www.mestouvaly.cz/zivotuval 

6/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

detail

Setkání generací - vlak Pendolino na úvalském železničním viaduktu
Foto Ing. V. Procházka

Železniční trať z Olomouce do Prahy budovaná v letech 1842 - 1845 vedla od Chocně až k hlavnímu městu rovinatou krajinou bez velkých přírodních záludností, které by projektanty stavěly před závažnější problémy. Složitějších úseků bylo minimálně; jedním z nich byl průjezd městečkem Úvaly, přesněji řečeno částí v blízkosti jeho historického jádra nad výrazným terénním zářezem, kterým protéká potok Výmola. Bylo rozhodnuto, že trať přetne údolí po kamenném viaduktu, vedeném do mírného oblouku. Viadukt byl postaven v roce 1844. Má devět půlkruhových oblouků o rozpětí asi 9 m, vyzděných z kamenných kvádrů. Most je vysoký 13 metrů a dlouhý asi 125 metrů. Ve své době byl jednou z největších železničních staveb na území Čech. V rámci rozšiřování trati na tříkolejnou byl v letech 1953 - 1954 v jeho těsné blízkosti postaven druhý viadukt ze železobetonu.
(Z knihy 222 technických skvostů České republiky, vyd. Kartografie 2005)
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady
2 jednání

- Rada souhlasila s osazením 4 ks informačních cedulí Pozor děti v prostoru před ZŠ a v prostoru před autobusovými zastávkami v lokalitě Hodov firmou HVT servis Praha, s.r.o., na základě smlouvy o instalaci za celkové náklady 4,- Kč.
- Byla projednávána stížnost pí Krobové na firmu AGS Systém p. Řezníčka (provádění vestavby bytů v čp. 181).
- Rada schválila Nařízení města o stavební uzávěře. Majitelé pozemků, kterých se uzávěra týká, budou informováni. Jedná se o lokality Výpustek, V Rohožni - lokalita 5 - část vedená v ÚPnSÚ jako čistě obytné území, dále lokality 6 a 7, Vinice, Dobročovická - lokalita 44. Stavební uzávěra je stanovena z důvodů zamezení nekoordinovaného vstupu do nezastavěného území. Dělit a scelovat pozemky bez jiných změn stávajícího stavu je přípustné. Stavební uzávěra platí do zpracování, předložení a schválení  zastavovací studie , zejména jde o vyřešení uliční sítě, napojení na inženýrské sítě apod.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou PRO-CONSULT, s.r.o., na inženýrskou činnost pro splaškovou kanalizaci V Setých, cena 490 000,- Kč + DPH.
- Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou D plus projektová a inženýrská činnost, a. s., na inženýrskou činnost pro dokončení splaškové kanalizace Na Slovanech, cena 90 000,- Kč + DPH.
- Do budoucích smluv o dílo, kde bude docházet k výrazným omezením či celkovým uzavírkám, bude zahrnuta povinnost provádět práce také o víkendech.
- Byla předložena žádost Ing. Víta z lokality Zálesí o zlepšení dopravní obslužnosti o víkendech.
- Rada schválila proplacení 50% nákladů na myčku bílého nádobí pro jídelnu ZŠ, max. však 100 tis. Kč.
- Rada souhlasila s provedením úprav křižovatky ul. V Zálesí se silnicí II/101 v rámci stavby nového chodníku V Zálesí.
- Byla předložena žádost obyvatel z ulice Barákova na bezprašnou úpravu vozovky.
- Se správcem komunikace (SÚS Mn. Hradiště) bylo dohodnuto konečné řešení oprav povrchu ulice Škvorecká:
1) křižovatka s I/12 - Srbská: v celé šířce položení asfaltové vrstvy,
2) Srbská - Chorvatská: opravena rýha po kanalizaci v šíři 2 m, výtluky v kraji vozovky opraví správce v rámci běžné údržby.
Správce uplatní na KÚ Středoč. kraje požadavek na celkovou rekonstrukci silnice II/101 v délce cca 200 m až do křižovatky na Přišimasy, včetně odvodnění a úpravy přilehlých prostor (chodníky, zelený pás, vjezdy) - za účasti města Úvaly. Radní důrazně kritizovali postup správce silnice, protože bude muset dojít v souvislosti s celkovou rekonstrukcí opět k uzavírce silnice (oprava v řádu milionů Kč, kterou by uhradil kraj).
- Tajemnice předložila návrh organizačního řádu (aktualizace) a informovala radu o nutnosti navýšení výdajů na školení pracovníků. Dle platné legislativy je nutno, aby úředníci měli zkoušky způsobilosti pro jednotlivé oblasti, navíc je nutno proškolit nové zaměstnance. Výdaje budou navýšeny, ale ne za cenu navýšení rozpočtu, bude snížena jiná výdajová položka.
- Tajemnice informovala o jednání s občanským sdružením z Květnice - stížnost na jednání Stavebního úřadu Úvaly a investora, záležitost je předána také Policii ČR. Rada požaduje být nadále informována o situaci.
- Rada byla informována o prominutí 50% sankce i zvýšené platby za pozdní podání přiznání daně z příjmu (prodej pozemků).
- Bytovou komisí bylo doporučeno přidělení bytu 1 + kk v čp. 181 Evě Baginové, svobodné matce s malým dítětem. Starosta navrhuje byt přidělit pí Urbanové, která je také vedena v evidenci žadatelů o byt a má bytovou nouzi, ostatní nesouhlasili.
- Opětovně byla projednávána možnost rekonstrukce některé ze stávajících sportovních ploch, kdy SK Úvaly má možnost zajistit investici. Pozemek pod sokolovnou je záplavovým územím. Možností je fotbalové hřiště Slovany, které je ale běžně využíváno širokou veřejností, a proto není jednoznačný souhlas s jeho využitím pouze pro organizovaný sport.
- Ing. Krutský radu informoval, že městu předá pozemky, které jsou v jeho majetku a nacházejí se pod veřejnými komunikacemi.
- Malíř Rudolf Hindrich (Jirny) městu daroval obraz s tematikou železničního viaduktu  Devět kanálů . Město mu jako vyjádření poděkování věnuje jeden výtisk knihy Úvaly v průběhu staletí.
- Rada vyhověla žádosti p. Týbla, nájemníka bytu Pražská 527, o úhradu části nákladů na spotřebu elektrické energie v místnosti sociálního zařízení, kde jsou rozvody vody, a proto je nutno vytápět nepřetržitě, aby nedošlo k poškození potrubí zamrznutím. Odbor investic navrhne způsob zateplení prostor, aby nebylo nutné intenzivní vytápění.
- Rada souhlasila s prodloužením nájemních smluv na bytové a nebytové prostory.
- Společnost TEXAT, s.r.o., požádala o vyjádření k umístění reklamního poutače na pozemku u křižovatky silnice I/12 a Dobročovické ulice. Navrhované nájemné je 20 tis. Kč za rok, rada souhlasila.
- Rada města souhlasí s plynofikací čp. 18, kotel pořídí nájemci na vlastní náklady.
- Rada souhlasila s rekonstrukcí WC v MŠ Kollárova, ale požaduje dodržet výdajovou část rozpočtu určenou na opravy mateřské školy.
- Rada souhlasila s navýšením výdajů na kapitole hřbitov o 80 tis. Kč na další bloky kolumbária a opravu vrat.
- Pan Brzák podal žádost o změnu územního plánu v souvislosti s výstavbou protihlukových stěn u železnice. Zastupitelstvo usnesením Z-084/05 zamítlo pořizování dalších změn, umístění stěn není změnou prostorového uspořádání a je plánováno na území vedeném v územním plánu Úval jako železnice.
- Krajský úřad rozhodl o zrušení všech svých organizací pečovatelské služby k 31. 12. 2006, přičemž obec má ze zákona povinnost zajistit tyto služby. Je nutné stanovisko zastupitelstva, uskuteční se jednání s vedením okolních obcí, na kterém bude dohodnuta případná spolupráce a spolufinancování.
- Opětovně byl projednáván dodatek smlouvy s firmou Pohl, s.r.o. Dodavatel stavby má právo účtovat ceny víceprací dle nabídkových cen, přestože jeho skutečné výdaje jsou nižší. Konkrétní výměry byl zkontrolovány, rada souhlasí s podpisem. Rada požaduje zkontrolovat dodržení zkušebního plánu (statické a dynamické zkoušky).
- ČS, a.s., s předčasným splacením úvěru souhlasí ke dni 31. 5. 2006. Dne 1. 6. 2006 bude požádáno o uvolnění zástavy u TJ Sokol. Je nezbytné připravit smlouvu mezi městem a TJ Sokol, jejímž předmětem bude splácení městu (předkupní právo atd.), a dále nájemní smlouvu. Radní požadují dodat skutečné výdaje na sokolovnu za rok 2005.
- Byla předložena smlouva o dílo na opravy komunikací firmou p. Tomana. Radní souhlasí a doporučují navíc doplnit ulici Smetanovu, nájezd Pražská I - Pražská II, zkontrolovat dilatační spáru na mostě v ulici Dobročovická. Dále je nutné sklidit kameny z vyčištěných výtluků v Pařezině. V ulici 5. května je nutná oprava vylámaných kostek.
- Město požádá o zřízení osvětlených přechodů na silnici č. II/101 (Jirenská), krajský úřad bude žádán o dotaci, Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště bude vyzvána k opravě silnice.
- Proběhlo jednání s majiteli pozemků v Úvalech Ing. Pavlem Joklem a p. Ivanem Rabelem (komunikace, veřejná zeleň apod.). Město připraví soupis pozemků a návrh dohody o směně pozemků, rozhodnutí podléhá zastupitelstvu.
- Pan Skřivan nabízí městu k odkupu pozemek sportoviště pod kostelem za cenu 500,- Kč/m2, k tomu pak jsou zdarma nabízeny pozemky pod komunikacemi.
- Je možnost získání dotace na celkovou opravu komunikací z Evropského fondu životního prostředí. Musí jít o akci v objemu cca 50 mil. Kč. Budou připraveny podklady.
- Rada souhlasí s použitím městského znaku na pohlednicích Středočeského kraje.
- Rada souhlasí s umístěním reklamního poutače pro prodejnu PLUS v blízkosti světelné křižovatky.
- Rada souhlasí s uhrazením nákladů na projektovou dokumentaci pro uliční řad splaškové kanalizace v ulici Škvorecká pro prodejnu potravin, počítáno bude také s přípojkami pro rodinné domy v této části ulice.
- Cena vybudování asfaltové plochy pro skateboard o rozměrech cca 15x20 m (opřeno do obrubníků) je 180-190 tis. Kč. Radní navrhují zvážit ještě možnost umístit překážky na stávající asfaltovou plochu v sousedství fotbalového hřiště.
- Rada na základě došlých žádostí schvaluje přidělení finančních prostředků pro rok 2006 takto:
Obec baráčnická - 3 000,- Kč (činnost spolku),
Církev čs. husitská - 1 000,- Kč (práce s mládeží) a 1 000,- Kč (sbor CHRISTI),
Klub přátel historie a přírody - 1 500,- Kč (činnost spolku),
Svaz chovatelů - 1 500,- Kč (poháry na výstavu zvířat),
Svaz včelařů - 7 000,- Kč (činnost spolku),
Sbor dobrovolných hasičů - 25 000,- Kč (vybavení pro požární sport dětí),
Leteckomodelářský klub - 20 000,- Kč (cvičný model pro děti, oplocení),
Svaz rybářský - 100 000,- Kč (výstavba zázemí, činnost dětí),
Tenis club - 30 000,- Kč (úpravy klubovny, vybavení pro děti),
SK Úvaly (fotbal) - 100 000,- Kč (stavba klubovny)
- finanční rezerva ponechána na zřízení místa pro skateboard, příspěvek invalidům apod.
- Rada vyhlásila výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v Jiráskově ulici, čp. 844 (prostory po Policii ČR). Byly doručeny 2 nabídky (kadeřnictví, prodejna), zvážena byla také možnost přesunutí archivu města z nevyhovujících prostor v čp. 95. Rada se přiklonila k rozšíření obchodu a služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy s pí Kopačovou za účelem provozování prodejny potravin, pekařství, lahůdky, rychlé občerstvení.
- Rada obdržela stížnost p. Brzáka na redakci časopisu ŽÚ ohledně odlišného termínu uzávěrky pro občany a pro zaměstnance města. Město je vydavatelem a možnost pozdějšího dodání příspěvků je v zájmu zvýšení informační hodnoty (oznámení, pozvánky na akce, poptávková řízení apod.). Stížnost byla shledána neoprávněnou.
- Rada obdržela stížnost p. Brzáka ohledně nedostatečného prosazování jeho zájmů při jednání o protihlukových zdech a žádá radu o udělení sankcí starostovi. Stížnost byla shledána neoprávněnou.
- Místostarostka přednesla žádost Ing. Roubíčka o přehodnocení stanoviska ohledně odkupu pozemku pro budoucí komunikaci v lokalitě Zálesí od stávajícího majitele Lesy ČR. Radní trvají na svém původním stanovisku, že pozemek město vykupovat nebude.
- Byla předložena žádost p. Bláhy na změnu využití objektu nebytových prostor v ulici Jeronýmova na opravu nábytku, rada souhlasí.
- Kolaudační řízení vodovodního řadu v Radlické čtvrti proběhlo, čeká se ještě na dodání některých materiálů, aby mohlo být dokončeno. Dále je hotová projektová dokumentace na druhý chodník ulice Husova, bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele stavby, která bude probíhat v období červenec - srpen.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Měření rychlosti radarem

Na základě přihlášení do celostátní akce byly Úvaly vybrány jako jedno z měst, kde se provede zdarma kontrolní měření rychlosti vozidel v obci. Dne 25. 4. 2006 měření radarem proběhlo - dvě hodiny se měřilo v ulici Pražská v prostoru před zdravotním střediskem a další dvě hodiny na jirenské silnici u křižovatky s ulicí K Hodovu. Každé  provinilé  vozidlo bylo vyfotografováno (řidič a SPZ) a kompletní spisy město v brzké době obdrží od společnosti Czech radar, která měření zajišťovala. Na Pražské jsem požádala o zaslání identifikace vozidel s rychlostí nad 50 km, přičemž povolená rychlost je zde 30 km. Na silnici k Jirnům pak o zaslání identifikace vozidel s rychlostí nad 60 km.
Výsledky předkládám k informacím čtenářům.

rychlost v km/h ... počet aut
Pražská
40-50 ... 47
50-60 ... 18
nad 60 1
jirenská silnice
40-50 ... 77
50-60 ... 51
60-70 ... 37
70-80 ... 16
80-90 ... 3
90-100 ... 0
100-110 ... 1

Ing. J. Horová – místostarostka

 

Uzavírka Riegrovy ulice se prodlužuje zhruba do poloviny června.

Ilona Reicheltová, vedoucí investičního odboru

 

Otázky pro paní místostarostku

- Kdo je vlastníkem podchodu u železničního přejezdu?
Podchod u závor, stejně jako např. chodníky u nádraží, je majetkem společnosti České dráhy, a.s.
- Kdo má úklid provádět a kdo ho skutečně provádí ?
Úklid sněhu na schodišti u podchodu má zajišťovat město a skutečně ho zajišťují pracovníci VPS. Úklid chodníků u tzv. drážních domů v ulici Jiráskova má zajišťovat dráha (případně nájemci - dle smluv), většinou je neuklízí nikdo a lidé se pravidelně brodí sněhem. Chodník od nádraží směrem k podjezdu do ulice Na Spojce také většinou nikdo až do doby, než se stane téměř neschůdným díky ledu. Pak poprosím pracovníky VPS, zda by ho neuvedli do stavu bezpečného pro chodce, přestože to není jejich povinností. Vždy vyhověli. Stav nástupišť je většinou zoufalý, ale zde již v žádném případě město úklid provádět nebude.
Mimochodem i pojezdová prkna pro kočárky v podchodu provizorně zajišťovalo město.

Ing. J. Horová – místostarostka

Opěrná zeď v Pražské ulici

Jak jistě většina Úvaláků zaregistrovala, byla v jarních měsících dokončena rekonstrukce opěrné zdi se schodištěm v Pražské ulici před závorami.
I stěny u schodiště byly rovněž postaveny z KB bloků. Návrh, aby byly z původního kamene nebo z pískovce, nebyl nakonec uplatněn. Důvodů bylo několik. Za prvé původní kámen se při bourání rozpadal. Za druhé nahradit ho novým kamenným zdivem obdobného charakteru by představovalo spolupráci s kvalifikovaným kameníkem. I když jsme se podle informací organizátorů petice za původní zdivo spojili s odborníkem z kamenické školy ve Světlé nad Sázavou, nepodařilo se nikoho získat. A to nehledě na prodloužení doby rekonstrukce a její zdražení. Učinili jsme ještě pokus vyzdít stěny jen z hrubě otesaného pískovce. Ale tím by se dosáhlo úplně jiného celkového dojmu. Zdivo by vypadalo spíš jako  taras někde u chaty .
Naopak žulové schody se podařilo obnovit otryskáním povrchu a osadit zpět. Na připomínku, že měly být širší (tj. šířka nášlapu), aby chůze po nich byla pohodlnější, je odpověď, že žulové schody mají ozub, kterým do sebe navzájem zapadají a proto je nešlo osadit jinak.
Stěny podél schodiště byly překryty původními deskami, a tak alespoň částečně zůstal zachován celkový vzhled.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Výstavba prodejny potravin PLUS

Vzhledem k velkému množství dotazů na tuto problematiku podávám informace prostřednictvím ŽÚ. Územní rozhodnutí pro stavbu již nabylo právní moci, nyní se vyřizuje stavební povolení. Pokud nenastanou nečekané komplikace (archeologické nálezy, apod.), v létě by stavba měla započít a na podzim by měla být dokončena.

Ing. J. Horová – místostarostka

 

Pozvánka

na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města č. 02/2006,
které se bude konat ve čtvrtek 15. června 2006 v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti rady města,
2) Majetkoprávní záležitosti,
3) Finanční záležitosti,
4) Různé,
5) Připomínky, náměty členů zastupitelstva,
6) Připomínky, náměty občanů.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

 

Město Úvaly vypisuje výběrové řízení
na obsazení volných pracovních míst

Pracovnice sekretariátu
- částečný úvazek na dobu určitou (zástup za MD)
- požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou, dobrá znalost práce na PC, orientace ve spisové službě, komunikační a organizační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost,

Pracovnice knihovny
- částečný úvazek
- požadavky: středoškolské vzděláni knihovnického směru s maturitou, komunikační a organizační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Bližší informace na úřední desce města nebo na elektronické úřední desce na adrese: www.mestouvaly.cz.

Kontaktní osoba:
tajemnice MěÚ Věra Hejtíková,
tel. 281 981 820,
e-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
 


Nově založeno družstvo nohejbalu - děti

Již od dubna funguje v Úvalech družstvo nohejbalu pro děti. Tréninky jsou ve středu v 17:00 - 19:00 hodin na hřišti v areálu koupaliště. Zveme všechny zájemce o tento sport mezi nás. Děvčata i kluci od 10 do 15 let - přijďte se podívat a zahrát si!
Informace Pavel Polák, tel. 603 588 956.
 


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 6. 2006 přijímá inzerci do Života Úval tajemnice MěÚ Úvaly pí Věra Hejtíková (kancelář v prvním patře hlavní budovy), tel.: 281 981 820, e-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
 


Provoz koupaliště 2006

červen 9:00 - 20:00 h
červenec, srpen 9:00 - 21:00 h
celodenní vstupné dospělí 80,- Kč,
děti do 15ti let a důchodci 40,- Kč,
studenti 60,- Kč
zvýhodněné permanentky
Přijmeme brigádníky
- info Jarka Čadová, tel. 603 530 960.
 


VÝZVA

Prosím všechny, kteří by byli ochotni přispět na vybudování asfaltové plochy pro skateboard, aby se mi ozvali na tel. 724 181 518 nebo e-mail: mistostarosta@mestouvaly.cz. Předem děkuji.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

OZNÁMENÍ
TANEČNÍ KURZY V ÚVALECH

Taneční kurzy pod vedením tanečního mistra Jiřího Plamínka budou zahájeny 16. 9. 2006. Přihlášky přijímá p. Kušta v prodejně nábytku Rodinná pohoda, Smetanova 69, Úvaly (bývalý kulturní dům) v době: pondělí až pátek 9.00 - 18.00, sobota 8.00 - 12.00.
Kontaktní osoby:
Milan Kušta tel. 607 858 775
Veronika Kuštová tel. 777 617 217

Současně nabízíme taneční kurzy pro dospělé (pouze páry), termín podání závazných přihlášek do kurzů pro dospělé do 30. 6. 2006 tamtéž.
 


Jede, jede mašinka

Všichni jste zváni (děti zejména) na akci pořádanou ve spolupráci s městem Pečky v sobotu 10. 6. 2006 v Pečkách.
Program:
- jízda historickým motorovým vlakem trasa Praha Holešovice - Úvaly - Pečky - Kolín - Nymburk - Poříčany - Pečky
- jízdy parním vlakem Pečky - Plaňany - Kouřim - Zásmuky
- výstava železničních modelů (městská knihovna)
- burza železničních modelů (sokolovna a kulturní středisko)
- seskoky parašutistů (náměstí 13:00 h)
- diskotéka pro děti (10-14 h)
- vystoupení žáků ZUŠ (14:00 h)
- hudební program (15:00-21:00 h)
- pouťové atrakce a soutěže pro děti, jarmark
- zakončeno ohňostrojem ve 22:00 h
Jízdné z Úval do Peček historickým vlakem 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Jízdné na celý okruh z Prahy stojí 150 Kč, z Úval 125 Kč.
Budou vyvěšeny informační plakáty.

Ing. J. Horová – místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Z jednání zastupitelstva:
věci se řeší, ale starosti neubývají

(dokončení článku o zasedání zastupitelstva dne 16. března, první část byla otištěna v minulém čísle)
Heraldická kancelář Dauphin předložila devět návrhů vlajky města. Dva z nich byly doporučeny letopiseckou komisí města. Paní Ing. Horová podala doplňující vysvětlení o zásadách návrhu vlajky. Zastupitelé vyhodnotili jako nejlepší návrh č. 9 (blíže je o návrhu vlajky pojednáno v samostatném článku). Po rozhodnutí zastupitelstvem byl návrh předán heraldické kanceláři k dokončení jednání v heraldickém výboru Parlamentu ČR.
V další části jednání pan MUDr. Šťastný podal zprávu o činnosti kontrolního výboru. Výbor se zabýval kontrolou vyřizování stížností občanů, kontrolou usnesení zastupitelstva a připomínek zastupitelů. Současně pan MUDr. Šťastný informoval o práci výboru pro prevenci kriminality, z kterého vyplynulo, že výbor jednal mimo jiné s pplk. Štěpánkem, velitelem Policie ČR Praha-východ, o nejvýhodnějších programech ministerstva vnitra se zaměřením na vytváření center volného času pro mládež.
Starosta města Ing. Černý sdělil podrobnosti o Operačním programu rozvoje venkova. Cíl programu je obsažen v jeho názvu; má zabránit úbytku obyvatel z venkova podporou podnikání ve službách, řemeslech, cestovním ruchu, má otevřít cestu dotacím pro obce ke zlepšení infrastruktury nebo umožnit získávání dotací například pro sportovní jednoty a nadace. Zatím byla vytvořena obcemi Českobrodska a Úvalska pracovní skupina, která připravuje žádost o dotaci ve výši 10 až 20 tis. Eur na projekt Osvojování schopností. Zastupitelstvo se usneslo pověřit Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín zastoupený p. Mgr. Olivou zastupováním při podávání žádosti a následné administraci v rámci uvedeného projektu.
Starosta města Ing. Černý v další části jednání uvedl několik zajímavých informací. Pověřený úřad III. typu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi postupně stěhuje některá pracoviště z Prahy do Brandýsa n. L. Například finanční úřad nebude za dva roky v Praze, ale v Brandýse n. L. Původní záměr zřizovatelů úřadů III. stupně proklamovaný při reformě státní správy, že úřady budou blíže k lidem, se v případě Úval zdaleka nenaplňuje a je tedy vhodné zvážit, zda usilovat o organizační připojení k Českému Brodu nebo pod hlavní město Prahu. Pokud by Úvaly byly přičleněny k Českému Brodu, přerušila by se celistvost okresu Praha-východ, pokud by se Úvaly staly městskou částí Prahy, mohly by se výrazně omezit rozhodovací pravomoci města a Úvaly by mohly významně ztratit svoji suverenitu. Nicméně zajímavá byla i další sdělení. Od května nebo června t.r. by měla být v provozu autobusová linka z Úval přes Újezd nad Lesy a Koloděje ke stanici metra v Hostivaři. Jednání ale stále probíhají. Nadále se pracuje na přípravě výstavby vodovodního přivaděče Zeleneč - Jirny připojeného na káranský vodovodní řad. Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Ministerstvo zemědělství bylo požádáno o dotaci, neboť svazek obcí Úvalsko není schopen náklady na výstavbu ve výši 50 mil. Kč uhradit. Část nákladů ve výši 7 mil. Kč hodlá zaplatit investor u Jiren, část by mohly uhradit Pražské vodovody a kanalizace, protože na přívodní řad by se mohly připojit místní části v Klánovicích a v Újezdě nad Lesy.
Při diskusi občanů zazněla řada připomínek a námětů. Pan Ing. Wölfel z Atlasové ulice zásadně odmítá zprůjezdnění této ulice pro veškerou dopravu. Ulicí jezdí i těžké nákladní automobily a pracovní stroje stavebních firem, které ničí povrch vozovky, kterou si majitelé přilehlých nemovitostí zaplatili. Požaduje odklon veškeré této dopravy i mimo ulice Šámalova, Glücksmannova a E. E. Kische.
K protestu se připojila též pí Košťálová. Uvedla, že již před rokem upozornila na situaci v této lokalitě, poté bylo instalováno dopravní značení a zaslepení ulice. Rada města však rozhodla na základě požadavku občanů z ulice E. E. Kische z důvodu havarijního stavu ulic Glücksmannova a Šámalova, kde je navíc havárie vodovodu, o opětovném zprůjezdnění Atlasové ulice pro osobní vozy, aniž o tom občany informovala. Žádá proto o opětovné uzavření Atlasové ulice a respektování práv vlastníků nemovitostí. Paní Ing. Horová k tomuto podnětu sdělila, že je se situací v této lokalitě obeznámena. Chápe obavu o poškození ulice těžkými vozidly, ale současně uvedla, že se jedná o komunikaci určenou pro běžnou dopravu a není ji možné zcela uzavřít (o těchto záležitostech bylo obšírně informováno v minulém čísle Života Úval). Pan Ing. Wölfel i pí Košťálová rovněž uvedli, že úvalské Veřejně prospěšné služby již delší dobu nezajišťují odklízení sněhu v Atlasové ulici. Ing. Černý odpověděl, že není v silách VPS sníh odvážet, jak navrhl pan Ing. Wölfel, ale pouze sníh odhrnout. Rovněž uvedl, že podmínky pro bydlení by zlepšil zpevněný povrch v Šámalově a Glücksmannově ulici, ale to je závislé na finančních možnostech města. Situaci také komplikuje skutečnost, že silně poškozená ulice U Horoušánek, kterou je možné do Atlasové ulice vjet, nepatří do katastru Úval, a proto je nutné jednat se starostkou obce Horoušany. Pan MUDr. Šťastný podal návrh na celkové řešení všech problémů uváděných občany této oblasti. Ing. Černý slíbil, že se situací v této části Úval bude opět zabývat rada města.
Paní Ing. Marešová se dotázala, proč až nyní byla z vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Úvaly vypuštěna povinnost zpracování zastavovacích studií, když opakovaně upozorňovala od roku 2003, že se jedná o nezákonný požadavek a během doby docházelo ke zbrzdění některých soukromých staveb ve městě. Bylo odpovězeno, že i město dodržovalo ve svých stavebních řízeních tuto povinnost, jelikož nutnost zpracování zastavovací studie potvrdil i zpracovatel územního plánu Ing. Durdík a jeho stanovisko bylo respektováno v dobré víře, že odpovídá současným platným právním předpisům.
Pan Brzák podal své vyjádření k chystané výstavbě protihlukových stěn podél železniční trati. Domnívá se, že zástupci města při předcházejících jednáních nedostatečně hájili zájmy vlastníků nemovitostí, kterých se tato stavba bezprostředně dotýká. Starosta města odpověděl, že s názorem pana Brzáka nesouhlasí, při jednáních o uvedené problematice vždy prosazoval zájmy obyvatel města a také se snažil, aby investor respektoval připomínky vlastníků objektů v dotčených lokalitách, tzn. nižší nebo částečně průhledné stěny. Město Úvaly není investorem stavby, město je pouze účastníkem řízení a v průběhu stavebního řízení podávalo připomínky. Poté byl panem Brzákem přednesen a předán návrh na usnesení. K tomuto bodu zastupitelstvo žádné usnesení nepřijalo.
Pan Mgr. Zapletal se dotázal, zda probíhají jednání o omezení průjezdu kamionů na silnici II/101 Úvaly - Jirny. Na podnět reagoval Ing. Černý odpovědí, z níž vyplynulo, že byla Krajským úřadem Středočeského kraje zadána studie přeložky této silnice, která by odvedla velkou část dopravy ze stávající trasy. Přeložka by se napojila východně od Úval na silnici Praha - Kolín a pokračovala by k dálnici Praha - Poděbrady s napojením nedaleko skladů společnosti REWE u Jiren.
Pan Ing. Mareš vyslovil domněnku, že obec je povinna zdarma odvézt jakýkoliv odpad, který se nachází na jejím území. V odpovědi paní Tesařová tuto skutečnost nepopřela. Pan Ing. Mareš rovněž není spokojen se systémem nálepek na popelnicové nádoby, protože je obtížné se dostavit na městský úřad k úhradě poplatku a vyzvednutí kontrolní nálepky. Paní Tesařová vysvětlila, že v Úvalech je zaveden systém stejný jako v mnoha jiných obcích a umožňuje zřetelnou kontrolu o provedení úhrady ročního poplatku za odpady jak pracovníkům firmy, která odpady odváží, tak městskému úřadu. Byla mu nabídnuta možnost, tak jako každému, kdo o to požádá, zajistit vylepení kontrolní nálepky na sběrnou nádobu pracovníky úřadu.
Paní Ing. Marešová se dotázala předsedy kontrolního výboru MUDr. Šťastného, jestli byla provedena kontrola dodržování zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Paní Tesařová doplnila, že žádosti o informaci podle uvedeného zákona jsou evidovány v sekretariátu městského úřadu.
Tak dospěli zastupitelé ke konci veřejného zasedání. Vzhledem k množství projednávaných témat (o čemž svědčí i šestnáctistránkový zápis z jednání) bylo úspěchem, že závěr jednání byl už po 22. hodině. Mnozí občané setrvali až do konce, neboť měli možnost se mnohé dovědět a problémy, které je tíží, sdělit svým zastupitelům.

Ing. Vladislav Procházka

 

ZRODILA SE ÚVALSKÁ VLAJKA

O stávajících heraldických symbolech našeho města - znaku a historické pečeti, jsem psal již v roce 2004. Od té doby prošly tyto záležitosti dalším mým zkoumáním a pokusy objasnit dosud neobjasněné. Souběžně místostarostka města pí Ing. Jana Horová vyzvala občany k zapojení do procesu navrhování podoby možné vlajky a následně město oslovilo heraldickou kancelář Dauphin p. Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem a požádalo o vypracování konečné podoby vlajky města Úvaly, která bude předložena ke schválení heraldickému podvýboru Parlamentu ČR. Od loňského roku jsem vedl rozsáhlou odbornou debatu právě s touto heraldickou kanceláří. Výsledkem toho všeho, i po společných konzultacích u pí Ing. Horové, je konečný návrh, který také schválilo zastupitelstvo města na svém prvním jarním zasedání 16. března t.r. Byla jen veliká škoda, že ještě před schválením vlajky v zastupitelstvu jen mizivý počet občanů se na městském úřadu seznámil s její podobou a vyjádřil svůj názor.
S určitostí dnes můžeme konstatovat následující fakta.
První zmínka o vsi Úvaly je historickými písemnými prameny pokládána do období let 1290-1300. Jako městečko jsou Úvaly poprvé zmíněny v majestátu krále Vladislava II. Jagellonského z 11. září 1489. Pergamen s královskou pečetí uvádí, že Vladislav, král český, potvrzuje Jindřichovi ze Stěžova a na Hostyni postavení mostu v městečku Auvalu přes Výmolu s královským povolením nákladem 130 kop grošů českých a král dává jemu a jeho dědicům právo na tom mostě vybírat mýto, dokud nevyberou zpět 130 kop grošů českých. Tento úvalský pergamen je vůbec nejstarší listinou, která se na území regionu Praha-východ zachovala do dnešní doby. Jako město jsou Úvaly uváděny od 1. ledna 1969, kdy Středočeský krajský národní výbor podle zákona č. 69/1967 Sb. o národních výborech na svém zasedání 19. prosince 1968 usnesením č. 143 zřídil Městský národní výbor v Úvalech s účinností od 1. ledna 1969.
Znak městečka se vyvinul z pečeti. Její nejstarší známé otisky pocházejí z typáře, který je opisem datován do roku 1809.

Pečeť městyse Úvaly z roku 1809, kresba Karel Liška
Karel Liška 1975
Stanislav Kasík 2006

Identické prvky z pečeti se projevují i na obecním razítku Úval na listině z 17. srpna 1866, na listině z 6. května 1897, na obecním razítku na listině z 21. listopadu 1938 a na obecním razítku na listině z 28. října 1942. Faksimile obecních razítek Úval z různých časových údobí také potvrzují podobu znaku Úval shodnou s historickou pečetí z roku 1809. I v minulosti mohly obce používat jen razítka se znakem obce, který byl vyobrazen uprostřed razítka a po obvodu razítka byl uveden celý název obce. A tak to také ukládá zákon o obcích i v současnosti.
Znak města se dnes shoduje s popisem:  V modrém štítě na zeleném trávníku listnatý strom (lípa) v přirozené barvě a kvádrovaná hradba s cimbuřím a černou branou, za ní vyniká věž s třemi černými okny vedle sebe a červenou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi, obojí stříbrné. 
Vlajka má podobu danou popisem:  List tvoří červený žerďový (svislý) pruh, široký jednu čtvrtinu šířky listu a tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1 : 2 : 1. Modré pruhy mají oporu v barvě štítu, bílý je odvozen od tinktury hradeb a věže, červený je inspirován střechou věže. Pro slavnostní příležitosti je v ose první čtvrtiny délky listu umístěn znak města. 

Vlajka města Úvaly (© Stanislav Kasík 2006)

Závěrem bych rád ocitoval několik řádek z dopisu autora návrhu vlajky p. Stanislava Kasíka panu starostovi, zastupitelstvu města a občanům města Úvaly:  Přeji vám i budoucím, abyste svůj nový městský symbol přijali jako výsostné znamení nevšední hodnoty. Aby vlajka spolu se znakem sloužily ku prospěchu města jako zřetelná součást sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu občanů v něm žijících. Věřím, že byl položen základ k tradici, která ve svém trvání překoná tuto dobu a stane se svědkem rozkvětu města, jeho prosperity a života dobrých lidí… 
Nyní již jen čekáme na dekret předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
S použitím materiálů heraldické kanceláře Dauphin z Roudnice nad Labem zpracoval Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
 


Za měsíc bude červenec

Tato informace má, jak by řekl klasik pan Svitáček, cenu zlata.
Pro čtenáře Městské knihovny v Úvalech to však platí. Připomíná, že budou prázdniny, s nimi přichází změna půjčovní doby a netřeba jistě připomínat, že i hrozba upomínek za včas nevrácené knihy a časopisy. Takže prosíme, zvažte, kdy odjíždíte na dovolenou či prázdniny, a zkuste se vypořádat se závazky vůči knihovně. Prodlužujeme i telefonicky a přes e-mail. Tel. 281 981 877, e-mail: mek.uvaly@seznam.cz. Další cenné informace dostanete v červencovém čísle Života Úval.

za knihovnu A. Janurová

 

Malý seriál o našich jménech, příjmeních aneb Jak z Úval zasahujeme do republikové statistiky

Pořád se na něco nebo o něco dělíme. O buchtu s pohádkovým dědečkem, o finance v rozpočtu…
Populace se dělí na muže a ženy. Tyto skupiny jsou velmi nesourodé, co se týče jejich označení jmény a příjmeními. Zcela nevědecky se zkusím zabývat těmito skupinami, a proto, jen pro pobavení či lehce pochybné ponaučení, uvedeme postupně přehled nejužívanějších jmen a příjmení z různých hledisek, příjmení také ve vztahu k Úvalům.
Začneme tzv. křestními jmény. Že byla křestní, si možná mládež neuvědomí. Starším je jasné, že předtotalitní nebo totalitní děti krátce zažily většinou pokropení svěcenou vodou v kostele při přidělení jména, leckdy méně rozumnými rodiči. Tou rozumností míním volbu jména, vhodnost kombinace s příjmením. A co výslovnost!
Budu se ale věnovat četnosti jmen v obou výše zmíněných skupinách - tedy ženská jména (galantně jako první, muži prominou) a mužská.
Nejčetnějším jménem v České republice všech žijících osob ženského pohlaví je …, že neuhodnete! Marie! Marií je zhruba 385 985. Následuje Jana s 276 123 osobami toho jména, Anna se 164 362, Eva (163 238), Hana (152 215), Věra (140 109), Lenka (116 662), Alena (111 924), Jaroslava (101 920), Ludmila (99 583).
Jménem Petra se dostáváme od jmen spíše babiček (mladší prominou) do současnosti. Tedy Petra (98 716), Kateřina (95 623), Helena (90 548), Lucie (90 275), Zdeňka (85 415), Jitka (82 159), Jarmila (80 590), Martina (77 724). Následuje Jiřina, Božena, Ivana, Veronika, Michaela, Vlasta, Monika, …
Zajímavé srovnání lze nalézt u statistiky používaných jmen u děvčat narozených od roku 1991 do roku 2000. Vévodí Kateřina (25 672), v závěsu je Tereza (24 723) s Lucií (24 329), jen trochu méně je Veronik (22 490). Do popředí se dostává Michaela (21 003). Poměrně staré jméno Kristýna se dostává v tomto srovnání z celostátního počtu žijících osob ze 49. místa na 6. místo s počtem 19 580. Sedmá je Nikola, která se dříve nedostala do padesátky nejpoužívanějších jmen (16 123). Následují: Barbora (15 416), Jana (13 074), Petra (12 571), Markéta (10 967), Anna (znovu ožívá s počtem 10 635 dívek), Klára (10 038), Denisa (9 783), Aneta (9 688), Martina (drží se stále na pozicích v první dvacítce s 9 640), Lenka (9 580), Eliška, Karolína, Adéla, Monika, Zuzana, Andrea. Marie je u těch nejmladších až na 26. místě s 6 445 děvčátky, ale předčila Dominiku, Simonu, Pavlínu, Natálii, Sabinu. Věra se ze 6. místa propadá až na 60. a 26. Dagmar na 69. Dvacátou osmou Libuši seznam nejčetnějších jmen z období 1991 až 2000 nezahrnul.
V posledních dnech vydala ČTK horkou zprávu, kde podle Českého statistického úřadu v posledních měsících vede u děvčátek, lépe řečeno u jejich rodičů, jméno Tereza. Druhá je Adéla, následuje Kateřina. Čtvrtá je Natálie. Polepšila si Anička, je k letošku pátá.
Inspirace pro mladé rodiny: Když nemáte čas na tradice, oživujte alespoň stará česká jména, jsou krásná.
Všechna tato statistická data je možno nalézt na internetových stránkách www.mvcr.cz a tedy i při návštěvě městské knihovny, kde najdete i příručky vysvětlující původ jmen. Přijďte se přesvědčit.
Do textu sestavila a stránky použila Alena Janurová, knihovnice
Příště: Jak Jakub a Jan překonal Jiřího
 


Stejné košile

Osud mě zavál do úvalského asijského krámku, kde jsem si všimla, že jedna babička nakupuje mnoho stejných košil v různých velikostech. Dala jsem se s ní do řeči a z jejího vyprávění se začal odvíjet zajímavý příběh.
Sousedky v domově s pečovatelskou službou (DPS) se pravidelně scházejí každé ráno a odpoledne na lavičkách v chodbě mezi květinami. Nebylo tomu tak vždycky. Když se DPSka před několika lety dostavěla, nastěhovaly se do ní převážně důchodkyně z Úval i širokého okolí, které se mnohdy vůbec neznaly.
Jednou se stalo, že jedna z nich zemřela, ale o jejím úmrtí se správa dozvěděla až další den. Po celém domě se o tom samozřejmě mluvilo, a tak se důchodkyně rozhodly, že to takhle nenechají. Domluvily se, že se každé ráno i odpoledne budou samy sobě hlásit, aby viděly, že jsou všechny v pořádku.
Postupem času se z toho stala nejdůležitější část dne, na kterou se všechny těší. Hned ráno se sejdou, aby probraly nejžhavější novinky z DPSky i z Úval, dávají si ochutnat, co upekly, přitom stihnou zalít kytky i sledovat, že po chodníku kráčí syn babiččiny neteře, kterému to moc sluší.
Dokonce jsem měla možnost se jejich setkání zúčastnit a musím uznat, že babičky se zábavy nebojí a podzim života si užívají na plné pecky. A ty stejné košile? Říkají jim uniformy a obléknou si je, když má některá narozeniny.
Někteří lidé si možná spojují veřejné zabezpečení stáří s něčím nedůstojným. Mohu vás však ujistit, že úvalská DPSka mi spíše připomínala penzion. Čisté a vkusné prostředí, možnost využívaní speciálních služeb pro seniory (můžete si například nechat prát a žehlit prádlo, objednat si pedikérku, kadeřnici, velký úklid, nebo si nechat přivézt obědy) a hlavně úžasná pohoda. A. Stemberg, studentka gymnázia, audrey@stemberg.cz
 


Co je terapie metodou One Brain?

Začátkem února letošního roku zahájila činnost ve zdravotním středisku poradna pro osobní rozvoj ve Studiu Santé. Zeptali jsme se paní Karolíny Rutové, s jakými terapeutickými metodami se zde můžeme setkat.
Ve studiu Santé je využívána metoda ONE BRAIN (metoda jednotného mozku).
V 70. letech vznikl systém One Brain jako jeden z oborů kineziologie, což je nauka o svalech. Překládá se jako  jednotný mozek . Název je odvozen od ideální funkce mozku, kdy dokonale spolupracují obě mozkové hemisféry.
Pravá, tzv. mateřská hemisféra, nositelka tvořivých schopností, neomezovaná časem, neznající strach, pracuje s obrazy, symboly, barvami, nesoudí, je nositelkou ženské složky našeho já, s levou, tzv. otcovskou hemisférou, provádějící analýzu, logické operace, soudící, nositelkou mužské složky našeho já.
Kdy může metoda pomoci?
Metoda One Brain umí účinně pomoci při problémech různého původu, ať už psychického nebo fyzického charakteru. Vychází z poznatku, že za většinou našich současných potíží je stres, tedy stres způsobený emocionálním zážitkem z minulosti. Nezabývá se problémem jako takovým, ale tím, co stálo na počátku jeho vzniku, tedy příčinou.
Příčiny mohou být různé, ale vždy se jedná o silný negativní emocionální zážitek. Původní myšlenka - pomoci dětem, které trápí dyslexie, problémy s učením, špatná koordinace pohybu, poruchy soustředění - dovedla autory metody k poznatku, že hlavní příčinou je stres. Z dalších výzkumů vyplynulo, že právě stres je původcem mnoha jiných našich problémů bez ohledu na věk.
Lidský organizmus pracuje jako počítač s obrovskou kapacitou paměti. Každý zážitek, dobrý i špatný, se trvale ukládá jako informace do buněčné paměti mozku i těla po celý život.
Ideální stav fungování mozku je dokonalá spolupráce všech částí mozku. Avšak stres, který je přirozenou reakcí na negativní zážitky, tuto spolupráci postupně narušuje. Záporné emoce totiž způsobují zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla.
Ve stresové situaci, kdy reagujeme na základě minulých zkušeností, se nás pak zmocňuje pocit bezmoci, ztrácíme tvůrčí logiku, nejsme schopni správně jednat. Další potíže se mohou projevit jako zdánlivě nesouvisející s původním stresem. Mohou to být různé duševní i fyzické problémy, například alergie, únava, bolesti hlavy, zad, obezita, různé typy závislostí, strachů, fobií, dyslexie, apod.
Právě zábrany, vytvořené negativními zkušenostmi v minulosti, dokáže metoda One Brain jednoduše a jemně odstraňovat.
A jak dokáže terapeut pomoci? Jak dokáže vysledovat prvotní příčinu?
Protože mozek koordinuje činnost svalstva, můžeme svaly použít jako signalizátor centrální nervové soustavy. Jsme to my sami, kdo dá tzv. svalovým testem potřebné odpovědi. Jednoduše a pravdivě.
A jak svalový test probíhá?
Klient stojí s mírně předpaženýma rukama, terapeut se ptá a současně na ruce jemně zatlačí. Změna svalového napětí - reakce mozku na otázku - nám dá odpověď ano/ne. Takto si terapeut  povídá  s naší buněčnou pamětí, až se dopracuje k potřebné informaci.
Pro povzbuzení samouzdravující schopnosti těla se používají korekce. Použitím potřebné korekce dojde k  vymazání  negativních emocí a obnoví se energetické proudění a spolupráce všech částí mozku. Tyto korekce jsou časově nenáročné, velmi jemné a překvapivě účinné, uvolňují svaly, zlepšují proudění energií celým tělem. Důležitou a velmi efektivní technikou je frontálně - okticipální držení, které umožňuje návrat v paměti až do okamžiku vzniku stresového bloku, a to při plném vědomí. Přes znovuprožití negativní emoce, pochopení příčiny a souvislostí je možné důsledky stresu trvale odstranit.
Pracuje se při plném vědomí, bez jakékoliv hypnózy. Postup je nenásilný, jemný a zcela bezpečný. Zlepšení pak probíhá pozvolna a samovolně.

Je třeba zdůraznit, že tato metoda není léčitelstvím, nezabývá se chorobami, pouze odstraňuje příčinu stresu a přes odžité pochopení a následné korekce dokáže naše tělo povzbudit k uzdravení.
Využití systému je prakticky neomezené. Každý člověk je původcem svých potíží, a tak je zároveň zdrojem jejich řešení. Je to možnost, jak se vyrovnat s negativními programy uloženými v naší paměti. Meto- da One Brain pomůže odstranit bariéry získané v minulosti a dává možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.
Redakce děkuje za odpovědi.
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ŽIVOTA ÚVAL A OPRAVDU DĚTSKÁ ESTRÁDA

V květnu se skončilo putování úvalských pionýrů  Za rudým praporem , i oslavili to pionýři se svými spolužáky výstavkou a estrádou.
Zdařilá výstavka v kulturním domě ukázala horlivou činnost pionýrů ve všech oborech, kde jen děti mohou prospět. Od práce na mičurinských polích, zásobujících školní kuchyni zeleninou, až k pečlivým kronikám.
V kulturním domě pak zaplnila celé odpoledne opravdu dětská kouzelná estráda, na níž žáčci od nejnižších tříd do nejvyšších ukázali, jak dovedou recitovat, zazpívat sólově i sborem, jak dovedou od podlahy zahrát v orchestru obsazeném od harmoniky po basu temperamentní skladby, jak dovedou cvičit na kladině i tančit uměleckou gymnastiku. Veškerá produkce měla znamenitou úroveň dík vytrvalosti účinkujících tak zejména vynalézavosti a jemnému vkusu učitelského sboru.
Mládež Úval se představila koncem dubna večerním představením nazvaným Zvláštní vydání Života Úval. Zvláštní vydání bylo pásmo vtipně parodující obsah místního časopisu, vlastně spíše osoby a věci, o kterých časopis píše. Vyšel z toho velmi svěží, veselý večer. Redakce, tj. úvalská mládež, postavila na jeviště nejen vlastní džezový orchestr, střídající své drobné skladby jevištními anekdůtkami, scénami, sólovými výstupy, ale sama si upravila a pomalovala jeviště, navrhla kostýmy, složila písně i proslovy za vedení  hlavního redaktora  A. Morávka.
Šlehy z jeviště do hlediště byly trefné a humorné, nabitý sál kulturního domu se otřásal smíchem, nikdo se nerozhněval, leckdo se zamyslil, ale každý se zaradoval z iniciativy, schopnosti a pohotovosti mladých občanů úvalských.
Oba kulturní podniky jsou opakovány pro velikou účast a zájem obecenstva. Vidět je a psát o nich je radost.

Marie Majerová

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Voják
Valentina Paulava

Kdesi v dáli jsou slyšet kroky,
s každou vteřinou se přibližují víc.
Po tváři vojáka slza stéká,
bolest se mu vrývá do tváře.
Marně stojí a s bázní čeká,
na svou kulku osudnou.
Z které strany se dostaví,
zůstává stále záhadou.
Všude je ticho,
a jenom občas naruší výstřel zlověstný klid.
Sotva zaslechne někde pušku,
celé tělo mu zdřevění.
Strach mu svázal nohy pouty,
nemůže se pohnout, i když ví,
že tohle může být věčné rozloučení.
Zavře oči a začne se modlit
a najednou pocítí sladký mír.
Padá k zemi a matně cítí,
jak přes něho kulka prochází.
V této chvíli slyší ptáčky,
které dříve neslyšel.
Do očí se mu zas hrnou slzy,
tentokrát slzy radostí.
Pomalu se ho zmocní spánek
a usíná v bezpečí i přesto, že ví,
že tohle je spánek poslední.
 

 

P O L I C I E

Řidič automobilu nedal přednost motocyklu

Dne 23. dubna 2006 v 15.50 došlo na silnici první třídy číslo 12 k dopravní nehodě. Osmasedmdesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda Favorit jel ve směru od Kolína na Prahu. U benzinové čerpací stanice v obci Úvaly tento řidič odbočoval vlevo na místo ležící mimo komunikaci, přičemž nedal přednost v jízdě protijedoucímu motocyklu značky Honda. Došlo ke střetu, motocykl byl odmrštěn a začal hořet. Na místě zasahoval Hasičský záchranný sbor Český Brod a Úvaly. Šestadvacetiletý motocyklista byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice. Hmotná škoda byla vyčíslena na 160 000 korun.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Okresní kolo základních škol v minifotbalu

Dne 27. dubna 2006 proběhlo okresní kolo v minifotbalu starších žáků na okrese Praha - východ. Soutěž proběhla na Městském stadionu v Čelákovicích za účasti 12 družstev z 12 škol. Základní školu v Úvalech reprezentovali Milan Hanák, Vladimír Křelina, Josef Danko, Vlasta Rytina, Filip Haužvic, Ríša Schwarz, Martin Jiroušek, Martin Rut, Pavel Skřičík a Robert Grygoryan. Svou vylosovanou skupinu s přehledem vyhráli - Brandýs n. L. porazili 3:0, stejným poměrem branek ZŠ Čelákovice - Kostelní, gymnázium Čelákovice 4:1 a remizovali 0:0 se ZŠ Odolena Voda. V semifinále vyhráli přesvědčivě 3:0 nad ZŠ Brandýs n. L. - Palachova a čekalo je vytoužené finále.
V něm se setkali opět se soupeřem ze skupiny - ZŠ Čelákovice - Kostelní. V základní části a v prodloužení branka nepadla, a tak rozhodovaly penalty. Štěstí se přiklonilo k soupeřům a naši kluci vybojovali celkově nádherné 2. místo v okrese!
 


Okresní dopravní soutěž základních škol

Dne 24. dubna 2006 se konalo pod patronátem BESIPu okresní kolo dopravní soutěže základních škol Prahy - východ. Zúčastnilo se 15 škol, které reprezentovalo 120 soutěžících.
V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovali: Michal Masluk, Lukáš Martinec, Ondra Matějka a Jára Čáp, v kategorii starších žáků: David Schwarz, Michal Liebelt, Petr Dupal a Standa Hanuška. Žáci plnili úkoly v rámci dovednostních soutěží při jízdě na kole, psali znalostní testy z dopravních situací a dopravních značek, jezdili na dopravním hřišti pod přísnými rozhodčími z řad policistů a v neposlední řadě byli prověřováni ze znalostí první pomoci.
Tým mladších žáků nakonec obsadil krásné 4. místo a starší žáci 10. příčku.

Mgr. Josef Koting

 

Škola v přírodě 5.B

Dne 28. 4. 2006 jsme vyrazili na školu v přírodě do PENZIONU NOVÝ HRÁDEK. Jely s námi pí uč. Lancová a Šimůnková. Vraceli jsme se 5. 5. 2006.
Po příjezdu jsme se nejdříve ubytovali. Za celý týden jsme byli v PEVNOSTECH Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY - DOBROŠOV A NA BŘEZINCE, V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH, objevili jsme zříceninu hradu FRYMBURK, podívali jsme se do renesančního NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ, BABIČČINA ÚDOLÍ a zámku RATIBOŘICE.
Měli jsme bojovku, byla super. Chodili jsme po fáborkách a plnili úkoly. Také byly dvě diskotéky. První se mi líbila víc, protože všichni tancovali.
A co jsme vyráběli? Pod vedením pí uč. Šimůnkové jsme tupovali, batikovali trička - Savem, drátovali sklenice, vyráběli šperky nebo drhali náramky přátelství.
Každý den po večeři jsme si sedli do kruhu a říkali si, co se nám za ten den povedlo a co ne. Paní učitelky měly výborný nápad. Sbírali jsme obrázky. Holky Bílou paní a kluci Spanilého rytíře. Večer jsme dostávali dílky právě těchto obrázků. Myslím, že celá třída byla ráda za to, kolik jsme dostávali odměn. Ve čtvrtek se náš každodenní kruh trochu prodloužil. Protože jsme v páté třídě a v tomto složení už asi těžko někam pojedeme /někteří z nás odcházejí na gymnázium/, psali jsme si mezi sebou vzkazy. Paní učitelka nám k tomu pustila dojemnou hudbu /Simon a Gartfunkel/, při které a při čtení těch vzkazů se skoro všichni rozbrečeli. No a co? To také patří k životu. Poté jsme dostali poslední dílek obrázku a odměnu. Potom jsme utvořili dlouhého hada a šli společně na diskotéku - naše hity byly Prachovské skály a Pochod Praha - Prčice od I. Mládka.
Jeden večer jsme měli táborák. Opékali jsme si buřty a zpívali písničky. Někdy jsme se také učili. Zejména zájmena. V Babiččině údolí jsme pořádně zmokli, ale to nám náladu přece pokazit nemohlo! Každý den ráno jsme si psali deníky za minulý den.
Poslední den jsme museli vyklidit pokoje už v 9.00 ráno. Potom jsme hráli skoro nekonečnou vybíjenou. Cesta autobusem zpátky neproběhla nejlépe. Byl tam hrozný vzduch a pan řidič nám ani nepustil Krtečka. Po třech hodinách jsme konečně přijeli do Úval. U školy už na nás čekali rodiče. Když jsem přijela domů, lehla jsem si na lehátko na zahradě a vzpomínala na to, jak byla naše škola v přírodě úžasná.
Škoda, že tento rok je poslední s naší třídou. Bude se mi po ní stýskat.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelce Veronice Lancové, že jsme s ní mohli prožít nádherné dva roky. Děkujeme.n

Za celou třídu 5. B Klára Pecháčková

 

Drážďany 2006

Byla krásná, slunečná středa 26. dubna 2006. My, někteří žáci ZŠ Úvaly, kteří se věnují německému jazyku, jsme se vydali do saské metropole Drážďan (Dresden). Hlavním cílem našeho výletu bylo muzeum hygieny (Deutsche hygienische Museum). Co si pod tímto názvem představujete??? My jsme si představovali muzeum plné kartáčků, mýdel a toaletních potřeb. Ale naštěstí jsme nic takového neobjevili. Expozice byly o člověku, vnitřních orgánech, čidlech zraku, sluchu, hmatu a čichu. Na nainstalovaných obrazovkách jsme viděli zrození člověka nebo proces trávení. K vidění byly i obrovské modely hmyzu. Nejzajímavějším exponátem je skleněná žena, ve které se rozsvěcují orgány. Po prohlídce muzea jsme si udělali malý piknik v parku nedaleko od centra města. Posilnili jsme se svačinkami od maminek před prohlídkou historické části Drážďan. Náš luxusní autobus zaparkoval na břehu Labe. My jsme dále pokračovali s průvodkyní pěšky. Zastavili jsme se až na Brühlské terase (Brühlsche Terrasse), odkud byl krásný výhled na Labe. Některé z nás více než výklad paní průvodkyně zajímal postříbřený samuraj, který se za drobnou kovovou minci oháněl mečem.
Po prohlídce teras, které dříve velmi ráda využívala drážďanská smetánka ke svým procházkám, vedly naše kroky ke krásné a dominantní opeře (Semper-oper). Také jsme navštívili nově  zrozený  kostel Frauenkirche. Kostel vyhořel při bombardování v roce 1945 a o dva dny později se sesunul k zemi. Od roku 1993 byl rekonstruován a v loňském roce opět vysvěcen. Prošli jsme nádvořím světoznámé obrazárny Zwinger. Bylo dusno, a tak jsme se rádi osvěžili v kašnách, které se nacházejí uprostřed panství Zwingru. Poslední zajímavost, o které bych se chtěla zmínit, je mozaika, která v jedné u uliček zobrazuje historii Drážďan. Tyto  kachličky  vydržely i bombardování a obrovský žár při následném požáru. Posledních pár slov je jen poděkování, které patří skvělým učitelkám pí Havelkové a pí Kopecké, které měly chuť s námi vyrazit do cizího města, cizí země a dopřát nám krásné zážitky.

Tereza Doušová 9. A

detail

foto: Ze zájezdu do Drážďan
Foto M. Havelková

 

Zajímavá přírodověda s počítačem

V letošním školním roce se žáci pátého ročníku ZŠ Úvaly a ověřovací ZŠ Plaňany zúčastnili v hodinách přírodovědy projektu Zajímavá přírodověda s počítačem.
Nejprve se seznámili s tabulkovým procesorem pomocí výukových a evaluačních programů vytvořených učiteli. Na závěr každého tematického celku vytvářeli pro ověření a prohloubení svých znalostí doplňovačky. Nejdříve v psané formě, pak z nich sestavovali pracovní listy v tabulkovém procesoru. Žáci tím rozvíjeli své znalosti přírodovědy i svou počítačovou gramotnost. Naučili se základům práce v tabulkovém procesoru.
Hodiny přírodovědy jsme zpestřili a obohatili využitím výukového SW (TS Přírodověda, Encyklopedie přírody...), dataprojektoru a notebooku.
V rámci projektu jsme vytvořili katalog pracovních listů s přírodovědnými doplňovačkami v elektronické a tištěné podobě. V dalších letech jej budeme dále doplňovat. Pracovní listy budou pomůckou i inspirací pro jiné učitele.
Propojili jsme výuku přírodovědy s rozvíjením počítačové gramotnosti žáků prvního stupně. Děti se učí velmi rychle a snadno, protože je taková práce baví.
Zde je několik názorů žáků 5. B:  Hrajeme si a při tom se učíme.   Učíme se přírodovědu a zároveň pracovat na počítači.   Moc se nám líbí výuka s promítáním výukových programů, dozvídáme se tím více věcí.   Přírodověda s počítačem nás baví. 

Ing. Stanislava Čihařová a žáci 5. B

 

Červen v MDDM

Letošní červnová činnost domu dětí bude zaměřena na interní akce pro děti z jednotlivých kroužků, přípravu letních táborů, školení zaměstnanců MDDM a čeká nás administrativa, která v poslední době roste přímo geometrickou řadou. Nabídka akcí pro veřejnost je tedy menší než v jiných měsících, ale doufáme, že vás nezklame.
 

V úterý 6. 6. 2006 v 18 hodin
v galerii MDDM uvádíme
KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ Jana Zacha, pobočka Úvaly, na kterém se představí žáci ze všech hudebních sekcí.
 

9. 6. 2006 od 18 hodin
se koná v sále sokolovny
TANEČNÍ AKADEMIE
VYSTOUPÍ DĚTI Z TANEČNÍCH KROUŽKŮ MDDM
 

Nabídka letních táborů

3. - 7. 7. Příměstský tábor
bojovky, výlety, koupání - hlavní vedoucí Olga Procházková
9. - 16. 7. Choltice
- tábor s dramatickým zaměřením - hlavní vedoucí Jana Pospíšilová
16. - 30. 7. Tajemství pyramidy
- Jindrov, hlavní vedoucí Alena Sismilichová, Olga Procházková /2 tábory/
26. 8. - 2. 9. Taneční soustředění
Lažánky, hlavní vedoucí Alena Sismilichová
Více informací v MDDM na tel. čísle 281 981 934 nebo na www.mddmuvaly.cz

A nyní bych velmi ráda poděkovala všem svým kolegyním, externím pracovníkům, sponzorům, našim příznivcům, ředitelkám školek, vedení ZŠ v Úvalech, našemu zřizovateli, dětem i rodičům za spolupráci a všem popřála krásné léto plné sluníčka, odpočinku a hezkých zážitků.
A ještě mám něco na srdci. Chci moc poděkovat naší kolegyni Evě Šimůnkové, se kterou jsme kdysi v MDDM začínaly, prošly jsme spolu krásná i těžká období, hájily dům dětí, bojovaly za jeho přestavbu, spolu s dětmi nacházely znovu radost a smysl téhle práce. Když jste s někým denně více než osm hodin, je to tak trochu manželství. Jestliže má ten člověk smysl pro humor, fantazii, ulítlé nápady, smysl pro spravedlnost, umí si hrát a hlavně má rád děti, pak je to obrovská výhra. Eva vybudovala oddělení estetiky, jejími kroužky prošly stovky malých výtvarníků, pro které pořádala výstavy, dokonce díky ní a jejímu manželovi Pavlovi mohly naše děti prezentovat své práce v Rakousku. A tahle výstava tam měla obrovský ohlas. O jejích táborech v Cholticích by vám nejlépe mohly povídat děti, které s Evou jezdily opakovaně, i když jim bylo více než 15 let.
Nechci být nostalgická, ale v naší dámské čtyřce je Eva nepostradatelná. Odchází do důchodu, ale budiž nám útěchou, že s námi bude i nadále spolupracovat. Evo, děkujeme!!!!!!

Jana Pospíšilová

detail detail detail

foto: Eva Šimůnková
foto: Na zahájení výstavy dětí a paní Šimůnkové „Jurská galérie“ přišel s kyticí i pan starosta
foto: Naši Evu má rád i Divokej Bill

 

Na bohatou kulturní minulost se daří navazovat

Krátce po  ledových mužích , ještě v májovém měsíci, opět ožívá úvalská kulturní scéna. Mládí dramatického kroužku MDDM nabídlo úvalskému obecenstvu kratší, zato velmi milou pohádku Sandry Vebrové o Nepovedeném čertu. Je velmi ocenění hodné, že se opět daří sestavit místní divadelní soubor, který svým divákům předkládá příjemné pobavení, a to nejen v jediné premiéře, ale ještě ve dvou reprízách. Všechna tři představení této pohádky byla předvedena zcela zaplněnému hledišti. A to vše přesto, že tento kulturní stánek není ještě  divadelně vybaven , postrádá totiž dříve v úvalském kulturním domě obvyklé moderní divadelní vybavení: především zvýšené jeviště, nezbytnou oponu, osvětlení, ozvučení atd. Tím více je třeba ocenit mladý divadelní ansámbl, ale také scénické podání úspěšné dramatizace pohádkového příběhu. Hlediště kulturního sálku DPS odměňovalo celé představení vřelým aplausem.
To vše se o víkendových podvečerech letošního krásného májového měsíce podařilo hereckému mládí, doplněnému také mladým vedoucím kolektivem úvalského MDDM, navíc s vlastní scénografií i režisérským vedením. Přítomný divák tentokrát odcházel z kulturního úvalského stánku velmi spokojen.
Kulturní minulost Úval bývala po dlouhá období velmi bohatá - divadly, koncerty, kulturními večery. Pak však nastala po několik desetiletí i chudnoucí etapa. Proto je skutečně ocenění hodné, když se opět daří na tuto bohatou minulost úspěšně navazovat. Dík všem, kteří se o to zasluhují!
Přejme si jen, aby se tak dařilo i nadále a častěji!
S díky zaznamenal úvalský pamětník té bohaté kulturní historie (mj. bývalý člen jednoho z úvalských divadelních souborů).
 


Divadlo v Úvalech žije!

Bojíte se čertů? Jestliže ne, tak jste se jistě přišli podívat na divadelní představení, které pod názvem Nepovedený čert nastudoval dramatický kroužek Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Po několikaměsíční přípravě a pečlivém vyčerpávajícím zkoušení se soubor složený z dětských herců a doplněný herci z řad dospělých představil na premiéře 19. 5. a dvou reprízách den následující.
Děj pohádky je postavený nikoliv na jednotlivcích, ale na celém kolektivu. V pekle je poklidný život marnivého Fintipála narušen zprávou od loajálních čertů Podlejzala a Oblejzala, že se v kotli narodil blonďatý čert s pomněnkovýma očima. To vyvolává všeobecné zděšení. Nepovedený čert dostává na návrh Fintipála jméno Mikoláš. Když vyroste a tropí potíže, má za úkol jít mezi lidskou chásku a nesmí se vrátit, dokud nezíská tři lidské úpisy. Ty se mu postupně podaří získat od lakomého hospodáře Houžvičky a jeho ženy Josefíny. Čerti, když se to dozví, posílají Mikolášovi vzkaz, ať přivede do pekla také děvečku Andělu. Mikoláš ji však ubrání pro její čistou duši, a proto jsou pro něho navždy brány pekla uzavřeny a raději se stane člověkem.
Pohádku Sandry Vebrové volně upravil a režíroval pan Aleš Morávek. Při výběru postav měl šťastnou ruku a podařilo se mu skloubit herectví dospělých i dětských představitelů. Hlavní postavy pohádky se ztotožnily se svojí rolí a některé, jako například Olga Procházková (samolibý Lucifer Fintipál) nebo Alena Sismilichová (jeho žena Šišla) své role přímo vychutnávaly. Jakub Martinovský (čert Podlejzal) a Pavel Šaman (čert Oblejzal) vytvořili výstižnou dvojici patolízalských žalobníků a luciferových donašečů. Jakub Brichta (Brebta - pekelný sluha) s radostí odnášel upsané duše do pekel. Aleš Morávek hru nejen režíroval, ale též se představil v roli lakomého hospodáře Houžvičky, který se tak dokáže mazlit se zlaťáky a dává jim nade vše přednost, že se mu to stane osudným. Eva Šimůnková (hospodářova žena Josefína) mu v roli dokonale přizvukovala a vyjadřovala typ lidí, kteří jsou odhodláni pro svůj prospěch udělat vše, i upsat se čertu. V kontrastu s touto dvojicí působila Tereza Procházková (děvečka Andělka) jako osoba se zdravým rozumem a charakterově čistou duší. Martin Černý (nepovedený čert Mikoláš) byl opravdu jiný než ostatní čerti a přesvědčivě ukázal, že se spíše hodí mezi lidské bytosti než do pekla. Uklidňující tón celému představení dávala se šarmem Jana Pospíšilová v roli vypravěčky. Kromě hlavních postav vystoupila řada malých herců v epizodních rolích nebo v komparsu doplněném malými tanečnicemi. Klid a jistotu herců zajišťovala Pavlína Frýdmanová jako nápověda, které ale nebylo téměř zapotřebí.
Scénu navrhla paní Alena Janurová s ohledem na možnosti, které jsou v sále DPS. Je velká škoda, že město nedisponuje vhodným sálem pro divadlo, ale pouze provizoriem. Technické možnosti sálu s divadelním zázemím by jistě přispěly k dalšímu vylepšení každého uváděného představení.
Tyto malé nedostatky však nemohly ovlivnit velice příznivý dojem z výkonu herců a z úrovně celého představení. Náročný režijní přístup režiséra Morávka při přípravě pohádky přinesl pozitivní výsledky a významný kvalitativní posun. Vyrůstají nám talentované herecké osobnosti. Tři úspěšná představení pohádky Nepovedený čert, která byla vyprodaná, jsou možná přelomem a skutečným začátkem nové éry divadelnictví v Úvalech. Sobotní večerní reprízu odměnili diváci několikaminutovým potleskem. Představení Nepovedený čert ukázalo, že divadlo v Úvalech žije.

Ing. Vladislav Procházka

detail

foto: Čtyřletí čertíci se připravují na svou první divadelní premiéru

 

Není soutěž jako soutěž

Taneční soutěže můžeme rozdělit na komerční prestižní formy pořádané ČMTO s postupy do mistrovství Čech, ČR, Evropy a světa, a pak soutěže pro radost pořádané domy dětí a tanečními skupinami jako pohárové. Na ty první jezdíme načerpat zkušenosti a srovnat se s elitou, na ty druhé zase vyhrávat a užít si radost z tance.
29. a 30. 4. jsme se účastnili mistrovství Čech dětských formací v Praze. Naši Motýlci a Podmořský svět se do soutěže MR nedostali, ale Jazz Dance  Jů, už budou Vánoce  skončil na 4. místě a parketová kompozice  Komu straší na cimbuří  dokonce na 3. příčce a obě choreografie tedy postupují na MR v Jablonci nad Nisou.
Hlavní (dospělá) věková kategorie měla soutěž MČ v Kladně 13. 5. a oběma choreografiím zajistila postup do Prostějova na MR. Při malé účasti moravských klubů se z Čech dostalo více klubů, a tak nám 8. místo  Dobra a zla  i 4. místo  Nasedni a jeď  stačily na nominaci.
Naší soutěží pro radost se stala 6. 5. Čelákovická Duběnka, kam zamířily všechny soutěžní týmy dětí, juniorek i dospělých a do klání se zapojily s 8 vystoupeními. Protože soutěž neoddělovala zvlášť jazz, taneční scénky ani show, ale jen věkové kategorie, tak většina našich vystoupení byla po dvou zástupcích v kategorii.
A výsledky se nám opravdu líbily. Získali jsme 4x první, 2x druhé, 1x druhé až třetí a 1x třetí místo. A ceny stály za to. Za vítězství 4x skleněnou  Duběnku  a 4 dorty, za 2. a 3. místa bonboniéry. A tak jsme posbírali, co se dalo a na ostatní moc nezůstalo. Vraceli jsme se přecpaní dorty a čokoládovými bonbóny s pocitem vítězů. A všichni si říkali:  Bylo nám tu príma, za rok jedeme zas. 
S našimi příznivci se rádi uvidíme na taneční akademii 9. 6. a moc se těšíme na pozorné a milé publikum.

Alena Sismilichová

detail detail
detail detail

foto: Formace TS Rytmus II Úvaly se na MČ raduje ze zisku medailí
foto: Tanečnice TS Rytmus II Úvaly získaly svůj 3. pohár
foto: Radost z 1. a 2. místa na Čelákovické Duběnce měly naše nejzkušenější tanečnice z RIV
foto: "Dobro a Zlo" v podání TS Rytmus IV. Úvaly na MČ v Kladně

 

Čarodějnice 2006
Mladá nastupující generace čarodějnic
detail detail detail detail detail detail detail detail

foto: Malým čarodějničkám se slet líbil
foto: Nejsem krásná? foto Ing. V. Procházka
foto: Čáry, máry a takhle to končí
foto: Jsme tajemné, pozor!
foto: Snad nám neupálili kolegyni?
foto: Chleba, buřtík, pitíčko, máte všechno pane kouzelníku?
foto: Ty buřtíky jsou príma! foto Ing. V. Procházka
foto: Nejvyšší čas jít už domů

 

Poděkování mateřské školy

Děkujeme dětem ze Základní školy a Praktické školy Úvaly pod vedením J. Kubešové a L. Holubové za jarní úklid naší zahrady.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

 
 

S P O R T

Fotbalové A-mužstvo si zajistilo postup do vyšší soutěže

Po zimní přestávce byly koncem března rozehrány první zápasy jarní části fotbalové soutěže I. A třídy. Naše A-mužstvo vybojovalo v podzimní části soutěže 1. místo v tabulce a nastupovalo k prvnímu mistrovskému utkání s náskokem 7 bodů.
25. 3. bylo sehráno první jarní utkání s FK Metaz Týnec nad Sázavou. Vzhledem k nepříznivému počasí byl zápas hrán na umělé trávě na hřišti SC Xaverov. Hned v úvodu si naši hráči vytvořili územní převahu, ale i největší šance brankář hostí zlikvidoval, nebo ho zastoupil obránce, když vykopl míč od brankové čáry. Až v 60. minutě se před hranicí pokutového území uvolnil Petr Němec, technickou střelou k tyči zaskočil brankáře Týnce a vedli jsme 1:0. O čtvrt hodiny později po přihrávce Petra Němce mohl Martin Šindelář zvýšit skóre, ale jeho tvrdá střela orazítkovala břevno. Utkání se dohrálo za stálé převahy Úval, ale stav se už nezměnil.
Další utkání bylo sehráno 15. 4. na hřišti FC Trnavan Rožďalovice. Domácí byli v úvodu mírně aktivnější a několikrát prověřili kvality našeho brankáře Radka Havla. Na druhé straně zahrozil po rychlé akci Rosťa Vojtěch, ale i rožďalovický brankář byl na místě. V 25. minutě dolétl míč po rohovém kopu k Pavlu Korbelářovi a ten přesnou ranou k tyči změnil skóre na 1:0. Ve druhé polovině byli domácí aktivnější a v 60. minutě po rychlé akci do otevřené úvalské obrany srovnali stav na 1:1.Vzápětí měl dvě šance Rosťa Vojtěch, ale netrefil branku. Závěr patřil opět domácím, kteří naštěstí šance neproměnili, a tak utkání skončilo nerozhodně 1:1.
O týden později jsme se na domácím hřišti utkali s SK Chocerady, mužstvem z opačného konce tabulky. V první polovině se ale hrál poměrně vyrovnaný fotbal a gól se nepodařilo vstřelit ani po několika nadějných akcích. V 52. minutě se mezi obranu soupeře vřítil Rosťa Vojtěch a byl zastaven jen za cenu pokutového kopu, který bezpečně proměnil Petr Němec.
O pět minut později se dostal k přesnému zakončení i Vojtěch a změnil stav na 2:0.
V 61. minutě zahrál přímý kop Jan Kahuda a jeho střela skončila po teči v síti soupeře. Naše mužstvo mělo jasnou převahu, kterou potvrdil v 92. minutě gólem Michal Kaucký a uzavřel skóre na 4:0.
Zápas na stadionu TJ Bohemia Poděbrady 29. 4. se hrál za chladného počasí a tomu odpovídal průběh prvního poločasu. Na obou stranách chyběla akcím rychlost a přesnost. Ve druhé polovině začalo naše mužstvo aktivněji, ale střely mířily mimo branku. O výsledku utkání rozhodl pokutový kop za faul na našeho pronikajícího hráče. Penaltu proměnil Petr Němec. Snaha o zvýšení skóre vyzněla naprázdno, neboť zakončení útočných akcí bylo žalostné. Šťastné vítězství 1:0 zaručilo udržení na 1. místě tabulky.
1. 5. sehrálo A-mužstvo odložené utkání jarního kola v Litoli. Už od počátku hrála obě mužstva aktivně. Diváci viděli řadu nevyužitých šancí a také jediný gól prvního poločasu, když v 18. minutě po nenápadné akci skončila přesná hlavička Michala Kauckého v síti překvapeného brankáře a vedli jsme 1:0. Stejný hráč mohl po zahájení druhého poločasu zvýšit skóre, ale naopak domácí po standardní situaci vyrovnali. Vzápětí mohli domácí přidat další gól, ale Radek Havel jim naději překazil. V 79. minutě však tvrdou a přesnou střelu pokutového kopu chytit nemohl. Naše mužstvo se dokázalo vzchopit a v 86. minutě po rohovém kopu vyrovnal Michal Kaucký. V 90. minutě domácí zvýšili po rychlém úniku a prohození vybíhajícího Havla na 3:2. Poslední slovo v závěrečné přestřelce měly Úvaly, když Petr Němec proměnil nařízenou penaltu za sražení našeho útočníka. V kvalitním zápase s výsledkem 3:3 si naše mužstvo udrželo neporazitelnost již deset zápasů.
Další zápas na domácí půdě se hrál 6. 5., kdy jsme hostili FC Zenit Čáslav. Od úvodu jsme získali mírnou převahu, která ale končila většinou na hranici pokutového území soupeře. Jediný gól prvního poločasu vsítil po rychlém útoku Jan Kahuda. Ve druhém poločase se hosté osmělovali k protiútokům, ale našeho Radka Havla neohrozili. Naopak těsně vedle střílel Rosťa Vojtěch a skvělou střelu Petra Pejši vytěsnil čáslavský obránce. V 77. minutě předvedly Úvaly rychlou akci, kterou ukázkově zakončil Michal Kaucký a zajistil výhru 2:0.
9. 5. sehrálo A-mužstvo na svém hřišti odložené utkání jarního kola s SK Karbo Benátky nad Jizerou. Od počátku se hrálo v rychlém tempu. Ve 14. minutě po rohovém kopu skvěle vystřelil Jan Kahuda, ale brankář míč mířící k tyči vytlačil. Vzápětí hosté pěkně zakombinovali, přesně zakončili a prohrávali jsme 0:1. Hra na obou stranách ale postrádala přesnost a skóre prvního poločasu se nezměnilo. Po přestávce Úvaly postupně získávaly územní převahu, avšak střely Michala Kauckého nebo Rosti Vojtěcha končily na břevnu nebo tyči. V 88. minutě našel Jan Kahuda Michala Kauckého, který se v pokutovém území hostí dostal k další hlavičce a tentokrát poslal míč do sítě. Hosté se nestačili z šoku vzpamatovat a vzápětí prohrávali, když brankáře překonal v 89. minutě málokdy vídanou střelou Petr Pejša. Poté měli hosté ještě šanci vyrovnat, ale jejich osamocený útočník naštěstí našeho brankáře nepřekonal a výhrou 2:1 jsme vydřeli další tři body.
Zápas prvních dvou mužstev tabulky se odehrál 13. 5. s SK Slavia Jesenice. V prvním poločase si vytvořil soupeř mírnou převahu a v 16. minutě se ujal vedení. Našim hráčům se nedařila kombinační hra, spousta přihrávek končila na kopačkách soupeře. V druhém poločase začalo naše mužstvo hrát aktivněji, ale snaha vyzněla naprázdno a příležitosti ke vstřelení branky byly k vidění spíše před brankou našeho Radka Havla. Jedinou vyloženou šancí byla střela Petra Pejši, kterou skvěle zlikvidoval brankář soupeře. Závěr minulého zápasu, v němž naše mužstvo dokázalo otočit nepříznivé skóre 0:1, se tentokrát neopakoval. Úvaly tak poprvé v zápase jarního kola nevstřelily branku a skončila jejich dvanáctikolová neporazitelnost.
Naše A-mužstvo v jarní části soutěže neodehrálo některé zápasy v úplné pohodě. Nedařila se kombinační hra, která zdobila naše hráče v podzimních zápasech. Důvodem je především oslabení sestavy kvůli zranění důležitých hráčů - Zikmunda, Flekače a Němce. Přesto má mužstvo společně s SK Slavia Jesenice takový náskok, že má postup do vyšší soutěže již zajištěn.

Podle referátů z utkání zpracoval Ing. Vladislav Procházka

Z minulosti sportovního klubu S. K. Úvaly

Hrst vzpomínek
(pokračování z minulého čísla)
Situace klubu se postupem času, pokud se týče hráčského materiálu, lepšila, mladší hráči dorůstali, a tak nebylo potřeba cizích. Postupně byli zařaďováni do prvého mužstva další reservisté a mladší žáci: Karel Fořt, Jindra Sokol, bratři Líbalové, Venda Šmejkal, Cilda Šrámek, Jarda Limax, Franta Pačes, Jarda Znojil, Boža Zedník, Pepík Paul, Franta Novotný, Žanda Mysliveček, bratří Šindelářové, Tonda Pikner, Pepík Říha, Veselý, Franta Suchomel, Míla Kukla, Ota Těšík, Ludva Souček, Havlík, Pepík a Jenda Burzanovští, Jenda Havlica. Jako brankáři se vystřídali: Fráňa Süss, Franta Kalina, Franta Jelínek, Franta Heller, Pepík Paul, Jarda Limax, Tonda Pikner, Pepík Burzan, Jenda Burzan.
Co scházelo hráčům v počátcích klubu na umění, to vynahrazovali chutí ke hře a obětavostí. Bylo toužebným přáním každého hráče, aby si mohl zahrát a ctí, když mohl hráti v prvém mužstvu. Mezi týdnem se pilně trénovalo, klubu se podařilo zásluhou předsedy Vosáhlo získati vynikajícího hráče Sparty inž. Šroubka na několik tréninků jako instruktora. I po sezóně se pilně trénovalo, hráčům nevadil sníh ani led, hrávalo se pořád, dokonce na zamrzlém rybníce.
Kromě nedostatku hráčů byly zde i jiné potíže. Nebylo stálých místností pro převlékání mužstev. Domácí hráči se převlékali většinou doma, cizí mužstva nejdříve v hotelu U nádraží (maj. P. Bedrna), později v hotelu  Pod věží  (nyní majetník p. Budka). Rekvisity opatroval Ferda Souček, který obětavě dal pro domácí hráče, kteří měli daleko domů nebo byli přespolní, k dispozici vyprázdněnou kůlničku na uhlí, kde se hráči jeden po druhém převlékali. Konečně jsme dostali v hotelu  Pod věží  kumbálek, bývalou spižírnu. To již uplynulo dosti let, než jsme se zmohli na vlastní klubovnu na hřišti.
Hřiště bylo úplně osamoceno v polích u lesa, po domech v Pařezině nebylo ani památky. Na hřišti, mokrém to poli, bylo pouze pár laviček a brány, a na místě, kde jest nyní tennisový court, byl sud na vápno. S lajnováním byla velká potíž, hráči sami museli je obstarávati. Bývala spolu se sestavou určována vždy dvojice, která si musila nakoupiti a rozhasiti vápno; pro vodu se chodilo na Hrobku.
Kromě těchto povinností bývaly zde další, jako nositi koš z nádraží, napínati a odstraňovati sítě, zasazovati rohové praporky, upravovati hřiště škvárou na jaře a vykopávati drny v létě. Hřiště bylo do kopečka, později je srovnali naši obětaví fandové, bratři Maxové z Hradešína, kteří za pomoci členstva snížili kopeček (byl to vlastně pořádný kopec). Za pomoci členstva bylo oploceno hřiště, vykopána studna, vystavěny tennisové dvorce, klubovny a v poslední době, již po mém odchodu, zřízeno i kluziště a hockeyové hřiště.
Bývaly to svízelné doby a stálo to hodně námahy a obětavosti členstva, než klub se dopracoval tam, kde je dnes. Členů bylo málo, příjmy ze zápasů také byly malé, mnohdy se musilo dopláceti a klub hledal proto jiné zdroje příjmů, aby vystačil. Takovým vedlejším, z počátku jediným mimořádným zdrojem, byla divadelní představení, pak sportovní slavnosti, karnevaly a večírky, ze kterých přece nějaká ta korunka vplynula do klubové pokladny.
Divadelní představení, která se těšila u úvalských občanů velkému zájmu a bývala vždy s dokonalým úspěchem provedena, ochotně nám režírovali pan Perk, Vosáhlo, Marek, Morávek, pí Nesnídalová. Vždy se hledělo k tomu, aby náklad byl co nejmenší, a proto velké plakáty vyráběla osvědčená firma Franta Kalina, Pepík Suchomel, malé se rozmnožovaly na hektografické mase. Plakáty roznášeli členové po obchodech, rekvisity se vypůjčovaly po známých a po představení se opět rozvážely.

Dr. Vladislav Peřina

(Dokončení výňatku ze sborníku Dvacet let S. K. Úvaly, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti 20. výročí založení tohoto sportovního klubu, uvedeme v příštím čísle)
 

 

S P O L K Y

Okresní kolo hry PLAMEN a soutěže dorostu v Úvalech

O víkendu 13. - 14. května se v Úvalech v rámci oslav 120. výročí založení hasičského sboru konala okresní soutěž v požárním sportu pro děti a dorost. S organizačním zabezpečením nám pomáhali i členové SDH Škvorec a SDH Nové Jirny, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. V sobotu ráno přijela družstva starších žáků a po slavnostním nástupu se začalo soutěžit v disciplínách CTIF (útok a štafeta). Odpoledne se k soutěžení přidali i mladší žáci a soutěž pokračovala štafetou dvojic a štafetou 4x60m (s hasičským nářadím). První den soutěží byl za námi, ale jak nakonec dopadneme, záleželo ještě na poslední disciplíně - požárním útoku, který se konal až v neděli. Všechna družstva měla možnost přespat v úvalské sokolovně. Děkujeme vedení sokolovny za její propůjčení.
V neděli ráno se kromě dětí na hřiště dostavila i dorostenecká družstva, která se navíc ještě dělí do tří kategorií - dorostenci, dorostenky a smíšený dorost. Naše dorostenecké družstvo patří do poslední kategorie. Dopoledne zároveň probíhaly požární útoky mladších a starších a dorostenecká disciplína 100 m s překážkami. Na této trati mezi dívkami zvítězila Klára Dolejší, druhé místo obsadila Alena Tesařová, třetí Petra Hanušková a páté Markéta Račáková. Mezi chlapci byl na druhém místě Michal Lundák a na pátém František Ernest. Zatímco odpoledne měly děti volno, dorostence ještě čekaly testy a požární útok. Po skončení všech pokusů bylo slavnostní vyhodnocení a zároveň ukončení soutěže. Myslíme si, že jsme našemu městu ostudu neudělali. V kategorii mladších žáků naše družstvo suverénně vyhrálo všechny disciplíny a tím pádem mu patřilo i celkové první místo. Starším žákům se tak dobře bohužel nevedlo. Neobhájili několikanásobná vítězství z minulých let a skončili třetí.
V kategorii dorostu naše smíšené družstvo vyhrálo a navíc obsadilo i několik míst v soutěži jednotlivců (100 m s překážkami, dvojboj, závod požárnické všestrannosti a testy). Mezi dorostenci vybojoval Michal Lundák druhé místo. Mezi dorostenkami byla na čtvrtém místě Klára Dolejší, na třetím místě Markéta Račáková a na prvním místě Alena Tesařová, která si takto zajistila postup do krajského kola. Ve všech třech kategoriích jsme zvítězili v královské disciplíně - požárním útoku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat základní škole za propůjčení  domečku , paní Dudové a její rodině za pomoc v kuchyni a také veřejně prospěšným službám pod vedením pana Konečného, díky kterým se soutěž konala v čistém prostředí. Největší dík patří městskému úřadu, který nám umožnil vůbec v Úvalech soutěž uspořádat, zejména děkujeme paní místostarostce Ing. Janě Horové, která se zúčastnila slavnostního zahájení i ukončení soutěže. Spolupráce s městem je pro náš sbor velice důležitá a jsme rádi, že se stále zlepšuje.
Za všechny děti a dorostence bych také chtěla poděkovat všem vedoucím, kteří věnují svůj volný čas našim tréninkům a tím pádem mají i oni nemalou zásluhu na našem úspěchu.

za SDH Úvaly Alena Tesařová

detail detail

foto: Vítězná družstva a jednotlivci
foto: Pavel Polák v posledním úseku štafety 4x60 m
Foto M. Šindelář

 

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly děkuje firmě pana Běhavého za poskytnutí dřeva pro okresní soutěž mladých hasičů a za poskytnutí dřeva na základnu pro požární útok pro mladé hasiče SDH Úvaly. Ještě jednou moc děkujeme.

Miroslav Šindelář

 

Prameny a literatura k Úvalům 2. poloviny 19. století

V minulém vydání Života Úval jsem se věnoval založení sboru dobrovolných hasičů a dalších souvisejících a soudobých událostí v tehdejším městečku. Pro případné zájemce o studium tohoto období jsou důležité především použité prameny a literatura, proto tímto článkem přidávám rozšířenou bibliografickou část. Nechtěl jsem pouze stroze vyčíst seznam, jelikož následující materiály si zaslouží větší pozornost. V líčení budu postupovat časem zpětně se stručnou kritikou a odborníci mi snad prominou, že nepoužiji citaci dle normy.

Nejnovější ohlédnutí za historií městečka vyšlo v roce 2004 za kvalitní práce autorského kolektivu pod vedením Ing. Procházky a za redakce kronikáře města Dr. V. Pokorného. Publikace Úvaly v průběhu staletí je velmi přínosná pro historii města, tedy i pro 19. století. Autoři měli snahu dohledat všechny dostupné materiály týkající se historie Úval, z toho důvodu vás mohu na bibliografii této knihy odkázat. Nechybí ani ohlédnutí za historií hasičského sboru, ale v odstavcích týkajících se počátku sboru jsou některé chyby převzaté z monografie Úvaly jindy a nyní a nebo vytvořené nesprávnou interpretací kroniky města.
Památník Okresní hasičské jednoty Podlipanské č. 31 vydaný roku 1938 shrnuje historii jednoty a členských sborů dobrovolných hasičů. Je to důležitý pramen i k organizaci hasičstva té doby. Jen zde se objevilo přesné datum založení místního hasičského sboru, 11. dubna a navzdory některým chybám v příslušném článku
o založení, se zdá být i správným datem. Publikace je uložena v Národní knihovně v Praze.
V roce 1929 vydala místní školní rada v Úvalech zajímavou monografii s názvem Úvaly jindy a nyní. Redaktory byli Otakar Brož a Václav Sommer. Toto dílo se snaží komplexně shrnout život Úval tak, jak napovídá její titul. K historii a současnosti dobrovolných hasičů napsal článek František Budka, významný člen sboru i z pohledu župní organizace. Dopustil se však několika nepřesností ve faktech, datech i jménech. Zdá se, že čerpal především z rozhovorů s pamětníky počátku sboru a na tento zdroj, jak se ukázalo, se nedá s jistotou spoléhat. Znamená to tedy, že se v originálu žádné dokumenty z počátku sboru nedochovaly ani do konce 20. let minulého století. Úvaly jindy a nyní jsou k prezenčnímu studiu přístupné v úvalské knihovně. Nachází se také v regionálním fondu knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem nebo v Národní knihovně v Praze.
Alois Dostál, místní katolický farář, spisovatel a dramatik, sepsal monografii rozsahem skromnou, ve své době přínosnou, ale dnes se řadící spíše mezi zajímavosti. Byla vydána roku 1914 a jmenuje se Ouvaly s podtitulem Popis města a okolí a náčrt historický. Stroze popisuje i místní spolky. Přínosnou informací pro místní hasiče je snad jen, že sbor dobrovolných hasičů měl v roce 1911, při oslavě 25. jubilea založení, 39 činných a 60 přispívajících členů. Knížka je přístupná ve studovně v knihovně v Brandýse nad Labem.
Dílem Aloise Dostála překračujeme práh literatury a dostáváme se k pramenům. Mezi ně můžeme především zahrnout obecní kroniku, dobový tisk a archivní materiály.
Roku 1899 byl vydán v Českém Brodě turistický průvodce s názvem Škvorec a okolí, autorem byl Čeněk Tonder, působící v našem městečku jako učitel. Dnes je přístupný po objednání ve studovně vědeckých pracovníků v Národní knihovně. Mezi lákadly Úval uvádí Rudolfův háj s pěkným výhledem na městečko, plovárnu v pěkném prostředí a hovoří i o pozůstatku hradu:  Před léty, dle vypravování starých pamětníků, nacházely se zbytky mohutných zdí jakož i násep v městečku, na zahradě p. Řezáčové nad potokem. Dnes už jsou poslední pozůstatky z části rozvezeny, z části na zdivo upotřebeny.  Přínosem byla i reklama na zboží krejčího Jana Ešnera.
Jediným vydávaným dobovým regionálním tiskem pro sledované období jsou Českobrodské listy vydávané jen od roku 1885 do 1890 školní radou v Českém Brodě. Pro zmíněné roky je to nenahraditelný pramen pro region Českého Brodu i pro Úvaly. Vycházel jednou týdně, později dvakrát měsíčně. Ke zhlédnutí jsou listy k dispozici na objednání ve studovně Centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři ve třech svazcích. Funkcionáři našeho sboru, tedy především Václav Šmidlík, do listů při příležitosti významnější události přispívali. Dočteme se tak například oslavy z 8. srpna 1886 a výroční zprávy pro rok 1887.
Koncem 18. století počíná život ouvalské Pamětní knihy, nejdříve se jednalo o knihu pozemkovou. Úhledným kurentem jsou na jednotlivých stranách zapsány převody pozemků. V pozdější době se tato kniha užívala pro pamětní zápisy. Zápisy jsou skromné a věnují se především významným událostem a také například počasí v návaznosti na úrodu. Žel pro sbor dobrovolných hasičů se za starostování Antonína Chlapce, tedy v letech 1885 až 1889, nezapisovalo. Není tedy ani zmínky o založení sboru, oslavě a župním sjezdu. Události to byly pro městečko však významné, jelikož se o nich dočteme v Českobrodských listech. V kronice se ale dočteme o zakoupení první stříkačky v roce 1874 a dalších událostech před rokem 1886, o kterých jsem se zmiňoval ve článku o počátcích hasičství v Úvalech.
V okresním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení se nachází fond Archiv městečka Úvaly zahrnující dokumenty od roku 1489 do 1945. Fond není však dosud zpracován a inventarizován, tudíž je jeho přístupnost problematická. Důležitý je i fond Farní úřad Úvaly a jiné.
Hospodářské dějiny škvoreckého panství zahrnuje fond Velkostatek Škvorec ve Státním oblastním archivu v Praze a Ústřední lichtenštejnská účtárna Bučovice v Moravském zemském archivu v Brně.
V oblastním archivu Kolín se nalézá fond Okresní úřad Český Brod, důležitý pro úřední jednání městečka a spolků.
Pominout nemohu ani Národní archiv v Praze, kde se nachází fond cís. král. místodržitelství v Praze. Zde by se měly nalézat první stanovy sboru dobrovolných hasičů z tehdejších Ouval a žádost o potvrzení zahájení jeho činnosti. Doposud jsem ale neměl možnost si to ověřit. Mohou se zde ale nacházet také stanovy ostatních místních spolků.

Milan Bednář

 

Proběhla bonitace buldočků

Jako každý rok, tak i letos se přátelé z Klubu francouzských buldočků sešli dne 13. května v 9:00 hodin k bonitaci svých svěřenců v areálu základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly.
A jak vlastně taková bonitace probíhá?
Bonitace začíná veterinární prohlídkou každého jedince. Poté se zvíře zváží, změří a na stole se prohlédnou zuby a pysky. Hodnocení pohybu a jednotlivých postojů probíhá v kruhu. Každé zvíře je předvedeno jednotlivě a rozhodčí seznamuje veřejnost s jeho přednostmi a vadami. Na závěr rozhodčí a poradce chovu diskutují pouze s majitelem o možnostech uplatnění v chovu daného buldočka. Pokud zvíře projde bonitací úspěšně, je zařazeno do jedné ze tří chovných skupin (1. nejlepší, 3. nejhorší). Pokud však zvíře vykazuje hrubé vady, je z chovu vyřazeno. Celkem bylo takto představeno 15 zvířat a všechna byla uznána chovu schopnými.
Po skončení bonitace byl mladým chovatelům ze ZO ČSCH Úvaly slavnostně předán sponzorský dar v hodnotě 10 000,- Kč. Tento dar osobně předal pan poslanec Petr Tluchoř (ODS) v zastoupení nadačního fondu LETOROSTY.
Finanční dar využijeme pro účast mladých chovatelů na 1. Evropské výstavě mladých chovatelů v Norimberku, která se bude konat při příležitosti 28. Evropské výstavy. Jen pro připomenutí: 27. Evropská výstava se konala v roce 2004 v Praze - Letňanech a Kristýna Kotusová zde získala Pohár za nejlepší kolekci králíků středního plemene.
Panu poslanci Petru Tluchořovi a nadaci Letorosty velmi děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.
Těšíme se na další setkání, nejen s Úvaláky, při akcích pořádaných naší organizací.

za ZO ČSCH Úvaly Ing. Petra Pajasová

detail

foto: Poslanec P. Tluchoř předal ZO ČSCH Úvaly sponzorský dar

 

Usilujeme o zřízení přírodního parku
ŠKVORECKÁ OBORA - KRÁLIČINA

17. března t.r. jsme odeslali na Ministerstvo životního prostředí ČR žádost o podporu pro realizaci návrhu na vydání nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodního parku ŠKVORECKÁ OBORA - KRÁLIČINA.
Do katastru města Úvaly v okrese Praha-východ na západě zasahuje svým okrajem Klánovický les a jižním výběžkem Škvorecká obora, která je největší souvisle zalesněnou plochou a pokračovatelem Klánovického lesa v katastru města. Klánovický les, Škvorecká obora, Králičina i potok Výmola s břehovými porosty jsou důležitou součástí územního systému ekologické stability krajiny. Přírodní park Klánovický les a území Škvorecké obory - Králičiny kdysi tvořily jednolitý celek jako pozůstatky prapůvodního hustého lesa pralesovitého typu, s názvem Vidrholec, s ojedinělým, cenným vegetačním krytem a živočišnými druhy. Až výstavba silnice I. třídy E 12 Praha - Kolín v 50. letech 20. století tento celek násilně rozdělila, a tak došlo k oddělení Klánovického lesa v úvalském katastru jako ochranného pásma přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov na pravé straně E 12 od území na levé straně silnice ve směru od Úval na Prahu, na němž je lokalizována Škvorecká obora - Králičina a povodí říčky Výmola, která dosud nemá žádný typ ochrany, ani obecný, natož zvláštní. Škvorecká obora je komplexem lesních porostů, v němž jsou části území se zachovalou dřevinnou skladbou a stabilizovanou strukturou niky, lokality mokřadů a rašelinového jezírka a Králičina uzavírá malý přírodní komplex antropogenními vlivy málo narušené části krajiny. Dnes však ve Škvorecké oboře dochází k živelnému vytěžování smrků a dubů, habrů, louka mezi oborou a Králičinou je zarostlá kopřivami a různou náletovou vegetací. Dochází zde k pořádání nepovolených hudebních akcí menšinové skupiny mládeže a k devastaci lokality nejenom materiální, ale i morální z hlediska negativního dopadu hlučnosti takovýchto akcí na přírodu a živočichy.
I když je v Územním plánu sídelního útvaru města Úvaly předmětné území vedené jako budoucí CHKO, není za současné situace již reálné uvažovat o vyhlášení přírodní rezervace. Po jednání s Městským úřadem v Úvalech, odborem životního prostředí, je zřejmé, že město podporuje záměr na obecnou ochranu území. Náš návrh vychází z uvažované představy úvalských ochránců přírody v roce 1995 o zřízení přírodní rezervace na katastru města Úvaly.
Proto přišel Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdružení, s iniciativou zajištění alespoň obecné ochrany území Škvorecké obory a Králičiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., §12, ve znění zákona č. 460/2004 Sb., s návrhem na vydání nařízení kraje o zřízení přírodního parku na této lokalitě. Klub také uvažuje po zřízení přírodního parku s následným vytyčením naučné stezky k seznamování širší veřejnosti se vzácnými rostlinnými druhy i živočichy v přírodním parku.
Zřízení přírodního parku Škvorecká obora - Králičina by prokázalo pokračování přírodního parku Klánovický les i za silnici E 12 vpravo ve směru do Prahy a mělo pomoci zastavit degradační procesy v jeho lokalitách: lesní ploše Škvorecké obory, údolí říčky Výmola pod Oborou a celé Králičiny. Dále přispět k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a k ochraně specifického krajinného rázu se soustřednými významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Cílem ochrany navrhovaného parku je usměrnění živelného vývoje, případných rekreačních aktivit a přispět k zachování této části území pro jeho přírodní a krajinné hodnoty.
Jde nám o zachování celistvosti původního lesního masivu Vidrholec v současných územích Klánovického lesa a Škvorecké obory.
Území navrhovaného přírodního parku Škvorecká obora - Králičina se souborem významných krajinných prvků přibližně zahrnuje:
- 88 ha lesního porostu Škvorecké obory v různém stádiu růstového vývoje - ve střední a jižní části s převahou dubu, v severovýchodním pásu pod silnicí E 12 s borovicemi, modříny a duby;
- 11 ha luk v údolní nivě říčky Výmoly - Králičina;
- 5 ha pásu smíšeného lesa pravého břehu Výmoly - Králičina;
- 3 ha řídkých lužních porostů topolu osiky ve východním cípu území;
- 1 ha keřového nebo bylinného porostu (stepní porost) v jihozápadním výběžku území.
Území navrhovaného přírodního parku Škvorecká obora - Králičina se nachází pouze na katastru města Úvaly.
V přírodním parku navrhujeme tato minimální opatření:
1. Omezit plošnou těžbu dřeva v lesním porostu přírodního parku Škvorecká obora - Králičina. Především se v parku zaměřit na ozdravné a stabilizační zásahy do lesního komplexu.
2. Omezit odběry vody z říčky Výmola v letních měsících tak, aby byl zachován minimální bilanční průtok.
3. Na území přírodního parku zakázat budování staveb, stanování, zřizování ohniště.
4. Zakázat pořádání jakýchkoliv hudebních produkcí a dalších kulturně společenských a sportovních akcí, které by uzemí parku ničilo nebo poškozovalo, či rušilo klidový stav na území přírodního parku.
5. Pravidelně kosit nivní louky a potlačovat tak bujení plevelných rostlin, přispívat k obnovování bylinné biodiverzity. Pozornost ochrany zaměřit zejména na vzácné a ohrožené rostlinné druhy (např. ocún jesenní, devětsil bílý a lékařský, kosatec žlutý - vodní aj.).

Dr. Vítězslav Pokorný, předseda Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

 

Z činnosti úvalského klubu přátel historie a přírody

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, založený na počátku letošního roku, uspořádal pro veřejnost v uplynulých dvou měsících jednu besedu a dvě vycházky.
21. dubna ve spolupráci s kulturní komisí města proběhla v sálku DPS beseda s RNDr. Stanislavem Peleškou, známým odborníkem a rádcem zahrádkářů. Rady pana Pelešky byly zaměřeny nejen na jarní práce a péči o pokojové květiny, ale také na docílení pěstitelských úspěchů po celý rok. O besedu, kterou pomohl zorganizovat pan Ing. Kolomý, projevilo zájem více než 40 lidí. Každému se naskytla ojedinělá příležitost zeptat se na konkrétní problém, čehož mnozí využili a ještě po ukončení besedy s panem Peleškou diskutovali.
Následující den, v sobotu 22. dubna, klub uspořádal výlet na Klepec. Při přípravě výletu panovaly obavy, zdali bude o tuto akci zájem a jestli bude příznivé počasí. Naštěstí se pesimistické obavy nenaplnily. Počasí jakoby v tento den, který se slavil jako Den Země, chtělo ukázat tu svoji nejpříznivější tvář. Zájemci o vycházku se začali scházet již před desátou hodinou u hradešínského kostelíka a mezi prvními byli Úvaláci. Za chvíli se početná skupina turistů všech věkových kategorií odebrala z Hradešína převážně polními cestami do Přišimas, kde u kostela, nejvýznamnější památky obce, byla odpočinková přestávka. Skupinu vedl pan Jan Psota ml., který velmi dobře zvládl roli průvodce. Na vycházku měl připravenu spoustu informací, fotografií a dobových dokumentů, a tak si všichni mohli vyslechnout zajímavé údaje o historii obce Přišimasy a o kostelu, jehož počátky sahají až do 12. století a k němuž Úvaly farně po určitou dobu patřily. Po krátkém odpočinku pak všichni pokračovali k cíli cesty, na Klepec. Kousek za obcí Přišimasy v malém háji se ukrývá přírodní zajímavost. Žulový balvan nazývaný Slouha či Zkamenělý ovčák, čnějící do výše 8 m, je pozůstatkem erozních procesů, které probíhaly po miliony let. Naštěstí se pozoruhodný kámen zachoval až do současnosti a nebyl zničen v předminulém století jako mnoho menších kamenů, které se nacházely v okolí a jež po rozbití sloužily jako materiál na výstavbu císařské silnice. V nedalekém lesíku na Klepci se nacházejí další kameny - Stoh slámy, jehož odhadovaná hmotnost je 400 tun, nebo Kamenný kočár či Obří záda.
V těchto místech se v roce 1844 konal tábor lidu, který byl svolán na protest proti útisku českého národa. Poté stačilo ujít jen několik desítek metrů ke dvěma jezírkům, která před mnoha lety vznikla zatopením malého lomu. Bylo možné pozorovat nenápadné vodní živočichy a vyslechnout si doplňující poutavé vyprávění pana Psoty o přírodních zajímavostech nebo pověstech spojených s těmito místy. Zbývalo už jen zhotovit několik fotografií a vydat se na zpáteční cestu k domovům. Výletu na Klepec se zúčastnilo 42 lidí (a 4 psi) a z ohlasů účastníků vyplynulo, že to bylo příjemně strávené sobotní dopoledne.
O měsíc později, 20. května, si zájemci o historii mohli prohlédnout kostel a zvonici v Hradešíně. Odborným průvodcem byl opět Jan Psota. Účastníci vycházky se od bývalé hradešínské školy vydali přes původní náves k farnímu úřadu, odkud je již malý kousek ke kostelu sv. Jiří. Tato památka tvoří již od 12. století neodmyslitelnou krajinnou dominantu s duchovním a kulturně historickým významem. Vnější a vnitřní prohlídku kostela doprovázel pan Psota odborným výkladem a upozorňoval na řadu pozoruhodností této trochu opomíjené stavby. K areálu kostela patří také zvonice z 1. poloviny 18. století vybudovaná za panování kněžny Marie Terezie Savojské. Naskytla se ojedinělá příležitost vystoupat po strmém schodišti do patra zvonice a prohlédnout si zvon Jakub z roku 1494. Po návratu na pevnou zem si všichni vyslechli krátkou ukázku ze staré knihy povídek od Čeňka Tondra, vydané roku 1894, v níž námět autor čerpá ze středověkých událostí ve Škvorci, Hradešíně, v Úvalech a okolí. Na závěr kulturně poznávací akce měl každý možnost si zakoupit turistickou známku, pohlednici, brožurku o hradešínském kostele nebo plaketu, čehož mnozí využili. Také tato vycházka zanechala dobrý dojem mezi 35 účastníky.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí není uzavřeným spolkem několika jedinců, ale v činnosti počítá i s akcemi pro širokou veřejnost. Vedle akcí pro veřejnost klub také zpracoval návrh na zřízení přírodního parku ŠKVORECKÁ OBORA - KRÁLIČINA, který v současnosti posuzuje Ministerstvo životního prostředí ČR a dále připravil návrh na prohlášení devítiobloukového železničního viaduktu, úvalským občanům známého jako Devět kanálů, kulturní památkou, který již posuzuje oddělení památek Ministerstva kultury ČR. V dubnu členové klubu vysadili v parčíku před hasičským domem malý platan, věnovaný panem Ing. Háskem.
O klubu je možné se více dozvědět na nových internetových stránkách http: //www.klubuvaly.wz.cz, na nichž lze najít kromě jiného také fotografie sl. Petry Kyselové z výletu na Klepec a z dalších akcí.

Ing. Vladislav Procházka

detail

foto: V cíli cesty na Klepci
Foto Ing. V. Procházka

 
 

C Í R K E V

Církev československá husitská v Úvalech
zve na pořad
VZPOMÍNKA NA MISTRA JANA HUSA
s literárně dramatickým pásmem.
Účinkují členové křesťanského dramatického kroužku.
Neděle 2. července 2006 od 9 hodin,
Husova kaple v Úvalech, Pražská 180
Jste srdečně zváni.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval