www.mestouvaly.cz/zivotuval 

10/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Úvaly podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e
1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v sálku Domu pečovatelské služby, nám. Svobody 1570, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Dobrovského, Ebenová, E.E.Kische, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Glucksmannova, Guth- Jarkovského, Grégrova, Hodov, Do Hodova, Janáčkova,Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Josefa Lady, K Hájovně,Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kollárova I., Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Maroldova I., Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem,nám. Svobody, Otokara Březiny,Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pražská I., Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Šrámkova, Tichého, Těsnohlídkova,Tigridova,Tisová,Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického,V. Špály, Zálesí
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava Nováka čp. 372, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 28.října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kollárova II., Maroldova II., Nerudova, Pražská II., Prokopa Velikého, Raisova, Štefánikova, Švermova, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Žižkova
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic čp. 8, Úvaly pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech - ulice 5.května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Denisova, Dobročovická, Dvořákova, Fugnerova, Hálkova, Horova, Husova,Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lužická, Mánesova, nám. Arnošta z Pardubic, Na Spojce, Na Stráni, Na Ztraceném korci, Osadní,Poděbradova, Podhájí, Pod Slovany, Pod Tratí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rumunská, Ruská, Slovinská, Smetanova, Sovova, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Kaberny,U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Vydrova, Zahradní .

3. Do zastupitelstva obce může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je ke dni voleb přihlášen k trvalému pobytu v Úvalech, nebo cizinec s trvalým pobytem v Úvalech, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv

4. Do Senátu Parlamentu ČR může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je ke dni voleb přihlášen k trvalému pobytu v Úvalech, dále volič, jemuž byl vystaven voličský průkaz ve volebním obvodu Benešov.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu.

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Ivan Černý, starosta v.r.

Seznam ulic a čísel popisných v jednotlivých volebních okrscích je zveřejněn na úřední desce u budovy Městského úřadu. Voličský průkaz se vydává pouze pro volby do Senátu Parlamentu ČR, lze o něj požádat písemným podáním na MěÚ Úvaly, opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do 18.10.2006 do 16 hodin. Na vydaný voličský průkaz lze volit pouze ve volebním obvodu Benešov.
 


Pozvánka k úvalskému kulatému stolu

Termín voleb do zastupitelstva města se rychle blíží, volby budou 20. a 21. října t.r.
O přízeň úvalských občanů - voličů bude usilovat 5 volebních stran, které kromě vlastních předvolebních setkání se dohodly na společné akci Úvalský kulatý (hranatý) stůl, která se bude konat ve čtvrtek 5. října od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Zástupci stran, které podaly v Úvalech kandidátku, budou diskutovat o našem městě a zejména odpovídat na dotazy občanů.
Všechny úvalské občany zvou představitelé:
Občanské demokratické strany
Komunistické strany Čech a Moravy
Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval - NOVÁ ŠANCE
Sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly
Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Úvaly
 


Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana 1 2

Sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly

Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Úvaly

Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval - NOVÁ ŠANCE 1 2
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE

S blížícím se podzimem opětně přichází i pravidelný podzimní úklid od některých odpadů z našich domácností. I přes každoročně obdobný způsob konání této akce je nutné věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu
I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čárou ve směru od budovy základní školy (při postavení, kdy školní budova je za zády), je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 7. a 8. října 2006 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 7. října 2006 do 9.00 h. V pravé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 14. a 15. října 2006 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 14. října 2006 nejpozději do 9.00 h. Prosíme o dodržení 9.00 h jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Mezi železo a kovový odpad již nelze umisťovat elektrozařízení (např. lednice, mrazáky, počítače, radiopřijímače, videa a další elektrozařízení používané v domácnostech). Od ledna letošního roku, jak jste byli informováni již v únorovém vydání tohoto měsíčníku, zahájil svou činnost sběrný dvůr nebezpečných odpadů při výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku Hostín. Současně zde vzniklo místo zpětného odběru elektrozařízení, která jsou zde po zaevidování bez problémů zdarma odebírána (elektrozařízení musí být kompletní, ne pouze části).
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného než buď kovový odpad odnést zpět domů nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin (v opačném případě totiž v souladu se zmíněnou vyhláškou takto odložený kovový odpad lze posuzovat jako založení nepovolené skládky, u které je znám její původce).
II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne taktéž v průběhu měsíce října a počátkem měsíce listopadu 2006. Kontejnery bude obdobně jako na jaře přistavovat firma Kotval. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin , olejů, autobaterie, pneumatiky apod.)
Harmonogram svozu
termín: číslo stanoviště:
16. října 14,27,35
17. října 5,21,42
18. října 50,52,53
19. října 7,20,40
20. října 8,16,49
21. října 2,19,43
22. října 48,51,54,55
23. října 6,15,34
24. října 3,13,41
25. října 22,30,44
26. října 12,26,32
27. října 18,25,38
28. října 4,23,36
29. října 17,39,45
30. října 10,33,46
31. října 11,29,47
1. listopadu 1,9,31
2. listopadu 24,28,37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. Října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova
54 střed Do Hodova
55 okraj zahrádkářská kolonie u Obory
Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 hodinou. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 hodinou.

Bohuslav Prokůpek, samostatný referent pro oblast životního prostředí

 

Autobusová spojení s Újezdem nad Lesy

Vzhledem k zahájení provozu nových autobusových linek od září 2006 poskytujeme přehled odjezdů z Úval směr Újezd nad Lesy a zpět.
Linka Z Úval žst. zastávky Z Újezda n. L. zast. Újezd n. Lesy před prodejnou LIDL Z Újezda n.L. zast. Rohožnická (od hospody na hlavní-na otočce nestaví) možnost ALBERT, zdr.středisko
330 Úvaly-Depo Hostivař metro A 4.59, 7.09, 9.29, 11.59, 14.33 6.47, 9.46, 12.16, 14.21, 17.39 6.50, 9.49, 12.19, 14.24, 17.42
391 Úvaly-nádr. Klánovice přes Květnici a Újezd/L. 5.15,6.15,7.00,7.35,10.15, 12.15 13.45 (končí v Dobročovicích),14.45, 15.45,16.45, 17.45 (končí v Dobročovicích), 19.15, 21.15 (končí v Dobročovicích) 6.30, 9.10, 11.10, 13.10, 14.40, 16.10, 18.10 6.33, 9.13, 11.13, 13.13, 14.43, 16.13, 18.13

Tyto nové linky jezdí pouze v pracovních dnech.
 


Odbor investic

Kulturní komise při MěÚ Úvaly připravila na měsíc říjen návštěvu DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ na představení JAKUB A JEHO PÁN, ve středu 25.10.2006. Pro bližší informace sledujte vývěsku MěÚ.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Slavnostní rozvinutí praporu města

Sobota 9. září 2006 se stala významným dnem pro naše město, protože byl poprvé představen veřejnosti prapor města.
Úvaly v průběhu své více než sedmisetleté existence prapor nikdy neměly. Teprve v minulém roce byly podány první návrhy na jeho podobu, kterou zpracovala heraldická kancelář Dauphin z Roudnice nad Labem. Návrh praporu byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 16. března 2006. 25. května převzala místostarostka města paní Ing. Horová od předsedy Parlamentu České republiky pana Zaorálka dekret o udělení praporu města Úval. Kulturní komise města pak připravila program slavnostního rozvinutí praporu.
Slavnost proběhla na podiu před budovou základní školy. Již po 13. hodině začali přicházet první občané, aby byli svědky této historicky významné události. Krátce po půl druhé, kdy se prostor před podiem zaplnil, zazněly úvalské fanfáry. Po úvodním přivítání přítomných občanů předsedkyní kulturní komise paní Novosádovou a kronikářem města panem dr. Pokorným se ujal slova starosta města pan Ing. Černý. Připomněl významné okamžiky v historii Úval a k nim přiřadil i den, kdy město získalo prapor, nový symbol, součást sebevědomí a zdravého patriotismu. Za zpěvu hymny úvalských škol v podání dětí základní školy, které doprovázel na kytaru p. učitel Volko, již přicházel průvod v čele s panem Rytinou nesoucím prapor. V průvodu šli krojovaní členové Obce baráčnické v Úvalech, zástupci úvalské jednotky sboru dobrovolných hasičů, spolku rybářů a úvalské školy. Předáním praporu a jeho rozvinutím starostou města byl završen celý proces od návrhu na získání praporu až po jeho představení občanům. Poté následovalo požehnání praporu města farářkou Církve československé husitské paní Pokornou a novým úvalským farářem římskokatolické církve páterem Lachem. Závěr programu rozvinutí praporu patřil vystoupení flétnistek Adélky Votočkové a Aničky Holemé, které pod vedením pana Nováčka zahrály několik lidových písní.

detail detail

9.9.2006 - vlajka města je poprvé rozvinuta starostou města před shromážděnými občany
Posvěcení vlajka města P.Krzystofem Lachem

 

Ocenění kapely Divokej Bill plaketou města

Kapelu Divokej Bill není jistě zapotřebí blíže představovat. Stala se známou a populární v celé České republice a v poslední době uspořádala také několik úspěšných koncertů i v zahraničí. Základ kapely tvoří kluci z Úval, kteří se také k městu vždy hlásí. K řadě hudebních ocenění přibylo kapele i ocenění další - čestná plaketa města Úvaly. Její udělení bezprostředně navázalo na slavnost rozvinutí praporu. Předání plakety se ujala místostarostka města paní Ing. Horová, která uvedla důvody, proč se město rozhodlo k tomuto ocenění a poděkovala kapele za reprezentaci města. Zástupci skupiny Divokej Bill, Václav Bláha, Štěpán Karbulka a Roman Procházka, převzali kromě plakety též obrázek s malovanými portréty členů skupiny. Poděkováním Václava Bláhy za udělení plakety města skupině Divokej Bill program slavnosti dospěl ke konci.
Přítomní občané mohli využít mimořádné příležitosti a navštívit v budově základní školy krátkodobou výstavu kronik města včetně té nejstarší.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail

Václav Bláha poděkoval za kapelu Divokej Bill za udělení plakety
Sbor žákyň ZŠ Úvaly doprovázený p.učitelem Volko uvítal zpěvem hymny úvalských škol příchod vlajkonoše s vlajkou města

 
detail

Hradešínské procesí

9. září, ve stejný den, kdy v Úvalech proběhlo slavnostní rozvinutí praporu města, uspořádal Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín a Obecní úřad v Hradešíně regionální slavnost pod názvem Hradešínské procesí od sv. Donáta ke sv. Jiří. Akce se konala v rámci celoevropského projektu Dny evropského dědictví. Bohatý program již od dopoledních hodin byl určen nejen pro obyvatele Hradešína, ale i okolních obcí. Jelikož společné setkání občanů z Hradešína, Přišimas, Škvorce a Úval se uskutečnilo u sochy sv. Donáta nedlouho po ukončení slavnostního rozvinutí úvalského praporu, museli si Úvaláci notně pospíšit. U sochy, která se nachází v bývalé třešňové aleji z Úval k Hradešínu, se krátce po 15. hodině sešlo okolo 150 účastníků, kteří vyslechli zdravice starosty Hradešína p. Dupala, předsedy Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín p. Mgr. Olivy a také starostů z Úval, Škvorce a Přišimas. Shromáždění pozdravil též předseda Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí pan dr. Pokorný. Součástí a výrazným zpestřením programu byla historická reminiscence v dobových kostýmech z 18. století. Pan Psota z Hradešína a slečna Kyselová z Úval poutavě vyprávěli nejen o zaniklé vsi Křimín, jejíž náves se nacházela na místě, kde se nachází socha sv. Donáta, ale také o zásluhách Marie Terezie Savojské o rozvoj regionu v 18. století, o soše a patronu sv. Donátovi a dalších drobných památkách v okolí. Účastníci procesí vyslechli požehnání od farářky Církve československé husitské v Úvalech pí Pokorné a úvalského faráře Římskokatolické církve p. Lacha a poté se společně vydali na cestu do Hradešína. Tam pro ně a další návštěvníky byla připravena prohlídka kostela a zvonice, slavnostní koncert pěveckého sboru, vyhodnocení fotografické soutěže, zapálení slavnostní vatry zástupci zúčastněných obcí a další společenské akce do pozdních večerních hodin.
Slavnost byla zdařilým příspěvkem k dalšímu poznávání a vzájemnému seznamování obyvatel regionu.

Ing. Vladislav Procházka

 

Tak nám zrušili knihovnu, paní Milerová...

Kdo tomu nevěří, má pravdu. Zejména současných zhruba 600 registrovaných čtenářů ví své. Knihovna tu je a stále se těší na vaši návštěvu.
Kde se ale taková informace vyklubala na světlo boží? V létě za mnou přijela dcera a chtěla mne překvapit v práci - tedy v knihovně. Nepamatovala si však cestu. Při vjezdu do hustší úvalské zástavby tedy požádala domorodce o radu a s překvapením se dozvěděla, že knihovna byla dávno zrušena. Zeť se začal uchechtávat, kde že to pracuji a předstírám, že v městské knihovně. Další dotázaný starší obyvatel Úval odpověděl, že tu žádná knihovna není a těsně nad závorami i mladá dívka popřela, že by tu nějaká knihovna byla. To už se ale po přejezdu kolejí dceři rozsvítilo a knihovnu vedle prodejny elektro našla. Ovšem několik dní jsem byla vystavena vtipkování. Rozhodla jsem se proto, že demaskuji umístění knihovny pro všechny ostatní (zatím) nečtenáře, aby věděli, že kulturní zázemí v Úvalech mají. Je v Husově ulici č. 98. Vlídné zacházení je zaručeno. Knih se bát nemusíte. Jsou spolehlivější, než přítel a televize.
Na výběr máte zhruba 23 tisíc knih a 46 titulů časopisů. Jsme připraveny i na nejmenší čtenáře s krásnými obrázkovými knížkami.
Za minulý rok do knihovny našel cestu každý čtenář průměrně 15x. Vypůjčilo se na 32 tisíc knih a periodik. Jsme přehlédnutelní? Určitě ne!!!

Alena Janurová - knihovnice

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

O čem psal Život Úval před 45 lety

MÁ NAŠE MLÁDEŽ ZÁJEM O HUDBU A ZPĚV?
Vzpomínám si, že v Úvalech působil svého času zpěvácký spolek "Smetana" a velmi dobrý amatérský orchestr, který provozoval vážnou i lehkou hudbu. Zájemců o obě tělesa bylo nadbytek a hlavní kádr účinkujících byli mladí.
Čím vysvětlit, že nyní zájem o tuto ušlechtilou zábavu poklesl? Je to tím, že jsme nasyceni hudbou z radia a televize. Myslím, že tento důvod nemůže zcela obstát.
Malou vzpomínku. Bylo nás tehdy asi 20 hudebníků - amatérů. Mělo to však jednu velkou chybu - byli jsme z 90% houslisté, jak to tehdy mezi mládeží bylo zvykem - učit se na housle. Byla mezi nimi řada dobrých i horších. Každý měl mnoho chuti, proto se dřelo doma, studovaly se společně party. To však nevyřešilo problém nedostatku foukacích a bicích nástrojů. Proto při prvních vystoupeních jsme si vypomáhali hudebníky - profesionály, kteří za příslušný honorář nebo i zdarma nám vypomohli. Zpravidla se zúčastnili dvou zkoušek a produkce.
To nás přirozeně nemohlo uspokojit. Chtěli jsme být soběstační. Proto se několik odvážlivců pustilo do studia nových nástrojů. Byla to flétna, hoboj, viola, cello a kontrabas. Výsledek byl krásný. Do roka jsme vystoupili v plném obsazení vlastními silami s úspěchem.
Ve zpěváckém tělese jsme vystupovali v téže sestavě a věřte, že naše koncerty měly dobrou úroveň.
Nebyl by tento námět vhodný k úvaze pro ČSM? Vždyť Úvaly byly tehdy 3 - 4 krát menší než dnes a ti, kteří pamatují tehdejší dobu, ještě zde žijí a jistě by neodepřeli pomoc.

S (Život Úval č. 10/1961)

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Úvaly se zřejmě k Českému Brodu nakonec nepřipojí

14.9.2006 Kolínský deník 02 Kolínsko (od)
Český Brod - K nezdaru vedlo jednání mezi zástupci Úval, Českého Brodu a Brandýsa nad Labem (který je stávajícím správním obvodem Úval) o možném připojení spádové oblasti Úval ke správnímu středisku Český Brod. Jednání se zúčastnili i zástupci ministerstva vnitra, v jejichž kompetenci je příprava případného návrhu. "Z celkového počtu dvanácti obcí úvalského regionu se jednání zúčastnily jen čtyři. Z nich jen dvě obce by souhlasily s převedením do spádové oblasti Českého Brodu," uvedl českobrodský starosta Jakub Nekolný s tím, že především obce při hranicích s hlavním městem Prahou jsou proti uvedené změně.
"I tato snaha tedy patrně skončí jako v případě obcí kosteleckého regionu," dodal Nekolný.
Region Střední Čechy
 

 

P O L I C I E

Policistky zachránily muže před projíždějícím vlakem

Dne 25. září 2006 krátce po druhé hodině ráno ohlásila výpravčí ČD Úvaly, že se na kolejích ve směru od Úval na Kolín pohybuje muž, který nereaguje na výzvy k opuštění kolejiště. Bezprostředně poté (v 2.12 hodin) byly o situaci informovány policejní hlídky. Bylo třeba rychle jednat, neboť v 2.20 hodin měl místem projíždět vlak Pendolino.
Dvě policistky Obvodního oddělení PČR Úvaly hlídkovaly právě poblíž nádraží a okamžitě vyrazily na místo. Hrozilo bezprostřední nebezpečí, avšak muž na výzvy blížících se policistek stále nereagoval. Policistky vstoupily do kolejiště a muže rychle odvedly stranou. Vzápětí projel vlak. K žádnému zranění nedošlo. Muž však byl silně dezorientován a přivolaná lékařka rychlé záchranné pomoci potvrdila, že prodělal epileptický záchvat. Šestadvacetiletý muž byl převezen na pozorování do nemocnice v Českém Brodě.

Měděný okapy jsou stále ceněným zbožím

V době od 5. do 9. září 2006 došlo v obci Úvaly ke krádeži měděných okapových svodů. Zloděj nejprve prostříhal oplocení novostavby rodinného domu, vnikl na pozemek a následně odcizil 9 m měděných okapů v hodnotě přibližně 8.000 korun. Případ prověřují policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly.
 

por. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ PČR Praha - východ

 
 

D I S K U S E

V čem volební program "Nezávislých kandidátů - Nová šance" neodpovídá skutečnosti

Při nedávném seznamování se s předvolební internetovou prezentací jednotlivých sdružení kandidujících v podzimních komunálních volbách jsem byl nemile překvapen náznakem plagiátorství v programu zmíněného sdružení zejména v jeho části "O co bychom se zasadili" uvedením některých záměrů v jeho ekologické části. Konkrétně se jedná o bod "Zřízení přírodního parku Králičina a prohlášení stavby 9 kanálů a mostku u Králičiny za národní kulturní památky". Jako příznivec Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí nepovažuji tyto uvedené záměry za původní, neboť byly již jako zpracované předloženy ke schválení na příslušných kompetentních místech. K tomu je nutno dodat, že příslušní "odborníci" navíc opisovali špatně. Tak například stavba "9 kanálů" má být správně navrhována jako technická památka a stavba "mostku u Králičiny" nikoliv jako národní kulturní památka, ale pouze kulturní památka.
Domnívám se, že v ekologické oblasti lze najít ještě jiné projekty, které Úvaly a okolí potřebují řešit. I když si na jedné straně vážím toho, že se ke shora zmiňovaným iniciativám Nová šance přihlašuje, na druhé straně by bylo vhodné, aby si nepřivlastňovala úsilí a snahu o jejich realizaci, aniž by předem nezdůraznila majoritní zásluhy místních klubů, resp. spolků.
Stejně tak by bylo vhodné se ptát, kde chce Nová šance navázat, jak deklaruje, na maximální získávání dotací z EU, když se ona snaha v Úvalech příliš neprojevila?! To už je ale z jiného soudku. Úvaláci čtěte pozorně programy kandidujících stran, rozhodujete o své budoucnosti!

JUDr. Petr Petržílek, Ph.D.

 

"Skutečnosti" pro JUDr. Petržílka

· Původní myšlenka a hlavní podíl patří samozřejmě Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí (iniciátorem Dr. Pokorný). Vedení Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí je srozuměno s tím, že tento záměr je v našem volebním programu a nemá proti tomu námitky.
· Fotodokumentaci pro žádost prováděli ing. Horová a ing. Procházka.
· Místního šetření s archeology se účastnili Dr. Pokorný, ing. Horová a ing. Procházka.
· Žádost byla písemně podpořena městem (schváleno radou, stanovisko zpracovávala ing. Horová).
· Přestože JUDr. Petržílek píše, že je příznivcem Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, žádné jejich akce se nezúčastnil, s předsedou (Dr. Pokorný) se setkal pouze 1x při sestavování volebního programu Otevřených Úval, s místopředsedou (ing. Procházka) nikdy.
Pokud se týče plagiátorství, domníváme se, že většina lidí obdržela Život otevřených Úval.
A proto podporujeme (a doplňujeme) slova JUDr. Petržílka: Úvaláci, čtěte pozorně programy kandidujících stran a použijte při rozhodování o budoucnosti města zdravý rozum !

Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval - NOVÁ ŠANCE

 

Patriotismus ?

Konečně se Úvaly dočkaly a mají svůj nový městský symbol - vlajku města. Její rozvinutí s požehnáním, vhodně doplněné vystoupením žáků školy a tria flétnistů MDDM, se uskutečnilo za velmi pěkného počasí v sobotu 9. září t. r. Slavnosti se také účastnil starosta města Ing. Ivan Černý, místostarostka města Ing. Jana Horová, někteří členové zastupitelstva města, místní představitelé Římskokatolické církve a Církve československé husitské, zástupci školských a kulturních zařízení a zástupci úvalských spolků a organizací, především Obce baráčníků, hasičů, rybářů a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Tento den právem můžeme považovat za nejvýznamnější den z celého roku ve společenském životě nás občanů v Úvalech.
Žel, mnozí lidé k této skutečnosti přistoupili různě. Místní skauti, kteří by měli mít k městskému symbolu a k určité sounáležitosti nejblíže, nepřišli vůbec. Někteří občané při konání této slavnosti jen lhostejně procházeli kolem, jiní zůstali raději doma.
Mnozí ti, kteří kandidují v Úvalech za své politické strany a místní hnutí a sdružení 20. a 21. října do městského zastupitelstva, kde byli ? Můžeme chtít řídit a přetvářet město, měnit mnohé, prosazovat, budovat, shánět finance, ale tím se jistě úctě jeden k druhému, k hrdosti na město a jeho symboly, k jakémusi sebeuvědomění, nenaučíme. Patrioty to z nás zcela určitě neudělá.
Chceme-li něco měnit, měli bychom nejprve začít se změnou u sebe samých !

Mgr. Jitka Pokorná

 

Městský úřad Úvaly

Vážený pane starosto,
Vážení zastupitelé,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc v situaci, která byla amatérským pokusem o odvodnění povrchové - dešťové vody z ulice U Starého koupadla.
Nejprve popis situace:
Ulice U Starého koupadla je slepá ulice o šířce cca 7 m a délce cca 150 m s přilehlými plochami se jedná o nějakých 1050 až 1150 čtverečních metrů.
V sedmdesátých letech obyvatelé ulice svépomocí položili chodník z betonových obdélníkových chodníkových desek a betonových obrubníků. Tento chodník byl v posledních letech zničen při výstavbě splaškové kanalizace, kdy nevydržel zátěž bagrů, jeřábů, manipulaci s železným pažením atd. Stavba chodníku byla narušena natolik, že se do něj dostala voda. Dlaždice jsou nejen polámané, ale také podemleté. V průběhu roku je po něm nebezpečné chodit. Cítil jsem jistou míru odpovědnosti za stav ulice, protože jsem v podstatě umožnil městu napojení kanalizace přes můj pozemek a tím ušetřil městu nemalé náklady. Zároveň tak, však nepřímo přispěl ke zničení ulice a chodníku.
První rozčarování nastalo, když město nebylo schopno uvést ulici do původního stavu. Na vlastní náklady s pomocí firmy pana Racka jsem zpevnil povrch ulice 20 tunami asfaltového brusu, který byl zválcován.
Druhé zklamání přišlo v měsíci červenci tohoto roku. Přibližně před měsícem nastoupili do ulice pracovníci, kteří dokonali dílo zkázy. Nevím, co bylo jejich úkolem, protože z té spouště se to nedá poznat. Tito lidé pracovali bez vodováhy, bez zaměření, nebrali v potaz výšky vjezdů ani situaci v ulici. Pod obrubník zabetonovali drenážní trubku o průměru 100 mm (norma hovoří o průměru 200 - 300 mm), výšky kanalizačních spustí nekorespondují s výškou ulice - jsou níž. Chodník byl nesmyslně zvednut oproti ulici i zbytkům chodníku. Výsledkem této destrukční aktivity je ztížená možnost manipulace s vozidly (výška obrubníků, voda v ulici - špatné spády, špatný průměr potrubí) - viz fotodokumentace, zničený povrch asfaltového brusu v délce 20 m - malým nakladačem seškrábnut a odvezen, torza chodníku odsouzena k nepoužití.
Žádám proto zdvořile o okamžitou nápravu škod v ulici U Starého koupadla. Příslušnou fotodokumentaci mají obyvatelé ulice pořízenu. Mohu Vám také některé "výsledky práce" poskytnout přes email, jen nevím, kolik a jak velké mohu fotografie poslat.
Děkuji

PETR HRUBÝ, U STARÉHO KOUPADLA 1314

 

Smutný poznatek

Už delší dobu není nakupování základních potřeb, hlavně potravin, v Úvalech nic příjemného. Několikrát jsem si říkal, že reakce na tuto skutečnost by měla být v našem místním časopise častější. Nestává se to, tedy musím svůj názor vyslovit sám a možná nebudu mluvit jen sám za sebe.
Nedávno jsem zašel v 8.15 do nejmenovaného obchodu pro běžné potraviny - rohlíky, housky, dalamánek a půlku chleba Šumava. Nechtěl jsem uvěřit, když mně bylo odpovězeno prodavačkou po dotazu na dalamánky a půlku chleba, že ty už nejsou! Když jsem se podivil, jak je obchod zásobován, bylo mi řečeno, že dalamánků přivezli 10 - slovy deset, protože prý nechodí lidi nakupovat. Po mé námitce, že když bude obchod lépe zásobován, budou chodit i lidi, jsem byl upozorněn, že svou stížnost musím říct jinde, neboť ona prodavačka nemá zásobování na starosti.
Odpoledne ve 14.30 jsem tedy zašel na uvedené místo. Chleba Šumava už nebyl ani tam. O dalamáncích nemluvě. Když jsem vyslovil stížnost na zásobování, byl jsem odbyt, že můj názor majitelku nezajímá, že se mám obrátit na manžela, když jsem se ohradil, že snad je obchod obou, byl jsem odbyt, že když se mě to nelíbí, nemusím tam chodit nakupovat. Taky řešení - skutečně vstřícné gesto! Když jsem si dovolil optat se na chlebíčkovou veku - samozřejmě nebyla, ona paní dodala: "Chcete ji napsat? Bude zítra." Vím, že se takto postupuje, ovšem nemohu připustit, že je to normální. Takhle to bývalo snad po válce nebo za tuhé komunistické normalizace, kdy zásobování bylo řízeno centrálně, ale v jedenadvacátém století??!! Patnáct let po skončení vlády jedné strany!!! Smutný poznatek.
A vtírá se mi samozřejmě otázka: Kdy už bude i u nás možnost nakupovat v diskontní prodejně? Tuhle otázku si kladu dlouho a věru nejsem sám. Vždyť už v lednu 2004 bylo zveřejněno v celostátních a seriozních novinách, jaké jsou MF DNES, že "Zastupitelstvo v Úvalech odsouhlasilo prodej pozemků o výměře 6 tisíc metrů čtverečních firmě, která tu chce vybudovat prodejnu potravin." Konec citátu. Vím, že okolnosti byly složité, ale přece - píše se září 2006! Dost dlouhá doba, v době, kdy prodejny rostou na zelené louce za dva měsíce! Že by to v Úvalech bylo jinak?

Jiří Štork - občan Úval od narození

 
 

Š K O L S T V Í

"Školní zvonek" zahájil nový školní rok 2006/7

Ostrý start do nového školního roku proběhl tentokráte až 4. září. Po dvouměsíčních prázdninách zasedlo do lavic naší základní školy celkem 512 žáků. Atmosféra ve škole byla optimistická a přátelská. V lavicích tří prvních tříd zasedlo 61 prvňáčků (další tří mají nastoupit během 1. pololetí), na nichž bylo vidět, že se většina do školy opravdu těšila. Myslím si, že i těm ostřílenějším žákům z vyšších ročníků, ač to na sobě za žádnou cenu nedali znát, se již po škole stýskalo a školní docházka pro ně není jen zaběhnutou nutností.
Také pedagogický sbor se během prázdnin částečně obměnil. Na konci školního roku ukončilo pracovní poměr 6 pedagogů (Mgr. Bittnerová, Mgr. Kašičková, Mgr. Slováková, J. Sigmundová, Mgr. Morávek a Mgr. Slovák). Učitelský sbor byl doplněn šesti novými pedagogy - Bc. Dagmarou Bartoňkovou (I. st. - V.B), Mgr. Lenkou Pokornou (CH-Př), Mgr. Pavlínou Stoklasovou (I. st. - II.B), Bc. Petrem Daňkem (Aj), Mgr. Ĺubošem Volkem (Aj-Hv) a Vlastou Bláhovou (pedagogický asistent).
Přeji všem novým kolegyním a kolegům úspěšný vstup do pedagogické reality naší školy a především hodně porozumění se svými žáky.

Organizace školního roku 2006/2007
Zahájení vyučování: 04. 09. 2006
Ukončení 1. pololetí: 31. 01. 2007
Ukončení školního roku: 29. 06. 2007
Prázdniny:
podzimní 26. - 27. 10. 2006
vánoční 23. 12. - 02. 01. nástup do školy 03. 01. 2007
pololetní 02. 02. 2007
jarní 26.2. - 04. 03. 2007
velikonoční 05. - 06. 04. 2007
Zápis do 1. ročníku: 19. 01. 2007, náhradní zápis 09. 02. 2007
Pedagogické rady:
20. 11. 2006
22. 01. 2007
16. 04. 2007
18. 06. 2007
Třídní schůzky:
I.stupeň 21. 11. 2006, 17. 04. 2007
II.stupeň 23. 11. 2006, 19. 04. 2007
Termíny přijímacích zkoušek:
Konzultační hodiny: 23. 04. 2007
talentové zkoušky v uměleckých oborech: 15. 01. 2007,
konzervatoř 15. - 31. 01. 2007
Dny otevřených dveří: Určují jednotliví učitelé individuálně po dohodě s rodiči.
Provoz školní družiny: 6:30 - 16:30 h

Rekonstrukce a opravy o prázdninách
Během prázdnin se ve škole velmi intenzivně pracovalo na nutných rekonstrukcích a opravách, které si vyžádaly i nemalé investice. Děkuji MěÚ za ochotu, vstřícnost i výběr kvalitních dodavatelských firem. S realizací všech zakázek jsme byli opravdu spokojeni.
· Firma Fomuli provedla kvalitní a ohleduplnou kompletní rekonstrukci elektroinstalace ve dvou podlažích přístavby (rozvody, světla, zásuvky). Práce byly velmi rozsáhlé a probíhaly od 1. 7. - 15. 8. Součástí provedených prací bylo i malování a úklid rekonstruovaných prostor (třídy, kabinety, chodby, schodiště a WC).
· Firma KlaN provedla generální opravu dívčího a chlapeckého WC v 1. patře budovy č. 8 (I. stupeň). Byla provedena výměna rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace, sanitárního zařízení, dlažby, obkladů a příslušné části stoupaček. Současně byly instalovány nové buňky a provedeno snížení stropů. Práce začaly v srpnu a i když byly ukončeny až 15. září, chod školy výrazně neomezovaly, protože během září se prováděly jen bezhlučné a bezprašné dokončovací práce.
· Proběhl nákup a instalace nové myčky do školní jídelny - investice 160 570 Kč, na jejíž úhradě se zřizovatel podílel v 50 % výši.
· Do jídelny byla také koupena nová chladnička.
· Malovaly se i tři první třídy a jídelna. Za vydatné finanční i fyzické pomoci rodičů a třídních učitelů (nejen prvních tříd) se podařilo v některých dalších třídách zásadně přeměnit prostředí a děti se v nich budou cítit velmi příjemně. Děkuji moc všem, kteří se na zkrášlení prostředí podíleli.
· Do bývalé učebny Vv a na část chodby před ní byla položena nová podlahová krytina. Do této učebny byl koupen nový školní nábytek.
· Současně s rekonstrukcí elektroinstalace investovala škola v příslušných patrech do instalace datových rozvodů. Ve všech třídách a kabinetech jsou v těchto prostorách od září přípojky na internet. detail

Co se povedlo J
· V současné době působí na naší škole 36 pedagogických pracovníků. Jsem velmi rád, že drtivá většina z nich již dávno opustila nebo opouští "tradiční frontální výuku" a využívá v pedagogickém procesu mnohem efektivnější metody, o jejichž výhodách jsem se již několikrát podrobněji zmiňoval i na těchto stránkách. Drtivá většina pedagogického sboru pochopila nutnost nových požadavků na absolventy školy. O tom, že nové metody fungují, jsme se již mnohokrát přesvědčili. Proto se učitelé na naší škole rádi aktivně vzdělávají a využívají široké nabídky dalšího vzdělávání.
· Důkazem je naše další společné školení, které proběhlo ve dnech 25. - 27. 8. v Nymburce, zaměřeném na zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu rozvinutím emočních a sociálních schopností pedagogů. Znovu jsme si uvědomili, že společnost a její potřeby prošly radikální proměnou, kterou musí nezbytně reflektovat výchova i školství na všech stupních. Porozumění, otevřená komunikace, pozitivní motivace,… to jsou základní kvality, které by měly prostupovat vzdělávacím procesem nové generace. Ač byla účast (jako vždy) dobrovolná, zúčastnilo se jí 25 pedagogických pracovníků. Myslím si, že rozhodně nelitovali obětovaného času, dozvěděli se mnoho zajímavého a získali mnoho inspirativních podnětů ke své práci.
· Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů jsou však finančně velmi náročné a jejich realizace je limitována omezeným rozpočtem školy. Proto hledáme i jiné možnosti, jak získat finance k rychlejší přeměně školy. Jednou z možností je získávání finančních prostředků na základě zpracování projektů. Na jaře roku 2006 jsme podali dva úspěšné projekty, které nám výrazně pomohou v realizaci změn a přípravě vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP).
· V jednom projektu jsme z evropských strukturálních fondů (ESF) získali částku 1 767 500 Kč na tvorbu a realizaci ŠVP. Projekt by měl naší škole pomoci při realizaci kurikulární změny. Vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění dovedností a získaných vědomostí v praktickém životě. Projekt podporuje přípravu a vytvoření kvalitního školního vzdělávacího programu orientovaného na rozvoj klíčových kompetencí podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů ZŠ v Úvalech. Realizací projektu pomůžeme zkvalitnit a zefektivnit výuku na naší škole. K seznámení a správnému využití poznatků o nových metodách práce nás dovede další systematické vzdělávání pedagogických pracovníků. Podpoříme týmovou spolupráci, doplníme profesní dovednosti pedagogů a předáme jim informace o inovativních programech zaměřených na aktivizující metody, přístupy a nástroje pedagogické práce. Sladíme strategický plán rozvoje školy a proces tvorby ŠVP s místními specifiky na základě spolupráce školy a zřizovatele a vytvoříme podmínky a prostor pro vzájemné partnerství školy a zřizovatele, které by vedlo k budování školy jako přirozeného centra vzdělanosti v obci. Projekt bude realizován v období od 1. 10. 2006 do 30. 6. 2008 a o jeho průběhu vás budeme pravidelně informovat.
· Cílem druhého úspěšného projektu podaném v rámci SIPVZ (státní informační politika ve vzdělání) v hodnotě 117 000 Kč je vytvořit elektronický katalog pracovních listů o starověkých civilizacích a životě na jejich území v současnosti. Realizace proběhne do konce roku 2006 a bude obsahovat přehledně utříděné informace i doplňovací testy. Proto bude v příštích letech používán pro výuku, systematizaci znalostí i pro jejich evaluaci. Na jeho financování se škola podílí 30%. V rámci projektu získáme i dva nové notebooky a dataprojektor.
· Díky iniciativě pana Boreckého se můžeme pochlubit i novými internetovými stránkami školy www.zsuvaly.cz , na nichž bychom vás rádi aktuálně informovali o dění ve škole a prostřednictvím fóra s vámi spolupracovali a získávali podněty ke zlepšení naší práce.

Co se zatím nedaří L

Z důvodu nevyhovujících prostor z hlediska hygieny a bezpečnosti jsme zrušili dvě místnosti pro družinu v "Tesku". Obě oddělení jsme zatím provizorně umístili do tříd v budově školy. Věřím, že je to řešení dočasné a ve spolupráci se zřizovatelem se nám brzy podaří najít náhradní vyhovující prostory.
Děkuji všem rodičům, učitelům, firmám a zřizovateli za kvalitní a rozsáhlé práce o prázdninách ve škole. Přeji všem pevné zdraví, hodně optimismu a pohody.

Mgr. Jaroslav Březka

 

HRADEŠÍNSKÉ PROCESÍ OD SV. DONÁTA KE SV. JIŘÍ

Tak zněl název regionální oslavy, která se konala v sobotu 9. září v rámci mezinárodního Dne evropského dědictví na Hradešíně.
Program oslav byl zahájen v 9 hodin sportovním dopolednem žákovských družstev úvalské a škvorecké základní školy.
Ve vybíjené a kopané mladších žáků se účastnily pouze děti ze ZŠ Úvaly (12 dívek ze 4. a 5. tříd, 10 chlapců z 1. stupně). V kopané a přehazované starších se utkali chlapci a dívky osmých a devátých tříd z obou škol, za Úvaly přijelo bojovat 8 chlapců a 9 dívek a za Škvorec 8 žáků a 6 žákyň.
Pěkného slunečného dopoledne se zúčastnilo celkem 53 dětí. Všem děkuji za bojovnost a sportovní přístup. Děkuji také rozhodčím malé kopané p. řediteli ZŠ Škvorec Mgr. Sedláčkovi a p. Michalu Korbelovi a rozhodčí přehazované pí učitelce Mgr. Tamaře Klicperové. Další, komu bych chtěla poděkovat, je autobusová doprava p. Laciny, která zajistila dopravu pro děti z Úval a Škvorce na Hradešín a samozřejmě také zpět.
O průběhu tohoto dne se dozvíte více z příspěvku žákyň Literárního semináře, které se účastnily odpoledního dění.

Mgr. Hana Korbelová

 

SETKÁNÍ NA HRADEŠÍNĚ detail

My, kteří budeme v tomto školním roce navštěvovat Literární seminář, jsme se sešli v sobotu odpoledne u naší školy. Zúčastnili jsme se úvalské akce " Rozvinutí vlajky" a zatleskali jsme skupině Divokej Bill, které byla udělena plaketa města Úval.
Po 14. hodině jsme se s vlajkonošem vydali k soše sv. Donáta, patrona úrody a patrona proti dešti a krupobití. Někteří z nás ani nevěděli, kde se tato socha mezi Hradešínem, Škvorcem, Přišimasy a Úvaly nachází. U sochy jsme se setkali s ostatními poutníky z okolních vesnic a města. Nechyběli ani starostové vesnic a města Úvaly: pan Pavel Frank (Přišimasy), pan Pavel Běloch (Hradešín), pan ing. Ivan Černý (Úvaly) a paní Květa Bělohubá (členka obecního zastupitelstva Škvorec). Bylo nás kolem sta lidí a dětí. Líbila se nám reminiscence z 18. století v dobových kostýmech. Postava Marie Terezie Savojské nám vyprávěla o době, ve které žila a co dobrého pro zdejší lid a kraj udělala.
Pak jsme se všichni přesunuli na Hradešín, ke kostelu sv. Jiří. Zde jsme si mohli poslechnout další projevy o Dnech evropského dědictví, prohlédnout si zvonici a poslechnout houslový koncert v podání p. Kvapila z České filharmonie v kostele.
Komu se ještě nechtělo domů, mohl navštívit výstavu fotografií z loňských oslav tisíciletého výročí nebo se jít občerstvit na sportoviště. detail
Večer byl na Hradešíně zapálen oheň zástupci všech okolních obcí a města Úvaly. Pro ty, kteří se chtěli ještě bavit, byla taneční zábava. Tam už jsme chyběli, protože jsme museli domů.
Sobotní odpoledne se díky členům Obecního zastupitelstva a Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín povedlo. Setkali jsme se s lidmi z okolí, poznali jsme nové lidi, dozvěděli jsme se nové poznatky o svém kraji. Chceme se i nadále zajímat, v rámci semináře, projektem "Regionem po spirále času". Chceme se seznámit s historickými objekty a slavnými jmény našeho regionu.

Žákyně Literárního semináře, 8.A a 8.B, ZŠ Úvaly

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
16. září se v MDDM uskutečnila akce pro všechny mladé /a to nejen podle věku/. Ve výstavních prostorách dostalo příležitost celkem 24 malířů, keramiků, fotografů, básníků a prozaiků. V tanečním sále se promítaly zajímavé filmy nadějných filmařů, na podiu postaveném na zahradě MDDM hrálo 7 kapelek, dokonce tu navečer bylo vystaveno i nádherné tuninkové auto. Atmosféra byla úžasná, lidé vstřícní, bylo to opět o potkávání lidí, kteří něco tvoří, o přátelské konfrontaci, o nových inspiracích, nápadech, diskusích, dobré náladě, zkrátka pohoda. Symbolické vstupné 20 Kč umožňovalo vstup každému. Překvapilo mě /spíše nepřekvapilo/, že tu bylo daleko více návštěvníků mimoúvalských. Ti, co nepřišli, mají čeho litovat, bavili jsme se tu všichni výborně. Vždyť to byl přece úlet!
A nyní mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří mi pomohli. Hance Novosádové, Negimu, Petru Holánkovi, Olče Procházkové, Aleně Sismilichové a Báře Opelkové za přípravu Úletu, Janě Horové, Heleně Novosádové, Janě Tesařové a Jirkovi Konečnému za podporu, VPS za skvělé podium, Pavlovi Ryšánkovi za výborný zvuk a technické zabezpečení, Pavle a Petrovi Frýdmanovým za příjemné občerstvení, Radkovi Navrátilovi za velmi kvalitní fotodokumentaci, Otovi Pospíšilovi za filmování, kapelám za dost dobrou muziku - ECLIPSE, EJHLE, HEGEŠ, THE SNAILS, XXL, ROADRUNNERS a nově utvořené partičce muzikantů, která tu skvěle jammovala - všichni vystoupili bez nároku na honorář. Všem vystavujícím, Lubomírovi Krupkovi a klukům z XXL za skvělé filmy (mimochodem Sedlák ve městě dostal v Karlových Varech ocenění za kameru), Martinovi Sismilichovi za předvedení soutěžního auta, sousedům za toleranci, svatému Petrovi za počasí. Snad jsem na nikoho nezapomněla.
Úlet se zadařil, ukázal, že ta dnešní mládež má co říci. Jen mě tak napadá, kde zůstali ti, kteří se mládeží ohánějí a plní jim předvolební programy. Že by nám opravdu zestárli?

Jana Pospíšilová

 

ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM V ÚVALECH
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
NA LIBOVOLNÉ TÉMA
SOUTĚŽIT SE BUDE V KATEGORIÍCH
od 6 let, 7 - 11 let, 12 - 15 let
NA VÍTĚZE ČEKAJÍ PĚKNÉ CENY
 


DĚTSKÝ BAZÁREK

Pro sezónu
PODZIM - ZIMA
MŠ Kollárova, Úvaly
- u nás můžete prodat i pořídit použité i nové dětské oblečení, obuv, hračky, sportovní potřeby atd.
PŘÍJEM
pátek 13. října od 15.00 do 19.00
Věci určené k prodeji označte prosím dobře připevněnou cedulkou s vámi určenou cenou.
PRODEJ
sobota 14. října od 8.00 do 11.30
VÝDEJ
sobota 14. října od 17.00 do 17.30
Vydáváme neprodané věci a utržené peníze.
Svou účastí podporujete děti navštěvující MŠ Kollárova.
Informace
Na tel.: 602 853 477, 602 830 602, 607 811 722
 


Založení základní organizace Strany zelených v Úvalech

Základní organizace Strany zelených byla v Úvalech založena 2. 9. 2006. Mezi zakládající členy patří úvalská rodačka Ing. Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka České inspekce životního prostředí, nyní kandidátka na senátorku. Místní členové Strany zelených se chtějí věnovat ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Úval, zlepšení životního prostředí, konkrétně nakládání s odpady, podpoře z fondů Evropské unie pro místní rozvoj a dále i osvětě.
Kontakt: ZO Strana zelených Úvaly Ing. Eva Tylová, tel. 776088244, eva.tylova@zeleni.cz, http://zeleniuvaly.wz.cz.

Dr. Vítězslav Pokorný

 
 

S P O L K Y

Vycházka …
FOTO
 


Pozvánka na rybářské závody

MO ČRS ÚVALY - odbor mládeže pořádá dne 4. listopadu 2006 rybářské závody pro mládež 8 - 15 let na rybníku FABRÁK.
Program: 7.00 h. sraz závodníků,
7.30 - 9.30 h. I. poločas,
9.30 - 11.30 h. II. poločas,
11.30 - 12.00 h. vyhodnocení soutěže a předání hodnotných cen.
Podmínkou startu je členství závodníka v kterékoli organizaci ČRS a platná povolenka.
Občerstvení soutěžících zajištěno.

Výbor ČRS MO Úvaly

 

Letní hasičský tábor

O letních prázdninách, na přelomu července a srpna, se konal již tradiční letní hasičský tábor. Letos jsme se ve Stříbrné Skalici sešli už po osmé. Proměnili jsme se v piráty Sargasového moře a rozděleni do tří oddílů bojovali jsme o poklad, který byl odměnou pro vítěze celotáborové hry. Abychom poklad získali, museli jsme v různých soutěžích vybojovat stříbrné kameny, kterými jsme platili tahy do hry. Děti měly možnost zvýšit si námořnický plat tím, že skládaly zkoušky z vyšších námořnických hodností (z pouhého plavčíka se každý mohl stát přes lodníka a bocmana kormidelníkem). Zkoušky obsahovaly jak fyzickou zdatnost, tak dovednosti z požárního sportu. Oddíly se střetly například v plaveckém závodě na lehátkách, štafetovém běhu potokem, v soutěži o nejlepší pirátskou vánoční koledu a ve hře "Ostrov lebek". Do této hry byli zapojeni také vedoucí, převlečení za lidožrouty na opuštěném ostrově. Hra měla takový úspěch, že se nakonec opakovala.
Ovšem nejhranější hrou na letošním táboře byla vybíjená. Nejen, že se hrál turnaj mezi oddíly, ale dokonce jsme byli pozváni na zápas do tábora hasičů z Klučova. Rozděleni do dvou věkových kategorií, sehráli jsme dva nelehké zápasy, ze kterých jsme odcházeli jako vítězové. Další den se hrála odveta u nás. Bylo znát, že Klučováci trénovali, zápasy se trochu protáhly. Po dlouhých bojích jsme ale naše dvojnásobné prvenství obhájili a navíc jsme přidali i výhru v kategorii dospělých. Kromě soutěží a her ve dne čekala děti také noční bojovka, na které potkávaly strašidla nebo strašidelné předměty.
Jeli jsme také na celodenní výlet do Jílového u Prahy, kde jsme navštívili zlatokopeckou štolu Svatý Josef. Chráněni hornickými přilbami, prohlédli jsme si štolu a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o způsobech těžby zlata a jiných vzácných nerostů.
Devět dní uteklo jako voda a předposlední den tábora byla tradiční olympiáda, bohužel bez některých oblíbených disciplín. Počasí se nám totiž na poslední dny zkazilo. Nechyběla ani závěrečná pouť pro děti a také večerní diskotéka na rozloučenou. Snad se zase všichni sejdeme na táboře příští rok.

za SDH Úvaly Alena Tesařová

 
detail

Vítězství na okrskové soutěži

Po období dvou letních měsíců klidu od soutěžních aktivit se našemu sboru dobrovolných hasičů naskytla už na počátku září příležitost k porovnání sil s družstvy ostatních sborů. V čerstvě vzniklém okrsku v rámci Okresního sdružení hasičů Praha - východ, zahrnujícím třináct sborů, se uspořádala postupová soutěž pro družstva dospělých v disciplíně "požární útok". Hostitelem se staly v sobotu 2. září Šestajovice a organizaci zvládl pořadatel na výbornou. K soutěžní dráze, na místním fotbalovém hřišti, se nakonec odvážilo přistoupit jen šest družstev mužských a dvě ženská. Úvalský sbor se zúčastnil v obou kategoriích a jak se později ukázalo, v obou také bezpečně zvítězil. Muži dosáhli času o sedm sekund lepšího, než soupeři z Nových Jiren, kteří se umístili na druhém místě. Ženy porazily svou konkurenci z Šestajovic s přehledem o dvacet sekund a zaznamenaly tak i nejlepší čas disciplíny ve srovnání obou kategorií. Úvaly tak s jistotou postupují na okresní klání požárního sportu, kde již bude boj o první místa citelně složitější.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 
 

S P O R T

TJ Sokol Úvaly

Ve dnech, kdy se vám dostane do rukou Život Úval, bude rekonstrukce sokolovny díky pochopení firem, které práce prováděly, a dalším stovkám brigádnických hodin členů TJ, dokončena.
Je kompletně vyměněn strop nad sálem i podloubím, položena nová podlaha v sále, opraveny a vyměněny části střechy. Stále bude ale co vylepšovat a opravovat.
Sokolovna se rekonstruovala v tomto rozsahu poprvé od roku 1936, kdy byla postavena a doufáme, že bude všem zájemcům o různé formy tělesné aktivity sloužit i dalších 70 let.
Při této příležitosti chceme opravit informaci z minulého čísla ŽÚ, ale všichni, kdo se o život a dění v sokole zajímají vědí, že dobrou duší Sokola je Jiří "Píra" Dráb.

za výbor TJ Mgr. Dana Poláková

 

HÁZENÁ

Domácí zápasy mužů v měsíci říjnu se konají vždy v neděli od 17.00 h na hřišti pod sokolovnou: 1. 10. Libčice, 8.10. Mělník, 22. 10. Ml. Boleslav. Zatím se náš tým pohybuje na špici tabulky.
Mladší žáci odehrají na domácím hřišti jediný turnaj, a to 21. 10. od 9.00 h do 15.00 h, jejich soupeři budou Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Sedlčany a Příbram.
Minižáci odehrají svůj turnaj na domácím hřišti rovněž v říjnu, termín zatím není znám.
Dále bychom chtěli všem zájemcům oznámit, že se v měsíci říjnu koná nábor dětí pro družstva minižáků ročník narození 1996, 1997 a pro přípravku, ročník narození 1998, 1999. Rodiče můžou přivést své děti vždy v úterý a pátek od 16.00 h na házenkářské hřiště nebo do sokolovny (podle počasí).

za oddíl házené Jiří Dráb

 

INDOOR CYCLING /obecně známější pod názvem SPINNING/

Indoor cycling je vysoce aerobní cvičení na kole, jedná se o skupinový trénink, díky kterému jsou jednotlivci motivováni k co nejlepším výsledkům. Výhodou je nastavení individuální výšky zátěže. Ani úplní začátečníci se nemusí obávat, že by lekci nezvládli. Indoor cycling kladně působí na kardiovaskulární systém a na procvičení celého těla. Velký důraz je při tom kladen na oblast stehen a hýždí. Ale ani trup a paže nezůstávají pozadu. Dalším pozitivem je minimální zatížení kloubního aparátu, což umožňuje absolvovat tréninky i obéznějším a starším lidem, pro které nejsou poskoky a dopady vhodné. Roviny (v sedle), running (běh), jízda do kopce (ve stoje i v sedle) a sprint. Hodina končí závěrečným strečinkem.
Pár rad na závěr
Nikdy nejezděte úplně bez zátěže!
Rozhodnete-li se pro indoor cycling v ranních hodinách, vždy se lehce nasnídejte. Výdej energie je poměrně velký, a pokud tělo nebude z čeho čerpat, začne spalovat svalovou hmotu. Pokud se nenasnídáte, může vám nízká hladina cukru v krvi způsobit nevolnost.
A co ještě popřát na závěr? Hezkou jízdu přeje lektorka Indoor cycling Martina Křelinová.
 

 

C Í R K E V

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Farní úřad CČSH v Úvalech sděluje:
V Husově kapli v Úvalech, Pražská 180, se konají bohoslužby každou neděli od 9 hodin.
Duchovní péče o děti v Husově kapli
- Křesťanská výchova hrou pro nejmenší - středa od 14 hodin
- Křesťanský kroužek výtvarné a dramatické činnosti pro školní děti:
· středa od 15 hodin,
· čtvrtek od 15.30 hodin
Zkoušky pěveckého Komorního sboru Úvaly v Husově kapli
Nácvik písní - pondělí od 18 hodin.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

 

Nový farář římskokatolické farnosti

Dnem 1. září 2006 byl ustanoven do úřadu faráře Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Úvalech P. Krzysztof Lach. Požádal jsem pana faráře o následující krátký rozhovor.
Pane faráři, pocházíte z Polska, je Vám čtyřicet let. Jak dlouho již v Česku pobýváte a kde jste všude jako kněz sloužil?
Ano, pocházím z Polska, přesněji řečeno z Polského Těšína. V Polsku jsem tři roky působil jako kaplan a následně po této době jsem přijal nabídku misijního působení v České republice. Svou pastýřskou službu jsem zde začínal jako administrátor Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze - Hostivaři. K 15. březnu 1997 jsem byl rozhodnutím Arcibiskupství pražského ustanoven farářem této farnosti. K 1. září 2006 jsem uposlechl přání pana kardinála Miloslava Vlka a přijal neobsazené místo faráře zde v Úvalech. V Česku působím již 13 let.
Jsme rádi, že úvalská farnost má po kratší přestávce opět "svého" pana faráře. S jakými představami a záměry jste v Úvalech nastoupil svůj úřad faráře?
Víte, farář je pastýřem sobě svěřené farnosti a vykonává pastorační péči o sobě svěřené společenství pod řízením diecézního biskupa, je povolán, aby se s ním podílel na Kristově službě, aby pro toto společenství konal službu učením, posvěcováním a řízením, ve spolupráci s ostatními kněžími nebo jáhny a v současnosti s křesťany laiky, podle ustanovení práva (kán. 519 CIC).
Vedle Římskokatolické církve působí v Úvalech další liturgická církev a to Církev československá husitská a dále Církev bratrská. Jak pohlížíte na ekumenickou spolupráci křesťanských církví a co si od ní v Úvalech slibujete?
Bylo to první, s čím jsem se po svém příchodu do Úval seznámil. Jsem tomu velice rád, že Úvaly duchovně žijí a věřím, že do budoucna bude tato spolupráce všestranně fungovat. Vždyť je tolik možností, jak propojit vzájemnou spolupráci, jak spojit vzájemné síly a zájem pro pohlazení lidských duší. Chci věřit, že Kristus, který nám je v tomto společenství jmenovatelem, povede naše kroky a myšlenky k dobru nás všech.
Rád bych ještě uvedl kontakt na sebe a přehled týdenních bohoslužeb v Úvalech.
P. Krzysztof Lach, farář Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Úvalech, tel. 281 861 488, mobil 607 734 594.
Po - mše sv. 17.00 h,
Út - " 17.00 h,
St - " 8.00 h,
Čt - " 8.00 h,
Pá - " 15.00 h, spojeno s růžencem a s požehnáním,
So - " v Úvalech mše v současné době sloužena není,
Ne - " 18.00 h.
Děkuji Vám, pane faráři, za rozhovor a přeji mnoho zdaru.

Rozhovor vedl Dr. Vítězslav Pokorný.

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval