www.mestouvaly.cz/zivotuval 

12/2006

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 47

detail

Vánoční
Vánoce jsou svátky klidu,
těšíme se na pohodu.
Snížek padá za okny,
všude znějí koledy.
Táta shání stromeček,
bude to jedle či smrček?
Rozhodnout se neumí,
rodina mu poradí.
Děti píšou psaníčka,
to jistě pro Ježíška.
Na Štědrý den zdobí stromek,
hvězdu dají na vrcholek.
Už se těší na večer,
až zvoneček zacinká.
Pod stromečkem jistě bude
kopa dárků veliká.
J. Gebhartová a K. Kučerová (9. A)
 


Všem úvalským spoluobčanům přejeme krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2007.
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v prosinci a lednu

Kdy? ... Název ... Kde?
1. 12. v 17 h Vánoční výstava dětí a dospělých ... MDDM
2. 12. v 10 h Zahájení Adventu ... MDDM
3. 12. ve 14.30 h Koncert sboru Christi ... sál Církve bratrské
3. 12. v 16 h Putování za vánoční hvězdou ... DPS
5. 12. v 10 h Mikuláš v MDDM ... MDDM
6. 12. od 14 h Vánoční vyrábění ... skautské klubovny
10. 12. od 14.30 h Vánoční vystoupení TS Rytmus a tanečních kroužků MDDM ... Salesiánské divadlo v Praze 8
11. 12. v 17 h Vánoční akademie hudeb. a dramatických kroužků ... DPS
12. 12. v 18.30 h Koncert sólistů Opery Praha v Praze ... Emauzský klášter
14. 12. v 18 h Veřejné zasedání zastupitelstva ... DPS
16. 12. od 8 h 8. vánoční akvatrh ... sokolovna
16. 12. v 16 h Předvánoční poetická zastavení se souborem Musica dolce vita ... DPS
21. 12. v 17.30 h Vánoční zpívání žáků ZŠ ... kostel
22. 12. v 18 h Putování po Svaté zemi se starostou ... DPS
23. 12. od 9 h Betlémské světlo nám. Arnošta z Pard. ... Kostel, Hus. kaple,
24. 12. ve 21.30 h Štědrovečerní zpěvy M. Ženaté, T. Machačové a M. Vydry ... Hus. kaple
6. 1. 2007 v 15 h Tříkrálový koncert pěvec. sboru AD LIBITUM ... Hus. kaple
20. 1. 2007 ve 20 h Ples fotbalistů ... sokolovna
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z rady města ze dne 13. listopadu 2006

- Rada města souhlasila se zpracováním Strategického plánu rozvoje města a uložila starostovi města předložit harmonogram postupu.
- Rada města stanovila termíny zasedání rady na období do 31. května 2007:

- pondělí 27. listopadu 2006 v 18.30 hodin,
- pondělí 4. prosince 2006 v 18.30 hodin,
- pondělí 8. ledna 2007 v 18.30 hodin,
- pondělí 5. února 2007 v 18.30 hodin,
- pondělí 26. února 2007 v 18.30 hodin,
- pondělí 26. března 2007 v 18.30 hodin,
- pondělí 23. dubna 2007 v 18.30 hodin,
- pondělí 21. května 2007 v 18.30 hodin
a termín zasedání zastupitelstva města do konce roku 2006:
- čtvrtek 14. 12. 2006 v 18.00 hodin.

- Rada města se zabývala přípravou organizačních a jednacích řádů městského úřadu, zastupitelstva města, rady města a komisí rady města.
- Rada města vzala na vědomí rozdělení kompetencí mezi uvolněnými členy zastupitelstva města.
- Rada města stanovila komise rady města, jejich zapisovatele a jmenovala předsedy komisí. Komise rady města a jejich předsedové jsou uvedeni v článku pana starosty.
- Rada města vyzvala zastupitele, občany města a odborníky v oblastech působnosti jednotlivých komisí k aktivní účasti na činnosti těchto komisí a tím i k nepřímé účasti na řízení města Úvaly.
- Rada města ustanovila pracovní skupiny pro vnitřní audit s předsedkyní Ing. Radanou Marešovou, mediální s předsedou Josefem Štěpánovským a pro rozvoj podnikatelského prostředí s předsedou Jaromírem Stembergem.
- Rada města se zabývala přípravou systému ochrany občanů města a jejich majetku v případě živelních pohrom a jiných ohrožujících událostí.
- Rada města uložila místostarostovi zajistit vnitřní audit chodu a práce městského úřadu a organizačních složek města.
- Rada města souhlasila s předložením návrhu s vyplácením odměn neuvolněným členům zastupitelstva města zastupitelstvu města.
- Rada města nerozhodla o schválení výroční zprávy MŠ Kollárova za r. 2005/2006 a úhradě ztráty z r. 2005 z rezervního fondu MŠ Kollárova pro nedostatky předkládaných materiálů.
- Rada města vzala na vědomí zprávu z jednání kulturní komise.
- Rada města nerozhodla o odměnách ředitelů škol a příspěvkových organizací pro nedostatečné zdůvodnění.
- Rada města souhlasila s poskytnutím finančního daru pro TJ Sokol Úvaly na dovybavení a modernizaci toalet v areálu sokolovny ve výši 3000,- Kč při předložení účtů za nakoupené vybavení.
- Rada města se zabývala převzetím pečovatelské služby městem Úvaly od 1. 1. 2007 a podmínkami převzetí.
- Rada města byla seznámena s aktuálními úkoly odborů městského úřadu a s úkoly z minulého volebního období, které nebyly z různých důvodů do současnosti dořešeny a splněny.
- Rada města vzala na vědomí informaci o způsobu, jakým bude v budoucnu zajištěno zásobování města pitnou vodou a o tom, v jakém stadiu jsou přípravné a projektové práce na zajištění tohoto zásobování z nového zdroje.
- Rada města vzala na vědomí změny V.A), V.B), V. D) a VII.) Územního plánu sídelního útvaru Úvaly v různém stadiu rozpracovanosti a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení.
- Rada města nerozhodla o materiálu týkajícím se úpravy pozemku parc. č. 741/1 v k. ú. Tuklaty. Požádala o projednání v komisi pro investice, výstavbu a komunikace a na základě jejich doporučení teprve rozhodne.
- Rada města vzala na vědomí zprávu investičního odboru o variantách řešení provozování školní jídelny a uložila vypracovat nejlevnější variantu řešení provozování školní jídelny základní školy.
- Rada města vzala na vědomí informaci starosty o jednání na Finančním úřadu Praha - východ o vrácení dotace na stavbu DPS a penalizaci za nesplnění podmínek dotace uložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Uložila tajemnici MěÚ ihned po obdržení platebního výměru zajistit vypravení žádosti o prominutí vrácení dotace a penále, která bude okamžitě po obdržení platebního výměru odeslána na Finanční úřad Praha-východ a zprávy z Finančního úřadu Praha-východ s výsledkem nařízení odvodu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
- Rada města vzala na vědomí informaci o dluhové službě města od r. 2006 do r. 2019, která je ve výši 45.586.400,-Kč.
- Rada města vzala na vědomí čerpání rozpočtu 1 - 10/2006.
- Rada města uložila tajemnici MěÚ, aby do příštího jednání RM byl zpracován přehled rozpracovaných investic do příštího roku.
- Rada města rozhodla, že nájemní smlouvy s nájemci ve zdravotním středisku byly prodlouženy do 31. 12. 2007.
- Rada města osvědčila mandát člena zastupitelstva města Mgr. Milana Švejnohy z volební strany Otevřené Úvaly - SNK, který nastupuje za Ing. Renatu Perglerovou z volební strany Otevřené Úvaly - SNK, která se mandátu vzdala.
- Rada města uložila starostovi, aby projednal s firmou PT servis podnikatelské záměry v místě navážky zeminy v prostoru nad čističkou odpadních vod a zajistil stanovisko příslušných orgánů k rozsahu navážky ve výše uvedené oblasti.
 
 


Úvaly mají nového starostu a novou místostarostku

V letošních komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října, byli do zastupitelstva města zvoleni za sdružení Volba pro Úvaly Ing. Ivan Černý, Ing. Josef Horák, Ing. Radek Netušil, za sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly Ing. Michal Breda, Ing. Renáta Perglerová, Mgr. Petr Borecký, Mgr. Monika Petržílková, za sdružení Za rozvoj Úval - Nová šance byli zvoleni Ing. Jana Horová, Helena Novosádová, Jaromír Stemberg, za KSČM Ing. Ladislav Morávek a za ODS MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Ing. PhDr. Jiří Bedrlík a Milan Turan. Ing. Josef Horák se ale mandátu vzdal a na uvolněné místo nastoupil náhradník Karel Linhart.
Ve čtvrtek 2. listopadu se nově zvolení zastupitelé poprvé společně setkali na veřejném zasedání zastupitelstva města. Jednání proběhlo za účasti 70 občanů, kteří byli svědky volby starosty, místo- starosty, členů rady města, předsedů finančního a kontrolního výboru a projednání dalších nezbytných záležitostí. Jednání zahájil starosta města a druhý nejstarší člen zastupitelstva města Ing. Ivan Černý. Přivítal přítomné a uvedl, že po dohodě s nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva města Ing. Morávkem povede jednání do zvolení nového starosty města. Návrh byl konzultován i s ostatními volebními stranami, které neměly námitky. Na začátku bylo nutné provést nezbytné procedurální úkony, mezi něž patří ověření mandátu zastupitelů. Zvolení členové zastupitelstva města předstupovali před mandátovou komisi ve složení Ing. H. Váňová, Ing. M. Breda, H. Novosádová, V. Hejtíková a J. Tesařová. Komise provedla kontrolu souladu osvědčení, vydaných registračním úřadem na základě voleb do zastupitelstva města, s přítomnými členy zastupitelstva podle předložených osvědčení a občanských průkazů. Po kontrole bylo přijato usnesení, v němž je konstatován soulad osvědčení vydaných registračním úřadem s přítomnými členy zastupitelstva.
Poté zastupitelé přikročili ke složení slibu, jehož znění přečetl Ing. Ladislav Morávek. Zvolení členové zastupitelstva města složili slib do rukou předsedajícího Ing. Ivana Černého podáním ruky, vyřčením slova slibuji a podpisem pod text slibu. Stejným způsobem složil slib i Ing. Černý do rukou Ing. Morávka.

Následující kroky vedly k přípravě a realizaci volby starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a kontrolního výboru. Nejdříve bylo nutné stanovit, zda místostarosta bude uvolněným funkcionářem. Ing. Ivan Černý navrhl, aby byl zvolen jeden místostarosta, který bude uvolněným členem zastupitelstva města. Mgr. Petr Borecký podal protinávrh, aby místostarosta byl neuvolněným členem zastupitelstva města. Hlasováním bylo rozhodnuto, že v Úvalech bude i nadále jeden uvolněný místostarosta. Zastupitelé rovněž podpořili návrh Ing. Černého, aby volba starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a kontrolního výboru probíhala jako tajná. Ing. Ivan Černý také navrhl, aby návrhová komise byla zároveň komisí volební pro volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a kontrolního výboru. Za členy komise navrhl Mgr. P. Boreckého, Ing. R. Netušila a Ing. PhDr. J. Bedrlíka. Dotázal se ostatních volebních stran, zda nemají námitky a nechtějí mít také zástupce v komisi. Ostatní volební strany požadavky neměly a členové komise byli schváleni.
Byly předneseny návrhy na kandidáty na pozici starosty města. Ing. Morávek navrhl Ing. Ivana Černého, Ing. PhDr. Bedrlík navrhl MUDr. Jana Šťastného a Mgr. Borecký navrhl Ing. Renátu Perglerovou. Zastupitelé jednotlivě převzali volební lístek, za zástěnou lístek vyplnili a vhodili jej do volební urny. Proběhlo sčítání hlasů. V 18.52 hodin mohl předseda návrhové a volební komise Mgr. Borecký přečíst výsledky volby: Ing. Černý obdržel 3 hlasy, MUDr. Šťastný 8 hlasů, Ing. Perglerová 4 hlasy. Pan MUDr. Jan Šťastný byl tím zvolen na následující 4 roky starostou města. Ing. Ivan Černý poblahopřál novému starostovi MUDr. Janu Šťastnému ke zvolení a předal mu řízení jednání. MUDr. Šťastný poděkoval Ing. Černému za jeho práci a popřál mu mnoho štěstí v jeho další činnosti.
Byly předneseny návrhy na kandidáty na pozici místostarosty. Ing. Morávek navrhl Ing. Černého, který ale návrh nepřijal. Ing. PhDr. Bedrlík navrhl Ing. Helenu Váňovou, Ing. M. Breda navrhl Mgr. Petra Boreckého. Po sečtení hlasů přečetl Mgr. Borecký výsledky volby: Mgr. Petr Borecký získal 6 hlasů, Ing. Helena Váňová získala 8 hlasů, 1 zastupitel se hlasování zdržel. Zastupitelstvo zvolilo paní Ing. Helenu Váňovou místostarostkou města.
Rada města je pětičlenná, starosta a místostarostka jsou členy rady. Bylo zapotřebí zvolit zbývající 3 radní. Ing. Černý navrhl pana Karla Linharta, Ing. Horová navrhla paní Helenu Novosádovou a pana Jaromíra Stemberga, Ing. Morávek navrhl Ing. Michala Bredu a Mgr. Petra Boreckého. Tajnou volbou získal Mgr. P. Borecký 7 hlasů, Ing. Michal Breda 7 hlasů, H. Novosádová 8 hlasů, J. Stemberg 9 hlasů a K. Linhart 12 hlasů. Rada města bude nyní pracovat ve složení MUDr. J. Šťastný, Ing. H. Váňová, K. Linhart, H. Novosádová a J. Stemberg.
Podle zákona o obcích musí zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor. Byly předneseny návrhy na kandidáty na pozici předsedy finančního výboru. Ing. Morávek navrhl Mgr. Petra Boreckého, H. Novosádová navrhla Ing. Janu Horovou.
Volba předsedy finančního výboru opět proběhla tajným hlasováním. Mgr. Borecký za návrhovou a volební komisi přečetl výsledky volby: Ing. J. Horová obdržela 7 hlasů, Mgr. Borecký 8 získal hlasů a byl zvolen předsedou finančního výboru. Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhla Mgr. M. Petržílková Ing. Michala Bredu. Jiné návrhy nebyly předloženy. Tajnou volbou byl zvolen 15 hlasy Ing. M. Breda předsedou kontrolního výboru.
Touto volbou největší napětí večera pominulo a bylo možné přistoupit ke dvěma organizačním záležitostem. Protože starosta města je ze zákona oprávněn přijímat prohlášení o uzavření manželství, toto oprávnění mohou mít i další členové zastupitelstva města, pokud jsou jmenováni usnesením zastupitelstva města. Zastupitelstvo přijalo usnesení, v němž jmenuje členy zastupitelstva Jaromíra Stemberga, Ing. Helenu Váňovou, Ing. Ivana Černého a Mgr. Moniku Petržílkovou oprávněné oddávat manželské páry. Druhá záležitost se týkala zastupování města ve Svazu měst a obcí ČR, kde město zastupuje starosta. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh, aby město Úvaly zastupoval do 31. 12. 2006 ve Svazu měst a obcí ČR člen zastupitelstva města Ing. Ivan Černý.
V závěrečné diskusi se ujal slova nově zvolený starosta města pan MUDr. Jan Šťastný. Uvedl, že se bude snažit spojit zájmy starousedlíků i nových občanů Úval. Chtěl by zvýšit účast občanů na řízení města a na dění ve městě. Budou praco-
vat různé komise, jejichž prostřednictvím se budou moci občané na řízení města podílet a přinášet svůj vklad. Přivítal by co největší účast občanů na jednáních zastupitelstva města. Vyzval opozici po vyhroceném předvolebním boji ke spolu- práci. Mgr. Petr Borecký jménem opozice uvedl, že volby vyhrály Otevřené Úvaly, ale dohodou volebních stran se ocitly v opozici a nemohou tak prosazovat svůj volební program. Opozice bude činnost vedení města bedlivě sledovat a popřál vedení města, aby se mu práce dařila. Dr. Pokorný jménem pracovníků města poděkoval za dosavadní práci bývalému starostovi města Ing. Ivanu Černému a bývalé místostarostce města Ing. Janě Horové, popřál jim mnoho úspěchů a předal jim květiny. Ing. Černý poděkoval a uvedl, že zahajuje novou etapu ve svém životě a začíná pro něj i Úvaly přelomový rok. Pan Švejnoha se dotázal, kdy lze očekávat od nového vedení programové prohlášení. Pan starosta MUDr. Šťastný uvedl, že by to mělo být do 100 dnů, ale doufá, že to bude dříve. Ing. Miloslav Breda popřál Úvalům k tomu, že mají 3 uvolněné funkcionáře - starostu, místostarostku a tajemnici a upozornil na finanční nároky s tím spojené. Ing. Černý uvedl, že Úvaly jsou na hranici, kdy je vhodné mít funkci uvolněného místostarosty. Upozornil rovněž na skutečnost, že Úvaly musí být zastupovány ve Svazu měst a obcí ČR, Svazku obcí Úvalsko a v nově vytvořeném Regionu Pošembeří v rámci projektu pro rozvoj venkova Leader.
Závěrečným přečtením všech schválených usnesení bylo první jednání nového zastupitelstva krátce po 20. hodině ukončeno.

Ing. Vladislav Procházka
detail
Zastupitelstvo města na ustavujícím veřejném zasedání dne 2. 11. 2006.
Zleva: H. Novosádová, K. Linhart, Ing. I. Černý, Ing. H. Váňová, Ing. R. Netušil, MUDr. J. Šťastný, Ing. M. Breda, Mgr. M. Petržílková, Ing. R. Perglerová, Ing. L. Morávek, Mgr. P. Borecký, Ing. PhDr. J. Bedrlík, M. Turan, J. Stemberg, Ing. J. Horová.
foto Ing. V. Procházka

 

Usnesení
z ustavujícího jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 2006/1a, které se konalo ve čtvrtek 2. 11. 2006 v 18.00 hodin v sálku DPS Úvaly

Usnesení č. Z - 001a/06
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Dnešní jednání zastupitelstva se bude řídit schváleným jednacím řádem z r. 2000,
b) Zapisovatelky dnešního jednání: V. Hejtíková, J. Tesařová,
c) Ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. M. Petržílková, M. Turan,
d) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:
1) Složení slibu
2) Volba starosty
3) Volba místostarosty
4) Volba členů rady města
5) Zřízení výborů zastupitelstva města a volba jejich předsedů
6) Organizační záležitosti
7) Diskuse
8) Závěr
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 002a/06
Zastupitelstvo města schvaluje mandátovou komisi ve složení Ing. H. Váňová, Ing. M. Breda, H. Novosádová, V. Hejtíková, J. Tesařová
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 003a/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí soulad vydaných osvědčení registračním úřadem na základě voleb do zastupitelstva města konaných dne 20. a 21. října a přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 004a/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 005a/06
Zastupitelstvo schvaluje návrh na volbu jednoho místostarosty města
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 006a/06 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města schvaluje, aby místostarosta města byl neuvolněným členem zastupitelstva města.
Pro: 4 Proti: 10 Zdržel se: 1

Usnesení č: Z - 007a/06
Zastupitelstvo města schvaluje, aby místostarosta města byl uvolněným členem zastupitelstva města.
Pro: 10 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení č: Z - 008a/06
Zastupitelstvo města schvaluje tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a kontrolního výboru.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 009a/06
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. P. Borecký, Ing. R. Netušil, Ing.PhDr. J. Bedrlík.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 010a/06
Zastupitelstvo města volí starostou města Úvaly MUDr. Jana Šťastného.
Pro: 8 Proti: 7 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 011a/06
Zastupitelstvo města volí místostarostou města Úvaly Ing. Helenu Váňovou.
Pro: 8 Proti: 6 Zdržel se: 1

Usnesení č: Z - 12a/06
Zastupitelstvo města volí neuvolněné členy Rady města Úvaly:
a) Helenu Novosádovou
Pro: 8
b) Jaromíra Stemberga
Pro: 9
c) Karla Linharta
Pro: 12

Usnesení č: Z - 13a/06
Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 14a/06
Zastupitelstvo města volí předsedu finančního výboru Mgr. Petra Boreckého.
Pro: 8 Proti: 7 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 15a/06
Zastupitelstvo města volí předsedu kontrolního výboru Ing. Michala Bredu.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 16a/06
Zastupitelstvo města jmenuje členy zastupitelstva města oprávněné přijímat prohlášení o uzavření manželství: Jaromír Stemberg, Ing. Helena Váňová, Ing. Ivan Černý a Mgr. Monika Petržílková.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 17a/06
Zastupitelstvo města souhlasí, aby město Úvaly zastupoval do 31. 12. 2006 ve Svazu měst a obcí ČR člen zastupitelstva města Ing. Ivan Černý.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 18a/06 Z
astupitelstvo města schvaluje usnesení z dnešního jednání.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. 11. 2006
MUDr. Jan Šťastný, starosta
Ing. Helena Váňová, místostarostka

 

Motto:
"Neptej se, co může udělat Amerika pro tebe.
Ptej se, co můžeš udělat pro Ameriku ty …"
(J. F. Kennedy)

Vážení občané!
Dovoluji si Vás v tento předvánoční čas poprvé oslovit z pozice starosty města Úvaly. Na rozdíl od některých kolegů - kandidátů do zastupitelstva města se však v tomto článku nebudu zabývat hodnocením právě proběhlých komunálních voleb. To ať za nás učiní čas.
Je třeba hledět dopředu a pragmaticky řešit problémy, které existují, které nám znepříjemňují život a které brání dalšímu rozkvětu našeho města.
Nová rada města ustanovila na svém prvém zasedání vznik poradních orgánů - komisí, neboť se nedomníváme, že může existovat takové vedení města o velikosti Úval, které by dokázalo široké spektrum problémů řešit bez soustavného kontaktu s občany, bez využívání jejich znalostí a vědomostí.
Komise by se měly zabývat jednotlivými dílčími problémy města. Jejich závěry a doporučení budou nedílnou součástí rozhodovacího procesu vedení. Rozhodování o věcech veřejných bude kvalitnější a srozumitelnější, bude nepřímo přeneseno (decentralizováno) směrem k obyvatelům.
Přiložená tabulka přináší výčet poradních komisí a jejich předsedy, kteří budou zodpovídat za jejich náležitý chod.
Dovoluji si tedy požádat všechny z Vás, kteří chcete přispět svou "trochou do mlýna", abyste se přihlásili za členy té komise, která bude v blízké budoucnosti spolurozhodovat v oblasti Vám blízké.
S pozdravem a s přáním krásných vánočních svátků

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

P. S. Dotazy nebo přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: starosta@mestouvaly.cz

Komise pro strategické plánování
MUDr. Jan Šťastný

Komise pro získávání dotací
PhDr.Ing. Jiří Bedrlík

Komise pro investice, výstavbu a komunikace
Roman Kroutil

Komise zdravotně - sociální
Danuše Štaflová

Komise pro kulturu
Helena Novosádová

Komise pro sport a turistiku
Karel Linhart

Komise pro dopravní obslužnost
Michal Hrušovský

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Milan Turan

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
Josef Štěpánovský

Komise pro rozvoj školství
Ing. Petr Hošek

Komise pro efektivní využívání majetku města a efektivní využívání provozních prostředků
Ivan Kišš

Komise bytová
Martina Bedrnová

Komise pro potřeby městských oblastí
Eva Kiššová

Komise letopisecká
Předseda. Ing. Jana Horová

Komise pro informatiku
Ing. Helena Váňová
 


Představujeme novou místostarostku, paní Ing. Helenu Váňovou

Paní místostarostko, můžete sdělit čtenářům o sobě několik bližších informací?
Ing. Váňová: Pocházím z malé podtatranské obce Spišské Bystré nacházející se na pomezí Vysokých a Nízkých Tater.
Po absolvování gymnasia v Popradě jsem nastoupila na dnešní Technickou univerzitu v Liberci, kterou jsem skončila v roce 1983. Mojí specializací byla informatika a řízení organizací, touto problematikou jsem se většinu svého profesního života zabývala. Po zkušenostech na MV ČR, ústředí ČSSZ, jsem až dosud pracovala ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
V pojišťovně jsem se podílela na tvorbě koncepce informatiky ve zdravotnictví ve spolupráci s Liberálním institutem a na obdobném projektu Svazu zdravotních pojišťoven z pohledu zpracování a toku informací.
V Úvalech žiji nepřetržitě od roku 1980. Místo, kde bydlím, mi svým okolím vzdáleně připomíná můj rodný kraj. Mám dvě děti, syna Jakuba a dceru Elišku.
Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do zastupitelstva města?
Ing. Váňová: Protože mě zajímají věci veřejné a jsem přesvědčena, že je nezbytné zapojit do této práce více žen, rozhodla jsem se kandidovat v komunálních volbách. Úspěch mě mile překvapil a trochu i zaskočil. Chtěla bych tímto svým voličům a sympatizantům poděkovat.
S jakými představami vstupujete do funkce a na co se v nejbližší době zaměříte?
Ing. Váňová: Ve své práci chci využít svých zkušeností v oblasti organizace řízení úřadů a institucí za pomocí moderních technologií. Mým celoživotním principem je rovné a přímé jednání i za cenu střetů s lidmi, kteří na tento způsob jednání nejsou zvyklí a připravení. Doufám, že naleznu dostatečnou podporu od občanů, kteří si přejí podílet se na utváření našeho společného životního prostoru a spoléhám se na jejich co nejširší podporu a pomoc.
Budu se snažit o to, aby byl úřad pro naše občany pomocníkem a místem, které pomůže a poradí v dnešních složitých legislativních podmínkách.
Paní místostarostko, ve Vaší práci Vám přejeme hodně zdaru

Ing. Vladislav Procházka

 

Rozhovor s Ing. Ivanem Černým, bývalým starostou města

Jak dlouho jsi byl starostou Úval?
Čtyři volební období, celkem 16 roků. Ještě před tím jsem byl v přechodném období od 1. března 1990 do listopadu téhož roku předsedou národního výboru. Během těchto let jsem postupně spolupracoval v zastupitelstvu s desítkami lidí, kteří v drtivé většině měli zájem pomoci městu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Využívám této příležitosti a děkuji všem za práci pro město. Za všechny chci vyjmenovat aspoň zástupce starosty, po změně zákona o obcích místostarosty, kteří měli samozřejmě větší podíl na správě, než ostatní členové zastupitelstva. Byli to postupně: Jaroslav Tourek, Ing. Václava Baumanová, Ing. Jitka Vyskočilová, Jana Tůmová a Ing. Jana Horová. Také chci ocenit práci úředníků a dalších pracovníků města; bez nich by mnohé plány zůstaly na papíře. I jim patří moje poděkování. I když je už děkování hodně, ještě se chci zmínit za všechny, co mi nezištně pomáhali, o dvou lidech, a to o prof. arch. Miroslavu Masákovi a o Ing. Miroslavu Kloudovi, Csc. Ne vždy jsme se ve vedení města řídili jejich odbornými radami, přesto byli ochotni pomoci i příště.
Když se ohlédneš, co považuješ za největší úspěch, počin města za Tvého starostování?
Jednoznačně vybudování inženýrských sítí, tj. vodovodních a plynovodních řadů a zejména splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod. V úvalských podmínkách je tato výstavba mimořádně náročná. Úvaly svou rozlehlostí, svým terénem a různorodostí geologického podloží se dají srovnávat s podhorským městem. Výstavba sítí se nedá uskutečnit bez výkopů v ulicích, které komplikují život obyvatel, je to zkrátka krajně nepříjemná činnost. Ale bez její realizace nemohou mít lidé standardní podmínky k bydlení a není ani možné myslet na rozvoj města.
Do výčtu úspěchů jistě patří desítky dalších akcí, mnohé z nich byly zmíněny v předvolební diskuzi, tak zde uvedu jen ty nejdůležitější: domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, obě zařízení pro naše starší spoluobčany a naopak pro ty mladší rekonstruovaný a rozšířený městský dům dětí a mládeže. Osobně jsem rád, že se podařilo obnovit čelní fasádu hlavní školní budovy. Za úspěch lze jistě považovat, i když to dlouho trvalo, návrat oddělení policie do Úval. Velmi důležitá a myslím, že také úspěšná, je spolupráce města se sportovními, zájmovými a kulturními organizacemi.
Opačná otázka: Co se nepodařilo?
I tento výčet by mohl být dlouhý. Komunikace, chodníky, knihovna, dostavba školy, dokončení kanalizace, to všechno jsou stavby, které město potřebuje, ale zatím je nemohlo uskutečnit pro nedostatek peněz. Pokud ale na tuto otázku mám odpovědět obecněji, tak je to územní plán a práce s ním. To není konkrétní výtka, natož aby byla na někoho směrována. V roce 1993, kdy se začal územní plán připravovat, jsme neměli představu o rozvoji města v příštích 15 letech a asi jsme ji těžko mohli mít. Tak např. areál bývalého cukrovaru z dnešního pohledu by byl ideální nákupní zónou s centrálním parkovištěm, ale v době přípravy plánu jsme byli zaměřeni na zahájení provozu prodejny Vít potraviny na náměstí Svobody. Územní plán na jedné straně nezabrání střetům ve výstavbě a na druhé straně neumožňuje povolit dobrý záměr, který v něm není zakotven.
Jev, kterému se nedařilo a stále nedaří zabránit, je odkládání jakéhokoliv odpadu prakticky všude, do příkopů, do lesa, do městských hájů uprostřed města, na pole atd. Výrazně to znehodnocuje kvalitu našeho prostředí. I když je zřejmý podíl "těch hroznejch Pražáků", značná část odpadu je evidentně místního původu. Přitom má každý obyvatel k dispozici popelnice libovolné velikosti, kontejnery a sběrný dvůr.
Jistě jsi posbíral mnoho zkušeností. Co dál?
Kromě zkušeností v oblasti financování obcí, investiční činnosti, školství, jednání s jinými úřady, s ministerstvy atd. to byly kontakty s lidmi. Zejména setkání s pamětníky bylo vždy zajímavé a obohacující. Byl jsem sice zvolen členem zastupitelstva na další čtyřleté období, ale jako řadový neuvolněný člen jsem si musel okamžitě od 3. listopadu zajistit zaměstnání. Zatím to vypadá, že se vrátím zpět po více než 16 letech na Ředitelství silnic a dálnic.
Na závěr rozhovoru chci poděkovat mnoha lidem za jejich podporu nejen při volbách a omluvit se těm, kterým i při velké snaze nebylo možné pomoci. Pokud se na mne kdokoliv obrátí se svým problémem versus město nebo městský úřad, budu se jako člen zastupitelstva tím zabývat. Přeji všem krásné Vánoce, úspěšný rok 2007 a hodně zdraví a štěstí.
Děkuji za rozhovor.

Ing. Vladislav Procházka

 

Několik otázek pro bývalou místostarostku

Paní inženýrko, jak hodnotíte letošní volební kampaň a její výsledky z pohledu sdružení Nová šance?
Ing. Horová: Pokud se týče počtu hlasů, já osobně to vidím jako prohru naší kandidátky. Skutečně jsem očekávala lepší výsledky, to naprosto přiznávám. Pokud se týče celkového výsledku voleb, mám rozpačité pocity. Věřím, že zastupitelé nakonec najdou společnou řeč (všem jde přece o město), i když to bude nejspíše stát větší úsilí, než jsme byli doposud zvyklí.
Co mohlo výsledek ovlivnit? Může být jednou z příčin neúspěchu skutečnost, že Vás někteří lidé zřejmě nemají v oblibě?
Ing. Horová: Obecně platí, že pokud cokoliv nefunguje na 100%, lidé dávají přednost novému. Domnívám se, že totéž platilo před 4 lety i v mém případě. Já neumím slibovat nereálné věci a na rozdíl od svých kolegů skutečně nejsem "politik". Navíc na popularitě člověka rozhodně nepřidá, když po mnoha letech klidu najednou začnete kontrolovat kanalizační přípojky a způsob likvidace splašků, nebo když zveřejníte, že v předcházejících letech nebylo v účetnictví města asi všechno v pořádku. Respektuji ale, že Úvaláci si mne ve vedení města prostě nepřejí.
Mohla byste svůj názor konkretizovat?
Ing. Horová: Při mé funkci jsem měla především na starosti finanční stránku města. Už při svém nástupu na MěÚ jsem zjistila, že byly propláceny faktury, o kterých jsem měla vážné pochybnosti. Proto byla na Policii ČR zaslána žádost o prošetření. Tehdy bylo konstatováno (zhruba řečeno), že faktury zřejmě v pořádku nejsou, ale nikdo vlastně za nic potrestán nebyl. Když jsem ale v srpnovém čísle ŽÚ uvedla větu …."už nedochází k proplácení faktur na neexistující firmy", někdo na mne dal podnět na Policii ČR. Odvahu k uvedení pravého jména ale hrdina nenašel. Takže jsem ony pochybné faktury opět vyhledala. Hledat jsem přestala, když jsem se dostala nad 0,5 mil. Kč. Opětovně jsem záležitost předala policii. Tak uvidíme (třeba na mě za tyto věty opět někdo podá podnět). Mimochodem, je docela zajímavé, že naopak já jsem byla vyšetřovaná policií v předvolebním období několikrát. V některých případech jsem byla údajným viníkem já osobně (například jsem měla rozkrást 400 tis. Kč určených na rekonstrukci sídla obvodního oddělení policie, neoprávněně jsem měla vyplatit peníze firmě v likvidaci), někdy bylo viníkem obecně "vedení" (např. mě měli podplatit majitelé Orange baru). Všechna na mně zaslaná podání byla až na jednu výjimku anonymní. Ve všech případech se jednalo o naprosté absurdity, při vyšetřování bylo vše shledáno z mé strany v pořádku, ale klidu to člověku rozhodně nepřidá. Vrcholem v předvolební kampani byla rozšířená informace, že mojí vinou bude město muset vrátit dotaci na stavbu DPS.
Jaká je nyní Vaše profese? Budete dále pracovat ve prospěch města?
Ing. Horová: Vrátila jsem se zpět ke svému zaměstnavateli, tj. na Burzu cenných papírů Praha. Pouze jsem z odboru obchodování přešla na inspekci členů burzy.
Uplynulé 4 roky a zejména pak výsledky voleb byly pro mne velkým poučením, že s pravdou a poctivostí asi opravdu daleko nedojdu a že je nutné hlavně říkat a psát ty správné věci ( i když lži), ve správný čas a nejlépe barevně. Rozhodně to ale není myšleno, že si stěžuji. V zásadě se ze mne zase stal spokojený člověk a rodina si oddechla. Samozřejmě se chci i nadále podílet na činnosti města. Chci zůstat v letopisecké komisi, budu pomáhat kronikáři města. Naše sdružení Nová šance bude zaregistrováno a rádi bychom pořádali zejména akce pro rodiny s dětmi.
Děkuji za odpovědi.

Zvědavě se vyptával Ing. Vladislav Procházka.

 

Pozvánka
na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města

č. 02a/2006,
které se bude konat
ve čtvrtek 14. prosince 2006 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zpráva o činnosti vedení města
2) Majetkoprávní záležitosti
3) Zprávy předsedů výborů zastupitelstva města
4) Úprava rozpočtu na rok 2006
6) Návrh rozpočtu na rok 2007
7) Připomínky, náměty členů zastupitelstva
8) Připomínky, náměty občanů
MUDr. Jan Šťastný v.r., starosta města
 


Informace odboru investic

V průběhu října 2006 bylo zajištěno pomocí dotace z FONDU SPORTU od Středočeského kraje několik dětských herních prvků, které byly umístěny do MŠ v Úvalech a na pozemek města v katastrálním území Úvaly u Prahy, p.č. 1913. Přístup je z obslužné komunikace pod domem č.p. 203.

Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic

 

Přípojky splaškové kanalizace

Odbor investic oznamuje, že byly zkolaudovány řady splaškové kanalizace a veřejné části kanalizačních přípojek v ulicích Chorvatská, Srbská, Škvorecká, Zahradní, Dvořákova a Riegerova.
Majitelé jednotlivých nemovitostí v těchto ulicích si mohou nechat zpracovat projektovou dokumentaci na domovní část kanalizační přípojky a na stavebním úřadě MěÚ Úvaly požádat o vydání stavebního povolení.
 


Oznámení
Změny jízdních řádů

V návaznosti na celostátní změny vlakových jízdních řádů v prosinci t.r. upravil regionální dopravce Ropid s platností od 10. 12. 2006 některé spoje autobusových linek č. 304, 484 a spoje l. 423 takto:
l. 304 - původní příjezd do Úval v 10.45 a 19.00 se mění na 10.15 a 19.30, stávající odjezd z Úval z 13.01 a 19.11 se mění na 14.01 a 19.41,
l. 484 - posun vybraných spojů o 5 min, tj. na 10.20 a 23.45,
l. 423 - dochází k posunu vybraných spojů příjezdů do Úval a odjezdů z Úval o 30 min tak, aby byla návaznost na změnu jízdních řádů vlaků ČD.
Upozorňujeme občany na tyto změny, a to s platností od 10. 12. 2006.

odbor investic

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

PRO ÚVALSKÉ SENIORY
Půjdem spolu do Betléma …
aneb
PUTOVÁNÍ PO SVATÉ ZEMI SE STAROSTOU
Velmi rád bych pozval naše milé seniory na vánoční posezení s občerstvením a s promítáním diapozitivů a videa z cesty do Jeruzaléma a Betléma.
Putování se uskuteční v pátek dne 22. prosince od 18.00 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Seniory srdečně zve
MUDr. Jan Šťastný
starosta města
 


Pozvánka na koncert

V předvánočním čase pro vás připravila kulturní komise města mimořádnou akci. Čekání na Štědrý den si můžete zpestřit návštěvou koncertu, na němž vystoupí sólisté Státní opery Praha v překrásném prostředí areálu kláštera Emauzy.
Koncert se koná 12. 12. 2006 v 18.30 hodin.
Pro podrobnější informace sledujte vývěsku městského úřadu.
za kulturní komisi A. Fejtová
 


Úvalské skorokino

Vzpomene si někdo, kdy se v Úvalech konalo poslední oficiální filmové představení? Bylo to koncem prosince roku 1994 v kulturním domě. V roce 1991 byl sice kulturní dům vrácen v restitučním řízení dědicům po původních majitelích, ale kino mohlo prozatím hrát dál. Nájemní smlouvu se však po mnoha jednáních nepodařilo uzavřít, město nájem ukončilo a od začátku roku 1995 není ve městě vhodný sál pro kino. Až po dlouhé době se v roce 2001 v improvizovaných prostorách sálu sokolovny uskutečnila videoprojekce filmu O drakovi Bonifácovi a princezně Bělince, který byl natočen domem dětí a od té doby se nekonalo ze známých důvodů zase nic. Při dokončování stavby společenského sálku DPS v roce 2002 bylo pamatováno na možnost případného promítání filmů a v roce 2003 byl zakoupen videoprojektor. Ten byl sice několikrát využit, nikoliv pro klasická filmová představení. Až v letošním roce se podařilo paní Ing. Zdeně Havránkové z kulturní komise města úspěšně realizovat nápad - využít videoprojektor k promítnutí filmu a současně pozvat na besedu některého z jeho tvůrců. Nápad byl kulturní komisí města podpořen a 10. listopadu 2006 se po nezbytných přípravách mohlo uskutečnit po dlouhé době v Úvalech opět filmové představení.
Na čtveřici pohádek pod společným názvem Fimfárum 2 se přišlo podívat přibližně 50 diváků. Promítání filmu a doprovodné besedy se původně měl zúčastnit režisér jedné pohádky Hrbáči z Damašku a producent filmu Aurel Klimt, ale musel odjet na festival do Francie, a proto poslal místo sebe na besedu svého dvorního výtvarníka Martina Velíška.
Martin Velíšek byl výtvarníkem již Klimtova absolventského filmu O kouzelném zvonu a dvou pohádek z Fimfára - pohádky se stejnojmenným názvem Fimfárum a pohádky Franta Nebojsa. Kromě animovaného filmu se M. Velíšek věnuje vlastní malířské tvorbě a knižním ilustracím, z nichž nejznámější jsou ilustrace k poslednímu vydání Babičky od Boženy Němcové. Známá je jeho dlouholetá spolupráce se skupinou Už jsme doma, pro kterou výtvarně zpracovává obaly k CD. Za kreslené leporelo o kapele Už jsme doma získal od Ministerstva kultury 1. cenu za nejlepší knihu roku 1996.
Pan Velíšek přijel trochu později, proto byly před jeho příjezdem promítnuty dvě ročníkové práce pana režiséra Klimta - film Krvavý Hugo, který byl v roce 1997 nominován na studentského Oskara a film Miškin zabil Koškina.
Před Fimfárem 2 byl promítnut absolventský film režiséra Klimta O kouzelném zvonu, který od svého vzniku v roce 1997 získal řadu festivalových ocenění po celém světě.
Po skončení filmu proběhla s panem Velíškem beseda, při níž bylo možné se mnoho zajímavého dovědět přímo od výtvarníka, který se na filmech bezprostředně podílí. Je potěšující, že český kreslený a loutkový film dále existuje.
Zájem o filmové představení dokázal, že by uskutečněná videoprojekce nemusela být na dlouhou dobu poslední. Proto se Úvalské skorokino, jak ho nazval pan Velíšek, bude snažit v příštím roce pokračovat v prezentaci filmů spojených s besedou s tvůrci.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

detail detail

Foto: Výtvarník Martin Velíšek při vyprávění, jak se tvoří animovaný film
foto: Diváci při prvním představení a besedě v úvalském skorokině

 

Připravuje se
kulturní večer a výstava o spisovatelce Marii Majerové

Prvního února příštího roku tomu bude 125 let, kdy se v malém domku č. p. 18 na náměstí v Úvalech narodila manželům Bartošovým dcera Marie, později známá spisovatelka Marie Majerová.
16. ledna uplyne 40 let od jejího úmrtí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí za podpory kulturní komise města připravuje od 26. 1. do 2. 2. 2007 výstavu, která by měla připomenout osobu, literární tvorbu a politickou a společenskou angažovanost úvalské rodačky. Výstava bude zahájena v pátek 26. 1. v 18 hodin kulturním večerem v sálku DPS.
V Úvalech prožila spisovatelka M. Majerová několik let svého dětství. Proto v následujících třech číslech otiskneme články, které v roce 1961 uveřejnil v Životě Úval učitel a kronikář obce Jaroslav Bedrna pod názvem Vzpomínky z dětství M. Majerové.

Ing. Vladislav Procházka

VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ M. MAJEROVÉ

Bedrnovic kůzlátko
Před sedmdesáti lety byla ouvalská náves vroubena domky stejných průčelí. Stavěl je patrně jediný polír podle svých představ a uměleckých zálib. Určitě nějaké osobní záliby měl, protože se nespokojil obdélníkovými okny všedních obrysů, ale dal oknům i dveřím svých domků oblou kresbu připomínající trochu románské oblouky. Na dolním konci návsi napravo byly tři domky zařízeny na živnostenské krámy. Hned vedle fary byl krám řezníka Františka Bartoše. Krámský vchod se zavíral a otvíral dvěma polovinami dveří.
Když se ráno obě křídla otevřela, objevil se na každém křídle bílý český lev v červeném poli s řeznickou sekerou v předních prackách.
František Bartoš se do Ouval přiženil ze Škvorce, kde jeho otec byl kovářem v domku číslo 25. Mistr řezník však doma nepobýval, jezdil po dobytčích trzích, které se tehdy konaly v ustálených datech v několika venkovských městech. Prodával i kupoval dobytek a vozíval v košatině své bryčky menší kusy, často je přivážel i domů, neboť při řeznictví byla také porážka.
Řeznictví vedla jeho manželka Barbora, dcera z ouvalského mlýna Jarošova.
Bartošovům se narodil první synek, ale dítě zemřelo jako nemluvně. Naživu zůstala druhá dcerka Marie. Marie byly tehdy vesměs Márinkami, pokud byly malé. A tak mezi ouvalskou drobotinu vešla Bartošovic dcera jako Márinka. A když se u sousedů Bedrnů vyskytlo kůzlátko, jediný potomek obdivované sánské kozy, seznámila se Márinka s kůzlátkem velmi brzy, protože byla zvyklá drobným domácím zvířatům. Bedrnovic kůzlátko se každému líbilo, ale nejvíc si je zamilovala Bartošova Márinka. Bylo to zvířátko velmi hezké, s dlouhou hedvábnou srstí sánské kozy, pěkně vyspělé a družné. Márinka je vydatně krmila a kůzlátko se naučilo za ní běhat jako psíček.
Paní Bartošová bývala často sama, a proto tím více lnula ke své dcerušce a snažila se i její hračky zpříjemnit a vyzdobit. Uvázala kůzlátku na krk červenou harasku a aby se nezaběhlo, přišila na pentličku rolničku. Kde byla Márinka, bývalo i kůzlátko a po celých Ouvalech bylo slyšet v hloučku dětí Márinčin smích a kůzlátkovu rolničku.
Bedrna
(Život Úval č. 1/1961)
 


Nabídka zvukových knih

Městská knihovna v Úvalech může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby využití rozsáhlého fondu zvukových knih určených pro slabozraké a nevidomé, který poskytuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Jedná se o soubor magnetofonových kazet s téměř 700 tituly různých žánrů - romány, detektivky, literatura faktu, sci-fi, životopisy a další.
Tituly si můžete sami vybrat na internetové adrese http://ipac.svkkl.cz nebo vám s výběrem pomohou knihovnice.
Objednat se musí prostřednictvím naší knihovny elektronickou žádankou meziknihovní výpůjční služby.

Alena Janurová, knihovnice

 

Kulturní komise města Úvaly
společně s obcí baráčnickou
srdečně zve občany na
VII. městský ples,
který se koná 17. 2. 2007
v sále sokolovny.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením p. Vojtěcha. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude zahájen
11. 12. 2006 v městské knihovně.
 


Opět tu máme konec roku a já bych ráda touto cestou poděkovala všem členům kulturní komise, kteří ve svém volném čase a nezištně pomáhají realizovat kulturní akce. Zároveň bych také chtěla poděkovat zaměstnancům MěÚ (píTesařová, Hamouzová, Horová), pí Janě Pospíšilové a kolektivu MDDM a samozřejmě i sponzorům, kteří podporují kulturní dění v naší obci.
A na závěr mi dovolte, abych za celou kulturní komisi popřála Vám všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně společných kulturních akcí.

předsedkyně kulturní komise H. Novosádová

 

Městská knihovna předvánočně i vánočně
Každoročně přejeme svým čtenářům i ostatním občanům Úval krásné vánoční svátky a pěkné dárky pod stromečkem (i knižní - nežárlíme). Letos však rády oznamujeme, že část knihovny zásluhou grantu a přispění města přijímá své čtenáře a dětské návštěvníky besed mezi novými regály s naučnou literaturou. Věříme, že určitá omezení v jednom týdnu listopadového provozu čtenáři s pochopením přijali.
Hodně zdraví od knihovnic Městské knihovny v Úvalech
 


Upozornění dopisovatelům Života Úval
Redakční rada upozorňuje, že uzávěrka lednového vydání měsíčníku Život Úval bude kvůli vánočním svátkům mimořádně již v úterý 12. prosince 2006. Žádáme všechny autory příspěvků do lednového čísla, aby své příspěvky zaslali včas.

redakční rada

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

J. V. Svoboda

Je tomu deset let, kdy 11. 9. 1951 ve věku 82 let zemřel v Úvalech žijící spisovatel Jan Václav Svoboda (známý pod pseudonymem J. V. z Finberka nebo Arnoštka Svobodová).
V Úvalech bydlel od r. 1927 v čp. 274, aby tady trávil předčasný sice, ale zasloužilý odpočinek.
Žil na venkově a přece opět v blízkosti Prahy, jeho milované a vytoužené Prahy. Do ní jezdíval každou neděli. Nebylo jediné výstavy, kterou by nenavštívil. S oblibou pak zakončoval každý nedělní zájezd návštěvou večerního představení v Národním divadle.
Narodil se 6. 6. 1869 v čp. 180 ve Skutči a tam je také pochován. Otec jeho míval menší hospodářství a byl obuvnickým mistrem. Jeho matka Marie pocházela ze staré českobratrské rodiny Kašků. Jeden člen rodu, spisovatel a emigrant Jan Kaška, provázel na cestách J. A. Komenského, s nímž žil i v Amsterodamě, kde asi zemřel.
J. V. Svobodu jsme mohli často potkati. Rád při svých procházkách hovořil s lidmi. Chtěl znát jejich život. Sbíral tím sobě látku pro spisy. Profesor O. Dubský, redaktor časopisu Přítel knihy, ho řadil k Raisovi. Píše o něm, že jeho povídky jsou opravdovými perličkami, prostě, účinně a bezprostředně působící na čtenáře. Vše dýše rázovitou opravdovostí, horskou prostotou a jednoduchostí. Ve svém životě měl autor smůlu. Při své svědomitosti měl již v obsáhlém rukopise historii hlineckého kraje, který v domnění, že jej pro svou nemoc nedokončí, předal spolurodáku, prof. býv. obchodní akademie v Chrudimi, Boh. Konečnému. K dokončení historie však nedošlo, neboť suplující profesor zemřel již v mladém věku.
Literární práce byla přerušena za války, kdy v r. 1914 uvázl ve Francii. Tam totiž na svých cestách onemocněl tyfem a nesměl se do vlasti vrátiti. J.V. Svoboda oddal se s láskou studiu života a díla spisovatele a národního buditele Fr. Jaromíra Rubeše, který v jeho rodišti působil a zemřel.
J. V. Svoboda napsal dvacet čtyři spisy, z polštiny přeložil kromě toho čtyři knihy a z francouzštiny tři.
V Nuslích bylo jeho hrou "Pro slávu a lásku" otevíráno divadlo. Mnoho jeho povídek vyšlo v ruštině, slovenštině, chorvatštině, němčině a italštině. Jeho knihy uvedly ve známost hlinecký kraj, přivábily tam i mnohé malíře a turisty. I u nás se zajímal o historii každého místa.
Rádi mu věnujeme tuto vzpomínku, a to tím spíše, že dlouhá léta pobýval mezi námi, znal naše bolesti a strasti, byl jedním z těch, kteří perem připravovali lepší naše žití.

(Život Úval č. 12/1961)
B -

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Bílé Vánoce

Přijde zima, bude mráz,
Vánoce jsou tady zas.
Budou bílé, budou čisté,
dárky máme u Ježíška jisté.

Maminka nám vypráví vánoční tradice,
ale my se těšíme na cukroví nejvíce.
Obývákem provoní vánoční stromeček
a tatínek zapálí adventní věneček.

Štědrého dne dospat nemůžeme
a mamince s obědem rádi pomůžeme.
Odpoledne sněhuláka postavíme
a večer dárky rozbalíme.

Marie Sochová a Veronika Šimonová (9. B)

 

Vánoce

Už je tady zas
ten sváteční čas,
co celým domem zavoní
nejen vůní cukroví.
V létě na nebi počítáme hvězdičky,
teď za okny svíčičky.
Postavíme sněhuláka,
ať Ježíška k nám přiláká.
A až zavelí stříbrný zvoneček,
rozzáří se stromeček,
rozzáří se naše oči,
co skrývá se v tom velkém koši?
Dárky z lásky nejen pro nás,
pro tátu a mámu taky.
Tak ať máte všichni krásné
VÁNOCE!

K. Kollmanová (9. A)

 
 

P O L I C I E

Přes noc došlo palivo

Policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly šetří případ krádeže pohonných hmot, k němuž došlo v době od 7. do 8. října 2006 v průmyslové zóně v k.o. Úvaly. Přes noc kdosi rozlomil víko nádrže nákladního automobilu značky Volvo a odčerpal přibližně 400 litrů motorové nafty. Způsobená škoda byla vyčíslena na 14 000 korun.

Noviny zmizely

Zklamání čekalo obyvatele obce Horoušánky na Praze-východ, kteří si chtěli pořídit denní tisk s datem 11. října 2006. Mezi čtvrtou a sedmou hodinnou ranní se totiž kdosi vloupal do boxu na noviny a všechny výtisky odcizil. Způsobená škoda byla vyčíslena na 3 000 korun. Případ šetří policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly.

Obviněn z loupežného přepadení

Dne 31. října 2006 zahájili policisté z Prahy-východ trestní stíhání proti čtyřiačtyřicetiletému muži z Prahy, který byl obviněn z trestného činu loupeže a porušování domovní svobody. Muž je viněn z toho, že dne 15. září 2006 v 10.00 hodin v obci Úvaly přepadl třiaosmdesátiletou ženu. Poškozená se právě vracela z nákupu a vstupovala do vchodu domu, když od ní měl poškozený s nožem v ruce požadovat vydání peněz. Z nákupní tašky jí pak odcizil peněženku s hotovostí 750 korun. Vyšetřování bude probíhat na svobodě.

por. Mgr. Lenka Kubátová, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

REFORMA VE ŠKOLSTVÍ

Změny ve vzdělávání
Nový školský zákon, který platí od r. 2005, zavedl do našich škol dvoustupňové kurikulum. To znamená, že na centrální úrovni byly vymezeny obecné cíle a obsah vzdělávání pomocí tzv. rámcových vzdělávacích programů. Každá škola si na jeho základě vytváří, v souladu se svými prioritami a potřebami žáků i obce, svůj vlastní školní vzdělávací program. Zavedení dvoustupňového kurikula v podobě rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) a z nich vycházející tvorba vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP) umožňuje školám realizovat vlastní představy o po- době základního vzdělávání tak, aby co nejvíce odpovídaly měnícím se potřebám společnosti.

Příprava ŠVP na naší škole
Naše škola na tvorbě vlastního ŠVP intenzívně pracuje již druhý rok a v příštím školním roce 2007/8 podle něj zahájíme výuku v 1. a 6. třídě. Jeho tvorba nutí učitele, aby o své práci více přemýšleli, aby o ní společně diskutovali, aby si společně naplánovali, co, kdy a v jakých souvislostech do výuky zařadí, aby byla efektivní a pro žáky zajímavá i smysluplná.
Za mnohem náročnější a důležitější než vlastní sepsání ŠVP však považuji především pochopení smyslu a podstaty změn, které zavedení RVP ZV přináší. Všichni učitelé musí nejprve sami pocítit potřebu změny. Tomu pomáháme intenzivním a systematickým vzděláváním celého pedagogického sboru, které napomáhá změnit myšlení a zajeté stereotypy jednotlivců, učí je spolupracovat, pracovat v týmu, vzájemně se respektovat, respektovat své žáky i jejich rodiče a vede je k pochopení nezbytnosti pozitivních změn ve škole. Vím, že pro většinu učitelů naší školy to nejsou pojmy nové a věřím, že to již pociťují nejen žáci, ale i rodiče. Většina pedagogů již dlouho používá alternativní metody výuky a ví, jak důležité je poskytovat dětem prostor pro hledání a objevování. Pokud to jde, vyhýbají se předávání hotových poznatků a umožňují žákům, aby si je sami odvodili. Ale rezervy určitě máme každý. Někdy je velmi těžké změnit zaběhnuté stereotypy, ale rozumným učitelům je jasné, že i když je těžké naučit se pracovat jinak, nezbývá nám nic jiného, než se o to snažit. Proto oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků věnujeme velkou pozornost i nemalé finance. V oblasti vzdělávání považuji za nejefektivnější školení celého sboru současně, a proto jsme také tento školní rok zahájili dvou a půl denním školením v Nymburku na téma emoční inteligence. Většina pedagogického sboru se zúčastnila 16. - 18. listopadu školení v oblasti evaluace a autoevaluace a 1. - 2. 12. se budeme vzdělávat v týmové spolupráci, kooperativním a projektovém vyučování. Na jaře bychom rádi zahájili i vícestupňový seminář zaměřený na kritické myšlení. Podporujeme i různorodá individuální školení, která si učitelé vybírají na základě nabídky. Jsem velmi rád, že ač mnohá školení přesahují i do víkendů, zájem o ně je u většiny z nás velký. Denně se přesvědčuji, že nově získané informace se uplatňují a ověřují
v praxi a významně tak zvyšují kvalitu a efektivnost naší práce.

Co to tedy vlastně budeme vaše děti ve škole učit? Co jsou klíčové kompetence?
Zásadní změnou, kterou s sebou kurikulární reforma nese, je přechod od encyklopedických poznatků ke kompetencím. Dosud učíme děti na všech stupních škol tolik zbytečností, které nikdy nebudou potřebovat a učíme je málo z toho, co naopak potřebovat budou. A přitom zásadní změna pohledu na cíle vzdělávání a pochopení, že učivo je prostředkem k získání klíčových kompetencí, nikoli cílem, je to, co nás může posunout dopředu. Jedním z hlavních znaků změny je tedy přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji životně důležitých tzv. klíčových kompetencí. Rámcové vzdělávací programy definují klíčové kompetence jako "soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě".
Výběr klíčových kompetencí vychází z obecně sdílených představ společnosti o tom, které kompetence přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu jedince a z hodnot společností obecně přijímaných. V souladu s prioritami společnosti byly jako klíčové stanoveny tyto kompetence:
- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní.

Co je nutné, aby to opravdu fungovalo?
Jak jsem se již zmiňoval, nový systém vzdělávání je založen na aktivní účasti žáků, na jejich tvořivosti, na nových vyučovacích metodách a strategiích učitelů. Aby nový systém vzdělávání mohl začít na škole fungovat, je třeba k tomu mít i odpovídající klima (přátelskou, motivující atmosféru), vztahy (otevřené vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči apod.), ale i vybavení, prostory a další. Škola si tedy musela v prvé řadě položit otázku, zda novému obsahu a kvalitě vzdělávání budou vyhovovat její stávající podmínky, a pokud ne, co je třeba změnit. Vybavení a prostory naší školy mají celou řadu nevyřešených problémů, o nichž mluvíme již několik let (nevyhovující jídelnu, šatny, tělocvičnu, nedostatek odborných učeben, chybí vlastní prostory pro 4 oddělení družiny, zázemí pro učitele,…). Z tohoto důvodu bychom tolik uvítali plánovanou dostavbu školy, která by mnohé vyřešila.
K tvorbě školního vzdělávacího programu nelze tedy přistupovat bez podrobné analýzy podmínek školy, bez zjištění současného stavu vzdělávání, atmosféry, materiálního i personálního zabezpečení atd., ale také bez znalosti představ a plánů učitelů, žáků i rodičů. Zmapování stávající situace, definování slabých i silných stránek, příležitostí a také rizik je pro naší školu důležitým výchozím bodem při tvorbě kvalitního a perspektivního školního vzdělávacího programu. Je také nezbytným předpokladem při stanovování vzdělávacích priorit, výchovných a vzdělávacích strategií. Analýza aktuálního stavu byla tedy jedním z prvních kroků přípravy ŠVP. Ke zjištění potřebných údajů jsme využívali různé informační zdroje: např. informace z výročních či inspekčních zpráv, z různorodých dotazníků a SWOT analýzy.
Poslední obsáhlé dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli a rodiči bylo zaměřené na analýzu školního klimatu a proběhlo na naší škole v říjnu 2006 pod názvem MAPA ŠKOLY. Výsledky zatím neznáme, ale věříme, že z nich získáme hodně informací o vztazích, názorech, postojích a přáních zúčastněných, které jsou pro chod školy velmi významné.
Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen, že bez zásadní přeměny vztahů na každé škole nemůže být efektivní vzdělávání realizováno. Ve škole se všichni musí cítit dobře, jen tak mohou pracovat na své osobní maximum a podávat odpovídající výkony. To se týká žáků i učitelů. Dříve, než budeme zkoumat, zda máme kvalitní výsledky vzdělávání, musíme pro jejich dosažení vytvořit optimální podmínky. Ty spočívají především ve vytvoření bezpečného prostředí, vedení k vnitřní motivaci, poskytnutí příležitostí k rozhodování a z toho vyplývající větší odpovědnost.
Myslím si, že jsme vykročili správným směrem a všechny změny, navzdory všem překážkám, zvládneme tak, že spokojených žáků, rodičů a učitelů bude na naší škole přibývat.

Mgr. Jaroslav Březka

 

Tvoříme s podzimem

Ve středu 18. října jsme šli do školy bez aktovek s učením, zato jsme měli plné tašky a košíky materiálu, který nám poskytl sám podzim. Větve se šípky, jeřabinami, krásně zbarvené listy, mech, kůru, kaštany, žaludy, ořechy, jablka, kukuřici a mnoho dalšího. Tento den probíhalo ve třídách třetího ročníku projektové vyučování pod názvem "Tvoříme s podzimem". Cílem projektového vyučování je prolnout jedno téma všemi vyučujícími předměty, spojit teorii s praxí, dát základy týmové spolupráci.
Děti se na začátku dne rozdělily podle svého zájmu do čtyř pracovních center. Činnost byla různorodá, každý se mohl rozhodnout, kterou upřednostní. Jednotlivé třídy v ročníku si nabídku uzpůsobily podle svých možností. Vzniklo tak rozpíjení barev do klovatiny a vytvoření podzimních listů, navlékání jeřabin a šípků na drátek vytvarovaný do tvaru kolečka či srdce, modelování hub vykukujících z mechu, tvoření zvířátek z kaštanů a žaludů, skřítků, ježků, barevných draků, modelů stromů a aranžování váz. Velice efektivní bylo vytvoření krásného prostírání potištěného podzimními plody. Vyzdobili jsme nejen třídy a chodby, ale uspořádali i výstavku v přízemí školy.
Učivo o České republice jsme propojili s výtvarnou technikou otisk listů. Podle nástěnné obecné mapy ČR jsme si uvědomili, co představují barvy na mapě, kde jsou pohoří a nížiny, a otiskem listů jsme si vytvořili mapy vlastní. Ani na státní symboly jsme nezapomněli. Vlajku ČR jsme vyrobili nalepením podzimních plodů dané barvy těsně vedle sebe. Nechyběl ani zpěv české státní hymny Kde domov můj.
Velký proutěný koš se změnil v nádherného skřítka. Při jeho aranžování se využilo všech dostupných přírodních materiálů. Z výsledku jsme byli natolik nadšení, že jsme začali vymýšlet pro skřítka jméno a příběh.
Zbylé přírodniny nám posloužily jako pomůcky při znázorňování příkladů ve slovních úlohách. Procvičili jsme tak násobilku, sčítání, odčítání, porovnávání.
Zazpívali jsme si, přednesli báseň o drakovi a pokud čas dovolil, vydali jsme se i na krátkou vycházku do přírody.
Byl to hezký den, v jehož průběhu vzniklo mnoho výrobků, nápadů, zkušeností. Děti pochopily, že samy by nedokázaly tolik věcí, jako když si práci rozdělí a budou si při ní vzájemně pomáhat. Zážitkové vyučování se jeví jako velmi efektivní metoda k upevnění získaných poznatků, a proto je třeba ji využívat. Pomoc při realizaci hledáme hlavně u rodičů, kterým chceme poděkovat za snahu a vstřícnost.

Mgr. R. Chotětická, K. Pagáčová a H. Šintlerová

detail

Foto: Podzimní inspirace, foto Irena Nováková

 

O skřítkovi

Byl jeden skřítek, který žil na Moravě. Jmenoval se Lesníček. Byl strašně hodný, protože pomáhal zvířátkům. Bydlel ve vysokém dubu a měl peřinku a polštářek z mechu. Měl křeslo a hodně knih. A z knih se dozvěděl hodně zajímavostí. Dozvěděl se, že zvířátka mají v zimě hlad. Proto šel sbírat šípky, kaštany a žaludy. V lese potkal děti a své kamarády. Měl radost, že mu pomůžou.
Začala zima a zvířátka měla hlad. Tak chodila na návštěvu k Lesníčkovi a ten jim dával, co s dětmi na podzim nasbíral.
Všichni přečkali společně zimu a těšili se na jaro.

Lucie Bašová, 3. A

O skřítkovi Podzimníčkovi

Žil byl jeden skřítek, který se jmenoval Podzimníček. Byl moc hodný. Živil se kaštany, žaludy a šípky. Pomáhal zvířátkům.
Na zimu nasbíral tolik kaštanů, žaludů, bukvic, jeřabin a šípků, že se mu to ani do spížky vejít nemohlo. A začala zima. Zvířátka věděla, že jim Podzimníček pomůže, tak k němu chodila pro potravu. Mimochodem, Podzimníček nebyl ledajaký skřítek. Uměl čarovat. Ale když něco potřeboval, tak si to radši našel.
Jednou k němu přišla veverka Zrzka, že jí někdo ukradl zásoby na zimu. Podzimníček si z toho nic nedělal, dal jí nové zásoby. Zrzka zjistila, že to byl starý jezevec Eda, kdo jí zásoby vzal. Jídlo jí vystačilo na konec zimy, a tak díky Podzimníčkovi mohlo pro veverku začít nové jaro.

Veronika Urbanová, 3. A

Byl jednou jeden skřítek,
žil se zvířátky v lese,
jmenoval se Vítek.
Vítek, co sotva nohy nese.

Sbírá totiž žaludy
pro svoje milá zvířátka,
co nejsou žádné obludy
natož ořezávátka.

Jakub Šťastný, 3. A

 

Vrstevnické učení
aneb
deváťáci a druháci se učí navzájem

Při vstupu do třídy nás přivítaly hlasy ptáků, zvídavé oči malých "špuntů" s otázkou "Co tu děláte?", "Nejste nějací velcí?". Paní učitelka Jaklová nás seznámila s jejich lesní říší. Potom jsme si vylosovali naše malé spolupracovníky, navzájem se představili a dohodli si názvy skupin.
Nejdříve jsme pracovali v černobílém světě, ke stromům a keřům jsme přiřazovali jejich listy a plody (zatím pouze na papíře). S podivem jsme sledovali, že děti to docela zvládají a hlavně je to baví. Potom jsme opustili černobílý svět a šli do lesa, kde jsme vyhledávali barevné listy, určovali stromy a sbírali materiál. Na konci trasy jsme ještě naplnili květináče hlínou a mohli jsme vyrazit směrem ke škole. Děti si zasadily žaludy a teď se těší, že jim vyrostou malé doubky.
Ve škole jsme vytvořili z přírodních materiálů názorná leporela. My deváťáci jsme měli připravené tajenky a jiné úkoly, které děti úspěšně plnily. Dalším úkolem pro druháky bylo vytvořit báseň, my jsme ale naše žáčky nechtěli opustit, a tak jsme pracovali společně.
Ukázky z naší dílny:

Jsme zelené žabičky,
jmenujeme se ROSNIČKY.
Práce hodně máme,
na spolupráci vždy dbáme.
Pomáháme si vždy a všude
a jen pořádek po nás zbude.
Rosničky

Lištičky a jejich lesní říše
Lištičky a veverky
nosí modré montérky.
Pracují a dělají,
na jídlo však nedbají.
Večer chodí brzy spát,
ráno si však chtějí hrát….
Lištičky

Lotrýsek je hodný moc,
srdce na dlani má,
když ho žádáme o pomoc,
rád nám vždycky pomáhá.
Zajíčci

Přání do budoucna žáků 2. A a 9. A:
- uvítali bychom spolupráci v jiných předmětech,
- den nás bavil více než jiné dny.

Na projektu spolupracovali: žáci 2. A s paní učitelkou Jaklovou a žáci 9. A s paní učitelkou Kondelíkovou.

Postřehy zapsal Jakub Martinovský, žák 9. A

detail

Foto: Spolupráce
foto Ing. Blanka Morávková

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Poslední týden v měsíci říjnu proběhl na naší škole sběr papíru a plastových víček.
Tuto akci vyhlásil a organizoval Školní parlament. Začalo pro nás mezitřídní soutěžení na tento školní rok. Papír se vážil, plastová víčka se pouze vybírala. A všeho bylo dost. Za tři dny jsme zaplnili vstupní halu až ke stropu starým papírem a deseti pytli s plastovými víčky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Byl to pořádný hukot. Hned ráno od 7 hodin jezdila naložená auta i s vozíky k červenému vchodu a my jako mravenečci běhali sem a tam a vykládali balíky novin a časopisů. Kdo neměl zváženo, toho jsme zvážili a kila /samozřejmě papíru/ zapsali té třídě, kterou nahlásil. Nezáleželo na věku, protože při celkovém součtu se ukázalo, že mladší přinesli více papíru a zvítězili nad staršími. Bude to asi tím, že soutěž berou bojovněji a zodpovědněji. A také jsou rychlejší, než jejich starší sourozenci. Hodně jsme slyšeli: " On mi to mladší brácha / ségra všechno vzal." Také se nám moc líbila odpověď, když nebyl balík dobře svázaný, nebo se právě před námi rozpadl, že to babička nebo děda špatně svázali…….. Doufáme, že se prarodiče do příště polepší.
Za tři dny jsme sebrali celkem 14 101,7 kg papíru. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomohli svým dětem přivézt papír v jakémkoli množství do školy. Příští sběr bude na jaře a my prosíme všechny: papír vozte dobře svázaný a pokud můžete, i zvážený. Pak půjde všechno rychleji. Děkujeme a už sbírejte!

Parlament ZŠ Úvaly

detail

Sběr
foto Ing. Blanka Morávková

 

Sběr kaštanů a žaludů

Děkuji dětem, učitelům, rodičům, prarodičům i ostatním členům v rodinách, kteří se zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Paní Hyblbauerové za svědomité a pečlivé vážení a za vynikající spolupráci. Nasbírali jsme celkem 747,15 kg žaludů a 1 037 kg kaštanů.

Zdeňka Křížová

 

Žáci a učitelé ZŠ Úvaly přejí všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků.
Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v příštím roce.
 


Žáci a učitelé ZŠ Úvaly Vás zvou na
"Vánoční zpívání"
21. prosince v 17.30 hodin v kostele Panny Marie v Úvalech.
 


Vánoční přání z mateřské školy

Vážení spoluobčané,
máme tu opět předvánoční čas, čas adventní. Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nastávajícího roku chceme popřát pevné zdraví, sílu ke zvládání životních problémů a radost a pohodu po celý rok.
Děkujeme také všem svým příznivcům a sponzorům za jejich ochotu se podílet na vylepšování naší mateřské školy.

Kolektiv MŠ Kollárova

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři, v pátek 10. 11. se konala vernisáž výstavy fotografií paní Ireny Konečné a dřevořezeb pana Josefa Potěšila. Oba zastupují zralou generaci Úvaláků a je úžasné, jak dokáží ostatní lidi obohatit krásou svého pohledu na svět. Dojem z výstavy a atmosféru setkání umocnili svým hudebním doprovodem pan Miroslav Kočárník, Jonáš a Václav Kouklovi a Tomáš Neugebauer. Bylo nám tam tak nějak dobře. A co říci k vystavujícím?
Paní Irena Konečná začala fotografovat před mnoha lety. Nejprve rodinu, zahradu, když se vyrovnala s tím, že oba synové jezdí závodně na motorkách, staly se cílem jejího hledáčku silniční závody. Čas ubíhal, synové závodit přestali a paní Konečná fotila dál. Když měla náladu, když ji něco zaujalo, její fotografie byly zaměřené především na přírodu. Nefotografovala pravidelně a nezřídka se stalo, že na jednom filmu byl zasněžený smrk, jarní obloha, letní blesky i podzimní zahrádka. Stalo se, že začala fotografovat z jednoho okna z různých úhlů, v různých ročních obdobích, za různého počasí a světla proměny oblohy. V objevnosti jejího pozorování je cítit to nevysvětlitelné, ale existující tajemství přírody. Nad jejími fotografiemi se možná mnozí zastavili v té chaotické všednosti života a začali vnímat blesky světla, barevnou paletu nadčasového malíře, harmonii a variabilnost přírody, jak je dokázala zachytit duše laskavá, moudrá a vstřícná. Mnozí nechtěli ani věřit, že tyto fotografie jsou opravdu pohledem z jednoho okna. Paní Konečné lze jen popřát dobré světlo a i nadále schopnost zachytit v tisícině vteřiny tu krásu kolem.
Pan Josef Potěšil vystudoval vyšší průmyslovou školu strojní a od studií až do roku 1991 pracoval jako konstruktér lodí a technických plavidel v Libni. K řezbařině jej jako chlapce inspiroval film Kluci na řece s Jindřichem Plachtou. Jeho prvním výtvorem byl totem a pak vyřezal pro babičku sošku panenky Marie, ještě na vojně si řezbou krátil čas a pak nastala odmlka. Jak říká sochař Preclík: "Se dřevem je každý kamarád. Každý trochu jinak a každému to kamarádství přináší něco jiného. Jedni znají dřevo v souvislosti s hořením. Druzí jej povyšují za božstvo a také si jím zdobí obydlí, chalupy, chaty a zahrady. Ti jsou a la móde, další se mu pokoušejí konkurovat nebo ho vylepšují, škrabou ho, lakují a dělají samorosty, jiní dělají sochy. Pan Potěšil zažil asi všechny fáze kamarádství se dřevem, když po odmlce udělal první reliéf lodi pro kolegu v práci, dostal za něj dřevo a bylo z čeho tvořit. Začaly vznikat reliéfy a plastiky na různé motivy od květinových po figurální. Většina z nich byla dárkem jeho ženě a ta láska je z nich cítit. Krásná barva hrušňového dřeva, jemnost detailu a konečná úprava plastik a reliéfů dávají dřevu neobvyklou hladkost a poodhalují jeho tajemství. Pan Potěšil nás skutečně potěšil, průřez jeho celoživotní tvorbou mnohé návštěvníky velmi překvapil. Chtěla bych panu Potěšilovi popřát hodně zdraví, ještě spoustu inspirace a chvíle radosti nad hotovými řezbami.

Jana Pospíšilová

detail

Paní Konečná a pan Potěšil při vernisáži výstavy
foto Ing. V. Procházka

 

"Kdo umí - umí"

Prožívat radost a krásu přírody, která je bezprostředně kolem nás, prožívat radost a krásu z umění řezbářského, toto vše poskytovat sobě, rodině a svým spoluobčanům dokázali vystavovatelé paní Konečná a pan Potěšil na výstavě v MDDM v Úvalech ve dnech 10. 11. - 12. 11. 2006.
Fotografie paní Konečné jsou výsledkem vnímavosti a zachycení toho, co nás denně obklopuje - oblaka se svými obměnami, naše zajímavé okolí. Stačí, umíme-li se dívat, pozorovat, včas zmáčknout spoušť u aparátu a to paní Irena umí.
Co dodat k uměleckým řezbářským výtvorům pana Potěšila? Dojemná krása různých námětů ze světa lidí, zvířat a přírodnin. V mnoha exponátech jsem našla hlubokou symboliku - např. váza podepřená mužem a ženou, trnová koruna, čtvero ročních období atd. Autor nám ukázal precizní řezbářskou výtvarnou práci.
Na výběr umělců mezi námi má paní ředitelka MDDM šťastnou ruku.
Na zahájení této výstavy jsem zažila velice přátelskou a srdečnou atmosféru.

J. Pokorná-Mandová
(postřehy návštěvnice výstavy)

 

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Lektorka Alena Borovičková a nejmladší, leč šikovné košíkářky.
detail detail

Foto: Radek Navrátil

 

DRAKIÁDA DOMU DĚTÍ

Láďa Baše s dcerami vítězili v kategorii dětí i dospělých. Draci ve velkém povětří létali, dospělí i děti se bavili, pan Kučera pomáhal s vyvážením, radou i posuzováním, zkrátka se zadařilo. Příště přijďte zase s drakem, a pokud možno doma dělaným, na hřiště na Slovanech!

detail

Foto: Foto z Drakiády Olga Procházková

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
detail detail detail

Foto. Vítězka I. kategorie Anička Prknová a její veselé veverky
foto Alena Sismilichová
foto: Vernisáž výstavy byla hojně navštívena
foto Alena Sismilichová

 

MDDM GRATULUJE

paní Aleně Sismilichové, vedoucí tanečního oddělení a jejím svěřencům Lukáši Chvátalovi za získání dalších dvou zlatých medailí, Davidu Procházkovi za získání 1. a 3. místa a Dominiku Matulkovi za získání 3. místa v pohárových soutěžích Electric Boogie v Lomnici nad Popelkou, Vyškově a Liberci.

Jana Pospíšilová

 

Oddělení estetiky MDDM Úvaly Vás zve
1. prosince v 17 hodin na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
PRACÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH Z KERAMICKÝCH A VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ.
Na vernisáži výstavy zazní koledy v podání MARTY ŽENATÉ.
 


Městský dům dětí a mládeže vás zve 2. prosince v 10 hodin na zahradu MDDM na
ZAHÁJENÍ ADVENTU V MDDM
CO SE STALO V BETLÉMĚ?
Scénku předvede Křesťanský kroužek výtvarné a dramatické činnosti při Husově kapli v Úvalech.
 


SVATÝ JEŽÍŠKU
Pásmo s vánočními koledami
předvedou žáci ZŠ ve Škvorci.
 


VÁNOČNÍ TRHY
ČEKÁ VÁS PŘÍJEMNÝ PROGRAM
S MOŽNOSTÍ ZAKOUPIT SI DROBNÉ DÁRKY OD LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKů,
PROHLÉDNUTÍ VÝTVARNÉ VÝSTAVY,
MůŽETE SI ZAKOUPIT OBČERSTVENÍ.
 


MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
A KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ÚVALY
Vás zvou 3. prosince v 16 hodin
do sálku DPS na divadelní představení v provedení DIVADLA KAPSA
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Vstupné je 50 Kč.
 


MDDM Úvaly pořádá
5. prosince od 10 hodin v MDDM
MIKULÁŠE V MDDM
pro děti a maminky
z mateřského klubu OUVALÁČEK.
Poplatek je 40 Kč.
 


Taneční oddělení MDDM v Úvalech vás zve u příležitosti 15. výročí založení TS RYTMUS 10. 12. 2006 od 14.30 hodin do Selesiánského divadla v Praze 8 na
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Tančit budou členové TS Rytmus a děti z tanečních kroužků MDDM Úvaly.
Vstupné 100 Kč
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech pořádá 11. prosince v 17 hodin v sále DPS
VÁNOČNÍ AKADEMII
Vystoupí děti z hudebních a dramatických kroužků a nejmladší tanečníci.
 


MDDM a Kulturní komise města Úvaly zve
16. prosince v 16 hodin v sálku DPS na
PŘEDVÁNOČNÍ POETICKÁ ZASTAVENÍ
se souborem MUSICA DOLCE VITA
 


detail

Demuthová, Daniela, zpěv
Šolcová Zbyňka, harfa
Machat Jan, flétna

Soubor MUSICA DOLCE VITA, jejímž uměleckým vedoucím je flétnista a sólopikolista České filharmonie Jan Machat, se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období a ve spojení s písněmi a áriemi v podání mezzosopranistky Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů (duchovní, velikonoční, adventní, vánoční ...).
Předvánoční Poetická zastavení jsou spojením hudby mistrů (Chopin, Debusssy, Ravel...) pastorel a koled s něžnou poezií třetí členky souboru, harfenistky a básnířky Zbyňky Šolcové.
Věříme, že tento komponovaný večer hudby a poezie přinese tu pravou vánoční náladu.
 


PŘEDVÁNOČNÍ POETICKÁ ZASTAVENÍ
ÚČINKUJE: MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová - mezzosoprán
Jan Machat - flétna
Zbyňka Šolcová - harfa, autorka básní

PROGRAM:
Fryderyk CHOPIN (1810 - 1849), Variace na Rossiniho téma
Camille SAINT-SAENS (1835 - 1921), Une flute invisible
Claude DEBUSSY(1862 - 1918), Dívka s vlasy jako len, Svit luny pro sólovou harfu, Syrinx pro flétnu sólo
Maurice RAVEL (1875 - 1937), Chanson des cueilleuses de lentisques, Quel galant m´est comparable, Habanera
Josef Antonín SEELING (1710 - 1756), Pastorela Spi Ježíšku milý
Anonym, Tři italské tance pro harfu sólo
Jakub Jan RYBA (1698 -1775), Rozmilý slavíčku
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791), Andante C dur pro flétnu a harfu
Adam Václav MICHNA (cca 1600 - 1676), Dvě vánoční písně
 


Tři písně z barokních kancionálů
Směs světových a českých koled

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech děkuje za spolupráci v roce 2006 všem svým spolupracovníkům, sponzorům, zřizovateli, kolegům ze školských zařízení v Úvalech, našim příznivcům, ale hlavně dětem a rodičům.
Všem přejeme krásné Vánoce a v roce 2006 hodně zdraví a jen to dobré.

Jana Pospíšilová

 
 

S P O R T

Vážení sportovní přátelé
právě končí rok 2006, pro náš klub jeden z nejúspěšnějších v naší fotbalové historii, a tak nám už nezbývá než bilancovat.
Po letním postupu prvního mužstva do krajského přeboru Středočeské oblasti jsme s napětím očekávali začátek soutěže. Ve velice krátké letní přípravě jsme se snažili tým vhodně doplnit a do soutěže jsme vstoupili s hlavním cílem, umístění v horní polovině tabulky. Po podzimu jsme se umístili na páté příčce. Ale soutěž je nesmírně vyrovnaná a bodový rozdíl na jedenáctou příčku činí pouze tři body. Na domácím hřišti jsme jako jediní ze všech mužstev ještě neprohráli, ale problém je hra a výsledky na hřištích soupeřů.
V zimní pauze chceme mužstvo doplnit a věřím, že se dá zdravotně do pořádku dlouhodobě zraněný Michal Kaucký. Jeho góly nám moc chyběly. Na tomto místě musím také poděkovat za podporu všem našim fanouškům, kteří se opravdu stali dvanáctým hráčem úvalského týmu. A to nejen na domácím hřišti, ale i na hřištích soupeřů. Mnohokrát se stalo, že našich fandů bylo více jak domácích. Rekord padl v derby s mužstvem Čelákovic a na stadion nás přišlo podpořit 384 platících diváků. Ještě jednou všem díky. "A" mužstvo bude hrát od ledna zimní turnaj Meteoru VIII v Praze 8 Kobylisích. Kompletní rozpis turnaje je k dispozici na internetových stránkách klubu.
"B" mužstvo se drží na jedenácté příčce III. třídy okresní soutěže. Výsledky a výkony mužstva jsou značně nevyrovnané. V domácím prostředí "B" mužstvo boduje, ale velice špatnou bilanci drží na hřištích soupeřů. Zde se nám nepodařilo ani jednou vyhrát. V druhé polovině soutěže přebralo mužstvo nové trenérské duo Jan Kahuda - Josef Kovačík, které se pokusí mužstvo omladit a vylepšit dosavadní výsledky. Uvidíme na jaře, zda se začne zase vyhrávat a v tabulce poskočíme výše z momentální desáté příčky.
Po delší době jsme opět přihlásili do soutěží mužstvo dorostu. A to bylo velice příjemným překvapením, jak výsledkově, tak předvedenou hrou. Mužstvo je po podzimu na šesté příčce okresního přeboru. Škoda několika nepovedených zápasů a nedisciplinovanosti, a dorost mohl zasáhnout přímo do bojů o postupové příčky.
Žáci "A" do letošního okresního přeboru šli značně omlazeni. O to byli větším překvapením. Předvedená hra a dobré výsledky z nás dělá neustále aspiranta na postup. Žáci přezimují na čtvrté příčce.
V letošní sezóně bylo postaveno také mužstvo "B" žáků, které hraje okresní soutěž. Bohužel na okrese není žádná soutěž mladších žáků, a tak nastupujeme proti soupeřům o čtyři roky starším. Přesto se mužstvu podařilo na podzim uhrát několik bodů a po podzimu jsme skončili na osmém místě. Vedení žáků ještě v letošní sezóně bude 3. prosince pořádat Mikulášský turnaj v hale v Praze Uhříněvsi.
Do letošních soutěží jsme přihlásili jedno mužstvo přípravky. Výkony byly značně nevyrovnané a přípravka přezimuje na šesté příčce okresního přeboru. Postavení ale může být určitě lepší. V průběhu podzimu došlo k výměně na trenérském postu a momentálně je hlavním koučem Ladislav Drbohlav.
Mužstvo minipřípravky se začalo formovat teprve během podzimu a do soutěží zasáhne až příští rok.
Co nás tradičně nejvíce trápí je malý počet trenérů a jejich asistentů pro mládež. Proto budeme rádi, když bude mít někdo zájem u mládežnických mužstev pomáhat.
Ale ani v dlouhé zimní pauze nebudeme zahálet. 20. ledna pořádáme Ples fotbalistů a 10. března tradiční Karneval fotbalistů. 10. února se uskuteční valná hromada SK Úvaly, na kterou jsou všichni členové a přátelé úvalského fotbalu zváni. Musím ještě zmínit změnu adresy našich internetových stránek, o které perfektně pečuje a rychle aktualizuje Tomáš Moravec. Nová adresa je www.skuvaly.cz.
Vážení sportovní přátelé, přeji vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Děkuji všem fanouškům, hráčům, funkcionářům a sponzorům za podporu a spolupráci a věřím, že i v roce 2007 si najdete čas na návštěvu stadionu v Pařezině při zápasech našich mužstev.

Za VV SK Úvaly Josef Krutský

KONEČNÉ TABULKY PODZIM 2006

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
"A" MUŽSTVO

III. TŘÍDA PRAHA VÝCHOD
"B" MUŽSTVO

OKRESNÍ PŘEBOR PRAHA VÝCHOD
DOROST - není kompletní tabulka

OKRESNÍ PŘEBOR PRAHA VÝCHOD
ŽÁCI "A" - není kompletní tabulka

OKRESNÍ SOUTĚŽ PRAHA VÝCHOD
ŽÁCI "B"

OKRESNÍ PŘEBOR PRAHA VÝCHOD
PŘÍPRAVKA - není kompletní tabulka

 


SOBOTA 20. LEDNA 2007 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
PLES FOTBALISTŮ
HRAJE NOVÁ HUDBA - FIRMUS BOHUMILA ŠEBKA.
BOHATÁ TOMBOLA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 4. PROSINCE V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
 


V SOBOTU 10. BŘEZNA 2007
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
TRADIČNĚ HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA.
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 5. PROSINCE V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.,
REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
 


V SOBOTU 10. ÚNORA 2007 OD 14.30 HODIN
VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
V HOSPODĚ U KÁŠI NA HŘIŠTI.
SRDEČNE ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU.
 


!!! POZOR !!!
ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY
www.skuvaly.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY - AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI
ROZPIS ZIMNÍHO TURNAJE
"A" MUŽSTVA
 


PILATESOVA metoda cvičení

Cvičební metoda Josepha Pilatese je jedním z nejúčinnějších fitness programů. Tento vlastní cvičební systém je velmi příjemný a populární, naučí získat kontrolu nad vlastním tělem, sebedůvěru a koncentraci.
Vychází z východních tradic dbajících o tělesnou kondici a klidnou mysl. Soustřeďuje se na promyšlenou kontrolu a plynulost pohybu v rámci přirozeného rozsahu kloubů za pomoci dechové mechaniky plic a koncentrace na určité části těla.
Všechny základní cviky až po náročnější sestavy jsou zaměřené na posílení centra těla, tj. hluboko uložených svalů v oblasti beder, břicha a hýždí. Z tohoto centra vycházejí veškeré další pohyby končetin a celého těla.
Tento cvičební systém protahuje a rovnoměrně posiluje všechny svaly, zdokonalí a zpevní choulostivé partie, zlepší držení těla, vypadáte vyšší, štíhlejší a cítíte více energie a sebevědomí.
Pilatesova metoda může být vaším prvním programem na zlepšování kondice, může také nahradit dosavadní cvičební program nebo doplnit sportovní trénink. Tato metoda je určena pro začátečníky, pro pokročilé, jako rehabilitační cvičení i trénink vrcholových sportovců. Postupem let se tento trénink stal součástí přípravy tanečníků a je využíván jako kompenzační cvičení.
Dnes se metoda rozvíjí zejména v oblasti fitness a to z několika důvodů:
pozitivně působí na harmonii těla a mysli a člověk se jí může věnovat po celý život.

Renata a Jana

 

TJ Sokol Úvaly otevírá

novou cvičební hodinu pro ženy a dívky se zaměřením na zdravotní tělocvik - protažení, posílení, uvolnění.
Zahájení 4. ledna 2007 od 18.00 do 19.00 hodin, sokolovna Úvaly a dále pravidelně každý čtvrtek.
Další informace na tel. čísle Martina Kotrbová 736 717 937.
 


Podzim v oddílu házené Sokol Úvaly

Podzimní část soutěže 2006/07 skončila poměrně úspěšně. Dokázali jsme porážet mužstva z předních míst tabulky, bohužel jsme však ztratili body s mužstvem z chvostu soutěže. Jako jediný tým jsme též vyhráli nad vedoucím týmem z Kolína. Do vyšší soutěže postupují první dvě mužstva, nicméně pokud nedojde k přehodnocení kritérií a požadavek na odehrání domácích zápasů v hale zůstane, z finančních důvodů o postup usilovat nemůžeme.
Z hráčů zaslouží pochvalu brankář Víťa Šramota, který si po většinu zápasů udržoval vysokou úroveň a pomohl zvrátit průběh vyrovnaných zápasů v náš prospěch.
Děkujeme našim fanouškům a sponzorům za podporu a těšíme se na vaši účast během jarní sezóny, která začne koncem března příštího roku.

Richard Saidl

Tabulka Společné regionální ligy házené po podzimní části
 


Putování z Úval do Santiaga de Compostela

S Lubomírem Krupkou se známe řadu let. Podobně jako mnoho dalších lidí vím, že společně s manželkou pracují ve svém Atelieru Krupka a zabývají se uměleckými knižními vazbami. Až do nedávné doby jsem nevěděl, že se Lubomír vydal na mnohasetkilometrovou poutní cestu do města Santiago de Compostela. Jen pro osvěžení paměti: Toto město leží v severozápadním Španělsku a jeho historické památky jsou součástí světového kulturního dědictví. V roce 813 zde byly nalezeny ostatky sv. Jakuba, ve středověku bylo Santiago de Compostela jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst světa.
Lubomír Krupka absolvoval cestu před několika měsíci. Domluvil jsem se s ním na krátkém rozhovoru, který se ale poněkud protáhl, protože dojmů z cesty bylo hodně. Snad je to nejdůležitější obsaženo v následujících řádcích.
Lubomíre, kdy vlastně tento nápad vznikl?
Jednoho dne o půlnoci zazvonil telefon a ohlásil se můj kamarád. Zeptal se mě, jestli bych s ním nešel do Santiaga de Compostela. Vůbec jsem nevěděl, co to je, nebo kde to je. Podle hlasu jsem poznal, že kamarád je v alkoholovém opojení a řekl jsem mu, ať zavolá, až bude při smyslech. Jenže druhý den mi skutečně zavolal s tím, že to myslel opravdu vážně a vysvětlil mi, že je to poutní cesta do Španělska. Nakonec jsme se domluvili, že půjdeme.
Kdy jste cestu začali?
Z domova jsem vyšel 8. května přes Prahu, Kladno, Svojetín (tam jsem se setkal se svým kamarádem), pokračovali jsme společně do Kynžvartu. To trvalo 5 dní. Po přechodu do Německa začal mít kamarád velké zdravotní problémy a byli jsme nuceni cestu přerušit. Když jsme se znovu vydali na cestu, po několika dnech začal mít kamarád znovu velké zdravotní problémy a já jsem se rozhodl pokračovat v cestě sám. Má cesta vedla západním směrem až za Norimberk a dále pak jihozápadním směrem a cesta byla volena tak, aby byla pokud možno co nejhezčí, nikoliv co nejkratší. V městečku Stein jsem překročil švýcarské hranice a podél ženevských jezer jsem došel do Ženevy. Odtud jsem pokračoval již na francouzském území do města Le Puy en Velay ve střední Francii. Zde jsem zvolil tzv. francouzskou cestu nazývanou též Via Podensis. Dále pak přes pohoří La Margeride, Aubrackou planinu, Gaskoňsko, Gers, Landes, Navarru, přes Pyreneje do Španělska a dále Riochu, Kastilii, 250 km dlouhou náhorní rovinu - mesetu, Valencii, Cruz de Ferro- nejvyšší bod pouti (přes 1500 m n. m.), sedlo Ó Cebreiro do Santiaga de Compostela v Galícii. Přes Německo, Švýcarsko a Francii jsem šel podle mapy, ve Španělsku je cesta tak dobře značená, že jsem mapu nepotřeboval. Postupem času jsem zjistil, že jít sám bylo pro mě lepší, mohl jsem si zvolit tempo, které mi vyhovovalo.
Někdo si třeba představí putování tak, že půjde kousek pěšky a pak se sveze autostopem nebo vlakem. Jak to bylo v tvém případě?
Pokud někdo chce absolvovat cestu do Santiaga skutečně poctivě, tak musí jít buď pěšky, jet na kole nebo na koni. Minimální vzdálenost, kterou musí absolvovat, aby dosáhl uznání, je 100 kilometrů. Žádné jiné dopravní prostředky se nesmějí používat. Já jsem šel skutečně celou trasu pěšky. Svědkem mé poutní cesty je malá knížka v sáčkové vazbě. Když jsem přišel do nějakého místa, kde byla hospoda, ubytovna pro turisty, samoobsluha a podobně, nechával jsem si dávat do knížky razítko, a to je důkaz, že jsem v tom místě byl. Po příchodu do Santiaga jsem na základě potvrzení v knížce dostal v katedrále tzv. kredenciál, což je osvědčení, že jsem cestu absolvoval. Samozřejmě, najdou se i takoví, kteří možná ledacos ošvindlují, ale to už je u každého otázka jeho svědomí, jestli cestu pojme poctivě.
Zpátky jsem pěšky nešel, vrátil jsem se autobusem přes Paříž do Prahy.
Jak dlouho cesta trvala a kolik jsi ušel kilometrů?
Cesta mi trval 89 dní a ušel jsem přibližně 3200 kilometrů.
Jaké byly pocity v cíli cesty?
Dlouhou cestu jsem zakončil v naprosté eufórii. Poslední dva dny pršelo, ale když jsem uviděl nápis Santiago de Compostela, tak jsem byl skutečně dojat a nejenom já, že jsem v cíli. Santiago je normální město, ale katedrála se středověkým barokním průčelím je fantastická. Působí na člověka velice krásně. Je zasvěcená sv. Jakubovi, uvnitř je jeho pozlacená socha v nadživotní velikosti. Vévodí prostoru, ale není možné ji vyfotografovat nejen proto, že je v šeru, ale také proto, že se fotografovat nesmí, je to hlídáno. Socha je skutečně monumentální, lidé k ní mohou přijít po schůdkách, obejmout, políbit, říci jí, proč přišli a jakou cestou šli. V kryptě katedrály jsou uložené ostatky sv. Jakuba v krásně provedeném relikviáři. Katedrála je trojlodní, je průchozí všemi směry křížem krážem. Zajímavé je, že je pod úrovní ulice. Byl to úžasný zážitek, v katedrále jsem pobyl několik hodin.
Vraťme se ale k vlastnímu putování. Jistě bylo množství zážitků. Můžeš o některých povyprávět?
Když člověk absolvuje tak dlouhou cestu, je zážitků bezpočet. Je zajímavé, že jsem se během cesty opravdu nesetkal s nějakým špatným jednáním vůči mně. Všichni byli velice vstřícní, ať jsem se ptal na cestu, na jídlo, na cokoliv. Ze všech zemí, kterými jsem prošel, jsem se s nejpřívětivějším a nejvstřícnějším jednáním setkal u Španělů. To se mi na putování nejvíce líbilo, ta vstřícnost, kontakt s lidmi, žádná závist. Potkal jsem lidi téměř z celého světa - nejen z Evropy, ale i z Brazílie, Spojených států, Austrálie nebo Nového Zélandu.
Stravoval jsem se různě, podle toho, na co jsem měl chuť. Někdy jsem se tak trochu odbyl ovocem nebo suchým salámem, jindy jsem se pořádně najedl jako gurmán. Zhubl jsem asi o 13 kilogramů, ale nějak jsem si toho ani nevšiml. Hlavně jsem se rozhlížel kolem sebe nebo se zdržel tam, kde bylo na co koukat a naopak pospíchal tam, kde byla krajina jednotvárná.
Většinu nocí jsem spal ve volné přírodě. Sice jsem pobýval často na soukromém pozemku, ale problémy jsem neměl. Ve Španělsku jsou soukromé turistické ubytovny, obecní a ubytovny v církevní správě, tzv. refugia. Často jsou ubytováni 3 až 4 lidé pohromadě, ale někdy i 100 poutníků pohromadě, zkrátka plno až po střechu.
V refugiích je příspěvek dobrovolný a z toho, co se vybralo, udělala se skromná večeře. Například ve Vianě jsem absolvoval mši, po ní si kněz s námi popovídal, správce uvařil hrnec hrachové polévky, k tomu byl bílý chleba, pro každé 3 - 4 lidi láhev vína, zelenina, ovoce, voda. Co zbylo, se využilo na snídani. Bylo to z našich společných příspěvků, skromné, byl to nádherný zážitek.
Při tak dlouhé cestě musí jistě člověka přepadnout únava. Je možné se jí bránit?
Po ujití asi 500 kilometrů mě přepadl únavový syndrom, jak jsem to sám nazval, začala mě silně bolet noha. Později jsem zjistil, že to potkalo každého druhého poutníka a je to vyvolané námahou, zřejmě zánětem šlach. Říkal jsem si, to je konec cesty, dobelhám se do nejbližšího města, které se jmenovalo Nogaro, tam sednu na vlak a pojedu domů. Ve městě sice železnice byla, ale zrušená. Tak jsem se tam odevzdaně sesunul u kostela na lavici, najedl jsem se, ošetřil nohu a přemýšlel, co budu dělat dál, když nemůžu jít. Vstal jsem a zjistil jsem, že mě noha až zas tolik nebolí. Tak jsem v té eufórii hned vyrazil dál. Druhý den ráno se ozvala opět strašná bolest a znovu jsem si říkal - to je konec. Léčil jsem to všelijak, aspirinem, analgetiky, armaňakem, z vnějšku i zevnitř. Zjistil jsem ale, že během několika kilometrů bolest ustane a můžu celý den jít. Během několika dnů se potíže vytratily, ale jen skončily v jedné noze, začaly v druhé. Ale to už jsem věděl, jak na to. Tělo si na námahu postupně zvykne, nohy pak trochu bolí pořád stejně.
Kdy byla největší krize?
Bylo to v jedné z posledních etap, do cíle zbývalo pár set kilometrů. V jednom městečku jsem se najedl a chtěl jsem jít dál. A zjistil jsem, že už vůbec nemůžu. Zkrátka totální vyčerpání, krize. Tak jsem se odplazil do nedalekého rákosí, stan jsem stavěl asi hodinu. Vlezl jsem si do spacáku a řekl jsem si, tak tady už asi umřu. Měl pravdu pan dr. Susa, který ve své knize Ultreia, v jakémsi průvodci o putování do Santiaga uvedl, že kdo si na pouti nesáhne na smrt, tak ji nešel. V podstatě na tom něco pravdy je a zažil jsem něco podobného. Naštěstí jsem se ráno probudil, zjistil jsem, že žiju a šel jsem dál. Byla to jen krátká krize.
Můžeš vyjmout z obrovské mozaiky zážitků ještě pár střípků?
Poutník má možnost při cestě srovnávat. Zpětně si pak uvědomí, jak je naše země krásná. U nás se změní charakter krajiny po 50 kilometrech. Ve Francii nebo Španělsku se jde několik stovek kilometrů vinicemi nebo kolem lánů s obilím, pak se krajina změní na suchou oblast, kterou vystřídá např. šťavnatá Galície, nádherná země, která ale nemá hrady a další památky, na nichž by se zastavilo oko. Přechod z Francie do Španělska přes Pyreneje patřil mezi těžké etapy cesty. Toho dne jsem ušel asi 40 kilometrů, z toho 20 kilometrů stále do kopce a v mlze. Ve výšce 1 300 m se mlha rozptýlila a krajinu zalilo slunce. Nebo jindy při přechodu sedla Ó Sebreira: ušel jsem 45 kilometrů ve vedru, příkrém stoupání, převýšení bylo 800 metrů, bloudil jsem. Do sedla jsem přišel snad po čtyřech, polomrtvý. Ubytovna byla plná stejně polomrtvých poutníků, přesto se mi podařilo se vměstnat na schodiště. Dobrý životní zážitek.
V některých městech ve Francii jako by se zastavil čas. Například Conques je nádherně zachovalé středověké město. Kdyby v něm nebyly spousty turistů, tak máte dojem, že jste ve středověku. Domy, kostel, vše je zachovalé. Odtamtud se mi nechtělo, byl to pěkný zážitek.
Ve Španělsku je obrovské množství historických sakrálních i světských stavebních památek, hodně je jich ve velmi špatném stavu, časem však dojem z jednotlivých míst splývá. Mně osobně se nejvíce líbily skromné ermitáže, tj. kamenné noclehárny pro původní středověké poutníky. Zachovalo se jich poměrně hodně a některé jsou přizpůsobené pro současné poutníky. Architektura těchto staveb mě fascinovala svou půvabnou jednoduchostí.
Zážitků byly stovky, protože jsem potkával lidi se stejným cílem. Například jednoho dne se mi mimořádně dobře šlo a najednou mě někdo předešel. Byli to Francouzi, nesmírně fyzicky zdatní a ještě k tomu starší. Jeden nesl na zádech krosnu jako stodolu a v ruce tašku síťovku s jídlem. Pak jsem je dostihl, když odpočívali a předešel je. Jenže pak mě zase dostihli a to se několikrát opakovalo. Člověk o sobě začne pochybovat, zda se vůbec pohybuje kupředu.
Potkal jsem sebevědomé mladé Američany, slušně řečeno velmi dobře živené. Zlákáni vidinou poutní cesty a bez jakékoliv fyzické přípravy se vydají na pouť, ale po ujití pěti kilometrů mají puchýře na nohách a nemůžou chodit a zbytek cesty absolvovali taxíkem. Drtivá většina poutníků se však chová velmi korektně a velmi vstřícně.
Setkal jsem se cestou se starou paní, Němkou, která mi řekla, že nikoho nemá a že jde na cestě do Santiaga umřít. Při putování minete skutečně dost pomníčků těch, kteří na cestě zůstali. Stará paní šla 15 až 20 kilometrů, zjistila, že se jí fyzická kondice zlepšila, smrt se pořád nedostavovala, tak šla dál a najednou zjistila, že už nemá tak černé myšlenky a po dvou stech kilometrech mi řekla, že do cíle dojde.
Co sis domů přivezl?
Když jsem se už blížil k cíli, objevil jsem v jednom místě v široké nabídce suvenýrů granitovou sošku sv. Jakuba. Zalíbila se mi a říkal jsem si, co když ji už nikde dál neuvidím. Do Compostely potřebuji ujít ještě 160 kilometrů a tenhle kámen mám s sebou nést? Nakonec jsem se rozhodl a koupil ji. Jak jsem doma později zjistil, vážila 3,5 kg. Naštěstí nebylo nutné v závěru cesty s sebou nosit zásoby jídla kromě vody. Tak jsem donesl sošku sv. Jakuba až do Santiaga. Z cesty jsem si domů přivezl kredenciál, vandrovní knížku, sošku sv. Jakuba a spoustu fotografií. Vlastně ještě něco: celou cestu mě doprovázela rolnička, kterou jsem dostal od manželky.
Po všech zážitcích - je možné cestu z Úval do Santiaga de Compostela doporučit?
Vřele cestu doporučuji komukoliv, kdo je ochoten si tímto způsobem vyčistit hlavu, zamyslet se nad svým dosavadním způsobem života, co ještě chce v životě dokázat, na to je po cestě opravdu hodně času. Chtěl jsem poznat nevěřící lidi, chtěl jsem poznat krajinu, chtěl jsem poznat věřící lidi, chtěl jsem poznat, proč náročnou pouť jdou a ke svému překvapení jsem poznal hlavně sám sebe. Nikdy bych neuvěřil, že bych byl schopen ujít takovou vzdálenost. Cestou je čas na to o všem přemýšlet, je dost příležitostí soustředit se sám na sebe.
Měl-li by někdo zájem podobné putování jako já absolvovat, rád poskytnu cenné informace.
Lubomíre, děkuji za tento rozhovor a obdivuji tvůj sportovní výkon.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

S P O L K Y

Dne 23. 12. 2006 v 9:00 vnesou skauti a skautky z Úval světlo z Betléma do kostela Zvěstování Páně a do kaple Církve československé husitské.
Přijďte si rozsvítit svíčku či petrolejku a přineste si domů
Betlémské světlo
Rozsvítí Vám Vánoce ...
23. 12. od 9:00 v kostele a v Husově kapli nebo na náměstí Arnošta z Pardubic u stánku skautů do 11:00.
 


Dívčí oddíl Junáka Úvaly zve
maminky s dcerami a babičky s vnučkami na
Vánoční vyrábění
dne 6. 12. 2006 od 14:00 do 17:00 ve skautských klubovnách.
Přijďte si vyrobit něco hezkého do vánoční výzdoby.
Zahrajeme si i pár zábavných her!
Atmosféru naladí vánoční koledy, voňavé čaje všech druhů a ochutnávka cukroví (vlastní vítané).
Těšíme se na Vás!
Více podrobností a program na
www.skauting.cz/uvaly
 


Zprávy o 24. skautském oddíle Úvaly

Rádi bychom vás informovali o tom, jaký je náš oddíl. Tak tedy, je nás zatím šestnáct ve věku od deseti do čtrnácti let. Vede nás Ufo-Roman Zelenka, Krtek-Jakub Pečený, Higi-Jaroslav Weigl a Amorek-Jan Drahota. Vybíráme si ty nejschopnější, máme rádi přírodu, chceme, aby slova jako přátelství a čest nezůstala prázdná. Pěstujeme zdravý patriotizmus, ale zároveň bereme zřetel na mezinárodní a globální souvislosti. Od září jsme podnikli už pět výprav. Byli jsme v lomu Na Babách u Břežan, na Lichnici u Třemošnice, na kopci Plachta, v jeskyni u Klínce a také na Americe u Karlštejna. Během celého roku hrajeme hru, která se odvíjí na sopečném ostrově. Zde máme vlastní měnu a každý rozhojňuje bohatství svého města. Na výpravy chodíme zhruba každých čtrnáct dní a až bude příznivé počasí, chystáme od jara také víkendové výpravy pod stanem. Rádi bychom přijali ještě dva členy do družiny starších skautů ve věku od dvanácti do čtrnácti let, ale ani mladší neodmítneme. Naše klubovny můžete najít v ulici Pražská na Úvaláku. Něco se lze dozvědět také na www.skauting.cz/uvaly a případné dotazy rádi zodpovíme na skauti.uvaly@centrum.cz. Můžete přijít také osobně buď na střediskovou radu každý první čtvrtek v měsíci od sedmi večer, nebo přímo na družinovou schůzku, kterou mají starší kluci v úterý od pěti večer nebo mladší kluci ve čtvrtek od pěti večer. Těšíme se.

Jakub Pečený - Krtek

detail detail

Foto: Před vchodem do klinecké jeskyně
Foto: S muzikou se dobře chodí

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Nápad vznikl v roce 1986 v rakouském Linci, kde rozhlasové studio ÖRF pořádalo již několik let pro postižené děti předvánoční akci "Světlo v temnotách." Hrstka nadšených pracovníků rozhlasu a televize překonala spoustu byrokratických a praktických problémů, a tak tohoto roku poprvé byl v Jeskyni narození v Betlémě od tamního věčného světla zapálen plamen, který byl letecky přemístěn do Lince. Zde si pak lidé v budově rozhlasu připalovali své lampy, aby si Betlémské světlo odnesli pod vánoční stromek, na hřbitovy nebo je dali prostě na okno. Současně se toto světlo rozvezlo v kabinách strojvůdců po celé zemi.
Postupně se stává Betlémské světlo jako symbol narození Ježíše Krista a symbol míru viditelné i za hranicemi Rakouska. Jeho zapálení vysílá rakouská televize přímým přenosem přes satelit do celého světa. Okruh, kam světlo proniká, se rychle rozšířil do sousedních zemí. Po roce 1989 se rakouští skauti ujali jeho distribuce také do zemí bývalého východního bloku. A tak už na Vánoce minulého roku planulo na mnoha místech naší země.
Tato krásná tradice pokračuje dodnes. Na naše území se Betlémské světlo dostává po dvou liniích: přes českobudějovickou redakci Českého rozhlasu a pak po skautské cestě z Vídně do Brna a následným rozvozem díky pochopení železničářů rychlíky po celé republice.
V Úvalech si bude možno osobně převzít Betlémské světlo v římskokatolickém kostele Zvěstování Páně a také v Husově kapli Církve československé husitské, kam bude Betlémské světlo vneseno v 9.00 h. Až do 11.00 h bude možné si jej odnést také z horní části náměstí Arnošta z Pardubic, kam se skauti se světlem přemístí. Doporučujeme přinést si s sebou nějakou svíčku nebo lampu chráněnou před větrem. Obohaťte o tento krásný symbol vstup do vánočních svátků.

Jakub Pečený - Krtek

 

Rybářské závody dětí
"FABRÁK 2006"

Dne 4. 11. 2006 byly organizačním výborem místní organizace ČRS uspořádány závody dětí. I přes velmi chladné počasí se závodů zúčastnilo celkem 21 dětí, které soutěžily v tradičních dvou poločasech.
Během závodů děti ulovily celkem 31 ks ryb. Vítězem se stal Macek Jaroslav se 174 body, druhý byl Benešovský Michal se 153 body a třetí byl Benešovský Jakub se 119 body. Pro všechny úspěšné závodníky byly připraveny hodnotné ceny, které dětem předal starosta města Úval pan MUDr. Jan Šťastný.
Ihned poté i ostatní účastníci, kterým se nepodařilo umístit, si mohli vybrat z drobných cen. Závodníkům a jejich trenérům byl připraven teplý čaj a občerstvení. Ceny i občerstvení byly hrazeny z prostředků místní organizace rybářů.

vedoucí mládeže ČRS MO Úvaly Milan Turan

detail detail

Starosta města MUDr. Šťastný předal ceny úspěšným rybářům.
foto Ivana Prchalová
Rybářské závody dětí Fabrák 2006

 

Úvalský spolek akvaristů
Člen Unie akvaristů České republiky AKVA CZ
pořádá
8. VÁNOČNÍ AKVATRH v Úvalech.
Akce se koná v sobotu 16. prosince 2006 v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubicod 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu
Těšíme se na Vaši účast.
 

 

C Í R K E V

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas …

Tak zní v jedné vánoční koledě. A opět rok s rokem se sešel a my první adventní nedělí 3. prosince vstupujeme do vánočního času, který právě začíná Adventem a vrcholí samotnými Vánocemi.
Vánoce představují v západní civilizaci, kam se počítáme i my, nejrozšířenější svátek. Svým bohatým koloritem a svou neopakovatelnou atmosférou Vánoce zastiňují ostatní svátky.
I ten pro křesťany nejcennější - Velikonoce.
Pro křesťany, ale i nekřesťany, není nic známějšího, než vánoční příběh o narození Ježíše Krista. Jeho vánoční sestoupení do našeho člověčenství přineslo jedněm radost (pastýři) a nalezení cíle jejich životní poutě (mudrci, Simeon), jiným se však stalo ohrožením (Herodes) a kamenem úrazu (velekněží, zákoníci).
Podobně je tomu s Ježíšovým vstupem do našeho lidského světa. Jedněm lidem bude dnem světla, naplněním jejich naděje, ale pro jiné lidi se možná stane noční můrou, hrozivým zdefinitivněním jejich prázdného způsobu života.
Rozhodující tříbení však probíhá již v tento čas naším vztahem k Ježíšovu lidskému příběhu. Jde o to, zda se s ním ztotožňujeme nebo zda se nad ním pohoršujeme. Zda dáváme průchod pravému lidství, které jsme na něm rozpoznali, nebo jsme k němu neteční. Zda věříme v moc jeho oběti nebo zda věříme pouze sami sobě.
Boží zjevení v Ježíši Kristu není pouhým sdělením božských myšlenek, je to zjevení Božího vztahu k nám lidem, k našemu člověčenství, k našemu pravému lidství.
Kéž všichni bez rozdílu prožijeme pravou vánoční radost naplňující lidská srdce!
Pokojné, radostné a požehnané Vánoce vám všem!

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

 

Pozvánka na pořad
Ten vánoční čas dočkali jsme zas
Adventní a vánoční písně a koledy v provedení komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly a jeho hostů, sólových zpěváků
Marty Ženaté a Marka Nádeníčka.
Varhany: Mgr. Eva Nádeníčková
Řídí: Dr. Vítězslav Pokorný
Neděle 3. prosince 2006 od 14.30 hodin
v sále Církve bratrské, Pražská 477, Úvaly
(nad městským úřadem)

Dále se koncerty uskuteční:
- sobota 2. prosince 2006 od 18 hodin v kostele sv. Jiří v Hradešíně
- sobota 9. prosince 2006 od 10 hodin v sanatoriu TOPAZ a ve 14.30 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci
- neděle 10. prosince 2006 od 13 hodin v kostele Nejsvětější trojice v Českém Brodě
Na koncertě zazní po více jak dvou stoletích v premiéře i několik písní ze znovu objeveného Horeckého kancionálu z roku 1635 z Horek u Přišimas.
 


Církev československá husitská v Úvalech připravuje
Tříkrálový koncert
Pěveckého souboru AD LIBITUM z Prahy v sobotu 6. ledna 2007 v 15 hodin v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly.
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPĚVY
MARTY ŽENATÉ
TEREZY MACHAČOVÉ
MARTINA VYDRY
Neděle 24. prosince 2006 ve 21.30 hodin Husova kaple, Pražská 180, Úvaly
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Vstupné dobrovolné
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval