www.mestouvaly.cz/zivotuval 

8/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

detail detail detail

Foto: Rybník Fabrák, kdysi nazývaný též Cukrovarský rybník, byl založen v poslední třetině 19. století bývalým majitelem cukrovaru Viktorem Riedlem na místě louky nazývané Chobot. Tvořil společně s rybníkem Kalák, nádržemi Kaberna a Jámy a spojovacími vodními kanály vodní systém bývalého cukrovaru, jednoho z prvních průmyslových podniků v Úvalech.
Foto: Voda z nádrže Jámy vtéká do Výmoly asi 3 metry vysokým vodopádem.
Foto: Již několik roků se v letních měsících objevuje na hladině rybníka Fabrák trs kvetoucích leknínů.
Foto Ing. V. Procházka
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Volby do zastupitelstev obcí 20. a 21. 10. 2006

- kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí
Vzhledem k tomu,že se blíží termín konání voleb do zastupitelstev obcí, níže uvádíme základní obecné informace za účelem informovat volební strany, ale i občany.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona. Volební stranou podle zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí (viz § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů), jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
K jednotlivým typům volebních stran uvádíme následující:
* postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je třeba podat ministerstvu vnitra návrh na registraci, připojit ve dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly;
* koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, je uskupení vzniklé dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají;
* sdružení nezávislých kandidátů není občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; nemá postavení právnické osoby, které po splnění podmínek pro své konstituování získá občanské sdružení registrací u ministerstva vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

Kandidátní listina
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona).
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona).

Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce (dle metodiky ministerstva vnitra včetně cizinců ) k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2006, a je uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registračního úřadu.
Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro obec Úvaly je stanoven takto:
pro nezávislé kandidáty 155 podpisů,
pro sdružení nezávislých kandidátů 361 podpisů.

Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí /§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů/ a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb. Zastupitelstvo města Úvaly stanovilo na svém zasedání dne 15. 06. 2006 počet členů zastupitelstva na volební období 2006 - 2010 na 15 členů.

Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dnech voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Termín voleb
Pro úplnost uvádíme, že volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení se zveřejní ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§ 3 odst. 1 zákona).
Termín konání voleb: 20. a 21. 10. 2006.

Bližší informace k uvedené problematice včetně možnosti získání vzorů jednotlivých tiskopisů je možno získat na správním odboru MěÚ Úvaly tel.: 281 982 485 nebo 723 040 530.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru MěÚ Úvaly

 

Zprávy z rady

* Firma Hydroprojekt podala námitky k poptávkovému řízení na zpracování projektové dokumentace pro splaškovou kanalizaci V Setých. Smlouva z roku 2000 firmě zaručuje, že bude dodavatelem projektové dokumentace pro celé Úvaly, časově neomezeně. Místostarostka kritizovala tento nestandardní krok bývalé rady. Bude jednáno o uzavření dodatku, jehož předmětem bude vzájemná dohoda o zrušení tohoto výhradního práva.
* Rada souhlasila s rekolaudací areálu "Hostín" na provozovnu sběrných surovin, autoservisu a prodejnu náhradních dílů.
* Rada souhlasila s umožněním předložení zastavovací studie pouze na dílčí část lokality Výpustek. Podmínkou je respektování pokynů pro zpracování zastavovacích studií, platného územního plánu a umožnění sousedním majitelům pozemků připojení na komunikace a inženýrské sítě. Vždy musí být předložen návrh zastavovací studie k projednání a odsouhlasení radě města.
* Rada souhlasila s podnikatelským záměrem p. Bubáka na zřízení opravny motorových vozidel v areálu bývalých telekomunikačních montáží v Radlické čtvrti.
* Na základě došlých nabídek na vybudování 1 bytu v čp. 1095, Kollárova byla jako nejlepší vybrána firma Stavining, a.s. Byt je stavěn z dotačních prostředků.
* V rámci řešení likvidace splaškových vod z bytových domů v areálu cukrovaru rada souhlasila se zachováním současného stavu jímky u č.p. 181.
* Na základě došlých nabídek na opravu severního chodníku Husovy ulice rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Toman, cena 1 631 389 Kč.
* Došlo o vyřazení úkrytu civilní obrany, který se nacházel na nám. Svobody 1372 (pod budovou fitcentra a pošty) z centrální evidence.
* Na základě stížností obyvatel na špatný stav v křižovatce ulic Purkyňova a O. Březiny rada souhlasila s provedením kvalitnější opravy asfaltem a ve větším rozsahu. Cenová nabídka činí 323 168,30 Kč.
* Město získalo 70 tis. Kč dotaci na oddychové zóny pro děti, přičemž dalších 20 % nákladů na realizaci projektu musí nést město. Rada souhlasila s instalací dětských herních prvků (MŠ, družina, pozemek pod čp. 203) v celkové ceně 98 300,- Kč.
* Rada souhlasila se záměrem společnosti Středočeské stavomontáže na umístění truhlářské dílny v areálu bývalých stavebnin ul. Dvořákova.
* Na základě zamítnutí původní žádosti p. Muhr přehodnotil záměr a žádá o souhlas se zřízením autoservisu a služebních bytů v půdní vestavbě. Rada souhlasila.
* Projekční firma navrhla tři varianty likvidace dešťových vod v ulici Chelčického - otevřený příkop, zatrubněný příkop, drenáž. Komise výstavby doporučila otevřený příkop se zaústěním do stávajícího příkopu v ul. Dobročovické. Toto řešení předpokládá provedení propustků pod současnými vjezdy k přilehlým objektům a provedení propustku na křižovatce s ul. Jiřího z Poděbrad. Dále je nutno přivedení dešťových vod do příkopu podél státní silnice III/01215 (Dobročovická) projednat s SÚS Mnichovo Hradiště a prověřit odtok vody z tohoto příkopu. Tento problém bude řešen v rámci investic 2007.
* Rada souhlasila s provedením oprav střech a klempířských prací na zdravotním středisku p. J. Hyblbauerem, cena 214 271,-Kč.
* Z místního šetření svolaného drážním úřadem vzešel návrh na změnu dopravního značení u přejezdu. Při jízdě vozidel z Pražské do Smetanovy může dojít k uzavření vozidel v prostoru železničního přejezdu, protože přednost mají vozidla jedoucí z ulice Husova. Návrh úpravy spočívá v zákazu odbočení vlevo umístěném před železničním přejezdem, tj. zákaz odbočení z ulice Pražská do ulice Smetanova. Radní s touto úpravou nesouhlasí a doporučují protinávrh změny přednosti v jízdě.
* Pan Branný požádal o prodej pozemku mezi fotbalovým hřištěm na Slovanech a prudkou strání nad rybníkem Horní Úvalský, vedeném jako přírodní nelesní společenstvo. Rada tento prodej nedoporučuje, plocha může být v budoucnu využita jako sportovní zázemí.
* Rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy formou dodatku panu Ahmadu Shahovi, Smetanova 203.
* Rada souhlasila s vyplacením odměn ředitelům školských zařízení - příspěvkových organizací zřizovaných městem.
* Bylo předloženo stanovisko právního zástupce ke smlouvám s TJ Sokol. Nedoporučuje v zájmu města ukončit stávající smlouvy a vytvářet nové. Doporučuje upravit současné smluvní vztahy dodatky, které budou odpovídat aktuální situaci. Toto stanovisko bylo předáno i zástupcům TJ Sokol.
* Společnost Treinvest předložila návrh kupní smlouvy na pozemek pro výstavbu prodejny PLUS. Dle čl. 5.5 Smlouvy o smlouvě budoucí může kupující převést práva a povinnosti na společnost ze skupiny Jaroslav Třešňák - Horova. Tohoto práva využívá vůči společnosti Betonstav, rada souhlasila.
* Ředitel ZŠ požádal o navýšení částky na pořízení myčky nádobí do školní jídelny. Vzhledem k tomu, že na předchozím jednání rady ZŠ na základě výsledku hospodaření za rok 2005 žádala o převedení úspory cca 200 tis. Kč do rezervního fondu, radní s navýšením částky nesouhlasili.
* Byla předložena žádost firmy VAPAS na umístění reklamních poutačů podél silnice I/12. Rozhodnutí bylo odloženo pro nízkou účast radních.
* Místostarostka informovala, že město v červnu 2002 vyplatilo p. Prokůpkovi 200 tis. Kč jako zálohu na odkoupení pozemku pro obslužnou komunikaci na kanalizaci (mezi ulicemi Smetanova a Fügnerova). Přestože částka byla vyplacena, kupní smlouva uzavřena nebyla a pozemek dosud není v majetku města. Požadovala vysvětlení a urychlené dořešení problému starostou.
* Starosta informoval radu, že firma A.L.T. Architekti již dodala dokumentaci k územnímu řízení, které bude bezprostředně zahájeno. Firma rovněž dokončuje návrh stavby, který v rozpracovaném stadiu předložila městu a škole k připomínkám.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Ještě k zápisu z jednání Rady města Úvaly

Smlouva s Hydroprojektem, a. s., na zpracování dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace byla uzavřena podle výsledku posouzení nabídek pěti odborných firem zabývajících se projektováním vodohospodářských staveb. Tomu samozřejmě předcházelo rozhodnutí rady města o vyhlášení soutěže na veřejnou zakázku (projekty) " Splašková kanalizace Úvaly - II. etapa". Radu vedla k tomuto rozhodnutí v roce 2000 rýsující se možnost získat dotace na pokračování výstavby splaškové kanalizace a celkový záměr být připraven na dokončení kanalizace ve městě. Město postupovalo podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Bylo vyzváno celkem 7 firem, nabídku poslalo 5 z nich. Nabídka Hydroprojektu byla nejen celkově nejvýhodnější, ale také s nejnižší cenou. Věcný rozsah byl značný, měla se zpracovat dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro Slovany, oblast nad Fabrákem, ul. 5. května, Radlickou čtvrť, Ztracený korec, oblast kolem bývalé Masny a V Setých. Velice hrubý odhad ceny za vybudování této kanalizace je více než 100 mil. Kč. Proto cena od Hydroprojektu 1,5 mil. Kč plus DPH a plus případné navýšení koeficientem inflace je poměrně výhodná, ale ať si každý udělá obrázek o tom sám. Postup města v této záležitosti je zdokumentován na investičním odboru MěÚ Úvaly.
Do konce června 2002 bylo nutné zaplatit všechny výdaje v souvislosti s ukončením výstavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace - I. etapa. Tento termín byl závazný, vycházel z dokladů ministerstva financí, platby po 30. červnu 2002 by již nemohly být uznány v závěrečném vyhodnocení. Proto město urychleně platilo mimo jiné i za výkup pozemků pro kanalizaci a obslužnou komunikaci od soukromých vlastníků. Těch bylo mnohem více, než jen pan Prokůpek. Se všemi byly již v roce 1997 uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách a v roce 2002 smlouvy kupní. Co bylo odlišné u p. Prokůpka? Jeho pozemky dotčené kanalizací byly zdaleka největší a zároveň oddělovaly další jeho pozemky tak, že bez věcného břemene by pro něho nebyly přístupné. Dále byl rozpor ve výměře. Z těchto důvodů bylo jednání o kupní smlouvě zdlouhavější. Proto byl uzavřen s p. Prokůpkem dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na vyplacení zálohy 200 tisíc Kč. Platba proběhla v zájmu splnění termínu koncem června 2002. Je samozřejmě chybou, že nebyla od té doby uzavřena kupní smlouva. V roce 2003 poslal investiční odbor návrh smlouvy p. Prokůpkovi, který záhy poslal připomínky k návrhu. Další doklady nejsou, a tak se dá pouze předpokládat, že investiční odbor pro jiné povinnosti a personální změny, zapomněl koupi pozemku dotáhnout do konce. P. Prokůpek samozřejmě nezměnil svůj názor a smlouvu po zapracování připomínek podepíše. Ještě s tím nepříliš související poznámku. Cena 200 tisíc Kč je sice záloha, ale zároveň i celková cena. Byla stanovena dohodou, pokud by se postupovalo podle jednotkových cen jako u jiných prodávajících, byla by cena více než dvojnásobná.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

Rekonstrukce, opravy a uzavírky komunikací

Z technických důvodů bude rekonstrukce severní strany chodníku Husova posunuta o jeden měsíc. Stavba bude zahájena v polovině srpna a potrvá cca 2 měsíce. Spolu s chodníkem budou upravena také parkovací místa podél ulice, umístěn mobiliář a retardéry.
Definitivní předání zrekonstruovaných ulic Vrchlického, Prokopa Velikého a "malá" Raisova bylo oproti původnímu předpokladu posunuto, protože město odmítlo převzít nekvalitní povrchy a muselo dojít k jejich předělání. V Raisově navíc byl překládán telefonní kabel.
Pokud se týká uzavírky ulice Riegerova, byla časově prodloužena kvůli nutné přeložce plynu, dále při přívalovém dešti byla zatopena nedokončená šachta. Pro úplnost dodávám, že město k prodloužení uzavírky o 1 měsíc vydalo negativní stanovisko, protože se domníváme, že až k takovému posunu dojít nemuselo.

Ing. J. Horová, místostarostka

 

Gynekologie - změna od září 2006

Od září 2006 budou ordinační hodiny pro gynekologii:
úterý 8:00 - 14:00 hodin,
čtvrtek 12:00 - 16:00 hodin.
Ordinovat bude MUDr. Garaiová (dříve Kirchnerová), která již v úvalské ordinaci zastupovala. Pokud by některé pacientky trvaly na ošetření přímo u MUDr. Neumannové, MUDr. Příhonské nebo MUDr. Šulce, bez problémů lze domluvit v ordinaci v Brandýse n. L.
Děkujeme za pochopení.
 


Výzva
pro místní organizace a spolky v Úvalech

Městský úřad nabízí k využití informační skřínku na rohu ul. Pražská a Jiráskova.
Informace na správním odboru na tel. 281 982 485.
 


UPOZORNĚNÍ
na změnu ve vydávání cestovních dokladů

Správní odbor MěÚ Úvaly oznamuje, že v souvislosti s přechodem na nový způsob výroby a zpracování cestovních dokladů s biometrickými údaji bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu dle stávajícího zákona nejpozději dne:
9. 8. 2006 na správním odboru MěÚ Úvaly, Pražská 276,
16. 8. 2006 na odboru vnitřní správy - pracovišti OP a CP v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28,
21. 8. 2006 na odboru vnitřní správy - pracovišti OP a CP v Praze 1, Biskupská 7.
V období od 22. 8. do 1. 9. 2006 si mohou občané v případě nutnosti požádat o vydání cestovního dokladu v kratší lhůtě, a to pouze s dobou platnosti 1 rok, za správní poplatek 600,- Kč a jen na pracovišti Biskupská 7, Praha 1.
O nové cestovní pasy s biometrickými údaji (dle nového zákona) bude možné požádat ode dne 4. 9. 2006, a to jak na pracovišti Praha 1, Biskupská 7, tak i na pracovišti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mariánské nám. 28.
V této souvislosti se od 4. 9. 2006 rozšiřují úřední hodiny pro veřejnost na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů na pracovištích v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Praze 1 takto:
pondělí a středa od 8.00 do 17.00 h,
úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.
V pátek jsou obě pracoviště pro veřejnost uzavřena.
Každý den je stanovena polední přestávka v době od 12.00 do 12.30 hodin.

Bližší informace na tel.:
222 330 272, 222 330 292, 222 330 293 nebo 281 982 485.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Policejní oddělení v Úvalech má novou adresu

Obvodní oddělení Policie ČR v Úvalech bylo zřízeno 1. října 2005. V červnu letošního roku však policisté změnili své sídlo a z provizorních prostor v Jiráskově ulici se přestěhovali do nově rekonstruované budovy v Riegerově ulici č.p. 897.
Oficiálního zahájení provozu nové policejní služebny se zúčastnil ředitel okresního ředitelství Praha-východ plk. JUDr. Štěpánek, vedoucí obvodního oddělení v Úvalech por. Václav Pertl, zástupce vedoucího oddělení a další policisté. Jako hosté byli pozváni: ředitel Policie ČR správy Středočeského kraje plk. Vladimír Ladovský, starosta a místostarostka města Úvaly (Ing. Ivan Černý a Ing. Jana Horová), další představitelé samosprávy a zástupci společnosti Multitec Bohemia, a.s.
Policejní představitelé a pan starosta pronesli několik slov na úvod a popřáli místním policistům úspěch při výkonu náročné práce. Poté pan ředitel spolu s panem starostou přestřihli symbolickou pásku a následovala prohlídka prostor policejní služebny a krátké posezení s hosty.
Poděkování patří pracovníkům Městského úřadu v Úvalech, kteří se zasloužili o zřízení tohoto policejního oddělení a vytvořili tak vhodné podmínky pro práci místních policistů, do jejich působnosti spadají kromě Úval obce Dobročovice, Horoušánky, Horoušany, Jirny, Květnice, Nové Jirny, Sibřina, Sluštice, Stupice, Šestajovice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá.

por. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ PČR Praha - východ

detail

Foto: Oficiální otevření obvodního oddělení Policie ČR v rekonstruovaném objektu v Riegerově ulici

 

Usnesení
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo dne 15. 6. 2006 v sálku DPS Úvaly

Usnesení č. Z - 028/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností Rady města Úvaly za období od 17. 3. 2006 do 15. 6. 2006, viz příloha č. 1.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 029/06
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúplatně převáděných pozemků KN p.č. 998/7, 1062/2, 1109/1, 1498/1, 1500/1, 1549/2, 2152/4, 2154/3, 2862/2, 3048/4, 3073/2, 3149/1, 3153/2, 3187/1, 3187/2, 3211/3, 3211/4, 3270/7, 3664/16, 3664/17, 3845/4, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3867/4, 3867/5, 3867/7, 3882/1, 3984/5, 3989/2, 3989/3, 3989/4 a 3989/5 na město Úvaly od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 030/06
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí bezúplatně převáděných pozemků KN p.č. 1060/2, 1061/2, 1061/3 a 1061/4 na město Úvaly od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 031/06
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od Ing. Josefa Krutského, bytem Janáčkova 942, Úvaly, konkrétně 1/4 vlastnictví z pozemků KN p.č. 248/3, 2941/3, 2984/3, 3016/2, 3016/3, 3017/2, 3068, 3069, 3872/2 a 3984/3 v k.ú. Úvaly u Prahy a současně pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 032/06
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od Ing. Josefa Krutského, bytem Janáčkova 942, Úvaly, konkrétně pozemky KN p.č. 3234/4, 3234/7, 3237/7 a 3240/5 v k.ú. Úvaly u Prahy a současně pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 033/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku KN p.č. 335/14 ve vlastnictví města za pozemky KN p.č. 3234/2 a 3234/3 ve vlastnictví Ing. Josefa Krutského a pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 034/06 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku KN p.č. 3999/4 ve vlastnictví města za část pozemku KN p.č. 3999/9 ve vlastnictví Ing. Krutského o stejné výměře a současně pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru. Náklady na geometrický plán ponese Ing. Krutský.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č: Z - 035/06
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města na prodej části pozemku KN p.č. 1059/1 o výměře cca 285 m2 a části pozemku KN p.č. 1059/42 o výměře cca 510 m2, které jsou příjezdovými a manipulačními plochami u prodejny, společnosti PANDA PLUS, s.r.o., a současně pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 036/06
Zastupitelstvo města schvaluje převzetí daru zkolaudované stavby komunikace, vodovodu a veřejného osvětlení včetně pozemku parc. č. 3399/85 k. ú. Úvaly u Prahy v lokalitě ,, K Hájovně III", na kterém jsou tyto stavby umístěny, do majetku města formou bezúplatného převodu. Dárcem je pan Jiří Tourek, bytem Zahradníčkova 1119/4, 150 00 Praha 5. Současně pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 037/06
Zastupitelstvo města na základě požadavku majitele pozemku parc. č. 3841/8 p. Luboše Hlávky, bytem Praha 4 - Michle, Nuselská 82/683 (dříve PK 714/16 k.ú. Úvaly u Prahy) ruší své usnesení č. Z-2262 z 10. 10. 2002 na uzavření kupní smlouvy na pozemek pro vybudování čerpací stanice v Radlické čtvrti a schvaluje usnesení o uzavření darovací smlouvy na oddělený pozemek č. 3841/55. Pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 038/06
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s majiteli pozemku parc. č. 3016/2 k.ú. Úvaly u Prahy dotčeného stavbou: "Ulice Sovova, dešťová kanalizace-Stoka D1". Věcné břemeno se z důvodu veřejného zájmu zřizuje bezúplatně.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 039/06
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na vedení veřejné komunikační sítě po pozemku p.č. 4358 v k. ú. Újezd nad Lesy ve prospěch Českého Telecomu.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z- 040/06
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění veřejné komunikační sítě stavby "Telefonní síť Horoušánky, přílož HDPE, P-013-2-1152" na pozemku č. parc. 3310/1 v k.ú. Úvaly u Prahy za jednorázovou úhradu 1529,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 041/06
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na vedení plynovodního potrubí po pozemku p.č. 815/1 ve prospěch Středočeské plynárenské, a.s.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 42/06
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupit pozemky pod komunikacemi z LV 260 a 261 v k. ú. Úvaly u Prahy (viz příloha č. 2) za cenu max. 50,- Kč/m2.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z- 043/06 - nebylo schváleno
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení finančního příspěvku města pro SK Úvaly o 100.000,- Kč.
Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 044/06
Zastupitelstvo města schvaluje tyto závazné ukazatele rozpočtu

Stanovení pevných výdajů
* celkový součet 50xx (osobní výdaje a pojištění) - 15.897.219 Kč,
* celkově 5499 povinné převody vlastním fondům - 226.900 Kč,
* celkově 6121 výdaje na investice - 19.245.000 Kč,
* splátky jistin 8124 - 6.610.000 Kč,
* neinvestiční příspěvky školským zařízením 5331 - 3.080.000 Kč,
* dopravní obslužnost - 260.000 Kč,
* výdaje na odpady a likvidaci černých skládek - 3.740.000 Kč,
* celkové provozní položky kapitol, ponížené o opravy a mzdy - viz příloha rozpočtu.

Stanovení pevných příjmů
* příjem úvěrů - 4.197.000 Kč,
* půjčky obyvatelstvu - 11.000 Kč,
* pronájem vodovodu - 190.000 Kč,
* pronájem kanalizace - 412.000 Kč,
* prodej nemovitostí - 6.914.000 Kč.

Běžné úpravy mezi jednotlivými položkami v rámci kapitol bude možné aplikovat rozpočtovými opatřeními schválenými radou města.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 045/06
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny č. 2 pro rok 2006 takto:

Výdaje
* splátky jistin
navýšení o 210 tis. Kč - předčasné splacení úvěru TJ Sokol,
* komunální služby
změna výdajů ve výši 79 tis. Kč (snížení výdajů na materiál, navýšení položky dopravní prostředky - celková výše nezměněna) - nákup traktůrku s příslušenstvím,
* byty
investiční výdaje o 800 tis. Kč - získání dotace na 4 nové malometrážní byty,
* základní škola
snížení výdajů na opravy na 1,8 mil. Kč - nebyla přidělena dotace,
* navýšení o další 2 mil. Kč na rekonstrukce ulic,
* navýšení o 90 tis. Kč na opravu elektrorozvodů v hasičském domě.

Příjmy
* dotace na výstavbu bytů 2,2 mil. Kč,
* dotace na vysílačky pro hasiče 35 tis. Kč,
* snížení financování rezerv o 2,9 mil. Kč,
* prodej pozemků pro výstavbu prodejny Plus 6.914.000,- Kč,
* platba Čechoslávie za projekt a 70% ceny inženýringu na kanalizaci 810.000,- Kč.

Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy jsou ve výši 85.149.619,- Kč a výdaje jsou ve výši 85.149.619,- Kč.
Upravený rozpočet je přílohou zápisu č. 3.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 046/06
Zastupitelstvo města schvaluje převzetí výkonu pečovatelské služby pro občany Úval od Krajského úřadu Středočeského kraje s účinností od 1. 1. 2007.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 047/06
Zastupitelstvo města schvaluje vykonávání pečovatelské služby pro okolní obce pouze tehdy, když budou těmito obcemi uhrazeny odpovídající náklady spojené s výkonem této služby.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 048/06
Zastupitelstvo města pověřuje radu města k projednání a schválení konkrétních podmínek nových smluv se Sokolem Úvaly a poté pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 049/06
Zastupitelstvo města Úvaly stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva města na volební období 2006 - 2010 na 15 členů.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z -050/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s požadavkem firmy Čechoslávie na zaplacení vyvolaných nákladů ve výši 1,1 mil. Kč a souhlasí s návrhem rady města na odmítavou písemnou odpověď firmě Čechoslávie i s odůvodněním, viz příloha č. 4.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z -051/06
Zastupitelstvo města zamítá stížnost pana Luboše Brzáka, bytem Praha 3-Žižkov, Jana Želivského 20/1729, vlastníka části nemovitosti Úvaly, Klostermannova 652, na kontrolní činnost RM nad dodržováním usnesení ZM č. Z.079/04 a Z-041/05 a Z-042/05 i jeho návrhy na usnesení ZM podané ve věci modernizace trati s odvoláním na usnesení Z-041/05 a Z-042/05, která jsou stále v platnosti, a to vzhledem k tomu, že nové skutečnosti nenastaly.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z -052/06
Zastupitelstvo města ukládá starostovi uplatnit ve stavebním řízení "Modernizace trati Praha - Běchovice - Úvaly" stejné připomínky jako v územním řízení.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 053/06
Zastupitelstvo města ukládá svým výborům, aby originály zápisů včetně náležitostí z jejich jednání byly průběžně předávány tajemnici k ukládání a další archivaci.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 054/06
Zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Úvaly:
převedení úspory za rok 2005 v částce 201.480,28 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Pražská:
úhrada částky -78.761,83 Kč za rok 2005 z rezervního fondu.
Zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MDDM Úvaly:
Fond reprodukce majetku - 164.570,- Kč, mzdový fond - 100.000,- Kč a rezervní fond 100.000,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 15. června se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města. Čtenáři měsíčníku byli o jeho průběhu stručně informováni již v minulém čísle, nyní se k některým důležitým bodům vracíme s podrobnějším komentářem. Mezi nejdůležitější jednací body patřily majetkoprávní a finanční záležitosti.
Město Úvaly požádalo v letech 2004 a 2005 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze o bezúplatné převedení vybraných pozemků, které jsou dosud majetkem státu, do vlastnictví města. Součástí nezbytných podmínek bezúplatného převodu je jeho schválení zastupitelstvem. Jedná se o pozemky, které jsou vedeny jako komunikace v katastru Úval o celkové výměře 9 806 m2, a o pozemky pod budovou mateřské školy v Kollárově ulici a v jejím areálu o celkové výměře 3 287 m2. Přijetí uvedených bezúplatně převáděných pozemků zastupitelé schválili. Odsouhlasili rovněž nabídku pana Krutského, který se rozhodl darovat městu některé pozemky, které vlastní na katastrálním území města Úvaly a které jsou vedeny jako komunikace, chodníky nebo část zahrady. Současně pan Krutský požádal o projednání návrhu směny pozemků v jeho vlastnictví za sousedící pozemky ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky v úzké návaznosti na scelení areálu prodejny stavebnin a v tomto případě zveřejnění záměru směny zastupitelstvo odsouhlasilo. Ve druhém případě jde o vyrovnání hranic souběžných pozemků na Vinici, které podle návrhu mají vytvořit vhodnější tvar pozemků pro obě strany.
K tomuto bodu proběhla diskuse o možnostech využití pozemků podle územního plánu a o tom, jakou výhodu bude mít směna pozemků pro město. Usnesení související s navrhovanou směnou pozemků mezi městem a panem Krutským na Vinici nebylo přijato a zastupitelstvo se touto záležitostí bude zabývat na příštím zasedání.
Společnost Panda plus, s.r.o., vlastnící objekt bývalé samoobsluhy na Homolce, požádala město o zakoupení části pozemků v okolí této prodejny. Jedná se o příjezdovou a manipulační plochu pro zásobování o celkové výměře přibližně 795 m2. Rada města se žádostí zabývala v roce 2005 dvakrát a prodej pozemků doporučila. Vyřízení se zdrželo pomalou činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který řeší okolní pozemky u domů Stavebního bytového družstva Úvaly. Žádosti společnosti Panda plus bylo vyhověno a zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru města na prodej uvedených pozemků.
V další části majetkoprávních záležitostí se zastupitelstvo zabývalo pozitivním výsledkem povinného procesu stanoveného pro výstavbu v nových lokalitách, o kterém před časem rozhodla nynější rada města. V lokalitě K Hájovně majitel pozemků pan Tourek z Prahy provedl jejich parcelaci a jejich následný prodej na stavební pozemky, vybavil je inženýrskými sítěmi a nechal zhotovit povrch komunikací. Po dokončení obdržel odbor investic na základě vydaných kolaudačních rozhodnutí na komunikaci, vodovod a veřejné osvětlení návrh na jejich bezúplatný převod do majetku města. Zastupitelstvo města převzetí tohoto daru schválilo.
V katastru města Úvaly je velké množství pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů, na nichž se nalézají komunikace (ulice, chodníky) nebo další obecní stavby. Několik majitelů navrhlo směnu pozemků ve svém vlastnictví za stavební pozemky v lokalitě Vinice v poměru odpovídajícím vyhláškové ceně těchto pozemků, která je stanovena ve výši 154,- Kč za metr čtvereční. Zastupitelstvo nesouhlasilo se směnou za stavební pozemky. Rada města navrhla majitelům nabídnout cenu 50,- Kč na čtvereční metr. Kolem této problematiky byla vedena diskuse, v jejímž závěru zastupitelstvo odsouhlasilo usnesení odkoupit pozemky za cenu nejvýše 50,- Kč/m2. Starosta města přednesl nabídku na prodej pozemků městu, které jsou ve vlastnictví pana Skřivana o celkové výměře 5 859 m2. Pozemky se nacházejí mezi sokolským hřištěm na házenou, potokem Výmola a kostelem. Město je nyní využívá jako hřiště pro školu nebo pro jednorázové akce. Zároveň pan Skřivan nabídl zdarma městu pozemky, na nichž se nacházejí městské komunikace, popřípadě cesty na okraji města o celkové výměře 7 948 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že na jednání bylo přítomno pouze 8 zastupitelů, navrhl pan Skřivan stáhnout tento bod z programu jednání. Jako hlavní důvod uvedl, že on sám by se v této záležitosti zdržel hlasování a v tom případě by návrh nemohl dostat při nízké účasti zastupitelů potřebný počet hlasů ke schválení.
V části jednání věnované finančním záležitostem přednesla paní místostarostka Ing. Horová návrh na změnu rozpočtu města na rok 2006. Zásadní změny byly vyvolány dotacemi a úvěry města. Změna ve výdajích o 800 tis. Kč se týkala výstavby 4 nových malometrážních bytů, přičemž v příjmové části se dotace na tyto 4 byty projevila ve výši 2,2 mil. Kč. Jelikož nebyla na opravy v základní škole přidělena dotace, výdaje byly v návrhu sníženy na 1,5 mil. Kč. Důležité je navýšení dluhové služby o 210 tis. Kč, protože město předčasně zaplatilo úvěr za TJ Sokol u České spořitelny, a.s. V návrhu úpravy rozpočtu byly stanoveny pevné výdaje, jejichž změny podléhají rozhodnutí zastupitelstva a mezi které patří například celkové výdaje na investice 19 245 000,- Kč (chodník v Zálesí, kanalizační přivaděč ve Škvorecké ulici, rekonstrukce ulic, stavební úpravy v zakoupeném areálu Multitec, vodovod a kanalizace v Hálkově ulici), splátky jistin ve výši 6 610 000,- Kč, neinvestiční příspěvky školským zařízením určené na jejich provoz ve výši 3 080 000,- Kč, částka 3 740 000,- Kč je určena na výdaje na odpady a likvidaci černých skládek. Stanovení pevných příjmů se týkalo především příjmů úvěrů 4 197 000,- Kč a příjmu za prodeje nemovitostí (pozemek pro prodejnu Plus) ve výši 6 914 000,- Kč. V diskusi o úpravě rozpočtu města uvedl starosta města Ing. Černý, že výdaje na opravy a rekonstrukce ve škole by se neměly snižovat na 1,5 mil. Kč, ale na 1,8 mil. Kč. Při rekonstrukci elektroinstalace ve školní budově bude pravděpodobně nutné vynaložit poněkud vyšší náklady než původně předpokládané a také není ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci toalet a není tedy zřejmé, zda bude stačit plánovaná částka 500 tis. Kč. Pan starosta rovněž navrhl posílit rozpočet asi o 300 tis. Kč na opravu komunikací, a to na křižovatce V Setých a na výjezd z ulice Šrámkova na ulici Pražskou a také posílit rozpočet z důvodu opravy křižovatky a přilehlých ulic Purkyňova, Otokara Březiny a Janáčkova. Starosta města přednesl také návrh na zvýšení finančního příspěvku města klubu SK Úvaly o 100 tis. Kč, který klub potřebuje k zahájení stavby další budovy v areálu. Budova je nutná, neboť ve stávající nejsou toalety pro veřejnost a další místnosti pro SK. Pan Kroutil, p. Rytina, pí Reicheltová, p. Stemberg, p. Ing. Breda ml. diskutovali o provedení elektroinstalace ve škole, o technických možnostech a potřebách školy. O stotisícovém finančním příspěvku pro SK Úvaly byla rovněž vedena diskuse mezi p. Ing. Černým, pí Ing. Horovou, p. Stembergem, p. Kroutilem. Při hlasování o tomto příspěvku byli pro návrh pouze 2 zastupitelé a finanční příspěvek pro SK Úvaly se nedostal do rozpočtu. Ostatní návrhy rozpočtu včetně jeho posílení na rekonstrukční práce v základní škole byly schváleny.
Zastupitelé byli postaveni před otázku, zda město převezme výkon pečovatelské služby poskytované v Úvalech. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o zrušení všech svých organizací pečovatelské služby k 31. 12. 2006. Každá obec má ze zákona o sociálních službách povinnost poskytovat sociální služby osobám nebo skupinám osob na svém území. Pečovatelská služba je výkonem samostatné působnosti obcí a nadále i podle nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zůstává v samostatné působnosti i po 1. 1. 2007. Pro následné kroky je nutné stanovisko rady a usnesení zastupitelstva ve smyslu, že obec má zájem o převzetí výkonu pečovatelské služby. Paní místostarostka uvedla, že kromě zajištění pečovatelské služby z prostředků města obecně existuje možnost jejího zajištění městem s rozšířenou působností. Podle vyjádření zaslaného z Brandýsa nad Labem ale nechystá tento úřad zajišťovat pečovatelskou službu pro Úvaly. Bylo by také možné řešit pečovatelskou službu pomocí neziskové organizace, ale vhodná se v blízkosti Úval nenachází. Náklady na provoz pečovatelské služby v Úvalech budou každoročně dosahovat minimálně 1 mil. Kč. Na výkon služby by Středočeský kraj přispíval první rok 50 % nákladů. Převedeno by bylo i jedno vozidlo, vybavení pečovatelské služby umístěné v DPS a pracovníci v rozsahu 1,5 úvazku. Bude zapotřebí rozhodnout, zda bude služba poskytována také pro okolní obce. V květnu proběhla jednání se starosty okolních obcí, zda mají zájem připojit se k zajištění pečovatelské služby úvalským střediskem s tím, že byli seznámeni i se způsobem financování. Z jednání vyplynulo, že Škvorec spíše nemá zájem o poskytování této služby ze strany Úval, problémem jsou finance. V Horoušanech a Horoušánkách by zájem spíše měli, ale nedokáží stanovit výši finančního příspěvku. V Jirnech mají zájem, ale musejí projednat finanční podmínky. Diskuse, které se zúčastnili p. starosta Ing. Černý, p. Stemberg, p. Kroutil, pí místostarostka Ing. Horová, se týkala nákladů spojených s výkonem služby pro okolní obce. Zastupitelé převzetí výkonu pečovatelské služby pro občany Úval od krajského úřadu poté schválili.
Pan starosta Ing. Černý přednesl souhrn řešení vztahů mezi městem a TJ Sokol a výsledky jednání, které vyplynuly ze zasedání zastupitelstva v březnu letošního roku. Město splatilo jistiny a polovinu ušlých úroků podle smlouvy mezi městem a Českou spořitelnou, a.s. Poté Česká spořitelna, a. s., uvolnila zástavu sokolovny včetně restaurace a hotelu. TJ Sokol zajistí rozdělení majetku Sokola tak, aby byl objekt sokolovny oddělen od hotelu a restaurace. Ve stadiu příprav jsou nové smlouvy mezi městem a TJ Sokol: smlouva o splácení úvěru městu do poloviny roku 2007, nová nájemní smlouva, v níž budou uvedeny finanční úhrady za energie, na zajištění běžného provozu a na reprodukci majetku, smlouva o půjčce 1,1 mil. Kč a smlouva o předkupním právu města na sokolovnu. Po diskusi zastupitelstvo pověřilo radu města k projednání a schválení konkrétních podmínek nových smluv se Sokolem Úvaly a poté starostu města k podpisu smlouvy.
Firma Čechoslávie, provádějící výstavbu domů na Slovanech, zaslala městu stížnost a požadovala na městu úhradu veškerých ušlých nákladů, protože pan Krutský měl údajně blokovat výstavbu po dobu jednání, za jakých podmínek umožní přechod inženýrských sítí přes svůj pozemek. Paní Ing. Horová zformulovala firmě Čechoslávie odpověď, že město se necítí odpovědné z několika důvodů. Město už dopředu nabízelo, že záležitosti s p. Krutským vyřeší a sítě budou přivedeny až na stavební lokalitu firmy Čechoslávie. Firma však preferovala obchodní dohodu s panem Krutským. Město rovněž udělalo několik ústupků, které firmě Čechoslávie umožní vyšší finanční zisk z výstavby, například povolením dalšího podlaží, povolením řadových domů nebo vybudováním kanalizačního řadu většího průměru, který při budování s sebou přináší vyšší náklady pro město.
V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí byl projednán počet členů zastupitelstva v dalším volebním období. Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů je pro stanovení počtu zastupitelů rozhodující počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž se konají volby. V Úvalech bylo k tomuto datu 5 011 obyvatel, to znamená, že zastupitelstvo může mít 11 až 25 členů. Pokud má zastupitelstvo 15 a více členů, je volena i rada. Byly i úvahy o zvýšení počtu zastupitelů na 21 a rada by byla sedmičlenná (počet radních je třetinou celkového počtu členů zastupitelstva). Po diskusi se zastupitelé rozhodli počet členů zastupitelstva v dalším období neměnit a stanovili jejich počet na volební období 2006 - 2010 jako dosud na 15.
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období by mělo být 14. září.

Podle oficiálního zápisu z jednání sepsal Ing. Vladislav Procházka

 

Kam s Úvaly?

29. června tohoto roku proběhla v Úvalech schůzka starostů okolních obcí s vedením města Brandýs na Labem - Stará Boleslav jako města s rozšířenou působností, pod které Úvaly spádově patří. Přítomen byl i starosta Českého Brodu. Tématem byl záměr města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ukončit činnosti některých pracovišť v Praze (nám. Republiky 3 a Biskupská 7 v Praze 1). Tato pracoviště zajišťují dostupnost státní správy nejen pro spádovou oblast Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a Úvaly, ale mimo jiné také Odolena Vodu a Čelákovice.
Starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Ing. Daniel Procházka deklaroval, že veškeré služby jsou a i nadále budou k dispozici jak v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, tak v Praze 1 ve stávajících objektech. Jediný rozdíl je rozšířená pracovní doba v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Jak víte, od 1. 9. 2006 bude možné vyřizovat pasy pouze na určených pracovištích, která jsou vybavena potřebnou technikou. Občané z Úval proto budou moci požádat o vystavení pasu jak na pracovišti v Praze 1, Biskupské ulici, tak na pracovišti v budově radnice ve Staré Boleslavi. Zde je zřízen i bezbariérový přístup pro tělesně postižené. Budova v Praze bezbariérové řešení stavebně neumožnila.
Spádová oblast v působnosti města Úval má asi 10 000 obyvatel a dále se dynamicky rozrůstá novou zástavbou. Starostové jednotlivých obcí z této oblasti konstatovali, že současný stav je pro ně vyhovující a pokud nedojde k rušení pracovišť v Praze, neuvažují o změně. Na řešení, že by jediným místem pro vyřizování záležitostí občanů ze spádové oblasti byla pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, se názory jednotlivých obcí liší.
Starosta Českého Brodu potvrdil připravenost města Český Brod převzít oblast Úval do své působnosti, pokud by o to byl z naší strany zájem. V případě, že by obec Úvaly (jako pověřená obec) chtěla přejít pod Český Brod, zde existují tyto možnosti:
1. všechny obce, které spádově patří pod Úvaly, by společně s naším městem přešly pod Český Brod - v tomto případě by se postavení Úval jako pověřené obce nezměnilo,
2. společně s naším městem by pod město Český Brod přešel pouze minimální počet dalších obcí - v tomto případě existuje možnost, že by Úvaly postavení pověřené obce ztratily (tím bychom přišli například o stavební úřad).
Co říci závěrem? Nynější situace není dokonalá, ale asi nejlepší možná. Občané naší oblasti mají dvě možnosti, kde si vyřídit nutné doklady či jiný styk se státní správou. Nejpohodlnější varianta, tj. veškerou státní správu mít v Úvalech, není při zachování současných správních obvodů reálná, neboť minimální doporučená velikost správních obvodů je přes 20 000 obyvatel a výjimky se všeobecně nepodporují. Přesto úvaha o případné změně je otázka pro nové zastupitelstvo a případného průzkumu názoru obyvatel Úval a okolních obcí. Za dané současné situace by změna pro Úvaly přinesla více komplikací než užitku.

Richard Saidl

 

Vzpomínka na jeden ze slavných úvalských hudebních večerů úvalského symfonického orchestru

V květnu t.r. to už bylo dlouhých 58 let od roku 1948, kdy "1. celovečerní koncert Orchestrálního sdružení v Úvalech" byl nadlouho koncertem, na který se potom vděčně po více dalších let vzpomínalo jako na velkou kulturní událost v Úvalech. Vzpomínky byly věnovány především vysoké úrovni tohoto vystoupení úvalských amatérských hudebníků, přestože hned po jeho úvodu se jeden místní činitel pokusil hlasitým politickým vzdorem (v rámci "poúnorového boje proti úvalské reakci") tento dlouho poctivě připravovaný kulturní večer narušit.
Koncert se konal v sokolovně a pořádala jej Tělocvičná jednota Sokol Úvaly. Na pořadu byly skladby W. A. Mozarta, Jana Jiřího Bendy, Jana Václava Stamice a Frant. Václava Míči. Orchestr dirigoval mladý p. Adolf Kouba - tehdy posluchač státní konzervatoře (žák prof. Pavla Dědečka). Houslové sólo zahrál přední člen amatérského orchestru p. Jiří Štork (absolvent úvalské hudební školy Frant. Hrdiny). V orchestru se objevilo také několik členů orchestru České filharmonie i posluchačů Stát. konservatoře hudby Praha. Z tehdy účinkujících členů Orchestrálního sdružení v Úvalech v tomto domácím prostředí žije ještě několik postarších úvalských občanů (m.j. i dnes činných v symfonických orchestrech - v Praze či v dalekém Göteborgu). Bohužel většina tehdy účinkujících Úvaláků dnes už odpočívá v zahradách věčného klidu, mezi nimi i p. Jiří Štork (jeho syn stejného jména je jedním ze současných velmi činných kulturních organizátorů). Bohužel velmi málo doložitelných poznatků je dnes v Úvalech známo o životě tehdejšího dirigenta "Ády" Kouby, který dokončil svá hudební studia pod známým dirigentem prof. Václavem Talichem. On tehdy ještě mladý Áda se v Úvalech i oženil (pí T. Hodinářová), později emigroval do Vídně, kde také dožil. Tam už jen několika málo vrstevníkům se podařilo s ním sejít, zůstávají po něm v Úvalech však příbuzní, těm se nedaří podat bližší informace. V úvalské historii tedy po A. Koubovi zůstává neznámá kapitola.
Zatím co "curriculum vitae" celoživotních osudů mnoha z tehdy vůdčích organizátorů hudebních večerů byly v Úvalech i uzavřeny (El. Mojžíšová-Drábová, Josef Jánský, Vilém Kloss, Oldřich Kovář, Václav Stárek, Adolf Štícha, Jiří Štork, Antonín Verner), osudy dalších z Úval "vymizely" a snad by i dnes stálo za to si něco z jejich životních mezníků poodkrýt? Prosím proto, i jako autor "Sborníku dějin ochotnických divadelních souborů, pěveckých souborů a orchestrů v Úvalech", o jakoukoliv poznámku k životním osudům těchto už málo známých, tehdy i "krátkodobých" Úvaláků: Libuše Hrdinová, Adolf Kouba, Karla Pešková, Jan Štancl a další. Samozřejmě zájem bude o všechny úvalské hudební i divadelní osobnosti. Rád bych totiž dodatečně doplnil nejen uvedený Sborník, ale i plánky města Úvaly a jejich hřbitova (přílohy k nedávné nové publikaci o Úvalech) vyznačením bydlišť, příp. i míst posledních odpočinků těchto zaslouženíhodných úvalských ochotníků.
Vzpomeňte proto na řady tehdy tolika kulturně činných ochotníků-amatérů i profesionálů!
P.S. Pokud kdokoliv pamatuje jakoukoliv informaci ke jménům našich spoluobčanů za léta 1860 až 2000 (divadlo i hudba), prosím o podání zprávy na adresu Vladimír Kolomý st., Praha 6, Kafkova 55 (tlf. 224 323 457).

Kolomý

 

Jak Jakub a Jan překonal Jiřího

I roztrhl se pytel s informacemi o jménech a příjmeních a jejich četnosti. Média nás jimi zaplavují a v posledních týdnech se zdá, že je trochu přeinformováno. Předpokládejme však, že ne všichni čtou všechny noviny a ne všichni mají k dispozici internet. Náš přehled četností jmen je také zaměřen trochu jinak, zejména 3. díl seriálu o příjmeních bude ve vztahu k Úvalům. Ten o jménech je průřezem všech známých statistik.
Stalo se mi již několikrát (zejména při práci u novin), že jsem našla téma, o kterém by bylo dobré napsat, chvíli si s myšlenkou hrála, ona se vznášela v prostoru a jako nějaké fluidum se patrně promítla do myslí naladěných na příjem a ejhle, už nebylo o čem psát a o exkluzivitě nemohla být řeč.
To však nic nemění na tom, že Jiřímu, ač má kolem sebe tolik zásluh, rčení a pranostik, nic nepomohlo - Jakub (Kubík, Kuba) a Jan (Honza, Jenda, ...) v poslední době vedou.
Stálá stránka ministerstva vnitra na webu, týkající se jmen a příjmení, uveřejňuje dlouhodobější pohled na téma. My to vezmeme zkrátka a podíváme se, jak si vedli muži, chlapci a miminka za poslední roky.
Statistika říká, že v roce 2002 bylo v republice 328 884 Jiříků, 294 405 Josefů, 293 121 Janů, 267 601 Petrů a 223 442 Jaroslavů. Dvousettisícovou hranici překonal ještě Pavel (207 300). Hlouběji pod ní byl Miroslav (176 337), František (176 215), Martin (164 534), Zdeněk těsně sledován Václavem (152 742 a 152 582). Tomášů bylo 146 668, Karlů 135 363, Milanů 119 532, Michalů 108 286, Vladimírů 105 849. Další jména jako Ladislav, Stanislav, Lukáš, David, Antonín a Roman se pohybovala kolem 70 tisíc. Na 23. místě byl Jakub s počtem 60 189 mužských jedinců. Jména jako Radek, Ondřej, Marek, Miloslav, Jaromír, Daniel ... dosáhla počtu 50 tisíc a méně.
Český statistický úřad si dává každoročně práci a sleduje nejoblíbenější jména miminek narozených vždy k lednu toho kterého roku. Letos se v lednu narodilo 4 194 chlapců (a mimochodem jen 3 898 děvčátek). Statistika podle ČSÚ umožňuje i sledovat oblibu křestních jmen, jejich vývoj v čase a také - srovnáním se jmény rodičů - odhadnout trendy v rámci generací. (Citováno ze stránek ČSÚ - www.czso.cz/csu). Je to tedy pohled z trochu jiné stránky než na webu MV ČR.
Nejoblíbenější chlapecké jméno v lednu 2006 je tedy Jakub, který po dvou letech střídá Jana a dřívějšího Jiřího. Loni postoupil Adam z patnáctého místa na 4. a letos propadl podle ČSÚ na 8. místo. Tedy pořadí chlapeckých jmen v první desítce - Jakub, Jan, Tomáš, Ondřej, Lukáš, David, Vojtěch, Adam, Martin, Matěj. Na stránkách ČSÚ nacházíme i zajímavou tabulku vývoje popularity chlapeckých jmen od ledna 1999 do ledna 2006.
Ovšem, aby se to nepletlo, MV ČR vydalo letos v dubnu nové statistiky a v nich je pořadí mužských jmen následující:

Mužská jména - 20 nejčetnějších
1. JIŘÍ - 321 393
2. JAN - 294 267
3. PETR - 271 205
4. JOSEF - 266 258
5. JAROSLAV - 208 312
6. PAVEL - 207 501
7. MARTIN - 176 040
8. MIROSLAV - 169 597
9. TOMÁŠ - 160 211
10. FRANTIŠEK - 157 613
11. ZDENĚK - 145 656
12. VÁCLAV - 142 832
13. KAREL - 124 784
14. MILAN - 117 958
15. MICHAL - 115 105
16. VLADIMÍR - 100 178
17. LADISLAV - 85 145
18. LUKÁŠ - 83 841
19. DAVID - 82 101
20. JAKUB - 75 049

A je po titulku. Statistiky nám zamotaly hlavu. V lednu se prostě narodilo nejvíc Jakubů, kteří ale celkově Jiřího neohrozili. Už to vypadalo na razantní změnu, která nás ovšem mrzet nemusí. Velice důležité je, že ve dvacítce jmen pánů vedou ta obvyklá domácí, která tak rádi vyslovujeme a která se tak hezky česky zdrobňují.
Pro zájemce o internetové stránky o jménech a příjmeních - adresa:
www.mvcr.cz/sprava/informat/cetnost/2006.
Tak si vyberte!!!

Alena Janurová

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

O čem psal Život Úval před 45 lety

DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA
Stavba první bytové jednotky se chýlí ke konci; už 15. září t.r. budou se družstevníci stěhovat do vlastního bytu.
Mezitím se připravují k stavbě další bytové jednotky. Komise pro výstavbu projednala a po menších změnách schválila plány postupné výstavby dalších čtyř bytových jednotek o dvanácti bytech a to v místě pod bytovými jednotkami Masného průmyslu. S výstavbou první budovy se začne 1. dubna příštího roku.

komise pro výstavbu (Život Úval č. 9/1961)

 
 

P O L I C I E

Pátrání po pohřešované osobě

Policie ČR žádá veřejnost o pomoc při pátrání po šestašedesátiletém Zdeňku Paříkovi. Pohřešovaný byl naposledy spatřen dne 11. června 2006 mezi 18.00 a 19.00 hodinou na zahradě svého domu v obci Horoušánky. Poté z místa trvalého bydliště odešel neznámo kam.
Do současné doby se domů nevrátil a nikomu z blízkých o sobě nepodal žádnou zprávu.
Krátce předtím, než došlo k jeho zmizení, došlo u pohřešovaného ke zdravotním komplikacím - výpadky paměti, hovořil nesouvisle a chvílemi ztrácel orientaci v prostoru a čase.
Pohřešovaný Zdeněk Pařík je 175 cm vysoký, štíhlé postavy, zdánlivé stáří 60-65 let. Má modré oči, krátké šedé vlasy, týlní pleš, šedé vousy - strniště. Na čele nad pravým okem má jizvu v délce 5 cm (viz foto).
V době zmizení měl pohřešovaný na sobě oblečené tmavé tesilové kalhoty, kostkovanou košili hnědo-bílé barvy, šedý svetr, modrošedé tenisky s nápadně dlouhými tkaničkami, tmavě modrou kšiltovku s nápisem RUSSEL ATLETIC.
Pohřešovaný je bez dokladů, u sebe by měl mít pouze průkazku MHD platnou na území hl.m. Prahy.
Po Zdeňku Paříkovi bylo dne 12. 6. 2006 vyhlášeno celostátní pátrání. Od té doby proběhlo i několik pátracích akcí, do kterých byl mimo jiné nasazen i vrtulník Letky MV ČR. Pátrání je bohužel zatím bezvýsledné.
Veškeré poznatky k osobě pohřešovaného hlaste na SKPV Praha východ, tel. 974881484, nebo prostřednictvím bezplatné linky policie č. 158.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová, OO Policie ČR Praha-východ

detail

Foto: Pohřešovaný Zdeněk Pařík

 

Do sběrny surovin už nedojel

Dne 5. července 2006 se policistům Obvodního oddělení Úvaly podařilo zadržet devatenáctiletého mladíka podezřelého z krádeže.
Doposud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že dne 4. července 2006 v 23.30 hodin podezřelý odcizil měděné okapové svody ze střechy altánu rodinného domu v obci Jirny a způsobil tak škodu ve výši 7.000 korun. Svůj lup poté mladík podle všeho ukryl a následujícího dne kolem desáté hodiny dopoledne se pro svou kořist vrátil. Mladík si vypůjčil dvoukolový vozík a okapové svody na něj naložil. Poté je chtěl zřejmě odvézt do sběrných surovin a tam je zpeněžit. Policejní hlídka podezřelého i s nákladem zadržela v 11.00 hodin.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí Policie ČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Život Josefa Kožíška
(2. část - dokončení z minulého čísla)

Když v roce 1914 vypukla 1. světová válka, postupně se přiostřovala situace v Čechách a začalo pronásledování osob podezřelých z činnosti proti monarchii, které neminulo i Josefa Kožíška. Byl obviněn z politické nespolehlivosti poté, co mu pošta doručila lístek z Holandska od V. Beneše, přítele a bývalého učitele, který učil v zápské škole a v roce 1916 odjel do Spojených států, aby tam organizoval protirakouské hnutí. V. Beneš, bratr pozdějšího prezidenta dr. E. Beneše, napsal brožuru o českých vlastencích a zmínil se v ní i o Josefu Kožíškovi a jeho zásluhách o rozvoj českého školství. Kožíšek byl jako podezřelý politik a nebezpečný člověk delší dobu bedlivě střežen četníky, kteří také v jeho bytě několikrát provedli domovní prohlídku. Ačkoliv všechny prohlídky byly negativní, zemská školní rada pro Království české rozhodla výnosem z 5. 12. 1916 o jeho okamžitém přeložení ze služebních příčin na místo řídícího učitele v trojtřídní obecné škole v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad. Kožíšek podnikl několik marných pokusů o zrušení tohoto perzekučního rozhodnutí. 15. 3. 1917 musel v Zápech předat funkci svému zástupci a 19. 3. 1917 převzal správu školy v Horní Nové Vsi. V jednopatrové staré školní budově se věnovali 150 dětem 2 učitelé. Byt učitele ve školní budově byl nezpůsobilý k obývání a Kožíškovi nezbývalo nic jiného, než si najmout soukromý byt v hostinci úřadujícího místostarosty. Žil tu sám; ženu podle úředního rozhodnutí ponechal v Zápech a dcera studovala v Praze. Kromě práce ve škole čekala však Kožíška velká a ve válečných letech zodpovědná funkce v zásobovací komisi. Všechny potraviny se v té době vydávaly jen na poukázky a Kožíšek se osvědčil jako dobrodinec, který slovy a skutky mírnil hlad a bídu lidí. Vlídnými slovy dokázal zmenšit obavy o jejich blízké na frontě a přidáváním poukázek na brambory zmenšoval starosti o jejich živobytí. Vydával se nebezpečí trestního stíhání, ale nakonec vše dopadlo. Kožíšek, ač v nelehké životní situaci, v nuceném působišti vykonal mnoho dobrého a mezi obyvateli i dětmi byl velmi oblíben. Kronikář obce Horní Nová Ves o něm napsal: "Měl k dětem důvěru a děti k němu. Oči mu jen zářily, když dětské hlasy zpívaly Chodíme, chodíme, hore po dědině. To byla jeho písnička.Tím vyznával svou lásku k lidové poezii, která byla vzorem v jeho práci. Byl ve svém živlu, když mohl děti učit tanečním krokům z nepřeberného množství národních tanců. Když měl být svátek Marie, jak se jmenovalo mnoho maminek, přišly za ním děti, aby jim něco pro maminku složil. Kožíšek vyhověl a přání napsal na tabuli. Ano, měl nás děti rád a vesnice milovala jeho. Neslyšel jsem ani jednoho občana z Horní Nové Vsi, který by na něho ve zlém vzpomínal."
K této oblibě přihlédla i okresní školní rada v Nové Pace, když v roce 1918 začala s nápravou perzekuce. Svým výnosem z 22. 4. 1918 rozhodla zprostit Josefa Kožíška služby v Horní Nové Vsi dnem 30. 4. 1918, aby se mohl vrátit na své dřívější působiště v Zápech, jelikož "působil ve školním okrese novopackém k úplné spokojenosti a chování jeho po celou dobu bylo bezúhonné".
Na uvítanou v Zápech byla uspořádána dojemná slavnost v bohatě vyzdobené tělocvičně nové školní budovy za přítomnosti obecního zastupitelstva, místní školní rady, učitelů, žactva a občanů. Dne 1. 5. 1918 začal Kožíšek v Zápech opět vyučovat, ale ne na dlouho. 28. října 1918 byl vytvořen československý stát a s ním dochází k novému uspořádání státní administrativy. Československé ministerstvo školství zřizuje literárně - pedagogické oddělení, jehož úkolem má být podávat ministerstvu návrhy na vhodné knižní a grafické pomůcky pro školu a lidovou výchovu. Vedením tohoto nového oddělení pověřuje ministerstvo Josefa Kožíška. Ač nerad, loučí se po mnoha letech s prací s dětmi a připadá si jako pták, který má být z volné přírody zavřen do klece.
Dne 1. 12. 1919 nastupuje Josef Kožíšek na místo správce a později ředitele literárního oddělení ve Státním nakladatelství v Praze a stěhuje se do Prahy. Postupně překonává nepříjemnosti a potíže s hledáním bytu a očekává, že se bude plně věnovat své práci. Osud však opětovně a nemilosrdně zasáhne. U jediné dcery Jarmily, která absolvovala 4. semestr lékařské fakulty, se objeví první příznaky nemoci, kterou se ale podaří v krátké době zažehnat. Jarmila se už na univerzitu po prázdninách nevrací a začíná studovat francouzštinu. Odjíždí na dva roky do Francie, po návratu se připravuje na státní zkoušku. Po pěti letech po prvních příznacích onemocnění se zdravotní potíže znovu objevují a přes veškerou lékařskou péči zůstává Kožíškova jediná dcera, neobyčejně nadaná, chytrá a hezká, trvale nemocná. Obrovské neštěstí potkává celou rodinu. Josef Kožíšek, který do své jediné dcery vkládal veškeré naděje, hrdinně snáší strádání rodiny a posteskne si jen nejdůvěrnějším přátelům. Svou duševní bolest mírní činorodou úřední prací a neutuchající literární činností. Když se v československé armádě objevila potřeba naučit slovenské vojíny - analfabety číst a psát, Kožíšek sestavil Slabikár pre l'ud a vydává ho v roce 1921. V témže roce vyšel ve třech svazcích Výbor z prací (Na výsluní, U krbu, Děti z boudy) a leporelo Svátek v lese. V roce 1922 je vydána v krásné úpravě jeho knížka Pohádka lesa, která je v následujícím roce vytištěna také slovensky a anglicky. V roce 1923 vychází druhé leporelo Pod širým nebem a knížka Krakonošův dar, v roce 1924 pak Studánka, čítanka malých.
V srpnu 1926 kupuje Kožíšek domek čp. 467 v Úvalech, v tehdejší Foersterově ulici (dnešní Kožíškově), do něhož se také v září stěhuje a odtud denně dojíždí do zaměstnání v Praze. Dne 31. 1. 1927 opouští Kožíšek na vlastní žádost Státní nakladatelství v Praze a odchází definitivně na zasloužený odpočinek. Ze tří největších životních přání se mu splní pouze jedno - výchova školních dětí. Další celoživotní přání, stát se dědečkem a usídlit se na konci života v rodných Lužanech, zůstávají nesplněny. Nadále je literárně činný.
V roce 1927 vychází knížka Radovánky, v roce 1928 Kytička Kožíškových písniček, v roce 1929 je vydána knížka Na sluníčku a potřetí Pohádka lesa a v letech 1930 - 1932 vycházejí čítanky Ráno pro české národní školy, díl 2. až 8. Také veřejnost nenechává Josefa Kožíška v penzi dlouho zahálet. Učitelský sbor v Úvalech jej zve k besídkám i k návštěvě školy, aby si zopakoval vyučování dětí. Kožíšek jako milou pozornost píše text Hymny úvalských škol, která poprvé zazní v roce 1930 při oslavě 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1931 je Kožíšek při příležitosti svých 70. narozenin slavnostně přijat v úvalské škole učitelským sborem a dětmi. Vystupuje v různých relacích v Československém rozhlase věnovaných mládeži. Všude je velice váženým hostem.
V posledních červnových dnech roku 1933 zajíždí do Lužan, kde se setkává s dvěma mladšími bratry Tomášem a Františkem, se synovci a neteřemi a dalšími známými, navštěvuje přeštickou školu a rozmlouvá s dětmi. Pln tělesné a duševní svěžesti netuší, že je v rodném kraji naposledy.
6. července 1933 slaví Kožíšek v Úvalech své 72. narozeniny. Po obědě odchází v odpoledních hodinách zalévat zahrádku. Za krásného letního dne, uprostřed zářících květů, svěží zeleně a za slunečního svitu náhle klesá k zemi a umírá.
Tak nečekaně a náhle skončil život člověka, jehož 145. výročí narození jsme si v červenci připomněli a který se významně a nesmazatelně zapsal do dějin českého školství a do srdcí mnoha lidí. Byl reformátorem jazykového vyučování a ve své době králem dětské poezie. Kožíšek psal básně jedině pro děti, byl a je uznávaným klasikem dětské literatury. Kožíšek kdysi napsal: "Při tvoření básní viděl jsem vedle sebe děti a slyšel je hovořiti". Na adresu rodičů řekl: "Nestačí jen, abyste své děti milovali. Vy se musíte snažiti, abyste jim rozuměli. Zacházejte s nimi pozorně, zkrášlete jim jejich dětství tím, že sami budete dobrými a čestnými lidmi." Tato slova jsou aktuální i v dnešní době.
Podle historických údajů poskytnutých Kulturním zařízením Přeštice zpracoval Ing. Vladislav Procházka

detail

Foto: Josef Kožíšek s dětmi a učiteli úvalské školy v roce 1931
(přetištěno z knihy Úvaly v průběhu staletí)

 

Školní děti si radostně užívají prázdninového volna. Kdo by nyní, uprostřed léta, myslel na školu? Přesto se trochu vrátíme na závěr minulého školního roku a dodatečně otiskujeme několik příspěvků, na které v minulém čísle nebylo dostatek místa.

Ze života 4. A
Školní rok utekl jako voda a my máme za sebou spoustu práce a zážitků.
Při vyučování jsme letos ještě více využívali skupinové práce. Naše skupiny se mění jednou za měsíc, a to podle určitého kritéria. Skupina si nejdříve vytvoří tzv. inventuru - zjistí, co mají členové skupiny společ-
ného, čím se liší, pak si vytvoří svůj název a slogan, rozdělí si role, sedne si spolu do řady, a hlavně, část hodiny spolu pracuje na zadaném úkolu. Zadané úkoly jsou různé - určené k opakování učiva, k získávání nových informací, k dramatizaci textu, k vytváření výtvarných prací…
V průběhu roku jsme vytvořili dvě knihy - Knihu vzkazů a Knihu vyjmenovaných slov, kterou jsme slavnostně pokřtili na škole v přírodě.
Také jsme navštívili představení v divadlech Minor a U hasičů, kde se nám líbilo představení Klapzubova jedenáctka, ale i balet Labutí princezna nebo muzikál Mrazík. Navštívili jsme památná místa Prahy - Anežský klášter, Pražský hrad se Zlatou uličkou, Vyšehrad. Účastnili jsme se školních soutěží v recitaci (Dalimil Hájek se umístil na 1. místě) a ve zpěvu (Jolanka Brichtová postoupila do dalšího kola), celá třída počítala matematického Klokánka, kde se nejlepšími řešiteli v rámci okresu Praha -východ stali Michal Benešovský na prvním místě a Dalimil Hájek na druhém z celkového počtu 627 řešitelů.
V závěru roku odjela celá třída na školu v přírodě, kde jsme zkoušeli žít v pravěku (vybudovali jsme si přístřeší, ulovili si potravu - papírové ryby, připravili past na mamuta, zhotovili šperky z hlíny, "ušili" oděv pravěkých lidí, mluvili jednoduchou řečí nebo jenom posunky). Dále jsme byli pážaty, panoši a po splnění úkolů jsme byli pasováni na rytíře. A když se z úst Jany Sigmundové ozvalo IN NOMINE DOMINI ET SANCTI GEORGII (Ve jménu Páně a svatého Jiří odvážným a spravedlivým buď rytíři….), nejednomu z nás se chvěla ruka a objevily se i slzičky.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za spolupráci, zejména Marcele Franclové za doprovod na všechny akce, pí Znamenáčkové, která je nám skvělou průvodkyní po Praze a Janě Sigmundové jako kmotře naší Knihy vyjmenovaných slov.
Přeji všem hezké prázdniny.

Arnoštka Březková

Kladruby nad Labem detail
20 žáků ze třídy 5.A a 4.C se vypravilo v sobotu 10. 6. s pí učitelkou Linhartovou na rodinný mimoškolní výlet do Národního hřebčína v Kladrubech. Vlakem jsme dojeli do Řečan nad Labem. Pak jsme šli asi 3 km pěšky do hřebčína v Kladrubech.
Z dálky jsme viděli bílé skvrny a mysleli jsme si, že jsou to balíky slámy. Když jsme se přiblížili,viděli jsme,že jsou to bílí koně.
Když jsme dorazili k hřebčínu, už na nás čekala paní průvodkyně, která nám pověděla mnoho zajímavostí o koních, ukázala nám stáje plemenných hřebců a porodnici. Po prohlídce jsme si šli koupit občerstvení a suvenýry. Kdo chtěl, mohl navštívit i muzeum starobylých kočárů. Byl tam i kočár, ve kterém jezdil Tomáš Garrique Masaryk! Po prohlídce jsme se šli projet na koních. Byly to dvě klisny: bílá Aramid a černá Sanda, které byly moc hodné. Někteří z nás si oblíbili koně v ohradě a krmili je. Zjistili jsme, že se na místním hřišti v Řečanech n. L. koná dětský den. Byly tam různé atrakce: házení létajícím talířem, skákání v pytli, boj na lavičce, skákání přes švihadlo, pojídání koláče, lyžování na trávě, střílení lukem a prakem, lovení rybiček a přetahování se o lano. Ale nejvíce se nám líbila lanovka přes rybník.
Počasí se nám vydařilo a výlet se nám moc líbil!

Zpracovali: Dan Štípal,Tereza Kyndlová, Tereza Vítková, Mirka Tichá a Katka Pilátová.

ZOO Dvůr Králové
Na Den dětí se vypravila 5.A a 9.C do ZOO ve Dvoře Králové. Zaujalo nás: hřiště s ochočenými kozami, Safari (volně žijící živočichové), mořský svět, pavilon hrošíků, ptačí voliéra a nejvíce skákací hrad. Velmi zajímavá byla i jiná zvířata.
Přijela tam televize NOVA, protože tygří mládě Nely slavila narozeniny a dostala nádherný masový dort s jednou svíčkou. Rodiče Niny (narodili se v ZOO Moskva) pocházejí z přírody a tomuto páru bylo povoleno krytí, neboť z hlediska Evropského zachovaného programu (EEP) je nutno chov řídit a regulovat, aby měla populace tygrů v zajetí co nejširší variabilitu. Nely se narodila mamince Nině po 106-denní březosti, avšak kvůli zdravotnímu problému Niny bylo nutné Nely odebrat a uměle odchovat.
Návštěvníci ZOO mohou nyní vidět malou tygřici v expozici tygrů ussurijských v pavilonu šelem, kde je krmena, hraje si i spí.
V zoologické zahradě se nám velmi líbilo a dlouho na tento den budeme vzpomínat!

Vypracovali žáci 5.A:
Dan Štípal, Tereza Kyndlová,
Jára Kanta a Katka Pilátová

 
detail

Příměstský tábor MDDM Úvaly

"Příměšťák" byl v prvním prázdninovém týdnu a zúčastnilo se ho 38 dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme nepotřebovali pláštěnky ani deštníky, naopak čepice byla nutností.
Na programu byly hry a bojovky, řádili jsme v Aquaparku v Kladně, příjemné ochlazení jsme našli v Koněpruských jeskyních.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám o "příměšťáku" pomohli a také personálu hotelu Budka za výborné obědy.
Celý týden jsme si všichni bezvadně užili, nikomu se nic nestalo a tak doufáme, že se zase sejdeme příští rok.
Hezký zbytek prázdnin vám přejí

Olina Procházková a Dana Konečná st. vedoucí příměstského tábora.
Foto: V lese bylo příjemně
Foto Jiří Konečný

 

Základní škola Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8,
hledá uklízečku
s nástupem od 1. 8. 2006.
Kontakt: tel. 281 981 974, 281 981 946
 


BLÍŽÍ SE REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ !

Jistě jste mnozí nepřehlédli v květnovém Životě Úval sloupek upozorňující na mistrovství ve vyndavání Ježka z klece. Ano, termín se již nezadržitelně blíží, stane se tak v sobotu 23. září letošního roku a místem konání je městský dům dětí a mládeže od 10 hodin.
Zároveň s mistrovstvím bude připraven program střediskem Junáka br. Jiřího Bubáka v Úvalech v jeho klubovnách. Společně s tím bude v budově MDDM připravena i výstava k nedožitým 99. narozeninám spisovatele Jaroslava Foglara.
Bližší informace budou zveřejněny v příštím vydání Života Úval.
Vy všichni, komu "JEŽEK V KLECI" řekne víc, než - chudák ježek, kam ho to zavřeli, že ho musí někdo vyndat - už jistě pilně trénujete, na věk nehledíce - jste zváni všichni od předškoláků po věk zralejší.
Však víte - když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece …

Za organizátory Jiří Štork

 

TANEČNÍ ODDĚLENÍ MDDM UPOZORŇUJE

Setkání současných a bývalých členů TS RYTMUS ÚVALY při příležitosti 15 let od založení se bude konat v neděli 24. 9. 2006.
Program a další informace budou inzerovány v dalším vydání ŽIVOTA ÚVAL, na stránkách www.mddmuvaly.cz, na plakátech a přímo v MDDM ÚVALY.
 


Adopce afrických dětí

Nedávno jsme v ŽÚ nabízeli možnost zúčastnit se projektu "Adopce africkýchdámaí", kterou organizuje Humanistické hnutí a MDDM v Úvalech se rozhodl tuto akci podpořit. Děkuji třem lidem, kteří na tuto výzvu reagovali. Je to moc či málo - nevím.
Obecně u nás panuje nedůvěra k organizacím směřujícím pomoc do rozvojových zemí. Zpráv o zneužití humanitární pomoci v těchto oblastech jsou plná média. Adopce afrických dětí je však jedním z nejjednodušších a nejprůhlednějších způsobů, jak pomoci. Spočívá prostě a jednoduše ve sponzorování školní docházky jednoho vámi vybraného dítěte. Důkazy o tom dostáváte přes internet v podobě fotografií, obrázků, filmů či vysvědčení. Neposíláte jídlo, šaty ani žádnou podobnou materiální pomoc, které je sice také třeba, ale vždy je to jen dočasné řešení. Naopak, právě tím, že dítě chodí do školy, je mu umožněno v budoucnu se lépe uplatnit a uživit tím sebe i rodinu bez závislosti na humanitárních zásilkách z vyspělejších zemí.
Každopádně by bylo fajn, kdyby se našli ještě 2 dobrovolníci ochotni oželet 1 000,- Kč ročně, neboť sponzorování jednoho dítka stojí zhruba 5 000,- Kč na 1 školní rok. Výběr dítka uskutečníme koncem září.
Chcete-li se přidat, volejte prosím Ivanu Prchalovou - 607 811 722, nebo se ptejte začátkem září v domě dětí a mládeže. Nejpodrobnější informace o tomto projektu získáte na www.humanisti.cz.

Ivana Prchalová

 

Průzkum nabídky předškolní přípravky ve školním roce 2006/07

MDDM může nabídnout v novém školním roce pro děti s odloženou školní docházkou předškolní přípravku, kterou povede učitelka MŠ slečna Dana Konečná /proškolená v této oblasti/ a zaměří se na grafomotoriku, smyslové vnímání a soustředění dětí ve věku 5 - 8 let. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail k ředitelce MDDM: mddmuvaly@seznam.cz
MDDM Úvaly přeje hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás v září, kdy se bude konat zápis do kroužků.
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí …

Úvalští skauti táboří u Kácova a v těchto dnech uklízejí táborové zařízení a chystají se na cestu domů. Skautky se na tábor teprve připravují. Po táborech se budeme připravovat pečlivě na REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ VE VYNDAVÁNÍ JEŽKA Z KLECE. Pokud jste ještě o ježkovi v kleci neslyšeli, tak podle Jaroslava Foglara: "… ježek v kleci není žádné zvíře, jak by se dalo soudit podle zvláštního názvu, který dovedl Rychlé šípy přivést z klidu. Ne - nebylo to nic živého! Říkalo se to jakémusi kovovému podlouhlému pouzdru, které mělo po celém svém povrchu podélné otvory. Uvnitř tohoto podivného neotvíratelného pouzdra byla hvězdice, rovněž kovová s rohy na všechny strany. Pohybovala se v pouzdře volně, zvonila o ně svými rohy při každém vzetí do ruky, ale nebylo možno, aby úzkými otvory prošla z pouzdra ven. Bylo to naprosto vyloučeno! A přece prý se občas hvězdice dostávala ze svého kovového vězení ven!"
A my se o to naprosto vyloučené budeme pokoušet, dokonce v co nejkratším čase. A věříme, že se nám objasní záhada tohoto hlavolamu i záhada života jejího tvůrce záhadného Jana Tleskače.
S vámi, kteří byste se o to také chtěli pokusit a záhady rozluštit, se těšíme na shledanou!

Skauti a skautky střediska br. J. Bubáka Úvaly

 

Výrazný úspěch na Mistrovství České republiky

Pro posledního zástupce našeho sboru dobrovolných hasičů v soutěžích mladých hasičů skončila hlavní sezóna tohoto roku až prvním víkendem měsíce července. Členka našeho dorosteneckého družstva, Alena Tesařová, se probojovala až na Mistrovství České republiky, kde obsadila 3. místo.
Cesta za tímto jedinečným úspěchem počala už 15. října minulého roku, kdy se ve Struhařově konalo okresní podzimní kolo soutěže dorostu. Alenka zde dosáhla 3. místa v náročné disciplíně závodu požárnické všestrannosti. V jarním kole, které se konalo 14. května v Úvalech, dokázala využít domácího prostředí, porazit všechny své soupeřky a postoupit tak do krajského kola. V Čáslavi 25. června již nastupovala za celý okres a vedlo se jí neméně dobře, obhájila s přehledem umístění z okresní úrovně a podobně jako v posledních dvou ročnících soutěže dorostu postoupila na mistrovství republiky. V roce 2004 se umístila na 11. pozici a loni na 6.
Letošní klání čtrnácti nejlepších dorostenek ze čtrnácti krajů probíhalo 1. a 2. července v Liberci. Na pořadu byly tři disciplíny. Běh na 100 metrů s překážkami, kde je úkolem překonat příčné břevno, přeběhnout kladinu a rozvinout hadicové vedení. Dvojboj, kde se překonává překážka s oknem, následuje přenesení přenosného hasicího přístroje na podložku a doběhnutí do cíle. Poslední disciplína je vědomostního charakteru, jedná se o test z požární ochrany. Ve dvojboji zaznamenala Alenka dokonce druhého nejlepšího času a celkově dosáhla nejhodnotnějšího umístění v novodobé historii mladých hasičů v Úvalech, třetího místa na Mistrovství České republiky.
Za celý sbor dobrovolných hasičů z Úval děkuji Alence za její vynikající a příkladnou reprezentaci sboru ve všech úrovních soutěže dorostu.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 
 

S P O R T

Rozlosování fotbalového A mužstva

Vážení sportovní přátelé, v tomto vydání Života Úval přinášíme pouze rozlosování fotbalového A mužstva v krajském přeboru. V příštím čísle bude kompletní rozlosování všech mužstev. Naše I.A mužstvo začíná svou soutěž již 5. srpna s dalším nováčkem, mužstvem Jesenice. Věříme, že nás přijdete povzbudit a pomoci nám při vstupu do velice náročné sezóny 2006/2007.
Rozlosování A-mužstva - podzim 2006 - krajský přebor

1. So 5. 8. - 17:00 - SK Úvaly - FC Jesenice
2. So 12. 8. - 17:00 - Sokol Nové Strašecí - SK Úvaly
3. So 19. 8. - 17:00 - SK Úvaly - FK Brandýs
4. So 26. 8. - 17:00 - TJ KDC Beroun - SK Úvaly
5. So 2. 9. - 17:00 - SK Úvaly - Sokol Teplýšovice
6. So 9. 9. - 17:00 - Slavoj Stará Boleslav - SK Úvaly
7. So 16. 9. - 16:30 - SK Úvaly - SK Černolice
8. Ne 24. 9. - 16:30 - Tatran Sedlčany - SK Úvaly
9. So 30. 9. - 16:00 - SK Úvaly - SK Union Čelákovice
10. Ne 8. 10. - 16:00 - SK Rakovník - SK Úvaly
11. So 14. 10. - 16:00 - SK Úvaly - SK Hořovice
12. Ne 22. 10. - 15:30 - SK Polaban Nymburk - SK Úvaly
13. So 28. 10. - 14:30 - SK Úvaly - Dynamo Nelahozeves
14. So 4. 11. - 14:00 - SK Úvaly - AFK Sokol Semice
15. So 11. 11. - 14:00 - SK Slavia Jesenice - SK Úvaly

Na zápasy na hřištích soupeřů bude vždy přistaven autobus.

VV SK Úvaly

detail

Foto: Fotbalové I. A mužstvo SK Úvaly.
Zleva nahoře: Kahuda, Klír, Daníček, Březina, Felix, Šindelář, Korbelář, Flekač, Novák, Zikmund, Kautský, Růžička, Čermák, Kubík, Vojtěch, Sucharda, Němec, Báča (trenér), Hájek (vedoucí), Linhart (manažer), Felix st. (vedoucí), Pejša, Havel

 

STARÁ DÁMA NEZKLAMALA

Na jaře 2006 nastoupil tým Staré dámy do 5. ligy Hanspaulské ligy. Znamenalo to pro nás znovu konfrontaci s kvalitnějšími týmy, protože od roku 2004, kdy tento tým vznikl a byl zařazen do 8. ligy, jsme vždy postoupili do vyšší soutěže.
Naše obavy se potvrdily již v prvním utkání, kdy jsme nedokázali porazit druhý nejslabší tým naší skupiny Basta fidli a uhráli jsme pouze bezbrankovou remízu. I v dalších zápasech se ukazovalo, že naše ofenzivní rozestavení 2-1-2, které slavilo úspěchy v předchozích sezónách, bude nutno pozměnit a hrát daleko více zodpovědněji. Mnohdy nás zachraňoval až na poslední chvíli brankář P. Kvapil, který se vrátil mezi tyče po dvou vynechaných sezónách. Měli jsme obavu, jak zvládne po zdravotních problémech a operaci post brankářské jedničky. Byly to však starosti zcela zbytečné. Čisté konto sice udržel pouze jednou, ale vždy byl jasnou oporou týmu. Ještě pár operací a bude neprůstřelný.
Horší to bylo s obrannou hrou, která nás vždy zdobila. Stabilní obránce T. Hanzlík byl kromě jednoho zápasu pracovat a přibírat kilogramy v zahraničí, I. Bareš po pěti zápasech ukončil kariéru. Děkujeme mu za všechny odehrané zápasy. J. Trapek odehrál z rodinných (výchova dalšího fotbalisty), pracovních a pivních důvodů pouze šest zápasů. A zde se ukázalo, kdo je skutečným kapitánem a vůdcem týmu. T. Kvapil se přeškolil na obránce a s J. Krčmářem odehrál prakticky celou soutěž. Během své kariéry tedy již vystřídal všechny posty včetně brankařského (těžko říci, kde to bylo nejlepší).
V podzimní části bude nezbytné vyřešit sestavu obrany, protože J. Krčmář se vkládá do rukou plastickým chirurgům a nechává si opravovat poškozené tělo.
Záložní a útočné řady posílili P. Hönigsfeld, J. Kovalčin a T. Petr. Všichni se ukázali být šikovnými a platnými členy týmu, kteří vnesli do ofenzívy trochu více pohybu. Před sezónou ukončil aktivní činnost M. Matějka, kterému bychom chtěli touto cestou veřejně poděkovat za předvedené fotbalové výkony a celkem 14 gólů. V paměti nám zůstane především jeho akce z 8. ligy, kdy nám po brejku (nestihl se vrátit) zajistil postup do vyšší soutěže. Tím pádem zaujal místo "klubového dědka" P. Chomát. Ten sice také z důvodů výchovy svého fotbalového nástupce odehrál pouze čtyři utkání, ale jeho přítomnost na hřišti byla vždy citelná. V posledním zápase vstřelil patrně nejhezčí gól celé sezóny, který však bohužel fotící, ani filmující diváci nezachytili. R. Čihák, který v předchozích sezónách patřil mezi nejlepší střelce, nám pomohl pouze v jednom zápase. Ještě horší bilanci má R. Vojtěch, kterého povinnosti úvalského "A" týmu zavály zcela mimo trávníky Hanspaulské ligy. Ani jeden zápas si nezahrál L. Doskočil, který si minulou sezónu zlomil kotník. Doufáme, že s námi opět vyběhne na hřiště v podzimní soutěži.
Největší nebezpečí pro soupeřovu branku znamenali P. Tesař (4 góly), O. Brusch (11 gólů) a M. Floch (11 gólů). Především O. Brusch, který kombinoval útok se zálohou, patřil jednoznačně k našim nejlepším hráčům.
Častá změna sestavy tak způsobovala problémy v kombinační hře. Zejména kvůli hernímu systému byla naše obrana často přečíslována soupeřovými útočníky a nedosahovala takové úspěšnosti jako v minulých sezónách. Naprostá většina utkání byla spíše vybojovaná bez bývalé lehkosti a radosti ze hry. K podstatnému zlepšení došlo až v úplném závěru soutěže, kdy jsme po výborných výkonech porazili v té době postupující Sport Slivka a následně i pozdějšího vítěze United clans. To se nikomu jinému nepodařilo. Tato dvě vítězství nám do poslední chvíle uchovala reálnou šanci na postup. Na závěr v nejlepším zápase sezóny jsme doslova převálcovali tým Angmaru, ale ani toto vítězství nám nepomohlo na druhé postupové místo. To obsadil díky lepšímu vzájemnému zápasu FC Kliďas.
Útěchou nám může být, že naše skupina "G" byla patrně nejtěžší ze všech 5. lig (A-I) a počet získaných bodů by ve všech ostatních bezpečně stačil na postup a mnohdy i na vítězství. Takhle to s největší pravděpodobností vypadá na setrvání ve stejné soutěži. Myslím si, že je to dobře. Většinou tuto soutěž chápeme jako výbornou příležitost jít si začutat a užít si kamarády. Ve vyšších soutěžích by se patrně zvyšoval tlak na jednotlivé hráče a pohoda by pomalu mizela. No, ale ještě uvidíme.

za Starou dámu J. Krčmář s tichým souhlasem T. a P. Kvapila

Tabulka

detail

Foto: Úvalské fotbalové mužstvo Stará dáma
Stojící zleva: M. Floch, P. Hönigsfeld, P. Tesař, P. Kvapil, T. Kvapil, I. Bareš
Klečící zleva: T. Petr, P. Chomát, J. Krčmář, O. Brusch
Jednotlivci shora: J. Kovalčin, T. Hanzlík, J. Trapek, R. Čihák

 

TJ Sokol Úvaly - pořád se něco děje

Sokol Vršovice "B" - TJ Sokol Úvaly
15 : 32 (4 : 15)
První zápas letošního ročníku Českého poháru v házené jsme v oslabené sestavě bez problémů vyhráli. Soupeř hraje nižší soutěž v pražském přeboru a tento rozdíl se na hřišti jednoznačně projevil. Stav byl vyrovnaný do 8. minuty 2:2, pak jsme dali 11 gólů za sebou a o našem postupu do další kola Českého poháru bylo rozhodnuto. Tam nás pravděpodobně čeká náš rival ve Středočeském kraji družstvo AŠ Mladá Boleslav. Branku po 7m hodu dal dokonce brankář "Pavouk" Opálka, což se mu naposled povedlo v žákovských kategoriích.
 


REKONSTRUKCE SOKOLOVNY

Rádi bychom vás informovali, že během prázdnin probíhá velká rekonstrukce hlavního sálu sokolovny. Tyto práce navazují na úplnou výměnu střešní krytiny, která byla provedena v závěru minulého roku. Nyní byl zbourán stávající strop, kterému opadávala omítka, a v době vydání tohoto čísla Života Úval se dokončuje montáž nového stropu, jeho zateplení a osvětlení sálu. Dále se opravuje střecha na podloubí, kterou zatékalo dovnitř. Na závěr budou vyměněny parkety na podlaze a celý sál vymalován. Všechny práce musí být dokončeny před začátkem školního roku, neboť sokolovna slouží zároveň jako tělocvična pro základní školu. Na celou akci vydatně přispívá Městský úřad Úvaly a část prací je prováděna svépomocí členy Sokola.

za TJ Sokol Jiří Dráb

 

Tenis club Úvaly v období duben - červenec 2006

Tak jako každý rok i letošní sezóna byla zahájena jarním úklidem areálu a úpravou dvorců. Dále byla dokončena rekonstrukce šaten a sociálního zařízení. Díky finanční dotaci MěÚ Úvaly, sponzorským příspěvkům firem (p. Krutský, p. Hlávka, p. Poledník, p. Husenský a další) a sponzorským darům a pracovnímu nasazení našich členů se podařilo vybudovat pro všechny zájemce o tenis zázemí, které oceňují i návštěvníci - členové mnohem větších tenisových oddílů.
Všem výše uvedeným děkujeme za pomoc, bez které bychom nemohli rekonstrukci provést.
Na základě usnesení valné hromady TC Úvaly byly realizovány následující změny:
trvalé uzamykání areálu s tím, že každý člen po splnění svých povinností (brigády + příspěvky) obdržel klíč od areálu,zřízení funkce správce, který kromě údržby a úklidu zajišťuje i pronájem dvorců hostům, především z řad mládeže.
V přípravě je ještě dokončení rezervačního systému obsazování dvorců pomocí hráčských známek.
Úpravy areálu včetně provozních změn přinesly zvýšený zájem nejen o hru, ale i o členství v TC Úvaly.
V oblasti sportovní činnosti proběhly 4 stěžejní akce:v soutěži "Buď fit" hrála 3 družstva dospělých, od května pokračovala dvakrát týdně tenisová škola pro školní mládež, v období květen - červen probíhala zkušebně i výuka tenisu pro předškolní děti "Mateřská tenisová školička", které se zúčastnilo 13 dětí. Na závěr školičky bylo uspořádáno soutěžní odpoledne. Děti předvedly svým rodičům nejen co se naučily s dřevěnými tenisovými pálkami, ale i ostatní dovednosti. Soutěžilo se v mnoha disciplínách (běh, hod na dálku, jízda na dětské motorce, hod na plechovky apod.). Všichni soutěžící obdrželi diplomy a malé suvenýry. Na závěr jsme všichni společně poseděli při opékání buřtů.
V tropických červencových vedrech uspořádala skupina tenisových nadšenců miniturnaj čtyřher. Sešlo se 5 dvojic a bylo hráno systémem na 1 set každý s každým. Ani zde nechybělo příjemné přátelské klání zakončené příjemným posezením všech účastníků.
Co plánujeme na druhou část sezóny:
Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor za účasti širší veřejnosti dne 2. 9. 2006,
zahájení "tenisové školy 2006 - 2007" pro děti od 6 do 7 let. Schůzka zájemců bude 5. 9. 2006 od 18 h v klubovně TC Úvaly,
"Posvícenský turnaj čtyřher" s posezením u krbu,
přebor jednotlivců TC Úvaly "Memoriál J. Švába" 1. 10. 2006.
V příjemném areálu jsou samozřejmě vítáni všichni zájemci o tenis. Na období prázdnin byl stanoven výhodný měsíční poplatek umožňující každodenní hru na dvorcích. Areál je možno využívat pro pořádání sportovních akcí ostatních sportovních oddílů a podniků v Úvalech. Bližší informace je možné lze získat u správce TC Úvaly (281 981 760 po 20. hodině).
Všichni zájemci, kteří mají chuť se honit s raketou za malým kulatým nesmyslem, jsou srdečně zváni do našeho areálu.

Za VVTC Úvaly Ing. Dušan Zahrádka, předseda

 

Hrst vzpomínek

(závěrečná část navazující na text v Životě Úval č. 6/2006)
Zmíním se jen letmo ještě o jiných sportech. Snaha zavésti trvale lehkou atletiku ztroskotala pro nedostatek finančních prostředků a pěstovala se jen příležitostně. Popudem byla první sportovní slavnost. K zpestření programu bylo vyjednáno lehkoatletické utkání S. K. - Sokol a Skauti Úvaly a pořádán přespolní běh. Byly opatřeny oštěp, disk, tyče na skok, nalajnovány běžecké dráhy a několik týdnů se pilně trénovalo, závodili Rosa, Týbl, Stiebitz, Sokol, Krejcárek, Paul a jiní. I o dalších slavnostech byla pořádána lehkoatletická utkání, tak, tuším, na druhé utkání Úvaly - Český Brod; Úvaly zastupovali atleti S. K. a Sokola. Pak se pěstovala atletika jen jako doplněk fotbalových tréninků a jen Pepík Paul se jí soustavně věnoval a dosáhl význačných úspěchů.
Při první slavnosti byly pořádány poprvé cyklistické závody Stříbrňák - Brod - Stříbrňák, jejichž iniciátorem byl inž. Hanuš Vojta, který si k závodům zvláště opatřil závodní galusky.
Značných úspěchů dosáhl tennis. Z kapitálu, opatřeného členskými příspěvky a půjčkou, byly zřízeny za odborného vedení inž. Bóži Pauleho dva pěkné dvorce, jejichž předchůdcem bylo fotbalové hřiště, kde lajny nahrazovaly prosté čáry, sítě pak dva klacky s provázkem.
Dalším odborem, který vznikl brzy po mém příchodu, byl šachový odbor, který pořádal každoročně klubové turnaje, simultánky (mistr Formánek) a utkání s cizími kluby s pěknými výsledky.
Rovněž házenou nutno uvést mezi prvými sporty, pěstovanými klubem. Byla to dámská házená, která byla provozována se zdárnými výsledky ještě před mým příchodem. Po mém příchodu dály se pokusy házenou znovu přivést k životu, nezdařily se však a házená zanikla, aby opět na kratší dobu oživla jako mužská házená.
Mimo rámec klubu se počal hráti lední hockey, nejprve jen bandy. Tento druh byl volen jako lacinější, stačil kulatý míč a hůl nahrazovala zakřivená větev. Hrávaly se jen příležitostně cvičné zápasy za účasti Pepíka Martinovského, Pepíka Kouby, Míly Procházky, Pepíka Štibingra, inž. Pauleho, bratra a mne a též se krasobruslilo.
I lyžařina se v Úvalech v počátcích klubu provozovala členy klubu, a to Hanušem Vojtou a Karlem Stiebitzem v háji pod kostelem, na lyžích, zapůjčených vysokoškolským sportem.
Později byl hrán v zimních měsících členy tennisového odboru table-tennis, byla pořádána i utkání s jinými kluby.
Z tohoto zběžného pohledu jest patrno, že sportovní činnost klubu byla značná. Byla zde snaha, aby sportovní život klubu byl bohatý a poskytoval členstvu možnost všestranné sportovní činnosti. Tato snaha narážela však na překážky hlavně finančního rázu, takže se nepodařilo přes obětavost členstva uskutečniti v plné a dokonalé míře vše, co si vedení klubu již od počátku přálo. Teprve během času, když Úvaly rostly, přibývalo členstva, jeho výkonnosti a snahy klubu byly lépe chápány, podařilo se mnohé z plánů uskutečniti.
Pokud se klubového života týče, nebyl vždy bez nesouladu, jak ani jinak býti nemůže. Nesoulad neměl však dlouhého trvání a vážnějšího rázu ani následků. Jinak přinesl klubovní život mně a zajisté i ostatním členům mnoho krásného a cenného nejen po stránce sportovní, nýbrž i duševní. Vzpomínám jenom soudržnosti členstva, které překonalo svou obětavou prací pro celek počáteční překážky a nesnáze a dopracovalo se dnešního stavu. Právě tyto překážky a nesnáze sdružovaly členstvo bez rozdílu stavovské a politické příslušnosti k výkonům pro dobro klubu a tato spolupráce vytvořovala kamarádské ovzduší, ve kterém se tak radostně žilo a zapomínalo na životní trudy. Bývalo milo poseděti po zápase v družné zábavě v hotelu "Pod věží", kde se kritisovaly výkony, překonávala hořkost proher a jásalo nad vítězstvím, budovaly nové plány a přetřásaly sportovní události mezi tábory Sparťanů a Slávistů.
S. K. Úvaly přeji k dalšímu jeho trvání, aby zdárně prospíval a aby se snažil dospěti výše k dokonalosti, členstvu jeho, aby bylo vždy pamětlivo hesla sportu "Vše pro celek a dobro klubu!"

Dr. Vladislav Peřina

(Ze sborníku Dvacet let S. K. Úvaly, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti 20. výročí založení tohoto sportovního klubu)
 

 

C Í R K E V

Jak pokračujeme?

V podzimních měsících r. 2005 jsme informovali o záměrech oprav v kostele Zvěstování Panny Marie v Úvalech, byla připojena prosba o nutnou finanční pomoc pro tuto nákladnou činnost pro budoucí období.
Prvním krokem, který jsme udělali, byl uskutečněn nákup dřeva na zhotovení replik kostelních lavic z doby baroka. Po dohodě s Ústavem památkové péče jsme došli ke konečné fázi, jak budou lavice po zhotovení vypadat.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří jste již přispěli finančními dary na tento záměr. Práce na zhotovení čtrnácti lavic se již začaly, je však potřeba další pomoc pro nákup impregnace, mořidel, laků a na zaplacení práce na výrobě lavic.
Finanční pomoc vás všech je v této záležitosti nezbytná. Pomozte nám nalézt a oslovit nové sponzory. Pro někoho, kdo je třeba i mimo církev, to může být způsob, jak vyjádřit vztah k duchovním hodnotám.
Tyto věci pořizujeme z vlastních sbírek, tak jak každý může nebo cítí potřebu pomoci mít zásluhu na něčem, co zde bude v tomto případě možných dalších 300 let sloužit následujícím generacím.
Touto cestou takto oslovujeme vás všechny, komu tento článek přijde do rukou, pomozte prosím, každý finanční příspěvek je pro nás velkým darem.
Naše městečko nemá jinou takto vzácnou památku po našich předcích, chceme obnovami vytvořit důstojný stánek Boží a také důstojné a vzhledné místo pro duševní odpočinek, velmi důležité i pro ekumenické setkávání církví, místo pro příjemné hudební zážitky konaných koncertů /jedna drobná informace: pokud to nevíte, úvalský kostelíček má velmi slušnou akustiku/.
Do našeho klenotu vstupují lidé, kteří se svým uměním, koncertními vystoupeními, se svým programem sjezdili již mnoho míst, mají možnost srovnávat, a jak na ně asi působí již špatně sloužící lavice, oloupané zdivo? A jak v zimě, když je v kostelním prostředí tak velká zima, že se tam nedá vydržet a stává se prakticky na pohodové akce kulturních zážitků nepoužitelným.
Vnitřnímu interiéru, tak aby to bylo místo vzhledné, plné pohody pro toho, kdo vstoupí, je nutné pomoci včas … je to nakonec vizitka nás všech, kteří zde žijeme!
Jednotlivci i společnosti mohou přispět na účet farnosti. V případě zájmu poskytneme darovací smlouvu, lze ji uplatnit jako nárok na odpočet ze základu daně. Další možností je přispět přímo osobně v kostele, kde je rovněž konaná sbírka.
Za každou finanční pomoc srdečně děkujeme. Přejme si společně, abychom byli vždy ochotni pamatovat i na to, že po nás zde budou žít další generace a budou mít to, co jim zde zanecháme.

Farní společenství v Úvalech
Římskokatolická farnost v Úvalech,
nám. Arnošta z Pardubic č. 45, 250 82 Úvaly

Účet farnosti:
Česká spořitelna a.s. Úvaly
číslo účtu: 0424942309/0800
variabilní symbol: 43751148
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: 45

Zveme Vás na naše farní setkání růžence, litanií a adorací - každý pátek v 15 hodin.
 


100. výročí příchodu P. Aloise Dostála do Úval

P. Alois Dostál se narodil 2. července 1858 v Kvasinách. Gymnázium vystudoval u piaristů v Rychnově nad Kněžnou. Bohosloví studoval v Praze. Po svém vysvěcení nastoupil jako kaplan do Horního Stupna u Radnic. Již v době svých studií začal být literárně činný. Psal do Blahověsta, Pražského týdeníku, Zábavných listů, Čecha i různých kalendářů. Přispíval také do Studentských listů. Na svém prvním kněžském působišti psal povídky ze života i z historie. Přispíval do Plzeňských listů a Plzeňského obzoru. Po sedmiletém kaplanství dostal v roce 1890 faru ve Velizi na Křivoklátsku. Zde dlouho nepobyl a roku 1895 se stěhoval do Křečovic na Neveklovsku. Zde pak kromě povídek napsal i několik divadelních her pro mládež. Kvůli velikému vyčerpání z přepracovanosti (farnost měla 13 přifařených obcí a P. Dostál zde byl sám) zažádal o faru v Úvalech, kterou obdržel a 1. června 1906 se přistěhoval. Na tomto místě vzniklo nejvíce jeho literárních prací. Kromě svých kněžských povinností se účastnil veškerého společenského a kulturního života obce. Řídil dramatický odbor Ústřední matice školské a napsal i několik her, z nichž většina byla předvedena na scénách v Úvalech. Hrál divadlo s ochotníky i s dětmi, zpíval ve sboru "Smetana", literárně přispíval do Matice české i do českého vlasteneckého časopisu Hlas, vydávaného pro krajany ve Spojených státech. Zároveň působil nějaký čas jako redaktor časopisu Vlast. P. Dostál je také autorem první knihy o Úvalech z r. 1914 pod názvem "Ouvaly".
P. Alois Dostál prožil spolu s katechetou P. Kydlíčkem v Úvalech i bouřlivé roky po vzniku samostatného Československa. Díky jeho uvážlivému postoji a vybudovanému postavení v úvalské společnosti proběhly tyto roky masového odporu proti církvi až na některé výjimky relativně v klidu v porovnání s jinými lokalitami. Jeho zásluhou nebyla zničena socha Jana Nepomuckého, mylně považovaná za symbol pobělohorské rekatolizace a byla přemístěna z náměstí na tolerované místo u kostela.
Pro ilustraci, jak byl P. Dostál u věřících oblíben, zmíním následující příklad:
8. červenec 1923 byl pro úvalskou farnost slavnostní. V tento den dovršil úvalský farář a spisovatel P. Alois Dostál 40 let svého kněžství. Farníci připravili jubilantovi důstojnou oslavu, kterou rozdělili na tři části: oslavu kněžství v kostele, oslavu 65. narozenin venku u kříže a oslavu 45ti let literární činnosti odpoledním koncertem. Vzhledem ke známé skromnosti pana faráře se vše připravovalo tajně, aby oslavenec vůbec neměl potuchy, že se něco chystá.
Oslavy začaly už v kostele při mši sv. v 1/2 9. ráno. O zvýšení lesku této slavnosti se zasloužil i známý hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster svojí virtuózní hrou na varhany a jeho manželka, pěvkyně bývalé dvorní opery paní Lautererová, svým přednesem Ave Maria. J. B. Foerster totiž trávil v létech 1924-26 letní prázdniny u přátel v Úvalech a při té příležitosti chodil občas v neděli hrát do kostela na varhany.
Na konci bohoslužby, po chvalozpěvu "Bože, chválíme Tebe", vyšel průvod ke svěcení kříže. Mohutnost tohoto průvodu zaskočila všechny, kteří očekávali, že z celé oslavy bude fiasko. Vydařil se i odpolední koncert, kdy jubilantovi na uvítanou zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše.
Celá oslava dopadla nad očekávání a byla tak účinnou odpovědí na všechny štvanice, které byly proti panu faráři až dosud podniknuty, jak píše ve farní knize katecheta P. Kydlíček.
I jeho kněžské práci se dostalo ocenění u církevních nadřízených. Dne 1. února 1927 byl farář P. Alois Dostál jmenován pražským arcibiskupem Františkem Kordačem sekretářem českobrodského vikariátu a rok na to, při příležitosti svých 70. narozenin, byl jmenován čestným radou pražské arcibiskupské konzistoře. 2. srpna pak dostal ke svému životnímu jubileu blahopřání Ministerstva školství a národní osvěty. Rok 1933 byl opět jubilejním rokem P. Dostála. Slavil své 75. narozeniny a zároveň 45 let kněžství. U příležitosti tohoto životního a kněžského jubilea si velmi přál zanechat v úvalském kostele nějakou památku. Nakonec se rozhodl věnovat kostelu 2 zvony jako náhradu za ony zrekvírované ve světové válce. K naplnění tohoto přání však došlo až o rok později, kdy tyto zvony byly ulity.
Větší zvon, vážící 207 kg, nesl reliéf zvěstování P. Marii s nápisem "Anděl Páně zvěstoval P. Marii". Menší zvon, vážící 147 kg, měl reliéfy sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha a nesl nápis "Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte".
Svěcení zvonů vykonal na Boží hod svatodušní 20. května 1934 konzistorní rada P. Jan Houdek, farář z blízkých Vyšehořovic, osobní přítel P. Dostála.
Radost z nových zvonů byla poněkud zkalena nemocí pana faráře Dostála. Jen s námahou vydržel obřad svěcení a musel se hodně přemáhat. Došlo u něj k postupnému rozvoji mozkové mrtvice. V úterý svatodušní musel ulehnout. 5. června byl převezen do českobrodské nemocnice, kde o něj bylo postaráno přece jen lépe, než na faře. Přes všechnu péči se u něj 13. června odpoledne dostavil nový záchvat mrtvice a P. Alois Dostál v 16,45 zaopatřen svátostmi zemřel. A tak toho dne navečer zněly zvony, které oznamovaly, že jejich dárce se odebral na věčnost. Byl první, komu tyto zvony zvonily hodinku, hrany i při pohřbu.
Pohřeb P. Aloise Dostála se konal 16. června 1934 odpoledne za účasti 32 kněží. Pohřbu se zúčastnili také všichni žáci úvalských škol se svými učiteli. Věřících bylo veliké množství, protože díky svému dlouhému působení byl P. Dostál velmi známý a u lidí oblíben.
Při hodnocení jeho významu nelze pominouti, že patřil pro svoji péči o duchovní i národně kulturní hodnoty mezi nejmladší generaci kněží-buditelů, kteří přispívali v místním měřítku k udržení a prohlubování české národní identity.

Ing. Pečený

 

5 let zpívání Komorního sboru CHRISTI Úvaly

V letošním roce si v těchto letních měsících připomíná Komorní sbor CHRISTI Úvaly již pět let svého zpívání. Za tu dobu sbor pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného a s doprovodem na klávesy Mgr. Evy Nádeníčkové odzpíval desítky koncertů a vystoupení nejen v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze, v Jílovém u Prahy a v Českém Brodě. Každoročním vyvrcholením činnosti sboru je jeho účast na Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Kdo se nenechal odradit vedrem, leností, únavou, případně tisícem jiných důvodů a přišel ve středu 5. července vpodvečer do chrámu sv. Mikuláše v Praze (a úvalských posluchačů nebylo málo), byl odměněn zážitkem z kategorie těch nezapomenutelných: konal se zde 7. ročník Festivalu duchovní hudby. Zcela zaplněný chrám, rozzářený letním sluncem, zvučel po více než dvě hodiny tím nejkrásnějším zpěvem, prodchnutým vroucí vírou a dech beroucí radostí. Tohle bylo nad všechny telenovely, thrillery a fotbalové přenosy, ale třeba i nad drtivou většinu profesionální hudební produkce vážné hudby. A tak vedle úspěšného vystoupení našeho sboru, zpestřeného skvělým sólovým vystoupením Marty Ženaté, zde účinkovali takoví zkušení partneři jako Komorní sbor Resonance Praha, Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo Praha-Kolovraty, Smíšený pěvecký sbor CČSH Chrudim, Chorus Angelicus Kostelec nad Černými Lesy, Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra z Příbrami, Happy Day Quintet Praha a West Vallay Masterwork Chorale z USA.
Ale již od září začíná sbor CHRISTI připravovat nácvik repertoáru pro letošní adventní koncerty v Praze, v Hradešíně, v Úvalech, ve Škvorci a v Českém Brodě, které proběhnou od konce listopadu do poloviny prosince.
Určitě mi dáte za pravdu, že žijeme v uspěchané době a život každého z nás je převážně naplněn starostmi, neklidem a stresem. Mnohdy v tom spěchu ani nevnímáme, jak rychle náš čas plyne. Naše všední dny se neustále opakují v nekonečném koloběhu práce a shonu. Máme málo času sami pro sebe, pro své myšlenky, pro své záliby.
Proto je třeba se občas alespoň na chvíli zastavit, rozhlédnout se a vnímat svět. Pak máme šanci zjistit, že ve světě kolem nás je, kromě toho zlého a nepříjemného, i mnoho dobrého.
Takovým příjemným zastavením chce být i pěvecká činnost našeho Komorního sboru CHRISTI Úvaly. Říká se, že hudba léčí duši, že má tu moc naplnit naše srdce pokojem a radostí, krásou a dobrotou. Víte, že v hudbě existuje mnoho různých stylů, ale umění léčit duši se asi nejvíce týká právě duchovní hudby.
Velice rád bych chtěl pozvat ke zpívání do našeho sboru, kde vládne atmosféra přátelství a dobré pohody, všechny zájemce o sborové zpívání bez jakýchkoliv požadavků. Zkoušky se konají v pondělí od 18 hodin na faře CČSH v Úvalech, Pražská 180. Případní zájemci mě mohou kontaktovat i na tel. č. 607120385.
Byl bych rád, aby práce ve sboru CHRISTI, při zpívání duchovní hudby, vás přiměla ke zpomalení životního tempa a dala vám možnost se v klidu zastavit, vydechnout a do dalšího životního běhu nabrat nové síly.

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí Komorního sboru CHRISTI

 
 

H I S T O R I E

Prusové na Škvorecku rok 1866

Letos v červenci uplynulo plných 140 let od okupace zdejší krajiny pruskými vojsky. Když Prusové zvítězili roku 1866 nad "domácím" Rakouskem u Hradce Králové, rychle se po bitvě strategicky přesunuli blíže do nitra Čech k Praze. Ještě 3. července ustupovali Rakušané přes Kolín, kde se o dva dny později obsadilo 20 000 mužů 6. velitelského pluku pruského hraběte z Münsteru. Ten žádal, aby Kolínští neprodleně připravili pro jeho vojsko 300 kusů hovězího dobytka, 25 koní, 2 500 q mouky, 500 kg kávy a další provianty - to vše pod pokutou 50 000 zlatých. Na hraběte měšťané vzpomínali jako na člověka zpupného a arogantního, který prohlásil, že mají Kolínští veliké štěstí, že nezničili most přes Labe, jinak by je čekala vysoká daň. Münsterovy oddíly 8. července odtáhly na jih.
Ale jak to vypadalo na panství Škvoreckém? Z jednotlivých vesnic zdejšího panství se zpráv o pruské okupaci roku 1866 mnoho nedochovalo. Naproti tomu jsou nám ale známy vzpomínky starých pamětníků, které jsou pro nás rovněž důležité a dokreslují celou událost tam, kde kroniky tiše mlčí 1). Z mnohých míst byly podávány zoufalé zprávy o tom, jak "Prajzi" jen rabují vesnice grunt po gruntu a mnohý rychtář si jen bezradně láme hlavu, kdy rebelie cizích vojsk dojdou konce. Ti museli okupantům ustavičně shánět potraviny, slibovat a přísahat jim nemožné. Politické úřady přestaly fungovat, četníci se z obcí kamsi vytratili a všechna tíha problémů zůstala na starostech obce. Vojáci s koňmi byli ubytováni po staveních v každé vesnici. Jinak tomu nebylo ani na panstvích knížete Jana z Liechtensteinu v oblasti Škvorec, Uhřiněves, Kostelec nad Černými lesy a Kounice.
Na Hradešíně vypravovala paní Kopecké krosnářka: "Když r. 1866 nastala válka, brodští úředníci sebrali listiny a odvezli je na hradešínskou faru (tehdy byl farářem Josef Sucháň). Dávali uši k zemi a poslouchali dusot koní. Očekávali Prusy od Českého Brodu. Oni se však najednou přihrnuli od Masojed! Usadili se na kopci, poráželi dobytek, sekali maso a pekli. Z dlouhé chvíle bili šavlemi do vrat a do plotů. Za několik dní odtáhli."
O žních r. 1866 v Přišimasech se strachem očekávali, kdy přijdou Prusové i sem. Babička Jenšovská vyprávěla: "Jednou odpoledne, v době pilné práce, se ozval rachot bubnů a Prajzi stáli na návsi! Ve chvilce se rozběhli po staveních a již se tu a tam ozval nářek slípek, až dosud bezstarostně si hrabajících. Mnohým sedlákům a selkám se domů z polí ani nechtělo, ale starost, jak to u nich ve stavení vypadá, jim nedala. Kdo se však domů nevracel, to byli svobodní hoši. Rozutekli se a schovávali se v lese a v blízkých skalách, neboť Prajze předcházela zvěst, že odvádějí mladé hochy. Do úkrytů jim pak rodiče tajně posílali jísti. Ale Prajzi nebyli tak zlí, jak se o nich povídalo. Kde se jich nebáli a před nimi se neschovávali, dostali od nich rýže, kávy a jiných zásob, kterých měli Prajzi dost.
Největší pobouření bylo první den večer, když se zvonilo klekání. Sotva se ozval zvon, vyzývající k modlitbě, již se rozrachotil i buben na břiše zarostlého Prajze a nepřátelské vojsko se zbraní se sbíhalo, připraveno k boji. Domnívali se totiž, že se lidé zvonem svolávají, aby je vypudili. Marně jim to lidé vykládali, marně posunky dávali najevo, že nikdo na odpor nepomýšlí. Němec Čechu nerozuměl. Naštěstí přišel tehdejší pan řídící učitel Vorlíček, který jim německy všechno vysvětlil. Potom se teprve rozešli a za několik dní opustili naši obec navždy."
Z ústního vypravování Augustina Klána: "Když Prušáci zvítězili u Hradce, přišel ten oddíl do Doubku, kde byli ubytováni 13 dní po staveních. Sotvaže lidé uslyšeli, že Prušáci jdou do vsi, sebrali, kde co mohli a utekli do blízkých lesů. Prušáci je přivedli zpět a slíbili, že jim ničeho neudělají. Také si skutečně vedli jako doma a byli velice hodní, takže jim Doubečtí brzy přivykli. Paní Tůmová vypravuje, že byla tenkrát ještě v peřince a že jí Prušáci často chovali. Aby nebyla Prušákům dlouhá chvíle, scházeli se každý den u žida Hellera, který měl vinopalnu a kořalnu tam, kde je dnes hostinec Ledašilův. U něho dlouho přes půlnoc hráli na tahací harmoniku a vesele tančili, čehož se účastnili i Doubečtí."
V Limuzích z vyprávění babičky Soukupové: "V roce 1866 sloužila babička Soukupová v Limuzích u Hoznourů. Toho roku ve žních přitáhli Prajzi. Byli zarostlí a šel z nich strach. V každé chalupě jich bylo několik. Lidé s nimi dobře vycházeli. Druhý den si sehnali nějaké hudební nástroje a pořádali muziku. Poněvadž jim chyběly tanečnice, chytali po vsi děvčata i mladé ženy a tahali je násilím do hospody, kde chtěj nechtěj musily s vojáky tancovat. Babička po celou tu dobu, co byli Prajzi ve vsi ubytováni, byla schována ve sklepě. Když odtáhli, tu teprve bylo mezi děvčaty vypravování, jak která měla z Prajzů strach."
Když konečně Prusové odtáhli, řádil po celém kraji horší nepřítel - cholera, která hubila černou rukou i na zdejších panstvích. V Kounicích pohřbívali 21. října 1866 dvanáctkrát. Celkem zde cholera zabila 68 osob a v Úvalech 16. V Kozojedech bylo 26 mrtvých. Ve Škvorci byl dokonce zřízen cholerový hřbitov - takové byly důsledky několikadenní pruské okupace.
1) Vzpomínky starých pamětníků byly otištěny v regionálním časopisu "Pod Lipany III." z roku 1924 na stranách 166-172.

Jan Psota ml.

 

Úvaly a válka 1866 ještě jednou

Pod názvem "Úvaly a prusko-rakouská válka roku 1866" jsem psal v minulém čísle Života Úval o okupaci Úval pruskými vojáky a o tom, jak bylo postiženo naše městečko, resp. jeho konkrétní občané. Vše bylo tenkrát dokumentováno vedením obce. Na 70 takových konkrétních dokladů vedených tehdejším starostou a 1. konšelem bylo před dvěma lety nalezeno zaprášených, pošpiněných a zubem času poškozených (i myšmi) pod jednou z radničních skříní v čp. 95, se kterou se desítky let nehýbalo. Šťastným nálezem těchto dokladů máme dnes možnost se seznámit s tehdejší situací v městečku Úvaly zcela konkrétně po jednotlivých dnech ve dvou okupačních měsících v červenci a srpnu 1866. Ukázku jednoho z takovýchto vzácných dokumentů dnes přinášíme.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval