www.mestouvaly.cz/zivotuval 

5/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Úvaly podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost sálek Domu pečovatelské služby, nám. Svobody 1570, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Dobrovského, Ebenová, E. E. Kische, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Guth-Jarkovského, Grégrova, Hodov, Do Hodova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Josefa Lady, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kollárova I., Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Maroldova I., Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pražská I., Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Šrámkova, Tichého, Těsnohlídkova, Tigridova, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, V. Špály, Zálesí.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Městský dům dětí a mládeže, Vítězslava Nováka čp. 372, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kollárova II., Maroldova II., Nerudova, Pražská II., Prokopa Velikého I, Prokopa Velikého II, Raisova, Štefánikova, Švermova, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Základní škola, přízemí hl. budovy, nám. Arnošta z Pardubic čp. 8, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Denisova, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Horova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lužická, Mánesova, nám. Arnošta z Pardubic, Na Spojce, Na Stráni, Na Ztraceném korci, Osadní, Poděbradova, Podhájí, Pod Slovany, Pod Tratí, Riegerova, Roháčova, Rumunská, Ruská, Slovinská, Smetanova, Sovova, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Vydrova, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Ing. Ivan Černý, starosta v. r.

Seznam ulic a čísel popisných v jednotlivých volebních okrscích je zveřejněn na úřední desce u budovy městského úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům podle zákona 247/1995 Sb. § 38 odst. 4 nejpozději do úterý 30. května 2006. Voliči,který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá MěÚ Úvaly - správní odbor v termínu od 18. 5. 2006 na jeho žádost voličský průkaz.
UPOZORNĚNÍ
V okrsku č. 2 Dům dětí a mládeže, čp. 372 ul. V. Nováka, hlasují v těchto a následujících volbách obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu v obou částech ulice Prokopa Velikého.
Tato změna je způsobena nárůstem obyvatel v okrsku č. 1.
Za správnost
Jana Tesařová,vedoucí správního odboru MěÚ Úvaly
 

 

K A M   A   K D Y

V květnu můžete navštívit:

Kdy? / Název / Kde? / V kolik hodin?
5. 5. / Vzpomínkové shromáždění / Úvalský hřbitov / 17.00
6. 5. Hradešín DIXI fest / Hradešín / od 10.15 po celý den
13. 5. Bonitace franc. buldočků / areál svazu chovatelů / 9.00-12.00
13. a 14. 5. Okresní kolo hry Plamen / hřiště u školy oba dny / od 9.00
15. 5. Využívání volného času mládeže / zasedací místnost MěÚ / 17.00
19. 5. Nepovedený čert (divadlo) / DPS / 18.00
20. 5. Nepovedený čert (divadlo) / DPS / 15.00 a 19.00
20. 5. Výlet na Hradešín s prohlídkou kostela / sraz u hradešínské školy/ 10.00
23. 5. Zájezd do divadla / divadlo Pod Palmovkou u MěÚ / sraz 17.30
25. 5. Konference o prevenci kriminality / DPS / 18.00
26. 5. Jedu k mámě mírnou oklikou (divadlo) / DPS / 19.00
27. 5. AKVA Úvaly 2006 / v sokolovně / 8.00-12.00
27. 5. Den dětí na jarmarku / hřiště pod sokolovnou / 14.00
27. 5. Koncert souboru GESHEM / kostel / 16.30


Stavba školy musí být společný zájem! detail

Situace v okrese Praha-východ je oproti zbytku republiky velmi specifická. Ačkoliv v celé republice se zavírají školy, protože je málo dětí, na území okresu Praha-východ je situace zcela opačná. Do regionu se stěhuje stále více lidí a kapacita většiny základních škol nedostačuje. Většina občanů Úval proto z pochopitelných důvodů cítí jako prioritu v obci potřebu rozšíření základní školy. Existence samostatné školy v nemalé obci, jako jsou Úvaly, je bezpochyby nutnou součástí zdejšího života. Není jen otázkou prestiže, ale je skutečnou potřebou a jednou z podmínek dalšího rozvoje v obci. Základní stupeň vzdělání tu chybět nesmí a základní škola tak musí být prioritou všech rozumně uvažujících zainteresovaných osob bez ohledu na politickou či jinou příslušnost. Už naši předkové si uvědomovali, jak důležitou součástí obce škola je. Leč přání jsou věc jedna, a možnosti věc druhá. Je dobré, že proběhla architektonická soutěž a probíhají i další nutné formálně technické kroky na cestě k nové školní budově. Bez potřebných financí však může škola skončit jen na papíře. Jelikož finanční situace obce z mnoha důvodů nijak dobrá není, je třeba hledat zdroje jinde. Ať už to budou z části finance státu či kraje, i v rámci obecního rozpočtu musí představitelé Úval hledat zdroje, a to bez zbytečného zadlužování obce. Když by se mě někdo zeptal, kdy by nová školní budova měla být postavena, pak odpovím, že včera, nejpozději dnes. Proto bych velmi rád v příštím volebním období pomohl Úvalům získat potřebné finance na to, aby byl projekt dokončen a obec se mohla dále rozrůstat a prosperovat.

Petr Tluchoř, poslanec za ODS, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

foto: p. Tluchoř

Poznámka:
Ostatní politické strany své příspěvky k volbám 2006 do Parlamentu ČR do uzávěrky vydání tohoto čísla neposlaly.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
2 jednání

- Byla projednávána kritická situace ve čtvrti Na Slovanech a dále postup při výstavbě kanalizace, na jednání byli přizváni zástupci firem Pohl, VRV a Čechoslávie. Termín dokončení prací 7/2006 zatím není ohrožen, bude definitivně dokončen povrch ulice Škvorecká (celková uzávěra max. 4 týdny). Rada kritizuje způsob provedení zásypu ve Škvorecké. Práce zajišťované firmou Pohl je nutno zkorigovat s pracemi firmy Hochtief, aby nedošlo ke zbytečnému protahování uzavírky. Firma Pohl předložila seznam víceprací a méněprací uznaných dozorem stavby (firma VRV). Firma VCES nerespektuje dopravní značení, přestože průběžně je prováděna kontrola ze strany policie. Čechoslávie předkládá písemný návrh spolupráce při udržování komunikace, pokud bude vpuštěna staveništní doprava. Ing. Krutský nesouhlasí s celkovou uzavírkou, požaduje ponechat místní provoz (odklonit kamionovou dopravu) a zkrátit dobu uzavírky. Prováděcí firma i dozor to odmítají s tím, že je reálně možné dokončit práce v kratším termínu, ale nelze to předem zaručit (např. z důvodu nepříznivého počasí). Se zástupci firmy VRV bylo jednáno o dodatku ke smlouvě (navýšení ceny v důsledku prodloužení stavby), rada souhlasila.
- Pro zamezení nežádoucích a zejména nekoordinovaných stavebních aktivit rada jednala o vydání Nařízení rady dle §102 zákona č.128/200 Sb (o obcích) a v souladu s §33 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) o stavebních uzávěrách: Výpustek - uzávěra, Na Slovanech lok.11 - již je vyřešeno, K Hostínu, lok. 34 - požadavek zjednodušené studie, V Rohožni, lok. 5 - zatím projednat oddělení čistě obytného území od všeobecně smíšeného, V Rohožni, lok. 7 - uzávěra, lok. 33 (šedivá zóna) - požadavek zjednodušené studie, Hostín - již zastavěno, cukrovar - již zastavěno, Vinice - uzávěra, Státní statek - již zastavěno, Dobročovická, lok. 44 - uzávěra. l U tzv. zjednodušených studií bude vyžadováno zejména vyřešení dopravního napojení pozemků a řešení inženýrských sítí (včetně napojení na stávající a zajištění dostatečné kapacity).
- Bylo provedeno poptávkové řízení na odkanalizování zdravotního střediska. Rada jako nejlepší nabídku stanovila nabídku fy Hochtief, cena 590 523 Kč plus DPH (jednání o snížení ceny).
- Atelier D+ informoval, že má návrh změn Va) již rozpracován, rada souhlasila s uzavřením smlouvy, ale požaduje snížení ceny. Bylo sníženo o 10%.
- Ing. arch. Masák (ul. 5. května) žádal z důvodu praskání zdiva údajně vlivem dopravy osazení 2 - 3 ks retardérů a odborné posouzení stavu domů. Odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. zřízení retardérů nedoporučil, správce komunikace pak zamítl. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici třetí třídy, která je ve správě SÚS Mnichovo Hradiště, bude jim stížnost občanů postoupena spolu s průvodním dopisem města k přijetí příslušných opatření.
- Krobovi a Listopadovi podali stížnost na stav ulice V. Špály. Chybějící veřejné osvětlení bude začleněno do požadavků na správce, uliční cedule bude objednána, koleje a díry budou průběžně upravovány štěrkem. Zásadní oprava ulice v celé délce až ke státní silnici včetně vybudování chodníku není plánována (příjezd pro 4 RD), v rozpočtu 2006 se počítá s opravou horního úseku od Kollárovy do Pražské.
- Proběhne výměna osvětlení ve třídách MŠ Pražská.
- Okna v bytech DPS neumožňují potřebnou infiltraci v prostoru bytu. V koupelně není navržena nucená výměna ventilační jednotkou ani pevnou mřížkou do venkovního prostředí. V případě některých nájemců tedy dochází k neúnosnému nárůstu vlhkosti v prostoru (relativní vlhkost mezi 60 - 80 %), výskytu plísní a snižování užitné hodnoty objektu.
- Pí Menšíková požádala radu o souhlas se zbudováním příjezdové cesty a zbudování přípojek inženýrských sítí k pozemku p.č. 1916/2 v sousedství obslužné komunikace pro kanalizaci. Rada trvá na zákazu využití obslužné komunikace jako příjezdu k nemovitostem. V případě souhlasu obou soukromých majitelů sousedních pozemků je město ochotno souhlasit s věcným břemenem chůze a jízdy mimo obslužnou komunikaci. Obdobně tak s přípojkami inženýrských sítí.
- Ing. Krutský vznesl požadavek na opravu ulice Janáčkova.
- Ing. Krutský kritizoval skutečnost, že rada nebyla předem informována o uzavírce ulice Škvorecká. Starosta reaguje - na podzim 2005 bylo stanoveno, že na jaře 2006 podle počasí bude silnice pro definitivní úpravu povrchu uzavřena a termín uzavírky byl stanoven na posledním kontrolním dnu.
- P. Kroutil se dotázal na stav 3 nových bytů v čp. 181, které město převzalo od firmy p. Řezníčka. Byty byly městu předány (město je převzalo - Ing. Brajerová) v neodpovídajícím stavu (staré a velmi opotřebené spotřebiče, špatná kvalita maleb, špatně spárovaná dlažba v koupelně a nevhodné upevnění bojleru, odvodnění odvzdušňovacího ventilu od el. bojleru, nedostatky u elektro rozvodů a chyběla i dokumentace k provedení, malé dilatační spáry v podlaze, což způsobilo vzedmutí podlahy ve 2 bytech, chyběl obklad u kuchyňských koutů). Na výše uvedené závady byla uplatněna již 2 reklamační řízení, závady jsou dodavatelem stavby odstraňovány. Radní vyslovili nespokojenost s kvalitou prací firmy AGS Systém a zásadní nesouhlas s převzetím bytů městem ve stavu, v jakém byly.
- Pan Luboš Brzák podal stížnost na jednání redakční rady Života Úval, která odmítla v dubnovém čísle uveřejnit jeho článek, který je kritikou vedení města za údajně nedostatečné prosazování požadavků úvalských občanů. Vedoucí redaktor ing. Procházka panu Brzákovi písemně vysvětlil, proč jeho text nebude otištěn. Rada se se stanoviskem redakční rady zcela ztotožňuje. Text je útočný, urážlivý a obsahuje nepravdivá tvrzení. Dále je v něm údajná citace projektanta Ing. Matějovského, který se od uvedeného výroku důrazně distancuje.
- Tajemnice podala vysvětlení vzniku penále a zvýšené daně za prodej pozemků. Starosta radu informoval, že již jednal s finančním úřadem o možnosti prominutí plateb.
- Starosta informoval, že finanční úřad s největší pravděpodobností zůstane v Praze a nebude stažen do Brandýsa n/L, jako tomu je postupně u jiných agend.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na provedení auditu města za rok 2006 firmou ECO-economic & commercial office, s.r.o.
- Rada souhlasila s udělením práva využití textů knihy Úvaly v průběhu staletí pro společnost Genealogical Society of Utah.
- Rada souhlasila se zřízením tří prvních tříd ve školním roce 2006/2007 za podmínky, že budou splněny zásady pro přijímání žáků přijaté zřizovatelem a že v této souvislosti nebude ředitelem ZŠ Úvaly žádáno o navýšení rozpočtu na úhradu provozních výdajů.
- V rámci voleb budou jako obvykle využity pro volební místnosti prostory ZŠ a MDDM. Náklady na využití těchto místností jsou městu propláceny v rámci volebních nákladů.
- Při deštích dochází k vyvalení kamenů na několika místech opěrné zdi v Dobročovické ulici, která je v majetku města. Bude provedena oprava (sanace) porušených míst.
- Čechoslávie přehodnotila místo připojení na vodovodní řad. Původně bylo připojení v Chorvatské ulici (VaK Mladá Boleslav) s výstavbou čerpací stanice. Nyní je území připojováno na vodovodní řad společnosti Vrchlice - Maleč v křižovatce Škvorecké ulice a silnice na Přišimasy. Stavba čerpací stanice je vypuštěna, ale v lokalitě 22 je ponechána územní rezerva pro její případnou stavbu. Město se změnou připojovacího místa pro vodovodní řad lokalita Slovany č. 10, 11 a 22 souhlasí, pokud investor zajistí v případě nízkého tlaku v lokalitách 10, 11 a 22 výstavbu čerpací stanice vody, bude provedena včetně přívodního a propojovacího potrubí a přípojky elektro a realizace výše uvedených staveb bude provedena na náklady Čechoslávie.
- Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na Odboru životního prostředí Středočeského kraje. Jedná se o pěšinu od Mlýnského rybníka, kde by se vybudovalo posezení (instalace laviček a odpadkových košů) ke křižovatce lesních pěšin na vyhlídkovém místě (s pěšinou na Vinici), kde by bylo zrealizováno další odpočinkové místo.
- Rada byla informována o připravované uzavírce komunikací Vrchlického, části Prokopa Velikého a malá Raisova v souvislosti s definitivní úpravou povrchu vozovek.
- Byl předložen soupis víceprací a méněprací firmy Pohl. Kontrolovány budou zejména skutečné rozměry výkopů, výměra pokládky asfaltu, odvoz zeminy, jednotkové ceny.
- Rada požaduje uplatnit reklamaci projektové dokumentace dodané firmou Hydroprojekt, kdy přes výslovné upozornění města byla splašková kanalizace vyprojektována tak, že by došlo ke křížení s přepadem z Kaláku. Na základě této chyby v projektu vznikly vícepráce firmy Pohl.
- Likvidátor majetku Státního statku Čáslav městu nabídl prodeje pozemků v k.ú. Úvaly u Prahy (pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha - komunikace), celková výměra je 5086 m2. V této věci bude dále jednáno.
- Rada byla informována, že při přípravě přeložky dešťové kanalizace v ulici Na Spojce byla u některých pozemků zamítavá stanoviska vlastníků (I. Rabel, Ing. Jokl, E. Štípková).
- Rada požaduje jednat se všemi majiteli pozemků pod komunikacemi, chodníky, apod. o předání těchto pozemků městu, nejlépe formou daru.
- Vlastníci rodinného domu čp. 701 v Riegerově ulici žádali o prodej, případně dlouhodobý pronájem části pozemku KN p.č. 186 z důvodu vytvoření příjezdové cesty do objektu. Rada nesouhlasila s prodejem a doporučila umožnění přístupu.
- Paní Čambalová a Zeisová, majitelky pozemku KN p.č. 3286 a 3287, podaly žádost o prodej pozemku KN p.č 3288 o výměře 782 m2 (zahrada u ulice Šámalova). Pozemek byl v březnu 2006 bezúplatně převeden Pozemkovým fondem ČR na město. Žadatelky jednaly o koupi pozemku již v minulých letech s tehdejším vlastníkem a správcem. V roce 1958 rodina koupila 2 pozemky a připlocen byl i pozemek třetí, což bylo zjištěno až následně. Vzhledem k historickému zaplocení a užívání pozemku proto žádají město o jeho prodej. Rada se domnívá, že pozemek nemohl být užíván tzv. v dobré víře, neboť výměra celé zaplocené zahrady včetně pozemku 3288 je téměř dvojnásobek pozemků v majetku žadatelek, v podstatě se jedná o samostatnou stavební parcelu a tyto skutečnosti jsou žadatelkám již několik let známy. Rada nesouhlasí s jeho odprodejem žadatelkám. Záležitost bude konzultována s právním zástupcem města.
- V lokalitě "Chorvatská" je nutno řešit přístupový chodník podél Škvorecké ulice, týká se pozemku KN p.č. 535 (Město Úvaly), KN p.č. 536 (Kampelička - spořitelní a záložní spolek ve Škvorci), KN p.č. 538 (Václav Kučera) a KN p.č. 539 (Město Úvaly). Pro usnadnění výstavby je možno řešit vlastnictví směnou mezi Městem Úvaly a panem Kučerou. V případě pozemku KN p.č. 536 nelze určit nástupce majitele, bude řešeno veřejnou vyhláškou.
- Rada obdržela informace o pozemcích, které město získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR. Dne 20. 3. 2006 byl katastrálním úřadem zapsán vklad vlastnického práva. Jedná se o pozemky o celkové výměře 112 934 m2 a ve schváleném územním plánu jsou určeny k zástavbě.
- EKO - KOM, a.s., předložila návrhy smluv na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Rada souhlasila s uzavřením smluv se společnostmi ELEKTROWIN (lednice, mrazničky, pračky, myčky, sporáky, el. topidla, el. spotřebiče z domácností, el. vrtačky, pily, sekačky a další elektrické nástroje a další elektrická zařízení), EKOLAMP (trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky apod.), ASEKOL (počítače, monitory, tiskárny, telefony, rádia, televizory, videokamery, videorekordéry apod.). Společnosti do sběrných dvorů zdarma dodají příslušné kontejnery a nádoby na ukládání a na svůj náklad zajišťují odvoz a přepravu shromážděných elektrozařízení na základě výzvy. Za odebrané elektrozařízení zaplatí obci podle druhu cenu za kus nebo váhu, případně se vypočítanou částkou podle váhy podílejí na obsluze dvora.
- Krajský úřad Středočeského kraje opět nabídl přidělení nádob na separovaný sběr (plasty, sklo, papír). Navrženy jsou tři kusy nádob na plasty a tři kusy nádob na papír. Obec pak na základě smlouvy o výpůjčce nádob má pak povinnost v následujícím roce rozšířit na vlastní náklady počet nádob. Jedná se o posílení a nová stanoviště na Slovanech a v Radlické čtvrti.
- Rada doporučila poptat člověka se stavebním vzděláním, který by pro MěÚ pracoval jako stavební dozor na stavbách, kde je město investorem.
- Bude svolána schůzka zástupců okolních obcí, Brandýsa n. L. a Č. Brodu, kde předmětem jednání bude změna obce typu III pro Úvaly (přechod z Brandýsa na Č. Brod).
- Starosta informoval o jednání MAS v Tismicích. Na úvodní projekt je požadavek vkladu města ve výši 50 tis. Kč. Pokud projekt nebude schválen, peníze nebudou použity. Pokud schválen bude, mělo by se cca 90 % vrátit v roce 2007.
- Místostarostka požádala o předložení hospodaření Svazku obcí Úvalsko.
- Starosta navrhl jako vhodné řešení zakončení vozovky v části Škvorecké ulice, která je nyní v uzavírce, zabetonovat obrubníky, které zabrání lámání asfaltu u kraje a stékání vody na chodník. Rada stanovila maximální výši výdajů 50 tis. Kč.
- U firmy Pohl bude požadováno obnovení odvodňovacích příkopů a propustků v ulici Chorvatská v místech, kde došlo k jejich zavezení či zanešení při stavbě kanalizace. Ing. Krutský upozornil na zavezení odvodňovacího příkopu také v ulici Škvorecká u pozemku stavebnin a Branyšových - práce prováděla fa Hochtief.
- Starosta navrhl přehodnotit použití stavebního materiálu u bočních zdí schodiště zídky Pražská a obklad udělat z KB bloků, a to zejména z estetických důvodů. K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení, protože radní nebyli informováni o požadavcích uvedených ve stavebním povolení, kolaudačním rozhodnutí, smlouvě o dílo, podmínkách dotace apod. Rada doporučila boční zdi obložit KB bloky, nicméně možnost realizace tohoto návrhu musí být prověřena, zejména s ohledem na obdrženou dotaci (cca 1 mil. Kč).
- SK Úvaly předložil žádost o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pořádání zápasu kvalifikace žen do 19 let na ME 2006 (ČR - Ukrajina). Rozpočet celé akce cca 90 tis. Kč. Město bude mít prostor pro umístění propagačních materiálů. Rada souhlasila.
- Místostarostka informovala o podaných žádostech na prohlášení kulturní památkou u objektu středověkého mostku na rozhraní Úval, Dobročovic a Květnice, na terénní zbytky hradu Skara. Nyní Klub přátel historie a přírody Úval a okolí podal návrh také na devítiobloukový železniční viadukt. Město dá souhlasné stanovisko, kde ale bude zdůrazněno, že se jedná o mostní konstrukci, ne o kolejiště.
- SK Úvaly podal žádost o spolupráci (ne finanční výpomoc) při realizaci vybudování sportoviště s umělou trávou a zázemím. Město pomůže v jednání s majiteli vytipovaných pozemků a s uzavřením případných nájemních smluv.

Ing. J. Horová, místostarostka

Architektonická soutěž na dostavbu školy a co dál

Na stránkách Života Úval byly podávány průběžné informace o soutěži a v minulém čísle bylo na titulní stránce i oznámení o vítězi soutěže včetně hlavních pohledů.
Soutěž sice již byla ukončena, ale dovolím se k ní vrátit několika poznámkami. Ukazuje se, že rozhodnutí získat nejvhodnější návrh prostřednictvím soutěže bylo správné. Sešlo se 26 návrhů, z nichž nejméně polovina byla kvalitní. I když to pro naše město není nejdůležitější, soutěž byla kvitována jak architektonickou veřejností, tak Českou komorou architektů jako správný počin v dané situaci, tj. potřeba získat návrh na stavbu veřejné budovy na náměstí. Soutěž proběhla podle Soutěžního řádu ČKA. Porota jmenovaná radou města byla složena z nezávislých členů, odborníků architektů (Ing. arch. Tomáš Bezpalec - předseda poroty, Ing. arch. Ján Štempel a Ing. arch. Petr Hájek a náhradníků řádných členů poroty - akad. arch. Antonín Polony a akad. arch. David Vávra) a závislých členů, tj. ředitele školy Mgr. Jaroslava Březky, jeho zástupkyně Ing. Blanky Morávkové a za město Ing. Jany Horové a Ing. Ivana Černého. Soutěž byla anonymní, a to i ve druhém kole. Jména všech soutěžících byla odhalena až po rozhodnutí o konečném pořadí ve druhém kole. Až v tomto okamžiku se porota dozvěděla, že soutěže se zúčastnili přední čeští architekti, jen namátkou např. Ing. arch. Jiran s Ing. arch. Kohoutem, prof. Ing. arch. Ruller z Brna s arch. Borákem, Ing. arch. Vydrová rovněž z Brna s Ing. arch. Rudišem, Ing. arch. Rada a Ing. arch. Rak s kolegy, také několik architektů ze Slovenska. V soutěži ale uspěli mladí architekti, kteří se teprve začínají prosazovat. Např. na třetím místě se umístila Ing. arch. Katya Sonlajtnerová z Bulharska, která v minulém roce dokončila studium na pražské fakultě architektury. I vítězové Ing. arch. Lacko a Ing. arch. Tittelbach jsou mladí, nedávno se osamostatnili, předtím pracovali u velmi známého architekta Josefa Pleskota.
Co rozhodlo, že právě jejich návrh vyhrál? Budu mluvit zejména za sebe, ale na konečném pořadí, a tudíž i vítězi jsme se v porotě shodli, i když rozhodování bylo velmi těžké. Především je to nápad odsunout hlavní budovu dostavby od linie vytvářené novorenesanční školní budovou z roku 1912. Tím vzniká před novou školou zajímavý prostor, který je sice veřejný, ale patří ke škole. Tento nápad má další pokračování v propojování tohoto prostoru velkými okny s tělocvičnou a školní jídelnou. Dalším argumentem pro tento návrh je respektování neorenesanční budovy školy jako hlavní budovy školy a dominanty náměstí. Návrh patří k těm stavebně jednodušším, dá se předpokládat i dodržení plánovaných finančních nákladů plus inflace.
I v anketě návštěvníků výstavy soutěžních návrhů byl tento návrh poměrně úspěšný, skončil na třetím místě. K tomu mám ještě poznámku. Je velký rozdíl prohlížet si návrh na výstavě 1-2 hodiny a nebo 3 dny při posuzování v porotě, kde každý návrh a detail je podrobně posuzován nejen s architekty, ale také s vedením školy.
Zatím se zdá, že výběr vítězného týmu byl šťastný i po dalších stránkách. Páni architekti Lacko a Tittelbach reagují rychle a celkem vstřícně. Byla již podepsána smlouva na zpracování projektu pro rozhodnutí o umístění stavby s velice krátkými termíny dodání. Pokud nenastanou komplikace při územním řízení, mohlo by mít město na podzim tento krok v přípravě za sebou. Toto rozhodnutí je podmínkou při usilování o dotace, ať už ze státního rozpočtu nebo z jiných fondů. Právě finanční zajištění bude nejdůležitější fází přípravy vlastní výstavby.

Ing. Ivan Černý

detail detail detail

Foto: Výstavu navštívila také senátorka Ing. Helena Rögnerová
Foto: Účastníkům architektonické soutěže byly předány odměny
Foto: Architektonické návrhy přístavby školy byly představeny na výstavě 17. - 18. března v budově ZŠ
foto Ing. J. Horová

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Do druhého kola soutěže postoupily 4 návrhy, ze kterých se následně vybral vítězný návrh.
Konečné pořadí nejlepších návrhů:

1. místo - vítězný návrh: návrh č. 2
autoři:
A.LT ARCHITEKTI v.o.s.
Autorský tým:
Peter Lacko
Filip Tittelbach
Adam Kekula
Hynek Holiš

2. místo návrh č. 5
autoři:
Ing. arch. Aleš Tomášek - Praha
Robert Seidl - Praha
Ing. arch. Ivo Herman - Praha

3. místo návrh č. 24
autoři:
Ing. Arch. Katya Sonlajtnerová - Praha
Ing. Arch. Juraj Sonlajtner, Mg. A - Praha

4. místo návrh č. 25
autoři:
Ing. arch. Vratislav Danda - Praha
Ing. arch. Pavel Ullmann - Praha
Ing. arch. Jaromír Kosnar - Praha
Ing. arch. Ondřej Smolík - Praha
Ing. arch. Miloš Hůla - Praha


ANKETA VÝSTAVY

V anketě bylo odevzdáno celkem 44 anketních lístků.
Hodnocení vítězného návrhu z ankety:
- nelíbí se mi 3x,
- nic moc, vnějším vzhledem nevybočuje z průměru, interiér a funkčnost nemohu posoudit,
- nelíbí se, v souladu se školou a s městem Úvaly, má sice zajímavě řešený interiér, ale to má více návrhů, a ty tašky se nehodí na zeď,
- střízlivý návrh, odpovídající "duchu" města Úvaly - není to žádná high-tech bomba, ale přesto moderní a snad účelná stavba, oceňuji větší rozčlenění hmot, nedostatkem je příliš výrazná barevnost střední části,
- osobně se mi moc nelíbí, pokud ale budou před budovou vysazeny stromy, celkem zapadne do celku náměstí,
- na první pohled nezaujal,
- nechává vyniknout budově staré školy, moc hezké,
- strohé, sice účelné, ale ke školní budově se to nehodí, dobře řešený interiér, tašky jsou na střechu a ne na omítku, ale oceňuji nápad,
- čisté, přehledné tvarosloví, propojit sníženou vstupní úroveň do tělocvičny a jídelny přímo z náměstí.
V napojení na historickou budovu je asi nejšetrnější.

Anketa o nejlepší návrh dostavby základní školy
(hlasování návštěvníků výstavy)


Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Jiráskova 844 (po Policii ČR)
- doporučena je oblast obchodu a služeb.
Nabídky přijímá podatelna MěÚ nejpozději do pátku 12. 5. 2006, 14:00 hodin.
Informace na tel. 281 981 401 pí. Šťastná nebo 724 181 518 Ing. Horová.

Ing. J. Horová, místostarostka v.r.

Jede, jede mašinka

Všichni jste zváni (děti zejména) na akci pořádanou ve spolupráci s městem Pečky v sobotu 10. 6. 2006 v Pečkách.
Program:
- Jízda historickým motorovým vlakem trasa Praha Holešovice - Úvaly - Pečky - Kolín - Nymburk - Poříčany - Pečky
- Jízdy parním vlakem Pečky - Plaňany - Kouřim - Zásmuky
- Výstava železničních modelů (městská knihovna)
- Burza železničních modelů (sokolovna a kulturní středisko)
- Seskoky parašutistů (náměstí 13:00 hodin)
- Diskotéka pro děti (10-14 hodin)
- Vystoupení žáků ZUŠ (14:00 hodin)
- Hudební program (15:00 -21:00 hodin)
- Pouťové atrakce a soutěže pro děti, Jarmark
- Zakončeno ohňostrojem ve 22:00 hodin.
Jízdné z Úval do Peček historickým vlakem 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Jízdné na celý okruh z Prahy stojí 150 Kč, z Úval 125 Kč.
Budou vyvěšeny informační plakáty.

Ing. J. Horová, místostarostka

Odbor investic informuje o vypsání výběrových (poptávkových) řízení na realizaci:
1) Rekonstrukce elektroinstalací v budově základní školy,
2) Vybudování 3 bytových jednotek z nebytových prostor,
3) Rekonstrukce WC v budově základní školy.
Zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou přihlásit na odboru investic MěÚ
(tel: 281 981 870, e-mail: investice@mestouvaly.cz).

POZVÁNKA
Zveme občany Úval na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat v pátek 5. května 2006 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.


Oznámení o uzavírce Raisovy ulice
Odbor investic oznamuje, že v době od 9. 5. 2006 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Raisova - v úseku mezi ul. Pražskou a Štefánikovou (u zdravotního střediska), a to na dobu cca 6-8 týdnů.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

POZVÁNKA

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí zve občany na vzpomínkové shromáždění, které se koná 1. června v 18 h u hrobu spisovatele Aloise Dostála u příležitosti stého výročí jeho počátku působení v Úvalech.

dr. V. Pokorný, předseda klubu

Koupaliště Úvaly přijme brigádníky na pozice:
- plavčík (kurz plavčíka vítán)
- zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz)
- brigádníky do občerstvení
Podmínky:
- pracovitost
- věk 16 a více
Bližší informace na tel. čísle 603 530 960 sl. Čadová.


Otázky pro paní místostarostku

- Při výstavbě vodovodního řadu v Jeronýmově ulici v Radlické čtvrti byla část vozovky narušena. Po ukončení prací byly výkopy pouze zasypány. Bude vozovka uvedena do původního stavu?
Ing. Horová: S uvedením vozovky v Jeronýmově ulici do původního stavu je počítáno. Podle dohody práce provede firma, která byla dodavatelem stavby vodovodu v Radlické čtvrti, a to nejpozději do konce května 2006.
- Bude také opravena část vozovky v Raisově ulici nedaleko křižovatky s Pražskou ulicí?
Ing. Horová: Oprava Raisovy ulice po havárii vodovodu v prosinci minulého roku bude provedena v nejbližší době provozovatelem vodovodu, tj. VaK Mladá Boleslav.
- Na podzim loňského roku zmizely tabule označující park J. Nachlingera na Úvaláku. Budou tabule obnoveny?
Ing. Horová: Cedule označující park J. Nachlingera byly počmárány sprejery a následně vytrženy ze země. Pracovníci veřejně prospěšných služeb je odvezli, vyčistili a cedule byly osazeny. Bohužel však po několika dnech došlo k jejich opětovnému zničení.
Paní místostarostko, děkuji za odpovědi.

Ing. Vladislav Procházka

Hledáme a zveme všechny,
kterým není lhostejné, jak v Úvalech tráví volný čas "náctiletí", a kteří jsou ochotni zapojit se do aktivit, které by mládeži, popřípadě i dalším skupinám úvalských občanů přinesly nové možnosti využívání volného času, aby se v pondělí dne 15. května v 17.00 hodin dostavili do zasedací místnosti městského úřadu, popř. o sobě dali vědět na internetovou adresu: BezpecneUvaly@seznam.cz

MUDr. Jan Šťastný, zastupitel města Úvaly

Výbor pro prevenci kriminality při Zastupitelstvu města Úvaly
zve občany Úval a okolí na
2. KONFERENCI O PREVENCI KRIMINALITY

Na programu bude:
- seznámení s činností výboru pro prevenci kriminality,
- diskuze o významu prevence kriminality,
- vystoupení hostů.

Konference se koná ve čtvrtek dne 25. května od 18.00 hodinv sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Pozvání přijali zástupci Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR a další hosté.

MUDr. Jan Šťastný, předseda výboru pro prevenci kriminality
www.bezpecneuvaly.cz

Z jednání zastupitelstva:
věci se řeší, ale starosti neubývají

16. března proběhlo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva města. V minulém čísle měsíčníku Život Úval bylo uveřejněno usnesení z tohoto jednání, avšak jeho strohý text nemůže postihnout celý průběh, ale pouze některé jednací body, o nichž bylo hlasováno. Proto je vhodné se k jednání vrátit a uvést další podrobnosti.
Během informací o jednání rady za uplynulé období paní místostarostka mimo jiné uvedla, že je před dokončením úprava kanceláří v areálu Multitecu pro potřeby Policie ČR, a proto dojde v blízké době k přestěhování služebny z Jiráskovy ulice a současně k dalšímu posílení početního stavu příslušníků policie v Úvalech. Starosta Ing. Černý se zmínil o jednání u hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla, jemuž byli přítomni zástupci úvalské firmy ESSA Czech, Czechinvestu a kterého se za město zúčastnil společně s paní Ing. Horovou. Týkalo se navrhované dostavby závodu ESSA Czech. Jednání inicioval senátor Balabán na základě svých poznatků z cesty do Španělska. Při setkání českých senátorů s podnikateli bylo prezentováno majitelem firmy ESSA Czech záporné stanovisko města Úval na rozšíření firmy. Závěrem jednání bylo, že hejtman nechá prošetřit postup svých podřízených a oponentní posudek dopadu rozšíření továrny na životní prostředí.
Dobrou zprávou pro občany bydlící u silnice I/12 Praha - Kolín nebo na Slovanech či v Radlické čtvrti je, že byl zpracován projekt přeložky této silnice pro územní řízení a v nejbližší době bude zahájeno územní řízení pro tuto stavbu. Předpokládá se, že stavba přeložky vedené jižně a jihovýchodně od Úval po hranici katastru města by mohla být zahájena v roce 2010 s dobou trvání 3 roky. Právě proto ředitelství silnic a dálnic jako investor akce požádalo o souhlas s trvalým a dočasným záborem pozemků patřících městu. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem o dočasný a trvalý zábor těchto pozemků pro účely stavebních prací a následným prodejem pozemků zabraných přeložkou po dokončení a zaměření stavby. Odklon většiny dopravy mimo město by také výrazně posílil bezpečnost chodců. Před několika měsíci byly v Úvalech na silnici Praha - Kolín alespoň vybudovány dva osvětlené přechody, které byly hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje z projektu Bezpečně do školy.
Zastupitelé se věnovali též rozpočtu města v minulém a letošním roce. Paní místostarostka oznámila, že finanční audit města za minulý rok proběhl bez výhrad. Loňský rozpočet byl přebytkový, příjmy byly přibližně o 2,8 mil. Kč vyšší než výdaje. V rozpočtu města pro letošní rok byly navrženy úpravy jak na straně příjmů, tak i výdajů. V příjmové části se jedná o dotaci na opěrnou zeď v Pražské ulici ve výši 539 074,- Kč a zohlednění změny výše sociálních dávek. Do výdajové části je nutné zahrnout opět změnu výše sociálních dávek na 4 000 100,- Kč, výdaje 120 000,- Kč určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup vysílaček a drobné opravy techniky, částkou100 000,- Kč musí být pamatováno na generální opravu elektrických rozvodů v hasičském domě, na opravy komunikací po zimě byl nově vyčleněn přibližně 1 000 000,- Kč. Na dotaz pana Pokorného, zdali se překročení počtu obyvatel Úval přes pětitisícovou hranici projeví v příjmové části rozpočtu, odpověděl starosta Ing. Černý. Rozpočet se v tomto směru zatím neupravoval, neboť daňové příjmy se projeví spíše až v druhé polovině roku. Předtím, než zastupitelé úpravu rozpočtu schválili, museli projednat závažné otázky spojené s financováním opravy sokolovny.
Jak je již delší dobu známo, úvalská sokolovna vyžaduje zásadní rekonstrukci, kterou v současnosti není její vlastník, tělovýchovná jednota Sokol, finančně schopna zabezpečit, a proto se obrací na město s žádostí o pomoc. Významnou roli hraje i historická skutečnost: Sokolovna byla vybudována v roce 1936 členy Sokola svépomocí a nebylo by morální nechat budovu dále chátrat. Sokolovna je využívána školou pro hodiny tělesné výchovy a zároveň je také jediným vhodným sálem například pro pořádání plesů apod. Nedávno byla vyměněna střešní krytina nad hlavním sálem, ale jsou nutné další opravy. Do střechy nad podloubím zatéká, strop sálu není tepelně izolován, parketová podlaha sálu je původní, je už za hranicí životnosti a je potřeba ji vyměnit. Vedení Sokola vyčíslilo odhad nákladů na rekonstrukci ve výši 1,4 mil. Kč. Další problém tkví ve skutečnosti, že TJ Sokol splácí úvěr z minulosti; nyní zbývá splatit ještě 510 tis. Kč. Proto by bylo vhodné TJ Sokol oddlužit a tím jednotě otevřít možnost získání úvěru a dotace na rekonstrukci. Mezi zastupiteli zřejmě není jednotný názor na způsob řešení, neboť jen těsnou většinou (8 z přítomných 11) schválili návrh umožňující předčasné splacení úvěru Sokola u České spořitelny, a.s., kdy město uhradí celý zbytek jistiny a požadované úroky a TJ Sokol bude splácet městu měsíčně 30 tis. Kč a úroky jako dosud (celá částka by měla být městu splacena v polovině roku 2007). Zastupitelstvo mělo poté rozhodnout, zda a jakým způsobem bude financována rekonstrukce sokolovny. Pan MUDr. Šťastný předložil 7 variant.
První varianta předpokládala vytvoření společné neziskové organizace města Úvaly a TJ Sokol, ve druhé variantě měla být hrazena rekonstrukce z prostředků získaných prodejem restaurace a ubytovacího zařízení. Obě varianty byly zastupiteli odmítnuty. Ani třetí varianta, v níž se uvažovalo s vytvořením právního subjektu spravovaného městem a s pronájmem sokolovny za symbolickou cenu, nebyla po diskusi přijata. Ve variantě čtvrté bylo navrženo, aby si TJ Sokol vzal úvěr na rekonstrukci za podmínky, že město jednorázově splatí úvěr stávající a tím se uvolní objekt pro účely zástavního práva na úvěr nový; současně by došlo ke změně smlouvy mezi městem a TJ Sokol zahrnující skutečné provozní náklady na provoz sokolovny. Město by tedy nevkládalo peníze do majetku Sokola, ale platilo by nájemné. Jak ale podotkl pan Kroutil, TJ Sokol by nemohl v tomto případě provést rekonstrukci ze svých finančních prostředků a nájemné by muselo být vyšší. Pan Krutský vyslovil obavy, zda banka poskytne úvěr Sokolu a zda bude Sokol schopen úvěr splácet. Ve variantě páté, kterou konkretizoval Ing. Černý a vysvětlil postup při případném přijetí této varianty, by přicházela v úvahu bezúročná půjčka města TJ Sokol. Roční nájemné by mohlo být například 500 tis. Kč, město by poskytlo dalších 100 tis. Kč na rekonstrukci a dále by poskytlo bezúročnou půjčku tak, aby bylo možné práce zajistit. Ve variantě číslo šest bylo navrženo zvýšení pronájmu tak, aby byla zajištěna "rozšířená reprodukce", popřípadě předplacení nájmu na několik let dopředu, které by zajistilo TJ Sokol přísun peněz umožňující zahájení rekonstrukce. Sedmá varianta předpokládá přímé poskytnutí finančních prostředků ze strany města TJ Sokol. Dlouze bylo diskutováno o variantě páté a šesté. Pan Ing. Morávek namítl, že nejsou k dispozici konkrétní finanční částky, pan Krutský upřednostnil jednorázovou dotaci ve výši 900 tis. Kč, pan Ing. Černý upřesnil, že předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 1,25 mil. Kč a doporučil rozložit realizaci na dva roky z důvodu možnosti získání finančních prostředků z dalších zdrojů, například dotací. Do diskuse se zapojil též p. Dráb z TJ Sokol a uvedl, že by bylo vhodné provést rekonstrukci sokolovny formou jednorázové akce včetně podlahy. Paní Ing. Horová upozornila na složité účetní a smluvní řešení varianty předplacení nájemného a tento názor potvrdila i vedoucí ekonomického odboru pí Hájková. Nakonec byl odsouhlasen návrh starosty města zvýšit částku za roční pronájem sokolovny využívané základní školou z 360 tis. na 400 tis. Kč a vyčlenit z rozpočtu města 1,1 mil. Kč na podporu rekonstrukčních prací. Tím bude mít TJ Sokol jistotu získání peněz a bude možné rekonstrukci sokolovny připravit. Nejpozději v červnu t.r. pak zastupitelstvo rozhodne, jak se budou finanční prostředky uvolňovat. Až poté mohli zastupitelé přistoupit k hlasování o úpravě rozpočtu na rok 2006 a schválili rozpočet města jako vyrovnaný ve výši 83 749 619,- Kč.
(dokončení v příštím čísle)

Ing. Vladislav Procházka

Obec Hradešín pořádá a srdečně vás zve na 1. ročník dixielandového festivalu
Hradešín DIXI fest
6. 5. 2006.

Vystoupí:
10.15 BRIDGE BAND
11.30 ORIGINAL INDIGO
12.45 JAZZ BLUFFERS
14.00 ABIS JAZZ BAND
15.15 SENIOR DIXIELAND PRAHA
16.30 BRASS BAND RAKOVNÍK
17.45 BANJO GANG BRNO
19.00 STEAMBOAT STOMPERS
Spousta doprovodných programů
Večer v asi 21.00 country bál se skupinou GOLD OLD WESTERN
K občerstvení grilovaná selata a dobré pivko a další a další...
www.hradesin.cz


Úklid lesa za mateřskou školkou v ulici Pražská

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dospělým i dětem, kteří přišli pomoci s úklidem lesa 8. dubna t.r., i zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Úval, kteří odvozili vysbíraný odpad (letos "jen" dva kontejnery) a vykácené náletové křoviny. Všem zúčastněným patří dík za nezištnou pomoc, kterou poskytli ze svého volného času.
Doufám, že těm, kteří les a krajnice trvale zanášejí odpadky, bude alespoň nějaký čas hanba do vyčištěného lesa cokoliv odhazovat.

Martina Bedrnová

 
 

P O L I C I E

Jel příliš rychle a s vozidlem havaroval

Dne 13. března 2006 v poledne došlo na silnici první třídy číslo 12 v obci Úvaly k dopravní nehodě. Pětadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Honda Civic projížděl obcí ve směru od Kolína na Prahu. Jel však příliš rychle. Vozidlo dostalo smyk, přejelo do protisměru a následně skončilo v levém silničním příkopu.
Řidič při nehodě zraněn nebyl. Dvaadvacetiletá spolucestující však byla rychlou záchrannou službou převezena do nemocnice v Říčanech s lehkým zraněním. Dopravní nehodou vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun.

Na náměstí v Úvalech došlo k dopravní nehodě - opilý řidič narazil do pomníku
Dne 22. března 2006 krátce po půlnoci došlo v obci Úvaly k havárii osobního automobilu, při níž byl těžce zraněn dvacetiletý muž. Mladík jel se svým vozidlem značky Škoda Favorit po místní komunikaci ve směru od obce Nové Jirny. Při projíždění levotočivé zatáčky však nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a svým schopnostem. Automobil vjel mimo vozovku a čelně narazil do pomníku stojícího na náměstí Arnošta z Pardubic. Šetřením policisté zjistili, že řidič před jízdou požil alkohol. Hmotná škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ PČR Praha – východ

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Sběr železného šrotu

V sobotu 18. března při "Pionýrské jitřence" ohlásil soudruh ředitel, že ve středu 22. března koná sběr železného šrotu.
Naše škola měla za úkol sebrat jeden vagón železného šrotu. Všechny bližší pokyny jsme dostali od soudruha učitele Fejta. Sběr se vozil do bývalého cukrovaru. Naše třída 7. B měla úsek od Úvaláku směrem k železničnímu přejezdu. Skoro před každým domem byl sběr připraven. Také jsme dostali z bývalého JZD sečku, kterou děvčata odvezla do cukrovaru.
V sobotu při "Pionýrské jitřence" nás všechny soudruh Fejt pochválil a oznámil nám radostnou zprávu, že jsme svůj úkol nejen splnili, ale ještě překročili. Sebrali jsme místo jednoho vagónu pět vagónů železného šrotu. Všichni jsme měli radost z dobře vykonané práce.

Jiřina Gottliebová, 7. B
(Život Úval č. 5/1961)

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

SLOHOVKA …

Komerce, komerce, KOMERCE!!! Kdykoliv ráno vstanu, kdykoliv jdu po ulici, kdykoliv mě míjí cizí člověk, dojde mi, v jak strašné komerci to tu vlastně žijeme. Řekla bych, že už je úplně všude. Podle mě je to nechutné. Komerce a peníze už zřejmě úplně vládnou světu a většině z nás zatemňují pohled na něj. A ač je to strašné, obávám se, že ani já, ani nikdo jiný to už nezmění…
Když se nad tím zamyslím, komerce se asi nejvíc projevuje v hudbě. Vždyť, co je nechutnější, než čtyřicetiletá silikonová nádhera, kvílející tuctový hit na omšelé téma "Ó, jak tě miluji" s tím, že jí za tu ostudu VELMI dobře zaplatí? Snad už jen celosvětově známá komerčnost první třídy, všudypřítomná a vlezlá superstar. Stejně si myslím, že v ní jde zpěv stranou a na prvním místě opět ty strašlivě zelené papírky- prokleté peníze. A většina těch "zpěváků"? Jen prachůchtiví ubožáci. Vždyť bez komerce se už dneska ani sebelepší kapela neprosadí, a protože se ti, co vědí, co je dobrá hudba, té ukrutné komerce taky straní, co nám zbývá, než si nechat vymývat mozky umělými tretkami.
Podobně jako plakáty. Krmí nás různým "Myslím to upřímně" a "Za nejlepšími cenami k nám". Přitom bych řekla, že nás hodlají tak maximálně upřímně vyždímat. A přesto jsou reklamy všude. Jsou dokonce lidé, kteří se v podléhání komerci vyžívají, sledují trapné moderní trendy, aby byli "kůl" (cool) a jsou schopni na své četné pneumatiky navléknout růžový "super in" topík, i když se jim samotným ani trochu nelíbí.
Většina lidí si je asi schopná zvyknout, ale co my ostatní, my, kdo se odmítáme svěřit do rukou komerčního života?!? Máme proti tomu bojovat, nebo čekat, až nás to taky pohltí, máme se vůbec pokoušet o znovuocenění pravých krás světa a řešení skutečných problémů (místo "in" a "out"), nebo jen s hrůzou přihlížet blížící se zkáze světa. A je vůbec možné to ještě změnit, nebo už je svět definitivně odepsaný? To nedokážu odhadnout, třeba jsou všechna moje "domnívám se" a "nejspíš" jen utkvělé představy o dokonalém světě bez všemuvládnoucích, nepostradatelných a přesto naprosto bezvýznamných peněz …

Anežka Šolcová

Vážení čtenáři,
Vaše drobná literární dílka můžete posílat na adresu redakce.
 

 

D I S K U S E

ČETLI JSTE POZORNĚ

dubnové vydání Života Úval? Potom vám nemohl uniknout rozdíl mezi tím, čím nás denně krmí celostátní media a obsahem informací místního měsíčníku. Uprostřed zpráv o všech živelných pohromách, lidských neštěstích, korupčních aférách a v záplavě novinek z jarmarku našich politiků je obsah Života Úval věcný a v dubnu i plný dobrých zpráv.
V únoru skončila architektonická soutěž na návrh dostavby základní školy. Tři ze čtyř oceněných návrhů jsou dobré. Soutěž a následující vydání územního rozhodnutí jsou nezbytným předpokladem k dalším potřebným krokům vedení školy i města k získání peněz na dostavbu.
V březnu našli členové zastupitelstva a zástupci Sokola společnou řeč. Vstřícný krok městského úřadu odstraní trvající překážku všem žádostem Sokola o dotace. Z rozpočtu města se zaplatí i nezbytné renovační práce v naší úvalské sokolovně. Teď bychom si my, házenkáři, měli ujasnit co chceme a na co nám zbudou síly.
K dohodě spěje záměr uvolnit hrdlo Riegrovy ulice. Zbouráním jednoho modulu obytné stavby bývalého Rosenbaumova statku se prostor projasnil, odstup od silnice konečně nabízí i příležitost k potřebným úpravám chodníku a komunikace. Poděkování patří panu Řezníčkovi a město jistě najde vhodnou formu případné kompenzace.
Zastupitelé chtějí spolu s ekologickými aktivisty postupně obnovit původní aleje, městský háj a v Králičině zřídit přírodní park. Krajinný rámec je jednou z předností našeho města. Patří k němu i celá niva potoka Výmoly a terénní hřbet od Vinice po Holou Hostýn. Stanovit originální koncepci využití tohoto přírodního rámce by mělo být jedním z aktuálních úkolů vedení města.
Podobně naléhavá je i postupná úprava náměstí Arnošta z Pardubic. Není to lehký úkol, ale pustit se do něj mělo zastupitelstvo dávno. Je proto potěšitelné, že v dubnu byly obnoveny konzultace o vhodných a reálných možnostech jeho úprav. A dobré je i to, že se jich účastní náš přední odborník v otázkách městské dopravy inženýr Žižkovský z Prahy. Ještě kdyby tak brzy došlo na změnu zásad územního rozvoje. Kdyby se od chladně rozvrhovaných funkcí a barevných plošek plánu přešlo k perspektivní vizi, k porozumění možnostem a příležitostem města.
Obsah dubnového vydání Života Úval nám připomněl, že také existuje čas, kdy místo věčného naříkání a únavného nadávání je možné něco pochválit. Chtěl bych za sebe zastupitelstvu, radě města a panu starostovi poděkovat.

Ing. arch. Miroslav Masák

Kulturní život v Úvalech - jak z toho?

Na setkání bývalých ochotníků souboru J. K. Tyla, které spíše proběhlo jako tichá vzpomínka na bývalé časy, kdy se v kulturním domě hrálo divadlo a promítalo kino (mladí tomu jistě nevěří), byla též přizvána paní Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly. Promítla nám ukázku práce divadelního kroužku, krátký hraný film. Ukázala nám a tím i mně cestu a úkol, ne jak Úvaly vzbudit, ale jak pokračovat. Pocítil jsem její sílu a přesvědčení a tak vznikl námět na první pohádku, kterou jsme společně s dětmi nastudovali. Zrodila se Werichova "Koloběžka První", napsaná na úvalské poměry, na přestavěnou oddací síň. Bylo to před dvěma roky a nyní se vám představíme s "Nepovedeným čertem". Škoda jen, že v městě, kde divadelní premiéra stíhala premiéru není ani kde hlavu složit, kde hrát. Jediné co zbylo, je stará sokolovna. Vybudovat ze sklepních šaten vchody na jeviště je tady nutnost. Asi chybí zájem, možná, že i peníze, ale do dnešního dne se nic neděje.
Jsme v Úvalech. Naši otcové odešli do penze a zapomněli na své nástupce. Takto by kulturní národ vymřel, ale s jejich vnuky se musí něco udělat, probudit touhu, učit je a podporovat. Ale to není úkol jen několika jedinců, měl by to být úkol obce a státu!

Aleš Morávek

Sedm let Domova důchodců v Úvalech

Jak ten čas běží! Uplynulo již, jak nám napovídá šťastné číslo, sedm roků, co náš pan starosta Ing. I. Černý za přítomnosti představitelů okresního úřadu a okresního ústavu sociálních služeb přestřihl vstupní pásku do našeho překrásného domova důchodců a byl zahájen provoz.
Byla to jedinečná myšlenka s úspěšnou realizací, která vyžadovala nemalé úsilí pro všechny, kdo se na tomto zařízení podíleli.
Chci se jen v krátkosti jako každoročně zmínit, jak si zde žijeme, kde trávíme svůj zbyteček života.
Došlo k reorganizaci našeho domova důchodců. Jsme nyní samostatný subjekt a spadáme pod příspěvkovou organizaci Středočeského kraje v Brandýse nad Labem. Pod úspěšným vedením nové paní ředitelky paní Zdeny Jordánové, Dis., a po určité změně a doplnění v personálním oddělení můžeme se pochlubit, že za tuto poměrně krátkou dobu došlo k určité modernizaci včetně nových lůžek pro dlouhodobě ležící obyvatele, k zakoupení různých pomůcek a zařízení, která usnadní práci našich sestřiček. Máme bohaté vyžití při kulturních akcích. Nechybí ani miniparčík s altánkem a zahradní stolky s lavičkami pro odpočinek. Stravování doznalo určitých změn k lepšímu. Jídelníček je velmi pestrý, strava hodnotná, chutná a vzorně připravena. Nejen budovu, ale tyto změny můžeme porovnat s evropskou úrovní, i když je stále něco k dolaďování.
Děkujeme starostovi panu Ing. Černému a městskému úřadu, dále ředitelce domova důchodců paní Zdeně Jordánové, DiS., a všem našim zaměstnancům, neboť jejich pracovní činnost není snadná. Pracují s lidmi, kde věkový průměr hodně přesahuje osmdesát roků.
Děkuji.

Miloslav Lášek

"Modernizace trati Praha Běchovice-Úvaly - protihluková opatření" - trochu jinak

Město Úvaly vystupovalo ve výše uvedené věci jako účastník řízení. Záměry a požadavky Města Úvaly v územním řízení byly, jak víme, rozhodnutím MMR splněny.
Nezapomínejme ale, že další účastníci řízení byli také občané žijící v Úvalech.
Domníváme se, jsme přesvědčeni, že modernizací dotčené občany jaksi Město Úvaly pragmaticky a arogantně izolovalo, distancovalo se od nich a navíc je nechalo samotné ve víru úředních a právních složitostí. A to prosím tito občané chodí k volbám, aby je právě Město ve složitých úředních věcech zastupovalo.
Dodnes se ptáme: "Jak Město Úvaly informovalo občany dopředu o plánech "Města" na výstavbu vysokých betonových stěn po obou stranách žel. trati v tak velkém rozsahu - tzn. od viaduktu až po Klánovický les?" A to prosím v těsném sousedství našich pozemků s tratí! Ne na pozemcích města!
Jsme přesvědčeni, že Město Úvaly neprosazovalo dostatečně důsledně (ve smyslu předvolebních slibů) námi vznesené požadavky na citlivé řešení odhlučnění, přijaté i usnesením zastupitelstva města Úval.
Své požadavky Město Úvaly prosazovalo prokazatelně vehementně. Byli jsme přesvědčeni odborníkem - bývalým městským hygienikem Prahy, že požadavky Města Úval (poprvé vyjádřené dne 4.7.2001!), dnes schválené rozhodnutím MMR, nejsou v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví! A dokonce tolerují investorovi plánované stavby nesplnění hygienických limitů hluku (viz akustická studie)!
Reakce Města Úval? Mlčí a tiše toleruje, avšak my občané víme, že v nesouladu se zákony ČR a v rozporu s námi občany dotčenými vězeňskými zdmi.
Pro nás občany Úval je zarážející, že námi zvolení zástupci města se na jednáních, která probíhala, např. na Městském úřadě v Úvalech, odtrhávají od svých obyvatel, kteří jasně vyjádřili odpor proti betonovým stěnám (lokalita Klostermannova a V Setých) a naopak se přiklánějí k investorovi!
Dodnes nevíme, proč je nám podsouváno že musíme respektovat, ctít zákony, předpisy v oblasti hygienických limitů hluku. Vždyť sám investor ví, že tímto ošklivým návrhem nedocílí žádných limitů (důkaz akustická studie)!
Proč nám samotné Město Úvaly dnes říká něco o splnění a dodržení, když samo také ví, že špatným návrhem (zazděním zaživa) se nedodrží zákonná úprava nařízení vlády o nutnosti splnění limitů hluku!
Ano, vážené Město Úvaly, takto se občané, jichž se věc dotýká, cítí právem (spíše neprávem) podvedeni vlastními zástupci města!
Proč si město Úvaly bere proti svým obyvatelům - domorodcům cizí odborníky hluku z Klánovic (Ing. Horníček), když ve městě Úvaly žijí a pracují kvalitní (a jistě levnější) odborníci hluku, kteří evidentně zpochybňují vysoké betonové stěny jako jediné řešení odhlučnění od trati ČD!
Ó, Město Úvaly, jak se nám vzdaluješ …
Jsme navíc přesvědčeni, že esteticky nevkusná a ekonomicky nesmyslná výstavba beton. stěn v blízkosti našich domů (pozemků) nám znehodnotí nemovitosti a vezme nám celkovou pohodu bydlení. Neboť, vážené Město Úvaly, kdo by chtěl na 10 m od okna domu se dívat do skoro 5-ti metrových vězeňských zdí? Nezlobte se, ale pan Perner coby stavitel dráhy se obrací v hrobě. Kdyby raději Město Úvaly ušetřené peníze z nesmyslných vysokých koryt požadovalo na modernizaci úvalských silnic!
Když Město Úvaly natropilo občanům problémy, tak jsme si mysleli, že uzná svůj přehmat a alespoň půjde se svými občany do soudního sporu proti rozhodnutí MMR. Ne, Město Úvaly mlčí a toleruje a náhle podporuje investora s tajemnou hygienou!
A navíc říká: "Jste účastníky řízení, občané,
a my Město Úvaly jsme jiní účastníci řízení …"
Indiskrétní reakce zástupců "Města" na naše námitky nebudeme veřejně sdělovat.
Zklamali jste nás, zástupci Města Úval, brojit proti "vlastním" spoluobčanům, starousedlíkům.
Luboš Brzák i za rodiče Brzákovy, kteří si koupili a vybudovali domov v Úvalech a "Město Úvaly" ho chce pravděpodobně zabetonovat pod rouškou hygieny…!


Otázky pro starostu

1. Pane starosto, úvalskou veřejnost stále zajímá, kdo vlastně inicioval vybudování protihlukových stěn po obou stranách trati od viaduktu až po Klánovický les v Úvalech v tak velkém rozsahu?
2. Navrhovatel modernizace předložil Městu Úvaly zapracované protihl. stěny a Město Úvaly nechalo vypracovat posouzení na akustickou studii. Kdo ho objednal a kdo posudek vypracoval, s jakými výsledky měření hluku?
3. Pane starosto, úvalští občané se dozvěděli, že navržené kontroverzní stěny nesplňují hygienické limity hluku. Je to pravda a vědělo o tom Město Úvaly v průběhu úz. řízení. Co s tím hodlá město dělat?
4. Uvážilo vedení Města Úval, kdo bude udržovat čistotu protihl. stěn před špínou, sprejery apod?
5. Poslední otázka, pane starosto, určití úvalští občané tvrdí, že byli podvedeni vlastním městem, které prý nese plnou zodpovědnost za územní umístění vysokých bet. stěn v těsném sousedství jejich domovů. Domníváte se, že Město Úvaly opravdu nese odpovědnost?
Děkuji za otázky, pane starosto.

L. B.

Reakce na otázky pana Brzáka

Nejdříve ze všeho musím znova připomenout, že investorem připravované modernizace železniční trati v úseku Praha Běchovice-Úvaly je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), která je jednou z nástupnických organizací po Českých drahách.
Město Úvaly není investorem a proto také nebude hradit navržené úpravy ze svého rozpočtu.
Ve správních řízeních, ať už územním, které proběhlo, nebo ve stavebním, které bude zahájeno v nejbližší době, má postavení účastníka řízení tak jako kdokoliv z občanů, kterého se připravovaná stavba dotýká. V tomto postavení může účastník řízení podávat námitky, navrhovat jiné řešení, ale rozhodnutí je na příslušném stavebním úřadě. Pro územní řízení byl tímto úřadem Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební. Pokud má účastník řízení názor, že dotyčný stavební úřad se s jeho námitkami nevypořádal správně, má možnost se odvolat. Jeho odvolání je postoupeno nadřízenému orgánu státní správy, který posuzuje správnost rozhodnutí a postup při řízení (laicky řečeno).
V tomto případě je nadřízeným orgánem Ministerstvo při místní rozvoj, které 2x na základě odvolání vrátilo rozhodnutí zpět magistrátu, ale třetí odvolání, které podával kromě jiných i pan Brzák, dne 26. 2. 2006 zamítlo.

V jiném postavení ve správních řízeních jsou dotčené orgány státní správy. Jejich stanovisky jsou úřady povinny se řídit.
V tomto případě je to stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. To jen na doplnění článků o tomto tématu v minulém ŽÚ.

Druhá úvodní poznámka se týká formulace otázek, tj. ohánění se určitými úvalskými občany, podsouvání negativních názorů už v otázkách. I přesto se budu snažit odpovědět korektně:

ad 1) Protihlukové stěny byly navrženy už v prvním projektu pro územní řízení v r. 1999.
Rada města rozhodla, že svá stanoviska bude formulovat na základě konzultací s odborníkem. Proto byla navázána spolupráce s Ing. Horníčkem. Ve stanovisku mimo jiných požadavků město požadovalo "navrhnout kvalitnější protihlukovou ochranu obytné části Úval…"

ad 2) Město Úvaly neobjednávalo žádné protihlukové studie. Město požadovalo už v prvopočátku v r. 1999 po investorovi, tj. SŽDC, vypracování nové protihlukové studie za pomoci novějších softwarových modelů. SŽDC požadavku vyhověl. Vzhledem k tomu, jak se protáhlo územní řízení od roku 2001 až do r. 2005, tak by zřejmě původní zastaralá hluková studie v územním řízení stejně neobstála.

ad 3) Snížení hluku se má podle projektu dosáhnout novým uložením kolejí, tj. novým spodkem a svrškem železniční trati a protihlukovými stěnami. I tak je možné, a investor to nikdy nepopíral, že v některých lokalitách přesáhne hluk z provozu na trati limity dané nařízením vlády ČR č. 502/2000 Sb., tj 60 dB ve dne, 55 dB v noci. V takovém případě má investor povinnost zajistit na objektech (domech) individuální protihluková opatření, tj. na své náklady osadit speciální okna.

ad 4) Na to je jednoduchá odpověď: Vlastník, tj. SŽDC, s.o. V praxi to bude zřejmě velmi pracné, ale to by snad neměl být důvod stěny nestavět.

ad 5) Částečně jsem na tuto otázku odpověděl v úvodu článku. Město má zájem, aby občané bydlící poblíž trati byli chráněni před nadměrným hlukem a v tomto smyslu i podávalo svá stanoviska.

Kritické připomínky pana Brzáka se dají v podstatě shrnout do dvou okruhů.

V tom prvním z nich jsou jeho tvrzení, že za město Úvaly někdo (zřejmě starosta, popř. jiný úředník) svévolně rozhoduje. Samozřejmě to není pravda, dá se doložit, že všechna stanoviska za město projednávala a schvalovala rada města, popř. zastupitelstvo. Např. hned první stanovisko k záměru modernizace železniční tratě schvalovala rada města 17. 5. 1999 č. usnesení 99161.

V druhém okruhu je město, případně zase konkrétní osoby napadány, že nehájí zájmy svých občanů. Zastupitelstvo města reagovalo na požadavky pana Brzáka a dalších ohledně snížení protihlukových stěn (dále jen PHS) a jejich částečné nahrazení zemními valy. Zastupitelstvo přijalo usnesení č. Z-041/05 a č. Z-042/05, která ukládala městu prosazovat požadavky pana Brzáka, pokud to umožní platná legislativa. Město pak uplatňovalo v územním řízení tyto připomínky, ale na základě vyjádření Krajské hygienické stanice byly zamítnuty.

Jen připomínám, že město v územním řízení prosadilo, že investor zařadil do modernizace žel. trati dvě nová nástupiště s odpovídající výškou pro směr Praha-Kolín, dále nový podchod u závor, prodloužení podchodu na nádraží na druhou stranu, zajištění přístupu pro obyvatele ve čtvrti V Setých. Otázkou je, kdy vše bude postavené, protože investor musí modernizaci časově posunout.

Ing. Ivan Černý, starosta města

Ještě vysvětlení ke Škvorecké ulici

Koncem minulého měsíce byla ulice znovu otevřena a zřejmě jsou někteří občané překvapeni rozdílnou úpravou povrchu. Škvorecká ulice od světelné křižovatky se silnicí č. 12 Praha-Kolín směrem na Škvorec je zároveň silnicí II. třídy č. 101. Jejím vlastníkem je Středočeský kraj, správcem Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště (dále jen SÚS). Město Úvaly, pokud chtělo dosáhnout povolení na stavbu splaškové kanalizace v této komunikaci, muselo splnit podmínky dané SÚS. Jednou z nich byla pokládka nové asfaltové vrstvy v celé šíři a délce dotčeného úseku. Při přípravě pokládky ale SÚS nakonec rozhodla jinak. V úseku od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí Srbskou se položí nový povrch v celé šíři. Umožňuje to relativně dobrý podklad a možnost odvedení dešťových vod do dešťové kanalizace. V dalším úseku od Srbské ulice je situace jiná. Vozovka tam nemá podkladní vrstvy a rovněž tam chybí odvodnění. Proto SÚS rozhodla, že bude položena asfaltová vrstva pouze nad rýhou po splaškové kanalizaci v šíři 2 m.
Výtluky na okrajích vozovky opraví sama SÚS.
Položení celoplošného asfaltového koberce by bylo vyhazování peněz. Nový povrch by se velmi brzy rozlámal. Proto bude SÚS Mnichovo Hradiště uplatňovat požadavek na celkovou rekonstrukci silnice II/101 v délce od Srbské cca 200 m až do křižovatky na Přišimasy včetně řešení odvodnění, úpravy přilehlých prostor (chodníky, zelený pas, vjezdy) - za účasti města Úvaly. Tento požadavek bude uplatňován na Středočeském kraji.

Ing. Ivan Černý, starosta města

K zamyšlení

Jako převážná většina obyvatel z Úval dojíždím za prací do Prahy. Při zpáteční cestě domů vlakem vládne pohoda a klídek, který však náhle skončí, jakmile vystoupíte z vlaku a vydáte se ke svému domovu.
V tu chvíli začíná tzv. "Bojová akce". Asi se nad tímto výrazem zamyslíte a říkáte si: "Co to asi znamená?" Odpověď je jednoznačná. Bojová akce spočívá prodíráním se nekonečným davem lidí, kteří v tu chvíli čekají na zastávce autobusu, která je umístěna proti vlakovému nádraží. Dav lidí je natolik početný, že jakákoliv prosba o umožnění průchodu je opravdu marná. A tak to začíná ... Lidé do sebe strkají, nadávají a někteří jedinci dokonce pobíhají ve vozovce a snaží se zástup lidí obejít. Myslím si, že by stálo za zamyšlení, zda-li by bylo možné zastávku autobusu naproti nádraží přemístit či posunout tak, aby cesta domů byla pro občany odpočinkovou a nikoliv stresující.
Všichni dobře víme, že dnešní doba je velice uspěchaná a stres při své cestě z práce či výletu je opravdu v tomto směru zbytečný.

Andrea Vacíková

Jak (to) se chodí v Úvalech!

Jsem tak zvaný "novousedlík", nebo "ten z pole", bydlím v naší nové lokalitě v Úvalech již skoro tři roky, musím říct, že až na nějaké "maličkosti" se mi zde bydlí dobře. Asi je to polohou, domem, nebo tím, že naši noví sousedé jsou kamarádi, zkrátka je to tak.
Jenže těch nepříjemných maličkostí bohužel nějak přibývá. Vyberu jen jednu, tu aktuální.
Třeba sousedské vztahy se "starousedlíky"a přístupové cesty.
V naší lokalitě, jak jsem se na městském úřadě dozvěděl, není nikdo za nové přístupové cesty zodpovědný. Zodpovědnost se vytratila asi právě proto, že naše obytná osada vznikla podle schváleného plánu obytné zóny, ve kterém chybí platná a zásadní informace o tom, kdo a dokdy vybuduje přístupové komunikace. Takže přesně podle plánu se k budování přístupových cest nikdo nehlásí. Přístup pro zabezpečení požární techniky či lékařské pomoci tedy nikoho nezajímal a nadále nezajímá. Zajímavě tuto situaci v současné době řeší stavební odbor. Do stavebního povolení nových stavebníků zapracovává podmínku na vybudování přístupové komunikace v rámci pozemku, bez této komunikace stavebník nezkolauduje! K naprosto paradoxní situaci, kdy přístupová komunikace může vést "odnikud nikam" v případě, že po obou stranách stavebníkovy parcely se zkrátka ještě nestaví a stavět nebude, stavební odbor neřeší. To, v jakém stavu jsou stávající nově vybudované přístupové komunikace po použití těžké techniky nového stavebníka, to, jak je poničil a jakou příjezdovou cestou ke svému pozemku jezdil, žádná kontrola ze stavebního odboru v naší lokalitě neřeší.
Nicméně město Úvaly, aniž by přístupové cesty v naší lokalitě jakkoliv řešilo, je již stačilo pojmenovat. A tak máme v naší lokalitě ulice: Těsnohlídkova a Oty Pavla, prodloužena byla stávající ulice E. E. Kische a jméno dostala ulice Tigridova.
Zarážející je na tom skutečnost, že nově pojmenované ulice jsou podle katastru nemovitostí ornou půdou v soukromém vlastnictví!
Nutně tedy dochází ke střetům. A že k nim dochází, je jasné, jak to zcela jasně dokazuje článek v Životě Úval 4/2006. Ve zprávách z rady se píše: "Na základě petice obyvatel z ulice E. E. Kische byl dočasně umožněn průjezd ulicí Atlasová". Ta byla již dříve, na základě petice od rozhořčených obyvatel z ulice Atlasová, městem uzavřena. Betonovými květináči a za peníze daňových poplatníků.
Jak ono to tedy vlastně je?
Proč byl vlastně průjezd ulicí Atlasová původně dočasně uzavřen, proč mají obyvatelé jedné ulice takové privilegium před ostatními? Spadá snad ulice Atlasová pod jakousi chráněnou zónu? Když ano, čím jsou obyvatelé této ulice tak zvláštní, tak výjimeční? Čím se tak liší od nás, kteří jsme "noví"? Z jakého důvodu se město v případě obyvatel ulice Atlasová tak angažuje? Je to opravdu jen otázka ulice znečištěné blátem? Jestli ano, tak pak je namístě opravit ulici spojovací - Diamantovou, průjezd touto ulicí plnou děr a bláta je po dešti opravdu hrozný. Auta přijíždějící z této strany do nedotknutelné ulice Atlasová pak tyhle spousty bláta vozí s sebou. Z opačné strany, od ulice E. E. Kische, je i po dešti upravený povrch zpevněné cesty nepoměrně lepší a většinou suchý.
Proč vlastně obyvatelé ulice Atlasová píší petice, aby jejich ulice byla neprůjezdná, když se pak v již zmíněném vydání Života Úval dozvídáme v článku o lidech z této ulice od H. Langerové, že poté, co obyvatelé ulice Atlasová společně uklidili sníh, a teď cituji z článku: "Všechny hřálo vědomí, že obyvatelé přilehlých "ulic"budou mít díky neutěšenému stavu ulic Šámalovy a Glücksmannovy aspoň kousek sjízdný….."
Asi to bude jinak, nějaké rozpory a střety tu budou… Tak nějak nevím, jsem na rozpacích z toho, kde je vlastně pravda.

Petr Vosecký

Byla to skutečně "príma" neděle a její následky jsou viditelné dodnes

Když si paní Langerová v minulém Životě Úval pochvalovala průběh první letošní akce v Atlasce, zapomněla se zmínit o tom, jak si pánové Háma a Wehrenberg zkoušeli off-roady sousedů (viz www:iprima.cz/primarodina/). Za asistence účastníků Street Party (auta byla plně obsazena) rozjezdili a rozryli okolní pole, cesty a odvodňovací příkopy. Zarážející přitom je, že nikdo z přítomných neupozornil řidiče off-roadů na to, že pole jsou oseta a že cesty a odvodňovací příkopy si vybudovali obyvatelé okolních rodinných domků za vlastní peníze a vlastními silami. Asi proto, že to všechno natáčela televize.
Obyvatelé Atlasové tím byli naopak konsternováni, jak zdůraznila paní Košťálová na veřejném zasedání zastupitelstva města, a ani nevěděli, komu tato auta patřila.
A tak se nabízí otázka: nebyla celá akce s off-roady zinscenována pouze proto, aby zablácená auta v Atlasové posloužila jako argument při prosazování požadavku znovu zaslepit těch 200 metrů asfaltové ulice vedoucí z bláta na pole?

Ing. Ivan Kišš

detail

foto: Automobily jezdící po poli zanechaly po sobě hluboké stopy

Ještě k Prima neděli

Nepochopila jsem přesně, proč pan Kišš řeší věci touto cestou, když jsme téměř sousedé, ale budiž.
Nemyslím si, že bych byla jakkoli odpovědná za to, co dělal štáb TV Prima během natáčení nebo po něm, natož za to, co píšou jeho členové sami o sobě na webových stránkách Primy. Jen jsem do Života Úval napsala to, co jsem já viděla během té neděle, a mně se prostě akce líbila. Pokud se nelíbila někomu jinému, je to jeho názor a není pak třeba halit jej do pláštíku pohoršení nad zmařeným osivem (na cestě, v příkopu?).
Nabídnutá otázka pana Kišše se mi naopak nelíbí, protože podsouvá mně a mým přátelům pohnutky, které nám jsou cizí. Naše řešení zatím vždy probíhala v souladu s usneseními města (např. dočasné zaslepení Atlasové), nikoliv partyzánsky (např. překopáním Kischovy). V situaci, kdy si Kischova ulice prosadila znovuzprůjezdnění Atlasové, jezdíme přesto dál "naší" Diamantovou a snažíme si na ni zvykat sebe i svá auta. Pokud někdo neznalý poměrů vjede do Atlasové zleva, je zcela logické vyjet z ní doprava a nemuset otáčet vůz; a není třeba tomu přisuzovat jiný význam, protože nikdo z nás nemá zájem ničit práci jiných. A mimochodem, z nás terénní vůz nemáme nikdo, přestože by se nám hodil nejen v den Prima neděle, kdy napadlo třicet centimetrů sněhu.
To, že si cesty a příkopy někdo buduje sám, je daň za to, že cena vozovky nebyla započítána do ceny jeho pozemku. Polní cestu, která se dnes honosí názvem Diamantová, bychom si tehdy také zaplatili, pokud by si ovšem dvě sousední obce včas vyřešily své vzájemné nároky (a deset letech stále neřešené). Atlasová ulice má svůj asfaltový povrch jedině proto, že při schvalování projektu a nákupu pozemků všichni splnili své povinnosti, tj. stavební úřad dohlédl na to, aby silnice v projektu byla, firma Atlas silnici postavila a stavebníci řádně zaplatili svůj podíl. A zdá se mi ubohé, když se někdo vysmívá tomu, že asfalt vede "z bláta na pole".

H. Langerová

Vyjádření paní místostarostky k předcházejícím článkům

Pro všechny čtenáře přiblížím situaci. Jedná se o území, které bylo jako celek ještě před několika lety pozemkem soukromých majitelů. Město ho v rámci územního plánu zařadilo mezi tzv. čistě obytná území. Majitelé prostřednictvím realitní kanceláře KIS Garant pozemky prodali na stavební parcely jednotlivým stavebníkům. V kupních smlouvách (alespoň v těch, které jsem měla možnost vidět) je výslovně uvedeno, že se jedná o prodej stavebního pozemku včetně přivedení inženýrských sítí. Pokud se týká veřejného osvětlení, chodníků a komunikací, realitní kancelář je ochotna toto zprostředkovat, ovšem na náklady stavebníků nad rámec kupní ceny. V minulosti došlo dle mého názoru k nešťastnému kroku, když byl pro tuto oblast schválen plán územní zóny, kde chybí některé konkrétní údaje ohledně výstavby komunikací. Nicméně již od počátku je v dokumentaci jasně dáno, že město se žádným způsobem na výstavbě podílet nebude. Obdobná situace je také ve čtvrti Hodov a lokalita Hájovna I a II (vlevo u silnice na Jirny). Stávající rada v roce 2003 stanovila povinnost budování komunikací u nové výstavby. Nejlépe je vidět zásadní rozdíl v přístupu právě v lokalitě Hájovna, kdy u pozemků III byl jiný původní majitel než u výše uvedených I a II. V celém území Hájovna III jsou nyní vybudovány velice slušné komunikace a inženýrská vybavenost, které budou následně s největší pravděpodobností předány městu.
Ale zpět k tomu problematičtějšímu území. Ulice bylo nutné nějak nazvat zejména z důvodu přidělení adresy nemovitosti.
K tomuto účelu byla využita uliční síť, jak je uvedena v územním plánu města. Podstatné je i to, co pan Vosecký správně uvádí a co město neustále opakuje - že totiž jde ve své podstatě zatím stále o soukromé pole, nikoliv o pozemky vyňaté z půdního fondu za účelem výstavby komunikací.
Na tyto problémy pak logicky navázal problém s uzavírkou ulice Atlasová. Rada vyhověla opakovaným požadavkům obyvatel ulice Atlasová a stanovila ji jako slepou, zejména z důvodu zamezení ničení asfaltového povrchu staveništní dopravou. Tuto zimu však došlo k havárii vodovodu v ulici Šámalova a výraznému zhoršení stavu ulice Glücksmannova. Na základě žádosti obyvatel ulice E. E. Kische byly technické zábrany v Atlasové posunuty tak, aby mohly projet osobní vozy. V podstatě se teď rada a zastupitelé ocitli v patové situaci, kdy obyvatelé Atlasové si nepřejí, aby skrz tuto ulici mohla projíždět osobní auta do sousední ulice a naopak obyvatelé E. E. Kische se dožadují práva příjezdu po veřejné komunikaci, kterou Atlasová je, a argumentují upřednostňováním jedné ulice před druhou. Já osobně jakkoliv chápu a podporuji snahu udržet si ulici před vlastním domem čistou a nerozbitou, vůbec se mi nelíbil argument použitý obyvateli Atlasové na jednání zastupitelstva " naše děti si teď ale nemohou na ulici hrát". Ačkoliv jsem byla jednou z těch, kteří původně hlasovali pro stanovení ulice Atlasové jako neprůjezdné, nedávno jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak někteří obyvatelé Atlasové mají zájem na údržbě komunikací. Nechali totiž vědomě svou návštěvu, aby terénním vozem poničila propustek a cestu, kterou jiní vlastními silami upravují, rozjezdit oseté pole a nabalenou hlínu následně navézt do ulice Atlasová. Následně to dokonce bylo prezentováno jako prima akce v Životě Úval. Zástupci ulice přítomní na jednání zastupitelstva naopak vysvětlovali, že netušili, proč a čí auta tam jezdila a že tím byli sami konsternováni. Tak nevím, nevím.
Co dodat závěrem? Slušné komunikace vzniknou ve čtvrti U Horoušánek skutečně až tehdy, kdy se jednotliví stavebníci navzájem domluví a jejich vybudování si sami zajistí, tj. přesně tak, jak bylo uvedeno v původních kupních smlouvách.

Ing. J. Horová, místostarostka

Vzhledem k tomu, že záležitostem spojeným s rekonstrukcí železniční trati v Úvalech a problémům v lokalitě u Horoušánek bylo věnováno v poslední době v měsíčníku Život Úval již dostatek místa, žádáme čtenáře, aby další příspěvky na uvedená témata neposílali.

redakce ŽÚ
 

Š K O L S T V Í

Rada školy

Dne 14. března 2006 poprvé řádně zasedala nově zvolená Rada školy. Kromě jiného bylo schváleno umístění schránky Rady školy na hlavní budovu ZŠ pro nápady, připomínky, stížnosti, přání a pochvaly týkající se chodu školy. Rádi bychom tímto docílili lepší a otevřenější komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči.
Další z bodů jednání, na který bych ráda upozornila, je výstava na téma "středověk", jejíž vernisáž bude 26. května t.r. v budově školy. Na výstavu naváže hned další den (27. 5.) jarmark, kde si budete moci prohlédnout a zakoupit ruční práce našich dětí, v případě příznivého počasí i opéci buřty a strávit tak příjemný den v okruhu svých dětí, známých a přátel.

Martina Bedrnová, předseda Rady školy

(Celé znění zápisu Rady školy naleznete na webových stránkách naší základní školy www.zsuvaly.cz anebo na nástěnce školy umístěné na hlavní budově školy)


Středověká škola

Ve středu 12. dubna se základní škola proměnila v rámci projektového dne "Středověk ve škole" na středověké dílny a řemeslnické cechy, kde si žáci II. stupně zkoušeli, jak jejich středověcí předchůdci vyráběli různé řemeslné výrobky a seznamovali se teoreticky a prakticky s tímto obdobím. Ve skupinkách nebo celých třídách vytvářeli nádherné šperky, navštívili výrobnu voskových svící, kde si sami vyzkoušeli jejich výrobu, drátkovali, vyráběli ruční papír, repliky středověkých mincí, měšce na peníze, recepty středověké kuchyně na "pergamenu", pečetě, vonné směsi a mnoho dalších aktivit. Podle reakcí dětí se netradiční forma výuky líbila a těší se na podobný tématicky zaměřený projektový den. Výrobky našich žáků můžete vidět a zakoupit si na Jarním jarmarku základní školy spojeném se sportovním dnem dětí a dospělých dne 27. 5. 2006 v prostoru sportovního areálu pod budovou základní školy. Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Josef Koting

Keramická dílna v 1.A

Jako každý rodič jsem nástup své dcery do první třídy prožívala s obrovskou obavou a ona s naprostým nadšením. Dnes se již nadšení přeneslo i na mne a naštěstí u dcery nadále přetrvává.
Jsem velmi ráda, že Základní škola v Úvalech má moderní přístup k výuce a k žákům.
Krásná barevná třída, ranní společné povídání na koberci - jak se kdo měl, co koho potěšilo nebo potrápilo a spousta jiných věcí.
Ale abych se dostala ke keramice z nadpisu.
Jednou z dalších vítaných věcí jsou středy, kdy se děti věnují pouze praktickým činnostem a do školy si nosí místo tašky s učením jen batůžek se svačinou. Celý den mají na to, aby poznávaly a samy si vyzkoušely různé činnosti.
Při takové středě jsem se pro děti stala jednou z pomocných rukou.
Třída se změnila v keramickou dílnu.
Pod dohledem paní učitelky Jaklové a další maminky, paní Horníčkové, která se keramice již déle věnuje, se začalo tvořit. Tedy ještě předtím proběhlo seznámení s prací a nástroji a pak už se krájelo, válelo, modelovalo a potom dlouho uklízelo.
I přesto, že to bylo náročné jak pro nás dospělé, tak i děti, povedla se spousta hezkých výrobků - věšák na klíče, ozdobné držáky na ubrousky, měšec na kytičku nebo tužky a nakonec si ještě každý udělal své strašidýlko.
Děti to samozřejmě moc bavilo a je skvělé, že si vše mohly vyzkoušet osobně, namísto prohlížení obrázků a čtení, jak se takové výrobky dělají - není nad vlastní zkušenost!
Je samozřejmé, že na tyto a jiné práce je nutné pořídit materiál, který něco stojí (např. hlína, glazura, vypalování a jiné), takže se neobejdou bez finanční podpory rodičů, ale věřte mi, stojí to za to.
Další praktické středy jsou před námi, tak neváhejte a pokud máte trošku času a nápad, co dalšího by bylo možné dětem ukázat a naučit je, jste vítáni.

spokojený rodič žáčka 1. A, R. Pechová

detail

Foto: Z keramické dílny v 1. A - s pomocí to jde lépe

Mateřská škola
ZIMNÍ RADOVÁNKY NA HORÁCH

Rády bychom se s vámi podělily o zážitky z krásného týdne, který jsme prožily koncem března společně s dětmi z naší školky v Krkonoších v Peci pod Sněžkou - penzion Betyna. Nádherné počasí lákalo k zimním radovánkám v metrových závějích i k túrám do okolí Obřího dolu, odkud byl krásný výhled na Sněžku.
Celý týden Krakonoš dětem připravoval různé úkoly, překvapení a cestu za pokladem. Nechyběla ani olympiáda, noční bojovka, karneval, každodenní kreslení do deníčků. V penzionu se o nás staral vždy velmi ochotný a usměvavý personál.
O to, aby děti prožily hezký týden, se zasloužily i "tety" H. Novosádová a R. Kroutilová. Moc jim děkujeme za vzornou péči, trpělivost a čas, který věnovaly dětem. Dále děkujeme sponzorům, kteří finančně přispěli na cestu autobusem.
Fotografie z pobytu na horách i jiných akcí školky a informace o naší MŠ jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.msuvaly.wz.cz

kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

detail detail

Foto: Zimní olympiáda dětí
Foto: Výlet dětí ke Sněžce

Zprávy z MDDM

Vážení přátelé divadla,
19. května se uskuteční premiéra pohádky Sandry Vebrové Nepovedený čert ve volné divadelní úpravě Aleše Morávka zahraná dětmi z dramatického kroužku a dospělými z MDDM.
A nyní nám dovolte, abychom vám pana Morávka představili. Je z rodiny Morávků, pro kterou bylo ochotnické herectví a divadelní režie nedílnou součástí života po několik desetiletí. Je potěšitelné, že právě on, člen bývalého divadelního spolku J. K. Tyl, famák a člověk, který má divadlo nesmírně rád, projevil zájem o herecké snažení dětí z dramatického kroužku.
S příchodem tohoto zkušeného divadelníka dostal "dramaťáček" další rozměr. Královna Koloběžka I. podle jeho scénáře byla v dětském obsazení, letošní Nepovedený čert má účinkující i z řad dospělých.
Chceme našemu panu režisérovi poděkovat za čas, který nám věnoval. Za to, že každý měsíc přijíždí či přilétá z Německa a nejméně týden s dětmi, které mají rády divadlo, zcela nezištně pracuje, přináší zkušenost a dobrou náladu. Jeho vliv je značný. Všichni ti malí herci se dokázali zamyslet nad postavami, které jim jejich režisér přidělil, ale vůbec nejlepší je, že je divadlo baví.

ochotníci z MDDM

DRAMATICKÝ KROUŽEK MĚSTSKÉHO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚVALECH
sehraje 19. a 20. 5. LP 2006
v sále DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
POHÁDKU SANDRY VEBROVÉ
NEPOVEDENÝ ČERT
VE VOLNÉ DIVADELNÍ ÚPRAVĚ ALEŠE MORÁVKA


Osoby a obsazení
Lucifer Fintipál ……….… Olga Procházková
Šišla - jeho žena …..… Alena Sismilichová
Čert Podlejzal ………….. Jakub Martinovský
Čert Oblejzal ……..………… Pavel Šaman
Mikoláš - nepovedený čert ..… Martin Černý
Andělka …………..…. Tereza Procházková
Brepta - pekelný sluha …...… Jakub Brichta
Krejčí Podšívka ………... Dominik Matulka
Čertice - zrcadelnice ……...Anna Jarkovská
Čertice - služka ………... Karolína Belzová
Hospodář Houžvička ….…..… Aleš Morávek
Josefína - hospodářka …... Eva Šimůnková
Vypravěčka …………….… Jana Pospíšilová
Slovem sleduje …….. Pavlína Frýdmanová

V choreografii Aleny Sismilichové tančí

čerti
Jana Maroušková, Alice Pechová, Tereza a Karolína Rothovy, Andrea a Barbora Malcovy, Katka Milerová, Carol Baumruková, Monika Bukačová, Barbora Pekárková, Petra Kohoutová, Světlana Plašilová

motýlci
Leona Sandmanová, Markéta Pavlíčková, Ilona Kramářová, Ráchel Hoblíková

Scéna - Alena Janurová
Kostýmy - kolektiv MDDM

Scénář a režie - Aleš Morávek

Premiéra pohádky je v pátek 19. 5. v 18 hodin, představení v sobotu v 15 a v 19 hodin


Městský dům dětí a mládeže Úvaly uvádí 26. května 2006 v sále DPS v 19 hodin divadelní představení
JEDU K MÁMĚ MÍRNOU OKLIKOU
Hrají:
herec a režisér Jan Kačer
Adéla Kubačáková - Kačerová
Předprodej vstupenek od 18. dubna v MDDM u pí Pospíšilové


KULTURNÍ KOMISE A MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚVALY
VÁS ZVOU 27. 5. 2006 OD 14 HODIN
NA HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU NA
DEN DĚTÍ NA JARMARKU
RŮZNÉ TAŠKAŘICE
STAROČESKÁ ŘEMESLA
STÁNKY S OBČERSTVENÍM


Výstavy v MDDM

Zatímco proměnlivé počasí prvních dní měsíce dubna bylo svědectvím úspěšného souboje jara s nadvládou dlouhé zimy, výstava v domě dětí, otevřená v neděli 9. 4. připomínala, že Velikonoce jsou už nablízku. Malí i velcí návštěvníci mohli zhlédnout ukázky výrobků, které neodmyslitelně k těmto jarním svátkům patří. A bylo se na co dívat. Paní Ludmila Benešová předváděla zdobení velikonočních vajíček a při pohledu na vytvořené kraslice nikoho jistě nepřekvapilo, že v loňském roce získala nejvyšší ocenění od primátora Prahy v soutěži o nejkrásnější velikonoční vejce. Děti si kromě zdobení vajec mohly vyzkoušet zdobení perníčků a inspirovat se vystavenými sladkými výrobky Dany Koberlové a Evy Šubrtové. Obrázky z paličkované krajky paní Jany Kohoutkové nebo paní Marty Štíchové udiví každého a vyzařuje z nich nekonečná trpělivost a talent, které jsou nezbytné k vytvoření motivu. Zdaleka ne každý umí košíkářské řemeslo tak, jako paní Alena Borovičková z Nehvizd. Šikovné ruce dokážou z několika proutků jako zázrakem vytvořit košíček nebo pomlázku. Kdo by toužil po květinové výzdobě, mohl se inspirovat květinovými vazbami Olgy Husenské. O občerstvení se starali manželé Frýdmanovi. Na výstavu se v průběhu dne přišlo podívat více než 150 návštěvníků a zcela jistě nebyli zklamáni.
O několik dní později, od 14. do 16. 4., proběhla v galérii MDDM výstava úvalské malířky Elišky Zradičkové. S jejími obrazy jsme se mohli seznámit již před několika lety a i tentokrát představila ukázky nejnovější tvorby. Svoji původní profesi brusičky skla nezapře. Má svůj charakteristický výtvarný styl. Obrazy jsou malovány se smyslem pro detail. Při pozorování namalovaného portrétu divák nabývá téměř dojmu, že se jedná o fotografii. Přitom se nejedná o samoúčelnou líbivost, ale o zvládnutí malby. Ani abstraktní obrazy, některé laděné do modra nebo ruda, nejsou chaotické, ale vyznačují se logikou motivu či tvaru. Obrazy paní Zradičkové nezevšední a jsou působivé.

Ing. Vladislav Procházka

Velikonoční výstava
detail detail

Foto: Paní Koberlová předváděla malování perníčků
Foto: Paní Benešová při malování kraslic

Výstava malířky Elišky Zradičkové
detail

Foto: Na vernisáži výstavy promluvil pan J. Stemberg
foto R. Navrátil

Aprílové tancování

"Ahoj tati, tak jsme poslední ………. APRÍL !!!!" Oblíbený telefonát na apríla z Kongresového centra v Praze. A kdo volal? Děti z TS Rytmus II. po absolvování 1. disciplíny dne na soutěži Mistrovství středních Čech a Prahy ve formacích.
A pak radostně dodaly: "Jsme první - ale fakt, opravdu, věř mi." Jazz se opravdu povedl a zlatý pohár nám udělal radost. Děvčata k němu přidala ještě stříbro v parketových kompozicích. Další dětská formace - přípravka Rytmus 1.A, ve které tančí děti již od 4 let, se v Show Dance umístila na 4. místě. Poslední dětská skupina začátečníků Rytmus 1. B startovala v choreografiích rekreačního tance a skončila na 6. místě.
Hlavní věková kategorie - dospělí nad 15 let se v jazzu umístila na 4. místě a v parketových kompozicích sklidila bronz. Jejich výkon byl skutečně na výši, o čemž svědčí i fakt, že dva z pěti porotců je hodnotili na 2. místo.
Všech 6 formací si zajistilo postup na Mistrovství Čech.
Poděkování si zaslouží všichni tanečníci, kteří se věnovali zodpovědně přípravě na soutěž, choreografové za taneční nápady a postavení choreografií, trenéři za trpělivost, kolegyně z MDDM a rodiče za pomoc při zvládnutí převleků a líčení dětí na soutěži, natáčení záznamů a focení tanečníků. Fotogalerie ze soutěží bude uveřejněna na stránkách MDDM.
Mistrovství ČR v Electric boogie letos několikrát změnilo datum a místo konání, ale tanečníci se konečně dočkali. Letošní velikonoční sobotu 15. 4. prožili tanečníci v kongresovém centru v Hradci Králové a utkali se o titul mistra republiky. A přece jen se jeden z titulů podařilo získat pro naši TS Rytmus. Zlato v dětské kategorii vybojoval Lukáš Chvátal a stříbro patří Andree Malcové. Duo juniorů ve složení Dominik Matulka a David Procházka si odvezlo bronz. V juniorském sólu byla bitva o medaile těžká, naši junioři patřili mezi nejmladší, a tak je úspěchem i 5. místo a nominace na MS pro Davida Procházku. Dominik skončil těsně před postupem do finále na 7. místě, Petr Winzberger na 9. a Zbyněk Šoulák na 10. místě. Kategorie dospělých nám vynesla zisk 15. místa pro Jakuba Zajace a 16. místo pro Ondru Štěrbu. Do nominace deseti míst na ME ve Finsku se vešli všichni junioři i děti, ale rozhodl se ji přijmout jen náš novopečený mistr republiky Lukáš, a tak mu budeme držet koncem května palce. Ti, co skončili do 5. místa, se určitě vydají na podzim na MS do Brém.

Vedoucí TS Rytmus Alena

detail detail detail
Foto: David Procházka a Dominik Matulka - bronzové juniorské duo z mistrovství republiky v Electro-boogie
Foto: Lukáš Chvátal a Andrea Malcová - držitelé zlata a stříbra z mistrovství republiky v Electro - boogie dětí
Foto: Komu straší na cimbuří ? Rytmus II.


Adopce afrických dětí

Drazí rodičové a přátelé MDDM Úvaly. Pro naše úvalské děti se snažíme dělat maximum a jsme rádi, že se aktivity rok od roku rozrůstají. Jsou ale děti, které neměly to štěstí, aby se narodily v sociálně i ekonomicky zajištěné rodině uprostřed Evropy. Pojďme pro ně společně něco udělat. MDDM rád pomůže s organizací projektu pomoci na dálku - adopcí afrických dětí. Víme, že ne každý je finančně schopen vypomáhat částkou zhruba 5 000,- Kč ročně, což je minimum pro jedno dítě. Spojí-li se však více nadšenců dohromady, můžeme společně sledovat osudy jednoho, nebo více dětí z africké Guiney, které díky nám chodí do školy a mají tudíž šanci se v budoucnu lépe uplatnit.
Bližší informace naleznete na nástěnce v MDDM, také na tel.: 607 811 722 (Ivana Prchalová) a samozřejmě na www.humanisti.cz.

Ivana Prchalová a Jana Pospíšilová

Připravované mistrovství
Jaroslav Foglar - Rychlé šípy - Ježek v kleci

Myslím, že tyhle tři pojmy patří nerozlučně k sobě a mnozí jistě se mnou budete souhlasit. Těm zasvěcenějším nemusím připomínat, že letošního roku by se byl dožil Jaroslav Foglar 99 let, ty méně zasvěcené možná tento údaj překvapí.
Rozhodli jsme se, že právě letos na jeho počest a připomenutí uspořádáme u nás v Úvalech soutěž - MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE VYNDAVÁNÍ JEŽKA Z KLECE.
Asi nemusím upřesňovat, že se nejedná o dolování toho tvora plného bodlin z nějaké drátěné klece, ale o hlavolam, který vymyslel Jaroslav Foglar a s nímž jsou spojeny právě Rychlé šípy, Jan Tleskač a bájný Široko.
A tak tedy o co půjde - chceme oslovit vás všechny, kdo si chcete vyzkoušet svou šikovnost, od předškoláků po zralé pokolení. Mistrovství bude probíhat v Domě dětí v Úvalech 23. září tohoto roku.
Zároveň s tím budou probíhat doprovodné akce připravené místními skauty i domem dětí, jako jsou soutěže s tématem děl Jaroslava Foglara a výstava o něm samém.
Soutěž bude rozdělena do kategorií (bude i seniorská) a vítězové obdrží zajímavé ceny. Je možné, že bude překonán i světový rekord vytvořený před dvěma lety v Praze, který má hodnotu několika vteřin. Na absolutního vítěze čeká nádherná kniha z nakl. Olympia - Rychlé šípy ve Stínadlech, která obsahuje trilogii Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta s ilustracemi Milana Tesleviče.
Tedy máte možnosti již nyní se značným předstihem začít trénovat a dle návodu v knize Záhada hlavolamu nacvičit si VYNDAVÁNÍ JEŽKA Z KLECE.
Podmínky mistrovství včas oznámíme.

za pořadatele Jiří Štork

 
 

S P O R T

Házená - žáci detail

V jarní části soutěže odehrají úvalští minižáci celkem pět turnajů po středních Čechách a již po odehrání prvního z nich v Mělníku se začíná projevovat trpělivá a poctivá práce a dostavují se první vítězství. V neděli 30. dubna se bude turnaj konat v Úvalech.
Upozorňujeme rodiče, že stále probíhá nábor nových chlapců narozených v roce 1995, 1996, a 1997. Více informací lze získat na telefonu 777 690 814, J. Dráb.

Jiří Dráb, TJ Sokol Úvaly, oddíl házené

Foto: Házenkářské naděje mají svého prvního sponzora ve firmě KERABO obklady a dlažby pana Petra Březiny ze Staré Boleslavi díky svému hráči Vaškovi Tylovi a jeho dědečkovi. Děkujeme. Věříme, že k družstvu našich nejmenších se brzy přidají další a vytvoříme našim mladým házenkářům dobré podmínky pro splnění jejich sportovních cílů.

Sportovní centrum "MAMUT"

Je to již 3,5 roku od vzniku sportovního centra v našem malém městečku. Přiznejme si, že když se řekne "MAMUT", tak se většině z obyvatel Úval vybaví nekonečné hodiny týrání těla v posilovně. Avšak pozor, to je omyl. Centrum nabízí spoustu sportovních aktivit, které jsou rozděleny podle věkových kategorií a fyzických možností každého z nás. Zacvičit si můžou jak maminky s dětmi, tak samotné děti, a to pod vedením odborných instruktorů. Samozřejmě pro ty, kteří si rádi přijdou odpočinout, jsou připraveny rehabilitační metody cvičení a naopak pro ty, kteří si chtějí dát "pořádně do těla", se nabízí posilovna, aerobic, body styling, taebo a v poslední době velmi populární spinning. V tomto roce byly otevřeny další prostory pro logopedii a výtvarný kroužek pro děti. Jestliže nejste příliš velkými fanoušky sportu, je možné své tělo probudit masáží, kterou provádí odborný masér či masérka, popř. navštívit kadeřnictví anebo dobít svoji energii v soláriu. Na závěr se můžete odměnit na baru dobrou kávičkou či koktejlem. No - není to bomba využít takových možností v rámci jednoho komplexu? Myslím si, že ať se rozhodnete pro cokoliv, určitě nebudete zklamáni a fitko se stane vaším dobrým společníkem pro vyplnění volného času.
Již při vstupu do tohoto zařízení vyzařuje z personálu dobrá nálada a celková atmosféra je prostě prima. Víme, že skoro na všechny z nás působí v dnešní době stres a věřte, že nejlepším lékem je zajít do fitka a provést zde celkovou očistu těla i duše. A nakonec rada pro všechny mamuťáky: Jestliže si nestihnete zapamatovat rozvrh či zaregistrovat změny akcí, navštivte webové stránky, na kterých naleznete podrobné informace včetně fotek.
Tak "Sportu zdar"!

Tento článek nebyl napsán proto, aby dělal reklamu, ale je to p o d ě k o v á n í všem lidičkám, kteří měli super nápad a ten uskutečnili. Jinak by asi nikdy nevzniklo sportovní centrum "MAMUT". Proto ještě jednou díky!

A. Vacíková

Z minulosti sportovního klubu S. K. Úvaly

V návaznosti na březnové vydání měsíčníku Život Úval přinášíme další výňatky ze sborníku Dvacet let S. K. Úvaly, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti 20. výročí založení tohoto sportovního klubu.


Hrst vzpomínek

Nestál jsem při kolébce klubu, nýbrž přišel jsem v prvých letech jeho trvání, kdy poměry po počátečním nadšení nebyly příliš utěšené.
Svou působnost jsem začal neoficiálně na plácku u měšťanské školy za kostelem po sezóně, kde jsem poznal poprvé několik fotbalových nadšenců, mezi nimi tehdejšího předsedu klubu Dr. Aldorfa, Štibingera, Krejcárka, Týbla, Rosu, oficiálně pak již jako člen klubu na jaře na cvičném zápase, od kteréž doby jsem pilně hrával jako levá spojka, střední útočník a levé křídlo s přestávkami (vojenská služba, úřad) až do roku 1930, kdy jsem definitivně přesídlil z Úval.
Z původního mužstva při mém příchodu zbylo jen několik hráčů (Pepík Štibinger, Láďa Süss, Fráňa Süss, Franta Vencovský, Pepík Mestek, Franta Kalina, Pepík Suchomel, Honza Tourek), ostatní odešli z Úval nebo zanechali činnosti (Řepka, Kunc, Horálek, Pepík Těšík, bratři Bartošovi, Pepík Böhm, Véna Pospíšil). O výkonech hráčů tohoto původního mužstva se zachovaly jen zkazky, které kolovaly mezi členy klubu a byly pronášeny s bolným povzdechem nad starou zašlou slávou, jako například: "Pane, Horálek, to byl bek, ten hrával jen v černých rukavičkách, pane, když hrávali Řepka a Kunc, to byli hráči, ta rychlost Řepkova a ty bomby Franty Kunce." O Pepíku Těšíkovi, starém Slávistovi, který v době mého příchodu hostoval jen v reservě a pak na staré pány, kde prováděl parádičky a klamání tělem jako Vaník, se vyprávělo s posvátnou úctou, jak zdatně si vedl jako half a jakou bombu na prvém zápase klubu v Klánovicích dal.
Z mladších tehdy působili bývalí reservisté, někteří teprve ve vývinu výkonnosti, jako Franta Týbl, Pepík Krejcárek, Pepík Rosa, Pepík Koting, Vilda Mestek, Franta Jelínek, pak ze starší školy Dr. Aldorf, o prázdninách vypomáhal Zdeněk Jirsák, o dovolené Franta Kalina a Pepík Suchomel, kteří byli tehdy na studiích ve Francii. Z cizinců, kromě Vencovského, působili Běhounek a několikráte Zábilka, později brankář Franta Heller, Schejbal, dále Vorlíček, Jilich, kteří se později přestěhovali do Úval, občas hrál Pepík Böhm, Kučera, pak přišel z vojenské služby Honza Tourek, přistěhovali se Véna Pospíšil, Olda Drbohlav a starý válečník Ruda Šermr.
Sestavy mužstev byly často měněny, nebylo zde dostatek stálých hráčů, hostovali občas brodský Křepinský a pražští hráči. Mnohdy se před zápasem nevědělo, v jaké sestavě bude mužstvo hráti, čekalo se, zda přijedou přespolní hráči, sestava se dělala teprve těsně před zápasem, mnohdy musili vypomoci hráči z reservy, kteří měli již jeden zápas odehraný.
Jaká byla z počátku nouze o dobré hráče, svědčí i tento humorný případ. Krátce před jedním zápasem se vyskytl v našem kruhu mladý muž, který se vydával za hráče předního plzeňského klubu a dokládal to i legitimací. Tvrdil o sobě honosivě, že hrával za prvé mužstvo na křídle. Bylo mu lehkověrně uvěřeno a byl postaven na křídlo, kde předvedl, jak se hraje nejlepší fotbal v Plzni. Postavil se jednoduše na postranní čáru a tuto pečlivě střehl po celý zápas, poklusávaje po ní přesně s útočící řadou tam a zpět. Míč ovšem byl pro něho vedlejší věcí, jen tu a tam se pokusil nohou naznačiti, že by si též rád kopl. Jeho výkon se stal legendárním a když to někdo zahrál "krásně" na křídle, říkalo se o něm, že to zahrál jako onen znamenitý Plzeňák.
(pokračování v příštím čísle)

Dr. Vladislav Peřina

 
 

S P O L K Y

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
pořádá dopolední výlet na vrch Hradešín
za poznáním dějin prastarého kostelíka KOSTEL SV. JIŘÍ,
který se koná v sobotu 20. května 2006.
Sraz u hradešínské školy v 10:00 hodin.
Na vaši účast se těší Jan Psota ml.


Valná hromada rybářů

Na 29. 3. 2006 byla výborem ČRS MO Úvaly do úvalské sokolovny svolána výroční členská schůze rybářů.
Po zahájení jednání a uctění památky zemřelých členů místní organizace byly dle jednacího řádu ČRS zvoleny komise návrhová a mandátová, pánové Khuna, Šisler a Benešovský. Vzhledem ke konání řádných voleb v roce 2006 byla navíc volena i komise volební ve složení pánové Mestek, Slavík a A. Novák. Po schválení navrženého programu pokračovalo jednání přednesem zpráv jednotlivých funkcionářů o činnosti MO v roce 2005 a výhledu na rok 2006. Bylo konstatováno, že v organizaci bylo v roce 2005 287 členů dospělých, 20 členů dorostu a 46 členů mládežnického kroužku. Vydáno bylo 319 povolenek všech druhů. Vypěstováno bylo 12 327 kg a 450 ks sumečka násad. Nemalou zásluhu na velmi dobrém výlovku mělo v minulém roce poprvé hospodaření na rybnících Jáma a Kalák. Hektarovou produkcí 2 137 kg na 1 hektar zatopené plochy jsme na předních místech mezi výrobními organizacemi ČSR. Mimo hospodářskou činnost byly v uplynulém roce realizovány další akce ve prospěch členské základny, v únoru rybářský ples, v září závody seniorů a
v říjnu závody mládeže na Fabráku. Ve výhledu na rok 2006 se činnost MO předpokládá ve stejném rozsahu s tím, že navíc bude realizována výstavba technického zázemí MO v areálu pod Slovany v místě bývalého TESKA. Po přečtení zpráv funkcionářů vyslovila dozorčí komise plné absolutorium výboru MO za činnost v roce 2005 a za celé čtyřleté mandátní období.
Dalším bodem jednání bylo provedení voleb nového výboru MO a dozorčí komise s mandátem na léta 2006 - 2010. Volební komisí byla plénu předložena kandidátka 16 kandidátů na členy výboru MO a dozorčí komise. Z pléna nevzešel žádný jiný návrh a předseda volební komise dal tedy hlasovat o kandidátech. Kandidátka byla odsouhlasena všemi 46 účastníky jednání.
Jednání pokračovalo udělováním svazových vyznamenání a předáním finančních darů jubilujícím členům MO. V následující diskusi p. M. Kolařík informoval členy o užívání výše uvedených nádrží Jáma a Kalák v souvislosti s budováním splaškové kanalizace Slovany a problémech odvodnění zamýšleného silničního obchvatu v jižní části Úval. Ing. Z. Šimek informoval o zarybňování revíru Výmola 1 a pstruhového revíru Výmola 2. Pan Petr Prchal informoval o přípravě rekonstrukcí rybníků Lhoták a Horní a případné dotaci z fondu EU.
Po skončení diskuse bylo plénum seznámeno s návrhem usnesení a všech 46 účastníků jednání ho bez doplňujících návrhů odsouhlasilo. Jednání bylo poté předsedou MO p. M. Kolaříkem ukončeno.
Zvolení kandidáti se 3. 4. 2006 sešli na volbě jednotlivých funkcionářů nového výboru a dozorčí komise. Statutárními zástupci MO byli zvoleni pan Miloslav Kolařík - předsedou MO, pan Jiří Konečný - jednatelem MO a pan Petr Prchal - hospodářem MO. Předsedou dozorčí komise byl zvolen pan Josef Doskočil. Kandidátem do vyšších orgánů ČRS byl nominován Ing. Zdeněk Šimek.

Za výbor ČRS MO Úvaly Zb. Slavík

ÚVALSKÝ SPOLEK AKVARISTŮ
Člen sdruženíUnie akvaristů České republiky - AKVA CZ pořádá
8. prodejně presentační akvatrh českých distributorů, výrobců a chovatelů všehoakvaristického
Akce se koná v sobotu 27. května 2006 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic od 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu
Těšíme se na vaši účast.


Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
pořádá při příležitosti oslav 120. výročí založení sboru,
ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Praha-východ, v Úvalech o víkendu 13. a 14. května
jarní část okresního kola hry Plamen.
Soutěž mladých hasičů, za hojné účasti soutěžících z celého okresu, bude probíhat na hřišti pod základní školou. V sobotu od 9.00 do 18.00 h jsou na programu štafety a další disciplíny pro kategorie mladších a starších žáků. Neděle přinese od 9.00 h soupeření dorostu a požární útoky všech tří kategorií družstev.
Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 16.30 h.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče tak, aby uhájili svou vynikající výchozí pozici.
Další informace naleznete na http://uvaly.oshpv.cz.


Nové radiostanice pro JSDH Úvaly

V polovině měsíce března zakoupil MěÚ Úvaly pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů od firmy 2 - W Radio Mělník nové radiostanice značky Motorola (dvě vozidlové, jednu základnovou a 6 kusů ručních), která je ihned nainstalovala a uvedla do provozu. Provoz starých radiostanic byl od 1. 1. 2006 zakázán Věstníkem ČTÚ z roku 2004.
Po předání je naše jednotka vyzkoušela u několika zásahů.
Chceme poděkovat MěÚ Úvaly a radě města za vynaložení nemalých finančních prostředků na nákup výše zmíněných radiostanic.

Miroslav Šindelář

Počátky dobrovolného hasičství v Úvalech

Píše se rok 1874 a novým starostou Ouval se stává hostinský Bedřich Micka.
Podobu městyse, pohledem nastupujícího starosty, si nemůžeme idealizovat. Obec byla převážně zemědělského rázu, měla asi 85 domů postavených převážně z hlíny a kamene s doškovými střechami, místní cesty byly prašné a poškozené od selských povozů a na atraktivnosti nepřidávala ani už na svou dobu frekventovaná železniční doprava. Až v roce 1877 vznikl Štěpařský spolek, který se přičinil o pěkný vzhled městečka. Podkroví domů zdobily různé poklady, které daly bohatý základ pro nezvladatelný oheň.
Tehdy se starosta rozhodl uvést v pořádek protipožární ochranu. Ihned po svém nástupu přednesl obecnímu výboru návrh na zakoupení nářadí a stříkačky. Návrh dostal podporu a obec zakoupila košíky na vodu, háky na strhávání střech, žebříky a voznici, celkem za 25 zlatých. 19. srpna se dále objednala stříkačka za 650 zlatých od továrníka Sal. Hubra z Karlína. Při zkoušce se však ukázalo, že stroj "slabě neše" a musel být tedy vyměněn za silnější.
28. října byla dodána nová stříkačka v hodnotě 725 zlatých. Taková suma byla však pro obecní rozpočet silnou zátěží a stříkačka byla zcela splacena až v dubnu 1877 při doplacení úroku 36 zl. a 81 krejcarů.
Přepočet zlatého na dnešní hodnotu je velice obtížný, sestává se z mnoha faktorů. Pro zajímavost se nám dochovaly ceny různých komodit i z Úval. Tak kdybyste si zašli tehdy třeba k Mickům na pivo, nechali byste tam 14 krejcarů za litr. Při shromáždění dostatečného množství podkladů jsem vypočetl hodnotu jednoho zlatého na zhruba 215 Kč, postupem času ztrácel na ceně. Sto krejcarů dává jeden zlatý.
Po zakoupení techniky se musela ještě obstarat její obsluha a místo pro skladování. Mezi dobrovolníky, kteří v případě nutnosti zasáhnou s novou technikou, se objevil statkář František Bilanský, ten mohl zajistit koňský potah a mistr truhlářský František Fiala, který svou zručností mohl přispět k případné opravě nářadí. 11. července 1876 se vybrala nabídka na zhotovení kůlny za 489 zl. a 50 kr. Stavba byla dokončena asi příštím rokem a skladovalo se v ní nejen hasičské nářadí, ale také prkna a budky na ouvalské trhy. Stála do roku 1913, kdy se na jejím místě postavil nejdříve hostinec a roku 1917 lékárna s čp. 39. Členové sboru se poprvé přičinili na hašení požáru v domě truhláře Jana Řízka. V roce 1877 se stává starostou právě František Bilanský.
Hasičský sbor měl své místo i v kulturním životě Ouval. 23. a 24. dubna 1879 se v městečku konala velkolepá oslava při příležitosti stříbrné svatby jejich veličenstev, tedy Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské. Prvního dne večer hasiči vedli i uzavírali průvod, nesli louče a doprovázeli hudbou. V roce 1884 se světila nová budova místní školy, slavnosti se zúčastnili naši hasiči společně se sborem z Přišimas.
Za starostování Antonína Chlapce, který vystřídal v roce 1884 Bilanského, se místní sbor konečně zařadil do skromné rodiny oficiálních sborů v okolí. 3. března v tomto roce také vznikla župa Brodsko-Kostelecká, v níž se sdružovaly řádné dobrovolné sbory hasičské v kompetenci okresního hejtmanství Český Brod. Městys Ouvaly tehdy k tomuto okresu náležel. Sbor se však nemohl do této organizace přihlásit, jelikož nebyl úředně schválen, nemohl ani žádat o dotace od orgánů spravujících stát a ani od Ústřední zemské hasičské jednoty. V březnu roku 1886 se však tyto možnosti otevřely, c.k. místodržitelství v Praze schválilo navržené stanovy.
V neděli 11. dubna 1886 se konala ustavující schůze sboru, od tohoto dne si připomínáme jeho založení. Starostou sboru, podobně jako obce, se stal Antonín Chlapec. Tuto funkci zastával pravděpodobně až do roku 1889, kdy ukončil svůj život skokem pod vlak poblíž ouvalského nádraží. Za velitele byl zvolen Pavel Rosenbaum. Tento muž patřil do bohaté a vážené rodiny tehdejších Ouval, sám byl nájemcem velkostatku Hostín a majitelem cihlárny. Podvelitelem se stal Václav Šmidlík, ředitel místní školy.
Při svém založení měl sbor 36 činných členů a dalších 32 pravidelně přispívajících. Navíc byl hojně podporován od obce i od různých dárců, dostávalo se nového nářadí i finančních prostředků.
Pavel Rosenbaum u sboru nepobyl příliš dlouho, za tři měsíce na svou funkci rezignoval. 18. července 1886 se musela konat mimořádná valná hromada, na které byl za velitele zvolen Josef Šesták.
Místní hasiče vycvičil do konce července Václav Majer, člen karlínského sboru.
I přes své vytížení si našel čas pro jinou aktivitu a v Ouvalech si vyhlédl svou budoucí ženu. Připravenost ouvalských dobrovolných hasičů se projevila 22. července, kdy v Újezdě vzplanul dům po zásahu bleskem a takto se o postupu sboru psalo v Českobrodských listech: "Statečný sbor ten počínal si velmi statně, tak že v krátkém čase byl oheň úplně lokalisován a uhašen".
8. srpna se městečko převléklo do slavnostního. I přesto, že bylo deštivo, sešly se v Ouvalech okolní sbory a různé jiné spolky, jako například Sokol z Českého Brodu. Oslava založení sboru trvala celý den a v programu byl průvod obcí s hudbou, projevy, mše a svěcení povozů a nářadí, různé soutěže, požární útok na hostinec "U Českého lva". Při zábavě bavil účastníky místní zpěvácký spolek Smetana.
V roce 1887 přistoupil sbor k hasičské jednotě Brodsko-Kostelecké i Ústřední zemské hasičské jednotě. Zasahovalo se u dvanácti požárů, nejdále ve Slušticích.
Jelikož se velitel Josef Šesták z městečka odstěhoval, byl 22. dubna 1888 zvolen za nového velitele Jan Ešner, krejčí a obchodník textilem, který po zkušenostech s hasičstvím rozšířil svou domácí výrobu i o hadice. V této době se už počáteční euforie vytratila, objevují se spory mezi členy a nedostatečná docházka na cvičení, počet členů se mírně zužuje. Sbor je však za svou vydatnou činnost chválen okresním hejtmanstvím. Ešner vedl sbor 15 let.
1. červenec 1888 přinesl městečku významnou akci, konal se zde sjezd hasičské župy Brodsko-Kostelecké za účasti jedenácti sborů. Sjezdu předcházel konflikt s okresním hejtmanstvím, které nechtělo setkání povolit, kvůli nepřípustnému hlavnímu bodu jednání, totiž přejmenování župy na "Hasičská župa Podlipanská", což nebylo shledáno úředním pojmenováním. Na přímluvu Josefa Bilanského a Jana Ešnera se nakonec sjezd uskutečnil a byl odsouhlasen i tento sporný název. Program tohoto shromáždění sborů byl zřejmě podobný oslavě z roku 1886.
Založení sboru v Ouvalech bylo impulsem i ostatním obcím. Roku 1889 vznikl za podpory ouvalských hasičů sbor ve Škvorci, jeho členové byli vycvičeni Václavem Šmidlíkem a Janem Ešnerem.

Milan Bednář

ZO ČSCH ÚVALY zve na
Bonitaci francouzských buldočků,
koná se dne 13. května 2006 9.00 - 12.00 h
v areálu ZO ČSCH, ul. Foersterova (proti hasičskému domu Úvaly).


Skautské kuřátko

Děkujeme všem dárcům, kteří na bílou sobotu přispěli do sbírky Skautské kuřátko. Díky jim a díky pomoci všech členů skautského střediska v Úvalech se nám podařilo vybrat 5 400,- Kč, které byly odeslány na konto "Pomozte dětem!", sbírky České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti.
A pokud jste nás letos nepotkali, nevadí, my si vás najdeme zase příště…

Jaromír Gloc - Saip, vůdce střediska

detail

Foto: Sbírka Skautské kuřátko 15. 4. 2006

 
 

C Í R K E V

Církev československá husitská v Úvalech oznamuje
Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo ke změnám v časech konání několika forem činnosti, oznamuji následující úpravy a zvu občany k návštěvě.
BOHOSLUŽBY:
ÚVALY
Husova kaple, neděle v 9 hodin,
PRAHA-ÚJEZD NAD LESY
Základní škola Polesná, 3. pátek v měsíci v 15.30 hodin,
ŠKVOREC bohoslužby dle domluvy,
ČESKÝ BROD
Žitomířská ul., středa v 16 hodin,
Domov důchodců Úvaly
modlitebna domova v neděli v 16 hodin.


KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA HROU
pro nejmenší - čtvrtek v 15 hodin

KROUŽEK VÝTVARNÉ A DRAMATICKÉ ČINNOSTI pro školní děti
- úterý v 15 hodin,
- čtvrtek v 16 hodin


KOMORNÍ SBOR CHRISTI ÚVALY
Zkoušky ekumenického smíšeného pěveckého sboru v Husově kapli v Úvalech vždy v pondělí od 17.30 hodin.


BIBLICKÉ HODINY
Úvaly - podle domluvy pondělí ve 14 hodin,
Český Brod - úterý / středa v 17 hodin.

Úřední hodiny Farního úřadu CČSH:
pondělí 17.00 - 19.00 hodin
úterý 16.00 - 18.00 hodin
středa 17.00 - 19.00 hodin
čtvrtek 17.00 - 19.00 hodin
pátek pastorační den
Adresa: Farní úřad CČSH, Pražská 180, 250 82 Úvaly

Farářka: Mgr. Jitka Pokorná
tel. 605 920 773
E-mail: CCSH_Uvaly@seznam.cz
http://www.ccshuvaly.wz.cz

Konáme:
Svátost Večeře Páně, svátost Pokání, svátost Útěchy nemocných, svátost Křtu, svátost Biřmování, svátost Manželství, obnovení manželského slibu - výročí, pohřby, ukládání urny, vsyp.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Římskokatolická církev u příležitosti 150. výročí samostatné úvalské farnosti a Církev československá husitská u příležitosti 85. výročí náboženské obce v Úvalech pořádají za finanční spoluúčasti města společný koncert
ŠŤASTNÝ DEN
Oh, Happy Day - Negro Spirituals - černošské spirituály

Vystoupí vokální akapelový soubor GESHEM z Prahy pod vedením sbormistra Marka Šlechty.
Sobota 27. května 2006 v 16.30 hodin v kostele Zvěstování Páně v Úvalech
Vstupné dobrovolné


SOUBOR GESHEM VYSTOUPÍ V ÚVALECH

27. května od 16.30 hodin se v kostele Zvěstování Páně v Úvalech uskuteční koncert akapelového vokálního souboru Geshem z Prahy. Dříve, než se koncertu zúčastníme, tak si o tomto zajímavém souboru něco řekněme.
Geshem znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad života, ale může se stát i nepříjemnou plískanicí na konci listopadu. Déšť pomáhá růst rostlinám a dává vodu studnám, řekám i mořím. Déšť se může změnit v ničivé krupobití, bouři a povodeň. Déšť může odrážet duhu, znamení smlouvy, ale může svými přívaly ničit vše, co přijde do cesty, dokonce i lidské životy. Déšť padá shůry na nás všechny bez rozdílu a Geshem je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším, žíznivým uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení a povzbuzení, chce vzbuzovat naději a posilovat ji.
V provedení Geshem uslyšíme v Úvalech část z jeho bohatého a velice zajímavého repertoáru, a to černošské spirituály. Černošské spirituály jsou písně naděje, svobody a víry. Jsou to duchovní písně černošských otroků, které se pro svou melodickou nosnost a rytmickou podmanivost staly po staletích světoznámé. Obsahují víru starých Izraelitů i křesťanů ze staré Evropy, ale hlavně víru lidí, vytržených ze svých kořenů, ponížených a zrazených. Spirituály jsou písně lidí, kteří podstatu své důstojnosti nestaví na majetku nebo společenském postavení, ale na vzájemné důvěře, Boží lásce, porozumění a naději. Texty vyjadřují upřímnou víru v její síle i slabosti. Vyjadřují radost ze života a společenství s lidmi i s Bohem, ale také žal ze ztráty života, svobody a lásky. Jsou to písně společenství. Spirituál má svoje kouzlo, když je zpíván sólově, ale nabývá zvláštních rozměrů při společném zpěvu, ať se jedná o kvartet nebo větší sbor.
Všem, kdo mají rádi sborové zpívání a zároveň černošské spirituály, mohu doporučit album pěveckého sboru Geshem nazvané WADE IN THE WATER. Vydalo ho AWR studio a vedle titulní písně tu najdeme dalších 18, k jejichž interpretaci se spojilo 21 hlasů ženských a 12 mužských pod vedením zpívajícího sbormistra Marka Šlechty. Výborné výkony sólistů a dobře sladěné sbory povyšují toto akapelové zpívání do kategorie zážitků nevšedních a nezapomenutelných a sbor přináší v duchu svého názvu osvěžující déšť do duší svých posluchačů.
Věřím, že i my Úvaláci zaplníme se zájmem i zvědavostí místní kostel a otevřeme se nabízenému osvěžení našich myslí, duší a srdcí.

Dr. Vítězslav Pokorný

 
 

H I S T O R I E

Bf 109K v Úvalech aneb, kde je mu konec?
Přetištěno z časopisu Historie a plastikové modelářství č. 6/2004

Tajemství letadla se podařilo odhalit

Na otázku Kdo ví o letadle na náměstí? z nadpisu článku v loňském zářijovém čísle Života Úval se ozvalo několik přímých pamětníků této události, kteří byli schopni sdělit základní informace. Nejvíce poznatků získal pan Jakub Pokorný, který, ač se narodil později a nebyl přímým pamětníkem, objevil před několika lety v pozůstalosti svého dědečka pana Mandy několik fotografií, které ho natolik zaujaly, že se začal o tuto pozoruhodnost zajímat. Své poznatky uvedl v článku Bf 109K v Úvalech aneb, kde je mu konec?, který byl spolu s fotografiemi otištěn v časopise Historie a plastikové modelářství č. 6 ročníku 2004. Dalším pátráním pan Jakub Pokorný zjistil, že letoun vystavený na náměstí v Úvalech byl typu Messerschmitt Bf 109 G. Následující téměř čtyři desetiletí byl jeho majitelem pan Šindelář z Českého Brodu, který jej vlastnil až do roku 1983. Poté bylo letadlo prodáno panu Hansi Dittesovi ze Spolkové republiky Německo. Pan Dittes natolik letadlo zrekonstruoval, že je v současnosti schopné létat. Německý časopis Flieger magazin v únorovém vydání roku 1997 v článku Znovuzrození legendy (Wieder-geburt einer Legende) podrobně popisuje historii a současnou podobu stroje. Letoun byl pronajat do Austrálie a je znám pod pojmenováním Černá dvojka, podle posledních zpráv létá na Novém Zélandu.
Jak je patrné z dobových fotografií, zvláště mezi dětmi vyvolalo letadlo na úvalském náměstí mimořádnou pozornost. Jestlipak se někteří na těchto archivních snímcích poznají?

Ing. Vladislav Procházka

Malá poznámka k předcházejícímu článku:
Text byl připraven již do vydání Života Úval č. 10/2005, protože pamětníci na výzvu obratem reagovali. Do říjnového čísla však přišlo značné množství příspěvků, a proto bylo nutné několik z nich přesunout do dalších vydání. Pak se blížily Vánoce a tématicky nebyl článek o letadle vhodný. Uveřejňujeme ho až nyní, kdy od události uplynulo 60 let.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval