www.mestouvaly.cz/zivotuval 

2/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Když je zima, jak má být
detail detail detail

foto: U Prokůpkova mlýna
foto: Mlýnský rybník za mrazivé mlhy
foto: Výmola a splav u Mlýnského rybníka
foto Mgr. Lukáš Videnka

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v únoru a březnu

Kdy? - Název - Kde? - Začátek - Bližší informace dále

10. 2. Anglický klub
sokolovna - 10.00 h

10. 2. dětský karneval
sokolovna - 14.30 h

10. 2. valná hromada SK Úvaly
hospoda U Káši - 14.30 h

16. 2. košíkářský kurs
MDDM - 14.30 h děti, 17.30 h dospělí

17. 2. VII. městský ples
sokolovna - 20.00 h

22. 2. Branické divadlo
Praha - odjezd v 17.30 h

23. 2. Zastupitelský den ODS
sál DPS - 18.00 h

24. 2. výroční schůze Svazu tělesně postižených
hotel Budka - 14.00 h

9. 3. Výstava Bohuslav Reynek
MDDM - 18.00 h

10. 3. karneval fotbalistů
sokolovna - 20.00 h

26. 3. výstava dětských prací
MDDM - 17.30 h
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Informace z rady konané 8. 1. 2007

Rada se zabývala problematikou pitné vody a možností variantního řešení při dalším čerpání vody z jirenských vrtů a z pražského vodovodu. Projekt napojení na vodu z kárenského řadu v lokalitě Zeleneč vykazuje na straně spoluúčasti dalších obcí značnou nejistotu v oblasti financování. Proto rada uložila starostovi připravit další variantní řešení a předložit ho na dalším jednání rady.
Rada dále projednala poslední úpravu rozpočtu podle skutečně přijatých dotací a dalších příjmů přijatých před koncem roku. Tím lze uzavřít účetně rok 2006 s celkovým vyrovnaným rozpočtem ve výši 92 146 189,- Kč.
Rada dále projednala návrh postupu při řešení problematiky výměny pozemků města a pozemků p. Krutského.
V rámci jednání byla navržena revokace usnesení zastupitelstva města k pozemku v Horoušánkách, na tomto pozemku lze realizovat místo pro odpočinek občanů a umístit zde zařízení pro dětské hry.
Rada projednala požadavek společnosti Texat, s.r.o., o souhlas se změnou užívání uvedených objektů firmy na prodejní sklady textilu, obuvi a doplňků (hračky, bytový textil) a vyjádřila se zřetelem k možnému neúměrnému nárůstu dopravy přes čistě obytnou zónu v Radlické čtvrti a možné zátěži na životní prostředí svůj nesouhlas se změnou užívání objektů hal na pozemku parc. č. 3844/3 a 3844/4 k. ú. Úvaly pro užívání na prodejní a distribuční sklady textilu, obuvi a doplňků a třídírny uvedeného sortimentu.
Rada města uložila starostovi zajistit vypracování analýzy související se schválením změn územního plánu zastupitelstvem v oblasti Slovan.
Rada města se zabývala problematikou osvětlení nákladové rampy. Konstatovala, že daný problém nelze řešit pomocí Českých drah, kde je situace značně komplikovaná z důvodu nevstřícného přístupu k průchodu obyvatel touto lokalitou. Výsledek nakonec přineslo jednání s majitelkou Uhelných skladů, která vlastní jak osvětlovací tělesa, tak i příslušné pozemky, na nichž jsou tělesa instalovaná. Problém je provizorně vyřešen do doby změn v plánované výstavbě protihlukových stěn.
Z podnětu správního odboru bylo projednáno mimo jiné:
žádost o poskytnutí grantu z NADACE PARTNERSTVÍ do programu STROM ŽIVOTA - Místo pod stromy. Dotace bude využita na rekonstrukci stávající zahrady městského domu dětí a mládeže (odpočinková a herní zóna, osazení informačních tabulí z přírodních materiálů, altán s pódiem), další žádost o dotaci pro městskou knihovnu v r. 2007 na povýšení knihovního software, rozšíření ceníku Pečovatelské služby Úvaly o další fakultativní služby poskytované potřebným občanům.
Rada jmenovala členy a zapisovatele jednotlivých komisí rady. Pověřuje starostu města MUDr. Jana Šťastného vedením komise pro získávání dotací, jmenuje paní Ing. Miluši Kavěnovou do komise pro strategické plánování a do komise pro potřeby městských částí, jmenuje paní Kateřinu Vlasovou do komise pro efektivní využívání majetku města, jmenuje pana ing. Josefa Zacha do komise pro životní prostředí, jmenuje paní Olgu Hertlovou do komise pro rozvoj školství, jmenuje členy komise zdravotně-sociální: Jiří Loskot, Alena Pščolková, Soňa Křížová, Pavlína Frýdmanová, Mgr. Ivana Šťastná, MUDr. Irena Těšíková, Ing. Helena Váňová, Zdenka Jordánová, Alena Křelinová, jmenuje členy komise pro potřeby městských částí: Petr Rytina, Jiří Vosecký, Ing. Milan Schmidt, jmenuje členy komise pro sport a turistiku: Ing. Dušan Zahrádka, Vladimír Minařík, jmenuje členy komise bytové: Ing. Jana Pávová, Pavlína Zelenková, Jana Tesařová, jmenuje členy komise pro rozvoj školství: Jana Pospíšilová, Mgr. Jaroslav Březka, Jaroslava Hejnicová, Šárka Trojánková, Eva Bubáková, Mgr. Jitka Pokorná, jmenuje paní Janu Tesařovou do kulturní komise.
Rada schválila upravený Jednací řád komisí.
Rada se seznámila se závěry kontroly provedené MV ČR na podnět občana města.
Rada byla seznámena a souhlasí se záměrem vybudování komunitního centra města a digitálního kina.
Rada vzala na vědomí informace o restituci Kulturního domu Marie Majerové a pověřila starostu prověřit okolnosti restitučních postupů v dané problematice.

Ing. Helena Váňová, místostarosta města Úvaly

 

Soubor usnesení z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly
č. Z - 2006/2a ze dne 14. 12. 2006 a 21. 12. 2006

Usnesení č.: Z - 19a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje: zapisovatelku: Věru Hejtíkovou
návrhovou komisi ve složení: Milan Turan,Mgr. Monika Petržílková, Ing. Ivan Černý
ověřovatele z jednání: Jaromír Stemberg,Ing. Michal Breda
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 20a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje navržený program:
1. Slib nového zastupitele (Mgr. Milan Švejnoha)
2. Zpráva o činnosti vedení města
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Zprávy předsedů výborů zastupitelstva města
5. Úpravy rozpočtu na rok 2006
6. Návrh rozpočtu na rok 2007
7. Různé
8. Připomínky, náměty členů zastupitelstva
9. Připomínky, náměty občanů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příchod člena ZM

1) Zpráva o činnosti vedení města
Usnesení č.: Z - 21a/06
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti vedení města za období od 2. 11. 2006 do 14. 12. 2006 (příloha č. 1 usnesení).
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 22a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá kontrolnímu výboru:
a) zajištění kontroly formálních postupů při vytváření smluvních vztahů při prodeji pozemků města na Slovanech,
b) vypracování rozboru týkajícího se osobních zodpovědností v případu vrácení dotace na výstavbu DPS,
c) vypracování rozboru týkajícího se formální stránky provedení kolaudace DPS v roce 2003,
d) kontrolu postupů orgánů města při schvalování a sledování navážky zeminy na pozemcích firmy PT-servis včetně postupů při likvidaci staré čistírny odpadních vod.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 23a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá finančnímu výboru:
e) kontrolu financování investičních akcí města souvisejících s výstavbou na Slovanech,
f) rozbor ekonomického přínosu prodeje pozemků na Slovanech.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 24a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města, aby zajistil zpracování materiálu, který definuje vznik střetu zájmu členů komisí rady města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 25a/06
Zastupitelstvo města Úvaly svěřuje dle § 104 zák. č. 128/2000 v platném znění místostarostce města Ing. Heleně Váňové úkoly na úsecích:
- rozpočtu,
- bytového hospodářství,
- školství,
- sociální,
- kultury a sportu,
- dopravy,
- problematiky nových městských částí,
- redakce Života Úval a internetové stránky města.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č.: Z - 26a /06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SK Úvaly a městem Úvaly,
II. schvaluje
doplnění textu smlouvy o zřízení věcného břemene takto:
V případě, že by vybudovaná stavba šaten a sociálního zařízení na pozemku města parc. č. 3466/10 k.ú. Úvaly u Prahy měla být prodávána nebo jiným způsobem měnit majitele, bude mít město Úvaly předkupní právo a právo konečného rozhodnutí. Cena za uvedenou nemovitost bude v rozsahu předkupního práva uplatněna na základě znaleckého posudku vyhotoveného k datu případné kupní smlouvy.
Věcné břemeno podle této smlouvy je zřizováno za úhradu 1,- Kč (slovy jednu korunu českou).
III. Ukládá
starostovi města MUDr. Janu Šťastnému podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 27a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na stavbu plynové přípojky na pozemcích v k.ú. Úvaly parc. č. 2248/7, 2248/8 v majetku města,
II. schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2248/7, 2248/8 k.ú. Úvaly v majetku města Úvaly zapsaných na LV 10001 na zřízení nové STL plynové přípojky - Úvaly, ul. Rašínova pro č.p. 560,
III. pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: Z - 28a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na umístění, provozování a údržbu el. zařízení na pozemcích v k.ú. Úvaly: 2669/2, 2768/1, 2768/5, 2862/1 a 2862/5 v majetku města,
II. schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2669/2, 2768/1, 2768/5, 2862/1 a 2862/5 k.ú. Úvaly v majetku města Úvaly zapsaných na LV 10001 na umístění, provozování a údržbu el. zařízení: kabel VN a NN, 1x kab. skříň SR, 1x kab. skříň SS,
III. pověřuje starostu podpisem smlouvy,
IV. ukládá
radě města do vyjádření města ke stavbě Kabelizace Úvaly, kVN, kTS, kNN pro 18 RD - Pernerova ul. + obnova kNN - Tovární, Purkyňova, Nad Koupadlem stanovit podmínku města: Před vydáním stavebního povolení bude mezi městem Úvaly a investorem stavby ČEZ, a.s., uzavřena smlouva o zachování stávajícího veřejného osvětlení.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 nepřítomen

Usnesení č: Z - 29a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje s přihlédnutím k usnesení předchozího zastupitelstva města Z-026/03 ze dne 15. 5. 2003 odkoupení nemovitostí v k.ú. Úvaly u Prahy evidovaných na LV 1995 a nově označených při digitalizaci v roce 2005 od společnosti MULTITEC, a.s.,
II. pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 30a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. stahuje směnu pozemků města za pozemky pana Ing. Josefa Krutského z programu,
II. ukládá starostovi města, aby zajistil zpracování analýzy celkové problematiky daru a směny pozemků ve vlastnictví Ing. Josefa Krutského a firmy Krutský, s.r.o.,
a to do příštího jednání zastupitelstva města společně s návrhem celkového řešení situace.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3

Odchod člena ZM

3) Zprávy předsedů výborů zastupitelstva města

Usnesení č.: Z - 31a/06
Zastupitelstvo města Úvaly volí tyto členy finančního výboru zastupitelstva:
- Petru Fuxovou,
- Martinu Smrkovskou,
- Hanu Opálkovou,
- Miloslava Bredu,
- Ludmilu Milerovou,
- Jana Kadlece.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 32a/06
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 33a/06
Zastupitelstvo dále ukládá radě města, aby předkládala finančnímu výboru k vyjádření všechny smlouvy, které by mělo město uzavřít, jejichž objem plnění přesahuje částku 100 000,- Kč bez DPH.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č.: Z - 34a/06
Zastupitelstvo města Úvaly zároveň pověřuje finanční výbor, aby do 30. 6. 2007 připravil návrh rozpočtového výhledu města Úvaly do roku 2016.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 35a /06
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí převzetí agendy kontrolního výboru a funkce předsedy kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 36a /06
Zastupitelstvo města Úvaly volí členem kontrolního výboru Ing. Ladislava Morávka.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 37a /06
Zastupitelstvo města Úvaly volí členem kontrolního výboru Ing. Radanu Marešovou.
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 38a /068
Zastupitelstvo města Úvaly volí členem kontrolního výboru Ing. Václavu Baumannovou.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 39a /06
Zastupitelstvo města Úvaly volí členem kontrolního výboru Ing. Václava Setničku.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 40a /06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje jednací řád kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Úprava rozpočtu na r. 2006

Usnesení č.: Z - 41a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje rozpočtové změny číslo 4 pro rok 2006.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu činí 91 494 651,- Kč.
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu činí 91 494 651,- Kč.
(příloha č. 1 usnesení)
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 42a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru zastupitelstva města prošetřit navýšení výdajů za likvidaci černé skládky v lokalitě Slovany v částce 236 000,- Kč
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č: Z - 43a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje převod ztráty v částce148 405,96,- Kč do rezervního fondu Mateřské školy Kollárova 1260.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Návrh rozpočtu na r. 2007

Usnesení č.: Z - 44a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje rozpočet na rok 2007 (příloha č. 1 usnesení).
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Různé

Usnesení č.: Z - 45a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a vládním nařízením 37/2003 Sb. měsíční výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města tak, že každému neuvolněnému členu zastupitelstva města přísluší odměna za nejvyšší vykonávanou funkci a příplatek podle počtu obyvatel,
II. ukládá radě města zajistit výplatu odměn a zveřejnění jejich výše na webových stránkách města.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Odchod člena ZM

Usnesení č.: Z - 46a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. po projednání podle § 84 odst. 2. písm. f zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje Zakladatelskou smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, o. p. s., která je nedílnou součástí zápisu a
II. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 47a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí
nutnost stanovit jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Úvaly,
II. vydává
obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 - statut pro užívání znaku a vlajky města Úvaly,
III. ukládá
vedoucí správního odboru pí Janě Tesařové zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky č.1/2006 - statut pro užívání znaku a vlajky města Úvaly.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příchod člena ZM

Usnesení č.: Z - 48a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje roční poplatek za odpady pro rok 2007 ve výši 492,- Kč na osobu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 49a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města, aby si vyžádal od společnosti Eko-kom bilanci tříděného a ostatního komunálního odpadu v Úvalech.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 50a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje
vodné pro rok 2007 ve výši 25,74 Kč/m3 včetně DPH,
stočné pro rok 2007 ve výši 27,66 Kč/m3 včetně DPH.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 51a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi,
I. aby si u VaK Mladá Boleslav, a.s., vyžádal informace o výsledcích analýzy pitné vody dodávané prostřednictvím vodovodu v Úvalech v roce 2006,
II. aby zajistil pravidelné zveřejňování těchto analýz,
III. aby nechal alespoň jedenkrát ročně provést nezávislou analýzu dodávané pitné vody u akreditované laboratoře.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení Z - 52a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města prověřit smlouvy s provozovatelem vodovodu a kanalizace VaK Mladá Boleslav, a.s.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Z - 53a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby si vyžádala u VaK Mladá Boleslav, a.s., předložení energetické hodnoty sušiny z kalu vzniklého v úvalské čistírně odpadních vod.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení Z - 54a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi,
I. aby si u VaK Mladá Boleslav, a.s., vyžádal informace o vrtech v jirenském prameništi, a to sice analýzu kvality čerpané surové vody z jednotlivých vrtů,
II. dále informaci o vydatnosti těchto vrtů a o případné možnosti vyřadit jednotlivé vrty z důvodu jejich přílišné kontaminace.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.Z - 55a/06 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města, aby do 31. 1. 2007 zajistil přijetí Etického kodexu zaměstnance města coby závazné, vymahatelné směrnice aplikovatelné v souladu se zákoníkem práce na všechny zaměstnance města Úvaly.
Pro: 4 Proti:1 Zdržel se: 8

Usnesení č. Z - 56a/06
Zastupitelstvo města Úvaly přijímá jako výraz vůle jednat průhledně, otevřeně a dle zásady slušné správy města Úvaly Etický kodex zastupitele města ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 57a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby do 15. 3. 2007 připravila zadání výběrového řízení na obsazení hlavního architekta města Úvaly s tím, že toto výběrové řízení bude vyhlášeno nejpozději do 30. 4. 2007.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 58a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města, aby do 31. 1. 2007 projednal s Policií ČR zavedení pravidelného měření dodržování maximální povolené rychlosti na území města Úvaly a zjistil podmínky provádění téhož soukromým autorizovaným poskytovatelem těchto služeb tak, aby na příštím zasedání zastupitelstva mohlo být schváleno uzavření smlouvy s tímto poskytovatelem.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 59a/06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby prověřila stav přípravy projektových dokumentací a územních řízení na dobudování kanalizace ve městě, případně v jeho jednotlivých čtvrtích, dále na dobudování vodovodního přivaděče z Káranského hlavního řadu s připojením v Zelenči, městského vodovodu a hrází úvalských rybníků. V případech, kdy je projektová dokumentace v takovém stavu rozpracovanosti, že je technicky i právně realizovatelné stihnout podání žádosti o čerpání dotace z operačního programu životní prostředí v měsících březen - květen 2007, ukládá zastupitelstvo radě města, aby zajistila urychlené dopracování těchto dokumentací. Zastupitelstvo dále ukládá radě města, aby do příštího jednání zastupitelstva připravila souhrnnou informaci o realizovatelnosti výše uvedených kroků a výši prostředků, které budou ze strany města potřebné pro realizaci těchto investičních akcí včetně časového období, ve kterém by měly být tyto prostředky vynakládány.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Odchod člena ZM

Usnesení č. Z - 60a /06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby v nejkratší možné době, nejpozději však od 1. 4. 2007 zajistila pravidelné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města, a to za těchto podmínek:
- zveřejněny budou všechny zápisy ze zastupitelstva města, a to zpětně ke dni 4. 11. 2006,
- tam, kde to bude technicky možné (zejména v případě příloh zpracovaných elektronicky), budou zveřejněny též přílohy,
- zápisy budou zveřejňovány nejpozději do 10 dnů od data příslušného jednání,
- v zápisech bude zveřejněno, jak který zastupitel hlasoval v dané konkrétní věci.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 61a /06
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby v nejkratší možné době, nejpozději však od 1. 4. 2007 zajistila pravidelné zveřejňování zápisů z jednání rady na webových stránkách města, a to za těchto podmínek:
- zveřejněny budou všechny zápisy z jednání rady města, a to zpětně ke dni 4. 11. 2006,
- tam, kde to bude technicky možné (zejména v případě příloh zpracovaných elektronicky) budou zveřejněny též přílohy,
- zápisy budou zveřejňovány nejpozději do 7 dnů od data příslušného jednání.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 62a /06 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby na webových stránkách města bylo zveřejněno, jak který radní hlasoval v dané konkrétní věci.
Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 8

Usnesení č. Z - 63a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
1. ukládá starostovi města, aby zajistil vypracování seznamu nemovitostí, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody a které lze z technického hlediska zároveň připojit na kanalizaci (termín: 31. 5. 2007),
2. doporučuje městskému úřadu, aby svými rozhodnutími uložil vlastníkům nemovitostí uvedených v seznamu vypracovaného podle odstavce 1 povinnost připojit se ke kanalizaci,
3. ukládá starostovi, aby informoval zastupitelstvo o počtu a průběhu správních řízení zahájených podle odstavce 2, popřípadě o důvodech, proč nebylo zahájeno správní řízení s vlastníky nemovitostí uvedených v seznamu vypracovaného dle odst. 1 (termín: příští řádné zastupitelstvo následující po 31. 5. 2007).
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 64a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schválilo, že dnes nebude hlasovat o podnětech změn územního plánu V.A) ÚPnSÚ Úvaly č. 67, 69, 82, o uvedených podnětech bude hlasováno odděleně.
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 65a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
podle § 84 odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění návrh změn VA) ÚPnSÚ Úvaly, podněty č. 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 75 - příloha č. 1 usnesení,
II. vymezuje
závaznou část změny VA) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
III. vyhlašuje
obecně závaznou vyhlášku "o vyhlášení závazné části", která mění a doplňuje vyhlášku o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
IV. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 137366/2006/KUSK ze dne 26. 10. 2006,
2. vyřízení připomínky společnosti Telenor, s. r. o., - příloha č. 4 usnesení,
V. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli
1. zajistit vypracování průsvitky ke hlavnímu výkresu návrhu změn VA,
2. schválenou dokumentaci změn opatřit schvalovací doložkou (§ 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. v platném znění),
3. předat čistopis změny č. VA) ÚPnSÚ Úvaly opatřený schvalovací doložkou Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav, detašované pracoviště Praha 1 a Stavebnímu úřadu v Úvalech.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 66a/06
Zastupitelstvo města Úvaly schválilo, že dnes nebude hlasovat o podnětu změn územního plánu V.B) ÚPnSÚ Úvaly č. 79, o uvedeném podnětu bude hlasováno odděleně.
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení č.: Z - 67a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
na základě ustanovení § 21 odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2) písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souborné stanovisko pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace změn VB) ÚPnSÚ Úvaly č. 73 a 78 - příloha č. 1 usnesení,
II. bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 147462/2006/KUSK ze dne 27. 10. 2006 - příloha č. 3 usnesení,
III. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli:
1. předat koncept změn VB) ÚPnSÚ Úvaly a schválené souborné stanovisko na Stavební úřad v Úvalech (§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 v platném znění).
2. předat schválené souborné stanovisko zpracovateli návrhu změn VB) ÚPnSÚ Úvaly - Ateliér D+, Na Okraji 11, Praha 6.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č.: Z - 68a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje podle § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění zadání změny VD) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly,
II. bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 137353/2006/KUSK ze dne 24. 10. 2006,
III. ukládá pořizovateli
předat schválené zadání změny VD) ÚPnSÚ Úvaly MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, pracoviště Praha 1, nám. Republiky 3.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 69a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje podle § 84 odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění návrh změn VII) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 1 usnesení,
II. vymezuje
závaznou část změny č. VII) ÚPnSÚ Úvaly, která mění a doplňuje vyhlášku o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
III. vyhlašuje
obecně závaznou vyhlášku "o vyhlášení závazné části", která mění a doplňuje vyhlášku o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
IV. bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 137958/2006/KUSK ze dne 24. 10. 2006,
V. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli:
1. zajistit vypracování průsvitky ke hlavnímu výkresu návrhu změn VII.,
2. schválenou dokumentaci změn opatřit schvalovací doložkou (§16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. v platném znění),
3. předat čistopis změny č. VII) ÚPnSÚ Úvaly opatřený schvalovací doložkou Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav, detašované pracoviště Praha 1 a Stavebnímu úřadu v Úvalech.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 70a/06
Zastupitelstvo města Úvaly revokuje svá usnesení č. Z - 64a/06, Z - 65a/06, Z - 66a/06, Z - 67a/06.
Pro: 10 Proti: 5 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 71a/06 - nebylo schváleno
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
podle § 84 odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění návrh změn VA) ÚPnSÚ Úvaly, ze kterého se vypouštějí změny v lokalitách č. 67, č. 69, č. 75 a č. 82 - příloha č. 1 usnesení,
II. vymezuje
závaznou část změny VA) ÚPnSÚ Úvaly bez změn v lokalitách č. 67, č. 69, č. 75 a č. 82 - příloha č. 2 usnesení,
III. vyhlašuje
obecně závaznou vyhlášku "o vyhlášení závazné části", která mění a doplňuje vyhlášku o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly (bez změn v lokalitách č. 67, č. 69, č. 75 a č. 82 ) - příloha č. 2 usnesení,
IV. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 137366/2006/KUSK ze dne 26. 10. 2006,
2. vyřízení připomínky společnosti Telenor, s.r.o., - příloha č. 4 usnesení,
V. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli
4. zajistit vypracování průsvitky ke hlavnímu výkresu návrhu změn VA,
5. schválenou dokumentaci změn opatřit schvalovací doložkou (§ 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. v platném znění),
6. předat čistopis změny č. VA) ÚPnSÚ Úvaly opatřený schvalovací doložkou Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav, detašované pracoviště Praha 1 a Stavebnímu úřadu v Úvalech.
Pro: 6 Proti: 3 Zdržel se: 6

Usnesení č. Z - 72a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
podle § 84 odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění návrh změn VA) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 1 usnesení,
II. vymezuje
závaznou část změny VA) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
III. vyhlašuje
obecně závaznou vyhlášku "o vyhlášení závazné části", která mění a doplňuje vyhlášku o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 2 usnesení,
IV. bere na vědomí
1. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 137366/2006/KUSK ze dne 26. 10. 2006.
2. vyřízení připomínky společnosti Telenor, s.r.o., - příloha č. 4 usnesení,
V. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli
1. zajistit vypracování průsvitky ke hlavnímu výkresu návrhu změn VA,
2. schválenou dokumentaci změn opatřit schvalovací doložkou (§ 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. v platném znění),
3. předat čistopis změny č. VA) ÚPnSÚ Úvaly opatřený schvalovací doložkou Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav, detašované pracoviště Praha 1 a Stavebnímu úřadu v Úvalech, dále ukládá starostovi, aby
a) zadal zpracování urbanistické studie (§ 4 vyhl. č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) pro lokality podnětů změn č. 67, 69, 82,
b) zadal zpracování podmínek města pro investora, které se týkají požadavků města podmiňujících investici, např. rozšíření ČOV, budování kanalizační sítě, odvodnění, občanská vybavenost, osvětlení, doprava, dále respektování zájmů obce při výstavbě obchvatu a zajištění časové návaznosti investice na výstavbu obchvatu.
Pro: 9 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 73a/06 - nebylo schváleno
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
na základě ustanovení § 21 odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2) písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souborné stanovisko pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace změn VB) ÚPnSÚ Úvaly, ze kterého se vypouští změna v lokalitě č. 79 - příloha č. 1 usnesení,
II. bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 147462/2006/KUSK ze dne 27. 10. 2006. - příloha č. 3 usnesení,
III. ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli
1. předat koncept změn VB) ÚPnSÚ Úvaly a schválené souborné stanovisko, ze kterého byla vypuštěna změna v lokalitě č. 79, na Stavební úřad v Úvalech ( § 12 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 v platném znění),
2. předat schválené souborné stanovisko zpracovateli návrhu změn VB) ÚPnSÚ Úvaly - Ateliér D+, Na okraji 11, Praha 6.
Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 8

Usnesení č. Z - 74a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje
na základě ustanovení § 21 odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2) písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, souborné stanovisko pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace změn VB) ÚPnSÚ Úvaly - příloha č. 1 usnesení,
II. bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení. Toto stanovisko bylo vydáno pod čj.: 147462/2006/KUSK ze dne 27. 10. 2006 - příloha č. 3 usnesení.
III. Ukládá starostovi, aby uložil pořizovateli
1. předat koncept změn VB) ÚPnSÚ Úvaly a schválené souborné stanovisko na stavební úřad v Úvalech (§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 v platném znění,
2. předat schválené souborné stanovisko zpracovateli návrhu změn VB) ÚPnSÚ Úvaly - Ateliér D+, Na okraji 11, Praha 6.
Dále ukládá starostovi, aby
a) zadal zpracování urbanistické studie
(§ 4 vyhl. č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) pro lokalitu podnětu změny č. 79,
b) zadal zpracování podmínek města pro investora, které se týkají požadavků města podmiňujících investici, např. rozšíření ČOV, budování kanalizační sítě, odvodnění, občanská vybavenost, osvětlení, doprava, dále respektování zájmů obce při výstavbě obchvatu a zajištění časové návaznosti investice na výstavbu obchvatu.
Pro: 9 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 75a/06
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí zprávu starosty města pana MUDr. Jana Šťastného o jednání, konaném dne 18. 12. 2006 v Českém Brodě, na kterém byla založena obecně prospěšná společnost POŠEMBEŘÍ, o. p. s.,
II. souhlasí s provedeným úkonem města Úvaly jakožto zakladatele učiněným v zakladatelské smlouvě ze dne 18. 12. 2006,
III. souhlasí s tím, aby město Úvaly jako zakladatel obecně prospěšné společnosti POŠEMBEŘÍ, o. p. s., dále jednalo, konalo a provádělo úkony, směřující provést zápis této o. p. s. do obchodního rejstříku,
IV. zmocňuje starostu města Úvaly MUDR. Jana Šťastného, aby za město Úvaly provedl další nezbytné úkony města Úvaly jako člena obecně prospěšné společnosti POŠEMBEŘÍ, o. p. s., směřující k zápisu této o. p. s. do obchodního rejstříku.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 76a/06
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města MUDr. Jana Šťastného zastupováním města Úvaly na valné hromadě Středočeské plynárenské, a. s.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města MUDr. Jana Šťastného zastupováním města Úvaly na valné hromadě Středočeské energetické, a. s.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly
Ing. Helena Váňová, místostarosta města Úvaly

 

Příloha č. 1

usnesení č- Z - 56a/06: Etický kodex člena zastupitelstva

Etický kodex člena Zastupitelstva města Úvaly

Preambule
My, členové Zastupitelstva města Úval, zvolení v demokratických volbách, jsme se slibem zavázali občanům našeho města k výkonu veřejné služby v jejich zájmu a zájmu města jako jejich zástupci při správě věcí veřejných. Přijímáme tuto veřejnou funkci s vážností i odpovědností spojenou s jejím významem, postavenou na základech svědomí, důvěry, zásadách morálních a právních, což podkládáme tímto etickým kodexem.

I. Veřejná funkce
1. Člen zastupitelstva si je plně vědom, že je zástupcem všech občanů města Úval a tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a města Úval.
2. Slibem a svou ctí se člen zastupitelstva zavázal ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává nestranně a nezávisle, v souladu s ústavou a zákony České republiky.
3. Člen zastupitelstva je ze své funkce odpovědný všem občanům města Úval.
4. Funkce člena zastupitelstva je veřejná. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity města Úval a jejich občanů.
5. Člen zastupitelstva má stále na vědomí, že svým slibem převzal významnou roli, jejímž prostřednictvím má pravomoc zásadně ovlivňovat rozvoj a prosperitu města Úval a život jeho občanů.
6. Člen zastupitelstva dbá na řádný chod celé samosprávy a realisticky hodnotí možnosti výkonných orgánů samosprávy.
7. Člen zastupitelstva se účastní každého zasedání zastupitelstva a svou důvodnou neúčast řádně omluví.
8. Při hlasování se řídí objektivně zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.
9. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven. Žádá od ostatních členů zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám poskytuje ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.

II. Střet zájmů, bezúhonnost
1. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v zastupitelstvu. Své soukromé zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž má nebo měl přátelské, pracovní, obchodní nebo politické styky.
2. Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho soukromé zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce a požádá je o rozhodnutí, zda může ve věci hlasovat (v souladu s odst. 1. a 6. tohoto článku).
3. Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob.
4. Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých nebo v soukromý prospěch třetích osob informace získané při výkonu veřejné funkce.
5. Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti, nebo ze střetu zájmů.
6. Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy města Úvaly a jeho občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.
7. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru. 8. Uvolněný zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem města Úval na tuto právnickou osobu.To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován městem.

III. Dary a výhody
1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.
2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

IV. Vztah k úředníkům a občanům
1. Člen zastupitelstva respektuje práci úředníků a jejich vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do jejich práce.
2. Člen zastupitelstva má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.
3. Člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.

V. Závěrečná ustanovení
1. Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními.
2. Porušení ustanovení etického kodexu projednává zastupitelstvo. Závěry a výsledky tohoto projednání budou zveřejňovány (internet, zápisy z jednání zastupitelstva) a tím zpřístupněny občanům.
 


Ještě ke komisím rady města

Vážení občané,
o složení, činnostech a výstupech z jednání jednotlivých komisí rady města budete nyní podrobně informováni na internetových stránkách www.bezpecneuvaly.cz.
Na těchto stránkách můžete též zanechat svoje náměty na činnost těchto poradních sborů.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Aktivity vedení města v souvislosti s navážkou "V Setých"

Již několik dní po svém nástupu do funkce starosty našeho města jsem pozval k jednání zástupce firmy PT servis. Bylo mi sděleno, že cílem navážky je úprava terénu do roviny, že vzniklá halda je dočasným řešením, neboť se materiál bude třídit a částečně opět odvážet. Navážka měla údajně skončit 12. prosince loňského roku.
Jak se ukázalo, byly tyto informace liché nejen z hlediska uvedeného termínu ukončení navážky, ale i z hlediska třídění a odvozu, neboť k takovéto činnosti nebylo vydáno stavební povolení.
Vzhledem k tomu, že jsme měli určité pochybnosti o správnosti rozhodnutí o povolení navážky, že jsme si nebyli jisti, není- li překračován zákon o odpadech a poškozováno životní prostředí - a také díky podezření, že rozsah navážky přesahuje povolené množství, jsme se obrátili se žádostmi o provedení kontroly na odbor územního a stavebního řízení KÚ, na kontrolní odbor KÚ a na odbor životního prostředí a zemědělství KÚ.
Odbor územního a stavebního řízení zahájil správní řízení - kontrolu postupů Stavebního úřadu v Úvalech. Vedoucí stavebního úřadu, paní Ing. Bulíčková, však zastává zcela jednoznačný názor, že se tento úřad v žádném případě nedopustil porušení zákona a že bylo rozhodnutí o povolení navážky v naprostém pořádku.
Toto konstatování nás samozřejmě neuspokojilo, neboť se situace v daném území stávala postupně kritickou. Proto jsme vyvíjeli intenzivní, bohužel bezvýsledný nátlak na tajemnici městského úřadu, která je přímou nadřízenou vedoucí stavebního úřadu i na stavební úřad samotný, aby konal ve smyslu zastavení navážky (samospráva města toto učinit, bohužel, nemůže).
Stavební úřad, po skutečně důrazném naléhání, vydal v druhém lednovém týdnu - na základě zprávy orgánu ochrany veřejného zdraví pokyn k pozastavení navážky.
Vzhledem ke značným nejasnostem, které se týkají množství navezeného materiálu, jeho kvality, dopadů na životní prostředí a administrativních procesů při povolování navážky, jsem podal Státnímu zastupitelství pro Prahu - východ trestní oznámení na neznámého pachatele; zejména jde o vyloučení možnosti, že byl spáchán trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, trestný čin obecného ohrožení, ohrožení a poškození životního prostředí a o trestný čin nakládání s nebezpečnými odpady.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

RAMPA - tma nebo světlo?

Osvětlovací tělesa osvětlující cestu k Setým i kabely, které k nim vedou, jsou majetkem pí Nývltové (Uhelné sklady) a vše stojí na jejím pozemku. Tělesa jsou zapojena již mnoho let. Město jejich provoz nehradilo.
V současné době proběhla revize všech osvětlovacích těles města dodavatelskou firmou ELTODO a na území města byla vytipována dvě kritická místa pro osvětlení: místo, kde se nyní staví prodejna Plus a ve druhém sledu to byla zmíněná nákladová rampa.
11 stožárů umístěných na nákladové rampě nemá dlouhodobě provedenou revizi, neexistuje žádná technická dokumentace k nim. Ale také nejsou ani v majetku města a není k nim přístup, neboť nákladová rampa patří Českým drahám a Uhelné sklady pí Nývltové.
Postoj Českých drah ke spolupráci je jednoznačně odmítavý a naprosto ignoruje skutečnost, že rampa tvoří prakticky jediné reálně bezpečné spojení mezi oblastí
V Setých s městem pro pěší (pokud ovšem občané nechodí v kolejišti - porušují zákaz ČD: civilní osoby nemají na rampu přístup). Osvětlení prostoru rampy svými světelnými zdroji (o tom bylo jednáno 2. ledna 2007) proto jednoznačně ČD odmítají.
Existují i názory, že by prostor rampy neměl být osvětlen vzhledem k tomu, že se zde (v případě osvětlení) scházejí potenciálně nebezpečné skupiny osob, které zde požívají alkoholické nápoje a drogy. Pro osvětlení naopak svědčí právě skutečnost, že se jedná o jedinou spojnici mezi severní a jižní částí města.
Co město podnikne?
Jednání s Českými drahami o osvětlení z jejich zdrojů selhalo. Na základě vstřícného jednání s majitelkou Uhelných skladů město legalizuje spolupráci s touto firmou na základě smlouvy. Zajistí technickou dokumentaci a údržbu osvětlovacích těles v dané oblasti a zajistí jejich provoz.
V dlouhodobém výhledu, v průběhu rekonstrukce drážního koridoru, bude město usilovat o dořešení problému spojení dotčené oblasti s městem a projedná možnosti vybudování cesty pro pěší (vedle protihlukové bariéry).

Ing. Helena Váňová, místostarosta města Úvaly

 

Vandalismus v propracovanější podobě

V poslední době se na území našeho města zvýšily počty případů vandalismu. Jmenovitě: vypálení automatu na pitnou vodu, dva útoky na úřední desku městského úřadu - a před několika dny došlo k úmyslnému poškození řetězu na jednom z dětských hřišť tak, aby se nějaké dítě pořezalo. Stalo se, vandal může být spokojen, ke zranění dlaně dítěte skutečně došlo.
Chtěl bych se obrátit na občany s prosbou o nahlášení jakýchkoli forem vandalismu, abychom se mohli začít účinně bránit. Slyšíte-li v noci řinkot skla - zavolejte prosím policii, od toho ji tady v Úvalech konečně máme.
A pokud se jedná o zjištění jakýchkoli jiných nepravostí, můžete zavolat přímo vedení města (nikdo vás neodmítne), popř. zanechat vzkaz na e-mailu starosta@mestouvaly.cz - nebo přes internetové stránky www.bezpecneuvaly.cz.
Chystáme též telefonní linku se záznamníkem.
Prosím, neváhejte a pomozte nám v boji proti tomuto nešvaru, který bude bujet tím více, čím více se k němu budeme stavět lhostejně.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Autobusová dopravní obslužnost
- výzva pro občany

Vzhledem k plánovaným celostátním změnám jízdních řádů v průběhu roku 2007 vyzývá komise pro dopravní obslužnost občany města Úval k zasílání námětů a požadavků na zlepšení autobusové dopravní obslužnosti či návrhů na změny jízdních řádů linek 405, 408, 484, 304, 330, 423, 391.
Tyto požadavky budou dále projednány ve zmiňované komisi a následně konzultovány s Ropidem.

Odbor investic

 

UPOZORNĚNÍ

Od 15. 1. 2007 přijímá inzerci a osobní zprávy do Života Úval správní odbor MěÚ Úvaly, kancelář v přízemní budově ve dvoře, tel. 281 982 401, 281 982 485, e-mail: spravni@mestouvaly.cz.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Výsledky průzkumu veřejného mínění v Úvalech
(dokončení z minulého čísla)

Fungování služeb města (životní prostředí, zdravotnictví, školství, volný čas, bezpečnost)

Na začátku této části dotazníku jsme Vás požádali, abyste vyhodnotili, jak vnímáte životní prostředí a jeho význam pro naše město. 88% z dotázaných souhlasí s tvrzením, že je důležité, aby bylo dbáno na ekologický pohled při rozvoji města. Toto tvrzení podporuje 93% účastníků průzkumu tím, že pravidelně třídí domácí odpad, i když si myslí, že stávající systém má ještě mezery. Za tyto mezery je považováno především to, že není finančně zvýhodněno třídění odpadu a že je nedostatečný počet kontejnerů. Odpad vůbec netřídí 7% respondentů. 5% občanů, kteří odpad netřídí tak činí proto, že se domnívají, že vytříděný odpad stejně skončí na jedné skládce.

Pokud se týká oblastí, které by se z hlediska životního prostředí měly řešit, uváděli jste tyto:
- dobudování kanalizace
- vyřešení zásobování pitnou vodou
- řešení problému černých skládek
- rozšiřování a údržba zeleně

Níže uvedený graf zobrazuje Vaši spokojenost či nespokojenost s jednotlivými aspekty životního prostředí v Úvalech.
graf

Pokud se týká zdravotnictví, s dostupností zdravotních služeb v Úvalech je spokojeno 65% respondentů, naopak vysloveně nespokojeno je 26% z Vás. Se spektrem poskytovaných služeb je spokojeno 47% účastníků ankety, naopak 42% je nespokojeno. Nejčastěji jsou postrádány nebo považovány za nedostatečně zajištěné: gynekologie (14%), rentgen (11%), ortopedie (11%), zubní (9%), pohotovostní služba (8%) a otevírací doba lékárny (8%). Technické vybavení střediska považuje za špatné 40% z Vás, 28% nemá dostatek informací. S kvalitou péče je spokojeno 44% respondentů, naopak 35% bylo nespokojeno a 14% nemůže vyhodnotit. V tomto místě se zřejmě výrazně projevuje zkušenost s jednotlivými lékaři a jejich přístupem k pacientovi.
V oblasti sociální vypadá situace tak, že 44% z Vás se domnívá, že by město mělo pomáhat sociálně slabším občanům, opačný přístup zastává 23%, jasný názor nemá 33% z Vás. Pokud už by měla být pomoc poskytována, tak buď formou peněžitou (38%) nebo platbou přímo poskytovateli služeb - tj. škola, MDDM atd. (44%).
V oblasti bezpečnosti pro nás průzkum přinesl poměrně překvapující informaci: celých 31% respondentů uvedlo, že se v posledních dvou letech na území Úval stalo obětí trestného činu! Z toho o jaké trestné činy mohlo jít lze usoudit z následujících údajů, a to sice, čeho se obáváte nejvíce:
graf

S ohledem na výše uvedené nepřekvapuje, že práci Policie ČR hodnotí jako nedostatečnou 49% respondentů, 28% nemá dostatek informací, aby toto mohla vyhodnotit, naopak 18% účastníků průzkumu vyjádřilo s prací Policie ČR spokojenost. S návrhem na zřízení městské policie by souhlasilo 40% z Vás, zatímco 42% by bylo proti a 14% je v této otázce neutrální.
Za zónu, ve které se občané Úval zejména navečer necítí bezpečně, je nejčastěji považováno okolí nádraží, podchod pod viaduktem a náměstí Svobody.

Co se týká školství, tak mateřskou školu navštěvují potomci 7% respondentů, z toho MŠ Kollárova 67% a MŠ Pražská 33%. Zajímavé je, že z hlediska spokojenosti s činností MŠ získala lepší hodnocení MŠ Pražská - 100% hodnocení "velmi spokojen", naopak MŠ Kollárova získala hodnocení velmi spokojen 3%, spíše spokojen 93%, spíše nespokojen 4%. Dle našeho názoru je to pro úvalské MŠ velmi lichotivé vysvědčení a rozdíl v hodnocení mezi oběma školkami je v daném případě do značné míry dán jejich velikostí. Pokud se týká provozní doby, tak existuje poměrně velká skupina účastníků průzkumu, které stávající provozní doba MŠ nevyhovuje - jedná se o 33% respondentů. Celkem 67% respondentů je ochotno si připlatit, pokud by mateřská škola rozšířila provozní dobu - 33% je ochotno připlácet do 500 Kč měsíčně, dalších 33% je ochotno doplácet do 1 000 Kč měsíčně.
9% účastníků průzkumu posílá své děti do úvalské školy. Na její kvalitu a činnost nepanuje mezi rodiči jednoznačný názor a obyvatelé Úval se rozdělili přesně na dvě poloviny: 50% respondentů je s kvalitou spíše spokojeno, 50% respondentů je spíše nespokojeno. Ještě více rozděleni jsou obyvatelé Úval v otázce dostavby školy. Na otázku Souhlasíte s vítězným návrhem pro realizaci dostavby základní školy na náměstí Arnošta z Pardubic? jste odpověděli takto:
graf

Jistě jste si povšimli, že v koláčovém grafu chybí odpověď rozhodně ano.
Důvodem je to, že nikdo tuto variantu nezaškrtl.

Dále jsme se ptali, co si myslíte o kultuře v Úvalech a jak se zúčastňujete kulturních akcí ve městě.
Akcí úvalských spolků a kulturních institucí se téměř vždy zúčastňuje 5% z Vás, 56% se zúčastní alespoň občas, zatímco 39% se nezúčastňuje vůbec. Zajímalo nás, jak si v této souvislosti stojí MDDM, městská knihovna a církevní organizace. Podle Vašich odpovědí takto:
TABULKA

Jejich podporu ze strany města považuje za dostatečnou 25% účastníků průzkumu, opačný názor zastává 28% a 47% respondentů nemá dostatek informací. Z oblastí kultury, které jsou dle Vašeho názoru podporovány nedostatečně, ční jednoznačně kino - chybí celým 47% Úvaláků, 30% chybí možnosti dalšího vzdělávání dospělých (kurzy, univerzita třetího věku atp.) a dále chybí divadelní představení (21%) a koncerty (16%).

Vaše preference pro budoucí rozvoj Úval
Pokud se týká rozvoje našeho města, pořadí jste určili takto:
1. obnova povrchů chodníků a ulic,
2. dobudování kanalizace,
3. rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic,
4. výstavba odstavného parkoviště u nádraží,
5. obnova Masarykova háje a zřízení cyklostezek,
6. výstavba multifunkčního sportovního areálu
7. výstavba III. mateřské školky.

A kdybyste byli ve funkci starosty, tak by Vašimi prioritami byla kanalizace, podpora podnikání v Úvalech, řešení dopravní obslužnosti, ochrana životního prostředí a bezpečnosti občanů.

Závěrem
Milé Úvalačky, milí Úvaláci. Ještě jednou děkujeme za Vaši účast při vyplňování našich dotazníků. Bez Vaší spolupráce by totiž nebylo co vyhodnocovat. Některé problémy, které jsme při předvolební kampani akcentovali, se potvrdily, naopak jinde jste nás překvapili. V každém případě je zřejmé, že se budeme muset všichni při správě našeho města podívat na chod městského úřadu (to je skutečně míra korupce na MěÚ tak vysoká?), zaměřit se na odstranění nebezpečných lokalit pro chodce a řidiče a zároveň omezit prostor pro činnost kriminálních živlů. Nad Vašimi názory se určitě budou muset zamyslet ve vedení úvalské školy. Zejména v okrajových částech města budeme muset řešit lepší spojení veřejnou autobusovou dopravou.

Kompletní výsledky našeho průzkumu předáme radě města a redakci Života Úval.
V budoucnu se k tomuto průzkumu vrátíme a pevně věříme, že zaznamenáme ve Vašich odpovědích posun k lepšímu.

Jménem sdružení Otevřené Úvaly

Monika Petržílková
Petr Borecký
Renata Perglerová

 

Ještě jednou z prosincového zasedání zastupitelstva města

V lednovém vydání Života Úval byli čtenáři stručně informováni o posledním jednání zastupitelstva města. Jednání, které proběhlo 14. prosince 2006, bylo obsahově a časově náročné a skončilo čtvrt hodiny po půlnoci. O týden později, 21. prosince, bylo svoláno další mimořádné jednání, při kterém se zastupitelé vrátili k některým změnám územního plánu a dalším několika záležitostem. Zápis obsahuje 39 stran. Výsledky jednání jsou zahrnuty v usneseních. K většině není zapotřebí uvádět komentář, ale k několika vybraným jednacím bodům je vhodné uvést doplňující informace, vycházející z oficiálního zápisu.

Vodné a stočné v roce 2007
Každoročně zastupitelstvo města schvaluje výši vodného a stočného pro rok příští, což nyní znamená pro rok 2007. Provozovatelem vodovodních a kanalizačních sítí ve městě, firmou VaK Mladá Boleslav, a.s., je vždy pro tento schvalovací proces předložena kalkulace podle stanoveného kalkulačního vzorce, a to ve variantách. Výši vodného a stočného pro příští rok je bezpodmínečně nutné schválit, neboť v opačném případě by musela obec až do doby schválení ceny za občany platit cenu v původní výši a až po schválení přeúčtovat společně s provozovatelem nové ceny odběratelům. Varianty vodného a stočného včetně jejich kombinací byly následující:
Výsledné ceny podle variant včetně ceny v roce 2006:
TABULKA - vodné - stočné

Součástí jednotlivých variant kalkulace je i výše nájemného od provozovatele poukazovaná vlastníkovi (městu) za pronájem vodohospodářského zařízení. Za rok 2006 činil nájem za vodu a kanalizaci celkovou částku 602 000,- Kč. Tato částka má jít samozřejmě do oprav, údržby a rekonstrukce stávajícího vodohospodářského majetku. Pokud dojde vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na provozování ke snižování nájmu z důvodu, aby zůstala pokud možno zachována cena vodného a stočného nebo se jen nepatrně zvyšovala, nebude dostatek financí právě na opravy, údržbu a rekonstrukci.
Pan starosta MUDr. Šťastný v diskusi uvedl, že rada města doporučila variantu D, která zaručuje příjem z nájmu jako v minulých letech s tím, že bude prověřena smlouva s VaK Mladá Boleslav a možnosti jejího vypovězení. Pan Prokůpek k tomu dodal, že smlouva je uzavřena do roku 2010 a výpovědním důvodem je pouze závažné porušení smlouvy. Ing. Breda uvedl za Otevřené Úvaly, že prosazují variantu C, která nejméně zatěžuje občany. Kvalita vody je problematická a občané nemají k dispozici ani informace o její kvalitě. Opravu a údržbu by měla zajišťovat firma VaK Mladá Boleslav. Smlouva by se měla prověřit a vyžadovat její důsledné dodržování. Město by si mělo vyžádat u VaK Mladá Boleslav informace o výsledcích analýzy pitné vody dodávané prostřednictvím vodovodu v Úvalech v roce 2006, zajistit pravidelné zveřejňování těchto analýz, alespoň jedenkrát ročně provést nezávislou analýzu dodávané pitné vody u akreditované laboratoře a předložení od VaK Mladá Boleslav energetické hodnoty sušiny z kalu vzniklého v úvalské čistírně odpadních vod. Ing. Beneš upozornil, že končí výjimka z hygienické normy na dodávanou vodu a kritizoval práci VaK Mladá Boleslav, a.s. Zastupitelstvo města odhlasovalo ceny vodného a stočného podle varianty C.

Etický kodex zastupitele a zaměstnance úřadu
Sdružení Otevřené Úvaly předložilo v průběhu jednání návrh na přijetí etického kodexu zastupitele města s tím, že je žádoucí, aby se tento stav přenesl i do výkonu funkce všech zaměstnanců města, neboť podle jejich chování a jednání koneckonců občané také hodnotí své město. Etický kodex je jednou z pomůcek na cestě k sebevědomému, poctivému a profesionálnímu zaměstnanci. Výhodou je, že na rozdíl od člena zastupitelstva může být etický kodex zaměstnance města přijat ve formě závazné a právně vymahatelné směrnice dle zákoníku práce. Přijetím etického kodexu zaměstnance města by vedení města vyslalo významný signál k občanům Úval, že se poměry v našem městě skutečně mění směrem k větší průhlednosti a otevřenosti. K věci diskutovali pí Ing. Váňová, p. PhDr. Ing. Bedrlík, pí Hejtíková, Ing. Černý, kteří vyjádřili názor, že se s tímto kodexem zaměstnance shodují, ale že není potřeba jej ještě zvlášť schvalovat. Většina zásad je zakotvena v zákonných normách týkajících se práce úředníka. Mgr. Borecký a Ing. Breda uvedli, že přihlášením se k etickému kodexu se zastupitelé přihlásí k určitým zásadám, jde o jednoznačnou informaci občanům.
Usnesení o přijetí Etického kodexu zaměstnance města coby závazné, vymahatelné směrnice aplikovatelné v souladu se zákoníkem práce na všechny zaměstnance města Úvaly nebylo schváleno, přijetí etického kodexu zastupitele schváleno bylo.

Vytvoření funkce hlavního architekta města
Zástupci Sdružení Otevřené Úvaly uvedli, že pro zachování určitého charakteru města a dodržování základních urbanistických zásad při plánování jeho rozvoje je vhodné, aby město Úvaly mělo svého hlavního architekta. Předpokládá se, že tento architekt by nebyl zaměstnancem města, jednalo by se o spolupracující osobu nebo atelier. Hlavní architekt by měl spolupracovat především v následujících oblastech: tvorba nového územního plánu Úval (nemělo by jít o totožnou osobu), rekonstrukce centra města a jednotlivých městských částí (způsob řešení veřejných prostor, použité materiály, funkční a prostorová návaznost jednotlivých staveb a mobiliáře), regulace nové výstavby a konzultace při rozhodování stavebního úřadu. V této věci diskutovali pánové Šplíchal, Ing. Černý, MUDr. Šťastný, kteří nesouhlasili s tím, že by pětitisícové město potřebovalo hlavního architekta. Oporou v odborné rovině může být komise investiční. Pro účely tvorby územního plánu by musel i architekt mít odbornou způsobilost. Ing. Breda zpochybnil odbornost investiční komise, která je složena z dobrovolníků a jejíž složení může být dočasné. Pan Kroutil souhlasil, že komise nemůže suplovat práci architekta. Mgr. Borecký upozornil na to, že se jedná o otázku urbanistickou. V přijatém usnesení zastupitelstvo uložilo radě města, aby připravila zadání výběrového řízení na obsazení hlavního architekta města Úvaly.

Zápisy z jednání zastupitelstva na internetových stránkách města
Jednou z cest, jak zajistit veřejnou kontrolu občanů, jak rozhodují zastupitelé a vedení města, je zveřejňování kompletních zápisů z rady města a usnesení zastupitelstva města na jeho webových stránkách. Zástupci sdružení Otevřené Úvaly navrhli, aby tyto zápisy byly zveřejňovány v případech, kdy je to technicky možné (tj. případ podkladů, které jsou v elektronické podobě) kompletně na webových stránkách města, včetně zveřejnění, jak který radní v daném bodě hlasoval. Občané tak mohou mimo jiné snadněji kontrolovat, zda zastupitel dodržuje etický kodex a jaké jsou trendy jednotlivých zastupitelů při správě města.
V diskusi k této záležitosti paní Ing. Váňová navrhla, aby jednání zastupitelstva bylo zaznamenáváno na audiovizuální zařízení, záznam by se mohl k zápisu přikládat.
Pan Kroutil upozornil na problémy se zveřejňováním, které by mohly vzniknout členům rady města, pokud by bylo zveřejňováno, jak hlasovali někdy i o velmi citlivých záležitostech, mohli by se stát terčem nátlaku.
Přijaté usnesení uložilo radě města, aby v nejkratší možné době, nejpozději však od 1. 4. 2007 zajistila pravidelné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města.

Povinnost vlastníků nemovitostí připojit se na kanalizační síť
Město Úvaly v minulých letech poměrně nákladným způsobem budovalo a stále buduje svoji kanalizační sít. Přesto existují v oblastech, kde je tato kanalizační síť zavedena, objekty, které na kanalizaci ne- jsou připojeny. Zástupci Sdružení Otevřené Úvaly předložili následující návrh usnesení, které má za úkol donutit vlastníky těchto objektů, aby se na městskou kanalizaci připojili. Přijaté usnesení mimo jiné uložilo starostovi města, aby zajistil vypracování seznamu nemovitostí, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody a které lze z technického hlediska zároveň připojit na kanalizaci, a doporučuje městskému úřadu, aby svými rozhodnutími uložil vlastníkům nemovitostí povinnost připojit se ke kanalizaci.

Projednávání změn územního plánu města
Na zasedání dne 14. 12. 2006, které pokračovalo dne 21. 12. 2006, byly projednávány změny územního plánu sídelního útvaru města Úvaly (dále ÚPnSÚ).
Příprava těchto změn trvala dva roky. Na základě podnětu zastupitelstva města o jejich pořízení se na nich podílel zpracovatel územního plánu města Úvaly a pracovníci odboru investic MěÚ Úvaly. Změny byly v souladu s platnou legislativou projednávány s veřejností, s dotčenými orgány státní správy a ostatními organizacemi, například s místním sdružením ochránců přírody a se správci inženýrských sítí. Jednotlivé etapy byly vždy projednány s nadřízeným orgánem územního plánování a schváleny v zastupitelstvu města.
Na posledním jednání bylo schváleno zadání změn V.D). Uvedený podnět spočívá ve změně funkčního využití pozemků v lokalitě "Na Vinici" z orné půdy na veřejnou zeleň, parky a aleje.
Dále byl schválen návrh změn V.A, který se skládá z podnětů fyzických a právnických osob.
Jedná se především o dílčí podněty změn na tzv. "čistě obytné území". Toto území je určeno pro výstavbu rodinných domů.
Usnesením Z-74a/06 zastupitelstvo schválilo souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu změn V.B). Jedná se o podněty fyzických a právnických osob.
Nejrozsáhlejší podnět změny je v oblasti Slovan, okolo lokality Hostín. Změna rozšiřuje zastavitelné území města až k ochrannému pásmu budoucí přeložky silnice I/12. Jedná se nejen o čistě obytné území, ale i o všeobecně smíšené území (možnost umístění drobného podnikání a služeb) a území nerušící výroby.
Dne 14. 12. 2006 v první části jednání zastupitelstvo rozhodlo po diskusi stáhnout z programu jednání podněty, které řeší změnu na zastavitelné území mimo stávající zastavěné území obce.
Na pokračujícím jednání dne 21. 12. 2006 proběhla rozsáhlá diskuse o změnách územního plánu. Zastupitel za Otevřené Úvaly pan Mgr. Borecký přednesl stanovisko, v němž zásadně nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu. Mezi důvody jeho nesouhlasu například patří, že se jedná o plošně výraznou změnu na jihu města umožňující další nekontrolované rozšiřování Úval do okolí v situaci, kdy město nemá zpracovaný svůj rozvojový plán, masivní zástavba na jihu města vyvolá tlak na investice do budování další jeho infrastruktury (kanalizace, vodovod, dopravní obslužnost, škola, školka) v situaci, kdy město nemá vyřešeny problémy jeho stávajících obyvatel. Upozornil také na to, že nemusí být zcela naplněno očekávání o rozvoji podnikání v okrajových částech Úval, jelikož nové pracovní příležitosti mohou přinést pouze nekvalifikovanou práci ve skladových areálech a z příjmů z daní firem, pokud budou mít sídlo v Praze, neuvidí Úvaly ani korunu. Rovněž je nutné velice opatrně posuzovat argument, že developeři přinesou do města několik desítek milionů korun na investicích. Ing. Černý uvedl, že schválením změn se město k ničemu nezavazuje. Souvislost mezi rozvojem okrajových čtvrtí a středu města je jen nepřímá. S vyšším počtem obyvatel přibudou i daňové příjmy. Kanalizace je dostačující, čistírna se musí stejně posílit. Vodu lze odebírat z vodovodu z Újezdu a nebo z velkého zdroje, kterým je Káraný, který je v současné době využíván cca na 60%. Celá plocha není určena pro bytovou výstavbu. Výstavba bude probíhat postupně a lidé se začnou stěhovat asi za 5 let a navážou na současný trend ve využití předškolních a školních zařízení. Město může požadovat příspěvek od velkých investorů. Výstavba v Radlické čtvrti přinesla kanalizaci i stávající zástavbě. Dnes se má schvalovat koncept změny a není jisté, zda vyrostou logistická centra. Bytová výstavba by se měla udržet nízkopodlažní, aby se nezastavěl výhled. Změny jsou připravovány již 2 - 2,5 roku a pokud se neschválí, vrátí se cca o 1 - 1,5 roku zpátky.
Mgr. Borecký konstatoval, že současná Radlická čtvrť má k zástavbě cca 100 000 m2 pozemků určených k zástavbě. Podle současného zákona není třeba, aby byla projednána EIA a SEA, ale podle nového zákona to bude nutné. Pokud budou změny schváleny a vydána stavební uzávěra, tak podle nového stavebního zákona bude město muset platit majitelům pozemků, na něž vydá stavební uzávěru.
Ing. Černý uvedl, že je nutná i podle současného zákona a k návrhu se vyjadřují i orgány životního prostředí
P. Šplíchal doplnil, že krajský úřad při posuzování návrhu změn SEA nepožadoval a podle nového stavebního zákona lze EIA požadovat, pokud bude stavba logistického centra nebo podobná stavba navržena.
P. Petržílek upozornil, že nový stavební zákon ukládá povinnost vlivu na udržitelný rozvoj. Účastní se občané a posuzují se dopady na sociální problémy.
P. Kulíšek vyjádřil souhlas se schválením návrhu změn V. A) územního plánu.
Pí Tylová uvedla, že obec nemůže zasahovat do rozhodování stavebního úřadu.
Dr. Pokorný připomněl procházející biokoridor a apeloval na to, by se developeři zapojili i do problémů s řešením středu města.
P. Šplíchal uvedl, že návrh změny s biokoridorem souvisí, ale nezasahuje do něj.
Pí Ing. arch. Bredová se vyjádřila k funkčním a prostorovým regulativům, podnět č. 79 navrhuje 30% zastavěnost u zástavby RD, ale neřeší procento zastavění u ploch s nerušící výrobou.
P. Beneš vyjádřil obavu z vlivu změn na vodní toky a vodní plochy.
Ing. Klouda učinil dotaz, co je důvodem, že tyto změny musí dnes zastupitelstvo schválit.
Ing. Perglerová se dotázala, jak bude regulováno území, když regulativy nebudou uvedeny. Stavební úřad pak nebude mít z čeho vycházet. Regulativy byly vypuštěny, aby byl územní plán v souladu se zákonem.
P. Petržílek konstatoval, že nejsou využity možnosti stávajícího stavebního zákona ani nového.
Pí Novosádová upozornila, že tyto změny se projednávají asi 2 - 2,5 roku, ale žádný ze zde přítomných, ať z řad nových zastupitelů, tak občanů, se k nim za celou dobu nevyjádřil, protože o to neměli zájem.
Mgr. Borecký odpověděl, občané si je zvolili, aby za ně tyto věci řešili.Ing. Švejnoha konstatoval, že při povolebních vyjednáváních o koalicích se všichni vyjadřovali jinak. Prioritou by měl být strategický plán rozvoje města a následně by se mělo rozhodovat o takovýchto změnách.
Ing. Breda uvedl, že zpracování strategického plánu rozvoje bude město něco stát a rovněž musí být zpracován nový územní plán. Proto by se neměly financovat urbanistické studie k těmto změnám územního plánu, ale tyto finance investovat do nového územního plánu.
Po diskusi zastupitelů a přítomných občanů, mezi kterými byli příznivci i odpůrci navrhovaných změn, nejprve zastupitelstvo v druhé části jednání dne 21. 12. 2006 revokovalo původní usnesení o stažení některých podnětů změn z jednání a poté schválilo návrh změn V.A) a souborné stanovisko změn V.B) ÚPnSÚ Úvaly v poměru hlasů 9:6.
U změn V.D) a V.B) bude ještě zpracováván a projednáván návrh těchto změn.
Schválena byla i změna VII) ÚPnSÚ Úvaly - posun trasy přeložky silnice I/12 jihovýchodním směrem. Nově schválená trasa kopíruje dokumentaci pro územní řízení, kterou zpracovala projekční firma Pudis.

Slib nového člena zastupitelstva
Starosta města MUDr. Šťastný seznámil přítomné s tím, že v době od přerušení jednání dne 14. 12. 2006 se vzdal funkce zastupitele PhDr. Ing. Jiří Bedrlík, který byl zvolen za ODS. Funkce se vzdal z důvodu přestěhování z města. Na uvolněné místo nastupuje náhradník Josef Štěpánovský. Pan Štěpánovský složil slib do rukou starosty města a stvrdil jej podpisem pod text slibu.

Z několika uvedených poznámek je patrné, že v nejbližším období bude zastupitelstvo muset řešit mnoho věcí často rozhodujících o budoucnosti města.

Ing. Vladislav Procházka, Marek Šplíchal

 

ZASTUPITELSKÝ DEN
Občanské demokratické strany

Vážení občané!
Chtěli bychom zachovat tradici kontaktu s vámi, která se osvědčila v minulém volebním období.
Proto jsme vašim dotazům, námětům i připomínkám k dispozici v sále domu s pečovatelskou službou každý poslední pátek v měsíci od 18.00 hodin.
V tomto měsíci tedy v pátek 23. února.

Zastupitelé města Úvaly za ODS
www.odsuvaly.cz

 

Městská knihovna v Úvalech
vyhlašuje

rok knihovny
145. výročí založení úvalské veřejné knihovny inspiruje knihovnice ke konání několika akcí, které proniknou do podvědomí obyvatel Úval.
Budeme vás s nimi během roku seznamovat a budeme se zároveň těšit, že sami čtenáři a ostatní obyvatelé Úval nám pomohou svými nápady zlepšit knihovní služby v rámci našich velmi skrovných možností a poměrů.
Rády bychom nabídly vám, nastávajícím a mladým maminkám s jejich malými dětmi službu, kterou spustíme v případě vašeho vážného zájmu.
Milé maminky - projevte prosím zájem osobně nebo telefonicky na čísle 281 981 877, či e-mailem, zda by bylo pro vás vhodné a využily byste naši nabídku - novou půjčovní dobu věnovanou jen vaší "kategorii" - t.j. poslední středu v měsíci, kdy by knihovna byla otevřena jen pro vás s vašimi malými dětmi, o které by bylo bezpečně postaráno v prostředí dětského oddělení a vy byste mohly v klidu vybírat své počteníčko bez obav o své dítko, jeho bezpečí i bez starosti, zda něco nevyvede.
Možnosti jsou dvě - buď ranní výpůjční hodiny od 9 do 11 hodin, nebo odpolední od 13 do 14 hodin.
Pokud se zájemkyně najdou (platí to i pro tatínky v domácnosti) a ozvou se nám, uskutečníme první výhradní výpůjční den pro maminky již v březnu 2007.
Váš projevený vážný zájem o tuto službu bude podnětem pro nakoupení potřeb pro ni.

Za kolektiv knihovnic vedoucí Iva Krňanská V Úvalech 8. 1. 2007

 

Kulturní komise města Úvaly
společně s obcí baráčnickou
srdečně zve občany na
VII. městský ples,
který se koná 17. 2. 2007 od 20.00 hodin
v sále sokolovny.
K tanci bude hrát Březovanka
pod vedením p. Vojtěcha.
Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek
byl zahájen 11. 12. 2006 v městské knihovně.
 


Zájezd do Branického divadla

Městský úřad Úvaly, kulturní komise, pořádá ve čtvrtek 22. 2. 2007 zájezd do BRANICKÉHO DIVADLA na představení Prázdniny snů - komedie s detektivní zápletkou o tom, co všechno potkalo manžele Perthusiovy, když přijeli prožít dovolenou na známé klidné místo na Azurovém pobřeží, kde se na ně nečekaně sesypala řada katastrof a vtáhla je do bláznivého dobrodružství.
V režii A. Procházky hrají: J. Šulcová/ H. Talpová, I. Andrlová/ O. Želenská, L. Zedníčková/ J. Zenáhlíková, K. Jetenská/ H. Kusnjerová, M. Vašinka, Vl. Beneš, V. Čech, P. Pospíchal, Zb. Pantůček, M. Jagelka, E. Čekan.
Cena vstupenky je 256,- Kč + 56,- Kč za dopravu.
Představení začíná v 19.00 hodin, odjezd autobusu je v 17.30 hodin od městského úřadu. Alena Fejtová
 


VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ M. MAJEROVÉ

U studánky
Pod úvalským kostelem tomu nebylo dříve tak jako nyní. Nebyl tam žádný můstek přes potok, žádné oplocení školního hřiště. Pouze pod starou hřbitovní - kostelní - zdí uprostřed divoce rostoucích křovin vedla cestička na Vinici. Přes potok byly kameny, později jednoduchá lávka. Bylo-li větší množství vody, musel každý přes vodu bos. Nedaleko paty cesty, příkře stoupající do stráně, v místech dnešní studny pí Chroustové, byla studánka. Věděl o ní každý úvalský občan. Pověst dokonce vypravuje, že tam byla voda léčivá. Užíváno jí bylo zvláště proti očním nemocem a vyrážkám vůbec. Tenkráte se totiž nechodilo s každou nemocí k lékaři. Muselo se za lékařské ošetřování platit a doktor byl drahý, na léčení peněz nezbylo. Proto mnohé nemoci musela vyléčit voda ze studánky pod kostelem.
Kolem vytékající vody do louky, ve vlhku, bývalo množství různé květeny. Tam kvetly blatouchy, pomněnky, opodál ve stráni bujely křoviny, černý bez, akát, trnky, šípky a jiné. U vody pak byla kamenná lavička, na kterou zasedl každý, kdo přišel nabírat vodu. Ta byla čistá jako sklo, v malé nádrži průhledná až do dna. Poněvadž tam tehdy často někdo odpočíval, i kluci, divoce pobíhající po stráni, bez jakéhokoliv napomínání u studánky vždycky ztichli.
K tomuto koutu přírody měli zvláštní úctu.
I malá Márinka si oblíbila toto zákoutí. Už také proto, že vyhovovalo jejímu kůzlátku. Vždyť to tam nacházelo pochoutky pro svůj mlsný jazýček a rádo tam s Márinkou běhalo na pastvu. Ona pak sama nebo v doprovodu dívek si u studánky hrála. Nejraději tam pletla květinové věnečky. Panečku, takový pomněnkový věneček na dívčí hlavičce, třeba neumělý, to byla paráda! To i maminka radostí zaslzela, když viděla takhle ozdobenou dcerušku.
Jaké však bylo jednou překvapení, když lidé z práce jdoucí nalezli na kameni u studánky Márinku tiše plačící. Plačící s věnečkem nedodělaným na klíně, zatímco nedaleko ní klidně leželo spokojené kůzlátko. Co se stalo?
Márinka na ozdobení věnečku dostala od maminky krásnou červenou stužku a ta jí spadla do vody. Poněvadž byla svázaná, potopila se, než se Márinka nadála. Na dně studánky bylo ji vidět. Jak ji ale dostat ven? Na dno nádrže nedosáhla. Ani se o to nepokoušela, neboť by tam byla mohla spadnout. Vylovit ji klacíkem, na to nepomyslela, a tak nad vodou tiše, lítostivě plakala. Dárek od maminky spadl do vody.
Na dotaz kolemjdoucích, co se jí vlastně stalo, vypravovala plačtivě o svém neštěstí, které se naštěstí vytažením mašličky z vody lehce zažehnalo. Tenkrát se domů vracela zvlášť radostně. Namočená ozdoba sice zdobila jen její ruku, zato vysušila hned všechny slzičky. Spokojena se vracela domů proto, že si vážila každého sebemenšího dárku od maminky a nechtěla, aby se zvlášť tak pěkný dárek ve vodě utopil. Vždyť svou maminku měla tak ráda.

B
(Život Úval č. 4/1961)

 

VADEMEK - Byl či nebyl ÚVALSKÝ?

Vážený čtenáři, dovolte mi navázat na nedávnou citaci ze Života Úval (Ing. Procházka), že archivy občas ukrývají zajímavá překvapení. V památném roce 2000 - zlom tisíciletí - se několika zastáncům pamětí úvalského života, jeho kultury a sportu podařilo připomenout na výstavách občanům Úval leccos o bohaté činnosti tehdejších Ouval či Úval. Oslavy 700 let historie Úval byly toho důstojným dokladem!
V tomto roce 2000 se mi jako vyzyvateli k podrobnějšímu záznamu pamětí posledních žijících divadelních ochotníků dostalo varování, že se o bohaté ale už minulé ochotě tolika kdysi činných aktérů "nedá nic moc nalézt". Přesto po soustředění 1800 zachovaných fotografií, 850 dobových plakátů i dlouhé řady dalších výpisků a poznámek z rodinných památek několika úvalských rodů se podařilo sestavit "Sborník ochotnických divadelních souborů, pěveckých sborů i orchestrů v Úvalech". (Následně vyšla i menší brožura "Divadlo a hudba v Úvalech - dějiny amatérských souborů od r. 1860 po 1980" - v červenci 2003). V závěru těchto dokumentů jsem vyzval čtenáře i k dodatečnému upřesňování všech uvedených dat.
A stalo se!
V dokladech o hudebních souborech úvalských se, bohužel, tehdy neobjevil hudební celek ze třicátých let, ve kterém se vystřídali další úvalští hudebníci. Dnes to vše dokladují dvě už památné fotografie paní Heleny Klossové - Nesnídalové. Čtenáři dnešního Života Úval snad ještě poznají: Karla Klosse, Ladislava Drába, Kamila Dočekala, pravděpodobně i Jana Votrubu, Václava Kotouze, Jaroslava Dočekala, možná i další? Tito hudebníci byli ve své době známi i na několika pražských scénách i v řadách např. lázeňského orchestru v Poděbradech, snad i jinde. Všichni hráli prý pod titulem VADEMEK (správný přepis?). Fotografie však jejich existenci dosvědčují! Pokud se v řadách současných následníků těchto tehdy známých hudebních osobností, či dalším pamětníkům některých hudebních vystoupení té doby podaří poznamenat další informace, budou jen vhodným doplňkem dějin amatérských souborů z let 1860 až 1980. Především se tato výzva týká dětí, vnoučat či pravnoučat, pokud poznají svého otce, dědu či už i pradědu. Najdou se v odložených rodinných archivech další zmínky o bohaté hudební činnosti jejich předchůdců?
PS. Omlouvám se, že všem uvedeným hudebníkům neuvádím jejich akademické tituly, jež se jim podařilo v dalším životě získat. Jejich seznamy budou nejlépe znát především doboví pamětníci. Všem patří náš společný dík!

Ing. Vladimír Kolomý (starší)

detail detail
 


Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2006:

Leden byl poměrně studený, sněhová pokrývka se udržela celý měsíc, její výška se pohybovala od 4 do 11 cm. Na Nový rok padal mrznoucí déšť, 21. ledna se oteplilo na 4 °C, o den později bylo -7 °C.
Nejchladněji bylo 24. 1., a to -15,1 °C. Takto chladno bylo až do konce měsíce. Rovněž v únoru byl celý měsíc sníh od 7 cm po nesouvislou vrstvu. 17. 2. nastalo krátké oteplení, 19. 2. byla teplota 8,4 °C, ale již o týden později se znovu ochladilo. Začátkem března začal sníh pomalu mizet, 11. 3. se sněhová pokrývka zcela ztratila, ale již odpoledne přešly sněhové přeháňky a druhý den napadlo 18 cm, takže sněhová vrstva dosáhla 19 cm, což bylo nejvíc za celou zimu. Ochladilo se na -8 °C, teprve po nástupu kalendářního jara se začalo oteplovat a 26. 3. sníh definitivně zmizel.
Sníh pokrýval zem nepřetržitě od 28. 12. 2005 do 25. 3. 2006 (mimo 11. 3.), to je celkem 88 dní. Je to zatím nejdelší období za dobu trvání této stanice od 5. 5. 1986. O dubnu lze říci, že byl poměrně studený a deštivý, krátké oteplení bylo ve dnech 25. a 26. 4.
Začátek května byl teplý a beze srážek, 16. 5. odpoledne přišel silný déšť a bouřka, následovalo ochlazení a deště s bouřkami, koncem měsíce se pohybovaly teploty slabě nad 10 °C, v noci kolem 7 °C. Po červnu se oteplilo (16. 6. +29,9 °C), teploty se pohybovaly kolem 30 °C, pak opět silné deště a bouřky, nejvíc pršelo
30. 6. cca od 1.30 do 11.00 hodin, kdy spadlo 46,8 mm srážek, potom bylo opět teplo. Červenec byl velmi teplý měsíc, podle údajů pražského Klementina bylo 20 tropických dnů, což je nejvíc za 60 let. Na naší stanici byla nejvyšší teplota 27. 7., a to 31,5 °C. Silný déšť byl 14. 7., 31,0 mm, jinak byly srážky minimální.
Ochlazení nastalo až 30. 7. Začátkem srpna se ochladilo z 25 °C na 14 °C. Celkově byl srpen chladný a deštivý. Září nám vše vynahradilo, teploty přesahovaly 20 °C, bylo slunečno a minimální srážky. Také říjen byl poměrně teplý, pouze 17. a 18. 10. klesla ranní teplota na 0 °C. Jinak se teploty pohybovaly kolem 20 °C, koncem měsíce nastalo ochlazení. Hned první listopadový den napadl poprašek sněhu, 3. 11. se vytvořila pokrývka 1 cm vysoká, ale další den byl již bez sněhu. Teploty v listopadu se pohybovaly kolem 8 °C.
Ani v prosinci nenastalo výraznější ochlazení a srážek bylo velmi málo. Teprve 27. 12. klesla teplota pod nulu, 28. 12. sněžilo, ale již 30. 12. se oteplilo na +11 °C a sníh roztál. Podle Klementina je to nejteplejší zima za posledních 45 let. Zima tedy zatím nepřišla, a tak na závěr rok 2006 v číslech:
leden 18,8 mm,
únor 24,6 mm,
březen 57,0 mm,
duben 48,6 mm,
květen 83,2 mm,
červen 102,8 mm,
červenec 60,3 mm,
srpen 114,2 mm,
září 15,7 mm,
říjen 34,5 mm,
listopad 24,5 mm,
prosinec 23,3 mm.
Celkem rok 2006 - 607,5 mm

Nejvyšší měsíční srážky - srpen - 114,2 mm
Nejnižší měsíční srážky - září - 15,7 mm
Nejvyšší denní srážky - 29. 6. - 35,2 mm
Nejvyšší sněhové srážky - 12. 3. - 18 cm
Nejvyšší sněhová vrstva - 13. - 14. 3. - 19 cm
Nejvíce dnů beze srážek - září - 25
Nejméně dnů beze srážek - srpen - 10
Žádný rekord v minulém roce překonán nebyl.

Ing. Jiří Veselý

detail

Foto: 12. 3. 2006 napadlo 18 cm sněhu. Foto I. Prchalová

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

ZPRÁVA VÝBORU ŽEN

Přednáška s. Dra Machače, člena Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, uspořádaná 11. ledna t.r. Osvětovou besedou a výborem žen v Úvalech měla název "Soudružské vztahy na pracovišti". Někteří nebo spíše některé z posluchaček možná byly zklamány. Možná, že očekávaly řešení takových soudružských vztahů na pracovišti, kde na jedné straně stojí on a na druhé ona - nebo obráceně.
Nic takového. Dr. Machač se zaměřil především na pracujícího člověka, bytost dnešní doby, s jeho chybami i přednostmi, radostí i smutkem, tak, jak jde život.
Máme před sebou komunistickou budoucnost. Jaký bude člověk této společnosti? Věříme, že se oprostí mnohý z nich od těch nesoudružských vlastností, s kterými se ještě dnes na četných pracovištích zápasí.
Hezky to řekl s. Dr. Machač, promluvil do duše nám všem - působivě, přesvědčivě. Škoda, že nás nebylo na přednášce víc.

BV
(Život Úval č. 2/1962)

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Stáří
(Dana Konečná)

Ztloustly mi nohy,
narostlo břicho
a všude kolem ticho.
Nikdo mě neosloví
a nikdo nepohladí
a nikdo neví ani,
jak mi tohle vadí.
Stáří se hlásí
a já jsem na to sama,
jsem jenom ženská
a jmenuju se Dana.
Vždycky jsem chtěla
nevšímat si těla,
bránila duši,
teď marně koukám,
jestli mi to sluší?
 

 

D I S K U S E

Výhledy z Vinice

Jednu slunečnou lednovou neděli jsme s přáteli a dětmi z našeho sdružení podnikli malou vlastivědnou vycházku. Šli jsme od školy do Masarykova háje, horní cestičkou na Skalku nad Prokůpkovým rybníkem. Zavzpomínal jsem na své mládí a vyprávěl jsem ostatním o hrách v přilehlém lese a na Kozím plácku, malém hřišťátku na kraji lesa blízko vršku kopce Vinice. Mnohým z našich přátel, zejména nově přistěhovalým, nebyla tato místa a jména známá. Pokračovali jsme třešňovou alejí směrem ke hřbitovu a diskutovali jsme o možnostech obnovy této pěší cesty a rekultivace třešňové aleje z některého zdroje dotací na krajinné úpravy.
Nemusím asi dlouze popisovat výhledy, které nám krásné počasí a čisté ovzduší umožnilo - v jednom směru panorama Řípu, Milešovky a Bezdězu, v druhém směru hezký výhled na střed Úval, novou výstavbu na Slovanech a dosud nezastavěný zelený horizont směrem k Hradešínu.
O co bych se s vámi ale opravdu chtěl podělit, jsou "výhledy" bližší. Z přiložených fotografií můžete vidět, jak na některých místech vypadá okolí cesty z Vinice ke hřbitovu a jakým způsobem někteří z našich spoluobčanů zkrášlují přírodu Úval. Všichni se posmíváme nepřizpůsobivým obyvatelům některých českých měst, kteří jsou schopni si házet odpad před své domy, ale po zhlédnutí těchto fotografií mi musíte dát za pravdu, že takoví lide žijí i mezi námi. Vždyť, kdo by jinak házel odpadky a šrot za humna vlastní obce. Asi se stydí tento odpad vytřídit, třeba nevědí o existenci sběrného dvora. Možná by někteří podnikatelé zchudli, kdyby si objednali kontejner a nebo nechali zlikvidovat nepotřebné pneumatiky v servisu. Nevím. Ale dokud se nezačneme opravdu všichni chovat ke svému okolí a k přírodě jako kulturní lidé, tak se může stát, že finance a práce investované do kultivace přírody okolo Úval přijdou naprosto vniveč.

Text a foto Michal Breda, Otevřené Úvaly

detail detail detail
 


Vážení spoluobčané

Nepatřím k těm, kteří by na stránkách Života Úval pravidelně vyjadřovali své postoje, což je možná špatně, nicméně nyní jsem se odhodlala veřejně vyjádřit svůj názor. Erazim Kohák ve své knize Průvodce po demokracii mluví o tom, že stát se nestane automaticky demokratický poté, kdy jsou v něm uspořádány svobodné volby. Pravá demokracie musí být v nás - občanech. Proto také vyzývá k tomu, aby iniciativa vycházela od občanů a aby nebyla všechna rozhodnutí jen v rukou veřejné správy. K poklidné formě občanské iniciativy bych se kvůli změně územního plánu přikláněla i já.
Na tomto místě se nechci věnovat konkrétnímu rozboru změn V.A a V.B a způsobu, jakým o této důležité změně byli (nebo spíše nebyli) informováni občané, ale důsledkům, které nám tyto změny mohou přinést. Troufám si říct, že nejsem naivní, a tak vím, že pokrok a rozvoj je v dnešní době nezastavitelný, ale lze jej do jisté míry korigovat. Nezastavitelnost vidím v neustálém rozšiřování Prahy, kdy se Pražané z centra a hlavně sídlištních paneláků stěhují do rodinných domků, které si stavějí na okraji Prahy. Tím chci říci, že jsem smířená se stavbou více, či méně vkusných domků, které po čase, kdy se nové zahrady osází zelení, splynou s okolím.
Jediný problém může dle mého názoru nastat v tom, že komunikace Úval a okolí nebudou stačit náporu osobních automobilů, kterými tito lidé budou jezdit do práce.
Úvaly jsem dodnes považovala za klidnou lokalitu pro bydlení nejen kvůli blízkosti Klánovického lesa a Škvorecké obory, ale také kvůli tomu, že se zde ve větší míře nerozvinul fenomén dnešní doby - stavba skladišť, logistických areálů a jiných podobných budov (tento jev mě velice znepokojuje například při cestě z Jiren na Černý Most, v okolí Říčan a Jesenice). Také proto si asi hodně lidí vybralo Úvaly za své nové bydliště. Problémů, které takové stavby přinesou, vidím celou řadu. Dojde k nárůstu nákladní dopravy, která snad bude využívat plánovaný obchvat, ale jistě to tvrdit nelze. Dle povahy firem, které budou ve smíšené a průmyslové zóně stavět, může dojít k nárůstu hluku. Plochy asfaltu v okolí budov s velkými plochými střechami můžou přinést i problémy se vsakem a odvodem dešťových vod.
Zajímavé je určitě také zamyslet se nad tím, jak budou takové objekty v budoucnu využitelné - pokud například firma zkrachuje nebo se přestěhuje, což je problém, nad kterým se například v Německu začínají docela zamýšlet. Nejsem ale bohužel architekt, který by se k využitelnosti takovýchto budov mohl hlouběji vyjádřit a podpořit své tvrzení pádnými argumenty. Snad každý ale může souhlasit s tím, že velké plochy betonu nejsou z estetického hlediska příliš vhodným krajinotvorným prvkem. Možná někoho napadnou ještě další a další problémy, kterými vy všichni můžete přispět do veřejné diskuse.
Možná někdo může namítnout, že smíšená a průmyslová zóna nemusí nutně znamenat stavbu výše zmiňovaných objektů, a tím by byl celý můj příspěvek bezpředmětný. Ale podle mého názoru budou podnikatelské zájmy velkých společností natolik silné, že svou stavbu nakonec "nějakým způsobem" prosadí (Essa Czech také měla být "nerušící" výrobou, kdo nám tedy zaručí, že tomu tak nebude i v tomto případě?).
Pod slovy "rozvoj Úval" jsem si prostě představovala něco zcela jiného.
A co vy?

Petra a Marta Kyselová

 

Vyjádření starosty ke dvěma předcházejícím článkům:

Ke změnám územního plánu

Zastupitelstvo města na svém zasedání 21. prosince schválilo pokračování procesu směřujícího ke změnám územního plánu, které byly započaty v roce 2004, tedy ještě v období působení zastupitelstva minulého.
Nejednalo se tedy o záležitost, o které by veřejnost nebyla informována; naopak: velké množství majitelů menších či větších pozemků žádalo při této příležitosti změnu územního plánu v tom smyslu, aby mohli efektivněji své pozemky využívat.
Jednotlivé kroky směřující ke změnám územního plánu byly patřičně oznamovány i popisovány v Životě Úval, který - jak známo, přináší podrobné informace z jednání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o další bod dlouhodobého procesu, jsou nepravdivé jakékoli smyšlenky, které se objevily - a které občany dezinformují v tom smyslu, že zastupitelstvo schválilo výstavbu nevzhledných skladových hal či podobných staveb v lokalitě Slovany, konkrétně v oblasti plánovaného jižního silničního obchvatu Úval.
Samozřejmě, že se může v hlavě určitého budoucího investora zrodit plán, který nebude totožný se zájmy našeho města. Úkolem města však je aktivně se takovýmto snahám bránit - prostředků je celá řada a jejich aplikací se začala zabývat rada města již na svém zasedání 8. ledna 2007.
Je naivní domnívat se, že lze dlouhodobě blokovat rozvoj lukrativní oblasti ležící v bezprostřední blízkosti hlavního města - a ještě k tomu v oblasti plánované čtyřproudové komunikace. Takovýto postoj by dříve nebo později vedl k soudním sporům s majiteli pozemků a s investory - a následně možná k důsledkům, které by se zájmy města již zaručeně shodné nebyly.
Aktivní přístup, jehož součástí bude aplikace prostředků umožňujících modifikovat využití inkriminovaných lokalit v souladu se zájmy města, bude bezpochyby efektivnější - například i ve smyslu získávání finančních prostředků na rozvoj infrastruktury, školství či jiných potřeb, které jsou všeobecně známy.
Srovnávání situace s problémem lisovny Essa Czech je také nemístné, neboť za to, že tento provoz stojí tam, kde stojí, může především město, nikoli investoři.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města
 

P O L I C I E

Vzniklo Okresní ředitelství Policie ČR Praha - venkov

Dne 1. ledna 2007 došlo ke sloučení Policie České republiky, okresního ředitelství Praha - západ a okresního ředitelství Praha - východ. Od uvedeného data vznikl nový policejní útvar, a to OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR PRAHA - VENKOV se sídlem Zborovská č. 13, Praha 5. Ředitelem Okresního ředitelství Praha - venkov byl ustanoven rada plk. Mgr. Bc. Milan Komárek.
Hlavním účelem sloučení obou okresních ředitelství je zefektivnění práce policie na území bývalých okresních ředitelstvích, přiblížení policistů ve výkonu služby blíže k veřejnosti.
Vznikem nového okresního ředitelství došlo k některým dislokačním změnám: Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy má nyní sídlo v ulici Křižíkova č.8, Praha 8. Dopravní inspektorát je v Pražské ulici č. 180, Zdiby. Služba kriminální policie a vyšetřování okresu Praha - venkov je v ulici Zborovská č. 13, Praha 5.
Bližší informace nebo případné dotazy zodpoví Preventivně informační skupina /PIS/ Okresního ředitelství Praha - venkov telefon: 974 882 207, fax: 974 882 208.

vrchní inspektor nprap. Jaroslav Vokáč
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRAHA-VENKOV
Zborovská 13, 150 00 Praha 5

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Krajský úřad odmítá rozšíření lisovny

Krajský úřad nesouhlasí s rozšířením lisovny automobilových dílů společnosti ESSA Czech v Úvalech u Prahy. Rozšíření podle něj naruší podmínky pro bydlení v okolí lisovny, plánovaný provoz je navíc v rozporu s územním plánem Úval. Vyplynulo to z posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA), který kraj nechal vypracovat od nezávislého odborníka.
"V těsné blízkosti podniku je zóna určená pro klidné bydlení a pro takzvanou nerušící výrobu, dotazníkové šetření mezi lidmi ukázalo, že lisovna tyto podmínky nesplňuje," řekl včera zpracovatel posudku Roman Kovář.

(čtk)
(Mladá fronta DNES - střední Čechy,
22. 12. 2006)

 

Billové dnes zahrají na náměstí zadarmo

Nakonec na úvalském náměstí se uskuteční letošní vánoční koncert populární kapely Divokej Bill, čerstvého držitele Českého slavíka za letošní rok.

"Uvažovali jsme i o sokolovně, ale tam není odpovídající hygienické zázemí a při představě, že přijdou rodiče s dětmi, jsme se rozhodli koncert uspořádat na náměstí a dát jej Úvalským jako dárek," vysvětlil Petr Fořt z pořádající českobrodské agentury Ameba Production.
"Pražský koncert je dva týdny dopředu vyprodaný, tohle je další možnost, přijďte si všichni popřát hezké vánoční svátky," zve baskytarista Miloš Jurda Jurač.
Osm muzikantů z Úval a okolí se v letošním roce vyšvihlo mezi nejpopulárnější hudební uskupení u nás.
Divokej Bill má za sebou veleúspěšný rok. Necelých deset let po svém vzniku má kapela za sebou čtyři vydaná úspěšná CD a v letošním roce velkolepé turné ve stylu námořní plavby, návštěvu Spojených států a v neposlední řadě vítězství v největší tuzemské anketě, v níž hlasují hudební příznivci - Českém slavíku. Osm muzikantů, pocházejících z valné většiny z Úvalska a Českobrodska - frontman Vašek Bláha, zpěvák Štěpán Karbulka, houslista Adam Karlík, baskytarista Miloš "Jurda" Jurač, kytarista Roman "Prochajda" Procházka, akordeonista Martin "Pecan" Pecka, banjista Honza "Jack" Bártl a bubeník Marek Žežulka si proto mohou dovolit věnovat fanouškům vánoční dárek v podobě volně přístupného koncertu na úvalském náměstí. Koncert začíná dnes v 19.45. Jako předkapela vystoupí Medvěd 009.

(hej, od)
(Kolínský deník, 22. 12. 2006)

 
 

Š K O L S T V Í

ZŠ - Mapa školy
(1. část)

Na podzim se naše škola zúčastnila projektu Mapa školy společnosti Scio, jehož cílem bylo pomocí dotazníkového šetření mezi žáky, učiteli a rodiči analyzovat školní klima. Šetření se zaměřilo na vzájemné vztahy, podmínky a průběh vzdělávání a také na představy dětí, rodičů a učitelů o dalším směřování školy. Dotazník odevzdalo 473 (92%) žáků z celkového počtu 515, 333 rodičů a 30 učitelů.
Co jsme zapojením do projektu získali? Dozvěděli jsme se nejen co si o škole děti, rodiče a učitelé myslí, ale i na co kladou důraz, jak ji hodnotí, čeho si na ní váží a co by naopak chtěli změnit. Získali jsme i komplexnější pohled na současný stav, ve kterém se škola nachází. Její podrobné zmapování odkrývá potenciální možnosti školy a reálné limity na straně žáků, učitelů i rodičů. Můžeme se i porovnávat s dalšími základními školami (projektu se zúčastnilo celkem 142 škol), stavět na našich silných stránkách a zaměřit se na oblasti, kde máme rezervy. Plánujeme v horizontu dvou let opakované šetření, abychom získali zpětnou vazbu o tom, jak se nám daří tyto cíle naplňovat. Získáme tím i kvalitní a objektivizované podklady pro tvorbu vlastního hodnocení školy.
Výsledky šetření, které škola obdržela, jsou rozděleny do 11 kapitol a rádi bychom vás s nimi postupně seznámili i prostřednictvím ŽÚ.
Šetření se dotklo oblastí: Cíle školy, Školní vzdělávací program, Výběr školy, Spokojenost se školou, Kvalita a forma výuky, Hodnocení, Vztahy, Bezpečné a zdravé prostředí, Spolupráce, Materiální zázemí a Školní nej.

1. Cíle školy
Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?
Cílem této otázky bylo zjistit, co jednotliví respondenti od školy očekávají. V nabídce odpovědí byly cíle tradiční školy (např. získat maximum znalostí a vědomostí) zkombinované s cíli, které jsou typické pro RVP (Rámcový vzdělávací program) a korespondují s obsahem klíčových kompetencí (viz ŽÚ 12/2006).
Graf znázorňuje výsledky odpovědí rodičů, učitelů a žáků 2. stupně. Za primární cíle školy považují rodiče naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi; naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace; získat maximum znalostí a vědomostí. Žáci od školy očekávají, že jim hlavně pomůže získat maximum znalostí a vědomostí a naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi. Z pohledu učitelů se jeví jako nejdůležitější naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace a naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi. Naopak cíl získat maximum znalostí a vědomostí není podle učitelů tak důležitý (viz graf).

2. Školní vzdělávací program (ŠVP)
Od 1. 9. 2007 platí povinnost pro všechny ZŠ začít vyučovat v 1. a 6. ročníku podle vlastního ŠVP. Ten musí každá škola vypracovat sama, což předpokládá množství hodin práce navíc, spolupráci všech učitelů a jakousi společnou vyladěnost pedagogického sboru, potažmo celé školy.
Na otázku, zda dostali od školy nějaké informace o probíhající reformě ve školství, odpovědělo ne 41% rodičů, něco málo 28%, ano 20%. Dozvědět se o změnách souvisejících s touto reformou má zájem 46% rodičů, dalších 41% odpovědělo spíše ano (viz graf). Na otázku, zda považují přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem, odpovědělo ano 43% učitelů a spíše ano 40% (viz další graf). Na obou grafech můžeme vidět také srovnání s názory v ostatních školách.

3. Výběr školy
Jednoznačně nejčastějším důvodem, proč si rodiče vybírají naši školu, je vzdálenost od bydliště tak, aby dítě nemuselo dojíždět příliš daleko (65%), dále proto, že neměli v podstatě jinou volbu (32%). V menší míře pak proto, že do školy chodí kamarádi dítěte, na základě vlastní zkušenosti, díky pověsti školy nebo doporučení jiných rodičů a na základě dojmu z osobní návštěvy školy (viz graf).
(Pokračování příště)

Mgr. Irena Nováková

graf
graf
graf
graf
 


Výzva řidičům

Vážení spoluobčané,
z důvodu narůstajícího provozu aut v těsné blízkosti školy a zajištění bezpečného prostředí pro děti vás žádám, abyste v době zvýšeného pohybu dětí v okolí školy (tj. od 7 - 8 hodin a od 11 - 16 hodin) nevjížděli auty do areálu školy (tzn. za značku zákaz vjezdu). Děkuji za pochopení. Mgr. Jaroslav Březka
 


Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

16. ledna jsme pořádali pro děti a rodiče budoucích prvňáčku den otevřených dveří "Jak to chodí ve škole". Nabídku podívat a aktivně se zapojit do průběhu hodin v prvních a druhých třídách využilo 25 rodičů a dětí.
 


Zápis do prvních tříd

19. ledna proběhlo na naší škole 1. kolo zápisu dětí do prvních tříd. K zápisu se dostavilo 81 žáků, dva se omluvili a přijdou na náhradní zápis, tři děti se nedostavily, 13 dětí žádá odklad školní docházky. Budoucí prvňáčky provázely zápisem pohádky a na jejich tvářích bylo vidět, že se do školy už opravdu těší a my na ně také.

Text a foto Ing. Blanka Morávková

detail detail detail

Foto: 1. A - jak to chodí ve škole
Foto: Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
foto: U zápisu do 1. tříd
foto Ing. B. Morávková

 

ZPRÁVY Z MDDM

Krásná tečka za oslavami
Taneční skupina Rytmus Úvaly oslavila v roce 2006 patnáct let od svého založení. V rámci oslav se konalo v září setkání členů TS v prostorách budovy a zahrady MDDM v Úvalech. Tečkou za oslavami se stalo slavnostní vánoční vystoupení 10. prosince v Selesiánském divadle v Praze.
V dvouhodinovém tanečním odpoledni se představili členové TS Rytmus a jejich hosté - děti z tanečních kroužků MDDM. Byly k vidění nejen čerstvé novinky z podzimních tréninků, ale i nejlepší choreografie z předchozích let, které jsme pro tuto příležitost znovu nastudovali. Dospěláci z Rytmu IV. se představili v deseti tanečních vystoupeních, nejúspěšnější dětský soubor RII. si zatančil šestkrát v moderně a pak ještě v disku a hip hopu. Zahanbit se nedali ani ostatní a tančili skutečně naplno. Celý program v důstojném prostředí Selesiánského divadla v záři reflektorů nadchl diváky a stal se vrcholem oslav našeho souboru.
V několika fotografiích se vám pokusíme přiblížit část programu.

Alena Sismilichová

detail detail detail
detail detail detail
detail detail

Taneční akademie v Selesiánském divadle v Praze

 

Vánoční akademie MDDM Úvaly v sále DPS

Jako každý rok jsme pořádali Vánoční akademii - vystoupení dětí z kroužků hudebních, dramatických a nejmenších tanečníků. Jako obvykle se děti pilně připravovaly, těšily a my jsme se jako obvykle obávali, jak to bude vypadat v sálku, kde není podium, adekvátní osvětlení a technické zabezpečení. To na jednu stranu, na druhou musíme být vděčni alespoň za sál DPS, protože bychom taky nemuseli mít žádný. Děti vystupovat chtějí a zkuste je zklamat, i když vzhledem ke "kulturnímu" chování diváků a jejich ratolestí jsem již několikrát řekla, že akademie dělat nebudeme. I letos jsem uvažovala o tom, že příště použiji oblíbený slogan.... a my jsme řekli ne!!
Možná, že kdybychom naučili diváky v klidu vyslechnout i ty druhé, nejen vlastní ratolest, působit na své dítě vlastním příkladem, jak se chovat v divadle a kdyby se nám podařilo získat odpovídající prostor, bylo by vyhráno. Jenže kdyby jsou chyby, a tak asi budeme opět v červnu bojovat s větrnými mlýny. Jenže …. stokrát nic umořilo osla.
Hezký den přeje všem

Jana Pospíšilová

detail detail
detail detail

Foto: Flétnisté Petra Nováčka
Foto: Jezinky Míši Řehákové
Foto: Děti z divadelního kroužku zahrály pohádku "O kůzlátkách". Foto R. Navrátil Foto: Dramaťáček a jeho "Pohádka o řepě"

 

Soutěž v divadle

Uběhl měsíc od "Vánočního vystoupení" v Selesiánském divadle a už jsme tam byli zas.
Tentokrát jsme se účastnili taneční soutěže dětí s názvem "Taneční setkání" a jako zástupce TS Rytmus tančila děvčata z RII. ve věkové kategorii 8-12 let. Na soutěž přijely soubory z Čech, Moravy i Slovenska. Sobota 13.1. se pro naše děti stala šťastným dnem. Za svá vystoupení dostala krásná ocenění.
Choreografie "Cirkus" byla pochválena za nápad, zvládnutí vysokého tempa, kostýmy a individuální výkony tanečnic. Vystoupení "Komu straší na cimbuří" dostalo cenu za dokonalost. Radost měly děti, jejich rodiče, kteří se v hojné míře zúčastnili předávání cen a samozřejmě jsem se radovala i já, že se nám zas něco povedlo. Alena Sismilichová
detail

Foto "Cirkus"

 

MDDM Úvaly pořádá pro děti
dětský karneval
10. 2. 2007 ve 14.30 h v sokolovně.
Srdečně zveme všechny děti, které si chtějí hrát, soutěžit a tančit.
Na nejlepší masky čekají odměny.
Vstupné je 30 Kč.
 


MDDM Úvaly pořádá pro děti i dospělé
16. 2. 2007 v MDDM Úvaly
Košíkářský kurz
pro děti od 14.30 do 17.30 hodin,
pro dospělé od 17.30 do 21.30 hodin.
Lektorka Alena Borovičková
 


ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM V ÚVALECH
VYHLAŠUJE výtvarnou soutěž pro děti NA LIBOVOLNÉ TÉMA
VÝKRESY MOHOU, ALE NEMUSÍ BÝT DOPLNĚNY O VERŠ, BÁSEŇ NEBO POVÍDKU.
SOUTĚŽIT SE BUDE V KATEGORIÍCH DO 6 LET, 7-11 LET, 12-15 LET.
VÝKRESY PODEPSANÉ NA RUBOVÉ STRANĚ, KAM NAPÍŠETE I VĚK A ADRESU, ODEVZDÁVEJTE
DO 13. 3. 2007 V MDDM BÁŘE OPELKOVÉ.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY VŠECH PRACÍ BUDE 26. 3. 2007 V 17.30 V MDDM.
Na vaše práce se těší Bára Opelková.
 


MDDM Úvaly uvádí
9. března 2007 v 18 hodin pořad
BOHUSLAV REYNEK
- malíř, grafik, básník.

V galerii MDDM budou vystaveny grafiky Bohuslava Reynka, fotografie jeho syna Daniela Reynka, zazní poezie v přednesu paní Hany Kofránkové, zhudebněné verše v podání Karla Vepřeka, úvodní slovo Lucie Tučková.
Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.
 


BOHUSLAV REYNEK - malíř, grafik, básník

Vážení milovníci krásy, s osobností Bohuslava Reynka se úvalští milovníci kultury měli možnost seznámit v prosinci 2005 v MDDM prostřednictvím výstavy fotografií Jaroslava Krejčího a díky paní režisérce Haně Kofránkové, která v témže pořadu přednesla Reynkovy básně i s jeho poetickou tvorbou. V letošním roce uplyne již 36 let od úmrtí tohoto malíře, grafika, básníka, překladatele, člověka nesmírně skromného, ale velkého umělce. Přestože téměř celý svůj život prožil v malé vesničce na Českomoravské vysočině, jeho život je také spjat s kolébkou moderního umění - Francií, kde našel i svou životní lásku básnířku Suzanne Renaud.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vydala kalendář obsahující fotografie tohoto umělce a Jana Nováková zde uvádí:
"Osobitý český umělec Bohuslav Reynek, malíř a grafik, překladatel a básník, svou tvorbou vybočuje z vývoje výtvarného umění své generace, přesto svým dílem nedílně patří mezi to nejlepší v českém umění 20. století. Jeho dílo, které zahrnuje v literární části devět básnických sbírek, dvě sbírky básní v próze, řadu překladů děl, např. Novalise, Baudelaira, Corbiera, Claudela, Jammese a expresionistických básníků jako Trakl, Péguy, Jacob a v oblasti výtvarné 19 maleb, 160 kreseb, pastelů, akvarelů a především 607 grafických listů provedených technikou suché jehly nebo leptu mnohde kombinovaných s monotypem, se svého plného zveřejnění dočkalo až po roce 1990 a laickou veřejnost ohromilo svou niternou krásou vycházející z křesťanské tradice."

Jana Pospíšilová

 

Setkání účastníků
"Anglického Klubu Úvaly"
Kdy: v sobotu 10. února 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: Vy a Vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na Vás......
 

 

S P O R T

V SOBOTU 10. BŘEZNA 2007 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
TRADIČNĚ HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.,
REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
 


V SOBOTU 10. ÚNORA 2007 OD 14.30 HODIN
se koná
VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
V HOSPODĚ U KÁŠI NA HŘIŠTI
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
 

 

H I S T O R I E

Z historie tenisového klubu

V minulém čísle Života Úval se čtenáři dověděli o činnosti úvalského tenisového klubu v loňském roce. O začátcích tohoto sportu a prvních krůčcích tenisových nadšenců v Úvalech je možné se mnohé dovědět ve sborníku 20 LET S. K. ÚVALY, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti výročí založení klubu. Text kapitoly přetiskujeme v původní verzi bez jazykových úprav.

TENNIS - JEHO ZAČÁTKY
H. URBANOVÁ, J. SUCHOMEL

Psalo se Léta Páně 1924. S. K. Úvaly zapustil silné kořeny ve společenském životě Úval. Hrála se velmi úspěšně kopaná a získala Úvalům dobré sportovní jméno. Hrála se házená, která měla naději získati si jedno z nejvýznačnějších míst ve státě, avšak v tomto roce se již nehrála. Byly to naše členky, které ji hrály, ale které ji též přestaly pěstovat. U mužů nechtěla zakotvit, vždyť kopaná byla přec jen rušnější.
Mimo sportovní podnikání bylo zde i divadlo, které platilo v té době za nejlepší v Úvalech. Získávali se takto noví a noví členové, S. K. Úvaly hrály tudíž roli jak ve sportu, tak ve společnosti.
Přicházel do módy tennis. Začalo se uvažovat o tom, že by snad bylo výhodné podchytit stoupající zájem o tento sport též u nás. Co o tom soudíte? Bude to nebo nebude? A kdy se vlastně začne? To byly otázky, které hýbaly mladou sportovní generací Úval. Dlužno podotknouti, že ještě o věci klub oficielně nic nevěděl a již se mluvilo o tennisu jako o hotové věci. Upeklo se to na pavlači u Urbanů, kde se velmi často scházela tehdejší zlatá úvalská mládež, z níž se později vyklubaly dnes již pohaslé tennisové hvězdy.
Ačkoli byl tehdy tennis pokládán za sport, který jest nám S. K. nedostupný pro velký náklad na zřízení tennisových dvorců, přece se začalo o jejich založení uvažovat.
Od úvah bylo přikročeno k činům. Bylo sáhnuto k svépomoci. Náhražkový materiál přišel ke cti. Tennisový dvorec byl nahrazen trestným územím před hořejší brankou na footballovém hřišti, místo sítě natažen "cukršpagát", na který byly navěšeny hadříky, papírky atd., rakety byly nalezeny leckde na půdě (samozřejmě to byly rakety předválečné, většinou beze strun) nebo byly vykonstruovány ze dřeva, konečně úbory byly vycházkové šaty nebo uniforma. Jen míčky byly pravé.
První veřejné vystoupení mělo pronikavý úspěch. Ne tak u hráčů samých, jako spíše u obecenstva, které se velmi dobře bavilo našimi výkony. To myslím dostatečně samo osvětluje úroveň naší hry. Instruktory, kteří oslňovali svými odbornými vědomostmi, byli Pepík Těšík, Franta Ká a Pepík Suchan. Nevím, jak k té cti přišli, snad proto, že už někdy viděli opravdu tennis hrát. Pod jejich komandem, které nepostrádalo vojenské říznosti, zvláště u posledně jmenovaných, se hráči tak zdokonalili, že v rekordní době dokázali dopraviti míč přes síť, ovšem jen forehandem. Backhand zůstal delší dobu jejich ideálem a myslím, že i dnes je ještě slabou stránkou mnohých, kteří se pokládají za dobré hráče.
V roce 1926 došlo k výstavbě 2 tennisových dvorců, které přivábily do klubu nové členy. Z prvních průkopníků dlužno jmenovati: pí. Nesnídalovou, Handu Urbanovou, Inku Pelcovou, Boženku Klučinovou, Máňu Drábovou, z pánů Ing. Mílu Vojtěchovského, Ing. Honzu Vojtu, Pepíka Těšíka, Karla Stiebitze (Valentino), Frantu Ká, Pepíka Suchana (frajtr na kurtu), Jardu Urbana, Ing. Nesnídala, Ing. Pauleho atd. (nejmenovaní nechť nám prominou, však naše paměť má též nárok na mezery).
Výstavbou dvorců začal na hřišti čilý společenský ruch. Poněvadž hráči začali přibližně ve stejnou dobu, byla jejich úroveň přibližně stejná, takže se nepěstoval kult "primadon". Zápasy byly hrány velmi přátelskou formou, mnohdy též velmi humornou. Dokonce bylo vyjednáno několik zápasů, samozřejmě přátelských, a to většinou s kluby staršími, od kterých jsme získávali cenné zkušenosti. Některá utkání stala se tradičními, jako zápasy s Č. Brodem, Libocí a Sporting klubem. Obvyklým se stalo pohoštění při zápase i po něm, eventuálně večírek před zápasem nebo po něm. Tyto večírky byly velmi srdečné a veselé. Tak se utvrdilo přátelství s těmito kluby.
Za 3 léta takové působení vypracovali jsme se na slušnou sportovní úroveň, takže prvotní porážky se obracely v náš prospěch.
Byli získáni noví členové: rodina Nechvílova, Horákova, Štichova, Holanovi, pí. Týblová, sl. Prokůpková, Kuklová, Šermerová, Cmíralová, Pepík Kouba, Ota Těšík, Franta Suchomel, Honza Votruba, Dupal …
Jak nahoře podotknuto, byl tehdy pěstován tennis jako hra společenská, méně pak jako sport závodní. Časy se změnily, ambice klubu i hráčů stoupala. Bylo předepsáno mistrovství, do kterého se klub přihlásil. Nutno přiznati, že hned s počátku se dopracoval velmi slušných výsledků. Myslím, že v jednom čase to byl nejúspěšnější sport v Úvalech vůbec. Bylo by nevděkem nevzpomenouti, že největší úspěchy v mistrovských zápasech získávaly dámy. Je to lehce vysvětlitelné. Naše dámy hned od počátku hrály s námi, takže dámská čtyřhra byla na našich dvorcích výjimkou. Tak si osvojily čistě pánskou hru, která se na cizí dámy, většinou zvyklé na dámské pinkání, velmi dobře osvědčovala.
Nelze přehlédnouti fakt, že z našich dam Zorka Nechvílová se propracovala až na 2. místo asociačního žebříčku. Neříkám, že je to jen zásluhou klubu, ten však má na tom také značný podíl.
Mnoho nahoře uvedených již odešlo, mnoho mladých opět přišlo na jejich místa. Tennis se stal více sportem závodním, na rozdíl od onoho, který nás kdysi více sdružoval společensky. Jeho sportovní úroveň jistě stoupla, společensky však určitě klesla. My staří říkáme: "Není to už to, co to bývalo!"
Doufejme však, že dějiny úvalského tennisu teprve začínají!
 

 

S P O L K Y

Co se dělo u skautů

Vánoční vyrábění
Dne 16. 12. 2006 pořádal dívčí oddíl skautek vánoční odpoledne v klubovnách pro maminky s dcerkami. I přes malou účast (způsobenou možná špatným otištěním data akce v prosincovém Životě Úval) jsme si všichni užili příjemné odpoledne, vyrobili si něco do vánoční výzdoby a ochutnali z cukroví a mnoha druhů sypaných čajů. Všechny, kteří se k nám přišli podívat, srdečně zdravíme.

A. Skřivanová-Áďa

 

Omluva: Redakce Života Úval se omlouvá skautskému oddílu za chybně otištěné datum konání akce Vánoční vyrábění.
 


Betlémské světlo 2006

23. prosince 2006 proběhlo rozdávání světla z Betléma. Pro hřejivý plamínek si na náměstí Arnošta z Pardubic přišlo hodně lidí. Někteří byli mile překvapeni, jiní přišli již vybaveni lucernou. Byli mezi nimi lidé mladí i zralí, samotní i s velkou rodinou… Stálým příznivcům skautingu jsme, jak máme ve zvyku, donesli světlo až domů. Doufáme, že všechny Betlémské světlo potěšilo. Rádi bychom touto cestou poděkovali autoškole Jiří Bubák za finanční dar na podporu činnosti skautského střediska v Úvalech. Všem Vám přejeme pohodový a úspěšný rok 2007.

J. Pečený-Krtek

detail detail

Foto: Petrolejky se osvědčily
Foto. Kouzlo plamene, který putuje až z Betléma

 

Skautky hledají…

… dívky ve věku 6 až 14 let, které se nebojí zažít dobrodružství, potkat nové kamarády a utkat se v boji proti temným silám! V únoru se úvalské skautky přemění v jednu mocnou družinu hrdinných bojovnic, aby společně osvobodily Skrytou zemi, kterou ovládá černý mág. Každou schůzku budeme střádat síly, materiál a znalosti důležité pro ukování Ohnivé čepele - zbraně, se kterou budeme moci temného kouzelníka jednou provždy zničit. Boj proti zlu vyvrcholí na letním táboře.
Skautské schůzky vedou vyškolení vedoucí, kteří prošli kurzy pro práci s dětmi. Pomáháme rozvíjet jak vnitřní, tak vnější stránku dítěte. Mohou si vyzkoušet věci z oblastí uměleckých, sportovních i vědních. Pořádáme víkendové výpravy nejen do přírody… V loňském roce jsme s dětmi zavítaly např. do lanového centra, kde si mohly pod vedením školených odborníků vyzkoušet lanové lávky v osmimetrové výšce. Schůzky jsou pravidelně jednou týdně, dívky jsou rozděleny do tří družin:
1. - 4. třída : ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 h,
5. - 6. třída: ve středu od 17.00 do 18.30 h,
6. a výše: v pondělí od 17:00 do 18:30 h.
Přijďte se podívat kdykoliv v tyto hodiny do skautských kluboven a rády vám řekneme více. Nebo se podívejte na naše internetové stránky www.skauting.cz/uvaly.

A. Skřivanová, vedoucí dívčího oddílu

 

Stavební bytové družstvo SBD Úvaly

Považuji se za řádného občana města Úvaly, proto také abych byl všestranně a dobře informován, pečlivě přečítám celý měsíčník Život Úval. Není mně totiž jedno, jako vedoucímu představiteli velkého a podle mne důležitého partnera města s majetkem přes 200 mil. Kč a více jak 33 objekty, dění a vývoj města.
To proto, že jsem spolu se svými kamarády, přáteli a spolupracovníky - členy nesmírným úsilím, sebezapřením, překážkám a poctivou úmornou prací vykonali pro bytí a rozvoj města, po vlastním zaměstnání o sobotách, nedělích, svátcích a dovolené mnohá, rozsáhlá i chybějící zařízení nutná pro život ve 20. a 21. století.
Nejen, že jsme pomohli a podstatně řešili bytovou politiku, ale viditelně a hmatatelně přispěli svým členům, ale také tím i městu a řadě jeho obyvatel výstavbou objektů a zařízení podmiňujících dobré bydlení včetně potřebné ekologie. Tedy nesobecky pro všechny!
Jednalo se mimo jiné o 3 TRAFO-stanice (do té doby bývala podpětí), dobudování a rozšíření vodovodu, kanalizací povrchových a splaškových vod, řady chodníků, vozovek (silnic) osvětlení, likvidaci skládek, jejich nahrazení zelení, výsadbou keřů a stromů, spoluúčastí k přivedení plynu (tím vylepšení ovzduší), spoluúčastí při budování první čističky odpadních vod a mnoha dalších akcí.
Tak byla konkrétně, hmatatelně, bez výmluv, problémů a v krátké době vyřešena bytová problematika, čistota i rozvoj města, bezprašnost chodníků a komunikací včetně bezpečnosti. Řada obyvatel napojení na uvedená zařízení využila (bohužel i zneužila) - také neplatila, zatímco obyvatelé a uživatelé bytů a členové SBD od prvopočátku poctivě a v plném rozsahu platili přes 55 Kč!
Je proto mou povinností (zatímco patřiční obyvatelé i funkcionáři v posledních letech při hodnoceních na SBD zapomenuli), připomenout i členy, kteří se o to vše také přičinili svým úsilím - i když mnozí již ne- jsou mezi námi, jako např. Jirkovský, Mašín, Weiss, Malý a další.
Byli těmi iniciátory, kteří se přičinili o založení, práci a rozvoj města - SBD Úvaly, dobrovolného sdružení občanů ustavením neziskové, svépomocné právnické osoby, která zde již přes 53 let pracuje a pomáhá městu bez příslušné propagace a sebechvály.
Mnozí z našich členů aktivně působí a starají se o život a práci pro město a přáli by si jen, aby při procházkách naším areálem, kde je rádi uvítáme, se také odpovědně chovali a všelijak neničili příjemné, zelení hýřící a veřejně přístupné prostředí, které stálo tolik tisíců hodin potu a námahy pro VŠECHNY! Děkujeme.

Vladimír Kazda, předseda

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR ÚVALY zve členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 24. února 2007 ve 14.00 h ve společenské místnosti hotelu "Budka" u nádraží.
za výbor

Loskot

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval