www.mestouvaly.cz/zivotuval 

2/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

 

 

 

Z únorových pranostik

Únor bílý - pole sílí.

Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

detail

Výmola u Králičiny
Foto Ing. V. Procházka
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
1 jednání

- Rada obdržela informaci o členech rady školy, kteří byli zvoleni dle volebního řádu. Jsou to pedagogičtí pracovníci: Mgr. Chotětická, Mgr. Nováková, náhr. Ing. Morávková, oprávněné osoby: pí Bedrnová, Ing. Milerová, náhr. pí Bláhová.
- V případě havárie na jirenském prameništi nebo na hlavním přívodním řadu je na základě smlouvy s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., možné odebírat vodu z vodojemu Rohožník. PVK, a.s., stanovila pro rok 2006 cenu předávané vody 7,85 Kč/m3 + DPH (v roce 2005 byla cena 7,64 Kč/m3 + DPH). Rada souhlasila se smlouvou na rok 2006. Konečná cena vody pro odběratele je součtem této ceny a přepočtených provozních nákladů VaK Mladá Boleslav, a.s., která provozuje úvalský vodovod.
- Rada souhlasila se zajišťováním požární ochrany pro obec Dobročovice za roční úplatu 15 tis. Kč.
- Na základě připomínek obou stran bylo upraveno konečné znění smlouvy se společností Treinvest, s.r.o., na koupi pozemku pro výstavbu prodejny potravin.
- Rada souhlasila s uzavřením dohod o pracovní činnosti pro rok 2006.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace na vybudování 3 nových bytových jednotek (čp. 1346, 1347 a 1095) s Ing. Kytlicou, cena díla 54 000,- Kč.
- Rada projednávala stav Tesko domečku. Vzhledem k tomu, že v objektu je umístěna školní družina, bude neprodleně provedena kompletní revize elektro rozvodů a objekt bude prohlédnut z hlediska požární bezpeč- nosti. Dále bude v archivu stavebního úřadu a tehdejšího odboru správy majetku města dohledána veškerá dokumentace.
- Na základě požadavku občanů z ulice Dobročovická bylo vyžádáno stanovisko správce silnice a dopravního inspektorátu k případnému umístění retardérů u křižovatek s ulicí Táboritskou, resp. Jeronýmovou. Vyjádření je záporné, rada doporučuje zmírnit nebezpečí provozu u Radlické čtvrti snížením povolené rychlosti a nasvícením přechodu pro chodce.
- Bude provedeno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro dešťovou kanalizaci v ulici Chorvatská.
- Byla předložena smlouva s VRV, a.s., a dodatek pro navýšení ceny prací z důvodu pro- dloužení trvání stavby splaškové kanalizace. Radní požadují s firmou jednat o ceně a dále o úrovni stavebního dozoru ze strany VRV, a.s.
- Rada souhlasila s provedením statického zajištění části budovy v areálu Multitec formou ocelových stojek, cena 262 tis. Kč včetně DPH. Nesouhlasila ale s navýšením ceny o rozvody slaboproudu (počítače, telefony) - ty by měly být hrazeny Policií ČR a být v jejím majetku - a části silnoproudu (dodatečně uplatněné požadavky policie).
- Rada se vrátila k návrhu nájemní smlouvy, který předložila společnost Multitec Bohemia, a.s., na jednání rozšířené rady v prosinci 2005. Časové období nájmu závisí z hlediska města zejména na době nájmu prostor pro stavební úřad.
- Z důvodu nepřehledné dopravní situace bude chodník na rohu ulice Husova s ulicí Smetanovou rozšířen tak, aby nebylo možné u něho parkovat. Projekt připraví firma Pro- Consult, o návrh konkrétního ztvárnění dlažby bude požádán pan Tomáš Netušil. Budou vytvořeny 3 varianty s max. cenou dlažby 400,- Kč/m2.
- Rada stanovila pravidla pro uveřejňování předvolebních textů v ŽÚ. Pro komunální volby bude mít každá volební strana k dispozici v ŽÚ jednu stranu A4. Pokud bude více než 5 volebních stran, bude mít každá k dispozici polovinu strany A4, tj. A5. Pro všechny ostatní volby se bude jednat vždy o placenou inzerci dle platného ceníku.
- Poptávky po výtiscích Života Úval již v současné době převyšují nabídku. Počet výtisků ŽÚ bude zvýšen o 200 ks s tím, že po cca 40 ks bude dodáno do prodejen časopisů, přičemž prodejní cena bude 10,- Kč. Stále zůstává v platnosti, že do každého domu (v bytových domech do bytu) půjde jeden výtisk zdarma. Návrh bude projednán s prodejci.
- Rada požadovala provedení kontroly plnění smlouvy o správě veřejného osvětlení ze strany společnosti Eltodo, zejména provedené opravy a investice.
- Tajemnice seznámila radu s nezbytným doplněním vzdělání úředníků, které vyplývá ze zákona o úřednících územních samosprávných celků v návaznosti na platnost nového správního řádu, nutnost zřízení elektronické podatelny a elektronické úřední desky.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly, které se konalo dne 15. 12. 2005

Usnesení č. Z - 090/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností rady města Úvaly za období od 23.9.2005 do 15.12.2005 s výjimkou usnesení č. R-247/05 (směna pozemku před hasičským domem).
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 091/05
Zastupitelstvo města Úvaly pozastavuje platnost usnesení zastupitelstva města Úvaly č. 9 písm.e) ze dne 10.12.1996.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 092/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje smlouvu o sdružení investic mezi město Úvaly a TJ Sokol Úvaly a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 093/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města Úvaly připravit řešení společného projektu města Úvaly a TJ Sokol Úvaly na rekonstrukci sokolovny včetně její správy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 094/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrh závěrečných úprav rozpočtu města pro rok 2005 dle předloženého návrhu (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), výdajová část je ve výši 95 242 018,- Kč, příjmová část ve výši 99 244 172,- Kč.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 095/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s přijetím pozemku KN p.č. 1831 o výměře 119 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy jako daru od Ing. M. P. a sou-
časně pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 096/05
Zastupitelstvo města Úvaly nesouhlasí s odkupem pozemků za účelem zajištění komunikace k parcelám v lokalitě Zálesí. Bude doporučena možnost odkupu majitelů parcel a po následném vybudování komunikace ji město převezme do správy tak, jak je postupováno u jiných nově budovaných lokalit.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 097/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků č. 276/8, 3017/2 3017/4, 3017/5, 3070/1, 3072/4, 3016/2 k.ú. Úvaly u Prahy z důvodu vydání územního řízení a stavebního povolení na akci "Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Spojce". Vzhledem k prospěšnosti stavby jsou připravovány návrhy smluv na zřízení bezplatného věcného břemene.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 098/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na plynové zařízení pod povrchem pozemku č. parc. 3126/1 k.ú. Úvaly u Prahy, které je ve vlastnictví města Úvaly.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 099/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na pozemky parc. č. 3380/2 a 3398/5 k.ú. Úvaly u Prahy, které jsou ve vlastnictví města Úvaly, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 100/05
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek parc. č. 4009 k.ú. Úvaly u Prahy, a to s STS, a.s., z důvodu uložení STL přípojky pro RD č.p. 227 v Tyršově ulici.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 101/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje stočné pro rok 2006 ve výši 29,51 Kč/m3.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 102/05
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá místo- starostce města Ing. Horové projednat možnost zavedení minimálního stočného podle množství odpadních vod dle vyhlášky.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 103/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje vodné pro rok 2006 ve výši 23,89 Kč/m3.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 104/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje roční poplatek za odpady pro rok 2006 ve výši 492,- Kč na osobu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 105/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností .A.S.A., spol. s r.o., ve věci zastupování města při projednávání smluvních vztahů mezi městem a kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 106/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje rozpočet na rok 2006 podle přiloženého návrhu. Rozpočet bude vyrovnaný ve výši 79 414 811,- Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 107/05
Zastupitelstvo města Úvaly vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků v obvodu města Úvaly.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 108/05
Zastupitelstvo města Úvaly vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o místních poplatcích. Vyhláška je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 109/05
Zastupitelstvo města schvaluje na základě jednotlivých žádostí MDDM Úvaly, ZŠ Úvaly, MŠ Pražská a MŠ Kollárova převedení nerozděleného zisku do rezervního fondu, resp. fondu reprodukce majetku.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 110/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Úvaly, okres Praha-východ, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly 250 82, ze dne 17. 5. 2001.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 111/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Úvaly, Pražská 525, okres Praha-východ, ze dne 23. 10. 2002.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 112/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260, okres Praha-východ, ze dne 23. 10. 2002.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 113/05 - nebylo přijato
Město Úvaly upřednostňuje druhou variantu řešení v konceptu změn III. ÚPnSÚ Úvaly - vymezení trasy nadregionálního biokoridoru K 67 v prostoru severně od "myslivny" a "farmy Hodov" (varianta ÚTP).
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 114/05
Zastupitelstvo města Úvaly podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění
I. schvaluje
zadání změn V.A ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2,
II. vyřazuje
1. podnět č. 63 - žadatel: Ing. Josef Krutský, Janáčkova 942, 250 82 Úvaly - změna funkčního využití pozemku parc. č. 3999/8, 3999/9 z přírodních nelesních společenstev na čistě obytné území,
2. podnět č. 64 - žadatel: Ing. Josef Krutský, Janáčkova 942, 250 82 Úvaly - změna funkčního využití pozemku parc. č. 3993/4, 3992/1, 3998/5, 3999/7 z přírodních nelesních společenstev na čistě obytné území,
3. podnět č. 76 - žadatel: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly - změna funkčního využití lokality "Za Vinicí" z orné půdy na zvláštní území sloužící oddechu - golfové hřiště.
Podněty č. 63, 64 byly vyřazeny na základě stanoviska MěÚ Brandýs n. Labem - odbor životního prostředí vydaného pod č.j.: 100/k č.j.: 27428/2005 ze dne 17. 10. 2005 a stanoviska OIŽP MěÚ Úvaly vydaného pod č.j.: ŽP/N/499/05/Prok dne 6.9.2005.
Podnět č. 76 byl vyřazen na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství vydaném pod č.j.: 6955-7257/05/OŽP ze dne 21. 6. 2005 a stanoviska vydaném pod č.j.: 9860-101082/05/OŽP-Fx ze dne 29. 6. 2005. Ve stanovisku je k podnětu č. 76 požadována studie EIA.
III. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 5. 12. 2005 pod č.j.: ÚSŘ/5447/05/Če k návrhu zadání změn VA, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a sousedních obcí - příloha č. 3.
IV. ukládá
- zajistit zpracování návrhu změn V.A, návrh zpracuje Atelier D+ v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb.,
- do návrhu budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, které uplatnily svá stanoviska k návrhu zadání změn V.A.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 115/05
Zastupitelstvo města Úvaly podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění
I. schvaluje
1. zadání změn V.B ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2,
2. vyřízení připomínek fyzických a právnických osob - podnět Ing. Marešové - příloha č. 4,
II. vyřazuje
1. podnět č. 77 - žadatel: Jitka Kubátová,
U Obory 1354, 250 82 Úvaly - změna funkčního využití pozemku parc.č. 3616/2 ze zahrady na čistě obytné území,
2. podnět č. 80 - žadatel: Monika Mašatová, Grégrova 1286, 250 82 Úvaly - změna funkčního využití pozemku parc. č. 3350/7 z orné půdy na čistě obytné území,
3. podnět č. 81 - žadatel: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly - změna funkční-ho využití pozemku parc. č. 3233/1 z přírod-ního nelesního společenstva na les zvláštního určení.
Podněty se vyřazují na základě stanoviska MěÚ Brandýs - odbor životního prostředí, vydaného pod č.j.: 100/27428/2005 ze dne 29. 6. 2005, z důvodu návaznosti na změny č. III. ÚPnSÚ Úvaly, tj. vymezení trasy nadregionálního biokoridoru K 67.
III. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 5. 12. 2005 pod čj.: ÚSŘ/5447/05/Če k návrhu zadání změn V.B, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a sousedních obcí - příloha č. 3.
IV. ukládá
- zajistit zpracování konceptu změn V.B, koncept zpracuje Atelier D+ v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb.,
- do konceptu budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, které uplatnily svá stanoviska k návrhu zadání změn V.B.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 116/05
Zastupitelstvo města Úvaly podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění
I. schvaluje
1. zadání změn VII ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2,
II. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 5.12.2005 pod č.j.: ÚSŘ/5447/05/Če k návrhu zadání změn VII, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a sousedních obcí - příloha č. 3,
III. ukládá
- zajistit zpracování návrhu změn VII, návrh zpracuje Atelier D+ v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb.,
- do návrhu budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, které uplatnily svá stanoviska k zadání změn VII.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 117/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje pořízení změn V.C ÚPnSÚ Úvaly, zpracování a projednávání těchto změn bude zahájeno až po schválení změn III. ÚPnSÚ Úvaly - vymezení trasy nadregionálního biokoridoru K67.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 118/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly upouští od záměru pořízení změn V.D ÚPnSÚ Úvaly - zvláštní území sloužící oddechu (golfové hřiště).
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 6

Usnesení č. Z - 119/05
Pořízení změn V.D ÚPnSÚ Úvaly - zvláštní území sloužící oddechu (golfové hřiště) bude projednáno na příštím jednání zastupitelstva města Úvaly v březnu 2006.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 120/05 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z - 084/05 ze dne 22. 9. 2005, týkající se neodsouhlasení pořízení dalších změn č. IX.
Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 121/05
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje záměr stanovení podoby praporu města.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 122/05
Zastupitelstvo města Úvaly:
1. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
2. Ukládá starostovi města projednat s vedoucí stavebního úřadu nedostatky, které byly zjištěny v souvislosti s vyřizováním stížností.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 123/05
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o jednání výboru pro prevenci kriminality.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 124/05
Zastupitelstvo města Úvaly:
- odvolává Ing. Marcelu Chudou, bytem Škvorecká 75, Úvaly, z výboru pro prevenci kriminality na základě její žádosti,
- odvolává Josefa Rozuma, jednatele společnosti ESSA CZECH, spol. s r.o., z výboru pro prevenci kriminality z důvodu nečinnosti,
- volí Robina Padertu, bytem Fügnerova 237, Úvaly, členem výboru pro prevenci kriminality.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 

Poděkování hasičům

Jménem města Úvaly chci vyslovit velké poděkování všem hasičům, kteří se účastnili zásahu v bývalém cukrovaru v úterý 24.1.2006. Na místě zasahovaly profesionální jednotky HZS Středočeského kraje z Říčan, Českého Brodu, Staré Boleslavi a Kolína, HZS Praha 4, 5 a 10. Na místě samém se aktivně účastnili policisté z obvodního oddělení Úvaly.
Ty největší díky ale patří jednotkám hasičů dobrovolných: Veleň, Brandýs nad Labem, Mnichovice, Struhařov, Říčany, Kolovraty, Doubek, Mukařov, Čelákovice, Jirny, Škvorec a zejména pak hasičům z Úval. Myslím, že málokdo z nás by byl ochoten dobrovolně v mrazu přesahujícím -10 stupňů zachraňovat několik hodin (úvalští pak až 24 hodin) cizí majetek.
Zasahující úvalští hasiči: velitel jednotky Karel Klíma, Jiří a Monika Rynešovi, Petr Frýdman, David Navrátil, Miroslav Šindelář, Milan Busínský, Martin Tyl, Radek Šindelář, František Ernest, Petr Junek a Rostislav Pangerl.

Ing. Jana Horová, místostarostka

detail detail detail detail detail detail detail detail detail

foto Petr Frýdman

 

Interní ambulance v Úvalech

Od ledna 2006 byl zahájen provoz interní ambulance MUDr. Hrabálka v přízemí budovy zdravotního střediska. Ordinační hodiny:
Pondělí 14:00 - 16:30 h
Čtvrtek 7:30 - 12:30 h
 


Počet obyvatel Úvaly překročily magickou hranici 5 000 obyvatel.
K 1.1. 2005 bylo hlášeno 5 032 Úvaláků.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Přemístění stojanu na EKO vodu

V minulém měsíci byl přemístěn stojan na EKO vodu před budovu MěÚ. Vzhledem k tomu, že mnohými lidmi je přemístění přijímáno kriticky, uvádím důvod přestěhování. Původně byl stojan v Maroldově ulici na pozemku v majetku města, přímo u domu čp.1201. Tento dům město odprodalo tehdejším nájemníkům do osobního vlastnictví a noví majitelé se s majitelem a provozovatelem EKO stojanu neshodli na nájemní smlouvě. Protože jsme o stojan nechtěli přijít, byly hledány varianty nového umístění tak, aby stál na pozemku města s odpovídajícím přístupem k elektřině, byl veřejně přístupný a šlo v jeho blízkosti zaparkovat. V podstatě zbyly možnosti pouze dvě - u zdravotního střediska nebo u MěÚ. Nakonec jsme zvolili umístění u MěÚ.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Tříděný odpad?

Za poslední dva roky se rozmohl zvyk házet do kontejnerů na tříděný odpad všechno. Nevím, co k tomu koho vede, ale za chvíli tyto kontejnery zcela ztratí smysl, protože se o tříděný odpad už téměř nejedná. Skutečně všechny žádám, aby do "plastů" dávali pouze plast, do "skla" pouze sklo a do "papíru" pouze papír.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Kanalizační přípojky

V průběhu února a března proběhne druhé kolo kontroly likvidace splaškových vod v Úvalech. V loňském roce bylo zbudováno poměrně velké množství kanalizačních přípojek, ale pořád ještě je v Úvalech mnoho rodin, které se nestydí splašky pouštět různými přepady do dešťové kanalizace nebo i přímo do Výmoly. Opět bude požadováno předložení dokladů o odvozu splašků, ovšem tentokrát již budu postupovat ve spolupráci s nadřízeným státním orgánem v oblasti životního prostředí a zřejmě dojde i k uplatnění pokut. Proto prosím ty, kteří své žumpy či septiky řádně a pravidelně vyváží, o pochopení. Věřím, že časem bude ukončen stávající stav, kdy poctiví doplácí ve svém stočném na ty nepoctivé.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Uzavírka Dvořákovy ulice

- výstavba splaškové kanalizace Úvaly II. etapa - odkanalizování městské části Slovany
V rámci výstavby splaškové kanalizace Úvaly II. etapa odkanalizování městské části Slovany bylo dne 19. 9. 2005 vydáno Městským úřadem Brandýs n. L., odborem dopravy, rozhodnutí č. 230 týkající se povolení úplných uzavírek silnic.
V ulici Dvořákova (v úseku Škvorecká před železničním viaduktem ke křižovatce s ulicí 5. května) je od čtvrtka 5. 1. 2006 zahájena výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, které budou ukončeny na hranicích pozemků - před oplocením. Z uvedeného důvodu je provedena uzavírka této části komunikace s tím, že stavba bude prováděna po úsecích tak, aby příjezdy pro osobní automobily k jednotlivým nemovitostem v této části města byly umožněny.
Autobusové linky jsou vedeny po objízdných trasách, stávající zastávky na nám. Arnošta z Pardubic, Škvorecké a Na Slovanech budou dočasně zrušeny. Na náměstí Arnošta z Pardubic zajíždí pouze jediný ranní školní spoj l. 423 s dojezdem v 7.41 hodin. Předpokládaný konec uzavírky Dvořákovy ulice je stanoven do 31. 3. 2006.
Pro informaci dále uvádíme:
Od 1. 4. 2006 do 31. 5. 2006 bude probíhat další uzavírka z důvodu provádění další etapy této stavby, a to v úseku ul. Reigrova směrem k náměstí Arnošta z Pardubic.
V 1. etapě výstavby byla povolena výše uvedeným rozhodnutím uzavírka ulice Škvorecké ve směru od světelné křižovatky ke křižovatce na Přišimasy s termínem dokončení do 31. 3. 2006. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto objížďkou vznikla tíživá situace v oblasti čtvrti Slovany, byly urychleny stavební práce tak, že bylo možno tento úsek silnice předat zpět k užívání a údržbě správci silnice - SÚS Mnichovo Hradiště. Povrch byl upraven provizorně v rýze po stavbě splaškové kanalizace s tím, že v jarních měsících bude tato část Škvorecké ulice opět uzavřena na dobu cca 3 týdny pro provedení definitivního povrchu v celé šíři vozovky.

Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic

 

Ještě k vodnému a stočnému

Jak jsem už v minulém čísle ŽÚ oznámil, zastupitelstvo města schválilo pro rok 2006 vodné ve výši 23,89 Kč/m3 a stočné 29,51 Kč/m3 (obě ceny uvedeny už i s DPH). Vodné i stočné patří mezi tzv. "věcně usměrněné ceny". To znamená, že při jejich stanovení se mohou do nákladů započítat jen položky uvedené v kalkulačním vzorci podle prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách č. 580/1990 ve znění pozdějších předpisů. Za posledních pět roků se vodné zvýšilo z 21,20 Kč na 23,89 Kč, tj. jen o 2,69 Kč. Stočné dokonce zůstalo prakticky na stejné výši, v roce 2001 bylo 29,50 Kč/m3. Ve většině oblastí České republiky se v tomto období zvedlo vodné a stočné mnohem více. Jestliže v roce 2001 patřilo úvalské vodné a stočné mezi ty vyšší, tak v současné době se už tyto ceny mohou řadit do průměrných. Např. v Českém Brodě jsou vodné 23,40 Kč a stočné 35,80 Kč, v obcích a městech okresu Mladá Boleslav je vodné 28,00 Kč a stočné 24,30 Kč. Samozřejmě nelze se srovnávat s velkými městy, kde je velká hustota zástavby a bilanci pomáhá průmysl a podobně. Snahou města je i do budoucna udržet tyto ceny v přijatelné výši. Tomu mohou pomoci i sami občané tím, že tam, kde už je splašková kanalizace, se na ni napojí.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Upozornění občanům

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V prvé polovině února budou do všech domácností doručeny složenky na platbu za odpady. Tak jako každý rok je třeba si po provedené úhradě vyzvednout na správním odboru MěÚ Úvaly známku, která je určena k vylepení na popelnicovou nádobu do dalšího prázdného okénka samolepky, kterou jste obdrželi v loňském roce. Současně upozorňuji, že pokud nejpozději do 28. 2. 2006 nebude popelnicová nádoba polepena známkou platnou pro rok 2006, nebude společností .A.S.A., spol. s r.o., v březnu nádoba již vyvezena.

Jana Tesařová, správní odbor

 

Výkupna sběrných surovin a sběrný dvůr pro nebezpečné odpady

V měsíci lednu letošního roku byla po roce opět v Úvalech oficiálně otevřena nová výkupna sběrných surovin a sběrný dvůr nebezpečných odpadů. Provozovna byla přemístěna z bývalého cukrovaru do areálu zrušeného statku Hostín ve Škvorecké ulici čp. 33. Vjezd je ze silnice na Škvorec a vlastní výkupna je na pravé straně uvnitř areálu za plechovou halou autovrakoviště.
Provozní doba
PO - PÁ 8.00 - 16.00 h
SOBOTA 8.00 - 11.30 h
Telefon: 281 980 506
Mobil: 603 584 251
Fax: 271 769 412
Ve výkupně jsou vykupovány tyto odpady (druhotné suroviny): papír, železo, barevné kovy a olověné baterie.
Ve sběrném dvoře nebezpečných odpadů jsou od občanů města Úval bezplatně odebírány tyto jejich složky: Nechlorované hydraulické minerální a syntetické hydraulické oleje, nechlorované minerální a syntetické motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, olověné akumulátory, baterie, monočlánky a typy akumulátorů, které nejsou předmětem výkupu. Dále rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky a dále vyřazená zařízení, jako např. ledničky, mrazáky, počítače, monitory, televize, radiopřijímače, videa apod. Rozsah odebíraných nebezpečných odpadů, případně zde neuvedených, je možno konzultovat přímo s vlastníkem provozovny panem Fidlerem buď na výše uvedeném telefonním čísle nebo přímo v provozovně.
Věříme, že zprovozněním výkupny a sběrného dvora nebezpečných odpadů dojde k lepšímu třídění odpadů (motivací mohou být i celkem v současné době příhodné výkupní ceny druhotných surovin) a odpady včetně těch nebezpečných, často odhozené i v našem nejbližším okolí, nebudou ohrožovat a ničit naše životní prostředí.

Bohuslav Prokůpek, samostatný referent pro oblast životního prostředí

 

FINANČNÍ ÚŘAD Praha-východ
INFORMUJE VEŘEJNOST

Finanční úřad Praha-východ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni 15. 3. 2006 od 15:00 do 19:00 na Městském úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolena Vodě.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v "domácím" prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech a Městském úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolena Vodě vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ Praha-východ - tel. číslo: 225 332 237 nebo FŘ v Praze - tel. číslo: 257 004 211. Informační linky budou v provozu v termínu od 20. 1. 2006 do 31. 3. 2006
(Po, St 8.00 - 17.00 h, Út, Čt 8.00 - 15.30 h, Pá 8.00 - 14.30 h).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění vašich daňových povinností. Předem vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.

Finanční úřad Praha-východ

 

Zájezd do divadla

Kulturní komise při MěÚ Úvaly pořádá zájezd do divadla UNGELT dne 21. 2. 2006 na představení "Mathilda". Začátek je v 19:55 h, odjezd od MěÚ v 18.30 h.
Sledujte vývěsku u MěÚ.
 


PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala všem členkám kulturní komise města Úvaly a současně i pracovnicím městského úřadu a některým zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě VI. městského plesu nezištnou a obětavou pomocí.
Zároveň bych ráda poděkovala všem sponzorům, díky jejichž příspěvkům se nám podařilo ples včetně bohaté tomboly zrealizovat.
(Z prostorových důvodů zde není možné jmenovitě uvést všechny sponzory, jejich seznam je vyvěšen na úřední desce MěÚ Úvaly).

Helena Novosádová, předsedkyně kulturní komise

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2005 proběhlo 15. prosince. Vzhledem k dřívějšímu termínu redakční uzávěrky měsíčníku Život Úval nebylo možné o jednání informovat v lednovém čísle.
Zastupitelé se během jednání věnovali úpravě rozpočtu města na rok 2005, návrhu rozpočtu města pro rok 2006, majetkoprávním záležitostem, problematice územního plánu, zabývali se výší poplatků za vodné, stočné a za odpady a dalším tématům. Zasedání řídil starosta pan Ing. Černý.

Úprava rozpočtu roku 2005
Místostarostka města paní Ing. Horová seznámila přítomné s jednotlivými úpravami rozpočtu města na rok 2005. Po úpravě došlo ke snížení příjmů i výdajů, rozpočet je přebytkový. Příjmová část je ve výši 99 244 172,- Kč, výdajová část je ve výši 95 242 018,- Kč. Přebytek rozpočtu bude dorovnán rozpočtovou položkou 8115 "financování". Na úpravu rozpočtu měl vliv převod některých plánovaných investic z roku 2005 do roku 2006, kterými jsou kanalizace v Chorvatské ulici, rekonstrukce objektu MULTITEC, rekonstrukce ulice Vrchlického a částí ulic Prokopa Velikého a Raisovy. Při diskusi o úpravě rozpočtu informoval starosta města pan Ing. Černý o jednání s TJ Sokol. Zástupci jednoty požádali město o finanční výpomoc na opravu střechy sokolovny. Celkové náklady jsou asi 350 tis. Kč. Ze státního rozpočtu město získalo dotaci 200 tis. Kč, 100 tis. Kč by mělo poskytnout město z vlastních finančních prostředků, zbývající část nákladů zaplatí TJ Sokol, a to včetně likvidace stávající eternitové krytiny v souladu se zákonem. Pan Stemberg připomněl, že smlouva o likvidaci odpadu s oprávněnou osobou musí být předložena předem. Pan MUDr. Šťastný podpořil opravu střechy, ale současně konstatoval, že TJ Sokol bude mít pravděpodobně další finanční nároky, jelikož je celá budova v havarijním stavu. Město by mělo mít k tomuto objektu dlouhodobý vztah a mělo by mít dohled nad hospodařením s objektem. Navrhl vznik neziskové organizace za účasti města a TJ Sokol. Pan Kroutil upozornil, že je to možné pouze se souhlasem vlastníka objektu. Informoval, jak se tělovýchovná jednota dostala do dnešní situace. Podle jeho názoru je smlouva o pronájmu sokolovny pro TJ Sokol jednostranně nevýhodná a vysvětlil zvýšení finančních nároků TJ na město. Domnívá se, že sportovní kluby SK Úvaly a TJ Sokol nejsou stejně podporovány, jelikož pozemky areálu SK Úvaly jsou ve vlastnictví města a SK Úvaly je získal a užívá v podstatě zadarmo. Ing. Horová se ohradila proti názoru o jednostranné nevýhodnosti smlouvy a uvedla, že o zvýšení nájmu se jednalo poprvé v roce 2004, avšak ani přes opakované urgence TJ Sokol nedodal požadované vyčíslení nákladů. Podivila se rovněž nad skutečností, že přestože byl TJ Sokol informován, že předmětem jednání zastupitelstva bude mimo jiné i příspěvek města a výše nájemného, žádný zástupce TJ Sokol se na jednání zastupitelstva nedostavil. Ing. Morávek doporučil, aby se zastupitelé zaměřili pouze na rekonstrukci střechy a schválili pouze tento příspěvek a aby byla následně svolána schůzka s TJ Sokol, na které by se projednala další spolupráce a případné spolufinancování rekonstrukce sokolovny. Ing. Černý souhlasil s Ing. Morávkem a doporučil připravit varianty řešení další spolupráce při financování rekonstrukce na další jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo úpravu rozpočtu pro rok 2005 včetně příspěvku pro TJ Sokol schválilo. Současně byla odsouhlasena smlouva o sdružení investic mezi městem Úvaly a TJ Sokol Úvaly a radě města bylo uloženo připravit řešení společného projektu města Úvaly a TJ Sokol Úvaly na rekonstrukci sokolovny včetně její správy.

Rozpočet města pro rok 2006
Místostarostka města paní Ing. Horová seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2006. Nejdůležitějšími investicemi jsou odkanalizování zdravotního střediska, výstavba 3 bytů, přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Spojce, vybudování chodníku a osvětlení v Zálesí, levostranného chodníku a silničních retardérů v Husově ulici. Rozpočet je vyrovnaný, byl řádně vyvěšen na úřední desce městského úřadu, nebyly podány žádné připomínky. Zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet v celkové výši 79 414 811,- Kč schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
V části jednání o majetkoprávních záležitostech, které předkládal starosta Ing. Černý, zastupitelé vyslovili souhlas s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků, kterých se týká výstavba přeložky dešťové kanalizace v ulici Na Spojce. Zastupitelstvo nemělo námitky proti uzavření dalších smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se společnostmi Středočeská plynárenská, a.s., a ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí daru, kterým je chodník v Pražské ulici před bývalou poštou a sousedním domem o výměře 119 m2. Pro případ vstupování do tohoto pozemku s inženýrskými sítěmi bylo vhodné jej získat. Naopak neodsouhlasilo odkoupení pozemků za účelem výstavby komunikace k parcelám v lokalitě V Zálesí.

Poplatky za odpady, ceny vodného a stočného
Jak už bylo v minulém čísle měsíčníku Život Úval oznámeno, nemění se v roce 2006 oproti roku předcházejícímu poplatek za odpady a zůstává ve výši 492,- Kč na osobu a rok. Náklady na likvidaci odpadů v roce 2005, ze kterých se vypočítává poplatek pro rok 2006, jsou celkem 3 693 668,- Kč. Při přepočtu na jednoho obyvatele trvale přihlášeného ve městě by poplatek činil 739,- Kč, ale v souladu se zákonem o poplatcích ve znění zákona o odpadech nesmí činit roční poplatek více než 500,- Kč za osobu.
Ve srovnání s rokem 2005 zůstávají téměř na stejné úrovni ceny vodného a stočného v roce letošním a dosahují tím celorepublikového průměru. Cena vodného je oproti minulému roku mírně navýšena o 72 haléřů a činí 23,89 Kč/m3, cena stočného je stejná jako v minulém roce a činí 29,51 Kč/m3.
Poplatek za odpady a ceny vodného a stočného byly zastupitelstvem schváleny.

Nové vyhlášky města
Na základě výzvy k nápravě zaslané Krajským úřadem Středočeského kraje bylo nutné zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 O rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků v obvodu města Úvaly. Tato problematika nesmí být řešena vyhláškou zastupitelstva, ale nařízením rady města. Vyhlášku č. 3/2005 proto nahrazuje vyhláška č. 5/2005.
V souvislosti s nálezem ústavního soudu je nutno v obecně závazných vyhláškách o místním poplatku vydaných podle zmocnění v zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterými se zavádí poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, přesně specifikovat místa, která obec považuje za veřejné prostranství. Z tohoto důvodu došlo schválením vyhlášky města č. 6/2005 k nápravě uvedeného nedostatku, neboť v nové vyhlášce je uveden soupis všech veřejných prostranství.

Změny územního plánu
V další části jednání se zastupitelstvo zabývalo navrženými změnami Územního plánu sídelního útvaru Úvaly. V současné době je zadáno několik změn. Po schválení zadání změn číslo III. územního plánu byl zpracován další stupeň, tj. koncept. Koncept změn číslo III. územního plánu obsahuje tři varianty vedení trasy nadregionálního biokoridoru (spojení Klánovického lesa se Škvoreckou oborou). Varianta první počítá s ponecháním trasy biokoridoru podél Výmoly ("varianta Výmola"). Ve variantě druhé se uvažuje s vedením trasy biokoridoru v prostoru severně od "myslivny"a "farmy Hodov" (varianta ÚTP). Varianta třetí navrhuje vedení trasy biokoridoru v lokalitě Zálesí (varianta "sever"). Ing. Černý se přiklonil k variantě první a vysvětlil, že město má právo dát stanovisko, ale k tomu se vyjadřuje odborník na danou problematiku. Pan Kroutil se dotázal, zda v případě, když varianta zvolená odborníkem bude jiná než ta, kterou preferuje město, i přesto bude v konečném rozhodnutí přihlíženo ke stanovisku města. Současně uvedl, že nebude volit žádnou z variant, neboť se domnívá, že by měl návrhy posoudit odborník. Ing. Černý vysvětlil, že se zatím shromažďují připomínky a upřednostňována je varianta druhá. MUDr. Šťastný doporučil variantu třetí. Pan Stemberg konstatoval, že pokud má biokoridor plnit svůj účel, doporučuje variantu druhou. Vzhledem k nejednotnosti názorů na umístění biokoridoru nebylo přijato žádné usnesení, neboť žádnou ze tří variant nepodpořila při hlasování většina zastupitelů.
Naopak bylo schváleno zadání změn územního plánu č. V. A, V. B, V. C a VII.
Byl podán též návrh na změnu územního plánu č. IX. Městskému úřadu byl doručen dodatek žádosti p. Mike Vyskočila, týkající se změny zařazení pozemků v areálu bývalé parketárny z území nerušící výroby na všeobecně smíšené území. Pan Vyskočil má záměr vybudovat v areálu bývalé parketárny byty a řadové domky. Pokud by byla vůle žádosti pana Vyskočila vyhovět, bylo by nutné zahájit samostatnou změnu územního plánu. Zastupitelstvo města dne 22. 9. 2005 usnesením č. Z-084/05 neodsouhlasilo pořízení dalších změn č. IX a na prosincovém zasedání hlasováním platnost zářijového usnesení potvrdilo.

Návrh praporu města
Zastupitelstvem byl schválen návrh na uzavření smlouvy s heraldickou kanceláří na vytvoření návrhu praporu města, který bude následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Úvaly mají zatím pouze znak a pečeť.

Informace, připomínky a názory zastupitelů a občanů
Pan MUDr. Šťastný předložil zastupitelstvu zprávu z jednání kontrolního výboru a zprávu o jednání výboru pro prevenci kriminality. Zastupitelstvo města vzalo obě zprávy na vědomí.
Starosta města pan Ing. Černý informoval o jednání se společností TREINVEST, s.r.o., která kupuje pozemek u světelné křižovatky na Slovanech a bude zde stavět prodejnu PLUS DISCONT. Společnost požádala o spoluúčast města při budování kanalizační přípojky k tomuto objektu. Jedná se o napojení ze Škvorecké ulice o délce přibližně 100 m, náklady budou přibližně 1,2 mil. Kč. Paní Ing. Horová uvedla, že tato investice již byla projednávána a že se město bude spolupodílet na vybudování chodníku. Pan Stemberg připomněl možnost stavbu kanalizace řešit dotací.
Pan Ing. Černý dále řekl, že město požádalo firmu ROPID o prodloužení autobusové linky z Prahy 9-Rohožníku do Úval. Podle sdělení firmy není přímé spojení s Rohožníkem technicky možné a je navrženo, aby do Úval zajížděla linka, která jezdí přes okolní obce. Přesto se bude i nadále prověřovat možnost přímého dopravního spojení Úval s Rohožníkem.
Ing. Černý podal také informaci o jednání ve věci omezení průjezdu kamionů po komunikaci č. II/101 Úvaly - Jirny. Ve směru od Jiren omezuje průjezd nosnost mostu v katastru Jiren, ale ve směru od Úval je průjezd neomezen. Z odpovědi dopravního inspektorátu vyplývá, že navrhované dopravní omezení je těžko realizovatelné vzhledem k tomu, že tato silnice je jedním z mála propojení na ostatní rychlostní komunikace. Pan Zapletal vyslovil nesouhlas s názorem, že silnice z Úval do Jiren je jedním z mála propojení na ostatní rychlostní komunikace a je přesvědčen, že zavedení mýtného zde způsobí ještě větší dopravní zatížení. Dotázal se, zda Ing. Černý konzultoval dopravní omezení se starostou Jiren. Domnívá se, že i úvalský most na jirenské komunikaci je ve špatném stavu a z tohoto důvodu by bylo možné dopravní omezení zrealizovat. Ing. Černý slíbil, že ověří tuto možnost při jednání se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště. Pan Kroutil navrhl zadat zpracování odborného posudku mostu. Převládající názor na nebezpečnou dopravní situaci v Jirnech a na jirenské silnici podpořil také pan Stemberg. Pan Zapletal také upozornil na chybějící dopravní značku přikazující omezení rychlosti na 40 km/h. Bylo odpovězeno, že správa a údržba silnic bude vyzvána, aby značení obnovila. Hustotu dopravy v této oblasti by částečně mohla vyřešit přeložka silnice II/101, která je nyní ve stadiu projektu.
Pan Kroutil uvedl, že na pozemcích přilehlých k firmě PT servis dochází k navážce velkého množství stavební suti. Ing. Černý slíbil, že tento podnět prověří stavební úřad.
Pan Jelínek apeloval, aby při rekonstrukci chodníku v Husově ulici bylo použito kvalitnějšího materiálu, zejména s ohledem na barevnost a větší členění. Podle vyjádření paní Ing. Horové a pana Stemberga byla tato připomínka již projednávána v radě města.
Paní Novosádová poukázala na skutečnost, že stavebníci v lokalitě Zálesí používají provizorní mostek z jirenské komunikace uprostřed pozemku mezi hájovnou a zástavbou, jsou zde zničeny příkopy a důsledkem toho je podmáčená silnice. Odbor investic požádá správu a údržbu silnic o zrušení mostku a tím zamezení vjezdu.
Pan Zapletal se dotázal na budování chodníku a osvětlení v Zálesí. Bylo odpovězeno, že chodník a osvětlení jsou v plánu investic v letošním roce.
Podle zápisu z jednání sepsal

Ing. Vladislav Procházka

 

Převod sokolovny do majetku města?

Vážení čtenáři, v uplynulém roce 2005 jsme si na stránkách Života Úval stejně jako vy ostatní přečetli několik zpráv, které nás svým sdělením překvapily, šokovaly, rozčilily, a přesto jsme na žádnou z nich na stránkách Života Úval nereagovali. Do dnešního dne jsme považovali za zcela zbytečné bránit se po měsíci, odpovídat po takové době na některé pasáže či jednotlivé údaje.
Vždy jsme se ptali: "Proč o nás píší obyvatelům Úval tyto dezinformace?"
Komu mají sloužit a za jakým účelem? Zástupci výboru TJ Sokol Úvaly se to snažili vysvětlit radě města Úval, pak též jednotlivým autorům článků osobně, a to tak, aby bylo možné vést společná jednání bez emocí a aby nejasnosti, o nichž se hovoří, jsme mohli podložit věcnými argumenty.
Potěšilo nás, že pan starosta Ing. Černý pomohl řešit havarijní situaci se střechou sokolovny a získal 200 000,- Kč jako dotaci ministerstva financí. Byl nakloněn i našim návrhům na uzavření vyvážené nájemní smlouvy mezi městem Úvaly a TJ o pronájmu sokolovny pro povinnou tělesnou výchovu základní školy.
Do dnešního dne je nájemné ve výši, jež pokrývá pouze náklady na provoz. Do fondu oprav se nám nedaří ukládat tak vysokou částku, jakou bychom chtěli a hlavně potřebovali.
Všichni znáte situaci z vašich rodinných rozpočtů: na jedné straně neustálý růst cen energií a ostatních služeb, skokový růst cen materiálů a na druhé straně geometrickou řadou narůstající vandalismus z řad hlavně dětských uživatelů sokolovny házením celých rolí toaletního papíru do toaletních mís počínaje, úmyslným lámáním věšáčků, ničením odpadkových košů, vylamováním zámků zavřených šaten a skříní jednotlivých oddílů konče. Jsou to drobnosti, které v součtu za celý rok představují docela velkou částku.
Velkou "studenou sprchou" pro nás byl ale článek v Životě Úval č.1 Závěry zasedání Rady místního sdružení ODS, podepsaný MUDr. Šťastným, předsedou místního sdružení ODS Úvaly. V článku doslova stojí: "1. Rada ODS- místního sdružení Úvaly zastává stanovisko, že by vzhledem k nutnosti zásadní rekonstrukce sokolovny a neschopnosti organizace TJ Sokol Úvaly tuto rekonstrukci zajistit vlastními prostředky nebo prostředky nabytými z pronájmů objektu měla být nemovitost sokolovny převedena do majetku města" - tučným písmem!
Rozhodli jsme, že teď už reagovat budeme.
Nevím, jak vy, ostatní čtenáři, ale my jsme na jednání výboru TJ diskutovali o tom, jakou formou by se měl převod uskutečnit. Varianta dobrovolně, např. za symbolickou korunu, nepřipadá z naší strany v úvahu. O solventnosti města Úval ke koupi sokolovny pochybujeme, akciovou společností nejsme ani my, ani město, ani místní sdružení ODS. Těžko tedy může dojít k fúzi nebo k variantě převzetí akcií.
Tak jaká forma nám všem ještě vytane na mysli? Toto číslo vyjde v prvních únorových dnech roku 2006. Že by nás, čtenáře, napadla asociace z roku 1948?
Budeme se ale muset všichni zeptat výboru místního sdružení ODS, protože jenom oni znají v okamžiku, kdy uveřejní takovou zprávu, přesnou podobu převodu. Jen oni mají přesnou informaci o jednotlivých smluvních vztazích TJ, mají jasný a uskutečnitelný plán, jak na pronájmu sokolovny vydělávat tolik, aby se zaplatily všechny nutné rekonstrukce, dokonce i nutná vylepšení, jejichž rozpočet v současné době dosahuje částky několika miliónů.
Budeme se těšit na odpověď. Vyzýváme tedy radu místního sdružení ODS, aby její zástupci přišli na pravidelné jednání výboru TJ Sokol Úvaly, protože bychom raději nejdříve diskutovali a teprve potom informovali úvalské čtenáře.
O závažných záležitostech se neplácá do větru, i když máme svobodu slova. Jinak by čtenáři mohli i jiná, závažnější, prohlášení považovat také jen za předvolební rétoriku.

za výbor TJ Sokol Dana Poláková

 

Odpověď předsedy místního sdružení ODS

Z posledního zasedání zastupitelstva města Úvaly vyplývá, že nejen ODS, ale i někteří zastupitelé města nejsou nijak nadšeni vyhlídkou více než milionové investice do majetku, který sice město formou pronájmu využívá, který však městu přímo nepatří. Proto odhlasovali (včetně zástupců ODS) souhlas s investicí sloužící k opravě nejkřiklavějších problémů objektu, nesouhlasili však s velkou investicí směrovanou přímo do majetku TJ Sokol Úvaly. Zastupitelstvo dále pověřilo starostu hledáním vhodných a oboustranně akceptovatelných variant financování rekonstrukce většího rozsahu.
Na výše zmíněném zasedání zastupitelstva, na které se bohužel nedostavil nikdo ze zástupců organizace TJ Sokol Úvaly, navrhla ODS zřízení právnické osoby - nadace, podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Vytvoření takové společnosti by mohlo zlepšit podmínky pro získávání finančních prostředků na rekonstrukci sokolovny, uspořádat sbírku a hlavně - investovat finanční prostředky města velmi průhledným a po právní stránce nenapadnutelným způsobem. Podmínkou by ovšem muselo být dobrovolné vložení majetku TJ Sokol, konkrétně sokolovny do správy této nadace.
Podle našeho názoru se jedná o nejčistší řešení celé situace, analogii se znárodňováním odmítáme, přiznáváme však, že znění našeho prohlášení nebylo příliš šťastné.
Členy správní i dozorčí rady navrhované nadace by samozřejmě byli zástupci TJ Sokol, města, popřípadě dalších sponzorů, neboť nadace by byla významná i možností obecně přispívat na kulturně - společenské akce v Úvalech.
Vznik nadace, popřípadě jiné formy podpory kulturního, společenského i sportovního dění v našem městě bude ODS pravděpodobně iniciovat bez ohledu na to, zdali se k této aktivitě TJ Sokol připojí.
Domníváme se, že nelze mávnout rukou nad tím, kde naši "náctiletí" tráví volný čas a dlouhé zimní večery. Nelze také nadále ignorovat omezené kulturní možnosti našich seniorů.
Problém rekonstrukce sokolovny lze tedy chápat jako vrchol ledovce.
Rada místního sdružení ODS Úvaly se snaží prosadit změnu tohoto stavu. Proto bereme výzvu TJ Sokol velmi vážně a na pravidelné jednání výboru této organizace se v nejbližším termínu rozhodně dostavíme.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS,
www.odsuvaly.cz

 

KNIHY ALOISE DOSTÁLA

V souvislosti se změnami a úpravami na faře naší úvalské Římsko-katolické farnosti v uplynulých dvou letech jsem se jako kronikář města zajímal o osud knih historických povídek, napsaných a vydaných v období let 1900 - 1928 významnou osobností města Úvaly, spisovatelem a ochotníkem P. Aloisem Dostálem, farářem při kostele Zvěstování Páně a uložených právě na místní katolické faře. U současného duchovního správce farnosti patera Mgr. Martina Marcinka a jáhna Ing. Jana Pečeného jsem se setkal s velikou vstřícností. Ze vzájemných setkání vzešel závěr, že Římskokatolická farnost v Úvalech knihy historických povídek od Aloise Dostála věnuje městu Úvaly. K tomu také došlo v lednových dnech t. r., kdy dar městu převzala místostarostka města Ing. Jana Horová společně s kronikářem města Dr. Vítězslavem Pokorným od duchovního správce farnosti pátera Mgr. Martina Marcinka a Ing. Vladimíra Komárka, administrátora in materialibis excurrendo. Dar tvoří soubor 14 knih, které jsou jako autorské výtisky také vlastnoručně autorem podepsány. Je zajímavostí, že převážným nakladatelem, který knihy A. Dostála vydával, je známý Josef R. Vilímek v Praze. Knihy ilustroval ve velké většině Věnceslav Černý a také Oldřich Cihelka. Knihy jsou ve velmi dobrém stavu a věřím, že rozšíří zvláštní fond naší městské knihovny a budou tak zpřístupněny i našim občanům.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
detail
 

Zemřela akademická sochařka Hana Benešová

V lednu nás Úvaláky zastihla smutná zpráva: zemřela akademická sochařka Hana Benešová. Ve svém úvalském ateliéru se věnovala drobné užitkové a dekorační keramice. Do paměti občanů města se nesmazatelně zapsala například jako autorka keramické plakety města, kterou jsou oceňovány příkladné zásluhy o město Úvaly. Je také autorkou Betlému z pálené hlíny zdobené glazurou, který darovala Husově kapli Církve československé husitské v Úvalech. Svou tvorbou se zařadila mezi osobnosti města, na které se nezapomíná. V našich srdcích zůstává její památka stále živá.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

detail

obr. "Plaketa"

 

Skupina Divokej Bill sahá na nejvyšší mety

Většina čtenářů, kteří se zajímají o populární hudbu, jistě už ví, že úvalská skupina Divokej Bill dosáhla v anketě Český slavík 2005 v kategorii hudebních skupin vynikajícího úspěchu. Požádal jsem proto kapelníka skupiny Vaška Bláhu o krátký rozhovor.

Jak jste ve skupině prožívali vyhlašování ankety Český slavík?
Na slavnostním vyhlašování výsledků a předávání cen jsme nebyli, protože jsme měli koncert v Toužimi. V sále jsme nainstalovali velkou videoprojekci a jelikož vyhlašování Slavíka probíhalo před naším koncertem, všichni jsme společně sledovali, jak hlasování dopadne. Po oznámení, že jsme obsadili třetí místo, celý sál sokolovny v Toužimi řval nadšením. Takže jsme si to užili možná víc, než ve sterilním prostředí při vlastním ceremoniálu. Byl to velký úspěch.
Víte, kolik obdržela skupina Divokej Bill hlasů?
Netuším přesně, bylo to něco přes 13 tisíc. Jen pro zajímavost: V absolutním pořadí všech interpretů a skupin bez ohledu na kategorii jsme se umístili celkově na 6. místě. To je myslím krásné, byli jsme nadšeni.
Jak vypadá cena Český slavík?
Každý člen skupiny dostal malý odznáček. Je to hezká umělecká práce s brilianty ve tvaru houslového klíče.
Ovlivní obrovský úspěch skupiny vaše nejbližší období?
Ze všech nejrůznějších soutěží, které v oblasti populární hudby probíhají, si ceny za umístění v anketě Český slavík vážíme absolutně nejvíc. Považujeme se stále za obyčejnou lidovou kapelu a zřejmě se naše hudba lidem líbí.
Myslím, že úspěch přišel ve vhodnou dobu. Nyní dokončujeme novou desku. Jelikož už na ní pracujeme dlouho, tak po mnoha stovkách hodin únavného zkoušení a nahrávání přišla ve správném okamžiku taková injekce zvenčí, která nám dodala náladu a chuť do další práce.
V jakém stadiu je příprava nového cédéčka?
Práce na novém cédéčku probíhají už přes dva měsíce, teď jsme přibližně v polovině. Natáčíme zde v Úvalech, vedle sokolovny jsme si vybudovali takové domácí studio. Míchání skladeb budeme dělat jako vždy v největším českém hudebním studiu Sono. Vše má oproti předpokladům malý skluz, měli bychom být hotovi v polovině března.
Jaká bude náplň desky?
Rozhodli jsme se udělat podobné písničky, jako jsme dělali dosud. Snažíme se zachovat si svůj styl a moc daleko od něj nelítáme. Na novém albu máme ale pro zpestření několik zajímavých hostů, například Matěje z Wohnoutů, hrajícího na basu. Zařadili jsme písničku, která je poprvé v historii skupiny zpívaná v angličtině. Na jiné nahrávce náš kamarád, básník Radek Hásek, recituje svou báseň, kterou podbarvujeme muzikou. Jinak ale na CD převažují klasické billovské písničky.
Máte naplánovaný koncert, při kterém bude CD slavnostně pokřtěno?
Po dokončení alba zahájíme další velké koncertní turné. Určitě koncert se slavnostním křtem bude, ale datum ještě nemáme dohodnuté.
Nedávno jste koncertovali v Maďarsku, v Chorvatsku a na Slovensku. Jak vás tam posluchači přijali?
Bylo to bezvadné, vystupovali jsme s irskou kapelou The Levellers, která hraje podobnou muziku. Z ohlasů víme, že jsme byli hodnoceni jako bezvadná předkapela, což nás potěšilo. Koncertovali jsme přibližně před 500 lidmi ve středních klubech.
Bude letos Ouvalskej bigbít a účastníte se ho? Nebude to po současných úspěších pro vás podřadná a nezajímavá akce?
Ale to vůbec ne! Na Ouvalskej bigbít se chystáme, čtyři dny předtím a čtyři dny po něm nikde hrát nebudeme, abychom se na tuto akci mohli soustředit. Bigbít je naplánován jako tradičně na první sobotu v červnu.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a spokojených příznivců skupiny.
Osmičlenná skupina Divokej Bill patří v posledních letech mezi stálé účastníky velkých prestižních hudebních festivalů. Pravidelně boduje v hitpárádách, je nominována na hudební ceny, její skladby se hrají v rádiu i televizi. Vydala tři hudební CD a jedno DVD se záznamem koncertu v pražské Lucerně.
V anketě Český slavík 2005 obsadila skupina Divokej Bill třetí místo. Nejvíce hlasů v kategorii hudebních skupin obdržela skupina Chinaski, a to 18 963, na druhém místě byla skupina Kabát s 15 492 hlasy, třetí Divokej Bill získal 13 099 hlasů.
Je patrné, že během své osmileté existence skupina dosáhla značné popularity v České republice a získala řadu obdivovatelů.

Ing. Vladislav Procházka

 

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

Masopust aneb
Což takhle dát si anketu?

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
(Převzato z internetu - www.tisk.cirkev.cz, kde podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje" (1991) zpracovala G. Hánečková)
K výše uvedenému vyčerpávajícímu popisu staré české tradice není co dodat. Jen snad, že bychom mohli v tradicích jako národ pokračovat, což se v řadě míst České republiky úspěšně děje. Mohlo by se dít i v Úvalech? Ne, že bychom tuto tradici v našem městě obnovovali, ta se tu nedodržovala. My bychom s ní prostě museli začít, třeba v příštím roce. Stálo by to za to? Vážení občané, zamyslete se prosím nad vyslovenou otázkou a dejte nám vědět na anketním lístku, který můžete odevzdat v městské knihovně.

Alena Janurová

ANKETA ANKETA ANKETA
Anketní lístek Masopust
1) Chcete v Úvalech zavést tradici
Masopustu? Ano - Ne
2) Pokud ano, zúčastníte se:
a) pouze jako divák,
b) v masopustním průvodu v masce.
ANKETA ANKETA ANKETA

 


Čtenáři se ptají
Kdy bude v Úvalech vybudována prodejna Diskont Plus?

V minulém roce byl v měsíčníku Život Úval oznámen záměr výstavby prodejny Diskont Plus v prostorách po bývalém cukrovaru nedaleko benzínové pumpy. Ačkoliv tyto prostory byly zřejmě na výstavbu uvolněny, nic nenasvědčuje tomu, že by v brzké době byla stavba započata. Vzhledem k tomu, že tato společnost hledá prostory pro výstavbu svých prodejen v obcích čítajících 5 000 obyvatel a byl již zveřejněn její zájem o Úvaly, táži se touto cestou městského zastupitelstva, zda a kdy ke stavbě dojde, což je zejména pro důchodce a občany nevlastnící motorové vozidlo v předmětném zájmu.
Prodejny tohoto typu v Újezdě nad Lesy nebo v Českém Brodě jsou pro nás nedostupné, neboť do Újezda není z Úval přímé spojení veřejnou dopravou a pěšky není možné vzhledem k velké vzdálenosti nákup uskutečnit, na druhou stranu do Českého Brodu se důchodce vlakem nedostane pro nevhodné nástupiště a termín přestavby nádraží v Úvalech je pro starého člověka hudbou budoucnosti. Vzhledem k tomu, že na prodejnu Diskont Plus po řadě předcházejících neúspěšných obchodních řetězcích v Úvalech čeká řada občanů, žádám o vysvětlení, jak a kdy nebo zda vůbec bude tato stavba realizována.

Jarmila Valášková

Odpovídá místostarostka města paní Ing. Horová
Smlouva na prodej pozemku byla v průběhu podzimu oběma stranami připomínkována a je před podpisem. Souběžně s přípravou smlouvy již společnost Treinvest (kupující) řešila a řeší s příslušnými úřady a orgány stavebně technickou přípravu pro stavbu (dopravní situace, přípojky inženýrských sítí apod.) tak, aby po podpisu smlouvy nebyl proces zbytečně protahován. Dle návrhu smlouvy by mělo být s realizací započato do léta 2006.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Železniční most v ulici Na Spojce

V čísle 11/2005 mne zaujal článek Modernizace traťového úseku a obrázek na 1. stránce.
Jde o železniční most v ulici Na Spojce. Stavbu patrně financují České dráhy, takže jako občan města bych mohl být klidný.
Když jsem se zahleděl na obrázek mostu, který má být zlikvidován, přišlo mi ho líto a řekl jsem si: "tři kanály". Není tento most menší bratříček slavného viaduktu "devět kanálů"? I kdyby byl mladší, je to kamenný klenutý most, jaký se dnes už nestaví. Je to stavební památka v každém případě.
Proto se ptám:
- Jak je most starý a jakou má historickou cenu?
- Jaký má význam pro místní silniční provoz? Pokud vím, používá se jako zkratka a jako objížďka, když jsou staženy závory.
- Jaký je jeho stavebně technický stav? Dynamiku železničního provozu by už nevydržel?

Ing. Jiří Hásek

Odpověď starosty města

Most je ve správě SŽDC st.o. (Správa železniční a dopravní cesty) Stavební správa Praha.
Mohu o něm jen citovat z technické zprávy z projektu pro územní řízení:
"Stav mostu, jeho stáří a dispoziční uspořádání je takové, že bylo navrženo postavit nový most s dlouhodobou životností, kterou současný most svým stavem nezaručuje. Vzhledem k celkové dispozici je třetí klenba nevyužita a výstavbou nového mostu je možné celkový rozsah mostního objektu snížit, a to i při lepších směrových a výškových poměrech komunikace pod mostem, kde bude navíc zachován průjezdný profil dle ČSN 73 6201, tj. s podjezdnou výškou 4,20 m s dostatečnou rezervou".
Pro město je z dopravního hlediska výstavba nového mostu výhodná. Pro auta bude namísto dnešních prostorově nevyhovujících otvorů široký a hlavně vysoký podjezd. Větší prostor vznikne nahrazením stávajících kleneb deskovou mostní konstrukcí. Pro pěší budou po obou stranách vozovky dostatečně široké a pohodlné chodníky.
Po stránce estetické je přínos spornější. Strohý obdélníkový betonový podjezd je, na rozdíl od obloukových kamenných kleneb, méně vzhledný.
Most je ale na takovém místě, že nevytváří dominantu ani v nejbližším okolí. To se naštěstí nedá říci o velkém devítiobloukovém mostu přes údolí Výmoly, který samozřejmě zůstává nezměněn.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 
 

D I S K U S E

Novoroční zamyšlení

nad kulturní nabídkou úvalským občanům (například za právě uplynulý rok 2005) aneb vzpomínka na výročí, vhodná snad aspoň k připomenutí
Letos je tomu právě 175 let, kdy byla 1. ledna 1831, z iniciativy Sboru pro vědecké vzdělávání řeči a kultury české ustanoveného v Národním muzeu, založena "Matice česká", a to provoláním s názvem "Vlastencům národní literatury naší milovným". Toto provolání vyzývalo k založení zvláštního peněžního fondu s názvem "Matice česká". Její založení se stalo v českých zemích historicky i kulturně politicky významnou událostí, ovlivňující národní povědomí a vzdělanost pro dlouhá léta. Pouze pro porovnání připojuji další vzpomínku: v roce 1863, o více než 30 let později, byla založena "Matice slovenská" jako celonárodní kulturní instituce činná až do současnosti, která nedávno vystoupila i na politické scéně, hlasitě například při dělení Československa. V roce 1880, po padesáti letech od založení Matice české, vznikla v Čechách "Ústřední matice školská" (ÚMŠ) - spolek pro zřizování a vydržování českých škol, opatroven a knihoven, mající zásluhu o české školství a kulturu.
Při vědomí těchto skutečností mnohé z nás napadlo, kolik asi tehdejší míry a snahy o obdobné národní uvědomění a vzdělanost zůstává v dnešní generaci, například i mezi občany populace úvalské? Samozřejmě s výjimkou sledovanosti programů současných televizí v domáckém prostředí či politické angažovanosti aspoň části se projevujících Úvaláků? Například návštěvnost současné kulturní nabídky v Úvalech se pohybuje mezi sedmi desítkami až sto padesáti zúčastněných - diváků i účinkujících!
Proč však všechna taková připomínání právě letos a v Úvalech? 1. června roku 1906 nastoupil v úvalské farnosti církve římskokatolické nový farář Alois Dostál. Po svých předchůdcích převzal nejen svěřenou farnost, ale i výsledky prvých snah o divadelní činnost v Ouvalech (po Františku Soukupovi i po ostatních "sčetlejších občanech" té dnes již dávné doby). Hned v roce 1907 právě Alois Dostál založil v Ouvalech dramatický odbor ÚMŠ, a nejen jako režisér, ale i jako autor povídek a divadelních her pro mládež, se zasloužil o úvalské ochotnické divadlo. Tento dobrovolně zvolený "post" pak vykonával až do své smrti v roce 1934. Alois Dostál byl tedy po dobu téměř tří desetiletí jedním z hlavních činitelů v místním divadle. Právě dramatický odbor ÚMŠ se stal jedním ze základních kamenů úvalského ochotnického divadla vedle dramatického odboru Sokola a zpěváckého spolku Smetana. Teprve v roce 1930 na těchto třech pilířích vznikl Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl, velmi aktivní až do poloviny osmdesátých let 20. století.
Hrob Aloise Dostála, nejen faráře, ale i spisovatele českého, je na úvalském hřbitově v současné době celkem opomíjený. Jen občas se asi sželí některé z pečovatelek o sousední rodinné hroby, a tak i na hrob Aloise Dostála přidá čerstvou kytičku či alespoň zažehne svíčku. Snad právě letos, při stoletém výročí příchodu Aloise Dostála mezi úvalské občany, bude vhodná příležitost pro připomenutí někdejších zásluh úvalského vlastence národní kultury!
Na druhé straně je nutné ocenit ještě dnes aktivní kulturní instituce v Úvalech. Už v roce 1851 byla založena, z podnětu učitele Maříka, prvá knihovna ouvalská jako knihovna tehdejší školy jednotřídní (jinde se uvádí rok 1862). Po roce 1919 to už byla obecní knihovna, potom lidová, dnes je to městská knihovna vlastnící více než 20 tisíc svazků. Letos by mohla slavit už 155. výročí od založení!
Následníkem někdejších kulturních pořadů v Úvalech (školních družin, zpěváckých spolků, dramatických kroužků) dnes v Úvalech zůstává jen městský dům dětí a mládeže se svým kulturním sálkem a galérií, resp. kulturní sál domu s pečovatelskou službou, střídavě využívaný i pro schůze a jiné místní obřady. Mezi ochotníky úvalské kultury jsou už jen dva pěvecké sbory církví a žákovský sbor úvalských škol.
Oproti bohaté ochotnické aktivitě let 1860 až 1980 to není málo, ale ocenění si zaslouží už jen několik obětavých organizátorů, režisérů, dirigentů a výstavních "profesionálů". Bylo by proto nezbytné se zamyslet a případně zvážit rozšíření malého kolektivu současných "odvážných", kterým se zatím daří v každém měsíci připravit pěkné překvapení pro zpestření činnosti, kterou Úvalům závidí i okolní obce. Na úvalská představení, na výstavy a jejich vernisáže, recitační či pěvecké podvečery, ale už i na divadelní pokusy přijíždějí i mimoúvalští, i z Prahy. Podaří se v Úvalech další z řady takových příležitostí, jako tomu bylo v roce 2005?

Ing. Vladimír Kolomý
 

N A P S A L I   O   N Á S

Zloděj vykrádá auta v okolí školek

Školkový fantom se stává postrachem rodičů, kteří vozí své děti do mateřských škol na Praze-východ. Několik z nich už našlo své auto vykradené, třebaže zaparkovali přímo před školkou a odskočili si jen na pár minut. Policie soudí, že jde o dílo stejného pachatele, který objevil novou fintu - být co nejméně hlučný a dostatečně svižný.
Zloděj si došel do BMW před školkou v Mukařově pro koženou tašku s MP3 přehrávačem. Způsobil škodu 6 600 Kč. Předtím zase lump řádil před mateřinkou v Jirnech. Využil krátkodobé nepřítomnosti majitelky Škody Octavie a rozbil okno pravých předních dveří. Odnesl si kabelku s doklady a dalšími věcmi. Škoda byla vyčíslena na 8 500 Kč. Terčem zlodějského útoku se stalo auto před školkou v Úvalech. Tam si pachatel polepšil nejvíc. Škoda dosáhla 27 000 Kč. Rozbitým okénkem levých zadních dveří zmizela aktovka s notebookem. "Zloděj se zaměřuje na automobily, jejichž majitelé nechávají své věci, doklady a zavazadla umístěné viditelně na sedačkách," varovala policistka Lenka Kubátová. "Čin poté provede během okamžiku, než rodiče odvedou děti do školky." (redakčně kráceno)

(hol)
(Kolínský deník, 21. 1. 2006)

 
 

K U L T U R A

Jak jsme se navzájem hladili

Advent. Doba klidu, rozjímání a pohody. Tak by to mělo a mohlo být, nebýt našeho neustálého "pinožení" se od něčeho k čemusi, štvaní se za úspěchem, mamonem nebo alespoň kusem potravy.
A v té době přišlo odpoledne poslední adventní neděle 18. prosince. Ráno bylo normální. Zapálit svíčku, chvíli se zamyslet a pak opět shon. Kdo ale zabrzdil a udělal si čas na Svítání v duši ve vánočním čase v sálku DPS, udělal předobře. Z kulturních akcí poslední doby tato snad překonala všechny líbezností. Zcela profesionální výkony obou protagonistů oslovily publikum a působily tak osobně, adresně a zjihle, že bylo možno nabýt dojmu, že představení bylo čistě zinscenováno jen a jen pro úvalské diváky. Citlivě zvolený repertoár, přednesený sametově znělým hlasem herce Alfréda Strejčka, doprovázený jemným i bouřlivým zvukem mistrovské kytary Štěpána Raka, obsáhl nejen jímavé adventní motto, ale zasáhl i do životních hodnot. Poprvé překvapila citace z díla Jana Ámose Komenského (Obecná porada o nápravě věcí lidských), tak zapadající do současné doby jako protilék všech reality show a všech snah lidstva terorizovat a poučovat druhé. Podruhé překvapila motlitba svatého Františka Saleského - motlitba starého muže. Tolik pravdy a skromnosti v nedlouhém přednesu neseném v duchu žádosti ... nedej Bože, ať trpím neduhy stáří - netolerancí, nepochopením mládí, poručníkováním, naříkáním nad bolestí ...
Nejen Štěpán Rak, ale i Alfréd Strejček zahráli na citlivou strunu naší duše. Herec výzvou: "Pohlaďme se navzájem. My umělci svým vyznáním a přednesem, a vy diváci pak, jak uznáte za vhodné, potleskem či opravdovým dotekem". Hudebník hladil podmanivým doprovodem k textům, koledám, herec mistrným projevem. Potlesk nabyl místy velké spontánnosti. A pak se pořad chýlil ke konci zhudebnělou básní Štědrý večer Karla Jaromíra Erbena. Oba umělci správnou strunu našli, byli jsme dojati.
Za přínos úvalskému kulturnímu dění patří poděkování paní Mgr. Jitce Pokorné, farářce Církve československé husitské, paní Janě Pospíšilové, ředitelce MDDM a kulturní komisi města.

Alena Janurová

detail detail

Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak

 

Drobné upřesnění

Někdy se stane, že po přečtení článku v novinách si člověk uvědomí, že by k tomu měl co říci. Většinou to však neudělá a po čase zapomene. Stalo se mě to teď po pročítání lednového čísla Života Úval a než zapomenu, tedy pár vět. Jde o článek pojednávající o pořadu Toulavý saxofonista, který proběhl u nás v listopadu 2005 a byl věnovaný manželům Škvoreckým.
Že to byl zážitek se jistě shodnou všichni ti, co se zúčastnili. Byl dlouho připravován, však to byl pořad unikátní, jedinečný, a byl také konzultován i se samotným Josefem Škvoreckým. I telefonát, kterého se tak pan Škvorecký obával, byl pro posluchače jistě zajímavý, neboť jej slyšeli přímo v sále. Všichni účinkující byli skvělí a myslím, že takových pořadů věnovaných velkým osobnostem naší literatury, jakými jsou Zdena Salivarová-Škvorecká a Josef Škvorecký, v poslední době v České republice mnoho nebylo.
Přece jen bych se chtěl zmínit o určité nepřesnosti, která by z článku mohla vzejít. Totiž pasáži, kde se říká, že "vlast" moc Josefu Škvoreckému neříká. Myslím, že je to nešťastná formulace, už pro ohromnou práci manželů Škvoreckých, kteří vybudovali v Kanadě tak úspěšné nakladatelství a vydávali české knihy více jak dvacet let. Však byli také po zásluze odměněni nejvyšším řádem - Řádem bílého lva v r. 1990. Ale nejen to, oba se vždy a hrdě k Československu hlásili, ovšem samozřejmě s poznámkou - bez komunistů.
Druhá nepřesnost by mohla vést k chybné domněnce, že jméno Škvorecký a obec Škvorec nemají nic společného. Ba právě naopak, spojení je to velmi úzké a rodokmen rodiny to nadevší pochybnost dokazuje. Však ve více jak desítce dopisů, které jsme si po více jak roce a půl vyměnili, se tato spojitost potvrzuje. Tedy Josef Škvorecký je opravdu "NÁŠ". Dovoluji si vyslovit tyto argumenty už proto, že jsem byl od prvopočátku u veškerého snažení, z kterého mohl být připraven celý pořad. A že básnická sbírka "Nezoufejte!" je skvělá, jistě potvrdí každý, kdo ji slyšel v přednesu Jana Kačera při vánočních adventních koncertech.

Jiří Štork

 

Jak se snadno člověk "sekne"

Po zhlédnutí literárního večera "Toulavý saxofonista" věnovaného spisovatelům Josefu Škvoreckému a Zdeně Salivarové, jsem cítila potřebu popsat svůj zážitek. Zcela záměrně jsem se vyhýbala "pochvalnému si poplácávání po zádech, jak jsme to dobře udělali", ale po dodatečném nahlédnutí do zákulisí akce jsem nabyla dojmu, že musím něco poopravit a doříct.
Akci samé předcházelo něco, co ani nejspíš netušil nikdo z přítomných diváků. Byla to zámořská korespondence pana Jiřího Štorka, do které jsem nedávno mohla nahlédnout, a kvůli které nyní musím říci, že něco mému článku o literárním večeru chybělo. Našla jsem odpověď na dopis pana Jiřího Štorka z Toronta z května 2004. Jistě uhodnete od koho. Josef Škvorecký obsáhle reaguje na dotaz ohledně svého původu a vztahu ke Škvorci a spojení jmen Škvorecký a Smiřický: "... Fakt je, že jméno je patrně unikátní. O žádném jiném žijícím Škvoreckém nevím a předpokládám, že kdyby nějaký byl naživu, asi by se se mnou spojil poté, co jsem se stal známým."
Další dopis následuje v lednu 2005, kdy spisovatel děkuje za knihu o Úvalech a váží si daru a gratuluje k jejímu vydání.
V dopise z července 2005 obsáhle probírá možnosti původu a zmiňuje i úsilí pana Psoty. Zmiňuje se také o posledním románu Nevěsta z Texasu, který napsal rukou: "... Od té doby píšu na kompjůtru. Všechny své rukou psané rukopisy jsem věnoval Thomas Fisher Library ..."
V září v dopise reaguje spisovatel nejen na přípravu komponovaného literárního večera, ale znovu na svůj původ. Například: "Ten Škvorec mi nejde z hlavy a nejpřijatelnější vysvětlení je to, že moji předkové z té vsi prostě pocházeli. ... Že by existovalo nějaké spojení s historickým Čeňkem ze Škvorce a na Klinštejně, to prostě nelze dokázat."
7. listopadu má radost, že se čtení z díla na literárním večeru ujme Lenka Termerová a Jan Kačer, problematičtěji vidí telefonické spojení: "...Mám s tím zkušenosti, je kolem toho vždycky plno nervozity, a co nakonec člověk může říct? ... Obvykle se řekne pár frází, zbude pachuť v duši a je to. Jestli opravdu chcete, udělám to, ale nečekejte nic originálního. Na nějaké originální pozdravy nejsem, to mi nejde."
14. listopadu: "... doufám, že jste už našli třetího saxofonistu, protože pořad bez saxofonu by asi nebyl tak docela pořadem o mně. Což neznamená, že jsem byl nějaký vynikající, naposled jsem hrál na saxofon na vojně asi v roce 1952. ... Držíme Vám tedy se Zdenou palce, aby se podvečer vydařil. ... ano, pamatuju se, jak četl (Kačer ve Viole) z Nezoufejte! ... Celá báseň, čtyři zpěvy, vyšla jako Dvacátý svazek mých Spisů ... na tuhle bolest nejsou prášky, podle jedné básně, která tam je."
Recenzent, který já nejsem, by měl vzít v potaz nejen dojem, ale i další fakta. Přečíst si knihu Obyčejné životy od Josefa Škvoreckého, tak bych asi poopravila onen výraz vztahující se k vlastenectví, ale věřím, že všichni víme, kolik zásluh mají manželé Škvorečtí z doby komunistického režimu.
O panu Škvoreckém a paní Salivarové by stálo za to převzít některý z obsáhlých a věcí znalých článků renomovaných autorů a mně nepřísluší se k jejich životu vyjadřovat, přestože jsem se k literárnímu večeru jako jeho konzument tak vyjádřila. Myslím, že ne dost s úctou k nim, ale i k zásluze pana Štorka, pana Psoty a pana Pokorného, která vyplývá z výše zmíněných citátů z korespondence a opožděného pohledu do zákulisí náročné a dlouhotrvající práce, která však přináší určitě těmto pánům potěšení.
Myslím, že jednou budou mít dopisy pana Škvoreckého panu Štorkovi do Úval ještě větší duchovní cenu než nyní.
A nakonec ten Škvorec a původ spisovatelův. V pátrání se pokračuje, jak dopadne?

Alena Janurová

 

O čem psal Život Úval před 45 lety

ZA RUDÝM PRAPOREM
V naší pionýrské výpravě Za rudým praporem sledujeme počátky dělnického hnutí, vznik strany a pokrokových mládežnických organizací v Úvalech, ale i budovatelské úspěchy našeho pracujícího lidu. Vždyť nejlepší budovatelské úsilí je odměněno též Rudým praporem.
A právě za ním jsme se vypravili při besedě s vedoucím pracovníkem našeho patronátního závodu soudruhem Jaroslavem Weissem. Dověděli jsme se podrobně o vzniku závodu a jeho pracovním úsilí od založení v roce 1952. Při budování závodu se pracující setkávali s mnoha potížemi a nedostatky. Avšak v těžkostech se rodí právě nejlepší kolektiv a ten se zde vytvořil. Již ve třetím čtvrtletí r. 1957 získal náš masný průmysl čestné uznání prvního stupně a na konci roku Rudý prapor ministerstva potravinářského průmyslu za budovatelskou práci. To povzbudilo všechny pracující k socialistické soutěži a v roce 1958 získali za vynikající plnění plánu Rudý prapor vlády a ÚRO. Cesta k získání tak vynikajícího uznání nebyla pohodlná. Bylo zapotřebí soustavné a cílevědomé práce a dobrého hospodaření na všech úsecích výroby.
V letošním roce zavedli pracující našeho patronátního závodu nejpokrokovější způsob socialistické soutěže. Pět skupin soutěží o titul "Brigáda socialistické práce". Jistě značně přispěly k úspěšnému plnění plánu. Proto jsme s radostí blahopřáli našim patronům dne 26. listopadu 1960 k získání Rudého praporu ministerstva potravinářského průmyslu a ROH. Jsou nám příkladem.
Víme, že na prahu třetí pětiletky čekají nové a vyšší úkoly. Přejeme proto všem pracujícím našeho patronátu, aby se soutěž o titul "Brigáda socialistické práce" rozšířila na všechna pracoviště, aby Rudý prapor vlády stále vlál nad jejich pracovními úspěchy.

M. Drábová, 9.B, (Život Úval č. 1/1961)

 

Úvalský literární koutek

Varování dívkám, které věří slibům
Dana Konečná st.

Řekli jsme ano na radnici
a pak jsme spolu při měsíci
skládali celý náš život.
Tys sliboval. A co teď uděláš?
Náš gauč teď denně nosí tvoje tělo,
že vyluxovat by tu chtělo,
to nikdy nevidíš,
protože sotva lehneš, spíš.
Já lítám, jako hodná žena,
Amorem kdysi zasažena.
Teď trpím za tu přesnou trefu!
A někdy chci žalovat celému světu,
že nemám ráda ten úděl hospodyně,
zatímco ty se protahuješ líně.
Že je mi zle při pohledu na tu horu nádobí,
jež denně naši kuchyň ozdobí.
Jenže mě stejně nikdo neslyší.
Máš, co jsi chtěla, řekli by mi nejbližší.
Byla jsi po něm jako divá -
teď už je pozdě na nářky.
Dřív by sis prošoupala podrážky
jen abys s ním byla.
Tak teď mlč.
A otoč ho,
ať se ti neproleží.
Podívej, venku už se šeří.
Je čas jít chystat na večeři.
 

 

P O L I C I E

Neotevírejte dveře cizím lidem, důvěra se nevyplácí

8. listopadu 2005 kolem půl jedenácté hodiny dopolední přišli dva dosud neznámí pachatelé k domku dvaaosmdesátileté ženy v obci Kojetice a pod záminkou, že zapisují stav elektroměru, se vetřeli dovnitř. Jeden z pachatelů ženu požádal, aby mu ukázala občanský průkaz. Zatímco jej stařenka hledala, druhý z pachatelů z šatní skříně v ložnici odcizil finanční hotovost ve výši 35 tisíc korun. Případem se zabývají policisté Obvodního oddělení Odolena Voda.
K obdobnému případu došlo 7. listopadu v obci Zápy. Dva dosud neznámí pachatelé přišli k dvaasedmdesátileté ženě a tvrdili, že jí přinesli státní podporu ve výši tří tisíc korun, načež je žena vpustila do obydlí. Pachatelé jí podali pětitisícovou bankovku. Tato žena šla do kuchyně a ze zásuvky stolu vzala dva tisíce, které jim vydala nazpět. Pachatelé tak zjistili, kde si poškozená peníze ukládá. Jeden z pachatelů pak odvedl stařenčinu pozornost a druhý odcizil ze zásuvky kuchyňského stolu finanční hotovost ve výši 17 tisíc korun. Tento případ řeší Obvodní oddělení PČR Brandýs nad Labem.
Těchto případů přibývá. Denně jsou podobné události hlášeny z mnoha míst České republiky a jak vidíte, Praha-východ není výjimkou.
Scénář takových krádeží bývá obdobný. Dvojice nebo menší skupina pachatelů si vytypuje osaměle žijícího, staršího občana, zazvoní u dveří a pod různými záminkami se snaží dostat do obydlí. Pachatelé většinou nabízejí k prodeji nějaké zboží nebo se představují jako pracovníci různých úřadů nebo firem. Důvěru starých lidí si navíc získávají vystupováním. Když se pak pachatelé ocitnou v domě, snaží se nejprve zjistit, kde si člověk ukládá své úspory. Potom odvedou jeho pozornost a v nestřeženém okamžiku jej okradou.
Policie proto varuje zejména starší osamoceně žijící občany, aby nevpouštěli do svých obydlí cizí osoby pod jakoukoliv záminkou!

Další doporučení:
- nikdy se nechlubte svým majetkem,
- u sebe noste jen nezbytně nutnou peněžní hotovost a pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho blízkého,
- nenechávejte si doma více peněz v hotovosti nebo cenné věci. Peníze raději uložte na účet v bance nebo spořitelně a cennosti do bezpečnostní schránky v nějakém peněžním ústavu,
- v případě nabídky zboží nebo služeb dejte jasně najevo, že nemáte zájem,
- přeplatky z inkasa jsou zpravidla propláceny poukázkou, proto, když vám někdo nabízel peníze v hotovosti, jedná se nejspíše o podvodníka,
- pracovníci úřadů nebo firem zpravidla svoje návštěvy hlásí předem. Přijdou-li nečekaně (i když se vám prokáží příslušným průkazem), odkažte je raději na jinou dobu, až nebudete sami doma,
- jestliže k vám přijde někdo, kdo žádá o pomoc (například si potřebuje nutně zatelefonovat), odkažte ho na veřejně přístupná místa, případně přivolejte pomoc telefonicky sami,
- zajistěte si svoji bezpečnost uzamykáním vstupních dveří na pozemek, do rodinného domu a bytu - zamezíte tak volnému vstupu cizích osob na váš pozemek či do obydlí,
- opatřete vstupní dveře pojistným řetízkem a panoramatickým kukátkem.

Jestliže máte starší příbuzné, sousedy nebo známé, kteří bývají sami doma, upozorněte je na možná rizika. Jakýkoliv výskyt podezřelých osob sdělte prosím na linku 158.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha-východ

 

V Úvalech hořelo auto

Policejní hlídka Obvodního oddělení PČR Úvaly byla dne 12. ledna 2006 kolem páté hodiny odpolední přivolána k požáru osobního automobilu Ford Sierra combi v obci Úvaly. K požáru dorazil Hasičský záchranný sbor z Říčan a vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru z Nymburka, jenž jako příčinu požáru stanovil technickou závadu elektroinstalace. Hmotná škoda byla vyčíslena na 20 000 korun. Lustrací v policejní databázi bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo, které kdosi odcizil dne 27. prosince 2005 v obci Kostelec nad Labem.

Poctivý nálezce vrátil 7000 korun

9. prosince 2005 krátce před polednem oznámil na Obvodní oddělení PČR v Úvalech pětaosmdesátiletý muž, že mu kdosi odcizil pánskou černou koženou peněženku s finanční hotovostí sedm tisíc korun. Nakonec se však ukázalo, že tento muž peněženku pouze ztratil. Našel se totiž poctivec, který peněženku i s hotovostí majiteli vrátil.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Připravujeme školní vzdělávací program

Chtěli bychom vás v několika článcích stručně seznámit se změnami ve strategii vzdělávání a s tvorbou našeho vzdělávacího programu. A teď trochu z dokumentu RVP ZV.
V souladu s novými principy kurikulární politiky se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách od školního roku 2007/08.
Základní vzdělávání se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV).
RVP ZV:
- vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě,
- vychází z koncepce celoživotního učení,
- formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání,
- podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,
- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
Tolik citace z RVP ZV. Co jsme již na naší škole udělali? V minulém roce jsme provedli analýzu školy. Na základě rozboru dobrých a špatných stránek školy, možností a příležitostí školy jsme formulovali vizi školy. K jejímu postupnému naplňování během dvou až tří let jsme se dohodli na několika strategických krocích. V letošním roce byli na naší škole proškoleni dva koordinátoři pro tvorbu ŠVP. Na společných schůzkách pedagogického sboru se zabýváme předem naplánovanými aktivitami. Analyzujeme současné učivo, zamýšlíme se nad cíli vzdělávání, kompetencemi. (1.část)

Ing. Blanka Morávková, zástupce ředitele školy

 

Zápis do 1. tříd

20. ledna proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2006/07. Děti a rodiče přivítaly pohádkově vyzdobené třídy a usměvavé paní učitelky, které se na ně moc těšily. K zápisu byly pozvány děti, které podle zápisu v matrice mají trvalé bydliště v Úvalech. Někteří rodiče využili dnu otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a přišli se 17. ledna podívat, jak to chodí v prvních a druhých třídách. Z okolních obcí byly pozvány děti, které rodiče na naši školu přihlásili. Zápis v letošním roce se řídí novým školským zákonem, který přináší několik novinek. K zápisu musí dítě přihlásit zákonný zástupce, škola dítě nezve. Pro povolení odkladu dítěte musí rodiče předložit dvě posouzení - odborného lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny. K řádnému zápisu se dostavilo 71 žáků. Náhradní zápis bude 10. února. O tom, kolik bude tříd, rozhodne počet přijatých dětí s trvalým bydlištěm v Úvalech a z okolních obcí bez fungující školy i počet odkladů (rozhodnutí o odkladu školní docházky bude rodičům rozesláno začátkem dubna).
Všichni se těšíme na své budoucí žáky a na spolupráci s jejich rodiči. Na duben plánujeme společné odpoledne pro budoucí první třídy a jejich rodiče.

Ing. Blanka Morávková, zástupce ředitele školy

detail detail
 


Vánoce trochu jinak

Ráno jsem byl vzbuzen hned dvěma způsoby. Nejprve psem, který mi olízal celý obličej, a pak svojí dvouletou sestrou, která pořád dokola opakovala: "Dnes bude Ježíšek."
Po snídani, která proběhla celkem klidně až na pád ze schodů, jsme se vypravili kupovat stromeček. Většina jich byla plesnivá až na jeden, který se nám stal osudným.
K obědu jsme měli bílou klobásu, která díky mé sestře lítala všude kolem. Po obědě šla maminka zabíjet kapra. Házela po něm z druhé strany kuchyně sekáček, protože se kapra bála (zázrakem se jí nic nestalo).
Po drastickém zabití kapra přišla babička s dědou. Maminka právě začala dělat bramborový salát, když krájela rajčata, létala po celém bytě a babička to jen chabě komentovala.
Začali jsem zdobit stromeček, má sestra se chtěla také připojit, takže ozdobičky padaly stále na zem. Náhle si rodiče vzpomněli, že nemají zabalené dárky. Babička, děda a já jsme šli uspávat sestru, zatímco rodiče balili dárky. Hodinu a půl jsme uspávali marně sestru, která protestovala, že nechce propásnout Ježíška. Když sestra konečně usnula, šli jsme rodičům pomáhat balit dárky.
Večer jsme museli jít se sestrou ven, protože se ke stromečku nosily dárky. I když sestra nadávala, že nechce ven, tak jsme ji tam nakonec vystrčili. V ulici jsme potkali nepřátelského vlčáka, který na nás vrčel. Oba jsme byli strachem přimáčknutí na schodech. Pak nás konečně zavolali domů ke stromečku, na kterém prskaly prskavky. Po chvíli jsme cítili kouř. Stromek začal doutnat. Po 20 minutách jsme ho uhasili a rozbalili jsme si mírně ohořelé dárky.
Nakonec jsme padli vyčerpáním a má sestra ukončila Štědrý večer jedinou větou: "Kdy už bude ten Ježíšek?"

Marcel Havrda, 5.A

 

Odpolední program dětí v odděleních předškoláků v mateřské škole Kollárova

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školky, můj syn navštěvuje společně s Vašimi dětmi MŠ Kollárova. S kolektivem učitelek v MŠ Kollárova jsem spokojena, dětem se v rámci možností (25 dětí ve třídě) individuálně věnují, organizují školku v přírodě, výlet do ZOO, návštěvy divadel a zvou divadla do školky. S předškoláky jezdí do bazénu, pro děti a rodiče připravují zajímavé akce, například "Zamykání zahrady" před začátkem zimy, které mě osobně a mé dvě děti okouzlilo. Lampičky, které si děti ten den pod vedením paní učitelky ve školce připravily, mají doma čestné místo a pokud je nálada, zapálíme svíčky a večeříme při světle těchto lampiček.
Má spokojenost s provozem školky končí každý den ve 12.15 hodin, kdy si musí všechny děti povinně lehnout, nebo si je musí rodiče vyzvednout. To byl důvod mé návštěvy u paní ředitelky Trojánkové v listopadu. Byla jsem se zeptat, zda by bylo možné místo dvou oddělení dětí po obědě spících či ležících vytvořit jedno oddělení pro děti, které spí a druhé oddělení pro děti, které ležet nemusí. Tato praxe je běžná na mnoha školkách. Děti z oddělení předškoláků spát nemusí, paní učitelky se jim aktivně věnují a není to považováno za nadstandard. Některé školky nabízí to samé i pro mladší děti, protože přibývá dětí, které po obědě nespí. Důvodů, proč děti nespí, je asi více, například změna pracovní doby. Před listopadem 1989 byl začátek pracovní doby v továrnách 6.00 hodin, děti přicházely do školky opravdu brzy. Dnes mnozí rodiče chodí do práce na 9. hodinu a děti vodí do školky až na 8. hodinu. Asi to vidíte sami, že kolem osmé hodiny ráno je šatna nejplnější. Domnívám se, že školka by to měla zohlednit. Také paní učitelky na to poukazovaly. Paní učitelka Netíková, jejíž třídu můj syn navštěvoval první rok, říkala, že by bylo ideální, kdyby děti přicházely do školky v 7 hodin, aby si mohly pohrát a v 8 hodin mohla paní učitelka začít s programem. Paní učitelka Teclová si podobně přála, aby přicházely děti do školky v půl osmé. Bylo by fajn, kdyby školka reagovala na měnící se potřeby dětí a rodičů. Pokud přicházejí děti do školky později, měly by mít prostor na hraní například i po obědě.
Paní ředitelka byla během našeho rozhovoru dne 22. 11. 2005 vstřícná a řekla, že dříve i v naší školce všechny děti po obědě ležet nemusely, že si je sama vědoma toho, že část dětí, které musí povinně po obědě ležet, nespí a že má od září jednu novou paní učitelku, což by v současné době umožňovalo znovu zavést třídu dětí po obědě nespících. Paní ředitelka navrhla, že tato změna by mohla nastat od ledna, neb v prosinci se připravují besídky. Zavedení nového režimu ve školce pro část dětí ovšem podmínila souhlasem kolektivu učitelek MŠ a zájmem o tuto službu mezi ostatními dětmi a rodiči.
V odděleních předškoláků byl od ledna skutečně zaveden nový režim, ale stále je povinný odpolední klid na lůžku v pyžamu. Protože mě zajímal názor volených zástupců města na danou problematiku, mluvila jsem o této záležitosti s paní místostarostkou Horovou. Ta mě požádala o napsání tohoto článku, neb by ráda znala názor ostatních rodičů. Uvítala by, kdyby se k problematice vytvoření nespící třídy vyjádřilo co největší množství rodičů a pokud se ve školce najde více rodičů, kteří si budou přát, aby jejich děti nemusely po obědě spát, bude o věci jednat s paní ředitelkou Trojánkovou.
Rodiče dětí z MŠ Kollárova, kteří mají zájem, aby jejich dítě ve školce po obědě nemuselo spát a mohlo si například poslechnout pohádku a pak jít kreslit či hrát si, mohou to dát vědět paní Ing. Horové. Kontaktní adresa, e-mail či telefon jsou uvedeny mimo jiné na zadní straně Života Úval. Asi by bylo dobré, aby se vyjádřili i rodiče mladších dětí, neboť se jich to brzy bude týkat také. V případě zájmu by snad mohla být zorganizována schůzka za účasti zástupců všech zúčastněných stran (rodiče, kolektiv učitelek MŠ, zástupce města).

Lucie Trávníčková

 

Odpolední program ve školce Kollárova

Ráda bych se vyjádřila k odpolednímu spaní ve školce. Na tohle téma jsme před nedávnem narazily s několika ostatními maminkami při cvičení rodičů s dětmi v Sokole. Já osobně bych velmi uvítala, kdyby existovala možnost volby: spaní pro děti, které to potřebují, a alternativní odpolední program pro děti, které po obědě zvyklé spát nejsou. A za ideální považuji, kdyby si mezi oběma alternativami pro své děti mohli rodiče vybrat. Velmi ráda bych využívala možnost odpoledního pobytu dítěte ve školce (i když ne třeba každý den). Vzhledem k tomu, že mám "nespací dítě", tak jsem zatím na odpolední pobyt dítěte ve školce musela rezignovat.
Jak jsem se ve školce dozvěděla, je od září k dispozici jedna paní učitelka navíc, takže snad ani z personálního hlediska by nebyl problém rodičům, jako jsem já, vyjít vstříc.

Mirka Borecká

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři, již tu máme únor, ale já bych se ráda vrátila prostřednictvím fotografií k prosincovým pořadům MDDM - výstavě Libora Neupauera, Ivy Pospíšilové a Markéty Jordanové, akademii hudebních a dramatických kroužků a vánočnímu jarmarku u MDDM.
Loňský vánoční jarmark příjemně překvapil. Nabízený sortiment byl bohatší, přibyla nová řemesla: hrnčířství, košíkářství, výroba svíček, malované hedvábí a stánek dětí z kroužku keramiky. Bylo velmi příjemné, že krásné výrobky lidových řemesel vystavovala i mladá generace. Je to tak trochu pohlazení, když se v našem uspěchaném a přetechnizovaném světě objeví buclatý hrníček od mladé keramičky, který krásně padne do dlaně a přímo vybízí: "napij se ze mě".
Fotografie z taneční akademie můžete zhlédnout na www.mddmuvaly.cz.
A co nás čeká letos? Ráda bych se vrátila právě ke kurzům lidové tvorby pro dospělé a děti. Také se více zaměříme na pořady pro mladší generaci a -náctileté.
Mimo jiné opět připravujeme v březnu veselý karneval pro děti, košíkářský kurz, týden Ouvaláčku na horách, v dubnu velikonoční výstavu lidové tvorby, čarodějnice, v květnu velkou výstavu dětí z kroužků keramiky, v červnu Staročeský jarmark a ve spolupráci s panem Alešem Morávkem premiéru divadelní hry Nepovedený čert.
V druhé polovině roku, doufám, že již na novém venkovním pódiu na zahradě MDDM, chystáme koncert úvalské legendy Snails, pozveme kapelu Roadrunners, kytarové duo Štěpána Měrku a Karla Chodoru se zpěvačkou Bárou Klárovou (viz foto z vernisáže výstavy 2.12.05) a skvělou bluesovou kapelu XXL u příležitosti akce TAK TROCHU ÚLET, což je setkání mladých výtvarníků, fotografů, spisovatelů, písničkářů, muzikantů apod. Na této akci bude promítnut první bluesový film Sedlák ve městě a jedním z jeho protagonistů je právě Petr Holánek ze Snails. V rámci Úletu promítneme amatérský film NO smoking a představíme multimediální prezentaci Ing. Pavla Ryšánka Nepál.
Pro všechny příznivce Jaroslava Foglara a pro ty, kteří v hloubi duše zůstali kluky a děvčaty, je připraveno v říjnu Regionální mistrovství ve vyndavání ježka z klece. Soutěžit se bude ve třech kategoriích - do 10 let, 10 až 15 let a 15 až 99 let. Dále máme pro vás spoustu akcí pro děti z turisťáčku, jeden literární podvečer, koncert dětí z hudebních kroužků, dvě taneční akademie, výstavy profesionálních i amatérských výtvarníků a celou řadu divadelních představení pro děti a adventní pořady. Zkrátka, není toho málo, z čeho si budete moci vybrat. O programu budete informování prostřednictvím Života Úval, našich internetových stránek a plakátů.
I vy můžete ovlivnit skladbu programu pořadů našeho domečku. Na internetových stránkách www.mddmuvaly.cz můžete hlasovat v anketě "Jaké akce byste uvítali v roce 2006" a funkční je i návštěvní kniha. Doufám, že naše www.stránky sledujete. Budou průběžně aktualizovány a díky anketám můžeme poznat váš názor či vaše přání.
Tak se mějte hezky a nezapomeňte www.mddmuvaly.cz.
Hezký únor vám přeje

Jana Pospíšilová

detail detail detail detail detail detail detail detail

Foto: Iva Pospíšilová, Libor Neupauer a Markéta Jordanová na výstavě 2. 12. 2005 v MDDM Foto Ing. V. Procházka
Foto: Štěpán Měrka, Bára Klárová a Karel Chodora
Foto: Kytaristé Vaška Bláhy akademii zahájili
Foto: Nejmenší děti z dramatického kroužku Jany Pospíšilové potěšily nejen své maminky
Foto: Flétnisté Petra Nováčka nás vánočně naladili
Foto: Diváků byla při akademii plná galerie MDDM Foto: Martin Sismilich
Foto: Keramika Lucky Tučkové byla krásná a málokdo odolal, aby si ji neprohlédl
Foto: Košíkářské výrobky, slaměné ozdoby a svíčky Aleny Borovičkové byly stále středem pozornosti Foto: Radek Navrátil

 

MDDM Úvaly zve všechny děti na Dětský karneval
4. 3. 2006 do sokolovny v Úvalech ve 14 h
K tanci a do skoku hraje pan Miroslav Kočárník.
!!!Soutěž masek!!!
Vstupné 30 Kč
 


Městský dům dětí a mládeže Úvaly
pořádá v sobotu 11. 3. 2006
OD 8.30 DO 15.30 h V MDDM
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ
Každý účastník si odnese domů hotový výrobek.
Začínat budeme s menším košíkem.
Cena kurzu je 200 Kč, které zaplatíte při přihlášení + materiál podle potřeby. Přineste si svačinu, pití a dobrou náladu.
Přihlášky u pí Pospíšilové na telefonu 281 981 934 nejpozději do konce února. Bereme maximálně 10 lidí.
 

 

S P O R T

V SOBOTU 11. ÚNORA 2006
OD 14.00 HODIN
VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
V HOSPODĚ U KÁŠI NA HŘIŠTI
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU

V SOBOTU 11. BŘEZNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PRO 60 NEJLEPŠÍCH MASEK TRADIČNÍ BOHATÁ ODMĚNA!!!!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. ÚNORA V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.
REZERVACE VSTUPENEK NA TEL. ČÍSLE 728 120 155 p. LÍZNER.

!!! POZOR !!!
ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY
WWW.SK-UVALY.XF.CZ
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY,
SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST
VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU
V DISKUZI NOVÁ ANKETA NA KAŽDÝ MĚSÍC
 


STARÁ DÁMA
PO NÁROČNÉ SEZÓNĚ OPĚT POSTUPUJE

V sezóně Podzim 2005 jsme nastoupili jako nováčci 6. Hanspaulské ligy. Naším cílem bylo navázat na úspěchy předešlých dvou sezón a opět bojovat o první dvě příčky tabulky a zajistit si tak již třetí postup v řadě.
Průběh soutěže byl však nečekaně obtížný. Po úspěšném vstupu do nové sezóny, kdy jsme po polovině soutěže ztratili pouze dva body, začala náš tým sužovat častá zranění mnoha klíčových hráčů. Postupně se mezi hráči, kteří nemohli z různých důvodů pravidelně nastupovat, objevilo sedm opor Staré dámy. To způsobilo, že jsme v ideální sestavě odehráli minimum zápasů. Neustálá absence a obměny týmu se výrazně podepsaly na sehranosti a kombinační hře, která dříve náš tým zdobila a kterou jsme soupeře přehrávali. Nyní bylo nutné body v zápasech spíše s buldočí zarputilostí doslova vybojovat, což se díky dobrému kolektivu dařilo.
Před sezónou posílili kádr Staré dámy M. Floch a P. Chomát. Oba se ukázali jako velké posily. Díky své univerzálnosti nastupovali v obraně, záloze i útoku. M. Floch se stal se sedmi brankami naším nejlepším střelcem. Nejčastěji zaměstnával soupeřovu obranu skvělými výkony náš další útočník O. Brusch, který rozvlnil soupeřovu síť pětkrát. Spolu s ním v útoku nastupoval M. Matějka, který vstřelil tři góly, a R. Čihák, který pro zranění stihl odehrát pouze dva zápasy. V posledním utkání se k týmu opět připojil P. Tesař, který nám pomohl i svým prvním gólem v Hanspaulské lize.
L. Doskočil, který v předešlých sezónách nastupoval v obraně nebo útoku, se stal skvělým tvůrcem hry a se čtyřmi góly velmi nebezpečným střelcem. Stejně dobře si na postu záložníka vedla i nová posila P. Chomát, soupeřova brankáře překonal dvakrát. Především ze zdravotních důvodů nemohl pravidelně na tomto postu nastupovat první záložník Staré dámy R. Vojtěch. Stejně jako L. Doskočil dokázal ve čtyřech zápasech čtyřikrát skórovat.
Obranu opět výborně dirigoval J. Krčmář, který i z pozice stopera vstřelil dva góly. Spolu s ním odráželi útoky soupeře v druhé nejlepší obranné řadě naší soutěže J. Trapek, T. Hanzlík a I. Bareš. Hanzlík i Bareš zaznamenali po jednom gólu.
Post brankářské jedničky místo dlouhodobě zraněného P. Kvapila opět zaujal T. Kvapil. Stal se velkou oporou mezi tyčemi a v těžkých chvílích často tým podržel skvělými zákroky.
V závěru sezóny se vážně zranili L. Doskočil a R. Čihák a poslední zápasy o postup sledovali shodně o berlích jen v roli diváků. I přes veškerou nepřízeň jsme byli poraženi pouze odvěkým rivalem United clans. Body jsme v závěru ztráceli již pouze po remízách. Přesto jsme po celou soutěž drželi druhou příčku zajišťující postup. V posledním zápase jsme museli ke splnění cíle zvítězit nad sestupem ohroženým týmem Beruška Prosek. To se podařilo a po výhře 5:1 bude hrát Stará dáma od jara 2006 v 5. Hanspaulské lize malého fotbalu. Doufáme, že se nám v jarní sezóně budou vyhýbat zranění a tím se i zlepší souhra týmu. Větší počet náhradníků by současně umožnil především starším ročníkům častější vydechnutí a nabrání sil. Těžko si klást nějaké cíle ohledně dalšího postupu nebo jen setrvání v nové soutěži. Hlavní je přece radost ze hry a dobrá parta. A to nám zatím funguje. P. Kvapil, T. Kvapil, J. Krčmář

Tabulka soutěže

detail

Foto: Úvalské fotbalové mužstvo Stará dáma. Zleva stojící: M. Matějka, I. Bareš, T. Kvapil, J. Trapek, L. Doskočil, zleva sedící: R. Vojtěch, J. Krčmář, T. Hanzlík, O. Brusch, M. Floch. Na snímku chybí P. Chomát, R. Čihák a P. Tesař

Poznámka redakce:
Tým Staré dámy byl založen na konci léta roku 2004 a přihlásil se do pražské ligy malého fotbalu. Byl zařazen do 8. ligy a od té doby neustále postupuje. Je tvořen výhradně úvalskými, většinou vysloužilými fotbalisty.
 


Chcete si zahrát basketbal?

Vážení sportovní přátelé, pokud máte zájem o sportovní vyžití, nabízí se možnost pravidelných basketbalových setkání. Podmínkou je čistá obuv, elán a základní míčové dovednosti.
Kontakt: Jiří Havlík, telefon 724128867, případně e-mail: havlik.j@quick.cz
 

 

S P O L K Y

KLUB PŘÁTEL HISTORIE A PŘÍRODY ÚVAL A OKOLÍ

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
USTAVUJÍCÍ SHROMÁŽDĚNÍ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 18. ÚNORA 2006 OD 15 HODIN V PROSTORÁCH FARY CČSH, PRAŽSKÁ 180, ÚVALY.
Shromáždění projedná záměry své činnosti, jak v sekci historické, tak v sekci ekologie a ochrany přírody a zvolí radu klubu. Zveme všechny zájemce.
 


CHCETE SI ZAZPÍVAT "RYBOVKU"?

Leckdo by se mohl podivit a říci, vždyť jsme teprve na prahu nového roku 2006 a oni již hovoří o jeho závěru. Česká mše vánoční "Hej mistře" od Jakuba Jana Ryby se přece zpívá o Vánocích. A každému dáme za pravdu. Ano, před námi je 11 měsíců. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve spolupráci s úvalskou Římskokatolickou farností připravil projekt oslovit nejen úvalské občany, ale i lidi z okolí, získat zájemce a připravit uvedení nejznámější české vánoční skladby Rybovy české mše vánoční "Hej mistře" o letošní "PŮLNOČNÍ" 24. prosince 2006 v kostele Zvěstování Páně v Úvalech. Vždyť tato populární vánoční skladba nebyla v Úvalech uvedena dlouhou dobu. S nácvikem by se začalo od září t.r. Přihlásit se může kdokoliv ve věku od 14 let, a to do 30. června 2006. Neznalost not není překážkou. Byli bychom rádi, kdyby nám pomohly úvalské pěvecké sbory některými svými členy, a to jak chrámový sbor při kostele Zvěstování Páně, tak i komorní sbor CHRISTI. Potřebujeme obsadit ženské sopránové a altové hlasy, mužské tenory a basy. Věříme, že se do projektu přihlásí tolik zájemců, aby bylo možné projekt uskutečnit.
Takto vzniklý účelový pěvecký sbor bude doprovázet skupina muzikantů, kterou dává dohromady p. František Smolík. Zejména hledáme hráče na trubku, lesní roh, na housle, violu nebo violoncello. Noty dáme k dispozici.
Přihlásit se lze u městského kronikáře Dr. Vítězslava Pokorného, Pražská 180, Úvaly, tel. 281983150, 607120386 nebo vedoucího redaktora Života Úval Ing. Vladislava Procházky, či u ředitele ZŠ v.v. pana Františka Smolíka.
Již dnes se na vás těšíme.

Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, František Smolík, Jiří Štork

 

Statistika zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly v roce 2005

Účast na zásazích celkem
Klíma Karel 12
Ryneš Jiří 15
Rynešová Monika 15
Šindelář Miroslav 13
Lehovcová Zdenka 13
Babocký Jozef 11
Frýdman Petr 5
Pangerl Rostislav 5
Junek Petr 8
Tyl Martin 2
Navrátil David 9
Businský Milan 2
Novák Pavel 0
Novák Vladimír 0
Šindelář Radek 15
Ernest František 10
Lundák Michal 1
Borovička Jan 1
Borovička Martin 1
 

 

H I S T O R I E

Kalendárium významných kulturních a společenských výročí v životě Úval v roce 2006

- 645 let od počátku vlastnických práv významného vladyckého rodu Olbramoviců ke škvoreckému majetku a městečku Úvaly. Roku 1361 Olbram Menhart zakoupil rozsáhlý škvorecký majetek. Kromě hradu a vsi Škvorec, vesnic Zlatá, Květnice, Hradešín, Horky, Přišimasy, to bylo také tvrz a vladycký dvůr Hostín a polovina městečka Úvaly. Tento majetek rod držel po sto let.
- 610 let od nástupu Olbrama ze Škvorce, nejstaršího syna zakladatele škvorecké větve Olbramoviců Olbrama Menharta, na pražský arcibiskupský stolec. 31. ledna 1396 jmenoval papež Bonifác IX. Olbrama ze Škvorce 4. arcibiskupem pražským.
- 350 let od zastávky panovnického dvora v Úvalech, když tudy cestoval císař Leopold I. do Prahy ke své korunovaci na českého krále (r. 1656).
- 305 let od postavení kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Úvalech, původně v dolní části náměstí, významným úvalským měšťanem Jiřím Doubravou (r. 1701). Jiří Doubrava byl zámožným nájemcem Hořejší hospody v Úvalech (naproti bývalé rychtě v čp. 2).
- 300 let od přestavby zájezdního hostince, později hotelu U Českého lva, kněžnou Terezií Savojskou do podoby, ve které přetrval až do dvacátých let 20. století (hotel zbořen v letech 1987 a 1988).
- 190 let od napsání první divadelní hry s názvem Libohra z historie Josefa Egyptského místním mlynářem Františkem Pleskotem v roce 1816, budoucím zakladatelem prvního literárního sdružení v Úvalech.
- 135 let od založení místní četnické stanice v Úvalech (r. 1871).
- 150 let od založení samostatné katolické farnosti při kostele Zvěstování Páně v Úvalech (říjen r. 1856).
- 145 let od narození významné úvalské osobnosti, spisovatele a pedagoga Josefa Kožíška (r. 1861).
- 140 let od okupace Úval pruskými vojáky po porážce Rakouska v prusko-rakouské válce (červenec a srpen 1866).
- 140 let od založení prvního divadelního kroužku v Úvalech farářem P. Františkem Soukupem z řad úvalské mládeže (konec roku 1866).
- 135 let od založení první organizace místních živnostníků pod názvem Společenstvo smíšených živností (r. 1871).
- 135 let od založení místního potravinářského spolku Oul podle pražského vzoru (r. 1871).
- 135 let od otevření cukrovaru v Úvalech (15.10.1871).
- 125 let od otevření Rudolfova háje, vysázeného Okrašlovacím a štěpařským spolkem v Úvalech na svazích Holé Hostýně (30. 4. 1881 v rámci slavnosti u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa se Stefanií Belgickou).
- 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech s prvním velitelem Pavlem Rosenbaumem (r. 1886).
- 110 let od působení Církve bratrské v Úvalech (r. 1896).
- 100 let od nástupu pátera Aloise Dostála do úřadu faráře úvalské farnosti. Významná osobnost města, spisovatel a autor divadelních her (1. 6. 1906).
- 95 let od založení dvoutřídní Živnostenské školy pokračovací v Úvalech z podnětu místního živnostenského společenství (r. 1811).
- 85 let od založení náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech (původně založena 10. 3. 1921 ve Škvorci, v roce 1968 převedena do Úval).
- 85 let od založení Československé obce legionářské i v Úvalech.
- 85 let od úřední změny jména městečka Ouvaly na Úvaly (r. 1921 po marném boji představitelů městečka za záchranu původního tradičního jména).
- 85 let od zavedení pravidelného autobusového spojení Úvaly - Škvorec - Říčany.
- 60 let od zahájení činnosti občanských organizací v Úvalech: Svazu české mládeže, Svazu brannosti a Svazu bojovníků za svobodu.
- 55 let od otevření 1. mateřské školy v Úvalech (květen 1951).
- 40 let od ustavení organizovaného ragby v Úvalech.
- 35 let od otevření nové přístavby základní školy (1. září 1971).
- 20 let od vybudování srážkoměrné stanice v Úvalech, v Klostermannově ulici, na základě smlouvy s Hydrometeorologickým ústavem v Praze Komořanech.
- 10 let od umístění pomníku Arnošta z Pardubic na náměstí stejného názvu.

dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly