www.mestouvaly.cz/zivotuval 

4/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

Vítězný návrh architektonické soutěže na dostavbu areálu Základní školy v Úvalech
detail

detail

V období od července roku 2005 do února 2006 proběhla dvoukolová otevřená architektonická soutěž na dostavbu areálu základní školy. Z 26 návrhů byl vybrán porotou jako vítězný projekt od pražské architektonické kanceláře A.LT architekti - Ing. arch. Peter Lacko a Ing. arch. Filip Tittelbach. Veřejnost se mohla se všemi návrhy seznámit na výstavě ve dnech 17. - 18. 3. 2006 (vítězný návrh byl označen), kde proběhla také anketa názorů návštěvníků.
S výsledky budou čtenáři seznámeni v příštím čísle Života Úval.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
1 jednání

- Rada projednávala materiály určené pro jednání zastupitelstva (vše bude podrobněji uvedeno v dalším čísle ŽÚ v rámci zpráv z veřejného zasedání zastupitelstva).
- Uskutečnilo se jednání rady se zástupci TJ Sokol (smluvní vztahy mezi TJ Sokol, městem a Českou spořitelnou, nájem prostor pro ZŠ, potřeba investic do sokolovny, financování opravy střechy v roce 2005, nová nájemní smlouva atd.). TJ Sokol vyslovil zklamání nad přístupem města, kdy je v rámci dostavby ZŠ počítáno také s tělocvičnou, dále nespokojenost s uveřejňováním negativních zmínek o TJ Sokol v časopise ŽÚ. Potvrdili neúnosný technický stav podlahy a stropů včetně podloubí, který se dále zhoršuje i kvůli využívání sokolovny školou pro míčové sporty. Nájemné z původní smlouvy neodpovídá současným nákladům na provoz sokolovny, je žádáno o navýšení na zhruba 400 tis. Kč/rok a jednorázová investice do oprav 1,4 mil. Kč.
Pozn.: Zastupitelstvo dne 16. 3. 2006 schválilo roční nájemné 400 tis. Kč/rok a výdaj 1,1 mil. Kč, o jehož přesném využití pro TJ Sokol bude rozhodnuto na červnovém zasedání.
- Rada souhlasila s požadavkem p. Kolaříka na úpravu mechanické regulace průtoku na mostě u Fabráku (min. 3 prkna zvedat z mostu - nyní jsou zvedána přímo z toku, což je způsob pro obsluhu velmi nebezpečný).
- Rada byla informována o zamítnutí odvolání několika obyvatel proti územnímu rozhodnutí na modernizaci železniční trati. Další možnost je pouze soudní cestou, což ale již nebrání pokračovat v přípravě stavby.
- Rada souhlasí s uzavřením dohody se správcem a majitelem komunikace a mostu v Riegerově ulici za účelem výstavby kanalizačního řadu.
- Rada souhlasí s podáním žádosti o zvýšení kapacity MDDM na 800 žáků.
- Rada projednávala situaci v ulici Chorvatská. Přestože investor stavby má používat vlastní provizorní komunikaci s výjezdem do Škvorecké ulice, neustále dochází k průjezdům těžké stavební techniky ulicí Chorvatskou (výjezd proti ulici Slovinská). Komunikace je v neúnosném stavu a přístup pěších je značně ztížen. Obyvatelé si oprávněně stěžují. Vzhledem k tomu, že město opakovaně ústně i písemně investora žádalo o zjednání nápravy a situace se nezměnila, je navrhováno komunikaci jednorázově dát do pořádku prostředky města (stažení bahna a vyštěrkování), osadit dopravní značení a zamezit průjezdu těžké stavební techniky. O spolupráci bude požádána Policie ČR.
- Rada souhlasí s provedením poptávky na zpracování návrhu změn územního plánu města.
- Rada souhlasí se zadáním projektových prací na vodovod a splaškovou kanalizaci v ulici Hálkova s firmou Reprogas, s.r.o., cena 165 221,- Kč včetně DPH. VaK Mladá Boleslav zaslal k informaci skutečné výsledky hospodaření za rok 2005.
- Rada města souhlasí s provedením chybějících revizí elektro a kotelen u objektů v majetku města.
- Starosta informoval o autobusovém spojení Úval s Rohožníkem. Od června 2006 by měly být zařazeny do jízdního řádu 4 páry spojů (zatím předběžný návrh).
- Veřejně prospěšné služby (VPS) jsou organizační složkou města, a proto by měl být vedoucí jmenován zastupitelstvem. Rada souhlasila s návrhem místostarostky jmenovat vedoucím p. Jiřího Konečného a jeho zástupcem p. Petra Prchala.
- Starosta informoval o jednání u hejtmana Středočeského kraje dne 8. 3. (problematika dostavby firmy ESSA Czech, přítomen zástupce Parlamentu ČR, vedení firmy a společnost Czech Invest).
- Na základě petice obyvatel z ulice E. E. Kische byl dočasně umožněn průjezd osobních vozidel z ulice Atlasová do ulice E. E. Kische z důvodu havarijního stavu ulic Šámalova a Glücksmannova. Následně město obdrželo od obyvatel ulice Atlasová stížnost na tento průjezd. Zatím průjezd rušen nebude.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Uzavírka Škvorecké ulice

Město Úvaly oznamuje, že v souvislosti s provedením definitivního povrchu ve Škvorecké ulici (silnice č. II/101) v úseku od světelné křižovatky po křižovatku s odbočkou na Přišimasy bude opětovně provedena uzavírka, a to v termínu od 4. 4. 2006 - 30. 4. 2006.
Upozorňujeme, že konečný termín uzavírky je závislý na klimatických podmínkách - v případě nepříznivého počasí bude termín uzavírky prodloužen.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Uzavírka Riegrovy ulice

V souvislosti s pokračováním prací na výstavbě splaškové kanalizace v ul. Riegerově v úseku od trafostanice ke křižovatce s ul. 5. května byla povolena Městským úřadem Brandýs/L. odborem dopravy uzavírka této komunikace v termínu od 1. 4. 2006 - 31. 5. 2006. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením.
Upozorňujeme, že konečný termín uzavírky je závislý na klimatických a technických podmínkách provádění stavby.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Upozornění řidičům!

V průběhu měsíce dubna proběhne strojové čištění úvalských komunikací. Sledujte, prosím, místní značení a vývěsky, aby čištění nebránila zaparkovaná vozidla.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Usnesení
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se konalo 16. 3. 2006 v sálku DPS Úvaly

Usnesení č. Z - 001/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností Rady města Úvaly za období od 15. 12. 2005 do 16. 3. 2006.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 002/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na pozemku města parc. č. 3466/1 k.ú. Úvaly u Prahy ve prospěch SK Úvaly - stavba šaten a sociálního zařízení.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 003/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s vedením trasy vodovodní přípojky pro plánovaný RD se zázemím a kanceláří autodílny na poz. parc. č. 298/16 k.ú. Úvaly u Prahy přes pozemky ve vlastnictví města č. parc. 778, 368 a 369/1 k.ú. Úvaly u Prahy.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 778, 368 a 369/1 s právem chůze a jízdy po těchto pozemcích. Podmínkou je, že investor nebude požadovat zbudování přístupové cesty k pozemku parc. č. 298/16 k.ú. Úvaly u Prahy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 004/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí pro stavbu přeložky silnice I/12 s trvalým záborem části pozemků ve vlastnictví města č. parc.: 3956, 335/15, 3932/1, 3933/2, 3955/7, 3957/13, 3957/23,3960/7, 3960/8 a 534/1 k.ú. Úvaly u Prahy. Na trvalý zábor bude po geometrickém zaměření výměry pro stavební povolení vypracována investorem kupní smlouva - ceny dle znaleckého posudku.
Tímto souhlasem zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje shora uvedených částí pozemků a pověřuje městský úřad vyvěšením tohoto záměru na úřední desce v zákonné lhůtě před konečným schválením prodeje těchto částí pozemků zastupitelstvem města
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 005/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí pro stavbu přeložky silnice I/12 s dočasným záborem části pozemků ve vlastnictví města č. parc.: 3956, 335/15, 3664/1, 3932/1, 3933/2, 3955/7, 3957/13, 3957/23,3960/7, 3960/8 a 534/1 k.ú. Úvaly u Prahy. Na dočasný zábor bude po geometrickém zaměření výměry pro stavební po- volení vypracována investorem nájemní smlouva - ceny dle znaleckého posudku
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 006/06
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení zastupitelstva města č. 9 písm. e) ze dne 10. 12. 1996.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 007/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se záměrem odkoupení celého pozemku KN p.č. 2919/2 k.ú. Úvaly u Prahy od pí Lorencové.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 008/06 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje záměr prodeje části pozemku KN parc.č.299/1 k.ú.Úvaly u Prahy o výměře cca 1434 m2 a pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
Pro: 0 Proti: 10 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 009/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zprávou auditora za rok 2005.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 010/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje hospodaření města za r. 2005.
Příjmy ve výši: 96 788 674,07 Kč
Výdaje ve výši: 93 962 720,50 Kč
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 011/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s., kdy město uhradí celý zbytek jistiny +50% úroků (dle smlouvy). TJ Sokol bude následně splácet měsíčně 30 tis. Kč + úroky tak, jak tomu bylo dosud, a to až do poloviny roku 2007, kdy by měl být splacen celý dluh + úroky uhrazené městem České spořitelně, a.s.
Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 012/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zvýšením částky za pronájem tělocvičny z 360 000,- Kč na 400 000,- Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 013/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s navýšením kapitoly 3113/5909 o částku 1 100 000,- Kč na rekonstrukci sokolovny. O způsobu čerpání této částky bude rozhodnuto na červnovém jednání zastupitelstva města.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 014/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje předkládané změny rozpočtu 2006 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Výše příjmů: 83.749.619,- Kč, výše výdajů: 83.749.619,-Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 014/06
Zastupitelstvo města Úvaly podle § 84 odst. 2 písm.b/ zákona č. 128/2000Sb. o obcích / obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění:
I.    s c h v a l u j e:
návrh změn IIc) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2-dokumentace zpracovaná Atelierem D+, Na okraji 11, Praha 6,
II.    v y m e z u j e:
závaznou část schválených změn č. IIc) ÚPnSÚ Úvaly obecně závaznou vyhláškou, kterou se doplňuje a mění vyhláška o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly ze dne 11.12.1995 ve znění pozdějších změn a doplňků.
III.    b e r e    n a    v ě d o m í:
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 23. 1. 2006 pod čj.: ÚSŘ/5913/05/Če k návrhu změn IIc), uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a sousedních obcí a souladu s vyšší územně plánovací dokumentací. - příloha č. 3,
3. že nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a připomínky ostatních osob - příloha č. 4.
IV.    u k l á d á:
1. zajistit vypracování registračního listu a jeho odeslání nadřízenému orgánu územního plánování,
2. opatřit schvalovací doložkou všechna paré změn č. IIc),
3. zajistit zaslání vyhlášky a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 015/06
Město Úvaly v souladu se zák. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a zák. 128/200 Sb. (zákon o obcích) v platném znění:
I.   r u š í:
povinnost předložení zastavovacích studií, studií nového využití území a podrobnější územně plánovací dokumentace v lokalitách:
Výpustek lokalita 2, Na Slovanech lokalita 11, K Hostínu 34, V Rohožni lokality 5, 6, 7, lokalita 33 mezi železniční tratí a silnicí I/12, Hostín, Cukrovar lokalita 30, Vinice, Státní statek, Dobročovická lokalita 44
1) ve schváleném ÚPnSÚ Úvaly,
2) ve vymezení závazné části,
3) ve vyhlášce o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly ve znění pozdějších změn a doplňků.
II.   u k l á d á:
odboru investic zajištění zpracování novelizace vyhlášky o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly ve znění pozdějších změn a doplňků v souladu s tímto usnesením. Vyhlášku zpracuje Atelier D+, Na okraji 11, Praha 6.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 016/06
Zastupitelstvo města Úvaly příslušné podle § 30 zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění k pořízení změn ÚPnSÚ Úvaly schvaluje v souladu s § 31 zák. 50/1976 Sb. v platném znění pořízení změn Vd) ÚPnSÚ Úvaly - lokalita Na Vinici, změna funkčního využití z orné půdy na veřejnou zeleň, parky a aleje.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 017/06
Zastupitelstvo města Úvaly zvolilo Hanu Drahotovou, bytem P. Velikého 1390, Úvaly a Jaromíra Tesaře, bytem Maroldova 1322, Úvaly, přísedícími Okresního soudu Praha - východ.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 018/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje kronikářský zápis (včetně příloh) za rok 2005, předložený kronikářem města Dr. Pokorným.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 019/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje nové názvy ulic pro Radlickou čtvrť: Lipanská, Želivského, Rokycanova, Milíčova.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 020/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje jako vlajku města návrh č. 9.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 021/06
Zastupitelstvo města Úvaly nesouhlasí s vybudováním chodníku v Riegerově ulici formou podloubí.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 022/06
Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje vedoucím veřejně prospěšných služeb pana Jiřího Konečného a jeho zástupcem pana Petra Prchala.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 023/06
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 024/06
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti výboru prevence kriminality.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 025/06
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého zastupováním města Úvaly na valné hromadě Středočeské plynárenské, a. s.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 026/06
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého zastupováním města Úvaly na valné hromadě Středočeské energetické, a. s.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 027/06
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, zastoupený předsedou spolku p. Mgr. Miloslavem Olivou, zastupováním při podávání žádosti a následné administraci žádosti/projektu v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 dle podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) investiční záměr c): 2. skupina - osvojování schopností.
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města Ing. Ivana Černého k podpisu pověření Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín (viz výše). Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
 


Všem úvalským organizacím a spolkům

V roce 2006 město bude přidělovat finanční dary v celkové výši 400 tis. Kč. Žádosti je možno podávat na MěÚ, a to nejpozději do 28. 4. 2006, do 14:00 hodin.
Podmínky:
a) jedná se o organizaci, sdružení, spolek apod., kde činnost je provozována v Úvalech,
b) v žádosti bude uveden předpokládaný účel využití požadovaných peněz,
c) žádost bude podána ve stanoveném termínu.
Zároveň upozorňuji, že v průběhu dubna proběhne kontrola využití peněz přidělených v roce 2005.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

JARNÍ ÚKLID
INFORMACE

S nástupem jara opětně přichází i pravidelný jarní úklid některých odpadů z našich domácností. I přes každoročně obdobný způsob konání této akce je nutné věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap jarního úklidu
I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti, a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čarou ve směru od budovy základní školy je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 8. a 9. dubna 2006 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 8. dubna 2006 do 9.00 h. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 15. a 16. dubna 2006 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 15. dubna 2006 nejpozději do 9.00 h. Prosíme o dodržení 9.00 h jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Mezi železo a kovový odpad již nelze umisťovat lednice a mrazáky. Od ledna letošního roku, jak jste byli informováni již v únorovém vydání tohoto měsíčníku, zahájil svou činnost sběrný dvůr nebezpečných odpadů při výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku Hostín. Zde je tento elektroodpad po zaevidování bez problémů odebírán. V rámci jarního svozu lze lednice a mrazáky odvézt od jednotlivých nemovitostí pouze v případě, že majitel při odvozu předá pracovníkům svozové firmy potřebné údaje pro evidenci.
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin (v opačném případě totiž v souladu se zmíněnou vyhláškou takto odložený kovový odpad lze posuzovat jako založení nepovolené skládky, u které je znám její původce).
II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne taktéž v průběhu měsíce dubna 2006. Kontejnery bude obdobně jako na podzim přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.)
Harmonogram svozu
termín a číslo stanoviště:
10. dubna 14,27,35
11. dubna 5,21,42
12. dubna 50,52,53
13. dubna 7,20,40
14. dubna 8,16,49
15. dubna 2,19,43
16. dubna 48,51,54
17. dubna 6,15,34
18. dubna 3,13,41
19. dubna 22,30,44
20. dubna 12,26,32
21. dubna 18,25,38
22. dubna 4,23,36
23. dubna 17,39,45
24. dubna 10,33,46
25. dubna 11,29,47
26. dubna 1,9,31
27. dubna 24,28,37
Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova
54 střed Do Hodova
Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 hodinou.

Bohuslav Prokůpek, samostatný referent pro oblast životního prostředí

 

Ptačí chřipka
důležité informace a upozornění

Záměrem této informace není šíření paniky, ale prevence a připravenost.
Ptačí chřipka - téma v posledních měsících probírané a diskutované ve všech médiích téměř denně. Snad každý z nás při vyslovení názvu této nemoci má menší či větší strach, co bude následovat. Někdy se dostanou do povědomí lidí i zkreslené informace, které pak tento strach ještě znásobují. Z důvodu nezkreslené informovanosti a stanovení postupu při případném výskytu a šíření se této nemoci na území České republiky pořádají pracovníci jednotlivých veterinárních správ a inspektorátů setkání a školení se starosty a zástupci obcí, chovateli a dalšími zájemci z řad veřejnosti. Takovéhoto informačního setkání se zúčastnili zástupci MěÚ Úvaly dne 10. 3. 2006 v Brandýse nad Labem. O ptačí chřipce zde přednášel MVDr. Košťál z Inspektorátu veterinární správy Praha - východ. Je naší povinností sdělit i vám informace, které jsme na tomto setkání získali. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v období od uzávěrky tohoto měsíčníku do doby, než se vám tento článek dostal do ruky, mohl v šíření nemoci nastat posun, který vyvolal doplnění informací v tomto článku uvedených.
Školení proběhlo v několika tématech. Prvním tématem byly příznaky ptačí chřipky u ptáků, případně u lidí. V tomto případě u ptactva dochází k náhlým a vysokým (masivním) úhynům ptáků, vejce mají netypické tvary a prudce se sníží snáška. Dochází k otokům hlavy, výtokům z očí, krvácení, nechutenství a celkové skleslosti. Vir přežívá v biologickém materiálu, trusu a je přenosný i kapénkami. Proto je třeba ze strany člověka dodržovat zvýšenou hygienu. V zemích, ve kterých bylo u lidí prokázáno onemocnění ptačí chřipkou, se tato projevila se stejnými počátečními příznaky jako běžná chřipka, ale velmi intenzivními (v některých případech nastalo úmrtí).
Druhým tématem byl doporučený postup neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území. Občan má pak tyto možnosti:
1. zakopání včetně povápnění na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí),
2. spálení v kotli na pevná paliva,
3. odložení v igelitovém pytli do nádoby s komunálním odpadem,
4. v případě nemožnosti splnění předešlých bodů oznámení nálezu obecnímu úřadu obce včetně případné následné spolupráce.
K manipulaci s uhynulými ptáky je přinejmenším nutno použít ochranné rukavice, pevné boty, roušku a čepici zakrývající vlasy. Po provedené likvidaci pak musí následovat důkladné umytí rukou mýdlem.
Výše uvedený postup řeší jednotlivé nálezy uhynulých ptáků do pěti kusů. Při nálezu nad toto množství nebo i jednotlivých vodních ptáků je vždy nutno kontaktovat veterinárního lékaře místně příslušné veterinární správy
(tel. č. 603 495 071) nebo na stálou službu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(tel. č. 326 902 983), případně pracovníky
krizového řízení paní Stahlovou (tel. č. 724 183 943) nebo pana Vimmera (tel. č. 724 192 318).
Drobní chovatelé, kteří nejsou registrováni, musí postupovat v případě výše uvedených jednotlivých úhynů v souladu s veterinárním zákonem (chovatel přizve veterinárního lékaře).
Třetím tématem byl vznik situace, že v katastrálním území obce nebo případně sousední obce budou nalezeni uhynulí ptáci, nebo bude úhyn v chovech a bude potvrzena ptačí chřipka jako příčina úhynu. V tomto případě bude vyhlášeno ochranné pásmo v okruhu 3 km a na něj bude navazovat další pásmo 10 km (včetně ochr. pásma 3 km), kde bude proveden okamžitý soupis (sčítání) všech ptáků v chovech i volně žijících a jejich produktů včetně vajec. Následně proběhne v ochranném pásmu utracení a likvidace. Vstup, výstup, vjezd a výjezd z ochranného pásma bude možný pouze přes určené průchody vybavené dezinfekcí. Věříme, že k této situaci nedojde. Obce však musí být připraveny i na případ, že na jejich území dojde k výskytu a prokázání ptačí chřipky a pak budou mít povinnost zajistit okamžité sčítání ptactva.
Z tohoto důvodu a na doporučení veterinární správy vás v předstihu žádáme o vyplnění přiloženého tiskopisu na str. 15 v případě, že chováte jakéhokoliv ptáka (počínaje slepicemi, krůtami, husami, kachnami atd. až konče např. papoušky, andulkami apod.). V případě výskytu ptačí chřipky musí totiž sčitatelé ve velmi krátké době sečíst veškeré ptactvo a jeho produkty, přičemž v současnosti neexistuje evidence a přehled o drobných chovatelích. Při chození domu od domu by pak tato akce byla časově náročná a právě rychlost provedení sčítání je v tomto případě rozhodující, přičemž právě na rychlosti závisí i výše náhrady za utracené kusy. Věříme, že pochopíte tuto situaci a pokud chováte jakékoliv ptactvo, tak vyplníte a odevzdáte přiložený tiskopis na MěÚ Úvaly (lze kdykoliv vhodit i do schránky umístěné na hlavní budově). Doufáme, že se taktéž nenajde nikdo, kdo by chtěl chovy zatajit, neboť by tím ohrozil nás všechny.
Děkujeme za vaši vstřícnost a věříme, že k šíření této nemoci nedojde tak, aby bylo přistoupeno k řešení, které je uvedeno ve třetím tématu.

Bohuslav Prokůpek, samostatný referent pro oblast životního prostředí

 

Nabídka zaměstnání

Město Úvaly přijme zahradníka/zahradnici do veřejně prospěšných služeb. Předpokládaný termín nástupu - léto 2006. Informace podá p. Konečný, tel. 602 842 476 nebo Ing. Horová, tel. 724 181 518.

Ing. J. Horová, místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Proč nemáme ptačí chřipku v Česku
(psáno dne 9. 3. 2006)

Zatím až do dneška, kdy píši tyto řádky, ptačí chřipka v Česku prý není.
Když jsem našla ve Výmole dvě mrtvé slepice, nejdřív jsem si řekla: "Že by se naše Úvaly zase proslavily?" Usoudila jsem, že bude dobré zavolat policii. Zvedla jsem telefon a vytočila číslo krizové linky 112. Operátorka mě pohotově odkázala na městskou policii Praha, která má na starosti problém s ptačí chřipkou. Zavolala jsem tedy na 156. Po delším vyzvánění se ozval operátor a otráveným hlasem se z druhého konce linky ptal, co mám za problém. Vysvětlila jsem mu, o co jde a když jsem řekla Úvaly, tak mě v půlce věty přerušil: "Vy jste Úvaly u Prahy?" Ano, samozřejmě, to je naše městečko. Operátor mě tentokrát poněkud radostnějším hlasem odkázal na úvalskou policii a zavěsil.
Svěřila jsem i jim svoji situaci v naději, že už konečně někdo přijde a slepice odklidí. Policista byl tentokrát docela milý a slíbil, že se ozvou.
Nakonec zavolal pracovník městského úřadu z odboru ekologie a životního prostředí a do telefonu ocitoval pokyn podle Státní veterinární správy. Prý si mám nasadit ochranné rukavice, roušku a pevné boty, slepice vylovit a zakopat na nejbližším vhodném místě.
To já sice dělat nebudu, ale budu doufat, že brzy roztají ledy, přijde velká voda a odnese slepice dál do Labe, posléze do Německa, kde už ptačí chřipku stejně mají.
Pokud vás zajímají konkrétní informace o ptačí chřipce a o výskytu ptačí chřipky v ČR, podívejte se na internetové stránky: www.ptaci-chripka.cz, www.svscr.cz/hlavni.php, a pro ty, kteří se chtějí procvičit v angličtině: www.sky.com, www.cnn.com.

Audrey Stemberg, studentka gymnázia
(audrey@stemberg.cz)

 

Úklid lesa za mateřskou školkou v Pražské ulici

Již tradičně s příchodem jara bych ráda požádala všechny, kdo chtějí pomoci s úklidem lesa za mateřskou školkou v Pražské ulici, aby přišli 8. dubna po deváté hodině na místo činu, vyzbrojeni zahradním nářadím, rukavicemi a chutí do práce.
Těším se jak na všechny známé tváře z let předchozích, tak na tváře nové, které nám přijdou na pomoc.
Stejně tak jako v letech minulých vedení MěÚ Úvaly zajistí pytle na odpadky a přistaví kontejnery.

Martina Bedrnová

 

Proč musejí být v Úvalech podél železniční trati protihlukové bariéry?

Součástí modernizace železničního koridoru mezi stanicemi Úvaly a Praha-Běchovice je vybudování protihlukových bariér. Někteří obyvatelé města pochybují o přínosu těchto stěn jak z funkčního, tak i estetického hlediska. Proto jsme požádali odborníka v oboru hluku pana Ing. Karla Horníčka, aby se k některým specifickým otázkám vyjádřil.
Který předpis určuje ochranu zdraví proti hluku a kdo je za ni zodpovědný?
Ing. Horníček: Problematika ochrany zdraví před nadměrným hlukem a vibracemi je právně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízením vlády č.502/2000 Sb. v platném znění. Zde jsou jednoznačně určeny subjekty, které jsou zodpovědné za dodržování platných mezních hodnot a jsou stanoveny nejvyšší přípustné hladiny vnějšího a vnitřního hluku. Jednoznačnou povinností investorů resp. vlastníků a správců komunikací nebo železničních tratí je zajistit jejich splnění. Kontrola a vymáhání plnění platných mezních hladin hluku jsou v kompetenci orgánů ochrany zdraví, kterými jsou příslušné krajské hygienické stanice, řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Je možné přihlížet k názorům obyvatel, zda jsou v daném místě protihlukové bariéry nutné či nikoliv?
Platný právní řád neumožňuje obyvatelům nebo vlastníkům nemovitostí požadovat ochranu proti hluku v případě, kdy by hluková exposice nedosahovala ještě hodnot platných limitů. Rovněž není možné odmítat ze subjektivních důvodů ochranu v případě překročení platných limitů, tj. v případě, kdy je prokazatelně ohroženo lidské zdraví.
Tento postup vychází z prokázaných skutečností o škodlivosti nadlimitního hluku pro lidské zdraví a ze snahy státu o minimalizaci nákladů na léčení chorob, vyvolaných dlouhodobou nadlimitní hlukovou expozicí.
Rovněž vychází z ověřené skutečnosti, že neobeznámený občan důsledky působení vlivu hluku na své zdraví velmi podceňuje. Je prokázáno, že obecná představa o subjektivní snesitelnosti různých hladin hluku je velmi nespolehlivá. V oblasti hluku z automobilové dopravy máme doloženy případy, kdy obyvatelé žijící v těsné blízkosti nově budované komunikace se písemně zavázali, že odmítají výkup svých nemovitostí a budou souhlasit s vysokou hladinou hluku po zprovoznění nové silnice. Jakmile však tato situace nastala, obrátili se na soud, který jim dal za pravdu, neboť si jako laici nemohli být plně vědomi důsledků trvale vysoké hlukové zátěže na své zdraví a psychiku.
Jakým způsobem je možné chránit oblast s bytovou zástavbou před účinky hluku, který je způsoben automobilovou a železniční dopravou?
Ing. Horníček: Nejběžnějším způsobem ochrany před nadměrným vnějším hlukem je stavba protihlukových bariér. V Úvalech je navržena instalace protihlukových bariér po obou stranách železniční trati. Účelem těchto bariér je přerušení přímé dráhy mezi zdrojem hluku a chráněným místem. Pro navrhování rozměrů bariér slouží speciální počítačové programy, které simulují šíření a možný útlum hluku a zajišťují optimalizační postup pro stanovení ekonomicky nejvýhodnějších rozměrů bariéry. Bariéra musí být umístěna pokud možno co nejblíže zdroji hluku a nesmí obsahovat žádné zbytečné otvory nebo přerušení. Pokud je třeba ochránit souvislou zástavbu poblíž liniového zdroje hluku (silnice, železnice), musí být bariéra navržena o přibližně konstantní výšce, na počátcích bariéry nižší a v blízkosti chráněných objektů vyšší. Účinek bariéry je dán nejen jejími rozměry, ale také použitým materiálem. Strana bariéry směřující ke zdroji hluku je navržena jako pohltivá. Funkce pohltivé bariéry není ve zvýšení účinnosti pro stínění chráněných budov, ale pouze v omezení odrazu na protilehlou stranu.
Lze vyhovět individuálním požadavkům vlastníků nemovitostí a v některých místech protihlukové bariéry snížit nebo vůbec neinstalovat?
Ing. Horníček: Zde je zcela logické, že pro ochranu souvislé zástavby rodinných domků není možné, aby každý z vlastníků požadoval odlišnou výšku bariéry, její snížení atd. V případě realizace takových přání by investor nemohl zaručit splnění platných mezních hladin hluku a vystavoval by se tak možnosti uplatnění sankcí vůči sobě. Současně by tak docházelo k poškozování vlastníků sousedních nemovitostí vzhledem k jejich zasažení hlukem vyšším, než je povoleno. Proto není podobný individuální způsob přístupu k zájmům jednotlivých vlastníků nemovitosti možný z věcných a legislativních důvodů.
Je možné instalovat průhledné bariéry?
Ing. Horníček: V případě, že některý z vlastníků chráněných nemovitostí požaduje, aby mu byl zachován výhled do krajiny a tedy instalaci průhledné bariéry, je jediným způsobem bariéra vysoce odrazivá. Ta potom odráží zvukové vlny na opačnou stranu a snižuje tak účinnost celého akustického řešení. To však neznamená, že tento způsob ochrany je nutné paušálně zavrhnout. Takovéto řešení je velmi obvyklé například na mostech, avšak v takovýchto případech je nutné navrhovat bariéry vyšší oproti bariérám pohltivým.
Může město požádat o výjimku ze zákona a protihlukové bariéry neinstalovat? Vždyť například v Českém Brodě železniční trať prochází také přes město a tam bariéry namontovány nejsou. Není tato skutečnost v rozporu se zákonem?
Ing. Horníček: Město může například iniciovat žádost o nápravu stávajícího stavu místo občanů směrem ke krajské hygienické stanici, ale rozhodně nerozhoduje o výšce nebo dokonce o potřebnosti protihlukových bariér. Město může asi požádat o cokoliv, ale v tomto případě by mu asi nikdo nevyhověl, protože by to bylo v rozporu se zákonem. Spíše bývá otázkou kompromisu například omezená výška bariéry a její eventuální doplnění o výměnu oken. I toto však podléhá schválení příslušné KHS.
Za vyjádření pana Ing. Horníčka k předloženým otázkám děkuje

Ing. V. Procházka

 

Dospěje se ke konečnému rozhodnutí, které uspokojí obě strany?

V minulých letech byli občané Úval informováni o průběhu přípravy modernizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly. Modernizace a úpravy se v Úvalech týkají nejen úvalské železniční stanice a jejího okolí (vybudování zcela nového 1. nástupiště, rekonstrukce podchodu u železničního přejezdu, prodloužení stávajícího podchodu ke 2. nástupišti, sítí technického vybavení a zabezpečovacího zařízení), ale také vybudování protihlukových stěn podél trati v převážné části města. Tyto stěny jsou příčinou sporu mezi navrhovatelem stavby a některými občany Úval, bydlícími v bezprostřední blízkosti železniční trati. Stavební řízení probíhá již od roku 2000 a jaká je situace nyní? Nebude tedy na škodu celý proces stručně shrnout.
České dráhy, a.s., zastoupené organizací Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha, podaly dne 5. 12. 2000 návrh na umístění stavby nazvané Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly v území stávajícího železničního koridoru ze železniční stanice Praha-Běchovice do železniční stanice Úvaly. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo odbor územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný stavební úřad. Magistrát dne 20. 7. 2001 vydal rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí ale bylo napadeno odvoláními. V odvolacím řízení ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo dne 24. 1. 2002 rozhodnutí magistrátu a věc vrátilo k novému projednání. Také další územní rozhodnutí magistrátu vydané dne 23. 4. 2003 bylo na základě odvolání rozhodnutím ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 4. 2004 zrušeno a vráceno k novému projednání. Ministerstvo vytýkalo magistrátu, že vady předcházejícího rozhodnutí nebyly zcela odstraněny. Magistrát v pokračujícím územním řízení dospěl k závěru, že návrh na vydání územního rozhodnutí nebyl doložen všemi podklady pro správné posouzení, a proto vyzval Správu železniční dopravní cesty o doplnění návrhu, k čemuž došlo 19. 5. 2005.
Magistrát oznámil pokračování územního řízení účastníkům veřejnou vyhláškou ze dne 20. 5. 2005, současně zveřejněnou na úředních deskách, mimo jiné také na úřední desce MěÚ Úvaly. Ve stanovené lhůtě do 23. 6. 2005 uplatnili připomínky tito účastníci územního řízení: městská část Praha-Běchovice, město Úvaly, pan Bohuslav Prokůpek, pan Ota Kameník, manželé Brzákovi a pan Mgr. Timura. Na závěr územního řízení magistrát dne 15. 7. 2005 vydal územní rozhodnutí, v němž stanovil podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace a rozhodl o námitkách účastníků územního řízení. Magistrát potvrdil, že umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. města Prahy, se schváleným územním plánem města Úvaly, je v souladu s veřejnými zájmy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Proti tomuto územnímu rozhodnutí podali odvolání pan Brzák a paní Holečková, nejprve dne 3. 8. 2005, poté následovalo několik odvolání dalších, poslední dne 22. 2. 2006. Dne 15. 8. 2005 podali odvolání proti územnímu rozhodnutí manželé Dočekalovi. V odvoláních shodně uvádějí, že nesouhlasí s navrhovanými protihlukovými opatřeními, zejména s tím, že betonové protihlukové stěny jsou umístěné v blízkosti jejich pozemků a stavby jsou příliš vysoké (4m). Požadují jiné řešení k odhlučnění jejich domů. Navrhují posunutí výhybky z oblouku mimo obytnou část lokality Úval do rovného úseku v Klánovickém lese. Uvádějí, že umístění navrhovaných proti- hlukových stěn nesplňuje požadavky urbanistické, architektonické, ochrany životního prostředí, bezpečnostní, požadavky na denní osvětlení a oslunění a požadavky na zachování pohody bydlení. Tvrdí, že navrhovaná stavba je nevkusná, předimenzovaná a nesmyslná a že magistrát při umístění protihlukových stěn nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci, ignoroval posudky ministerstva životního prostředí, Českého vysokého učení technického, ministerstva zdravotnictví, usnesení zastupitelstva Úvaly. Odvolatelé tvrdí, že souhlasná stanoviska s umístěním stavby vydaná krajským hygienikem Středočeského kraje a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje nepostačují a požadují, aby byly zpracovány další odborné akustické studie. Navrhují, aby ministerstvo pro místní rozvoj územní rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo Magistrátu hl. m. Prahy k novému projednání a rozhodnutí.
K odvolání se vyjádřil navrhovatel, tj. Správa železniční dopravní cesty Praha, a uvedl, že návrh na umístění stavby, včetně dokumentace, byl zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami a řádně projednán jak s dotčenými orgány státní správy, tak i s dotčenými účastníky řízení, včetně požadavků města Úvaly s tím, že do dokumentace byly již zapracovány jejich připomínky, které vyplynuly z vydaných stanovisek a z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Ve vyjádření se dále uvádí, že předložené návrhy na jiné řešení navrhované stavby jsou nepřijatelné, například posunutí výhybkových spojení mimo oblast sídla odvolatelů by se negativně promítlo do jízdních dob vlaků a musel by být vybudován zemní val, který by byl nepřijatelným zásahem do hranice lesa. Nemůže být akceptován ani požadavek na snížení protihlukových stěn, protože snížení zamítla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, neboť touto úpravou protihlukových stěn by nebylo možné mezní hladiny hluku dodržet. Dále se k odvolání vyjádřil účastník řízení, město Úvaly, prostřednictvím starosty města pana Ing. Černého, který uvedl, že Zastupitelstvo města Úvaly k podnětům pana Brzáka přijalo 21. 4. 2005 usnesení, ze kterého vyplývá, že město Úvaly souhlasí se snížením protihlukových stěn, případně s jinými úpravami, pokud s nimi vysloví souhlas i dotčené orgány státní správy. Z dalšího usnesení zastupitelstva ze dne 16. 6. 2005 vyplývá žádost na investora s projektantem, aby návrhy pana Brzáka a paní Holečkové posoudili z hlediska protihlukových účinků a v případě, že by závěry byly kladné, aby je zapracovali do dokumentace.
Ministerstvo pro místní rozvoj v odvolacím řízení přezkoumalo napadené územní rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo. Zjistilo, že odvolání nejsou důvodná. Ministerstvo dospělo k závěru, že navrhovaná stavba je umístěna v souladu s územní plánovací dokumentací. Územní plány Prahy i Úval rezervují stávající železniční koridor i nadále pro tratě a zařízení železnice. Protihlukové stěny jsou specifickou kategorií nezbytného technického vybavení území souvisejícího s jeho funkčním využitím a jejich umístění není s předmětnými územními plány v rozporu. Ochrana před hlukem je dána stanovením požadavků na protihluková opatření a je zajištěna umístěním protihlukových stěn jako jediným možným způsobem ochrany před hlukem. Souhlasná stanoviska vydal městský hygienik - zástupce pro územní obvod Prahy 9 a 14, Hygienická stanice hl. m. Prahy, okresní hygienik okresu Praha-východ i krajský hygienik Středočeského kraje. Ministerstvo přezkoumalo, zda navrhovaná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a dospělo k závěru, že stanovené požadavky jsou splněny. Bylo též ověřeno, že umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Ze shromážděných podkladů nevyplývá, že umístěním předmětné stavby by došlo ke změně stávajícího charakteru prostředí.
Odvolatelé také tvrdí, že územní rozhodnutí je nezákonné, protože bylo vydáno podjatými pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy a je tedy důvod pro to, aby ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí zrušilo. Za důvod podjatosti označili odvolatelé neznalost věci a porušování zákona uvedenými úřadníky magistrátu. Ministerstvo po přezkoumání neučinilo závěr, že územní rozhodnutí bylo vydáno podjatými úředníky, protože odvolatelé neuvedli žádný konkrétní důvod, v čem by měly spočívat osobní zájmy uvedených pracovníků na výsledku řízení.
Ministerstvo proto vydalo dne 24. 2. 2006 rozhodnutí, v němž se zamítají odvolání proti rozhodnutí ze dne 15. 7. 2005 o umístění stavby nazvané Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly. Odvoláními napadené rozhodnutí se současně potvrzuje.
(Převážná část textu je výtahem z rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 24. 2. 2006. Celý text o 12 stranách byl vyvěšen na úřední desce městského úřadu a lze jej nalézt na: www.mestouvaly.cz-městský úřad-úřední deska-Rozhodnutí v řízení o odvoláních.)

zpracoval Ing. Vladislav Procházka

 

Úvalští nemají zájem o zlepšení?
(dočetli jsme se v časopise Železničář)

S velkým zájmem sleduji modernizaci koridorů a stavbu Nového spojení, a proto by mě zajímalo, jaká je situace ohledně modernizace zbývajícího úseku Praha-Běchovice - odbočka Blatov - Úvaly (včetně). Bylo by možné na stránkách Železničáře zveřejnit stručnou odpověď?
Požádali jsme o odpověď Správu železniční dopravní cesty, s. o. Tady je:
Současný stav přípravy stavby Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly je takový, že Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15. 7. 2005 (vydal Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební) z důvodu odvolání některých dotčených účastníků územního řízení v zákonné lhůtě nenabylo právní moci.
Jedná se o odvolání soukromých vlastníků nemovitostí v části Úval, přilehlé k železniční trati směrem ku Praze-Běchovicím. Dokumentace stavby předložená investorem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., tak musela být Magistrátem hlavního města Prahy dne 21. 10. 2005 opět postoupena k rozhodnutí o odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně právní. Ministerstvem pro místní rozvoj byla lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání prodloužena do 3. 2. 2006.
K tomu ještě malou poznámku: Situace se opakuje již potřetí, první rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již 20. 7. 2001. Tentokrát investor respektoval v předložené dokumentaci všechny požadavky Městského úřadu Úvaly, vycházející z požadavků občanů města z posledních let, přesto se opětovně prokázalo, že není vůle několika jedinců ve městě stavbu podpořit a zlepšit celkový stav v Úvalech. Odvolatelé tak nemají zájem zlepšit kulturu cestování pro své spoluobčany, hojně užívající železničního spojení především v Úvalech, ale také nemají zájem o odstranění rušivých prvků drážního provozu procházejícího středem obydlené lokality.

(týdeník Českých drah Železničář č. 5/2006)

 

Výstavba bytových domů na Slovanech

Ve čtvrti na Slovanech byla v únoru zahájena výstavba bytových domů, jejichž prodej zajišťuje společnost ze skupiny Raiffeisenlandesbank Ober Österreich Real-Treuhand Reality, a. s., se sídlem v ulici Dlouhá 26, Praha 1, která zajišťuje kompletní realitní služby a finanční zajištění ve spolupráci s Raiffeisen Stavební spořitelnou, a.s., a Raiffeisenbank, a. s.
Výstavba domů s byty, které budou zájemcům prodávány do osobního vlastnictví, bude probíhat ve třech etapách. V první etapě budou vystavěny dva domy s 56 bytovými jednotkami včetně 60 garážových stání a infrastruktury. Jedná se o nízkopodlažní moderní zástavbu s výrazným členěním domů. Přízemní byty budou s předzahrádkou, byty v dalších podlažích budou s balkony a terasami. Podkrovní prostorné slunné byty budou mít velká okna a terasy. V bytových domech budou byty typu 2+kk, 3+1, 3+kk, 4+kk s možností atypického řešení. I v základním provedení bytu se počítá s vysokým standardem výbavy. Po dokončení stavebních prací budou následovat zahradní úpravy okolí objektů. Řešením místních komunikací dojde k úpravě dopravy v této zóně a tím se vytvoří obytný parter v kombinaci s rozsáhlejšími zatravněnými plochami a zpevněnými plochami se vzrostlými stromy. Prostor bude členěn na menší intimnější celky, kde budou dětská hřiště a další místa na hraní a relaxaci. Předpokládá se centrální ostraha komplexu. První etapa výstavby bytových domů má být dokončena v prosinci 2006.
V příštím roce bude zahájena druhá etapa výstavby bytových domů s 56 bytovými jednotkami a poté třetí etapa s osmdesáti bytovými jednotkami a drobnými obchody a provozovnami pro zvýšení komfortu bydlení.
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách společnosti Real -Treuhand Reality, a.s., na adrese www.rt-reality.cz.

Ing. Vladislav Procházka

detail

Foto: Vizualizace projektu bytových domů na Slovanech

 

Poslanecký den
s poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KSČM Jiřinou FIALOVOU

Poslanecký den v Úvalech se skutečně podařil. Konal se v pondělí 20. února 2006. Mimo poslankyni se poslaneckého dne zúčastnil její asistent RnDr. Milan Havlíček, předseda OV KSČM Praha-východ, Ing. Miloslav Breda jako průvodce při prohlídce města a jako zástupce města Ing. Ivan Černý, starosta Úval. Při přijetí na MěÚ v 9.30 hodin byl dohodnut rámcový program prohlídky města a další podrobnosti.
Poslankyně Jiřina Fialová to ohodnotila ve svém článku v okresním časopise KSČM Zpravodaj následovně: "Troufám si říci, že za devět hodin strávených v Úvalech jsem se dozvěděla tolik informací o městě a viděla tolik zajímavostí, že by mně to mohl leckterý místní občan závidět." Pan starosta nás přijal během dne třikrát v hodinových blocích a musím přiznat, že nám nedal naprosto znát, že bychom ho nějak zdržovali nebo obtěžovali. Zajímal se, co všechno chceme o Úvalech vědět, podal přesné informace a vysvětlení o Úvalech, o výstavbě, historii města, problémech a plánech na nejbližší období i do vzdálenější budoucnosti.
Díky bohaté výstavbě bytů a domů roste v Úvalech počet obyvatel a tím i dětí. Prioritou je nutnost přístavby školního areálu, jeho vybavení a zařízení, včetně stravování, tělovýchovného zázemí apod. v návaznosti na stávající tělovýchovný areál. Rovněž kritický stav městské knihovny volá po rozšíření a modernizaci.
Při prohlídce školy nás provázel ředitel základní školy Mgr. Jaroslav Březka. Ukázal několik charakteristických učeben, "počítačovou" třídu včetně návaznosti na školní knihovnu se studovnou. Seznámil pí poslankyni se snahou modernizovat systém výuky a styl práce nejen pedagogů, ale i žáků. Další zastavení bylo v MDDM, kde nás provázela ředitelka MDDM pí Jana Pospíšilová. Velký zázrak v poměrně malé budově zanechal nezapomenutelný dojem: "Tolik aktivit soustředěných v této budově - to je neuvěřitelné. Přeji vám hodně úspěchů." Těmito slovy se pí poslankyně loučila s ředitelkou MDDM.
Další objekty následovaly: domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. V DD vrchní sestra seznámila hosty s jeho zařízením a provozem, umožnila nahlédnout do některých pokojů, kluboven a jídelny. Došlo ke kratší neformální besedě s některými pacienty. Další zastávkou byl DPS, kde správce městského zařízení informoval o chodu DPS a ukázal hostům společenský sál. Při volné prohlídce objektu proběhla přátelská beseda s ženským osazenstvem DPS, byla pochválena květinová výzdoba na chodbách a celkový příjemný dojem. Pokoje, kam některé z obyvatelek umožnily nahlédnout, svědčily o tom, že se zde skutečně žije dobře, v dobrém prostředí a dobrých sousedských vztazích.
Poslední část "venkovního" programu následovala od 15.30 do 17.00 a těžko by se absolvovala bez automobilu: prohlídka rekonstruovaného hřiště na kopanou, rozsáhlá bytová výstavba v lokalitách Hodov, Zálesí a U Horoušánek dávají tušit jaký rozvoj město prožívá a očekává do budoucna.
Závěrečná beseda na MěÚ proběhla jako hodnocení celého poslaneckého dne v Úvalech. Za účasti starosty, obou hostů, zástupců místní organizace KSČM F. Lajtnera a M. Bredy, kronikáře města p. Dr. Vítězslava Pokorného. Posledně jmenovaný hovořil o bohaté historii města, přírodních zvláštnostech Úval a okolí. Hovořil o potřebě zařazení některých objektů a zvláštností do rámce historických chráněných památek. Dostalo se mu příslibu aktivní pomoci od pí poslankyně v tomto snažení. Byl by to zdařilý počin pro další spolupráci mezi poslankyní J. Fialovou a městem Úvaly.
Díky za bohatý a užitečně strávený den ve městě Úvaly i na MěÚ. Díky ZO KSČM Úvaly za výborně připravený poslanecký den. Těším se na další setkání a spolupráci v Úvalech.

Jiřina Fialová, poslankyně PS P ČR
Zapsal: F. Lajtner

 

Krátce z jednání letopisecké a kulturní komise

Letopisecká komise města pod vedením paní PhDr. Lenky Mandové projednala 27. 2. 2006 obsah kronikářského zápisu za rok 2005 včetně jeho příloh. Kromě několika drobných upřesňujících doplňků textu nebyly vzneseny žádné další připomínky. Členové komise se pochvalně vyjádřili k práci kronikáře města pana dr. Vítězslava Pokorného.
Komise také posuzovala předložené návrhy na vlajku města. Město obdrželo devět návrhů vlajky, které vypracoval heraldik pan Stanislav Kasík z heraldické kanceláře DAUPHIN v Roudnici nad Labem. Komise po delší diskusi zaujala k několika návrhům zcela odmítavé stanovisko a ze zbývajících vybrala dvě varianty, k nimž bylo nejméně výhrad a které se nejvíce blíží subjektivním představám o vlajce města. Konečné rozhodnutí o podobě vlajky bude mít zastupitelstvo.
Letopisecká komise navrhla několik názvů ulic, které by mohly být v budoucnosti využity například po parcelaci pozemků a vytvoření ulic u Radlické čtvrti. Byly vybrány názvy: Milíčova, Lipanská, Rokycanova, Želivského.
Kulturní komise jednala 8. 3. 2006. Předsedkyně komise paní Novosádová konstatovala, že 6. městský ples v lednu t.r. připravený kulturní komisí byl nad očekávání úspěšný s pozitivními ohlasy od návštěvníků. Po ekonomické stránce byly náklady ze tří čtvrtin pokryty sponzorskými dary. V letošním roce komise připravuje v 1. pololetí akce, o které bude pravděpodobně jako v minulém roce mezi lidmi zájem. 1. 4. se bude konat v DPS Pomlázková pro seniory, 30. 4. připravuje MDDM ve spolupráci s kulturní komisí "Čarodějnice" a 27. 5. proběhne na náměstí staročeský jarmark. Na 21. 4. připravil Klub přátel historie a přírody společně s kulturní komisí besedu pro zahrádkáře s dr. Peleškou. V září se uskuteční podobně jako v minulých letech Václavské odpoledne pro seniory.
Byl odsouhlasen příspěvek na koncert skupiny Geshem, která vystoupí v kostele Zvěstování Páně v souvislosti se 150. výročím samostatné úvalské farnosti Římskokatolické církve a 85. výročím ustavení Církve československé husitské v Úvalech.
Zájezdy do pražských divadel zahájené v loňském roce se setkaly s pozitivním ohlasem a zájem o vstupenky trvá i letos. Na duben a květen byla vybrána představení v divadle U Hasičů a v divadle Pod Palmovkou.
Vzhledem k nezájmu spolků a občanů o založení tradice masopustu a podílet se společně s kulturní komisí na přípravě bylo rozhodnuto tuto myšlenku opustit.
Bylo rovněž konstatováno, že uvažovaný předvánoční koncert, nastudování Rybovy mše vánoční, by mohl být ohrožen z důvodu nedostatku zpěváků a zpěvaček, neboť na otištěnou výzvu přišla zatím pouze jedna odpověď.

Ing. Vladislav Procházka

 

Varování určené důvěřivým občanům

Podvodníci, kteří se snaží proniknout do domácností s nekalými úmysly, jsou stále vynalézavější. Z důvěryhodného zdroje jsme se dověděli, že v Úvalech se objevil seriózně vyhlížející muž, který se vydává za právníka ministerstva zdravotnictví a kvůli údajným problémům ve zdravotnictví se snaží vnutit do bytu. Je to evidentně podvodník. Buďte proto obezřetní, neznámé osoby do svých bytů nepouštějte a jakékoli jejich nabídky odmítejte!

redakce

 

ANKETA MASOPUST

Vážení spoluobčané Úval,
kulturní komise s politováním oznamuje, že se ankety o zavedení tradice masopustu v našem malém městě zúčastnilo zanedbatelné množství obyvatel. Obdrželi jsme pouze 3 (slovy tři) odpovědi, z tohoto počtu byly 2 vyplněné anketní lístky a 1 e-mail. To jistě naznačuje, že zájem o rozpustilé radovánky chybí. Možná, že zmíněná tradice, osvědčená v jiných místech republiky, patří do malých obcí nebo do městských částí, kde mají dostatečné finanční prostředky na pořádání veselí, na které buď lidé přijdou nebo ne (viz Praha - Žižkov). Možná, že se jen zájemcům nechtělo něco vyplňovat. V každém případě masopust nebude!
Věřím, že jiné akce, plánované kulturní komisí pro rok 2006, občany potěší a hojně je navštíví.

za kulturní komisi města Alena Janurová

 

Zájezd do divadla

Kulturní komise města Úvaly pořádá zájezd do divadla U Hasičů dne 25. 4. 2006 na představení "Štika k obědu". Začátek představení je v 19:00 hodin, odjezd v 17:30 od MěÚ.
Na květen se připravuje zájezd do divadla Pod Palmovkou na představení "Sbohem, pane profesore".
Pro bližší informace sledujte vývěsku u městského úřadu.
 


Kulturní komise města zve úvalské seniory na
"Pomlázkové odpoledne",
které se uskuteční v sobotu 1. dubna 2006 od 14 do 17 hodin
v sálku DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.
K tanci a poslechu zahraje Mirek Kočárník.
Těšíme se na vás. členové kulturní komise
 


Kulturní komise města Úvaly
ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody
Úval a okolí zvou na přednášku a besedu s RNDr. Stanislavem Peleškou
RADY PANA PELEŠKY
na téma Jaro na našich zahradách a péče o pokojové květiny
v pátek 21. dubna 2006 v 18 hodin ve společenském sálku DPS.
vstupné dobrovolné
 


Jaro v úvalských zahradách se předvádí v nové kráse!

S pomocí úvalským zahrádkářům i pěstitelkám pokojových květin se v letošním roce přihlásila kulturní komise města ve spolupráci s občanským sdružením Klub přátel historie a přírody Úval a okolí pozváním známého odborníka a poradce p. RNDr. Stanislava Pelešky s dubnovým podvečerem pro úvalské zájemce s názvem RADY PANA PELEŠKY. Tento znalec přírody, její flóry i dnes velmi potřebných zásad pro pěstování ovoce, zeleniny i květů, je v současné době široce známým a uznávaným odborníkem především jako autor odborné zahrádkářské literatury, stejně jako redaktor časopisu ZAHRÁDKÁŘ. Již dlouhou dobu se jeho rady pravidelně objevují v relaci Dobrého jitra Českého rozhlasu 2 - Praha vždy v pátek v 6.45 h ráno, pravidelně se jeho rady nabízí také přímo v redakci časopisu ZAHRÁDKÁŘ v Praze 3, Rokycanova 15. A tohoto odborníka budeme mít nyní přímo v Úvalech.
Jeho vstupní přednáška a beseda s odpověďmi na dotazy přítomných k jarním pracím a přípravám na zahrádkách, ale i k péči o pokojové rostliny, jsou připravovány ve společenském sálku Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody
21. dubna v 18 hodin (otázky je možné podat i písemně předem k rukám Ing. Vladimíra Kolomého, Kafkova 55, 160 00 Praha 6).
Dnešním pěstitelům okrasných květin, pokojových rostlin, užitkového ovoce a zeleniny by mohly pomoci právě rady a porady různých rádců a poradců z "první ruky". Mezi nimi je široce znám právě p. RNDr. Stanislav Peleška.

Ing. Vladimír Kolomý

 

PRIMA NEDĚLE

Měla to být první letošní pouliční akce v Atlasce a měla se konat přesně v duchu nadcházejícího jara. Místo aranžování sněženek a krokusů do váziček na stoly pod stanem jsme ale v potu tváře odklízeli sněhové nadělení, které přesně na den D napadlo a stále průběžně připadávalo. Napřed soukromničil každý sám před vlastním prahem, pak se musel očistit prostor pod budoucím stanem a potom už brigádníci v hojném počtu postupovali směrem k Horoušánkám. Všechny hřálo vědomí, že obyvatelé přilehlých "ulic" budou mít díky neutěšenému stavu ulic Šámalovy a Glücksmannovy aspoň kousek sjízdný... Při práci hlasitě citovali ze Života Úval, konkrétně z časového rozpisu pro čištění ulic od sněhu, kde sice je ulice Atlasová vedena v kategorii "do 48 hodin", ale poslední pluh tu byl viděn před dvěma lety.
Téma a datum Street Party nebylo náhodné. K našim sousedům přijela televize Prima, nastěhovala se k nim na dva dny i se dvěma "vipáky" a točili společně pořad Můžu u vás přespat? Volba osobností byla nadmíru trefná, protože do rodiny se třemi dcerami v rozpuku přibyli k oboustranné spokojenosti pánové Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. Pořad se zatím nevysílal, takže nevíme, co se dělo za zavřenými dveřmi, ale na veřejnosti oba usilovně pomáhali i se stavbou stanu, pečením selete a jeho následnou konzumací.
Už tradičně zveme na podobná setkání i pana starostu. Tentokrát byly naše mozoly od lopat a sněhových hrabel ještě živé, takže mohl mluvit o štěstí, že vyvázl bez úhony. Ostatně, důkaz uvidíme na Primě.

H. Langerová

detail detail

foto: Pan starosta diskutuje pod dohledem televizního štábu
Foto: Úklidová četa po akci

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

ZNÁTE SVÉ MĚSTO?

Víte, kde má své sídlo Středočeská Fruta n. p.? Nevíte?
Tak já vás tam zavedu.
Půjdeme Riegrovou ulicí ku hřbitovu. Naproti kamennému lomu stojí starý mlýn, ve kterém se již dávno nemele obilí, ale vyrábí se tam již deset let sterilované okurky.
Vejděme dovnitř. Na dvoře čisto, všude květiny, pořádek a ticho, jen dlouhé řady sudů a beden dávají tušit, že se zde něco děje. Jděme dále. Pracovna, řada stolů a kolem ženy - ano samé ženy - v bílých pláštích, na hlavách bílé čepečky a na nohou bílé gumové boty, takže si připadáš jako v nemocnici, jenže místo pacientů vidíš na stolech velké hromady okurek a na jiném stole jakousi pestrobarevnou směs - zeleninu.
Ruce žen se jen míhají - tu sklenice, tam plechovky a na obou stranách dílny hučí zavíračky a pára ve sterilisačních vanách bouří a syčí. Vozík za vozíkem odváží hotové výrobky do skladů.
Směna za směnou a ve skladech rostou stohy plechovek a sklenic, 100 vagonů sterilovaných okurek, sterilované zeleniny, paprik v oleji, celeru, cibulek, červené řepy, květáku a jiných těch dobrot vyrobí zde ročně 30 až 50 žen v bílém.
Kromě toho v roce 1960 každá vyjednotila a sklidila 1 korce cukrovky.
Jejich socialistické závazky v rámci závodu dělají 15 000 Kč ročně.
K čtyřicátému výročí KSČ utvořilo sedm soudružek kolektiv, který soutěží o titul "Brigáda socialistické práce". Jejich závazek mimo jiné přinese do fondu třetí pětiletky úsporu ve výši 10 000 Kč.
Svoji práci konají s chutí a rády, nevěřte, že ve Frutě se nic neděje, neb ony o své práci nerady mluví, ale výsledky jsou ty nejlepší. Již několikráte se jejich výrobky umístily v celostátních jakostních přehlídkách na prvním místě.
Až začne sezóna zpracování okurek, přijďte se podívat, poznáte naši práci a snad mnohé z vás rozmnoží naše řady.

Va
(Život Úval č. 4/1961)

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Hrob jménem Láska
(Denn V.)

Sedím tu s kytarou bez strun,
chci hrát,
chci si přát,
aby se vše vrátilo, vše je ale už pryč,
slovo láska se u tebe ztratilo.
Máš mě ještě vůbec rád?
Říkáš ještě, trochu, snad?
Naše písnička zní mi v hlavě pořád dokola,
najednou
přede mnou
zatáhla se hvězdná obloha,
moje sny,
tvoje sny,
teď ti je na hrob LÁSKO pokládám,
nechci tě už vidět, to ti teď přísahám.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Kromě peněz z Evropské unie chtějí obce oživit společnou historii regionu
Do programu Leader se zapojí Českobrodsko i Úvalsko. Peníze z Evropské unie chtějí získat obce Českobrodska pomocí programu Leader. O peníze by chtěly žádat již v polovině příštího roku.
Obce Českobrodska a některé z Úvalska se chtějí zapojit do programu Evropské unie Leader. Po Pečecku, Kouřimsku, mikroregionu Pod Chlumem a Kostelci nad Černými lesy by měly mít možnost získat peníze z Evropské unie. Které obce skutečně do programu vstoupí by mělo být jasné v průběhu dubna. Do Leaderu se mohou zapojit jak obce, tak i neziskové organizace či podnikatelé. "Vytipovali jsme zhruba šedesát subjektů, které by se mohly do Leaderu zapojit. Bude na nich, zda do programu vstoupí. Do konce dubna by se měla na ministerstvo zemědělství podávat žádost s projektem o osvojování zkušeností," uvedl místostarosta Hradešína Miloslav Oliva. Osvojovat si znalosti v oblasti, jak založit místní akční skupinu, či jak zpracovat strategii území, by si měli začít zájemci od letošního července. V polovině roku 2007 by už chtěli ti, kdo se do programu zapojí, připravovat projekty žádostí o dotace. Jak se bude sdružení obcí jmenovat, se zatím neví.
Kromě obcí Českobrodska je možné, že se připojí i část Úvalska. "Zvažujeme, zda vstoupíme jako město Úvaly nebo společně s více obcemi. Je dobré, že Leader poskytuje možnost drobnějších projektů a podporu podnikání. V úvahu by například připadala obnova alejí v polích mezi Úvaly, Hradešínem a Přišimasy," řekl úvalský starosta Ivan Černý. Ačkoli některé obce ještě rozvažují, zda se k Leaderu přidat, zatím žádná účast zcela nevyloučila. Některým se nelíbí nejistota získání dotací. "Za účast v Leaderu musíme zaplatit dopředu, ale nevíme, zda se nám ty peníze vrátí. Je to hra do budoucnosti. Uvažujeme o tom, že bychom do programu vstoupili společně jako sdružení Pod Klepcem," řekl starosta Břežan II Tomáš Brázda.
Ne všechny obce však čekají od Leaderu na prvním místě přísun peněz z Evropské unie. "Nelze čekat, že Leader vše vyřeší. Nejprve se lidé budou muset dohodnout a dát se dohromady, peníze přijdou až později. Jde o probuzení jakéhosi ducha regionu. Českobrodsko bylo v minulosti územím Lichtenštejnů, takže máme stejnou historii," doplnil Oliva.

Radana Kubánková
(Kolínský deník, 6. 3. 2006)

 

Jsme novodobí kejklíři

Kapela Divokej Bill vydává v březnu čtvrté album a vyjíždí na turné. Jak říkají zpěvák Vašek Bláha a kytarista Roman Procházka, za úspěchem stojí ochota osmi muzikantů nasoukat se do auta a potom hodinu a půl bavit lidi.
LN Natáčení první desky jste si před pár lety platili sami, to jste ovšem nebyli nejlépe vydělávající koncertní kapelou v Česku...
VB: Museli jsme si na ni tehdy půjčit od agentury, k níž patříme dodnes. Riziko bylo na nás, ale ve finále se to vyplatilo. Dnes jsme sice nejlíp vydělávající kapela, ale taky jedna z nejpočetnějších. Výsledek se tedy dělí devíti.
LN Jste vlastně zaběhnutá firma. Je rozdíl v tom, jak dnes píšete písničky?
VB: Dřív jsem si brnkal na kytaru a neřešil jsem, že to jednou někdo bude poslouchat, natočili jsme tři desky, devadesát procent nápadů je pryč. Připravuje se čtvrtá deska a slyším: Napiš zas tak pohodový písničky, jako jsi dělal v patnácti. Ale situace je jiná. Snažím se ty věci nepotit, když se dlouho nic neděje, jdu někam na mejdan a poslouchám fóry a příběhy a snažím se to nějak ztvárnit, abych neměl pocit, že jsou to nějaký vykalkulovaný pecky. Ale jak říká Stivín, nejlepší múza je termín.
LN Kromě jiného bubeníka hrajete v původním obsazení...
RP: Do vedlejší vesnice se přistěhoval Marek Žežulka z Arakainu, takže jsme nemuseli nikoho hledat. Nedokážu si představit, že bychom vyhlásili konkurs, hráli písničku s lidmi, kteří ji mají naučenou...
LN Jak snáší tak početná kapela časté koncertování?
VB: Nehrát tak často, asi bychom písničky zapomněli. Nedovedu si představit, že bychom hráli desetkrát do roka jako Lucie. Tentokrát to bude čtyřicet koncertů po malých halách do čtyř tisíc míst. Docela máme trému, je to velké sousto. Početné skupiny mají vlastně výhodu, mám za zády víc lidí a můžu se na ně spolehnout.
LN S novou deskou dostane posluchač i stolní hru. Jak vypadá?
RP: Je blízká třeba Tolkienovi, putování virtuálním světem. Přemýšleli jsme, kam děj umístit, tak jsme zašli za kronikářem v Úvalech a vybrali jsme vojenskou mapu z 15. či 16. století. Zanesli jsme na ni, kde kluci z kapely bydlí, z okolí Úval je ostrov a kolem moře... Nástrahy, které na hráče čekají, se často vážou ke skutečným událostem. Když jsme začínali, dostali jsme v Kostelci nad Černými lesy nakládačku od skinheadů, ve hře je tedy zastávka. Ale místo skinů se ve hře bojuje s lapky a loupežníky. Chceme udělat několik variant hry: pro děti slušnější, ostřejší pro dospělé.
LN Doprovázet vás bude pražská kapela Prohrála v kartách. To je vaše volba?
RP: Určitě, neděláme konkurs ani na předkapely, prostě jsme si vybrali toho, s kým je nám dobře.
LN Nedávno jste koncertovali s britskými Levellers, letos máte hrát na jejich domácím festivalu Beautiful Day. Co jste se od nich naučili?
RP: Jejich parta včetně zázemí a techniků bezvadně fungovala, navíc jsme kápli na podobnou krevní skupinu. Hrají se stejným nasazením v klubech i na velkých pódiích, byl to obrovský zážitek.
LN Z malých klubů jste se postupně vypracovali sami. V čem to podle vás je?
VB: Hlavní vtip je v tom být schopný v pátek sebrat auto, dojet někam na koncert, mít devadesátiminutový program a dokázat lidi pobavit. A dělat to dostatečně dlouho. To nás dostalo nejdál. Nemyslím si, že naše písničky jsou nějak převratné. Vlastně jsme takoví novodobí kejklíři, že bavíme lidi, to se nikdy nezměnilo.

PETR VIZINA
(Lidové noviny, 22. 2. 2006)

 

Š. Duchková:
Dům se zahradou byl můj sen

Moderátorka Štěpánka Duchková je ukázkovým příkladem přeměny ošklivého káčátka v labuť. Z kdysi zakomplexované zrzky s čírem na hlavě se vyloupla elegantní a vždy upravená blondýnka s pověstným vkusem. Na poli zpravodajských moderátorů si zaslouženě vydobyla slušnou pozici.
Jak dlouho bydlíte v Úvalech?
Žiji tady přes dva roky, ale naše rodina z maminčiny strany je tu od začátku dvacátého století. Přestavěla jsem si vejminek po prarodičích.
Pořád přestavujete?
Stále buduji, ale už jsem ve finále. Teď se zaměřuji na detaily. Nejvíc nadšená jsem ze dvou pergol. Už se těším, až bude teplo a my budeme snídat na terase pod jednou z nich. Na podzim jsem si ještě pořídila venkovní nábytek z trnovníku, který sem vozí jeden pán z Barmy. Maminka mi na něj ušije polštáře. Tedy aspoň doufám, mami!
Máte krásnou zahradu...
Zahradu mi navrhla a zrealizovala kolegyně Dana Makrlíková. Ona je zahradničením doslova posedlá. Když na podzim sázela, byl na nás dvě opravdu legrační pohled: Dana v modrácích a holinách, celá od hlíny a doslova zhypnotizovaná kytkami, a já kolem ní běhala v černých šatech s talířem, aby se aspoň trochu najedla. Jsem zvědavá, co zahrada teď, po té dlouhé a hodně mrazivé zimě, udělá. Snad mi toho moc nezajde. Dana by zuřila a určitě by to svedla na mě.
Jste v podstatě sousedka Anife a Ivana Vyskočilových, kteří mají domek v Nových Jirnech.
S Anife od sebe bydlíme asi půl kilometru vzdušnou čarou. Vídáme se často, je s ní ohromná legrace. Já jsem Štír a ona je Ryba, což jsou znamení, která k sobě pasují. Naše hlavní téma jsou (jak jinak) muži. Anife na ně umí super česko-turecky nadávat. Jinak ona je hrozně pracovitá. Pomáhala mi i při budování zahrady ve fázi, kdy to ještě bylo staveniště. Dovolila, abych zbytečnou zeminu nechala převézt k nim na zahradu. Stejně tam měli svah, který chtěli zaplnit. Pak toho ale dost litovala - bagr totiž nabral i starou studnu, a tak u Vyskočilů na zahradě skončily betonové skruže. Anife z toho měla psotník.
Organizujete doma s Anife společné akce?
Pořádáme takzvané vařicí dny. Už jsme měly ruský den, houbový den, čínský den a Den díkůvzdání. Tehdy jsme se sestrou pekly za dramatických okolností dvě krůty, protože jsme nesehnaly krocana. Dodatečně jsme se divily, kde že jsou vnitřnosti. Nakonec je objevil jeden z hostů - zapomněly jsme je v krůtách a tam se upekly i s pytlíky. Všichni se pak báli, že je pečený igelitový pytlík bude stát zdraví. Všech patnáct lidí ale přežilo, přísahám.
Jak se vám v Úvalech líbí?
Úvaly jsou malé městečko, jsem tam moc spokojená. Mám ráda bydlení v tichu a zeleni a to tam tedy je. V centru Prahy jsem za chvíli - vlakem za třicet minut, autem za třicet až čtyřicet minut, v noci za míň. Záleží na provozu.
Je něco, co byste tu změnila?
Máme trochu nevzhledné náměstí, tak doufám, že jednou zkrásní.
Chtěla jste vždycky bydlet na vesnici?
Odjakživa jsem chtěla dům se zahradou, protože jsem v něm do svých šesti let žila, a dodnes na to vzpomínám.
Kde to bylo?
Bydleli jsme ve Strašnicích ve vile, jejíž zahrada sousedila se zámečkem. Bylo tam krásně. Pak ji ale rodiče prodali.
Při povolání televizní moderátorky je nutné dobře vypadat. Jak se udržujete fit?
Hodně sportuji. Hraji pravidelně squash. Těším se na jaro, až se zase začne chodit na tenis. Začala jsem se také víc věnovat golfu. Stala jsem se členkou golfového klubu na Štiříně, který je od Úval asi dvacet kilometrů, což je ideální. A taky lyžuji, i když jsem velmi opatrný lyžař. Jezdím jen po modré, ale i tam už jsem prožila pády typu letící tygr. Samozřejmě nešetřím na kvalitní kosmetice. Jím hodně zeleniny a ovoce. Mám ráda třeba čekanku, protože tu nemusíte loupat ani krájet. Stačí ji mít v autě v pytlíku a zahánět s ní hlad.
Nenapadlo vás někdy mít svůj vlastní zábavný pořad, napsat knihu a tak podobně?
Já zas tak moc tvořivá nejsem. Knížku psát nebudu, protože nevím o čem, a navíc by mi z toho určitě přeskočilo. Píšu fejetony pro společenské časopisy a i ty vznikají za velkých porodních bolestí.
Co si sama ráda přečtete?
Už od dětství jasně vedou Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. Úžasný je Mika Waltari a jeho Egypťan Sinuhet. Neodolám Peteru Hoegovi a jeho knize Cit slečny Smilly pro sníh.
Ujíždíte na něčem v oblékání?
Hrozně ráda nosím šaty. Sehnat je ale není žádná legrace, mají je totiž málokdy. Ale několik úlovků v šatníku pochopitelně mám. Taky si potrpím na elegantní kabáty.
Utratíte hodně za "hadříky"?
Hlavně za boty a kabelky, to je moje velká vášeň. Máme to v rodině, babička, teta i mamka mají stejné postižení. Za to, co jsme za léta investovaly do bot a kabelek, by se určitě pořídilo několik aut.

Lenka Jindrová
(Mladá fronta DNES, Středočeské listy - komerční příloha, 24. 2. 2006)
(redakčně kráceno)

 
 

Š K O L S T V Í

Školní vzdělávací program
3. pokračování

Povinnou součástí základního vzdělávání jsou průřezová témata. Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova
V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.
Pedagogický sbor se pravidelně schází a postupně připravuje vzdělávací program pro naši školu. RVP ZV umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro děti nadané. Podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami dětí. To dává prostor učitelům při výběru obsahů učiva pro jednotlivé ročníky, volbě metod a forem realizovaných v hodinách. S tím souvisí i časové dotace hodin pro jednotlivé předměty. Učební plán pro 1. stupeň je 118 hodin a pro druhý stupeň 122 hodin. RVP ZV stanoví závazný počet hodin v jednotlivých ročnících a minimální časovou dotaci pro jednotlivé předměty. Disponibilní časová dotace je pro 1. stupeň 9 hodin a pro druhý stupeň 18 hodin, při dodržení určitých pravidel. Škola má možnost využít disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení (volitelné předměty, projektové vyučování, průřezová témata).
Školní vzdělávací program musí být zpracován tak, aby se podle něho začalo učit ve školním roce 2007/2008. Pro učitele to znamená hodiny a hodiny společné práce. Stejně jako RVP ZV je ŠVP otevřený dokument, který se bude v určitých časových etapách inovovat podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. (Celé znění RVP ZV je umístěno na stránkách MŠMT www.msmt.cz)

Ing. Blanka Morávková

 

Zdravá výživa

Ve středu 8. března jsem navštívila vyučování v první třídě. K mému překvapení se z lavic ve třídě 1.A staly pracovní pulty, na kterých se objevily mísy, misky, talíře, struhadla, vařečky, škrabky, nože a jiné kuchyňské náčiní. Nechyběly ani kuchařky plné receptů. Mezi tím vším se pohybovalo 24 kuchařů. Ruch ve třídě připomínal pilné mravenečky. Děti strouhaly, krájely, vysvětlovaly a povídaly si o zdravé výživě, o vitamínech. Každý se chtěl na chvilku stát vrchním kuchařem a ve velké míse míchat společné dílo - mrkvo-jablečný salát ochucený citronem. Jako správní kuchaři museli všichni alespoň trošku ochutnat ještě před společnou konzumací. Po zdravé svačince (salát zmizel velmi rychle) pokračovaly děti ve výrobě pomazánek. Této části vaření jsem se nezúčastnila, ale dorazila jsem ve správný čas, v době, kdy se začaly pojídat chlebíčky. Kuchaři se mohli pochlubit chutnou sýrovou a rybí pomazánkou. Obě mi moc chutnaly. Strávila jsem ve třídě ještě několik minut a žasla jsem nad tím, že nikdo neodmlouval a šel umýt nádobí. Šéfkuchařka, paní učitelka Jaklová, která koordinovala celou činnost, mohla být spokojená. Ve třída panovala pohoda a spokojenost. Tak takhle vypadalo vyučování v 1.A.
P.S. Pokud máte doma kuchaře z 1.A, klidně jim svěřte výrobu chlebíčků s chutnými pomazánkami.

Ing. Blanka Morávková, host v 1.A

detail detail detail

foto: Nebojte se, na prsty dávám pozor
foto: Škola hrou
foto: Salát se vydařil
foto Ing. B. Morávková

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2006 detail

Jako každý rok, tak i letos se jelo s naší školou na lyžařský výcvik. Tentokrát do malebného Benecka v Krkonoších. My dvě, žákyně z deváté třídy, jsme měly tu čest jet také a to rovnou za VIP. Samozřejmě nás to velmi potěšilo, jelikož není nad to si na týden odpočinout od učení a všedních povinností.
Byli jsme ubytováni v penzionu Pohlednička, u kterého byl k dispozici osobní vlek, což bylo velmi příjemné a především to bylo opravdu blízko. Počasí nám skoro po celou dobu naštěstí přálo, pokazilo se až den před odjezdem. Dopoledne jsme trávili na sjezdovce, jen odpoledne jsme se mezi skupinami střídali na běžkách. Po večeři nastával boj o vítězství v různých turnajích, či o místo ve Vladkových křeslech u televize. Kdo si ani z těchto aktivit nevybral, mohl si jít ,,zatrsat" na proslavenou diskotéku Verči a Honzy. Je jasné, že každý souboj měl svého vítěze. Ze stolního fotbalu to byla dvojice Kolařík, Prchal, v ping pongu dívek Brányšová Eliška a z šachů Jakub Chabr. V tradičních zimních disciplínách jako je slalom zvítězil mezi chlapci Roman Fouček, mezi dívkami to byla Lucie Kalová. Konal se také závod na běžkách, kde v dívčím závodě zvítězila Veronika Krutská a v chlapeckém Patrik Mrazík.
Myslíme, že tento lyžák se určitě povedl, a proto naše díky patří především paní učitelce Jitce Linhartové, která byla skvělou instruktorkou společně s Verčou Havelkovou a Honzou Drahorádem. A také paní zdravotnici Miladě Celtové, která nám jednou byla mimo jiné dokonce velice ochotnou dodavatelkou našich svačin až na sjezdovku.

VIP Beata Kuruczová a Tereza Doušová z 9.A

 

Zprávy z MDDM

Poděkování

MDDM v Úvalech děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci karnevalu pro děti.
Velký dík patří hlavně panu Miroslavu Kočárníkovi za jeho úžasnou hudební produkci, bez které se žádný náš karneval neobejde. Také chceme poděkovat panu vedoucímu Jarolímovi a personálu hotelu Sokol za zajištění občerstvení a další služby. Dále děkujeme také TJ Sokol.
Karneval se vydařil, velké množství malých i velkých návštěvníků překvapila přítomnost Dlouhého. O dobrou náladu se starala strašidla do zelí. A že se jim to povedlo, vidíte na fotografii.

Eva Šimůnková

detail

foto: Z dětského karnevalu MDDM

 

Březnové taneční akce

První březnové starty na soutěžích dokázaly, že lidová pranostika - "březen, za kamna vlezem" platí určitě o počasí, ale rozhodně ne o našich tanečnících. Letošní nominace na mistrovství republiky v hip-hopu byly vzhledem k přestupu většiny tanečníků do vyšších věkových kategorií a tvrdých pravidlech o počtu absolvovaných kol žebříčku a získání třídy A velice skromné, a tak sítem nových omezení a paragrafů prošel jen jeden tanečník - David Procházka.
Jeho start v Prostějově ale přinesl radost všem, kteří si budou muset ještě rok na nominace počkat. David startoval poprvé za juniory a skončil na krásném 3. místě. Tím si zabezpečil možnost reprezentovat republiku za juniory na všech světových soutěžích.
Koncem března vyrazí do boje formace moderního tance na soutěž do Selesiánského divadla.
A pak se ještě ukáže, že na nás neplatí ani pranostika - "duben, ještě tam budem", protože hned 1. 4. naše taneční skupina v 6 formacích a počtu 78 tanečnic vyráží na Mistrovství Prahy a středních Čech do Kongresového centra. A to fakt není apríl. A pak dál…, ale to se musíme ještě hodně snažit. Věříme, že se probojujeme na vyšší soutěže.

Alena Sismilichová

detail detail

foto: Taneční formace na soutěži Disco Praha 26. 2. 2006

 

Duben v tanečním oddělení MDDM Úvaly
1.4. REGIONÁLNÍ KOLO FORMACÍ PRAHA - DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ
29.4. LEDEČSKÝ POHÁR - DĚTI, JUNIOŘI
29.4. MISTROVSTVÍ ČECH PRAHA
30.4. FORMACE DĚTÍ
 


V sobotu 1. dubna 2006 zveme
všechny příznivce lidové tvorby na kurz
SVÍČKY V MNOHA PODOBÁCH
PLETENÍ POMLÁZEK

Cena kurzu: 50 Kč a 50 Kč za materiál
Doba trvání kurzu: 8.30 -14 hodin
 


Oddělení SPV MDDM Úvaly a MDDM Benešov vás zvou
1. dubna 2006 na turistický pochod
ZA POVIDLOVÝM KOLÁČEM
Bližší informace O. Procházková
 


Šachový klub MDDM Úvaly pořádá
v sobotu 1. dubna 2006 v MDDM od 8.40 h pro 12 - 14 startujících
ŠACHOVÝ MEMORIÁL JAROSLAVA NOVOTNÉHO
III. ročník
Svačinu, přezůvky a hlavně dobrou náladu nezapomeňte doma.
Za pořadatele vás zvou
Jana Pospíšilová a Petr Nováček.
 


V neděli 9. dubna zveme všechny, kteří hledají velikonoční inspiraci, od 10 do 18 hodin do MDDM na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Co zde uvidíte?
Zdobení vajíček, ukázky košíkářství,
květinové vazby,
paličkování krajky, zdobení perníčků, vyřezávání z kůry,
drátování, keramiku.
Na výstavě si budete moci některé techniky vyzkoušet, či zakoupit výrobky.
V případě, že byste chtěli vystavovat své výrobky, kontaktujte pí Pospíšilovou.
 


Oddělení SPV MDDM Úvaly pořádá
13. dubna 2006
SPORTOVNÍ VYCHÁZKU DO CHUCHLE
Bližší informace O. Procházková
 


Oddělení SPV MDDM Úvaly pořádá
14. dubna 2006
VÝLET NA KOLECH
Bližší informace O. Procházková
 


Galerie MDDM Úvaly vás zve
14., 15. a 16. dubna na výstavu obrazů,
jejichž autorkou je úvalská malířka
ELIŠKA ZRADIČKOVÁ
Vernisáž výstavy je v pátek 14. 4. v 18 hodin.
Program vernisáže: hudební seance,
….a možná nepřijde ani divadlo
Výstava je prodejní.
 


Oddělení estetiky MDDM Úvaly vás zve do Galerie MDDM 20. - 26. dubna na výstavu
keramických plastik dětských autorů, mladých keramiků a EVY ŠIMŮNKOVÉ
JURSKÁ GALERIE
Na vernisáži ve čtvrtek 20. 4. v 18 hodin
vás čeká hudební překvapení.
 


Oddělení SPV MDDM Úvaly vás zve 22. dubna 2006
na již 31. ročník dálkového pochodu
KUDY CHODIL KAREL IV.
Bližší informace O. Procházková
 


Oddělení SPV MDDM Úvaly vás zve
29. dubna 2006 na
ZBRASLAVSKÝ POCHOD ZA POKLADEM
Bližší informace O. Procházková
 


MDDM ÚVALY VE SPOLUPRÁCI
S KULTURNÍ KOMISÍ MĚSTA ÚVALY
vás zvou 30. dubna na
ČARODĚJNICE
SE SKUPINOU HISTORICKÉHO
ŠERMU WILLIAM
PRŮVOD ODCHÁZÍ OD MDDM V 17.30 HODIN NA HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU.
 


Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvádí
26. května 2006 v sále DPS v 19 hodin
divadelní představení
JEDU K MÁMĚ MÍRNOU OKLIKOU
Hrají:
herec a režisér Jan Kačer
Adéla Kubačáková - Kačerová
Předprodej vstupenek od 14. dubna
v MDDM u pí Pospíšilové.
 

 

S P O L K Y

Soutěž v uzlování

Zima je pro požární sport obdobím klidu. Na většinu soutěží se připravujeme až začátkem jara. Ale i tak jsme se na našich pravidelných schůzkách nenudili. Trénovali jsme totiž na soutěž v uzlování, která se konala 4. března v mukařovské tělocvičně. Soutěže se zúčastnila družstva mladších a starších žáků a také družstvo dorostu. Každý člen měl za úkol uvázat co nejrychleji pět uzlů (lodní uzel, tesařský uzel, plochou spojku, zkracovačku a úvaz na proudnici), časy nejrychlejších pěti členů družstva se sčítaly do celkového výsledku družstva. Zároveň závodil každý sám za sebe v soutěži jednotlivců. Za každý špatně uvázaný uzel se přičítala jedna minuta k dosaženému času. Ve velké konkurenci družstev mladých hasičů z celého okresu jsme dosáhli výborných výsledků. Naši mladší žáci vyhráli a v kategorii jednotlivců byl na třetím místě Lukáš Krista a na druhém Tomáš Klíma. Starší žáci skončili na třetím místě. Největší úspěch měli dorostenci, kteří vyhráli soutěž družstev a v kategorii jednotlivců byla na třetím místě Alena Tesařová, na druhém místě František Ernest a vítězkou byla opět členka našeho družstva - Klára Dolejší. Doufejme, že tak dobré výsledky zopakujeme i na dalších soutěžích, které nás letos čekají. Třeba již 22. dubna v Čelákovicích, kde se bude konat soutěž v požárním útoku.

Alena Tesařová

detail detail

foto: Klára Dolejší na soutěži v uzlování
foto: Úvalská hasítka s diplomy a poháry
foto M. Šindelář

 

Vzhůru na Klepec – pozvánka
Klub přátel historiea přírody Úval a okolí, Spolekpro obnovu a rozvoj obce Hradešín pořádají dopolední vycházku z Hradešína na vrch Klepec za poznáním starých legend a pověstí, jež se koná v sobotu 22. dubna 2006.
Sraz u kostela sv.Jiří v 10:00 hodin.
Na Vaši účast se těší Jan Psota ml.
 


Rybáři informují

Odbor mládeže místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly oznamuje, že dnem 10. dubna 2006 od 16 hodin budou v klubovně MO zahájeny pravidelné schůzky mládežnického kroužku s programem:
- výdej dokladů na rok 2006,
- příjem nových členů,
- instruktáže s rybářskou technikou.
Další schůzky budou od uvedeného data vždy po čtrnácti dnech.

za výbor ČRS MO Úvaly Zbyněk Slavík

 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí je ustaven

18. února sobotní ustavující shromáždění zájemců o členství v nově se utvářejícím občanském sdružení fyzických a právnických osob, kterého se zúčastnil i starosta města p. Ing. Ivan Černý, schválilo své ustavení pod názvem Klub přátel historie a přírody Úval a okolí a svůj statut. Klub rozvíjí činnost ve dvou sekcích, a to v sekci historické a v sekci ekologické.
Skupina v sekci historické v současnosti sleduje postup řízení na ministerstvu kultury o vyhlášení terénních pozůstatků po malém středověkém hradu v Úvalech, známém jako Skara, a středověkého kamenného mostku v Králičině za národní památky.
V letošním roce připravuje soupis a evidenci úvalských památek, dále i v okolí soupis kapliček, křížů, tzv. Božích muk, pomníků a hrobů. Ještě v prvním pololetí t.r. ve spolupráci se Spolkem za obnovu obce Hradešín osloví naše občany pořádáním poznávacích a naučných výletů do Hradešína do jednoho z nejstarších českých kostelů sv. Jiří a také do přírodní lokality Klepec. Za úkol si také klade opět obnovit či navázat historické vazby s obcemi, které zanechaly v úvalské historii svou stopu: Tuklaty, Hradešín, Škvorec, a rozšířit je o obce Jirny, Horoušany a Horoušánky.
Sekce ekologická ve své činnosti využívá informací z kroniky kdysi v Úvalech působícího (19. století až do 30. let dvacátého stol.) aktivního Štěpařského a okrašlovacího spolku, ale na jeho původní činnost nenavazuje. Dlouhodobým úkolem je úsilí o obnovu hájů, starých alejí, nejen ovocnářských, o zajištění ochrany nejstarším stromům v Úvalech i v okolí. Na základě v loňském roce velice úspěšné petiční akce za záchranu Klánovického lesa proti budování golfového areálu v Klánovicích - jen v Úvalech bylo získáno 1215 podpisů občanů, což bylo nejvíce ze všech dalších zainteresovaných obcí a míst - usilovně pracuje v těchto dnech na návrhu na vydání nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodního parku ŠKVORECKÁ OBORA - KRÁLIČINA a pro jeho realizaci zajišťuje potřebnou podporu vedení města a různých zainteresovaných institucí.
V letošním roce se také zaměřuje na zmapování lokalit původních starých alejí a dalších lokalit veřejné zeleně v okolí města a s tím související soupis a evidování nejstarších, také zvláštních, něčím výjimečných stromů v Úvalech s možností jejich vyhlášení památným stromem. Klub chce rád spolupracovat s dalšími subjekty ve městě při úpravě parčíku kolem pomníku padlých a před Základní školou v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic. Velkým úkolem bude připravit kvalitní záměry (programy) pro akce ekologie a ochrany přírody, pro které bude klub žádat dotace od ekologických nadačních fondů pro rok 2007. V této souvislosti klub nabízí spolupráci, popř. kolektivní členství, v občanském sdružení organizaci úvalských skautů a místní základní škole, ale i dalším subjektům a občanům ve městě, které naše aktivity oslovují.
Ustavující shromáždění zvolilo předsedou klubu Dr. Vítězslava Pokorného a místopředsedou klubu Ing. Vladislava Procházku. Sídlo klubu se nachází v Úvalech na adrese Pražská 180, telefon 607120386, e-mail: drpokorny@volny.cz, nebo klubuvaly@volny.cz.

Dr. Vítězslav Pokorný, předseda Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

 
 

S P O R T

SK Úvaly
Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
www.sk-uvaly.xf.cz

Vážení sportovní přátelé,
tak jsme se konečně dočkali. Doba zimní přípravy končí a nám začíná jarní fotbalová sezóna. Na jejím konci budeme svědky bojů mistrovství světa v Německu, kde nebude chybět ani česká reprezentace. Před tím se ale budeme kochat fotbalovými zápasy u nás v Úvalech.
Od 25. března se naplno rozeběhnou soutěže dospělých, od 8. dubna soutěže mládeže.
"A" mužstvo vstoupí do soutěže z první příčky a s náskokem osmi bodů na postupovou příčku. V zimní přípravě byl kádr udržen pohromadě a došlo pouze k doplnění v záložní řadě Oldřichem Kubíkem ze Souše u Mostu. Mužstvo se zúčastnilo zimního turnaje v Kyjích, kde obsadilo třetí místo. Věřím, že "A" mužstvo zhodnotí těžkou zimní přípravu a na konci soutěže se budeme radovat z postupu do krajského přeboru. "B" mužstvo do soutěže vstupuje ze stejným kádrem a s cílem udržet stávající postavení v tabulce. Starší žáky přebrala nová trenérská dvojice, která má za úkol zachránit pro Úvaly okresní přebor. Přípravky trénovaly celou zimu a zúčastňovaly se halových turnajů.
V tabulce by měly jít oproti podzimu na vyšší příčky.
V lednu jsme pořádali tradiční ples fotbalistů. Účast nebyla dobrá, proto uvažujeme o zrušení pro příští roky. Naopak karneval měl opět vynikající úroveň a v sále bylo přítomno skoro 200 účastníků v masce.
V hromadných maskách vyhrála skupina pralidí s Venuší, v jednotlivcích turistické značky. Rozdáno bylo 65 cen, v celkové hodnotě 20.000,- Kč. Fotografie z karnevalu od pana Kurucze jsou k vidění na www.sk-uvaly.xf.cz, nebo na www.ouvaly.cz. Také bych chtěl poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nám přispěli do tomboly jak na ples, tak na karneval.
V únoru se konala valná hromada, která zvolila staronový výkonný výbor a vytyčila vedení nové úkoly.
Vážení sportovní přátelé, věřím, že si opět najdete cestu na náš útulný fotbalový stadionek a v hojném počtu poženete naše mužstvo za postupem.

za VV SK Úvaly Josef Krutský

 

www.sk-uvaly.xf.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY,
FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI
!! NOVĚ FOTO Z KARNEVALU !!
 


SK Úvaly
Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
www.sk-uvaly.xf.cz

SK Úvaly hledá správce sportovního areálu v Úvalech v Pařezině. K dispozici je služební byt 2+1 o výměře 56 m2.
Bližší informace u pana Krutského tel. 602 384 790 nebo u pana Linharta tel. 602 251 855

VV SK Úvaly

 

Rozhovor s trenérem panem Báčou

Většina čtenářů, kteří se zajímají o sport, jistě už ví, že fotbalový klub SK Úvaly hraje opět o postup do vyšší soutěže. Požádal jsem proto trenéra "A" mužstva pana Karla Báču o krátký rozhovor.
Byl bych rád, kdybyste se úvalským fanouškům nejprve představil.
Pocházím z Čelákovic, kde jsem také prožil svůj fotbalový život. Po skončení aktivní kariéry jsem zde začal trénovat mužstvo staršího dorostu, s kterým jsme hráli krajský přebor. Po devíti letech trénování jsem dostal nabídku z Úval vést první mužstvo dospělých. Za to jsem byl velice rád, protože jsem se chtěl v dospělé kopané již prosadit.
V létě jste s mužstvem postoupil do I. A třídy středočeské oblasti. Co jste očekával před novou sezónou?
Chtěli jsme hrát klidný střed tabulky, abychom neměli starosti se záchranou. To se nám povedlo na sto procent a naše výkony nás dokonce katapultovaly na nejvyšší příčku tabulky. S tím jsem samozřejmě velice spokojen, ale bude nás čekat ještě hodně práce.
Jaký je cíl Vašeho mužstva před jarní částí soutěže?
Cíl je jasně dán postavením v tabulce. Proto jsme v zimní přestávce s výkonným výborem přehodnotili situaci a byl by alibismus říkat, že se pokusíme postoupit. Teď už je přímo naší povinností soutěž vyhrát a postoupit do krajského přeboru !
Jak probíhala zimní příprava a jak Vy osobně jste spokojen?
Se zimní přípravou jsem vcelku spokojen. Co nás zaskočilo, byla nepřízeň počasí, ale v letošní zimě si nevybere nikdo. Od začátku ledna jsme nabírali tvrdou fyzickou kondici při výbězích v okolí Úval. Zúčastnili jsme se zimního turnaje v Kyjích, kde jsme obsadili třetí místo. Od února jsme i na umělé trávě v Kyjích trénovali, za což musím vedení poděkovat.
K jakým změnám došlo během zimní přestávky v mužstvu a splnila se Vaše očekávání?
K žádným výrazným změnám nedošlo a kádr se nám podařilo skoro celý udržet pohromadě. Z pracovních důvodů odešel pouze Martin Ganaj. Podařilo se nám sehnat kvalitního záložníka Ondřeje Kubíka ze Souše u Mostu. Jsem velice rád, že se uzdravili dlouhodobě zranění Petr Němec, Jakub Růžička a Pavel Melichar. Po této stránce jsem velice spokojen.
Jak jste spokojen se spoluprácí s "B" mužstvem, výkonným výborem klubu a s fanoušky?
Takové fanoušky, jaké mají Úvaly, nám mohou ostatní mužstva v soutěži jenom závidět. Byl jsem velice příjemně překvapen, v jakém množství nás chodili povzbuzovat nejen na domácí utkání, ale i za námi jezdili na hřiště soupeřů. S "B" mužstvem si vypomáháme, jak to jde. Když máme velkou marodku, pomohou nám. My se na druhou stranu pokoušíme doplňovat jejich mužstvo v soutěžních utkáních o hráče, kteří nebyli tolik vytíženi v zápasech "A" mužstva. S výkonným výborem je spolupráce velmi dobrá a sám vidíte, kam fotbal v Úvalech došel a to je hlavně zásluha vedení.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a spokojených fanoušků.

Ing. Vladislav Procházka

 

Upozornění čtenářům:

Pokračování článku Z minulosti sportovního klubu SK Úvaly uvedeme v příštím čísle.
 


HÁZENÁ 2005/2006 – jaro

mistrovská utkání mužů (společná regionální liga) - TABULKA

turnaje minižáků
8. 4. 06 Mělník
22.4. 06 AŠ Mladá Boleslav (bude upřesněno)
13. 5. 06 Kutná Hora
20. 5. 06 Úvaly
27. 5. 06 Mělník

Nábor nových chlapců vždy v úterý a pátek od 16.00 hodin na hřišti pod sokolovnou (ročník narození 1995 a mladší).
Informace: Jiří Dráb, tel.: 777 690 814
 


RADOST ZE SPOLEČNÉ PRÁCE

Milí spoluobčané, jsem jedním z dlouholetých členů úvalského Sokola. Od svých čtyř let dodnes, tedy osmdesát let. Prošel jsem obdobími žáků, dorostu, gymnastiky dospělých, vrcholové české a mezinárodní házené. Byl jsem cvičitelem, trenérem, sportovním funkcionářem na místní, okresní i krajské úrovni. Dnes sportuji přiměřeně věku, ale do naší úvalské sokolovny chodím stále.
Nejdřív bych se vám chtěl za sebe i za své vrstevníky omluvit. Když jsme postupovali své tělovýchovné funkce a svá poslání svým následovníkům, neuvědomili jsme si, jak velké nároky dnes různé vedlejší činnosti tělovýchovné jednoty a sokolské práce vyžadují. Kolik dobrovolné práce bez nároku na honoráře je k tomu potřeba. Chtěl bych se omluvit za to, že jsme vás o tom neinformovali, že to neproniklo do obecného vědomí. Dnes bych to chtěl napravit, zvlášť v souvislosti s průběhem debat o dalším osudu sokolovny. O tom, kde a jak shánět prostředky na její renovaci a údržbu.
Právě stavba sokolovny by mohla posloužit jako názorný příklad námětu a poslání mého dnešního článku. Od dubna do října v roce 1936 se podařilo v místě bývalých stájí hospodářství pana Mašína postavit tělocvičný sál s příslušenstvím, který nám slouží dodnes. Bylo to možné proto, že se do práce zapojili nejen Sokolové, ale úvalští občané a představitelé města. Svými finančními příspěvky a dary i obětavou manuální prací. Dobrovolně, ochotně a zdarma. Sokolovna vznikla jako společná věc, z potřeby tělovýchovné organizace i města, a co je důležité, také z radosti z výsledků veřejné práce. Dokončovala se už za provozu a upravovala se pro další společenské funkce, divadelní a filmová představení, plesy i schůze. Také proto, aby město i tělovýchovná jednota získaly prostředky na zaplacení dluhů provázejících stavbu a krytí jejích provozních nákladů. Dnes se tato situace opakuje. Připomínám to proto, že minulá zkušenost by nás měla zbavit strachu z případného krátkodobého zadlužení.
Po ukončení druhé světové války už byl stav mnohem lepší. Sokol byl bez dluhů, jeho členská základna byla úctyhodná, aktivity značné. Spadala do nich i činnost sportovních oddílů, tou nejvýznamnější byla práce oddílu házené. Jeho výsledky v extralize české házené i jeho pionýrská role při uvádění mezinárodní házené do ČSR obdivovala celá naše republika. I pro házenkáře bylo samozřejmé, že přestavovali a udržovali své hřiště sami, dobrovolně, ochotně a zdarma. Svazek města a Sokola po ukončení války už nebyl tak těsný, ale byl stále trvalý a samozřejmý. Ze všech dobrých i méně dobrých výsledků naší minulé činnosti se mé vzpomínky ustálily na poznání, že to byl pěkný život. Že nás výsledky společné práce uspokojovaly a obohacovaly a že nás při tom nikdy nenapadlo "co za to". Že naše aktivita podporovala město a město podporovalo nás. K oboustrannému prospěchu. V tom se dnešek od minulosti neliší. Totiž nemusel by se lišit. Pokud bychom se na tom shodli, přestal by problém s chátrající tělocvičnou i upadající občanskou aktivitou existovat.
Proč o tom píšu? Chtěl bych zdůraznit, že radost ze společné práce znamená mnohem víc, než finanční problémy či zisky. Že poměřovat všechno penězi, jak se stalo po Listopadu pravidlem, není nezbytné a někdy ani zdravé. Že k dobrým výsledkům se spíš dopracujeme vzájemnou výpomocí. Spoluprací města, občanských společností i jejich neziskových organizací. Příkladem by nám měla být města, kde k takové dohodě a spolupráci došlo. Není jich v naší republice málo. Myslím, že by i naši zastupitelé měli mít zájem na další existenci zatím jediného společenského sálu, zatím jediné tělocvičny a zatím jediné organizace základní tělovýchovy, protože slouží především úvalským dětem. Že by tedy nemuseli nezbytné opravy sokolovny chápat jako nepatřičnou investici do cizího majetku, jako útok na městskou pokladnu. Že jde o úvalský Sokol a úvalskou sokolovnu. Zkušenosti mých čtyřiaosmdesáti let mi dovolují, abych takový názor zveřejnil a případně i obhajoval.

Jiří Pilát

 

BUDEME SLAVIT?

Třetího března roku 1907 byla v Úvalech založena tělovýchovná organizace SOKOL. Zbývá nám tedy necelý rok k tomu, abychom tuto událost důstojným způsobem oslavili. Budeme však slavit? Informace, probíhající také na stránkách Života Úval, vypovídají o nejistotě další existence tělovýchovné organizace, o špatném současném stavu sokolovny i o pochybách o manažerských schopnostech současných představitelů úvalského Sokola. Sokolovně je letos 70 let. Prožila toho hodně, poskytla střechu nad hlavou nejen praktickým cvičením a společenským událostem, ale i zrodu a trvání lidských vztahů, lásce k tělovýchově a sportu, ke sportovnímu přátelství a smyslu pro fair play.
Jako bývalý cvičenec, cvičitel, hráč a trenér házené jsem přesvědčen, že svoji úlohu dávno naplnila. Zůstává stále jen malou, nenáročnou tělocvičnou. Využívanou nejen Sokolem a sportovními oddíly, ale i úvalskou školou. Je také jediným zařízením ve městě, ve kterém je možné pořádat větší společenské akce. Sedmdesát let bohaté sportovní i společenské činnosti se výrazně podepsalo na jejím fyzickém stavu. Opravy jsou již neodkladné. Rozumím obavám některých našich zastupitelů a jejich zdrženlivosti v přispění finanční pomoci k údržbě sokolovny. Ale nezaznamenal jsem žádné návrhy radních či zastupitelů, které by směřovaly k tomu, aby se město i Sokol se svou současnou situací uspokojivě vypořádaly. Pochybuji o rozhodnutí školy zahrnout do své dostavby další malou tělocvičnu. Úvaly potřebují víceúčelovou halu.
V loňském roce jsem se zúčastnil výstavy návrhů takové sportovní haly, kterou připravili mladí architekti pražské fakulty architektury. Byl jsem nadšen, i když jsem si uvědomoval, že jde o obraz budoucnosti. Dnes se mi potvrzuje, že všechny aktuální problémy k takovému radikálnímu, třeba i nákladnému řešení směřují. Stavba víceúčelové haly by nabízela široké možnosti využití a vyvolala by nové aktivity občanů města, jejich dětí i zájemců z okolí. Řešila by i kuriózní situaci oddílu házené, jehož mužské družstvo nemůže postoupit do druhé ligy jen proto, že soutěže této úrovně se musí hrát v hale. Halu by s otevřenou náručí přivítali i fotbalisté, tenisté, odbíjenkáři a další. Takový čin by byl tou nejdůstojnější oslavou stého výročí tělovýchovné organizace Sokol. Nebyl by snadný, vyžadoval by rozhodnost a odvahu nás všech. Známe však myšlenku Dr. Miroslava Tyrše: "Kdo chvíli stál, už stojí opodál". Občané města, budeme stát anebo půjdeme dál?

Jaroslav Tourek

 
 

C Í R K E V

Církev československá husitská v Úvalech
zve na pořad
BESEDA S BÁSNÍKEM
s básníkem Miroslavem Matoušem
neděle 23. dubna 2006 ve 14.30 hodin
v Husově kapli v Úvalech
(Pražská ul. 180)
 

 

H I S T O R I E

Velikonoční sbírky

Nedávno jsem měl možnost podívat se na 2 školní fotografie. Jsou staré více než 65 let. Nejedná se však pouze o klasické upomínkové snímky školní třídy.
V popředí je, na první pohled nepříliš zřetelný, košík s vajíčky. Fotografie připomínají jednu z akcí, které probíhaly ve 30. letech minulého století na úvalské škole v období velikonočních svátků.
V kronice tehdejší měšťanské školy se v zápisech ze školního roku 1935-36 můžeme dočíst:
"Zdraví lidé nemocným" detail
Velikonoční akce: Po Velikonocích počali jsme pracovati na projektu akce na heslo: "Zdraví lidé nemocným". Děti ze všech tříd přinesly do školy vajíčka. Hlasováním rozhodly, komu je darují. 39 zástupců úvalských škol odvezlo do Jedličkova ústavu asi 1100 vajec. Provázel je vedoucí žákovské samosprávy odb. uč. Josef Rydl. Výprava byla uvítána ředitelem ústavu, který poděkoval za dar a návštěvu provedl ústavem.
O výsledku podobné sbírky ve školním roce 1937-38 se zmiňuje školní kronika obsáhleji:
Velikonoční akce "1000 vajíček"
V zdánlivém rozporu s politickými událostmi octla se naše letošní velikonoční akce "1000 vajíček". Žákovská samospráva odhlasovala, aby letošní pomlázkou byly obdarovány děti horníků v severních Čechách, nečiníc přitom rozdílu mezi dětmi české a německé národnosti. Vedoucí samosprávy navázala tedy jednání se spolkem "Pomoc Rudohoří", který si vzal na starost dopravu a rozdělení darovaných vajec. Okresní péči o mládež v Duchcově bylo přiděleno 1606 vajec, Okresní péči o mládež v Mostě 1545 vajec a pohraničním vsím v Rudohoří 2015 vajec, celkem 5166 vajec.
V soutěži při sbírání vajec zvítězila 5.b třída obecné školy, odevzdavši 1000 vajec a 4.a třída, která odevzdala 930 vajec. Na měšťanské škole největšího průměru na 1 žáka dosáhl IV. ročník. Tyto třídy obdržely po diplomu uznání.
Význam letošní akce nespočíval jen v pomoci trpícím, ale byl podle hlasu tisku příkladem národnostní snášenlivosti.
Zápisy ukazují na mimořádný úspěch vyhlášených velikonočních akcí a solidaritu úvalských dětí s lidmi potřebujícími pomoc. Najdou se v současné době pamětníci těchto humanitárních sbírek?
(Děkuji paní Zemanové za zapůjčení dobových školních fotografií a paní Ing. Blance Morávkové, zástupkyni ředitele Základní školy v Úvalech, za vyhledání textů ve starých školních kronikách.)

Ing. Vladislav Procházka
Foto: Velikonoční foto třídy I. b měšťanské školy ve školním roce 1936 - 37 s ředitelem školy panem Brožem a třídní učitelkou paní Trnkovou.

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval