www.mestouvaly.cz/zivotuval 

7/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

Úvalské koupaliště
vás zve k návštěvě a relaxaci

detail detail detail

Foto: Ranní poklidná hladina bazénů ...
Foto: Na koupališti je možné si zahrát minigolf, tenis nebo volejbal
Foto: ... během dne se zčeří stovkami návštěvníků.
Foto Ing. Jana Horová

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. - 3. 6. 2006

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha - východ
Obec: Úvaly


Zprávy z rady
1 jednání

Pozn.: Nejsou zde uvedeny body, které jsou předmětem jednání zastupitelstva.
- Byla předložena žádost p. Brzáka o přizvání na jednání rady, žádost byla jednomyslně zamítnuta.
- Byla předložena stížnost obyvatel Mánesovy ulice, kterým vtéká na pozemky dešťová voda z nové části Sovovy ulice (není dešťová kanalizace). Dešťová kanalizace v této části bude řešena ihned po přeložení dešťové kanalizace v ulici Na Spojce, na níž bude napojena.
- Byla předložena stížnost obyvatel Barákovy ulice na stav komunikace. V letošním roce není v plánu oprav.
- V rámci oprav ulice Špálova bude počítáno se svedením dešťových vod mimo ulici Kollárova, kde dochází k zaplavování komunikace.
- V rámci oprav ulic bude vyřešeno odvodnění konce ulice Šrámkova.
- Byla odsouhlasena příprava investičních akcí: chodník v ulici U Horoušánek, rekonstrukce ulic Glücksmannova a Šámalova.
- Byla kritizována doba uzavírky Riegerovy ulice. Město k prodloužení uzavírky do konce června dalo zamítavé stanovisko, které ale nebylo úřadem v Brandýse n. L. zohledněno. Problematika bude dále řešena i s firmou zajišťující stavební dozor.
- Rada souhlasila se změnou termínů dodání dokumentace k územnímu řízení a návrhu stavby - bude uzavřen dodatek ke smlouvě s firmou A.LT ARCHITEKTI na dokumentaci pro dostavbu areálu školy.
- Byly předloženy dvě žádosti o posouzení záměru na pozemku p.č. 298/12 (soukromý pozemek v areálu bývalého cukrovaru). Rada souhlasila se záměrem p. Joergese - zřízení skladu potravinářských plynů, výstavby dvoupodlažní budovy s technickým zázemím, služebním bytem v patře a dále s budoucím rozšířením o čalounickou dílnu a montáž kožených interiérů pro automobily. Současně souhlasila s příjezdem k pozemku č. 298/12 k.ú. Úvaly přes pozemky parc.č. 299/1 a 307/4 k.ú. Úvaly. Rada ale nesouhlasila se záměrem p. Muhra - zřízení autoservisu a autoklempírny.
- Rada souhlasila s proplacením nákladů na materiál pro zhotovení chybějící části chodníku v ulici O. Březiny dle žádostí pí Hůlkové. Chodník bude stavěn svépomocí.
- Rada souhlasila s provedením stavebních úprav v bytě č. 2 v č.p.1347. Podmínkou je, že na žádost pronajímatele bude byt uveden do původního stavu na náklady nájemce při předávání bytu pronajímateli a stavba bude vedena oprávněnou osobou.
- Byla nahlášena závada na dešťovém svodu domu č.p. 303, údajně způsobená při rekonstrukci chodníku v Husově ulici. Bylo prokázáno, že závada nevznikla při úpravě chodníku. Z tohoto důvodu je na zvážení přeúčtování nákladů (10,5 tis. Kč) na odstranění majitelce domu. Většina rady s přeúčtováním nesouhlasila.
- Jako nejlepší na rekonstrukci elektroinstalace v hasičském domě byla vybrána firma ELEKTRO Jaroslav Junek, cena 185 400,- Kč.
Firma ELTODO EG provedla prohlídky elektroinstalací objektů města. Předpokládaná celková cena oprav v objektech je celkem 175 087,50 Kč, revizních zpráv pak 93 117,50 Kč (včetně DPH). Provedení oprav je nutné.
- Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Fomüli, spol. s r.o., na akci "Rekonstrukce elektrorozvodů v objektu základní školy - 1. etapa".
- Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Konstruktis Alfa, spol. s r.o., na akci "Vybudování 3 bytových jednotek z nebytových prostor v č.p.1346 a 1347", cena 998 970,- Kč.
- Rada požadovala informace o připravované rekonstrukci záchodů (další křídlo budovy) v ZŠ a předložení případných nabídek. Rekonstrukci je nutno provádět v období školních prázdnin.
- Rada souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce chodníku v Husově ulici" dle projektové dokumentace.
Na stavbu přeložky dešťové kanalizace v ulici Na Spojce je zpracována projektová dokumentace, došlo ke změně v křižovatce ulic Sovova - Na Spojce. Rada požaduje prověřit cenu.
- Radní vyjádřili uznání všem zaměstnancům města, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh voleb do parlamentu.

Ing. J. Horová - místostarostka

 

Důležité aktuální informace

1) Od 1. 7. 2006 je v provozu e-podatelna MěÚ Úvaly, adresa: epodatelna@mestouvaly.cz. Podatelna přijímá dokumenty opatřené elektronickým podpisem. Informace podá tajemnice pí Hejtíková, tel. 281 981 820 nebo pí Platzová, tel. 281 981 401.
2) Stavební řízení na výstavbu prodejny potravin PLUS již probíhá.
3) Obvodní oddělení Policie ČR je přestěhováno do areálu MULTITEC, Riegerova 897. Telefon zůstává 281 981 238. Pro občany je určeno parkoviště proti vjezdu, dopravní značení bude doplněno.
4) Kontejnery na tříděný odpad, které byly dočasně umístěny na náměstí, budou přestěhovány zpět před areál MULTITEC do Riegerovy ulice.

Ing. J. Horová - místostarostka

 

Odpadové hospodářství města Úvaly
Kam s odpady?

a) Kontejnery na tříděný odpad
Do těchto kontejnerů mohou obyvatelé dávat veškerý papír, sklo a plasty. Četnost svozů a počet jednotlivých nádob udává následující přehled. Do těchto kontejnerů ale nepatří odpad z podnikatelské činnosti!

stanoviště kontejnerů

Celkem je rozmístěno 73 nádob o obsahu 1 100 litrů a 8 nádob o obsahu 240 litrů. Přestože se každoročně zvyšuje počet nádob na separovaný odpad, současný stav není zcela dostačující.

b) popelnicové nádoby
Město zajišťuje svoz popelnicových nádob o objemu 240, 120 a 80 litrů, svoz probíhá 1x za 14 dní. Do popelnic patří směsný domovní odpad. Nepatří sem nebezpečné odpady (viz níže), stavební suť ani tekuté odpady (např. shnilá jablka).

c) Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je provozován v areálu bývalého statku Hostín (Škvorecká ulice - za autovrakovištěm):
- výkupna sběrných surovin: papír, železo, barevné kovy,
- odběr nebezpečných odpadů: oleje, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, olověné akumulátory, baterie, monočlánky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, odpady obsahující lepidla, pryskyřice, tiskařské barvy, rtuť,
- odběr elektrozařízení: ledničky, mrazničky, audiotechnika, videotechnika, vysavače, vrtačky, televize, PC, monitory, zářivky, mikrovlnné trouby, myčky, pračky, klimatizační zařízení, sporáky, elektrické radiátory, ventilátory, odsávací zařízení, zařízení pro soustružení a frézování, nástroje pro nýtování a pájení, sekačky, šicí stroje, fritovací hrnce a topinkovače, kávovary, žehličky, hodiny a budíky, pily.
Od 30. 9. 2006 budou tato elektrozařízení odebírána pouze kompletní (tj. nelze odevzdat např. lednici bez kompresoru, pračku bez motoru atd.)!
Provozní doba: Po - Pá 8:00 - 16:00 h,
So 9:30 - 11:30 h.
Kontakt 281 980 506, 603 584 251 - p. Fidler.

Při odběru je požadováno předložení občanského průkazu. Je to z důvodu ověření bydliště v Úvalech (sběrný dvůr je určen pro obyvatele Úval) a kontroly případného hlášení kradených předmětů.

d) Jarní a podzimní svoz
Pravidelně 2x ročně jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na více než 50 stanovišť ve městě. Do těchto kontejnerů patří bioodpady a běžný velkoobjemový odpad domácností (např. nábytek).

e) Svoz železa
Pravidelně 2x ročně je zajišťován svoz železa, odběr je zajištěn přímo od nemovitostí p. Fidlerem. Upozorňuji, že odvoz jakoukoliv jinou osobou (k čemuž občas dochází) může být hodnocen jako krádež.

f) Veřejné koše
Do veřejných odpadkových košů patří drobný odpad (papír od zmrzliny, kapesníky, apod.). Skutečně sem nepatří plastové tašky s domovním odpadem ani s použitými papírovými plenami.

Finanční náhled
Náklady na likvidaci odpadů

Pro rok 2006 činí náklady na likvidaci odpadů na 1 obyvatele více než 740 Kč, přičemž poplatek městu je stanoven ve výši 492 Kč. Město tudíž celkově doplácí likvidaci odpadů částkou více než 1,25 mil. Kč. Zlevnění u pololetních svozů bylo dáno přechodem na jinou firmu v roce 2004 (dříve p. Novák, nyní p. Kotval). Následné zvýšení pak je dáno zejména poměrně značným zvýšením "skládkovného".
Skutečně apeluji na vás všechny - snažte se odpady třídit a dávat je tam, kam patří. Stává se, že do kontejnerů na tříděný odpad je naházena stavební suť po rekonstrukci bytu, oblečení atd. a tento odpad je pak považován za "komunální" - tedy na likvidaci mnohem dražší. Dále bych ráda požádala všechny podnikatele, aby si svůj odpad skutečně likvidovali sami a nezatěžovali nádoby určené pro potřeby obyvatel.
Je třeba počítat s tím, že v případě většího množství domovního odpadu (řešení pozůstalosti, stavební úpravy, atd.) je skutečně nutné si objednat vlastní kontejner. Tyto nárazové situace nelze řešit prostřednictvím města!
Z výše uvedeného vyplývá celkem jasně, že za stávající situace není možné přejít na týdenní vývozy popelnic, jak mnozí z vás požadují, a přitom zachovat roční poplatek pro obyvatele. Je ke zvážení, zda nepřejít k dvousložkové platbě za skutečně odvezený odpad. Jedna část by byla stanovena dle objemu popelnice a druhá paušální pro kontejnery a sběrný dvůr. Tento systém by byl zcela jistě spravedlivější, ovšem na druhé straně je riziko v podobě odhlašování popelnic a zakládání černých skládek.
Dalším bodem ke zvážení je zrušení pololetních svozů a náhrada kompletním zajištěním odběru odpadů ve sběrném dvoře. Toto však jsou již otázky k zamyšlení pro rok 2007, tedy pro budoucí zastupitelstvo.

Ing. J. Horová - místostarostka
(na základě materiálů od p. Prokůpka - pracovníka životního prostředí)

 

Rekonstrukce chodníku v Husově ulici

Upozorňujeme občany, že o prázdninách bude probíhat generální rekonstrukce chodníku a parkovacích stání v ul. Husova. Prosíme občany o pochopení a zvýšenou pozornost.

odbor investic

 

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2006 nabývá účinnosti zák. č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Z tohoto zákona vyplývá, že již nebudou moci být na MěÚ Úvaly nabírány žádosti o cestovní pasy. Poslední možnost podání žádosti o cestovní pas na MěÚ Úvaly je dne 9. 8. 2006. Poté budou moci být žádosti podávány pouze na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha, Biskupská 7, Praha 1, a to až od 1. 9. 2006.
Nové cestovní doklady budou obsahovat strojově čitelné biometrické údaje včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Mění se též sazebník správních poplatků za vydání cestovního pasu.
Úřední hodiny pracoviště Biskupská 7, Praha 1:
Pondělí: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 17.00 h
Středa: 8.00 - 12.00 h 12.30 - 17.00 h
Tel: 222 330 292 , 222 330 293

Marie Černá - matrikářka

 

Oznámení o provádění stavebních prací

- kanalizační přípojka pro zdravotní středisko
Odbor investic MěÚ Úvaly oznamuje, že od měsíce července t.r. budou zahájeny práce na stavbě kanalizační přípojky pro zdravotní středisko. Jedná se o úsek v ulici Pražská (silnice č. III/01214) směrem na křižovatku s Jungmannovou ulicí. Komunikace bude vždy z 1/2 pro provoz průjezdná.

odbor investic

 

Město Úvaly vypisuje
výběrové řízení

na obsazení volného pracovního místa
Pracovník/ce/ sekretariátu - poloviční úvazek, na dobu určitou (zástup za MD).
Požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou, dobrá znalost práce na PC, orientace ve spisové službě, komunikační a organizační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.
Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášky jsou na úřední desce města nebo na elektronické úřední desce na adrese: www.mestouvaly.cz.
Přihlášky je možné podávat do 14. 7. 2006.
Kontaktní osoba: tajemnice MěÚ Věra Hejtíková, tel. 281 981 820, e-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Policie na zasedání komise pro prevenci kriminality

Dne 25. května 2006 v podvečer se v Úvalech konalo zasedání komise pro prevenci kriminality, kterého se zúčastnili i zástupci Policie ČR: pplk. JUDr. Jaroslav Michal (velitel služby pro uniformovanou policii okresního ředitelství Praha-východ), ppor. Mgr. Lenka Kubátová (tisková mluvčí okresního ředitelství Praha-východ) a por. Václav Pertl (vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Úvaly).
Policejní funkcionáři přítomné seznámili se stavem kriminality v regionu Praha-východ, zejména na Úvalsku, a s činností policie v tomto směru. Pplk. Michal se zmínil o nejčastěji páchaných formách kriminality, o potírání trestné činnosti ze strany policie i o jejím předcházení. Zdůraznil pak potřebu spolupráce s občany, kteří svou všímavostí a včasným oznámením o podezření z protiprávního jednání mohou přispět k objasnění trestné činnosti a odhalení pachatele. Občané svou opatrností mohou významnou měrou také přispět k předcházení kriminality. Mgr. Lenka Kubátová pak přítomné seznámila se svou činností jak v oblasti informační, tak preventivní.
Na závěr jednání pan starosta zhodnotil přítomnost policie v obci a činnost obvodního oddělení jako pozitivní a přítomní se shodli na posílení a rozvoji další spolupráce.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová

 

Bleskově z veřejného zasedání zastupitelstva města

Ve čtvrtek 15. června se za horkého a dusného počasí sešlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, v pořadí druhé v tomto roce.
Po zprávě o činnosti rady zastupitelé jednali o majetkoprávních záležitostech. Bylo jednáno o převedení pozemků v katastru města Úvaly z vlastnictví státu do vlastnictví města. Zastupitelé bez problémů schválili bezúplatné převedení 30 předmětných pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na přijetí daru od p. Ing. Josefa Krutského v podobě skupin pozemků v k.ú. Úvaly u Prahy a návrh na zveřejnění záměru směny pozemků p. Ing. Josefa Krutského s pozemky ve vlastnictví města. Dále bylo rozhodnuto o prodeji pozemků města v lokalitě na Homolce. Zastupitelé také rozhodli o přijetí daru komunikace, veřejného vodovodu a veřejného osvětlení z vlastnictví p. Tourka z Prahy, při dokončených a zkolaudovaných stavbách v lokalitě K Hájovně 3 a rovněž schválili darovací smlouvu s p. Hlávkou z Prahy k pozemku v Radlické čtvrti s umístěnou čerpací stanicí na posílení tlaku vody ve vodovodu. V závěru projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili bezúplatné zřízení věcných břemen, a to k pozemkům v Sovově ulici, dále ve prospěch Českého telecomu, a.s., k pokládce telekomunikačního kabelu v části silnice do Květnice v k.ú. Újezd nad Lesy a v části u Horoušánek, ve prospěch Středočeské plynárenské, a.s., pro plynovodní přípojku v ulici Lužická. Také bylo projednáno a schváleno vykoupení pozemků v ulicích.
Dalším bodem jednání byly finanční záležitosti. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny pro letošní rok. Město získalo dotace na výstavbu čtyř malometrážních bytů a na vysílačky pro jednotku dobrovolných hasičů. Bylo schváleno snížení výdajů na opravu základní školy, a to ze 3,5 mil. Kč na 1,8 mil. Kč vzhledem k tomu, že se městu nepodařilo získat dotaci. Rozpočtová úprava se týkala i projednání výdajů na opravy ulic a elektroopravy v hasičském domě, kde zastupitelé schválili celkové navýšení. Zastupitelstvo také schválilo závazné ukazatele pro příjmy i výdaje městského rozpočtu na letošní rok.
V bodě různé zastupitelé zejména projednali a schválili převzetí pečovatelské služby od Středočeského kraje od 1. 1. 2007 a nadále její zajištění i pro okolní obce po úhradě odpovídajících nákladů. Při pomoci města TJ Sokol Úvaly k zajištění rekonstrukce sokolovny byl schválen společný postup. Dále v bodě různé
zastupitelstvo schválilo pro další volební období počet svých členů opět na 15.
Ve vztahu k Čechoslávii vyjádřili zastupitelé souhlas s postupem rady při řešení finančních požadavků. Zastupitelé také schválili termíny jednání rady a svého veřejného zasedání do komunálních voleb na podzim tohoto roku. V závěru jednání zastupitelé schválili odmítavé stanovisko k dopisům p. Brzáka se stížností na kontrolní činnost a hájení zájmů občanů města, kterou označili jako neopodstatněnou.
Podrobné informace a usnesení z jednání zastupitelstva přinese příští číslo Života Úval.

Dr. Vítězslav Pokorný

 

Blíží se komunální volby

V souvislosti s blížícím se termínem voleb do zastupitelstva města, které proběhnou v říjnu letošního roku, upozorňujeme politické strany a sdružení, že každý volební subjekt bude mít na předvolební agitaci 1 tiskovou stranu v říjnovém vydání měsíčníku Život Úval zdarma. V srpnovém a zářijovém čísle nebudou předvolební příspěvky otiskovány, aby byla zachována pro všechny stejná pravidla.

redakce

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉKÁRNY

Od 10. 7. 2006 do 31. 8. 2006
bude úvalská lékárna z personálních důvodů otevřena:
Po 7.45 - 16.00
Út 7.45 - 16.00
St 7.45 - 16.00
Čt 7.45 - 16.00
Pá 7.45 - 16.00
7. 7. 2006 ZAVŘENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
 


Ordinační doba gynekologicko-porodnické ambulance

Po 7.30 - 9.00 odběry
9.00 - 13.00
St 9.00 - 10.00 odběry
10.00 - 14.00
Čt 14.00 - 18.00

V červenci a srpnu ordinujeme pouze v tyto dny:
3. 7. MUDr. Příhonská
12. 7. primář MUDr. Šulc
20. 7. MUDr. Neumannová
7. 8. MUDr. Příhonská
16. 8. primář MUDr. Šulc
24. 8. MUDr. Neumannová
31. 8. MUDr. Neumannová
 


Prázdninový provoz v městské knihovně

Knihovnice Městské knihovny v Úvalech přejí svým čtenářům krásné prázdniny a dovolenou a informují:
Červenec a srpen jsou měsíce blaženého oddychu od školních povinností pro většinu žáků, ale i jejich rodičů. Nenechte se ukolébat volnem, určitě nebudete mít pořád co dělat a bude vám chybět duchovní potrava. Neváhejte a navštěvujte i o prázdninách knihovnu. Jsme tu pro vás dvakrát týdně a těšíme se na vás. Rády přijmeme i nové čtenáře, které seznámíme s provozem knihovny a poradíme s výběrem knih pro čtenáře krásné literatury, ale i kutily a zahrádkáře a další. Prarodičům hlídajícím vnoučata pomůže naše oddělení dětské literatury. Nezapomeňte prosím včas knihy vracet nebo výpůjční termíny prodlužovat.
Půjčovní doba o prázdninách:
pondělí 8 - 11 h, 12 - 18.30 h,
sobota 8 - 11.30 h.
V ostatních dnech v týdnu v červenci a srpnu se knihy nepůjčují!
Kontakt na Městskou knihovnu v Úvalech: telefon 281 981 877, e-mail: mek.uvaly@seznam.cz.

knihovnice MěK Úvaly

 

MĚSTSKÁ VLAJKA

V minulém čísle Života Úval jsem psal článek o tom, jak se zrodila vlajka města. Návrh na naši městskou vlajku prošel schvalovacím řízením v Parlamentu ČR. A konečně 25. května 2006 převzali představitelé našeho města z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Lubomíra Zaorálka dekret o udělení vlajky městu Úvaly s popisem její podoby. Je dobře, že po mnohém našem úsilí zároveň zaslal podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stanovení upřesněného znění blasonu (popisu) znaku města. Z toho také vzešlo nové grafické ztvárnění znaku města Úvaly.
K oficiálnímu představení vlajky města občanům pravděpodobně dojde na slavnosti "Rozvinutí vlajky města" v září letošního roku v době městského posvícení. O konkrétní podobě této slavnosti rozhodne zastupitelstvo města.
Po dlouhé době mají Úvaly konečně základní heraldické symboly města pohromadě (znak, vlajka, pečeť z roku 1809). Chybí již jen současné pečetidlo, ale na to snad také v brzké budoucnosti dojde. Nyní půjde o to, abychom se všichni k heraldickým symbolům chovali s úctou, nejen že to stanovuje zákon o obcích, ale zejména proto, že jsme hrdi na své město, že jsme rádi Úvaláky.

r. Vítězslav Pokorný, kronikář města

detail

foto: Paní Ing. J. Horová přijímá od p. Zaorálka dekret o udělení vlajky městu Úvaly

 

Poděkování voličům

Místní sdružení Občanské demokratické strany v Úvalech děkuje všem 1456 občanům našeho města, kteří svěřili své hlasy "Modré šanci". 50,41 % pro ODS - to je výsledek, jenž zavazuje nejen z hlediska voleb do Poslanecké sněmovny, nýbrž i z hlediska blížících se voleb komunálních. Více na našich internetových stránkách www.odsuvaly.cz.

MUDr. Jan Šťastný
předseda místního sdružení ODS

 

V Úvalech vzniklo sdružení OTEVŘENÉ ÚVALY

Vážení spoluobčané,
v červnu tohoto roku založila skupina obyvatel našeho města OTEVŘENÉ ÚVALY - sdružení nezávislých kandidátů s cílem kandidovat v nadcházejících komunálních volbách jako jedna z alternativ pro nadcházející komunální volby.
Není nám lhostejná budoucnost našeho města jako příjemného místa pro život občanů. Jsme přesvědčeni, že Úvaly mají obrovský potenciál jako klidová, rekreační a kulturní zóna v blízkosti hlavního města Prahy.
V současné době připravujeme vlastní kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města, na nichž prostřednictvím kandidátů budou zastoupeny všechny skupiny občanů města.
Naší vizí je vytržení občanů Úval z letargie a probuzení "ducha úvalského patriotismu".
Chcete vědět více o nás a o našem programu nebo se dokonce chcete aktivně účastnit jeho tvorby? Navštivte naše stránky na www.otevreneuvaly.cz, nebo si přijďte otevřeně pohovořit mezi nás; naše schůzky se konají každé pondělí ve 20 hodin v restauraci Na Homolce.

Petr Borecký, Marcel Breda, Lucie Hanušková
zástupci OTEVŘENÉ ÚVALY - sdružení nezávislých kandidátů

 

Vzpomínka na Aloise Dostála

1. června roku 1906 začal působit v Úvalech spisovatel a římskokatolický farář Alois Dostál. Sté výročí jeho příchodu do obce připomněl Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 1. června malým vzpomínkovým shromážděním, které proběhlo na místním hřbitově. V úvodu položili zástupci klubu kytici na spisovatelův hrob a úvalský Chrámový sbor zazpíval dvě písně. Poté se ujala slova paní místostarostka Ing. Horová, která krátce připomněla velký význam Aloise Dostála především jako spisovatele a místního kulturního buditele, který patřil ke skutečným osobnostem Úval. Poté pan Ing. Pečený přítomné seznámil s životem Aloise Dostála a poukázal na jeho oblíbenost a společenskou angažovanost. Pan dr. Pokorný přečetl ukázku z originálu knihy Za vlast, v níž Alois Dostál situuje děj do okolí Úval. Závěr shromáždění patřil opět Chrámovému sboru.
Alois Dostál byl nejen římskokatolickým farářem, ale autorem mnoha povídek a románů, podílel se na rozvoji kulturního života v obci a mnoha lidem byl v jejich životě duchovní oporou. Vzpomínkovým shromážděním vyjádřili zástupci města a církve, Chrámový sbor, vedení klubu přátel historie a občané poctu této výrazné osobnosti.

Ing. Vladislav Procházka

Foto ze shromáždění jsou na webových stránkách klubu http://www.klubuvaly.wz.cz.
 

 

D I S K U S E

Modernizace železniční tratě v Úvalech

Vážení,
ráda bych uvedla ještě poznámku k plánované modernizaci železniční tratě v Úvalech.
Vracím se k článku z květnového čísla v časopise Život Úval, ve kterém si pan Luboš Brzák stále stěžuje na plánovanou modernizaci železniční tratě a je jako jediný proti výstavbě protihlukových zábran.
Nevím, za koho tento pán stále mluví, zřejmě jen sám za sebe, nikoliv za ostatní občany Úval. Podle mého názoru většina z nich s touto úpravou souhlasí, jelikož je to jediný způsob, jak se zbavit tohoto neustálého hluku od železnice. Vždyť tudy dennodenně projíždí spousta nákladních vlaků, rychlíků a osobních vlaků, což není zrovna příjemné poslouchat.
Tyto protihlukové zábrany mají už dávno i jinde v Evropě, viděla jsem je v Rakousku i v Německu, kde zřejmě tamní lidé berou věc ekologie vážněji než u nás.
Proto nechápu, proč je pan Brzák tak konzervativní a neustále se staví proti. Divím se mu, že mu tento hluk nevadí, když má dům v blízkosti železnice.
Vždyť toho hluku máme v poslední době kolem sebe tolik, až k nevíře, například ze silnic od kamionů a aut a dokonce i ze vzduchu od letadel, takže můžeme být rádi, že se aspoň jednoho hluku zbavíme.
Doporučila bych panu Brzákovi, aby si udělal vlakový výlet do Pardubic a zpět, aby viděl, že od stanice Poříčany až do Pardubic mají tyto protihlukové zábrany u železnice již dávno postavené. Zvláště pěkně upravené jsou stanice od Kolína dále, např. v Záboří nad Labem, ve Chvaleticích nebo Řečanech nad Labem. Zřejmě venkovští lidé pochopili, že tyto zábrany je zbaví neustálého hluku.
Tyto protihlukové zábrany železniční stanice vůbec nehyzdí, ba právě naopak, jsou velice pěkně provedené.
Dále bych panu Brzákovi doporučila, aby vystoupil již ve stanici Přelouč, kde by si prohlédl jednu velice pěknou zahradu, která je jen pár kroků vpravo od železniční budovy. Tato zahrada je samozřejmě od železničního prostoru nádraží oddělena vysokou zdí. V této zahradě najdete jak ovocný sad, tak i užitkovou zeleninovou část a právě u zdi část okrasnou. Tuto parcelu vůbec vysoká zeď nehyzdí, ba právě naopak, dodává jí větší intimitu a soukromí.
Když se pan Brzák nechce dívat na vysokou zeď, doporučovala bych mu, aby si před ni vysázel nějaké popínavé okrasné rostliny jako jsou například popínavé růže, klematis nebo nějaké okrasné jehličnany, na které je vždy radost se dívat.
To chce, pane Brzáku, jen trochu fantazie a pěkná práce se podaří.
Určitě ta protihluková zeď vám přinese nejen snížený hluk od železnice, ale i pocit většího soukromí a intimity, pokud si vše upravíte tak, aby vám na zahradě bylo příjemněji.

V. V. Úvaly

 

Zamyšlení před komunálními volbami

Se zájmem jsem si přečetl v Životě Úval č. 06/2006 článek "Měření rychlosti radarem" od pí místostarostky Ing. Jany Horové.
Před časem jsem byl jedním z iniciátorů petice, která posléze vedla ke zřízení retardérů v Pražské ulici. S politováním musím konstatovat, že v důsledku demontáže jednoho retardéru, opotřebení dalšího, větší hustoty provozu a zvýšené bezohlednosti až agresivity řidičů se situace od doby zřízení retardérů spíše zhoršila. Každý den se z Pražské ulice stává závodní dráha, po které se úvalští spoluobčané, pravděpodobně trpící jakousi duševní úchylkou, řítí rychlostí, násobně překračující povolenou, z města ven a večer zpět a zhusta se při tom ještě předjíždějí.
Všichni tito lidé někde v našem městě bydlí. Jak by oni, či jejich blízcí, reagovali, kdyby někdo takto jezdil kolem jejich domů? Potěšilo by mne, kdyby některý z nich nalezl odvahu vystoupit z anonymity pražských poznávacích značek svých služebních vozů a vysvětlil motivy svého chování.
Vítám tedy iniciativu vedení města, jež doufám povede k tomu, aby tito nebezpeční jedinci byli časem po právu zbaveni řidičských průkazů.
Blíží se podzimní komunální volby. Věřím, že nebudu sám, kdo se bude rozhodovat mimo jiné podle toho, jaký program jednotliví kandidáti do vedení města připraví pro zklidnění dopravní situace, tedy pro prosazení elementárního práva bezpečně se pohybovat po ulicích města.

Ing. Josef Martinovský

 

Ouvalskej bigbít

Vážený pane starosto, ani nevíte, jak ráda Vám píši tyto řádky. V sobotu 3. 6. 2006 jsem zjistila, že se právě koná další ročník Ouvalského bigbítu a proto jsem s kamarády přijela do Vašeho městečka.
Už dlouho jsem nezažila tak krásný víkend! Výborná hudba, dobré počasí a v neposlední řadě špičková práce organizátorů festivalu. Široká nabídka občerstvení bez fronty, vyhovující kapacita WC, vkusně zvolený výběr stánků se suvenýry, hezký nápad vybavit místnost pro hraní PC her. Můžete být pyšní na tak skvěle sehraný tým lidí! Po zásluze DĚKUJI za perfektně odvedenou práci organizátorů. Několik let jsem pracovala v podobných službách a vím, že to není zas tak jednoduché.
Ujišťuji Vás o tom, že budu šířit s chválou a obdivem práci všech, kteří se profesionálně starali o návštěvníky festivalu až do brzkých ranních hodin. Díky za Ouvalskej bigbít, nejlepší festival, na kterém jsem kdy byla!
S pozdravem

Oldřiška Havlíková, Liberec a dalších 7 podepsaných Liberečáků

detail detail detail

Z Ouvalského bigbítu 3. 6. 2006
foto: Fanoušci bigbítu
foto: Zpěvák skupiny Status Praesents
foto: Divokej Bill - kytara a housle
Foto Vladislav Procházka, DiS.

 

Článek "Stejné košile"

Milá slečno A. Stemberg, jsem jedna z obyvatelek DPS a chtěla bych jen trochu opravit, či upřesnit, Váš článek:
Sousedky, které se scházejí pravidelně na chodbě, tvoří jen asi 1/5 z obyvatelek DPS. Já osobně bych uvítala nějakou "klubovnu", kde by se mohly scházet i ostatní. Na chodbě se moc lidí nevejde, není kam dát šálek čaje či kávy. Jiné sousedky se navštěvují v bytech, chodí na procházky, případně se sejdou na terase - pokud počasí dovolí. Nemůžeme mít přece všechny stejné zájmy, ale to však neznamená, že spolu nemluvíme.
Nevím, jak Vy si představujete pension, ale dům pečovatelských služeb jím není ani být nemůže, jde o dva různé typy bydlení. Pokud je potřeba, pracovníci městského úřadu se dle možnosti snaží o různá zlepšení. Co se týká pečovatelských služeb, píšete nepřesně "speciálních", nejsou automatické. Musí být doporučené lékařem a jsou dle sazebníku hrazené žadatelem. Ne každý obyvatel je využívá, záleží na zdravotním stavu nebo pomoci rodiny. Kadeřnice však mezi služby nepatří, je to soukromá záležitost jednotlivých obyvatelů.
A co se týče "úžasné" pohody - je to tak jako všude, kde bydlí senioři různého věku, zdravotního stavu a zájmů. Někteří lidé si rozumí více, někteří méně. Tedy nic úžasného, ale normální.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Kebortová L., DPS

 
 

P O L I C I E

Dva mladíci jsou podezřelí z trestního činu pytláctví

Policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly šetří případ, ke kterému došlo dne 14. května 2006 v době od 15.00 do 18.00 hodin v obci Úvaly. Dva mladíci ve věku devatenáct let jsou podezřelí z toho, že v uvedené době vstoupili na pozemek Českého rybářského svazu, kde se nachází chovný rybník, a že tam na rybářský prut chytili chovného kapra v délce 60 cm a váze 5 kg. Podle zjištěných skutečností pak mladíci kapra prodali za 200 korun. Způsobená škoda byla vyčíslena na 1 000 korun. Za pytláctví hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová
tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Genetická metoda výuky čtení

Univerzální metoda pro výuku počátečního čtení ve škole asi neexistuje. Nejrozšířenější metodou výuky čtení je metoda analyticko-syntetická (hláska, písmeno, slabika, slovo).
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc., se vrátila k metodě genetické, elementaristy a spisovatele Josefa Kožíška. Využila této metody pro průpravné čtení žáků v počáteční fázi nácviku čtení. Význam této metody spočívá v tom, že učí děti od samého počátku číst s porozuměním.
Josef Kožíšek pracoval s touto metodou ve své čítance pro první třídu Poupata, která vyšla v roce 1913 a pracovalo se podle ní až do počátku padesátých let. Věděl, že příběhy, básně, říkadla musí být srozumitelné a přiměřené dětem, a to ovlivnilo i název jeho čítanek. Poupata byla určena pro městské školy a Studánka pro školy venkovské. Tyto knihy se staly vzorem pro tvorbu českých slabikářů.
Já jsem se s touto metodou výuky čtení seznámila na kurzech PhDr. J. Wagnerové a využila jsem ji při výuce čtení ve školním roce 2002-2003.
V průběhu tří měsíců se děti seznámily nebo využily svých znalostí písmen velké tiskací abecedy při čtení slov a vět. Nejprve čtou slovo po písmenech a pak celé slovo najednou. Děti brzy zvládly přečíst jednoduchá slova bez hláskování. Zároveň se čtením děti slovo zapisovaly velkými tiskacími písmeny. Tuto fázi čtení doplňovaly kresebné uvolňovací cviky a zápis slov velkými písmeny tiskací abecedy. V listopadu jsme pomalu přecházeli ke čtení textů tištěného kompletní abecedou, tvořenou velkými i malými písmeny. Tento přechod byl u většiny dětí rychlý a bezproblémový, protože jsem využila tvarové podobnosti mezi velkými a malými písmeny tiskací abecedy. Malá tiskací písmena se však již nezapisovala, ale začali jsme nácvikem psací abecedy. Do konce roku jsme pak procvičovali čtení a rozvíjeli čtenářské dovednosti. K tomu jsem využívala i textů z knihy J. Kožíška Ráno.
Žádná z vyučovacích metod čtení není spásná, vždy musíme přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte. Genetická metoda děti motivovala od samého začátku k dalšímu čtení, naučila děti pracovat s textem, zaznamenávat si svoje myšlenky, poznatky. Je smysluplná, jednoduchá a přirozená.

Mgr. Arnoštka Březková

 

Život Josefa Kožíška
(1. část)

Při vyslovení jména spisovatele a pedagoga Josefa Kožíška se dnešním seniorům vybaví vzpomínka na školní léta, kdy se ze slabikáře Poupata učili číst a psát. Mnozí dospělí jistě znají Kožíškovu básničku Po- lámal se mraveneček, kterou se učí i jejich děti v současnosti. Kdo byl Josef Kožíšek, jehož jméno je spjato také s naším městem a 145. výročí jeho narození si nyní připomínáme?
Narodil se 6. července 1861 v prostém venkovském stavení Marii a Tomáši Kožíškovým ve vesnici Lužany u Přeštic. Jako třetí dítě ze sedmi sourozenců se měl čile k světu a užíval si společně s ostatními vesnickými kluky bezstarostné dětství. Již od malička vnímavě pozoroval život na vesnici, jeho radosti i strasti. Zážitky z dětství mu hluboce utkvěly v paměti a později se objevovaly v jeho literární tvorbě. Se zvláštním porozuměním sledoval osudy nejprostších lidí a nasbíral mnoho podnětů k zamyšlení nad lidskou bídou.
Když bylo malému Josífkovi 6 let, odvedla ho maminka poprvé do obecné školy v nedalekých Přešticích. Do školy chodil rád a učil se dobře. Proto ho rodiče dali na studie. V září 1873 vstoupil do prvního ročníku Vyššího reálného gymnázia v Plzni. Po maturitě poslechl otec radu tehdejšího okresního hejtmana a rozhodl o Kožíškově budoucí profesi. Po prázdninách v roce 1880 začal Kožíšek studovat na učitelském ústavu v Příbrami a připravovat se na pozdější povolání učitele. Příbramský ústav absolvoval závěrečnou zkouškou 28. července 1881. Třídní profesor při závěrečném loučení nabádal absolventy, aby poctivě vykonávali své poslání větou "Jdouce do celého světa, učte všechny národy" a vyzval je také ke kulturní práci mezi lidmi.
S čerstvým maturitním vysvědčením si dvacetiletý učitelský adept uvědomuje, že se před ním otvírá celý svět, ale současně končí bezstarostné mládí a nastává čas splácet dluh svým rodičům, kteří se o něho až dosud starali. Proto byl rád, když se naskytla možnost učit nedaleko jeho rodné vesnice a 14. září 1881 nastoupil na místo zatímního podučitele na trojtřídní obecné škole v Měčíně u Přeštic. U Kožíška však začala sílit touha dostat se do blízkosti Prahy jako střediska kulturního života. Jeho přání se splnilo, když c. k. zemská školní rada v Praze jej ustanovila podučitelem v trojtřídní obecné škole v Třeboradicích u Čakovic, kde nastoupil 1. března 1883. Po téměř dvouapůlleté praxi na školách v Měčíně a v Třeboradicích vykonal 26. dubna 1884 Josef Kožíšek zkoušku způsobilosti k vyučování na obecných školách před c. k. zkušební komisí pro školy obecné a měšťanské v Praze a byl prohlášen za způsobilého k samostatnému učitelskému povolání. Během svého působení v Třeboradicích se snažil navázat kontakt s vlastencem a spisovatelem Václavem Benešem Třebízským, který byl v této době vesnickým kaplanem v Klecanech a jehož povídky a lidové romány Kožíšek miloval. Výnosem z 18. října 1885 mu zemská školní rada v Praze propůjčila místo učitele na pětitřídní obecné škole v Klecanech, kde nastoupil místo 28. listopadu 1885. Splnit Kožíškovo přání, setkat se s V. B. Třebízským, však už nebylo možné, neboť Třebízský před více než rokem zemřel.
V Klecanech se Josef Kožíšek setkává s Marií Tichou, další velkou obdivovatelkou Třebízského a jeho žačkou. Vzájemné sympatie jsou natolik silné, že Josef Kožíšek a Marie Tichá uzavřeli manželství 4. března 1889 v klecanském kostele. V Klecanech prožili manželé Kožíškovi radostnou událost, když se jim po jednom a půl roce narodil synek Jaroslav. Ale krutý osud tvrdě zasáhl a obrátil radost v žalost - syn brzy po svém narození zemřel.
Po desetiletém působení v Klecanech se manželé Kožíškovi přestěhovali do Záp u Brandýsa nad Labem, kde 4. 12. 1895 Josef Kožíšek přijal na tamní obecné škole místo řídícího učitele. Škola byla trojtřídní a byla umístěna ve dvou naprosto nevyhovujících budovách. Místní školní rada sice uznala neodkladnou potřebu výstavby nové školy, ale od usnesení k činu bylo hodně daleko, údajně z nedostatku finančních prostředků. Kožíšek o novou školu bojoval vytrvale a ač byl zápskými občany neobyčejně vážen a milován, zůstával v boji osamocen. Až teprve v roce 1909 bylo o stavbě školy rozhodnuto, ještě v témže roce byla stavba zahájena a v následujícím roce dokončena. Do nové školní budovy se přestěhoval ze staré fary i řídící učitel Josef Kožíšek.
Léta strávená v Klecanech a Zápech patří mezi Kožíškova nejvýznamnější literární tvůrčí období. Již od studentských let psal básničky, povídky a další příspěvky, které byly uveřejňovány od roku 1882 v časopisech pro děti a mládež Šumavan, Ruch, Jarý věk, Malý čtenář, Květy mládeže, Česká mládež, Zlaté mládí. Je autorem knih Doma a na sluníčku (1890), Oku a srdéčku, Deset koťat batolat (1891), Jiskry a plamínky (1893), S andílky a motýlky (1894), Kalendář malého čtenáře (1895), Veselé táčky (1897), Pozdravy domů a z domova (1898), Chudobky u cest (1901). Jeho literární práce byly určeny především nejmenším čtenářům a jsou přizpůsobené jejich vnímání a chápání okolního světa. Verše jsou prosté, rytmické a snadno zapamatovatelné ve formě říkadla nebo popěvku. Často vycházejí z vesnického prostředí nebo z přírody. Kožíšek tím navázal na tvorbu Josefa Václava Sládka.
Po roce 1901 se Josef Kožíšek na dvanáct let odmlčel, protože připravoval dílo, které hluboce zasáhlo do vývoje české školy ve vyučování českého jazyka. Vedle toho způsobilo i mnohé změny ve vyučování ostatních předmětů a naplnilo školu novým duchem radosti a dětství. Jednalo se o slabikář, první čítanku malých dětí, která dostala prosté jméno Poupata, ale ve skutečnosti znamenala tato práce počátek školní reformy. Než Kožíšek Poupata vydal, pilně studoval vyučovací metody v Německu, v Anglii, Spojených státech, v severských zemích i jinde. Metodu studoval nejen literárně, ale o vyučovací metodě přednášel i prakticky ji v několika školách zkoušel. Všude dopadly pokusy dobře. Kožíškova tzv. genetická vyučovací metoda byla schválena pro všechny školy. A tak roku 1913 vyšlo první vydání čítanky Poupata s obrázky od A. Mudruňky. V roce 1914 vydal Kožíšek pro potřeby učitelů metodické průvodce Počátky čtení, Poznámky o čítance malých a Rozpravy o čtení elementárním. V roce 1919 vydal první dva díly čítanky Ráno pro 2. a 3. třídu obecných škol, později byly vydány další díly čítanky i pro vyšší školní třídy.
Životní pohodu, která ho v Zápech provázela, umocnila i rodinná událost. 18. června 1899 se rodině Kožíškových narodila dcera Jarmila. Dělala jim radost jako miminko i jako žačka školy v Zápech nebo později při studiích na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
(Druhou závěrečnou část životních osudů Josefa Kožíška včetně jeho působení v Úvalech otiskneme v příštím čísle.)

Ing. Vladislav Procházka

detail

foto: p. Kožíšek

 

JARMARK A SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Poslední květnovou sobotu pořádala naše škola a MDDM jarmark a sportovní odpoledne pro žáky a jejich rodiče. Přišli všichni, kteří si chtěli zasportovat, kteří si chtěli prohlédnout výrobky svých dětí, kteří se chtěli setkat s učiteli. Všichni ti, kteří se chtěli pobavit a strávit netradičně svůj volný čas.
Přestože celé dopoledne pršelo a počasí varovalo zvednutým ukazováčkem, nespadla na naše školní hřiště jediná kapka deště. Asi jsme byli hodní…
Před vchodem na hřiště rozprostřeli stoly vybraní prodejci z jednotlivých tříd a nabízeli výrobky své a svých spolužáků. Záleželo na nich, jací jsou obchodníci, protože ceny byly dobrovolné. K dostání byly bylinky v květináčích, svíčky, ozdobné dlaždice, měšce z kůže, dřevěné obrázky, ruční papír, zvonečky a domečky z keramiky, zvířátka z ovčího rouna, voňavá mýdla, náramky z korálků, pytlíčky s bylinkami, zdobené kameny, malované skleničky nebo zajímavé přívěsky na krk.
Výrobky se asi hodně líbily, protože po skončení jarmarku jich na pultech mnoho nezbylo. Děkujeme rodičům a všem, kteří udělali svým nákupem radost těm, kteří vyráběli a tvořili.
Druhou nabídkou, kterou jsme pro návštěvníky sobotního odpoledne připravili, byl sport. Na děti a jejich doprovod čekala vybíjená, turnaj ve stolním tenise, mohly si vyzkoušet svoji šikovnost při shazování plechovek, projít se na chůdách, zahrát si ringo, zaskákat přes švihadlo nebo v pytlích, hodit si polenem.
Při sportování, jak je známo, pořádně vyhládne! I na to jsme mysleli. Díky hodným maminkám a tatínkovi žáků sedmých tříd, kteří byli ochotní připravit velkou hromadu výborných palačinek, jsme nestačili mazat a sypat tyto oblíbené pochutiny. Paní Dudová s dcerou nabízela povidlové koláče a tradiční párek v rohlíku. Samozřejmě, že nechyběla ani odpolední káva.
 


Co říci na závěr?

Poděkování patří jistě všem, kteří pomáhali tuto akci uskutečnit. Učitelům, dětem a rodičům. Ale co by to bylo za setkání, kdyby nepřišli hosté. Vážíme si všech, kteří se přišli podívat, jak pracuje škola, které svěřili svoje děti. Děkujeme za sponzorské dary, které jsme obdrželi za prodej dárků, palačinek a kávy. Za vydělané peníze dovybavíme školní hřiště a zakoupíme pomůcky pro sportovní vyžití vašich dětí.

Mgr. Marcela Havelková

detail detail detail detail detail detail detail detail

foto: Divadélko na dětském jarmarku (představení v části organizované MDDM)
Foto V. Procházka, DiS.
Do hry divadélka se zapojily i děti
Závodilo se i ve skákání v pytlích
Každý si mohl vybrat ze široké nabídky výrobků dětí ze školy
Trochu barvy, šikovné ruce - a vznikne malovaný hrníček Foto Ing. Vladislav Procházka
Pohybovat se na chůdách není vůbec jednoduché
Netradiční disciplína na jarmarku - hod polenem
Program jarmarku zpestřily děti hrou na flétničky pod vedením pana Nováčka a hudebním doprovodem p. Kočárníka
Foto Ing. J. Horová

 

Prohlídka hospodářství

8. 6. 2006 se vypravila třída 5. A na prohlídku hospodářství jednoho našeho spolužáka. Prohlídka byla velmi zajímavá a viděli jsme 11 druhů zvířat: prasata, psy, kočky s koťaty, pštrosy, krávy, slepice, husy, křepelky, ovce, králíky a morčata. Protože byl zrovna den dětí, spolužákovi rodiče nám připravili zajímavé soutěže a rozdělili nás do 5 skupinek. Soutěží bylo 6: test, ježdění v kolečku, hod na cíl ztvrdlým rohlíkem, chození přes lať se skleničkou vody, házení uvařeným vajíčkem a třídění kukuřice, hrášku a ječmene. Po vyhodnocení bodů jsme dostali pěkné diplomy a něco dobrého na zub. Rozloučili jsme se a poděkovali jsme za všechno.
Na tento zážitek jistě nikdy nezapomeneme!

Zpracovali žáci 5. A: Dan Štípal, Mirka Tichá, Bára Bredová a Katka Pilátová

 

Školní výlet 6. C aneb "3 dny s adrenalinem"

Ve středu 14. 6. jsme se brzy ráno vydali na dlouhou cestu. Jeli jsme vlakem do Prahy, pak autobusem do Třebíče a odtud do RS Březová. Hned na první pohled jsme si všimli vysokých lanových překážek ve výšce asi 8 m. Kousek dál byl rybník a na něm se projížděly děti na raftech. Všude bylo mnoho dětí a učitelů. Přivítala nás naše instruktorka Adéla, která nám ukázala celý areál a také nás ubytovala. Všechny holky z naší třídy byly na jednom pokoji, takže nepořádek nás neminul. Kolem areálu byly louky a lesy, kam jsme chodili hrát hry na rozvoj vzájemné důvěry a posílení třídního kolektivu.
Hned první den jsme se vyřádili na "skoku do lomu". I když jsme viseli zajištění na ocelových lanech, nebylo jednoduché vrhnout se z několikametrové skály. Užili jsme si i "rambodráhu", kde jsme překonávali mnoho lanových i dřevěných překážek a také vodní příkop. U něj byla největší legrace.
Druhý den jsme začali projížďkou na raftech, která se zvrhla ve vodní bitvu. Naštěstí už bylo teplo, takže to bylo příjemné osvěžení. Po obědě nás čekal paintball a pak vysoké lanové překážky a lezení po stěně. To vyžadovalo odvahu. Večer byla venku diskotéka a "karaoke show". Někteří z nás si také zazpívali.
Poslední den jsme si ještě v lese vyzkoušeli airsoft a zopakovali některé předchozí aktivity. Nejvíc jsme se těšili na další skoky do lomu, které jsme si teď vysloveně užívali. Chtěli bychom poděkovat naší třídní učitelce Ireně Novákové, že nakonec také skočila do lomu, panu učiteli Radku Morávkovi, že s námi hrál nohejbal, a naší instruktorce Adéle, že to s námi vydržela.
Celý výlet se velmi vydařil.

Za 6. C Verča Krutská a Denisa Řechtáčková

detail detail

foto: Stačí jen překonat strach Foto Irena Nováková
foto: Třída 6. C na školním výletu

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

NÁŠ TÝDEN V KOUZELNÉM LESE
Jako každým rokem jsme se s našimi nejstaršími dětmi vypravili na školu v přírodě. Pokaždé jsme volili zimní čas a hry na sněhu. Letos jsme se rozhodli pro změnu. Proč to nezkusit na jaře a na Vysočinu?
Již při příjezdu k hotýlku uprostřed luk, lesů a rybníků jsme tušili, že nás čeká pohádkový týden. A tomu, že jsme zavítali do kouzelného lesa víl, hejkala a jiných pohádkových bytostí, nám nedalo vůbec žádnou práci uvěřit. Lesní víly nad námi celý týden držely ochrannou ruku, ale také nám dávaly úkoly a zaměstnávaly naše ruce a hlavy. Pěkně jsme se zapotili při stavbě lesního přístřešku pro hejkala. Chlapci snášeli soušky z celého okolí a paní učitelky s děvčaty dělaly konečné úpravy. Ani na lesní zvířátka jsme nezapomněli. Těm jsme postavili krásné pelíšky z mechu, šišek a klacíků. A jak se nám víly odměnily? Každý večer děti objevily zlaté valounky, které si ukládaly do sáčků na krk. Bylo až dojemné slyšet ty prcky, jak plánují, z kterého kamínku bude mít maminka prstýnek či babička náušnice.
Za hotelem bylo veliké travnaté hřiště, které nás nenechávalo v klidu. Naše sportování všeho druhu vyvrcholilo olympiádou, na které nebylo poražených, pouze vítězů. Všichni byli odměněni medailí.
Myslíme, že jsme si užili všeho, co k takovému pobytu v přírodě patří. Výletu lokálkou do blízkého Batelova, opékání vuřtíků a zpívání u táboráku. To vše ale zastínil zážitek z posledního večera, kdy jsme se vypravili do kouzelného lesa hledat hejkala. Dětem svítily oči vzrušením snad více než baterky, kterými si svítily na cestu, jež nás dovedla za strašidelných zvuků až k hejkalovu pokladu.
A co říci závěrem? Určitě jsme nelitovali toho, že naše volba padla na hotel ve Švábově nedaleko Jihlavy. Paní vedoucí nám splnila každé přání, personál byl milý a vstřícný. A k tomu ta civilizací nezkažená příroda. Co jsme si mohli více přát?

Kolektiv MŠ Úvaly, Kollárova 1260

 

P O D Ě K O V Á N Í

Základní a Praktická škola Úvaly děkuje manželům Jarmile a Karlovi Vencovským za pohoštění, které ke Dni dětí věnovali žákům 1. stupně.
 


Zprávy z MDDM

Závěrečné vyvrcholení sezóny

Ve dnech 26. - 28. 5. 2006 se konalo ve finském Espoo mistrovství Evropy v HH, BD a EB. Nominaci na soutěž ze všech našich tanečníků nakonec přijal pouze Lukáš Chvátal v kategorii EB sólo dětí. Náš mistr republiky pro rok 2006 se pilně připravoval a jeho snaha byla náležitě oceněna. Podařilo se mu na jeho prvním mezinárodním šampionátu zvítězit a stal se novým mistrem Evropy. Velké radosti při zisku zlata byl přítomen jeho tatínek, který syna na soutěž doprovázel, ale i maminka u mobilního telefonu doma, když slyšela hrát českou hymnu v přímém přenosu. Moc gratulujeme a máme radost, že se TS Rytmus stále drží na špičce taneční elity.
Na soutěže MR formací se sice nominovaly děti i dospělí, ale HVK se do Prostějova nerozjela a na MR nestartovala ani s jednou choreografií. Důvodem byly nemoci, úrazy, akce škol, na kterých děvčata studují a finanční náročnost soutěže. A tak nás na mistrovství republiky zastupoval jen soubor Rytmus II. dětské věkové kategorie v parketových kompozicích a jazzu. Soutěž se konala 10. a 11. 6. v Jablonci nad Nisou a děti začínaly prostorovými zkouškami po 7. hodině ráno. Přes časné ranní vstávání jsme společně s rodiči prožili krásný slunečný víkend s koupáním v sousední sportovní hale, které nám zkrátilo čekání na náš start. Choreografie "Komu straší na cimbuří" skončila na 7. místě těsně před postupem do finále. Lépe si vedla choreografie "Jů, už budou vánoce", která obhájila 3. místo z MČ v Praze a kromě bronzových medailí si odvezla titul II. vicemistr České republiky a nominaci na MS v Americe. Tam se ale bohužel nepodíváme, přece jen to je tak trochu z ruky.
Rodiče a další úval-ská veřejnost měla možnost 9. 6. v sokolovně zhlédnout dvouhodinovou taneční akademii. Jako vždy se stala přehlídkou všeho, co se děti v tanečním oddělení MDDM za pololetí naučily. Vystoupily na ní děti od 3 let do dospělosti ve všech tanečních technikách. A není náhodou, že na této akci byla nejlepší taneční skupinou vyhlášena právě Rytmus II. Touto cestou ještě jednou děkuji všem vedoucím TS Rytmus a kroužků tanečního oddělení za přípravu vystoupení a hlavně za jejich celoroční práci s dětmi. Přeji jim krásné prázdniny nebo dovolenou a těším se na jejich další spolupráci na tanečním táboře a v novém školním roce.

Vedoucí TS Rytmus Úvaly a TO MDDM Úvaly Alena Sismilichová

detail detail detail

foto: Lukáš Chvátal na stupni nejvyšším při udílení medailí ve finském Espoo
foto: Rytmus II vybojoval na mistrovství republiky v jazzu v Jablonci nad Nisou krásné 3. místo
foto: Lukáš Chvátal vybojoval na ME v Electric Boogie 1. místo

 

AKADEMIE MDDM
detail detail detail
detail detail detail

foto: Disko - dua R II
foto: Hip hop Rytmus IV
foto: Rytmus I A - Podmořský svět
foto: Předškolní děti - Medvědí ukolébavka
foto: Rytmus II - To je disko
foto: Rytmus III - Rozumíš mi?
foto Radek Navrátil

Gratulujeme…

MDDM gratuluje Lukáši Chvátalovi - novému mistru Evropy v kategorii Electric Boogie za rok 2006, který z Finska přivezl ocenění nejvyšší, a jeho trenérce paní Aleně Sismilichové, o jejíchž trenérských schopnostech nejlépe vypovídá níže uvedená tabulka:

jméno a příjmení dítěte / název soutěže / umístění / rok

Jiří Forman
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 1. místo 2003
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 3. místo 2004
ME Electric boogie Slovensko 2. místo 2004

Ondřej Brusch
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 2. místo 2002
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 3. místo 2003

Jakub Zajac
ME Electric boogie Slovensko 5. místo 2004

David Procházka
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 3. místo 2003
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 3. místo 2005
MS Electric boogie Brémy dua 1. místo 2005
Mistrovství republiky EB Hradec Králové 3. místo 2006
Mistrovství republiky HH Prostějov 3. místo 2006

Dominik Matulka
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 5. místo 2005
MS Electric boogie Brémy dua 1. místo 2005

Petr Winzberger
Mistrovství světa Electric boogie Brémy 6. místo 2005

Lukáš Chvátal
Mistrovství republiky EB Hradec Králové 1. místo 2006
ME Electric boogie Finsko 1. místo 2006

Andrea Malcová
Mistrovství republiky EB Hradec Králové 2. místo 2006

Paní Sismilichová patří k těm, kteří ve skromných podmínkách s malou finanční podporou dokáží dělat zázraky.

Jana Pospíšilová

 

Jedu k mámě mírnou oklikou
detail detail

foto: Herec a režisér Jan Kačer vystoupil společně se svojí dcerou Adélou v pořadu MDDM Jedu k mámě mírnou oklikou dne 31. 5. 2006 v Úvalech
foto: Scénické čtení Jana Kačera a jeho dcery Adély Kubačákové umocnily krásné vystavené keramiky úvalské sochařky paní Miloslavy Kaňkové

 
 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané
www.sk-uvaly.xf.cz

PO 40 LETECH POSTUP DO PŘEBORU

Vážení sportovní přátelé, po loňském postupu do I.A třídy se "A" mužstvu SK Úvaly podařil opět postup, tentokrát do krajského přeboru. Tuto soutěž jsme v Úvalech hráli naposledy před 40 lety. Před sezónou každý očekával boj o každý bod a starosti se záchranou. Ale výborné výkony mužstva a někdy i štěstí, hlavně v podzimní části soutěže, nás katapultovaly na první místo tabulky s náskokem 15 bodů na postupovou příčku. V krátké letní pauze nás čeká posílení kádru, velká oprava hřiště a úprava okolí. Soutěž začíná již 5. srpna. Rozlosování bude provedeno 4. července a poté bude umístěno na našich internetových stránkách www.sk-uvaly.xf.cz. Zde také můžete sledovat novinky v našem klubu.
"B" mužstvo v letošní sezóně bojovalo spíše o záchranu a výkony byly velice rozdílné. Mužstvo žáků převzala v průběhu sezóny nová trenérská dvojice, stabilizovala kádr a snad v následující sezóně bude hrát o přední příčky. Starší i mladší přípravky podávaly stabilní výkony a obě mužstva i se svým vedením jsou velkým příslibem do budoucna.
Od nové sezóny bude opět v Úvalech působit mužstvo dorostu ročníků 1988 - 1991. Všichni zájemci jsou očekáváni v průběhu srpna na tréninku. Informace je možné získat na níže uvedených telefonních číslech. Bližší informace o dění v klubu a kompletní rozpisy přineseme v dalších číslech Života Úval.
Vážení sportovní přátelé, přejeme vám příjemné prožití prázdnin a dovolených a rádi vás přivítáme v nové sezóně na našem stadionu.

Za VV SK Úvaly Josef Krutský

SK Úvaly, Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly
OD NOVÉ SEZÓNY 2006/2007 OPĚT ZAKLÁDÁME FOTBALOVÉ MUŽSTVO DOROSTU V ÚVALECH - ROČNÍK 1988 - 1991 INFORMACE:
FILIP HAUŽVIC - 728 301 250
JOSEF KRUTSKÝ - 602 384 790
VÁCLAV KOPAČ - 602 970 098
www.uvalysk.ic.cz
AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY ZE ZÁPASŮ, DISKUZNÍ FÓRUM - ZANECHTE VZKAZ NEOFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY ŽÁKŮ

www.sk-uvaly.xf.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI NOVÁ ANKETA NA KAŽDÝ MĚSÍC

KONEČNÉ TABULKY
"A" mužstvo muži I. A třída

"B" mužstvo muži III. Třída

Žáci okresní přebor

Přípravka okresní přebor

Mini přípravka okresní přebor

Stará garda - liga starých gard
PrůběŽná tabulka

 


Jak si vedli naši fotbalisté v závěrečných zápasech I.A třídy
Fotbalové A-mužstvo zvítězilo v I. A třídě a postoupilo do krajského přeboru. Ohlédněme se za průběhem několika posledních zápasů.
V sobotu 20. května nastoupilo A-mužstvo na domácím hřišti proti FK Lysá nad Labem. Zápas začal aktivněji soupeř, naši hráči postupně získávali převahu, která byla korunována gólem. Ve 24. minutě z přímého kopu Němec nedal šanci brankáři hostí a technickou střelou k tyči vstřelil první branku. Ve druhé polovině hra upadla do průměru, a tak utkání skončilo naší těsnou výhrou 1:0.
V dalším utkání 27. května hraném opět na domácím hřišti byl soupeřem FK Sadská. Souboj prvního mužstva s posledním sliboval jednoznačný průběh, avšak skutečnost byla úplně jiná. Sadská se ujala ve 22. minutě vedení, o deset minut později Vojtěch vyrovnal na 1:1. Po chybě naší obrany ve 38. minutě jsme znovu prohrávali 1:2. Ve druhém poločase zesílil tlak na soupeře, ale hosté všechny útoky odráželi a dokonce mohli skóre zvýšit. Až v 80. minutě se trefil Šindelář a v 89. minutě přesnou hlavičkou Kaucký zajistil vítězství 3:2 a udržení pětibodového náskoku v čele tabulky.
Chladné počasí ovlivnilo úroveň hry mistrovského zápasu na hřišti Sokola Kosořice, třetího mužstva tabulky. Naše mužstvo nastoupilo kvůli zranění několika hráčů v improvizované sestavě. V prvním poločase se hrál bojovný fotbal spíše ve středu hřiště. V 67. minutě se po rychlé akci dostal k míči Michal Kaucký a přes zásah brankáře míč skončil v síti. Další šance Novák a Vojtěch neproměnili. Domácím se podařilo vyrovnat v 83. minutě. Zápas skončil zaslouženou remízou, naši hráči předvedli kvalitní a bojovný výkon.
10. června nastoupilo I. A mužstvo na hřišti v Pařezině proti FK Uhlířské Janovice opět v improvizované sestavě, což bylo ve hře znát, především v první polovině. Ve druhém poločase náš brankář Havel zlikvidoval několik vyložených akcí soupeře. Šance na změnu skóre Vojtěcha a Šindeláře překazil úspěšným zákrokem brankář hostí. Utkání tak skončilo remízou 0:0. Mužstvo se tak stalo kromě postupujícího do krajského přeboru i vítězem I. A třídy a po závěrečném hvizdu začaly oslavy.
Poslední mistrovské utkání proběhlo v sobotu 17. června na hřišti FK Libodřice. Aktivněji začali domácí, ale střely jejich hráčů těsně minuly naši branku nebo je likvidoval Radek Havel. V 50. minutě došlo ve hře k obratu, když po individuální akci Šindeláře dopravil Březina míč do brány soupeře. V následující minutě opět Březina přesnou hlavičkou nedal brankáři domácích šanci a vedli jsme 2:0. V 63. minutě utekl domácí obraně Novák a po jeho přesné střele se zdálo, že je utkání rozhodnuto. Vzápětí ale domácí vsítili první gól, po dvou minutách další a hra našeho mužstva se zcela rozpadla. Domácí získali po vítězství 5:3 body, které potřebovali k jistotě záchrany.
I. A mužstvo se probojovalo do vyšší soutěže po mnoha letech. Čekají ho zdatní soupeři. Je jistě přáním všech příznivců úvalského fotbalu, aby nastávající utkání zvládli co nejlépe.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail

foto: Fotbalový "taneček"
foto: Fotbalisté se zdraví s diváky
foto: Fotbalové mužstvo po zápase 10. 6. 2006 oslavilo postup do krajského přeboru. V horní řadě: Felix (vedoucí), Kahuda, Báča (trenér), Hájek (vedoucí), Kaucký, Felix, Čermák, Březina, Kopač, Flekač, Klír. V dolní řadě: Vojtěch, Růžička, Novák, Zikmund, Kubík, Šindelář, Němec. Ležící: Havel, Korbelář, Daníček
Foto Vladislav Procházka, DiS.

 

Jaro v oddílu házené Sokol Úvaly

Muži
Sezónu 2005/06 jme skončili poměrně úspěšně. Nezopakovali jsme sice vynikající bilanci po podzimní části a v jarní části prohráli zápasy na hřištích našich největších soupeřů. Náš náskok z podzimní části však byl dostatečný k uhájení prvního místa v soutěži. Do vyšší soutěže II. ligy postupují přímo první 2 družstva v tabulce, nicméně Úvaly nesplňují požadavek na odehrání zápasů této soutěže v hale. Pronájem haly na naše zápasy ať již v Praze či Kostelci by byl pro Sokol ekonomicky náročný a hrát zápasy bez podpory diváků se nám též nechce. Z těchto důvodů se do vyšší soutěže nepřihlásíme a příští rok budeme hrát opět Společnou regionální ligu s družstvy Prahy a Středočeského kraje.
Hráče je nutno pochválit jako celek, neboť několik důležitých zápasů bylo rozhodnuto v posledních minutách v náš prospěch a z toho vyplynul velmi dobrý bodový zisk. Pozitivně se projevila vyzrálost kolektivu, složeného ze starších i mladších hráčů. Nastříleli jsme velký počet branek v soutěži a naše obrana nedovolila soupeřům snadné skórování.
Děkujeme svým fanouškům a sponzorům za podporu a těšíme se na vaši účast příští sezónu, která začíná v září tohoto roku.

Konečná tabulka Společné regionální ligy házené

Žáci
Přeboru Středočeského kraje se zúčastnilo též nově utvořené družstvo minižáků. Tato soutěž probíhá turnajovým způsobem a naše přípravka postupně získává herní zkušenosti. Celý podzim naše družstvo své zápasy se soupeři, kteří házenou trénovali o rok déle, prohrávalo. Na jaře jsme vyhráli první zápasy a poslední odehraný turnaj
10. 6. naše přípravka dokonce vyhrála. Nicméně výsledky v těchto věkových kategoriích nejsou tak důležité, hlavní je budoucí házenkáře naučit správné herní návyky a zejména rozvíjet jejich pohybové schopnosti, smysl pro odpovědnost a spolupráci v kolektivu. Zveme všechny děti a rodiče na házenkářské hřiště pod sokolovnou též příští sezónu. Před začátkem soutěže bude mít přípravka své týdenní herní soustředění ve Smržovce od 19. do 26. srpna, kde se budou kluci připravovat na přechod do kategorie mladších žáků. Přejeme jim hodně zdaru v příští sezóně.

za TJ Sokol Úvaly - oddíl házené Richard Saidl

detail

foto: Turnaj minižáků 10. 6. 2006 v Úvalech
Foto Michal Breda

Upozorňujeme čtenáře, že závěrečnou část příspěvku Z minulosti sportovního klubu S. K. Úvaly - hrst vzpomínek navazující na předcházející vydání Života Úval otiskneme v srpnovém čísle.

Redakce

 
 

S P O L K Y

Výstava AKVA se opět vydařila

Poslední květnovou sobotu, která letos připadla na 27. 5., proběhl již 8. ročník jarní prodejní výstavy AKVA Úvaly. Výstavu již několik let v tradičním termínu pořádá Úvalský spolek akvaristů. Do sálu a předsálí sokolovny přijelo 36 vystavovatelů z České republiky, z Polska a ze Slovenska. Stává se již pravidlem, že se tato akce setkala se značným zájmem všech, kteří se věnují tak ušlechtilému koníčku, jakým je akvaristika. Více než 400 návštěvníkům, kteří přišli během sobotního dopoledne, byly nabídnuty nejen různé druhy akvarijních ryb, ale také rozsáhlý sortiment potřebných pomůcek a literatury. Výstava také umožnila získat a vzájemně si předávat nové poznatky a zkušenosti.
Náročnou a dlouhodobou přípravu podobně jako v minulých letech obětavě zajistil pan Miloslav Kolařík s několika přáteli.
Pokud někdo nemohl na výstavu přijít, může se těšit na její zimní část, která se uskuteční v prosinci letošního roku.

Ing. Vladislav Procházka

 

Zájezd mladých rybářů

Zájezd, který byl naplánován na 10. - 11. června, se skvěle vydařil. Odjezd byl v sobotu v 8.00 hodin od základní školy. Několik minut před devátou hodinou jsme přijeli do obce Černé Budy, nedaleko od města Sázavy. Po příjezdu se 14 dětí ubytovalo v chatkách, vzdálených 100 metrů od řeky Sázavy. Po ubytování a obědě šly děti rybařit. Rybaření je v sobotu bavilo až do večerních hodin. Bylo uloveno asi 25 kusů ryb. V neděli ráno se už děti těšily, až půjdou znovu rybařit. Po obědě jsme si dali všichni zmrzlinu, která nás příjemně osvěžila. Odjezd byl ve 14.00 hodin. Po celou dobu se o děti starali 4 dospělí, kterým za jejich obětavost moc děkuji. Zájezd byl plně hrazen z prostředků MO ČRS Úvaly.
Na závěr přeji dětem hezké prázdniny a skvělé úlovky.

vedoucí mládeže ČRS MO Úvaly Milan Turan
 

Jarní soutěže dospělých sboru dobrovolných hasičů

V sobotu 27. května se obě naše družstva dospělých zúčastnila okresní soutěže v požárním sportu ve Zdibech. Mělo se závodit v disciplínách: 100 m s překážkami a požární útok. Ovšem kvůli nepříznivému počasí pořadatelé a rozhodčí první disciplínu zrušili z bezpečnostních důvodů. Místo toho jsme měli dva pokusy na provedení požárního útoku. Nejdříve závodili muži mladší, mezi které patřilo i naše družstvo. Ovšem pokus se jim moc nezdařil. Ani ne tak kvůli chybě některého člena, ale zradilo nás spíše technické vybavení. Ve druhém pokusu nás postihla podobná chyba a nakonec nám patřilo až deváté místo. Pověst našeho sboru zachraňovaly ženy, kterým se povedl hlavně první pokus, jehož časem se zařadily na druhé místo a za vítězkami zaostaly o necelé dvě sekundy.
Další soutěž nás čekala 10. června v Brandýse nad Labem. Jednalo se o pohárovou soutěž v požárním útoku. Našim chlapům se tentokrát dařilo, podařily se jim oba dva pokusy a v obrovské konkurenci obsadili třetí místo. Ženy bohužel takové štěstí neměly, při prvním pokusu jim selhalo nářadí a při druhém měly pomalý čas. Celkově skončily na čtvrtém místě.
Je důležité podotknout, že se naše družstva dospělých rok od roku zlepšují a pomalu navazují na úspěchy družstev dětí a dorostu.
 


Oujezdské útočení

Poslední předprázdninovou soutěží našich hasítek byla soutěž v požárním útoku v Křížkovém Újezdci. Obě naše družstva se umístila na krásných prvních místech. Mladší žáci časem 32,25 s, starší žáci časem 26,41 s - což je zatím nejlepší čas dosažený družstvem starších na soutěžích.

Miroslav Šindelář

detail detail

Krajská soutěž ve Zdibech

 
 

C Í R K E V

Hudební zážitek se skupinou Geshem

Římskokatolická církev u příležitosti 150. výročí samostatné úvalské farnosti a Církev československá husitská v souvislosti s 85. výročím založení náboženské obce v Úvalech uspořádaly
27. května za finanční spoluúčasti města koncert skupiny Geshem. Pod názvem Šťastný den zazněly v zaplněném úvalském kostele černošské spirituály. Publikum se mohlo zaposlouchat do písní čenošských otroků, do písní naděje, svobody a víry, které se pro svoji melodičnost staly známými po celém světě. Soubor Geshem je zpívá v anglickém originále stylem a cappella, tedy bez doprovodných hudebních nástrojů. S několika kvalitními sólisty má repertoár perfektně zvládnutý. Přednes písní není strnulý, ale naopak bezprostřední, dynamický, svěže působící a je patrné, že účinkující pociťují ze zpěvu radost.
Koncert skupiny Geshem byl skutečným obohacením kulturního života v našem městě.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

H I S T O R I E

Úvaly a prusko-rakouská válka roku 1866

V měsíci červenci uplyne 140 let od prusko-rakouské války. Toto výročí si na stránkách Života Úval připomínáme proto, že samotné důsledky konce této pro Rakousko prohrané války se značně dotkly samotného městečka Úvaly a zejména jeho obyvatel. Ale než přejdeme k těmto důsledkům, připomeňme si obecně, co jim předcházelo.
Prusko-rakouská válka v roce 1866 má pro český národ veliký význam. Porážkou Rakouska byl položen základ k samostatnosti českého národa. Vítězné Prusko docílilo sjednocení Německa a posílené vypovědělo roku 1870 válku Francii, ze které vyšlo opět vítězně obohacené o území Alsasko-Lotrinsko a od té doby pomýšlelo na světovládu. A tak hledalo a také našlo a zadalo příčinu ke světové válce v roce 1914, ze které vyšla naše svoboda.
Válka roku 1866 byla vedena o vládu nad Německem. Roku 1815 bylo vídeňským kongresem ustaveno, že každý panující rakouský císař bude protektorem nad německým Bundem (svazem). Tehdejší německý Bund tvořilo celé západní Německo a patřilo k němu: Rakousko, Čechy, Morava, Slezsko, část Haliče, Solnohrady, Dolní a Horní Rakousy, Korutany, Štýrsko a přímoří, dále Prusko, Bavory, Sasko, Würtenbersko, Bádensko a jiné menší německé státečky a svobodná města, celkem 27 států se svobodnými městy Hamburkem a Brémy. Největší z těchto států, Rakousko a Prusko, soupeřily o primát, a proto si pruský král nemohl nechat líbit, když v roce 1815, kdy on vládnul již 18 milionům Němců, byl německým Bundem zvolen protektorem panující rakouský císař. A pak za této stávající řevnivosti uteklo celé půl století, když roku 1864 vypovědělo Prusko válku Dánsku. Zde se Prusku jednalo o zabrání dvou dánských území, Šlesvik-Holštýnsko. Rakousko jako spojenec Pruska se té války zúčastnilo. Dobyté země v Dánsku, považovalo Prusko za zabrané pro sebe. Rakousko však zamýšlelo je užívat společně. Dle společné smlouvy se směla stát jakákoliv změna v těchto územích jen se svolením obou panovníků.
Když Rakousko roku 1865 kandidovalo za guvernéra do těchto zabraných zemí vévodu z Augustenburgu, Prusko mělo námitky, protože navrhovalo vévodu Oldenburského. Tak se počal politický obzor mezi oběma státy kalit. Bismarck, 1. ministr pruské vlády, předpokládal, že nadešla chvíle pro vypovězení války Rakousku, z níž vyjde Prusko jako vítěz, podaří se mu sjednotit Německo v jeden mocný celek, ale ovšem již bez Rakouska. Současně se začalo na obou stranách hromadně zbrojit. Bismarck navazoval čilé styky s Itálií a snažil se ji získat, aby současně s Německem vypověděla válku Rakousku. Byla učiněna opatření pro případ, že by se některé státy stávajícího Bundu chtěly spojit s Rakouskem proti Prusku. Jak Prusku, tak i Rakousku záleželo na tom udržet si primát v ovládání Německa. Vždyť po celý dlouhý čas vlády tehdejšího rakouského zahraničního ministra knížete Metternicha se v Rakousku rozvíjela politika ryze německá.
14. června 1866 byl do Frankfurtu nad Mohanem svolán sněm německého Bundu, kde se měly jednotlivé státy vyslovit, jak se ke sporu rakousko-pruskému zachovají. Bismarck předtím vyhrožoval okamžitým obsazením území těch států, které odevzdají hlasovací lístek ve prospěch připojení k Rakousku. Přesto se připojila většina členských států, devíti hlasy proti šesti, k Rakousku. Z hlasujících států ve prospěch Rakouska ale jediné Sasko zapojilo svoji armádu do součinnosti s armádou rakouskou. Ostatní větší státy, Bavory, Würtembersko a Bádensko, jejichž armády čítaly dohromady 50 000 mužů, však bojovaly proti Prusku samostatně zcela mimo Rakousko.
K rozhodujícímu střetnutí rakouské a pruské armády došlo právě v Čechách 3. července 1866 u Hradce Králové. V této bitvě rakouská armáda prohrála. O výsledku bitvy zpravil poražený rakouský generál Benedek svého císaře nesmrtelnou depeší: "Katastrofa, které jsme se už několik dní obávali, nastala dnes v plném rozsahu."
Prohraná bitva u Hradce Králové znamenala rozdrcení rakouské Severní armády a vlastně rozhodla o osudu války. Nepředstavitelné ztráty materiální, ale hlavně na životech potvrzují tato čísla: 42 000 mrtvých, raněných a zajatých vojáků, 6 010 mrtvých koní, 187 děl a 641 povozů. Saský sbor vykazoval ztrátu 1 500 mužů. Pruské ztráty byly přibližně pětkrát menší: 9 000 mužů a 939 koní.
Od 8. 7. až do 15. 9. 1866 okupovala pruská gardová divize zemské obrany Prahu a značnou část středních Čech, městečko Úvaly nevyjímaje. Válka s Prusy netrvala dlouho, ale přece po ní nastala drahota, válkou byla zavlečena na okupovaná území cholera. Nejlépe celou situaci popsali autoři v publikaci Úvaly jindy a nyní, vydané v roce 1929, která je však dnes již pro převážnou část obyvatel Úval nedostupná, proto z ní uvádím:
"Naše městečko, ležící při dráze a při státní silnici, bylo pro svou polohu v nevýhodě. Po celý červenec a srpen se hemží Úvaly rakouským i pruským vojskem; bylo zde za tu dobu ubytováno vojsko jedenatřicetkrát, dohromady přes 7 000 mužů a 5 000 koní. Politické úřady nepracovaly, četnictvo zmizelo a veškerá starost dolehla na starostu obce, jímž byl tenkrát Antonín Lašman. Obyvatelstvo, zvláště bázlivější, před Prusy prchá a cenné věci zakopává a odnáší do blízkých lomů. Nejvíce jich bylo uschováno v dolejším mlýně, číslo 36. Tam byly sneseny nejcennější věci a zazděny v kanálu na topení, který ústil do komína. Zazdíval jej místní občan Jan Selix, otec zdejších starousedlíků Václava a Jana Selixe. Byli zde pěchota, dělostřelci, zákopníci, zemská obrana, nosiči nemocných, polní nemocnice, vozatajstvo, štáby různých pluků a též štáb prince Albrechta, který byl ubytován v dolejší panské hospodě (nyní hotel "U českého lva"). Na počest princovu byl pořádán večírek s tancem, při němž si zatančil sám Albrecht s manželkou majetníka hospody, paní Eliškou Moravcovou. Jmenovaná byla babičkou choti zdejšího pana inženýra Josefa Urbana (číslo 142).
Okresním hejtmanem v Českém Brodě byl tehdy Nettwall. Dne 24. srpna oznamuje obecnímu úřadu, aby se nikomu z vojska nic nevydávalo, jen tomu, kdo se vykáže poukázkou od představenstva. Jinak má býti každý oznámen velitelství. Vojíni onemocnělí nebo uprchlí ze zajetí se mají hlásit v Budějovicích. Obce, kde není ubytováno vojsko, mají řádně platiti daně. Kdo má vojenský oděv, má jej odevzdati. Tabák se smí kupovat jen v trafikách.
Z obecních peněz bylo v této době vydání: průvodčím vojska, poslům do sousedních obcí, za 1 dobytče, chléb, máslo, oves, seno, slámu, podkovy a postraňky. Prusové nikomu neublížili, ale na dobré pohoštění si potrpěli. I stalo se, že nebylo v obci dostatek chleba a musil se shánět po okolí. Tak tomu bylo 23. a 24. července, kdy se zde vystřídalo 1 600 mužů mimo koně. V některé usedlosti bylo ubytováno až 70 vojínů a dokonce v hořejší hospodě, číslo 19, 531 mužů a 223 koní. Rozdílu mezi mým a tvým vojáci zrovna nečinili. Tak v č. 2 byl zkrmen jetel, pšenice a ukradeno máslo, v č. 4 zpasen jetel a rozebrány snopy ovsa z pole, v č. 5 zkrmena čočka, v č. 6 posekána louka, rozbit vůz na přípřeží, okna v kravíně a žebřík, v č. 9 ukradeny šaty a vypito za 40 zlatých piva a kořalky, v č. 14 fůra pohanky, v č. 17 vikev a rozlámán při vožení krmiva vůz, v č. 18 zdupáno obilí při cvičení vojska, ukradeno 7 slepic, vypáčena skříň a vybrán sádelňák, koňský postroj, z č. 19 zahynula při přípřeží klisna, snědeno masa za 15 zlatých, rozbity v maštalích žlaby a jesle, všecky zámky a zkrmen hrách, v č. 31 vydrancována ovocná zahrada, na faře ukradeno 25 zlatých, v č. 36 vybrán prádelník a uložené tam peníze (měli tak věděti o zazděném komíně!), v č. 58 byla pruská porážka, v č. 66 se jezdilo přes louku, rozebrány sáhy dříví, plot.
V krámě Antonína Rosenbauma vojsko násilím béře zboží a neplatí. V č. 30 vrátivší se kůň zdechl (koupen za 115 zlatých). Vojsko vyžadovalo též přípřeže.
Z obce bylo vypraveno 520 for dvojspřežních, 137 jednospřežních s čeledíny a 641 bez čeledínů. Bylo zde jen 12 dvojspřežních potahů (Hodov 3, Hostín 3, v č. 4, 9, 19, 30, 31 a 69), 1 jednospřežní v Hodovském mlýně. Jezdilo se do Prahy, do Nehvizd, do Plaňan a do Kolína.
Celkem prošlo obcí a bylo na noclehu 195 důstojníků, 4 792 mužů, 2 448 koní do 16. července; pak při návratu až do 9. září 286 důstojníků, 7 448 mužů a 4 912 koní. Vozy, které vzalo vojsko z čísla 9 a 18, již nevrátilo. 28. července byla z Hodova vypravena fůra pro doutníky (cigára) do Vinoře.
Celková škoda byla odhadnuta na 14 941 zlatých a byla z největší části nahrazena rakouským státem. Na choleru tu zemřel pruský voják Theodor Novakowski a byl pochován vedle kříže. Poslední voj, který táhl městečkem na svůj vrub, měl asi 400 vojínů. Nejhorší host, který zavítal do Úval po válce, byla cholera, jíž podlehlo asi 16 dospělých lidí." (Úvaly jindy a nyní, str. 75).
Závěrem lze ještě konkrétně uvést, že v Úvalech v době po tzv. bleskové válce a následné okupaci královskou pruskou armádou byli v městečku ubytováni zejména vojáci 2. pěší divize gardy, 3. jezdecké baterie gardy a 1. těžké jízdní brigády této armády. V Úvalech, které v této době měly přibližně 460 obyvatel, bylo jen v období od 22. července až 7. srpna 1866 ubytováno 58 důstojníků královské pruské armády, 1 889 vojínů a poddůstojníků a 1 011 koní. Např. kovářské práce musel provádět p. Hladík, kolářské práce p. Kopecký, bednářské práce p. Vojt. Řezáč. Oves, ječmen, pohanku a seno museli dodávat pánové J. Růžička, J. Moravec, A. Lašman, F. Chládek, M. Jeřábek, J. Řezáč, A. Rosenbaum, J. Strnad, J. Smolík a V. Kedlík. Ve dnech 17. července až 22. srpna Úvalští zásobili koně vojáků dodávkou téměř 4,2 t sena a 2,3 t ovsa. Ve dnech 17. července až 21. července muselo být napečeno 35 bochníků domácího chleba, poražen 1 ks hovězího dobytka, dodány 3 kg másla a 3 kg kávy.
V tomto okupačním období stála 1 libra domácího chleba 8 krejcarů, 1 máz piva 12 krejcarů, 1 libra másla 60 krejcarů, 1 libra sádla 50 krejcarů, 1 libra hovězího masa 22 krejcarů, 1 libra mouky 13 krejcarů, 1 žejdlík krup 7 krejcarů, 1 žejdlík krupice 13 krejcarů, 1 libra rýže 30 krejcarů, 1 libra soli 15 krejcarů. Vycházejme při posuzování z toho, že 1 zlatý měl 100 krejcarů. Např. 1 míra pšenice stála 6 zlatých, 1 míra žita 7 zlatých, 1 míra ovsa 3 zlaté a 50 krejcarů atd.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Staré vídeňské jednotky používané v letech 1764 - 1876 před zavedením metrické soustavy v Českých zemích a jejich přibližný převod:1 libra=0,56 kg, 1 máz=1,415 litru, 1 žejdlík=0,358 litru, 1 míra=61,487 litru.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval