www.mestouvaly.cz/zivotuval 

1/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

detail

Vážení občané,
dovolte, abych v tomto krátkém příspěvku vyjádřil několik přání k novému roku 2007.
Nám občanům přeji v prvé řadě zdraví, bez kterého jsou ostatní statky druhotné. A také lásku, která dokáže oživit dobro v člověku.
Našemu městu pak přeji ještě více Divokých Billů a ještě více občanů, kterým nejsou lhostejné věci veřejné, schopných dále rozvíjet jeho kulturní zázemí, sport i turistiku.
Úřadu města přeji, aby neztratil kontakt se svými občany, aby posiloval svou vlídnou tvář - i tvář přísnou k těm, kteří porušují pravidla hry.
No - sobě přeji, abych nezklamal důvěru, kterou v této chvíli (doufám) ještě mám, aby se mi podařilo uvést v život to, o čem si myslím, že by se v našem městě mělo zrodit.

Přeji všem, opozici i koalici, juniorům, seniorům, maminkám, tatínkům, dětem i náctiletým - prostě všem občanům: příjemný rok 2007.

MUDr. Jan Šťastný
starosta města

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zprávy z jednání rady města
ze dne 27. 11. 2006

- Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání rady města.
- Schváleni byli členové letopisecké komise rady města takto: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Ing. Zdeňka Havránková.
- Byla schválena žádost Městské knihovny Úvaly o poskytnutí dotace Středočeského kraje na rok 2007 s názvem "Příjemné prostředí i v maloplošné knihovně".
- Byly schváleny odměny pro ředitele školských zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Úvaly.
- Rada města vzala na vědomí výroční zprávy za školní rok 2005/2006 (hospodářský rok 2005) základní školy a mateřských škol.
- Bylo schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 350,- Kč pro osoby starší 85 let a zdravotně postižené občany trvale žijící v Úvalech.
- Rada města se zabývala stížností na stav chodníku a uschlý strom u objektu Jiráskova 844 a uložila odboru investic zajistit nápravu.
- Rada města souhlasila se stanoviskem komise pro investice, výstavbu a komunikace rady města k oznámení záměru "Úprava pozemku parc. č. 741/2 k. ú. Tuklaty na odstavnou plochu, objekt dílny a zázemí", investor KC Trans, s.r.o., pro vydání vyjádření města pro Krajský úřad Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
- Rada města byla informována o rozpracovaných investicích z předcházejícího období.
- Radě města byly předloženy návrhy žádostí o prominutí odvodu a penále a žádost o posečkání odvodu a penále na Finanční úřad Praha-východ ve věci dotace na stavbu DPS.
- Rada města byla průběžně informována o stavu školní jídelny s kuchyní základní školy. Je odstraněna havárie původní vzduchotechniky a osazením nového výkonového radiálního ventilátoru došlo ke zlepšení pracovního prostředí v kuchyni a vně objektu byla snížena hlučnost zařízení. Probíhají další jednání ve věci provozu školní jídelny.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení žádost o převedení ztráty z roku 2005 v částce 148 405,96 Kč do rezervního fondu MŠ Kollárova 1260 z rezervního fondu, který byl vytvořen v minulých letech. Ke ztrátě v r. 2005 došlo zaplacením faktur za potraviny a plyn v r. 2005, které měly být uhrazeny v r. 2006. Jedná se o účetní operaci v účetnictví mateřské školy.
- Rada se zabývala návrhem rozpočtu na r. 2007 a úpravami rozpočtu pro r. 2006. Uložila tvůrcům zapracovat do nich připomínky, které z jednání vzešly.
- Rada města uložila pracovišti životního prostředí MěÚ prošetřit zavážení jam kolem silnice na Přišimasy, na které upozornil člen rady města p. Linhart.
 


Zprávy z jednání rady města
ze dne 4. 12. 2006

- Rada města souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2007 v objemu příjmů 72 819 348,- Kč a výdajů v objemu 72 819 348,- Kč a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu.
- Rada města rovněž souhlasila s předloženým návrhem úpravy rozpočtu na rok 2006 v objemu příjmů 91 804 651,- Kč a výdajů v objemu 91 804 651,- Kč a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení.
- Rada města byla informována o nutnosti zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a nutnosti registrace a určila vedoucí ekonomického odboru jako pracovníka k vypracování roční zprávy o výsledku finančních kontrol a k registraci na MF ČR.
- Rada města se zabývala návrhem na stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu na r. 2007. V souladu se zákonem nesmí činit roční poplatek více než 500,- Kč za osobu a rok. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit roční poplatek pro rok 2007 ve výši 492,- Kč. Skutečné náklady na jednoho obyvatele za rok 2005 pro rok 2006 činily částku 739,- Kč. Pro rok 2007 u skutečných nákladů za rok 2006 došlo k zvýšení na částku 752,- Kč.
- Radě města byl předložen návrh ceny vodného a stočného na r. 2007. Při rozhodování o výši vodného a stočného je pro město rozhodující jeho výše a dále výše nájmu, který je příjmem města a ovlivňuje příjmovou část rozpočtu. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vodné pro rok 2007 ve výši 27,33 Kč a stočné ve výši 31,23 Kč včetně DPH na nejkratší možnou dobu plynoucí ze smluvního vztahu. Rada města se zabývala i možnou změnou provozovatele a požádala o zjištění, za jakých podmínek lze smlouvu s provozovatelem vypovědět.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků města za pozemky Ing. Krutského, o kterou Ing. Krutský požádal spolu s návrhem na darování 14 pozemků (vesměs komunikace) městu. Darování pozemků pro město potřebných je vázáno na tuto směnu.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení nemovitostí a nově označených při digitalizaci v roce 2005 od společnosti MULTITEC, a.s., aby byly splněny formální náležitosti a tato koupě mohla být správně vložena do katastru nemovitostí. Původní koupě byla již schválena zastupitelstvem města v r. 2003.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na kabelizaci vedené pod povrchem dotčených pozemků 2768/1, 2862/1, 2862/5, 2669/2, 2768/5, 2669/2, 2768/5 k.ú. Úvaly u Prahy a uložila dopracovat do smlouvy zajištění stávajícího veřejného osvětlení v oblasti.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na plynové zařízení, vedené pod povrchem dotčených pozemků KN 2248/ 7, 2248/ 8. k.ú Úvaly u Prahy. V souvislosti s plynovými přípojkami se rada města též zabývala stavem komunikací po zbudování inženýrských sítí. Upozornila na to, že je třeba zásahy do komunikací kontrolovat v dostatečném předstihu před koncem záruční doby a eventuální škody reklamovat. Považuje za vhodné elektronicky zveřejňovat záruční podmínky a vyzvat občany k pomoci při kontrole, nebo do smluv zapracovávat zádržné a jistiny v rámci oprav.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SK Úvaly a městem ze stavby šaten a sociálního zařízení na pozemku města tak, aby bylo v této smlouvě zakotveno i věcné břemeno předkupního práva.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Úvaly. Vydat obecně závaznou vyhlášku - statut pro užívání znaku a vlajky města Úvaly.
- Rada města souhlasila za účelem zajištění činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Úvaly s uzavřením dodatku ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v objektu Riegerova 897.
- Rada města vzala na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor Pražská 527 k 31. 12. 2006 a uložila správnímu odboru ve spolupráci s pracovní skupinou pro rozvoj podnikatelského prostředí vypsat výběrové řízení na výše uvedené nebytové prostory za účelem provozování obchodu nebo služeb.
- Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt pro správce MŠ Kollárova.
- Rada města schválila prodloužení nájemních smluv nebytových prostor v č. p. 527 ul. Pražská u nájemců Ivy Skřičíkové na dobu určitou do 31. 12. 2008 za účelem provozování kadeřnictví a holičství, Ivany Černé na dobu určitou do 31. 12. 2008 za účelem provozování prodejny dárkových a dekoračních předmětů a Aleše Nováka na dobu určitou do 31. 12. 2007 za účelem provozování prodejny oční optiky, kontaktních čoček a provozovny optometrie se zázemím.
- Od 1. 1. 2007 se stává město Úvaly v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z - 046/06 ze dne 15. 6. 2006 poskytovatelem pečovatelské služby. Rada města proto schválila způsob jejího začlenění do struktury městského úřadu, statut pečovatelské služby, provozní řád, ceník služeb a navýšení pracovníků odboru.
- Rada města schválila členy komisí rady města takto:
 - komise životního prostředí a odpadového hospodářství - Ing. Ladislav Morávek, Dr. Vítězslav Pokorný, Miloslav Kolařík, Milan Turan, Jiří Konečný, Petr Petržílek, Petr Urban, Zbyněk Slavík,
 - komise pro strategické plánování - Ing. Renata Perglerová, Ing. arch. Martina Bredová, Josef Štěpánovský, Ing. Ivan Černý, PhDr. Ing. Jiří Bedrlík,
 - komise pro získávání dotací - Lucie Hanušková, Mgr. Petr Borecký, Ing. Helena Váňová,
- komise pro investice, výstavbu a komunikace - Josef Beneš, Josef Polák, Ing. Michal Breda, Ing. Josef Horák, Ing. Radek Netušil, Ing. Ivan Černý, Ing. Vladimír Struska, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Jan Král, Ing. Radana Marešová, Ing. František Adamčík,
- komise pro kulturu - Mgr. Monika Petržílková, Ing. Vladislav Procházka, Alena Janurová, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Zdeňka Havránková, Růžena Kroutilová, Alena Fejtová, Ing. Hana Opálková, Petra Štípalová, Petr Frýdman,
- komise pro sport a turistiku - Dana Poláková,
- komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Milan Švejnoha, Ing. Václav Šnyrch, Ing. Václav Setnička,
- komise pro rozvoj školství - Marta Teplá,
- komise pro efektivní využívání majetku města - Kateřina Vlasová, MUDr. Jan Šťastný,
- komise bytová - Ludmila Milerová,
- komise pro potřeby městských částí - Hana Němcová,
- komise pro informatiku - Ing. Marcel Breda, Josef Štěpánovský,
- komise pro dopravní obslužnost - Richard Saidl, Martin Němeček.
- Rada města souhlasila s použitím znaku města na reklamním informačním plakátu reklamní agentury KOMPAKT a s umístěním tohoto plakátu v domech vlastněných městem.
- Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zakladatelskou smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, o. p. s.

Věra Hejtíková, tajemnice MěÚ

 

Sdělení Finančního úřadu Praha-východ
 


Informace správního odboru, oddělení sociální péče

Parlament ČR schválil v březnu 2006 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který bude platit od 1. 1. 2007. Tento zákon nově stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nového?
- Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.
- Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
- Je jednotný na celém území ČR.
- Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
- Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
- Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc.
- Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb.
- Zákon napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než okamžitou peněžní pomocí.
- Každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
- Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a okamžitá mimořádná pomoc
- O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj. stejné úřady, které poskytují dosavadní dávky sociální péče (správní odbor, odd. sociální péče MěÚ Úvaly). Tyto úřady jsou povinny poskytnout informace o pomoci v hmotné nouzi v jednotlivých případech.
 


Zákon o sociálních službách

Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který změní celý systém sociálních služeb. Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou platnou před rokem 1989, která zná pouze ústavní péči a pečovatelskou službu. Všechny ostatní služby, jako například osobní asistence, azylové domy, respitní péči (komplex služeb k zabezpečení plnohodnotného života potřebných občanů) a mnohé další byly a jsou provozovány bez právní úpravy podmínek.
Novým zákonem o sociálních službách je zabezpečována pomoc osobám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace (např. z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci) nemohou obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Potřebná pomoc jim může být poskytována buď rodinným příslušníkem, nebo s přispěním terénních sociálních služeb ve vlastní domácnosti a nebo jako služba ambulantní či pobytová v zařízeních sociálních služeb. Hlavním posláním sociální služby je tedy snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném prostředí.
Zákon o sociálních službách zavádí novou dávku příspěvek na péči, která nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost (do 31. 12. 2006 výplatu zajišťuje ČSSZ spolu s důchodem občana) a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (nyní výplatu zajišťuje správní odbor, odd. sociální péče MěÚ Úvaly), o kterém bude rozhodovat a následně vyplácet obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha, nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, tel.: 221 621 111.
-Osobám, kterým je v současné době vyplácen důchod zvýšený pro bezmocnost, bude příspěvek na péči vyplacen již v lednu 2007 automaticky bez nutnosti podat novou žádost.
Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost bude náležet příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti:
částečná bezmocnost (480 Kč) - I. stupeň závislosti (2 000 Kč),
převážná bezmocnost (980 Kč) - II. stupeň závislosti (4 000 Kč),
úplná bezmocnost ( 1 800 Kč) - III. stupeň závislosti (8 000 Kč).
-Osobám, kterým je v současné době vyplácen příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, a pečované osobě náleží zvýšení důchodu pro bezmocnost, bude příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou odejmut k 31. 12. 2006 a automaticky přiznán příspěvek na péči oprávněné (pečované) osobě od 1. 1. 2007, bez nutnosti podat novou žádost.
Příjemci částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a zároveň je o něj pečováno osobou, která pobírá příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, bude náležet příspěvek ve výši II. stupně závislosti (4 000 Kč).
Příjemci převážné bezmocnosti, o kterého je pečováno osobou, která pobírá příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti (8 000 Kč).
Dětem, které jsou uznány jako dlouho-době těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti (9 000 Kč).
- Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že účast osoby na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče o osobu částečně bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006. Osoby, které pečují o osoby, jejichž nepříznivý zdravotní stav svojí závažností nedosahuje stupně závislosti II., nejsou od 1. 1. 2007 účastny důchodového a zdravotního pojištění. Osobám pečujícím ke dni 31. 12. 2006 o částečně bezmocnou osobu starší 80 let lze doporučit, aby navázaly kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení příslušnou podle místa jejich bydliště, kde jim budou poskytnuty podrobnější informace týkající se dopadů neúčasti na pojištění na jejich budoucí důchodové nároky, případně jim bude nabídnuta možnost podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2. zákona č. 155/1995 Sb. Zároveň s nimi bude vyřešena i otázka možného vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče o částečně bezmocnou osobu starší 80 let pro období do 31. 12. 2006.
 


Informace pro občany o zavedení pečovatelské služby

Krajský úřad Středočeského kraje ruší všechny poskytovatele pečovatelské služby k 31. 12. 2006. Terénní služby pro naše občany zajišťovala Pečovatelská služba Brandýs n. L. - Stará Boleslav.
Z toho důvodu Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo o převzetí role poskytovatele pečovatelské služby od 1. 1. 2007 pro občany Úval a z důvodů finančních i pro občany okolních obcí, které o tuto službu požádají a uhradí stanovenou část výdajů PS. Pokud by tak město neučinilo, Krajský úřad Středočeského kraje by pečovatelskou službu zrušil bez náhrady. Město Úvaly bude tuto službu zajišťovat od 1. 1. 2007 těm občanům Úval, kteří měli službu již zavedenou dřívějšími rozhodnutími automaticky dál (pokud nám budou včas předány podklady od Pečovatelské služby Brandýs nad Labem) na základě nově uzavřených smluv (mimo pedikúru). Ostatní občané, kteří by měli o tyto služby zájem, mohou podat žádost o zavedení služby na Správním odboru při MěÚ Úvaly nebo přímo v sídle pečovatelské služby v budově DPS Úvaly. Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodinám, kterým se narodilo více dětí současně). Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech osob, popř. v DPS Úvaly. Jedná se o služby péče o vlastní osobu, zajištění osobní hygieny, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. úklid, nákupy, pochůzky a praní a žehlení prádla. Velký zájem mezi klienty pečovatelské služby je také o pedikúru. Tato služba je dle nového zákona určena jako fakultativní (nenároková). V současné době probíhá jednání s několika pedikérkami z Úval, které by prozatím tuto službu zajišťovaly za smluvní cenu pro klienty pečovatelské služby. Prvořadým úkolem pečovatelské služby je zajistit v rámci možností občanům plnohodnotný život v domácím prostředí. Bližší informace Vám podá Jana Tesařová, vedoucí správního odboru, tel. 281 982 485 a Pavlína Frýdmanová, pracovnice správního odboru - sociálního oddělení, pověřená vedením pečovatelské služby, tel. 281 011 632, DPS, nám. Svobody 1570 (zadní vchod). Informace o poskytování nově zavedeného příspěvku na péči, který je určen na tyto služby, jsou uvedeny výše.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Na základě usnesení č. 066a/2006 z jednání rady města ze dne 4. 12. 2006 město Úvaly
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení nebytových prostor v čp. 527 Pražská ulice o velikosti 30,70 m2 prodejna a 14 m2 sklad na zboží pro provozování obchodu nebo služeb.
Písemné nabídky na pronájem prostor s navrhovanou výší nájemného a uvedením sortimentu prodeje nebo nabízených služeb s obálkou označenou "výběrové řízení 527" zasílejte na Městský úřad Úvaly, Pražská 276, Úvaly do 31. 1. 2007.
 


UPOZORNĚNÍ
Svoz komunálního odpadu v prvním lednovém týdnu proběhne takto:
pondělní svoz - v úterý 2.1.2007
úterní svoz - ve středu 3.1.2007
středeční svoz - ve čtvrtek 4.1.2007
 


Dotace Základní škole v Úvalech

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsouhlasila na svém zasedání dne 13. prosince 2006 přidělení dotace ve výši 4,5 mil. Kč na rekonstrukční práce v naší základní škole.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Výsledky průzkumu veřejného mínění v Úvalech
(1. část)

Vážení občané,
v průběhu měsíce září jsme Vás oslovili se žádostí na účasti na průzkumu veřejného mínění úvalských občanů na téma "Jak dále s Úvaly". Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak se díváte na naše město, co si myslíte o jeho rozvoji a k čemu by se mělo do budoucna při plánování rozvoje Úval přihlížet.
Z rozdaných 1620 dotazníků se nám jich vrátilo vyplněných 287, což reprezentuje cca 17,7% respondentů. Průměrná návratnost dotazníků při těchto průzkumech se pohybuje mezi 10-15%, můžeme tedy říci, že jste se průzkumu účastnili v relativně mírně nadprůměrném množství. Všem, kteří jste naše dotazníky vyplnili, ještě jednou děkujeme.
Pokud se týká struktury respondentů, tak je následující:
Poměr mužů a žen
jak dlouho žijí v Úvalech?
A jak jsou staří?
A z jakých částí města?

Hlavní okruhy průzkumu byly:
1) celková spokojenost se životem v Úvalech
2) spokojenost s činností městského úřadu a Váš zájem o záležitosti města (komunální politika)
3) spokojenost s fungováním služeb města (životní prostředí, zdravotnictví, školstí, doprava, volný čas, bezpečnost)
4) Vaše preference pro budoucí rozvoj Úval
Pojďme se nyní podívat na nejdůležitější informace, které z Vašich odpovědí vyplynuly.

Celková spokojenost se životem v Úvalech
Téma, jak se Vám v Úvalech žije se prolínalo celým dotazníkem. Samozřejmě, že každý z nás má jinou představu o tom, co je spokojený život v místě, kde bydlí. Takže, jak jste na otázku "Jaký máte názor na Úvaly? Jak se Vám v Úvalech z hlediska potřeb Vaší domácnosti žije?" odpověděli?
graf - spokojenost

Na druhou stranu, pokud byste mohli, tak by se z Úval odstěhovalo 26% z Vás, stěhovat se nechce 64% Úvaláků, 5% by se stěhovalo v rámci města a 5% zatím neví. A ve kterých čtvrtích jsou lidé nejméně spokojeni se svým životem? Dle respondentů to jsou lokality u Hodova (37%!), Výpustek a Pařezina (25%). Naopak překvapivě pouhých 7% uvádí Slovany (zde jsme s ohledem na probíhající výstavbu čekali podstatně horší skóre) a 5% Radlická čtvrť.

Pokud se týká důvodů pro případné stěhování, tak nejčastěji jste jako důvody uváděli:
Vzhled města (zchátralé budovy, zanedbanost): 35% respondentů
Nízká kvalita obchodů a služeb: 28% respondentů
Nedostatek kulturního vyžití a možnost trávení volného času: 12% respondentů
Špatné životní prostředí: 7% respondentů

Ke spokojenému životu v místě bydliště nepochybně přispívá i dopravní obslužnost. Takže jak dopadla veřejná doprava, kterou jste měli možnost hodnotit hned na dvou místech?
Vlaková obslužnost
Autobusová obslužnost

Je zřejmé, že zatímco s veřejnou vlakovou dopravou je v Úvalech spokojeno cca 86% občanů, tak u autobusové dopravy je to výrazně nižší číslo - pouhých 47%. Ještě markantnější je to při porovnání odpovědí dle lokality. Zatímco u vlakové dopravy se respondenti v názoru shodují napříč městem, u autobusové dopravy je výrazný rozdíl v odpovědích mezi respondenty v centru města (spokojenost/nespokojenost 59%/31%) a v okrajových čtvrtích - Slovany, Radlická čtvrť, Hodov atd. (spokojenost/nespokojenost 26%/68%).
Pokud se týká důvodů nespokojenosti, tak ty jsou následující:
graf - nespokojenost
Pokud se vydáme ze svého domova k autobusové zastávce, tak v průměru to máme takto daleko:
Méně než 100 metrů 6%, 101-300 metrů 41% a nad 300 metrů musí ujít 53% z nás. V oblasti dopravy nás též zajímal vztah občanů Úval k chodcům, případně zavedení opatření směřující k větší bezpečnosti automobilové dopravy a zklidnění centra města.
Zde jsou výsledky
Z hlediska chodců považují občané Úval za nebezpečné přechod přes přeložku I/12 u Dobročovické a trasu z centra města podél Jirenské. Naopak pro řidiče je považována za riskantní křižovatka u Elektromechaniky a odbočka do Smetanovy ulice za přejezdem z Pražské.

Spokojenost s činností městského úřadu a Váš zájem o záležitosti města
(komunální politika)

V této části průzkumu se objevilo několik zajímavých skutečností. Například jsou respondenti našeho průzkumu téměř půl na půl rozděleni v hodnocení práce městského úřadu a jeho úředníků. 10% respondentů zároveň uvedlo, že se setkali s požadavkem úplatku. Co je zajímavé, tak respondenti z centra města a respondenti ve věkové skupině nad 61 let se s požadavkem úplatku prakticky nesetkali, naopak u respondentů z okrajových částí města (zejména Slovany, V setých - u Hájovny) a věkové skupiny 31-60 let je toto číslo výrazně vyšší - téměř 20%!
Spokojenost s činností městského úřadu jako celku
Spokojenost se zaměstnanci městského úřadu

Občané Úval jsou rozděleni i v názoru na dostatečnost stávajícího rozsahu oficiálních úředních hodin. Zatímco 56% respondentů úřední doba vyhovuje, tak 42% respondentů je s rozsahem úřední doby nespokojeno. V této otázce se opět projevila věková stratifikace - s úřední dobou je spokojeno 72% občanů ve věkové kategorii 61 let a více, kategoriích pod 60 let je úroveň spokojenosti nižší - 39%.
Pokud se týká návrhu na rozšíření doby úředních hodin, jsou výsledky tyto:
graf - úřední hodiny

Jak jsou na tom obyvatelé Úval s informacemi o našem městě?
86% Úvaláků získává informace o tom, co se v našem městě děje ze Života Úval, 30% Úvaláků využívá k získávání informací internet. Méně populární jsou veřejná zasedání zastupitelstva, o kterých se snaží dohledat informace 11% účastníků průzkumu. Paradoxně, málo využívané jsou i informace z úřední desky - 26% respondentů. 67% dotázaných se domnívá, že pro běžného občana města je obtížné zasahovat do věcí rozvoje města, zároveň však 47% respondentů uvádí, že se ani nechtějí v těchto věcech angažovat. Pokud se týká 44% účastníků průzkumu, kteří by se angažovat chtěli, tak preferují následující způsoby:
graf - způsoby
(dokončení v příštím čísle)

za sdružení Otevřené Úvaly Monika Petržílková, Renata Perglerová, Petr Borecký

 

Krátce ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se sešlo na veřejném zasedání ve čtvrtek 14. prosince. Program jednání byl značně obsáhlý, jednání bylo konstruktivní a věcné bez dlouhých a zbytečných diskusí, přesto bylo přerušeno a pokračovalo 21. prosince.
V úvodu jednání složil slib člena zastupitelstva pan Mgr. Milan Švejnoha, jenž nahradil paní Ing. Renatu Perglerovou, která požádala o odstoupení z důvodu střetu zájmů.
Ze zprávy o činnosti vedení města, kterou přednesl starosta města pan MUDr. Šťastný, vyplynuly také některé hlavní úkoly, na něž bude muset být zaměřena pozornost. Mezi nejdůležitější patří například urychlení výstavby vodovodního přivaděče od káranského řadu do Úval, protože během tří let hrozí problémy se zásobováním pitnou vodou ve městě, a dále jednání s finančním úřadem o prominutí vrácení dotace na stavbu DPS ve výši 22,5 mil. Kč a zaplacení penále ve výši 22,5 mil. Kč. V neposlední řadě je nutné řešit problém navážky u firmy PT servis (bývalého Masného průmyslu), neboť byl možná porušen zákon o odpadech.
Zastupitelé jednali o zřízení věcného břemene mezi SK Úvaly a městem, o problematice směny pozemků mezi Ing. Krutským a městem, o úpravě rozpočtu na rok 2006 a o novém rozpočtu roku 2007. Rozpočet roku 2006 bylo nutné upravit u položek podle výše jejich čerpání, kvůli nenaplnění příjmové stránky rozpočtu z důvodu posunutí prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Plus na rok 2007, nenaplnění příjmu kvůli sporu plynoucího ze smluvního ujednání se společností Čechoslávie, z důvodu navýšení dotace od krajského úřadu nebo kvůli nákladům na likvidaci černé skládky na Slovanech. Rozpočet roku 2006 je vyrovnaný ve výši 91 494 651,- Kč. K rozpočtu roku 2007 uvedl starosta MUDr. Šťastný, že rozpočet bylo nutné sestavit novým vedením města za necelý měsíc při nutnosti hledání objektivního pohledu na potřeby Úval. S určitým omezením rozpočet odpovídá potřebám města. Bývalý starosta Ing. Černý uvedl, že Ing. Váňová provedla přípravu rozpočtu na rok 2007 velice poctivě a razantně. Rozpočty na roky 2006 a 2007 byly schváleny. Zastupitelé jednali také o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva, podpořili uzavření zakladatelské smlouvy vzniklého regionu Pošembeří, jehož je město členem a schválili vyhlášku upravující užívání znaku a vlajky města.
Důležitou položkou rozpočtu města i jeho obyvatel jsou poplatky za odpady. Přestože náklady na jednoho obyvatele každoročně rostou, podle zákona o odpadech nesmí poplatek na jednoho obyvatele převýšit ročně částku 500,- Kč. Zastupitelstvo schválilo poplatek za odpady na rok 2007 ve výši 492,- Kč, tedy stejný, jako byl v roce minulém s tím, že město bude doplácet přes 1 mil. Kč z rozpočtu. Je patrné, že bude nutné se zaměřit na systémové řešení sběru a třídění odpadu.
Pro obyvatele města je také důležité stanovení výše poplatků za vodné a stočné v roce 2007. Jednání s provozovatelem, s firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, jsou spojena s řadou nevyřešených otázek ve snižování provozních nákladů včetně možného vypovězení smlouvy. Po diskusi byla schválena cena vodného v roce 2007 ve výši 25,74 Kč/m3, cena stočného v roce 2007 bude 27,66 Kč/m3 včetně DPH.
Zastupitelstvo jednalo též o přijetí kodexu zastupitele a zaměstnance městského úřadu. Zatímco v otázce kodexu zaměstnance úřadu se většina zastupitelů zdržela hlasování, k návrhu kodexu zastupitele bylo přijato usnesení. Byl též přednesen a podpořen návrh na výběrové řízení na hlavního architekta města. Zastupitelé též věnovali pozornost otázce nedodržování povolené rychlosti vozidel na komunikacích v Úvalech a způsobu, jak donutit řidiče rychlost dodržovat. Rovněž byl projednán návrh na získání dotace v oblasti životního prostředí z operačních programů Evropské unie, tj. na vodovodní přivaděč, kanalizaci a rekonstrukce rybníků. Bylo též diskutováno o zveřejňování zápisů z jednání rady města a zastupitelstva včetně uvedení konkrétních jmen, kdo a jak hlasoval.
Těmto, ale i mnoha dalším projednávaným tématům se bude znovu a podrobněji věnovat příspěvek v únorovém vydání měsíčníku Život Úval.

Ing. Vladislav Procházka

 

REGION POŠEMBEŘÍ

Podobně jako v sousedním Podlipansku vzniká i na území Českobrodska, Úvalska, Škvorecka a částečně i Nymburska tzv. Region Pošembeří.
Dne 21.11. 2006 se v budově MěÚ v Českém Brodě uskutečnilo další z pracovních jednání partnerů Pošembeří. Kromě jiného zde bylo schváleno obsazení správní a dozorčí rady jako orgánů nezbytných k založení obecně prospěšné společnosti - Region Pošembeří, o.p.s. Založení obecně prospěšné společnosti je totiž nezbytnou podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů kraje, státu a výhledově i EU.
Region Pošembeří se připravuje na tvorbu integrované strategie uceleného území, která by měla jasně definovat hlavní cíle a priority rozvoje. Strategie území bude vycházet a čerpat z podnětů, zkušeností, informací na úrovni jednotlivých obcí. To znamená, že každý z občanů, bude-li mít zájem účastnit se místních setkání, bude moci navrhnout své představy a požadavky týkající se rozvoje obce, v níž žije.
Region Pošembeří není složen z vyškolených profesionálů, nicméně řada z nich má různé dílčí profesní zkušenosti a dovednosti pro vznik o. p. s. a její další činnost. Partneři Pošembeří (podnikatelé, činovníci spolků, zaměstnanci neziskových organizací, starostové, zastupitelé a v neposlední řadě i ostatní nadšenci), se postupně účastní vzdělávacích seminářů, konferencí, kulatých stolů a sami se učí, jak vyhledávat vhodné dotační tituly, jak zpracovávat projekty, administrovat projekty a také komunikovat s širokou veřejností. Proto Region Pošembeří zpočátku uvažuje o tzv. "měkkých projektech" typu organizování kulturních a vzdělávacích akcí, podpora rozvoje turistiky a sportu - cyklostezky a obnova původních cest apod. Řada z partnerů v nedávné době takové akce úspěšně realizovala. Mohou být tedy příkladem i inspirací pro ostatní. Právě o myšlence, inspiraci, pomoci, povzbuzení a spolupráci v rámci regionu tato práce je. Později je možné navázat na složitější a náročnější projekty.
Jednou z možností, jak načerpat nové podněty, byla účast partnerů Pošembeří na pracovně studijní cestě, organizované Středočeským krajem spolu s MAS Podlipansko, o.p.s., v druhém listopadovém týdnu do Francie.

Ing. Martina Zdražilová, předsedkyně Správní rady Region Pošembeří, o.p.s.

detail
mapka regionu Pošembeří
 


ODJEZDY A PŘÍJEZDY VLAKŮ
Platí od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007 (.PDF)

správní odbor


 

Oznámení - Změny jízdních řádů autobusů

V návaznosti na celostátní změny vlakových jízdních řádů v prosinci t.r. upravil regionální dopravce Ropid s platností od 10. 12. 2006 některé spoje autobusových linek č. 304, 484 a spoje l. 423 takto:
l. 304 - původní příjezd do Úval v 10.45 a 19.00 se mění na 10.15 a 19.30, stávající odjezd z Úval z 13.01 a 19.11 se mění na 14.01 a 19.41,
l. 484 - posun vybraných spojů o 5 min, tj. na 10.20 a 23.45,
l. 423 - dochází k posunu vybraných spojů příjezdů do Úval a odjezdů z Úval o 30 min tak, aby byla návaznost na změnu jízdních řádů vlaků ČD.
Upozorňujeme občany na tyto změny, a to s platností od 10. 12. 2006.

odbor investic

 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE ÚVALY

Z důvodu personální situace na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, která provoz gynekologické ambulance v Úvalech zajišťuje, dochází od 1. 1. 2007 ke změně ordinačních hodin takto:
Úterý: 9.00 - 14.00h
MUDr. Hana Ježková
Čtvrtek: 14.00 - 18.00h
MUDr. Hana Ježková

správní odbor

 

DIVOKEJ BILL JE ZLATÝ

Výsledky v anketě o nejpopulárnější české hudební interprety Český slavík 2006 byly vyhlášeny v sobotu 9. prosince 2006 v pražské Státní opeře. Fanoušci, příznivci a přátelé Divokého Billa v domovských Úvalech jistě s napě- tím očekávali, jak dopadne souboj v hlavní kategorii skupiny. Vždyť nominovanými matadory byly vedle našeho úvalského Divokýho Billa takové skupiny jako Čechomor, Chinaski, Kabát, Kryštof, Olympic. V letošním roce musely ale všechny skupiny ustoupit do pozadí před Divokým Billem. Poprvé v historii získali zlatého Slavíka naši úvalští Billové se ziskem 33 377 hlasů, kteří loni skončili v anketě třetí a letos již dokázali porazit své největší soupeře Kabáty a loňské vítězné Chinaski.
Srdečně vám, kluci, blahopřejeme a jen tak dál. Máme vás rádi.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

detail
foto: Část skupiny Divokej Bill po vyhlášení výsledků (Bláha, Jurač, Procházka) se zpěvákem a kytaristou Jandou ze skupiny Olympic
 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Na prahu nového roku bych rád a ze srdce poděkoval za dosavadní úspěšnou spolupráci na poli kronikářském při vyhledávání informací a shromažďování dokumentů zejména funkcionářům města a pracovníkům městského úřadu, těm bývalým i těm současným, redakci měsíčníku Život Úval, městským školským a kulturním zařízením, místním spolkům, organizacím a církvím, podnikatelům za finanční podporu Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí sponzorskými dary, občanům města, které historie Úval aktivně zajímá.
Do nového roku 2007 přeji nám všem především zdraví a radost, nový příliv entuziasmu, úspěchy, aby se nám společnými silami dařilo šířit zájem o místní historii, o památky a o životní prostředí nejen mezi žáky základní školy, ale mezi našimi občany, i těmi, kteří do Úval nově přicházejí. Šťastný nový rok!

Dr. Vítězslav Pokorný
kronikář města Úvaly a předseda o.s. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

 

Kulturní komise města Úvaly
společně s obcí baráčnickou
srdečně zve občany na
VII. městský ples,
který se koná 17. 2. 2007
v sále sokolovny.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením p. Vojtěcha. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek byl zahájen 11. 12. 2006 v městské knihovně.
 


Zájezd do divadla
Městský úřad Úvaly, kulturní komise, pořádá 23. 1. 2007 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení Barmanky.
Pro bližší informace sledujte vývěsku u městského úřadu.

A. Fejtová

 

Dva adventní koncerty

Blížící se vánoční svátky jsou většinou doprovázeny hledáním vhodných dárků pro své blízké, pečením cukroví, úklidem a dalšími aktivitami spojenými s nervozitou, aby se na nic nezapomnělo. Aby se však poezie Vánoc zcela nevytratila z našeho života a nebyla nahrazena jen hmotnými statky, je vhodné se alespoň na chvíli vrátit k jejich původnímu smyslu. Kdo nalezl chvilku času a navštívil některý kulturní pořad z prosincové nabídky, jistě učinil dobře. Vraťme se alespoň slovem a obrazem ke dvěma zajímavým pořadům.
detail

Foto: Sólistka Komorního sboru Christi Marta Ženatá
foto Ing. V. Procházka

Koncert Komorního sboru Christi Úvaly

Sbor Christi Úvaly vedený Dr. Vítězslavem Pokorným během několikaleté existence získal dobré jméno v Úvalech i okolí. Na závěr roku připravil koncert pod názvem Ten vánoční čas, dočkali jsme zas podle stejnojmenné písně. V Úvalech bylo možné si poslechnout pěvecké vystoupení sboru v neděli 3. 12. 2006 v sále Církve bratrské. Program byl sestaven z českých a moravských vánočních koled. Úplnou novinkou a premiérou po více než 300 letech byly tři písně z tzv. horeckého kancionálu, což je zpěvník z kostela v Horkách, dnes součást obce Přišimasy. Intonační jistota a vícehlasý projev jsou bezesporu základem kvality sboru, se sólovou zpěvačkou Martou Ženatou je pak koncert opravdovým zážitkem. Její jiskřivě zářící hlas při zpěvu českých a moravských koled musí zaujmout každého posluchače. Budoucí generaci zpěváků možná reprezentuje malý Marek Nádeníček, který se představil s hezky zpívanou koledou. Sbor kvalitně doprovází na klávesy Mgr. Eva Nádeníčková, která vystupuje také jako zpěvačka.
Koncertní vystoupení Komorního sboru Christi proběhla s úspěchem na začátku prosince také ve Škvorci, Hradešíně a v Českém Brodě.
detail

Komorní sbor Christi Úvaly při předvánočním koncertu v sále církve bratrské
foto Ing. V. Procházka

 

Předvánoční poetická zastavení

Pod tímto pojmenováním se uskutečnilo v sobotu 16. prosince vystoupení souboru MUSICA DOLCE VITA. V první části předvánočního koncertu obecenstvo se zaujetím vyslechlo komponované pásmo hudby impresionistů prokládané básněmi z tvorby paní Zbyňky Šolcové. Společným jmenovatelem jejích básní je cit pro život, zrcadlení osobních pocitů a především téma lásky, jak napovídají i některé názvy veršů, které za- zněly, například Když schází láska, Nekamenuj mou lásku, Tvá nebo Vrať se. Na přednesenou báseň vzápětí navázal lahodný zpěv Daniely Demuthové za doprovodu flétny Jana Machata a virtuózní hra na harfu Zbyňky Šolcové. Hudba vytvářela dojem pokračování básní dalšími slokami, stačilo jen nalézt vhodná slova. Druhá část koncertního vystoupení, složená z pastorel a koled, naladila publikum na pravou atmosféru Vánoc. Ať již to byla Seelingova pastorela Spi Ježíšku milý v podání celého souboru či sólo na harfu Zbyňky Šolcové s variacemi na známé melodie, Mozartovo Andante C-dur v podání flétnisty Jana Machata nebo pastorely Rozmilý slavíčku od Jakuba Jana Ryby, tři vánoční písně ze starých barokních kancionálů (například Děťátko se narodilo) nebo Vánoční noc od Adama Michny z Otradovic nyní známá pod názvem Chtíc aby spal, zpívané Danielou Demuthovou, to vše muselo zapůsobit na každého vnímavého člověka. Vystoupení završil závěrečný blok koled, mezi kterými nechyběly známé písně Nesem vám noviny, Slyšte slyšte, pastuškové, Jak jsi krásné neviňátko a k nimž se přidalo i obecenstvo. To si dlouhotrvajícím potleskem vyžádalo přídavek v písni Tichá noc, svatá noc.
Koncert souboru MUSICA DOLCE VITA byl patrně vyvrcholením adventního období roku 2006 ve městě. V myslích návštěvníků budou jistě dlouho doznívat verše a melodie předvánočního podvečera.

Ing. Vladislav Procházka

detail
Foto: Soubor MUSICA DOLCE VITA po vystoupení v Úvalech
foto R. Navrátil

 

Marie Majerová známá i neznámá

Jsou spisovatelé, kteří docílí slávy a uznání, ale po letech se na ně z nejrůznějších důvodů poněkud zapomíná. Jiní naopak zůstávají ve svém tvůrčím období nepochopeni a žijí v ústraní, avšak jejich dílo je oceněno až s odstupem času. K těm prvním zřejmě nyní patří i úvalská rodačka Marie Majerová. Spisovatelka získala v 1. polovině 20. století uznání za tvorbu, v níž se převážně orientovala na realistické zobrazení světa. Zážitky z dětství u ní vyvolaly silné sociální cítění s těžkým postavením proletariátu v tehdejší společnosti a to ji přivedlo k vyhraněnému politickému přesvědčení, k jehož prosazování věnovala veškeré úsilí ve druhé polovině svého života.
Skutečnost, že se Marie Majerová postupně stala svými politickými postoji nesmiřitelnou propagátorkou komunistických myšlenek a později už jen stínem původně velice dobré spisovatelky neznamená, že by měla upadnout v zapomnění. Dějiny literatury nelze přetvářet podle vlastního uvážení, ale naopak je zapotřebí minulost stále poznávat. K hledání pravdivého obrazu Marie Majerové by měla přispět výstava pod názvem Marie Majerová známá i neznámá, kterou od 26. 1. do 2. 2. 2007 pořádá v sálku DPS občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí za podpory kulturní komise města. Výstava má připomenout nejen kulturní, společenské a politické aktivity a významná literární díla spisovatelky, ale v neposlední řadě její vztah k Úvalům, který se postupně vyvíjel. Marie Majerová začala Úvaly častěji navštěvovat až od přelomu 40. a 50. let minulého století po navázání kontaktu s úvalskými divadelními ochotníky vedenými panem A. Morávkem. A nezůstalo pouze u spolupráce s úvalským divadlem. Spisovatelka zavítala do Úval na oslavy 1. máje, setkávala se s žáky základní školy, zajímala se o kulturní dění v obci. Všeobecně známý je její finanční dar věnovaný přestavbě hotelu U Nádraží na kulturní dům nebo dary tehdejší místní lidové knihovně. Cílem je vystavit také málo známé či zcela neznámé dokumenty, které se nacházejí v archivech státních institucí nebo u soukromých osob.
Výstava bude zahájena 26. 1. 2007 v 18 hodin kulturním večerem, který by měl vytvořit důstojný rámec 125. výročí narození spisovatelky a 40 let od jejího úmrtí. Součástí večera budou mimo jiné ukázky z próz, filmu Siréna a zvuková nahrávka M. Majerové z roku 1961. O spisovatelce - bojovnici za rovnoprávné postavení ženy ve společnosti a o literárním díle se zmíní paní PhDr. Anna Jonáková z fakulty sociálních věd katedry žurnalistiky Filosofické fakulty UK. Účast předběžně přislíbil také pan PhDr. Zdeněk Mahler.
Příprava výstavy byla časově i koncepčně náročná. Všichni, kteří se na výstavě podílejí, věří, že se její realizace setká se zájmem u úvalské kulturní veřejnosti.

Ing. Vladislav Procházka

 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
ve spolupráci s kulturní komisí rady města
a Městskou knihovnou v Úvalech
pořádá výstavu
u příležitosti 125. výročí narození
a 40. výročí úmrtí úvalské rodačky,
spisovatelky Marie Majerové
MARIE MAJEROVÁZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
Zahájení výstavy kulturním večerem
v pátek 26. ledna 2007 v 18 hodin
v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Výstava bude otevřena
do 2. února 2007 denně:
sobota, neděle 10 - 12 h, 14 - 17 h,
pondělí až pátek 15 - 18 h
 


VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ M. MAJEROVÉ

Rozsypaný kmín
V samém sousedství Bartošova řeznictví, v domku stejného průčelí s oválnými okny, bylo krupařství pana Řezáče. Márinka byla družná osůbka a často navštěvovala sousední krámy jako okouzlený divák všech znamenitostí, které se tu vystavovaly na podiv. Stály tu plné pytle navrch porozhrnuté, takže bylo vidět čočku i hrách, na pultě stály ošatky s krupicí, trhanými krupkami a za pultem otevřené regály moučnice, odkud voněla mouka hrubá i hladká, nulka i dvojnulka. To všechno tak krásně vonělo, že ta vůně Márinku vždy znovu lákala. Ovšem paní Řezáčová zarážela Márinku otázkou: "Co si přeješ, děvenko?" Márinka však nedovedla říci, že si přeje jen tu podívanou, a proto se snažila nějak odpovědět na tu znepokojivou otázku. Naštěstí ležela na pultě Národní politika hlavičkou navrch a Márinka se chytla toho nápisu jako záchrany. Ukázala prstem na začáteční písmeno slova politika a řekla paní Řezáčové: "Ale vy tady máte veliké P!" "Copak ty umíš číst?" divila se krupařka.
Márinka ovšem zavrtěla hlavou a řekla vzdorovitě: "Neumím, ale P už znám."
Třetí v řadě krámů byl krám pana Fereše. Pan Fereš byl venkovský kupec, který měl na skladě kdeco, od bičišťat až k sladkému dřevu. Tehdy bylo na venkově velmi málo hotových peněz. Lidé se živili hlavně tím, co jim poskytovala pole, a ke kupci se chodilo leda pro koření na zabijačku, pro cukr a petrolej.
Pan Fereš byl obchodník velmi solidní, svých zákazníků si vážil, a protože znal nedostatek peněz drobných venkovských lidí, rád jim poskytoval menší množství zboží na úvěr. Nevedl o tom žádné zápisy, jeho zákazníci nebrali zboží na knížku, ale psali své dluhy na dveře, na šuplata, "na futro". Platili je pak příležitostně, důvěra byla vzájemná. Často se stalo, že byli lidé na poli nebo byla hospodyně příliš zaměstnaná a posílala na nákup děti.
Jednou tak přiběhla k Ferešovům Bartošova Márinka pro kmín. Běžela ovšem a kůzlátko za ní. U Ferešů byla klika velmi vysoko a Márinka na ni nedosáhla. Pan Fereš viděl skrze sklo krámských dveří, že se kozlíček chystá drcnout do kliky, i zastrachoval se o skleněnou výplň dveří. Honem otevřel, odvážil Márince za dva krejcary kmín a začal hned vážit pro příštího zákazníka kávu a vyvažoval tak přesně, že rozpůlil poslední zrnko kávy a jednu polovičku ještě zachránil pro sebe. Bylť pan Fereš šetrný, ale poctivý a vesměs ho pokládali za solidního obchodníka.
Mezitím Márinka capkala s kornoutkem kmínu vysoko ve zdvižené ruce. Kůzlátko se patrně domnívalo, že je výzva ke hraní, a vyskočilo ke kornoutku tak prudce, že vyrazilo děvčátku nákup z ruky a kmín se rozsypal do bláta. I zaplakala malá poselkyně tak žalostně, že se ustrnulo kupecké srdce a pan Fereš znova navážil za dva krejcary kmínu, utřel Márince slzičky a povzbuzoval ji domluvou, aby doma nic neříkala o svém neštěstí, že nebude ten kmín dvakrát počítat. To byla příhoda pro pana Fereše tak nezvyklá, že se o ní dlouho vypravovalo.

B
(Život Úval č. 2/1961)

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Zdravotní středisko

Stavba střediska dostala prozatímní lepenkové zastřešení. To proto, že nebylo dodáno potřebné množství eternitové krytiny.
Na stavbě byl vykonán kus práce, i když jsme se setkávali stále s potížemi zejména v zajišťování materiálu.
Zajisté naše čtenáře budou zajímat některá čísla. Na stavbě bylo zatím odpracováno 17 630 brigádnických hodin a tyto hodiny odpracovalo 510 občanů. Dosud se ke svému závazku nepřihlásilo 1 020 občanů, kteří si upsali 46 517 hodin. Současný přehled ukazuje, že občané mají značné rozdíly v odpracovaných hodinách. Dva brigádníci mají prvenství se 771 hodinou, dalších 18 občanů má v průměru po 87 hodinách, jinak připadá až dosud na jednoho brigádníka průměrně 35 hodin.
Jsme přesvědčeni, že v letošním roce můžeme stavbu odevzdat svému účelu. Je to úkol splnitelný, jestliže i těch 1 020 občanů, kteří během dvou let nenašli ve svém programu volný den, poctivě se vyrovná se svým závazkem.
Zařaďte ke svému podpisu na závazku i úměrnou práci a uvažte, zda slavnostní zahájení budete sledovat se svými dětmi a přáteli jako aktivní budovatelé, či zda tuto událost přejdete s nesprávnými pocity člověka, který není čestně vyrovnán.
V novém roce děkujeme všem, kteří podle svých sil při výstavbě pomohli a věříme, že letošní pomoc umožní včasné splnění všem prospěšného úkolu.

Ing. Klíma
(Život Úval č. 1/1962)

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Dopravu v Praze spasí vlaky

Železnice zatím jakoby Prahu přehlížela. Jejím jediným vytčeným cílem byly zastávky a stanice za hranicí města. Přitom počet lidí, kteří denně využijí vlak v rámci Prahy, je více než 70 tisíc. Vše se má ale změnit. Kompletní rekonstrukcí projdou všechny hlavní a část vedlejších tratí na území hlavního města a přibude 8 nových vlakových stanic.
Po přestavbě bude mít Praha čtrnáct linek příměstské železnice a čtyři spěšné meziregionální. Kompletně dostaveno má být v roce 2015.
Klíčem ke změně je dokončení v současnosti budovaného nového spojení. Což je v zásadě velkokapacitní propojení Hlavního a Masarykova nádraží se stanicemi Libeň a Vysočany. "Oproti dnešku, kdy jezdí vlaky z Hlavního nádraží směrem na Kolín pouze po jediné koleji, jde o výraznou změnu," píše se ve zprávě, kterou k Evropskému týdnu mobility vydaly společně hlavní město Praha, České dráhy a Ropid jako organizátor dopravy ve městě. Výstavba nového spojení, které má být hotovo v roce 2008, poskytne příměstské dopravě zcela nové možnosti. Zřídí se nové linky příměstské dopravy, které povedou napříč Prahou. Takové mají vzniknout dvě. První spojí Milovice, Lysou nad Labem a Čelákovice přes centrum Prahy s Říčany a Strančicemi, druhá pak Nymburk, Poříčany, Český Brod a Úvaly opět přes pražské hlavní nádraží s Černošicemi, Dobřichovicemi a Řevnicemi. Intervaly na těchto tratích budou ve špičkách pracovního dne 15 minut. Stejného intervalu se dočkají i cestující z Kralup a Kladna.
Zřídit se má i osm nových železničních zastávek. Do dvou let to budou zastávky Podbaba a Rajská zahrada, poté i Kačerov, Eden, Malešice, Zahradní město, Vyšehrad a Holešovice-Bubny. Stanice Vyšehrad ovšem nevyužije svou nynější chátrající historickou budovu, ale bude posunuta dále k Nuslím. Na všechny příměstské linky mají být postupně nasazeny nové moderní klimatizované soupravy 471 City Elefant, nabízející cestujícím kromě první třídy i možnost přepravy kol a invalidních vozíků. Úplným začleněním železnice do pražské městské dopravy se cestujícím v Praze výrazně zkrátí doba cestování.

Josef Kolina
(Lidové noviny, 27. 11. 2006)

 

Mistr světa tančí i v koupelně

Vypadá to jako křeč po zásahu elektrického proudu, míní leckterý divák, který poprvé spatří tanec electric boogie. Zasvěcení ovšem vědí své. Vytvořit efektní číslo s iluzí trhavého pohybu robota nebo třeba vln procházejících tělem dá fušku.
I když se může zdát, že některým tanečníkům jde vše samo. Jako desetiletému Lukáši Chvátalovi, který trénuje v úvalském domě dětí. Letos se stal mistrem republiky, z Finska přivezl titul mistra Evropy a z Německa mistra světa. A to má zkoušky pouze jednou týdně! "Ale pohyby si vymýšlí a zkouší pořád - třeba i při čištění zubů," prozrazuje maminka Jitka Charvátová.
Než předloni v únoru Lukáš přišel na první trénink, o electric boogie nikdy neslyšel. "Chtěl jsem dělat rokenrol. Ale byly tam samé holky a zvrhlo se to na disko," vzpomíná, proč z kroužku odešel. A pak mamince někdo poradil, aby se zašli podívat na zkoušku tohoto tance. "Lukáš se nadchnul, já zhrozila," usmívá se Jitka Charvátová. Ona i tatínek ale Lukáše podporují, vozí ho na soutěže a pomáhají i s úpravou zevnějšku. Před výstupem totiž nestačí převléci se do blyštivého kostýmu, ale je třeba nagelovat vlasy, nastříkat ruce i boty nastříbrno, někdy i namalovat obličej. Rozhodně ale neplatí, že rodina, která má ještě patnáctiletého syna a čtyřletou dceru, všechno podřizuje Lukášovu úspěchu v tancování. Vždyť on sám má zájmů podstatně víc. "Dohromady sedm kroužků. Chodím na ruční práce, angličtinu, florbal, počítač, electric boogie a plavání. Teď mi ještě přibyl break dance - i v tom bych chtěl být dobrý," vypočítává Lukáš. "A to jsme ještě před čtrnácti dny zrušili fotbal," podotýká maminka.

(HOL)
(Kolínský deník, 29. 11. 2006)

 
 

P O L I C I E

Z fotbalového hřiště odcizili travní sekačku

Policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly pátrají po pachateli, který se v době od 1. do 2. října 2006 vloupal do garáže na pozemku fotbalového hřiště v obci Jirny. Zloděj si odnesl travní sekačku, křovinořez a další věci. Způsobená škoda je odhadována na 200.000 korun.
 


Automobil se našel

Dne 13. listopadu byl na polní cestě v k.o. Horoušany nalezen odstavený osobní automobil značky Ford Escort. Automobil byl ve značně poškozeném stavu, částečně rozebraný. Lustrací v policejní evidenci bylo zjištěno, že vozidlo je hlášeno jako odcizené. K jeho krádeži mělo dojít dne 11. listopadu 2006 v obci Květnice.
Nalezené vozidlo bylo předáno majiteli. Způsobená škoda byla vyčíslena na 23.000 korun. Případem se zabývají policisté Obvodního oddělení PČR Úvaly.

por. Mgr. Lenka Kubátová
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

 
 

Š K O L S T V Í

Jak to chodí ve škole

Zveme budoucí školáky a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se koná 16. ledna 2007. V průběhu první a druhé vyučovací hodiny (7.55 - 8.40h, 8.50 - 9.35h) mohou navštívit výuku v prvních a druhých třídách. Děti uvidí, jak to chodí ve škole, mohou se zapojit do výuky ve třídě. Těšíme se na Vás.

Ing. Blanka Morávková

Základní škola Úvaly, okres Praha východ
náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
tel.: 281 981 974, 281 981 946, zsuvalypv@iol.cz
www.zsuvaly.cz


Zápis do 1. ročníků Základní školy Úvaly
pro školní rok 2007/2008 se koná 19. ledna od 12.00 hodin.

K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, platný občanský průkaz.
Děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou pozvány na určitou hodinu.
V případě onemocnění dítěte je možné využít náhradní termín zápisu 9. února 2006 od 12 hodin.

Mgr. Jaroslav Březka, ředitel ZŠ Úvaly

 

REGIONEM PO SPIRÁLE ČASU

Dne 1. prosince 2006 se uskutečnila v budově ZŠ Úvaly 1. vernisáž dětských prací. Tato výstava byla v rámci projektu "Regionem po spirále času", jehož garantem je Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín.
Něco málo k tomuto projektu.
Slavnostní zahájení proběhlo 9. 9. 2006 Hradešínským procesím ke sv. Donátu, kterého se většina z nás zúčastnila. Další etapa projektu je dlouhodobější - celoroční v invencích školního roku 2006/2007. Jde o postupné plnění úkolů dětmi a žáky mateřských a základních škol na dané téma, které bylo dopředu připraveno organizátorem a partnery projektu. Následuje průběžná prezentace výsledků projektu. detail
První prezentace proběhla na téma "Historické objekty, v nichž žili slavní lidé, a významné stavby v našem okolí". Tohoto tematického celku se zúčastnili MŠ Tismice, MŠ Škvorec, MŠ Přišimasy, ZŠ Škvorec a samozřejmě ZŠ Úvaly, která nám poskytla prostory pro výstavu těchto nádherných prací. Děkujeme panu řediteli ZŠ Úvaly Jaroslavu Březkovi.
Velký dík patří také sponzorům, kteří nám poskytli ceny pro odměnění těch nejzdařilejších prací. Jsou to paní Hana Daňková za Globál Čestlice a manželé Bártů z Hradešína.
Na vyhodnocování se podílela tříčlenná porota v obsazení Hana Korbelová, koordinátorka projektu, Petra Kopecká z historického hlediska a Miloslava Semrádová z estetického hlediska. Za porotu mohu prohlásit, že to nebyla jednoduchá práce, neboť všechny práce byly zajímavé, krásné, nápadité a originální. Všem, kteří se do prvního kola projektu zapojili, moc děkujeme.
Na prvním místě se v kategorii mateřských škol umístila MŠ Škvorec. Cenu si převzala paní ředitelka Marta Vykouřilová. Na prvním místě v kategorii prvního stupně základních škol se umístila 5.C ze ZŠ Úvaly. Cenu si pro své děti převzala třídní učitelka Veronika Lancová. V kategorii druhého stupně byla udělena dvě první místa. Cenu obdrželi žáci Literárního semináře 8. ročníku ZŠ Úvaly a Lucie Vodenková, žákyně 9. ročníku ZŠ Škvorec. Blahopřejeme.

Hana Korbelová, koordinátorka projektu

detail

foto: Výstava projektu Regionem ve spirále času

 

Den Národního obrození

Dne 15. 11. měla naše třída 5.C projektový den s tématikou Národní obrození.
Převlékli jsme se do šatů z té doby.
O matematice jsme vymýšleli nová slova, počítali zvířata a kreslili krajky. Další hodinu jsme měli vyzdobit lunety pro Národní divadlo. Třetí hodinu jsme cvičili pod vedením Miroslava Tyrše ve spolku Sokol, který má heslo: "Ve zdravém těle zdravý duch!". Se spolkem Hlahol jsme zpívali oblíbenou píseň Kde domov můj ze hry Fidlovačka od J. K. Tyla, která se stala později českou národní hymnou. Dále jsme přepisovali recepty M. D. Rettigové ze staré češtiny do naší modernější a nám srozumitelnější. A nakonec jsme si povídali o Boženě Němcové.
Tento den se nám velmi líbil a už se těšíme na další projektový den.
Více fotografií naleznete na www.zsuvaly.cz

Za 5.C
PAVLA, LENKA, LUKÁŠ, LIBOR, KVĚTA, MARKÉTA A BÁRA K.

detail

Foto: Děti se převlékly do šatů z 19. století

 

Návštěva z pekel

Každým rokem přicházejí na naši školu Mikuláš, anděl a čert, aby navštívili všechny třídy prvního stupně. Žáci devátých tříd se 5. prosince proměnili v Mikuláše, anděly a bandu běsnících čertů. Ten den byl pro nás velkým zážitkem. Uvolnili jsme se, zapomněli na učení a pěkně jsme si "zařádili". Ve třídách se učilo podle čertovských pravidel, 1 + 1 se najednou rovnalo 11, čerti zavedli pekelnou násobilku, změnili pravopis podle Luciferského řádu a jejich největším přáním bylo podívat se do naší staré školní kotelny a pořádně všem zatopit.
Na první dojem jsme vypadali opravdu pekelně, ale ve škole jsou nebojácné a odvážné děti, které dovedly pokládat čertům záludné otázky: ,,Čerte, proč máš rohy? Proč máš řetěz? A proč máš brejle, dyť čerti přece nenosej brejle?!"
Někteří žáci, převlečeni za čerty, se konečně mohli projevit ve své skutečné podobě a aspoň jednou do roka mohli beztrestně a svobodně dělat ve škole opravdové peklo.
Některé děti po návratu ze školy mohly na otázku:"Tak co bylo dneska ve škole?" po pravdě odpovědět "děsný peklo".

za pekelníky M. Semrádová, 9.B

detail detail

foto: Čertovská návštěva ve třídě
foto Ing. B. Morávková
foto: Čerti už našli jednu oběť.

 

4. B vyhrála 1. cenu

Jsem rodičem dětí ze třídy 4. B, kde třídní učitelkou je pí Mgr. Alice Lorencová. Na podzim minulého roku se díky ní třída účastnila soutěže o nejhezčí vánoční hvězdu, kterou pořádal Europark Štěrboholy.
Děti se pod jejím vedením vyrábění intenzivně věnovaly po několik dní a výsledkem bylo 5 variant hvězd.
Rodiče a ostatní třídy pak hlasovali pro tu "nej". Hvězdy všech přihlášených tříd pak visely v prostorách nákupního střediska Europark.
Dne 3. prosince 2006 se konalo vyhlášení výsledků a naše třída se vyhlášení přímo účastnila.
A výsledek?
4. B Základní školy Úvaly vyhrála 1. cenu - týdenní zájezd pro celou třídu do rakouských Alp.
A proč to píšu? Chtěla bych (zcela jistě i jménem ostatních rodičů) veřejně vyjádřit nesmírný dík paní učitelce Lorencové, která nelituje ani volného času, aby se mohla své třídě věnovat a aby dětem připravila akce nad rámec školního vyučování.
Takže ještě jednou - paní učitelko, DĚKUJEME.

Ing. Jana Horová

 

Hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemné tolerance Vám do nového roku 2007
přejí děti a kolektiv MŠ Pražská 525, Úvaly.
 


Předvánoční pořady MDDM

Přelom listopadu a prosince v městském domě dětí a mládeže proběhl ve znamení příprav a zahájení Adventu. Přestože bylo venku sychravé počasí, uvnitř byla jako vždy připravena prohřátá atmosféra.

Velký svět malých věcí

Výstavu pod tímto názvem v galerii MDDM připravila ve dnech 24. - 26. 11. 2006 trojice mladých výtvarníků. Jiřina Černíková a Radek Navrátil představili makrofotografie přírody. Při pohledu na snímky si lze uvědomit, že teprve fotografie zblízka umožní poznat detaily, které jinak zůstávají očím ukryty. Neustálé hledání záběru, kompozice snímku a volba vhodného světla umožní získat netušené záběry rostlin a jejich květů. Výsledné fotografie jistě diváky zaujaly. Radek Navrátil vystavoval už poněkolikáté a pokaždé je patrný kvalitativní posun a tvůrčí zrání. Vhodným doplňkem výstavy byly keramické práce Lucie Tučkové. Lucie v létě roku 2006 strávila dva měsíce ve Francii, v městečku Saint Quentin, kde v rámci evropského keramického festivalu představila své práce. O několik měsíců později jsme mohli obdivovat její keramické výrobky i v Úvalech. Společným znakem keramických exponátů jsou nápaditost a vkusné provedení. Kromě toho se Lucie Tučková věnuje malbě na hedvábí. Několik ukázek této malby se zaujetím prohlížely především návštěvnice výstavy.
Výstava byla zahájena vernisáží, v jejímž úvodu promluvila o výtvarnících paní Hana Švehlová. Program zpestřil Jan Kolář hrou na trubku a paní Hana Hoblíková s Rachel Hoblíkovou zahrály na housle a flétnu. Byla to jedna z mnoha výstav, na níž se mohli setkat lidé se stejnými zájmy.

detail

foto: Jiřina Černíková, Radek Navrátil a Lucie Tučková při zahájení výstavy Velký svět malých věcí
foto Ing. V. Procházka

Vánoční výstava
O několik dní později, v pátek 1. 12. 2006, uspořádalo oddělení estetiky městského domu dětí a mládeže Vánoční výstavu prací dětí a dospělých z keramických a výtvarných kroužků. Návštěvníky přivítala provoněná galérie, která navodila atmosféru blížících se svátků na závěru roku. Malí výtvarníci i dospělí měli možnost ukázat veřejnosti výsledky svého snažení. A bylo se na co dívat! Nepřeberné množství drobných výrobků z keramiky nebo spousta malovaných obrázků svědčily o fantazii tvůrců a nikdy nekončícím hledání nového námětu nebo jeho provedení. Někdy to byly první zdařilé pokusy, jindy pak práce, za kterou by se nemusel stydět ani profesionál (i když u některých profesionálů máme občas dojem, zdali to není začátečník). Výsledky aktivně stráveného času a cílevědomé práce domu dětí nebyly na této výstavě předvedeny poprvé, ale navazovaly na dlouhodobou koncepci a za to patří jen slova uznání.
Při zahájení výstavy zazněly koledy v podání Marty Ženaté a malého Marka Nádeníčka za hudebního doprovodu paní Mgr. Evy Nádeníčkové a vtiskly večeru neopakovatelnou náladu. Škoda jen, že se zahájení výstavy nezúčastnilo více autorů. Snad tedy příště.

detail

foto. Každý exponát Vánoční výstavy byl v centru pozornosti

 

Zahájení adventu v MDDM a vánoční trhy

Na příští den, sobotu 2. 12. 2006, byl u domu dětí připraven příjemný program spojený se zahájením adventu. Děti z kroužku křesťanské výchovy při Husově kapli v Úvalech zahrály scénku Co se stalo v Betlémě a společně s dětmi ze Základní školy ve Škvorci bylo připraveno pásmo koled a básniček pod názvem Svatý Ježíšku. Scénky a pásmo nastudovala paní učitelka Mgr. Jitka Pokorná společně s paní učitelkou Kosobudovou. Dětem se podařilo vyjádřit tu pravou duchovní podstatu Vánoc. Po zhlédnutí pořadu bylo možné využít nabídky na malém předvánočním trhu a zakoupit vhodný dárek.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail

foto: Děti přednášejí pásmo koled a básniček.
foto: Diváci sledovali pořad se zájmem. foto R. Navrátil
foto: Krásný živý Betlém

detail detail detail

Foto: 3. 12. 2006 v sále DPS zahrál Divadelní soubor Kapsa představení PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU.
Foto: Do mateřského klubu Ouvaláček zavítal k velké radosti dětí i dospělých Mikuláš s andělem a čertem. Bylo opravdu veselo.
Foto: Turisťáček Olči Procházkové si v prosinci užíval na Karlštejně. Betlémy i voskové figuríny, stejně tak i dobré cukroví a milosrdné počasí přispěly k dobré náladě.

Děkuji školnímu sboru ZŠ ve Škvorci, který pod vedením pí Mgr. Jitky Pokorné zahájil svým vystoupením spolu s dětmi z dramatického kroužku při Husově kapli Advent v Úvalech, dětem z kroužku Aleny Sismilichové za krásný živý Betlém, prodejcům za pěkné výrobky lidové tvorby, manželům Frýdmanovým za chutné občerstvení, Olince Procházkové, Báře Opelkové a Evě Šubrtové za pomoc při organizaci, Radkovi Navrátilovi za fotografie a návštěvníkům za přízeň.
O ostatních akcích v prosinci vás budeme informovat v příštím čísle Života Úval.

Na shledanou se těší Jana Pospíšilová

 

Anglický klub Úvaly

Vznikl jako volné pokračování anglického prázdninového tábora, který má v Úvalech již šestiletou tradici a jehož zakladatelé a organizátoři jsou Kelsie a John Mullenovi, kteří se snaží dětem zpestřit zajímavou formou výuku angličtiny a současně přiblížit základy křesťanství.
Členové Anglického klubu se schází každou první sobotu v měsíci dopoledne a příští setkání bude v sokolovně. Podobně jako v létě je pro děti připraven bohatý program her, soutěží, děti se naučí nová slovíčka a setkají se s anglickými rodilými mluvčími, které znají z léta. Anglický klub Úvaly je určen dětem školou povinným a mohou se jej zúčastnit i děti, které s angličtinou teprve začínají, protože rodilým mluvčím pomáhají tlumočníci. Při prosincovém setkání byly děti rozděleny na tři skupiny a plnily různé úkoly - například spaly na neobvyklém místě, či měly za úkol vyfotografovat divoká zvířata. Po vyhlášení vítězů následovala tombola. Všechny, kteří mají zájem se pestrého programu zúčastnit, zveme na příští setkání v sobotu 6. ledna 2007.

Lucka Trávníčková

detail detail

foto: Spaní na neobvyklém místě.
foto: Děti s napětím sledují slosování při tombole.

 

Setkání účastníků "Anglického klubu Úvaly"

Kdy: v sobotu 6. ledna 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry - prostě prima zábava
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 

 

S P O L K Y

Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Úvaly
přeje všem svým členům do nového roku dobré zdraví, spokojenost a úspěch všeho konání.

za výbor Loskot

 

Výstava holubů, králíků a drůbeže

Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly pořádá ve dnech 20. - 21. 1. 2007 okresní soutěžní výstavu holubů a místní výstavu králíků a drůbeže. Proběhne soutěž o pohár města Úval a soutěž mladých chovatelů ve všech odbornostech. Otevřeno bude v sobotu 20. 1. 2007 od 8.00 do 17.00 hodin a v neděli 21. 1. 2007 od 8.00 do 11.00 hodin. K návštěvě srdečně zvou členové základní organizace Úvaly.

za ZO Českého svazu chovatelů Jitka Kotusová

 

Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech a CK Lido Český Brod
pořádá v roce 2007 následující zájezdy:

1. Slovensko - termální lázně Bešeňová, rozhraní Malé a Velké Fatry a Roháčů, 4 denní pobyt celoročně od ledna. Možnost výletů Malá Fatra, Nízké Tatry - lyžování. Cena 4 400,- Kč /ubytování, polopenze, doprava z místa bydliště/.
2. Holandsko - Keukenhof - květiny 84 ha, Ekvijen - skanzen, větrné mlýny, sýrárna, dřevákárna, Alkmar - sýry, Hadrrzweik - delfinárium, Amsterdam - projížďka lodí, Madurodam - cena 5 100,- Kč - děti 4 200,- Kč /doprava, ubytování, snídaně/, odjezd 12. 4. a 26. 4. čtvrtek večer - návrat vždy v neděli.
3. Švýcarsko - 3 denní zájezd - vodopády na Rýnu, Luzern, Interlaken, Matterhorn, Mont-Blanc Chamonix, 17. 5. až 20. 5., cena 5 900,- Kč /doprava, ubytování, snídaně/ doprava dle dohody.
4. Chorvatsko - 10-ti denní zájezd Istrie - Umag, písečná pláž 100 m od moře - lesík, ubytování 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím a balkonem do parku, cena 6 400,- Kč /polopenze - švédské stoly, doprava autobusem/, odjezd 15. 6. - 24. 6. / odj. Černý Most.
5. Itálie - Caorle - San Margareta, týdenní koupání s výletem do Benátek 29. 6 - 8. 7., cena bude upřesněna.
6. Slovensko - Vysoké Tatry, týdenní zájezd, ubytování ve Ždiaru - v soukromí, každý den túry a večerní koupání Vrbov. Štrbské pleso, Tatranská Lomnice, Smokovec, Studenovodské vodopády, Kežmarok, Pieniny, Levoča, Malá Fatra - Bešeňová termál. lázně. Cena 2 900,- Kč od 29. 7. - 4. 8.
7. Rakousko - Hallstadtt - Gosausee, Zell am See, Badgastein, Innsbruck, Kitzbühel, Kaprun, Krymelské vodopády, Kichsteinhorn, Grossglockner, Weisser See, Salzburg, odjezd čtvrtek 13. 9., návrat 16. 9. v neděli, cena 4 500,- Kč /doprava, snídaně, ubytování/.
8. Francie - Paříž - Eifelovka - Vítězný oblouk, projížďka po Seině, Versailles pro- hlídka zámku a zahrad, Remeš, Verdun 4. 10 - 7. 10. /doprava, ubytování, snídaně/ cena 5 800,- Kč.
9. Možnost zájezdů dle vlastního programu jak po vlastech českých, tak i v cizině - i soukromé a sportovní akce, již od 5 osob lze dohodnout i jednodenní zájezdy, sobota nebo neděle.
Možnost dopravy vždy z místa bydliště na Praze - východ nebo Český Brod.
Přihlášky u souseda J. Vrány tel.: 739 944 942, 250 82 Úvaly, Hálkova 862
V novém roce 2007 hodně zdraví, štěstí a pohody.
 


Konec rybářské sezóny 2006

V posledním čtvrtletí roku 2006 byly organizací rybářů v Úvalech provedeny výlovy všech výrobních nádrží v držení místní organizace. Začalo se výlovem JÁMY a skončilo se výlovem největšího rybníka HORNÍ Úvalský.
Vyloveno bylo celkem 113 456 kg násad v druzích kapr, lín, amur, sumec, štika a bílá ryba s absolutní převahou kapra.
Na sportovní revír FABRÁK bylo vysazeno 2 440 kg kapra tříletého, 140 kg amura, 49 ks štiky, 10 ks candáta, 3 ks sumce a 60 kg bílé ryby. Zdrojem pro nasazení FABRÁKU byla kromě naší MO i MO ČRS Sluštice. Výnos 1985 kg/ha zatopené plochy řadí naši organizaci dlouhodobě na čelní místa v rámci ČRS a zajišťuje chod organizace i v příštích letech.
K závěru roku 2006, resp. k začátku roku 2007, patří i vyřizování členských záležitostí. Za tímto účelem bude na 6. ledna (sobota) 2007 svolána průběžná členská schůze od 8.00 do 12.00 hodin v klubovně MO Pod Slovany. Pokud tento termín některým členům nevyhovuje, jsou k dispozici další termíny, a to 15. ledna, 29. ledna, 12. února, 26. února, 12. března a poslední termín 26. března od 17.00 do 18.00 hodin v klubovně MO.
Podrobnější informace k tomuto sdělení budou ve vývěsní skříňce u nádraží ČD.
Další informace se týká námi pořádaného "Rybářského plesu 2007", který se koná v sobotu 3. února 2007 od 20.00 hodin v úvalské sokolovně. K tanci a poslechu hraje "Březovanka", bude připravena i bohatá tombola. Informace k této akci, včetně rezervace vstupenek, podá ředitel plesu p. J. Doskočil na tel. čísle 737 529 542.
Závěrem nám dovolte popřát všem členům rybářské organizace a všem občanům Úval mnoho zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2007.

za výbor MO ČRS Úvaly Zbyněk Slavík

detail detail

Foto: Třídění ryb do kádí
Foto: Výlov rybníka Horní Úvalský
foto I. Prchalová

 

Klub přátel historie a přírody
v Úvalech a okolí
vás zve na pořad
BAKTERIE KOLEM NÁS
Přednáší a obrázky promítá
doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
v pátek 19. ledna 2007 v 18 hodin
v kulturním sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech.
 

 

S P O R T

TJ Sokol Úvaly otevírá
novou cvičební hodinu pro ženy a dívky se zaměřením na zdravotní tělocvik
- protažení, posílení, uvolnění.
Zahájení 4. ledna 2007 od 18.00 do 19.00 hodin, sokolovna Úvaly a dále pravidelně každý čtvrtek.
Další informace na tel. čísle - Martina Kotrbová 736 717 937.
 


Tenis club Úvaly

Na konci roku bilancujeme svou činnost, co se podařilo a co bude třeba v dalším období uskutečnit.
V roce 2006 se nám podařilo zrealizovat kompletní rekonstrukci šaten a sociálních zařízení za finanční podpory města. Slavnostní otevření se uskutečnilo 2. září za účasti představitelů města. Vzniklo tak důstojné prostředí jak pro naše členy, tak i pro návštěvníky našeho areálu. Dalších úprav se v budoucnosti dočká i klubovna klubu, fasáda budovy, terasa a vnější prostory, kde bychom rádi v součinnosti s městem vybudovali dětské hřiště.
Na podzim se podařilo též otevřít tenisovou školu pro děti od 6 - 8 let. Přihlásilo se 9 dětí, které pod vedením zkušené trenérky zkoušely do konce října své první tenisové kroky. Pro ně bylo uspořádáno zdařilé sportovní dopoledne. V zimním období budou tréninky pokračovat v tělocvičně školy. Vůbec v roce 2006 jsme za- znamenali zvýšený zájem o členství v našem oddílu. V současné době máme 102 členů, když právě přibylo do našich řad 30 členů a máme radost, že 24 z nich jsou děti.
Mimoto jsme pořádali oddílové turnaje, ať už to byl turnaj čtyřher 9. 9. nebo přebory oddílu - memoriál J. Švába 28. 9.
V okresní soutěži "Buď fit" úspěšně působí naše tři družstva.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál do roku 2007 hodně úspěchů a zdraví a současně pozval naše členy na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 20. 1. 2007 od 14 hodin v klubovně TC.

za výkonný výbor TC Dušan Zahrádka

 

SOBOTA 20. LEDNA 2007 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
PLES FOTBALISTŮ
HRAJE NOVÁ HUDBA - FIRMUS BOHUMILA ŠEBKA
BOHATÁ TOMBOLA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.,
REZERVACE NA TEL. 728 120 155
J. LÍZNER
 


V SOBOTU 10. BŘEZNA 2007
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
TRADIČNĚ HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., REZERVACE NA TEL. 728 120 155
J. LÍZNER
 


V SOBOTU 10. ÚNORA 2006
OD 14.30 HODIN
VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
V HOSPODĚ U KÁŠI NA HŘIŠTI
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
 


Vážení sportovní přátelé
Od 6. ledna 2007 se naše "A" mužstvo zúčastní zimního velice kvalitně obsazeného turnaje na hřišti Meteoru na Praze 8. Po sehrání základní skupiny bude turnaj pokračovat částí o umístění. Výsledky a ostatní podrobnosti budou k dispozici na našich webových stránkách www.skuvaly.cz. Samozřejmě zveme všechny příznivce k návštěvám našich zápasů. Teplé občerstvení je zajištěno pořadatelem turnaje přímo na stadionu.

VV SK Úvaly

Zimní turnaj FK Meteor Praha VIII - Memoriál Jiřího Kolína - ROYAL CUP 2007
ROZPIS ZÁPASŮ TURNAJE
SK ÚVALY
so 6. 1. 07 15.00 Č. Brod - Úvaly
ne 14. 1. 07 11.00 Úvaly - P. Kopanina
stř 17. 1. 07 20.00 Bohem. Praha - Úvaly
ne 28. 1. 07 17.00 Úvaly - Dukla
so 3. 2. 07 17.00 Stř.Skalice - Úvaly
so 17. 2. 07 15.00 Úvaly - US Praha
 


Tažení Staré dámy Hanspaulkou pokračuje

Tým Staré dámy nastoupil na podzim již ke své páté sezóně v hanspaulské lize. Ve všech předchozích sezónách jsme nakonec slavili postup, a tak jsme letos hráli již 4.A ligu. Poprvé jsme před sezónou nerozšířili kádr o nové posily, ale do týmu se vrátilo několik uzdravených hráčů.
Do soutěže jsme vstupovali s respektem před zkušenějšími soupeři. To se projevilo především defenzivnějším pojetím hry. Začátek soutěže se nám však nečekaně povedl a po prvních dvou zápasech jsme měli skóre 13:0. Oba tito soupeři však nakonec ze soutěže sestoupili. Další zápasy již tak lehké nebyly. Ve 3. kole jsme narazili na tým PAVAPA Motl, který pravidelně hraje 4. ligu. Vyrovnaný zápas jsme otočili, i s trochou štěstí, až třemi góly v posledních deseti minutách na 3:2.
Dalším soupeřem nám byl tým Pražačky s nejlepší obranou v soutěži, proti kterému jsme vydřeli jen hubenou výhru 1:0 po naší jediné střele mezi tyče.
Naopak v následujícím kole jsme odehráli nejpohlednější zápas sezóny, ve kterém jsme nad Rychlými hrochy zvítězili 4:3. Touto výhrou jsme si připsali po pěti utkáních jako jediný tým plný počet bodů a ovládli jsme první místo tabulky. Dosáhli jsme tím i hranice 10 bodů, která nám zaručovala záchranu ve 4. lize.
Bohužel hned příští neděli jsme se dostavili k zápasu jen s minimálním počtem hráčů. Bez možnosti střídat jsme ke konci utkání jen těžko drželi krok s průměrným soupeřem a utrpěli jsme tak zbytečnou porážku 0:4.
Po této ráně do sebevědomí nás čekal nejdůležitější zápas sezóny s týmem ze třetího místa. Samotné utkání bylo nervózní a oboustranně opatrné s cílem neinkasovat. Přestože se šance rodily jen výjimečně, podařilo se nám v závěru po zaváhání soupeřovy obrany vstřelit vítěznou branku. Po výhře 1:0 jsme si vypracovali tříbodový náskok na čtveřici pronásledovatelů a začali pomýšlet na další postup.
Ten se mohl výrazně přiblížit hned v příštím utkání hraném pod střechou moderního fotbalového stánku na Hanspaulce. Ale dobře rozehraný zápas s Traktorem Praha jsme si vlastními chybami zkomplikovali a jen díky tomu, že soupeř pár minut před koncem neproměnil druhou penaltu, se už skóre 2:2 nezměnilo.
Oslavy postupu do třetí ligy mohly propuknout nečekaně již po 9. kole, kdy jsme jasně zvítězili 7:0 nad Starou gardou a všichni naši konkurenti v boji o postupové příčky ve svých zápasech zaváhali.
Druhou porážku v sezóně nám nečekaně připravil sestupující tým Balabušky v zápase 10. kola, ve kterém nám již o nic nešlo. Tomu odpovídal i náš vlažný výkon a výsledek 2:3.
Posledním soupeřem byl doposud vedoucí tým Borussie Bubeneč. Utkání s dvojnásobným mistrem hanspaulské ligy z let 75 a 77 jsme ve druhém poločase otočili skvělým výkonem korunovaným čtyřmi brankami a vyhráli 5:3.
Postupem do 3. ligy jsme si splnili přání, se kterým jsme do celé soutěže před třemi roky vstupovali. Úroveň této soutěže je již velmi vysoká a hlavním cílem tedy bude hrát ve středu tabulky, zahrát si pohledný fotbal a nebát se do poslední chvilky o sestup.

za Starou dámu: T. Kvapil, P. Kvapil, J. Krčmář

Tabulka

detail

foto: Úvalské fotbalové mužstvo Stará dáma
Horní řada zleva: P. Hönigsfeld, T. Kvapil, P. Kvapil, L. Doskočil, J. Trapek,
dolní řada zleva: O. Brusch, J. Kovalčin, J. Krčmář, M. Floch, P. Tesař.
Na fotografii chybí R. Čihák a P. Chomát.

 
 

C Í R K E V

Pozvání na pořad
Tříkrálový koncert
pěveckého souboru AD LIBITUM z Prahy.
Sobota 6. ledna 2007 v 15 hodin
v Husově kapli CČSH,
Pražská 180, Úvaly
Jste srdečně zváni!
Vstupné dobrovolné
 


EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Čtvrtek 18. ledna 2007 v 18 hodin
v Husově kapli CČSH,
Pražská 180, Úvaly
 

 

H I S T O R I E

Kalendárium
významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2007

- 710 let - 25. března 1297 se narodil první český arcibiskup Arnošt z Pardubic na Hostíně u Úval.
- 665 let - r. 1342 byl v Úvalech založen kostel (veřejná kaple) arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
- 235 let - r. 1772 zemřela dobrotivá Marie Terezie Savojská, kněžna z Lichtenštejnu, lidmi nazývaná Cafojka. V Úvalech nechala přestavět kostel do dnešní barokní podoby, nechala rozšířit zájezdní hostinec (pozdější hotel U Českého lva), zde zřídila první poštovní stanici v Úvalech.
- 145 let - r. 1862 byla v Úvalech založena místní veřejná knihovna. Byla založena z iniciativy hradešínského kaplana Františka Havlíčka a v prvopočátku měla 1300 knih. V současné době se Městská knihovna v Úvalech stará cca o 22 tisíc svazků.
- 140 let - 29. září 1867 se navracely české korunovační klenoty po rakousko-pruské válce z Vídně do Prahy. Klenoty vlakem doprovázeli Dr. K. Sladkovský a rytíř Kopec. V Úvalech byly přivítány při zastávce na nádraží.
- 130 let - r. 1877 byla rozšířena úvalská jednotřídní církevní triviální škola na dvoutřídku.
- 130 let - r. 1877 byl založen Štěpařský a okrašlovací spolek v Úvalech. Jeho zásluhou byly Úvaly i jeho okolí osázeny zelení, která přetrvala dodnes.
- 125 let - 1. února 1882 se narodila a 16. ledna 1967 zemřela úvalská rodačka, spisovatelka Marie Majerová. Narodila se v domku na dnešním náměstí Arnošta z Pardubic čp. 18.
- 110 let - r. 1897 byla v Úvalech založena Občanská záložna. Byla prvním finančním ústavem ve městě. Úvodní vklady činily 13 568 korun, půjčky 18 742 korun, splátky půjček 20 749 korun.
- 105 let - r. 1902 byl do města zaveden telegraf.
- 100 let - r. 1907 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly.
- 100 let - r. 1907 byla v Úvalech založena místní organizace Československé strany sociálně demokratické dělnické.
- 100 let - r. 1907 působil v Úvalech místní odbor Ústřední Matice školské. Matice pořádala různé přednášky, besedy a divadelní představení ve městě.
- 95 let - 29. září 1912 byla vysvěcením otevřena v Úvalech nová škola. Jde o neorenesanční budovu, která tvoří dominantu dnešního náměstí Arnošta z Pardubic.
- 90 let - r. 1917 byl do Úval zaveden telefon.
- 85 let - r. 1922 byla vybudována tělocvična Tělovýchovné jednoty Sokol Úvaly. Místní jednota Sokola zakoupila hostinec Sokol od Františka Mašína a z bývalé stodoly vybudovala tělocvičnu.
- 85 let - r. 1922 začalo budování úvalské čtvrti Slovany. Poprvé postavilo družstvo Budoucnost 30 rodinných vilek.
- 85 let - r. 1922 byla ve městě provedena nákladná elektrizace.
- 85 let - r. 1922 byla postavena továrna na zpracování ropných produktů PETROLEA.
- 80 let - r. 1927 zřídil místní Sokol veřejné koupaliště na Výmole za rybníkem Fabrák, na okraji dnešní čtvrti Na Rybníčkách.
- 65 let - r. 1942 bylo gestapem odvlečeno 28 Úvaláků do Terezína a vyhlazovacích koncentračních táborů. Ani jeden se již nikdy nevrátil, všichni zahynuli.
- 65 let - v červnu 1942 byl gestapem popraven úvalský občan Vladimír Jankovský v souvislosti s vyšetřováním atentátu na R. Heydricha.
- 65 let - 8. září 1942 byl gestapem popraven úvalský občan Otakar Šámal, účastník protifašistického odboje.
- 60 let - 30. listopadu 1947 se v Praze účastnilo tehdejší úvalské ligové družstvo v české házené historicky prvního utkání v mezinárodní házené o sedmi hráčích v Československu.
- 60 let - r. 1947 byla v Úvalech založena místní loutková scéna "Kašpárkova říše".
- 60 let - r. 1947 bylo založeno Stavební a bytové družstvo v Úvalech.
- 55 let - r. 1952 byla vybudována třetí kolej na železnici a uskutečněna přestavba úvalského nádraží do dnešní podoby.
- 35 let - r. 1972 byl v Úvalech z iniciativy Jana Kučery založen Leteckomodelářský klub.
- 10 let - r. 1997 byla založena nejúspěšnější úvalská kapela DIVOKEJ BILL.
- 10 let - r. 1997 byla v Úvalech uspořádána první hudební přehlídka pod názvem OUVALSKEJ BIGBÍT.
- 10 let - r. 1997 byl založen Úvalský spolek akvaristů.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval