www.mestouvaly.cz/zivotuval 

11/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

Podzim
Dana Konečná st. detail

Z vody kapři vystrkují hlavu,
statná bříza támhle vzadu
svoje listí opouští
a to padá do houští.
Den je krátký, noc je dlouhá,
z oblohy je šedá šmouha -
to podzim si to přihasil
a takhle příchod nahlásil.
Všichni si toho už všimli,
dokonce i úřední šimli.
Všude se vyhláška válí,
listí že se nepálí.
Listí se má nechat padat
a pak na hromady shrabat.
Jenže - do hromady vlítly děti,
křičí, jéé, to listí letí!
A tak mizí hromada,
pro dospělé záhada.
Pomalu žloutne tráva,
pole už nic nedává.
Po obloze letí drak,
přijde zima, je to tak.

Podzimní nálada u Horního úvalského rybníka
Foto Ing. V. Procházka

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

oficiální zápis
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v listopadu a prosinci

4. 11. v 9 h ... Košíkářský kurs ... MDDM
4. 11. ve 14 h ... Drakiáda ... hřiště na Slovanech
5. 11. v 17 h ... Koncert Tria mysterium musicum Praha ... kostel sv. Jiří v Hradešíně
10. 11. v 19 h ... Promítání filmu Fimfárum 2 ... sál DPS
10. - 12. 11. ... Výstava fotografií I. Konečné a dřevořezeb J. Potěšila ... MDDM
11. 11. ve 14 h ... Slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny ... sokolovna
18. - 19. 11. ... Výstava holubů ... areál ČSCH
23. 11. ... Zájezd na divadelní představení Vodní družstvo ... Činoherní klub Praha
24. - 26. 11. ... Výstava L. Tučkové, J. Černíkové a R. Navrátila ... MDDM
1. 12. v 17 h ... Vánoční výstava dětí a dospělých ... MDDM
2. 12. v 10 h ... Zahájení adventu a vánoční trhy ... MDDM
3. 12. ve 14.30 h ... Koncert Komorního sboru Christi Úvaly ... sál Církve bratrské v Pražské ul.
3. 12. v 16 h ... Divadelní představení Putování za vánoční hvězdou ... DPS
16. 12. v 16 h ... Poetická zastavení Musica dolce vita (pásmo hudby a poezie) ... DPS
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady

Zasedání dne 25. 9. 2006
- Rada města Úvaly souhlasí s přidělením bytu č. 111 v DPS Úvaly paní Jiřině Vokounové.
- Rada města nesouhlasila s odprodejem zbylé dlažby 50 x 50 zájemcům, dlažba bude použita pro případné opravy chodníků městem.
- Rada města řešila způsob provedení zpomalovacích prahů v ul. Husova s ohledem na rozdílnou výšku chodníků a rozhodla o materiálu pro městský mobiliář použitý v ul. Husova.
- Na akci rekonstrukce ul. 28. října byla ze tří došlých nabídek vybrána firma Toman, Kbel, Benátky nad Jizerou, která předložila nabídku ve výši 2 292 923,80 Kč. Ing. Horová požadovala od odboru investic předložení průběhu investičních akcí plánovaných pro r. 2006.
- Rada města zrušila poptávkové řízení na dodavatele stavby Dešťová kanalizace Chorvatská ulice a rekonstrukce povrchu Chorvatské ulice. Rada města konstatovala, že celá výstavba je blokována odvoláním firmy Krutský, spol. s.r.o., proti územnímu rozhodnutí. Cena nabídek přesahovala výši, kterou je možné zadat poptávkovým řízením. Město má zbudovat pouze dešťovou kanalizaci, ale akci je třeba řešit v součinnosti s Čechoslávií, protože nejprve musí být zbudována dešťová kanalizace a pak komunikace, kterou má udělat firma Čechoslávie.
- Rada města souhlasila s rekolaudací bytového prostoru v domě č. p. 95 na nebytový pro kanceláře firmy Advokátní kancelář Trnka + Burdová, Praha 2.
- Rada města vrátila investičnímu odboru k přepracování návrh prvků urbanistické koncepce rozvoje města a doporučení pro investiční odbor k zohledňování těchto prvků při vyjadřování k projektové dokumentaci stavebních záměrů. Požadovala snížení množství omezení.
- Rada města projednala požadavky paní Kobrové v souvislosti se zajišťováním přípravy stavby Chodník v ulici V Zálesí v Úvalech.
- Rada města souhlasila s provedením cca 8 m2 zámkové dlažby chodníku v ul. Smetanova v úseku od ukončení úpravy chodníku v ul. Husova po začátek vjezdu do domu.
- Rada města se zabývala podnětem pana Radovana Skřivana na užívání jeho pozemku v rozporu s nájemní smlouvou, kterou uzavřel s městem.
- Rada města ustanovila komisi pro přípravu komplexního a dlouhodobého pronájmu zdravotního střediska.
- Rada města souhlasila s tím, aby kandidující volební strany v komunálních volbách do Zastupitelstva města Úvaly v r. 2006, po předchozím souhlasu firmy Eltodo, využily k volební kampani sloupy veřejného osvětlení. Pouze Ing. Černý byl zásadně proti.

Poslední jednání rady města v minulém volebním období proběhlo dne 16. 10. 2006 a byly projednány následující záležitosti:
- Rada města souhlasila s využitím části finančního příspěvku poskytovaného městem ve výši 22 500,- Kč na plat pedagogického asistenta pro mentálně postiženou žákyni Základní školy Úvaly.
- Rada města souhlasila s uzavřením nových nájemních smluv se stávajícími nájemci Zdravotního střediska v Úvalech na období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 a stanovila výši nájemného na 900,- Kč/m2/rok.
- Rada města souhlasila s vyřazením a fyzickou likvidací drobného hmotného majetku, který je nefunkční a oprava je nerentabilní.
- Rada města byla seznámena s časovým průběhem investičních akcí rekonstrukce komunikací v ulicích 28. října, Kožíškova, V. Špály, Denisova a Chorvatské ulice - dešťová kanalizace a konstatovala, že touto informací by se měla zabývat i rada města, která vznikne po komunálních volbách. Měla by zvážit, zda nezahájit projektovou přípravu staveb nejpozději ve druhém pololetí roku předcházejícím skutečné realizaci stavby vzhledem k časové náročnosti přípravy. Musí se řešit vlastnické vztahy, jsou dlouhé termíny dodání projektové dokumentace a stavební řízení je také časově náročné, zvláště pokud je komplikováno odvoláními účastníků apod.
- Rada města uložila odboru investic na základě stanoviska právního zástupce města zadat zpracování znaleckého posudku, který jednoznačně určí příčinu propadu vozovky v ul. Na Spojce po stavbě splaškové kanalizace pro případný soudní spor s dodavatelem stavby, kterým je Metrostav, a.s.
- Rada města souhlasila se zaplacením zbývající části více nákladů na provoz autobusových linek způsobených uzavírkou ulic Škvorecká, Riegerova a Dvořákova ve výši 13 478, 54 Kč za linky, které nepatří do základní dopravní obslužnosti. Hlavní část nákladu za linky základní dopravní obslužnosti uhradí Krajský úřad Středočeského kraje, a to ve výši 461 434,43 Kč.
- Rada města uložila odboru investic z důvodu zachování urbanisticko - architektonického rázu města dodržovat při vyjadřování se ke stavebním záměrům regulativy týkající se podlažnosti, zastavěnosti pozemků, druhu střech, parkování vozidel a oplocení pozemků. Pokud při podání žádosti nebudou dodrženy výše uvedené regulativy, rozhoduje rada města.
- Rada města se zabývala výsledkem prohlídky objektu č.p. 267, Raisova ul., soudním znalcem. Z jeho vyjádření není jednoznačně jasné, čím jsou způsobeny škody na objektu. Přesto uložila vedoucí odboru investic projednat s firmou Hochtief VBS, a. s., která prováděla rekonstrukci ul. Raisova, možnost oprav vzniklých škod na základě dobrovolnosti.
- Rada města rozhodla o povrchu komunikace v ul. 28. října , která bude asfaltová s provedením jednostranného chodníku na straně MDDM. Na druhé straně bude komunikaci ohraničovat zvýšený obrubník.
- Radě města byla předložena zastavovací studie východní části lokality Výpustek. Rada města požaduje provést některé změny.
- Rada města uložila odboru investic pokračovat v přípravě výstavby zpomalovacích prahů v Husově ul. Z důvodu doby uzavírky Husovy ulice souhlasila se změnou povrchu prahů ze zámkové dlažby na asfalt. Vzhledem k průběhu stavebního řízení rozhodla o termínu realizace stavby na březen 2007 v závislosti na klimatických podmínkách.
- Rada města se zabývala stížností na nově provedenou tzv. předzahrádku před Orange Clubem od majitelky protějšího domu č. p. 108 pí Matějkové. Rada města konstatovala, že se jedná o rozšířený chodník, který zůstane zachován a pouze umožňuje zbudování předzahrádky. Na rušení nočního klidu a nesprávné parkování bude upozorněna Policie ČR, která je kompetentní k jejich řešení.
- Rada města souhlasila se zpracovanou studií "Výstavby RD v Radlické čtvrti" po zapracování požadavku zachování šířky současných navazujících komunikací. Severo-jižní komunikace bude obousměrná.
- Rada města kvůli malé účasti poptaných dodavatelů zrušila poptávkové řízení na stavbu Úprava stávajícího dešťového oddělovače a posílení odlehčovací stoky v areálu staré ČOV. Bude vypsáno nové poptávkové řízení s termínem realizace v 1. pol. 2007.
- Rada města vybrala ze tří předložených nabídek k odvodnění Šrámkovy ulice jako nejvýhodnější nabídku firmy Čeřovský, silniční stavby, Zeleneč, za cenu 177 665,22 Kč. Povrch bude asfaltový.
- Rada města rozhodla předat dostupné spisové materiály, týkající se přechodu splaškové kanalizace přes výustní objekt u rybníka Kalák, právnímu zástupci města za účelem vypracování podkladů pro reklamační řízení u projektanta stavby, firma Hydroprojekt CZ, a.s.
- Rada města se zabývala havárií vzduchotechniky v kuchyni základní školy a rozhodla o okamžitém dočasném instalování odsávacího ventilátoru za cenu 40 000,- Kč. Instalace odpovídajícího standardního vzduchotechnického zařízení, jehož cena se pohybuje ve výši cca 0,5 mil. Kč, bude zařazena do r. 2007.
- Rada města rozhodla o způsobu výplaty odměny uvolněným členů zastupitelstva města, pokud jim na ni po volbách vznikne nárok v souladu se zákonem o obcích.
- Rada města byla seznámena s doměřením daňového penále ve výši 1 575,- Kč a rozhodla podle zákona o obcích, že doměrek daňového penále nebude vymáhán jako náhrada škody.
- Radě města byla předložena hodnotící zpráva MDDM.
- Rada města byla informována o změnách tabulky ve smlouvě o sdružení finančních prostředků pro účel založení místní akční skupiny a zapojení do iniciativy Leader. Změny tabulky ale nemají žádný dopad finanční ani jiný na město Úvaly.
- Člen rady města p. Stemberg se dotázal na stav ve věci kontroly poskytnutí dotace na DPS. Finanční úřad Praha - východ dosud nevydal rozhodnutí, takže není možné zatím podnikat další kroky.
- Rada města schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nebytových prostor v areálu Multitec firmě MULTITEC Bohemia, a. s. Zástupci firmy měli zájem o pronájem na dobu 2 let. Rada města považovala tuto dobu za příliš dlouhou a rozhodla o pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď může být podána nejprve 31. 12. 2006. Nájemné bude činit 500 000,- Kč/rok.
- Radě města byla předložena kupní smlouva na areál Multitecu, Riegerova 897, dle smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení tohoto areálu. Kupní cena byla navýšena o daně, jak bylo ve smlouvě o budoucí smlouvě dohodnuto. Zástupci prodávajícího požadovali ještě proplacení zhodnocení objektu a dalších daní, s čímž rada města nesouhlasila.
- Rada města schválila rozpočtová opatření č. 1, která bylo nutno provést kvůli požadavkům auditu, neuskutečnění plánovaných investičních akcí, naopak provedení neplánovaných investičních akci a dopočítání daní z nemovitosti při koupi areálu Multitec dle znaleckého posudku.

Věra Hejtíková, tajemnice MěÚ

 

Usnesení
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 2006/03, které se konalo ve čtvrtek 21. 9. 2006 v 18.00 hodinv sálku DPS Úvaly

Usnesení č. Z - 055/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s činností Rady města Úvaly za období od 15. 6. 2006 do 21. 9. 2006, viz příloha č. 1
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0

Usnesení č. Z - 057/06 - nebylo přijato
Na základě těchto skutečností a výsledku projednávání konceptu změn III) ukládá zastupitelstvo města pořizovateli do souborného stanoviska zapracovat variantu "Výmola".
Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 058/06 - nebylo přijato
Na základě těchto skutečností a výsledku projednávání konceptu změn III) ukládá zastupitelstvo města pořizovateli do souborného stanoviska zapracovat variantu "Zálesí".
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 059/06
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84) odst. 2b) Sb. zákona o obcích v platném znění úpravu vyhlášky o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly, tj. vypuštění regulativů ze závazné části, které přesahují rámec zmocnění § 10 zák. č. 50/1976 Sb. stavební zákon v platném znění, a ukládá pořizovateli zveřejnit upravenou vyhlášku na úřední desce města, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup, rozeslat na vědomí nadřízenému orgánu územního plánování, příslušnému stavebnímu úřadu a pověřenému úřadu s rozšířenou působností a ukládá radě města stanovit na příštím jednání doporučení kriterií nezbytných k zachování urbanisticko-architektonické koncepce města.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 060/06
Zastupitelstvo města Úvaly podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění předpisů a v souladu s vyhláškou č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění
I. s c h v a l u j e
1. zadání změn VIII) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 tohoto usnesení,
II. b e r e n a v ě d o m í
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 9. 8. 2006 pod čj.: 100910/2006/KUSK k návrhu zadání změn VIII, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací a sousedních obcí - příloha č. 3 tohoto usnesení,
III. u k l á d á
- zajistit zpracování návrhu změn VIII, návrh zpracuje Atelier D+ v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb. V návaznosti na účinnost zák. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon) bude návrh změn vypracován v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcí vyhláškou,
- do návrhu budou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, které uplatnily svá stanoviska k zadání změn VIII.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 061/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na stavbu: Úvaly-Škvorecká-TS a kNN pro Plus na pozemky parc.č. 307/5, 313, 314/1, 361 k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví města Úvaly za částku 500,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 062/06
Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem do pozemku parc. č. 3237/2 a 3237/10 k. ú. Úvaly u Prahy, které jsou v majetku města, manž. Leinovým z důvodu provedení přípojky dešťové kanalizace pro vypouštění přečištěných vod z domácí čistírny.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 063/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na plynové zařízení vedené pod povrchem pozemku č. parc. 3461/1 k. ú. Úvaly u Prahy, které je ve vlastnictví města Úvaly, pro Reprogas, spol. s r. o.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z: - 064/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene s vlastníky pozemku parc. č. 657/4 k. ú. Úvaly u Prahy dotčeného plánovanou stavbou Rekonstrukce ulice Chorvatská.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 065/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene s vlastníky pozemků parc. č. 3575/5 a 3576/1 k. ú. Úvaly u Prahy dotčených plánovanou stavbou Úprava stávajícího dešťového oddělovače a posílení odlehčovací stoky v areálu staré ČOV.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 066/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene s vlastníky pozemků parc. č. 1661/1, 3478/3, 1662/2, 3478/4 k. ú. Úvaly u Prahy dotčených plánovanou stavbou Rekonstrukce komunikace V. Špály. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z 067/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene s vlastníky pozemku parc. č. 2054/3 k. ú. Úvaly u Prahy dotčeného plánovanou stavbou Rekonstrukce komunikace 28. října.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z -068/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 276/8 k. ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví ČD, a. s., a to za částku 5 000,- Kč + DPH z důvodu plánované stavby Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Spojce, Úvaly.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z -069/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy č. IV-12-6001057/6001058 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení stavby: Úvaly, přípojka kNN pro pozemky p. č. 1392/1 a 1432 v k. ú. Úvaly u Prahy přes pozemky ve vlastnictví města Úvaly p. č. 1390 a 1450 v k. ú. Úvaly u Prahy s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Praha. Věcné břemeno bude zřízeno za částku 500,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 070/06
Zastupitelstvo města z podnětu Katastrálního úřadu pro Prahu - východ ruší původní usnesení č. Z-002/06 ze dne 16. 3. 2006 a nahrazuje tímto:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 071/06
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3466/10 k. ú. Úvaly u Prahy pro stavbu šaten a sociálního zařízení ve prospěch sportovního klubu Úvaly, Guth-Jarkovského 698, Úvaly.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy a dále se zřízením věcného břemene pro uložení přípojek inženýrských sítí, vše na pozemku parc. č. 3466/1 k pozemku parc.č. 3466/10 k.ú. Úvaly u Prahy ve prospěch sportovního klubu Úvaly, Guth-Jarkovského 698, Úvaly.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 072/06
Zastupitelstvo města nesouhlasí s jakýmkoliv převzetím pozemků, ať koupí nebo darem od pana Štěpána Vlacha, protože nejsou splněny podmínky města dané v územním rozhodnutí.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 073/06
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku KN p.č. 1059/1, ze kterého bude geometrickým plánem oddělena část pod novým označením a výměře cca 285 m2 a části pozemku KN p.č. 1059/42, ze kterého bude geometrickým plánem oddělena část pod novým označením o výměře cca 510 m2, oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy, společnosti PANDA PLUS, s.r.o., za cenu 300,- Kč/m2. Současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 074/06
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na směnu části pozemku KN p.č. 538 v k. ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví pana Václava Kučery za část pozemku KN p.č. 539 v k. ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví města z důvodu plánované výstavby chodníku na Slovanech k lokalitě Chorvatská a současně pověřuje starostu zajištěním zveřejnění záměru směny.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 075/06 - nebylo schváleno
Zastupitelstvo města stahuje z projednávání směnu pozemku KN p.č. 335/14 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města Úvaly za pozemky KN p. č. 3234/2 o výměře 132 m2 a KN p. č. a 3234/3 o výměře 27 m2 ve vlastnictví Ing. Krutského, všechny pozemky v k. ú. Úvaly u Prahy.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č.Z - 076/06 - nebylo schváleno
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku KN p.č. 335/14 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města Úvaly za pozemky KN p. č. 3234/2 o výměře 132 m2 a KN p.č. a 3234/3 o výměře 27 m2 ve vlastnictví Ing. Krutského, všechny pozemky v k. ú. Úvaly u Prahy. Současně pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Pro: 1 Proti: 3 Zdržel se: 5

Usnesení č. Z - 077/06
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p. č. 3288 o výměře 782 m2 v k. ú. Úvaly u Prahy za tržní cenu a současně pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 078/06
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN p. č. 2919/2 o výměře 751 m2 v k. ú. Úvaly u Prahy od paní Jany Lorencové za celkovou částku podle znaleckého posudku ve výši 186 119,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 079/06
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN p. č. 1916/2 od paní Antonie Menšíkové o výměře 804 m2 v k. ú. Úvaly u Prahy za cenu 661,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 080/06
Zastupitelstvo města schválilo pod usnesením č. Z-42/06 odkoupení pozemků pod komunikacemi z LV 260 a 261 v k. ú. Úvaly u Prahy. Toto usnesení se doplňuje o parcelní čísla kupovaných pozemků. Jedná se o pozemek KN p.č. 3016/1 o výměře 1 041 m2, 3016/4 o výměře 112 m2, 3017/5 o výměře 100 m2, 3018/1 o výměře 800 m2, 3019/4 o výměře 214 m2, 3047 o výměře 388 m2, 3141 o výměře 220 m2, 2724/1 o výměře 2 168 m2, 2768/3 o výměře 668 m2, 2768/4 o výměře 368 m2, 2860/1 o výměře 1 412 m2, 2860/2 o výměře 153 m2, 2861 o výměře 2 178 m2, 2862/6 o výměře 772 m2, 2886 o výměře 1 098 m2, 3017/6 o výměře 57 m2, 3048/8 o výměře 148 m2, 3073/3 o výměře 5 m2, 3212/3 o výměře 93 m2, 3984/18 o výměře 21 m2, 3984/21 o výměře 97 m2, 3984/22 o výměře 178 m2, 3984/23 o výměře 232 m2, 2640/1 o výměře 103 m2, 2640/2 o výměře 2449 m2 a 188 o výměře 352 m2. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu podpisem kupních smluv.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 081/06
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN p.č. 316 o výměře 47 m2, KN p. č. 370/1 o výměře 1099 m2, KN p. č. 370/2 o výměře 234 m2, KN p.č. 1417/1 o výměře 21 036 m2 a KN p.č. 1417/2 o výměře 448 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od společnosti Cukrovary TTD, a. s., za cenu do 10,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 082/06
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením zástavní smlouvy k nemovitosti - budova č. p. 1570 se stavební parcelou č. 2153/27 o výměře 984 m2 na náměstí Svobody v k. ú. Úvaly u Prahy a pověřuje starostu podpisem zástavní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z -083/06
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy se smlouvou o věcném břemeni mezi p. Bohuslavem Prokůpkem a městem Úvaly na odkoupení pozemku KN p. č. 3133/2 o výměře 2 220 m2 a o uzavření věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku KN p.č. 3133/2 k pozemkům KN p. č. 3133/1, 3133/3, 3133/4 a 1924 ve vlastnictví Bohuslava Prokůpka ve prospěch p. Bohuslava. Prokůpka, všechny pozemky v k. ú. Úvaly u Prahy. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 084/06
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN p.č. 3647/7 o výměře 726 m2 a pozemku KN p.č. 3647/6 o výměře 4 m2 oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy od pana Zdeňka Karbulky za cenu do 20,- Kč/m2 a současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 085/06
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od manželů Ladislava a Marie Hrdličkových, konkrétně pozemku KN p. č. 657/4 o výměře 98 m2 v k. ú. Úvaly u Prahy, a současně pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 086/06
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny č. 3 pro rok 2006, viz příloha č. 2 zápisu.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu činí 92.513.357,- Kč.
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu činí 92.513.357,- Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 87/06
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků pro účel založení místní akční skupiny a zapojení do iniciativy Leader, kde budou prostředky sdruženy následovně:

Poř. číslo ... Název org. Typ partnera ... Finanční organizace ... vklad (Kč)
1. ... SPOaRO Hradešín o.s. ... NNO ... 5.000,-
2. ... Obec Hradešín ... ÚSC ... 50.000,-
3. ... MSC-NET s.r.o. ... s.r.o. ... 40.000,-
4. ... Obec Tismice ... ÚSC ... 50.000,-
5. ... Obec Přišimasy ... ÚSC ... 30.000,-
6. ... Obec Chrášťany ... ÚSC ... 30.000,-
7. ... Město Úvaly ... ÚSC ... 50.000,-
8. ... Město Český Brod ... ÚSC ... 100.000,-
9. ... Bylanka s.r.o. ... OS ... 30.000,-
10. ... Obec Klučov ... ÚSC ... 40.000,-
11. ... Obec Dobročovice ... ÚSC ... 15.000,-
Celkem 440.000,-
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 88/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s předáním pamětní plakety města Úvaly hudební skupině "Divokej Bill" za jejich přínos k propagaci města Úvaly.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 089/06
Zastupitelstvo města nesouhlasí s přejmenováním ulice V. Špály na ulici Pražská.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 090/06
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se zahájením procesu komunitního plánování, jehož výsledkem bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 056/06
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od KÚ Středočeského kraje na projekt Malá knihovna = přitažlivé prostředí pro čtenáře ve výši 50 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 091/06
Zastupitelstvo města schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu budovy Zdravotního střediska v Úvalech a pověřuje radu města sestavením komise pro přípravu tohoto výběrového řízení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 092/06
Zastupitelstvo města
a) nesouhlasí s tím, aby byly budovy ve vlastnictví města a organizace zřizované městem využívány jednotlivými politickými stranami či sdruženími kandidujícími v komunálních volbách za účelem volební kampaně,
b) pověřuje tajemnici MěÚ, aby tento zákaz projednala s vedoucími pracovníky výše uvedených organizací a zajistila dodržování tohoto zákazu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. 10. 2006
Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Ze zasedání zastupitelstva

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města v uplynulém volebním období se uskutečnilo 21. září. Na programu byly především majetkoprávní záležitosti, územní plán, úprava rozpočtu města a další věci, které bylo nutné projednat. Přestože od zasedání uplynul více než měsíc, je vhodné se k němu vrátit.

Vymezení trasy nadregionálního biokoridoru
Z důvodu nutnosti schválení souborného stanoviska konceptu změn III) územního plánu - vymezení trasy nadregionálního biokoridoru je nutné do tohoto stanoviska vymezit variantu, která bude zpracovávána v návrhu změn. Vymezení trasy biokoridoru je nutné proto, aby zvěř mohla přecházet z Klánovického lesa k toku Výmoly a dále. V návaznosti na účinnost nového stavebního zákona - zák. č. 183/2006 Sb., je nutné uzavření a schválení jednotlivých etap do konce roku 2006. Koncept změn se projednává od října 2005 a z důvodu nejednoznačného výsledku projednávání a telefonických urgencí majitelů variantami dotčených pozemků je nutné závazné stanovisko zastupitelstva města, které má podle zákona 50/1976 Sb. v platném znění zmocnění schvalovat ÚPD a její jednotlivé etapy. Z výsledku projednávání vyplývá:
Varianta "Výmola" kopíruje hladinu záplavy stoletou vodou stanovenou rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje dne 21. 9. 2005, není nutný zábor zemědělského půdního fondu, povyšuje regionální biokoridor na nadregionální.
Podle stanoviska ministerstva životního prostředí - odbor ekologie krajiny a lesa ze dne 2. 2. 2006 z hlediska celkové koncepce se nejlépe nabízí varianta Výmola, která by navazovala na koridor vodního toku a nejlépe splnila požadavek na dodržení kontinuity systému. Tato varianta je alternativní pro případ, že by nemohla být uplatněna varianta "Zálesí". Toto vyjádření bylo pořizovateli doručeno po několika ústních i písemných urgencích a po stanovené době dané stavebním zákonem.
Varianta "Zálesí" procházející touto lokalitou musí řešit vypořádání majetkových vztahů a dochází tímto řešením k narušení kontinuity mokřadních společenstev. Varianta "Sever" prochází podél plánované víceproudé komunikace přeložky silnice II/101 a žádný z dotčených orgánů státní správy se pro tuto variantu přímo nevyslovil.
V diskusi p. Šplíchal uvedl, že v případě schválení varianty "Zálesí" není jasné, kdo bude hradit finanční nároky majitelů dotčených pozemků. P. Kroutil a pí Novosádová vyjádřili obavy, že varianta "Výmola" je pouze formální a neřeší situaci přechodů vysoké zvěře. Pan Ing. Viceník uvedl, že současný stav je mimo jiné způsoben tím, že územní plán již existoval dříve, než byly určeny biokoridory. Varianta "Výmola" je z hlediska požadavků živočichů nejvhodnější. Jde především o nižší živočichy a méně mobilní druhy.
V území kolem Výmoly by mělo docházet spíše k revitalizaci než k zástavbě, což by znamenalo především nerozvíjet v tomto pásmu 2 - 3 km výrobu. Varianta "Zálesí" vyhovuje lépe územně plánovací dokumentaci, ale zhoršuje přecházení lesních společenstev. Starosta Ing. Černý vyjádřil obavy, že při revitalizaci kolem Výmoly se nebudou moci rozvíjet zařízení města, sportoviště apod. Připomněl, že pokud se nepodaří tuto etapu uzavřít v letošním roce, tak se celá příprava o jednu etapu vrátí zpět. Rovněž uvedl, že nové vedení města by mělo přibližně v r. 2008 zadat zpracování nového územního plánu, aby mohl být zhruba v r. 2010 schválen. Přes rozsáhlou diskusi se zastupitelé nepřiklonili k žádné variantě a usnesení k tomuto jednacímu bodu nebylo přijato.
Od Krajského úřadu Středočeského kraje přišlo upozornění na nezákonné a nepřípustné regulativy v novelizované vyhlášce o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Při projednávání jednotlivých etap změn územního plánu způsobuje vadná vyhláška o závazných částech územního plánu města značné problémy při získání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k jednotlivým etapám. Tato skutečnost je zapříčiněna postupem zpracovatele, který byl již jednou vyzván, aby vypracoval návrh vyhlášky, kde budou sporné regulativy odstraněny, ale odstranil pouze část. Dále byla doručena námitka vlastníka části pozemků na Slovanech, poukazující na právní vady závazné části územního plánu. Jedná se zejména o plošné a prostorové regulativy (počet podlaží, procenta zastavění). Ve věci se rozvinula diskuse, které se zúčastnili občané p. Mgr. Borecký, pí Rybáková, p. Aulický, pí Ing. Marešová a členové zastupitelstva. Ing. Marešová porovnávala zrušení těchto regulativů s regulativy, které byly zrušeny již začátkem letošního roku poté, co na nezákonnost vyhlášky sama dlouho upozorňovala a konstatovala, že město měří obyvatelům a investorům dvojím metrem. Pracovník MěÚ p. Šplíchal vysvětlil, že požadavku Ing. Marešové bylo vyhověno poté, co město obdrželo výklad v tomto smyslu od nadřízeného orgánu. Územní plán byl schválen nadřízeným orgánem, který na nesoulad s platnou legislativou při schvalování neupozornil. MUDr. Šťastný se domníval, že pí Ing. Marešové bylo nedostatečně odpovězeno a vzhledem ke končícímu volebnímu období doporučil dalšímu zastupitelstvu, aby byla tato námitka prošetřena. Zastupitelstvo schválilo úpravu vyhlášky o závazných částech územního plánu s vypuštěním stavebních regulativů.

Majetkoprávní záležitosti
V této části zastupitelstvo města projednalo a vyjádřilo souhlas se smlouvami o zřízení věcného břemene, které je nezbytné uzavřít s vlastníky dotčených pozemků při výstavbě inženýrských sítí, pokládce kabelů, rekonstrukci komunikací apod. Rovněž byly projednány záměry koupě a prodeje pozemků. V této části jednání se zastupitelé věnovali záležitosti, která se pak dostala i do předvolebního boje. Jednalo se o nesplnění podmínek spojených s dotací na stavbu domu s pečovatelskou službou.
V podmínkách stanovených ministerstvem pro místní rozvoj v rozhodnutí o přidělení dotace na stavbu DPS je požadavek na vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce a uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti. Zástavní právo věřitele se zřizuje na dobu 20 let ode dne kolaudace, tj. do 20. 1. 2023. Nesplnění těchto podmínek a závazků by bylo považováno za porušení rozpočtové kázně a městu by pak hrozilo, že dotaci musí vrátit. K věci diskutovali p. Mudr. Šťastný, p. starosta, pí Novosádová. Diskuse se týkala možného vrácení dotace pro nesplnění podmínek. Pan starosta uvedl, že kontrola z finančního ředitelství konstatovala nesplnění této formální podmínky, ale nebylo konstatováno nesprávné využití finančních prostředků.
V současné době probíhá další kontrola Finančního úřadu pro Prahu - východ. Zatím nebylo vydáno rozhodnutí, ale vzhledem k nesplnění podmínek, t.j. vypracování závěrečného vyhodnocení akce a zástavní smlouvy k nemovitosti, se dá očekávat rozhodnutí o vrácení dotace. Město požádá prominutí vrácení dotace včetně příslušenství. Závěrečné vyhodnocení akce spolu se zástavním právem se zpracovává dodatečně. Na dotaz pí Novosádové, kdo za škodu odpovídá, zda je to pí Ing. Perglerová, pan starosta uvedl, že kolaudace byla posunuta do roku 2003 a termín odevzdání závěrečného vyhodnocení akce byl posunut na březen 2004. Ing. Perglerová byla pověřenou vedoucí odboru správy majetku města do konce února 2003, kdy po reorganizaci došlo k jeho sloučení s odborem investičním a jeho vedoucím byl jmenován Ing. Nečas. Ing. Perglerová k 30. 6. 2003 ukončila pracovní poměr na MěÚ Úvaly. Od 1. 3. 2003 měl zodpovědnost za plnění úkolu vedoucí odboru investic Ing. Nečas. Vzhledem k tomu, že již nežije, je problematické zjistit, z jakých důvodů zpráva nebyla zpracována. Zastupitelé přijali usnesení, v němž pověřují starostu města k podpisu zástavní smlouvy k budově DPS.

Finanční záležitosti
Paní místostarostka přednesla návrh na změnu č. 3 schváleného rozpočtu města na rok 2006. Rozpočet byl upraven podle skutečného příjmu daní, poplatků, výše dotací a darů a z důvodu navýšení financování z rezervy způsobené zvýšením investičních nákladů. Ve výdajové části se úpravy rozpočtu týkaly především investičních položek a kapitoly týkající se odpadů.
Paní místostarostka upozornila na velký nárůst nákladů za likvidaci odpadů, kdy již téměř 50% nákladů dotuje město z rozpočtu. Bylo nutné podstatné navýšení výdajů kvůli většímu objemu popelnic u domácností o 800 tis. Kč. Nové vedení by se proto mělo zamyslet nad jiným řešením likvidace odpadů a poplatků s tím spojených. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny č. 3 pro rok 2006. Rozpočet je vyrovnaný, celkové příjmy a výdaje po úpravě rozpočtu činí 92 513 357,- Kč.

Další zajímavosti z jednání
Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27. 6. 2005 dojde ke zrušení všech příspěvkových organizací pečovatelské služby Středočeského kraje k 31. 12. 2006 a starost o pečovatelské služby přechází na města a obce. Pokud obce neprojeví zájem ujmout se stávajících klientů, dojde ke zrušení poskytování krajské pečovatelské služby pro naše občany bez náhrady. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Finanční prostředky na poskytování sociálních služeb lze získávat od státu formou dotace, ročními příspěvky od obcí, které se k projektu připojí, podle počtu obyvatel a plateb od občanů za provedené úkony sociální služby. Finančními výdaji budou mzdy zaměstnanců a režijní výdaje na provoz. Komunitní plánování zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku. Zajišťuje, aby služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti. Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje a zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné. Paní místostarostka uvedla, že pečovatelská služba bude v režii města. Zastupitelstvo Středočeského kraje má v současné době schválit její převod na město. Pro první rok je přislíbena dotace ve výši 50% nákladů. Zahájení komunitního plánování je podmínkou pro možnost žádat o dotaci i v následujících letech. Zastupitelstvo v přijatém usnesení odsouhlasilo zahájení procesu komunitního plánování.
Společnost Manta Medica, s. r. o., podala žádost o dlouhodobý pronájem zdravotního střediska. Rada města se na svém jednání dne 11. 9. 2006 záležitostí zabývala a rozhodla předložit záměr dlouhodobého pronájmu zdravotního střediska zastupitelstvu města, protože se jedná o zásadní rozhodnutí. V diskusi pí Novosádová vyslovila názor, že úroveň a rozsah lékařské péče by se měly zlepšit, ale současně se obává, aby pronájem nebyl likvidační pro lékárnu. S názorem pí Ing. Horové, že je rozsah lékařské péče velmi malý a město nemá prostředky ani možnosti na rozšíření a zlepšení, se ztotožnili p. Mgr. Borecký a p. MUDr. Šťastný. Zástupce společnosti Manta Medica pan Ing. Fišer sdělil, že nechtějí zrušit lékárnu, naopak rozšířit provozní dobu a rozšířit služby stejně jako u lékařů. Jsou přislíbena 3 - 4 nová lékařská místa. Od města nechtějí peníze, naopak je městu přinesou. Zdejší lékaři mohou zůstat. P. MUDr. Šťastný navrhl následně přijaté usnesení, v němž zastupitelstvo města schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu budovy Zdravotního střediska v Úvalech a pověřuje radu města sestavením komise pro přípravu tohoto výběrového řízení.
Pan Jůza požádal o vyjádření města k probíhajícím kolaudačním řízením ve čtvrti Slovany. Pan starosta řekl, že kolaudační řízení probíhá v režimu správního řízení.
V současné době se kolauduje vodovod, dešťová a splašková kanalizace. Řízení vede odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Ve věci bylo již vydáno rozhodnutí, ale pan Ing. Krutský se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Spis bude předán k rozhodnutí o odvolání KÚ Středočeského kraje. Město se k odvolání vyjádřilo tak, že není důvod stavbu nezkolaudovat a že sítě město převezme. Pan Jůza se pozastavil nad tím, že Ing. Krutský jako člen zastupitelstva města a radní takto postupuje. Pan starosta osvětlil, jak je střet zájmu řešen zákonem o obcích. Dr. Reitinger uvedl, že chybou města je, že nekoupilo pozemky, které pak koupil Ing. Krutský a blokuje tím celou lokalitu. Za pozemek požaduje 1,1 mil. Kč. Při provádění digitalizace došlo k chybě a podle nových poznatků předmětný pozemek patří městu a nikoliv Ing. Krutskému. Společnost Čechoslávie na tento rozpor upozornila katastrální úřad, který zahájil řízení k uvedení majetkových vztahů k předmětnému pozemku do pořádku. Pan MUDr. Šťastný se dotázal, proč město pozemek nekoupilo. Pan starosta odpověděl, že pozemek byl součástí nabídky firmy Selgen oseva, se kterou město vyjednávalo o ceně. Hlavní část nabídky tvořily pro město nepotřebné příkopy kolem státní silnice a nepřiléhaly k naším pozemkům. Pozemek, kterého se spor dotýká, vznikl teprve při tzv. digitalizaci a zřejmě došlo k chybě.
Pan Aulický se dotázal, kdy bude první nástupiště na vlakovém nádraží přizpůsobeno pro nastupování pohybově postižených a starších osob. Problematická je pro ně především doprava k odborným lékařům. Paní místostarostka odpověděla, že k zásadní úpravě mělo dojít v rámci modernizace trati, ale kvůli odvoláním občana Úval nelze zatím modernizaci realizovat. V současné době dostala přednost modernizace trati Běchovice - Libeň a modernizace železniční trati v Úvalech začne nejdříve za 3 roky.
Pan Ing. Klouda se zajímal o to, zda chystá město revizi dopravního značení v návaznosti na platnost nového silničního zákona. Z odpovědi pana starosty vyplynulo, že se prozatím vyčkává, zda budou motoristé předpisy dodržovat. S tím souvisí také vybudování chodníků kolem komunikací, kde by byla rychlost zvýšena. Paní Rybáková souhlasila s p. Ing. Kloudou ohledně dopravního značení a požadovala zbudování retardéru v horní části náměstí.
V závěru pan Ing. Černý poděkoval všem členům zastupitelstva města bez ohledu na stranickou příslušnost za jejich práci v průběhu volebního období. Konstatoval, že práce v tomto zastupitelstvu byla jiná než v předcházejících, ve kterých byl členem. Členové zastupitelstva byli aktivní. Rozporná stanoviska vedla po diskusi v některých případech k správnějším rozhodnutím. Zvláště poděkoval místostarostce Ing. Horové a ostatním ženám, které práci v zastupitelstvu s ohledem na povinnosti vůči rodině mívají většinou těžší. Jako poděkování předal přítomným členkám zastupitelstva města květiny. Květiny rovněž předal přítomným pracovnicím MěÚ.
stavující zasedání nového zastupitelstva města proběhne 2. 11. 2006.

Podle oficiálního zápisu z jednání zastupitelstva zpracoval Ing. Vladislav Procházka.

 

Venkov sobě

Ve dnech 20. - 22. 9. 2006 se v důstojném prostředí kláštera premonstrátů v Teplé, nedaleko Mariánských Lázní, uskutečnila NÁRODNÍ KONFERENCE O VENKOVU. Zúčastnili jsme se jí i my, zástupci Regionu Pošembeří.
Cílem prezentací i pracovních jednání u "kulatých stolů" bylo seznámit účastníky konference s operačními programy a všemi dalšími formami dotací pro období 2007 - 2013. Cílem organizátorů bylo rovněž představit vznikající partnerství mezi Agrární komorou ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Národní observatoří venkova a Ústavem zemědělských a potravinářských informací. Svá stanoviska zde prezentovali jak představitelé výše uvedených organizací, tak zástupci ministerstva zemědělství, kultury, starostové obcí, zástupci místních akčních skupin i regionů a mnozí další.
Z "valící se hromady informací" jsme se pokusili vytvořit si rámcovou představu o systému rozdělování finančních prostředků určených venkovu. Ujasnili jsme si, na jaké dotační tituly může dosáhnout malé město, malá obec, sdružení obcí, místní akční skupina, nezisková organizace, škola, podnikatel. Zjistili jsme, že zatímco Národní strategický plán rozvoje venkova je v Bruselu podrobován důkladné analýze a kontrole (tato analýza potrvá cca 6 měsíců), naše ministerstva připravují nutné prováděcí předpisy.
Ani na úrovni ministerstev, potažmo na úrovni krajů však není vše vyjasněno. Zdaleka není dořešeno "překrývání" dotačních titulů, resp. není jednoznačně rozhodnuto, které projekty budou financovány z konkrétních zdrojů. V praxi se totiž nesmí stát, že projekty stejného typu jsou financovány např. z Programu rozvoje venkova (PRV) a zároveň z Regionálních operačních programů (ROP). A právě stanovení hranice, která by měla rozdělit žadatele o dotaci z PRV a ROP se velmi dotýká českého venkova. V ose III. PRV jsou prostředky na obnovu infrastruktury a občanské vybavenosti obcí. Mnohem více finančních prostředků je však na obnovu infrastruktury a občanské vybavenosti vyhrazeno v rámci ROP jednotlivých krajů. Z těchto programů však tak, jak je to zatím nastaveno, budou čerpat obce s počtem obyvatel nad 2000. Z čeho tedy bude rozvíjen náš venkov, kde většina obcí počtu 2000 obyvatel nedosahuje? Tato otázka, resp. výzva zaznívala v průběhu celé konference a byla formulována v rámci jejího výstupu. Je potřeba bojovat za to, aby i malé obce mohly čerpat z ROP.
Vyjasněno není ani financování využívání alternativních zdrojů energií a zpracování biomasy. Rozložení financování projektů pro využití alternativních zdrojů energií (větrná, vodní, solární, využití biomasy...) mezi ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj není ideální.
Při jednáních i prezentacích velmi důrazně zaznívala potřeba konzultovat rozvoj venkova s jeho obyvateli. Právě regiony, místní akční skupiny, spolky pro obnovu venkova by měly být těmi, kdo budou přizváni, resp. těmi, kdo se přizvou na jednání o principech rozdělování financí v nadcházejícím období 2007 - 2013. Proto, aby o venkovu nerozhodovali ministerští a krajští úředníci.
Partneři připravující založení Regionu Pošembeří si uvědomují, že zde chybí jakýsi spojovací, informační a servisní článek mezi ministerstvy, krajem a obcemi, resp. obyvateli našich obcí, malých i velkých. Webové stránky ministerstev a kraje jsou sice nabity informacemi a aktuálními verzemi "SROPů, ROPů., OPů ...." avšak není, kdo by tu hromadu informací přetavil do srozumitelné a hlavně použitelné formy. Jistě, jsou zde firmy, které to zvládnou na profesionální úrovni za neméně profesionální peníze. Avšak v rámci partnerství a spolupráce může region a lidé v něm stejně dobře fungovat převážně vlastními silami a profesionálních služeb využívat pouze omezeně a účelově.
Je třeba vytvářet partnerství veřejného a neveřejného sektoru, podnikatelů, obcí neziskových organizací a škol. Je třeba předávat si zkušenosti s realizovanými projekty a vytvořit jejich databázi. Naučíme-li se spolupracovat a pomáhat si, dělat věci společně, pak to prospěje celému regionu.

Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice

 

Region POŠEMBEŘÍ se rozjíždí

Region Pošembeří, zahrnující území obcí Břežany II, Bříství, Český Brod, Černíky, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Kounice, Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov, Vykáň, Dobročovice, Horoušany, Květnice, Škvorec, Úvaly, Zlatá, Vyšehořovice a Chrást (okres Nymburk) je prostorem, v němž by měla v rámci programu Leader po svém oficiálním založení působit MAS (Místní akční skupina) Pošembeří.
První setkání za účelem seznámit region s principy metody Leader se uskutečnila již počátkem tohoto roku. Z těch se pak postupně vytvořila tzv. pracovní skupina MAS, která se pravidelně schází. Členy pracovní skupiny byli od počátku Mgr. Miloslav Oliva - předseda Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Ing. Martina Zdražilová - starostka obce Tismice, Ing. Jan Bouda - místostarosta obce Tismice, Ing. Ivan Černý - starosta města Úvaly, Bc. Jakub Nekolný - místostarosta města Český Brod, Pavel Frank - starosta obce Přišimasy, Ing. Petr Černý - starosta obce Dobročovice, Ing. Vladimír Zdražil - zaměstnanec ČZU Praha, Ing. Vladimír Martínek, Josef Svoboda - zastupitel obce Klučov, Magda Mašínová - Bylanka, s.r.o., Lenka Szabóová - místostarostka obce Chrášťany, Pavel Píša - MSC-NET, s.r.o., Pavel Běloch - starosta obce Hradešín, Pavel Solčanský. Pracovní skupina, resp. partneři společně dne 28. 4. 2006 podali žádost/projekt v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 - 2006 dle Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+); Investiční záměr c): 2. skupina - osvojování schopností.
Na posledním jednání v pondělí 9. 10. 2006 na Hradešíně, které mělo za úkol mj. definovat cestu dalšího vývoje regionu a podepsat Smlouvu o sdružení finančních prostředků, přistoupili do sdružení další partneři, a to podnikatelská firma BEK, s.r.o., z Chrášťan, občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdružení LECCOS z Českého Brodu a jako čtrnáctý partner i Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, o.s.
Cílem projektu je založit MAS, o.p.s., vzdělávat partnery sdružení a další cílové skupiny a vytvořit Integrovanou strategii regionu Pošembeří. Veškerá tato činnost mimo jiné směřuje k možnosti čerpání finančních prostředků EU v novém programovém období 2007 - 2013.
Kontakt:
Mgr. Miloslav Oliva, koordinátor vzniku Regionu Pošembeří, o.p.s., www.posemberi.cz, tel.: 721 210 662, 321 672 551; e-mail: moliva@volny.cz
 

 

K U L T U R A

Spolek pro obnovu a rozvoj obce a Obecní úřad Hradešín
si vás dovolují pozvat
v neděli 5. listopadu 2006 od 17 h na
k o n c e r t
v kostele sv. Jiří na Hradešíně.
Účinkuje TRIO MYSTERIUM MUSICUM PRAHA
Pavla Kšicová - zpěv,
Josef Kšica - cembalo,
Jan Kvapil, člen orchestru
České filharmonie - housle, viola.
Na programu budou díla starých mistrů.
Vstupné dobrovolné
 


Pozvánka

na promítání filmu a besedu s tvůrcem režisérem A. Klimtem
Celovečerní animovaný film
FIMFÁRUM 2
Čtyři pohádky ze stejnojmenné knížky Jana Wericha s originálním Werichovým vyprávěním,
10. 11. 2006 v 19 hodin
v sálku domu s pečovatelskou službou.
Po filmu bude beseda s režisérem A.Klimtem.
Vstupné dobrovolné
Pořádá kulturní komise města.
 


Pozvánka na promítání filmu a besedu s tvůrcem

Dne 10. 11. 2006 od 19 hodin se v sálku domu s pečovatelskou službou uskuteční promítání celovečerního animovaného filmu Fimfárum 2. Jedná se o zpracování dalších čtyř pohádek "pro chytré děti a chytré dospělé", jak zní oficiální slogan k filmu ze stejnojmenné knihy Jana Wericha. Film tentokrát převyprávěl pohádky "Moře strýčku, proč je slané" (režisér a výtvarník J. Baleja), "Tři sestry a jeden prsten" (režie V. Pospíšilová, výtvarník P. Poš), "Hrbáči z Damašku" (režie A. Klimt, výtvarník M. Velíšek) a pohádku "Paleček" (režie B. Pojar, výtvarník P. Koutský). Kromě výtvarného podání a vtipu vlastních pohádek dodává filmu nezaměnitelné kouzlo hlas Jana Wericha a jeho originální způsob vyprávění.
Hostem na představení a následné besedě bude režisér Aurel Klimt - autor dvou pohádek z prvního Fimfára (Lakomá Barka, Franta Nebojsa), jedné pohádky z Fimfára 2 a zároveň jeden z producentů promítaného filmu. Pan režisér slíbil, že s sebou přiveze i nějaký svůj krátký film navíc.
Určitě přijďte.
Za kulturní komisi města vás zve Ing. Zdeňka Havránková
 


Utajený Jiří Adamíra

Počátkem dubna letošního roku si kulturní veřejnost připomněla nedožité osmdesátiny herce Jiřího Adamíry, který se za půlstoletí své umělecké dráhy významně zapsal do dějin českého divadla. Jeho herecké začátky spadají do let 1946 - 1950, kdy působil v Divadle pracujících ve Zlíně. V období let 1952 - 1962 účinkoval ve Státním divadle v Ostravě, kde se vypracoval mezi přední osoby souboru. V roce 1962 přijal angažmá do Realistického divadla Z. Nejedlého v Praze. Od roku 1990 do roku 1993 byl členem souboru činohry Národního divadla. Pro Jiřího Adamíru bylo charakteristické intelektuálně založené osobnostní herectví, podobně jako například u Hrušínského, Vosky nebo Lukavského. Zvláště mu vyhovovala poloha ironie a skepse. Ve své profesi byl náročný k sobě i druhým, dokonale spolupracoval s režiséry, aby byl výsledný dojem co nejlepší. Po příchodu do Prahy se začaly stále více objevovat nabídky na účinkování ve filmu, v televizi nebo rozhlase. Jeho zvukomalebný hlas se uplatnil také v uměleckém přednesu v pražské Viole, Divadle hudby nebo Lyře Pragensis. Na sklonku života se stal uznávaným hereckým pedagogem na DAMU v Praze.
Čtenář se možná podiví, proč se autor tohoto příspěvku rozepisuje o herci, který se v Úvalech nenarodil, žádné vazby na město nemá ani zde jako herec nevystupoval. Pro mnohé bude překvapením, že život Jiřího Adamíry přece jen trochu s naším městem svázán je. V letech 1932 - 1933 navštěvoval v Úvalech obecnou školu. Dokládá to fotografie, která pochází z uvedeného období. Jiří Adamíra jako žák 1. třídy se nachází v druhé řadě shora, druhý zprava (světlovlasý chlapec v pruhovaném svetru se založenýma rukama).
Archívy občas ukrývají zajímavá překvapení a neznámé skutečnosti.

Ing. Vladislav Procházka


detail

Žáci 1. třídy, škol. r. 1932-1933.
Zleva nahoře:
4. řada: ?, Josef Sokol, Miloš Vydrář, ? , ? , Karel Liška, ? , Miroslav Manda, Ota Zach,
3. řada: p. učitel Rudolf Kosař, žáci Baštář, Bohumil Braňka, Jiří Balvín, Jaroslav Brabec, Vasko, ?, Josef Mestek, Jiří Adamíra, Václav Pilát,
2. řada: ?, Jaroslav Kaufmann, ?, ?, ?, ?, ?, Josef Mysliveček, Horný,
1. řada dole: ?, ?, Oldřich Kovář, Miroslav Kýn, ?, Miroslav Chalupský, Miroslav Manhart, Václav Hladík, Jaroslav Baše, ?, Josef Pachole

 

Pozvánka na pořad
Ten Vánoční čas dočkali jsme zas
Adventní a vánoční písně a koledy v provedení komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly a jeho hostů, sólových zpěváků Marty Ženaté a Marka Nádeníčka.
Varhany: Mgr. Eva Nádeníčková
Řídí: Dr. Vítězslav Pokorný
Neděle 3. prosince 2006 od 14.30 hodin v sále Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly (nad městským úřadem)

Dále se koncerty uskuteční:
- sobota 2. prosince 2006 od 18 hodin v kostele sv. Jiří v Hradešíně,
- sobota 9. prosince 2006 od 10 hodin v sanatoriu TOPAZ a ve 14.30 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci,
- neděle 10. prosince 2006 od 13 hodin v kostele Nejsvětější trojice v Českém Brodě.
 


Zájezd do divadla

Kulturní komise města Úvaly připravila na měsíc listopad návštěvu ČINOHERNÍHO KLUBU na představení Vodní družstvo, ve čtvrtek 23. 11. 2006. Pro bližší informace sledujte vývěsku MěÚ.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Sám v sobě objevil úvalskou historii

Obce kolem Prahy bývají hanlivě označovány za "noclehárny". Je to proto, že lidé se do nich stěhují, aby unikli velkoměstskému ruchu, ale v podstatě se sem vracejí jen na noc. Přesto jsou i lidé, kteří se do nich nastěhovali, protože se jim zdejší život líbí. Takový osud měl i Vítězslav Pokorný, kterého okouzlily Úvaly. "Nepatřím mezi starousedlíky, jsem pražská naplavenina. Šest let se ve městě pohybuji, poslední čtyři roky tu i bydlím. Líbí se mi místní příroda, ale i společenský a kulturní život, který v obci probíhá," říká o sobě s úsměvem Pokorný.
Město ho zaujalo natolik, že se stal jeho kronikářem. "Jako kronikář jsem proniknul do historie obce a vypěstoval jsem si k ní vřelý vztah. S několika přáteli, kteří k ní mají stejný vztah, jsme v únoru založili občanské sdružení, kde se zabýváme nejen drobnými historickými památkami, ale i přírodou." Sdružení se jmenuje Klub přátel historie a přírody Úval a okolí. Vítězslav Pokorný je jeho předsedou.
Místní historii prezentuje i knížka Úvaly v průběhu staletí. "Jsem spoluautorem publikace a tato práce mi pomohla k tomu, že jsem sám v sobě objevil úvalskou historii. I když jsem se tu nenarodil, jsem hrdý, že sem patřím."

(MF DNES, příloha Praha, 13. 10. 2006)

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

O TĚCH, KTEŘÍ MEZI NÁMI ŽILI A PRACOVALI

Redakci se přihlásili občané se vzpomínkami na významné občany našeho města, kteří různými způsoby přispěli k rozmnožení kulturního bohatství naší společnosti.
Obraťme svou pozornost nejdříve k muži, který již za svého života vybudováním Státního včelařského výzkumného ústavu postavil si trvalý pomník. Dokázal vědecky celému světu, že včely jsou významným činitelem v zemědělské výrobě, protože bez nich, bez opylování stromů a keřů, by nebylo možné ani ovocnářství.
Antonín Schönfeld se narodil 31. ledna 1869 v podřípské obci Vraňanech, odkud se jeho rodiče záhy přestěhovali do Lužce n. Vlt. Tam také vychodil obecnou školu. Jeho otec byl truhlářem a vlastníkem malého hospodářství. Mladý Schönfeld byl tatínkova pravá ruka. Pomáhal mu nejen v ovocnářství, ale i ve vlastním včelařství. Po maturitě v Roudnici n. L. vstoupil na lékařskou fakultu v Praze. Brzy se však zařadil mezi prvé posluchače na nově zřízeném oboru zemědělském při České vysoké škole technické a stal se pak inženýrem agronomie. Začíná vědecky pracovat v oborech chovu tzv. drobných hospodářských zvířat. Předkládá doktorskou práci a je prohlášen doktorem technických věd. Specielní studia konal za hranicemi, a to ve včelařství u prof. Zandery v Erlangách. Přesto, nezapomíná na lékařskou fakultu. 12. února r. 1918 o půl 12. hodině dopol. na české universitě Karlově je prohlášen doktorem veškerého lékařství. Ale zemědělství zůstává věren. Pracuje na ministerstvu zemědělství, úspěšnou činnost vyvíjí ve státním výzkumnictví. Zakládá Státní výzkumný ústav včelařský, rybářský a hydrobiologický. Včelařství bylo jeho pýchou. Miloval včeličky nade všechno již od svého mládí. Jejich veselé bzučení, šum i celý ten jarý život kol úlů byl mu zpěvem a hudbou.
Doc. Dr. Antonín Schönfeld vydal také vědeckou knihu, která je celoživotním dílem včelařského výzkumníka, který také vychoval celou řadu vědeckých pracovníků a odb. učitelů včelařských. Kniha se jmenuje Anatomie, morfologie včely medonosné a má 370 stran.
Dr. Schönfeld bydlel v Úvalech od r. 1924 v čp. 232 v Havlíčkově ulici a zemřel 12. 8. 1958. V roce 1957 byl vyznamenán Řádem práce. Věda vyplnila jeho život. Všichni, kdož ho znali, podivovali se jeho duševní i tělesné svěžesti do pozdních let, usměvavé tváři, pracovní energii a iniciativě.
Pracoval do poslední chvíle a dal národu svým dílem dar trvalé hodnoty.
Když přijímal ve své vědecké dílně v Dole (blízko Libčic) americké návštěvníky, řekl jeden host upřímně: "Naše ústavní budovy jsou větší, ale ten krásný ráj kolem, toho bohužel nemáme".

B
(Život Úval č. 11/1961)

 
 

P O L I C I E

Jízda vozidlem bez řidičáku a pod vlivem alkoholu

Dne 4. října 2006 v 23.30 hodin kontrolovali policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly řidiče osobního vozidla značky Nissan, projíždějícího obcí Úvaly. Policisté na místě zjistili, že pětatřicetiletý muž není držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění. Orientační dechová zkouška u řidiče navíc prokázala přítomnost alkoholu v krvi a následné měření potvrdilo 2,24 promile alkoholu v krvi. Policisté věc řeší ve zkráceném přípravném řízení jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

por. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ, tisková mluvčí OŘ PČR Praha - východ

 
 

Š K O L S T V Í

DEN BEZ AUT

Tak jako každý rok, tak i letos uskutečnil školní parlament Den bez aut. Rozhodli jsme se, že upozorňovat na tuto celoevropskou akci začneme už ve čtvrtek 21. září 2006. Připravili jsme plakáty a letáky, které jsme dávali všem řidičům, kteří ve čtvrtek ráno přijeli svými osobními auty k blízkosti naší školy. V dopoledních hodinách jsme se vydali i do města a ještě rozdávali zbylé letáky. K naší výzvě se připojily i osmé třídy, které ráno od 7.30 do 8.30 hodin počítaly a statisticky zpracovaly projíždějící vozy, dodávky, nákladní auta, autobusy, motorky, kola a traktory. Můžete si prohlédnout tabulky a zjistit, který den byl pro splnění naší akce úspěšnější. Již ve čtvrtek jsme si všimli, že oba přechody pro chodce v blízkosti naší školy jsou špatně označené, a tak nebezpečné pro všechny, kteří chtějí bezpečně přejít přes velmi zatíženou dopravní tepnu Úval. Musíme ale uvést, že tyto přechody jsou již dnes zvýrazněné. My děkujeme těm, kteří se postarali o tuto nápravu.
V pátek 22. září 2006 proběhl náš Den bez aut podobně jako den předešlý, tedy opět rozdávání letáků a počítání.
Výsledky byly patrné například v počtu osobních aut: ve čtvrtek projelo kolem školy 226 aut, v pátek 197 aut. Všichni řidiči, které jsme oslovili, přijali naši výzvu rozumně a s pochopením. Myslíme si, že se akce povedla a byla úspěšná.

Parlament ZŠ Úvaly

detail

Foto Ing. B. Morávková

Projíždějící dopravní prostředky dne 21. září 2006
 


Zážitkový pobyt
tříd 2.A a 2.C v Borovici u Mnichova Hradiště

Po loňské zkušenosti, kdy jsme s dětmi absolvovali zážitkový a zároveň seznamovací pobyt v měsíci září, jsme jej letos uskutečnili opět již v září. Cílem byl úspěšný start do nového školního roku a opětovné sžití se s kolektivem vrstevníků. Pobyt proběhl v rekreačním středisku Borovice u Mnichova Hradiště.
Zaměřili jsme se na rozvoj osobnostně sociální, environmentální výchovy a praktických činností.
Jelikož délka našeho pobytu byla téměř celý týden, tak také každý den nesl svůj název.
První den byl den příjezdu, takže měl i příhodný název SEZNAMOVACÍ. Cíl tohoto dne je patrný již ze samotného názvu. Člověk je tvor stěhovavý a cestovatelský, proto je nutné prozkoumat a poznat i jiné kouty naší vlasti, než jsou Úvaly. Při průzkumu okolí děti nalezly dětské hřiště a sportovní areály, které jim v průběhu celého týdne zpříjemňovaly pobyt a kde si mohly také náležitě " zařádit ". Vydařila se i odpolední vycházka, kdy děti objevovaly krásy přírody a zároveň se seznámily s okolím rekreačního střediska.
Druhý den se jmenoval ŠIKULKOVSKÝ. Jeho cílem bylo sžití se s přírodou, život v přírodě a práce s přírodním materiálem. Hlavní roli zde hrál les, ve kterém si děti z nalezeného přírodního materiálu postavily lesní obydlí. Byla to práce skupinová, kdy si každá skupinka ke svému obydlí vyrobila vlajku a vymyslela bojový pokřik. Každý domek měl své osobité kouzlo jeho stavitelů a doufejme, že v tamním lese stojí doposud.
Třetí den jsme nazvali UMĚLECKÝ. Vyráběli jsme umělecké předměty, kdy inspirací nám byla sama příroda. Vyvrcholením byl odpolední výlet na zámek v Mnichově Hradišti. Děti byly nadšené, vnímavé a pozorně naslouchaly výkladu. Odměnou jim byla pochvala od slečny průvodkyně a mnoho nových zážitků.
Čtvrtý den s názvem MOUDRÝ a s cílem umět zaznamenat své postřehy možná v některých dětech již nyní vzbudil zájem o historii. Děti se seznámily s velmi starými druhy písma a také se samy pokusily vytvořit svou obrázkovou abecedu, pomocí níž sestavily pro své kamarády zašifrovanou zprávu opatřenou pečetí. Jejich zprávy zatím čekají ve škole na svůj vhodný okamžik, který dětem připomene pěkné zážitky.
Pátý den byl pro děti velmi atraktivní, neboť už jeho název o jeho atraktivnosti vypovídá. ZDRAVĚ SLADKÝ den proběhl v duchu sladké, ale zároveň zdravé výživy.
Z přivezených sladkostí vyrobily tzv. švédsko - úvalský stůl, například chaloupku zasněženou kokosem, lentilkový obličej a medvídkové vrkoče.
Odměnou za každý splněný úkol jim byl symbol každého dne v podobě obrázku a asi odměnou největší každovečerní koupání v tamním krytém bazénu.
Počasí se nám vydařilo i cíl našeho pobytu byl naplněn. Děti odjížděly domů plny nových zážitků a dojmů, utužily se vztahy mezi dětmi, ale i třídami. Už se těšíme, až za rok pojedeme znovu.

Dana Tůmová a Anna Jaklová, třídní učitelky

detail detail

foto: Každá skupina si lesní obydlí označila vlajkou
foto: V lesním obydlí

 

Vánoční symbol v září

Září bylo pro většinu dětí naší školy ve znamení pomalého rozjezdu školních povinností. Léto uplynulo jako voda, a tak plno krásných dní v prvním školním měsíci lákalo k prodloužení tohoto sluncem provoněného období. Právě v této době by snad nikoho ani nenapadlo pomýšlet na dny zcela jiné, na období sněhu, vůně z cukroví a dárky.
A přece pro třídu 4.B byl měsíc září ve znamení Vánoc. Důvodem této přípravy na Vánoce bylo přihlášení do výtvarné soutěže pro školy prvního stupně, kterou vyhlásilo nákupní centrum Europark ve Štěrboholech. Společně se čtyřiceti třídami základních škol, převážně pražských, se tedy utkáme o získání prvního místa v této soutěži. Měli jsme tedy pro několikadenní stříhání, lepení, kreslení a malování velikou motivaci, protože výherce tohoto velkolepého výtvarného projektu získá pětidenní zájezd do rakouských Alp.
A co bylo úkolem pro všechny soutěžní kolektivy? Každý přihlášený třídní kolektiv měl co nejzajímavěji výtvarně zpracovat vánoční hvězdu. Vyhlašovatel soutěže nám dodal předlohu hvězdy, která se pyšní svým rozpětím jednoho metru. Projekt "Hvězda" nás ohromně nadchl, a tak jsme nezpracovávali jen jednu. Po usilovné práci jsme vytvořili přehlídku pěti hvězd, přičemž každý byla jiná. Naše hvězdy pod pracovními názvy Strom, Andělská hudba, Bonbon, Orion a Kometa vypadaly tak nádherně, že jsme nevěděli, jakou hvězdu do soutěže poslat. Abychom splnili všechny podmínky soutěže, a jednou z nich bylo přivést jen jednu hvězdu, poradili jsme se se všemi žáky i pedagogy naší školy tím, že jsme uspořádali hlasování. Pomohli nám i rodiče a rodinní příslušníci k tomu, abychom vyslali soutěžit tu nejhezčí a nejzajímavější.
Teď se už naše hvězda spolu se všemi soupeřkami vystavuje v hlavní pasáži obchodního domu Europark a těší se, že se opět setká nejen s těmi, kdo jí věnovali tolik hodin své práce, že nyní může reprezentovat naši úvalskou školu. Zbývá jen popřát hvězdě, aby tak jako nás oslnila i porotu v den vyhlašování vítěze 3. 12. 2006.

Alice Lorencová

detail

Foto Irena Nováková

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
v městském domě dětí a mládeže je zase plno, zkrátka, začal nový školní rok. Já bych se však ještě ráda ohlédla za tím uplynulým.
Úvalský MDDM i ve školním roce 2005/2006 plnil funkci střediska volného času dětí a mládeže. Je městským školským zařízením pro děti a mládež, pořádal kulturní a vzdělávací pořady pro všechny věkové kategorie obyvatel Úval, zaměřoval se na akce pro rodiče a děti, stejně tak podporoval aktivity mládeže, pracoval s talentovanou i handicapovanou mládeží. Náplň činnosti MDDM se skládá z činnosti pravidelné, příležitostné, jednorázových akcí, soustředění, výletů, prázdninové rekreační činnosti, víkendových akcí a městských soutěží. Zájemci o pravidelnou činnost pořádanou MDDM byli nejen z Úval, kam se v současné době vzhledem k rozsáhlé výstavbě přistěhovalo značné množství rodin s malými dětmi, ale i z celé spádové oblasti. Pravidelná činnost vyplnila volný čas 639 účastníkům kroužků.
MDDM pracoval s talentovanými dětmi a mládeží. Stejně jako v minulých letech jsme umožnili nadaným členům TS RYTMUS starty na republikových i na mezinárodních soutěžích s pedagogickým doprovodem vedoucí tanečního oddělení a jejich trenérky paní Aleny Sismilichové. Tyto výjezdy dětí byly opět hrazeny z příspěvků sponzorů či rodiči reprezentantů. Členové tanečního oddělení a TS RYTMUS se v uplynulých letech zasloužili o pozitivní propagaci nejen domu dětí, Úval, ale i České republiky. Nejvýraznější úspěchy v roce 2005: v Brémách získali jedenáctiletí Dominik Matulka a David Procházka titul mistrů světa v Electric Boogie a desetiletý Lukáš Chvátal získal ve Finsku titul mistra Evropy v téže taneční disciplíně. Kolegyni Aleně Sismilichové se podařilo vytvořit velmi kvalitní taneční skupinu RYTMUS, která v prosinci oslaví 15 let samostatným představením v Salesiánském divadle v Praze. Největší pozitivum spatřuji v tom, že naši tanečníci nejsou nuceni k výkonům drilem, fázovými tréninky apod., ale že je tanec baví a mnozí z nich si jej zvolili jako svou profesi - např. Michaela Fořstová, v historii MDDM naše první reprezentantka na MS, která vystudovala taneční konzervatoř a nyní má angažmá v zahraničí.
Oddělení estetiky má novou vedoucí Barboru Opelkovou, která nastoupila po Evě Šimůnkové, která v srpnu odešla do důchodu. Paní Šimůnková v domě dětí pracovala řadu let jako vedoucí oddělení estetiky, které je zastoupeno sekcí výtvarnou, hudební a dramatickou. Pro malé výtvarníky byly uspořádány dvě výstavy výtvarných prací dětí z kroužků keramiky a výtvarné výchovy Vánoční výstava a Jurská galerie, na jejíž vernisáži vystoupil Divokej Bill. Děti se zúčastnily soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU a svými pracemi se podílely na výzdobě MDDM.
V oblasti dramatiky se v uplynulém školním roce podařilo nastudovat divadelní pohádku Nepovedený čert, ve které spolu s dětmi dramatického kroužku vystoupili i dospělí - vedoucí z MDDM, dále děti z tanečního oddělení, režie se ujal Aleš Morávek. Návrat k ochotnickému divadlu byl úspěšný, třikrát jsme vyprodali sál DPS. Naši hudebníci pravidelně vystupují na AKADEMII, flétnisté Petra Nováčka vystoupili na několika městských kulturních akcích. Kytarové kroužky, které i letos vede Vašek Bláha, byly velmi oblíbené mezi mládeží.
Oddělení společenských věd Olgy Procházkové bylo zastoupeno sekcí turistickou, jazykovou, šachovou a mateřským klubem Ouvaláček. V minulém období se prokázalo, jak důležitý je kontakt při společné činnosti mladých matek a jejich dětí. A nejen matek. Na cvičení s dětmi do tří let chodili i někteří tatínkové. Mateřský klub pro rodiče a děti od 1 do 3 let získal mnoho příznivců a velmi úspěšný byl v rámci Ouvaláčku pobyt rodičů s dětmi na horách. V tomto roce přicházíme s novinkou, kterou je kroužek orientálních tanců pro maminky a dospívající dcery. Turistické kroužky byly mezi dětmi velmi oblíbené a akce, které kolegyně Procházková pořádala o sobotách a nedělích, byly hojně navštěvované. O kroužky výuky anglického jazyka pro nejmenší byl také velký zájem díky metodám výuky Kateřiny Vlasové. Dobrý ohlas měly i semináře lidové tvorby.
Mladí lidé i starší generace našli zalíbení ve výstavách výtvarných děl a fotografií mladých umělců z Úval a přilehlého regionu stejně tak, jako v besedách s mladými cestovateli a v koncertech či literárních pořadech. Na některých rozsáhlých kulturních akcích jsme spolupracovali s kulturní komisí města Úval a panem Jiřím Štorkem. Právě díky této činnosti je MDDM v podvědomí široké veřejnosti nejen jako zařízení pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, ale stal se i jakýmsi malým kulturním centrem v Úvalech.
V loňském školním roce proběhly úpravy interiéru domečku - nová podlaha v galerii, položení lina na schodišti, koberců na podestách, vybavení kanceláře vedoucích, vymalování chodby, schodiště a tanečního sálu, oprava omítky nad schodištěm do keramické dílny, která opět opadává z důvodu prosakování venkovní vlhkosti. Plánované pódium a kůlny na zahradě se nepodařilo postavit z důvodu velké finanční náročnosti projektu. Musíme najít jiné řešení.
Úvěr u GE Money Bank na rekonstrukci MDDM z r. 2002 byl pravidelně splácen. Hospodaření MDDM bylo dobré, opět jsme měli kladný hospodářský výsledek.
Chceme pokračovat v nastoupené cestě, budeme se snažit ještě více zpestřit naši činnost, rozšířit nabídku akcí, přispět k vytvoření centra pro volný čas mládeže. Máme v plánu předestřít dětem širokou škálu možností pro rozvoj jejich osobnosti.
Jsem přesvědčena, že nejcennější devizou naší společnosti jsou právě děti a záleží jen na rodině, škole a nás všech, jaké budou. Doufám, že čas, který prožijí v našem domě dětí, nebude ztracený a že i prostřednictvím své seberealizace v MDDM budou snáze odolávat různým patologickým vlivům, že tvořivá činnost je tou nejlepší primární prevencí.
V MDDM, přestože je po rekonstrukci, není dostatečná kapacita místa. Citelně nám v Úvalech chybí sál s vyvýšeným jevištěm, kde by se dala pořádat vystoupení, nacvičovat divadlo, pořádat koncerty apod. V předvolebním období jsme s radostí zjistili, že si podporu MDDM daly všechny kandidující strany v Úvalech do svých volebních programů. Doufáme, že slovo dodrží. Ostatně, rozhodla jsem se, že budu čtenáře Života Úval průběžně informovat o tom, zda se předvolební sliby stávají skutečností, či ne.

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

 

Galerie MDDM představuje

Galerie MDDM Úvaly má tu čest 10. - 11. 11. představit fotografie paní Ireny Konečné, kterou většina z nás zná jako dlouholetou cvičitelku TJ Sokol, skautku a člověka velmi kulturně založeného. Tato usměvavá, optimistická a vitální paní nám uká- že svými fotografiemi variabilnost přírody během roku při pohledu z jednoho okna.
Paní Konečná se právě v těchto dnech dožívá životního jubilea a my jí přejeme jen to dobré, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a tvůrčích sil.

Jiřina Černíková
Narozena: 1979
Zaměstnání: zaměstnaná u Pražské informační služby
Záliby: fotografie, hudba, kočky a příroda
Kdy jste začala fotografovat?
Už jako dítě jsem dokumentovala každodenní dění v rodině. Chtěla jsem uchopit některé ze vzácných okamžiků, které vám protečou mezi prsty, a pokud je nějakým způsobem nezachytíte, postupně zmizí i z vaší mysli. Když mi bylo osmnáct, narodil se mi bratříček Jakub a stal se vděčným tématem pro můj objektiv. Postupně jsem se odpoutala od dokumentování a začala se více zajímat o teorii fotografie. O prvních pokusech o uměleckou fotografii se dá mluvit zhruba od roku 1998.
Váš oblíbený námět?
Nejvíce mě fascinuje makro, abstraktní fotografie a ženský akt. I přesto, že tato témata na první pohled působí vzdáleně, fotograf mezi nimi hledá spojitosti. Detailní snímky těla často působí abstraktně, křivky rozličných květin připomínají erotické křivky těla. Člověk, který se poprvé zadívá na fotografované makro, se často nechá unášet prvním abstraktním dojmem, aniž by tušil, co ona fotografie znázorňuje.
Preferujete černobílou či barevnou fotografii?
Černobílou fotografii považuji za jednu z mnoha barevných variací. Černo-bílá není protipólem barvy. Existují tisíce barev, odstínů, sytostí. Každá fotografie je individuální a jen malá změna odstínu z ní dělá nový předmět pozorování. U makra mě zajímá hra barev, u aktu napětí mezi světlem a stínem, abstrakce nezná hranice. Ráda experimentuji.
Co vás na fotografování baví nejvíc?
Na to byste se měli zeptat v momentě, kdy po hodinách míření objektivem na miniaturní kvítek vstanu celá špinavá ze země s pocitem, že jsem jej KONEČNĚ vyfotila. (Jaké zklamání přichází pak u počítače... jedna je neostrá, druhá má špatnou kompozici, třetí - "není to ono"...). Baví mě ta část, kdy s fotoaparátem v ruce chodím a hledám, nacházím a fotím. To zdaleka ale nekončí cesta za hotovou fotografií tak, jak ji vidíte.
Vaše dosavadní úspěchy?
Radost, nadšení, vytrvalost.
A jaké jsou vaše další plány?
Tvořit domov, rodit děti a zase dokumentovat a ve volných chvílích se zdokonalovat ve focení aktu, makra a také koncertů.
 


Pro všechny milovníky lidových řemesel pořádáme
KOŠÍKÁŘSKÝ KURZ
v sobotu 4. listopadu od 9 hodin.
 


4. listopadu zveme všechny milovníky létání a draků na
DRAKIÁDU
ve 14 hodin na HŘIŠTĚ NA SLOVANECH.
 


Členové TS Rytmus se v listopadu zúčastní
11. 11. žebříčkové soutěže Disco Dance,
18. 11. žebříčkové soutěže
Hip Hop a Electric Boogie.
 


Galerie MDDM Úvaly vás zve
10. - 12. 11. 2006 na výstavu
POHLED Z JEDNOHO OKNA
fotografie IRENY KONEČNÉ,
DŘEVĚNÁ PLASTIKA
dřevořezby JOSEFA POTĚŠILA.
Na vernisáži 10. 11. v 18 h vystoupí JONÁŠ KOUKL a TOMÁŠ NEUGEBAUER.
Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 14 do 18 hodin.
 


Galerie MDDM Úvaly vás zve 24. - 26. 11. 2006
na výstavu fotografií a keramiky tří mladých výtvarníků
VELKÝ SVĚT MALÝCH VĚCÍ
LUCIE TUČKOVÁ, keramika
JIŘINA ČERNÍKOVÁ a RADEK NAVRÁTIL, fotografie
Úvodní slovo HANA ŠVEHLOVÁ
Vernisáž výstavy je 24. 11. v 18 h.
 


Oddělení estetiky MDDM Úvaly vás zve 1. prosince v 17 hodin na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU PRACÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH Z KERAMICKÝCH A VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ
Na vernisáži výstavy zazní koledy v podání MARTY ŽENATÉ.
 


Městský dům dětí a mládeže vás zve 2. prosince v 10 hodin na
ZAHÁJENÍ ADVENTU v MDDM a VÁNOČNÍ TRHY
ČEKÁ VÁS PŘÍJEMNÝ PROGRAM S MOŽNOSTÍ ZAKOUPIT SI DROBNÉ DÁRKY
 


MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ÚVALY
vás zvou 3. prosince v 16 hodin
do sálku DPS na divadelní představení
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
v provedení DIVADLA KAPSA.
Vstupné je 50 Kč.
 


MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ÚVALY
vás zvou 16. prosince v 16 hodin do sálku DPS na
POETICKÉ ZASTAVENÍ,
pořad poezie a krásné hudby, ve kterém účinkuje MUSICA DOLCE VITA
Zbyňka Šolcová - harfa,
Daniela Demuthová - mezzosoprán,
Jan Machat - flétna
 


Vyndavání ježka z klece
detail detail

Foto: Na Regionálním mistrovství ve vyndavání ježka z klece soutěžili dospělí i děti.
Foto R. Navrátil

detail

Foto: Úžasnou atmosféru podzimnímu odpoledni dodala úvalská legenda, country kapela Colorado.
Foto R. Navrátil

 

Poděkování

MDDM děkuje panu Jiřímu Štorkovi za krásnou výstavu o životě a díle Jaroslava Foglara, která se líbila nejen pamětníkům, ale i školním dětem. Také děkujeme za pomoc při organizaci Regionálního mistrovství ve vyndavání ježka z klece ve spolupráci se Střediskem Junáka br. Jiřího Bubáka v Úvalech a country kapele Colorado, která dodala tomuto odpoledni neopakovatelnou atmosféru.

Jana Pospíšilová

 

Z výletu turistického kroužku
detail detail

foto: Děti z turistického kroužku Olči Procházkové si výlet za parními mašinkami do Lužné u Rakovníka užívaly. Bylo opravdu na co se koukat.

 

Tak trochu úlet

detail detail detail

Foto: Kapela Snails dostala přítomné do varu.
Foto: Jamm muzikantů byl strhující.
Foto R. Navrátil
Foto: Na Úletu jsme díky kapele Ejhle měli i zahraniční hosty.

 

Jak se soutěžilo v Brémách

Jak už se to v posledních 5 letech stalo zvykem, odskočili jsme si se čtyřmi nominovanými dětmi 26. 9. - 1. 10. na Mistrovství světa v Hip hopu a Electric boogie do Brém. Cestovali jsme postupně, nejprve auty s juniory Davidem Procházkou a Dominikem Matulkou a jejich rodinami, které chtěly být "u toho". Oba začínali tančit již ve středu. Pak během pátku a soboty přijela Andrea Malcová a Lukáš Chvátal s rodiči na dětskou kategorii do nedělního klání.
Pro letošní rok platilo heslo: "Urvi, co můžeš!". Děti měly nominace jasné /1. a 2. místo z MR/, u juniorů byla nominace jistá jen v duu EB a pro Davida v sólu EB. Ještě o prázdninách se David dostal do reprezentace v HH, ale Dominik byl stále jen náhradníkem v sólu EB. V den odjezdu jsme dostali zprávu od trenéra jednoho z juniorů, že na MS nejede a tak jsme se začali těšit na Dominikův start. Jaké však bylo naše zklamání, když nám vedoucí české výpravy v Brémách oznámila po našem příjezdu, že nikdo nechybí a vedoucí B.D.S. Akademy si vyzvedla startovní čísla pro všechny tanečníky. Naděje umírá poslední, byla jsem přesvědčená, že možná došlo k nějaké chybě v komunikaci mezi vedoucími a rodiči a rozhodla se - nevzdáme to! Bylo 16.30 odpoledne, t.j. půl hodiny před startem, když se nám podařilo zjistit, že tam opravdu jeden z tanečníků není a rodiče kamaráda potvrdili, že ho měli dovézt, ale nedovezli. Teprve v 16.45 se mi podařilo najít znova vedoucí reprezentace, která si skutečnost ověřila a slíbila, že se ještě pokusí dosadit náhradníka. Dominika se během 5 minut podařilo převléknout a nastříkat a běželi jsme na start. Přesně v 17.00 pozval pořadatel na parket juniorské tanečníky EB a my stále ještě neměli startovní číslo. Hodnotí se všechny taneční minuty a neúčast v jediném kole znamená konec - diskvalifikaci. Rozhodnutí bylo rychlé: "Dominiku běž!" zněl můj povel, "a nenech se vyhodit".
Moderátor sice chvíli zkoumal startovní listinu a dotazoval se na jméno, ale někdy je lepší nerozumět cizím jazykům, a tak ho nechali tancovat společnou minutu. Risk je zisk a nic horšího, než že ho vyřadí, se stát nemohlo. Po chvilce přiběhla naše vedoucí reprezentace se startovním číslem a vše se nakonec zachránilo. Dominik startoval v poslední skupince sice pod spleteným jménem jako Dominik Kubíček, ale i tato chyba způsobená nervozitou a výpadkem paměti naší vedoucí výpravy se nakonec vyřešila. A pak už následovala jen radost - David i Dominik postoupili do čtvrtfinále a pak ještě do semifinále. I když věkem patřili mezi nejmladší juniory /11 let/, tak se nelekli konkurence patnáctiletých a skončili David 13. a Dominik 10., což je mezi juniory výborné umístění. David ještě úspěšně postupoval v HH a skončil na krásném 39. místě. V duu EB si kluci vybojovali dokonce postup do finále a skončili na 6. místě.
A pak přijely děti. Byl to jejich 1. start na MS. Andrea se probojovala do finále a skončila 7., Lukáš pro naší TS zajistil titul mistra světa. Jeho ZLATÁ MEDAILE je tento rok již třetí v pořadí - stal se již mistrem republiky a mistrem Evropy ve Finsku. A tak nám poslední den mistrovství přinesl nejdražší kov, krásné zážitky při soutěži a dojetí při poslechu české hymny na stupínku nejvyšším.
Všem dětem blahopřeji k výborné reprezentaci a děkuji rodičům za spolupráci a za krásně prožité dny v Brémách v jejich společnosti.

vedoucí TS Rytmus MDDM, Alena Sismilichová

detail detail detail detail

Foto: Junioři Dominik Matulka a David Procházka - 6. místo v duu EB
Foto: Andrea (6.), Lukáš (1.) a reprezentant Polska (2.) po převzetí trofejí.
Foto: David Procházka po dokončení kola HH juniorů.
foto: Dětská reprezentace Andrea Malcová a Lukáš Chvátal - finalisté EB

 

Setkání členů TS Rytmus

Taneční oddělení MDDM si při příležitosti oslav 15. výročí od založení TS Rytmus Úvaly připravilo pro své bývalé tanečníky setkání. Osobní pozvánky byly rozeslány všem, na které jsme sehnali adresu. Již od 14.00 hodin se vzájemně vítaly členky těch nejstarších kolektivů a nad kronikami z let minulých propadaly v neutuchající smích. Plno veselí bylo i u videonahrávek a vzpomínky se vybavovaly současně s tanečními ukázkami při taneční módní přehlídce pro pamětníky. Veselé příběhy a typické prvky z choreografií pobavily přihlížející návštěvníky u pódia na zahradě. V prostorách MDDM byly nainstalovány diplomy, medaile a poháry, poprvé byly vystaveny i všechny kroniky od založení MDDM do současnosti. V závěru programu se představili současní tanečníci HH a EB. Členky prvních formací po založení TS a také všichni účinkující byli obdarováni růží a odnesli si řadu vzpomínek na toto 1. setkání minulosti se současností.
A všichni se již těší na slavnostní předvánoční vystoupení 10. 12. 2006 v Selesiánském divadle v Praze.

Alena Sismilichová

detail detail detail detail

Foto: Módní přehlídka - choreografie Technocolor, kterou tančily první členky souboru.
Foto: Amazónky
Foto: Fontána I.
Foto R. Navrátil

 

Adopce dostala konkrétní tvář, a ne jednu, hned dvě!

Na jaře jsme uveřejnili výzvu ke společné adopci - finančnímu podporování dítka v Africe. Ohlas byl malý. Nestačil ani na adopci jednoho dítěte. Přihlásili se tři zájemci. Rozhodli jsme se odložit adopci a vše vyřešit po prázdninách. V srpnovém ŽÚ vyšla další výzva a od května do září doprovázela výzvy i informační nástěnka k tématu, umístěná v MDDM v Úvalech. Čekání se vyplatilo a v září jsme měli 10 zájemců. Na společné schůzce v MDDM bylo rozhodnuto adoptovat děti hned dvě.
V databázi na www.humanisti.cz najdete děti různého věku. Čím jsou starší, tím menší šanci na vzdělání mají. Proto se úvalští adoptivní rodiče rozhodli pro patnáctiletého chlapce jménem Abdoul Karim Diallo a jedenáctiletého chlapce, který, jak se později ukázalo, je již adoptován. Druhým dítkem je tedy šestnáctiletá dívka Kadiatou Dialo. Shoda jmen je náhodná, nejde o sourozence.
Abdoul je sirotek se dvěma sourozenci. Žije u svého opatrovníka ve velmi chudé rodině. Byl v minulosti již adoptovaný, bohužel adoptivní rodič nemůže dál chlapci pomáhat a na jeho účtu zůstal dluh 4 000,-Kč.
Kadiatou pochází též z chudé rodiny. Její otec před několika lety zemřel a o rodinu se stará matka v domácnosti. Žijí ve špatných podmínkách a stravují se jednou denně. Dívka byla dříve adoptována, ale adoptivní rodič musel finanční pomoc přerušit. Díky deseti Úvalanům nemusí Kadiatou školní docházku přerušit.
Obě děti žijí v Conakry, hlavním městě státu Guinea, ležícím na západním pobřeží Afriky.
Guinea je bývalou francouzskou kolonií, v současnosti ovládaná diktátorem. V pohraničí probíhají neustále boje se sousedními státy, kterých se účastní i dětští vojáci. Guinejané se dožívají průměrného věku padesáti let, 16% dětí se nedožije pěti let. 28% obyvatel je podvyživených a gramotnost se pohybuje okolo 40%. Školní docházka není povinná a není hrazena státem.
Dobrá věc se podařila a já děkuji paní Braunsteinové, Tůmové, Pospíšilové, Procházkové, Kroutilové, Konečné a pánům MUDr. Šťastnému, Ing. Procházkovi, Kocverovi a Frýdmanovi, kteří přispěli dohromady částkou 15 040,- Kč a dali tak šanci dětem na druhém konci světa. Děkuji MDDM v Úvalech, že akci zaštítil a Daně Konečné ml., že se ochotně chopila vyřizování všech formalit s adopcí souvisejících.
Jistě ani toto nemusí být happy end, se kterým se spokojíme. Pomoci je v rozvojových zemích neustále potřeba a Humanistické hnutí má na webových stránkách mnoho možností, jak se zapojit.
Chcete se přidat? Kontaktujte mne na tel. 607 811 722, nebo se ptejte v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech. Rozsáhlé informace o projektech na pomoc rozvojovým zemím získáte např. na www.humanistickehnuti.cz.
Na spolupráci se těší Ivana Prchalová.

detail detail

Foto. Abdoul Karim Diallo
Foto: Kadiatou Diallo

 
 

S P O R T

Cyklistika
Pohár Posázaví (Šternberk, 30. 9. 2006)

Již po bůhvíkolikáté se postavili poslední sobotu v září na start Šternberka cyklisti. Ať již závodníci či bývalí závodníci, nebo bafuňáři či budoucí bafuňáři. Když se člověk podívá na výsledkovou listinu do kolonky ročník narození, je patrno, že bývalí mladí jsou dnes již téměř zralí a bývalí zralí jsou dnes ještě zralejší. Ještě patrnější je to při pohledu do pelotonu před startem, než si většina nasadí helmu. Šedin znatelně přibylo. Ale nevadí. Hlavně, že stejní nadšenci (a dnes možná i s větším zaujetím než před roky) se scházejí zas a znova.
Počasí se urodilo opět fantastické, a tak dokonalému závodu překážely jen kamiony, které zhatily dokonalý spurt o první místo. Vzhledem k tomu, že se závod jezdí za plného provozu, mezi čtyřmi kamiony se opravdu nedalo spurtovat. B-Team, jak si rádi již několik let říkají, odstartoval hodinu před Áčkem, prý aby pak nezdržoval ceremoniál vyhlášení - aby se na ně nemuselo čekat. Jediný, kdo nestihl start Béčka, ač se mezi ně též řadí, byl Mirek Tesař. A tak absolvoval celý Šternberk sólo jízdou. Ale možná se mu to vyplatilo, neboť by ho třeba někteří Béčkaři zdržovali. V Áčku se hned na Hradešíně oddělila první čtveřice, která si to společně rozdala v již zmiňovaném spurtu. Účast nebyla příliš hojná, ale to Šternberku nevadí. Už zažil i chudší ročníky a stojí dál pevně v základech. Prvním Úvalákem byl tentokrát Jiří Mašín, kterého do kolen nedostal ani rychlý přesun z Vysokých Tater. Takovou má sílu Šternberk. Až ze zahraničí si své ovečky přitáhne.
A tak si jen přejeme, aby přitahoval ještě dlouho.
Děkujeme za ceny Slávce Hroudové, Agentura ORG Říčany.

Pavel Štork

Výsledková listina
 


Bazar byl úspěšný

Letošní dobročinný dětský zimní bazárek proběhl nadmíru úspěšně. Paní ředitelce Trojánkové z MŠ Kollárova jsme předali 5 621,- Kč. Tato částka zahrnuje 15% rabat z každé prodané věci, 1,- Kč z každého nabízeného kusu a 10,- Kč vybraných od každého zákazníka na vstupném v den prodeje. Ke koupi byl zhruba 1 300 kusů oblečení, bot, hraček, kočárků, sportovních potřeb, knížek a dalších věciček, které mohou děti potřebovat.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a snad na jaře na shledanou.

Ivana Prchalová

 

Aktuálně ze Sokola

V sobotu 7. 10. 2006 odchodem malířů skončila největší akce v TJ Sokol za funkční období současného výboru - rekonstrukce sokolovny nákladem více jak 1,5 mil. Kč.
Rekonstrukce mohla proběhnout díky půjčce ve výši 1,1 mil Kč od města Úvaly a nezměrné obětavosti členů jednotlivých oddílů TJ.
Všechny Úvaláky zveme již v těchto dnech do nových prostor ke cvičení, ale hlavně v sobotu 11. listopadu 2006 od 14.00 hodin na slavnostní otevření nově zrekonstruované sokolovny.
Všem fandům úvalské házené přinášíme tabulku, jak si v podzimní části naši "borci" stojí.

za výbor TJ Sokol Úvaly Dana Poláková

 

Proč masáže?

Přijdete-li na masáž, pak máte možnost pocítit její účinek na většině částí Vašeho těla. V první řadě na kůži, podkožním svalstvu, lymfě, dále svalstvu, nervech, srdci a cévách, dýchacím aparátu, kloubech, šlachách i na vnitřních orgánech a některých žlázách.
Masáž zlepší prokrvení a odstranění škodlivin, zrychlí totiž oběh, tím i příjem okysličené krve a dojde k vyplavení škodlivých látek. Také zvyšuje teplotu kůže až o 1,5° C, což má význam pro teplotu svalstva.
Pravidelnou masáží se stává pokožka vláčnou, je pružnější, pevnější a nepodléhá tolik tvorbě vrásek.
Dobře provedená masáž harmonizuje organizmus, a pokud je pravidelná, zlepšuje masáž zdravotní stav.
Kromě toho mají speciální masáže i svůj speciální účinek.
Masáže lávovými kameny výborně stimulují krevní oběh a lymfatický systém. Naše kameny jsou z havajských sopek a mají mimořádně silnou energetickou vibraci. Uvolňováním kovových iontů přispívá k urychlení regenerace tkání a k rychlému odstraňování bloků na meridiánech. Báječně si odpočinete a ještě dlouho po masáži budete cítit teplo z oblázků.
Článek pro vás připravil kolektiv masérů z fitcentra Mamut.
 

 

S P O L K Y

Rybáři závodili a stavěli

Sobota 23. 9. 2006 byl dnem tradičních závodů v lovu ryb udicí seniorů ČRS MO Úvaly na rybníku LHOTÁK. Bylo pozváno 64 členů MO starších 60 let a k vlastnímu závodu dorazilo 29 členů, tentokráte již bez ing. Zdeňka Š i m k a, několikanásobného vítěze závodů, který zemřel v červenci tohoto roku. Po startovním výstřelu začal souboj o body ve dvou stejných poločasech na vylosovaných místech. Ulovilo se 148 ks ryb, nejmenší hodnocená ryba měla 29 cm, největší 50 cm. Po sečtení bodů bylo pořadateli určeno pořadí závodníků.
Vítězem se stal p. Václav Moravec (550 bodů), druhý byl p. František Krejčí (448 bodů) a třetí byl p. Vladimír Nečas (434 bodů). Tito tři závodníci byli odměněni peněžními cenami. Pro úplnost uvádíme, že 1 bod = 1 cm délky ulovené ryby. Během soutěže bylo závodníkům podáváno občerstvení a v závěru setkání tradiční oběd - kapr s bramb. salátem, to vše z prostředků místní organizace rybářů. Akce se zdařila, počasí bylo výborné, úlovky také. Dík patří všem, kteří se na pořádání závodů podíleli.
A nyní ke stavební činnosti MO ČRS ÚVALY v areálu Pod Slovany. Ve výboru MO byl již několik let debatován záměr postavit místo tesko-baráku důstojné technické zázemí pro hospodářskou činnost organizace. K realizaci tohoto záměru dochází až v letošním roce 2006. Podařilo se nám od "Půdního fondu ČR" koupit pozemek pro stavbu zmíněného objektu a začali jsme vyřizovat nezbytné podklady pro realizaci stavby. Stavební povolení vydal Stavební úřad ÚVALY. Investorem stavby je MO ČRS ÚVALY, garantem za MO p. Libor Prchal - stavební a brigádní referent. Projekt vypracoval dle našich požadavků Ing. M. Kvasnička - autorizovaný projektant a stavební dozor provádí Ing. Josef Horák.
Na podzim roku 2005 bylo odstraněno tesko a připraven terén pro zaměření stavby, které provedl p. Roman Kroutil. Následovalo vybetonování základových spár a základové desky. Budova má dle projektu rozměry 10 x 15 metrů, tj. zastavěnou plochu 150 m2. Byla provedena hrubá stavba obvodového zdiva, zavěncování, položení stropních panelů a příprava pro montáž krovů. Po dovolených, které práce poněkud zpomalily, byly krovy uloženy a olaťovány pro pokládku krytiny. Byla položena krytina typu BRAMAC. Stavba je pod střechou, bude zazimována a pokračovat budeme na jaře 2007.
Všechny uvedené etapy výstavby byly realizovány z 95% svépomocí, tj. bez nákladů na práci. Výborem vyhlášených akcí se zúčastnilo v průměru 12 - 15 členů MO. I z těchto důvodů jsme zatím nepotřebovali stavbu a MO zatěžovat úvěrem.
V příštím roce se bude pokračovat již pod střechou ve vnitřním vybavení stavby. Případný zájem členské základny o pomoc lze jen uvítat. Po domluvě s p. Prchalem L., případně s jiným členem výboru MO, si lze odpracovat na stavbě brigádní povinnost.

za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík

detail detail

foto: Úvalští rybáři se snaží postavit novou hospodářskou budovu na sádkách z velké části svépomocí.
Foto: 1. října je dům pod střechou

 

Výstava holubů

ZO ČSCH Úvaly pořádá 18. - 19. 11. 2006 ve spolupráci s klubem chovatelů Amerických Kingů a klubem chovatelů holubů Gigant homer speciální výstavu výše uvedených plemen.
Otevřeno bude v sobotu od 14.00 do 18.00 a v neděli od 8.00 do 11.00 hodin.

Jitka Kotusová, Český svaz chovatelů Úvaly

 

Postavme školu v Africe III

Děkujeme všem dárcům, kteří v sobotu 14. 10. 2006 přispěli do třetího ročníku sbírky Postavme školu v Africe. Díky jim a díky pomoci členů skautského střediska v Úvalech se nám podařilo vybrat 4.500,- Kč, které byly odeslány na konto Člověka v tísni.
Zajímáte-li se o další osud vybraných peněz, o podrobnosti o sbírce, či informace o minulých ročnících, navštivte web www.skolavafrice.cz a dovíte se více.

Jaromír Gloc - Saip, vůdce střediska

www.skauting.cz/uvaly

detail
 


Vycházka po úvalských památkách

V sobotu 14. října pořádal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí letos již třetí vlastivědnou vycházku, tentokrát po úvalských památkách. Po dvou úspěšných jarních výletech na Klepec a na Hradešín byli organizátoři zvědavi na odezvu mezi lidmi. Ale již před 14. hodinou se u kostela Zvěstování Páně shromáždila skupina více než 60 zájemců, kteří se přišli dovědět něco více o památkách ve městě, ať již o těch, kolem nichž často chodí, tak i těch, které zanikly. Odborný výklad o jednotlivých zajímavostech na trase prováděli sl. P. Kyselová a pánové J. Psota, M. Bednář a kronikář města dr. V. Pokorný. Vycházka začala u kostela, jehož historické počátky sahají až do 14. století do doby panování Karla IV., kdy údajně Arnošt z Pardubic nechal na tomto místě vystavět kapli. Původní záměr, důkladně si prohlédnout také interiér kostela, se nevydařil, neboť uvnitř právě probíhaly přípravy na nedělní slavnostní mši. Proto bylo možné jen do kostela krátce nahlédnout. Poté se všichni odebrali před školní areál, kde byla připomenuta nejen historie tří nejstarších úvalských škol, ale také historie povinné školní docházky. Proluka vedle školy připomíná smutný osud jedné z nejstarších a nejvýznamnějších budov, kterou byl hotel U Českého lva. Z historických fotografií a ze starých map je patrné, že se kdysi jednalo o největší komplex budov v městečku. Snad v budoucnu při výzkumu lokality v souvislosti s plánovanou přístavbou školy si archeologové přijdou na své. Následovala krátká zastávka u mostku přes Výmolu, kde byl ve středověku vybudován most, jehož stavbu povolil vydáním majestátu v roce 1489 král Vladislav II. Jagellonský včetně výběru cla. Dalším cílem bylo náměstí Arnošta z Pardubic s několika historickými zajímavostmi. Ať je to socha Arnošta z Pardubic z roku 1869, budova farního úřadu z roku 1856, pomník padlým v I. světové válce, vstupní brána statku č. p. 6, v každém případě z těchto míst zavane historie. Závěr vycházky patřil zastavení u devítiobloukového železničního mostu z roku 1844, u jedné z nejvýznamnějších staveb z budování Olomoucko-pražské dráhy.
Podle vyjádření účastníků se vycházka líbila. Protože je zřejmé, že o tyto vycházky je zájem, připravuje klub další podobné společenské akce také na příští rok za účelem bližšího poznávání historie a přírody Úval a okolí.

Ing. Vladislav Procházka

 

Oslava 120. výročí založení SDH Úvaly

V dubnu 1886 byl v Úvalech zřízen Sbor dobrovolných hasičů, který si vzal za cíl nezištně hájit a ochraňovat život a majetek spoluobčanů před požáry, povodněmi a jinými neštěstími. Doba notně pokročila, nevratně se změnila, ale skupina lidí, které pojí idea jejich předchůdců, v Úvalech stále hasičství udržuje. Tuto skutečnost bylo nutné náležitě a viditelně oslavit, což se snad podařilo.
V sobotu 23. září proběhla v Úvalech oslava 120. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Program byl připraven tak, aby si na své mohli přijít děti i dospělí. Pro děti byly po celé konání oslavy připraveny různé soutěže, na kterých získaly za odměnu malé věcné ceny. Lví podíl na zajištění her nese SNK "Za rozvoj Úval - Nová šance". Konkrétně si děti mohly vyzkoušet skákání v pytli, lovení rybiček z kádě, kroket, házení míčem na cíl a další soutěže. Připraven byl nafukovací hrad, ÚAMK dětské dopravní hřiště a jízda na obojživelném vozítku "spider".
Od 11. hodiny byl k vidění program na hřišti pod školou. S dovedností se představili členové HZS Kolín a Český Brod při hašení zapáleného automobilu a následného odstřihnutí střechy. HZS Praha se pokusil za použití vysokotlakého zařízení řezat proudem vody betonový panel. Následovalo vytvoření množství pěny pro děti. Pozvání na oslavy přijala i Policie ČR, jejíž členové představili výcvik a připravenost koní na střetnutí s demonstranty. Koně se nezalekli zapálené dýmovnice, ohně a ani střelby. Poté se simulovalo zadržení pachatele cvičeným policejním psem. Na podiu uváděl program a bavil účastníky zpěvák, skladatel a moderátor Josef Melen. Po celou dobu oslavy byla zpřístupněna především historicky zaměřená výstava s možností nahlížení do kronik a nechybělo ani připomenutí našich úspěchů na soutěžích z posledních let.
Na náměstí byla rozmístěna hasičská technika z historie i současnosti. Z Peček byly dopraveny dvě čtyřkolové ruční stříkačky z konce 19. století a jedna motorová dvoukolová z 20. let minulého století. Z SDH Č. Brod přijel starý hasičský automobil Praga "Máňa". Další automobily z řad veteránů pak dorazily z Chrášťan, Jiren a Tuklat. Místní sbor se ukázal s nesmrtelnými automobily CAS32 Tatra 148 a CAS25 Škoda 706 RTHP. Nejnovější technika byla představena z hasičských záchranných sborů Prahy, Kolína, Českého Brodu a Zentivy. Svými automobily se pochlubili i hasiči z Čelákovic, Těptína a Káraného. Vyhlídku na Úvaly zprostředkovala vysokozdvižná plošina z Prahy. Dále se na náměstí ukázala i stará vojenská technika.
Na samém konci oslav, v 17 hodin, byla vyhodnocena tombola s cenami pro mladší návštěvníky. Ceny do tomboly nebo obnos na zakoupení cen a zajištění oslav darovali: Hydrex Praha, Mechanizace Šindelář, s.r.o., Bach, s.r.o., Autodoprava J. Hovorka, Byty Slovany, s.r.o., Zemní práce K. Klíma, Manta medica, s.r.o., Elektro Hutař, Vladimír Novák, Petr Novák, Autodoprava Kotval, František Páv, Henning CZ, s.r.o., Václav Zeman, Martin Tyl, Krutský, s.r.o., Institut pro bydlení a výstavbu, s.r.o., Haken, s.r.o., Karel Ulman, T. Drábek, p. Běhavý řezivo, Uhelné sklady Nyko, Autodoprava Žatečka, Autodoprava Brániš, L. Prchal, M. Hlávka elektro železářství domácí potřeby, Zelenina T. Petr, Prodejna nábytku u nádraží, Dárečky Ivka, Krmiva AGROX, Potraviny Čermák, Zlatnictví J. Chmelová, Dětské oděvy Blanka Fialková, Orange bar, B. Kolouchová, pí Bartošová trafika, Vlastimil Kouba, p. Vlček. Dále děkujeme rodině Dudových za zajištění stravy pro organizátory.

SDH Úvaly

detail detail

Foto: Při oslavách byla představena také vysokozdvižná plošina
Foto: Ukázka hašení hořícího automobilu

 

Závod požárnické všestrannosti ve Vyšehořovicích

V sobotu 7. října hostil sbor z Vyšehořovic mladé hasiče z celého okresu při příležitosti Závodu požárnické všestrannosti, podzimní části hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu nové sezóny. Náročný závod je důležitým prvním krokem k úspěchu při vyvrcholení soutěží na jaře následujícího roku. Výsledky zástupců našeho sboru nebyly zrovna výborné, ale jistě také nezmařily naději na přední umístění v celkovém hodnocení všech disciplín.
Poblíž zmíněné obce se dopoledne za pěkného počasí sešla družstva sborů v rámci Okresního sdružení hasičů Praha - východ v kategorii mladších, starších a dorostu. Úvalský sbor složil pětičlenná družstva ve všech věkových kategoriích a navíc nasadil do dorostenecké kategorie tři jednotlivce. Trať značená barevnými fáborky o délce asi tří kilometrů se táhla lesem a podél polí. Družstva mladších a starších procházela postupně stanovišti, na kterých měla za úkol plnit disciplíny: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, překonání překážky po vodorovném laně, požární ochrana a základy první pomoci. Dorostence čekala podobná, ale náročnější stanoviště. Museli se vypořádat se šplhem, přeskokem přes naznačený vodní příkop, přesunem na stanoviště podle daných azimutů a optickou signalizací.
V 10 hodin vyběhlo na trať první družstvo mladších a postupně se po pětiminutových intervalech dostalo až na naše mladé hasiče. Jistě plni odhodlání plnili jeden úkol za druhým a ostatní očekávali jejich návrat. Po pětadvaceti minutách bylo jasno; mladší doběhli v nejlepším čase, ale penalizace trestnými body je nakonec posunula až na páté místo. Za sebou ale zanechali šest méně úspěšných hlídek. Starším se vedlo o trochu lépe, mezi dalšími čtrnácti družstvy z okresu si vybojovali pěknou čtvrtou pozici. Dorostenecké družstvo chlapců nestačilo po prodělané generační výměně na své soupeře a především na zrádný přesun podle azimutu. V malé konkurenci obsadilo poslední třetí místo. Posledními nadějnými zástupci našeho sboru byli jednotlivci z dorostu. Michal Lundák soupeřící s dalšími třemi závodníky doběhl skvěle jako jediný bez trestného bodu, ale čas, ve kterém trať zdolal, ho odsunul na druhou příčku. Dorostenky jsme vyslali dvě. Markéta Račáková dosáhla čtvrtého místa a Klára Dolejší druhého.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 

Soutěž v požárním útoku v Nových Jirnech

Už tradičně se v Nových Jirnech sešlo pár sborů, aby v komorní atmosféře poměřily své schopnosti a rychlost v provedení požárního útoku. Letos se soutěž uspořádala v sobotu 14. října a probíhala nedaleko zmíněné obce na hrubě posekané louce na mírném svahu. Kategorie byly vypsány celkem tři: muži mladší, muži starší a ženy. Úvalští hasiči, jak to bývá v Nových Jirnech zvykem, si odnesli všechny poháry za první místa.
Mladší muži i s podprůměrným výkonem vybojovali s dvousekundovou rezervou první příčku nad Novými Jirny a Šestajovicemi. Starší muži s nejlepším výkonem dne porazili hasiče z Nových Jiren a ze Kbel. Ženy zvládly bez problému zdolat jediné soupeřky z hostitelského sboru.
Během jednotlivých pokusů se ukázalo, že stávající nářadí, především hadicové vedení, již dosluhuje. Nemáme ale zatím prostředky na koupi nového.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 
 

C Í R K E V

Výročí úvalské římskokatolické farnosti

10. října letošního roku uplynulo 150 let od ustanovení samostatné farnosti při kostele Zvěstování Páně v Úvalech. Až do roku 1856 Úvaly, či spíše Ouvaly, patřily v průběhu let pod farnost v Horkách, Tuklatech nebo v Hradešíně. V tehdejší době bylo ustanovení úvalské farnosti jistě významným počinem, neboť faráři, učitelé nebo starostové obvykle patřili mezi vážené osoby v obcích.
Výročí bylo připomenuto slavnostní bohoslužbou v neděli 15. října v kostele. Bohoslužbu celebroval biskup Václav Malý, přítomni byli také úvalský farář Krzysztof Lach a bývalý farář Karel Šubrt. Pan Malý prokázal, že je osobností přesahující rámec církve a slova, která při promluvě pronesl, byla jistě srozumitelná každému. Kladl důraz na rodiny s dětmi, které s ostatními tvoří farní společenství. Nezáleží na velkém počtu lidí přicházejících do kostela. Důležité je, že lidé tvořící společenství ve farnosti naslouchají Božímu slovu a přijímají jej do svého života. Mluvil také o tom, že velkým neštěstím současnosti je přenášení negativ z vysoké politiky do konkrétních míst v obcích a městech. Lidé by měli spíše sebe vzájemně chápat a vzájemně spolupracovat. Bohoslužbu doprovázel Chrámový sbor pod vedením paní Hejskové, kterému se mimořádně dařilo, za což si zasloužil slova uznání i od p. Malého.
Po skončení bohoslužby mnozí přijali pozvání p. faráře Lacha na pohoštění přichystané na farním úřadu.

Ing. Vladislav Procházka

detail

Foto: Biskup Václav Malý a P. Karel Šubrt při rozhovoru s návštěvníkem bohoslužby

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval