www.mestouvaly.cz/zivotuval 

9/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

Školní budovy v Úvalech

FOTOGRAFIE POUZE V TIŠTĚNÉ VERZI

Foto: Budova bývalé měšťanské školy
Foto: Objekt školy z roku 1884
Foto: Speciální škola
Foto: Nejmenší školní budova, nazývaná Domeček
Foto Ing. V. Procházka
Foto: Návrh přístavby školní jídelny, tělocvičny a několika učeben

 

K A M   A   K D Y

9. - 10. 9.
Úvalské posvícení
nám. Arnošta z Pardubic a hřiště pod sokolovnou

9. 9.
Slavnostní rozvinutí vlajky města
nám. Arnošta z Pardubic 13.30 h

9. 9.
Hradešínské procesí
socha sv. Donáta, kostel v Hradešíně viz. dále

16. 9.
Tak trochu úlet
MDDM 10 h

21. 9.
Veřejné zasedání zastupitelstva města
DPS 18 h

23. 9.
Region. mistrovství ve vyndavání ježka z klece
MDDM 10 h

23. 9.
Klíč od Karamelové věže
skautský areál 14 h

23. 9.
Václavské odpoledne
DPS 14 h

24. 9.
Setkání členů taneční skupiny Rytmus
sokolovna 14 h

30. 9.
Košíkářský kurs
MDDM viz dále

5. 10.
Předvolební úvalský kulatý stůl
DPS 18 h
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

- Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na služební byt pro pedagogické pracovníky v ul. P. Velikého 1347 pro Mgr. Luboše Volka a pana Bc. Petra Daňka a dále na služební byt v čp. 7, nám. Arnošta z Pardubic, pro paní Mgr. Lenku Pokornou na dobu určitou.
- Rada města nesouhlasila s prominutím měsíčního nájmu paní Čápové, nám. Svobody 1570, z důvodu provádění oprav.
- Rada města souhlasila na základě žádosti SK Úvaly s využitím částky 60 tis. Kč z přiděleného finančního příspěvku na úpravu trávníku. Dále souhlasila s nabídkou SK Úvaly na možnost umístění propagační tabule a vlajky města na plochu fotbalového hřiště.
- Rada města souhlasila se zařazením projektové přípravy výstavby vodovodu a splaškové kanalizace v ul. Pražské v úseku mezi ulicemi Žižkova a Raisova do rozpočtu města 2007.
- Rada města požádala o prověření dopravní obslužnosti o víkendech v okrajových čtvrtích a zpracování stručného přehledu celkové dopravní obslužnosti autobusovými linkami v Úvalech.
- Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravy parkovacích pruhů po obou stranách Husovy ul. firmě Toman (dodavatel rekonstrukce chodníku v Husově ul.), požaduje ale snížení nákladů tím, že vyfrézovaný materiál bude použit v rámci Úval. Zároveň souhlasila principielně s nabídkou firmy Toman na úsporu prostředků změnou prvků městského mobiliáře v ulici Husova oproti původnímu návrhu, ale navrhovaný mobiliář musí zodpovědný pracovník MěÚ před jeho umístěním vidět a odsouhlasit. Na návrh p. Kroutila uložila zjistit možnost změny sloupů veřejného osvětlení v ulici Husova.
- Rada města se zabývala plochami na parkování aut v návaznosti na provoz koupaliště. Byly navrženy dvě možnosti, které je třeba prověřit.
- Rada města souhlasila s provedením kompletních prací na instalaci termohlavic ve zdravotním středisku Úvaly panem Liborem Prchalem dle nabídky, cena 50 675,-Kč + DPH. Pokud legislativa umožňuje přeúčtovat tyto náklady nájemníkům, rada požaduje toto učinit.
- Rada města souhlasila s provedením chybějící dokumentace skutečného stavu, prohlídek a zpracováním manuálů u kotelen městských objektů firmou Ing. Hájek, cena 65 300,- Kč. Dále souhlasí s provedením revizí těchto kotelen firmou Procházková, cena 15 550,-Kč. Výdaje budou čerpány z jednotlivých kapitol stávajícího rozpočtu.
- Rada města rozhodla z důvodu odmítnutí reklamace povrchu v ul. Na Spojce dodavatelem stavby o předání celé záležitosti právnímu zástupci města.
- Rada města souhlasila s provedením oprav komínů ve Škvorecké ulici č.p.105 dle revizní zprávy.
- Rada města souhlasila s výměnou podlahové krytiny v základní škole v rozsahu 139 m2. Výměna bude provedena v rámci rozpočtu.
- Rada města požádala o další informace k neuznané reklamaci uplatňované u dodavatele projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulici Škvorecká (firma Hydroprojekt).
- Rada města souhlasila s provedením oprav dvou sociálních zařízení v MŠ Kollárova a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Instalatérské a topenářské práce Prchal dle předložené nabídky. Souhlasila také s provedením dalších drobných oprav v rámci rozpočtu. Dále souhlasila se zařazením opravy terasy do plánu oprav roku 2007.
- Rada města souhlasila s provedením úprav pro požární bezpečnost objektu Tesko domečku v rámci rozpočtu. Pro příští rok doporučila zvýšení kapacity WC jejich dostavbou.
- Rada města nesouhlasila s nabídkou firmy VCES na odvoz zeminy vzniklé vyčištěním rýhy po kanalizaci v ul. Chorvatská. Dle podepsané dohody mělo město zajistit pouze ruční dočištění asfaltových ploch. Ulice Chorvatská byla zničena stavbou firmy Čechoslávie a měla být uvedena do původního stavu. Město odvoz zeminy nebude hradit.
- Členové rady města Ing. Horová, p. Kroutil, Ing. Krutský a p. Stemberg velmi ostře kritizovali skutečnost, že přestože většina investic byla schválena již na přelomu roku 2005/06, dochází neustále k neúměrným časovým prodlevám. Týká se např. opravy chodníku Husova - stavba měla proběhnout o prázdninách, začne však až v polovině srpna bude probíhat i během září. Dalším příkladem je oprava WC ve škole - mělo být na jaře připraveno a provedeno o prázdninách. Teprve na konci července je vybírán dodavatel.
K obdobnému skluzu při opravách v ZŠ navíc došlo také v loňském roce.
Radní požadují písemné stanovisko vedoucí odboru investic, případně tajemnice.
- Rada města souhlasila s provedením oprav elektroinstalací v objektech města. Jednotlivé drobné úpravy provedou pracovníci VPS, ostatní firma p. Junka. Rada uložila prověřit, zda je možné tyto opravy rozúčtovat nájemcům, a pokud tomu tak je, pak této možnosti využít. Rada města nesouhlasila s navyšováním rozpočtu na tento účel. Nejedná se o havárie a drobné opravy musí být prováděny v rámci schválených výdajů.
- Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Pohl, jehož předmětem je změna dlouhodobé bankovní záruky na několik ročních záruk. V čl.10, odst. 10.1 musí být změněna doba překryvu záruk z navrhovaných 14 na 30 dní.
- Rada města souhlasila s návrhem stanoviska města ke kolaudaci inženýrských sítí v lokalitě Chorvatská v následujícím znění: "Město souhlasí s kolaudací inženýrských sítí a jejich převzetím do majetku města po vybudování komunikací a prohlídce díla správcem (VaK Ml. Boleslav, město Úvaly) s tím, že případné zjištěné závady budou odstraněny na náklady předávajícího."
- Rada města požádala na příští jednání předložit stanovisko majitelek pozemku sousedícího s p.č 3288 o výměře 782 m2 (zahrada u ulice Šámalova) v záležitosti odprodeje pozemku. Dále informaci o jednání o případné směně pozemků města s majitelem pozemku p.č. 538 panem Kučerou. Jedná se o směnu části tohoto pozemku z důvodu plánované výstavby chodníku v lokalitě Slovany.
- Pan starosta informoval radu, že Ing. Krutský podal námitky v rámci kolaudačního řízení na inženýrské sítě v lokalitě Chorvatská, které mohou mít za následek podstatné zdržení vybudování dešťové kanalizace (investor je město) v ulici Chorvatská.
- Rada města nesouhlasila s umístěním reklamních tabulí firmy VAPAS podél silnice I/12.
- Rada města souhlasila s vybudováním přípojek inženýrských sítí pro pozemek pí Menšíkové na základě její žádosti takto: vodovod, plynovod a elektřina z ulice Smetanovy, splašková kanalizace do řadu pod obslužnou komunikací. Příjezd musí být mimo obslužnou komunikaci. Toto stanovisko je konečné a neměnné.
- Pan starosta přednesl radě poslední návrhy p. Řezníčka (podané pouze ústně). Za souhlas s vedením splaškové kanalizace po svém pozemku (věcné břemeno) a ustoupení budovy čp. 65 v Riegerově ulici o 2 m pro zřízení širšího chodníku požaduje bezplatný pronájem sklepních prostor pod budovou Multitecu, přenechání objektu garáží v zahradě za budovou Multitecu a souhlas města s navýšením čp. 65 o další (tj. třetí) patro. Rada města s tímto návrhem nesouhlasila a navrhla vyčíslit hodnotu věcného břemene a pozemku pro chodník.
- Na mimořádném jednání rada města schválila rozložení rekonstrukce WC v historickém křídle budovy ZŠ do 2 etap a delšího časového období. Rovněž schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou KLaN dle předložené nabídky. V roce 2006 dojde k opravě sociálního zařízení v prvním patře.

Věra Hejtíková, tajemnice MěÚ

 

Pozvánka

na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města, č. 03/2006,
které se bude konat ve čtvrtek 21. září 2006 v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti rady města,
2) Majetkoprávní záležitosti,
3) Úprava rozpočtu na rok 2006,
4) Různé,
5) Připomínky, náměty členů zastupitelstva,
6) Připomínky, náměty občanů.

Ing. Ivan Černý v.r., starosta města

 

Pozvánka k úvalskému kulatému stolu

Termín voleb do zastupitelstva města se rychle blíží, volby budou 20. a 21. října t.r.
O přízeň úvalských občanů - voličů bude usilovat 5 volebních stran, které kromě vlastních předvolebních setkání se dohodly na společné akci Úvalský kulatý (hranatý) stůl, která se bude konat ve čtvrtek 5. října od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Zástupci stran, které podaly v Úvalech kandidátku, budou diskutovat o našem městě a zejména odpovídat na dotazy občanů.

Všechny úvalské občany zvou představitelé:
Občanské demokratické strany,
Komunistické strany Čech a Moravy,
Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval - NOVÁ ŠANCE,
Sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly,
Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Úvaly.
 


Nové autobusové spojení s Prahou

S platností od pondělí 4. září t. r. bude zařazena do dopravní obslužnosti Úval nová linka Ropidu č. 330.
Trasa je z Úval žel. stanice směrem přes Újezd nad Lesy, Koloděje a Dubeček na metro A Depo Hostivař, a to v pracovních dnech 5 spojení denně obousměrně. Odjezdy z Úval jsou dle jízdního řádu stanoveny takto: 4.59, 7.09, 9.29, 11.59 a 14.33. Informace o odjezdech autobusů je předběžná, je nutné si ji ověřit na jízdním řádu na stojanu linky u nádraží.

odbor investic

 

Kolaudace vodovodu v Radlické čtvrti

- sdělení k výstavbě vodovodních přípojek
Odbor investic MěÚ sděluje obyvatelům v Radlické čtvrti, že Městským úřadem Brandýs n. L., odborem životního prostředí, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu vodovodu v této čtvrti. Rozhodnutí nabylo právní moci. Předmětem stavby bylo uložení hlavního vodovodního řadu. Zájemci si mohou začít vyřizovat vlastní vodovodní přípojku ke své nemovitosti, a to včetně její veřejné části. Je nutno dodržet následující postup: Nechat si zpracovat projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení na SÚ Úvaly, na odboru investic požádat o vstup do komunikace- tzn. zvláštní užívání komunikací a pak na vlastní náklady provést veřejnou i domovní část vodovodní přípojky a po realizaci stavby požádat SÚ o kolaudaci.

odbor investic

 

Na závěr volebního období

Předpokládal jsem, že na konci tohoto volebního období provedeme zhodnocení, co se podařilo a naopak, společně za vedení města, popřípadě za radu města. Článek paní místostarostky v minulém ŽÚ mě vyvedl z omylu. Ačkoliv to na začátku svého psaní popírá, článek zejména v části, která dramaticky a s nadsázkou popisuje finanční situaci města na konci roku 2002 a v roce 2003, už zapadá do předvolebního boje. K zadlužení města a k jeho řešení v roce 2003 jsem se podrobně vyjadřoval v ŽÚ č. 8/2005. Takže jen dvě poznámky. Více než půl roku trápení se špatnou finanční situací jsme si mohli ušetřit, kdybychom v květnu 2003 vybrali nabídku BGM holdingu na koupi pozemků na Slovanech. Místo toho jsme se nechali zlákat nabídkou nepatrně vyšší, ale jak se záhy ukázalo, nabídkou neseriózní, kterou jsme po dalším jednání museli odmítnout. Shánění jiného kupce potom trvalo až do konce roku 2003. I přesto, že město bylo ve špatné finanční situaci, jsme v červenci 2003 byli schopni zaplatit 1,3 mil. Kč jako první splátku na koupi areálu Multitecu.
Protože paní místostarostka letmý výčet akcí za uplynulé období už udělala, více se zaměřím na doplnění informací. Kromě splaškové kanalizace z Riegerovy ulice do ulice Chorvatské na Slovanech město vybudovalo splaškovou kanalizaci v ulicích Šámalova a Glücksmannova. Celá lokalita U Horoušánek, stará i nová zástavba, byla napojena na kanalizaci a čistírnu v Horoušanech. Řešil se tím i havarijní stav s nefunkční malou čistírnou, kterou postavila na začátku 90. let firma Atlas pro okolní nové rodinné domky. Na konci Slovan byla vybudována dešťová kanalizace a ještě je letos v plánu ji udělat v ulici Chorvatské a Na Spojce. Nové asfaltové povrchy, případně povrchy ze zámkové dlažby, byly položeny v sedmi ulicích, ve čtyřech dalších se připravují.
V Dobročovické ulici byl postaven nový most přes Škvorecký potok. Kromě nových chodníků v Pražské ul. a v ul. Husově po obou stranách se připravuje chodník V Zálesí. Také se udělaly nové chodníky podél nových vozovek v ulicích Raisova, Vrchlického, Prokopa Velikého a Tyršova. Letos město dokázalo uvolnit 1 mil. Kč na systematické opravy asfaltových povrchů ulic. Stav ulic by vyžadoval mnohem větší částku, ale i tak je tento počin znát. Úvaly připravily dokumentaci k zajištění přechodů pro chodce přes silnici Praha-Kolín. Středočeský kraj následně zajistil realizaci. Středočeský kraj také přispěl na rekonstrukci opěrné zdi v Pražské ulici. Město s pomocí dotace vybudovalo tři byty a mělo by do konce roku vybudovat čtyři další, i když malé. Situaci s byty výrazně ovlivnilo dokončení domu s pečovatelskou službou. DPS se sice stavěl v letech 2001-2, ale nájemní smlouvy na 33 bytů se uzavíraly až v roce 2003. Město vynaložilo více než 2 mil. Kč na rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace v budovách školy, ale rozsah potřebných prací je mnohem větší. V příštích letech by měly tyto práce pokračovat.
Město v období 2002-6 mnohem více než předtím podporovalo sportovní a zájmové organizace, celkem vydalo přes 2 mil. Kč, hlavně jako příspěvek na investice. Může se tak říci, že i s podporou města vybudoval SK Úvaly hřiště a šatny, úvalský tenis má zrekonstruované kurty, Sokol umělý povrch na svém hřišti. I další získaly podporu, např. rybářský spolek, stolní tenis, letečtí modeláři, klub důchodců.
Město rovněž podporovalo kulturní akce. Kromě kulturní komise města se na kulturním životě výrazně podílel městský dům dětí a mládeže. Novým subjektem, který se zapojil do organizace kulturních akcí, je Církev československá husitská v Úvalech. V letošním roce bylo založeno občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, které se snaží zaplňovat bílá místa v historii města, v péči o kulturní památky a životní prostředí, které nás obklopuje.
Město Úvaly ve spolupráci s obcemi Horoušany, Jirny a Šestajovice připravuje výstavbu vodovodního přivaděče, který by měl do naší oblasti přivést kvalitní vodu z káranských řadů od Zelenče. V současné době je už vydáno územní rozhodnutí a dokončuje se dokumentace pro stavební povolení.
Určitě jsem nepopsal všechny důležité činnosti a významná rozhodnutí města za uplynulé období, ale to nebylo ani účelem. Chtěl jsem jenom aspoň částečně předložit velký rozsah výstupů a hlavně výdajů města.
Snad nejdůležitějším jevem v našem městě v období několika posledních let je růst počtu obyvatel. Je to samozřejmě positivní jev. Není specifický pouze pro Úvaly, ale pro celé okolí Prahy. Naše město pro tento růst připravilo aspoň částečně podmínky. V územním plánu vymezilo pozemky pro novou výstavbu, soustředilo většinu svých sil, zejména finančních, na výstavbu splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovodu a plynových řadů. Tato vybavenost je navržena pro cca 7 tisíc obyvatel.
V současné době mají Úvaly podle oficiální evidence 5150 obyvatel, ve skutečnosti tady bydlí o několik stovek lidí více. Větší počet obyvatel a trend dalšího růstu přináší, jak již bylo řečeno, positivní věci. Na prvním místě je určitě vyšší příjem z daní, i když jen o několik málo procent. Konečně obchodníci zaregistrovali rostoucí kupní sílu Úvalska a projevili zájem zde vybudovat velkou prodejnu. Takže za několik měsíců bude v Úvalech prodejna potravin Plus. Také při usilování o umístění Policie ČR bylo využito argumentu o rostoucím počtu obyvatel. Ovšem největším přínosem jsou samotní noví lidé, kteří přinášejí do Úval oživení, své nápady, svou invenci. Přibývá dětí, a to je samozřejmě výborné, ale to už se dostáváme i k problémům, které město v souvislosti s větším počtem obyvatel musí řešit. Je to nedostatečná kapacita mateřských škol a i základní škola nutně potřebuje rozšířit a podstatně doplnit své vybavení. Množí se požadavky z okrajových částí města, kde nyní bydlí mnohem více lidí, na autobusové spojení, a to nejen s úvalským nádražím a školou, ale i přímo do Prahy k metru. Prodlužuje se délka místních komunikací a tím i rostou náklady na jejich obnovu a údržbu. I přesto, že byl původní územní plán několikrát doplněn o další plochy určené hlavně pro obytnou výstavbu, požadavky na změnu zemědělských pozemků na další plochy určené pro výstavbu neustále přicházejí. V nastávajícím období bude zastupitelstvo města přijímat velmi důležitá rozhodnutí, která ovlivní rozvoj Úval. Pokud schválí podstatné rozšíření obytných zón, bude muset posilovat již vybudovanou infrastrukturu, např. čistírnu odpadních vod. Podstatné rozšíření města by také ale znamenalo změnu jeho charakteru. Už by to nebylo malé město, kde je odevšad blízko do volné přírody.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Příprava dostavby základní školy dále pokračuje

Architektonická soutěž na dostavbu školního areálu probíhala od července 2005 do února 2006. Jednotlivé návrhy byly zveřejněny na výstavě v březnu letošního roku a o výsledcích byli občané též informováni v dubnovém a květnovém vydání Života Úval. V nedávné době byla vypracována dokumentace k územnímu řízení, ze které je patrné řešení stavby.
Dostavba základní školy je nový objekt nepravidelného tvaru o maximálních rozměrech přibližně 68,4 x 54,3 m. Navazuje na stávající objekty školy, má jedno částečně podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zahrnuje především školní kuchyni se zázemím, jídelnu, tělocvičnu, šatny, sborovnu, 6 tříd kmenových a 6 odborných pracoven.
Tělocvična je navržena v 1. podzemním podlaží o ploše 36x18 m a výšce 9,2 m jako víceúčelový prostor. Součástí tělocvičny je prostor galerie pro 84 sedících diváků a dále prostor galerie pro 46 stojících diváků. Šatna a sociální zařízení pro tělocvičnu a nářaďovna jsou situovány do 1. podzemního podlaží. Galerie jsou umístěny do mezaninu.
Jídelna je navržena na ploše 330 m2 a je dělena na jídelnu pro žáky a zaměstnance školy a pro externí strávníky. Školní strávníci mají vstup zajištěn přes vnitřní schodiště, na které navazují vlastní šatny. Vstup do jídelny pro mimoškolní strávníky je oddělen od hlavního vstupu do školy. Kuchyně se zázemím jsou umístěny uprostřed komplexu, kapacita kuchyně je 800 jídel.
Šatny zaujímají plochu 215 m2 v 1. nadzemním podlaží. Pro žáky je navrženo 362 skříněk, z nichž každá je určena dvěma žákům.
Učebny jsou navrženy do 2. nadzemního podlaží.
Protože dostavba školy zajímá mnohé občany Úval, položili jsme starostovi města Ing. Černému a řediteli základní školy Mgr. Březkovi několik otázek.

Proč musela být vypsána architektonická soutěž na dostavbu školního areálu?
Ing. Černý: Už v čísle 4/2005 měsíčníku Život Úval jsem uvedl, že zakázka je tak rozsáhlá, že i projekt musí být zadán výběrovým řízením. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek by mohl být návrh zadán vybraným projekčním architektonickým kancelářím, které sice stanoví cenu a podmínky, za jakých projekt zpracují, ale nedají předběžný návrh řešení. Jiný postup umožňuje zákon o architektonické soutěži, v tomto případě architektonická soutěž nahrazuje výběrové řízení. Soutěží mnoho nabídek (v případě návrhu přístavby školy jich bylo 26). Výhodou je, že architekti podávají konkrétní návrhy a studie řešení přístavby. V tomto směru je soutěž výhodnější, nevýhodou ale je, že se návrhy a práce poroty musí zaplatit. Zastupitelstvo rozhodlo, že půjdeme cestou architektonické soutěže, protože výsledné realizované řešení bude dotvářet náměstí Arnošta z Pardubic a charakter středu města.
Co by se stalo, kdyby architektonická soutěž nebyla vypsána a projekt byl zadán pouze jedné vybrané projekční kanceláři?
Ing. Černý: Domnívám se, že kdokoliv, například komora architektů nebo někdo z úvalských občanů, by tento postup mohl napadnout s tím, že jsme porušili zákon o zadávání veřejných zakázek. Cena projektových prací všech stupňů, to je studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, je odhadována ve výši 8 mil. Kč a to přesahuje hranici, kdy nemůžeme postupovat libovolně.
V soutěži byl vybrán návrh, který je asi ze všech nejpřijatelnější. Přesto se především u laické veřejnosti ozývaly námitky, týkající se především vnějšího vzhledu budovy s naznačeným keramickým obkladem. Jsou architekti přístupní k drobným změnám?
Ing. Černý: Pokud se jedná o přístup vybrané skupiny architektů k připomínkám, jsou velice vstřícní. Po diskusi s vedením školy provedli některé úpravy vnitřní dispozice a ve směru z náměstí bylo doplněno jedno okno pro větší osvětlení interiéru. Pokud se otázka týká trochu diskutovaného keramického obkladu: tím se nemíní, že na venkovní stěně budou střešní tašky bobrovky, míní se tím, že by mohly být použity speciálně zhotovené keramické díly. Údajně by jejich výroba nebyla příliš drahá. Také jsme diskutovali o možnosti ustoupit od keramického obkladu budovy a nechat zhotovit klasickou fasádu. Výběrovou komisí a radou města byl vybrán projekt s keramickým pojetím fasády, v dalších stádiích přípravné dokumentace může dojít ke změně.
Splňuje přístavba školy Vaše požadavky z pohledu ředitele?
Mgr. Březka: Dispoziční řešení vítězného projektu splňuje všechny naše požadavky z hlediska provozu školy a umožní vyřešení dlouhodobých problémů - školní jídelnu, tělocvičnu, centrální šatnu, odborné učebny i sborovnu. Navíc nabízí prostornou vstupní halu, hernu a bezproblémové využití prostor jídelny a tělocvičny zejména pro kulturní a tělovýchovnou činnost široké veřejnosti v hodinách odpoledních a večerních.
Jaká je spolupráce s architekty, respektovali Vaše názory a připomínky na případné změny v projektu?
Mgr. Březka: S dosavadní spoluprací jsem velmi spokojený. Plně respektují nejen naše názory i připomínky, dodržují dohodnuté termíny, ale průběžně a iniciativně hledají další alternativy a možnosti zkvalitňování projektu.
Dostavba areálu z pohledu z náměstí Arnošta z Pardubic je v kontrastu se stávající historickou budovou č. p. 8. Nebylo by bývalo lepší, kdyby se řešení přístavby více přizpůsobilo původní zástavbě?
Ing. Černý: Z 26 návrhů pouze 2 se trochu přizpůsobovaly neorenezančnímu průčelí historické budovy č. p. 8, ostatní architekti naopak většinou dávali návrh přístavby do kontrastu s č. p. 8. Myslím, že návrh, který byl vybrán, ač vypadá soudobě, tak respektuje budovu č. p. 8 a naopak vytváří zajímavý kontrapunkt. Podle vyjádření odborníků byly v soutěži mnohem radikálnější návrhy.
Jaký je Váš názor na vnější vzhled přístavby?
Mgr. Březka: Přiznám se, že vnější vzhled mě při prvním běžném zhlédnutí příliš nezaujal, ale čím podrobněji jsem se s navrženým projektem seznamoval a odhaloval jeho další přednosti a elegantní řešení, začal se mi i vzhled jevit jako zajímavý a citlivý ke stávající různorodé zástavbě i okolí.
Čelní strana přístavby obrácená do náměstí není ve stejné linii s budovou č. p. 8, ale poněkud ustupuje dále. Proč bylo zvoleno toto řešení?
Ing. Černý: To, že čelní strana budovy ustupuje z přímé linie s budovou č. p. 8, je jedním z prvků, které nenásilně dávají vyniknout vůdčí funkční roli historické fasády bývalé měšťanky. Dobré je, že zůstane částečně zachován také boční štít této budovy. Vhodné je i oddálení přístavby od komunikace, na níž nelze vyloučit provoz. V prostoru před budovou by měly být stromy, které by celek vhodně doplnily.
Nebude na závadu, že část přístavby zastíní 2 učebny v č. p. 8 s okny na jih? Děti se budou z učeben dívat na vysokou stěnu.
Mgr. Březka: Děti z těchto dvou tříd se budou dívat i do školního atria se sadovou úpravou a nemyslím si, že by došlo k jejich úplnému zastínění. Jsou to učebny I. stupně, kde výuka probíhá v dopoledních hodinách a domnívám se, že nová budova bude stínit tyto dvě třídy až v hodinách odpoledních.
Některé prostory jsou umístěny v suterénu budovy. Jak bude zabráněno pronikání vody do těchto prostor?
Ing. Černý: Při stavbě bude nutné provést pečlivě příslušné stavební konstrukce a izolace proti vlhkosti. Bude potřeba doplnit dešťovou kanalizaci, která převážnou část vod tekoucích při dešti z dolní části náměstí odvede. Tyto záležitosti bude nutné zahrnout do projektové dokumentace a město bude muset zajistit velice kvalitní stavební dozor.
Jak bude zajištěno zásobování školní kuchyně?
Ing. Černý: Navržené zásobování školní kuchyně je dobře řešeno. Z ulice V Podhájí bude možné projet na vnitřní školní dvůr, kde bude už přímý přístup do kuchyně a do jejích skladových prostor. Zásobování nebude probíhat z náměstí ani odjinud, kde by došlo ke křížení se školním provozem.
Za odpovědi děkuje

Ing. Vladislav Procházka

 

Kulturní komise města Úval zve seniory na Václavské odpoledne,
které se uskuteční 23. 9. 2006 od 14:00 hodin
v sálku DPS.
K tanci a poslechu bude hrát p. Mirek Kočárník.
Těšíme se na Vás.
Za kulturní komisi

H. Novosádová

 

Kulturní komise Rady města Úvaly zve občany města na
ÚVALSKÉ POSVÍCENÍ
o víkendu 9. až 10. září 2006
na náměstí Arnošta z Pardubic a na hřiště pod sokolovnou v Úvalech.
Zajištěno velké množství pouťových atrakcí a stánků včetně sobotního ohňostroje.

V rámci Úvalského posvícení proběhne
v sobotu od 13.30 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic
SLAVNOST ROZVINUTÍ VLAJKY MĚSTA
Slavnostní zahájení
Projev starosty města
Zpěv dětí Základní školy Úvaly
Požehnání vlajce města
Vystoupení skupiny flétnistů MDDM
Předání ocenění kapele Divokej Bill
Závěr slavnosti
V přízemí Základní školy Úvaly výstava kronik města Úvaly
V případě nepříznivého počasí proběhne slavnostní akce v aule základní školy.
 


Oznámení

Ve dnech 8. 9. 2006 od asi 14 h do 10. 9. 2006 asi 18 h bude z důvodu konání Úvalského posvícení jako každoročně provedena uzavírka náměstí Arnošta z Pardubic a ulice Husovy s tím, že zásobování a dopravní obsluze bude vjezd povolen.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Spolek pro obnovu a rozvoj obce a Obecní úřad Hradešín
vás zvou na regionální slavnost
"Hradešínské procesí od sv. Donáta ke sv. Jiří"
v sobotu 9. září 2006.
Akce se koná v rámci celoevropského projektu Dny evropského dědictví - European Heritage Days 2006 na téma
"Otisk slavných jmen - historické objekty, v nichž žili slavní lidé".

Programová nabídka
Dopoledne:
- sportovní akce pro děti a žákovská družstva okolních škol (sportoviště Hradešín, 9 - 12 h)
Odpoledne:
- výstava "Fotografie oslavy tisíciletí 2005" a vyhlášení nového ročníku (Ob. úřad Hradešín, 13 h)
- hvězdicový pochod procesí z obcí Hradešín, Přišimasy, Škvorec a města Úvaly k soše sv. Donáta (13 - 14 h) - dosažitelné pouze pro pěší, turistická obuv nezbytností !!!
- setkání procesí u sv. Donáta (14.30 - 14.45 h)
- zahájení odpolední slavnosti u sochy sv. Donáta, zdravice zástupců okolních obcí, škol, spolků, hostů (15.00 h)
- historická reminiscence v dobových kostýmech z 18. století u sochy sv. Donáta o zaniklé vsi Křimín, o Marii Terezii Savojské, o soše a patronu sv. Donátovi, o významu drobných památek (15.15 h)
- společný odchod procesí ke kostelu sv. Jiří v Hradešíně (15.45 h)
- příchod ke kostelu sv. Jiří, individuální prohlídka kostela a zvonice (16.15 - 16.30 h)
- slavnostní koncert pěveckého sboru / orchestru (16.45 h)
- kalendárium s koncovkou 06 v regionu, fotovýstava, doprovodné akce (Hradešín, 17:30 - 19 h)
Večer:
- vyhodnocení fotopřehlídky "Fotografie oslavy tisíciletí", předání cen (sportoviště Hradešín, 19 h)
- zapálení slavnostní vatry zástupci zúčastněných obcí (19:30 - 20 h)
- koncert hudební skupiny a taneční zábava na venkovním parketu (20 - 24 h)

Uvítáme nabídky prodejních stánků
z řad občanů či podnikatelů - domácí pečivo a koláčky, cukrářské výrobky, ovoce, zelenina, saláty, kvašené okurky, výrobky z medu, nápoje (ne i alko), květiny, rukodělné výrobky a řemesla, sběratelské, sportovní a chovatelské zajímavosti a úspěchy atp.
Zájemci nechť se hlásí na Obecním úřadě Hradešín, tel. 724 189 989 a 721 210 662.
Aktuální informace www.hradesin.cz - Vstupné (kromě taneční zábavy) dobrovolné.
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny programu v důsledku závažných a předem nepředvídatelných skutečností.
 


OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že od 4. 9. 2006 lze požádat o osobní doklady na těchto pracovištích:
Občanské průkazy:
Městský úřad Úvaly, správní odbor, Pražská 276, Úvaly
tel: 281 981 401, 281 982 485
Po 8 - 12, 13-18
St 8 - 12, 13-17
(po telefonické domluvě i ostatní dny v pracovní době)

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor vnitřní správy pracoviště Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel: 326 909 357
pracoviště Biskupská 7, Praha 1
tel: 222 330 284
Po 8 - 12, 12.30 - 17
Út 8 - 12, 12.30 - 15
St 8 - 12, 12.30 - 17
Čt 8 - 12, 12.30 - 15
V pátek jsou obě pracoviště pro veřejnost uzavřena.
O občanský průkaz lze též požádat na kterémkoliv obecním úřadě v České republice, který má zřízen odbor, jenž je matričním úřadem.

Cestovní doklady:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor vnitřní správy pracoviště Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel: 326 909 355, 326 909 356
pracoviště Biskupská 7, Praha 1
tel: 222 330 292, 222 330 293
Po 8 - 12, 12.30 - 17
Út 8 - 12, 12.30 - 15
St 8 - 12, 12.30 - 17
Čt 8 - 12, 12.30 - 15
V pátek jsou obě pracoviště pro veřejnost uzavřena.

Řidičské průkazy:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravních agend
pracoviště Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel: 326 909 317, 326 909 318
pracoviště Biskupská 7, Praha 1
tel: 222 330 251
Po 8 - 12, 12.30 - 17
Út 8 - 12, 12.30 - 15
St 8 - 12, 12.30 - 17
Čt 8 - 12, 12.30 - 15
V pátek jsou obě pracoviště pro veřejnost uzavřena.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Kulturní komise při MěÚ Úvaly
připravuje pro sezónu 2006/2007 opět
zájezdy za kulturou do pražských divadel,
a to počínaje říjnem.
Bližší informace bude uvedena v průběhu září na vývěsce MěÚ a v říjnovém čísle ŽÚ.
 


Boj o záchranu Klánovického lesa pokračuje!

Město Úvaly má oproti jiným městům ležícím na hranici Prahy obrovskou výhodu jak v blízkosti Klánovického lesa a Škvorecké obory, tak v tom, že se zde podařilo zachovat relativně původní krajinné prostředí. V současnosti hrozí do tohoto ekosystému velký nevratný zásah prosazovanou stavbou golfového areálu v Klánovickém lese. Investiční společnost FOREST GOLF RESORT PRAHA plánuje vykácet minimálně 60 ha lesa kvůli výstavbě mezinárodního osmnáctijamkového golfového hřiště, minimálně dalších 100 ha má být zabráno na doprovodné stavby. Za společností stojí zahraniční investor Huron Holdings Limited - Guernsey (Severoirský ostrov).
Klánovický les představuje v současnosti největší zachovalou lesní plochu v oblasti Prahy a okolí. Les slouží celoročně k rekreaci a sportovnímu vyžití lidí všech věkových skupin. Druhy sportu a relaxace zde provozované využívají přírodního terénu a neničí lesní partie ani se navzájem neomezují. To bohužel nelze říci o golfu, který jen pro úzkou skupinu lidí chce zabrat až jednu pětinu celého Klánovického lesa.
Z bezpečnostních i technických důvodů jsou totiž zabrány nejen greeny, na kterých probíhá hra, ale celková plocha minimálně 160 ha tak, aby nedošlo jednak k poškození hřiště pohybem lidí a zvěře, ale také k jejich ohrožení hrou.
Golfový areál se má rozkládat na území přírodního parku Klánovice-Čihadla, části přírodní reservace Klánovice-Cyrilov a části chráněného území NATURA 2000. Vykácení tak velké plochy lesa by vedlo k nevratným změnám, které ohrozí faunu a floru v celé oblasti. Podle studie posuzování vlivu hrozí polomy na dalších 60 ha lesa, změna vodního režimu způsobí další problémy v celé oblasti. Na udržování trávníků se používají herbicidy a pesticidy, které mohou ohrozit kvalitu vody v okolí. Zatím nemůžeme dohlédnout, kolik takovýchto změn by toto území poznamenalo.
V loňském roce se 1215 občanů Úval a okolí, 839 občanů městské části Praha-Klánovice a 940 občanů jiných přilehlých městských částí podepsalo pod petici proti výstavbě golfového hřiště. Petici podpořila i Rada města Úval i organizace Českého svazu ochránců přírody v Úvalech. Petice byly předány Petičnímu výboru PS, Magistrátu hlavního města Prahy a ministerstvu životního prostředí. Většina zastupitelů Klánovic se na základě této petice i vyjádření řady odborníků na veřejném zasedání v září loňského roku postavila proti výstavbě golfového areálu. Zastupitelé se rozhodli podat návrh na změnu územního plánu hlavního města Prahy, do kterého se již z devadesátých let golfový areál podivným způsobem dostal. Návrh na změnu územního plánu je ve schvalovacím řízení. Informace o zasedání zastupitelstva městské části Klánovice proběhla ve zpravodajství televize Prima. Podařilo se nám iniciovat, že tato kauza byla námětem televizní debaty Na větvi, která byla vysílána v České televizi. V televizní debatě se odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny, zástupce Lesů České republiky i starosta Klánovic jasně vyslovili proti stavbě golfového areálu.
Investoři se však nevzdali, zakoupili areál bývalého Golf Klub Praha o rozloze 2,9 ha. Vybudovali cvičné odpalovací loučky pro začínající golfisty a tím si chtějí získat občany na svou stranu.
Požadavek investora na 157,6 ha pro osmnáctijamkové hřiště nekoresponduje s rozlohou, která je potřebná pro hřiště takovéhoto typu. Osmnáctijamkové hřiště má obvykle rozlohu 60-70 ha. Co míní investor podnikat se zbytkem území? I když investor nechce prezentovat své kompletní záměry, lze je snadno odvodit již z názvu společnosti, která k tomuto účelu vznikla. "GOLF RESORT" představuje mimo golfová zařízení též luxusní ubytovací zařízení, obytné vily či přímo vazbu na rezidenční čtvrť! Rozparcelování a rozprodání původně lesní půdy povede k obrovským ziskům vyplývajícím z rozdílu cen prodeje lesní půdy a stavebních pozemků v okolí.
Boj s lidmi, kteří u vidiny vysokých zisků jsou ochotni obětovat cokoliv, zejména však národní bohatství, není jednoduchou záležitostí. Žádáme proto všechny, kteří jsou schopni a ochotni pomoci jakýmkoli způsobem, aby se k nám připojili.
Kontaktujte nás na adresách:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, Petr Urban, tel. 777291326, klubuvaly@volny.cz,
Občanské sdružení za Klánovický les, Boris Procházka, tel. 281960270, boris.prochazka@seznam.cz,
Ing. Eva Tylová, kandidátka na senátorku za obvod Praha-východ za Stranu zelených, tel. 776088244, eva.tylova@zeleni.cz, http://eva.tylova.wz.cz.

Eva Tylová

Příloha: plán předpokládaného rozmístění jednotlivých drah golfového hřiště

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Dětská pohotovost
- nemocnice Brandýs nad Labem: nepřetržitě, tel. 326 904 581
- nemocnice Říčany, Smiřických 315: nepřetržitě, tel. 323 632 521
- pohotovost Říčany, Komenského nám. 1910: po - pá 17:00 - 7:00 hodin, tel. 323 602 611
- služba první pomoci Černý Most (tzv. Parník), gen. Janouška 902, Praha 9: po - pá 17:00 - 7:00 hodin, so, ne, svátky - nepřetržitě, tel. 281 912 372

Pohotovost pro dospělé
- nemocnice Brandýs nad Labem: nepřetržitě pro chirurgii, gynekologii, interna pouze akutní (ohrožení života), tel. 326 904 581
- nemocnice Říčany, Smiřických 315: nepřetržitě, tel. 323 632 521
- nemocnice Český Brod, Žižkova 282: nepřetržitě, tel. 321 610 811
- služba první pomoci Černý Most (tzv. Parník), gen. Janouška 902, Praha 9: po - pá 17:00 - 7:00 hodin, so, ne, svátky - nepřetržitě, tel. 281 914 072
- pohotovost Říčany, Komenského nám. 1910: po - pá 17:00 - 7:00 hodin, tel. 323 602 611

Zubní pohotovost
- pohotovost Praha 1, Palackého 5: po-pá 19:00 - 6:30 hodin, so, ne, svátky - nepřetržitě, tel. 224 946 981

Lékárny s nepřetržitým provozem
Praha 1, Palackého 5, tel. 224 946 982
Praha 2, Belgická 37 (metro nám. Míru), tel. 222 519 731
Praha 5, Štefánikova 6 (metro Anděl), tel. 257 320 918
Praha 6, Vítězné náměstí 13, tel. 224 325 520
Praha 7, Milady Horákové 18, tel. 233 375 599
Praha 8, Budínova 2 (vchod do nem. Bulovka), tel. 266 082 017

Hlášení požáru
Hasiči Úvaly, Klánovická ul., tel. 281 981 633

Policie ČR
Obvodní oddělení Úvaly, Riegerova 897, tel. 281 981 238

Poruchy plyn
Středočeská plynárenská, dispečink tel. 1239, 244 472 811, 244 472 812

Poruchy elektřina
ČEZ, zákaznická linka 840 840 840 , dispečink 840 850 860

Poruchy vodovod, kanalizace
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, dispečink pro Úvaly 326 721 507

Poruchy veřejného osvětlení
firma Eltodo, dispečink 800 101 109
 


Jak jsme v Úvalech ovlivnili statistiku

Třetím dílem končí seriálek o jménech a příjmeních.
Cituji z denního tisku: 11.5. 2006 13:06 Zeptáte-li se nějakého Čecha na jméno, je nejpravděpodobnější, že vám odpoví "Jiří". Budete-li chtít znát i jeho příjmení, nejspíš uvede "Novák". Mezi Češkami je nejvíce zastoupeno jméno Marie. Vyplývá to z údajů o četnosti jmen a příjmení, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo vnitra.
Statistika četnosti jmen vypracovaná odborem informatizace veřejné správy ministerstva vnitra odráží stav k dubnu 2006. Seznam obsahuje údaje o počtu nositelů jednotlivých jmen a příjmení, kteří jsou občany České republiky a mají v ní trvalé bydliště. V první dvacítce se umístila vesměs tradiční jména a příjmení.
Mezi nejčastějšími příjmeními obsadili první příčku podle očekávání Novákové, kterých je přes 34 tisíc. Následují je Svobodové a Novotní. Dvořákové obsadili až čtvrtou pozici. Z tabulky lze získat několik zajímavých poznatků. Například příjmení Němec se mezi českou mužskou populací vyskytuje tak často, že mu to v žebříčku četnosti vyneslo desáté místo. Naproti tomu příjmení Čech se vůbec nedostalo ani do první dvacítky (konec citátu).
V následujících tabulkách vidíte pořadí mužských a ženských příjmení v ČR.
Převzato z internetu www.mvcr.cz/statistiky/jmena
Ve spolupráci s matrikou v Úvalech (a to tak, že nedošlo k žádnému porušení zákona o ochraně osobních údajů) byla sestavena tabulka nejčetnějších příjmení v naší obci s tím, že pro přehlednost a nedostatek místa jsem sloučila ženská i mužská příjmení do jedné tabulky a opatřila součtem.

Jak si tedy stojíme?
Novákovi v ČR tvoří zhruba 0,75 procent populace, kdežto když jdete po Úvalech a někoho pozdravíte, bude to z 2,5 procent někdo od Černých, ze 2 procent od Novákových, ale Svobodovy potkáte v 0,9 procentech. V ČR však tvoří Svobodovi 0,5 % a Černých 0,4% obyvatel.
Novákových však potkáte v Úvalech 3x více než v republice, Svobodových 2x více, ale Černých potkáte dokonce 6x více.
A jaké příjmení čtenářů se vyskytuje nejčastěji u nás v knihovně? To neprozradíme, přijďte své příjmení podpořit. Vyhledejte svoji knihovnu, těšíme se na vás.

Alena Janurová, Městská knihovna v Úvalech

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

"Co Čech - to muzikant"

praví naše české přísloví. V poslední době se však zdá, že mnozí naši občané si toto přísloví zjednodušují a věnují se hudbě jen jako posluchači rozhlasu. Vždyť s tranzistorem se setkáš všude - na procházce, u vody, v lese, ve vlaku i jinde. Ať je ti to příjemné nebo není. Majitel často hraje bez ohledu na druhé. Ale mnohý takový "muzikant" nedovede na hudební nástroj ani sáhnout. Je to tak pěkné, když si můžeš v některé volné chvilce sám zahrát svou oblíbenou skladbu. Sám - pro sebe. Uklidní to, upokojí a přináší radost a potěšení z vlastní produkce. My u nás v Úvalech máme možnost učit se hrát na různé hudební nástroje. Využívají naši občané této příležitosti?
Nezapomínáme také na zpěv? Skříň plná not pro pěvecký soubor již dlouho čeká na splnění svého úkolu. Najde se někdo, kdo má zpěv natolik rád, aby znovu vzkřísil pěvecký soubor v Úvalech?

(Život Úval č. 9/1961)

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Radnici se nepodařilo získat více obcí

Českobrodské radnici se nepodařilo získat obce úvalského regionu pod správu svého městského úřadu. Především obce při hranicích s hlavním městem jsou proti změně současné situace, kdy spadají pod správu Brandýsa nad Labem. Českobrodští chtěli již v minulosti, kdy docházelo ke vzniku úřadů s rozšířenou působností, zvětšit svůj region o obce Černokostelecka, ovšem většina těchto obcí dala přednost říčanskému úřadu.

(Kolínský deník, 24. 7. 2006)

 

Anonym zastavil provoz na trati

Kvůli anonymnímu telefonátu, který vyhrožoval poničením železniční trati nedaleko Úval, nabraly včera odpoledne vlaky směřující z Prahy do Pardubic téměř dvouhodinové zpoždění. Provoz byl obnoven po páté hodině odpoledne. "Provoz zastavila Policie České republiky, která musela ověřit jeho bezpečnost v úseku mezi Úvaly a Běchovicemi," řekl mluvčí Českých drah Aleš Ondrůj.

(tum)
(Mladá fronta DNES, 19. 7. 2006, vyd. pro Pardubický kraj)

 
 

P O L I C I E

Nový silniční zákon přinesl pozitivní změny

Po prvním měsíci účinnosti nového silničního zákona zaznamenali policisté na Praze-východ pokles dopravní nehodovosti. V prvním prázdninovém měsíci loňského roku došlo na silnicích našeho okresu ke 294 dopravním nehodám. Za stejné období letošního roku řešili policisté "pouhých" 170 dopravních nehod. Počet dopravních nehod se tak snížil o více než 40%.
Červencové statistiky vykazují pokles rovněž u ostatních ukazatelů. Výrazně ubylo obětí dopravních nehod a počet zraněných. Za volant usedlo také méně řidičů pod vlivem alkoholu. V porovnání s vývojem za první pololetí roku 2006, kdy statistiky naznačovaly spíše stoupající tendenci, můžeme nyní jistě hovořit o úspěchu.

por. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

 
 

D I S K U S E

detail

"Vzorový" postup rekonstrukce ulic v Úvalech

Po delší době si dovoluji znovu upoutat pozornost občanů našeho města svými poznámkami k věcem veřejným v Úvalech. Mé poznámky se budou samozřejmě týkat investiční výstavby města, protože to je moje profese. Jako reprezentační příklad jsem si vybral výstavbu bezprašného povrchu v ulici Prokopa Velikého v úseku mezi ulicemi Jungmannova a Boženy Němcové. Konkrétně se jedná o cca 120 m ulice z celkové délky 785 m, což reprezentuje asi 730 m2 zpevněné vozovky a 470 m2 chodníků 3. nejdelší ulice v Úvalech. Úprava ulice byla vyvolána podněty občanů.
K tomu je možno jen dodat, že lokalita byla vybrána ve městě správně, protože v uvedeném úseku je nejnižší místo z celé trasy ulice a shromažďovala se zde srážková voda se všemi nepříznivými důsledky. Koncepci výběru lokality lze jen vytknout, proč nebyl zpevněný úsek ulice rozšířen východním směrem k Žižkově ulici o dalších cca 92 m. Odtud je na nově dokončený povrch a do uličních vpustí při přívalových deštích splavováno velké množství sedimentů. Kromě toho by v této části města byly potom propojeny 4 ulice, dnes již zpevněné a vedoucí severojižním směrem, což by měl být asi prioritní koncepční ukazatel. Pravděpodobně tomuto rozšíření bránil nedostatek finančních prostředků, nebo nedokončené inženýrské sítě. Bylo tomu opravdu tak?
Předmětná stavba byla zahájena 17. 10. 2005. Zhotovitele stavby neznám. Po měsíci stavebních prací nebyla vozovka ani provizorně sjízdná osobními auty. Proto po stížnostech občanů z ulice provedl zhotovitel koncem loňského listopadu postřik podkladních vrstev vozovky a "ukončil" práce posypem jemně drceným kamenivem.
Výsledkem bylo:
- velké množství nerovností povrchu (mříže uličních vpustí a poklopů šoupat místy vyčnívaly až 5 cm nad povrch vozovky),
- neuzavřený povrch vozovky (v zimě hrozící poškození konstrukce mrazem),
- velké plochy vozovky neošetřené postřikem podkladních vrstev,
- většina srážkových vod nemohla beze zbytku odtékat do dešťové kanalizace,
- neprovedené navázání nového povrchu na zpevněné vozovky v ulici Boženy Němcové a Jungmannovy.
Po dalších stížnostech na nekvalitní způsob provedení stavebních prací město odpovědělo, že stavba bude pokračovat až v 1. polovině června 2006 jinou technologií, s využitím recyklátu. Následně bylo občanům sděleno, že pro uzavření povrchu vozovky bude použit jiný způsob - "hrubá balená asfaltová směs a na ni AJB (asfaltová jemná balená) směs". Samozřejmě po odstranění předchozího posypu. Stavbu provedla v červenci firma Hochtief.
Současný stav po 10 měsících (10. 8. 2006) je následující (viz foto):
- Značné nerovnosti povrchu vozovky v celé ulici. Výsledek - desítky louží po dešti.
- Na obou koncích nově zpevněné ulice je stále nedokončený živičný povrch v návaznosti na původní hotové konstrukce.
- Asfaltem zanesené poklopy vodárenských šoupat a litinových mříží uličních vpustí.
- Podobně zanesené kovové koše uličních vpustí.
V této souvislosti mě napadá řada otázek:
- Kolik činily náklady "první" a "druhé" stavby?
- Byly stavby investorem převzaty?
- Byly využity zákonné garance, byl zhotovitel penalizován?
- Platil investor vícenáklady, související s provizorní úpravou před začátkem zimy v loňském roce? (posyp drtí, skrývka a "definitivní úprava").
- Kontroloval někdo všechny domy v dotčeném úseku ulice, zda jsou připojeny na inženýrské sítě (plyn, dešťová a splašková kanalizace, vodovod apod.)?
- Jak je možné, že několik domů s vodovodní přípojkou nemělo v ulici standardní vybavení šoupat (uliční poklop, zemní souprava), takže je nebylo možné v ulici lokalizovat?
Máme na to ve městě přece správce Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Jak by se přípojky v případě poruchy uzavíraly?
- Kdo prováděl technický dozor investora?
- K čemu je potom schválená projektová dokumentace s výkazem výměr a kontrolním rozpočtem, když se staví něco úplně jiného?
Tato stížnost byla osobně ústně tlumočena panu starostovi dne 31. 7. 2006. Zřejmě na jejím základě byla dne 9. 8. 2006 zahájena "oprava" nerovností povrchu nově vybudované vozovky.
Občany tyto informace budou určitě zajímat, protože takovéto investice jsou hrazeny z jejich daní a navíc se připravují další podobné stavby (např. ulice Kožíškova) a jde o to, aby se podobné problémy a chyby neopakovaly!

Malý doplněk "vzorového postupu rekonstrukce ulic" k datu 13. 8. 2006:
Stejným způsobem, a snad ještě s horším výsledkem na konci, probíhá výstavba bezprašného povrchu v ulici Vrchlického. Obě ulice (Prokopa Velikého a Vrchlického) byly bezprostředně po pokládce živičného povrchu znovu "opravovány" formou výřezů a vybourání malých ploch s následným novým položením živičného koberce.
Výsledek není o moc lepší. Vykazuje velké nerovnosti. Vzniklé spáry nebyly asanovány.

Ing. Josef Beneš

 

Odpověď starosty na článek Ing. Josefa Beneše

Rekonstrukce ulic Prokopa Velikého v daném úseku, dále ulice Vrchlického a části ulice Raisova byla předmětem výběrového řízení. Nabídku podalo 7 firem. Standardním způsobem byla vybrána firma Hochtief VSB, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva na provedení rekonstrukce vozovek a chodníků ve zmíněných ulicích v termínu od 3. 10. 2005 do 31. 5. 2006. Celková cena byla 3 531 000 Kč, s DPH 4 202 000 Kč. Dílčí cena jen na ulici Prokopa Velikého činila 1 416 000 Kč. Další úseky nebyly zahrnuty do prací z finančních důvodů. Stav vozovky přes zimu 2005/2006 nebyl konečným stavem, ale přerušenou stavbou. Projektová dokumentace řešila lehkou vozovku, prakticky štěrk prolitý asfaltem, také z finančních důvodů. Vzhledem k tomu, že s provedením prací nebylo město spokojeno, nebyly vytvořeny rovné plochy a také otevřená vozovka by velmi brzy začala vykazovat závady, zejména po zimním období - byla podána zásadní reklamace (v červnu t.r.). Na základě této reklamace firma provedla opravy, kdy finální vrstva byla změněna na uzavřenou asfaltovou vrstvu. Tato oprava byla provedena v plné výši na náklady dodavatele stavby. Nechci Ing. Benešovi upírat zásluhy o opravu ulice, ale z výše vedeného vyplývá, že jsme (ne)kvalitu prací reklamovali ještě před jeho upozorněním. Jinak některé jeho technické připomínky mají své oprávnění a město se bude snažit i tyto věci dotáhnout, jako např. nevyčištění šachty, nedokončené napojení na sousední ulice. Stavbu měl na starosti investiční odbor městského úřadu. Jak i v ŽÚ proběhlo, sháníme do tohoto odboru kvalitního stavaře pro dozor nad stavbami. Ing. Beneš rovněž projevil zájem, ale nabídl své služby mimo základní pracovní dobu. Jeho nabídka nemohla být přijata, protože potřebujeme dozor, který se bude pohybovat na stavbách právě při jejich provádění.

Ing. Ivan Černý, starosta města
 

Š K O L S T V Í

ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

bude probíhat od 4. do 27. 9. v těchto termínech:
pondělky a středy 8-12 h a 13-18 h
úterky a čtvrtky 8-12 h a 13-16 h
platby zápisného vždy v pondělí a ve středu odpoledne.
ČINNOST KROUŽKŮ BUDE ZAHÁJENA 2. ŘÍJNA 2006.

NABÍDKA NOVÝCH KROUŽKŮ

V letošním roce nabízí dům dětí KROUŽKY ŠITÍ, které bude vyučovat paní EVA ŠUBRTOVÁ, absolventka oděvní průmyslovky. Děvčata budou mít možnost zvládnout základy šití, a možná některé z nich vytvoří svůj první model.
Dům dětí dále nabízí možnost kroužku PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKY především pro děti s odloženou školní docházkou, který povede slečna DANA KONEČNÁ. Zaměří se především na grafomotoriku, smyslové vnímání a soustředění dětí.
V ODDĚLENÍ ESTETIKY nastupuje od září nová vedoucí, paní BARBORA OPELKOVÁ. Původním povoláním výtvarnice, plně pedagogicky kvalifikovaná, s dlouholetou praxí v oblasti výuky výtvarné výchovy a keramiky, má zkušenosti s prací s mentálně postiženými dětmi, pracovala i v keramickém studiu jako designérka. Bude vést keramické a výtvarné kroužky.
Nabídka kroužků je jinak stejná jako vloni. Snad si něco vyberete.

Jana Pospíšilová

Ceny kroužků v MDDM za pololetí

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Kroužky pro děti a mládež
Šachy 400,- Kč
Vaření 650,-
Turistika 200,-
Anglický jazyk 600,-
Cvičení rodičů a dětí 35,- Kč/h
Mateřský klub Ouvaláček 55,- Kč/2 h
Přípravka 600,-
Šití pro dívky 600,-

Kroužky pro dospělé
Šití 600,-

ODDĚLENÍ ESTETIKY

Kroužky pro děti a mládež
Výtvarná výchova 500,- Kč
Keramika 1000,-
Dramatický pro ml. děti 600,-
Divadelní 600,-
Hra na flétnu 500,-
Hra na kytaru 600,-

Kroužky pro dospělé
Keramika 200,- Kč/3 h

TANEČNÍ ODDĚLENÍ

Taneční kroužky pro děti a mládež
Taneční kroužky MŠ 500,- Kč
RYTMUS - výrazový tanec, moderna 500,-
Disco 500,-
HIP HOP 500,-
Electric Boogie 500,-
Break Dance 500,-
Technická příprava 300,-
Slevy
Rytmus 3 kroužky 1350,-
Rytmus 4 kroužky 1500,-

Kroužky pro dospělé
Kalanetika 500,- nebo 35,- Kč/h
Výrazový tanec 500,-
 


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech, V. Nováka 372
představí v sobotu 16. září v budově MDDM od 10 hodin
mladé malíře, grafiky, keramiky, hudebníky, fotografy, literáty, filmaře, zkrátka všechny mladé tvůrce
na III. ročníku akce
TAK TROCHU ÚLET

Co vás čeká? Kdo vystoupí? Kolik je vstupné?
OBRAZY, KERAMICKÉ PLASTIKY, GRAFIKA, ŘEZBY, ALTERNATIVNÍ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ
autoři: Ilona Bartáková, Petra Hřivnáčová, Iva Pospíšilová, Hanka Novosádová, Tomáš Porubský, Martin Tesař, Ondra Fuxa, Markéta Jordanová, Marek Lang

PREZENTACE klipů Lubomíra Krupky z prostředí SK8 a filmů Petra Vaňka - NO SMOKING, SEDLÁK VE MĚSTĚ

multimediální projekt NEPÁL Pavla Ryšánka

FOTOGRAFIE Pavla Ryšánka, Libora Neupauera, Marka Langa, Báry Hlaváčkové, Petry Fuxové a Radka Navrátila

Hodně živé muziky v podání kapel THE SNAILS, XXL, ROADRUNNERS, HEGEŠ, EJHLE

Hudební improvizace
Tomáš Koukl, Tomáš Neugebauer, Filip Drsek, Martin a Vašek Perglovi.

I vy můžete představit svou tvorbu.
Bližší informace u Jany Pospíšilové na tel. 281 981 934.
 


REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ VE VYNDAVÁNÍ JEŽKA Z KLECE

Otištěná pozvánka Vám jistě řekla hodně, avšak někteří případní vítězové by možná chtěli vědět bližší podrobnosti.
Tady jsou!
Přihlásit se může kdokoli bez rozdílu věku přímo na místě.
Budou tři kategorie: 1. - do deseti let,
2.- od deseti do patnácti let,
3. - od patnácti do sta.
Limit na vyndání ježka bude tři minuty.
Ti, kdo v tomto limitu ježka z klece vyprostí, postoupí do druhého kola, kde bude limit rovněž tři minuty.
Časy z obou kol se sčítají. První tři z každé kategorie obdrží diplom, medaili a drobné dárky, vítězové prvního kola pak kovového ježka v kleci. Celkový vítěz pak zvláštní diplom a jako hlavní cenu - knihu RYCHLÉ ŠÍPY VE STÍNADLECH - slavnou trilogii JAROSLAVA FOGLARA - Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta, ilustrovanou Milanem Teslevičem.
Přihlášky se přijímají již od devíti hodin 23. 9. 2006 v budově MDDM.
Nyní snad všichni, kteří se chcete na kovového ježka vrhnout a vyprostit ho z klece, víte vše potřebné a nezbývá, než NEZAPOMENOUT, že SOBOTA 23. 9. 2006 se kvapem blíží.
JEŽEK NA VÁS ČEKÁ.

za pořadatele Jiří Štork

 

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISKO JUNÁKA BR. JIŘÍHO BUBÁKA V ÚVALECH
POŘÁDAJÍ
V SOBOTU 23. 9. 2006 OD 10 H V BUDOVĚ MDDM, V. NOVÁKA 372 V ÚVALECH U PŘÍLEŽITOSTI 99. VÝROČÍ NAROZENÍ SPISOVATELE JAROSLAVA FOGLARA REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ VE VYNDAVÁNÍ JEŽKA Z KLECE

DOPROVODNÉ AKCE:
VÝSTAVA J. ŠTORKA ZE ŽIVOTA A DÍLA J. FOGLARA,
UKÁZKY SKAUTSKÝCH ČINNOSTÍ U KLUBOVEN,
KONCERT COUNTRY KAPELY COLORADO VE 14.30 H.

STARTOVNÉ JE 10 KČ,
VÍTĚZE ČEKAJÍ KRÁSNÉ CENY.
ZAJIŠTĚNA MOŽNOST ZAKOUPIT SI OBČERSTVENÍ.
 


MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚVALECH, V. NOVÁKA 372
pořádá 30. září 2006 v budově MDDM
od 9 do 13 hodin pro úplné začátečníky a od 14 do 18 hodin pro pokročilejší
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ,
kde si můžete pod vedením lektorky, paní Aleny Borovičkové, uplést tác velikosti 30x40 cm.
Cena 250,- Kč,
přihlášky u pí Pospíšilové do 20. 9.
 


Setkání členů taneční skupiny Rytmus

Program setkání:
Kdy: 24. 9. ve 14.00 hodin
Kde: sokolovna Úvaly
Kdo: všichni, kteří mají zájem se setkat - podmínkou je alespoň krátké členství v TS Rytmus v libovolné taneční disciplíně.
Co vás čeká?
14.00 - 15.00 - "Poznáme se?" - Setkání bývalých i současných členů
15.00 - 16.30 - "Jak šel čas" - Vzpomínka na některé taneční choreografie minulosti
16.30 - 18.00 - " Když jsme byli ještě malí" - Možnost nahlédnutí do archivu MDDM /kroniky a video/
TAK URČITĚ PŘIJĎTE A NEZAPOMEŇTE DOBROU NÁLADU A POZVAT SVÉ KAMARÁDY, KTEŘÍ TUTO POZVÁNKU MOŽNÁ NEČETLI.

Alena Sismilichová

Na letní filmové škole v Cholticích panovala dobrá nálada a všichni se těšíme na příští tábor dramaťáčku.

FOTOGRAFIE POUZE V TIŠTĚNÉ VERZI
 


Anglický prázdninový tábor

V srpnu se v Úvalech uskutečnil anglický výukový tábor. Tento tábor pro úvalské děti 6. rokem pořádají Kelsie a John Mullenovi. Mají tu mnoho přátel a jako poděkování za jejich přátelství organizují dnes již tradiční událost úvalského léta.
Kelsie, Johna i jejich přátele práce s dětmi velmi baví a rádi se k ní vracejí. Mullenovi se snaží dětem přiblížit základy křesťanství prostřednictvím dětských her a vyprávěním biblických příběhů. Na táboře se setkali jak s novými dětskými tvářemi, tak i s těmi, kteří se tábora účastní každoročně. Letos na tábor přišlo 50 dětí, které se po dobu jednoho týdne přenesly na divoký západ. Děti se zapojovaly do bohatého programu - her, soutěží, naučily se nové anglické písničky, procvičily si angličtinu s rodilými mluvčími, zhlédly krátká loutková představení a hlavně se celou dobu dobře bavily. Byly rozděleny do šesti oddílů: Apachie warriors, Pokahontas, Sioux, Wild horses, Sheriffs a Wild angels. Středa byla vyhlášena za "mokrý" den. Za slunečného počasí děti v plavkách soutěžily v pěti "mokrých" disciplínách. Nejvíce se dětem líbila skluzavka, která byla pro tuto příležitost vytvořena ve svahu nad hřištěm. Odměnou za splněné úkoly byly kousky zlata, které dětem umožnily během závěrečné slavnosti získat pěkné ceny. Ve čtvrtek jsme měli karneval a tábor byl plný kovbojů a indiánů. V pátek jsme pro děti připravili na koupališti odpoledne plné her a rodiče zhlédli krátké scénky, které si jednotlivé oddíly pod vedením lektorů připravily. Bylo těžké rozhodnout, které představení bylo nejlepší, a o vítězství se podělily oddíl Sheriffs se svou scénkou o kovbojích a banditech a oddíl Wild horses s parodií na Červenou karkulku, která nesla název "Malá červená Indiánka". Za odměnu směly tyto oddíly "zaútočit" balónky naplněnými vodou a pěnou na holení na své vedoucí. Vítězové tak činili s nadšením. Jména přítomných rodičů byla slosována a šťastní výherci obdrželi hodnotné ceny (permanentka do posilovny Mamut, poukázky na večeři v restauraci v Kolodějích, plavbu po Vltavě, 2 lekce angličtiny). Odpoledne bylo zakončeno koncertem kapely Ve dne v noci.
S přípravou tábora Mullenovým opět pomáhal početný tým kamarádů - dobrovolníků, jednak rodilí mluvčí (z USA a Austrálie), dále tlumočníci a organizátoři z Úval a Prahy. Protože zde byly děti různě pokročilé v angličtině, každý zahraniční lektor měl k dispozici tlumočníka. Můj největší dík patří Mullenovým, dále dobrovolníkům z Úval, jmenovitě Aťce Stemberg, Janě Mandové, Hance Hoblíkové, Janě Baumrukové, Hance Saturkové a "adoptivní" babičce Mullenových - jejich sousedce paní Jarmile Mandové. Panu řediteli ZŠ Jaroslavu Březkovi a nájemcům koupaliště patří děkování za poskytnutí prostoru pro konání tábora.

Lucka Trávníčková (dobrovolník)

FOTOGRAFIE POUZE V TIŠTĚNÉ VERZI

foto: Oddíl nejmenších kluků s Jerrym
foto: Soutěž o nejsilnější dívku
foto: Hry na hřišti pod školou
foto: Pití z kojenecké láhve na čas

 
 

S P O L K Y

Pozvánka Klíč od Karamelové věže
detail
 


Skautské tábory 2006

V červenci 2006 uspořádal úvalský chlapecký oddíl další letní tábor. Nejvyšší keltský bůh Tigernonos přál našemu kmenu, který čítal přes dvacet příslušníků od devíti do čtrnácti let. Bůh nebes Taranis nám dopřával dobré počasí a i naše podsadová obydlí se podařilo postavit kvalitně. Naše rody Icenů, Keltskars, Duirů i Bójů žily v blahobytu a míru, když jednou přispěchali dva poslové se špatnou zprávou. Na hranicích našeho území se prý objevili výbojní Germáni. Ti nás počtem mnohonásobně převyšují. Když na nás zaútočí, neubráníme se jejich síle a přijde zkáza všeho, pro co žijeme. Náš mocný druid se však rozpomenul na dávný příběh, který vyprávěl o magickém meči a štítu, s nimiž je člověk v čestném souboji neporazitelný. Pokud by se podařilo tuto zázračnou zbroj získat, vítězství v boji bychom měli jisté. Kde jsou však tyto podivuhodné artefakty ukryty? Kdo je ukryl a proč? A jak to všechno vlastně dopadlo? Nebudu do tohoto příběhu vnášet nepřesnosti. Raději si jej nechte převyprávět od svých potomků.

Krtek - Jakub Pečený

detail

Foto: Támhle jsem viděl Germány, Foto Jakub Pečený

Dívčí oddíl vyrazil od 10. do 16. července na tábor do Žďárských vrchů na základnu skautů z Poličky. Naše skautky poprvé přespávaly v tee-pee a při tom usilovaly o královský trůn. Náš král Štěpka I. totiž postrádal dědice a proto vyhlásil konkurz na jeho nástupce. Každá se vrhla do bojů se svým šlechtickým erbem na prsou a vlastnoručně vyrobeným mečem chrabře a odhodlaně. Společně dobývaly hrad, bily se navzájem v rytířském klání, pátraly po drakovi a královské dýce nebo doprovázely krále při jeho obhlídce po království. Přitom vzývaly své bohy, abychom měly dobré počasí, které se letos obzvláště vydařilo. Ve velkém horku jsme se máčely v rybníčku, hrály vodní pólo nebo si zkoušely, jak se plave v dvouvrstvém oblečení a botách (docela dřina). Královskou korunu nakonec svou pílí a vytrvalostí získala statečná rytířka Katka Znamenáčková (nyní král Kaťaz I.). Nechť vládne pevnou, leč spravedlivou rukou…

Áďa - Adéla Skřivanová

FOTOGRAFIE POUZE V TIŠTĚNÉ VERZI

Foto: Rytířské klání, Foto Eva Loskotová

 

Poděkování za zřízení internetového připojení

Nedávno bylo v hasičské zbrojnici v Úvalech zřízeno internetové připojení. Za tento přínos ve vybavení zbrojnice vděčíme a děkujeme místní firmě Daconet, s.r.o., která poskytla našemu sboru instalaci a provoz bezplatně.

SDH Úvaly

 
 

S P O R T

TJ SOKOL ÚVALY

Vážení úvalští čtenáři, chtěli bychom využít Života Úval a informovat vás o průběhu rekonstrukce sokolovny.
Ke dni 14. 8. 2006 je dokončena rekonstrukce stropu - to je zateplení, izolace a sádrokartonový podhled, strop byl vymalován. Proběhla rekonstrukce stropu v podloubí, probíhá oprava střechy nad podloubím, štít sokolovny má novou omítku, včera byla zahájena práce na výměně parket. Pro zajímavost: parkety pocházejí podle razítek ze srpna roku 1936.
Celkovou rekonstrukcí sokolovny bychom chtěli v příštím roce, pokud nám zbudou síly, nadšení a peníze, oslavit 100 let Sokola v Úvalech.
Od března roku 2006 jedná výbor TJ Sokol Úvaly s Radou města Úvaly, se zastupitelstvem, s paní místostarostkou, s panem starostou o nutnosti a ochotě provést rekonstrukci sokolovny. Vzhledem k tomu, že sál sokolovny je svého druhu jediný ve městě a je využíván především pro školní tělesnou výchovu, pro poměrně rozsáhlou činnost oddílů TJ a také funguje jako jediný kulturní sál pro pořádání plesů, akademií a ostatních akcí ve městě, měli jsme představu, že by se město mělo na této rekonstrukci finančně podílet. Nakonec nám byla usnesením Rady města Úval přislíbena půjčka ve výši, která odpovídá rozpočtu na nutné rekonstrukce - 1 100 000 Kč, (informace proběhla v ŽÚ) kterou budeme městu po dobu 11 let splácet roční splátkou ve výši 100 000 Kč. Domluvili jsme se, že rekonstrukci provedeme během prázdninových měsíců tak, aby nedošlo k žádnému omezení provozu školy, sportovních oddílů a aby mohly být od 16. 9. 2006 zahájeny tradiční taneční hodiny.
K datu 1. 8. 2006 nebyly podepsány doplňky ke smlouvám, které by zabezpečovaly smluvní vztah mezi TJ Sokol a městem Úvaly. To samozřejmě znamená, že do tohoto data na účet Sokola nedorazila domluvená půjčka (na účet TJ Sokol byla částka připsána dne 15. 8. 2006).
Všechny finanční zdroje TJ byly k tomuto datu vyčerpány.
Práce se zpozdí, termín do konce srpna se nedá v žádném případě technologicky zvládnout,
Na schůzce dne 1. 8. 2006 o tom byli informováni pan starosta, paní místostarostka, pan ředitel školy a zástupce kulturní a školské komise. Zúčastnění s posunutím termínu dokončení prací souhlasili.
V "sokole" je stále ještě parta nadšenců, která je ochotna pracovat bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Náš přístup k celé věci byl opravdu velmi amatérský a do budoucna budeme muset na základě nabytých zkušeností volit zcela jiný postup.
Přijďte se podívat, každý den se v sokolovně pracuje, členové házenkářského oddílu odpracovali na rekonstrukci do dnešního dne již celkem 206 brigádnických hodin, nepočítaje hodiny, které věnoval této rozsáhlé akci pan Jan Dráb.
Do krásně zrekonstruované sokolovny bychom chtěli pořídit nové vybavení, aby aktivita oddílů a školy mohla odpovídat moderním trendům ve sportovních aktivitách.
Pokud máte kladný vztah k aktivnímu pohybu, i k Sokolu v Úvalech, na vás na všechny se obracíme s prosbou o příspěvek, sponzorský dar na účet u České spořitelny v Úvalech číslo účtu 0424952339/0800.
Těšíme se na všechny, kteří si přijdou do" nové" Sokolovny v novém školním roce zacvičit.

Za výbor TJ Dana Poláková, V Úvalech dne 15. 8. 2006

 

Ještě ke vztahu města a Sokola

Nejdříve ze všeho považuji za nutné doplnit a upřesnit informace z článku, který za výbor TJ Sokol napsala paní Mgr. Dana Poláková. Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 16. března t.r. rozhodlo, že Sokolu poskytne 1,1 mil. Kč na rekonstrukci sokolovny. Zároveň uložilo radě města navrhnout konkrétní postup. Částka byla zahrnuta do rozpočtu města jako plánovaný výdaj na rok 2006. Od této chvíle bylo jednoznačně rozhodnuto o pomoci. Otázkou bylo jen jakým způsobem. Město nakládá s veřejnými prostředky a musí proto postupovat podle obecně závazných předpisů. V úvahu přicházely dva postupy. Buď předat Sokolu peníze jako příspěvek na investice, nebo je poskytnout jako půjčku. Rada doporučila půjčku a zároveň zvýšit roční nájemné tak, aby pokrylo nejen energie, vodné, stočné, běžnou údržbu a správu, ale také umožnilo Sokolu splácet půjčku. Konkrétně město půjčí Sokolu 1,1 mil. Kč letos a Sokol počínaje letošním rokem bude splácet do roku 2016 částku 100 tis. Kč ročně. Proč tyto přesuny peněz tam a zase zpátky? Má to jediný důvod. Město potřebuje mít jistotu, že sokolovna bude dlouhodobě k pronájmu zejména pro školu. Zastupitelstvo navržený postup schválilo 15. června. Zbývalo "jen" připravit smlouvy. Podle již dříve přijatého rozhodnutí zastupitelstva musí každou smlouvu buď připravit nebo zkontrolovat právník města. Vzhledem k tomu, že právník města (externí, jen na smlouvu) byl koncem června zaneprázdněn jinou svou prací a začátkem prázdnin odjel na dovolenou, nemohlo město ihned předložit návrhy smluv. Sokol o této skutečnosti věděl, byl, sice jen ústně, vyzván, aby případně zajistil jiného právníka. Protože tak neučinil, a i z důvodů výše uvedených, posunula se příprava smluv až na přelom července a srpna. I přesto, na základě ústní dohody s městem, Sokol zahájil v červenci práce na rekonstrukci sokolovny. Město, opět po dohodě se Sokolem, zaplatilo Sokolu již zvýšené nájemné 500 tis. Kč za celý rok 2006 už v červenci, jinak běžně platí nájemné po čtvrtletí. Město se tak snažilo pomoci Sokolu, který mohl alespoň část těchto prostředků použít na zaplacení stavebních prací, než bude uzavřena smlouva. Protože práce na sokolovně pokračovaly, nemohla tato přechodná výpomoc dlouho stačit a Sokol urgoval poslání celé částky. Nakonec došlo ke schůzce zástupců Sokola a města, ale 8. srpna, ne jak píše paní Poláková 1. srpna. Na schůzce byly dojednány podrobnosti smluvního vztahu. Potom šlo již vše rychle. Smlouva byla uzavřena 9. srpna a peníze poslány 10. srpna. Vzhledem k tomu, že to byl převod peněz z Komerční banky do Spořitelny, Sokol obdržel peníze na svůj účet až 15. srpna. Když to zrekapituluji: město zaplatilo Sokolu 500 tis. Kč za pronájem sokolovny a poskytlo bezúročnou půjčku 1,1 mil. Kč na rekonstrukci, celkem ve vydání 1,6 mil. Kč. Sokol naopak zaplatí letos na podzim městu 100 tis. Kč jako první splátku.
Ale to není vše, čím město vyšlo vstříc Sokolu. Město mělo u Spořitelny úvěr ve výši 3,6 mil. Kč z roku 1997, který vlastně převzalo za Sokol. Bylo to z důvodu lepších úvěrových podmínek pro město. Sokol splácel městu přesně takové částky, jaké město platilo Spořitelně. Za úvěr bylo ručení sokolovnou. Právě zastavený majetek Sokola mu znemožňoval usilovat o dotace na investice nebo obnovu sportovišť. Město po dohodě se Sokolem splatilo předčasně úvěr a umožnilo tak uvolnění zástavy. Sokol bude splácet městu i nadále podle původní smlouvy do konce června 2007.
Když se vrátím do nedávné minulosti, město pomohlo Sokolu několikrát. Zejména ručením za úvěr, který si vzal Sokol, aby mohl dokončit stavbu hotelu. Později přímo převzal tento úvěr, jak je již výše uvedeno. Dále město přispělo Sokolu na modernizaci hřiště pro házenou, celkem částkou cca 600 tis. Kč.
Co říci na závěr?
Spolupráce města a Sokola je nejen prospěšná oběma stranám, ale v současné době i nutná. Osobně oceňuji dobrovolnou práci funkcionářů Sokola, kterou věnují nejen vedení sportovních oddílů, ale i správě majetku, zejména vlastní sokolovny. Na druhou stranu i oni by měli pochopit, že rozhodování města se někdy rodí těžce, že se musí najít takové řešení, s kterým vysloví souhlas většina členů zastupitelstva a které pomůže dobré věci.

Ing. Ivan Černý, starosta města

 

TAKY VÁS BAVÍ SPORT JMÉNEM AEROBIK?

Na začátku je velká touha zvládnout aerobikové kroky, pak celé sestavy a sen se stane skutečností. Hup do sportu jménem aerobik. Jsou mladé, krásné, úspěšné, a přece tak skromně nenápadné.
Víte vůbec, že takové dvě aerobikové hvězdičky potkáváte ve svém městě? Martina Fulínová, 6x 1. místo na Mistrovství České republiky (99, 00, 01, 03, 04, 05), 2x 1. místo na Mistrovství světa juniorů, 1x 1. místo na Mistrovství Evropy seniorů, 2x 2. místo na Mistrovství seniorů a Eliška Pivoňková, Miss Wellness, Miss Junior Aerobik a dvojnásobná vítězka Mistrovství České republiky Aerobik Master Class.
Tak a je to, a tyto dvě úžasné slečny vedou komerční hodiny aerobiku ve Fitcentru MAMUT.
Tam chodí i další malé hvězdičky, slečny, které začínají právě s Eliškou Pivoňkovou trénovat své první kroky, a kdo ví, třeba i z jedné z nich bude úspěšná lektorka, nebo reprezentantka naší malé republiky v aerobiku, jako je to u Martiny a Elišky.

Zeptali jsme se, jak to vypadá na začátku a na konci kariéry /sportovní/
Martiny Fulínové …
Proč sis ze všech sportů vybrala právě aerobik?
Aerobik vlastně nebyl sport, se kterým jsem začala. Dostala jsem se k němu ve 14 letech, kdy jsem přešla z gymnastiky. Přestože jsem i v gymnastice měla své úspěchy, vadily mi tamní špatné vztahy, a proto jsem se začala poohlížet po něčem jiném. V úvahu připadalo několik sportů a aerobik se jevil jako zajímavá výzva. K tomuto sportu jsem se dostala přes jednu bývalou trenérku moderní gymnastiky a kamarádku Olgy Šípkové. Domluvili jsme si s Olgou schůzku, ukázala jsem pár cviků a nakonec jsem u ní zůstala.
Jak často trénuješ?
Teď momentálně netrénuji, protože jsem letos ukončila svoji závodní kariéru. Už se věnuji pouze komerčnímu aerobiku a škole. V době závodění jsem trénovala 5x v týdnu 2 hodiny.
Jsi lektorkou ve fitcentru v Úvalech, jak se ti tam cvičí?
V MAMUTU se mi cvičí velmi dobře, je tam příjemná atmosféra, fajn lidi a dobrá nálada. Kolikrát přijedu do fitka utahaná po celém dni, nechce se mi nic dělat, ale když vejdu do tělocvičny a vidím tam partu super lidí, kteří září úsměvem a radostí z pohybu, hodinu si opravdu užiji. Pořádně mě to nakopne a jsem ráda, že se můžu tak příjemně odreagovat a dát si do těla.
Lektoruješ ještě v jiném fitcentru?
Momentálně ne. Po mém zranění ramene a následné operaci jsem svoje hodiny zrušila, chtěla jsem si dát pauzu a věnovat se škole, která mi zabírá spoustu času. Cvičím pouze děti na ZŠ v Brandýse nad Labem, které učím základům aerobiku, protažení a koordinaci.
Bylo hodně zranění, ovlivnilo to tvoji kariéru?
Určitě ano, pozadí aerobiku, který se jeví jako uhlazený a nazdobený sport, je velice tvrdé a za soutěžními sestavami se skrývá nesmírné úsilí, námaha a dřina, která s sebou nese i mnohá zranění. V roce 2002 jsem si utrhla přední zkřížený vaz a mám v koleni na doživotí dva šrouby. Díky skvělé práci doktorů s kolenem teď už žádné problémy nemám. Mezitím jsem ale měla další zranění, před rokem třeba vyhozené rameno, které mi nakonec museli také operovat a spoustu dalších, které jdou s vrcholovým sportem ruku v ruce. Myslím, že by bylo na čase svoji kariéru ukončit, dosáhla jsem nemalých úspěchů, ale aerobik je sport, který se nedá dělat věčně.
Konkurence v podobě mladých začínajících sportovců stále stoupá a právě kvůli zranění je téměř nemožné učit se stále nové věci.
Jakou cestou se nyní vrhneš, když nebudeš už závodit?
Sport a především aerobik se stal náplní více než tří čtvrtin mého dosavadního života a od něčeho takového se člověk prakticky nemůže odpoutat. Proto bych i nadále chtěla zůstat v prostředí, ve kterém se dobře orientuji, a pomáhat závodníkům s choreografií jejich sestav a další prací se sportem spojenou.
Byla jsi největší konkurentkou pro Denisu Barešovou, není ti líto, že už neochutnáš atmosféru soutěže?
To není lehká otázka, když se něco stane náplní vašeho života po tak dlouhou dobu, je jasné, že to určitým způsobem bude chybět, ale musím přiznat, že v období posledních závodů byl tlak ze strany rozhodčích i trenérů takový, že si nyní užívám chvíle, kdy mohu sledovat závodní dění zpovzdálí.
Co škola?
Po ukončení závodní kariéry jsem se začala více orientovat na školu, kterou jsem přirozeně kvůli sportu poněkud zanedbávala, a bylo poměrně těžké dohnat všechny resty, takže jsem teď ráda, že ji zvládám a dokončím v termínu.
Budeš svoji práci orientovat kolem sportu?
Určitě ano, jak už jsem zmiňovala v předchozích otázkách, sport a především aerobik je pole, na kterém se dobře pohybuji, takže je celkem logické, že bych této výhody využila i pro svou budoucí práci.
Martině přejeme hodně štěstí, lásky a pohody v životě a děkujeme za super hodiny v Mamutu.

Ptali jsme se také
Elišky Pivoňkové …
Eliško, hodně tě můžeme vidět na plakátech, jak k tomu došlo?
Vyhrála jsem v roce 2004 Wellness Celebrity Show, soutěž propagující zdravý a aktivní životní styl, a nafotila i pár fotek.
Velký úspěch máš z Miss junior aerobik, na jakém místě jsi byla?
Zvítězila jsem.
Tam někde začala tvoje cesta ke sportovním úspěchům?
To určitě ne, už předtím jsem závodila na soutěžích Aerobik Master Class, a často vyhrávala. Před necelými dvěma roky jsem začala trénovat Fitness Týmy.
Proč sis ze všech sportů, které se nabízejí, vybrala aerobik?
Aerobik je sport, ve kterém vidím spojení elegance, rytmu a síly, a to mě na něm baví. Mimochodem jsem začala s aerobikem asi v osmé třídě a to je dost pozdě.
Vedeš dětský a juniorský aerobik, jezdíš na soustředění, závodíš, studuješ. Kde bereš tolik energie vše stíhat? A jakou školu studuješ, je to i tam o sportu?
Když vás něco baví, tak vám to dává i energii. Studuji vysokou školu tělesné výchovy a sportu - Palestra, obor Sportovní a volnočasový pedagog. A to mě také baví. Zrovna jsem se vrátila ze soustředění, byla jsem se slečnami, které trénuji ve fitcentru Mamut, a ještě mě čeká soustředění dospělých, tam si ale vyměním role a budu místo lektorky "žáčkem".
Vedeš komerční hodiny, kde a jak se ti tam cvičí, jaké jsou klientky?
Cvičila jsem v Českém Brodě, ale také v BBC v Praze. Však můj "hlavní stan" je v Úvalech, ve fitcentru Mamut, mám to tam moc ráda. Sympatické fitko, sympatičtí lidé!
A co úspěch v Moskvě?
V Moskvě to až takový úspěch nebyl, náš tým byl 3. český a do finále mohou postoupit jen dva z jednoho státu.
Na druhou stranu pro mě osobně už samotná nominace na ME byl úspěch, protože týmy jsem trénovala krátce. A kdo do toho trošku vidí, tak ví, že komerční aerobik a fitness týmy je úplně něco jiného.
Jak bude pokračovat dál tvoje sportovní cesta?
Sport mě bude určitě provázet i v dalším životě, ale pokud máš na mysli závodění, tak to velmi zvažuji.
Tvůj sportovní vzor?
Jsou sportovci, které obdivuji a vážím si jich. Nebudu jmenovat, ale nejsou jen z oblasti aerobiku. Sport je nejen radost, ale i dřina a vytrvalost, a to obdivuji u všech sportovních odvětví.
Martina Fulínová končí se sportovní kariérou, ty začínáš, co si myslíš, je těžší odchod nebo příchod?
Martinu potkávám ve fitcentru v Úvalech, je to profesionálka se vším všudy. Neřekla bych, že začínám kariéru, na závody komerčního aerobiku jsem jezdila 5 let, s fitness týmy přes rok. Příchod i odchod jako takový neřeším, protože dělám to, co mě baví, a pak je vše lehčí. Myslím si, že to tak cítí i Martina.
Eliško, ty trénuješ v družstvu, jak se dohodnete na choreografii, kdo vás trénuje?
Týmy trénuje Jakub Strakoš a Kristýna.
O choreografii se radíme, ale rozhodující slova mají trenéři.
Co plánuješ v nejbližší budoucnosti?
Nejdůležitější je pro mě teď škola a práce s dětmi a od toho se asi bude v budoucnu vše odvíjet!

Elišce přejeme hodně sportovních a životních úspěchů, děkujeme za super hodiny ve fitku v Úvalech a pevné nervy při trénování dětiček.
Rozhovor s Martinou a Eliškou připravila Martina K. Úvaly, srpen 2006

detail

foto: Eliška Pivoňková

 

Putování "Z Dubče do Dubče"

V sobotu 23. září pořádá turistický oddíl Jestřábi jubilejní 15. ročník putování "Z Dubče do Dubče". Jako každoročně, i letos pro vás připraví vedle řady pěších tras (10 - 50 km) a dvou cyklotras (cca 40 a 70 km) oblastí Klánovických lesů, Úvalska a Škvorecka i krátkou trasu pro děti, plnou her, soutěží a pohádkových postaviček. Start je v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči (ul. Bezprašná) od 7.30 do 10 hodin pro pěší trasy a cyklotrasy, respektive od 9 do 12 hodin pro "pohádkovou" trasu. Odměnou vám bude vedle příjemně stráveného podzimního dne (a třeba i nově poznaných zajímavých míst ve vašem okolí) účastnický glejt a řada pamětních razítek.
Bližší informace můžete získat na vebových stránkách http://zdubcedodubce.webpark.cz či na telefonu 737 763 477 (J. Moravec).
 

 

C Í R K E V

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA HROU NA FAŘE CČSH

Již čtvrtým rokem uskutečňuji naplňování programu Křesťanská výchova hrou pro děti. Děti různého věku, křesťané i děti bez vyznání, se pravidelně scházejí na faře Církve československé husitské v Úvalech. Neznamená to, že by místní základní škola neumožnila vyučování křesťanské výchovy nebo náboženství ve škole. Ale nejde v žádném případě o další školní povinnost. Zkušenost je taková, že i samy děti mají zájem, aby tato forma vzdělávání probíhala mimo školní prostory. Proto se společně scházíme na naší husitské faře. Naše Církev československá husitská je otevřená všem bez rozdílu. Kdo má zájem o duchovní péči, může přijít do našeho svatostánku.
Jsem přesvědčená, že křesťanská výchova hrou na faře děti více zajímá a těší. Ve škole by šlo o vyučovací předmět, byť nepovinný. Ve škole děti sedí v lavicích, poslouchají výklad učitele, který děti zkouší a hodnotí. Ale u nás na faře to je jiné. U nás se nevyučuje křesťanská výchova jako předmět, ale z celkového pojetí jde o kroužek Křesťanské výchovy hrou, do kterého je začleněna výtvarná a dramatická činnost. Děti se při hrách, malování, scénkách apod., seznamují s křesťanskými pojmy a biblickými příběhy, učí se vnímat duchovní život a hodnoty jako je tolerance, úcta k životu, cena pravdy, odpuštění a naděje. Vše pak výtvarně ztvárňují za použití různých metod a technik a nebo si biblické příběhy osvojují nácvikem dramatických scének pro společná vystoupení zejména o Vánocích, Velikonocích, ale také i mimo církevní svátky. Součástí společných vystoupení je i minivýstavka, při které mohou rodiče a ostatní návštěvníci zhlédnout ukázky výtvarné práce dětí z kroužku.
V uplynulém školním roce byly uskutečněny dvě minivýstavky, v prosinci ve vánoční době a v květnu při májovém vystoupení.
Věřím, že takováto forma práce děti skutečně učí více vnímat duchovní hodnoty a v jejich duchu rozvíjet dětské myšlení a cítění.
Pro nový školní rok se uskuteční zápis do našeho kroužku ve čtvrtek 14. září 2006 od 16 do 18 hodin na farním úřadě Církve československé husitské, Pražská 180, Úvaly.

Mgr. Jitka Pokorná, Farářka

obrazek2

Foto: Děti z křesťanské výchovy CČSH

 

Jak pokračujeme?

V podzimních měsících r. 2005 jsme informovali o záměrech oprav v kostele Zvěstování Panny Marie v Úvalech, byla připojena prosba o nutnou finanční pomoc pro tuto nákladnou činnost pro budoucí období.
Prvním krokem, který jsme udělali, byl uskutečněn nákup dřeva na zhotovení replik kostelních lavic z doby baroka. Po dohodě s Ústavem památkové péče jsme došli ke konečné fázi, jak budou lavice po zhotovení vypadat.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří jste již přispěli finančními dary na tento záměr. Práce na zhotovení čtrnácti lavic se již začaly, je však potřeba další pomoc pro nákup impregnace, mořidel, laků a na zaplacení práce na výrobě lavic.
Finanční pomoc vás všech je v této záležitosti nezbytná. Pomozte nám nalézt a oslovit nové sponzory. Pro někoho, kdo je třeba i mimo církev, to může být způsob, jak vyjádřit vztah k duchovním hodnotám. Tyto věci pořizujeme z vlastních sbírek, tak jak každý může nebo cítí potřebu pomoci mít zásluhu na něčem, co zde bude v tomto případě možných dalších 300 let sloužit následujícím generacím.
Touto cestou oslovujeme vás všechny, komu tento článek přijde do rukou. Pomozte prosím, každý finanční příspěvek je pro nás velkým darem.
Naše městečko nemá jinou takto vzácnou památku po našich předcích, chceme obnovami vytvořit důstojný stánek Boží a také důstojné a vzhledné místo pro duševní odpočinek, velmi důležité i pro ekumenické setkávání církví, místo pro příjemné hudební zážitky konaných koncertů /jedna drobná informace: pokud to nevíte, úvalský kostelíček má velmi slušnou akustiku/.
Do našeho klenotu vstupují lidé, kteří se svým uměním, koncertními vystoupeními, se svým programem sjezdili již mnoho míst, mají možno srovnávat, a jak na ně asi působí již špatně sloužící lavice, oloupané zdivo? A jak v zimě, když je v kostelním prostředí tak velká zima, že se tam nedá vydržet a stává se prakticky na pohodové akce kulturních zážitků nepoužitelným.
Vnitřnímu interiéru, tak aby to bylo místo vzhledné, plné pohody pro toho, kdo vstoupí, je nutné pomoci včas … je to nakonec vizitka nás všech, kteří zde žijeme!
Jednotlivci i společnosti mohou přispět na účet farnosti. V případě zájmu poskytneme darovací smlouvu, lze ji uplatnit jako nárok na odpočet ze základu daně. Další možností je přispět přímo osobně v kostele, kde se rovněž koná sbírka.
Za každou finanční pomoc srdečně děkujeme. Přejme si společně, abychom byli vždy ochotni pamatovat i na to, že po nás zde budou žít další generace a budou mít to, co jim zde zanecháme.
Farní společenství v Úvalech, Římskokatolická farnost v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic č. 45 250 82 Úvaly
Účet farnosti:
Česká spořitelna a.s. Úvaly
číslo účtu: 0424942309/0800
variabilní symbol: 43751148
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: 45
 

 

H I S T O R I E

Jak to bylo s koupí Škvoreckého panství roku 1361

Počátky dějin našich obcí jsou stále zahaleny rouškou tajemna a není-li po ruce listinných dokladů, tam se často musíme spokojit s dohady a domněnkami našich dějepisců. Avšak stále se učíme novým skutečnostem, objevujeme nesrovnalosti a snažíme se je podle dostupných informací přehodnotit. I skuteční znalci historie nejsou neomylní a i dnes se nevědomky dopouštějí chybných úsudků, když opíší neověřenou událost nebo mylně pochopí výklad staré listiny. Když pak opíší tutéž chybu další, je hledání pravdy obtížné.
Vznikem a počátky Škvoreckého panství se blíže zabýval již V. Sommer, když v knize "Úvaly jindy a nyní" napsal, že k jeho koupi došlo v roce 1361, kdy je měl získat Velflín Menhart z rodu Olbramoviců od Donáta Rosta, vladyky ze Sluštic: "První listina, zmiňující se o Úvalech, je z doby Karla IV. (z roku 1361). Toho roku kupuje Velflín Menhart Olbramovič od Donáta Rosta panství, k němuž náležela Zlatá, Květnice, Škvorec, Hradešín, Horka, Přišimasy, Hostyně, Lhota (zaniklá obec v lese "Na kostelíku") a půl městečka Úval." Této chybné zmínky se dodnes drží mnozí amatérští i profesionální badatelé, aniž by znali skutečný běh událostí a poměry ve zdejším regionu v polovině 14. století. A protože se zde autor dotýká též dějin Hradešína, je mou povinností jako kronikáře této obce reagovat na zmíněný omyl a nastínit událost tak, jak se skutečně odehrála.
V. Sommer neznal důležitá fakta, z nichž ve skutečnosti vyplývá, že některé ze zmíněných vsí náležely roku 1361 úplně jiným majitelům. Tak například vesnice Horky patřila dle knih konfirmačních z části Velflu Menhartovi od roku 1354. Květnice náležela podle Staroměstských knih v letech 1360-1362 Václavu Vaňkovi, který ji prodal strýci Pešlinovi Bohuslavovu. Přišimasy náležely Peškovi z Klučova, a sice v letech 1354-1372. Spisovatel zde při čerpání svých znalostí patrně vycházel z knihy Václava Vladivoje Tomka "Dějepis Města Prahy", kde se při pozorném čtení nemluví o koupi celého panství, nýbrž jen o přikoupení vesnice Zlaté: "Roku 1361 prodal Donat Rost Zlatau Welflinowi Menhartowu, Olbramowici (...) Kaupí Zlaté porozšířilo se hlawní panstwí Olbramowiců, které se rozkládalo hned tu wedlé, w sauwislosti, ku kterému náležely wesnice Sibřín (1349, 1362), Kwětnice (1362, 1391) německy nazwaná Blumenau s twrzí (1425) a někde jak se zdá w sausedstwí Lhotka (Elhota), wes již zašlá (1362, 1377), Škworec (1385-1426), Radešín na wrchu s dalekau wyhlídkau ležící (1367-1418), Přišimasy (1385), Horka (1385-1418), Hostyně (1426) a půl městečka Auwalu (1426)." Tomkovu verzi směle podporuje a do celé problematiky vnáší světlo až Josef Teige, který ve Staroměstských knihách nalezl originál smlouvy mezi Velflem a Donátem z doby okolo roku 1360. Zde se skutečně hovoří pouze o prodeji vsi Zlaté a nikoli celého panství: "Wolflinus Meynhardi emit hereditatem in Slacey, omnem scilicet partem hereditatis, quam habuit in predicta villa Donatus Rost erga ipsum Donatum."
Škvorecké panství tedy nevzniklo hromadnou koupí, ale začalo se utvářet v průběhu 2. poloviny 14. století, kdy se ve zdejším regionu usadili členové jednoho z nejzámožnějších rodů, pražští měšťané - Olbramovici. Tito počali k sídelnímu hradu Škvorci pozvolna přikupovat blízké vesnice s tvrzemi, patronátní práva nad kostely, dvory s polnostmi a různé platy a dávky od nižších šlechticů a vladyků. Získávali tak ve zdejším regionu nejen na jmění, ale i na moci a dobré pověsti, za což se jim dostávalo vážnosti v kruzích zemanských.

Jan Psota ml., kronikář obce Hradešín

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval