www.mestouvaly.cz/zivotuval 

4/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

detail detail
Poštovní úřad v Úvalech po celou dobu své existence, tj. od roku 1854 neměl stálé místo a několikrát se stěhoval.

Foto: Rozkvetlá magnólie u domu č.p. 171 foto Ing. V. Procházka
foto: Před sto lety byly v domě č.p. 171 otevřeny "Poštovní a telegrafní úřad" a "Sběrna c.k. poštovní spořitelny".

V roce 1905 zakoupil pan František Kaplan parcelu v dnešní Havlíčkově ulici a nechal postavit dům č.p. 171, v němž byl po jeho dokončení umístěn od roku 1907 po více jak 20 let i poštovní úřad a pan Kaplan se stal poštmistrem v Úvalech.
Dům i zahrada se až na menší úpravy stále přibližují původnímu vzhledu. V zahradě každý rok rozkvétá stoletá magnólie (na snímku vlevo). Významným solitérem je Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), poměrně vzácná dřevina. Je to rovněž asi sto let starý, velmi zajímavý a krásný strom.
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v dubnu a květnu

Kdy? ... Název ... Kde? ... Začátek
2. 4. ... Jarní výstava ... Galérie MDDM ... 18 h
5. 4. ... Velikonoce v MDDM ... MDDM ... 9 h
7. 4. ... Sbírková akce Kuře 2007 ... nám. Arnošta z Pardubic ... 9 h
7. 4. ... Anglický klub ... sokolovna ... 10 h
13. 4. ... To nejlepší z Fulghuma čte Miroslav Moravec ... sál DPS ... 18 h
14. 4. ... Šachový memoriál ... MDDM ... 9 h
18. 4. ... Koncert žáků ZUŠ ... MDDM ... 18 h
19. 4. ... Veřejné zasedání zastupitelstva města ... sál DPS ... 18 h
21. 4. ... Den Země na Klepci ... vrch Klepec ... 14 h
28. 4. ... I. čarodějnický běh ... start před ZŠ Úvaly ... 9.30 h
30. 4. ... Čarodějnice ... hřiště pod sokolovnou ... 17.30 h
11. 5. ... Pohled do skicáku ... (výstava M. Tefrové) ... galérie MDDM ... bude upřesněno
19. 5. ... Milostná lyrika v proměnách času ... sál DPS ... bude upřesněno
22. 5. ... Venuše nosí XXL ... Komorní Fidlovačka Praha ... odjezd v 18 h
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Záznam z jednání Rady města Úvaly 26. 2. 2007

Rada města připravila inzerát na výběrové řízení k pozici hlavního architekta města, který má spolupracovat při tvorbě územního plánu a jeho dalším úkolem by měla být činnost spojená s tvorbou architektury města.
Pro možný rozvoj města se rada zabývala přípravou a vyhlášením poptávkového řízení na dodavatele Strategického rozvojového plánu města. Tento plán by měl připravit ucelený pohled rozvoje města v dlouhodobém horizontu. Také by měl být podpůrným prostředkem k získávání dotačních titulů pro projekty města s možností využití všech možných finančních zdrojů.
Rada města doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit odprodej pozemku KN p.č. 3841/41 o výměře 56 m2 v Radlické čtvrti.
Rada souhlasí s rozšířením projektu splaškové kanalizace v Setých o další nově vybudované lokality. V rámci dané problematiky rada schválila výstavbu splaškové kanalizace v ulici 5. května.
Rada vyslovila souhlas se záměrem SK Úvaly rekonstruovat užívaný areál.
Rada odsouhlasila změny v komisi pro dopravní obslužnost, kde byl odvolán předseda p. M. Hrušovský a zapisovatelka pí I. Reicheltová. Na jejich místa byl jmenován (ve stejném pořadí) p. M. Němeček a pí H. Homolková. Tuto komisi doplňují p. J. Šlechta a p. J. Marek. Komisi pro potřeby městských částí doplní pí R. Komínková a p. J. Komínek s Marcelem Bredou.
Dále rada revokovala své rozhodnutí z minulého zasedání a přidělila pí B. Urbanové ubytování na dobu určitou.
Na závěr jednání byla rada seznámena se záměrem spolupráce vedení města při vydání turistického průvodce Okolí Prahy vydavatelstvem Soukup & David. Ing. Helena Váňová, místostarosta města
 


SOUBOR USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly č. 2007/1, které se konalo ve čtvrtek 8. 3. 2007

Usnesení č.: Z - 1/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14. 12. 2006 do 8. 3. 2007.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 2/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Úvaly
II. ukládá starostovi města zajistit jeho zveřejnění
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 3/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí stav přípravy stavby "Dostavba ZŠ Úvaly"
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu s ateliérem A.LT ARCHITEKTI v.o.s. na zpracování dokumentace pro stavební povolení (včetně zajištění stavebního povolení)
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č.: Z - 4/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí Programové prohlášení Zastupitelstva města Úvaly pro volební období 2006 až 2010
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 4

Usnesení č.: Z - 5/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí informaci starosty města
a) o definitivním odvrácení hrozby navrácení dotace ve výši 22,5 mil. Kč
b) o snížení penále, které bylo na město uvaleno z důvodu chybného zakončení dotační akce "Výstavba domu s pečovatelskou službou" ve výši 22,5 mil. Kč na částku 896 tis.Kč
II. ukládá starostovi
a) realizovat rozpočtové opatření k zajištění zaplacení penále ve výši 896 tis. Kč
b) požádat příslušný finanční úřad o prominutí zbytkového penále ve výši 896 tis.Kč
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 6/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s přijetím peněžního daru od akciové společnosti MEA Czech Republik, a.s., ve výši 300 tis. Kč za podmínky, že tato smlouva nepřinese městu jakékoli závazky vůči dárci
II. ukládá starostovi zpracovat a podepsat darovací smlouvu
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 7/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s tím, aby se návrh Mgr. Boreckého (problematika plánovacích smluv) projednal až na příštím jednání zastupitelstva města
Pro: 5 Proti: 6 Zdržel se: 2

Usnesení č.: Z - 8/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. se usneslo, že město Úvaly bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci vůči žadatelům o vydání územního rozhodnutí nebo pořízení změn územního plánu vyžadovat uzavření plánovací smlouvy
II. ukládá radě města, aby připravila do příštího zasedání zastupitelstva návrh závazných principů této plánovací smlouvy, zejména z hlediska veřejné, dopravní a technické infrastruktury
Pro: 8 Proti: 3 Zdržel se: 2

Usnesení č.: Z - 9/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá starostovi města ve spolupráci s odborem investic za účelem realizace skateparku:
- zajistit vhodnou lokalitu ve vlastnictví města (doporučen prostor lomu nebo hala v areálu MULTITEC)
- zadat zpracování projektové dokumentace pro územní, případně stavební řízení
- podat na stavební úřad žádost o územní rozhodnutí
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 10/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje rozpočtové změny číslo 1 pro rok 2007
a. celkové příjmy po úpravě rozpočtu činí 77 632 966,- Kč
b. celkové výdaje po úpravě rozpočtu činí 77 632 966,- Kč
II. pověřuje starostu realizací jednotlivých rozpočtových úprav
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 11/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí
a) se zahájením prací na vytvoření krizového plánu města Úvaly, jehož součástí bude výkonná složka pro řízení krizových situací - krizový štáb
b) se jmenováním bezpečnostní rady města
II. ukládá starostovi města
a) v termínu do příštího jednání zastupitelstva zajistit poptávkové řízení na dodavatele krizového plánu
b) v termínu do příštího jednání zastupitelstva připravit statut, jednací řád a návrh složení bezpečnostní rady města
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.: Z - 12/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zásady obsažené v materiálu "Střet zájmů v poradních sborech Rady města Úvaly"
II. ukládá starostovi, aby zajistil dodržování těchto zásad při jednání jednotlivých komisí, zejména prostřednictvím včlenění těchto zásad do jednacích řádů komisí
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č.: Z - 13/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem budovy zdravotního střediska č. p. 1144, Pražská ul., Úvaly ve složení:
- MUDr. Jan Šťastný
- Ing. Helena Váňová
- Ing. Jana Horová
- p. Karel Linhart
- Mgr. Milan Švejnoha
- Ing. Ladislav Morávek
- pí Jana Tesařová
II. ukládá starostovi města a výběrové komisi, aby
a) do příštího zasedání zastupitelstva zajistil vypracování podmínek výběrového řízení na pronájem budovy zdravotního střediska tak, aby tyto podmínky mohlo zastupitelstvo schválit na svém příští zasedání
b) zveřejnil informativní článek o pronájmu v Životě Úval a na webových stránkách města
c) zajistil pasportizaci zdravotního střediska za účelem zjištění potřebných oprav a investic
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 14/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o stavu informatiky na Městském úřadě Úvaly
II. schvaluje realizaci záměru postupného informatizování Městského úřadu Úvaly spolu se zavedením spisové služby od firmy Gordic v roce 2007
III. schvaluje návrh záměru využití operativního leasingu při informatizaci Městského úřadu Úvaly
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 15/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí stav na Stavebním úřadě Úvaly
II. schvaluje dislokační umístění Stavebního úřadu Úvaly v areálu MULTITEC
III. ukládá starostovi připravit a realizovat projekt dislokace Stavebního úřadu Úvaly
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 16/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku KN p.č. 3234/2 o výměře 132 m2 a pozemku KN p.č. 3234/3 o výměře 27 m2 ve vlastnictví Ing. Krutského za pozemek KN p.č. 335/14 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města a dále směnu části pozemku KN p.č. 3999/9 ve vlastnictví Ing. Krutského za část pozemku KN p.č. 3999/4 ve vlastnictví města na základě geometrického plánu na oddělení shodných částí
II. pověřuje starostu zajištěním zveřejnění záměru směny pozemků v zákonné lhůtě
Pro: 9 Proti: 2 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 17/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí havarijní stav vozidla CAS 25
II. pověřuje starostu města realizovat rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků k opravě
III. schvaluje realizaci oprav vozidla CAS 25
IV. pověřuje starostu vyvinout úsilí k získání dotace na tuto opravu
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 18/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje znění kupní smlouvy mezi městem Úvaly jako prodávajícím a společností PANDA PLUS s.r.o., jako kupujícím na pozemky KN p.č. 1059/46 o výměře 81 m2 a KN p.č. 1059/47 o výměře 696 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy, které vznikly pro potřeby prodeje na základě geometrického plánu č. 1953-1293/2006
II. pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 19/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje prodej pozemku KN p.č. 299/6 o výměře 5 306 m2 a pozemku KN p.č. 307/9 o výměře 456 m2 společnosti Betonstav, spol. s r.o., za účelem realizace výstavby prodejny PLUS DISCONT
II. pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 20/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. ruší usnesení č. Z-077/06 ze dne 21. 9. 2006, kterým schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 3288b z důvodu využití tohoto obecního pozemku na umístění hracích prvků a dětského hřiště
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 21/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí obnovení souhlasného prohlášení města k umístění energetického zařízení na pozemku města katastrální č. 3270/3 a novou Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na výše uvedeném pozemku mezi městem Úvaly a ČEZ Distribuce, a.s.
II. ukládá starostovi podepsat souhlasné prohlášení k umístění energetického zařízení pro akci "Horoušánky - kVN, kNN ul. K Jirnům" a Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Úvaly a ČEZ Distribuce, a.s., vše na pozemku katastrální číslo 3270/3
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 22/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 3841/41 v k.ú. Úvaly u Prahy
II. pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru v zákonné lhůtě
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 23/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na stavbu telefonní přípojky na pozemku pro parc. č. 1902/1 v k.ú. Úvaly u Prahy pro č.p. 997
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 024/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
jmenuje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele strategického rozvojového plánu:
za ODS: p. Milan Turan
za "Volbu pro Úvaly": Ing. Ivan Černý
za "Šanci pro Úvaly": pí. Helena Novosádová
za "Otevřené Úvaly": Ing. Michal Breda
za KSČM: Ing. Ladislav Morávek
za MěÚ: MUDr. Jan Šťastný, p. Marek Šplíchal
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 025/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
jmenuje komisi pro výběrové řízení na architekta města:
za ODS: p. Josef Štěpánovský
za "Volbu pro Úvaly": Ing. Radek Netušil
za "Šanci pro Úvaly": p. Jaromír Stemberg
za "Otevřené Úvaly": Mgr. Petr Borecký
za KSČM: Ing. Miloslav Breda
za MěÚ: MUDr. Jan Šťastný, p. Marek Šplíchal
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 026/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s odložením bodů jednání č.14 (dodržování povolené rychlosti ve městě), č. 21 (informace o sušině kalů a o jirenských prameništích), č. 22 (analýza pitné vody), č. 25 (zapojení města Úvaly do Národní sítě zdravých měst), č. 26 (kronikářský zápis za rok 2006), č. 27 (zpráva finančního výboru), č. 28 (zpráva kontrolního výboru) na příští jednání zastupitelstva města, které se bude konat 19. 4. 2007 od 18 hodin.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

MUDr. Jan Šťastný, starosta
Ing. Helena Váňová, místostarostka

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
ZASTUPITELŮ MĚSTA ÚVALY
pro volební období 2006 - 2010

1. PREAMBULE
Toto Programové prohlášení představuje kompromis volebních programů jednotlivých stran a sdružení, která kandidovala v komunálních volbách v říjnu 2006. Výsledek těchto voleb vypovídá, že ani jedna z kandidujících stran a sdružení nevyšly z voleb s takovým vítězstvím, aby byly oprávněny prosazovat pouze svůj volební program. Zastupitelstvo města Úvaly je po těchto komunálních volbách "duhové" a jeho činnost by tedy měla být především pragmatická, nadstranická. Prvotní návrh prohlášení by měl být proto podroben připomínkám jednotlivých zastupitelů, kteří by se bez ohledu na příslušnost ke straně či sdružení měli svobodně rozhodnout, zda-li se k tomuto programovému prohlášení jako signatáři připojí.

2. STRATEGICKÉ CÍLE
Ke strategickým cílům, které definují signatáři tohoto Programového prohlášení patří následující desatero:
2.1 Vytvoření vize budoucího rozvoje města Úvaly.
2.2 Navýšení finančních zdrojů města.
2.3 Rekonstrukce řízení města.
2.4 Vyřešení zásobování města pitnou vodou.
2.5 Dostavba školy spojená s renovací náměstí Arnošta z Pardubic.
2.6 Plán dostavby splaškové kanalizace a rozšíření ČOV.
2.7 Řešení problematik jednotlivých městských částí včetně rekonstrukce komunikací.
2.8 Inovace systému likvidace odpadů.
2.9 Bezpečí občanů.
2.10 Ochrana obyvatelstva před nepředvídatelnými událostmi.

ad 2.1)
VIZE BUDOUCÍHO ROZVOJE ÚVAL

2.1.1 Základní vize
Signatáři tohoto programového prohlášení
2.1.1.1 považují Úvaly a okolí za oblast, která doposud nevyužila svůj přirozený potenciál stát se především místem odpočinku, kultury, sportu a turistiky,
2.1.1.2 nebudou podporovat rozvoj provozů rušících a znečišťujících životní prostředí v Úvalech,
2.1.1.3 budou prosazovat jen takové rozšiřování obytné zástavby, která nepovede ke vzniku odtržitých satelitů a která bude vycházet z komplexního urbanistického řešení Úval jako celku; v zájmu splnění tohoto bodu programového prohlášení budou signatáři tohoto prohlášení prosazovat:
2.1.1.3.1 vypracování podmínek pro další rozšiřování města, které budou zapracovány do Plánu rozvoje,
2.1.1.3.2 zpracování takového nového územního plánu, který bude v souladu se stanovenými podmínkami,
2.1.1.3.3 vypracování regulačních opatření, například regulačního plánu, která budou v souladu s potřebami definovanými v Plánu rozvoje,
2.1.1.3.4 úzkou spolupráci města a investorů za účelem zajištění rozvoje infrastruktury a realizace potřeb města jako celku,
2.1.1.4 budou vytvářet podmínky k zapojování občanů Úval do procesu rozvoje města a k tomu využívat veškeré dostupné informační prostředky.

2.1.2 Strategický plán rozvoje Úval
Výše uvedené základní vize a strategické cíle budou rozpracovány ve Strategickém plánu rozvoje Úval (dále jen "Plán rozvoje").
Plán rozvoje bude předložen k projednání v zastupitelstvu nejpozději na podzimním zasedání zastupitelstva v roce 2007.
Plán rozvoje bude zpracován dodavatelsky za aktivní spoluúčasti komise pro strategické plánování. Plán rozvoje bude zaměřen především na následující problémové oblasti, které budou rozpracovány v jednotlivých komisích:
2.1.2.1 územní plánování (tvorba základních rysů nového územního plánu),
2.1.2.2 ekostabilita a krajinotvorba,
2.1.2.3 rozpočtové možnosti a finanční limity,
2.1.2.4 dotační programy,
2.1.2.5 problematika školství (základní školy, mateřských škol, jiných typů škol),
2.1.2.6 rozvoj kultury a vzdělanosti, včetně vybudování prostor nahrazujících ztrátu kulturního domu,
2.1.2.7 rozvoj sportu a turistiky, včetně cykloturistiky a zvyšování ubytovacích kapacit,
2.1.2.8 rozvoj služeb včetně obchodní sítě,
2.1.2.9 komunitní plánování (zdravotně sociální péče, péče o seniory),
2.1.2.10 prevence kriminality,
2.1.2.11 protipovodňová ochrana,
2.1.2.12 požární ochrana,
2.1.2.13 účast města v organizacích a sdruženích (např. v projektu "národní síť zdravých měst", ve Svazu měst a obcí, v o.p.s. sdružující okolní obce apod.),
2.1.2.14 mládež (využívání volného času, konkrétní poptávka),
2.1.2.15 kanalizace a odpadové hospodářství (plán další výstavby splaškové kanalizace, optimální likvidace komunálního odpadu),
2.1.2.16 komunikace (rekonstrukce, nové chodníky, parkování, dopravní značení),
2.1.2.17 problematiky jednotlivých městských částí a jejich řešení.

ad 2.2)
NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ MĚSTA A ZEFEKTIVNĚNÍ JEJICH VYUŽITÍ
Současná finanční situace města může negativně ovlivnit plnění cílů a vizí jmenovaných výše; neblaze může též ovlivnit možnosti získávání finančních prostředků z dotací - konkrétně možnosti spoluúčasti.
Za účelem navýšení finančních prostředků, které město Úvaly potřebuje k realizaci úkolů vyplývajících z Programového prohlášení bude nutné:
2.2.1 Vytvořit podmínky pro postupnou efektivizaci provozních nákladů města, zejména:
2.2.1 zavést systém sledování nákladových jednotek,
2.2.2 hledat alternativní efektivní možnosti provozování zdravotního střediska, VPS, DPS, popřípadě dalších úseků správy města,
2.2.3 sestěhovat provozy úřadu do vlastních prostor,
2.2.4 zaměřit se na projekty, které městu přinesou zdroj stálého příjmu pro rozpočet,
2.2.5 zpracovat efektivní systém vytváření rozpočtu města.

2.2.2 Zefektivnit dotační politiku města, což znamená
2.2.2.1 dbát na efektivní práci komise pro získávání dotací,
2.2.2.2 zavést a efektivně provozovat agendu "dotace" při úřadu města,
2.2.2.3 soustředit se na priority,
2.2.2.4 definovat hrozby a problémy,
2.2.2.5 hledat možnosti vícezdrojového financování investic, popřípadě vícezdrojového financování spoluúčasti na investičních akcích, které budou hrazeny z fondů EU.
2.2.3 Efektivně naložit se zbývajícím majetkem města, zejména nemovitým.

ad 2.3) REKONSTRUKCE ŘÍZENÍ MĚSTA
Tato rekonstrukce proběhne v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a bude zaměřena dvěma směry:
2.3.1 na část výkonnou, kde se bude jednat především o

2.3.1.1 vytvoření standardní organizační struktury městského úřadu s jasně stanovenými úkoly, kompetencemi a odpovědností,
2.3.1.2 zlepšení pracovních podmínek na některých úsecích, například podmínek pro výkon činnosti stavebního úřadu,
2.3.1.3 komputerizaci městského úřadu,
2.3.1.4 zavedení standardních způsobů oběhu dokladů a archivace,
2.3.1.5 zavedení standardních způsobů vnitřní kontroly úřadu,
2.3.1.6 zřízení podatelny s bezbariérovým přístupem.

2.3.2 na část samosprávnou - v zájmu objektivního a efektivního řízení města - i v zájmu zapojení co největšího počtu občanů do řešení problémů, které je třeba řešit, dojde ke:

2.3.2.1 zvýšení významu poradních orgánů rady města, a to prostřednictvím následujících komisí:
2.3.2.1.1 Komise pro strategický plán rozvoje města,
2.3.2.1.2 Komise pro získávání dotací městu,
2.3.2.1.3 Komise pro investice a výstavbu,
2.3.2.1.4 Komise pro kulturu,
2.3.2.1.5 Komise pro sport a turistiku,
2.3.2.1.6 Komise pro efektivní využívání majetku města,
2.3.2.1.7 Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality,
2.3.2.1.8 Komise zdravotně sociální,
2.3.2.1.9 Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství,
2.3.2.1.10 Komise pro dopravní obslužnost,
2.3.2.1.11 Komise pro potřeby městských částí,
2.3.2.1.12 Komise pro rozvoj školství,
2.3.2.1.13 Komise pro informatiku,
2.3.2.1.14 Komise bytová,
2.3.2.1.15 Komise letopisecká.
Do těchto komisí se mohou hlásit nejen zastupitelé nebo členové kterékoli strany či sdružení kandidujících v komunálních volbách 2006, ale i další odborníci a občané, kteří mají zájem se dané problematice věnovat ve prospěch města.
2.3.2.2 vytvoření Poradního sboru rady města, který se bude skládat z předsedů jednotlivých komisí a bude zárukou vzájemné informovanosti a propojení výkonných a poradních složek vedení města.

ad 2.4)
Vyřešení zásobování města pitnou vodou
Problematika přívodu pitné vody do Úval je naprosto prioritní; výjimka na množství škodlivin v pitné vodě skončí 31. 12. 2009, což by mělo hrozivý dopad na chod města.
Signatáři tohoto Programového prohlášení se zavazují, že vyčerpají veškeré prostředky a možnosti, aby odvrátili krizi, například:
2.4.1 budou usilovat o uspíšení výstavby vodovodu z káranských řadů,
2.4.2 budou jednat o zvýšení přívodu "pražské vody" do Úval,
2.4.3 zaměří se na sledování škodlivin v jednotlivých vrtech jirenských pramenišť a na možnost "mísení" vod z různých zdrojů za účelem snížení koncentrace škodlivin,
2.4.5 budou usilovat o prohlášení situace s pitnou vodou v Úvalech za stav ohrožení, vyžadující zvláštní přístup státu k řešení.

ad 2.5)
Dostavba školy spjená s renovací náměstí Arnošta z Pardubic
V současné době již existuje architektonické řešení dostavby a je vydáno územní rozhodnutí; signatáři Programového prohlášení budou
2.5.1 v nastávajícím volebním období usilovat o získání finančních prostředků na dostavbu školy,
2.5.2 podporovat zadání zpracování dokumentace pro stavební povolení,
2.5.3 v souvislosti s renovací náměstí podporovat přesídlení úřadu města do objektu č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic,
2.5.4 iniciovat vytvoření studie na rekonstrukci objektu č.p. 18 a propojení této části s areálem Multitec.

ad 2.6)
Plán dostavby splaškové kanalizace
V současné době je odkanalizováno zhruba 75% města; v souvislosti s napojováním dalších objektů - i v souvislosti s případným rozšiřováním města je nutné zprovoznit další linku v ČOV.
Při vytváření plánu dostavby kanalizace a rozšíření ČOV budou signatáři
2.6.1 úzce spolupracovat s potencionálními investory do rozšiřování obytného území v Úvalech,
2.6.2 využívat výstupů Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství,
2.6.3 iniciovat vytvoření harmonogramu dostavby tak, aby tato dostavba navazovala na reálné finanční zdroje,
2.6.4 dbát na důslednou a opakovanou kontrolu likvidace splaškových vod.

ad 2.7) Řešení problematik jednotlivých městských částí
Na bázi Komise pro městské části bude zpracován materiál definující potřeby jednotlivých částí, a to bez ohledu na to, jedná-li se o části "staré" či "nové".

Součástmi tohoto materiálu bude
2.7.1 pasportizace komunikací,
2.7.2 pasportizace městského osvětlení,
2.7.3 jasné stanovení kompetencí,
2.7.3 stanovení standardizace postupů při územních řízeních,
2.7.4 definice dalších potřeb,
2.7.5 harmonogram realizace.

ad 2.8) Inovace systému likvidace odpadů
Na bázi Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství bude řešen problém inovace likvidace odpadů, neboť náklady města na tuto činnost překračují únosnou mez.
Budou rozpracovány náměty na
2.8.1 zlepšení motivace občanů ke třídění odpadu, a tím ke zmenšení objemu komunálního odpadu,
2.8.2 zvyšování podílu města na výkupu tříděného odpadu,
2.8.3 sběr bioodpadů,
2.8.4 využití bioodpadů.

ad 2.9) Bezpečí občanů
2.9.1 Prevence kriminality
Na bázi Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality bude rozpracován komplexní program navazující na aktivity Výboru pro prevenci kriminality z minulého volebního období.
Jedná se zejména o následující aktivity:
2.9.1.1 Prostudování a revize materiálů VPPK, který působil jako výbor předchozího zastupitelstva.
2.9.1.2 Průběžné intenzivní sledování www stránek ministerstva vnitra - odboru prevence kriminality a vytipování možností začlenění Úval do dotačních programů zaměřených na prevenci kriminality.
2.9.1.3 Spolupráce s místní Policií ČR v oblasti primární i sekundární prevence kriminality.
2.9.1.4 Vytipování projektů zaměřených na prevenci kriminality mládeže (např. Centrum volného času, skateboard), vytipování míst pro realizaci projektů, posoudit možnosti využití Tesco buněk, areálu Multitec apod.).
2.9.1.5 Kontakt s ŽÚ - pravidelné zpravodajství o stavu kriminality a o dalších aktivitách.
2.9.1.6 Pasportizace rizikových lokalit obecně, včetně fotodokumentace.
2.9.1.7 Spolupráce s Komisí pro životní prostředí - vzhled města jako rizikový kriminogenní faktor, organizace akcí za zlepšení vzhledu města.
2.9.1.8 Pevná telefonní linka se záznamníkem - možnost pro občany, jak upozorňovat na kriminogenní rizika nebo chování.
2.9.1.9 Příprava a realizace vzdělávacích programů v oblasti prevence kriminality pro mládež i pro rodiče.
2.9.1.10 Řešení problematiky dočasně ubytovaných pracovních sil, a to nejen z hlediska páchání trestných činů některými z těchto osob, nýbrž i z hlediska jejich ochrany před zákonem.
2.9.1.11 Sledování počtu, druhu a objasněnosti trestných činů spáchaných na území města.
2.9.1.12 Spolupráce se vznikajícími "osadními výbory" a Komisí pro potřeby městských částí - problémy lokalit z hlediska bezpečnosti, iniciace vzniku "občanských hlídek".
2.9.1.13 Kamerový systém ke sledování rizikových lokalit (v Úvalech poměrně účinné a nahrazující pochůzkovou činnost policie).
2.9.1.14 Další výše nejmenované aktivity.

2.9.2 Dopravní bezpečnost
Na úrovni Komise pro dopravní obslužnost a Komise pro bezpečnost bude provedena celková pasportizace dopravní situace v Úvalech za účelem:
2.9.2.1 revize dopravního značení,
2.9.2.2 vytypování kritických míst ohrožujících občany z hlediska:
2.9.2.2.1 nedodržování povolené rychlosti,
2.9.2.2.2 intenzity dopravy,
2.9.2.2.3 druhu dopravní zátěže.
Na základě této pasportizace bude vytvořen harmonogram řešení dopravní situace v Úvalech.

ad 2.10)
Ochrana obyvatelstva před nepředvídatelnými událostmi.
V současné době existuje na území města velmi dobrý systém protipožární ochrany i souhra VPS a SDH při řešení některých kritických situací.
Přesto je vhodné tento systém uvést do souladu s platnou legislativou tak, aby se město plně zařadilo do systém organizovaného v rámci středočeského kraje a státu; v tomto smyslu bude vytvořen Krizový plán města Úvaly, jehož součástí bude například:
2.10.1 prevence vzniku náhlých událostí ohrožujících zdraví a majetek občanů,
2.10.2 systém opatření pro případ vzniku těchto náhlých událostí, jehož součástí bude bezpečnostní rada města a krizový štáb.

3. OPERATIVNÍ CÍLE
Mezi operativní cíle zařazují signatáři tohoto programového prohlášení:
3.1 Odvrácení hrozby vrácení dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou a penále v celkové částce cca 45 mil. Kč.
3.3 Rekonstrukce školní jídelny v minimálním rozsahu daném požadavky hygienika.
3.4 Rozšíření kapacity školní družiny s využitím možností, které nabízí užší spolupráci mezi oběma školami.
3.5 Rekonstrukci stávajících dětských hřišť, popřípadě rozšíření jejich kapacity, a to s využitím možných pozemků ve všech částech města.
3.6 Rozšíření kapacity předškolních zařízení.
3.7 Sledování příprav rekonstrukce drážního koridoru tak, aby tato rekonstrukce řešila některé problémy města, zejména komunikačního a dopravního charakteru.
3.8 Vyřešení problematiky výstavby komunikací v některých nových částech města.
3.9 Oprava kritických úseků místních komunikací.
3.11 Rekonstrukce křižovatky II/101 v oblasti v Setých.
3.12 Propojení oblastí Hodov - bývalá Masna chodníkem pro pěší.
3.13 Zřízení bezpečného přechodu silnice II/101 v místě vstupu do Klánovického lesa.
3.14 Regulace rychlosti v nejkritičtějších místech.
3.15 Jiné operativní úkoly.

Programové prohlášení zastupitelů města Úvaly podepsali: MUDr. Šťastný, Ing. Váňová, Ing. Štěpánovský, p. Turan, Ing. Horová, p. Stemberg, pí Novosádová, Ing. Černý, Ing. Netušil, p. Linhart.
Programové prohlášení nepodepsali zastupitelé ze sdružení Otevřené Úvaly a KSČM.
 


Pozvánka
Na veřejné zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat
ve čtvrtek 19. dubna 2007 v 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce MěÚ.

MUDr. Jan Šťastný, v.r., starosta města

 

Město Úvaly vyhlašuje poptávkové řízení
na zpracování strategického plánu rozvoje města.

Jedná se o veřejnou zakázku definovanou v § 12 odst. 6. zákona č. 137/2006 v platném znění.

Téma poptávkového řízení:
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE BUDE VYCHÁZET Z PROGRAMU ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A Z PROGRAMU ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A BUDE OBSAHOVAT TATO ZÁKLADNÍ TÉMATA:
- demograficko - sociologická studie vycházející z velikosti zastavitelných ploch v územním plánu sídelního útvaru města Úvaly
- urbanistická studie dalšího rozšiřování
- návrh řešení veřejné infrastruktury celého města
- návrh na využití ucelených ploch a pozemků v majetku města a ve spolupráci s vedením města a odborem životního prostředí a územního plánu MěÚ Úvaly
- investiční akce, rekonstrukce budov a liniových staveb, cizí investice a s tím související rozvoj
- řešení problematiky životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství
- řešení problematiky pitné vody a stavu vody pro Úvaly
- řešení turistických stezek a cyklostezek
- rozvoj bydlení
- bezpečnost města
- podpora kultury a sportu
- památková péče
- sociální péče a komunitní plánování
- návrh možnosti transformace městského úřadu na úřad s rozšířenou působností
- možnosti využití dotačních programů.
Povinná součást nabídky:
- dokladování kvalifikačních předpokladů zakázce
- reference, např. ukázka vlastního zpracování pro jinou obec
- nabídka konečné ceny
- návrh smlouvy o dílo
Předání nabídek:
Předání nabídek v zalepené obálce označené "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE - ÚVALY" do podatelny MěÚ do 30. 4. 2007 18.00 hodin v písemné a elektronické podobě. Po uvedené době nabídky nebudou přijímány.
Do 14 dnů od uvedené lhůty hodnotící komise vybere nejvhodnější nabídku. O výsledku řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni.
Zadavatel si vyhrazuje poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu.
Veškeré podklady pro zpracování návrhu strategického plánu rozvoje města opatří zpracovatel sám. Čerpat může z podkladů uložených na městském úřadu (územní plán, projektové dokumentace budoucích investičních akcí, generely ozelenění atd.), dále může vznášet dotazy na vedení města písemně nebo na mail: marek.splichal@mestouvaly.cz.
V případě potřeby zodpovězení dalších dotazů, které nesmí narušovat transparentnost a nediskriminaci tohoto řízení, zadavatel odpoví poptávajícímu do 5 dnů od obdržení písemné žádosti.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

VEŘEJNÁ VÝZVA
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Úvaly    v y h l a š u j e
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů na funkci odborný pracovník stavebního úřadu.

Místo výkonu práce: Městský úřad Úvaly
Platová třída odpovídající druhu práce: 8
Předpokládaný nástup: dohodou
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- je státním občanem České republiky, dosáhl věku 18 let
- je bezúhonný, je způsobilý k právním úkonům
- ovládá jednací jazyk
- min. středoškolské vzdělání (stavebního směru výhodou)
- řidičský průkaz sk. B
- schopnost zvládat psychickou zátěž
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost
Získané osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavební řád (nově při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění) je významnou výhodou uchazeče.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech - dovednostech, týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Termín: nejpozději do 16. 4. 2007 do 18.00 hodin
Na obálku uveďte: "Výběrové řízení - odborný pracovník stavebního úřadu"
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města: www.mestouvaly.cz

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Pronájem zdravotního střediska v Úvalech

V současné době se připravují podmínky pro pronájem zdravotního střediska. Abych předešel fámám, chci výslovně zdůraznit, že se nejedná o prodej ani jinou formu privatizace - lékaři, kteří svoje praxe v budově vykonávají, již privátní jsou.
Cílem pronájmu budovy, který by mohl nastat od 1. 1. 2008, je dosáhnout toho, aby se vyřešily technické problémy budovy, která chátrá. Finanční situace města neumožňuje, aby byly z rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky v dostatečné výši, a proto usilovně hledáme další zdroje. Předpokládáme, že by šikovný pronájemce mohl tyto finanční prostředky - výměnou za jistotu déledobého pronájmu přinést. Podmínka zachování a určitého zlepšení poskytované péče bude pochopitelně nedílnou součástí pronájemní smlouvy.
Nejde tedy o to, abychom naplňovali rozpočet města, nýbrž o to, abychom vyrovnali vnitřní dluh budovy zdravotního střediska. V dohledné době bude provedena pasportizace technického stavu a podmínky pronájmu budou jasné a konkrétní.
Výběrové řízení bude koncipováno tak, aby nebylo "likvidační" pro lékaře, kteří v budově v současné době své praxe vykonávají, aby i oni měli šanci se výběrového řízení zúčastnit.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Výzva - výměna řidičských průkazů

Výměny řidičských průkazů budou prováděny v následujících termínech:
Řidičský průkaz vydán od - do ... Povinná výměna:
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986 ... 31. 12. 2007
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991 ... 31. 12. 2007
1. 1. 1992 - 31. 12. 1996 ... 31. 12. 2007
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996 ... 31. 12. 2010
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000 ... 31. 12. 2010
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004 ... 31. 12. 2013

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, neboť se jedná o povinnou výměnu ze zákona
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na odboru dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Mariánské náměstí nebo detašovaném pracovišti uvedeného úřadu v Praze 1, Biskupská 7.
- úřední hodiny:
Po, St 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hodin
Út, Čt 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00 hodin
Pátek zavřeno.

Co si mám vzít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- občané nad 60 let: potvrzení od lékaře, že jsou schopni k řízení motorových vozidel dle dosud platného řidičského průkazu
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní od dne podání žádosti
UPOZORNĚNÍ
Odbor správní MěÚ Úvaly upozorňuje občany, že žádosti o vyřízení nového ŘP lze vyřídit pouze na výše uvedených pracovištích Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
 


JARNÍ ÚKLID
INFORMACE

S příchodem jara bude opětně uskutečněn i pravidelný jarní úklid od některých odpadů z našich domácností. Způsob konání akce je obdobný jako v letech minulých. I přes tuto skutečnost je nutné věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.
Termínový kalendář jednotlivých etap jarního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí čarou ve směru od budovy základní školy (při postavení, kdy školní budova je za zády), je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 7. a 8. dubna 2007 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 7. dubna 2007 do 9.00 hodin. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 14. a 15. dubna 2007 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 14. dubna 2007 nejpozději do 9.00 hodin. Prosíme o dodržení 9.00 hodin jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Mezi železo a kovový odpad již nelze umisťovat elektrozařízení (např. lednice, mrazničky, počítače, radiopřijímače, videa a další elektrozařízení používané v domácnostech). Od ledna letošního roku, jak jste byli informování již v únorovém vydání tohoto měsíčníku, zahájil svou činnost sběrný dvůr nebezpečných odpadů při výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku Hostín. Současně zde vzniklo místo zpětného odběru elektrozařízení, která jsou zde po zaevidování bez problémů odebírána (elektrozařízení musí být kompletní, ne pouze části).
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.
UPOZORNĚNÍ:
V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy.
Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin (v opačném případě totiž v souladu se zmíněnou vyhláškou takto odložený kovový odpad lze posuzovat jako založení nepovolené skládky, u které je znám její původce).

II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne taktéž v průběhu druhé poloviny měsíce dubna a počátkem měsíce května 2007. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které nemohly být použity jako palivo, ty je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu
termín: ... číslo stanoviště: ... termín: ... číslo stanoviště:
16. dubna ... 14,27,35 ... 25. dubna ... 22,30,44
17. dubna ... 5,21,42 ... 26. dubna ... 12,26,32
18. dubna ... 50,52,53 ... 27. dubna ... 18,25,38
19. dubna ... 7,20,40 ... 28. dubna ... 4,23,36
20. dubna ... 8,16,49 ... 29. dubna ... 17,39,45
21. dubna ... 2,19,43 ... 30. dubna ... 10,33,46
22. dubna ... 48,51,54,55 ... 1. května ... 11,29,47
23. dubna ... 6,15,34 ... 2. května ... 1,9,31
24. dubna ... 3,13,41 ... 3. května ... 24,28,37

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5. května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. Října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova
54 střed Do Hodova
55 okraj zahrádkářká kolonie u Obory

Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 h.

Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP

 

OSSZ Praha-východ

Oznamuje všem klientům, že dne 12. 3. 2007 naposledy úřaduje v budově Biskupská 7, Praha 1.
Od 13. 3. 2007 do 16. 3. 2007 proběhne stěhování do nových prostor, které se nacházejí v ul.
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 - Vysočany
(dopravní spojení: tramvaj č. 8, stanice Nádraží Vysočany nebo metro B, stanice Vysočanská).
Dne 19. 3. bude zahájen plný provoz OSSZ na této nové adrese.
Telefonní čísla se nemění (221 771 511).
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu v našem novém sídle.

Úřední hodiny odborných agend
Pondělí a středa 8.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 13.00

Úřední hodiny podatelny
Pondělí a středa 8.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 8.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 14.00

Úřední hodiny pokladny
Pondělí a středa 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Ing. Karel Perlík, ředitel

 

Zájezd do divadla v Praze
Kulturní komise rady města pořádá zájezd do Komorní Fidlovačky na představení Venuše nosí XXL dne 22. 5. 2007.
Představení začíná v 19:30 h, odjezd od městského úřadu je v 18:00 h.
Současný americký dramatik napsal humorný příběh, který je nemilosrdnou sondou do společenských vztahů. Odhaluje předpojatost proti jedincům, kteří nechtěně odporují všemu, co je "in".

Alena Fejtová

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

OZNÁMENÍ
TANEČNÍ KURZY

V září 2007 se budou v Úvalech konat taneční kurzy pod vedením tanečního mistra Jiřího Plamínka.
Bližší informace budou uvedeny v příštím čísle Života Úval a na vývěsce u městského úřadu.
 


Pocta České komory architektů 2006
Prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi

Profesor Miroslav Masák (narozen 23. 5. 1932 v Úvalech) patří mezi nemnoho žijících českých architektů, kteří dokázali neslevit z vysokých morálních a profesionálních hodnot ani za dlouhodobé politické situace nesvobody. Porota Pocty České komory architektů, která ve svém statutu klade stejný důraz na architektonické dílo nositele této pocty i na jeho morální vlastnosti, dospěla jednomyslně k závěru, že právě osobnost a tvorba architekta Masáka tato kritéria naplňuje nejvyšší měrou.
Architekt Masák je spjat s historií libereckého ateliéru SIAL (respektive Stavoprojektu Liberec), který pod vedením architekta Karla Hubáčka představoval od 60. let jeden z mála výrazných a osobitých proudů tehdejší české architektury. Miroslav Masák zde vytvořil řadu staveb, jež nemůže opomenout žádný z výkladů dějin moderní české architektury: Po několika pracích pro výstaviště Libereckých výstavních trhů (pavilon F, 1965; generel areálu, s O. Binarem, 1966), renovaci Muzea skla v Kamenickém Šenově (s O. Binarem, 1967) se vrcholy jeho tvorby staly obchodní středisko Ještěd v Liberci (s K. Hubáčkem, 1977) a obchodní dům Máj v Praze (s J. Eislerem a M. Rajnišem,1975), stejně jako rekonstrukce Veletržního paláce v Praze (ateliérem SIAL,1978-1995). Přes rozmanitost architektonických přístupů - od ranějšího příklonu k britské verzi brutalismu, experimentech s organickou architekturou přes výraznou etapu "mašinismu" až po současný návrat k střídmější minimalistické estetice - spojuje jeho díla vždy originalita architektonického konceptu a tvrdošíjné lpění na dotaženosti realizace.

Miroslav Masák se však do dějin české architektury zapsal i jako iniciátor (spolu s Karlem Hubáčkem) a vedoucí Školky SIAL (od roku 1969), kam nebývalá tvůrčí svoboda a inspirativní atmosféra přiváděly nejnadějnější absolventy architektonických škol. Schopnost podněcovat rozvoj talentu mladých architektů odbornou radou i osobním příkladem uplatnil Miroslav Masák později i jako pedagog na fakultě architektury v Brně (od roku 1994). Byl a je však i člověkem, který se angažuje ve věcech veřejných. Postoj občanské statečnosti osvědčil jak v období kolem roku 1968 jako člen výboru Svazu českých architektů, tak v době normalizace spoluprací s neoficiálním platformami vzdoru, tak okamžitým zapojením do koordinačního centra Občanského fóra v listopadu 1989, které vyústilo do jeho pozdější role poradce prezidenta Václava Havla na Pražském hradě.

PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Motto:
Vize se mohou zdát směšné jen těm, kteří nechápou jejich podstatu.
(M. Planck - Teorie hodnot) detail

Článek o panu profesorovi architektovi Miroslavu Masákovi jsem se souhlasem autora doslova převzal z Archiwebu. Pan profesor Masák napsal knihu s názvem "Tak nějak to bylo", kde popisuje v menší míře své profesní osudy školou počínaje až po dnešek. Hlavním tématem knihy je dění a vývoj v československé, později v české architektonické tvorbě v kontextu politického vývoje druhé poloviny 20. století. Také se zmiňuje o vývoji architektury ve světě. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Kant Praha na podzim roku 2006, má velice příznivé odborné recenze a velký ohlas mezi samotnými architekty.
Po dohodě s panem profesorem připravujeme večer věnovaný architektuře. Jak znám pana profesora Masáka, nezůstane jen u odborných témat. Přesný termín a místo setkání bude s dostatečným předstihem oznámen v Životě Úval.

Ing. Ivan Černý
foto: Miroslav Masák a Václav Havel na návštěvě architektonického ateliéru Richarda Meiera v New Yorku, 1990 foto: Tomki Němec

 

Region Pošembeří, o.p.s.

Kdo jsme?
- nevládní neziskové sdružení obcí, podnikatelů a neziskových subjektů, které podpisem zakladatelské smlouvy z 18. prosince 2006 dalo vzniknout obecně prospěšné společnosti REGION POŠEMBEŘÍ, o.p.s.,
- momentálně sdružujeme 7 obcí a měst, 3 podnikatelské subjekty a 4 tzv. "neziskovky" na území dvou okresů, Kolín a Praha - východ (zakladatelé),
- v zájmovém území venkovského Regionu Pošembeří, kterým protékají dvě významné říčky Šembera a Výmola, se nachází 37 obcí, městysů a měst o celkovém počtu 30 350 obyvatel (stav k 1.1. 2006),
- region zaujímá plochu o velikosti 252, 67 ha s hustotou 120 obyvatel na 1 km2,
- na východě sousedíme s regionem Podlipansko, na jihu s Říčanskem, západní hranici tvoří hlavní město Praha, severní hranicí je Polabí.

Co chceme a jaké máme cíle?
Společnost Region Pošembeří, o.p.s., byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Pošembeří, a to zejména:
- Koordinace rozvoje a propagace regionu Pošembeří
- Probouzení a prohlubování patriotického vztahu občanů k regionu
- Zachování venkovského rázu krajiny, sídel a jejich hodnot
- Ochrana životního prostředí a podpora multifunkčního zemědělství ve všech jeho formách včetně obnovitelných zdrojů energie
- Podpora malého a středního podnikání regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí
- Příprava informačních, metodických a vzdělávacích materiálů včetně školních pomůcek s důrazem na volnočasové aktivity a celoživotní vzdělávání
- Participace na rozvoji lidských zdrojů včetně zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu
- Komunikace s orgány státní správy a samosprávy včetně struktur EU

Koho chceme zastupovat?
- nestátní sektor, tj. podnikatele a neziskové organizace i státní sektor - obce, svazky obcí, státem řízené orgány a organizace

Kdo se může stát členem - partnerem?
- každý, kdo má zájem se aktivně podílet na vytváření živého regionu, na přípravě a realizaci strategie a konkrétních projektů, které z ní vyplývají

o.p.s.:
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s.
Obec Hradešín
MSC-NET, s.r.o., Český Brod
Obec Tismice
Obec Přišimasy
Obec Chrášťany
Město Úvaly
Město Český Brod
BYLANKA, s.r.o., Chrášťany
Obec Dobročovice
BEK, s.r.o., Chrášťany
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.
LECCOS, o.s., Český Brod
Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy, o.s.

Správní rada:
Předseda správní rady:
Martina Zdražilová, Ing.
Členové správní rady:
Jan Šťastný, MUDr.
Petr Černý, Ing.
Jana Kratochvílová
Vítězslav Pokorný, RSDr.
Pavel Běloch
Josef Bednář
Pavel Píša
Miloslav Oliva, Mgr. - koordinátor

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Jakub Nekolný, Bc.
Členové dozorčí rady:
Lenka Szabóová
Pavel Frank
Magda Mašínová
Lenka Svodová
Dagmar Hauznerová, Mgr.

Sídlo:
Region Pošembeří o.p.s.
Hradešín 73 (budova staré školy)
282 01 p. Český Brod

Kontakty o.p.s.:
- Mgr. Miloslav Oliva, koordinátor
- Tel.: 321 672 551, 721 210 662
- E-mail: info@posemberi.cz, moliva@volny.cz
- Web: www.posemberi.cz
detail

foto: region

 

Zapojte se do rozvoje vašeho regionu a využijte finanční prostředky Evropské unie

VÝZVA REGIONU POŠEMBEŘÍ o.p.s.

PRO PODNIKATELE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, DRUŽSTVA, ŽIVNOSTNÍKY A DALŠÍ SUBJEKTY, KTERÉ SÍDLÍ A VYVÍJEJÍ SVOJI ČINNOST V UVEDENÝCH KATASTRECH OBCÍ
Region Pošembeří, o.p.s., jako zakladatel místní akční skupiny (MAS)
Region Pošembeří vyzývá všechny ziskové i neziskové organizace (kromě státních podniků) k zapojení do místní akční skupiny.
Podmínka: noví členové mají záměr, který je v podmínkách regionu nebo v činnosti zájemce nový a týká se rozvoje zemědělského nebo nezemědělského podnikání, tvorby pracovních míst, zavádění nových technologií, zvyšování konkurenceschopnosti a odbytu místních výrobků a služeb, ochrany a tvorby životního prostředí, obnovy a využívání kulturních památek a dalších objektů, posilování občanské společnosti neziskovými aktivitami v místních komunitách, zvyšování kvalifikace obyvatel venkova nebo malých investic do vybavení obcí a rozvoje služeb pro obyvatel a návštěvníky.
Místní akční skupina je zřizována obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je trvalý rozvoj oblasti uvedených obcí:
Břežany II, Bříství, Černíky, Český Brod, Dobročovice, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Chrást, Chrášťany, Klučov, Kounice, Kšely, Květnice, Jirny, Masojedy, Mochov, Mrzky, Nehvizdy, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sibřina, Sluštice, Šestajovice, Škvorec, Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Úvaly, Vrátkov, Vykáň, Vyšehořovice, Zlatá
Zúčastněné subjekty budou moci v období 2007 - 2013 realizovat své ziskové i neziskové projekty v rámci os I - IV Programu rozvoje venkova ČR. Projekty budou financovány pomocí metody Leader. V současné době se začíná pracovat na místní rozvojové strategii MAS, pomocí níž mohou být financovány projekty v celkové hodnotě 50 - 150 mil. Kč. Váš předběžný záměr tak může být do přípravné studie zahrnut již od počátku.
K MAS Region Pošembeří se můžete přihlásit v průběhu setkání konaného ve čtvrtek dne 29. března 2007 od 16:30 hodin na radnici města Český Brod, nebo následně u M. Olivy
Podklady lze získat u vyhlašovatele výzvy
Region Pošembeří o.p.s, Hradešín 73, 282 01 Český Brod, Mgr. Miloslav Oliva, tel.: 321 672 551, email: moliva@volny.cz nebo ou.tismice@volny.cz
 


Významné návštěvy ve městě

V březnu zavítaly do našeho města dvě významné osoby.
V pondělí 19. 3. přijel do Úval pan Petr Tluchoř, poslanec Parlamentu České republiky. Seznámil se s děním ve městě a pobesedoval se členy místní organizace Občanské demokratické strany a pozvanými hosty. O několik dní později, v neděli 25. 3., sloužil mši v kostele Zvěstování Páně kardinál Miloslav Vlk. K průběhu obou návštěv se vrátíme v příštím čísle Života Úval.

Ing. Vladislav Procházka

 

Regionem po spirále času
"Den Země na Klepci"

Tak zní název připravované kulturní akce s regionálním nádechem, která odstartuje v rámci školního projektu "Regionem po spirále času" v sobotu 21. dubna 2007 na vrchu Klepci u Přišimas.
Projekt, jehož se aktivně účastní děti z mateřských škol MŠ Přišimasy, MŠ Škvorec, MŠ Tismice a děti základních škol ZŠ Škvorec a ZŠ Úvaly, je rozdělen do několika etap. Každá etapa je věnována určitému tématu, podle kterého se děti pokouší různými formami ztvárnit vztah k místu, kde žijí. Témata jsou pravidelně zakončena slavnostní vernisáží, kde malí i velcí umělci prezentují svá díla v přátelské soutěži.
Jedním z mezníků tohoto projektu by měla být kulturní akce, při níž se výtvarná díla a aktivity dětí předškolního a školního věku dostanou do povědomí lidí na území Českobrodska a Úvalska. Organizátoři si pohrávali s myšlenkou, kde by uspořádali akci, při níž by se prezentovaly výsledky projektu. Brzy přišel nápad učinit výstavu ve volné přírodě doprovázenou kulturním programem.
A tak se Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín s partnery a spoluorganizátory zaměřil na opomíjenou Přírodní Památku Klepec u Limuz. Ten skýtá na poměrně malé ploše 7,5 hektaru několik bizarních žulových balvanů, které jsou obestřeny příběhy z mytologie a historie. Nebylo pak těžké vymyslet scénář celé akce, když se náměty samy nabízejí. Níže položená jezírka s mýtinou jsou přímo stvořena pro výstavu.
Akce Den Země na Klepci se uskuteční v duchu loňského procesí k sv. Donátu, kdy z různých míst vyrazí opět hvězdicový průvod na Klepec. Na přístupových cestách budou vyhrazena parkovací místa pro motoristy.
V cíli bude připraven bohatý program pro děti i dospělé, doprovázený odhalením informačních tabulí (viz plánek - 1, 2), zasazením lípy "Svobody" Ekologickou sekcí Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí (1), sehráním několika pohádek dětmi z mateřských a základních škol (1, 2), odborné výklady o historii, geologii, uměleckým zpěvem (3) atd. - to vše zakončené společným piknikem v přírodě (4).

detail detail

foto: Žulový balvan na Klepci nazývaný Slouha

 

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín - Klub přátel historie a přírody Úval a okolí - Občanské sdružení Klub žen Přišimasy - Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy, obce Hradešín, Přišimasy, Tismice, městys Škvorec a město Úvaly
p o ř á d a j í
v sobotu 21. dubna 2007 od 14:00 h
regionální kulturní akci
"D E N    Z E M Ě    N A    K L E P C I"
v rámci školního projektu EHD 2006/2007 -
"Regionem po spirále času"
 


Otevřený dopis paní místostarostce

Vážená paní místostarostko,
vadí Vám politikaření a chcete se plně věnovat našemu městu. Přesně stejný postoj zaujímáme i my. A právě proto nerozumíme letákům a článkům, které vyšly v předminulém a minulém Životě Úval.
Voláte po spolupráci, a my se domníváme, že se vám jí z naší strany dostává. Členové našeho sdružení pracují v komisích rady města. Výrazně jsme s vámi spolupracovali při vyjednávání ohledně prominutí vrácení dotace na DPS včetně penále. Od ledna jsme s městem (a jeho příspěvkovými organizacemi) spolupracovali na vypracování dvou žádostí o dotaci a další dvě ve věcech prospěšných městu jsme podali samostatně jako občanské sdružení. Spolupracovali jsme s vámi na pasportizaci počítačového vybavení na městském úřadě. Nabídli jsme součinnost ve věci vybudování skateparku - zajištění projektanta.
Jak sama říkáte, komunikujme spolu jako občané bez ohledu na příslušnost ke straně či sdružení. Ano, souhlasíme, bavme se na stránkách Života Úval o problémech města, ale prosím, používejme věcné argumenty.
Nemíníme nikoho bezdůvodně napadat, ani zveřejňovat ničí interní informace. Míníme ale i nadále vyjadřovat svůj názor, pokud nám kroky radnice nebudou připadat správné. A právě tak míníme kroky radnice podpořit, pokud nám správné připadat budou.

Petr Borecký, předseda sdružení Otevřené Úvaly

P.S. Hlasování per rollam neboli hlasování oběžníkem, písemně či telefonicky je zcela standardní způsob hlasování, pokud se členové nemohou účastnit schůze osobně. Tento způsob hlasování používá kromě ODS (např. místní sdružení Písek) i Senát ČR, Jihočeská univerzita a další a my, stejně jako oni, na něm nespatřujeme nic nedemokratického.
 

Dotace a granty na webu Otevřených Úval

Oznamujeme, že jsme v měsíci březnu zahájili činnost našeho virtuálního poradenského střediska pro dotace. V rubrice Dotace naleznete přehledné informace o jednotlivých typech dotací a grantů, zkusíme Vám též poradit, jakým chybám se při podávání žádostí o dotace vyhnout. Naleznete zde i přehled vybraných podpůrných programů využitelných v regionu Úval, včetně předpokládaných uzávěrek příjmu žádostí.
Možná Vám to tak nepřijde, ale získat podporu pro činnost Vašeho spolku, sdružení nebo firmy může být velmi reálné. Závisí na kvalitě Vašeho projektu, odhodlání i trpělivosti.
Naši členové a spolupracovníci, kteří se problematice dotací v rámci našeho sdružení věnují, Vám rádi pomohou se v oblasti dotací a subvencí zorientovat, případně i poradí, jakým způsobem a kde o podporu pro jednotlivé projekty žádat. Za tímto účelem jsme zřídili e-mailovou adresu dotace@otevreneuvaly.cz, na kterou můžete zasílat své dotazy.
Věříme, že Vám naše virtuální poradenské středisko pro dotace bude užitečným pomocníkem. Mirka Borecká

Otevřené Úvaly

 

INFORMACE
z odboru investic

Výše uvedený příspěvek nás inicioval k uveřejnění sdělení, že na Městském úřadě Úvaly jsou poskytovány místním organizacím a spolkům informace o možnostech získání dotačních titulů z různých fondů EU, státního rozpočtu apod. bez jakéhokoli poplatku.
Kontakty:
Městský úřad Úvaly, odbor investic
pan M. Svoboda, tel.: 281 981 401
e-mail: investice@mestouvaly.cz
odbor investic
MěÚ Úvaly
 


Úvaly a skate park

Máme jedinečnou šanci vybudovat v Úvalech skatepark. Děkovat je za to třeba panu Johnu Mullenovi, který s rodinou žije v Úvalech již 9 let a pro úvalské děti pořádá letní English camp (již 7. ročník), večerní konverzace angličtiny, sobotní anglická dopoledne pro děti a další příležitostné akce (Velikonoce, Vánoce). Johna Mullena navštívil počátkem prosince 2006 přítel Carl Hammack z Dallasu, který by si přál pomoci v ČR při realizaci projektů, na které by finančně přispěli ze sbírky uspořádané v Dallasu. Do projektu se zapojí skupina přibližně 70 mladých křesťanů, z čehož do Úval samotných by jich přijelo přibližně 45-50, ostatní se zapojí na jiných místech ČR. Cíl je i výchovný - uspořádání sbírky, přiložení ruky, přičemž mladí lidé uvidí na konci výsledky své práce.
Při své první návštěvě Úval počátkem prosince navštívil pan Carl Hammack spolu s Johnem Mullenem a Hankou Hoblíkovou pana starostu Šťastného a seznámili jej se svým záměrem. Pan starosta byl potěšen zájmem mladých Američanů spolupodílet se na projektech v Úvalech a přislíbil, že připraví několik projektů, na kterých by se během své návštěvy ČR mohli spolupodílet.
Pan Carl Hammack přijel do Úval 19. března 2007 prohlédnout si připravené projekty a rozhodnout se, kterého se koncem června zúčastní. V době uzávěrky ŽÚ jsme měli připraven první projekt - dětské hřiště v Pařezině. Toto by sloužilo k odpočinku pro místní obyvatele i ke hrám menších i větších dětí.
Druhým projektem by měl být skate park, na který se dlouho hledal pozemek. Umístění bylo diskutováno i se zástupci místních vyznavačů tohoto sportu, které reprezentoval Petr Šuk. Jak informoval pan starosta v ŽÚ 3/2007, s přípravou projektu na skate park pomáhali zástupci OÚ, kteří připravili harmonogram (po konzultaci se stavebním úřadem). Vzhledem k tomu, že si sdružení OÚ bylo vědomo, že projekt skate park by se mohl pomocí mladých Američanů realizovat pouze v případě, že se začne jednat okamžitě, připravilo pro jednání zastupitelstva 8. 3. 2007 návrh usnesení o výběru vhodné lokality pro skate park.
Přejeme všem malým i velkým, aby se plánované vydařilo a s počátkem příštího školního roku přibyly v Úvalech nové atrakce zpestřující využití volného času.

Lucie Trávníčková

 

Městská knihovna v Úvalech
pod záštitou kulturní komise rady města pořádá
kulturní večer v rámci oslav 145. výročí vzniku
knihovny a Roku knihovny
To nejlepší z Fulghuma
vybral a čte Miroslav Moravec
13. dubna 2007
v sálku DPS od 18.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce."
(Robert Fulghum)

Knihovna je tu pro vás již 145 let.
Najděte si k nám cestu, potkáte nejlepšího přítele - knihu v Městské knihovně, Husova 98, Úvaly.
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Vzpomínka ke dni učitelstva

Na přelomu tohoto a minulého století působil ve škole v Úvalech Bohumil Čeněk.
Narodil se 14. 12. 1869 v Polné. Studoval uč. ústav v Jičíně. Působil v Tehově a jako podučitel v Ježlovicích, odkud získal defin. podučitelské místo od 1. 9. 1894 v Úvalech. Ještě téhož roku stal se členem zpěváckého spolku "Smetana", jehož byl sbormistrem.
Od r. 1895 zastává místo varhaníka. Bydlí u "Micků", později ve škole. V monografii "Úvaly jindy a nyní" čteme velmi pěkné pojednání o jmenovaném na str. 221, které napsal tehdejší, v r. 1929 sbormistr, kronikář - odb. uč. J. Štancl. Rovněž v ještě starší škol. kronice se dočteme o životě úvalských učitelů. Dnes se skutečně těžko vžíváme do jejich žití. Jen si představme, že uč. B. Čeněk byl teprve v r. 1902 jmenován def. uč. ad personam, ač již 10 let to místo zastával.
Od šk. r. 1906 - 7 (29. srpna 1906) rozhodnutím zem. škol. rady přesídlil do cís. a král. učit. ústavu v Poličce jako zatímní učitel hudby a teprve ve šk. r. 1918 - 19 byl jmenován def. učitelem hudby při učit. ústavu v Jičíně. Teprve potom mohl být ve schůzi míst. škol. rady 14. 5. 1919 vypsán konkurs v Úvalech.
Z této kroniky také mezi řádky jasně vyznívá pokrokovost a smýšlení našich učitelů. Např. ve škol. roce 1895-96 je úřady nařízeno opatřovat k výzdobě školy poprsí - busty. Zatímco řídící učitel Fr. Podhola (poněvadž musel) přemluvil členy míst. škol. rady a zakoupil poprsí J.V. cís. a krále Františka Josefa I., učitel Štěpán pro svou třídu opatřil již poprsí J. A. Komenského a učitel Čeněk pro svou druhou třídu z peněz "spolku Smetana", jehož byl sbormistrem, opatřil poprsí J. Jungmanna.
Zajímavé a poučné! Více tříd tehdy v Úvalech nebylo.

K
(Život Úval č. 4/1962)

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Předjaří
Marie Tefrová

dětské hry zastavily
na chvíli čas
pomalu kráčel tichým sadem.
Psí štěkání vytrhlo
schoulené hlavy divokých kačen
pod křídly tání
zaklepání na dveře zimní noce
probudí snění ze sna
a lenoch měsíc ještě se loudá
v poledních mracích nad střechami
neboj se
už se blíží
jaro sem uhání
je tady už
za městem na stráni

(přetištěno ze sbírky básní Strmé cesty vydané v roce 1998)

detail

(reprodukce grafiky od M. Tefrové)

 
 

P O L I C I E

Policie
Okresní ředitelství Policie České republiky Praha - venkov
Preventivně informační skupina

CENNOSTI DO AUTA NEPATŘÍ

Krádež osobního automobilu a vloupání se do něj je každodenním jevem v našich městech a obcích. Lidé, kteří tento "způsob obživy" považují za normální, mezi námi byli, jsou a vždy budou. Čeho se ovšem lze vyvarovat je to, že zlodějům nedáme příležitost, aby se do našich vozidel vloupali.
Velice často se stává, že lidé nechávají ve vozidlech cenné věci jako například peněženku, osobní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a příruční zavazadla s obdobným obsahem. To je impulsem pro zloděje, aby si vzal, co je mu viditelně nabízeno! Zloději si vyhlížejí auta, ve kterých jsou takto odloženy cenné věci, potom už jen rozbijí boční okénko a vezmou si, co si předem vyhlédli. Stávají se také případy, kdy na parkovištích před obchodními domy lidé odloží své cennosti na přední sedadla, zatímco si do zavazadlového prostoru vozidla ukládají nákup. Zloděj se k automobilu přiblíží tak, že si ho vůbec nevšimnete a během pár vteřin si z předního sedadla vezme, co je mu "nabízeno". O tyto případy nejde jen na parkovištích nákupních center, ale i před mateřskými a základními školami, kde se maminky v přesvědčení, že za těch několik málo okamžiků, než odvedou svého potomka do školky, nemůže nic stát, odloží kabelku na přední sedadlo a vozidlo ponechají někdy i odemčené. Zlodějům celá tato jejich akce trvá jen několik málo vteřin, takže si lidé často ničeho nevšimnou. Ale pokud se stanete svědkem takového případu a vidíte vozidlo, kterým zloději odjíždějí, tak je dobré si zapamatovat nejen typ, barvu a registrační značku jejich vozidla, ale i různé zvláštnosti na vozidle, například stopy po dopravní nehodě a různé nálepky.
Z toho plyne, že často dáme zlodějům sami příležitost k tomu, aby si na nás vydělali. Proto v žádném případě, ani na těch několik málo nestřežených okamžiků, nenechávejte ležet ve vozidle kabelky, peněženky, batohy, různé osobní doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cennosti. Nesmíme zapomínat, že se jedná o náš majetek, který si musíme chránit a nedávat tak příčinu zlodějům, aby se na nás přiživili.

nprap. Lucie Králová, tisková mluvčí OŘ PČR Praha-venkov

 
 

Š K O L S T V Í

4.B na lyžích v Rakousku

Není zvykem, aby se děti prvního stupně zúčastňovaly takových aktivit, jako je lyžování. A to ne ledajaké. To naše sportovní dovádění se odehrávalo v rakouském Tyrolsku.
Je tomu pár dní, co jsme se s celou třídou, pedagogy, zdravotnickým dohledem a několika velice ochotnými a sportovně založenými maminkami vrátili z naší zimní rekreace. Jistě si vzpomínáte na naše dřívější příspěvky, týkající se účasti ve výtvarné soutěži o Vánocích v Europarku ve Štěrboholech a o naší veliké radosti z výhry - týdenní pobyt v Alpách.
Naše dlouhá cesta začala 5. 3. 2007 v 8.00 hodin. Cílem bylo městečko Steinach am Brenner, kde na nás čekal příjemný a nový hotel. Všichni jsme se těšili na sníh, který jsme mohli spatřit v přírodní podobě až ve výšce 1 500 m n.m. Děti nás překvapily svojí lyžařskou zdatností a vytrvalostí. S chutí a velkým nasazením lyžovaly téměř tři dny, až nám dospělým docházely síly. Večer využívali naši "nezničitelní" možnosti dovádění v tělocvičně při různých hrách.
Na závěr pobytu jsme navštívili město Innsbruck, které nám nabídlo spoustu historicky zajímavých skvostů i očekávaný nákup dárečků nebo suvenýrů.
Mohu říci, myslím za všechny zúčastněné, že náš pobyt v Rakousku byl úžasný a že jsme si ho užili, jak nejlépe jsme mohli. Domů jsme se vrátili bez nemocí i úrazů, bohatší o nové zkušenosti, vzpomínky a možná i nová přátelství. Alice Lorencová

detail detail
 


ZŠ - Mapa školy
(3. část)

Již potřetí vás seznamujeme s výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči, žáky a učiteli, které na podzim proběhlo na naší škole.

7. Vztahy
Narůstajícím problémem se stává respekt žáků k učitelům. Obsahově stejné otázky Máte vážné výhrady k chování žáků k učitelům? a Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k učitelům? byly položeny učitelům a žákům 2. stupně. Není velkým překvapením, že 60% učitelů odpovědělo občas ano. Poměrně kriticky však hodnotí situaci i samotní žáci. Téměř polovina (49%) vidí v chování žáků k učitelům problém.
Rodiče odpovídali na otázku, jak se k nim chovají učitelé a jestli respektují je i jejich názory na škále od 1 bodu (ne) do 4 bodů (ano). Z příslušného grafu je vidět rozdíly v odpovědích u jednotlivých ročníků, ale celkově se průměrné hodnoty pohybují výrazně nad 3 body, což ukazuje na nejčastěji uváděné odpovědi ano a spíše ano.

8. Bezpečné a zdravé prostředí školy
Se vstupem na ZŠ se podstatně mění život dítěte. Ocitá se v novém prostředí, má nové povinnosti, vytváří si nové vztahy a přijímá nové role. Celková atmosféra má velký vliv na to, jak se dítě ve škole cítí. I přes tyto nároky 72% žáků 1. stupně uvedlo, že se ve škole ničeho nebojí, 22% se bojí starších spolužáků, 7% se bojí cesty do školy nebo ze školy.
Také rodičů jsme se zeptali, zda si myslí, že jejich dítě zažívá ve škole nebo kvůli ní strach. Z dalšího grafu je dobře vidět, že rodiče nejčastěji odpovídali ne a spíše ne.

9. Spolupráce
Mají rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti? Na tuto otázku odpovědělo 64% rodičů ano nebo spíše ano. 58% rodičů považuje stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující, 20% si myslí, že škola i rodiče by se měli snažit vzájemnou spolupráci prohlubovat. 82% rodičů se cítí dostatečně informovanými o dění ve škole a téměř stejnému množství vyhovují termíny i způsoby informování. Další graf ukazuje, na kterých oblastech života školy mají rodiče zájem se spolupodílet. Nejčastěji je to řešení výchovných problémů, spolupráce při realizaci některých školních projektů apod. a sponzorství a materiální pomoc.
73% učitelů uvedlo, že většina nebo všichni rodiče se dostatečně zajímají o práci a chování svých dětí ve škole. 69% žáků 2. stupně má pocit, že může ve škole něco změnit.

10. Materiální zázemí
Poslední graf ukazuje, jak jsou rodiče spokojeni s materiálním zázemím školy. Kromě toho je zde také porovnání s ostatními školami, které se zúčastnily projektu. Naše škola bohužel dopadla v tomto srovnání podstatně hůře. Na stejnou otázku odpovídali také učitelé a žáci 2. stupně. Jejich odpovědi se téměř neliší od názoru rodičů. Z výsledků dotazníku v této oblasti není možné zjistit, s čím konkrétně jsou rodiče, žáci i učitelé nejméně spokojeni, ale částečnou odpověď nám poskytne poslední zkoumaná oblast, s níž se seznámíme v příštím čísle Života Úval.

Mgr. Irena Nováková

detail detail detail detail
 


Z Literárního semináře

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám nabídla k přečtení práce žáků Literárního semináře z 8. ročníku.
Rozhovory s významnými osobnostmi města Úvaly zpracovávaly děti v rámci projektu Po spirále času. Hra na redaktory se jim velmi líbila, a tak vznikaly rozhovory, které vám předkládáme k přečtení. Posuďte sami, jak se práce povedly.

Mgr. Marcela Havelková

 

Rozhovor se spisovatelkou Marií Majerovou
(rozhovor připravili na počest výročí spisovatelky žáci Literárního semináře z 8. ročníku)

Dovolte nám, abychom vám představili významnou českou spisovatelku Marii Majerovou.

R: Kdy a kde jste se narodila?
M.M: Já jsem se narodila 1. 2. 1882 v Úvalech u Prahy.

R: Kde jste vyrůstala?
M.M: V prostředí Kladna.

R: Kde všude jste pracovala?
M.M: Pracovala jsem už v Budapešti, Vídni a Paříži.

R: Čím jste se živila?
M.M: Živila jsem se jako služka a pracovala jsem pro Rudé právo.

R: Kolik knih jste napsala a uveďte příklady některých.
M.M: Napsala jsem už spoustu knih, např. Siréna, Divoký západ, Přehrada a pro děti ROBINSONKA.

R: Byla jste něčím ovlivněna?
M.M: Ano, byla jsem ovlivněna anarchistickým kroužkem kolem S. K. Neumanna a básníkem Františkem Gellnerem.

R: Na jaké první literární období jste se zaměřila?
M.M: Byly to psychologické, etické a milostné romány - hlavními postavami jsou ženy.

R: Navštěvovala jste později Úvaly?
M.M: Ano a velice často. Osobními finančními dary jsem přispěla na stavbu kulturního domu.

R: V jakém roce jste napsala první román a jak se jmenuje?
M.M: Můj první román se jmenuje Náměstí republiky a vyšel v roce 1914.

R: Vstoupila jste do komunistické strany?
M.M: Ano, vstoupila v roce 1921.

R: Jak dlouho jste zůstala členkou strany?
M.M: Asi osm let, potom jsem vystoupila s nástupem Gottwaldova vedení.

Velice vám děkujeme za rozhovor.

Redaktoři: Víťa Androsov, Václav Mladý

 

Rozhovor s Aloisem Dostálem

Dovolte nám, abychom vám představili katolického faráře, spisovatele a čestného konsistoriálního radu Aloise Dostála.

R: Povězte nám, kdy a kde jste se narodil?
A.D: Narodil jsem se v Kvasinách, 2. července 1858.

R: Jaké školy nebo gymnázia jste vystudoval?
A.D: Studoval jsem na gymnáziu u piaristů v Rychnově nad Kněžnou a bohosloví v Praze.

R: Kde všude jste působil jako farář?
A.D: Po vysvěcení v městě Horní Stupno u Radnic, po 7 letech jsem odešel na faru ve Velízi na Křivoklátsku. Po krátké době jsem se přestěhoval do Křečovic na Neveklovsku. Na vlastní žádost jsem potom byl přeřazen na farnost v Úvalech.

R: Měl jste nějakou činnost, které jste se věnoval, mimo kázání?
A.D: Věnoval jsem se psaní povídek, románů a divadelních her pro mládež, které byly vydávány různými nakladateli.

R: Z čeho jste čerpal náměty na svá díla?
A.D: Čerpal jsem z lidového prostředí nebo z historie.

R: Kolik jste napsal děl?
A.D: Více než sto. Většina z nich vznikla během mého působení v Úvalech.

R: Psal jste také o Úvalech?
A.D: Ano, byl jsem první, kdo napsal knížku o Úvalech. Jmenuje se Ouvaly.

R: Co vy a společenský život?
A.D: Mimo psaní jsem se věnoval hraní divadla, přednáškám a spolupracoval jsem na přípravách národopisné výstavy v roce 1895.

R: Přispíval jste do nějakého časopisu?
A.D: Několik let jsem redigoval časopis Vlast.

R: Obdržel jste za svého života nějaký titul?
A.D: Ano. V roce 1928 jsem obdržel od pražského arcibiskupství titul konsistorního rady.

Nyní se rozloučíme a za celou redakci ZŠ Úvaly děkujeme za rozhovor.

Redaktorky: Konfrštová Šárka, Vosátková Markéta, Selixová Nikola, Jansová Tereza

(Další rozhovory přineseme v příštím čísle.)
 


ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mateřská škola Úvaly, Pražská 525
ředitelka: Jaroslava Hejnicová

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260
ředitelka: Šárka Trojánková

Zápis do mateřských škol a současně "Den otevřených dveří" se koná v úterý 24. 4. 2007
dopoledne 9.30 - 11.30,
odpoledne 15.00 - 16.30 hodin.

Přihlášky do MŠ - k vyzvednutí od 23. 4. 2007 v mateřských školách (nebo na www.msuvaly.wz.cz).
Vyplněné přihlášky - k odevzdání do 27. 4. 2007 do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech
- poslední rok před zahájením povinné školní docházky
- trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech
- matka i otec zaměstnáni (rodič - samoživitel v zaměstnání upřednostněn)
- celodenní docházka do MŠ
- sourozenci již školku navštěvují
- dosažení věku dítěte 3 let v srpnu daného roku
- u loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ
Tato kritéria budou použita v případě, že zájem o umístění do MŠ je větší než kapacita MŠ.
 


Vybíráte mateřskou školu?

V dubnu již tradičně probíhají zápisy do úvalských mateřských škol. Jsou dvě. V Kollárově ulici ji vede paní ředitelka Trojánková a v Pražské ulici paní ředitelka Hejnicová. Kam své dítě zapsat? Snad vám ve výběru pomohou odpovědi na sérii otázek, položených ředitelkám obou mateřských škol.

MŠ Kollárova
- Které děti jsou v případě většího zájmu, než dovoluje kapacita školky, při zápisu upřednostňovány?
Upřednostňujeme děti s trvalým pobytem v Úvalech, děti předškolního věku.
- Kolik dětí navštěvuje školku a kolik jich je v jedné třídě?
MŠ má zapsáno 100 dětí, v každé třídě je 25 dětí.
- Jak probíhá u dětí zvykání na školku?
Adaptace v MŠ po dohodě s rodiči, v září začínáme Dnem otevřených dveří, kdy si malé děti přijdou pohrát s rodiči a seznámit se s prostředím a učitelkami. Dále probíhá adaptace postupně a dle potřeby dítěte.
- Co upřednostňujete při práci s dětmi? Kolektivní činnost nebo individuální přístup?
Individuální přístup k dítěti je základem naší práce, ale je důležité prolínání kolektivní práce s individuálním přístupem (rozvíjení samostatnosti, sebevědomí, vzdělání…).
- Mají učitelky ve vaší MŠ odpovídající vzdělání?
V MŠ mají pí učitelky odpovídající vzdělání, pouze jedna pí učitelka nemá SPgŠ, ale dochází pouze na odpolední směny.
- Co děláte pro kulturní vyžití dětí?
V MŠ je 1-2 krát do měsíce divadelní představení (herci, zpěváci, kouzelníci…), dále výlety po českých památkách, zajímavostech, návštěvy pražských divadélek, vánoční a velikonoční den, karneval….
- Jak probíhá tělesná výchova?
Během celého dne ve třídě i v tělocvičně a při pobytu venku (tělovýchovné chvilky, pohybové hry, zdravotní cviky, závodivé hry).
- Jaké kroužky dětem nabízíte?
Pro předškolní děti - výuka AJ, předplavecká výuka.
- Pořádá školka jednodenní či vícedenní výlety? Pro jak staré děti?
Ano, pro všechny děti jednodenní výlety, pro předškolní děti pobyt v přírodě na 6 dní. Pořádáme i výlety do Klánovic vlakem a zpět pěšky lesem, předškolní děti jezdí do Klánovic na kolech.
- Setkávají se rodiče a děti na akcích pořádaných školkou?
Pro rodiče s dětmi pořádáme akce jako Zamykání zahrady, Bludičkový rej, tvořivé dílny, rozloučení s předškoláky, oslava Dne dětí nebo vánoční posezení.
- Spolupracuje školka s rodiči? A jak?
Individuálně s rodiči, prostřednictvím třídních schůzek.
- Jakými zásadami se řídí stravování vaší kuchyně?
Zásady správné a zdravé výživy pro děti předškolního věku. Důraz je kladen na pitný režim během celého dne, během dopoledne mají děti možnost zeleniny či ovoce.
- Jak řešíte problém dětí, které odmítají ve školce jídlo?
Po dohodě s rodiči děti do jídla nenutíme, ale snažíme se jim v jejich potřebách vyhovět. Pomáhá nám vhodná motivace, paní kuchařky a příklad kolektivu.
- Máte tak zvanou nespací třídu, nebo musí všechny děti, které neodchází po obědě domů, povinně po obědě na lůžko?
"Nespací třídu" máme. Záleží na dohodě s rodiči a na potřebách dítěte. Do "nespací třídy" dochází děti z předškolního oddělení. U mladších dětí preferujeme z psychohygienických důvodů odpolední odpočinek.
- Proč by měli rodiče nechat zapsat děti právě k vám?
Nabízíme dětem i rodičům kvalifikovaný přístup a bohaté zkušenosti. Děti zde mají mimořádné podmínky pro pohybové aktivity, velkou předností je tělocvična. Jedna pí učitelka také spolupracuje s Asociací pomáhající s autismem ( má sestavený individuální výchovně-vzdělávací plán, dle kterého s dítětem pracuje).
Za odpovědi na otázky děkuji paní ředitelce Šárce Trojánkové.

Ivana Prchalová
MŠ Pražská
- Které děti jsou v případě většího zájmu, než dovoluje kapacita školky, při zápisu upřednostňovány?
Děti jsou vybírány dle kritérií - viz Zápis dětí do MŠ - v Životě Úval (www.msuvaly.wz.cz)
- Kolik dětí navštěvuje školku a kolik jich je v jedné třídě?
Kapacita je 40 dětí. Máme 2 třídy po 20 dětech. Tato kapacita nesmí být překročena.
- Jak probíhá u dětí zvykání na školku?
Adaptace nových dětí na nové prostředí je pozvolná - dítě navštěvuje první týden jen 2 hodiny dopoledne, rodič může být s dítětem dle svého přání v MŠ, následuje postupné přivykání dle individuálních potřeb dítěte. Učitelky respektují potřeby a přání dětí, děti si mohou do MŠ nosit svoji oblíbenou hračku, každý den při příchodu s dítětem individuálně pohovoří. Sourozenci mohou být podle přání rodičů v jedné třídě nebo se mohou vzájemně navštěvovat.
- Co upřednostňujete při práci s dětmi? Kolektivní činnost nebo individuální přístup?
Individuální přístup je samozřejmostí, ale do našeho programu zařazujeme mnoho kolektivních činností.
- Mají učitelky v MŠ odpovídající vzdělání?
V MŠ pracují 3 kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí. Jedna učitelka je nekvalifikovaná. Pracuje na zkrácený úvazek, má praxi s dětmi. Dlouhodobě se účastní s naší MŠ školy v přírodě. Navštěvuje vzdělávací akce pedagogických pracovníků.
- Co děláte pro kulturní vyžití dětí?
Každý měsíc máme pro děti divadelní představení v MŠ, účastníme se na výtvarných výstavách, které pořádá MDDM. Naše škola je zapojena do projektu "Regionem po spirále času". Spolupracujeme s LŠU Čelákovice (vánoční koncert dětí). V červnu navštěvujeme divadelní představení v přírodním divadle na Vyšehradě. Děti se podílejí svými výtvory na výzdobě naší školy.
- Jak probíhá tělesná výchova?
Tělovýchovné chvilky a pohybové hry provádíme v průběhu celého dne. Jednou týdně máme " velké cvičení" ( předškolní děti ve cvičebních úborech) v naší tělocvičně. Při pěkném počasí využíváme prostory naší zahrady, která je dobře vybavena různými zahradními hračkami. Naše školní zahrada bezprostředně navazuje na okolní les a umožňuje tak dětem rozmanité pohybové a další aktivity v každém ročním období.
- Jaké kroužky dětem nabízíte?
Dětem nabízíme možnost výuky anglického jazyka. V jarních měsících zahajujeme předplavecký kurz v bazénu Čelákovice. Kroužky jsou pro děti pouze doplňkem předškolního vzdělávání, protože náš Školní vzdělávací program je velmi pestrý a zajišťuje dětem různorodou vzdělávací nabídku a nám umožňuje reagovat na zájmy a možnosti dětí. Kromě toho je široká nabídka kroužků pro děti v MDDM a Mamutu (studio Inspiro).
- Pořádá školka jednodenní či vícedenní výlety? Pro jak staré děti?
Na podzim se všemi dětmi pravidelně navštěvujeme ZOO v Praze. Pořádáme pro děti týdenní ozdravný pobyt na horách. V jarním období vyrážíme na pěší výlet do Klánovického lesa. Děti předškolního věku se účastní na kolech. V květnu pořádáme celodenní výlet pro všechny děti (hrady, zámky blízkého okolí a jiné).
- Setkávají se rodiče a děti na akcích pořádaných školkou?
Rodiče se zúčastňují předvánočního posezení, kde zhlédnou vystoupení svých dětí. Vytvářejí s dětmi vánoční výrobky (svícny, řetězy, zdobení perníčků aj.). Pro rodiče a děti je připraveno malé pohoštění. Dále se zúčastňují při stanování předškolních dětí na zahradě (stavba stanů) a při rozloučení předškolních dětí (soutěže rodičů a dětí).
- Spolupracuje školka s rodiči?
Rodiče pomáhají při výrobě karnevalových masek, podzimníčků - výstava prací. Mohou denně hovořit s učitelkou o rozvoji svého dítěte. MŠ nabízí porady v oblasti logopedie, zapůjčuje odbornou literaturu a mohou pro své děti několikrát za rok za- koupit dětskou literaturu. Učitelky dokumentují činnosti a různé akce dětí v průběhu celého školního roku pro rodiče.
- Jakými zásadami se řídí stravování vaší kuchyně?
Strava v MŠ je plnohodnotná, pestrá skladba jídelníčku s nejnovějšími poznatky zdravé výživy. Dětem je zajištěn dostatečný přísun ovoce, zeleniny, jogurtů, mléčných výrobků a celozrnných produktů. Dále je zajištěn pitný režim, obzvláště pak v letních měsících.
Týdenní jídelníček je k nahlédnutí na informativní nástěnce. Při hygienické kontrole, která proběhla v únoru 2007, nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
- Jak řešíte problém dětí, které odmítají ve školce jídlo?
Děti do jídla nenutíme, ale nabízíme ochutnání a tím si postupně děti zvykají na zcela nové potraviny.
- Máte tak zvanou nespací třídu, nebo musí všechny děti, které neodchází po obědě domů, povinně po obědě na lůžko?
Tak zvanou "nespací třídu" z provozních důvodů nemáme. Ale přesto se snažíme respektovat individuální potřeby odpočinku dětí. Podle pediatrů krátký odpočinek po obědě na lůžku s poslechem pohádky všem dětem prospívá. Nespící děti si mohou prohlížet dětské časopisy, knihy a vstávají dříve (prostírají svačinu ostatním dětem). Ty, které mají větší potřebu spánku, necháváme "dospat" déle. V letních měsících je odpolední odpočinek zkrácen. Po svačině děti odcházejí na zahradu a věnují se dětským hrám.
- Proč by měli rodiče nechat zapsat děti právě k vám?
Předškolní věk je rozhodujícím obdobím života dítěte. Naší snahou je, aby toto období děti prožily zdravě a radostně a zároveň byly připraveny do života.
Za odpovědi na otázky děkuji paní ředitelce Jaroslavě Hejnicové
Ivana Prchalová

 

Děkujeme dětem ze Základní školy a Praktické školy Úvaly pod vedením pí učitelek J. Kubešové, L. Holubové, A. Doskočilové a M. Vadimské za jarní úklid naší školní zahrady.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly Pražská 525

 

Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři, na duben jsme připravili širokou nabídku různých pořadů. Doufám, že si z nich vyberete. Chtěla bych vás upozornit na "ČARODĚJNICE", které letos budou trochu jiné. Zajistili jsme country kapelu Kolegové (bude hrát až do 23 hodin), občerstvení, stoly a lavice. Můžete si zatančit a užít si večer spolu se svými dětmi či přáteli. Doufám, že naší nabídky využijete. Děti opět dostanou buřtíky a pitíčko zdarma. Počasí jsme u svatého Petra objednali, snad nás vyslyší.
Chtěla bych vás ještě upozornit na dva kulturní pořady v květnu.
11. 5. bude v MDDM výstava POHLED DO SKICÁKU malířky a básnířky MARIE TEFROVÉ, s jejíž básnickou tvorbou se můžete seznámit v tomto vydání Života Úval na str. 12. V pořadu vystoupí sólistka Národního divadla Eliška Weisová a doc. HAMU Katarina Bachmannnová. Výstavu bude instalovat Ing. arch. Jana Tilšerová.
19. 5. připravujeme od 19 hodin v sále DPS pořad POETICKÉ ZASTAVENÍ ANEB MILOSTNÁ LYRIKA V PROMĚNÁCH ČASU, na kterém zazní poezie ZBYŇKY ŠOLCOVÉ a skladby Vivaldiho, Handela, K. Saint-Saent, Debussyho v podání souboru MUSICA DOLCE VITA.
Krásné jaro vám přeje

Jana Pospíšilová

detail

Foto: Malířka a básnířka Marie Tefrová

 

Galerie MDDM Úvaly, V. Nováka 372
Vás srdečně zve
2. dubna 2007 v 18 hodin na vernisáž
JARNÍ VÝSTAVY
prezentující práce dětí z výtvarných a keramických kroužků MDDM
detail
 


MDDM Úvaly pořádá pro děti
Košíkářský kurz
ve středu 3. dubna v MDDM Úvaly
pro děti od 14.30 do 17.30 hodin.
Lektorka Alena Borovičková
detail
 


detail Velikonoce v MDDM
Zdobení vajíček s Lídou Benešovou
Veselé obrázky s Bárou Opelkovou
Ve čtvrtek 5. 4. 2007 od 9.00 do 12.00 hodin.
 


detail
Duben
v tanečním oddělení MDDM Úvaly
7. 4. SOUTĚŽ FORMACÍ
Kongresové centrum Praha
8. 4. MISTROVSTVÍ ČR EB
Hradec Králové
 


Šachový klub MDDM Úvaly
pořádá v sobotu 14. dubna 2006 v MDDM
od 9 hodin maximálně pro 12 startujících
ŠACHOVÝ MEMORIÁL JAROSLAVA NOVOTNÉHO
IV. ročník
Svačinu, přezůvky a hlavně dobrou náladu nezapomeňte doma.
Za pořadatele vás zvou
Jana Pospíšilová a Petr Nováček.
detail
 


detail Městský dům dětí a mládeže
uvádí 18. dubna 2007 v 18 hodin
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JANA ZACHA
 


Městský dům dětí a mládeže a kulturní komise města Úvaly zvou malé i velké 30. 4. LP 2007
na ČARODĚJNICE s country kapelou KOLEGOVÉ
Průvod čarodějnic odchází od MDDM v 17.30 hodin na hřiště pod sokolovnou, kde vás čekají taškařice mnohé, občerstvení všeho druhu, děti dostanou buřtíky.
Zveme malé i velké, kapela bude hrát do 23 hodin.
 


Městský dům dětí a mládeže Úvaly
V. Nováka 372, 250 82 Úvaly
tel. 281 981 934
oddělení turistiky připravuje na duben
3. 4. návštěvu kina v Českém Brodě - ŠARLOTINA PAVUČINA
14. 4. POCHOD BRDSKÁ STEZKA
21. 4. POCHOD PUTOVÁNÍ - ZA DRAKEM
28. 4. ÚČAST NA ÚVALSKÉM BĚHU
BLIŽŠÍ INFORMACE OLGA PROCHÁZKOVÁ
detail
 


Ohlédnutí za výstavou

Slečna Lucie Tučková připravila Úvalům malý skvost, výstavu spojenou s programem v sále domu dětí, kde i moderovala rozhovor s fotografem panem Danielem Reynkem, což nebylo vzhledem k jeho skromnosti lehké.
Grafika a básně otce Bohuslava Reynka působily svou hloubkou, zvláště v přednesu paní režisérky Hany Kofránkové.
Představena byla i matka pana Daniela, rodilá Francouzka, která nám zanechala vzkaz z doby válečné svou básnickou prózou, kde opěvuje šálek kávy, za války velmi vzácného nápoje. Během přednesu voněla sálem mletá káva, vysypaná na talířku, kterou si přinesla paní režisérka, aby vyvolala patřičnou atmosféru, což se jí také podařilo.
Přítomný pan Daniel vystavoval poezii v podobě fotografií. Obrazy sestavuje ze dvou i více diapozitivů vrstvených na sobě. Výběrem motivů umocňuje výsledný dojem barevných křehkých snů.
On také vytiskl suché jehly svého zesnulého otce a mistrovsky zachoval jejich měkkost a hloubku.
Také klavírní improvizace pana Karla Vepřeka plně zapadla do kaskády nádherných dojmů. Večer neměl chybu.
Dík patří paní Janě Pospíšilové, bez které by k těmto kulturním událostem nedošlo. Kdo nepřišel, ten se ošidil.

Miloslava Kaňková

detail detail detail

Foto: Lucie Tučková a Daniel Reynek
Foto: D. Reynek, K. Vepřek a manželé Tučkovi
Foto: Paní režisérka Hana Kofránková

 
 

S P O L K Y

detail Setkání účastníků
"Anglického Klubu Úvaly"
se bude konat v sobotu 7. dubna od 10:00 do 12:00 hodin.
Sejdeme se v SOKOLOVNĚ na náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech.
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
.....Hry, zábava a dobrá nálada.....

detail detail
 


"Hon na vajíčka"
pro děti i rodiče (od 12:00 do 14:00 hodin)
Hned po skončení programu v sokolovně se přesuneme do parku Josefa Nachlingera (ulice Pražská a Švermova), kde podle amerického zvyku budeme pořádat "Hon na vajíčka" (tj. děti budou hledat vajíčka schovaná v parku).
Rodiče jsou vítáni. Oběd si přineste s sebou, naobědváme se společně v parku.
Nezapomeňte si košík na vajíčka.
Pro podrobnější informace můžete volat - 608 243 788, John Mullen.
Těšíme se na vás.
 


Sbírková akce Kuře 2007!
V sobotu 7.4. od 9 do 11 hodin
na náměstí Arnošta z Pardubic
budou skauti z Úval vybírat do kasiček
s logem kuřátka dobrovolné finanční příspěvky pro sbírku Pomozte dětem!.
Koupí výrobků dětí ze skautské organizace přispějete na provoz, rozvoj a propagaci projektu Pomozte dětem! spojeného se stejnojmennou dlouhodobou celonárodní sbírkou, kterou organizuje společně Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.
 


U vody začalo jaro

Po zimní přestávce se opět rozjíždí činnost kroužku mladých rybářů v místní organizaci ČRS Úvaly. Zahájení pravidelných schůzek bude 10. 4. 2007 (úterý) a pak každých 14 dní, tj. 23. 4., 7.5., 21.5., v 16.00 hodin v klubovně MO.
V měsíci červnu bude realizován opět zájezd na některý revír ČRS. Podmínkou účasti je absolvování alespoň poloviny výše uvedených schůzek.
Tradiční podzimní závody mládeže na FABRÁKU se pravděpodobně uskuteční tak jako závody seniorů na některém chovném rybníků MO už v měsíci září.
Důvodem je vyloučení vlivu chladného počasí na průběh soutěže.

vedoucí mládeže MO, Milan Turan

detail detail

Foto: Loňský zájezd dětí z rybářského kroužku na Sázavu

 

Lednová výstava drobného hospodářského zvířectva

Dne 20. - 21. ledna 2007 se uskutečnila již 46. zimní výstava králíků, holubů a drůbeže spojená s okresní soutěží holubů. Návštěvníci mohli opět zhlédnout širokou škálu plemen a barevných rázů vystavených zvířat.
Největší raritou mezi vystavenými králíky bezesporu byly kolekce Angor bílých a černých. Toto plemeno zažívá nyní jistou regeneraci poté, kdy po roce 1989 z důvodu nezájmu o králičí vlnu jeho stavy výrazně poklesly. Další zajímavostí byla kolekce Saténových zaječích králíků a jak už název napovídá, toto plemeno si ve kvalitě srsti nezadá s kvalitou látky stejného názvu.
Sekce holubů byla dobře zastoupena díky okresní soutěži, které se každoročně účastní několik organizací okresu Praha-východ. I zde bylo možno vidět zajímavá plemena, např. Anglický parukář, Kudrnáč žlutý, Český bublák, Anglický kariér a další.
Z voliér hrabavé drůbeže byly nejzajímavějšími exponáty Araukana, Zdrobnělá holokrčka, Bieleflerka a z vodní drůbeže kachna Indický běžec, která vyniká svou vzpřímenou postavou připomínající tučňáka.
Nejlepší zvířata výstavy byla oceněna Poháry města Úval a nejlepší zvířata mladých chovatelů byla oceněna Poháry mladých chovatelů (MCH). Tyto ceny předal starosta města MUDr. Štastný v neděli dopoledne, shodou okolností pouze úvalským chovatelům (nejlepší králík - Vídeňský modrý, Jitka Kotusová; nejlepší holub - Americký king bílý, Ing. Jaroslav Poděbradský; nejlepší drůbež - Landenská husa, Ladislav Rezek; Pohár MCH za králíka - kol. Českých červených, Kristýna Kotusová; Pohár MCH za drůbež - Hedvábnička bílá, Kristýna Kotusová).
V okresní soutěži holubů (soutěží vždy 5 pětičlenných kolekcí za organizaci) získala ZO Úvaly 2. místo se 2 330 body. V loňském roce zvítězila se 2 341 body. Tento bodový zisk stačil i letošnímu vítězi ZO Kamenice.
V soutěži 4-členných kolekcí králíků získal př. Karel Vorlíček 2. místo za kolekci Castorexů.
Velký dík patří dětem ze Speciální školy v Úvalech a jejich učitelce pí Kubešové, které se pravidelně účastní pátečního posuzování a pomáhají se zapisováním a nošením zvířat.
Děkujeme také městu Úvaly za sponzorský dar v podobě Pohárů města Úval, které jsou každoroční ozdobou výstavy, a starostovi města za jejich předání.
Těšíme se na setkání s vámi v příštím roce 6. - 7. ledna 2008.

za ZO ČSCH Úvaly Ing. Petra Pajasová

detail detail detail

foto: Starosta města MUDr. Šťastný předává Pohár města Úval za nejlepší drůbež př. Ladislavu Rezkovi
foto: Angora černá
foto: Starosta města MUDr. Šťastný předává Pohár MCH Kristýně Kotusové

 

Četnost lednových výjezdů se neopakovala

Po nezvykle klidném únoru a počátku následujícího měsíce byla výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů přivolána k zásahu až v úterý 13. března. V 17.50 h nám byla oznámena dopravní nehoda ve Škvorecké ulici nedaleko od křižovatky se státní silnicí ve směru na Škvorec. V době našeho příjezdu už místo nehody zajišťovala jednotka hasičského záchranného sboru z Českého Brodu. Řidička osobního automobilu Škoda Fabia vyjíždějící z ulice Ruská nedala přednost projíždějícímu motocyklu. Nehoda však nebyla nikterak vážná a obešla se bez zranění účastníků. Automobil měl po nárazu poškozený blatník a zpětné zrcátko a motocykl pokřivené vidlice. Jelikož nebylo profesionálního zásahu třeba, jednotka pouze vyčkala příjezdu Policie ČR a poté se odebrala zpět na základnu.

SDH Úvaly

 

Obec baráčnická
J. A. Komenského v Úvalech společně s CK LIDO Český Brod pořádá následující zájezdy

1) Slovensko - termální lázně Bešeňová - rozhraní Malé a Velké Fatry, kdykoliv 4 dny.
Cena 4 400,-Kč - ubytování, polopenze - doprava z místa bydliště

2) Holandsko - květiny 84 ha - Ekwisen - skanzen - dřevákárna - sýrárna - Amsterdam - projížďka lodí - odjezd 12. 4. nebo 26. 4. od čtvrtka do neděle
Cena 5 100,- Kč
Doprava, ubytování se snídaní.
Možnost také na týden. Projet Holandsko lodí, ubytování ve 2 lůžkových kajutách. Cesta - polopenze cca 12 000,- Kč
Od 21. 4. do 27.4.

3) Liberec - 22. 4. (neděle) - botanická a zoologická zahrada - aquacentrum a zámek dle dohody
Cena 300,- Kč

4) Švýcarsko - 3 denní zájezd od 17. do 25. 5. Bodensee - Kostnice - vodopády na Rýnu - Curych - Luzern - Interlaken -Matterhorn - Mont Blanc
Doprava z místa bydliště.
Cena 5 900,- Kč
Doprava, ubytování a snídaně.

5) Chorvatsko - Makarská riviéra - Zaosrog. Kdykoliv na týden.
Cena 5 380,- Kč
Doprava 2 800,-Kč
Možnost na 10, ev. 14 dní.

6) Lázeňský okruh - Kar. Vary - Mariánské Lázně - Cheb - Fr. Lázně
Sobota 2. 6. 7.00 h - Úvaly.
Cena 460,- Kč

7) Slovensko - Vysoké Tatry - Ždiar - večer koupání - Vrbov - Bešeňová -Poprad. Pieniny - Malá Fatra.
Cena 2 900 - Kč
Doprava a ubytování. Od 29. 7. do 4. 8.

Bližší informace soused Vrána Jiří,
tel. 739 944 942, 732 553 776.
Prospekty k nahlédnutí v baráčnické skříňce u nádraží.
Přihlášky do konce dubna.
 

 

S P O R T

Začala jarní fotbalová sezóna

Vážení sportovní přátelé, tak jsme se konečně dočkali. Doba zimní přípravy končí a nám začíná jarní fotbalová sezóna.
Od 10. března se naplno rozeběhly soutěže dospělých, od 7. dubna soutěže mládeže.
"A" mužstvo vstoupilo do soutěže z páté příčky, ale pouze s pětibodovým náskokem na příčky sestupové. V zimní přípravě došlo k minimálním změnám a základní kádr byl udržen pohromadě. Mužstvo se zúčastnilo zimního turnaje Meteoru VIII., kde obsadilo 13. místo. Věřím, že "A" mužstvo zhodnotí těžkou zimní přípravu a na konci soutěže skončí v horní polovině tabulky. "B" mužstvo do soutěže vstupuje se stejným kádrem a s cílem vylepšit stávající postavení v tabulce. Starší žáci se pohybují v popředí tabulky okresního přeboru. Mladší žáci, kteří hrají svou soutěž první rok, sbírají teprve zkušenost a velkým úspěchem bude skončit do 10. místa. Přípravky trénovaly celou zimu a zúčastňovaly se halových turnajů. Starší přípravka by měla jít oproti podzimu na vyšší příčky. Mladší přípravka bude hrát na jaře své první utkání a do soutěže vstoupí až na podzim.
V lednu jsme pořádali tradiční ples fotbalistů. Společensky chceme ples ještě vylepšit a příští rok na plese vyhlásit vítěze anket o nejlepšího fotbalistu všech věkových kategorií. Anketa by se měla rozeběhnout od dubna na našich internetových stránkách. Karneval měl opět vynikající úroveň a v sále bylo přítomno 197 účastníků v masce. V hromadných maskách vyhrála skupina Cirkus Krucký, v jednotlivcích Sprcha a kohoutek. Rozdáno bylo 70 cen v celkové hodnotě 20 000,- Kč. Kompletní fotogalerie z karnevalu od pana Kurucze je k vidění na www.ouvaly.cz, částečně na www.skuvaly.cz. Také bych chtěl poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří nám přispěli do tomboly jak na ples, tak na karneval. Vážení sportovní přátelé, věřím, že si opět najdete cestu na náš útulný fotbalový stadionek a v hojném počtu poženete naše mužstvo za postupem.

VV SK Úvaly

 

FC JESENICE - SK ÚVALY
3 : 0 (2:0)

V prvním jarním utkání krajského přeboru mělo za soupeře naše mužstvo celek FC Jesenice. O osudu utkání rozhodla první čtvrthodinka, ve které nám soupeř vstřelil dvě branky. Jako první se do velice dobré šance dostal již v páté minutě Michal Kaucký, ale bohužel jeho střela trefila jenom náruč domácího brankáře. Domácí poté byli aktivnější, a tak se po zásluze v šesté minutě dostali do vedení, když dokázali využít nedůslednosti celé naší obrany. O několik minut později se stav utkání měnil podruhé. To se za půlící čarou zmocnil míče domácí hráč a po průniku mezi dvěma obránci vystřelil za záda našeho gólmana Radka Havla. Poté se začal hrát nezáživný fotbal, který se odehrával většinou uprostřed hřiště. Domácí nás i nadále nepouštěli do žádných nebezpečných akcí a stále si svoji bojovností udržovali mírnou převahu.
Ve druhé části utkání byl obraz hry nadále stejný. Sice jsme hru vyrovnali, ale Jesenice se snažila svůj dvoubrankový náskok pojistit, ale i jim chyběla přesnost. Několik slibných příležitostí si vypracovali i naši hráči, ale ani v jednom případě se nám skórovat nepodařilo. Ve třech velice nadějných příležitostech nás zastavil praporek pomezního rozhodčího, a tak gólový účet zápasu uzavřel domácí hráč v 73. minutě třetí brankou. V poslední desetiminutovce jsme měli ještě tři dobré brankové příležitosti, ale ani Michalu Kauckému, ani Martinu Šindelářovi se skórovat nepodařilo. Ve dvou případech je velice dobře vychytal domácí gólman.
Bohužel nasazení a přístup našeho mužstva neodpovídaly mistrovskému zápasu krajského přeboru a několik hráčů bylo myšlenkami asi jinde než na hřišti! Důkazem toho je několik zbytečných žlutých karet za debaty s rozhodčím. O to je to smutnější, protože soupeř nepředváděl žádný super fotbal, ale úvalští hráči se porazili víceméně sami.
 


SK ÚVALY - SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ
3 : 2 (0:2)

V 17. kole krajského přeboru hostily Úvaly Sokol Nové Strašecí, kterému před zápasem patřila lichotivá třetí příčka v tabulce.
Úvod zápasu se odehrával většinou ve středu pole, ani jednomu mužstvu se vinou nepřesností nedařilo dostat blíže k pokutovému území. V 10. minutě však v rozehrávce chyboval Robert Kubín, napadající soupeř ho připravil o balón a následnou pěknou a rychlou akci zakončila až přesná hlavička hostujícího Kudely do sítě Martina Vacka, nové posily z Viktorie Žižkov - 0:1. Úvaly se snažily odpovědět, ale ve 20. minutě přišla další pohroma. Na půlce hřiště si nešťastně šlápl na míč Rosťa Vojtěch, následovala opět rychlá akce hostí a po špatném vyběhnutí brankáře Martina Vacka i další gól Kudely do opuštěné branky - 0:2. Od této chvíle byl sice míč výhradně na domácích kopačkách, avšak zcela chyběla finální fáze. V šanci se tak ocitl jen Michal Kaucký, ale obránce hostí stačil v poslední chvíli jeho pokus zblokovat. Naopak mohlo znovu udeřit na druhé straně, když na Martina Vacka postupoval unikající hostující útočník, ale i tentokrát byl rychlejší obránce. První půle tak skončila nelichotivým výsledkem 0:2, na druhou stranu výkon Úval nebyl až tak špatný a v zápase měl vzestupnou tendenci, ale stále bylo hlavně ve finální fázi hodně nepřesností.
Druhá půle patřila opět domácím, hosté však pozorně bránili a snažili se využít každou šanci na rychlý brejk. Hned v úvodu pálil hezky, ale vedle Václav Novák. Úvalským hráčům se proti prvnímu poločasu časem přece jen podařilo zpřesnit a zrychlit hru a v 62. minutě i šťastně snížit po přímém kopu Rosti Vojtěcha - 1:2. Dalších šancí na vyrovnání však mnoho nebylo, obrana hostí pracovala spolehlivě a naopak na druhé straně vynikl Martin Vacek, který zlikvidoval několik slibných akcí soupeře. V 87. minutě přišla přesná přihrávka na ve vápně zcela osamoceného Pavla Korbeláře, který přesnou střelou k tyči vyrovnal na 2:2. To však ještě nebylo vše, o dvě minuty později málem opět Pavel Korbelář zužitkoval centr před bránu, brankář hostí jej ale v souboji zřejmě fauloval, nicméně akce pokračovala dál a následnou zpětnou přihrávku před branku využil Tomáš Matějka - 3:2. Hosté v závěru neunesli obrat v zápase a jeden z jejich hráčů nevybíravě se- střelil střídajícího Olega Tkachuga, za což si ovšem vysloužil "jen" žlutou kartu.
Úvaly tak v tomto zápase dokázaly otočit nepříznivý vývoj a třemi góly ve druhém poločase získat důležité tři body do tabulky. Všem hráčům patří dík za předvedený výkon a krásné góly.
 


SK Úvaly, Guth-Jarkovského 698, Úvaly
www.skuvaly.cz
SK ÚVALY POŘÁDÁ
NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ
25. DUBNA 2007 od 17.00 hodin se koná na hřišti v Pařezině nábor mladých fotbalistů, ročník narození 1995 - 2000.
S sebou vezměte sportovní obuv a oděv.
Bližší informace u pana Václava Kopače
tel. 602 970 098.
www.skuvaly.cz
INTERNETOVÉ STRÁNKY
- AKTUALITY, TABULKY, SDĚLENÍ, ZPRÁVY, FOTOGALERIE, MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA ŽIVOT KLUBU V DISKUZI
VELKÁ ANKETA
O FOTBALISTU ROKU 2007 VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ !!!!!
 


SK ÚVALY oddíl kopané - rozpis zápasů jaro 2007 muži
FOTO - Tabulka je v souboru: Rozpis zápasů 2007.xls v podkladech
 


I. čarodějnický běh
28.4.2007
Start v 9:30 h před ZŠ Úvaly
Všichni účastníci, kteří doběhnou do cíle, dostanou občerstvení zdarma.
Pro vítěze jaždé kategorie je připraven diplom, medaile a poukázka na občerstvení v Pizzerii Trincea v hodnotě 150,- Kč.
Kategorie od předškolních dětí až po seniory.
Přijďte změřit své sportovní síly!
Startovné 10,- Kč
detail
 


Nohejbal a Úvaly

Po poradě výkonného výboru svazu nohejbalu byla stanovena termínová listina KS mužů pro rok 2007. V této soutěži je pro tento rok 8 mužstev, a to: Mn. Hradiště, Osnice, Dobříš, Stratov, Přišimasy, Komárov, Vavřinec a Úvaly. Zahájení bylo stanoveno na 21. dubna a ukončení je 15. září. Všechny zápasy jak doma, tak i venku začínají v 9:00 hodin a hrají se do získaného vítězného šestého bodu.
Systém zápasu je dle pravidel a začínají: první dvojka, druhá dvojka, první trojka, druhá trojka, vložená dvojka, singl a v případě, že není rozhodnuto o vítězi, opakují se trojky a dvojky v opačném pořadí až do získání buď šestého bodu nebo se soupeři rozejdou nerozhodným výsledkem 5:5. Za vítězství jsou do tabulky připsány 2 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Po ukončení sezóny první družstvo v tabulce postupuje do vyšší třídy a poslední družstvo sestupuje do okresního přeboru.
Hrací dny úvalského týmu:
21. dubna Stratov - Úvaly
28. dubna Mn.Hradiště -Úvaly
5. května Úvaly - Vavřinec
12. května Komárov -Úvaly
19. května Úvaly- Přišimasy
26. května Osnice-Úvaly
2. června Úvaly-Dobříš
Toto je přesně polovina zápasů, které čeká družstvo z Úval v jarní části KS.
A nyní něco o družstvu. Tým se skládá z devíti hráčů a každý jednotlivec má funkci buď nahrávače, polaře nebo smečaře. Na soupisce úvalského týmu jsou hráči jak z Úval, tak i z okolních vesnic. Tady jsou jejich jména a příslušné nohejbalové funkce:
Pavel Polák - smečař (Úvaly)
Miroslav Skalák - smečař (Říčany)
Jan Čermák ml. - smečař (Škvorec)
Jan Čermák st. - smečař (Škvorec)
Milan Starec - smečař (Kostelec nad Č.lesy)
Jan Kloss - nahrávač - polař (Úvaly)
Jan Petrák - nahrávač - polař (Praha 4)
Milan Havel - nahrávač - polař (Škvorec)
Zbyněk Keřka - nahrávač - polař (Čelákovice)
Miroslav Čermák - nahrávač - polař (Škvorec)
To je dnes asi vše, co bych vám chtěl o tomto sportu a hráčích úvalského nohejbalového týmu říci. V příštím čísle Života Úval vás budu informovat o druhé polovině hracích dnů a přineseme další nohejbalové události.
Velice se těšíme na vaši přízeň a podporu.

Pavel Polák

 

Házená - jaro 2007

Muži Úval vstoupí jako obhájci prvenství do druhé poloviny soutěže v Kolíně 1. dubna, domácím fanouškům se představí až v neděli 22. dubna od 17.00 na hřišti pod sokolovnou.

Úvalské žactvo:
Mladší žáci zahájí jarní nadstavbovou část soubojem o 1. - 5. místo turnajem na Dukle Praha 1. dubna, domácí turnaj proběhne až v sobotu 26. května.
Mini žáci svůj domácí turnaj odehrají v sobotu 22. dubna.
Zveme všechny příznivce úvalské házené, která v letošním roce slaví 80 let svého trvání, na hřiště pod sokolovnu.

Jiří Dráb, Richard Saidl

Rozpis zápasů SR ligy
Datum ... Čas
Ne 1. 4. 10.30 HC Kolín - Sokol Úvaly
Ne 15. 4. 10.30 Sparta Kutná Hora - Sokol Úvaly
Ne 22. 4. 17.00 Sokol Úvaly - Spartak Příbram
So 28. 4. 17.30 TJ JM Chodov - Sokol Úvaly
Út 1. 5. 17.00 Sokol Úvaly - HK Aritma Praha
Ne 6. 5. bude upřesněno Sokol Libčice n. Vlt. - Sokol Úvaly
Út 8. 5. 17.00 Wendy Mělník - Sokol Úvaly
Ne 13. 5. 17.00 Sokol Úvaly - TJ Bělá p. Bezd. "B"
Ne 20. 5. 18.00 AŠ Ml. Boleslav - Sokol Úvaly
Pá 1. 6. 19.00 Sokol Úvaly - Sokol Vršovice
 


Z historie hokeje v Úvalech
(dokončení z minulého čísla)

Dalším velkým pokrokem bylo oblečení mužstva. K velkému utkání s místním rivalem Sokolem nastoupilo naše mužstvo ve žlutých kalhotkách, červených punčochách s bílými pruhy a v modrých miltonech. Ty zapůjčili footbalisté. Prohráli jsme sice 5 : 0, ale netratili jsme chuti. Trenujeme a hrajeme vesele dále, my i Sokolové. Nová mužná hra nás sbližuje, ale každý odbor bojuje na svou pěst, každý má své výhody. Sokolové mají dobré jednotlivce, my máme hřiště. Na každé straně je nás však málo. Proč bychom nemohli spojit své síly a bojovat společně za slávu našeho městečka? A tak skutečně došlo ke sloučení ….
Na počátku r. 1933 se hlásíme již do Svazu kanadského hockeye a registrujeme prvních osm hráčů: Burzanovský Jan a Jos., Franěk, Dr. Horák, Mysliveček, Ing. Paule, Urban Jar. a Jiří. Dodatečně pak Elčkner, Kouba, Nykodým a Štamberský. Za řádného člena Svazu jsme přijati 6. II. 1933 a v příští zimě hrajeme již mistrovství ve II. třídě, kam jsme byli zařaděni. První "mistrák" v Řevnicích jsme vyhráli 3 : 2. Nato jsme prohráli s výborným I. ČLTK Štvanice 2 : 5, nerozhodně jsme hráli pak se STK Smíchov 0 : 0 a ostatní zápasy jsme vyhráli: LTC Uhřiněves 3 : 1, AFK Bohemians 5 : 1. Skončili jsme na druhém místě.
V příštích letech nám málo přeje počasí. Soutěže nejsou dohrávány, každý rok přináší nějakou změnu hracího řádu a tak zůstáváme stále ve II. třídě.
Až teprve zima 1936/1937 přináší změnu. Naše velmi dobré mužstvo jde od vítězství k vítězství a vyhrává ve své skupině, což znamená postup do vyšší třídy.
Rovněž i období 1938/1939 vytváří se pro nás příznivě, avšak poslední rozhodující zápas hráli jsme jen nerozhodně a horší poměr branek odsunul nás na druhé místo. Bylo po postupu.
Podle nového rozdělení mistrovství budeme pravděpodobně zařaděni do I. A třídy, což bude znamenat pro nás těžké, tvrdé a namáhavé, zato však hodnotné zápasy.
Nyní ještě několik slov o naší naději - dorostu. Dorostenci se představili veřejnosti po prvé na Zimním stadionu po hlavním zápase Amerika - ČSR v zápase s dorostem LTC Praha a prohráli 0 : 13. Celkem neměli dorostenci mnoho štěstí. Nepřízeň počasí a neustále změny v uspořádání soutěže nedovolily, aby naši mladí ukázali svou zdatnost.
Dnes, po osmiletém trvání, může se hockeyový odbor pochlubit 44 členy a 16 dorostenci. Doufáme, že za vedení dnešního předsedy Dr. Horáka, který zastává tento úřad již od roku 1933, a za panující výborné shody mezi členstvem, jdeme ve dvacátém roce trvání klubu vstříc krásné budoucnosti.

Josef Burzanovský, Josef Elčkner

(Ze sborníku 20 let S. K. Úvaly vydaného v roce 1939 při příležitosti výročí založení klubu - přetištěno v původním znění)

detail

foto: Hokejové družstvo dorostu v roce 1949

 

Jak to bylo s hokejem v Úvalech v dalších letech

Optimisticky laděný závěr předcházejícího článku, který byl napsán v roce 1939, by mohl vyvolat u čtenáře dojem, že následující roky budou pro rozvoj hokeje v Úvalech šťastným obdobím. Hokej přečkal období 2. světové války a následně po ní skutečně nastal slibný rozmach tohoto sportu v celé Československé republice, Úvaly nevyjímaje. V Úvalech však později začalo docházet k postupnému útlumu hokejového sportovního oddílu. O činnosti oddílu po roce 1939 se můžeme dočíst v knize Úvaly v průběhu staletí:
I ve čtyřicátých letech 20. století bylo největším nepřítelem úvalských hokejistů počasí. Soutěže byly rozlosovány s pevnými hracími termíny, ale málokdy byly dohrány do konce vzhledem k oblevě. Kolem roku 1943 byli aktivními hráči pánové Štramberský, Burzanovský Jan st., Lederer, Elčkner, Švanda, Landa, Mostecký, Fereš, Prokůpek, Bosák. Koncem válečného období posílil úvalské mužstvo, které v té době bojovalo o postup do středočeské divize, velmi dobrý brankář Jiří Hanzl, útočník Brejcha z Podolí a Miroslav Hochman, který se v Úvalech usadil natrvalo. V té době se vytvořil nejsilnější celek historie úvalského hokeje. Rok 1945 byl po sportovní stránce velmi úspěšný, protože ve velmi silné I. hokejové třídě mužstvo obsadilo 3. místo.
V roce 1948 a 1949 se také utvořilo velmi dobré dorostenecké družstvo, které úspěšně působilo v Praze a okolí. Z tohoto mladého kolektivu se dostal do vrcholového hokeje brankář Zdeněk Burzanovský, který později hájil barvy I. ČLTK Motorlet a Tankisty Praha.
Hokej na přelomu 50. a 60. let 20. stol. již nebyl tak úspěšný jako v letech předcházejících. Hokejisté sestoupili do II. třídy. Začaly se výrazně zlepšovat podmínky pro hokej ve větších městech a naopak nastal úpadek v menších místech, která byla odkázána výhradně na přírodní led. Přes potíže se zajišťováním kvalitního přírodního ledu se oddíl ledního hokeje snažil svoji činnost udržet. Po hráčské stránce o to usilovali: Josef Ouzký, Stanislav Adamec, Březina, Jan Burzanovský ml., Fiala, Jiří Hladík, Chaloupecký, Jaroš, Kadeřábek, Klepiš, Koutský, Kupr, Lízner, Markl, Mestek, Oliva, Pařízek, Václav Pilát, bratři Tourkové, Týbl, Manhart, Kohoutek, Forman a další.
Kolem roku 1960 a později se hokej v Úvalech již nehrál. Hřiště bylo využíváno jen pro rekreační bruslení veřejnosti. I to ale po několika letech zaniklo z důvodu nákladné údržby ledové plochy, včetně mantinelů. Na místě bývalého kluziště byl vybudován tréninkový tenisový kurt. V roce 2003 zde fotbalisté zahájili stavbu objektu nových šaten.
Úvalský hokej je už historií. Připomínají ho pouze staré fotografie hráčů, kteří hrdě nesli na svých dresech znak Úval a nápis SK ÚVALY HOCKEY.

Ing. Vladislav Procházka

 
 

H I S T O R I E

Arnošt z Pardubic - otisk slavného jména

V posledním Životě Úval byla na tomto místě otištěna vzpomínka na život velké osobnosti 14. století - prvního pražského arcibiskupa Arnošta II. z Pardubic (†1364). Kořeny tohoto rodu sahají k Úvalům i na Hradešín, a tak bude na místě, když si zde při příležitosti oslavy pravděpodobného jubilea 710 let (nebo 697 let?) od Arnoštova narození připomeneme jeho život, život jeho otce a vazby pánů z Pardubic ke zdejšímu regionu.
Bezmála 300 let panují mezi dějepisci známé různice a konfrontace týkající se pochybností o arcibiskupově rodišti. Jedni tvrdí, že se Arnošt narodil ve východních Čechách v městečku Hostinném, druzí se přiklánějí k někdejší tvrzi Hostyni (Hostínu) u Úval. O dalších možných rodištích ani nemluvě. Přihlédněme na dosud nejvěrohodnější zprávu životopisce Beneše Krabice z Weitmile. Ten ještě za života a krátce po smrti prvního arcibiskupa zaznamenal: "Fuit autem idem Arnestus nacione Boemus, Arnesti militis de Pardubicz filius alias de Hostyna prope Broda Boemicalem, vir longe stature, venusta facie, omni morum honestate decorus, mire paciencie" (1) - Týž Arnošt byl totiž národností Čech, syn rytíře Arnošta z Pardubic, jinak z Hostyně u Českého Brodu, muž vysoké postavy, sličné tváře, ozdobený veškerou ušlechtilostí mravů a nesmírně trpělivý. O vztahu pánů z Pardubic ke zdejší Hostyni se nás snaží přesvědčit i Bohuslav Balbín, jenž spojuje sídlo rodu s vesnicemi Chotouň a Úvaly: Villa Chotaun conciliari forsitan utraque sententia ab loci vicinitatem potest: Hostinna Arnesti Arx, Chotaun adsitus, ut suspicor, pagus & modo Hostinnam, modo Chotaun vulgus appellabat ejus Arcis rudera hodiéque penes Auwal spectantur." (2) Od té doby vyvstávají první otázky a zdlouhavé diskuze, zda Arnošt spatřil světlo světa tady nebo tam? Je jisté, že se nám skrze absenci dokladů na tuto otázku nikdy nepodaří bezpečně odpovědět, můžeme se jen dále domnívat, spekulovat a pronášet další možná.
Vydejme se tedy do minulosti a připomeňme si počátky Hostyně u Úval. Prvním majitelem zdejší tvrze a osady byl Arnošt I. z Hostyně (3), otec arcibiskupa Arnošta, jenž se před rokem 1320 připomíná jako hejtman v Kladsku. Od bratří Crha z Dubé a Hajmana z Náchodu směnil mezi léty 1327-1330 hrad Visemburk za Pardubice a již tehdy se píše po Hostyni: "Arnestus pater eorum de Hostina, dum ageretin humanis, castrum suum hereditarium dictum Weissemburg et bona ad ipsum pertinentia cum Cerhone de Duba et Haymano de Nachod pro bonis in Pardubicz permutavit" (4). Po směně Pardubic začínají členové rodu užívat přízviska "z Pardubic" a na veřejnosti se prezentují koňskou hlavou ve znaku. Arnošt držel Hostyni napůl se svým bratrem Jetřichem z Hostyně "Theodrici quondam de Hostyna cum ipsa villa Hostyna" (5), až mu ji nakonec přenechal. Roku 1332 Arnošt daroval se svou chotí Adličkou ves Pardubičky klášteru sv. Bartoloměje v Pardubicích, za což se mnichové zavázali sloužit dvě mše každý den. Arnošt nashromáždil takové jmění, že si koupil hrad Starou u Libáně s celým městem, kde se i nakonec usadil. Na tomto hradě sepsal "Arnesti de Hostimicz" (6) roku 1341 svou poslední vůli, jíž učinil svého nejstaršího syna Arnošta dědicem Pardubického panství a pověřil jej poručnictvím nad nezletilými bratry. Bratry měl tři Bohuše, Smila a Viléma. Také jej pověřil poručnictvím nad sirotky po zemřelém Jetřichovi z Hostyně (†1341). Arnošt I. zemřel roku 1342 a své manželce Adličce odkázal hrad Starou jako věno s tím, že na hradě bude hospodařit syn Arnošt II. a ten bude matce vyplácet rentu. Jenže syn vykročil ve své kariéře hodně vysoko, roku 1343 se stal pražským biskupem a o rok později prvním arcibiskupem, a proto byl nucen opustit rodové statky. Hostyně i Stará tedy přešla na Arnoštova synovce Kuníka z Hostyně "Cunykone de Hostina (7), který je roku 1346 jmenován jako purkrabí na hradě Kyšperce a žil ještě roku 1377.
V mysli úvalských občanů dosud traduje pověst o založení veřejné kaple v Úvalech, již měl dát vystavět roku 1342 arcibiskup Arnošt z Pardubic. Pokud je tato pověst založena na pravdivém základu, je zapotřebí ji porovnat s jinými známými skutečnosti a fakty. Ze života Arnošta víme, že byl v době údajné stavby kaple roku 1342 děkanem u kapituly sv. Víta, sídlil v Praze a měl tedy jiné povinnosti. Za stavitele lze s větší pravděpodobností pokládat jeho otce Arnošta I., jemuž náležela Hostyně krátce před smrtí. Hradešínský farář a první kronikář Jan Antonín Novák narazil v polovině 18. století při zkoumání historie počátků Škvoreckého panství na zajímavé zprávy. Podle jeho zjištění chodil po dostavbě kostela od roku 1342 do Úval administrovat kněz z Radešína (Hradešína) a podle dalších zápisů měli mít páni z Hostyně v hradešínském kostele dokonce malou soukromou hrobku. (8) Topograf Jaroslav Schaller zase uvádí Arnošta I. jako stavitele hradešínského kostela: Pfarrkirche unter dem Titel des heil. Georg M., die Hostinna v. Pardubitz, der gegen das Jahr 1342 mit Tode abging, errichtet haben soll. (9)
Pak jsou tu Konfirmační knihy, které nechal shodou okolností založit arcibiskup Arnošt. Ty uvádějí, že byl roku 1359 z Úval vyslán do Jablkenice u Mladé Boleslavi kněz Jakub Matěj. (10) To dokazuje, že již tehdy musel existovat v Úvalech kostel. A že byl tento kostel bez fary zase dokazují seznamy papežských desátků z roku 1385, kdy se z kostela v Horkách u Přišimas posílal desátek i za filiální kostel v Úvale: "Horka, item cum filiali in Vwal, tenetur". (11)
Prameny:
1) Josef Emler, Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin Českých IV., 1884, s. 528.
2) Bohuslao Aloysio Balbino, Vita Venerabilis Arnesti, 1664, s. 16.
3) Jde tu s určitostí o Hostyni u Úval, neboť Hostinné náleželo od roku 1316 pánu Půtovi z Turgova, který tamní hrad obdržel od Jana Lucemburského zápisným právem a jeho rod jej držel po celé 14. století.
4) Václav Vladivoj Tomek, O rodišti Arnošta z Pardubic In: Památky Archaeologické a místopisné X., ročník 1874, redaktor František J. Zoubek, s. 167-170.
5) Josef Emler, Regesta Diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV., 1892, s. 806.
6) Tak uvedeno na pečeti Arnošta I. ze Staré a z Hostyně přivěšené na listině ze dne 29.12.1341.
7) Josef Emler, Regesta Diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV., 189, s. 670.
8) Jan Antonín Novák, Libri Memorabilium parroch. Hradeschinensis 1734-1905, 1765 f. 73-74, rkp.
9) Jaroslaus Schaller, Topograpfie des Königreichs Böhmen X., 1788, s. 322.
10) Francisci Antonii Tingl, Liber primus Confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim 1867, s. 88.
11) Wácslaw Wladiwoj Tomek, Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských 1873, s. 49.

Jan Psota ml., kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval