydařil.
Nakonec děti velkým symbolickým klíčem zahradu před zimním spánkem zamkly.
Druhé setkání s rodiči a dětmi se uskutečnilo v prosinci pod názvem "Vánoční zvonění". Všechny přivítala vánočně vyzdobená školička, a tak se v jednotlivých třídách opět tvořilo a tvořilo. Tentokrát to byly hrátky s papírem, ze kterého se kouzlily různé řetězy a ozdoby. K příjemně strávenému podvečeru přispěla i "kavárnička", kde si rodiče mohli v klidu jen tak posedět a uvolnit se. Všichni jsme se nakonec sešli u vánočního stromu ozdobeného hotovými výrobky a společně si zazpívali vánoční koledy za netradičního doprovodu dud, na které zahrála pí Křemenová. Vánoční atmosféru umocnilo cinkání zvonečků, které si děti přinesly. Nakonec bychom chtěli všem našim rodičům i prarodičům popřát do nastávajícího roku pevné zdraví, pevné nervy a sílu ke zvládání problémů, radost i z věcí samozřejmých a vrchovatou míru trpělivosti při výchově svých dětí a vnoučat. Dětem pak přejeme, aby byly celý rok zdravé, plné radosti a stále měly co objevovat a nač se těšit.
Děkujeme také všem, kteří přispěli k materiálnímu vybavení školy sponzorskými dary.

Kolektiv MŠ Kollárova

detail detail

Zároveň přejeme všem našim spoluobčanům dobrý vstup do nového roku 2006, pevné zdraví, optimismus a hodně životního elánu.

Kolektiv MŠ Kollárova

 

Zprávy z MDDM

Je Škvorecký náš?

Listopadový večer naplnil opět jeden z vydařených literárních dýchánků pořádaných MDDM. "Toulavý saxofonista" byl věnován prozaikovi, esejistovi, překladateli, dramatikovi, dobyvateli dívčích srdcí a jazzmanovi Josefu Škvoreckému a jeho manželce Zdeně Salivarové.
Paní ředitelka Jana Pospíšilová si ke spolupráci přizvala osvědčené tahouny místního kulturního života pana Jiřího Štorka a dr. Vítězslava Pokorného. Nováčkem byl pan Jan Psota, který se během večera projevil jako hledač historických pramenů a předkladatel výsledků. Tradičně vystoupil s přednesem z díla Rudolf Kvíz. Vybral si životopisnou zpověď spisovatelovu, ze které s citlivostí sobě vlastní přednesl pasáže navozující představivost posluchače. Vyzdvihl jeho nadhled a kritický pohled na události před a během emigrace, citlivý vztah k budoucí a stávající manželce, mistrovské pero, plodnou češtinu i hudební sklony.
Herec a režisér Jan Kačer přidal Škvoreckého poetickou prvotinu Nezoufejte! (zároveň jedinou) z mládí. Představil ji jako dílko uvedené jedenkrát ve Viole a podruhé nyní v Úvalech. Jan Kačer svým sympatickým přednesem zaujal posluchače už i připomínkou, že bude sledovat, zda se návštěvníci nenudí, pak, že ihned skončí. Přednesl ji celou a sklidil velký potlesk.
Perlou mezi oběma umělci byla herečka Lenka Termerová s dojemným úryvkem z protestsongu Honzlová od Zdeny Salivarové. Tímto románem se spisovatelka zapsala do dějin české literatury a úryvek věnovaný smrti obyčejné české výřečné ženy, totalitní uklízečky, psaný jadrnou a něžností protkávanou češtinou, byl vybrán opět s velkým citem pro představení díla a spisovatelčiny duše čtenářům.
Kromě přítomnosti známých osobností čekalo návštěvníky zcela dokonale utajené překvapení, projevivší se jen náznakem - telefonním přístrojem na stolku u křesla pro účinkující. Ano, pan Štork se během večera, který byl prokládán četbou úvalské korespondence se spisovatelem, týkající se zkoumání jeho možných kořenů a vztahu ke Škvorci, spojil telefonicky s Kanadou a oběma manželi.
Dychtivé publikum nedýchalo a čekalo vřelá slova, která zazněla spíše od pana Štorka. Spisovatele snad potěšil spontánní potlesk a reakce všech, včetně hudebního pozdravu Alexeje Bondareva, který zdařile podbarvoval atmosféru večera preludováním na saxofon. Na dotaz o tvorbě stačil spisovatel sdělit, že ve svém věku pomýšlí jen na detektivku a něco málo společenských vět skončilo přerušením spojení. I tak dík za nápad a intelektuální osvěžení. Jak z korespondence vedené pány Pokorným, Štorkem a Škvoreckým, tak z hovoru bylo cítit, že pan Škvorecký je světoobčanem, jemuž "vlast" moc neříká, není však pokrytcem a vztah vyjadřuje víc k lidem země než zemi české samotné, což dokázal svými činy. Říká, že všude je krásně a doma. Mimochodem, shodnost příjmení a místního názvu Škvorec je čistě náhodná...
V druhé části literárního večera proběhla přátelská beseda, v níž Jan Kačer rozptýlil obavy, že je nepřístupným a vážným člověkem (jak se prý o něm někdy tvrdí). Vyprávěl mimo jiné i o setkání s Josefem Škvoreckým v Torontu nebo o překvapivé návštěvě Vladimíra Pucholta. Povídání o hereckých zážitcích doplňovala Lenka Termerová.
Není bez zajímavosti, že tyto akce mají své stálé, spíše starší publikum, které ale určitě rádo a vděčně oceňuje aktivitu MDDM.

Alena Janurová

detail detail
detail detail

Foto: Paní Lenka Termerová s panem Jiřím Štorkem, který se velmi přičinil o to, aby se pořad uskutečnil foto Ing. V. Procházka
Foto: Pan Kačer při čtení ze Škvoreckého knížky Nezoufejte!
Foto: Setkání po létech. Herec Jan Kačer rozmlouvá s panem Jiřím Kejřem, který pracoval jako zvukový mistr ve Filmovém studiu Barrandov
Foto: Lenka Termerová a Jan Kačer při besedě s posluchači

 

Dopis, který potěší

Přiznávám, že mě do Úval na pořad Toulavý saxofonista lákal nejen pan Škvorecký, ale i pan Kačer, kterého si stále vážím. Velice oceňuji i Vaši mravenčí práci ohledně hledání původu pana Škvoreckého a dopisování s ním. Samozřejmě, telefonát do Toronta během pořadu byl krásné překvapení.
Vlastní čtení povídky paní Salivarové paní Termerovou bylo působivé a dojemné.
Když potom pan Kačer sdělil, že bude číst verše, zatrnulo ve mně, protože ty jsem četla naposledy v pubertálním věku. Toto ale nebylo veršotepání, to bylo o životě. V podání pana Kačera nebyl žádný patos - no paráda.
Povídání po přestávce také nebyl ztracený čas.
Moc děkuji. V době, kdy televize uvádí seriály pochybné kvality a různé reality show, je Váš pořad krásná náplast na člověčí dušičku. Přeji hodně dalších hezkých pořadů.

Eva Blovská, Praha

 

Příběh jedné sbírky básní

Stalo se při přípravě pořadu Toulavý saxofonista. Když se literární večer chystal, rozhodovalo se nejen o účinkujících, ale také o scénáři pořadu. V něm byl předběžně navržen, tak jak je v těchto případech obvyklé, časový rozvrh vystoupení účinkujících společně s vybranými ukázkami textů Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové. Pan Kačer se při domluvené schůzce podrobně se scénářem seznámil a jako zkušený režisér namítl, že se mu zdá program příliš strojený a učesaný a že by bylo lepší připravit představení jako neformální posezení doplněné besedou s posluchači. S tím samozřejmě všichni souhlasili. Pan Kačer si převzal okopírované ukázky z knih, které by mohl přednášet, například Zbabělci, Tankový prapor, Lvíče, Smutek poručíka Borůvky a Nevěsta z Texasu. Následující týden telefonoval pan Štork Janu Kačerovi a ten vyslovil přání, že by ještě rád zarecitoval z básnické sbírky Josefa Škvoreckého Nezoufejte!, protože tyto verše kdysi recitoval ve Viole v Praze. Trochu Jiřího Štorka zaskočil, ale ten slíbil, že mu sbírku sežene (to přece není žádný problém). Spolu s paní Janou Pospíšilovou, která se podílela na přípravě pořadu, zahájili pátrání. Začali v knihovně v Úvalech, pokračovali s dotazy v dalších knihovnách, pak na internetu, avšak marně. Nikde nebyl k dispozici ani jediný výtisk! Nezbylo, než se zeptat v Národní knihovně v Praze, tam přece musí být všechno! Stalo se a bohužel se ukázalo, že ani tam nic není, neboť si sbírku kdysi někdo půjčil a pak ji nevrátil. Až jedna hodná paní z Národní knihovny Jiřímu Štorkovi poradila, aby se pokusil zeptat Jiřího Gruntoráda z Nezávislé knihovny a čítárny Libri prohibiti, který schraňuje samizdatovou a exilovou literaturu od roku 1948 do roku 1989, neboť se zjistilo, že knížka vyšla v roce 1980 v Mnichově a u nás vydána nebyla. I obrátil se pan Štork na pana Gruntoráda. Po smluvení schůzky a vysloveném přání se Jiří Štork dověděl, že ve fondu nezávislé knihovny mají knížky dvě a že by tedy asi bylo možné jednu z nich národní knihovně věnovat a aby za týden přišel. Po týdnu netrpělivého čekání předal Jiří Gruntorád panu Štorkovi originální výtisk oné knížky Nezoufejte!, ale pod podmínkou, že Národní knihovna v Praze na oplátku věnuje alespoň kopie tří útlých knížek vydaných v emigraci (ale to už záleželo na rozhodnutí nejvyšších vedoucích Národního konzervačního fondu). Když se pan Kačer dověděl, že knížka je na světě, byl nadšen, protože má na ony verše krásnou vzpomínku.
Tak se při literárním večeru Toulavý saxofonista mohli návštěvníci zaposlouchat do veršů ze Škvoreckého knížky Nezoufejte! v podání Jana Kačera. Bylo to unikátní nejen tím, kolik úsilí bylo vynaloženo k sehnání titulu, ale také, že po mnoha letech mohl pan Kačer z této knížky číst v obnovené premiéře. A v Úvalech našel tak pozorné posluchače, že přednesl sbírku celou a už se nedostalo na ukázky ze Zbabělců.
A víte, které verše přednášel pan Kačer v jednotlivých dílech televizního pořadu Adventní koncerty 2005 vysílaném na ČT1? Přece z knížky Nezoufejte!.

Ing. Vladislav Procházka

 

Předvánoční kulturní akce v MDDM

Nabídka programu městského domu dětí a mládeže na druhou adventní sobotu a neděli byla skutečně mimořádně bohatá. Již v pátek 2. prosince v 18 hodin proběhla vernisáž výstavy, na níž představili své práce Markéta Jordanová, Libor Neupauer a Iva Pospíšilová.
Markéta Jordanová vystavovala keramické plastiky. Zaměřila se především na motiv kočky domácí, která zřejmě patří mezi její oblíbená zvířata. Plastiky jsou propracovány do nejmenšího detailu, jakoby zastavené v určité fázi pohybu s charakteristickými zvířecími rysy. Upoutají pozornost na první pohled, a protože bylo možné si keramiku zakoupit, přibývaly během výstavy u exponátů lístečky s nápisem Prodáno.
Libor Neupauer se prezentoval fotografiemi. Nevěnuje se pouze jedinému tématu, ale několika současně. Návštěvníky příjemně překvapil fotografiemi noční Prahy. Hledá místa v uličkách staré Prahy, která na fotografii působí tajemně a podnítí diváka k otázkám: Kde toto zákoutí je? Je na Starém Městě za Týnem, nebo na Malé Straně? Poetické osvětlení starou lampou prohřeje snímek, přestože byl pořízen v době, když krátce předtím sněžilo. Zcela odlišné téma, jehož zpracování není tak jednoduché, je téma hudebních skupin. Obtížné světelné podmínky, s nimiž se musí v tomto případě poprat každý fotograf, nejsou jedinou překážkou ke zhotovení dobré fotografie. Ne na každém koncertu je povoleno fotografovat. Přesto bylo zřejmé, že Libor v této oblasti není žádným nováčkem. Snímky muzikantů rockových skupin se mu zdařily. Libor Neupauer vystavil též několik snímků lokomotiv. Tyto fotografie měly především dokumentární charakter.
Iva Pospíšilová se již delší dobu zaměřuje především na grafiku suchou jehlou a olejomalby. Už v loňském roce vystavovala grafické obrázky s pražskými motivy, někdy i známými, které ale na obrázcích mají neopakovatelné kouzlo. Na letošní výstavě představila i několik prací s úvalskými motivy. Suchou jehlou byl vytvořen obrázek úvalské školní budovy s kostelem. Z pěkně zpracované olejomalby Prokůpkova mlýna se zamrzlým rybníkem přímo čišel chlad. Neméně zajímavý byl obraz sochy Arnošta z Pardubic. Pro paní Ivu není ale problém "odskočit" k jinému námětu. Indián na olejomalbě se tvářil přísně, jakoby chtěl z obrazu vyskočit a něco si vyřídit s bílými tvářemi (možná také, že výstavu hlídal). Zahájení výstavy výrazně oživilo vystoupení kytarového dua Štěpán Měrka, Karel Chodovec se zpěvačkou a houslistkou Bárou Klárovou. Měli úspěch nejen vyhraněnou interpretací známých melodií, ale také proto, že měli "šmrnc", což dávalo publikum hlasitě najevo. Výstava tří výtvarníků pokračovala i v sobotu.
V neděli 4. prosince odpoledne patřila galerie MDDM setkání s významným českým fotografem, panem Jaroslavem Krejčím. Přivezl do Úval ukázku prací, na nichž zachytil významné osobnosti české kultury - básníky Jaroslava Seiferta a Bohuslava Reynka a malíře Jana Zrzavého. Byl to jen nepatrný zlomek z jeho celoživotního díla, během něhož vytvořil desetitisíce fotografií. Na každé z nich je patrný charakteristický rukopis tvůrce. Na snímcích se snaží zachytit nejen člověka samotného, ale z osob vyzařuje jejich životní moudrost. Setkání a výstavu doprovodila uměleckým přednesem paní Hana Kofránková. Pečlivě vybrané ukázky z básní Bohuslava Reynka a profesionální přednes veršů jistě potěšily i náročné publikum. Citlivě podané verše doplnil pěvecký soubor dětí úvalské základní školy pod vedením paní učitelky Landgráfové. Návštěvníci výstavy mohli po ukončení hlavní části programu využít mimořádné příležitosti si s panem Krejčím pohovořit při neformální besedě. Dověděli se například, jak vznikal fotografický dokument z pohřbu Jaroslava Seiferta a o několika neuvěřitelně šťastných náhodách, které tuto reportáž doprovázely. Měli také možnost si poslechnout vyprávění pana Krejčího o tom, jak byl při povodních v létě 2002 vyplaven jeho pražský ateliér a fotografický archív na Malé Straně. Přes veškerou snahu se podařilo zachránit jen část archivu, další tisíce negativů a fotografií byly vodou zničeny.

detail detail detail

foto: Dětský pěvecký soubor Základní školy v Úvalech zazpíval koledy
foto: Fotograf Jaroslav Krejčí vypráví o svých fotografiích
foto: Pan Jaroslav Krejčí, paní Hana Marešová a paní Hana Kofránková při poslechu vánočních koled

Adventní víkend na začátku prosince však neprobíhal jen ve znamení výstav. V neděli 4. 12. již od dopoledních hodin se u MDDM konal staročeský jarmark s prodejními stánky, kde bylo možné zakoupit dárky pro potěšení duše. Atmosféru předvánočního času zpestřili úvalští ochotníci společně s dětmi z dramatického kroužku městského domu dětí a mládeže, kteří společně nastudovali vánoční lidovou hru pod názvem Pojďme spolu do Betléma a radujme se všichni. Před malými i velkými diváky se odehrál biblický příběh, obecně známý, ale vždy půvabný, který patří k předvánočnímu období. Neklade si za cíl přinést posluchačům hluboký umělecký zážitek, naopak vychází ze starých českých divadelních tradic. Je nutné vyslovit obdiv všem, kteří obětují svůj volný čas k přípravě jediného představení. Hra dokreslila předvánoční pohodu, která zavládla v MDDM po celý druhý adventní víkend.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail detail

foto: Paní Alena Sismilichová, pan Petr Urban a paní Pavla Frýdmanová (role Marie, Josefa a hostinské)
foto: Ing. V. Procházka
foto: Dr. Pokorný zahrál roli Herodese
foto: V lidové hře Pojďme spolu do Betléma sehrála paní Janurová roli posla Egea
foto: ... a zde jsou všichni ochotníci pohromadě foto Ing. V. Procházka

 
 

S P O L K Y

KLUB PŘÁTEL HISTORIE A PŘÍRODY ÚVAL A OKOLÍ

Již v průběhu uplynulého roku se v Úvalech utvořila skupina občanů kolem kronikáře města, která zpracovávala podněty obyvatelů zaznívající při různých společenských i kulturních setkáních a akcích ve městě. Tyto podněty, představy a návrhy se dotýkaly zejména problematiky kultury a bližšího poznávání místní historie, vyjasňování některých mlhavých informací z rané historie města a okolí, seznamování se s místními kulturními a přírodními památkami nejen přímo ve městě, ale i v jeho okolí a usilování o systematickou péči a o ochranu těchto památek a přírodního dědictví.
Tak se zrodil přípravný výbor pro ustavení občanského sdružení fyzických a právnických osob s názvem KLUB PŘÁTEL HISTORIE A PŘÍRODY ÚVAL A OKOLÍ. Členy tohoto přípravného výboru jsou: Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města a zároveň zmocněnec přípravného výboru, Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH, Ing. Vladislav Procházka, vedoucí redaktor Života Úval, Jiří Štork, dobrovolný kulturní pracovník, a Jan Psota z Hradešína, amatérský historik a člen Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín.
Klub si klade svým statutem za cíl usilovat o probuzení a prohlubování patriotického vztahu občanů ke svému městu, ke své obci, zejména se vzájemnými historickými vazbami a zapojování občanů do oživení zapomenutých místních tradic. Klub bude připravovat soupis, evidenci a vyvine úsilí o následné označení všech historických a přírodních památek, starých a památných stromů, obnovu zapomenutých starých turistických stezek a cyklostezek a o zajištění systematické péče o ně ve městě a v jeho okolí s dlouhodobým výhledem s cílem na utvoření příměstského přírodního parku.
Klub sdružuje:
a) občany stejných zájmů,
b) právnické osoby, s cílem pomoci oživit zájem a prohlubovat vztah lidí k místní kultuře a historii, k místním historickým památkám, k přírodnímu dědictví, k zeleni, k stromovým porostům ve městě a v jeho okolí.
Klub ve své činnosti hodlá spolupracovat vedle odborných institucí především s kronikářem města a kronikáři okolních obcí, dále s regionálními, městskými, obecními orgány, organizacemi a podnikatelskými subjekty. Vůči orgánům státní správy je připraven lobovat ve prospěch historických kulturních a přírodních památek a přírodního dědictví vůbec ve městě a v jeho okolí.
Klub nevidí smysl své činnosti jen ve schůzování, ale především v konkrétní činnosti. Ať již by se jednalo o svépomocné brigádní práce ve vybraných lokalitách Vinice, Škvorecké obory, Králičiny, péče o terénní pozůstatky středověkého feudálního sídla v rozloze malého hradu s předhradím v Úvalech zvaném Skara a o zachovalý středověký masivní kamenný mostek v Králičině na pomezí Květnického katastru, tak také o sběr informací z archivů a dalších ústavů, petiční činnost, práce na programech zajištění péče a ochrany místním památkám i místním přírodním lokalitám s dlouhodobým výhledem na 10 až 15 let s možností rozvoje rekreace, turismu a cestovního ruchu, úsilí o sponzorskou podporu podnikatelských subjektů a občanů, propagační a publikační činnost.
Statut Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí již registrovalo Ministerstvo vnitra ČR v závěru právě uplynulého roku a přípravný výbor nyní připravuje ustavující shromáždění, které se uskuteční v únoru 2006.
Zájemci o členství v klubu se mohou přihlásit u jednotlivých členů přípravného výboru, nebo přímo u zmocněnce přípravného výboru Dr. Vítězslava Pokorného v sídle klubu na adrese: Pražská 180, Úvaly (v prostorách fary CČSH) - tel. 607 120 386, e-mail: drpokorny@iol.cz, který zároveň podá bližší informace.
Rádi přivítáme vás všechny, kterým není lhostejná místní kultura a historie, zájem a starost o místní kulturní a přírodní památky, o ochranu přírody a zachování přírodního dědictví a chcete pro to něco udělat. Přijďte mezi nás, těšíme se.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města, zmocněnec přípravného výboru Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

 

Junák hlásí …

Sbírka pro akci "Postavme školu v Africe", které se zúčastnilo i naše středisko, proběhla v celé republice v měsíci říjnu. Zapojilo se do ní celkem 85 skautských středisek a oddílů. Vynesla 1 630 000 Kč. První škola, na kterou se v loni vybralo 1 206 000 Kč, je postavena v etiopském Asore a byla otevřena v září pro 160 dětí. Ústředí Junáka poslalo děkovný e-mail všem střediskům, která se zúčastnila i všem dárcům.

Středisková rada skautského střediska br. Jiřího Bubáka

 

ZO ČSCH Úvaly pořádá

ve dnech 21. - 22. 1. 2006 již 45. zimní výstavu králíků, holubů a drůbeže.
Zároveň proběhne okresní soutěž holubů a drůbeže a soutěž o pohár města Úval o nejlepšího králíka, holuba a drůbež výstavy. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.
Upozornění pro návštěvníky: pokud bude i nadále trvat zákaz vystavování holubů a drůbeže (z důvodu ptačí chřipky), bude výstava otevřena pouze v sobotu od 8 do 17 hodin.
Srdečně zveme k návštěvě a děkujeme za pochopení výše uvedeného důvodu.

za výstavní výbor jednatel Jitka Kotusová

 

Svaz tělesně postižených

Výbor m. o. Svazu tělesně postižených v ČR přeje všem členům dobré zdraví, pohodu a úspěch všeho konání v novém roce 2006.
OV nabízí rekondičně-rehabilitační pobyt v Janských Lázních v hotelu Astoria od 7. do 17. července 2006. Cena včetně dopravy 3350,- Kč. Přihlášky se zálohou přijímá do 1. února 2006 předseda m. o. p. Drahorád.

Za výbor m.o. – Loskot

 

Sdružená Obec baráčníků "Jana Amose Komenského", Úvaly u Prahy
vás srdečně zve na
Volební zasedání, které se koná v sobotu 7. ledna 2006 ve 14 hodin v hotelu Budka u nádraží.
konšelstvo Obce baráčníků Úvaly
Přejeme úspěšný nový rok 2006.
Černá, rychtář
Bachurová, panímaminka

 


POZVÁNKA

na průběžnou členskou schůzi MO ČRS ÚVALY, která se koná 7. 1. 2006 od 8.00 do 12.00 hodin v klubovně místní organizace.
Program:
- vyřizování členských záležitostí,
- informace o novinkách v rybářském řádu.
Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY

Zbyněk Slavík

 
 

S P O R T

MAMUT

Často slyšíme vzdechy nad nedostatkem času sprintem dnešním uspěchaným životem.
Nemyslíte, že si to děláme sami?
Když otevřu dveře do Mamuta, dýchne na mě oranžová barva zdí a klídek, protože se všichni "mučí" pohybem.
Když se ohlédnu třeba jen za tímto rokem, s klidem můžu říci, že nejsme všichni tak líní a uvzdychaní nad nedostatkem času. Víkendové cvičení na Pastvinách bylo vždy obsazené, červnové a zářijové cvičení u moře bylo úžasné.
Prázdninové aerobikové soustředění slečen s Eliškou bylo plné smíchu.
V listopadu proběhlo v úvalské sokolovně Mamutění a tam se závodilo ne o první místa, ale o bezva strávenou sobotu.
Na Mikuláše jsme čekali, no jak jinak než při pohybu, děti si vyráběly květináče, mamky a taťkové dřeli v posilovně, v aerobním sále a na spiňasu.
Vánoční svátky jsme přivítali pohádkou pro nejmenší; divíte se, kde se vzala pohádka ve fitcentru?
Mamut není jen o svalech, ale hlavně o příjemné atmosféře, posezení u kávy a zastavení se v dnešní uspěchané době.

kolektiv fitcentra Mamut

 

SOKOL ÚVALY
oddíl házené

Podzimní část Společné regionální ligy Prahy a Středočeského kraje zvládlo naše mužstvo mužů suveréním způsobem. V 10-ti zápasech jsme neztratili ani bod, pouze jeden zápas byl odložen na jaro pro nepřízeň počasí. Takto dobrý vstup do soutěže úvalští příznivci házené nepamatují. Průběh jednotlivých zápasů nebyl tak jednoznačný, ale herní zkušenost a vyzrálost kolektivu dokázala dovést každý zápas do vítězného konce.
Vzhledem na naše postavení v tabulce a odstup od ostatních družstev se znovu nabízí otázka postupu do druhé ligy. Tato soutěž se dle požadavků Svazu házené musí hrát v hale, kterou Sokol Úvaly nedisponuje. Případné zápasy v této soutěži by se tudíž musely odehrát v hale v Praze či Kostelci nad Č. lesy a nelze předpokládat, že návštěvy na naše domácí zápasy budou stejně vysoké jako v Úvalech. Nelze pominout ani finanční stránku, kde náklady na pronájem haly nebudou zanedbatelné. Nicméně setrváním v stávající soutěži může dojít k ustrnutí výkonnostního růstu zejména u mladších hráčů. Domníváme se, že naše výkony by si zasloužily lepší prostředí a větší podporu při naší snaze vybudovat jednoduchou víceúčelovou halu, která by splňovala podmínky pro zápasy ve vyšších soutěžích a která by se dala využít i pro další sportovní aktivity v našem městě.

Tabulka pořadí družstev

Na podzim jsme provedli nábor chlapců mladších 10-ti let do soutěže minižáků. Přestože jsme začali trénovat teprve v září, zúčastnili jsme se soutěžních turnajů družstev StČ kraje, kde naši mladí hráči získávají první herní zkušenosti. Přes zimní období budeme hrát několik turnajů v Praze a okolí. Tréninky se konají každý úterý a pátek od 16.00 a všichni případní zájemci o házenou jsou vítáni. Během zimního období probíhají tréninky v sokolovně.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim divákům a sponzorům za podporu našeho mužstva a hojnou účast na našich domácích zápasech. Přejeme vám vše nejlepší v novém roce 2006 a těšíme se na shledání na příštích zápasech na hřišti pod sokolovnou.

za oddíl házené Richard Saidl

 

TJ Sokol Úvaly

Výbor TJ Sokol Úvaly přeje do nového roku 2006 všem cvičenkám a cvičencům, cvičitelkám, trenérům, malým i velkým házenkářům i všem úvalským občanům hodně zdraví, sportovních a osobních úspěchů.
Zároveň chceme požádat všechny organizátory společenských akcí v roce 2006, ke kterým budou potřebovat pronájem sokolovny, aby z důvodu zamezení kolizí termínů zasílali požadavky písemně na adresu:
Výbor TJ Sokol Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic 164
250 82 Úvaly.
Telefonický kontakt je k dispozici u paní Tesařové.

za výbor TJ Dana Poláková

 

V SOBOTU 14. LEDNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
PLES FOTBALISTŮ
HRAJE JEAM BEND PRAHA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 5. PROSINCE V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

Nezapomínejte prosím na sýkorky!

A nejen na ně, vlastně na všechny ptačí obyvatele našich zahrádek. Nejen pro tu radost, když vidíte, jak jsou holé větve obsypány čekajícími načepýřenými tvorečky a vděčně se sletujícími, jen, co se od naplněného krmítka vzdálíte. Každoročně by bez vaší péče uhynulo až 80 % sýkorek. Odborníci radí - sypejte ptáčkům slunečnici nebo ptačí zob, zavěste kuličku tuku se semeny, ale varují - žádný špek či strouhanku. Zkuste však dát sýkorkám lůj, který jim chutná a vyhovuje, je totiž nejpodobnější hmyzímu tuku, ale bohužel většinou není k dostání! Kulička v síťce je snad dobrá náhražka. Nakonec zcela otřepaná fráze - ptáci se vám za krmení během roku odmění.

Alena Janurová

 
 

C Í R K E V

Zdařilá minivýstavka

V neděli 11. prosince uspořádala Církev československá husitská v Úvalech ve své Husově kapli vůbec poprvé veřejnou výstavku prací dětí, které navštěvují výtvarný a dramatický kroužek v rámci programu Křesťanská výchova hrou. Program Křesťanská výchova hrou připravila a uskutečňuje místní farářka CČSH paní Mgr. Jitka Pokorná. I když tento program je v Úvalech realizován již třetím rokem, výtvarný kroužek pracuje teprve od 25. září 2005. Kroužek navštěvují děti od šesti let věku. Při výtvarné činnosti se učí pracovat s barvami i s dalšími materiály a seznamují se s různými výtvarnými technikami.
Právě při prosincové minivýstavce tohoto kroužku jsme mohli zhlédnou ukázky z bohaté tvorby. Za hojné pozornosti veřejnosti, když mnozí se ani do Husovy kaple nedostali, uvedla paní farářka vernisáž a poté zazněly scénky a koledy v podání dětí z kroužku. V malém recitálu s vánočními koledami hranými na flétny zde vystoupili také hosté z umělecké školy z Prahy - Smíchova, prof. Jiří Čáp se svými žákyněmi. Z prací dětí zejména zaujaly kresby, malby na dlaždice, práce s textilií a se sádrou nebo s modelářskou hmotou. Při reprodukovaném zpěvu adventních písní a vánočních koled si hosté minivýstavku prohlédli a odcházeli, jistě jako já, s hřejivými pocity. Ukázalo se, jako už mnohokrát, že v Úvalech není o talenty nouze a děti při odborném vedení dokáží vytvořit hezká dílka.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail

foto: Kostelík - malba na dlaždici (Carola Baumruková, 9 let)
foto: Sněhulák - škrábaná tuš (Samuel Baumruk, 6 let)
foto: Palma - práce s textilií (Sarah Hešterová, 13 let)

 
 

H I S T O R I E

JAK JE TO S POZŮSTATKY HRADU SKARA V ÚVALECH
A NEDALEKÝM ZACHOVALÝM STŘEDOVĚKÝM KAMENNÝM MOSTKEM?

Region okresu Praha-východ ve Středočeském kraji, jehož součástí se Úvaly staly administrativním rozhodnutím a přerušením historických vztahů a kontinuity po mnoha staletích v roce 1960, je zejména v jeho východní polovině poměrně chudý na kulturní památky. To se bezprostředně dotýká samotného města Úval a jeho nejbližšího okolí, které leží v historicky starém hraničním pásmu mezi tehdejším přemyslovským knížectvím se sídlem v Praze a zličským knížectvím se sídlem v Kouřimi.
Významnou kulturní památkou v Úvalech v minulosti byla budova čp. 9, hotel U Českého lva, z roku 1654. Objekty bývalého zájezdního hostince či vrchnostenské hospody, o níž existovaly nepřímé důkazy již z roku 1349, byly necitlivým a krátkozrakým přístupem tehdejších městských orgánů postupně zdevastovány a nakonec v roce 1986 byly vyřazeny ze seznamu národních kulturních památek a v letech 1987-1988 zbořeny. Jedinou státem chráněnou úvalskou památkou je nyní pouze písemnost, kterou město má uloženu ve Státním okresním archivu Praha - východ. Jde o nejstarší listinu na území okresu Praha - východ pocházející z roku 1489, kterou Vladislav II. povoluje Jindřichovi ze Stěžova a na Hostyni postavit most v městečku Úvaly. Do současné doby zůstaly zcela opomenuty odbornými institucemi i státními orgány a orgány kraje dva objekty v katastrech města Úvaly a obce Květnice, které vypovídají o nejstarší, dosud ne plně jasné, historii města Úvaly připomínající se jako ves již v roce 1290 a jako tržní městečko od roku 1300 a jeho okolí. Jedná se o terénní pozůstatky hradu nazývaného Skara a zapomenutý středověký mostek přes Výmolu na západním okraji údolí Králičina na tehdejší nejstarší obchodní stezce dnes známé pod názvem Trstenická stezka. S oběma památkami město Úvaly počítá v připravované koncepci turistického rozvoje na Úvalsku v dalších letech.
Koncepce cestovního a turistického ruchu v oblasti pro další léta vychází ze strategického rozvoje venkovského mikroregionu ÚVALSKO, přijatého v roce 2002 sdruženými obcemi Jirny, Horoušany, Šestajovice a Úvaly. Význam navrhovaných památek roste i s uvažovaným rozšířením CHKO i na oblast Škvorecké obory a Vinice na katastrálním území města Úvaly. Cílem sdružených obcí mikroregionu ÚVALSKO v oblasti památek, rekreace a cestovního ruchu je vyšší míra poznávání kulturních, historických i přírodních jedinečností, jež dosud ve velké míře unikaly pozornosti veřejnosti a zvýšení návštěvnosti území turisty. K tomu uvažuje mikroregion využít větvení a spojování míst kulturních pamětihodností a přírodních památek se sportovními a kulturními aktivitami rozšiřováním sítě tras a stezek pro pěší a cyklisty v rámci zapojení v regionu ZLATÝ PRUH. Jako kronikář města jsem k nám pozval pracovníky Národního památkového úřadu v Praze, kteří o pozůstatky hradu Skara a mostek v Králičině projevili značný zájem a uvedené lokality navštívili. Po jednání s místostarostkou města paní Ing. Janou Horovou se rozeběhla velká mašinérie k přípravě celé dokumentace včetně majetkových vztahů, kde mi pracovníci městského úřadu velmi pomohli s pozemkovými mapami, listy vlastnictví a zároveň zajistili kladné vyjádření majitele pozemků, kterým jsou Lesy ČR. Dále je třeba poděkovat paní Janě Horové a panu Ing. Vladislavu Procházkovi za zajištění potřebné kvalitní fotodokumentace. Tak byla dokumentace shromážděna a v říjnu loňského roku kompletně předána Národnímu památkovému ústavu v Praze, který provedl analýzu a připravil odborné doporučení pro Ministerstvo kultury ČR. Věřím, že celé město usiluje o to, aby terénní pozůstatky po středověkém hradu Skara a středověký kamenný mostek v Králičině byly prohlášeny za národní kulturní památky. Práce na tom, včetně různých jednání s ministerstvem, stále ještě probíhají. Je nesporné, že pro dnešní Úvalsko jsou obě památky také důkazem rozvinutého osídlení v regionu dříve, než uvádí dosavadní odborná literatura. Archeologický průzkum v obou lokalitách, ani v regionu, který by mohl řadu věcí objasnit, však nikdy v minulosti prováděn nebyl. Uvidíme, co v celé záležitosti přinesou následující dny, týdny a měsíce.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

detail detail

foto: Skara - terénní pozůstatky bez vegetace (zakreslené budovy jsou rekreační chaty)
Foto: Středověký kamenný mostek v Králičině, foto Ing. Jana Horová

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly