www.mestouvaly.cz/zivotuval 

3/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

 

 

 

Horní část náměstí Arnošta z Pardubic
Foto Ing. V. Procházka

V Úvalech máme místa, z nichž na nás, aniž si to uvědomujeme, nenápadně dýchne historie.
Ve středověku stála na rohu Tyršovy ulice a náměstí Arnošta z Pardubic rychta, která ale 24. dubna 1838 vyhořela. Na jejím místě dnes stojí dům č.p. 2. V něm měl až do 2. světové války svůj obchod Jindřich Zelenka, který se stal s rodinou obětí holokaustu. Nyní se zde nachází prodejna a servis automobilů Škoda.
Na protější straně, v č.p. 19, existovala již v 17. století "hořejší" hospoda, v 19. století pojmenovaná "U Klíče". Na konci 19. století se ujal hostinské činnosti pan Sechter se synem a provozovali zde Sechterovu kavárenskou restauraci "Na Poště" (v sousedním domě byl po určitou dobu poštovní úřad). V objektu, který už nemá původní podobu, je v současnosti prodejna drogerie a papírnictví.
 

 

K A M   A   K D Y

MDDM Úvaly zve všechny děti na
Dětský karneval
4. 3. 2006 do sokolovny v Úvalech ve 14 hodin.


Církev československá husitská v Úvalech
Slavnostní bohoslužby
v neděli 5. března 2006 od 14 hodin


MDDM Úvaly pořádá 7. 3. 2006 v 15 h v DPS
VÝLET S LENKOU DO TRAMTÁRIE.


MDDM Úvaly pořádá
v sobotu 11. a v neděli 12. 3. 2006 od 8.30 do 15.30 h v MDDM
Košíkářský kurz


SK ÚVALY POŘÁDÁ
V SOBOTU 11. BŘEZNA 2006 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ.
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA.
PRO 60 NEJLEPŠÍCH MASEK TRADIČNÍ BOHATÁ ODMĚNA!!!!


Turistický kroužek MDDM Úvaly pořádá
11. 3. a 25. 3. 2006
S dětmi PRAHOU bez nudy


Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města č. 01/2006,
které se bude konat ve čtvrtek 16. března 2006 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti rady města.
2) Majetkoprávní záležitosti.
3) Projednání a schválení výsledků hospodaření města za r. 2005.
4) Úprava rozpočtu města na rok 2006.
5) Různé.
6) Připomínky, náměty členů zastupitelstva.
7) Připomínky, náměty občanů.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

MDDM Úvaly pořádá
21. 3. 2006 v 15 h v DPS
Z pohádky do pohádky s Lenkou.


DĚTSKÝ BAZÁREK
v PÁTEK 24. 3. PŘÍJEM od 15.00 do 19.00, v SOBOTU 25. 3. PRODEJ od 8.00 do 11.30, III. MŠ, Úvaly, Kollárova ulice


VÝSTAVA NÁVRHŮ NA DOSTAVBU AREÁLU ŠKOLY
17. a 18. 3. 2006 v prostorách ZŠ Úvaly
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
Proběhla 2 jednání

- Rada souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku pro Centrum zdravotně postižených Středočeského kraje ve výši 3 000,- Kč.
- Z důvodu zhoršení zdravotního stavu dosavadních nájemníků byly uvolněny 2 byty 2+kk v DPS. V současné době jsou pouze dva zájemci o tento typ bytu. Rada souhlasila s umístěním pí Čápové (nar. 1938) a manželů Fišerových (nar. 1933 a 1938).
- Rada souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků ve třídě 5.B, pokud se jedná o žáka/žákyni s trvalým bydlištěm v Úvalech.
- Rada souhlasila se zachováním služebního bytu v čp. 1347 pro manželský pár učitelů.
- Rada souhlasila s úlevou ve výši jednoho měsíčního nájmu pro nájemce lékárny, a to z důvodu technických problémů v pronajatých prostorech způsobených městem, tedy majitelem objektu.
- Byl zjištěn havarijní stav elektrických rozvodů v hasičském domě, a tudíž není možné získat revizi. Rada doporučila připravit projekt na rekonstrukci s tím, že se jedná v první řadě o řešení sirény a provozních prostor.
- Rada schválila podání žádosti o dotaci od Nadace Partnerství ve výši 90 000,- Kč na výsadbu stromové aleje. Není podmínkou finanční spoluúčast města.
- Rada souhlasila s nabídkami firmy Pro Consult, s.r.o.:
a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na chodník v Zálesí (chodník šířky 1,5 m a délky 305 m, zámková dlažba, 8 stožárů veřejného osvětlení včetně kabeláže). Cena je 37 000,- Kč + DPH. Před uzavřením smlouvy je nutné vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům,
b) zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně projednání na provedení separace dešťových a splaškových vod. Cena 95 200,- Kč včetně DPH,
c) variantní studie na odkanalizování objektů v "cukrovaru" včetně cenového porovnání. Cena je 9 520,-Kč včetně DPH,
d) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na provedení rekonstrukce ulic V. Špály, Denisova, Kožíškova a 28. října,
e) projekt prací na stavbu Dešťová kanalizace v Chorvatské. Cena 95 200,- Kč včetně DPH. Rada doporučuje v první fázi zhodnotit stav stávající kanalizace.
- Rada požaduje uzavřít s PT servisem smluvní vztah o realizaci chodníku mezi ulicí Purkyňovou a Hodovem.
- Rada schválila smlouvu o dílo na provedení technické a konzultační činnosti (územní plán) pro rok 2006 s firmou Atelier D+ za stejných podmínek jako pro rok 2005.
- Rada souhlasila s cenovým navýšením za servis výtahů v DPS a ve zdravotním středisku o 3,7% (oficiální procentuální nárůst cen služeb dle ČSÚ).
- Při prohlídce nebytových prostor vytypovaných pro vybudování bytů projektant navrhl možnost vybudovat v daných prostorách 4 bytové jednotky. Jednu v Kollárově ulici 1095, jednu v Prokopa Velikého 1346 a dvě (namísto původní jedné) v Prokopa Velikého 1347. Rada souhlasila s doplněním podání žádosti o dotaci o další byt a požaduje stanovisko komise výstavby k předloženým projektovým dokumentacím.
- Rada souhlasila s umístěním nápojového automatu v budově zdravotního střediska.
- Rada obdržela žádost obyvatel ulice E. E. Kische na zprůjezdnění ulice Atlasová. Hlavním důvodem je velmi špatný stav komunikace Šámalova a Glücksmannova. Radní se přiklonili k názoru, že ulice Atlasová by neměla být průjezdná pro nákladní automobily a těžkou techniku, ale pouze pro osobní automobily.
- Rada obdržela nabídku firmy Jas-air.cz na zhotovení leteckých snímků města s následným zpracováním do elektronické podoby, kterou však kvůli vysoké ceně nedoporučila.
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů dala v roce 2005 požadavek na zakoupení přenosných a vozidlových vysílaček. Rada souhlasila s provedením poptávkového řízení.
- Rada nesouhlasila se zařazením placené inzerce města do elektronického autoatlasu ČR.
- Ing. arch. T. Netušil předložil několik návrhů úpravy chodníku v Husově ulici. Ve všech případech se jedná o betonovou dlažbu, barevně členěnou, doplňky (stojany na kola, ozdobné kryty ke stromům, patníky, apod.). Byla vybrána varianta světle šedá, tmavě šedá a písková (okrová), tvar dlažby "klasiko". Bude provedeno poptávkové řízení na dodavatele stavby a bude uzavřena dohoda o provedení práce s Ing. arch. Tomášem Netušilem na návrh úpravy na severní straně Husovy ulice.
- Byla prověřena nájemní smlouva města s p. Hlávkou na prostory stavebního úřadu. Smlouva končí v roce 2007. Po dohodě je možno prodlužovat postupně o 1 rok, nájemné bude pravděpodobně zvýšeno. Společnost Multitec Bohemia nesouhlasí s radou navrženou výší nájemného po odbydlení investic (100 tis. Kč/měsíc) a jako maximální akceptovatelnou částku uvádí 500 tis. Kč/rok, propočtenou na patřičný počet měsíců. Radní s touto částkou souhlasí. Přesná doba trvání nájmu bude předmětem dalších jednání.
- Starosta navrhl zvážit využití rozlehlého pozemku na východním svahu Vinice.
- Rada byla informována o výsledcích architektonické soutěže na dostavbu areálu ZŠ. Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatném článku.
- Radě byla předložena žádost úvalské rodiny o mimořádnou finanční pomoc na zajištění péče o trvale těžce zdravotně postižené dítě. Rada souhlasila s poskytnutím finanční pomoci ve výši 72 000 Kč na zdravotní sestru, přednostně budou na tento účel použity sponzorské dary městu.
- Rada odvolává p. Smolíka na základě jeho žádosti z komise školské, mládeže a sportu.
- Rada obdržela k informaci souhrnnou statistiku městské knihovny.
- Sl. Hauserová je s dvouletým synem ubytována po exekuci z bytu v azylovém domě v Brandýse n. L. Ubytování jí končí v dubnu. Rada doporučuje poskytnutí pomoci při umístění do jiného azylového domu.
- Rada souhlasila s poskytnutím dočasné slevy na měsíčním nájemném nájemci nebytových prostor v DPS (Pečovatelské službě) ve výši 1 600,- Kč, a to z důvodu zapojení elektrických vysoušečů na vysoušení plísně. Částku město bude požadovat v rámci reklamačních řízení po dodavateli stavby PSVS, a.s.
- Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku u parkoviště na Úvaláku (max. 10m2) společnosti V.A.H.P., s.r.o., se sídlem Guth-Jarkovského 665, Úvaly, za účelem provozování pojízdného občerstvení. Podmínkou je uvedení požadavků na úklid odpadků, zachování veškerého lesního porostu, zkušební lhůta a možnost krátké výpovědní lhůty do nájemní smlouvy.
- Rada souhlasila s dodatky smluv Ropidu na zajištění dopravní obslužnosti od 1. 1. 2006. Celková částka se nemění, dochází k přesunům mezi linkami.
- Rada souhlasila s předloženým stanoviskem města pro územní řízení na stavbu: Přeložka silnice I/12 R1-Úvaly investoru ŘSD Praha. Hlavní body:
- Chybí vyjádření správce toku Výmola - Povodí Labe (do Přišimaského potoka a následně do toku Výmola je povoleno zaústění dešťových vod z nové zástavby na Slovanech, dále je počítáno se zaústěním odvodnění stavby nákupního střediska, drážního tělesa v souvislosti s provedením modernizace trati v úseku Praha-Běchovice - Úvaly a dalších připravovaných staveb dle schváleného územního plánu města).
- V předložené akustické studii požadujeme garantování splnění limitů hluku uvedených v dokumentaci EIA.
- V posudku EIA je uvedena povinnost doložení hydrotechnických výpočtů (stanovení objemu retenčních nádrží) - požadujeme doplnění.
- Odbor investic provede kontrolu současného stavu dlažby na chodníku podél zídky Pražská a případně bude uplatněn požadavek na opravu provedení.
- Rada souhlasila s umístěním stojanů na kola před prodejnami v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic. Na pořízení ani instalaci se město nebude podílet.
- Byla projednávána možnost vstupu do svazku obcí, který by se vytvořil (iniciátorem jsou Tismice) za účelem snadnějšího získávání dotací z EU - jednalo by se o právní subjekt sdružující více než 40 tis. Každý člen (obec) bude přispívat na činnost svazku částkou 2 000,- Kč měsíčně. Zatím rada doporučila členství celého "Svazku Úvalsko" spíše než pouze Úval.
- Rada opětovně projednávala možnost změny obce s rozšířenou působností pro město Úvaly. V současné době tuto funkci vykonává úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Agenda je postupně stahována z Prahy do Brandýsa a pro občany Úval se stává stále nedostupnější. Při uvažování změny jsou 2 možnosti - usilovat o získání statutu městské části Prahy nebo přejít pod Český Brod. Tento podnět rada navrhne na projednání zastupitelstvu.
- Přes opakované výzvy TJ Sokol dosud nepředložil doklad o likvidaci nebezpečného odpadu (eternitu), což bylo požadováno radou města a následně i zastupitelstvem jako podmínka pro finanční příspěvek města z důvodu možné kontroly ze strany nadřízených orgánů činných v ochraně životního prostředí.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Zamyšlení nad zimní údržbou ve městě

Vážení čtenáři, dovolte, abych se trochu rozepsala o problému, který nás všechny v zimním období velmi zajímá, a to je údržba silnic, chodníků a ostatních veřejných prostranství.
Letošní zima byla obzvláště štědrá ve sněhové nadílce i v náledí, takže bezpečné a udržované komunikace byly téměř každodenním tématem.
Bohužel se mi ani přes opakované výzvy nepodařilo přesvědčit majitele všech nemovitostí, že je potřeba sníh z chodníku odmést či zledovatělý chodník posypat. Mezi pravidelně neuklizené chodníky patří například roh ulic Vojanova a 28. října (čp. 320), levá strana ulice Smetanovy směrem od závor (čp. 238, 239, 200), roh Pražské a Maroldovy (čp.480), Jiráskova mezi prodejnou obuvi a nádražím, většina areálu nádraží ČD, chodník ČD od nádraží k podjezdu atd. Samozřejmě nelze vyjmenovat všechny "hříšníky", ale uvádím příklady, které jsou na velmi frekventovaných trasách pro pěší k nádraží a neustále se opakují. Upozorňuji, že na základě § 27 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích) v platném znění a v souladu s čl. 1 vydaného nařízení města č. 6/2005 (o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic v katastru města Úvaly) je povinnost vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, že odpovídají za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku způsobená mj. náledím nebo sněhem. V případě, že není tato povinnost plněna, lze na základě provedené kontroly dle čl. 3 nařízení uložit pokutu právnickým osobám do výše 200 000,- Kč (dle § 58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) a fyzickým osobám do výše 30 000,- Kč (§ 46 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších přepisů), pokud neprokáží, že skutečně nebylo v mezích jejich možností tuto závadu odstranit.
Problémem zůstala také průjezdnost komunikací. I tady se v několika případech stalo, že kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům nemohla projet radlice či posypový vůz, například opakovaně ve Štefánikově ulici v části od Raisovy k Hakenově, dále pak v Havlíčkově ulici, Fügnerova od čp. 416 výše, P. Velikého v části mezi bytovkami nebo Kollárova v úseku mezi Jungmannovou a Raisovou.
Vzhledem k mnoha telefonátům urgujícím posyp vozovky zveřejňuji pořadí úklidu místních komunikací, který je součástí výše zmiňovaného nařízení, abychom předešli polemikám, proč ta která ulice je uklizena dříve než jiná.

Údržba do 4 hodin
a) Komunikace
Jiráskova, Smetanova, Mánesova (k zrcadlu), Na Spojce, Klánovická, Dvořákova, Škvorecká, Nerudova, Maroldova, Dobročovická (od Fabráku ke státní silnici), Bezručova, Wolkerova, Havlíčkova, Jirenská (část k Purkyňově), Sukova I, Purkyňova, Komenského
Celkem více než 5 km.
b) Chodníky
přechody přes státní silnice, chodníky před objekty v majetku města (nám. Arnošta z Pardubic čp.18, 95, Jiráskova u BUS nádraží + č.p. 184), Pražská od přejezdu k ul. B. Němcové, z Wolkerovy ke zdrav. střed., před MŠ II, MŠ III, pěšiny pro chodce u benzínové pumpy, Bulharská, Raisova + č.p. 527, MDDM, Prokopa Velikého č.p. 1346, 1347, cukrovar přístupy č.p. 75, 105, 181, sídlo VPS (5. května)
c) Schody
Pražská-Havlíčkova, Nerudova-Komenského, Komenského-Hálkova, Dobročovická-Kladská, zdrav. středisko, podchod u železničního přejezdu
Údržba do 12 hodin
a) Komunikace
Mánesova (od zrcadla), Horova, 28. října
k nádraží, Vojanova, Žižkova, horní Pražská, B. Němcové, Jungmannova, Raisova, Erbenova, Rašínova, Grégrova, Škvorecká u cukrovaru, Ruská, Srbská, Chorvatská, Jeronýmova, ke koupališti, u kostela, Fügnerova
Celkem cca 6 km.
Údržba do 48 hodin
a) Komunikace
28. října - 2. část, Štefánikova, malá Raisova, Švermova, Hakenova, Palackého, Šmeralova, Klostermannova, Dobrovského, Tylova, Guth-Jarkovského, Máchova, Čelakovského, Foersterova, V. Nováka, Alšova, Kožíškova, Vrchlického, Prokopa Velikého, Kollárova, V. Špály, J. Lady, Šrámkova, Barákova, Čechova, U Obory, Táboritská, Jiřího z Poděbrad, Chelčického, Roháčova, U Starého koupadla, U Výmoly, U Kaberny, Tyršova, Kmochova, Kladská, Lužická, Rumunská, Bulharská, U Přeložky, Zahradní, Slovinská, Pod Slovany Přišimaská, cukrovar, Komenského, Hálkova, V Podhájí, Pod Tratí, Vydrova, Denisova, Sovova, Nad Koupadlem, Tovární, Muchova (k ČOV), Horova, Jirenská (2. část), Janáčkova, Fibichova, Ot. Březiny, U Lesa, V Zálesí, k cihelně, Sukova II, Purkyňova (zbytek), Šámalova, Glücksmannova, Atlasová Celkem 14,5 km.
b) Plochy
náměstí a Husova (plochy mimo vozovku), parkoviště u zdravotního střediska, parkoviště Jiráskova

Udržuje SÚS Říčany
Pražská, Husova, nám. Arnošta z Pardubic, Riegrova, ul. 5. května, Dvořákova, Škvorecká, Dobročovická (od krajské silnice), Přišimaská, Klánovická, Tuklatská

Neudržují se
a) komunikace
Na Ztraceném korci, Bendlova stezka, Zahradní (část), Do Hodova, Jirenská od č.p. 1107, cesta u bývalé Masny.
Nově vznikající ulice, které jsou vedeny jako orná půda a jsou v majetku soukromých majitelů (čtvrti Hodov, Hájovna, U Horoušánek).
b) schody
Žižkova - U Výmoly

Technické služby města mají k dispozici na údržbu jeden posypový vůz Avia a dva traktory s radlicí na prohrnutí ulic. Ostatní vozy údržby slouží pouze k dopravě posypového materiálu a pracovníci sypou komunikace ručně, tj. lopatami. Tzv. bobík je pak využíván pro odklízení sněhu z větších prostranství. V současné době zimní údržbu zajišťuje 10 lidí. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že není v technických ani lidských silách zabezpečit prohrnutí sněhu či posyp v celém městě během půl dne, jak si většina stěžovatelů představovala. V případě extrémních podmínek, kterými bylo třeba náledí na začátku února, to není možné ani během celého dne.
Nechceme přistupovat k řešení, které již zvolily některé obce či městské části Prahy ve snaze šetřit finanční prostředky a zároveň předejít stížnostem, což je rozhodnutí samosprávy o neudržování komunikací v zimním období. Prostě musíme být všichni soudní, nevyjíždět auty za každou cenu, případně jet pomalu, zajistit si vlastní posypový materiál na bezprostřední okolí vlastní nemovitosti a být opatrnější.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Veřejný anonym

V pátek 24. února 2006 byla u výjezdu z Úval směrem na Prahu umístěna na strom velká tabule s textem: "Starosta Černý, Kroutil a Horová tunelují pozemky obce". Text je sice anonymní, ale obvinění tří členů rady města je tak závažné, že považujeme za nezbytné reagovat.
1) Starosta města podal u Policie ČR podnět k prošetření z podezření na veřejnou pomluvu.
2) Nechápeme, proč někdo takovýmto způsobem prezentuje svůj názor, protože mohl zcela legálním způsobem vznést písemný dotaz na MěÚ a obdržel by písemnou odpověď. Pokud chtěl, aby o jeho pochybnostech věděla širší veřejnost, pak mohl tento dotaz vznést prostřednictvím Života Úval a odpověď by byla v tomto měsíčníku také zveřejněna.
Takto se můžeme pouze domnívat, co konkrétně měl anonymní autor na mysli. V posledních třech letech došlo pouze ke dvěma významným prodejům. V roce 2003 město prodávalo cca 80 tis. m2 pozemků v lokalitě Chorvatská společnosti Čechoslávie. Projednávání prodeje se protáhlo téměř na rok, prodej byl opakovaně veřejně projednáván na zastupitelstvu města, řádně vyvěšen a veškeré informace byly opakovaně zveřejňovány v Životě Úval. Druhým prodejem pak jsou pozemky pro výstavbu supermarketu potravin v ulici Škvorecká. I zde vše probíhá zcela standardním způsobem v souladu se zákonem a veřejnost je informována. Ostatní prodeje jsou nevýznamné, jedná se vždy o řádově desítky čtverečních metrů v rámci pozemkového vyrovnání.
Doufáme, že autor najde tolik odvahy, aby se přihlásil a vysvětlil, co konkrétně měl vlastně na mysli. Dotazy na pozemky i jiné důležité záležitosti města samozřejmě může vznést kterýkoliv občan.

Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka
Roman Kroutil

 

Architektonická soutěž na dostavbu školy

V únoru byla uzavřena soutěž architektů na dostavbu základní školy. Ze čtyř návrhů postoupivších do druhého kola byl vybrán vítězný. Porota opět zasedala ve složení Ing. arch. Tomáš Bezpalec (předseda), Ing. arch Ján Štempel, Ing. arch. Tomáš Hájek, Ing. arch. Antonín Polony, Ing. arch. David Vávra, Ing. Ivan Černý, Mgr. Jaroslav Březka, Ing. Blanka Morávková a Ing. Jana Horová. Hodnocení probíhalo celkem cca 9 hodin a návrhy byly posuzovány z hlediska finanční náročnosti stavby i následného provozu, architektonického hlediska, provozu školy jako takové (návaznost šaten, jídelny, tělocvičny, apod.).
Celkovým vítězem byl stanoven návrh arch. kanceláře A.LT ARCHITEKTI, v.o.s., Ing. arch. Petera Lacka a Ing. arch. Filipa Tittelbacha. Dle stanovených pravidel architektonické soutěže bude rozděleno mezi návrhy ve druhém kole na cenách celkem 800 tis. Kč.
Protože se jedná o investici, která je svým rozsahem pro naše město zcela zásadní, bude uspořádána vernisáž všech 26 zúčastněných návrhů (viz samostatná pozvánka).
Na doplnění informací uvádíme, že předmětem dostavby je nová tělocvična, jídelna (obojí jako multifunkční se samostatným přístupem pro veřejnost), centrální šatny a několik tříd.

Ing. J. Horová, místostarostka
Ing. I. Černý, starosta

 

Město ve spolupráci se ZŠ Úvaly pořádá
VÝSTAVU NÁVRHŮ NA DOSTAVBU AREÁLU ŠKOLY
Kdy: 17. 3. 2006 (pátek) od 15:00 do 20:00 hodin
a následně 18. 3. 2006 (sobota) od 9:00 do 12:00 hodin.
Kde: v prostorách Základní školy Úvaly
Návštěvníci výstavy mohou projevit svůj názor na vystavené návrhy v anonymní anketě.
V pátek při zahájení budou přítomni architekti - autoři soutěžních návrhů.
 


Místním organizacím a spolkům

Stejně tak jako každý rok, i letos budou přidělovány finanční příspěvky místním organizacím a spolkům. Pravidla budou stanovena na rozšířené radě dne 6. 3. 2006 včetně stanovení termínu pro podání (předběžně cca polovina dubna).
Sledujte prosím vývěsku MěÚ a www.mestouvaly.cz, kde bude vše zveřejněno. Informace bude možné získat také na podatelně nebo na e-mailu mistostarosta@mestouvaly.cz nebo tajemnik@mestouvaly.cz.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, požádal o zaslání připomínek pro zpracování nového jízdního řádu ČD na rok 2006/2007. Pokud mají občané návrhy či připomínky k jízdnímu řádu osobních vlaků Českých drah, mohou je doručit na adresu Městského úřadu v Úvalech, a to do 10. 3. 2006.

odbor investic MěÚ Úvaly

 

Informace občanům
V závěru roku 2005 byla rozšířena služba odboru dopravy - oddělení dopravně správních agend ve Staré Boleslavi o možnost objednání jednotlivých úkonů prostřednictvím internetu.
Na adrese www.brandysko.cz / Městský úřad / Informace odborů / odbor dopravy / on-line odbavování klientů (sjet na konec stránky on-line registrace) je možno objednat se až 3 měsíce předem v přesně stanovený den a hodinu k vyřízení potřebných úkonů.
Na stránkách www.brandysko.cz jsou rovněž zveřejněny formuláře, vztahující se k jednotlivým úkonům dopravně správních agend.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru MěÚ Úvaly

 

FINANČNÍ ÚŘAD Praha - východ
INFORMUJE VEŘEJNOST

Finanční úřad Praha - východ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni 15. 3. 2006 od 15.00 do 19.00 na Městském úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolena Vodě.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v "domácím" prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech a Městském úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolena Vodě vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ Praha - východ - tel. číslo: 225 332 237 nebo FŘ v Praze - tel. číslo: 257 004 211.
Informační linky budou v provozu v termínu od 20. 1. 2006 do 31. 3. 2006 (Po, St 8.00 . 17.00 h, Út, Čt 8.00 - 15.30 h, Pá 8.00 - 14.30 h).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění vašich daňových povinností.
Předem vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.

Finanční úřad Praha – východ

 

Prapor města Úvaly

Heraldická kancelář Dauphin předložila několik návrhů praporu města, které jsou v souladu s pravidly heraldiky a ze kterých je možné vybrat. Rozhodnutí podléhá zastupitelstvu města (16. 3.). Pro všechny zájemce jsou návrhy k dispozici pro vyjádření v podatelně MěÚ.

Ing. J. Horová, místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Zájezd do divadla

Kulturní komise při MěÚ Úvaly pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého dne 16. 3. 2006 na představení s názvem "Smíšené pocity".
Začátek tradičně v 19.00 h, odjezd od MěÚ v 17.30 h.
Pro bližší informace sledujte vývěsku u městského úřadu.
 


OZNÁMENÍ
TANEČNÍ KURZY V ÚVALECH
Taneční kurzy pod vedením tanečního mistra Jiřího Plamínka budou zahájeny 16. 9. 2006. Přihlášky přijímá p. Kušta v prodejně nábytku Rodinná pohoda, Smetanova 69, Úvaly (bývalý kulturní dům) v době: pondělí až pátek 9.00 - 18.00, sobota 8.00 - 12.00.
Kontaktní osoby:
Milan Kušta tel. 607 858 775
Veronika Kuštová tel. 777 617 217
Podrobné informace budou uvedeny v dubnovém čísle Života Úval.
Současně nabízíme taneční kurzy pro dospělé
(pouze páry), termín podání závazných přihlášek do kurzů pro dospělé do 31. 5. 2006 tamtéž.
 


Na návštěvě v městské knihovně

Historické počátky knihovny v Úvalech sahají až do roku 1862. Tehdy byl výtěžek uvítacího plesu pro nového faráře Františka Soukupa poskytnut na založení obecní knihovny, která měla v té době ve fondu 300 svazků. Sám pan farář věnoval prvních 70 knih. O tom, jak funguje úvalská městská knihovna v současnosti, jsem hovořil s vedoucí knihovny paní Ivou Krňanskou.
Kolik má městská knihovna čtenářů a kolik knih?
Počet čtenářů v městské knihovně už mnoho let kolísá mezi 550 a 630. Čtenáři mají v současnosti k dispozici přibližně 22 tisíc svazků, z tohoto počtu je přibližně 16 tisíc knih ve volném výběru a zbytek je ve skladech.
Jaké je přibližné věkové složení čtenářů?
Z celkového počtu čtenářů je dlouhodobě asi 30% dětí do 15 let, 23 % do 30 let, 32 % středního věku a 15% je důchodců. Všeobecně ale určitá část střední generace je natolik vytížená, že čas na knihu si málokdy najde. Velmi potěšující je, že do knihovny jsou zvyklé chodit děti a studenti, kteří zde nacházejí podklady pro studium.
O jaký typ literatury je mezi čtenáři největší zájem?
Jelikož je v knihovně velice dobře zastoupena naučná literatura, má přibližně polovina čtenářů zájem o tuto oblast. Jedná se nejen o encyklopedické publikace nebo publikace tematicky zpracovávající dějiny, ale také knížky o zahrádkářství, kuchařky a další. U beletrie se pomalu vrací zájem o kvalitnější typ literatury. Zatímco ještě nedávno si čtenáři půjčovali "sladší" romány nebo akční příběhy, nyní se pozornost čtenářů zaměřuje na lepší díla. Zrovna dnes jeden čtenář přišel s žádostí o výpůjčku nějakého románu, byť staršího, ale hlavně aby to bylo o něčem. A nebylo to plytké.
Které knihy se v loňském roce nejvíc půjčovaly?
Byly to tituly: Grisham J.: Poslední vůle (19x za rok), Nejlepší světové čtení (17x), v oblasti literatury pro děti Rowling J.: Harry Potter a Fenixův řád (14x), Kipling R.: Knihy džunglí (13x), u naučné literatury Slovník českých spisovatelů (17x) a kniha Overy R.: Rusové ve válce (12x).
V knihovně máte nejen nejnovější tituly, ale i starší knihy. Která je nejstarší?
Nejstarší knihy pocházejí zřejmě z původního fondu a datují se vydáním do let 1906 až 1910. Nejstarší je od Julia Zeyera: Vyšehrad, Kruh epických básní, vydáno v Praze roku 1906. Nyní obohatí knihovní fond nejstarších knih dar od duchovního správce Římskokatolické farnosti v Úvalech pátera Mgr. Marcinka. Dar tvoří soubor knih od spisovatele Aloise Dostála, které byly až donedávna uloženy na místní faře.
Vím, že knihovna odebírá též časopisy. Kolik jich nyní nabízíte?
Z celkového počtu výpůjček tvoří časopisy 30%. O časopisy je opravdu zájem.
Letos odebíráme 44 titulů periodik, snažíme se odebírat časopisy, které nejsou bulvár, naopak jsou spíše praktické, ať se jedná o úpravy domu nebo zahrady, ruční práce nebo hodnocení spotřebního zboží.
Neprojevilo se zvýšení čtenářského registračního poplatku v úvalské knihovně ze 40 Kč na 120 Kč na úbytku čtenářů?
Určitě se projevilo, ale úbytek počtu čtenářů nebyl takový, jaký jsem očekávala. Příjemně mě to překvapilo. Spíše se stalo, že jednu legitimaci využívá celá rodina, i když se to nemá.
Kolik peněz dostává městská knihovna v Úvalech na nákup nových knih a časopisů?
V loňském roce jsme od městského úřadu obdrželi na nákup celkem 140 tisíc korun. V současné době, kdy je na knižním trhu obrovská nabídka titulů, je potřeba nákup publikací provádět zodpovědně a systematicky nejen podle zájmu čtenářů, ale i s důrazem na kvalitu. Každoročně věnujeme 20 až 30 tisíc na nákup časopisů, přičemž 15 titulů odebíráme z tzv. remitend, které dostáváme s měsíčním zpožděním, ale ušetříme hodně peněz. Pro letošní rok nám rada města schválila částku jen 120 tisíc.
Co se Vám v posledních letech v městské knihovně podařilo?
Podařilo se nám uskutečnit řadu našich záměrů asi díky tomu, že jsem někdy tak neodbytná. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme například možná ještě dnes neměli v knihovně počítače, které jsme získali na základě grantů. Nyní čekáme, zda získáme další grant od Krajského úřadu Středočeského kraje na vybavení celé knihovny novými regály, jelikož současné pamatují ještě období, kdy byl knihovníkem pan učitel Koníček.
Jsou čtenáři s funkcí knihovny spokojeni? Čeho si asi nejvíce cení?
Myslím, že se snažíme být maximálně vstřícní vůči VŠEM požadavkům čtenářů. Naši čtenáři vědí, že když přijdou s požadavkem na zapůjčení nějakého titulu, který v knihovně nemáme, tak uděláme vše pro to, abychom jim v rámci meziknihovní výpůjční služby knížku sehnali a téměř vždy se to podaří. Čtenáři často přijdou s požadavkem vypůjčení tak neuvěřitelných titulů, o kterých jsme nikdy neslyšeli.
V řadě případů se jedná o unikátní texty, které se vyskytují v republice v jednom nebo dvou exemplářích a přesto je náš čtenář dostane. Dětem, které potřebují informace a materiály ke zpracování školních referátů, maximálně pomáháme při hledání. Velkým pomocníkem je internet, na který je knihovna už několik let napojena.
S čím jsou čtenáři nespokojeni?
Jednoznačně jsou nespokojeni se stísněnými prostory. Knížky jsou těsně namačkané v regálech a obtížně se s nimi manipuluje. Pro nové přírůstky nebudeme mít za nějaký čas volné místo. Ani ve skladech již nemáme místo. Ale k novým prostorám nám granty nepomůžou.
Existují čtenáři, kteří vypůjčenou knížku tak milují, že ji nevrátí nebo ji zcizí přímo v knihovně?
Při letní revizi v roce 2005 jsme zjistili, že se ztratilo téměř 200 knížek, které už asi nikdy neuvidíme. Stává se, že čtenář, který knihu nevrátil, se odstěhuje z Úval a naděje na vrácení výpůjčky je postupně mizivá. Určitý typ literatury se ztratil přímo v knihovně; máme sice podezření na jednoho člověka, ale protože jsme ho přímo nepřistihli, těžko mu je možné něco dokazovat. Takže i takoví čtenáři se vyskytují.
Jak probíhá spolupráce se základní školou?
Několikaletá spolupráce s místní základní školou je úžasná. Pokračujeme v besedách nad knihou, které výborně dělá paní Janurová a žáci i učitelé jsou nadšeni. Akce se školními dětmi organizujeme přesto, že jsou náročné na přípravu i vlastní průběh, především z důvodu stísněných prostor knihovny.
Co se vám v současné době nelíbí?
Po řadu let fungovala perfektní spolupráce s Okresní knihovnou v Říčanech, později přejmenovanou na regionální knihovnu. Krajský úřad Středočeského kraje nedávno rozhodl, že všechny stávající vazby zruší. Úvalská knihovna je nyní metodicky řízena knihovnou v Mladé Boleslavi. Tam budu jezdit na porady. Knihovna v Říčanech je nyní organizačně začleněna pod knihovnu v Benešově a například knihovna ve Škvorci je řízena knihovnou v Kutné Hoře.
Cože? Opravdu?
Ano, to se skutečně stalo. Přestože všichni ředitelé regionálních knihoven zásadně protestovali, toto rozhodnutí platí. Údajně budou lépe využity peníze. Na názor knihovníků nikdo z kraje nereflektoval. Prostě politika a rozdělování peněz od zeleného stolu, bez znalosti problému.

Knihovny patřily vždy mezi důležité kulturní instituce a i v současné době plní důležité poslání. Je potěšující, že úvalská knihovna patří mnoho let k místům, kde lidé nacházejí poučení i zábavu.
Za odpovědi paní Krňanské děkuje

Ing. Vladislav Procházka

 

Co najdete na internetu o Úvalech?

Už jste někdy na internetu zadali do vyhledavače "Úvaly" a čekali, až se vám vyhledají nejrůznější internetové odkazy?
Můžete si prohlédnout stránky města Úval, hasičů, úvalského fotbalového klubu, úvalské základní školy, městského domu dětí a mládeže, TJ Sokol Úvaly, Ouvalskýho Bigbeatu, Fitcentra Mamut a možná i informace o hudební kapele Divokej Bill.
Nejvíce mě zaujala stránka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly. Nečekala jsem vůbec, že naši hasiči mají nějaké internetové stránky, a k mému překvapení se nejenže ukázaly, ale dokonce byly velice aktuální. Navštívila jsem je necelý týden po požáru v bývalém cukrovaru v Úvalech. Už tam o tom byl článek, fotky požáru a z hasičského zásahu, na kterém se naši hasiči značně podíleli. Zanedlouho po požáru ubytovny v Mochově 7. 2. 2006 se na internetu objevil článek s fotkami i o tomto zásahu úvalských hasičů.
Vlastně jsem byla celkově příjemně překvapena, že o našem městečku Úvaly se dá najít tolik informací na internetu.
Je všeobecně známo, že internet je v dnešní době nejrozsáhlejším zdrojem informací. A nejen informací, můžete přes internet nakupovat, převádět peníze, dopisovat si e-mailem nebo přes ICQ, posílat esemesky, číst si nejnovější zprávy.
Ti, kteří doma, v práci nebo ve škole nemají přístup k internetu, si mohou zajít do Městské knihovny v Úvalech, kde se tahle možnost nabízí. Tak, kdo jste to ještě neudělali, neváhejte a prozkoumejte Úvaly přes internet.

Audrey Stemberg, studentka gymnázia

 

Zemřel Jaroslav Krejčí

Známý grafik a fotograf Jaroslav Krejčí, s jehož tvorbou jsme se měli možnost seznámit na výstavě v Úvalech 4. 12. 2005, zemřel 5. února 2006 ve věku 76 let. České kultuře bude tato osobnost výtvarného světa velice chybět.

Jana Pospíšilová

 

Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2005

Rok 2005 patřil mezi roky chladnější se střídáním vlhkého a suchého období. Počtem srážek patřil mezi průměrné.
8. leden byl nejteplejší za 230 let, bylo naměřeno +12 °C.
Od 18. ledna přišlo ochlazení a 27. ledna bylo -9 °C. Sníh napadl 13. 1. a o den později roztál.
22. a 23. 1. napadlo po 4 cm sněhu a ve dnech 25. - 28. 1. byla sněhová vrstva 9 cm vysoká.
V únoru se sníh udržel celý měsíc, byly silné mrazy (8. 2. to bylo -12 °C), 12. února bylo +10 °C, koncem měsíce opět 6-9 °C pod nulou.
Velké chladno jsme měli i v březnu, 3. 3. bylo -12°C a sněhová vrstva 8. 3. a 12. 3. dosáhla 15 cm, pak ale 15. 3. se oteplilo a sníh 17. 3. zmizel.
Koncem měsíce bylo již 10 °C. Duben se ničím zvláštním nevyznamenal, zato na konci května dosáhly teploty přes 33 °C, 30. 5. odpoledne byla silná bouře s kroupami, napršelo 28,4 mm.
V červnu se ve dnech 7. - 9. 6. ochladilo, jinak se střídalo teplé počasí s deštivým.
Začátkem července bylo chladno a deštivo - přes den vystoupily teploty maximálně na 10 °C a v prvních deseti dnech spadlo 110 mm srážek z celkových 153,8 mm.
10. 7. spadlo při bouřce 37,0 mm vody, padaly také kroupy.
Ve dnech 28. - 30. 7. nastaly opět extrémní teploty až 35 °C, potom přišla bouřka a ochlazení.
Celý srpen bylo většinou zataženo a poměrně chladno, ke konci se oteplilo.
Od 18. září bylo ráno jen 4 - 5 °C a přes den okolo 15 °C.
Říjen jako by se snažil vynahradit to studené a deštivé léto, bylo převážně slunečno, za celý měsíc pršelo pouze čtyřikrát.
Listopad zahájil mlhami a ochlazením, první sníh se objevil 18. 11., ale hned roztál, další den napadl poprašek, který vydržel 2 dny, konec měsíce byl již bez sněhu.
Toto počasí vydrželo do poloviny prosince, ve dnech 15. a 16. 12. foukal silný vítr a následovalo intenzivní sněžení -15 cm. 23. 12. nastala obleva, Štědrý den byl již bez sněhu s teplotou +5 °C, ale již 28. 12. začalo opět hustě sněžit a na Silvestra již bylo -10 °C, nejvyšší sněhová vrstva dosáhla 18 cm.

Takový byl tedy rok 2005 a nyní již pár číselných údajů:
leden 44,4 mm
únor 43,4 mm
březen 15,4 mm
duben 25,8 mm
květen 70,6 mm
červen 64,0 mm
červenec 153,8 mm
srpen 85,5 mm
září 35,8 mm
říjen 11,5 mm
listopad 17,7 mm
prosinec 39,8 mm
Celkem rok 2005 - 607,7 mm

Nejvyšší měsíční srážky - červenec - 153,8 mm
Nejnižší měsíční srážky - říjen - 11,5 mm
Nejvyšší denní srážky - 10. 7. - 37,0 mm
Nejvyšší sněhové srážky - 28. 12. - 16 cm
Nejvyšší sněhová vrstva - 19. 12. a 29. 12. - 18 cm

5. května uplyne 20 let od chvíle, kdy srážkoměrná stanice v Úvalech vznikla. Chtěl bych touto cestou vzpomenout na svého tchána pana Antonína Šťovíčka, který tuto stanici založil a provozoval ji až do své smrti v roce 1997. Na závěr tedy několik extrémů za celé sledované období:
Srážkové extrémy v Úvalech od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2005
Nejvyšší roční srážky - 2002 - 873,9 mm
Nejnižší roční srážky - 2003 - 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky - srpen 2002 - 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky - červenec 1990 - 4,3 mm
Nejvyšší denní srážky - 8. 7. 1996 - 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky - 24. 2. 1993 - 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva - 26. 2. 1993 - 35 cm
Nejvíce dnů beze srážek - červenec 1990 a květen 1992 - 27 dní
Nejméně dnů beze srážek - září 2001 - 8 dní

Ing. Jiří Veselý

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

ZACHRÁNĚNÝ ŽIVOT

V základní devítileté škole v Úvalech probíhá hodnocení prospěchu a chování žáků za I. pololetí. Před zraky všech spolužáků jsou odměňováni dva pionýři IV. tř., Jiří Borovička a Václav Lacina a tři pionýři VI. C třídy, Ota Bánský, Miloslav Kolařík a Adolf Fiala, za to, že zachránili spolužáka před utonutím.
Knížka s věnováním od Sdružení rodičů a přátel školy bude jim jistě hezkou vzpomínkou na celý život a ostatním dětem dobrým příkladem.
Docela obyčejný příběh. Několik chlapců se prohánělo po zamrzlém rybníku a hráli hokej. Jeden z nich se poněkud vzdálil a snažil se přejít na břeh po slabém ledu. Led praskl a chlapec se topil. Ostatní hoši ihned začali hledat vhodnou větev, aby kamaráda vytáhli. Led však stále praskal. Proto se větve chopili dva mladší a lehčí spolužáci za IV. třídy, a tak se jim podařilo tonoucího kamaráda přitáhnout na silnější led. Ještě ho pak promáčeného odnesli domů.

(Život Úval č. 3/1961)

 
 

L I T E R Á R N Í  K O U T E K

Co bych chtěla ...
Zbyňka Šolcová

Chtěla bych napsat báseň,
která by hnula světem.
Která by vrátila úsměv na tvář
všem nešťastným a smutným dětem.
Která by všechnu zlobu světa
proměnila v chmýří babího léta.
Bojím se válek a tiše zírám,
kolik vás padlo za oběť
vašim bludným vírám!
Nehledám sílu.
Hledám lásku!
Chci věřit dál,
že lepší dny se blíží.
Šeptám: prosím, milujme se!
Kdo miluje, ten přece neublíží.
(ukázka z dosud nepublikovaného souboru básní)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Gang ukradl auta za desítky milionů

Pronajatá stodola na Benešovsku se stala tajnou dílnou skupiny zlodějů aut. Trojčlenný gang se šéfem závislým na drogách se zaměřoval na krádeže zejména v Praze a jejím okolí, vozy často v úkrytu rozebírali na náhradní díly a rozprodávali.
Nyní je dopadli kriminalisté, kteří odhadují škody na několik desítek milionů korun. Bez zajímavosti není ani to, že trio stačilo ukrást za jediný den i několik vozů.
Proč nechávali kriminalisté trojlístek zlodějů řádit v metropoli od listopadu skoro čtvrt roku? "Museli jsme nejprve zajistit dostatečné množství důkazů a vyhodnotit celou řadu poznatků získaných operativně pátracími technikami," uvedl policejní mluvčí Ladislav Bernášek.
Zátah se odehrál ve středu minulého týdne v Úvalech u Prahy. Policisté dopadli dvaatřicetiletého muže přímo v ukradeném autě. O den později zadrželi i jeho dva kumpány. Následovaly výslechy a domovní prohlídky, při kterých kriminalisté zajistili necelou stovku náhradních dílů. Při jedné z domovních prohlídek policisté navíc zajistili i přenosný počítač, vybavený speciálním softwarem, který dokázal odblokovat řídicí jednotku a během velmi krátké chvíle umožnil odjet s vytipovaným vozem.
Vyšetřovatelé zatím zlodějské skupince prokázali přibližně třicet případů krádeží aut, předpokládají ale, že konečný počet odcizených vozů se bude pohybovat mezi 50 až 60. Pokud se to prokáže, za mřížemi mohou zloději strávit až dvanáct let.
(redakčně kráceno)

(dav)
(Mladá fronta DNES - Střední Čechy, 18. 1. 2006)

 
 

D I S K U S E

Všem řidičům a řidičkám projíždějící Muchovou ulicí ve čtvrti Hodov

Jsem maminka půlroční holčičky a majitelka tří koček.
Všichni víme, že děti a zvířata jsou na světě ti nejzranitelnější tvorové, navíc plně závislí na chování a přístupu jejich okolí.
Proto prosím za sebe a ostatní maminky, o kterých vím, že je tento problém také trápí - vy všichni, kdo projíždíte Muchovou ulicí rychleji, než byste měli - prosím, uvědomte si, že váš leckdy zbytečný spěch a příliš rychlá jízda mohou mít velmi tragický a bolestivý následek, jehož obětí budou ti nejzranitelnější.
Vzkaz tomu, kdo 13. 2. 2006 srazil svým autem v Muchově ulici mého kocoura - možná by vás pohled na bolestí trpící zvíře, které má rozdrcený ocas, stržený kus kůže z těla a táhne za sebou chromé zadní nohy - možná by vás tento pohled od další rychlé jízdy odradil.
Děkuji všem.

Markéta Jaklová

 
 

P O L I C I E

Úvěrových podvodů přibývá

V bankovním i nebankovním sektoru působí na českém trhu množství subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry. Řadě lidí se tak naskýtá možnost jakéhosi řešení jejich stávající finanční situace.
Jednotlivé společnosti si stanovují vlastní pravidla a podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů. Žadatelé o úvěr musejí splňovat alespoň minimální požadavky, které pro poskytovatele úvěru představují záruku návratnosti finančních prostředků. Společnosti se tímto způsobem snaží vyhnout riziku platební neschopnosti klientů, u nichž hrozí, že nebudou schopni dostát povinnostem, k jejichž plnění se smluvně zavázali.
Určujícím požadavkem bývá pravidelný příjem žadatele, jenž se uvádí ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Další kritéria, k nimž se přihlíží, jsou případné další dluhy zájemce a jeho dosavadní platební morálka.
Jestliže některá společnost z nějakého důvodu odmítne zájemci spotřebitelský úvěr poskytnout, pokusí se takový člověk zpravidla získat úvěr od jiného poskytovatele. Může se stát, že ani tam neuspěje. Aby úvěr získal, uchýlí se v krajním případě k podvodu a při sjednávání úvěrové smlouvy uvede nepravdivá fakta. Nejčastěji to bývají údaje, týkající se právě výše příjmů nebo zaměstnavatele. Taková jednání je však považováno za trestný čin a jakmile poskytovatelská společnost zjistí, že se klient takového jednání dopustil, oznámí věc policii.
V roce 2005 byl v celostátním měřítku zaznamenán značný nárůst této trestné činnosti. Na Praze - východ představují úvěrové podvody více jak polovinu zaznamenaných případů hospodářské kriminality. Úspěšnost policie při objasňování takových případů je však velmi vysoká. Kriminální statistiky za rok 2005 v České republice uvádějí až pětaosmdesáti procentní úspěšnost.
§ 250b trestního zákona stanoví, jaký skutek je považován za úvěrový podvod a jaká sankce hrozí za jeho spáchání. "Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy (či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace) uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, (subvenci nebo dotaci) na jiný než určený účel."
Podle výše způsobené škody se sankce stupňují. Jestliže pachatel svým jednáním způsobí škodu vyšší než 25 000 Kč, hrozí pachateli trest odnětí svobody v trvání šest měsíců až tři léta nebo peněžitý trest. Při škodě nad půl miliónu korun je horní hranice trestní sazby odnětí svobody osm let. Nejpřísnější postih, až 12 let vězení hrozí, přesáhne-li škoda 5 miliónů korun.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ Policie ČR Praha-východ

 

Při požáru ubytovny v obci Mochov zahynuli tři lidé

Dne 7. února 2006 v 9.26 byl operačnímu středisku okresního ředitelství PČR Praha-východ nahlášen požár v obci Mochov. Hořel objekt firmy Česká farma sloužící jako ubytovna.
Na místě zasahoval Hasičský záchranný sbor Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Sbor dobrovolných hasičů Úvaly, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Jirny. Požár se podařilo uhasit kolem druhé hodiny odpolední.
Šetřením na místě policie zjistila, že v objektu bylo ubytováno celkem 31 občanů cizí státní příslušnosti, kteří pracovali jako dělníci pro uvedenou firmu. V době vzniku požáru (přibližně v osm hodin ráno) se na ubytovně nacházelo sedm osob. Na základě výsledků dosavadního šetření a podle některých svědků lze předpokládat, že čtyřem z nich se podařilo z hořící budovy uniknout. Požár se však šířil velice rychle a uvnitř zůstali tři lidé.
Totožnost obětí požáru bude možno potvrdit až po vyhodnocení výsledků analýzy DNA. Policisté služby kriminální policie a vyšetřování PČR Praha - východ nadále pracují na objasnění okolností celé události. Přesnou příčinu požáru se dosud nepodařilo stanovit a hasiči nadále pokračují v šetření. Hmotná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 950 000 korun.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ PČR Praha – východ

 
 

Š K O L S T V Í

Poločas na ZŠ a hodnocení výsledků žáků

Škola je plná života celý školní rok. Probíhá výuka, jezdí se na exkurze, výlety a školy v přírodě, probíhají a konají se akce pro žáky i rodiče, prostě jsou dny "obyčejné", ale také sváteční. Školní rok 2005/6 už běží na plné obrátky 5 měsíců a takovým svátečním dnem je i 31. leden. Každý žák si odnáší domů hodnocení své pololetní práce - pololetní vysvědčení. Někdo je spokojený, někdo trochu zklamaný, jiný možná kráčí s obavami, co řeknou doma. Také letos mnozí školáci hleděli k tomuto dni s obavami. Známky a kázeňské přestupky, které se před rodiči snažili skrývat po většinu pololetí, vyjdou v tento den najevo. Jak rodiče zareagují? Pro nejedno dítě se jedná o vysoce stresovou situaci, která, bohužel, čas od času vyústí i do tragického konce. Je opravdu důvod k takovému krajnímu řešení? Kdo v takovém případě pochybil? Žák, učitel, rodič,…? Je chyba v komunikaci, je vůbec hodnocení žáků spravedlivé, co se vlastně pod známkou skrývá, co se hodnotí,…?
To jsou otázky, které nás asi napadají nejčastěji. Rád bych v této souvislosti stručně informoval o zásadách hodnocení a klasifikace žáků, jimiž by se měl každý učitel na naší škole řídit a které jsou v souladu s naším vnitřním klasifikačním řádem.

Základní zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, hodnocení musí být adresné.
V souladu s cíli programu by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové.
Při hodnocení by měl učitel sledovat:
1. v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích předmětů (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky podstatné, důležité pro sledování a pochopení dalšího učiva, jak rozumí učivu, jak chápe smysl a význam učiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností,
2. jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů (slovních i písemných), při řešení poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a získané vědomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách běžného života,
3. jak žák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat získané vědomosti a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak se umí srozumitelně, souvisle a věcně vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovoru), na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, sdělovat své zkušenosti, zážitky, vysvětlovat své názory a pracovní postupy,
4. jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů a procesů, jak dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, jak dovede zdůvodňovat, vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a jevech samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opřít o argumenty,
5. jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce, jak dovede pracovat s učebnicí, pracovními sešity a listy, atlasy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v různých zdrojích a jednoduchým způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat různé nákresy, schémata, grafy, přehledy,
6. jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě (jak si žák utváří kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a činů lidí, v jaké míře je otevřený a vnímavý k hodnotám národního společenství, k národním tradicím a k národní kultuře, jaký má vztah k svému domovu, přírodě, životnímu prostředí, jak dovede pečovat o své zdraví),
7. jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaživý, zda dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům, zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského soužití).
Také letos byla hodnocena práce, snaha, aktivita, zapojení do výuky, apod., které vynaložili žáci v jednotlivých předmětech. Bilancování probíhalo i v třídních kolektivech, které také hodnotily nejen chování jednotlivců, ale i přípravu a zapojení do výuky. Kromě prvňáků přineslo vysvědčení něco nového i žákům devátých tříd a jejich mladším kamarádům, kteří se hlásili na víceletá gymnázia nebo konzervatoře. Letos poprvé obdrželi i výstupní hodnocení. Novinku přináší nový školský zákon. Třídní učitelé do výstupních hodnocení napsali, jaké úrovně vzdělání žák dosáhl, jaké jsou jeho možnosti, nadání, jaké má předpoklady pro další vzdělávání nebo jak se choval v průběhu školní docházky. Objevily se v něm například i soutěže a olympiády, kterých se zúčastnil. Hodnocení by mělo sloužit středním školám jako jeden z podkladů pro přijímací řízení.
Jeho současný význam vidím v tom, že se ve známkách na vysvědčení nemůže v úplnosti zachytit všechno, co žák umí a v čem vyniká a co by mu mohlo při dalším studiu a kariéře pomoci. Paradoxem však je, že základní školy musí nyní hodnotit oblasti, které se budou systematicky sledovat až od zavedení vlastního školního vzdělávacího programu, který se nyní na většině škol teprve rodí. Domnívám se, že podle současné reakce ředitelů středních škol nebude mít výstupní hodnocení adekvátní váhu ani při přijímacím řízení.
Hodnocení za 1. pololetí 2005/6
V 1. pololetí bylo chování jednoho žáka hodnoceno jako uspokojivé (2). Bylo uděleno 5 ředitelských důtek, 13 důtek třídního učitele a 15 napomenutí třídním učitelem.
Chtěl bych při této příležitosti vyzvat rodiče, kteří byli v pololetí překvapeni a nespokojeni se známkami na vysvědčení, k intenzivnější spolupráci a vstřícné komunikaci. Jsem přesvědčen, že pokud sledujete výsledky svých ratolestí průběžně, nemůže být vysvědčení pro vás překvapením. Pochvalte děti i za dílčí úspěchy, povzbuďte je do další práce. Zlobit se v pololetí nebo na konci školního roku nemá opravdu význam. Raději si s dětmi častěji popovídejte a stanovte si společně reálné cíle, které průběžně kontrolujte. Věřím, že se nám tak společným úsilím podaří nástrahy druhého pololetí úspěšně zvládnout.

Mgr. Jaroslav Březka

Statistika prospěchu a docházky
 


Připravujeme školní vzdělávací program
(2. část)

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:
- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk).
- Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace).
- Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie).
- Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět).
- Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství).
- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis).
- Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova).
- Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova).
- Člověk a svět práce (Člověk a svět práce).
Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem.
V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné. Učivo je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů.
Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí.
Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání. Propojení jednotlivých témat umožňují nové efektivní metody práce.

Ing. Blanka Morávková

 

Základní škola hledá
aprobované učitele
a hospodářku školy

Základní škola v Úvalech hledá od 1. 9. 2006 aprobované učitele (AJ, Př, TV, CH, 1.ST. - nejlépe v kombinaci s HV).
Možnost ubytování jednotlivců v budově školy a učitelské dvojice ve služebním bytě 3+1 I. kategorie.
Základní škola v Úvalech hledá od 1. 7. 2006 hospodářku školy.
Kontakt: 281 981 946, 281 981 974 zsuvalypv@iol.cz
 


Zprávy MDDM Sezóna tanečních soutěží 2006 byla zahájena

V lednu jsme odstartovali účast na soutěžích roku 2006 žebříčkovou soutěží v disko dance 21. 1. v Radotíně.
Byla to premiéra dětí v soutěži dvojic. Na svou první disko soutěž jely Katka Milerová, Tereza Rothová (21. místo) a Alice Pechová, Jana Maroušková (17. místo) se svou trenérkou Lenkou Polákovou.
O týden později se již probojovala děvčata do semifinále v Ostrově nad Ohří a Karolína Rothová si zkusila start v sólech kategorie MINI.
Další soutěž v Třeboni byla vypsána pro disko i hip hop v jeden den. Duo Alice s Janou se poprvé předvedlo ve finále a celkový zisk bodů ze třech startů je vynesl na 1. místo kategorie dětí B. Holky si ale zkusily i sóla v kategorii C (Alice skončila 8. a Jana 6.) Druhá dvojice je po dvou startech celkově 11.
V hip-hopu se umístili v juniorech David Procházka na 6. a Gábina Nováková na 14. místě, v HVK Eliška Babocká na 16., Bára Zajacová na 3. a duo Blanka Veselá s Gábinou Novákovou na 4. místě.
Všem tanečníkům gratulujeme k úspěšnému startu a těšíme se na jejich další úspěchy.
Tanečníci formací moderního tance Rytmus IV., Rytmus II. a EB se během ledna a února představili na 6 předtančeních na plesech v Praze a v Úvalech. Soutěže formací nás teprve čekají a podle výsledků regionálních kol 25. 3. a 1. 4. se uvidí, jak daleko se letos naši tanečníci dostanou.

Alena

 

MDDM Úvaly zve všechny děti na
Dětský karneval
4. 3. 2006 do sokolovny v Úvalech ve 14 h
K tanci a do skoku hraje pan Miroslav Kočárník.
!!!Soutěž masek!!!
Vstupné 30 Kč

MDDM v Úvalech pořádá
7. 3. 2006 v 15 hodin v DPS
divadelní představení
VÝLET S LENKOU DO TRAMTÁRIE

Městský dům dětí a mládeže Úvaly
pořádá v sobotu 11. a v neděli 12. 3. 2006 od 8.30 do 15.30 h v MDDM
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ
Každý účastník si odnese domů hotový výrobek.
Začínat budeme s menším košíkem.
Cena kurzu je 200 Kč,
které zaplatíte při přihlášení + materiál podle spotřeby.
Přineste si svačinu, pití a dobrou náladu.
Přihlášky u pí Pospíšilové na telefonu 281 981 934.
Bereme maximálně 10 lidí.

Turistický kroužek MDDM Úvaly pořádá
11. 3. a 25. 3. 2006
S dětmi PRAHOU bez nudy
- Vycházky s hrami
- Trasy vhodné pro děti
- Zajímavosti a pověsti
- Nahlédnutí do historie

11. 3. vycházka plná her do Chuchle

25. 3. pochod parkem Podvinní
Informace u O. Procházkové

MDDM v Úvalech pořádá
21. 3. 2006 v 15 h v DPS
divadelní představení
Z pohádky do pohádky s Lenkou

Březen v tanečním oddělení MDDM Úvaly
3. - 5. 3. Mistrovství republiky HipHop a DiskoDance Prostějov - ml. děti
11. 3. Hronovské jablíčko - ml. děti
25. 3. Mistrovství republiky Electric Boogie České Budějovice - ml. děti
25. - 26. 3. Region - scénický tanec - Salesiánské divadlo Praha – děti
 


ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mateřská škola Úvaly, Pražská 525 ředitelka: Jaroslava Hejnicová
Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260 ředitelka: Šárka Trojánková

Zápis do mateřských škol a Den otevřených dveří se koná 14. 3. 2006: 10.00 - 11.30 h, 15.00 - 16.30 h.
Přihlášky do mateřských škol je též možno vyzvednout od 6. 3. 2006 na MŠ a termín odevzdání je do 17. 3. 2006 na MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech:
- trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech,
- dosažení věku dítěte 3 let v srpnu daného roku,
- matka i otec zaměstnáni (rodič - samoživitel v zaměstnání upřednostněn),
- sourozenci již školku navštěvují,
- denní docházka do školky,
- u loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ,
Tato kritéria budou použita v případě, že zájem o umístění do mateřské školy je větší než kapacita mateřské školy.
 


DĚTSKÝ BAZÁREK Pro sezónu JARO - LÉTO

III. MŠ, Úvaly, Kollárova ulice - u nás můžete prodat i pořídit použité i nové dětské oblečení, obuv, hračky, sportovní potřeby, atd. …
v PÁTEK 24. 3. PŘÍJEM od 15.00 do 19.00 - věci určené k prodeji označte prosím dobře připevněnou cedulkou s vámi určenou cenou
v SOBOTU 25. 3. PRODEJ od 8.00 do 11.30
v SOBOTU 25. 3. VÝDEJ od 17.00 do 17.30 - neprodaných věcí a vašich utržených peněz
Svou účastí podporujete děti ze III. MŠ
Informace na tel. 602 853 477, 602 830 602
 


Odpolední program v MŠ Kollárova

Ráda bych se vyjádřila k odpolednímu režimu dětí v MŠ Kollárova.
V oddělení předškolních dětí byl od 6. 1. 2006 zaveden nový režim a odpolední klid na lůžku není povinný. Tento režim lze však provozovat pouze za plného stavu personálu.
Od října byla přijata nová síla k pedagogickému personálu, ale nikoli na "nespací třídu", ale na zajištění základního provozu MŠ, protože nám byl po letech navýšen normativ na 7 pedagogů na 4 třídy.
V současné době máme 2 třídy s odpoledním odpočinkem a 1 třídu "nespací", kam se zařazují děti z předškolního oddělení. U mladších dětí neuvažujeme o zrušení odpoledního odpočinku z hlediska přirozených potřeb dítěte.

Š. Trojánková, řed. MŠ

 
 

S P O R T

Z minulosti sportovního klubu S. K. Úvaly

V několika příštích vydáních měsíčníku Život Úval otiskneme výňatky ze sborníku Dvacet let S. K. Úvaly, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti 20. výročí založení tohoto sportovního klubu. Příspěvky přinesou pohled tehdejších pamětníků na dobu, kdy skupina dobrovolníků zapálených pro sport vytvořila v prostých podmínkách základ, na kterém stavěly další generace. K tomu bylo zapotřebí, jak je v následujícím příspěvku výstižně uvedeno, "opravdové a úplné kamarádství, nadšení pro sport a láska k tomu, co jsme dělali z ničeho." Je potěšující skutečností, že úvalské kluby mají bohaté sportovní tradice a i v současnosti se najdou obětaví jedinci, kteří jsou ochotni pro úspěchy úvalského sportu mnohé vykonat.
Účelem této vzpomínky není pět chvály na dřívější nadšení sportovců, kteří stáli u kolébky klubu, jenž má svou dvacetiletou tradici i dobré sportovní jméno. Jest prostou vzpomínkou, více méně konstatováním fakt, která jsou ve sportovním okruhu Úvalkům známa. Přesto myslím, že vzpomínka zaujme mladé a že i staří si rádi se mnou vzpomenou.
Bylo nás několik - z větší části mladíků, starých necelých 20 let. Byli jsme studenti, dělníci, úředníci i učňové, všichni dobří kamarádi. Chodívali jsme potají hrát kopanou na louku, která byla vhloubena mezi silnicí Úvaly - Jirny a železniční tratí na Prahu, tam, kde dnes jest nádražní skladiště a skladiště uhlí. Dále byl naším eldorádem plácek, kde dnes stojí vila dr. Horáka a konečně tam, kde jest volný prostor u vchodu do Lido bio na Úvaláku. Jak je patrno, nebylo mnoho výběru a my jsme se spokojili s tím, co bylo.
Ovšem kopací míč byl pro nás nedostižný ideál. Vyráběli jsme míče, jako všichni nadšenci kopané v té době, z punčoch. Později stali jsme se velkovýrobci míčů z hadrů se zvláštním čtverečkovaným síťováním. Tato výroba se postupně zdokonalovala, až dospěla vrcholu tím, že jsme vyráběli obaly z voskovaného plátna, což sloužilo k tomu, že míče nepropouštěly vodu do svých útrob. Každý si dovede velmi dobře představit, co znamenalo pro nás namočení takového míče, co bylo uražených špiček u bot, tzv. krokodýlů. Přesto znamenal tento vynález pro nás ohromný krok kupředu.
To byla první fáze slavné úvalské kopané.
Žeň pro nás kopáče byla v době prázdnin, kdy přijíždívali do Úval "Pražáci". Sem tam se mezi nimi vyskytl dobrodinec finančně silnější, než jsme byli my, a přinesl z Prahy kopací míč - merunu, jak jsme tady říkali. To byly pro nás svátky. Při té příležitosti si vzpomínám na první vystoupení mužstva Úval (ne ještě S. K. Úvaly).
Bylo to v letních měsících - tuším v roce 1918. V Nových Jirnech bylo tehdy mnoho Pražanů, kteří měli skutečný kopací míč. Ovšem že se k jejich sluchu donesl věhlas úvalských sportovců. Neměli nic jiného na práci, než vyzkoušet své umění v kopané na nás. Vyzvali nás tudíž na přátelský zápas, který se měl konati na louce pod Holou Hostýní - "U barvírny." Podmínky byly velmi jednoduché, jako ve sportu v tehdejší době, tj. sraz v neděli dopoledne, míč přinesou hosté. Tím byl zápas ohlášen. Soudce byl náhodný sportovec, který měl jakési ponětí o kopané nebo který měl právě rozbité koleno a nemohl nastoupit za své mužstvo.
Ani se nepamatuji, kdo tento památný zápas pískal. Taky dnes již nevím, kdo za nás nastoupil. Vím jen tolik, že jsme se šťastně sešli. Bylo nás na každé straně přibližně deset. Věřte mi, že nevím, jak jsme se postavili na předepsaná místa, ale hrálo se. Branky nahrazovaly odložené šaty, úbory sváteční šaty s vyhrnutými kalhotami a košile s tvrdým límečkem a kravatou. Prohráli jsme tehdy asi 8:0.
V bráně jsme se vystřídali všichni. Prostě, když někdo pustil branku, svedlo se to na neschopnost brankáře a šel tam jiný, který prý to dovede lépe. Než jsme se všichni vystřídali, byl debakl hotov. Nedivte se, vždyť to bylo pro některé z nás úplnou novinkou hrát se skutečným míčem! Přece však měl tento zápas vliv na další vývoj sportu u nás. Začalo se totiž uvažovat o založení nějakého "kroužku", který by se věnoval kopané se skutečným míčem. Tento kroužek nám měl k tomu dopomoci.
Příštího jara se již začalo s organizací kroužku, z kterého se později vyklubal klub S. K. Ouvaly. Bylo nás asi 20. A byli to zase titíž, kteří již tehdy účinkovali v popsaném zápase. Průměrný věk byl asi 19 let.
Jak jsem již řekl, nebylo toho mnoho, co jsme měli do začátků, ale bylo opravdové a úplné kamarádství, nadšení pro sport a láska k tomu, co jsme dělali z ničeho. Po důkladných trénincích na hřišti pod školou rozhodli jsme se vystoupit veřejně s S. K. Klánovice. Šli jsme hrdinně do boje a věřte, čekali jsme veliký "náklad", zvláště když vyrukovaly jejich "kanony". V dresech, improvisovaných každým samostatně z vlastních domácích prostředků, připadali jsme si uboze, ale nechtěli jsme zklamat své věrné příznivce, kterých bylo velmi mnoho, mezi nimi většina těch, jichž dnes na hřišti není vůbec vidět. Snad poprvé v životě jsme hráli o 11 hráčích a na mnohých z nás to bylo znát, že při nástupu neví, kam se má postavit. Ale když začala hra, bylo to jiné. Hráli jsme s chutí a výsledek 3:3 proti - tehdy na nás velmi rutinovanému - soupeři byl výsledkem velmi dobrým.
Po zápase bylo ohromné nadšení v celých sportovních Úvalech, zvláště v klubu. Nezapomenu nikdy na tento zápas, který v nás vzbudil mnoho radosti a chuti k další houževnaté práci. Základ byl položen, hlásili se další nadšenci a výsledek, dnešní hřiště, reprezentuje důstojný stánek pro ty, kteří chtějí pěstovat kterýkoli sport. Ohlédněte se nezaujatým okem. Co klubů kolem nás bylo založeno a opět padlo, kolik klubů na celé trati Praha - Kolín i v Praze může se pochlubit tak krásně položeným hřištěm s tak dokonalou výbavou? Myslím, že i mnohé ligové kluby by nám mohly závidět.
Můžeme být právem hrdi a spokojeni s vykonaným dílem, avšak přece: je vše takové, jaké by mohlo být? Mnohé jsme předčili, ale jsou též kluby, které jsou dále, ačkoli začínaly stejně s námi. Jsou dále hlavně po stránce sportovní výkonnosti. I my máme možnost dostati se dále, schopné členy máme, podmínky též. Uvažujte!
(pokračování příště)

J. Suchomel

 
 

K U L T U R A

ÚVALŠTÍ CHOVATELÉ ZABODOVALI

21. - 22. ledna 2006 se uskutečnila tradiční zimní výstava králíků, holubů a drůbeže spojená s Okresní soutěží holubů. Návštěvníci mohli zhlédnout na 390 králíků 30-ti plemen, 350 holubů 20-ti plemen a 20 voliér hrabavé a vodní drůbeže. Jako každý rok bylo možno nakoupit nejen kvalitní chovný materiál, ale i dobrý nedělní oběd.
Již několik let chovatelé usilují o tři Poháry města Úval v jednotlivých odbornostech.
Z úvalských chovatelů získali Pohár města př. Jindřich Beran (holub Modena - 95 b.) a př. Eugen Kolář (kohout Zakrslé rousné trojbarevné - třída Elita). Pohár města za nejlepšího králíka získal př. Jan Brda (Vídeňský modrošedý - 96 b.) z Prahy.
V soutěži mladých chovatelů holubů se na 1. místě umístil Josef Boubín s pětičlennou kolekcí plemene Česká čejka modrá pruhová hladkonohá (467 b.).
V soutěži mladých chovatelů králíků se na 2. místě umístila Kristýna Kotusová se čtyřčlennou kolekcí králíků národního plemene Český červený (373,5 b.).
V soutěži o nejlepší kolekci králíků se na 3. místě umístila Jitka Kotusová (Vídeňský modrý - 374 b.).
Ve velmi atraktivní okresní soutěži holubů (přihlašuje se 5 pětičlenných kolekcí), které se účastnilo 6 organizací, jednoznačně zvítězila ZO Úvaly (2341 b.) před druhou ZO Kamenice (2329 b.) a třetí ZO Všestary (2322 b.). V jednotlivcích: 1. Jindřich Beran (472 b.); 3. Martin Dvořák (469 b.); 4. Jaroslav Telekeš a Jaroslav Poděbradský (oba 468 b.).

A jak dopadla soutěž v rámci ZO Úvaly?
Odbor králíků: 1. Karel Vorlíček (Castorex - 377 b.); 2. J. Kotusová (Vídeňský modrý - 374 b.); 3. K. Kotusová (Český červený - 373,5 b.).
Odbor drůbeže: 1. Ladislav Rezek (Landenská husa šedá - 46 b.) a Eugen Kolář (Zakrslá rousná trojbarevná - 46 b.);
2. Ing. Petra Pajasová (Hedvábnička bílá rousná - 45 b.).
Odbor holubů: Velký pohár (5 dospělých holubů) - 1. J. Beran (modena - 472 b.);
2. M. Dvořák (Český stavák - 469 b.); 3. J. Poděbradský (King - 468 b.).
Malý pohár (3 výletci z předchozího roku) - 1. M. Dvořák (Český stavák - 282 b.);
2. J. Telekeš (King - 281 b.); 3. J. Beran (Modena - 279 b.).
Ale i chovatelé z ostatních organizací si přišli na své, neboť bylo rozdáno ještě 25 čestných cen na králíky, 3 na drůbež a 19 na holuby.
Na závěr děkuji městu Úvaly za sponzorský dar v podobě tří Pohárů města a všem návštěvníkům, kteří si i přes značnou nepřízeň počasí našli cestu k našemu chovatelskému areálu.
Zvláštní poděkování patří žákům ze Speciální školy v Úvalech za pomoc při pátečním posuzování zvířat. Jejich účast oceňujeme každý rok a jsme rádi, že je práce se zvířaty baví.

za ZO Úvaly Ing. Petra Pajasová

Foto: Vítěz výstavy - holub modena chovatele J. Berana - Pohár města Úval - Foto Jindřich Beran
Foto: Josef Boubín ml. - vítěz v kategorii mladých chovatelů (holub česká čejka modrá pruhovaná) Foto Jindřich Beran
Foto: Kristýna Kotusová a její králík z kolekce českých červených (2. místo) - Foto Jindřich Beran

 

Hledáme nové členy

Možná se vám vaše dítě zmínilo, že ve středu 8. 2. přišli do školy zástupci sboru dobrovolných hasičů z Úval. Navštívili jsme děti ve druhých až šestých třídách, popsali jsme jim naši celoroční činnost a pozvali je mezi nás do kroužku mladých hasičů.
Noví zájemci mají možnost přijít do hasičského domu (Klánovická 918, Úvaly) v pátek 3. 3., nebo každý další pátek od 16.00 do 18.00 hodin, kdy máme pravidelné schůzky mladých hasičů.
Mohou se zde dozvědět další informace o našem kroužku, prohlédnout si hasičský dům a zapojit se do naší činnosti.
Těšíme se na každého nového člena, kterému je 7-18 let. Jedná se o kolektivní sportovní kroužek.
I naši dospělí kolegové hledají do svých řad nové členy. To je příležitost i pro rodiče a hlavně pro tatínky, kteří jsou ochotni udělat něco navíc a pomáhat při záchraně osob a jejich majetků, v případě požárů, živelných pohrom, nehod, havárií apod.
Informace o našem sboru a jednotce naleznete na: http://uvaly.oshpv.cz

Za mladé hasiče: Alena Tesařová,
vedoucí oddílu: Radek Šindelář,
starosta SDH Úvaly: Miroslav Šindelář

 

Statistické údaje o požáru v areálu bývalého cukrovaru

Na místě zasahovalo 13 jednotek sboru dobrovolných hasičů:
Úvaly, Škvorec, Kolovraty, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Jirny, Říčany, Mnichovice, Doubek, Struhařov, Mukařov, Veleň, Nové Jirny.
Dále Hasičský záchranný sbor Říčany, HZS Kolín, HZS Český Brod, HZS Stará Boleslav a 3 stanice HZS hl. města Prahy (Strašnice, Chodov, Satalice).
U zásahu se vystřídalo 131 zasahujících hasičů, 26 ks cisteren, 4 ks výškové techniky, týlový kontejner s nosičem a 2 osobní vozy.
Během zásahu zamrzlo 5 ks CAS (především ovládacích prvků čerpadel) a 2 ks výškové techniky.
Spotřeba hasiv: 471 m3 vody.
Teplota ovzduší během zásahu: kolem - 15°C.
Předběžná škoda 8 mil. korun, příčinou požáru bylo topidlo vlastní výroby ve spojení s vadným komínem.
Zdroj: Hasičský záchranný sbor
Fotografie z této události jsou na: http://uvaly.oshpv.cz
 


POZVÁNKA

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Úvaly, zve členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 25. března 2006 ve 14.00 h ve společenské místnosti hotelu "Budka" v Úvalech.

za výbor m.o. STP Úvaly Loskot

 

PŘIPRAVUJEME

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdružení v Úvalech, připravuje na 21. dubna 2006 přednášku a besedu s odborníkem na slovo vzatým, známým z televize i rozhlasu, panem RNDr. Stanislavem Peleškou RADY PANA PELEŠKY na téma: Jaro na našich zahradách, zahrádkářská poradna, péče o pokojové rostliny.
Bližší informace přinese dubnové číslo Života Úval. Těšíme se na vás.

 

C Í R K E V

85 let Náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech

Slavnostní bohoslužby se konají v neděli 5. března 2006 od 14 hodin v Husově kapli v Úvalech, Pražská 180.
Bohoslužby povede ThMgr. Karel Bican, biskup pražský.

85 let náboženské obce CČSH v Úvalech

Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech si v neděli 5. března 2006 při slavnostních bohoslužbách v Husově kapli za účasti
ThMgr. Karla Bicana, biskupa pražského, a dalších hostů připomíná 85 let svého trvání.
Nelze opomenout, že dnešní CČSH v Úvalech byla založena 10. března 1921 ve Škvorci, tehdejším sídle duchovní správy celého dnešního regionu města Úvaly a spádových obcí. Většina zakládajících členů náboženské obce tehdejší Církve československé žila právě ve Škvorci. Je zajímavé, že se hodně jednalo o zemědělce a živnostníky. Celkem náboženská obec zahrnovala 1446 příslušníků a 304 školních dětí.
Náboženská obec po prvních desetiletích svého rozvoje v ČSR překonala těžkou dobu německé okupace a éru protektorátu, ale i tíživé období po II. světové válce. Svoji činnost nezastavila ani v období totalitního tzv. reálného socialismu, uvítala "sametovou revoluci" a postupné nastolování demokratických svobod v celé společnosti, účastnila se na podpoře referenda o vstupu naší republiky do Evropské unie. A působí v Úvalech, Škvorci, Českém Brodě a okolí i dnes, i když ve zcela jiných politických a společenských, ale i mezinárodních podmínkách. Dnes náboženskou obec tvoří společenství v Úvalech při Husově kapli, diaspory ve Škvorci, v Újezdě nad Lesy (městská část Praha 21), v Českém Brodě a křesťanské společenství v Domově důchodců v Úvalech. Náboženská obec za pomoci členů, příznivců, spolupracovníků farního úřadu v Úvalech a rady starších zrealizovala v roce 2003 svůj sen, představu, později konkrétní cíl; po 82 letech svého trvání zakoupila v Úvalech nemovitost na Pražské ulici čp. 180, která při zachování vnějšího rázu byla nákladem 2 mil. korun upravena na vlastní zařízení CČSH v Úvalech - Husovu kapli a faru s bytem pro farářku. Husova kaple byla slavnostními bohoslužbami za účasti nejvyšších církevních hodnostářů a představitelů města otevřena v neděli 2. března 2003. Náboženská obec má dnes 155 členů různého věku, různých profesí, dětí i hodně důchodců. Tolik jsme se dozvěděli z pamětní knihy náboženské obce vedené od roku 1929 a zahrnující mapování činnosti od svého vzniku v roce 1921 až po poslední záznam 30. prosince 2005.
Zeptal jsem se paní farářky Mgr. Jitky Pokorné na současnost, jak žije dnešní náboženská obec po 85-ti letech?
Potěšující je růst žádostí na farní úřad o udělení SVÁTOSTI KŘTU a SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ v Husově kapli, formou hry se osvědčila a rozvíjí KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA HROU pro děti, činnost pěveckého ekumenického KOMORNÍHO SBORU CHRISTI ÚVALY, pravidelného účastníka Festivalu duchovní hudby, pořádaného Církví československou husitskou každoročně v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, nad kterým má naše obec patronát, tradicí se již staly pravidelné ekumenické bohoslužby křesťanů všech církví v Úvalech a v Českém Brodě, v pašijovém týdnu před Velikonocemi společné velkopáteční bohoslužby naší církve s Českobratrskou církví evangelickou ve Škvorci a v Újezdě nad Lesy, na Velikonoce uvádění pašijového příběhu Král Židů, na státní svátek věnovaný k uctění výročí upálení Mistra Jana Husa se hraje hra Mistr Jan v podání dětí z křesťanského dramatického kroužku, dále pořádání besed typu Hovorů o křesťanství, besed se známými osobnostmi, přednášek, literárních pořadů, promítání filmů s biblickými příběhy, komponovaných kulturně společenských cyklů, které vrcholí ne v závěru kalendářního roku, ale na počátku církevního roku. Široký zájem veřejnosti si získala adventní ekumenická setkávání v Úvalech, ve Škvorci, v Českém Brodě s koncertem Komorního sboru CHRISTI Úvaly a jeho hosty, a štědrovečerními vigiliemi, lidově nazývanými "půlnoční" v naší Husově kapli, provázených zpěvem výborných - Marty Ženaté ze Škvorce a začínajícího zpěváka, velikého talenta Martina Vydry z Úval. Kaple mnohdy vzhledem ke své kapacitě ani nestačí pojmout tolik návštěvníků. Již třetím rokem se úspěšně rozvíjí spolupráce s Městským domem dětí a mládeže v Úvalech, především s jeho dramatickým oddělením, která každoročně vrcholí společným nacvičováním a uváděním lidové hry o narození Ježíše Krista na zahájení Adventu. Farní úřad v Úvalech společně s radou starších také vydává dvouměsíční občasník pro členy a sympatizanty, pro propagaci a informovanost provozuje vlastní internetové stránky www.sweb.cz/ccsh_uvaly.
Husova kaple v Úvalech a fara CČSH se tak staly jedním z dalších kulturně společenských a duchovních míst ve městě, náboženská obec je živá a aktivní. Církev československá husitská v Úvalech se zviditelnila a vstoupila do podvědomí občanů města, kteří ji začali více vnímat. Určitě nás těší, že i představitelé města tuto skutečnost oceňují a přiznávají více než kdykoliv jindy podíl naší církve ve městě na rozvoji kulturního a společenského života občanů.
Mnoho jsme slyšeli o programu pro děti nazývaném Křesťanská výchova hrou. Můžete nám, paní farářko, přiblížit, o co jde?
Je to poměrně jednoduché, vyžaduje to mít prostor a umět se vžít do dětských duší, jejich mentality. V našem programu Křesťanská výchova hrou se dětí "učí" porozumět biblickým příběhům nácvikem a účinkováním ve scénkách, hrách, rozvíjení této aktivity formou různých soutěží a zpěvem křesťanských písniček pro děti. V křesťanském kroužku výtvarné činnosti se děti učí zacházet s různým materiálem a různým výtvarným technikám, zde mi byla výborným rádcem paní akad. sochařka Hana Benešová, a snaží se tak výtvarně vyjádřit a pochopit různé křesťanské pojmy a výjevy.
V letošním roce je do programu při Husově kapli v Úvalech zapojeno 12 dětí bez ohledu na církevní příslušnost.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, místním orgánům, institucím, i ostatním křesťanským církvím, našim občanům za podporu a pomoc při vytváření příznivých podmínek pro rozvíjení činnosti naší náboženské obce a vyjádřila přesvědčení, že tomu tak bude i nadále. Již dnes se těšíme na další spolupráci.
Paní farářko, děkuji Vám za rozhovor.

Ing. Vladislav Procházka

Foto: Štědrovečerní vigilie "Půlnoční" 2005, zpívá Martin Vydra
Foto: Komorní sbor Christi při svatodušní bohoslužbě
Foto: Křest dětí v Husově kapli

 
 

H I S T O R I E

Páni ze Smiřic na škvoreckém panství

V loňském roce 2005 již uplynulo 445 let od sjednocení městečka Úvaly přikoupením panského dvora Hostín s panským dvorem Hodov a jejich začleněním ke škvoreckému panství v roce 1560 Albrechtem ze Smiřic. Po více než dvou stoletích tak došlo k opětovnému spojení obou částí Úval, které od této doby již trvale zůstaly pod vládou jediné vrchnosti na škvoreckém panství.
Kdo to vlastně byli páni Smiřičtí ze Smiřic a kde se najednou ve středních Čechách objevili?
K významnému obratu v dějinách škvoreckého panství a městečka Úvaly došlo v první polovině 16. století. Po smrti držitele škvoreckého panství Čeňka z Klinštejna odkoupil od dědiců v roce 1532 celé panství Zikmund Smiřický ze Smiřic, který byl bratrem manželky Čeňka z Klinštejna1).
První zprávy o rodu Smiřických jsou z počátku 15. století, kdy jeho zakladatel Jan Smiřický ze Smiřic zasahoval do dění v celých Čechách. Jeden z jeho vnuků Zikmund býval ve službách uherského krále Matyáše Korvína, později se vrátil do Čech a začal budovat rodové dominium. Vedle škvoreckého panství, včetně Úval, koupil roku 1544 také Náchod a mnohá jiná panství. Za své hlavní sídelní místo si zvolil Náchod a rod zde přetrval až do roku 1620. Zikmund měl tři syny - Jaroslava, Albrechta a Jindřicha. Nejstarší syn Jaroslav zdědil škvorecké panství se Škvorcem a s polovinou městečka Úvaly a později si přikoupil rozsáhlé panství se zámkem Kostelec nad Černými lesy, z kterého učinil hlavní venkovské sídlo rodiny. Dosáhl vysokých funkcí u dvora císařů Ferdinanda, Maxmiliána a Rudolfa. Nejmladší Zikmundův syn Jindřich dostal Hrubou Skálu (Skály), Návarov, Semily a Hořice, prostřední Albrecht Náchod a také Miletín, který později prodal, a místo něj zakoupil od bratra Jaroslava Škvorec. Albrecht po své smrti v roce 1566 zanechal sedm dětí, z nichž za povšimnutí stojí dcera Markéta, budoucí matka Albrechta z Valdštejna2).
Pro historii škvoreckého panství a Úval má ze tří Zikmundových synů největší význam prostřední Albrecht, který v roce 1560 rozšířil škvorecké panství přikoupením sousedních dvorů Hostín a Hodov. Po více než dvou stoletích tak došlo k opětovnému spojení obou částí Úval, které od této doby již trvale zůstaly pod vládou jediné vrchnosti.
Po smrti Albrechta Smiřického zdědil v roce 1567 škvorecké panství jeho syn Václav. Zdá se, že Václav Smiřický byl jediným členem rodu, který během svého života získal ke škvoreckému panství bližší vztah. Na škvoreckém panství rozvinul rozsáhlou stavební aktivitu, která se dotkla také samotných Úval. Ale ještě za života Zikmunda Smiřického došlo kolem roku 1545 k přestavbě středověkého hradu ve Škvorci na renesanční zámek a k úpravám přilehlého poplužního dvora. Období největší stavební aktivity však pochopitelně nastalo teprve za vlády jeho vnuka Václava. Kolem roku 1575 byl renesančně přestavěn farní kostel sv. Petra a Pavla v Horkách, jehož interiér obohatila náročně zdobená kamenná kazatelna. Stejně jako při většině ostatních kostelů na Kouřimsku působili také na horecké farnosti utrakvističtí kněží, z nichž je však písemnými prameny doložen roku 1532 pouze farář Duchek. Renesančních úprav se v době vlády Smiřických dočkaly kolem roku 1557 také kostely sv. Jiří v Hradešíně a sv. Martina v Rostoklatech. Přestože je velmi pravděpodobné, že se stavební aktivita na škvoreckém panství dotkla také samotných Úval, nezachovaly se však o tom žádné konkrétní zprávy. Vzhledem ke skutečnosti, že v letech 1540 a 1607 postihly Úvaly ničivé požáry, lze zde předpokládat četné opravy a přestavby většiny soukromých domů i veřejných budov. Zřejmě velkou pozornost věnoval Václav Smiřický obnově zaniklých vesnic v blízkosti lesa Vidrholce. Roku 1589 byla znovu vysazena opuštěná ves Lhota, kde zřejmě došlo také k obnově tamního kostela sv. Václava. Neúspěšný byl asi pokus o nové osídlení vesnice Slavětice. V letech 1587 a 1589 se zde připomíná pouze pustá tvrz.
Písemnými prameny je doložen častý pobyt Václava Smiřického ze Smiřic ve Škvorci, odkud mohl nejen sledovat dění u dvora císaře Rudolfa II. v Praze, ale též se pohybovat ve stínu luxusního sídla jeho strýce Jaroslava v Kostelci nad Černými lesy. Přímo na škvoreckém zámku také nakonec Václava Smiřického v roce 1593 zastihla smrt3).
Protože po smrti Václava Smiřického zdědil škvorecké a náchodské panství jeho teprve tříletý syn Albrecht Václav, spravovala majetek vdova Dorota Smiřická ze Šternberka. O čtyři roky později ve vysokém věku a bez potomků umírá Václavův zámožný strýc Jaroslav Smiřický a titul vladaře nad hlavními rodinnými statky dědí jeho nejstarší žijící synovec Zikmund z hruboskalské rodové větve, zastávající funkci komorníka císaře Rudolfa II. a hejtmana Kouřimského kraje. Ten zemřel v roce 1608 a tak převážnou část smiřického dominia získal jeho nejstarší syn Jaroslav.
Nadějný vývoj i na škvoreckém panství byl však náhle přerušen nečekanou smrtí Albrechta Václava, který zemřel roku 1614 v Černém Kostelci (dnešní Kostelec nad Černými lesy) ve věku pouhých 23 let. Po smrti Albrechta Václava připadlo i škvorecké panství a Úvaly v roce 1614 Albrechtu Janovi, synovi někdejšího poručníka Albrechta Václava, pana Zikmunda Smiřického na Skalách. Mladý Albrecht Jan, který tak ve svých rukou soustředil veškerý majetek obou větví rodu i pozůstalost po bezdětném prastrýci Jaroslavovi a páni Smiřičtí se stali nejmocnějším rodem v království, byl jedním z hlavních iniciátorů pražské defenestrace4) císařských místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic z oken Pražského hradu 23. května 1618. Podle svědků se mladý Smiřický vlastními silami postaral o písaře Fabricia, aby pádem z okna doprovázel své protektory5). Zpočátku se dokonce zdálo, že by se mohl stát novým českým králem po sesazení habsburského vládce. V nejvznešenějších evropských protestantských domech pro něho hledali nevěstu6), ale dědičná tuberkulóza ho sklátila do hrobu. 18. listopadu 1618 zemřel ve svém pražském paláci. Jeho bratr Jindřich Jiří trpěl těžkou psychickou nemocí a nemohl se proto ujmout správy opuštěného rozsáhlého panství, proto poručnictví nad ním převzala jeho sestra Markéta Salomena, která vstoupila do služeb nové české královny7). Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 uprchla z Čech a spěšně následovala "zimního krále" na útěku do Slezska.
Rozsáhlý majetek Smiřických podléhal konfiskaci, neboť zemřelý Albrecht Jan Smiřický byl posmrtně odsouzen jako přední rebel a jeho sestra Markéta Salomena emigrovala. Poté získal více jak polovinu majetku Smiřických ve středních Čechách, včetně škvoreckého panství a Úval, Albrecht z Valdštejna, který své nároky odvozoval z příbuzenského vztahu8), druhá polovina ve východních Čechách byla zabrána pro císaře a posléze prodána Trčkům z Lípy.
Vzestup vladyckého rodu Smiřických ze Smiřic protestantského utrakvistického vyznání v českých dějinách mezi politicky vlivné rodiny na začátku 15. století vzbudil méně pozornosti než zánik téhož rodu, mezitím povýšeného do panského stavu, o dvě století později. To už se Smiřičtí zapsali do podvědomí současníků svým bohatstvím i politickým vlivem.
Když na samém začátku stavovského povstání, v listopadu 1618, zemřel Albrecht Jan, jeden z povstaleckých předáků, zanechal po sobě největší majetek v celých Čechách. A protože z celé rodiny Smiřických zůstaly naživu pouze sestry Markéta a Kateřina a duševně těžce nemocný Jindřich Jiří, stala se otázka dědictví záminkou ke sporu, který se rozrostl do obrovských rozměrů9).
V roce 1622 přiznal císař na přímluvu místodržitele knížete Karla z Lichtenštejna Albrechtovi z Valdštejna právo volně zacházet s majetkem Smiřických. Za to Valdštejn prodal v roce 1623 škvorecké panství svému spojenci knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Od tohoto roku začala 325-letá éra vlády Lichtenštejnského rodu nad škvoreckým panstvím a městečkem Úvaly, od samého počátku s prosazováním silné rekatolizace místního obyvatelstva.

1) Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV. Fotoreprint Argo Praha 1998.
2) Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV. Fotoreprint Argo Praha 1998.
Balbín B.: Krásy a bohatství České země. Panorama Praha 1986.
3) Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV. Fotoreprint Argo Praha 1998.
Sedláček A.: Místopisný slovník historický království Českého. Fotoreprint Argo Praha 1998.
4) Defenestrace - svržení z okna.
5) Martínek M.: Jičín proslavil až loupežník. Právo, Praha 2/2005.
6) Měla se jí stát hanavská vévodkyně Kateřina Belgica, příbuzná krále Fridricha Falckého, vůdce Protestanské unie, a v době stavovského povstání až do bitvy na Bílé Hoře v roce 1620, českého "zimního krále".
7) Manželky Fridricha Falckého, tzv. zimního českého krále"
8) Matka vévody Albrechta z Valdštejna, velitele vojsk Katolické ligy, pocházela z rodu Smiřických.
9) Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XV. Fotoreprint Argo Praha 1998.
Sedláček A.: Místopisný slovník historický království Českého. Fotoreprint Argo Praha 1998.
Balbín B.: Krásy a bohatství České země. Panorama Praha 1986.
Halada J.: Lexikon české šlechty. Akropolis Praha 1992.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje: RubesWebDesign, Úvaly