www.mestouvaly.cz/zivotuval 

3/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Z březnových pranostik:
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, líný sedlák, který neoře.
Pěkný den na Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.

detail

Foto: Předjaří na Škvoreckém potoce u rybníka Horní Úvalský foto I. Prchalová

Letošní zimní období je jiné než v minulých letech.
Sníh se v Úvalech udržel zatím jen několik dní. Již v polovině února rozkvetly na zahrádkách sněženky, krokusy a tavolníky a ze země začaly vyrážet první listy tulipánů.
Jaro je už za dveřmi.
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v březnu a v dubnu

Kdy? ... Název ... Kde? ... Začátek
8. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva, sál DPS, v 18 h
9. 3. Bohuslav Reynek - výstava a poezie, Galerie MDDM, v 18 h
10. 3. Karneval fotbalistů, sokolovna, ve 20 h
12. 3. Přednáška o trénování paměti, sál DPS, od 14 h a od 17 h
23. 3. Z jihu na sever, skautské klubovny, v 18 h
26. 3. Výstava dětských prací, Galerie MDDM, v 17.30 h
28. 3. Schůze místní organizace Českého rybářského svazu, sokolovna, v 18 h
30. 3. Zastupitelský den ODS, sál DPS, v 18 h
31. 3. Pomlázkové odpoledne, sál DPS, v 14 h
21. 4. Den Země na Klepci, vrch Klepec, bude upřesněno v příštím čísle
28. 4. Předčarodějnický běh, háj za školou, bude upřesněno v příštím čísle3
duben To nejlepší z Fulghuma (čte Miroslav Moravec), sál DPS, bude upřesněno v příštím čísle
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Záznam z jednání Rady města Úvaly
dne 5. 2. 2007

Na začátku zasedání rady byla přednesena prezentace firem zajišťujících realizaci projektů digitálních kin v České republice. Digitální kino by mohlo být dobrým obohacením kulturního života ve městě.
Rada byla seznámena se zápisy jednotlivých komisí. Byl konstatován fakt, že občané plně nevyužívají možnosti Komise pro potřeby městských částí a nezaložili si vlastní osadní výbory, v nichž můžou zlepšit postavení své části Úval, ve které žijí.
Rada schválila přidělení šesti bytů, na které bude uzavřena nájemní smlouva. Jedná se o byty 3+1 Prokopa Velikého 1346, byt 1+kk Prokopa Velikého 1347, byt 1+1 Prokopa Velikého 1346, byt 1+kk Pražská 527, byt 1+1 Prokopa Velikého 1347 a byt 1+kk Kollárova 1095.
Rada města přihlásila město k akci "Vlajka pro Tibet" Občanského sdružení Lungta, Dlouhá 33, Praha 1, a to tím, že bude 10. 3. 2007 tibetská vlajka vyvěšena v Úvalech.
Rada odsouhlasila personální změny v jednotlivých komisích rady, a to doplnění Komise pro potřeby městských částí o sl. Petru Neugebauerovou, rozšíření Letopisecké komise o pí PhDr. Lenku Mandovou, výměnu předsedy Sportovní komise za Josefa Krutského ml. K doplnění Komise pro investice, výstavbu a komunikace jmenovala Ing. Romana Krásného a Ing. Ladislava Pavloviče. Komisi školskou doplnila o pí Martinu Bedrnovou.
Rada města odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na pořádání plesu a karnevalu fotbalistů.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje požádalo o finanční příspěvek na svůj provoz v roce 2007. Rada odsouhlasila příspěvek města ve výši 3 000,- Kč.
Rada odsouhlasila vznik nového odboru životního prostředí a územního plánování.
Rada na základě informací o stavu personálního nedostatku stavebního úřadu se zřetelem na navýšení agend od nového roku schválila navýšení počtu zaměstnanců o jednu administrativní sílu a dvě pracovní místa referentů stavebního zaměření. Bude předmětem projednání na následujícím zasedání zastupitelstva.
Rada opakovaně potvrdila rozhodnutí č. 172/2006 ohledně žádosti paní Menšíkové, která byla již v létě roku 2006 projednávána v radě města a která přijala následující usnesení: (č. 172/2006) Rada souhlasí s vybudováním přípojek inženýrských sítí pro pozemek pí Menšíkové takto: Vodovod, plynovod a elektřina z ulice Smetanovy, splašková kanalizace do řadu pod obslužnou komunikací. Příjezd musí být mimo obslužnou komunikaci. Toto stanovisko je konečné a neměnné.
Rada uložila starostovi města prověřit a analyzovat problematiku smluv na výstavbu komunikací v lokalitě Horoušánky.
Rada jednala o plánované uzavírce silnice III/01214 za účelem výstavby inženýrských sítí pro prodejnu OD DISCONT PLUS, která se bude konat v období od 19. 2. do 23. 3. 2003. Součastně v tomto období bude realizován projekt výstavby veřejných částí přípojek splaškové kanalizace pro 3 objekty rodinných domů v trase splaškové kanalizace v uvedené lokalitě.
Rada města uložila v souvislosti s požadavkem na parcelaci č. pozemku 3841/43 následná opatření pro zajištění výstavby infrastruktury v souladu se zájmy města.
Problém vybavenosti hasičů přednesla místostarostka. Jedná se o havarijní stav vozidla Tatra z r. 1973, kde je nutná rekonstrukce podvozku a oprava řízení. Tato oprava má dočasný charakter (odhad funkčnosti na cca 2-4 roky) a z důvodu zajištění požární služby našich hasičů je nutné pořízení nového cisternového vozidla a snažit se maximálně k tomuto účelu využít dotační tituly.
S informací a nabídkou firmy KOMPACT na letecký snímek města a získáním dotovaného auta pro Úvalskou pečovatelskou službu se rada seznámila před ukončením svého jednání. Vozidlo bude bezplatně sloužit pečovatelské službě při zajištění svého úkolu v Úvalech a okolí.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města Úvaly

 

100 dní nového vedení města

Vážení spoluobčané, v zájmu informovanosti veřejnosti si dovoluji krátce shrnout činnost nového vedení města v prvém období jeho činnosti. Jednalo se o široké spektrum úkolů zaměřených na minulost, přítomnost i budoucnost města.
V prvé řadě řešíme problémy, které vyplynuly z minulého volebního období; jedná se například o stav pitné vody v Úvalech, o odvrácení hrozby penále za chybně vyúčtovanou dotaci na DPS, o spor mezi městem a firmou Čechoslávie o financování splaškové kanalizace v oblasti na Slovanech, o navážku na pozemcích před "Masnou", o nápravu chyb vzniklých při realizaci smlouvy na koupi objektu Multitec a o další problémy, z nichž bych rád blíže specifikoval následující:
Vyřešení přívodu pitné vody do Úval. Jedná se o problém zcela zásadního charakteru, o kterém bych rád informoval spíše v samostatném informativním článku. Zde pouze konstatuji, že se jedná o investici 55 mil. Kč, že intenzivně jednáme s Ministerstvem zemědělství o tom, aby byla situace Úval hodnocena jako havarijní (znečištění naší vody je jednoznačně způsobeno zemědělskou výrobou). V současné chvíli se zdá, že uspějeme.
Penále za DPS. Vzhledem k tomu, že město v roce 2003 chybně vyúčtovalo dotaci na dům s pečovatelskou službou, nařídil finanční úřad městu navrátit dotaci ve výši přes 22 mil. Kč a penále ve stejné výši. Město tedy mělo zaplatit 45 mil.Kč (tato částka činí přibližně 55% ročního rozpočtu). Tuto hrozbu, která by znamenala úplný rozvrat hospodaření města, se nám podařilo odvrátit skutečně jen s velkým úsilím. Bohužel, stále zbývá penále ve výši 896 tis. Kč, které vyplývá z metodik ministerstva financí a kterému se naše město pravděpodobně nevyhne …
Navážka v oblasti pozemků firmy PT- servis. Tomuto problému se věnujeme prakticky od okamžiku svého nástupu na úřad. V současné době řeší záležitost orgány činné v trestním řízení, a tak bych rád nastínil pouze vizi definitivního stavu, kterého bychom v dané lokalitě chtěli dosáhnout; tuto představu jsme konzultovali i se zástupci firmy PT-servis: V oblasti navážky by mělo dojít k zarovnání terénu, bude postaven chodník pro pěší, který spojí "Masnu" s ulicí Muchova, na pozemku nebudou žádné průmyslové stavby ani logistické haly. V déledobém časovém horizontu předpokládá firma přeměnu části komplexu (změnu využívání budov "Masny"), uvažuje se dokonce o přeměnu na obytný komplex.
Naše působení se dále zaměřilo na činnost městského úřadu, zejména na jeho organizační uspořádání, které v době našeho nástupu nebylo standardní. Jedná se nám o jasné vymezení kompetencí jednotlivých složek, o jasné stanovení osobních odpovědností tak, aby se nemohla opakovat "kauza DPS" - a také o stanovení hranice mezi působností státní správy a samosprávy. Při této příležitosti bych rád poděkoval pracovníkům úřadu za podporu a pomoc při realizaci těchto změn.
Zvláštní zřetel věnujeme situaci na stavebním úřadu, který pracuje ve stísněných podmínkách a nedostatečně personálně i technicky vybaven. Rádi bychom také dosáhli toho, aby se zlepšila komunikace mezi městem a stavebním úřadem - domníváme se, že právě na základě váznoucí komunikace vznikaly v minulosti některé problémy, které město v současné době zatěžují, například problém nedostavěných komunikací v některých nových částech města.
Podnikli jsme kroky směřující ke zlepšení situace Základní školy v Úvalech. Nepromeškali jsme příležitost a poslanecká sněmovna odhlasovala téměř pětimilionovou dotaci na opravu naší základní školy. Situace školní jídelny bude vyřešena v období letních prázdnin. Problematiku školní družiny chceme řešit komplexně, ve spolupráci se speciální školou, s níž bychom rádi navázali bližší kontakt.
Pokračujeme též v přípravě dostavby základní školy spojené s rekonstrukcí náměstí Arnošta z Pardubic. Schyluje se ke stavebnímu povolení.
Zahájili jsme práce na přípravě strategického rozvojového plánu města Úvaly, který je potřebný pro získávání dotací z EU. Nebude se jednat o jednoduchou ani levnou záležitost, proto jsme se soustředili na hledání sponzora.
Připravujeme se tedy na období, kdy bude možné získávat dotace z fondů Evropské unie. Následující roky, tedy období 2007 - 2013, budou pravděpodobně posledními, kdy bude mít Česká republika možnost tyto finanční prostředky zvýšeně čerpat, a tak jsme se soustředili na to, aby bylo využito veškerých možností. Díky zadluženosti města jsou však naše možnosti omezené - spoluúčast města na těchto dotacích totiž bude nejméně 15-ti procentní (!). Přesto existují reálné možnosti, jak tuto barieru překonat a jak docílit toho, aby do našeho města přitekly větší finanční prostředky, a to v průběhu následujících pěti až osmi let. Jedná se zejména o splnění podmínek, které definovalo zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání - tedy o nastavení takového systému, který případné budoucí investory zaváže investovat do infrastruktury města, podílet se na spolufinancování dotací a řešit i další otázky spojené s příznivým rozvojem Úval.
Na městském úřadě byla vytvořena "dotační agenda" a určen její správce, který bude sledovat tvorbu i realizaci projektů.
Určité možnosti, jak získat finanční prostředky, se rýsují i na základě právě založené obecně prospěšné společnosti "Pošembeří", jejíž správní rady jsem členem. Konkrétně se určitě bude jednat o výstavbu cyklostezek, které v našich podmínkách mohou sloužit nejen ke sportu a turistice, nýbrž i jako komunikace pro pěší, které mohou propojit jednotlivé oblasti našeho města.
V přípravné fázi je i transformace odpadového hospodářství. Město v posledních letech vydává na likvidaci odpadů a černých skládek více finančních prostředků, než-li by teoreticky muselo; i zde jsou tedy určité rezervy, které je třeba využít. Proto jsme zahájili konzultace s firmami, které se odpadovým hospodářstvím zabývají, a zjišťujeme i stav v jiných městech podobné velikosti jako jsou Úvaly.
Za velmi důležité považujeme další zlepšování systému ochrany občanů před neočekávanými událostmi; v tomto smyslu považujeme za potřebné zlepšit vybavení našeho Sboru dobrovolných hasičů; usilovně například hledáme možnost, jak získat prostředky na koupi nového požárního auta.
Snažíme se podpořit vznik dětských hřišť; byly vytypovány lokality vhodné pro osazení herními prvky - velice intenzivně také hledáme místo pro vybudování scateboardové plochy. V těchto aktivitách spolupracujeme s možnými sponzory a také s některými členy občanského sdružení Otevřené Úvaly.
Finanční situace města se promítla i do rozpočtu na rok 2007, a to zejména v oblasti investičních prostředků. Uvědomujeme si to - a víme, že jsme ze strany některých občanů za tento stav kritizováni. Faktem však zůstává, že dlouhodobá zadluženost města zlepšení situace prostě neumožňuje a že např. 1 milion Kč je kapka v moři z hlediska potřeb, které odhadujeme na několik set milionů Kč. Úvaly se prostě bez investiční injekce zvenčí neobejdou.
Na březnovém zasedání zastupitelstva chceme po předchozím připomínkovém řízení předložit návrh programového prohlášení, ve kterém budou naše současné i budoucí kroky jasně a zřetelně definovány.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Koncil, nebo manipulace s myšlením občanů?

Ráda bych dodatečně komentovala letáček, který se objevil v minulém čísle Života Úval a který vyvolal diskusi o vhodnosti jeho vydání v tomto periodiku.
Naši iniciativu zveřejnit tento letáček vedla skutečnost, že ne všechny informace uváděné tímto časopisem jsou získané oficiálně. Dalším motivem byla snaha zdůraznit záměr Otevřených Úval obsadit radnici za účelem zavedení velkého byznysu v Úvalech. Je nutné informovat občany o tom, jaké principy vedení a manipulace s myšlením občanů jsou ve stanovách sdružení skutečně obsažené. Nemyslím si, že tím byla vyzrazena tajná informace, jen byl dán důraz na to, co je v množství informací o sdružení promyšleně schované.
Pravda je taková, že jsem citlivá na každý sebemenší náznak manipulace s demokratickými principy v rozhodování o vývoji města, a takováto manipulace je podle mého názoru ve sdružení Otevřených Úval možná (viz například princip rozhodování "per rollam" ). Nevím, zda si občané města uvědomují, jakou moc soustředí zástupci Otevřených Úval ve svých rukách a jak při používání tohoto principu se bude těžko dokazovat případná manipulace s jejich skutečným názorem.
Kladu si také otázku, proč se občané sdružení v Otevřených Úvalech zapojují do veřejného života až nyní, ačkoli k tomu měli příležitost již dříve. Jednání zastupitelstva například v minulém volebním období, až na výjimky, prakticky nenavštěvovali.
Dalším faktem, který mi vadí, je tendence "parlamentních manýrů", které Otevřené Úvaly svým chováním v našem městě nastolují. Řešení problémů na úrovni srozumitelných vztahů přirozených pro malé město se zvolna mění na ochladlé oficiální vztahy doprovázené "zákulisním politikařením" a vyhrožováním obsazením radnice v roce 2008. Vadí mi i ohraná písnička neustálého zdůrazňování vítězství sdružení Otevřených Úval ve volbách a to, že radnice jim dnes nepatří (zítra ji ale chtějí mít). Je to vlastně jakoby ješitnost malého dítěte, jemuž byla ukázána a vzápětí odňata hračka.
Nechme politikaření a plně se věnujme našemu městu, našim sousedům. Nové vedení města potřebuje každou ochotnou osobu spolupracovat, a ne se vzájemně podezírat, a také potřebuje čas dokázat to, co slibovalo před několika měsíci.
Já bych ráda i nadále prosazovala jasnou, plodnou spolupráci v zastupitelstvu a mezi občany, bez rozdílů a zdůrazňování stranické či jiné příslušnosti.
Komunikujme, prosím, spolu jako občané - sousedé Úval, a ne jako straníci či sdruženáři.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města Úvaly

 

Pozvánka
Na veřejné zasedání zastupitelstva města č. 01/2007,

které se bude konat ve čtvrtek 8. března 2007 v 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti vedení a rady města
3) Prezentace dostavby ZŠ
4) Projednání jednotlivých bodů programu
5) Různé
6) Připomínky, náměty občanů
Závěrečný program s přesným obsahem jednotlivých projednávaných bodů bude zveřejněn 1 týden před termínem zasedání.

MUDr. Jan Šťastný, v.r., starosta města

 

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU

Finanční úřad Praha-východ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2006 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci FÚ přítomni na městském úřadě dne 14. 3. 2007 od 14.00 hodin do 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si vyřídili své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin mohou občané platně podat přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Sdělení Rady ODS

Vážení občané Úval, protože jsme po loňských volbách zaujali přední místa na úvalské radnici, cítíme jako svou povinnost informovat vás o současné koalici a o našich plánech. V koaličních jednáních jsme se snažili vystupovat jako konstruktivní prvek; to nám umožnilo předchozí nekonfliktní vedení předvolební kampaně.
Kromě komunistické strany jsme jednali se všemi subjekty, které získaly v posledních komunálních volbách mandáty v zastupitelstvu. Jednání nebyla jednoduchá, neboť předchozí agresivní kampaň některých subjektů vytvořila mezi zúčastněnými stranami poměrně velkou nevraživost. Nám se podařilo sestavit koalici skládající se ze tří subjektů, a tudíž zastupující zájmy největší části voličů. O tuto koalici opíráme i svůj mandát do budoucnosti. Naším cílem je vytvořit z Úval místo, ve kterém žít bude předmětem závisti okolí.
Stejně konstruktivně chceme postupovat i do budoucna. Rádi bychom neztráceli energii bořením a napadáním, ale prací prospěšnou pro naše město.
Hlavním problémem, se kterým se na radnici potýkáme, je splácení dluhů z předchozích období a zároveň shromáždění dostatečného množství prostředků pro další rozvoj Úval.
Vytyčili jsme cíle, které se snažíme postupně naplňovat; v prvních krocích se jedná především o odstranění havárií, jejichž zanedbání by se citelně dotklo obyvatel našeho města. Za prvé se jedná o odstranění některých havarijních situací v základní škole, za druhé o odstranění problematického stavu úvalské pitné vody.
V první záležitosti jsme již uspěli, neboť se nám podařilo sehnat dotaci z rozpočtu ČR ve výši 5 miliónů korun, která je plně dostačující pro odstranění havarijního stavu a zajištění normálního chodu úvalské školy.
Druhý případ se snažíme řešit s ministerstvem zemědělství jako ekologickou škodu. I zde, díky pomoci poslanců a senátorů z našeho kraje, se zdá, že uspějeme.
Souběžně s hašením těchto požárů se věnujeme dlouhodobějším a koncepčnějším věcem. Zde máme například na mysli dostavbu školy, zabezpečení rozvoje infrastruktury města v souladu s jeho současnými i budoucími potřebami a přestavbu areálu Multitec v multifunkční areál sloužící obyvatelům Úval ve styku s úřady i pro zábavu a vyplnění volného času.
Svoji pozornost zaměřujeme i na náměstí, jehož vzhled bychom rádi přizpůsobili nárokům moderního a rychle se rozvíjejícího se města.
V naší činnosti máme velkou podporu v panu poslanci Tluchořovi a panu hejmanovi Bendlovi. Díky vstřícnosti všech krajských a státních orgánů doufáme, že se nám naše plány podaří i nadále naplňovat a že i s pomocí fondů EU budeme mít pro jejich naplňování i dostatek prostředků.

Dr. Jiří Bedrlík, člen Rady místního sdružení ODS

 

Zastupitelský den Občanské demokratické strany

Vážení občané! Chtěli bychom zachovat tradici kontaktu s vámi, která se osvědčila v minulém volebním období.
Proto jsme vašim dotazům, námětům i připomínkám k dispozici v sále domu s pečovatelskou službou každý poslední pátek v měsíci od 18.00 hodin.
V tomto měsíci tedy v pátek 30. března.

Zastupitelé města Úvaly za ODS
www.odsuvaly.cz

 

Pečovatelská služba v Úvalech

Dnem 1. ledna 2007 vznikla na Městském úřadě Úvaly pečovatelská služba, organizačně vedená pod správním odborem - sociálním oddělením. Od stejného data platí i nový zákon o sociálních službách a s tím související i úhradová vyhláška k poskytování pečovatelských služeb, která je pro pečovatelskou službu závazná.
Co znamená pečovatelská služba pro občany?
Nejprve je třeba podotknout, že tato služba se netýká jen seniorů, ale týká se všech občanů, kterým hrozí z důvodu věku, zdravotního stavu, či jiných okolností vyloučení z běžného života. Současné vedení města Úvaly má velký zájem poskytovat svým občanům služby tak, aby se cítili ve své obci co nejlépe a aby mohli zůstávat bez obav ve svém domácím prostředí, i když některé domácí činnosti nemohou zvládat bez pomoci jiné osoby. Každý člověk má podvědomé obavy, co bude dělat, až si nevystačí sám, jeho nejbližší příbuzní bydlí daleko či budou zaneprázdněni a on bude odkázán na pomoc druhých.
Město Úvaly v zastoupení pana starosty MUDr. Jana Šťastného uzavřelo smlouvy na poskytování pečovatelských služeb nejen s občany Úval, ale i se starosty okolních obcí; jmenovitě se jedná o zajišťování sociálních služeb občanům obcí: Sibřina, Šestajovice, Škvorec a Třebohostice, Zlatá, Dobročovice, Květnice a v jednání jsme i se starosty obcí Jirny, Horoušany, Tuklaty a Přišimasy.
Kdo zajišťuje přímou pečovatelskou službu?
Pečovatelskou službu a činnosti s tím související pro občany města Úvaly a okolních obcí zajišťují v současné době dvě pracovnice pečovatelských služeb a jedna zajišťuje organizační práce související s pečovatelskou službou. Najdete je v přízemí objektu na adrese nám. Svobody 1570, vedle vchodu do společenského sálu. Zde se nachází také místnost pro osobní hygienu klientů - celkové koupele, mytí vlasů, pedikúra. Pečovatelská služba je klientům poskytována v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Jaké pečovatelské služby se klientům nabízí?
Jsou to například (hrazené služby dle platného ceníku):
- praní a žehlení prádla (pere se v automatické pračce a vždy pouze prádlo jednoho klienta),
- běžný úklid domácnosti,
- velký úklid domácnosti,
- nákupy a různé pochůzky,
- doprovod např. k lékaři či na různé akce, pokud klient potřebuje mít oporu jiného člověka,
- donáška obědů,
- pomoc při celkové osobní hygieně s možností koupání,
- další služby dle potřeb klientů a možností pečovatelské služby.
Co je třeba udělat, když někdo chce zavést pečovatelskou službu?
Podat "Žádost o poskytování pečovatelské služby" (součástí "žádosti" je podrobný rozpis poskytovaných služeb a ceník), v žádosti vyznačit a následně dojednat předběžně podmínky pečovatelských služeb. Poté bude vypracována "Smlouva o poskytování pečovatelských služeb", kterou podepisuje klient a starosta města Úvaly. Každý jednotlivý pečovatelský úkon potvrzuje klient svým podpisem ihned po provedeném úkonu na "Výkazu pečovatelských služeb klienta" a na konci měsíce uhradí všechny provedené pečovatelské úkony.
A co obědy?
Obědy odebírá pečovatelská služba v Domově důchodců Úvaly. Cena jednoho oběda je v současné době 45 Kč. Klient musí mít dva vlastní jídlonosiče v provedení s termoobalem a podepsané všechny části, aby se zamezilo možnosti záměny.
Pečovatelská služba rozváží obědy osobním autem v době mezi 11.00 až 13.00 hodinou. Klientovi je předán jídlonosič s obědem a pečovatelka si přebírá od klienta čistý jídlonosič pro oběd na další den.
Obědy se hradí zálohově vždy předem. Za donášku obědů je účtována cena 20 Kč pro jednotlivce i pro manželský pár (při donášce klientům do objektu nám. Svobody 1570 je to 15 Kč pro jednotlivce i manželský pár). Donáška obědů se hradí na konci daného měsíce.
A co pedikúra?
Mezi klienty pečovatelské služby je velký zájem i o pedikérskou službu. Ta je v souladu s novým zákonem poskytována pouze jako činnost fakultativní, tzn. že není povinností pečovatelské služby tuto činnost poskytovat. Ve snaze vyhovět požadavkům klientů bylo dojednáno s paní Škardovou, která pracuje v Úvalech jako pedikérka, že bude zatím klientům pečovatelské služby provádět pedikúru, a to i za sníženou cenu, než je obvyklé. Za tuto velkorysost paní Škardové touto cestou děkujeme.
Jsou služby, které se poskytují zdarma?
Ano, základní sociální poradenství při poskytování sociálních služeb, např. poskytnutí informace
a) směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b) o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci,
c) o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
d) o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
Kde v Úvalech získám podrobnější informace?
Veškeré informace k novému zákonu o sociálních službách, k úhradové vyhlášce, jak se má postupovat, když chcete zavést pečovatelskou službu, tiskopisy k zavedení pečovatelské služby apod. získáte na: u Městském úřadě Úvaly, správní odbor, sociální oddělení, Pražská 276 (ve dvoře v přízemí), tel. číslo 281 981 401, 281 861 725, 281 982 485 u a v objektu nám. Svobody 1570, Úvaly, místnost pečovatelské služby (vedle vchodu do společenského sálu objektu), tel. číslo: 281 011 623.
A co na závěr?
Máme zájem, aby byla u klientů co největší spokojenost s prováděnými pečovatelskými službami. Přivítáme samozřejmě každý dobrý nápad či námět, případně i podnětnou kritiku na zlepšení naší práce, neboť náš cíl je jednoznačný - spokojený klient naší pečovatelské služby. Pokud bude klient nespokojený, rádi bychom, aby za námi přišel a společně bychom hledali řešení k nápravě. Mimochodem je možné podávat na dvou místech i anonymní připomínky k naší práci. Jedním místem je schránka na dopisy pro pečovatelskou službu nám. Svobody 1570 a druhým místem je schránka v prostoru objektu Městského úřadu Úvaly, Pražská 276.
Podrobné informace včetně tiskopisů a cenových úhrad budou i na internetových stránkách www.mestouvaly.cz.

Informace zpracovala Danuše Štaflová.
za správnost Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Dne 25. ledna 2007 zahájila komise svou činnost. Tato komise převzala některé úkoly od předchozího Výboru pro prevenci kriminality, který vedl v letech 2003 - 2006 MUDr. Jan Šťastný. Komise pracuje jako poradní sbor rady města. Chceme navázat spolupráci s občany Úval. Vítáme názory občanů, ale i jejich náměty ke zlepšení bezpečnosti v Úvalech. Tyto náměty budou projednány komisí. Také byla navázána spolupráce s místním oddělením Policie ČR.
V rámci prevence kriminality komise připravuje besedy pro občany, kde budou přednášet odborníci z řad Policie ČR. Besedy budou zaměřeny na mládež, rodiče, zabezpečení domů, ale i na naše seniory, kteří představují velkou rizikovou skupinu. Termíny a témata besed budou včas zveřejněny v ŽÚ. Dále připravujeme zorganizování soutěže dětí na kolech, kde budou děti soutěžit v jízdních dovednostech, ale i ve znalostech dopravních značek. Tato soutěž bude také ve spolupráci s Policií ČR.
O činnosti komise budou občané informováni. Náměty či názory nám můžete poslat na e-mail: milan.turan@seznam.cz, nebo písemnou formou, kterou můžete zaslat nebo zanechat na sekretariátu MěÚ s označením naší komise.

Milan Turan, předseda komise

 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na trénování paměti pro seniory, v rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku"
vyhlašuje pondělí 12. března 2007
NÁRODNÍM DNEM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V Úvalech se uskuteční osvětová přednáška pro veřejnost zdarma ve společenském sále domu s pečovatelskou službou od 14.00 hodin pro seniory a od 17.00 hodin pro veřejnost.
Cílem národního dne trénování paměti je přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. O tom, že trénování paměti je nejen efektivní nástroj proti mentálnímu stárnutí, ale také rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí, bude přednášet Danuše Štaflová.
 


Musíme mít nové povolení na studnu u rodinného domku?

Tuto nebo další podobné otázky si jistě v poslední době položili mnozí občané poté, co získali informace o platnosti nového zákona o nakládání s vodou po 1. lednu 2008. V prosinci 2003 přijal Parlament ČR zákon č. 20/2004 Sb., kterým se změnil vodní zákon č. 254/2001 Sb. Nepřesný výklad zákona spolu s povrchním sdělením mohl u některých občanů vyvolat nepodložené zvěsti a obavy. Uvádíme proto několik základních odpovědí na nejčastěji kladené otázky.
Otázka: Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Mám žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží podle prohlášení odběratele k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (to znamená například k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, například v místě rekreační chaty nebo chalupy.
Otázka: Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1. 1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad.
Otázka: Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno - musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, například v místě rekreační chaty nebo chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.
Otázka: Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. například voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána například přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (například čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
Otázka: Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.
Těchto několik vyjádření rozhodně nemohlo poskytnout všechny odpovědi na veškeré otázky a zcela pokrýt uvedenou problematiku. Potřebné informace o nakládání s vodami po 1. 1. 2008 získají občané buď na městském úřadu nebo na bezplatné telefonní infolince ministerstva zemědělství 800 101 197 nebo na internetové adrese http://www.zanikpovoleni.cz, odkud byly převzaty i uvedené otázky a odpovědi.

Ing. Vladislav Procházka

 

Odběratelům pitné vody ze skupinového vodovodu Úvaly

Vážený odběrateli pitné vody, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze prodloužila svým "Opatřením na určení mírnějšího hygienického limitu" ukazatel obsahu dusičnanů ve vodě. Na základě naší žádosti o určení mírnějšího hygienického limitu a po posouzení zdravotních rizik Státním zdravotním ústavem v Praze nám byl zvýšen maximální limit dusičnanů ve vodě na 80 mg/litr. Zákon o zdraví lidu č. 258/2000 Sb., resp. jeho prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. určuje jako horní hranici dusičnanů 50 mg/litr vody.
Výše uvedené opatření zahrnuje i některá nařízení a doporučení provozovateli a vlastníkovi vodovodu:
1. Mírnější limit je stanoven na dobu určitou do 31. 12. 2009.
2. Pro přípravu stravy a nápojů kojenců minimálně do 12 měsíců věku by tato voda neměla být používána (doporučuje se náhrada ve formě balené kojenecké vody).
3. Pro děti od 1 roku do 6 let věku včetně těhotných žen je žádoucí používat tuto vodu omezeně - část spotřeby nahradit z jiných zdrojů (např. balená voda).
Ve zdůvodnění výše uvedeného opatření je uvedeno:
V provedeném řízení bylo v souladu s ustanovením § 3a odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. prokázáno, že zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a že vydaným povolením nebude ohroženo veřejné zdraví.
V tomto směru na základě objednávky společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., byl předložen protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik z pitné vody se zvýšeným obsahem dusičnanů u skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Úvaly u Prahy.
Současný zdroj se nachází v nivě Horoušanského potoka a je trvale ohrožován starými ekologickými zátěžemi a též znečištěním Jirenského potoka. Situaci nelze řešit bez vysokých investičních nákladů, proto vlastník řeší přepojení vodovodu na přívodní řady Káraný - Praha.
V současné době je vše připravováno pro vydání stavebního povolení.
Úplné znění "Opatření" je k nahlédnutí na příslušném městském, resp. obecním úřadu.
Vezměte prosím výše uvedené na vědomí, v případě změny vás budeme informovat.

Ing. Jan Sedláček, v.r.,
ředitel akciové společnosti VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.

 

Vysvětlení od firmy PT - SERVIS

Na základě stížnosti občanů bych rád jako majitel pozemků naproti bývalému Masnému průmyslu Úvaly v Purkyňově ulici osvětlil některé problémy a nejasnosti při provádění terénních úprav.
Kolem těchto úprav vzniklo vinou neinformovanosti dotčených osob mnoho fám a následně rozhořčení a sériovému podávání stížností na vše, co s pracemi souviselo.
Ať to bylo cokoli, nic z toho nebylo úmyslem ani útokem na kohokoli. Nebyl porušen žádný zákon, vyhláška či předpis. Vše se dělo v rámci územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Chci zdůraznit, že se jedná o situaci dočasnou, jejímž vyústěním bude upravený pozemek pro výstavbu rodinných domků. V této souvislosti požádám orgány města o změnu v územním plánu na stavební pozemky pro bytovou výstavbu. Taktéž požádám o povolení přestavby administrativních budov na malometrážní startovní byty. Možnost průmyslové výroby tak bude definitivně vyloučena.
Připomínám, že ani v současnosti se průmyslová výroba v areálu neprovozuje.
Musím však ještě upozornit na jednu nemilou věc. A sice, že část zeminy budeme muset nechat roztřídit třídicím strojem, což bude hlučná práce. Třídění a hutnění bude realizováno v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době.
Při této příležitosti bych se rád omluvil obyvatelům přilehlých částí za vzniklé příkoří a trápení, k němuž při akcích podobného druhu bohužel dochází. Věřím, že po závěrečných úpravách, kdy se celý pozemek ozelení, vysadí okrasné dřeviny a bude fungovat spojovací chodník mezi Hodovem a Purkyňovou ulicí, pominou i důvody ke stížnostem.

Ing. Pavel Tomáš

 

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve úvalské seniory na
"Pomlázkové odpoledne",
které se uskuteční v sobotu 31. března 2007 od 14 do 17 hodin v sálku DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.
K tanci a poslechu zahraje Mirek Kočárník.
Těšíme se na Vás.

členové komise pro kulturu

 

Rok knihovny
145. výročí knihovny v Úvalech

Akce
- exkluzivně pro maminky (tatínky) s malými dětmi
Nabídku uskutečníme!!!
Každou poslední středu v měsíci,
počínaje březnem, bude mimořádně otevřena knihovna s dětským koutkem od 9 do 11 hodin. Tato mimořádná výpůjční doba platí výhradně pro zmíněné maminky s dětmi.
Ostatní čtenáře, samozřejmě včetně maminek, uvítáme ve dnech s řádnou výpůjční dobou, t. j. v pondělí a čtvrtek od 9 do 11 a od 12 do 18.30 hodin a v sobotu od 8 do 11.30 hodin.

knihovnice Městské knihovny v Úvalech, Husova 98

Knihovna je tu pro vás již 145 let.
Najděte si k nám cestu, potkáte nejlepšího přítele - knihu v Městské knihovně, Husova 98, Úvaly.
 


Rok knihovny
145. výročí Městské knihovny v Úvalech

Dovolujeme si vám v dubnu v rámci oslav výročí nabídnout mimořádně úspěšný program pražské Violy, který uvedeme v sálku DPS v Úvalech:
TO NEJLEPŠÍ Z FULGHUMA
Miroslav Moravec
čte povídky amerického spisovatele R. Fulghuma.

Herec Miroslav Moravec vybral, čte a provází Fulghumovo vyznání víry, že:
" . . . fantazie je silnější než vědění, sny jsou mocnější než skutečnost, naděje vždy vítězí nad zkušeností, smích je jediným lékem na zármutek. A láska je silnější než smrt.
Miroslav Moravec se skvěle s Fulghumovými texty sešel a spolu dokonale souzněli. Je si plně vědom, jaké kouzlo a dopad na posluchače autorovy myšlenky mají. A této síly dokáže bravurně využít.

ROBERT FULGHUM
(* 4. června 1937 Waco, Texas), americký spisovatel, unitářský pastor, filosof, učitel, zpěvák, malíř atd. Popularitu si po celém světě získal především svými knížečkami s drobnými úvahami. Nejznámější jeho statí je "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum je člověk mnoha povolání a schopností. Má několik vysokoškolských diplomů, ale mluví o sobě jako o samoukovi, jehož něčemu naučila teprve škola života. Čtyřikrát objel svět, strávil dlouhý čas jako mnich v zen-buddhistickém klášteře. Během svého života vystřídal velké množství povolání. Hře na kytaru se věnuje poloprofesionálně, hraje na charitativních koncertech (ve skupině The Rock Bottom Remainders spolu se svými přáteli: Dave Barry, Stephen King …) a posledních 20 let rovněž učí kreslení.

MIROSLAV MORAVEC
se narodil 6. ledna 1939 v Praze, vystudoval DAMU, obor herectví. Mezi jeho zájmy patří hudba, výtvarné umění a cestování. Do podvědomí diváků a posluchačů se zapsal svým nezaměnitelným hlasem. V roce 2002 obdržel cenu za celoživotní mistrovství v dabingu. Jeho životní krédo je: "Slušnost a poctivost není slabost, ale síla".
S bližšími údaji o programu vás seznámíme v dubnovém Životě Úval.

Alena Janurová, Knihovnice

 

Město Úvaly vyhlašuje
podle zák. č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly

Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce (www.mestouvaly.cz) nebo v podatelně MěÚ Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Přihlášky s veškerými náležitostmi je nutno podat nejpozději do 30. 3. 2007 do 14.30 hodin do podatelny MěÚ Úvaly.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Výzva místním organizacím a spolkům

Tak jako každý rok budou přidělovány finanční prostředky místním organizacím a spolkům.
Žádosti o přidělení, podpořené vypracovanými projekty a návrhy na jejich využití, je nutno podat do podatelny MěÚ Úvaly nejpozději do 30. 3. 2007.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE ÚVALY

Od 1. 3. 2007 dochází ke změně ordinačních hodin takto:
Pondělí: 12.00 - 17.00 hodin MUDr. Simonová
Středa: 8.00 - 16.00 hodin MUDr. Simonová

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Povinnosti držitele psa

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí volné pobíhání psů po městě a jsou stále četnější připomínky ze strany občanů na obtěžování ať již nepřiměřeným hlukem, tak i omezováním a ohrožováním jejich vlastního pohybu, ráda bych touto cestou připomněla hlavně povinnosti držitele psa.
Stane-li se občan majitelem a držitelem psa, mnohdy si ani neuvědomuje, do jakého množství práv a povinností vstupuje. Držitel psa má právo psa nejen vlastnit a nakládat s ním, ale i povinnosti vymezené především Občanským zákoníkem, předpisy o chovu a držení psů a obecně závaznými vyhláškami obce.
Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nad míru přiměřenou místním poměrům neobtěžoval sousedy prachem, hlukem (soustavným štěkáním, vytím a jinými psími projevy), pachy a výkaly. Dále nesmí dopustit, aby pes v jeho vlastnictví vnikl či dokonce soustavně vnikal na cizí pozemky.
K dalším základním povinnostem držitele psa patří dát ho očkovat proti vzteklině (popřípadě dalším onemocněním) a přihlásit psa do evidence, a to na správním odboru MěÚ Úvaly, kde současně obdrží evidenční známku, kterou psa označí. Ztrátu nebo odcizení známky je povinen oznámit do 15 dnů tamtéž. Zároveň mu vzniká povinnost platit ze psa staršího tří měsíců místní poplatek.
Na veřejných prostranstvích je vlastník povinen vodit psa na vodítku, zamezit jeho volnému pobíhání tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví či porušení hygienických předpisů. Povinností vlastníka je i odstranit psem způsobenou nečistotu - exkrementy.
Ještě pár praktických rad v případě, že dojde k setkání s volně pobíhajícím psem.
V případě, že se jedná o psa, který je zjevně mimo dosah svého majitele, je nutno se obrátit na MěÚ Úvaly, správní odbor, kde po prověření situace a zjištění, zda uvedený pes není majitelem pohřešován, je kontaktována smluvně zajištěná odchytová služba. Pes je následně umístěn v útulku v Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že náklady spojené s odchytem a umístěním psa v útulku jsou vysoké, upozorňuji držitele, že volně pobíhající psi budou důsledně zjišťováni a náklady spojené s odchytem a umístěním v útulku budou dány držiteli k úhradě.
Výše uvedené informace by měly přispět k obecné informovanosti. Věřím, že zejména držitelé psů si uvědomí, že mnohdy jejich "miláčci", ač oni sami to takto nevnímají, obtěžují okolí. Domnívám se, že stačí málo a mohou svého pejska v jeho konání usměrnit.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Městský ples

Dne 17. 2. 2007 se konal VII. městský ples.
Děkujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary a ostatním dobrovolníkům za nezištnou pomoc při zajištění plesu.

Komise pro kulturu

detail detail detail detail detail detail detail
 


Žil BILL zlatý slavík

Nedaleko Prahy v malém městečku žil BILL zlatý slavík. Žil si tu jako v pohádce, když nechtěl, nešel do práce… Ne, nechci vám vyprávět pohádku ani citovat jeden z nejslavnějších hitů DIVOKÝHO BILLA "Čmelák". Představím vám Vaška Bláhu ze skupiny Divokej Bill, a to nejen jako držitele slavného ocenění Zlatý slavík, ale také jako jednoho z nás. Jako Úvaláka.
Takže Vašku, jak se žije se Zlatým slavíkem?
Zvedlo mi to náladu. Zatím ze všech ocenění mám největší radost právě ze slavíka. Je to jednoduchý. Kdyby naše muzika lidi nebavila, tak nám SMS nepošlou.
Na vánočním koncertě v Úvalech bylo na pódiu více nástrojů než obvykle. Rozrostl se "Bill" o nové členy?
Noví muzikanti nejsou členy kapely, ale často spolupracují. Je to saxofonista a kluk hrající na australský nástroj didgeridoo.
Přesto je vás osm, což je na rockovou kapelu hodně. Netrápí vás někdy ponorková nemoc?
Ještě Fořták - manažer a Ondra - zvukař, takže deset. Hráli jsme spolu dlouho před tím, než se dostavil úspěch a naučili jsme se neřešit špatnou náladu toho druhého. Jsme rádi, že toho" Billa" máme a nechceme o něj přijít jen proto, že jsme se zrovna pohádali. To by byla fakt klukovina.
Texty a hudba jsou převážně tvou prací, kde hledáš inspiraci?
Písničky mě napadaly už od malička. Když přišla kapela, měl jsem jich dvacet v šuplíku. Teď to funguje tak, že přinesu něco na zkoušku, přehráváme to tam a zpátky, měníme tóninu, měníme rychlost, až zjistíme, jak je ta písnička nejlepší. Když se píše už pátá deska, je to velký tlak. Každé slovo tisíckrát zvažuju, ale jak se říká, největší múza je nakonec termín.
Jak je to s tebou a vírou, na kterou se v textech často odvoláváš. Je tam díra a na tu se neumírá, nebo tvá víra skály láme?
Mám víru. Nejsem klasicky věřící, nechodím do kostela, ale všech těch věcí si vážím a mám před nimi respekt. Nečetl jsem celou Bibli, ale vím, že to, co v ní je, je pravda, a tak se podle toho snažím fungovat.
Jak reagují lidé na tvé protestsongy. Třeba "Padaj bomby na Bagdád" je dost odvážný kousek.
Bagdád mám sice nejradši, ale psal ho Karel Bittner.
Dobře, ale zodpovědnost za zveřejnění padá na "Billa".
Bagdád jsem dostal do ruky dva roky před válkou v Iráku, ale chyběla nám tehdy ta jistota, že si za textem opravdu stojíme. Kluci byli proti zveřejnění. Pak, když přišla válka, zrovna jsme točili u Ondry Pospíšila v Klánovicích na "Smolíku" desku a koukali přitom na telku. Rozhodnuto bylo rychle. Teď už se to nedalo zastavit a během dvou hodin to bylo nahraný.
A co na to lidi?
Rozdělili se na dva tábory. Kamarádi mi volali, co že to má znamenat, naši to taky moc nechápali. Já proti Američanům nic nemám, ale vadí mi, když ze sebe dělaj pupek světa.
Jak se bude jmenovat ten příští protestsong. Fuck off Golf? (Citát z předvánočního koncertu)
To mě napadlo až tam. Určitě nechci, aby vzniklo golfové hřiště tam, kde teď stojí Klánovický les. Kromě toho se mi doneslo, že prostor, který se má vykácet, je neúměrně větší než plocha potřebná na golfové hřiště. Neváhal bych za les otevřeně bojovat. Když se podíváš na mapu, tak toho lesa tady okolo moc není a tenhle je super.
Na krosku je ideální, že?
No jasně (smích).
Za Úvaly si docela bojuješ, co je tu pro tebe pozitivního?
Že bych bojoval třeba za politiku, to ne. Byli za mnou před volbami zástupci některých politických sdružení a chtěli, abych do toho šel s nimi. Odmítl jsem. Nechci míchat muziku a politiku a nechci být členem politické strany jen proto, že mám známý obličej. Z mé pozice můžu za důležité věci bojovat i bez politické příslušnosti a naprosto nezávisle. Na Úvalech mám rád atmosféru. Je to o domovině. Sokolové nám pomáhají s Ouvalským bigbítem, fotbalisti nás podporují a mám tu hromadu dobrých přátel. Mimo jiné potřebujeme jezdit po celé republice a na to je centrum ideální.
Politika tě tedy moc netáhne. Přesto, řekneš mi, kdo dostal tvůj hlas v komunálních volbách?
Volil jsem bývalého starostu p. Černého. Slyšel jsem na něj různé názory, ale když jsem s ním jednal, vždy se jevil jako velice rozumný člověk.
Na tvé hodiny hry na kytaru dochází do domu dětí hodně slečen. Důvodem jsi ty, nebo kytara?
Asi to pro někoho má kouzlo, když může říct, že chodí ke mně na kytaru, ale ty jsou jen do počtu. Je to znát. Na druhou stranu učím dost těch šikovných. Snažím se je vést tak, aby pochopili i pohodu kolem muziky. Učím je to, za co já musím poděkovat panu Líhovi, kapelníkovi bývalého úvalského orchestru STO. Ten znal muziku ze všech stran a to se snažím předávat dál.
Stavíš s Prochajdou na náměstí hospodu, jaká bude a kdy bude otvíračka?
Teď je tam provizorní studio a zkušebna. Až to vyklidíme a trochu upravíme, chceme pořádat koncerty, divadlo a časem třeba bude i ta hospoda. Nepospícháme. Muzika je na prvním místě.
Na vašich webstránkách máš své osobní heslo: "Nejsou hranice - jedeme!" Nemáš strach, že jednou nedobrzdíš?
Lidi jsou moc odevzdaný. Mně se osvědčilo jít do všeho. Nebát se. Tak to prostě funguje. Kdo je statečnej, ten s něčím pohne. Chci naopak nabrat ještě větší rychlost. Je mi třicet a chtěl bych dokázat mnohem víc.
Ouvalskej Bigbít slaví letos patnácté výročí. Bude něčím výjimečný?
Není jen patnáct let Bigbítu, ale taky deset let kapely. Chceme, aby se stalo pravidlem, že při Bigbítu slaví "Bill" narozky. Letos to vychází na 3. červen. Máme rozjednané kapely, chceme sem dostat víc lidí. Návštěvnost byla prozatím průměrně okolo dvou tisíc.
Zlatý slavík snad lidi přitáhne.
Na fesťáky tolik lidí nechodí. Když budeme hrát sami, troufnu si říct, že přijde pět tisíc fanoušků, ale návštěvnost fesťáku naše účast neovlivní.
Jaké plány má Divokej Bill na rok 2007?
Hned začátkem roku pojedeme třináct koncertů po Praze. Z každého půjde čtvrtina výdělku společnosti Rozmarýna. Počítáme s celkovou částkou tak 300 až 400 000 Kč. (Rozmarýna je obecně prospěšná společnost, pomáhající mladým lidem, kteří se po opuštění dětského domova či výchovného ústavu musí postavit na vlastní nohy - poznámka redakce).
V první polovině roku vyjde DVD nahrané na loňském ročníku " Rock for People". Další desku plánujeme na září 2008. Máme sjednané koncerty v Anglii a Holandsku, staví se šňůra v USA po českých klubech a hospodách. A hlavně chceme udělat dobrý pecky, což je stále těžší. Jsme starší a línější. Dřív jsme zkoušeli i pětkrát týdně, dnes se sejdeme ve zkušebně třeba jednou za dva týdny.
Chceš vzkázat něco Úvalákům?
Určitě chci poděkovat za podporu, kterou cítíme. Moc to pro nás znamená. Předvánoční koncert byl fajn. Líbilo by se mi, kdyby se stal tradicí. Vždyť nemusíme hrát my. Jde mi o to, že se lidi sejdou, popovídají si a ta předvánoční atmosféra je ideální.
V tom s tebou souhlasím a za koncert i rozhovor díky.

Ivana Prchalová

detail detail
 


Kulturní večer

Vážení přátelé, měl jsem to štěstí zúčastnit se zahájení výstavy s kulturním večerem "Marie Majerová - známá i neznámá".
Tato akce na mne hluboce zapůsobila, a to jednak vysokou odbornou úrovní příspěvků, ale celkovou koncepcí včetně využití multimediálních prostředků. Byl jsem na ni docela slušně připraven četbou a studiem publikace "Úvaly v průběhu staletí".
Děkuji organizátorům za tento způsob probouzení "občanské společnosti" a viditelnou snahu oživit společenský život Úval. Škoda jen, že Úvaly zatím nemají důstojný kulturně-společenský stánek, ale jen "sklad nábytku" z bývalého Kulturního domu Marie Majerové.
Sama výstava je skutečně špičková a obstála by kdekoliv v Praze.
Ještě jednou vám všem děkuji za to, co jste tak skvěle udělali, a za to, že mi náhoda umožnila akci zhlédnout.

Ing. Petr Jankovský, Praha

 

Ještě jednou

Marie Majerová známá a neznámá
Chtěla bych se zmínit o pěkném zážitku z literárního večera a výstavy fotografií a dokumentů, které uspořádal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí za spolupráce s Kulturní komisí rady města a Městskou knihovnou v Úvalech k 125. výročí narození a 40. výročí úmrtí spisovatelky a rodačky Marie Majerové dne 26. 1. 2007.
Literární pořad se vydařil, a i když dva hosté z Prahy nemohli přijet, organizátoři se s tímto faktem lehce vypořádali. Byla jsem překvapená, kolik se podařilo shromáždit fotografií a jiných materiálů, které s M. Majerovou souvisí a které souvisí s M. Majerovou a Úvaly. Mnoho se nás našlo na dobových fotografiích a někteří z nás ji pamatují i z osobního setkání.
M. Majerová byla v průběhu času hodnocena různě, ale jedině tak, když budeme mít dostatek informací, můžeme si udělat svůj vlastní názor. Tím byl tento večer významný.
Dík patří účinkujícím a dále organizátorům večera a výstavy p. J. Štorkovi, Dr. V. Pokornému a Ing. V. Procházkovi.
A již teď se těším, čím nás překvapí příště.

Eva Valešová

 

Malé ohlédnutí za výstavou

Ve dnech 26. 1. až 2. 2. 2007 uspořádal Klub přátel historie a přírody Úvaly a okolí ve spolupráci s Komisí pro kulturu rady města a městskou knihovnou výstavu s názvem Marie Majerová známá i neznámá. Nechci a ani nemůžu jako jeden z tvůrců této výstavy ji hodnotit. To jistě provedli ti, kteří výstavu zhlédli.
Záměrem všech, kteří se na výstavě podíleli, bylo připomenout výročí narození a úmrtí spisovatelky, která připadla na letošní rok. Při přípravě převládl názor, že bude vhodné se při koncepci výstavy zaměřit na tři oblasti - na některé neznámé skutečnosti ze života spisovatelky, na literární tvorbu a na její vztah ke svému rodišti. Naopak byly pouze naznačeny, ale nebyly zdůrazněny její politické postoje a úloha hlídače kulturní politiky KSČ po roce 1948. Jistě by bylo možné například hledat odpověď na otázku, proč svého syna Pravoslava předala do pěstounské péče a rozhodla se plně věnovat společenskému životu a profesionální literární a novinářské kariéře (kdysi se výstižně vyjádřil jeden z jejích přátel: "Mařenka kopla do vrtule a vyletěla ke hvězdám"). Jako problematická se dnes jeví skutečnost, že ač sama studovala v Paříži a mohla jezdit po světě, patřila k těm, kteří po únoru 1948 rozhodovali o osudech mnoha lidí, o tom, která literatura je dobrá a špatná a který spisovatel smí publikovat a který nikoliv.
V současné době, kdy se z novin nebo televize na nás často valí množství informační špíny a balastu, jsme nepovažovali za vhodné vyvolávat konfrontační nálady. Marie Majerová svými romány především z první poloviny svého tvůrčího období patří mezi významné české spisovatelky českého sociálního románu. Nelze rovněž zamlčet skutečnost, že se k Úvalům zachovala velice šlechetně. Určitě nikdo nemůže popřít například její finanční dary na výstavbu kulturního domu (který z dnešních spisovatelů by věnoval svému rodišti ze svých peněz stopadesátinásobek průměrného měsíčního platu?). Není známo, že by se k někomu z Úval zachovala špatně. Měla velice dobrý vztah k úvalským divadelním ochotníkům nebo k základní škole. Z pohledu obyvatel Úval tedy převládají její kladné stránky osobnosti.

Příprava výstavy trvala téměř půl roku. S návrhem na její uspořádání přišel pan Jiří Štork s tím, že by bylo možné použít různé dokumenty, které za několik desítek let nashromáždil. Další zajímavé materiály zapůjčil pan Aleš Morávek. Byly vyhledány dokumenty, které nejsou běžně dostupné a bylo je možné v Úvalech spatřit poprvé. Bylo využito i některých archiválií týkajících se M. Majerové, které jsou uloženy
v Památníku národního písemnictví v Praze. Úvalská základní škola zapůjčila několik pionýrských kronik a Městská knihovna v Úvalech poskytla z knihovního fondu vše týkající se připomínané spisovatelky. Poděkování patří všem, kteří se na výstavě a kulturním večeru podíleli: Ing. Havránkové, pí Janurové, pí Novosádové, Ing. Morávkové, sl. Konečné, pí Pokorné, Ing. Kolomému, p. Morávkovi, dr. Pokornému, p. Smolíkovi a p. Štorkovi. S velice vstřícným postojem jsme se setkali nejen v již zmíněném Památníku národního písemnictví, ale také v Českém rozhlase Praha a v Národním filmovém archivu. Při jednání v těchto institucích bylo zřejmé, že aktivity připomínající osobnosti české kultury podporují. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout sponzorskou pomoc od úvalských firem ESSA Czech, s.r.o., Satca, s.r.o., Scantypa, s.r.o. a Peko-expo, s.r.o., bez jejichž finančních darů by nebylo možné výstavu v uvažovaném rozsahu realizovat.

Ing. Vladislav Procházka

Fotografie z výstavy je možné najít na www.klubuvaly.wz.cz
 


Výstava Jaroslava Foglara v Českém Brodě při 100. výročí jeho narození
"Rok 2007 - trojnásobné jubileum českého skautingu"

V pondělí 12. února 2007 byla v Galerii Šatlava v podzemí českobrodské radnice vernisáží zahájena výstava známého úvalského sběratele autogramů a historických dokumentů pana Jiřího Štorka pod názvem "Ze života a díla Jaroslava Foglara". Na výstavě ve čtyřech celách bývalého vězení pod radnicí č. p. 1 je shromážděna sice jen menší část památek pana Štorka na legendárního skautského vůdce pražské "Dvojky" s přezdívkou "Jestřáb", přesto velmi zajímavých ukázek z jeho tvorby. Jaroslav Foglar už jako autor 22 dobrodružných románů pro mládež, jako redaktor časopisů Mladý hlasatel, Junák či Vpřed, "otec" seriálů Rychlé šípy, nositel Válečného kříže Junáka (1945), Zlatého stupně Řádu čestné lilie v trojlístku (1990) má po 92 letech svého života především mezi mládeží stále co říci. To vše se autor výstavy snaží ukázat současné veřejnosti tentokrát v Českém Brodě na náměstí Arnošta z Pardubic. Výstava potrvá až do 12. března 2007 a pořádá ji Městské kulturní a informační centrum Český Brod (bližší informace na tel. č. 321 612 218 -19 nebo na e-mailové adrese: mkic@cesbrod.cz. Výstavu lze doporučit i úvalské veřejnosti a samozřejmě také úvalské skautské komunitě.
V tomto památném roce pro český skauting se vztahují vzpomínky hned na tři průkopníky. Po prvém experimentálním chlapeckém táboře na anglickém Brownsea Island, organizovaném Robertem Badem Powellem, uspořádal Antonín B. Svojsík obdobný první český tábor ve Vorlovském polesí na Českomoravské vrchovině.
V roce 1907 se narodili hned dva z dalších českých průkopníků: JUDr. Doc. Velen Fanderlik, autor Táborových epištol a vůdce Lesních škol pro skautské vůdce a spisovatel a skautský vůdce Jaroslav Foglar "Jestřáb", samozřejmě i autor "Hochů od bobří řeky".

Ing. Vladimír Kolomý

 

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Občanské sdružení Klub žen Přišimasy
Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy,
obce Přišimasy, Tismice a Hradešín
p o ř á d a j í
dne 21. dubna 2007
regionální kulturní akci
"DEN ZEMĚ NA KLEPCI"
v rámci školního projektu EHD 2006/2007 - "Po spirále času"
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Z ÚVALSKÉ TĚLOVÝCHOVY

Zimní měsíce proběhly v tělovýchovné jednotě Slavoj Úvaly ve znamení příprav na novou sezónu. Byly uspořádány výroční schůze jednoty a většiny oddílů.
Výroční schůze celé jednoty byla velmi četně navštívena a místnosti hotelu Sport tentokráte nestačily. Byla příslibem, že TJ. Slavoj Úvaly jde opět vstříc lepší budoucnosti.
Při této příležitosti byla vyznamenána řada pracovníků za zásluhy o úvalskou tělovýchovu. Potěšitelné je, že mezi vyznamenanými jsou nejen ti starší, kteří desítky let obětavě pracovali k rozkvětu naší tělovýchovy, ale i mladí, dokonce velmi mladí, kteří vzdor tomu se mohou vykazovat již nyní takovými úspěchy a iniciativou, jaká v jejich věku zdaleka není obvyklá.
Jsou to: s. Ing. Schmidt, s. Herodes, s. Radil, s. Židlický, s. Hanušová, s. Kvíz, s. Pešková, S. Tourek Jar., s. Franěk a s. Fürst.
Dobré je, že vedení tělovýchovné jednoty i oddílů, především oddílu kopané a házené, vychází z voleb na výročních schůzích posíleno.
Jinak téměř všechny oddíly se připravovaly také v tělocvičně. Cvičení oddílů kopané, házené, odbíjené a tenisu byla dobře navštívena. Místní sokolovna takové invasi zdaleka nestačila.
Na hřišti se již objevilo mužstvo oddílu kopané, které přípravu na letošní mistrovství bere velmi vážně. První jeho start byl úspěšný a vítězství v pohárovém utkání v Semicích je dobrým příslibem.
I oddíl ledního hokeje byl v činnosti. Jeho výsledky nebyly zvlášť slavné. Budeme si muset zvyknout, že úvalská krátká zima asi nedovolí větší rozmach sil našeho oddílu. Zásluha oddílu ledního hokeje však tkví v tom, že opět připravil pěkné a bezpečné kluziště, na kterém naše školní mládež strávila mnohou radostnou chvilku.
Mezisezónní období se opět vyznačovalo zvýšenou společenskou činností. Uspořádané plesy a nedělní taneční odpoledne měly opět dobrou úroveň a přinesly i nutný hmotný základ pro novou sezónu.
Také v základní tělovýchově se projevuje snaha nekráčet vyšlapanými a pohodlnými cestičkami. Byl utvořen oddíl dorostenců a dorostenek, který bezprostředně začne nacvičovat sestavy na závody a veřejné vystoupení. Je mnoho předpokladů, že tento pokus se podaří a že naše mladé tělocvikáře brzy na jejich vystoupení uvidíme.
A teď už se jen čeká na teplý jarní vítr a pořádné sluníčko, aby se mohla zaplnit hřiště a ukázat, že zimní příprava nebyla marná a že nese své ovoce.

(Život Úval č. 3/1962)

 

Úvalský literární koutek Dveře

Našla jsem dveře. Jen tak si stály uprostřed louky. Ani mi to tenkrát nepřišlo divný. Prostě jsem k nim došla a chvíli si je prohlížela. Byly to moc hezký dveře. Celý dřevěný s vyřezávanou zárubní a kovanou klikou. Několikrát jsem je obešla a přemýšlela, co za nimi může být - připadaly mi prostě strašně kouzelný. Možná je za nimi pohádkové město.
A nebo les... S tou krásnou klikou si určitě někdo dal spoustu práce. Chytla jsem ji a znovu se zasnila. Třeba to je vchod do světa snů... nebo mrtvých... kdo ví. A nebo z nich na mě vykouknou tisíce vykulených očí... nebo schody do nebe... A co takhle černočerná tma? A zahrada s pávy...a můj vysněný princ. Už už jsem se chystala je otevřít, když přišla nová myšlenka: "Buď holka přece realista!" A tak jsem zmáčkla tu parádní kliku, jediným krokem překročila práh a byla zas na louce. Přesně jak jsem čekala. A nebo tam ta louka zůstala právě proto, že jsem ji tam čekala? Těžko říct. Odešla jsem domů a na dveře už si ani nevzpomněla. A další den už tam nebyly. Kdo ví, kam jsem se mohla dostat... Proč já jen nedokážu věřit svým snům?

Text a kresba Anežka Šolcová

 
 

D I S K U S E

Vložený list v ŽÚ 2/2007
Nejdříve jsem se ujistil, že volný list se zápisem ze schůze Otevřených Úval byl vkládán do Života Úval se souhlasem redakce a že se tam nedostal jinou cestou. Ať už je totiž v zápise Otevřených Úval cokoli, dost mě zaráží neetický způsob předložení "informace občanům Úval". Připadá mi principiálně trapné tímto způsobem zveřejňovat obsah interních schůzí jednoho z občanských sdružení, získaný "z nejmenovaného důvěryhodného zdroje".
Pane starosto, paní místostarostko, nechce se mi věřit, že jste oba k takové formě sdělení připojili svá jména a funkce.

Václav Koukl

 

Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko,
se zájmem jsem si přečetl list vložený do Života Úval nadepsaný "Krátkodobé a dlouhodobé cíle Otevřených Úval aneb to co v plátku Otevřené Úvaly nenajdete". Druhá část názvu, skutečnost, že text byl kdesi získán pokoutně, a způsob zveřejnění na vloženém listu evokují, že se bude jednat o zásadní odhalení. Zápis ze schůze však toto očekávání nenaplňuje, pokud tedy za zajímavé nepovažujeme termíny, kdy má opoziční sdružení pravidelné dýchánky, skutečnosti, že by sdružení rádo vstoupilo do vedení města a že pro to bude potřebovat podporu zastupitelů z jiných stran, nebo že sdružení přijalo pět nových členů a další by byli potřeba.
Mohli byste, prosím, vysvětlit, proč jste Vy osobně nebo MěÚ Úvaly považovali za důležité tento zápis bez komentáře předložit všem občanům Úval?
Předem děkuji a jsem s pozdravem.

Tomáš Pavelek

 

Odpověď starosty města
Vážený pane, dluhy města Úvaly činí v současné chvíli 46 mil. Kč, což je asi 55% základního rozpočtu města; tento fakt značně minimalizuje možnosti města získávat dotace z fondů EU nebo i z jiných zdrojů. Přesto:
Urgentně potřebujeme nový vodovod, neboť 31. 12. 2009 o půlnoci, kdy končí výjimka pro užívání pitné vody v Úvalech, se veškerá pitná voda administrativním zákrokem orgánů ochrany veřejného zdraví stane vodou užitkovou s nepředstavitelnými provozními následky pro školy, školky a další instituce.
Chceme dostavět školu a rekonstruovat náměstí.
Máme v havarijním stavu většinu městských komunikací.
Rádi bychom dostavěli síť splaškové kanalizace.
A tak dále, lze vyjmenovat celou řadu dalších a nikoli zbytných potřeb.
Jinými slovy: město Úvaly, které v současné době přibližně 100 dní spravuji, potřebuje obrovskou finanční injekci, neboť jeho vlastní finanční zdroje jsou téměř nulové.
Nyní k Vašemu otevřenému dopisu:
Nepředpokládám, že jste příznivec ODS, předpokládám však, že nemáte námitek proti tomu, aby město získalo dotace na řešení výše uvedených a dalších problémů. Kdo si myslíte, že je pevnější zárukou přílivu finančních prostředků do Úval?
Politická strana, nebo občanské sdružení?
Strana s jasnými a pevnými vazbami na kraj a ministerstva - nebo občanské sdružení s neprůhlednými vazbami a s cíli, které jsme si v Životě Úval dovolili zveřejnit?

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vyjádření paní místostarostky uvádíme na str. 4.
 


Do diskuse o územním plánu
V předvolební diskusi byli voliči informováni o různých záměrech občanských sdružení, ale žádné z nich nepodalo zevrubné informace o záměrech spojených se zásadními úpravami územního plánu města. Jistě můžeme připsat práci zastupitelstva mnoho prospěšných změn, ať již jde o kanalizaci, plynofikaci, přístavbu školy, podmínky pro společenskou aktivitu občanů aj.
Protože mnoho členů nynějšího zastupitelstva přechází ze starého, i projekt obchodního rázu přechází ze starého do nynějšího, možno nynější zastupitelstvo charakterizovat jako staronové, tím spíše, že okamžitě zahájilo opatření k jeho realizaci.
Máme však zkušenosti, že se v práci vedení města vyskytla tendence k určitému riziku v rozhodování. Například schválení těžkého provozu v blízkosti bytové zástavby bylo značně riskantní, jak se také ukázalo. Podobné riziko obsahoval i projekt prodeje domu MěÚ a přesunutí MěÚ na naprosto nevhodné místo spolu s velkými náklady na rekonstrukci. Odpor občanů vyjádřený v petici a zveřejnění nevýhodné smlouvy tento projekt zlikvidoval. Četli jsme tehdy v ŽÚ uložený úkol kontrolní komisi k přešetření této záležitosti. Zastupitelé z této doby nám do dneška dluží vysvětlení, jaký byl závěr činnosti kontrolní komise a jak vůbec celá transakce proběhla, včetně finančních nákladů města.
Právě na tento rys práce minulého zastupitelstva reagovalo sdružení "Otevřené Úvaly". Jestliže se dnes opět připravuje rozsáhlý projekt obchodního rázu, je nezbytné, aby ho veřejnost mohla v plném rozsahu hodnotit, aby nedošlo opět k závažným rizikovým rozhodnutím.
Především nutno trvat na tom, že všechny poznámky o seznámení veřejnosti s tím projektem nelze dokázat. Možná, že byly uveřejněny v šifrách MěÚ, ale to nelze vydávat za seznámení několika tisíc občanů s projektem.
Projekt obchodního typu je možná vyvolán především ekonomickými kalkuly v souvislosti s budováním významné silnice. Všechna doprovodná zdůvodnění jsou vedlejší, neprůkazná, ba možná i zbožná přání. Zkušenosti obce Psáry poskytují velkou sumu rizik, která tato přání daleko převyšují.
Jakákoli nezbytná diskuse občanů i odborníků, kteří v Úvalech žijí, musí mít nejprve k dispozici úplnou, srozumitelnou a pravdivou informaci, v jaké etapě je jednání o tomto projektu, jaké závazky již město přijalo. To je naprosto základní požadavek na zastupitelstvo.
Největším rizikem územního plánu je lokace tzv. smíšeného území, to znamená nutnost oddělení jakýchkoli provozů od obytného území. Jestliže podnikatelé koupí pozemky, nikdo jim nezabrání, aby na nich nepostavili cokoli. Úvahy o tom, že možná nepostaví ohromná monstra, betonové plochy, benzinové pumpy, služby pro motoristy a hlučné provozy, jsou naprosto liché. Špatné zkušenosti jsou na denním pořádku.
Druhé riziko je v rozloze území, které město chce prodat. Je naprosto nezbytné nemyslet z hlediska dnešních, ale dlouhodobých potřeb. Město si musí zachovat ve vhodném místě dostatek území, aby v příštích dvaceti, třiceti letech mohlo stavět budovy veřejného zájmu jak pro seniory, tak pro další sportovní aktivity a potřeby, které teprve vyvstanou s podmínkami, které nelze plně dnes předvídat. Možná, že bude potřebné postavit městský společenský dům pro velké akce, pro spolkovou činnost, který vůbec v Úvalech chybí.
Pokud bude projekt přijat v nějaké příznivé podobě, bude to znamenat ovlivnění života města na velmi dlouhé období, změny, které budou nezvratné. Proto je nutné v projektu vytvořit takové vazby ekonomické, dopravní a prostorové, aby nová část vytvořila organickou část města a samozřejmě rovnováhu mezi řešením potřeb dnešního celku a nové části.
S tím souvisí i problém rozlohy nové části, její vzdálenosti od centra, neboť vznikne nezbytnost frekventované vnitroměstské dopravy, už dnes je centrum téměř nasyceno parkujícími auty občanů, kteří dojíždění ze vzdálených okrajů města.
Samotný projekt nové čtvrti by měl být nejen shlukem pravoúhlých ulic, ale poskytnout i dostatečný prostor pro společný život občanů s veřejnou zelení, pro hry dětí i mládeže, jakož i rezervu pro výstavbu základních služeb, pokud taková potřeba nastane.
Ve smíšeném území lze těžko předpokládat drobné podnikání, neboť cena pozemků to neumožní, a navíc bude velmi sporná jeho rentabilita.
Bylo by nanejvýš užitečné vytvořit z odborníků architektů, ekonomů, odborníků na životní prostředí apod., žijících v Úvalech, poradní nezávislou komisi na pomoc při utváření celého projektu, neboť proti externím odborníkům mají neocenitelnou dlouhodobou znalost našeho prostředí. Její podněty by byly také cenné při stanovení podmínek projektu.
Rozhodně nelze tak zásadní projekt bez široké veřejné diskuse uzavřít, nutno získat pro tuto diskusi dostatečný čas - jeden či dva roky nejsou v tomto případě argumentem - a dopracovat se k výsledku, který bude k prospěchu nejen současným, ale i budoucím občanům Úval.

Helena Stibůrková
 

P O L I C I E

Policie České republiky okresní ředitelství Praha - venkov
nabízí uplatnění uchazečům se zájmem o policejní práci v přímém výkonu služby u Policie České republiky.
Policistou se může stát občan ČR, starší 18 let, který o přijetí písemně požádá, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro přímý výkon služby, není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
Nabízíme:
- zajímavou práci policistů na obvodních odděleních: Brandýs nad Labem, Čelákovice, Čestlice, Jílové u Prahy, Libčice, Odolena Voda, Říčany, Úvaly, Mníšek pod Brdy, Velké Popovice, Řevnice, Hostivice, Hradištko,
- na oddělení hlídkové služby Brandýs nad Labem,
- na dopravním inspektorátu Zdiby - skupině dohledu nad silničním provozem,
- možnost profesního růstu,
- možnost dalšího vzdělávání,
- dobré platové podmínky.
Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 07.00 do 15.30 hodin na Policii České republiky, okresním ředitelství Praha - venkov, Zborovská čp. 13, 150 00 Praha 5. Bližší informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel. čísle 974 882 400.n

nprap. Jana Žďárská, tisková mluvčí OŘ Praha -venkov

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Klánovice bojují za les

Chráněné území Klánovický les se rozkládá mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy, Úvaly, Šestajovicemi a Klánovicemi. Je největším lesním porostem v metropoli.
Část největší lesní plochy v hlavním městě hrozí zničit golfové hřiště. Proti jsou místní obyvatelé i radnice Klánovic. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, záměr však existuje a obavy místních obyvatel jsou založeny na reálném podkladě.
Nezvratný ekologický zásah do lesní struktury a zároveň zničení části ojedinělé rekreační oblasti. Tak vidí záměr soukromé společnosti Forest Golf Resort Praha na vybudování mezinárodního osmnáctijamkového golfového hřiště v Klánovickém lese většina místních lidí i klánovická radnice.
Výstavbu hřiště však nemohou příliš ovlivnit. Pozemky v lese patří Lesům ČR a územní plán hlavního města navíc s golfem v tomto místě počítá. "Využití toho prostoru pro golf se dostalo do územního plánu někdy v letech 1994 až 1999. Tenkrát ten záměr zřejmě někoho nadchnul. Dnes už s ním ale nesouhlasí nikdo," vysvětlila pražská zastupitelka Eva Tylová (Strana zelených).
Klánovická radnice proto podala na pražský magistrát návrh na změnu územního plánu. Návrh je zatím ve schvalovacím řízení, jeho vyřízení je ale otázkou jednoho až dvou let. "Musíme být trpěliví," dodává k tomu Boris Procházka z Občanského sdružení za Klánovický les.
Golfové hřiště by mělo včetně budov zabírat až 160 hektarů v západní části Klánovického lesa, částečně by zasahovalo i na území přírodních rezervací Natura 2000 a Blatov. Na většině plochy by se přitom musely vykácet desítky stromů.
"Jakmile se jednou naruší souvislá struktura lesa a odkryje se jeho jádro, sníží se výrazně odolnost stromů. Při vichřici v noci ze čtvrtka na pátek spadlo jen pár stromů. Kdyby ale byly v lese vykácené golfové ranveje, byla by to katastrofa. Příroda nám v tom dává za pravdu," říká Procházka.
Přírodě podle Evy Tylové neprospívá ani golfový trávník. "Na první pohled vypadá jako zdravá tráva, ale je ošetřen mnoha druhy herbicidů, aby na něm rostly jen požadované rostliny a ne třeba pampelišky. A to znamená masivní chemizaci, která může ohrozit i blízké vody," domnívá se Tylová.
Obyvatelé okolí Klánovického lesa se svoji odpočinkovou lokalitu rozhodli bránit pomocí petice. Tu zatím podepsalo na 1215 občanů Úval a okolí, 839 občanů Klánovic a 940 občanů z přilehlých městských částí.
Petici proti golfovému hřišti podpořily i radnice Klánovic a Úval a místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Podle Tylové ani místní správa Lesů ČR nehodlá pozemek společnosti Forest Golf Resort Praha prodat ani pronajmout. Rozhodnout se však může na vyšší úrovni Lesů ČR.
Kritici záměru upozorňují, že Klánovický les je jediná tak velká rekreační lesní plocha v širokém okolí. Směrem na východ se rozkládá pražská městská zástavba, v ostatních směrech za Prahou je spíše zemědělská půda. "V oblasti Klánovic a Úval se díky lesu podařilo zachovat relativně původní krajinné prostředí," vysvětlila Tylová. Společnost už v minulosti koupila v Klánovickém lese malý golfový areál, který zde stál už v dobách první republiky. Tam provozuje cvičnou odpalovou louku. Podle odpůrců se tak snaží místní lidi přesvědčit o tom, že golf oblasti prospěje.

Jana Nováková
(Lidové noviny, 22. 1. 2007)

 
 

Š K O L S T V Í

ZŠ - Mapa školy
(2. část)

V minulém čísle jsme zveřejnili první část výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči, žáky a učiteli, které proběhlo na naší škole. Nyní přinášíme výsledky z dalších oblastí.
4. Spokojenost se školou
Spokojenost rodičů se školou byla vyjádřena otázkou, zda by doporučili tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě. První graf ukazuje, že nejvíce spokojeni jsou rodiče žáků 1. a 2. ročníku, nejméně rodiče žáků 9. ročníku. Rodiče by si také nejvíce přáli, aby se škola více zaměřila na cizí jazyky (36%) a informační a komunikační technologie (22%). 17% rodičů to vyhovuje tak, jak je to teď. Žáků 2. stupně jsme se ptali, zda jsou rádi, že chodí právě do této školy.
Z druhého grafu je patrné, že žáci 9. ročníků jsou spokojenější než jejich rodiče. Žáci 1. stupně měli školu ohodnotit známkou. 56% z nich zvolilo známku 1 a 27% známku 2, přičemž žákům 1. ročníku se líbí ve škole nejvíce. 94% žáků 1. stupně se ráno na něco nebo na někoho do školy těší.
5. Kvalita a forma výuky
Co vypovídá o kvalitě výuky? Jsou to známky, dostatek vědomostí, partnerský vztah učitele se žáky, úspěšnost při přijímacích zkouškách, zajímavá výuka…? Jde o sumu různých faktorů, jejichž hodnocení je velice subjektivní.
Třetí graf ukazuje, jak hodnotí celkově kvalitu výuky rodiče na bodovací škále od 1 bodu (nedostatečná kvalita) do 7 bodů (výborná kvalita). Názory rodičů se liší v jednotlivých ročnících, ale celkově se přiklánějí spíše ke kladnějšímu hodnocení.
Učitelé na stejné bodové škále hodnotí kvalitu výuky nejčastěji 5 body (47%), dále 6 body (17%) a 4 body (13%).
Žáci hodnotili kvalitu výuky na základě více konkrétních otázek. Například na otázku, zda pracují v hodinách i ve skupinách, odpovědělo 73% žáků 1. stupně ano a 25% jen někdy. Na podobnou otázku odpovědělo 59% žáků 2. stupně v menšině hodin a 28 % ve většině hodin. Nejoblíbenějšími předměty v 6. ročníku jsou tělocvik, matematika a dějepis, v 7. ročníku tělocvik, dějepis, výtvarná výchova a volitelné předměty, v 8. ročníku chemie, tělocvik a dějepis a v 9. ročníku dějepis, matematika a tělocvik. Prvňáčci mají nejraději matematiku, druháci výtvarnou výchovu a třeťáci, čtvrťáci a páťáci tělocvik. Žáci 2. stupně také poměrně kriticky přiznali, že největší překážkou, aby dosahovali lepších výsledků, je vlastní neochota. Tento názor sdílejí i rodiče a učitelé.
6. Hodnocení
Dnes má každá škola relativně velkou autonomii v otázce hodnocení svých žáků. Škola může volit z několika možností: klasické hodnocení známkou, kombinace známek a slovního hodnocení nebo hodnocení výlučně slovní.
Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější? 27% rodičů preferuje hodnocení pomocí známek, 31% u některých předmětů slovní a u některých pomocí známek a 38% u všech předmětů slovní i známky. Poslední graf ukazuje, jak odpovídali rodiče na otázku, zda si myslí, že je jejich dítě hodnoceno objektivně.
(pokračování příště)

Mgr. Irena Nováková

detail detail
detail detail
 


Plnění projektu financovaného z ESF
- I. část
detail

Již v září 2006 jsme vás informovali o tom, že se nám podařilo vytvořit úspěšný projekt k tvorbě a realizaci vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na jeho realizaci jsme získali z ESF (Evropských strukturálních fondů) a MŠMT finanční částku ve výši 1 767 500 Kč. Projekt podpoří přípravu a vytvoření kvalitního ŠVP orientovaného na rozvoj klíčových kompetencí podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů naší školy. Jedním z cílů našeho ŠVP je maximální využití mezipředmětových vztahů. Dalším cílem je aplikace znalostí z oblasti výpočetní techniky na zpracování, třídění i formulování myšlenek v logické návaznosti a rozvoj komunikačních dovedností. Projekt podpoří aktivní využívání informačních zdrojů a ICT technologií ve vyučovacích hodinách. Vytvořením vlastního ŠVP pomůžeme zkvalitnit a zefektivnit výuku na naší škole.
Vlastní realizace projektu byla zahájena podepsáním smlouvy 21. listopadu 2006 a měla by být ukončena 30. 6. 2008. V první etapě probíhá nákup prezentační techniky, knih a encyklopedií pro žáky a učitele. Realizační tým pedagogů začal pracovat na přípravě a tvorbě metodik i pomůcek pro naplňování našeho ŠVP. Máme již rozpracováno učivo a průřezová témata do jednotlivých ročníků. Vyhledáváme vhodné materiály a náměty pro návrhy projektů, diskutujeme nad nejvhodnějšími a nejefektivnějšími metodami a způsoby práce. Nové náměty se zpracovávají do přehledů, z kterých budou vycházet vlastní aktivity ŠVP. V lednu jsme zakoupili a nainstalovali do jedné třídy interaktivní tabuli SMART Board s veškerým vybavením (počítač, datový projektor, bílá keramická tabule). Tuto tabuli mohou využívat všichni vyučující se všemi třídami. Zakoupili jsme i digitální kameru, digitální fotoaparát a notebook, které využijeme též při práci s novou tabulí.
Co je interaktivní tabule a jak se dá ve škole využít?
Interaktivní tabule umožňuje s pomocí projektoru prezentovat data zobrazená na monitoru celé třídě a aktivně s nimi pracovat. Jde o univerzálně využitelnou pomůcku shrnující v sobě možnosti všech projekčních ploch. Učit s interaktivní tabulí umožňuje prezentovat třídě učební látku novým způsobem, dynamicky, se zvýrazněním vazeb a souvislostí a umožňuje učitelům i žákům pracovat se vzdělávacími objekty. Tímto způsobem jsou učiteli i žákům zpřístupněny rozsáhlé zdroje výukových materiálů - textů, obrázků, video i zvukových klipů, které mohou být prezentovány v souvislostech a vzájemných vazbách při respektování didaktických zásad. Interaktivní ovládání přináší do dosud statického projevu učitele dynamiku, pohyb a interakci a možnost prezentovat například přírodní zákony v souvislostech a vazbách. Uvedená skutečnost umožňuje žákům řešit skutečné úkoly a hledat správná řešení. Prostřednictvím interaktivní tabule lze vytvářet celou řadu projektů, které pokrývají průřezová témata daná rámcovým vzdělávacím programem. Žáci mohou rozvíjet své kompetence mnohem dynamičtěji. Předpokládáme, že žáci naší školy budou tak šikovní, že dílčí programy pro výuku budou časem vytvářet a prezentovat zcela samostatně (podle pokynů vyučujícího) i s velkou chutí.
Zájem o tuto didaktickou techniku ve škole bude jistě velký a do budoucna uvažujeme o nákupu další tabule, i když pořizovací cena je zatím stále dosti vysoká (cca 130 000 Kč). V rámci projektu budou vytvořeny i elektronické podklady (programy) výukových hodin. Spojí výhody využití datového projektoru s možností zapojit do práce jednotlivé žáky jako u tradiční tabule. Z pohledu učitele je počítač odsunut do pozadí, stává se skutečným nástrojem se všemi svými přednostmi a přestává určovat tempo výuky, což je důležité především ve výkladových hodinách. Postup výkladu řídí učitel na základě reakce žáků, k dispozici má však mocný nástroj ke zvýšení názornosti a atraktivity výkladu. Vyšší názornost umožní rovněž žákům se specifickými poruchami učení lepší zapojení do výukového procesu. I když zavádění moderních vyučovacích metod je zpočátku velice náročné, možnosti výuky jsou mnohem pestřejší a zvyšuje se zájem pedagogů i žáků o možnost tyto prostředky využívat. Všichni učitelé školy již měli možnost seznámit se s touto didaktickou technikou i s některými již vytvořenými programy na dvou společných seminářích. Jsme přesvědčeni, že využití interaktivní tabule a další prezentační techniky přinese do výuky zcela nové možnosti a zvýší motivaci žáků k učení.

Mgr. Jaroslav Březka
foto: Interaktivní tabule SMART Board
foto Ing. B. Morávková

 

Základní škola hledá učitele

Základní škola v Úvalech (www.zsuvaly.cz) nabízí od 1. 9. 2007 volná místa pro kreativní aprobované učitele (I. stupeň, Aj, TV, D, Hv, Z). Možnost ubytování jednotlivců v budově školy a učitelské dvojice ve služebním bytě 3+1 I. kategorie. Přijďte mezi nás. Nabízíme podnětné prostředí i prostor pro realizaci efektivních metod výuky. Zástup za MD na I. st. je možný již od dubna.
 


Pozvánka na výstavu

Zveme vás na výstavu žákovských prací dětí z Úval a okolí na téma "Lidové tradice" v rámci programu "Regionem po spirále času". Vernisáž proběhne v ZŠ ve Škvorci v pátek 30. března ve 14 hodin.
 


HORNÍ MÍSEČKY 2007

Letošní lyžařský výcvik se konal v Krkonoších, na Horních Mísečkách, v chatě Selekta.
Vzhledem k tomu, že je letošní zima taková, jaká je, byl lyžařský výcvik ohrožen. Naštěstí většina dětí a rodičů zachovala rozvahu a rozhodla se věřit předpovědím počasí, které slibovaly sněžení.
Celkem 33 dětí z naší školy se jelo zdokonalovat ve sjezdovém lyžování, běhání na lyžích a ve snowboardingu. Měly k tomu skvělé podmínky: kvalifikované a trpělivé instruktory i kvalitní sjezdovky a běžecké tratě.
Každý den začínal rozcvičkou na sněhu, což bylo pro některé děti utrpením, na které budou jistě dlouho vzpomínat. Po ranním protažení a proběhnutí čekala na děti bohatá snídaně. Dopolední a odpolední program probíhal v terénu. Družstva se střídala na běžkách, na regionálních sjezdovkách a jedno družstvo jezdilo až dolů do Špindlerova Mlýna (Medvědín).
Kolem 17. hodiny jsme se všichni sešli na chatě. Protože přes den cvičily děti tělo, večer jsme procvičovali ducha. Hráli jsme vědomostní hry, při kterých nechyběla legrace. Na programu jsme měli také přednášky o carvingovém lyžování a první pomoci.
Dva večery jsme věnovali sociální výchově. Děti měly za úkol spolupracovat, plnit úkoly, komunikovat, naslouchat si, respektovat se, uznat názor druhého, ocenit námahu a přípravu úkolu, plnit zadané hry, rozebrat splnění úkolu, najít klady a zápory, hledat řešení atd. To už jsme se tolik nesmáli!!!
Celý týden nám utekl jako voda. Poslední den byly samozřejmě závody, při kterých se ukázalo, jaký pokrok za týden děti na lyžích udělaly. Všichni bojovali jako o život a každý zvítězil sám nad sebou. Domů jsme přijeli unavení, hladoví a nemocní.
Chřipky a bronchitidy se nám nevyhnuly.
Myslím si, že se lyžařský výcvik dětem líbil, protože na závěr cesty v autobuse zarecitovaly básničku z vlastní tvorby, kterou s jejich souhlasem zveřejňuji.

Marcela Havelková

 

Lyžák

Tento lyžák super byl,
užil si ho každý, kdo tu pil.
Nejlepší ze všech, to se musí nechat!
Instruktoři bezva.
Kam spěchat???
Domů se nám nechce,
ale těšíme se přece.
Jezdili jsme divoce,
jako vodák na řece.
Sport to je náš miláček,
lyže, běžky, kopeček.
Milan, Martin, Verča
s nima byla prča.
Michal, Hanka, Marcela
trochu tvrdá parcela.
V 7 hodin budíček, rozcvička a chlebíček,
kopeček a obídek,
běžky a pak zas klídek.
Na pokoji lidí dost,
mikina, ponožka…,
to je moc..!
U kluků je velká sranda ,
flaška, vtipy a pak hajanda.
V soutěži to byly nervy
- trojka zase propadla
- dvojka ta to střelila
- jednička bez nervů je celá.
Hry vymyslet jsme měli sami,
instruktoři radši spali.
Po večerech vysmátý jsme byli,
energie jsme se přepili.
Nakonec závody jsme jeli,
i ti, co protesty měli.
Havelkovy jsme pod střechou měli,
ale nic jsme nezměnili.
Poslední den balení na dvě věci
víme, na které, to je jasné přeci.
Po snídani bágly nosíme
a teď v autobuse sedíme
a tuto báseň říkáme.
Do Úval se blížíme
a moc se netěšíme.
Zítra škola, to je hrůza!!!
Na co čekat, bude nuda.
Příští rok tu budem zas,
už nemáme žádný čas.
S pozdravem vás zdravíme.
Příští rok vás vítáme…
ČAU!!! detail

Veronika Krutská
Radka Holíková
Barbora Havelková
foto M. Havelková

 

Zprávy z MDDM

Vážení milovníci krásy,
MDDM Úvaly uvádí
9. března 2007 v 18 hodin
pořad BOHUSLAV REYNEK - malíř, grafik, básník.
V galerii MDDM budou vystaveny grafiky Bohuslava Reynka, fotografie jeho syna Daniela Reynka, zazní poezie v přednesu paní Hany Kofránkové, zhudebněné verše v podání Karla Vepřeka, úvodní slovo Lucie Tučková.
Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.
S osobností Bohuslava Reynka se úvalští milovníci kultury měli možnost seznámit v prosinci 2005 v MDDM prostřednictvím výstavy fotografií Jaroslava Krejčího a díky paní režisérce Haně Kofránkové, která v témže pořadu přednesla Reynkovy básně i s jeho poetickou tvorbou. V letošním roce uplyne již 36 let od úmrtí tohoto malíře, grafika, básníka, překladatele, člověka nesmírně skromného, ale velkého umělce. Přestože téměř celý svůj život prožil v malé vesničce na Českomoravské vysočině, jeho život je také spjat s kolébkou moderního umění - Francií, kde našel i svou životní lásku, básnířku Suzanne Renaud.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vydala kalendář obsahující fotografie tohoto umělce a Jana Nováková zde uvádí:
"Osobitý český umělec Bohuslav Reynek, malíř a grafik, překladatel a básník, svou tvorbou vybočuje z vývoje výtvarného umění své generace, přesto svým dílem nedílně patří mezi to nejlepší v českém umění 20. století. Jeho dílo, které zahrnuje v literární části devět básnických sbírek, dvě sbírky básní v próze, řadu překladů děl, např. Novalise, Baudelaira, Corbiera, Claudela, Jammese a expresionistických básníků jako Trakl, Péguy, Jacob a v oblasti výtvarné 19 maleb, 160 kreseb, pastelů, akvarelů a především 607 grafických listů provedených technikou suché jehly nebo leptu mnohde kombinovaných s monotypem, se svého plného zveřejnění dočkalo až po roce 1990 a laickou veřejnost ohromilo svou niternou krásou vycházející z křesťanské tradice."

Jana Pospíšilová

 

ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM V ÚVALECH
VYHLAŠUJE výtvarnou soutěž pro děti NA LIBOVOLNÉ TÉMA

VÝKRESY MOHOU, ALE NEMUSÍ BÝT DOPLNĚNY O VERŠ, BÁSEŇ NEBO POVÍDKU.
SOUTĚŽIT SE BUDE V KATEGORIÍCH DO 6 LET, 7-11 LET, 12-15 LET.
VÝKRESY PODEPSANÉ NA RUBOVÉ STRANĚ, KAM NAPÍŠETE I VĚK A ADRESU, ODEVZDÁVEJTE DO 13. 3. 2007 V MDDM BÁŘE OPELKOVÉ.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY VŠECH PRACÍ BUDE 26. 3. 2007 V 17.30 V MDDM.

Na vaše práce se těší Bára Opelková.

 

Dětský karneval

detail detail detail detail detail detail detail

Foto: Předtančení klaunů z MDDM se opravdu líbilo foto R. Navrátil
Foto: Karneval konferovala provazochodkyně Ála
Foto: A což teprve dlouhý Petr, ten udělal mezi dětmi pozdvižení
foto: Na dětském cirkusovém karnevalu pořádaném kulturní komisí a MDDM hrála kapela Kolegové
foto: Porota v soutěži o nejlepší masku měla letos opravdu těžké rozhodování
foto: Soutěžit chtěli všichni
foto: A tihle všichni mají karneval na svědomí. Jen tu chybí Helenka Novosádová, která nám moc pomohla a všichni šášulové jí děkují.

 
 

S P O L K Y

Pozvánka
detail
 


Hasiče nejvíce zaměstnaly následky orkánu

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly zasahovala v období od počátku roku 2007 do 14. února celkem u 23 událostí. Z toho 17 výjezdů se odehrálo ve dnech 18. a 19. ledna, kdy se vítr v síle orkánu nevyhnul ani Úvalům a okolí.
První výjezd v roce se uskutečnil v Úvalech 10. ledna a byl svou podstatou ojedinělý.
V ulici Sukova vyhrožovala žena sebevraždou skokem z okna obytného domu. Po domluvě s policií a záchrannou službou se zasahující hasiči odhodlali k rozhodnému kroku. K oknu byl rychle přistaven žebřík, žena se uchýlila do pokoje a člen našeho sboru mohl zavřít okno. Současně se do pokoje dostali hasiči a policisté rozbitím skleněné výplně dveří, žena se stačila schovat v úložném prostoru pod postelí, ale nakonec byla předána záchranné službě a poté hospitalizována v psychiatrické léčebně.
O den později výjezdová jednotka odstraňovala padlý strom ze silnice II/101 a dočasně řídila dopravu. Třetí zásah se udál 17. ledna, kdy u kolejiště naproti nádraží vyhořel obsah popelnice, výjezdová jednotka požár bez problémů zlikvidovala.
Druhý den na to se v ulici Dobrovského vzňala přípojka plynu. Hasiči dorazili brzy, ale nebyli s to požár uhasit, jelikož byla přípojka kryta plechovým pouzdrem a pro velký žár nebylo možno ohnisko zpřístupnit. Bylo tedy nutné vyčkat příjezdu pracovníka plynáren, který uzavřel přívod plynu, což dovolilo přípojku odkrýt a uhasit.
Od odpoledne 18. ledna postupně sílil vítr, až dosáhl po setmění stupně orkánu.
V 18.50 h přišlo první hlášení a od té chvíle se až do půlnoci střídal výjezd za výjezdem. Nejprve se směřovalo do Květnice, kde padlý strom zablokoval komunikaci. Za dvacet minut po prvním výjezdu se už druhý vůz odebral do ulice Lipanská v Úvalech, kde se utrhla část plechové střechy, zasekla se do štítu vedlejšího rodinného domu a rozbila okno. Následoval zásah v lese, kde naštěstí jen doutnalo roští a díky vlhkému počasí jsme nemuseli likvidovat lesní požár v tak silném větru. Zanedlouho padl další strom na komunikaci na náměstí Svobody u domova důchodců a ve shodném čase nám byl ohlášen další padlý strom v Sukově ulici. Pár minut poté se zasahovalo v ulici Nerudově, kde bylo nutné zajistit uvolněné plechy u rodinného domu. Ve 21.45 h následovalo odklízení popadaných větví ze silnice II/101 ve směru na Nové Jirny. Dále padlý strom dosáhl na vozovku státní silnice ve směru na Český Brod. A na odstranění z komunikace již čekal další strom v ulici Prokopa Velikého a následovně u hřbitova.
Následujícího dne v 7 hodin ráno se vyvrácený strom ve Smetanově ulici opřel o rozvodné elektrické vedení. Po odpojení elektrického proudu byl strom odstraněn. O hodinu později bylo nutné odstranit další padlý strom na silnici II/101 ve směru na Jirny v křižovatce na Horoušánky a poté jsme odstranili strom u mostu přes železniční trať na stejné komunikaci opřený o svodidla. V 10 hodin dopoledne se odklízel strom ze silnice v Dobročovické ulici. Ve tři hodiny odpoledne jsme odklízeli strom u rodinného domu v Čelakovského ulici a o hodinu později nám zbyl čas na odklizení následků na pozemku u hasičské zbrojnice.
Podle klimatologů se mohou takovéto extrémní jevy počasí opakovat stále častěji. Při takto silném větru nedoporučujeme občanům, aby se pohybovali po ulicích, podobně je nebezpečná i jízda autem. Nebezpečí plyne především ze vzrostlých stromů, které mají v kombinaci s promáčenou půdou nedostatečně pevné kořeny, jsou to především jehličnany. Suché větve je žádoucí včas odstranit a zabránit tak zbytečným škodám nebo dokonce zranění osob. Nebezpečí skýtá také elektrické vedení; pokud vám cestu zkříží padlý úsek vedení, vyhněte se mu v bezpečné vzdálenosti. Při varování meteorologů nezapomeňte zkontrolovat pevnost přístřešků a krytin jiných vedlejších staveb.
Po těžkých dvou dnech přišel další zásah až v sobotu 27. ledna, kdy hořela truhlářská dílna v Sibřině. Úvalští hasiči dopravovali po celou dobu likvidace požáru vodu zasahujícím profesionálním hasičským sborům. Stavbu se přes veškeré úsilí nepodařilo zachránit.
29. ledna byl ohlášen únik nebezpečné chemické látky do ovzduší ze Škvorecké ulice u křižovatky se státní silnicí. Poplach byl však zbytečný, po příjezdu nebylo potřebné zasahovat, jelikož se zjistilo, že šlo jen o explozi petardy bez dalších škod.
O dva dny později vznikl požár v buňce u novostavby rodinného domku v Šestajovicích, naše jednotka dorazila jako první. Po lokalizování požáru se přistoupilo k rozebrání podlahy a likvidaci posledních ohnisek.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 

Zpráva z výroční valné hromady SDH Úvaly

V pátek 19. ledna pořádal výbor Sboru dobrovolných hasičů Úvaly v hostinci "U Káši" u fotbalového hřiště výroční valnou hromadu sboru. Na programu bylo tradičně a dle stanov vyhodnocení předešlého roku prostřednictvím zpráv od členů výboru, návrh činnosti na rok 2007, ocenění členů, diskuze a volná zábava s hudbou.
Jelikož noc před valnou hromadou byla pro většinu sborů velice náročná, do Úval se nedostavil větší počet zástupců okolních sborů. Přesto jsme mohli přivítat členy hasičstva z Čelákovic, Jiren, Nových Jiren, Říčan, Škvorce a zástupce Okresního sdružení Praha-východ. Za účast děkujeme také starostovi města MUDr. J. Šťastnému a paní místostarostce Ing. H. Váňové. Ze sboru se zúčastnilo 17 členů.
V roce 2006 absolvoval sbor celkem 44 výjezdy při různých typech událostí. Nejčastějším důvodem zásahu výjezdové jednotky byl ve 20 případech požár. Ten nejrozsáhlejší a nejtěžší byl bezesporu v areálu bývalého cukrovaru na konci ledna za třeskutého mrazu. Nejtragičtější byl požár ubytovny v Mochově, kde zemřeli tři lidé. K dopravním nehodám se dostali členové výjezdové jednotky šestkrát. K technickým pomocím, mezi něž patří například čerpání vody ze sklepů, se vyjíždělo čtrnáctkrát. V jednom případě jsme byli přivoláni k záchraně tonoucího, který v podnapilém stavu skončil v rybníku, po příjezdu jednotky byl už však v péči policie. Jeden z výjezdů pak náležel k taktickému cvičení na škole v Českém Brodě.
V polovině března získal sbor novou radiostanici, pevně instalovanou v hasičském domě, v obou vozech a dalších 6 mobilních. V červenci bylo zdarma zavedeno internetové připojení. Na podzim byla provedena kompletní výměna elektrické instalace v provozní části hasičského domu. Každé úterý probíhalo školení nebo údržba techniky.
23. září slavil sbor v Úvalech již 120 let od založení Spolku dobrovolných hasičů městyse Ouval 11. dubna 1886. Připraven byl bohatý program pro děti i pro dospělé s možností prohlídky historické i současné hasičské techniky z okolí.
V průběhu roku se členové sboru účastnili různých hasičských soutěží, z nichž si až na pár případů odvezli výborné výsledky. Členové výjezdové jednotky zaznamenali úspěch např. v okrskové soutěži Požárního sportu v Šestajovicích. 13. a 14. května jsme v Úvalech hostili soutěže mladých hasičů. Mladým hasičům se již tradičně dařilo ve hře Plamen a v soutěži dorostu, kde naše zástupkyně dosáhla 3. místa na Mistrovství republiky v Liberci.
Mladí hasiči se na soutěže pilně připravovali v pravidelných pátečních schůzkách s případným zvláštním programem před Mikulášem a Vánoci. Na přelomu července a srpna se konal tradiční dětský tábor ve Stříbrné Skalici, ke kterému se poprvé přidali i mladí hasiči z Nových Jiren.
Sbor má v současné době 61 členů, z toho 19 mužů, 9 žen, 18 mladých hasičů a 15 dorostenců a dorostenek. Starostou sboru je Miroslav Šindelář, velitelem výjezdové jednotky Karel Klíma, jednatelem Monika Rynešová, hospodářem Václava Klímová, kontrolní a revizní radě předsedá Eva Mašatová a vedoucím mládeže je Zdenka Lehovcová.
Odsouhlasený návrh na činnost v roce 2007 předpokládá rámcové dodržení programu z uplynulého roku a navíc se sbor zavazuje k zlepšení účasti členů na školeních a údržbě a získání nových členů do výjezdové jednotky i do kroužku mladých hasičů. Ve spolupráci s městským úřadem se dále přistoupí ke koupi vybavení podle daných předpisů a jednání o koupi nového cisternového vozu.
Podle statistiky Okresního sdružení hasičů Praha-východ patří sbor z Úval mezi 6 nejvytěžovanějších sborů dobrovolných hasičů v okrese. Automobily však přes veškeré opravy a usilovnou údržbu neustále snižují naši akceschopnost a stále častěji jsme nuceni využít k zásahu soukromých automobilů, pokud to charakter události umožní.
Mezi další závazky patří i zlepšení informovanosti veřejnosti o naší činnosti prostřednictvím Života Úval a webových stránek na adrese http://uvaly.oshpv.cz. Novým rokem se po 17 letech obnovuje i sepisování kroniky celého sboru.
Následujícím programem valné hromady bylo udělení ocenění některým členům. Alena Tesařová obdržela ocenění od Okresního sdružení Praha-východ za dosažené úspěchy v soutěži dorostu a Milan Bednář byl oceněn za přípravu výstavy při oslavě výročí založení sboru.
V následné diskuzi byl sbor pochválen za svou činnost a záslužnou práci s dětmi. Starosta města přislíbil další kvalitní spolupráci. P. Kopecký ze Škvorce upozornil na to, že ani členové výboru nemají vycházkové uniformy SH ČMS. Finance sboru však nedovolují takovou investici.
Po diskuzi bylo schváleno usnesení a Výroční valná hromada SDH Úvaly byla ukončena. Následovala volná zábava za hudby kapely Stará Páka Band.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 

POZVÁNKA

na Výroční členskou schůzi

MO Českého rybářského svazu ÚVALY,
která se koná 28. března 2007 /středa/ v úvalské sokolovně od 18.00 h.
Program:
zprávy funkcionářů,
diskuse k předneseným zprávám,
občerstvení,
usnesení a závěr.

Srdečně zve Výbor MO ČRS.

 

Rok činnosti Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské sdružení, byl založen v Úvalech 18. února 2006. Na tomto shromáždění byl předsedou klubu zvolen Dr. Vítězslav Pokorný, místopředsedou Ing. Vladislav Procházka, vedoucím historické sekce Jan Psota ml., vedoucím ekologické sekce Petr Urban.
Klub během svého ročního působení uspořádal řadu akcí pro veřejnost. 21. dubna proběhla beseda s RNDr. Stanislavem Peleškou, 22. dubna se uskutečnil výlet na Klepec, 20. května byla pořádána návštěva kostela a zvonice v Hradešíně, 1. června se konalo vzpomínkové setkání u hrobu P. Aloise Dostála, 9. září se členové klubu zúčastnili regionální slavnosti Hradešínské procesí, 14. října byla pořádána vycházka po úvalských památkách. Vedle organizování akcí pro veřejnost klub zpracoval návrh na zřízení přírodního parku ŠKVORECKÁ OBORA - KRÁLIČINA. Dále připravil návrh na prohlášení devítiobloukového železničního viaduktu "Devět kanálů" kulturní památkou. Klub také připravil návrh na prohlášení památných stromů v úvalském katastru. V dubnu členové klubu, Dr. V. Pokorný a P. Urban, vysadili v parčíku před hasičským domem malý platan, který věnoval pan Ing. Hásek. Jan Psota, Milan Bednář a Petra Kyselová intenzivně zpracovávají přehled o drobných památkách (kapličky, kříže, památníky, náhrobky apod.) na území bývalého škvoreckého panství. V červnu klub vydal Historický sborník za rok 2005, který zpracoval Dr. Vítězslav Pokorný a technicky připravil Ing. Vladislav Procházka. Sborník je k dispozici v Městské knihovně v Úvalech. Byla navázána spolupráce s Muzeem v Čelákovicích, které zajišťuje archeologický výzkum v úvalském katastru v souvislosti s objevením územního osídlení v mladší době kamenné v lokalitě Slovany - nález pecí. Město akceptovalo stanovisko a doporučení klubu k nevhodnému umístění kontejnerů pro třídění odpadových surovin na náměstí Arnošta z Pardubic. Ke dni 1. 9. 2006 byly tyto kontejnery přemístěny do Riegerovy ulice naproti Multitecu. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, akceptoval návrh klubu a přijal klub jako účastníka správního řízení při řešení problematiky životního prostředí v katastru města Úvaly. 14. října klub rovněž připravil pro Základní školu v Úvalech projekt: "Doplnění teoretické výuky dějepisu žáků ZŠ Úvaly" o praktickou část - I. Cesta po úvalských památkách a II. Za poznáním strážního hrádku Skara, jeho terénních pozůstatků a středověkého kamenného mostku v Králičině.
V neposlední řadě se klub jako zakladatelský subjekt účastní budování regionu Pošembeří v rámci Národního programu rozvoje venkova pod názvem Místní akční skupina LEADER Pošembeří, kde se sdružují města, obce, podnikatelské subjekty a dobrovolné neziskové organizace za účelem efektivního čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a podílel se na ustavení obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří.

Dr. Vítězslav Pokorný, předseda klubu

 
 

S P O R T

ZEMŘEL RYTÍŘ ŽIVOTA A SPORTU

Připomeňme si útržky historie: Druhá generace úvalské házené začínala na začátku druhé světové války ve skromných podmínkách. Míče, kopačky i dresy si opatřovali hráči ze svých peněz. Na zápasy jezdili vlakem, na kole, někdy došli i pěšky. Ke konci války se ustavilo družstvo mužů úspěšné budoucnosti. V roce 1946 získalo titul přeborníka českého Sokola, vyhrálo přebor Prahy a na celostátním mistrovství Rudolfa Mosteckého se o úspěchy zasloužili Ladislav Herej, Václav Herčík, Miroslav Hochman, Bohumil Prokůpek, Jaroslav Kejř, Miloslav Klicpera a Jiří Pilát. V roce 1950 se utkali o titul vítěze extraligy a titul mistra republiky s ATK Praha. Prohráli 5:7. Od roku 1947 se českoslovenští házenkáři postupně seznamovali s pravidly "mezinárodní házené".
K prvnímu utkání v Československu nastoupila 30. listopadu 1947 v Praze družstva Sparty Praha a Sokola Úvaly. Úvaly zvítězily 11:9.
K prvnímu mezistátnímu zápasu v mezinárodní házené Československo - Maďarsko byli nominováni i Miloslav Klicpera a Jiří Pilát.
Jiří Pilát 19. ledna zemřel. Narodil se 9. února 1922 v Mladé Boleslavi, kde jeho otec pracoval v automobilce Laurin-Klement. S novým otcovým zaměstnáním v pražské Pragovce se rodina přestěhovala do Úval. Jiří zde prošel obecnou školou, gymnázium vystudoval v Českém Brodě. Ze tří sourozenců zbyl sám, mladší sestřička zemřela jako dítě, bratr v sedmnácti letech. Jiřího postihlo uzavření vysokých škol protektorátu a kvůli politické orientaci otce i nepřízeň poúnorové společnosti. Pracoval manuálně při pokládání a údržbě kolejí Českých drah, později na montážích jako instalatér. Snažil se odvádět dobrou práci, aby nezavdal příčinu k další diskriminaci. To nepřehlédli jeho rozumní nadřízení, kteří ho doporučili k dálkovému studiu stavební fakulty v Brně. Stal se stavebním expertem Obvodního úřadu v Praze 10, krátce pracoval na generálním ředitelství Pozemních staveb a znovu na obvodním úřadu, už jako vedoucí odboru dopravy a místního hospodářství. Ztepilý muž, šťastně ženatý, vychoval dceru a syna. Rád četl poezii a cestopisy, poslouchal vážnou hudbu, hrál na housle, na piano a ve společnosti i na kytaru. Domluvil se německy, italsky a francouzsky. Dobře vařil a výborně pekl ovocné koláče. Vedl výchovu dětí na letních táborech, trénoval tenisty i házenkáře, městu pomáhal radou i na brigádách. Byl nejenom reprezentantem házené, ale také vynikajícím tenistou, do svých osmdesáti let hrál basketbal a až do smrti se scházel s nevelkou partou úvalských sportovních důchodců na nedělní partie líného tenisu. Renesanční člověk. Nad námi, kteří důvěrně známe slovník sportovních šaten a hřišť, stál vysoko. Snad nikdy nevzkypěl, nikdy nepoužíval sprostá slova. Od útlého mládí úvalský Sokol, skaut, hluboce věřící sympatizant Českobratrské církve evangelické.
Byli jsme se s ním všichni postupně rozloučit v neobyčejně přívětivém prostředí bohnického hospicu. Míla Klicpera, Roman Bubák, Jaroslav Tourek, Eva Sokolová, Ráďa Pivoňka, Jirka Souček, já. Spal, hluboce a klidně dýchal. Postáli jsme, položili jsme mu lehce ruku na rameno, sbohem. Devatenáctého ledna odešel rytíř života a sportu.

Miroslav Masák

 

Valná hromada SK Úvaly

V sobotu 10. 2. 2007 se konala valná hromada Sportovního klubu Úvaly. Za velice slušné účasti členů SK jednání zahájil předseda Václav Kopač. Zhodnotil průběh uplynulého roku a předal slovo vedoucím jednotlivých mužstev. Poté pokračoval Miroslav Černý ve zprávě, která se zaobírala členskou základnou a členskými příspěvky. Bylo konstatováno, že se členská základna opět rozrostla jak o mládež, tak dospělé. K 31. 12. 2007 měl sportovní klub celkem 405 členů, z toho 189 členů mládeže. Poté následovala zpráva Josefa Krutského o hospodaření klubu a zpráva předsedy revizní komise. Další příspěvek přednesl zástupce oddílu stolního tenisu Karel Šochman.
Po přednesení zpráv vystoupil zástupce oddílu nohejbalu Milan Havel, představil svůj oddíl a požádal valnou hromadu o přijetí za právoplatného člena Sportovního klubu Úvaly. Tento návrh byl jednomyslně odsouhlasen. V následující diskuzi vystoupil starosta města Mudr. Šťastný a několik členů.
Poté bylo hlasováno o složení nového výkonného výboru, který povede klub v následujícím roce. Výkonný výbor byl odsouhlasen ve složení: Kopač Václav - předseda, Linhart Karel - místopředseda, Krutský Josef - pokladník, Hájek Karel - sekretář, Novák Jiří - člen výkonného výboru. Na závěr poděkoval Václav Kopač všem přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.

výkonný výbor SK Úvaly

 

V SOBOTU 10. BŘEZNA 2007 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
TRADIČNĚ HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ POSLEDNÍCH VSTUPENEK
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
 


ROZPIS ZÁPASŮ "A" MUŽSTVA

KRAJSKÝ PŘEBOR
16. So 10. 03. 14.30 h - FC Jesenice - SK Úvaly, odjezd autobusu 11.15 h
17. So 17. 03. 15.00 h - SK Úvaly - Sokol Nové Strašecí
18. So 24. 03. 10.15 h - FK Brandýs n. L. - SK Úvaly, odjezd autobusu 8.45 h
19. So 31. 03. 16.00 h - SK Úvaly - Králodvorská cementárna Beroun
20. So 07. 04. 16.30 h - Sokol Teplýšovice - SK Úvaly
21. So 14. 04. 16.30 h - SK Úvaly - Slavoj Stará Boleslav
22. So 21. 04. 17.00 h - SK Černolice - SK Úvaly
23. So 28. 04. 17.00 h - SK Úvaly - Tatran Sedlčany
24. So 05. 05. 17.00 h - SK Union Čelákovice - SK Úvaly
25. So 12. 05. 17.00 h - SK Úvaly - SK Rakovník
26. So 19. 05. 17.00 h - SK Hořovice - SK Úvaly
27. So 26. 05. 17.00 h - SK Úvaly - SK Polaban Nymburk
28. Ne 03. 06. 17.00 h - Dynamo Nelahozeves - SK Úvaly
29. Ne 10. 06. 17.00 h - AFK Sokol Semice - SK Úvaly
30. So 16. 06. 17.00 h - SK Úvaly - SK Slavia Jesenice

AUTOBUS JE PŘISTAVEN VŽDY NA HŘIŠTI V PAŘEZINĚ. OSTATNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘÍŠTĚ.
 


Z historie hokeje v Úvalech

Lední hokej patří už mnoho let mezi nejoblíbenější sporty. I v Úvalech kdysi existovalo několik nadšenců, kteří založili hokejový oddíl. O jeho začátcích je možné se dovědět ve sborníku 20 LET S. K. ÚVALY, který byl vydán v roce 1939 při příležitosti výročí založení klubu. Text kapitoly přetiskujeme v původní verzi bez jazykových úprav.

HOCKEYOVÝ ODBOR
JOSEF BURZANOVSKÝ - ELČKNER JOSEF
Již před mnoha lety byly úvalské rybníky svědky těžkých bojů v "kanadě". O ledním hockeyi se vlastně nedalo ani mluvit, neboť jediným společným znakem zde byl led, jinak zápasy byly více méně honičkami za tennisákem, kamenem, kusem ledu nebo jinou náhradou puku čili touše.
Boje bývaly velmi kruté. Hrávalo se bez jakýchkoli chránítek, na "šlajfkách" čili šroubovacích bruslích s pořádným klackem v ruce. To obyčejně bylo vypleněno nejbližší roští, při čemž neobstála ani jedna větev, připomínající svým tvarem třeba jen nepatrně pravou hockeyovou hůl. Hřiště nebylo nijak omezeno: hrálo se v kterémkoli koutě rybníka, a to mnohdy s takovým zápalem, že leckterý nadšenec si odnášel nějakou tu bouli, modřinu nebo jinou okrasu a často schlazen ledovou koupelí ztratil zájem na hře, odšrouboval brusle a rozmrzen odcházel s kolbiště, aby po nějaké chvíli, usušen nebo převlečen, dal se s novým nadšením do hry.
To byly první náznaky nové mužné hry v Úvalech. Konec roku 1931 znamená pokrok v dosavadním, prostém způsobu provozování tohoto ledního sportu. Sotva zamrzly rybníky, objevili se na nich muži s opravdovskými hockeykami a skutečným toušem. Dokonce bylo vidět i nějaká prkna, obstarávající úkol mantinelů, a nejen to, byly konečně postaveny i skutečné hockeyové branky. Od té doby začal na rybníku pravý hockeyový ruch, který denně vábil víc a více nadšenců, až se seznalo, že je možno zařídit skutečné utkání. Bylo utvořeno mužstvo z "fandů" klubu a jako soupeři nastoupili proti nám příznivci Sokola. Toto první historické utkání skončilo naší těsnou porážkou 1 : 2. Pro věčnou paměť buď tež jmenováni první naši hockeyoví bojovníci. Byli to: Jan a Josef Burzanovští, Franěk, Dr. Horák, Mysliveček, Ing. Paule, Jaroslav a Jiří Urban, Štibingr a Veselý.
Další zápas sehráli jsme v Dolních Počernicích, kde nám ukázali, že je možno zvednout touš od ledu a že je třeba rychle bruslit. Zkrátka dostali jsme to 14 : 1. Leč žádný učený s nebe nespadl a vítězství 9 : 2, kterého jsme dosáhli brzy potom v Českém Brodě, poučilo nás, že jsou také jiní, kteří jsou na tom ještě hůře než my. Dalšího cenného vítězství jsme pak získali ve spojení s kamarády ze Sokola. Porazili jsme obávaného soupeře, Dolnopočernický S.K., 4 : 3. Tuto porážku nám však Počernice zase hned oplatily poměrem 13 : 1.
A tak končila první rušná zima 1931/1932, která roznítila zájem a získala nadšence. Bylo třeba nyní toto hockeyové hnutí organisovat. Myšlenky té se ujal jak Sokol, tak sportovní klub.
Na počátku roku 1932 sešli se první hockeyisté, aby na ustavující schůzi prohlásili založení hockeyového odboru sportovního klubu Úvaly. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Paule. Mladý odbor vrhl se ihned do práce a výsledkem bylo zbudování hockeyového hřiště, toho hřiště, které je nám skutečnou chloubou, neboť v době vzniku bylo vlastně po Zimním stadionu v Praze u nás jediným skutečným hřištěm, vybaveným veškerým potřebným zařízením. Který jiný klub v blízkém i dalekém okolí mohl se pochlubit podobným stadionem, na němž bylo možno bruslit nejen ve dne, nýbrž i večer při velmi dobrém umělém osvětlení, při hudbě, a kde bylo možno odpočinout si a upravit se v místnosti, k tomu účelu zřízené.
V tomto ohledu patří mezi všemi pražskými a mimopražskými kluby primát klubu našemu. Byla to myšlenka smělá vybudovat v Úvalech zimní stadion, a uskutečnila-li se plně, mohlo se tak stát jen proto, že v řadách nadšenců hockeye nalezli se i takoví, kteří dali k disposici nejen své nadšení, nýbrž i finanční prostředky. Se vznikem našeho zimního stadionu budou věčně spjata dvě jména: Dr. Horák, Ing. Nechvíle. Bez nich bychom asi sotva měli již řadu let tak krásné a tak dobře zařízené kluziště. A tak v zimě 1932 se již trénuje ve dne v noci na vlastním skutečném hockeyovém hřišti.
(Dokončení v příštím čísle)
 


Nohejbal a Úvaly

V roce 2005 jsme vybudovali v areálu koupaliště Úvaly dvě nohejbalová hřiště, která jsme původně plánovali využít hlavně pro návštěvníky areálu. Již od počátku se zde začaly scházet skupinky aktivních nohejbalistů, kteří žijí v Úvalech, ale svůj zájem o nohejbal neměli kde projevit. Tyto skupiny se záhy přihlásily do okresního přeboru nohejbalu, z nichž mužstvo A v roce 2006 tento přebor vyhrálo a v roce 2007 postoupilo do krajské soutěže. Proto jsme se rozhodli s pomocí SK Úvaly založit svůj oddíl SK Úvaly, oddíl nohejbalu. Budeme vás touto cestou informovat, jak si tento oddíl v krajské soutěži vede, jaké jsou hrací dny, kdo za tento oddíl hraje a veškeré další informace ohledně zápasů. Rádi bychom, aby tento sport našel mezi vámi své příznivce a abyste přišli povzbudit naše perspektivní hráče (p. Kloss, p. Havel, p. Čermák atd.) při některém domácím zápasu. V příštím čísle Života Úval vám přineseme rozpis soupeřů, hrací dny, tabulky z roku 2006 a sestavu hráčů pro rok 2007. Jestliže se rozhodnete tento sport vyzkoušet na vlastní kůži, přijďte mezi nás nebo se informujte u zástupců oddílu (vedoucí Honza Kloss, tel. 606 613 754, zástupce Milan Havel, tel. 603 445 364, trenér Pavel Polák 603 588 956).

Pavel Polák

detail
 


Předčarodějnický běh pro všechny

Sdružení Nová šance zve všechny, kteří mají chuť se proběhnout, na Předčarodějnický běh.
Kdy ? V sobotu 28. 4. 2007.
Kde ? Start a cíl před základní školou. Trasy po lesních cestách.
S sebou si vezměte dobrou náladu a soutěživého ducha!
Podrobnější informace bude uveřejněna v příštím čísle Života Úval.

Jménem sdružení Nová šance: Ing. Jana Horová

 

Zima v oddílu házené Sokol Úvaly

V rámci přípravy na jarní sezónu se naše družstvo mužů zúčastnilo turnaje ve Zruči nad Sázavou, kde kromě družstva Kolína byli všichni účastníci z vyšší soutěže - druhé ligy. Přestože jsme měli obavy z porovnání výkonnosti, porazili jsme jasně v prvním zápase domácí Jiskru Zruč a v dalším prohráli s vítězem naší skupiny družstvem Velkého Meziříčí. Poslední utkání ve skupině jsme opět vyhráli nad Starým Plzencem, a tudíž nastoupili do zápasu o 3. místo proti Dukle Praha "B". Na soupeře jsme nastoupili s taktikou nepřipustit jejich rychlou házenou a odevzdat míč v útoku pouze s brankou. To se nám z počátku dařilo a po několika pěkných akcích jsme vedli 5: 2. Pak se nám přestala dařit střelba a rychlí útočníci soupeře naše chyby trestali. Zápas jsme prohráli 9:14 a obsadili celkově 4. místo z 8 účastníků.

Jiří Dráb

 

V MAMUTU SE FILMOVALO

Ozval se telefon a na druhé straně produkční: "Vybrali jsme si vás jako fitko, které se liší od ostatních tím, že je zaměřené především na dětičky a mamky, které si mohou jít zacvičit a nemusí své ratolesti odkládat po chůvách".
Fitko opravdu mamutí, to byly první dojmy celého štábu. Již za týden dorazili do Úval a natáčelo se. Běžný den v Mamutu, celé fitko je jako velké mraveniště, všude dětičky, v dětském koutku a v klubu "Já sám" malovaly a hrály si. Všude vládla pohoda a dřina zároveň.
Po několika hodinách natáčení jsme si všichni uvědomili, že to, co jsme od fitcentra očekávali před lety, se nám daří a touto cestou půjdeme dál.
Když tak malé fitcentrum a městečko na okraji Prahy, jak komentovali na začátku reportáže, neušlo pozornosti televiznímu štábu, musíme říci, JEN TAK DÁL. Chci poděkovat všem, kteří se na úspěšné cestě Mamutem prokousávají s námi.

MAMUT

 
 

H I S T O R I E

710 let Arnošta z Pardubic

V letošním březnu si nejen v Úvalech připomínáme 710. výročí pravděpodobného narození Arnošta z Pardubic.
Stávající poznatky ukazují, že okolnosti narození Arnošta z Pardubic, budoucího biskupa a prvního arcibiskupa pražského, na kterého si určitě právem činí nárok i naše město Úvaly, jsou stále nejasné, mlhavé, bez pádných argumentů a ani soudobí historikové - odborníci na středověk nejsou jednotného názoru. Ve svých názorech nebyli konkrétnější ani takoví historikové jako prof. Šimák nebo Dr. Kapistran Vyskočil. Já osobně se přikláním na stranu těch soudobých historiků, kteří narození Arnošta z Pardubic na Úvalsku připisují svůj význam. Mám na mysli např. J. Haladu, známého spisovatele faktu, který psal o pánech z Pardubic ve svém Lexikonu české šlechty, vydaném v roce 1992, a potom zejména prof. PhDr. Zdeňku Hledíkovou, DrSc., z Univerzity Karlovy, která psala Curriculum vitae Arnošta z Pardubic v knize Životopis Arnošta z Pardubic od Valentina Krautwalda, vydané v roce 1997.
Jak bychom mohli shrnout stávající poznatky? V tom je také nezastupitelný s námi identický názor ředitele Východočeského muzea Pardubice Františka Šebka.
Prvním známým předkem pánů z Pardubic byl Arnošt z Hostýně a Staré u Libáně, otec budoucího biskupa a arcibiskupa pražského, který po určité období působil jako purkrabí zástavního pána a po roce 1318 jako královský purkrabí v Kladsku. I když nejstarší dějiny Úval z důvodu naprostého nedostatku zachovalých pramenů unikají našemu bližšímu poznání, dá se potvrdit, že také po určitou dobu vlastnil tvrz nebo hrad Hostýně u Úval nedaleko Prahy. Také mezi roky 1330 - 1340 přeměnil východočeské Pardubice, původně tvrz s malým panstvím, vesnici v blízkosti brodu přes Labe u soutoku s Chrudimkou na cestě spojující Hradec Králové a Chrudim, na poddanské městečko a teprve od r. 1330 začal užívat šlechtický predikát "z Pardubic". Král Jan Lucemburský povýšil Pardubice na město v r. 1340. Syn pána z Hostýně a Staré Arnošt z Pardubic se s vysokou pravděpodobností narodil 25. 3. 1297 na tvrzi Hostýně (Hostín) u Úval, neboť latinská transkripce Hostinne je v překladu skutečně Hostýň, dvůr Hostýň u Úval. To připouští i prof. Hledíková, i když vedle toho za možnosti uvádí i Hostinné (dnes Hostinka) nebo Staré (dnes Staré Hrady na Jaroměřsku). Jeho otec však kolem roku 1340 Hostýň a Starou vyměnil za Pardubice, a tak budoucí biskup a arcibiskup pražský již pozornost soustředil na Pardubice, které zdědil roku 1340 s městskými právy. Arnošt od svého mládí užíval šlechtický predikát "z Hostýně", predikát "z Pardubic" sám nikdy za svého života nepoužil a později užíval a na listinách uváděl jen titul svého církevního úřadu.
Páni z Pardubic ovlivnili počáteční rozvoj poddanského městečka a to od nich převzalo do znaku i jejich erb - přední bílou půlku koně na červeném štítu. Ze starého českého šlechtického rodu pánů z Pardubic vedle arcibiskupa Arnošta lze uvést jeho mladšího bratra Bohuše, který byl kanovníkem pražským a proboštem kolegiální kapituly v Litoměřicích, další bratři Smil a Vilém, kteří drželi rodové statky. Velice známý je i jeho synovec Smil Flaška z Pardubic, autor vynikající veršované skladby Nová rada.
Páni z Pardubic ztratili město Pardubice a část svého panství v r. 1391 ve sporu s králem Václavem IV.
Ale vraťme se k Arnoštovi. Arnošt z Pardubic navštěvoval klášterní školy v Kladsku a v Broumově, také studoval na italských univerzitách v Padově a Bologni. Zde se také setkal s významným italským humanistou Francescem Petrarcou. Po své anabázi církevními hodnostmi se 30. dubna 1344 stal prvním arcibiskupem pražským. V té době ho již poutalo blízké přátelství s tehdejším markrabětem moravským Karlem, kterému po smrti otce vložil na hlavu královskou korunu v srpnu 1346. Arnošt se stal z titulu českého metropolity v roce 1348 také prvním kancléřem nově založené pražské univerzity. V následujících letech byl Karlem IV. pověřen řadou významných diplomatických misí a v době panovníkovy nepřítomnosti měl na starosti nejvyšší správu Českého království. Dbal jako duchovní osoba i jako církevní hodnostář o zlepšení mravního stavu kněžstva i laiků, vystupoval proti kacířství i proti četným pohanským pověrám, trestal lichvu a hazardní hry, ale také se bránil stále intenzivnějším zásahům papežských úřadů do církevní správy Českého království.
Arnošt z Pardubic nebyl jen znamenitým duchovním otcem, nýbrž se projevil jako dobrý hospodář a štědrý mecenáš, ale i jako velká autorita ve správě země a v dalších světských záležitostech.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval