www.mestouvaly.cz/zivotuval 

5/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Náměstí Svobody v Úvalech. Pohled, který zná málokdo.
detail

Foto Ing. Adrian Parajňák

 

K A M   A   K D Y

Kdy? - Název - Kde? Začátek
4. 5. - Vzpomínkové shromáždění - u pomníku padlých hřbitov v 17 h
11.-13. 5. - Výstava Pohled do skicáku M. Tefrové - galerie MDDM 11. 5. v 18 h
12. 5. - Anglický klub - sokolovna v 10 h
13. 5. - Den s Pražským deníkem - u ZŠ v 15 h
19. 5. - Večer hudby a poezie Poetická zastavení - sál DPS v 19 h
20. 5. - Lesní běh - Újezd n. L. v 9 h
25. 5. - Zastupitelský den ODS - sál DPS v 18 h
26. 5. - Výstava AKVA Úvaly - sokolovna v 8 h
26. 5. - Den dětí - hřiště u školy ve 14.30 h
8. 6. - beseda s arch. Masákem - sál DPS v 18 h
9. 6. - fotbal Sparta hokej - Sparta fotbal - hřiště SK ve 14.30 h
9. 6. - vycházka: Skara a most v Králičině - bude upřesněno
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

MĚSTO ÚVALY
v y h l a š u j e
výběrové řízení na pozici hlavního architekta města Úvaly
,

který bude s městem spolupracovat především v oblastech:
- tvorby nového územního plánu,
- rekonstrukce centra města a jednotlivých městských částí (způsob řešení veřejných prostor, náměstí atd.),
- regulace nové výstavby.
Architekt musí splňovat tato kvalifikační kritéria:
- autorizace v oboru územní plánování (ZOZ výhodou, dále výhodou autorizace v oboru pozemní stavby),
- alespoň 5 let praxe při výkonu povolání architekta, nejlépe v oboru územní plánování,
- reference, např. ukázky projektů, vypracovaných územních plánů.
Termín ukončení zasílání inzerátů: do 30. 6. 2007.

Adresa a označení obálek:
SOUTĚŽ HLAVNÍHO ARCHITEKTA
městský úřad, Pražská 276, 250 82 Úvaly
 


Informace o činnosti investičního odboru města v oblasti školního areálu

Město Úvaly v rámci porcování medvěda 2006 v poslanecké sněmovně získalo za pomoci poslance za ODS P. Tluchoře 4,5 mil. Kč na rekonstrukci školského areálu. Problematika přípravy na převzetí této dotace je předmětem činnosti úřadu a jeho zaměstnanců v posledních týdnech. Na základě koordinace jednotlivých odborů byl vypracován okruh nutných oprav.
Kompletní oprava venkovní části historického objektu tvoří celek, kde jednotlivé rekonstrukční práce na sebe navazují a vzhledově i funkčně zajišťují obnovení původního stavu při použití současných stavebních technologií.
Při opravě střešního pláště je prováděna i obnova vzhledově exponovaných stavebních prvků včetně komína, nedostupných bez sejmutí alespoň části krytiny.
Předmětem prací je následně po opravě střechy výměna zkorodovaných žlabů a vertikálních svodů dešťové vody. Tyto práce podmiňují následné omítnutí fasády směrem od kostela včetně oprav ozdobných říms. Stávající zasklení chodbových oken v patře i v přízemí je jednoduché, proto budou nově instalována dřevěná okna a dveře s dvojitým zasklením.
Všechny práce na střešním plášti i při obnově fasády musí být prováděny tak, aby byl zachován historický vzhled, ozdobné prvky na štuku i kamenných prvcích ze žuly i pískovce musí být obnoveny.
V současné době dochází k nežádoucímu podmáčení základů objektu nedokonale odváděnou dešťovou vodou. Proto je požadováno řešit odvodnění dvora osazením dešťových lapačů a položením odvodňovacího potrubí směrem ke komunikaci u kostela.
K zamezení dlouhodobého vzlínání vlhkosti je potřebné provést ve zdivu vodorovnou infuzní clonu.
Vzhledem k současnému stavu elektroinstalace v celé historické budově školy, který již neodpovídá provozním potřebám a není v souladu s platnými normami, je část rekonstrukce elektroinstalace zahrnuta do rozsahu oprav.
Na dané okruhy je připravováno poptávkové řízení na dodavatele. Předpokládaná realizace uvedených úprav areálu bude směřována do konce roku.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Pitná voda pro Úvaly

Chtěl bych ujistit občany, že je problematika vyřešení otázky pitné vody prioritou. Vzhledem k tomu, že nelze z kapacitních důvodů přivést vodu z oblasti Prahy, bylo již před několika lety rozhodnuto vybudovat vodovodní řad od Zelenče, kde je možné se napojit na vodovodní systém z káranských řadů. Jedná se o stejnou vodu, která se v Úvalech nyní prodává v pouličních automatech. Každá domácnost si tedy může vypočítat, kolik ušetří, jestliže v budoucnosti přestane pitnou vodu nakupovat.
V současné době se již připravuje stavební povolení, akce je tedy ve vysokém stupni připravenosti. Problém je, samozřejmě, s financováním této investice: možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU je nejistá a čas běží. Pokud věc nevyřešíme do silvestra 2009, stane se administrativním zásahem orgánů veřejného zdraví voda tekoucí z našich kohoutků oficiálně užitkovou se všemi důsledky na provoz škol, školek, stravovacích provozů a podobně.
Dotace ministerstva zemědělství, kterou bychom s vysokou pravděpodobností mohli obdržet, činí 40% z celkové investiční částky (z cca 50 mil. Kč); dalších 40% musí být pokryto zvýhodněným úvěrem a 20% spoluúčastí. Hledáme proto možnosti spolufinancování, což samozřejmě není jednoduché.
O našich krocích budeme občany pravidelně informovat.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

O rekonstrukci drážního koridoru

V měsíci dubnu se uskutečnilo jednání s investory a dodavateli rekonstrukce, která naše město "zasáhne" přibližně v roce 2009. Již v minulém volebním období byly definovány požadavky města na tuto rekonstrukci, které byly zejména zaměřeny na to, aby se po rekonstrukci nestal koridor jakousi "berlínskou zdí", která nás rozdělí na východní a západní část s minimálními možnostmi komunikace.
Naše připomínky i připomínky občanů byly vyslyšeny ve všech případech, kde to bylo možné a kde to neodporovalo hygienickým či jiným normám.
Bude tedy zabezpečen průchod pro pěší přes "rampu" včetně nového osvětlení.
Podchod u nádražní budovy bude "proražen" východním směrem a na nástupiště bude přímý příchod z ulice Pod Tratí. Most v ulici Na Spojce bude kompletně vyměněn za jednokomorový.
Bezbariérovost přístupu na nástupiště bude zabezpečena dvěma výtahy, přímý přístup bude zabezpečen na obou stranách i od "závor".
Jistě, že ne každému se rekonstrukce koridoru zamlouvá. Uvědomme si však, jak se železniční doprava rozvíjí, jak se zvyšuje rychlost projíždějících souprav a jak se tím pádem zvyšuje nejen hluková zátěž, ale i nebezpečnost pohybu občanů (a dětí!!) v oblasti drážního tělesa.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

MĚSTO ÚVALY
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z- 011/07
v y h l a š u j e
výběrové řízení na zhotovitele krizového plánu města Úvaly

Zájemci mohou podávat nabídky v zalepených obálkách do podatelny MěÚ Úvaly, Pražská 276, do 15.00 hodin dne 30. června 2007.
Součástí nabídky musí být zejména:
- Materiály prokazující schopnost zhotovitele krizový plán vytvořit.
- Reference.
- Návrh struktury krizového plánu.
- Návrh způsobu implementace plánu po jeho zhotovení.
- Návrh smlouvy mezi městem a zhotovitelem.
- Cena.
- Termín zhotovení plánu.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v kterékoli jeho fázi.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Město Úvaly
na základě usnesení zastupitelstva města vyhlašuje
VEŘEJNOU SOUTĚŽ
NA PRONÁJEM BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ÚVALECH

Do soutěže se mohou přihlásit fyzické nebo právnické osoby, které:
a) jsou bezúhonné (výpis z rejstříku trestů u fyzických osob),
b) prokazatelně disponují finančními prostředky na rekonstrukci budovy (výpis z účtu, bankovní příslib úvěru apod.),
c) předloží nabídku splňující podmínky pronájmu uvedené níže.

Podmínky pronájmu:
1. Pronájem se sjedná na dobu nejméně patnácti let.
2. Výše pronájmu bude součástí nabídky, kterou zájemce o pronájem předloží.
3. Při prokazatelně vyšší nutnosti investice nad 3,5 mil. bude tato situace řešena v součinnosti s majitelem objektu.
4. Pronájemce provede rekonstrukční práce nejméně v následujícím rozsahu:
a) výměna části potrubních rozvodů TUV, studené vody a vytápění,
b) výměna části oken a dveří,
c) oprava vnějších omítek,
d) rekonstrukce elektroinstalace,
e) odvodnění objektu, drenáž.
5. Pronájemce zajistí změnu provozních podmínek následujícího charakteru:
a) ordinační doba každého praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost bude odpovídat potřebám občanů v tom smyslu, že bude 1-2 x týdně zabezpečena odpolední ordinační doba nejméně do 18.00 hodin pro ty občany, kteří se, například vzhledem ke své pracovní době, nemohou k lékaři dostavit v hodinách ranních,
b) denně, a to v době mezi 8.00 - 17.00 h bude zabezpečena žurnální služba pro občany s akutními příznaky onemocnění a pro občany, kteří potřebují akutní péči nespadající do rámce rychlé zdravotnické pomoci,
c) provozní doba lékárny bude odpovídat ordinačním hodinám, bude tedy do 18.00 hodin denně.
6. Využití budovy nad rámec uvedených podmínek je plně v kompetenci pronajímatele, předpokládá se však, že bude objekt využíván ke službám zdravotním, popř. se zdravím občanů souvisejících.
7. Zájemce o pronájem předloží v rámci nabídky návrh pronájemní smlouvy.

Kritéria hodnocení nabídek:
Komise stanovená zastupitelstvem města bude nabídky hodnotit podle následujících kritérií, která jsou seřazena dle stupně důležitosti:
I. Splnění výše uvedených hlavních podmínek pronájmu.
II. Schopnost pronajímatele rozšířit spektrum poskytované zdravotní péče v oblasti gynekologie.
III. Schopnost pronajímatele rozšířit spektrum poskytované zdravotní péče v jiných medicínských oborech.
IV. Rozšíření spektra služeb poskytovaných v budově o takové služby, které se zdravotní péčí přímo či nepřímo souvisejí (příklad: kosmetika, pedikúra, poradenství, služby seniorům apod.).
V. Schopnost pronajímatele zajistit prostou reprodukci objektu po roce 2011.
VI. Schopnost pronajímatele zajistit rozšířenou reprodukci objektu po roce 2011.
VII. Výše nájemného.

Vypisovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo soutěž v jakémkoli stadiu projednávání zrušit.
Zájemci o pronájem mohou své nabídky předkládat v zalepených obálkách do 31. července 2007, a to do 16.00 hodin.
Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.
 


Záměr pronajmout nebytové prostory

v části prvního patra čp. 95, nám. Arnošta z Pardubic, k.ú. Úvaly u Prahy, o celkové výměře 53,58 m2 na základě usnesení č. R-068/07 rady města Úvaly ze dne 26. 3. 2007.
Zdroj oznámení: Odbor správní
Typ oznámení: Pronájem nebytových prostor
Podrobnosti:
Město Úvaly oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Z Á M Ě R
pronajmout nebytové prostory v části 1. np. objektu č. p. 95, náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly u Prahy, 53,58 m2,
kolaudováno jako: nebytové prostory,
specifikace prostoru: 2 místnosti s příslušenstvím + chodbička.
Žádosti, připomínky a náměty lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly 250 82 v zalepené obálce označené "NEOTVÍRAT" a heslem "pronájem čp. 95" nejpozději do 15. 5. 2007. Podle výše citovaného zákona mají občané právo se
k tomuto záměru vyjádřit a předložit své písemné nabídky správnímu odboru prostřednictvím podatelny MěÚ Úvaly.
Podmínky pronájmu:
- nájemce uhradí pronajimateli náklady na rekolaudaci pronajímaných prostor ve výši 24 200,- Kč spolu s první splátkou nájemného,
- veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při skončení nájmu,
- veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu pronajímatele,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Žádost musí obsahovat:
- adresu nebytového prostoru
- účel nájmu
- předmět podnikání
- nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok)
- adresu žadatele, telefon, fax, e-mail
- u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku fyzické osoby od živnostenského úřadu (ne starší 3 měsíců)
- u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku od příslušného soudu (ne starší 3 měsíců)
- u fyzických osob vyplněný formulář "Informace, poučení a souhlas subjektu osobních údajů"
- návrh na uzavření smlouvy (podle poskytnutého vzoru nájemní smlouvy), který bude obsahovat podstatné náležitosti smlouvy, které činí institut kritérií, podle nichž bude nabídka hodnocena
- doklad o trvalém pobytu na území ČR - u cizinců, kteří nejsou občany států EU
- v případě zájmu o užívání těchto prostor k jinému účelu nájmu, než jsou kolaudovány:
- čestné prohlášení, že změnu užívání prostor (včetně případného zřízení parkovacích stání) provede žadatel na vlastní náklady, které mu nebudou v případě ukončení nájmu vráceny.
Kritéria pro výběr zájemců o pronájem nebytových prostor:
- výše nájemného (Kč/m2/rok),
- účel nájmu,
- počet vytvoření nových pracovních míst,
- počet pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností.
O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na tel. 281982485, vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Doba zveřejnění je podle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z předložených nabídek.
Vyvěšeno: 15. 4. 2007
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem dotyčného nebytového prostoru, prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce.

MUDr. Jan Šťastný, starosta v.r.

 

POZVÁNKA

Zveme občany Úval na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat v pátek 4. května 2007 v 17 hodin na hřbitově u památníku padlých za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.
 


Rekonstrukce dětského hřiště Rašínova

Město Úvaly obdrželo zajímavou nabídku americké organizace Prague Christian Fellowship zastoupené panem Johnem Mullenem, který již delší dobu žije v našem městě. Nabídka se týká pomoci při zvelebování, popřípadě rozšiřování kapacity dětských hřišť, jejichž množství i úroveň je v Úvalech jistě nedostačující.
Společně s panem Mullenem a občanským sdružením Otevřené Úvaly jsme vytipovali vhodnou lokalitu - zanedbané hřiště v lokalitě "Výpustek". Město Úvaly se bude podílet na terénních úpravách, na vybudování "dopadových" ploch pod novými dětskými prvky, na zabezpečení vstupů a na ostraze rekonstruovaného prostoru. Sponzor, tedy americká strana, se bude na rekonstrukci hřiště podílet částkou přibližně 300 tis. Kč, která postačí na nákup nejzákladnějšího vybavení. Rádi bychom však tento prostor přeměnili ve skutečně krásné prostředí pro děti a rodiče, a proto si dovolujeme oslovit ty z vás, kteří jsou ochotni a schopni finančně přispět na zvelebení tohoto, popřípadě dalších hřišť. Pokud k takovýmto občanům patříte, můžete svůj příspěvek zaslat na konto městského úřadu č. 420570309/0800, popřípadě svůj příspěvek doručit přímo do pokladny Městského úřadu v Úvalech, kde můžete obdržet i potvrzení o předání příspěvku. Seznam těch, kteří přispějí, bude vepsán na orientační tabuli při vstupu do areálu dětského hřiště. Vyúčtování finančních prostředků bude uveřejněno v Životě Úval. Obrázek obsahuje montáž představující možný budoucí vzhled dětského hřiště. Já osobně přispěji částkou 5 000 Kč.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail

Dětské hřiště s novými hracími prvky (návrh)

Spojte příjemné s užitečným..
Přijďte zkusit naši kuchyni a společně podpořit dětské hřiště!
(přiložený kupon nutno předložit při konzumaci)
Ristorante Trincea chce podpořit výstavbu nového dětského hřiště v Úvalech. Proto poukážeme celou částku, kterou u nás za jídlo utratíte na speciální účet Města Úval (platí pro prvních 50 předložených kupónů). Navíc ze zbytku kupónů, které předložíte po konzumaci do konce května, poukážeme půlku z částky, kterou u nás za jídlo utratíte, taktéž na účet dětského hřiště. Děkujeme všem, kteří s námi chtějí pomoci dětem. Jejich radost a smích nám budou odměnou.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Odpadky nebo materiál?

Směsný komunální odpad, který ve větší či menší míře produkuje každá domácnost, již nepatří pouze do klasických popelnic. Až 40% odpadu, který z nepotřeby vyhazujeme, může být při správném vytřídění a zpracování znovu použito. Mění se tak v druhotnou surovinu, která nám pomáhá šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Proto se i v našem městě snažíme rozvíjet sběrná místa tzv. tříděného odpadu, kam mohou všichni občané tento materiál vložit. Jedná se zejména o papír, plasty a plastové lahve a sklo. Pro sběr tohoto materiálu jsou určené barevně označené popelnice umístěné tak, aby byly lehce přístupné všem obyvatelům.
Sběr tříděného odpadu pomáhá vlastně dvakrát. Prvně šetří naši přírodu a výrazně snižuje nároky na likvidaci směsného odpadu ať již formou spalování, nebo ukládáním na dnes již řízené skládky.
V druhé řadě též přispívá do rozpočtu města, neboť likvidující firma městu vyplácí zpětně částku za tříděný odpad jako surovinu. Tato tzv. vratka pomáhá dotovat náklady na odvoz a likvidaci tříděného odpadu asi z jedné třetiny. Není to mnoho, ale umožňuje městu využít ušetřené peníze např. na likvidaci černých skládek, nebo na tzv. kolečko - sběr velkoobjemového odpadu, za který obyvatelé Úval nemusí platit. A tak úvalští občané tříděním odpadu pomáhají sami sobě, neboť vytvářejí dodatečné zdroje pro zkvalitňování současných služeb a rozvoj nových služeb obyvatelům Úval.
Děkuji všem, kteří takto činí a pomáhají městu i sobě.
Své náměty a postřehy můžete posílat Komisi pro životní prostředí a odpadové hospodářství na mail: uvalskeprostredi@seznam.cz.
 


CO KAM PATŘÍ?

Tříděný odpad
PAPÍR - modrá popelnice
Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Rozhodně sem nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, obaly od mléka a džusů, ostatní odpad.
SKLO - zelená popelnice
Patří sem: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Rozhodně sem nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, kovové uzávěry a drátky na lahvích, ostatní odpad.
PLASTOVÉ LAHVE - žlutá popelnice
Patří sem: PET láhve od limonád, minerálek, mléka a jiných nápojů.
Rozhodně sem nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, stavební směsi, apod.), pneumatiky, podlahové krytiny, kelímky, sáčky, plastové obaly a igelity, ostatní odpad.
PLASTY - žlutá popelnice
Patří sem: kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Rozhodně sem nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, stavební směsi, apod.), pneumatiky, podlahové krytiny, ostatní odpad.

Josef Štěpánovský, zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství

 

Skupinový vodovod Úvaly

jirenské prameniště (k.ú. Horoušany)
Základní údaje:
Prameniště je situováno v oblasti mezi obcemi Nové Jirny a Horoušany. Ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně je oploceno, nachází se v něm sběrná jímka a objekt úpravny vody s čerpací stanicí. Mimo tohoto oploceného areálu se nacházejí i využívané vrty HV 1, HV 3 a HV 4.
Čerpání vody z objektu úpravny vody je monitorováno a údaje jsou přenášeny na centrální dispečink do Mladé Boleslavi. Výpadky čerpadel nebo elektrického proudu řeší okamžitě centrální dispečink buď zajištěním nouzového zásobování obyvatel nebo v případě dostatečné akumulace vody ve vodojemu celou vzniklou situaci nadále monitoruje. V případě nouze informuje dispečink Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., a otevírá napouštění vodojemu přívodním řadem z Újezda nad Lesy.
Pro toto prameniště byla vyhlášena ochranná pásma I. stupně a II. stupně rozhodnutím vodohospodářského orgánu bývalého ONV Praha-východ, odboru VLHZ, č. j. Vod. 1007/86 z 8. července 1986.

Technické parametry zdrojů:
HV 1 ocel 377 mm, hloubka 25 m, vydatnost 4 l/s,
HV 3 (bližší údaje nejsou zjištěny),
HV 4 ocel 377 mm, hloubka 20 m, vydatnost 4,2 l/s,
sběrná studna s vrtem S1, průměr 3 m, hloubka 7,5 m, vydatnost 8,3 l/s
(slouží jako sběrná studna pro násoskový řad - míchání vody).

Kvalita vody:
Vzhledem k umístění prameniště v lokalitě s intenzivní zemědělskou výrobou a zároveň v lokalitě koncentrace černých skládek domovních a nebezpečných odpadů se nelze divit zvýšenému obsahu dusičnanů (NO3) ve všech vrtech prameniště.
Rozhodnutím deklarovaná vydatnost zdrojů je diskutabilní, a to vzhledem k trvalému snižování hladin podzemních vod v posledních letech.
V souladu s ustanovením zákona o zdraví lidu č. 258/2000 Sb. jsme požádali o udělení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany.
Poznámka: dřívější praxí bylo udělení výjimky bez maximálního limitu a na dobu neurčitou.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje udělila výjimky podle zákona do 31. 12. 2006. Maximální přípustný limit byl stanoven na 80 mg/l NO3.
Poznámka: republikový interní pokyn pro orgány hygieny je právě 80 mg/l, vyšší limit by byl dodávkou nejakostní pitné vody s dopadem na veřejné instituce, školy, školky, restaurace, kde by si museli vlastníci zajistit pitnou vodu sami a lidé by si museli kupovat balenou vodu.
Výsledkem opatření hygienika bylo podrobné sledování kvality vody po jednotlivých zdrojích. Na jedné straně nutnost odstavovat zdroje s vysokým NO3 a na druhé straně zvyšování odběrů vody v Horoušanech a Jirnech k omezování prodeje vody do Jiren v roce 2005. Od roku 2006 jsou Jirny a Nové Jirny zásobovány od Šestajovic.
V říjnu 2006 naše společnost požádala o udělení druhé výjimky (na další období 3 let dle zákona). Opatřením KHS byla výjimka dne 29. 12. 2006 udělena s omezením do 31. 12. 2009.
Za mimořádných okolností může orgán ochrany veřejného zdraví povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu na období 3 let, ale prodloužení musí povolit Komise Evropského společenství na žádost podanou jménem České republiky příslušným orgánem veřejného zdraví (viz §3a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

Závěrem:
Jako provozovatel se snažíme úpravami a manipulacemi při čerpání v prameništi maximálně snížit finální obsah dusičnanů ve vodě pro odběratele.
Nákup vody od PVK, a.s., z Újezda nad Lesy není možný pro nedostatek vody a kvalitu vody by to řešilo pouze pro část Úval.
Provádíme až trojnásobek odběrů vody proti povinnostem ze zákona a ty nejlepší rozbory vody jsou předávány dále hygienikům a krajskému úřadu. Bez určité tolerance ze strany hygienické stanice by i lepší rozbory vody byly důvodem k zahájení správního řízení s provozovatelem a vyhlášení zákazu používání vody jako pitné.

ČOV Úvaly

V roce 2006 bylo na ČOV Úvaly vylisováno 42 tun kalu, který byl odvezen k dalšímu zpracování do kompostárny firmy ZEMOS - Agro, a.s., Sedlčánky.
Cena 100,- Kč/t.
Od 1. 1. 2007 je z důvodu uzavření výše uvedené kompostárny kal odvážen do kompostárny firmy TALPA, s.r.o., Hořátev u Nymburka.
Kal měl průměrně sušinu 17%.
Náklad na likvidaci kalu je zákonná nákladová položka v kalkulaci stočného.
V opačném případě by tyto náklady musely být fakturovány městu jako vlastníkovi objektu ČOV.
Naše společnost na žádné ČOV nepředává kal k přímému zapracování do půdy (zemědělcům). Důvodem je, že zemědělské podniky nemají živnost na zpracování čistírenských kalů a odpovědná za uložení kalů na pole je pořád naše společnost. Podmínkou jsou dále desetileté plány hospodaření na půdě, plán rozborů půdy atd.
 

Zpracoval: Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek, a.s.
V Mladé Boleslavi dne 14. února 2007

 

Problémy s kvalitou pitné vody v Úvalech

Pro jednání zastupitelstva připravily Otevřené Úvaly následující materiál. Předmětem jednání byla kvalita pitné vody dodávané a. s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Domníváme se, že tato problematika bude zajímat i naše občany, proto ji uveřejňujeme v celém rozsahu.
Skupinový vodovod Úvaly - poznámky k dodaným podkladům jirenské prameniště:
V podkladu jsou uvedeny jen 4 vodní zdroje (vrty HV1, HV3, HV4 a studna S1). Ve skutečnosti tam v roce 1975 bylo vybudováno 5 vrtů (HV1 až HV5) a 2 studny (S1 a S2). Jak je možné, že provozovatel vodovodu nezná technické parametry všech zdrojů v prameništi? Tak ho poučme - vrt HV2 má hloubku 19,6 m, vystrojen je ocelovou výpažnicí DN 356 mm.
Kvalita vody (NO3) a ochranná pásma vodního zdroje (OP VZ):
- Mluvit dnes o intenzivní zemědělské výrobě je přehnané. Pokud jde o nějaké černé skládky, je nutné okamžitě honit k odpovědnosti vlastníky pozemků, na kterých se vyskytují.
- OPVZ by měla mít vyhlášeny zásady hospodaření, nesoucí s sebou určitá omezení. Vlastníci a obhospodařovatelé dotčených pozemků o těchto zásadách nebyli informováni.
- Jirny nedávno uvedly do provozu ČOV. Tento krok by měl zlepšit poměry v povodí Jirenského potoka, kde je situováno prameniště.
- Nebyli jsme informováni, proč nejsou v provozu ostatní vodní zdroje.

Vydatnost vodního zdroje
Prameniště Jirny
Doporučené hodnoty podle studie "Jirny", Vodní zdroje Praha 1, 07/1975
Vrt
 
HV 1
HV 2
HV 4
HV 5
Celkem
Vydatnost
l/s
6,35
5,30
4,35
0,80
16,80
Snížení hladiny
m
2,5
2,5
2,5
2,5

Doporučená vydatnost 15 až 16 l/s.
Investor požadoval 15 l/s.
Tabulku uvádíme pro informaci občanům města. Z dnešního pohledu je to samozřejmě již historií.
Proč nebyl v souvislosti s uvedenou nedostatečnou vydatností a kvalitou v jirenském prameništi znovu obnoven vodní zdroj pro vodovod v Raisově ulici? Jedná se o vrt vybudovaný v roce 1963, hloubka 18,4 m, vystrojený ocelovými pažnicemi DN 267 mm s doporučenou vydatností 1,8 l/s. Tento vrt prostřednictvím 133 m dlouhého vodovodního řadu v Raisově ulici zásoboval pitnou vodou domy ČSD, SPM a později SBD. V roce 1982 byl tento vodní zdroj zrušen, protože v jeho OPVZ byla vybudována ČOV. Dnes, kdy má město centrální kanalizační čistírnu a tato dílčí ČOV byla zrušena, by mohl být citovaný vodní zdroj znovu obnoven.
Co ztráty v trubní síti? Příklad: únor 2005, Kollárova ulice, havárie trubního řadu. Ta způsobila vytopení sklepů přilehlých rodinných domů a garáží SBD a hlavně zatopení velkoprofilové studny původně zásobující čp.1095 a 1096. Tato studna (o 2 m, hloubka 17,7 m) se vždy vyznačovala nedostatkem vody. Proto byl vlastně vybudován vodovod v Raisově ulici. Po havárii vodovodu však začala přetékat (objem vody přes 50 m3). Na podnět SBD město realizovalo z této studny přepadové potrubí do kanalizace. Od té doby se hladina vody v této studni pohybuje v těsné blízkosti tohoto přepadu - je vrchovatá.
Závěr: Hydrogeologické poměry v této lokalitě radikálně změnila výše uvedená havárie vodovodu a ta zřejmě nebyla dobře opravena. Únik vody se samozřejmě započítá do vodného, a tak ho zaplatí spotřebitelé (voda z Jirenského prameniště je upravována a 2x čerpána).
Závěry a doporučení:
1. Kalkulaci vodného doplnit o variantu nákupu lepší vody od PVK. Rozhodně zlepší (naředí) kvalitu vody alespoň v části města.
2. Prověřit všech 7 zdrojů pitné vody v jirenském prameništi a vybrat ty nejlepší pro provoz. S výsledkem samozřejmě seznámit spotřebitele!
3. Prověřit rovněž vrt vodovodu Homolka (parcela č.3572), zda bude možno ho znovu zapojit do vodovodního systému!
4. Uveřejňovat každý měsíc v Životě Úval kvalitu dodávané pitné vody (zejména pokud jde o NO3)!
5. Prověřit ztráty vody v trubní síti - bilance vykázané spotřeby versus skutečný odběr. Výsledek zveřejnit!
6. Alespoň jednou ročně zajistit kontrolní základní rozbor pitné vody (chemický a bakteriologický) u nezávislé akreditované laboratoře.
7. Sledovat investorskou přípravu vodovodního řadu propojujícího vodovody Káraný a Úvaly!
Co k tomu dodat? Názor ať si udělá každý čtenář sám.

Ing. Beneš

 

Občanská demokratická strana
ZASTUPITELSKÝ DEN

Zastupitelé za ODS jsou občanům k dispozici každý poslední pátek v měsíci, v 18.00 hodin v domě s pečovatelskou službou.
25. května se tedy těšíme na Vaše názory a připomínky týkající se problémů našeho města.
Tento měsíc: 25. května.
 


Koupaliště Úvaly

přijme brigádníky na pozice:
- plavčík (kurz plavčíka nutný)
- zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz)
- brigádníky do občerstvení
Podmínky:
- pracovitost
- věk 16 a více
Bližší informace na tel. čísle 603 530 960, sl.Čadová.
 


Poslanec Petr Tluchoř v Úvalech

V rámci pravidelných cest po regionu navštívil poslanec Parlamentu České republiky pan Petr Tluchoř také Úvaly. Setkání, které proběhlo 19. března, se kromě starosty města MUDr. Šťastného a místostarostky města Ing. Váňové zúčastnili někteří zastupitelé, členové místní organizace ODS a pozvaní hosté. Beseda byla věnována nejen chodu města, investicím a financování projektů, ale také výkonu státní správy a zákonům projednávaným v parlamentu.
Pan Tluchoř se domnívá, že nejdůležitějšími záležitostmi, které je nutné v nejbližší době v Úvalech vyřešit, je zásobování města pitnou vodou a dostavba areálu základní školy. V obou případech slíbil pan poslanec aktivní podporu a pomoc při získání nezbytných financí. Výsledek spolupráce s městem se již před několika měsíci projevil: Úvaly získaly dotaci ve výši 4,5 mil. Kč na nezbytné opravy v základní škole. Nyní se slibně vyvíjí žádost o dotaci na vybudování vodovodního přivaděče z káranského vodovodního řadu do Úval. Bude rovněž vyvinuto úsilí o získání peněz na vypracování projektové dokumentace dostavby školního areálu, aby veškeré přípravné práce byly co nejdříve hotové.
Právě kolem dotací ze státního rozpočtu se rozvinula čilá diskuze. Vláda chystá v oblasti dotací zásadní reformy. Jejich smyslem je docílit takového stavu, aby obce a města měly možnost si vytvářet dostatečné množství finančních prostředků pro úhradu investic z vlastních zdrojů bez potřeby dotací od státu. S žádostmi o státní dotace by se pak obracely jen v případech, které přesahují finanční možnosti obce či města nebo se týkají širší oblasti. Pan poslanec upozornil též na skutečnost, že každá dotace s sebou nese určité riziko plynoucí z požadavků pro splnění všech dotačních podmínek. Drobná administrativní chyba může následně vyvolat značné finanční problémy v obci a následně způsobit úplný rozvrat rozpočtu města nebo obce (jak ostatně nedávno hrozilo i Úvalům). Nový zákon o rozpočtovém určení daní by měl více motivovat obce a podporovat jejich aktivní a zodpovědný přístup k vytváření finančních zdrojů. Snahou ODS je rovněž zastavit nárůst deficitu státního rozpočtu.
Při besedě bylo rovněž možné se dovědět o připravované novele protikuřáckého zákona. Jeho návrh byl podán, ale vláda s ním vyjádřila nesouhlas z důvodu legislativních nedostatků. Znění zákona bude projednáváno v následujících měsících a pokud vše proběhne bez průtahů a zákon schválí též senát, mohl by protikuřácký zákon vejít v platnost na podzim. Úplný zákaz kouření v restauracích, podobně jako je tomu v ně- kterých evropských zemích, ale zřejmě uzákoněn nebude. V budoucnu by měl být posílen vliv měst a obcí tak, aby bylo možné zakázat kouření například v obecních prostorách a při různých akcích.
Jak řekl pan poslanec Tluchoř, snahou ODS v parlamentu je omezit administrativní aparát na ministerstvech a dalších úřadech státní správy. Snížení počtu úřednických míst by mělo být současně doprovázeno zavedením elektronické státní správy. Cílem je vytvořit kvalitní systém, který by umožňoval občanovi vyřídit potřebné úřední úkony z jednoho místa a postupně nahradil časově náročné návštěvy jednotlivých institucí.
A jaký je názor politických stran na přijetí Euroústavy? Poslanci ODS společně s kolegy z ostatních koaličních stran jsou přesvědčeni, že dosavadní text nemá šanci na přijetí. Ke změnám v textu by dojít mělo, ale nepanuje všeobecná shoda o jejich rozsahu.
Z několika příkladů je zřejmé, že téma besedy bylo velmi široké a nevěnovalo se pouze místním záležitostem. Starosta města pan MUDr. Šťastný poděkoval panu poslanci Tluchořovi za jeho zájem o Úvaly a za pomoc při řešení problémů ve městě.

Ing. Vladislav Procházka

 

Návštěva kardinála M. Vlka v Úvalech
detail detail
detail detail

Foto: Kardinál M. Vlk při mši v úvalském kostele společně s farářem K. Lachem
Foto: Krátké zastavení s věřícími před kostelem
Foto: Po slavnostním obědě byla panu kardinálovi věnována publikace Úvaly v průběhu staletí
Foto: Kardinál M. Vlk se zapsal do pamětní knihy města Úvaly

Kardinál Miloslav Vlk navštívil Úvaly
V neděli 25. března sloužil mši v úvalském kostele Zvěstování Páně kardinál Miloslav Vlk. Mše se zúčastnili nejen věřící z Úval a okolí, ale také představitelé města, pan starosta MUDr. Jan Šťastný a paní místostarostka Ing. Helena Váňová. Po skončení církevního obřadu proběhla v kostele beseda, při níž pan kardinál odpovídal na otázky, mimo jiné o ukončení svého funkčního období, o svých plánech v nejbližší budoucnosti nebo o procesu předávání pražské katedrály sv. Víta státu. Pak se společně s úvalským farářem P. Krzystofem Lachem, představiteli města a dalšími hosty odebral do pizzerie Trincea na slavnostní oběd. Byla to patrně poslední návštěva pana kardinála Vlka v Úvalech v jeho nejvyšší církevní funkci.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

 

Most u Škvorecké obory kulturní památkou

Po celá desetiletí zůstal laickou i odbornou veřejností pozapomenut historický kamenný most, který se klene přes potok Výmolu v údolní nivě na jihozápadním konci Škvorecké obory. Jeho vlastníkem je město Úvaly. Masivní most, na němž zub času zanechal výraznou stopu, stojí v místě, kde se stýkají tři katastry - města Úvaly a obcí Dobročovice a Květnice.
Od pozdního jara roku 2005 nadšenci, úvalský kronikář Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jan Psota ml. a Jiří Štork, se rozhodli udělat něco pro zachování této historické památky, která postupem času silně strádala, a připravit návrh na její prohlášení kulturní památkou. Skupina získala velkou podporu i u tehdejší místostarostky města Ing. Jany Horové, která se také do iniciativy zapojila. A tak k mostku jezdili, přeměřovali ho, zakreslovali a fotografovali. V letním období se dokonce podařilo do Úval pozvat na obhlédnutí památky i pracovníky Národního památkového ústavu, územního pracoviště středních Čech, v čele s vedoucím oddělení Mgr. Zdeňkem Neústupným. Pracovníci následně byli potom v Úvalech ještě dvakrát. Původně, po prvních ohledáních, se všichni zainteresovaní domnívali, že se jedná o středověkou stavbu románského původu, přičemž měly být dokladem o jejím stáří pouze velmi silné zdi a půlkruhový mostní oblouk. Význam mostu byl spojován i se starobylou a obchodně významnou Trstenickou stezkou. Ale až pozdější výzkumy, průzkumy a bádání doložily, že se mýlili. Do září 2005 zpracoval Dr. Vítězslav Pokorný všechna zjištění a poznatky skupiny a připravil iniciativní návrh na prohlášení dotyčného mostu kulturní památkou včetně dokumentace a příslušných podkladů a vyjádření pro Národní památkový ústav - územní pracoviště středních Čech v Praze, který také s podporou města Úvaly zastoupeného místostarostkou Ing. Horovou do Prahy 3. října 2005 odeslal.
Návrh se dostal do rukou Ing. arch. Jana Pešty a Bc. Šárky Koukalové, kteří během roku 2006 původní verzi přepracovali. Jejich pozornosti neušla nesprávná datace a několik nepřesností a mylných závěrů. Národní památkový ústav za použití podnětu pana Dr. Pokorného vypracoval nový návrh doplněný odbornou deskripcí, kde bylo poukázáno na skutečnost, že jde ve skutečnosti o stavbu klasicistní z počátku nebo poloviny 19. století. Ve zprávě ze dne 30. 11. 2006 se Jan Pešta pozastavuje nad stavebním provedením a dobrým technickým stavem mostku, jenž se v terénu v takové velikosti objevuje ojediněle: "Most v Úvalech představuje vysoce hodnotné mostní dílo. Provedení mostu z lícového zdiva z lomových i opracovaných kamenů se u mostních děl této velikosti a významu objevuje jen zřídka. Ojedinělý kamenný dvouobloukový most, s důrazem na technickou i estetickou kvalitu díla, je dochován ve zcela autentické podobě." Zpracovaný návrh byl zaslán na Ministerstvo kultury ČR.
Most je postaven z lomového i opracovaného kamene. Celková výška mostovky od hladiny Výmoly je cca 375 cm, délka 1270 cm. Tloušťka klenby segmentových klenutých oblouků je 60 cm, pata oblouku od hladiny Výmoly 150 cm a vrchol oblouku ve výši 230 cm. Rozpětí oblouku je 390 cm. Délka mostní klenby je 456 cm a vrchol od oblouku k okraji zábradlí mostku je 145 cm. Most je dvouobloukový se středním pilířem a krajními opěrami. Hranolové krajní opěry mostu jsou z vnitřní strany šikmo zkosené, prostřední pilíř je obdélníkový opatřený břity (jedna hrana s délkou 95 cm). Šíře zděného zábradlí mostu je na každé straně cca 48 cm. Šíře cesty přes most, tzv. mostovka, je 360 cm a je zpevněna štětováním lomovou břidlicí a původně pravděpodobně byla kryta vrstvou písku nebo jemného štěrku. Most má na úrovni cesty na každé straně dva chrliče pro zajištění odvodu vody.
Dnešní stav mostu odpovídá jeho stáří a skutečnosti, že byl zcela opomíjen. Místa v trvalém styku s vodou Výmoly jsou částečně poškozena. Ze zděného zábradlí zůstal jen malý zbytek na západní straně mostu.
Od konce loňského roku se do věci vložili také členové historické sekce Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, p. Jan Psota ml., Milan Bednář a Mgr. arch. Jiří Jindřich, kteří si všimli opomíjeného významu stavby a neúplnosti v dataci. A tak se členové zmíněné sekce dali do objasňování a bádání v mlhavé historii. Hodiny strávené hledáním v archivech přinesly své ovoce - prokazatelné doklady o původu a významu této stavby i celé lokality. Bylo zjištěno, že stavba mostu byla zahájena v roce 1842 na místě mostu původního dřevěného. Jedním dokladem je tzv. Indikační skica Stabilního katastru z roku 1841, kde je most zakreslen žlutě se šrafy jako stavba dřevěná. O rok mladší Originální mapa Stabilního katastru zobrazuje mostek růžově, tedy již jako kamenný. Kartografické důkazy doplňuje výkaz o spotřebě kamene při úpravě cesty vedoucí ze Škvorce kolem Dobročovic ze dne 30. června 1842, kterýžto kámen byl určen právě na stavbu dnešního klasicistního díla. Primárním účelem existence tohoto mostu bylo překlenutí lužinatého údolí potoka Výmoly při nově zřízené silnici napříč škvoreckým panstvím v polovině 19. století. Tato nová komunikace se stala velmi důležitou zásobovací spojnicí mezi Kostelcem nad Černými lesy, Škvorcem a císařskou silnicí mířící z Českého Brodu do Prahy. Se zánikem panství roku 1848 pozvolna upadal význam této silnice a most byl odsouzen k chátrání. Nové poznatky zpracovala historická sekce v doplňující dokumentaci uzavřené 15. dubna 2007, která byla následně předložena Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvu kultury ČR, Státnímu oblastnímu archivu v Praze, Regionálnímu muzeu v Čelákovicích a samozřejmě i městu Úvaly.
Usilovná snaha všech zainteresovaných lidí byla završena úspěchem. 9. března roku 2007 byl Ministerstvem kultury České republiky kamenný dvouobloukový most přes Výmolu prohlášen kulturní památkou. Téměř zapomenuté dílo našich předků vytvořené v 1. polovině 19. století se tak dostalo do povědomí odborníků a byly učiněny zásadní kroky k jeho záchraně.
Následovat bude snaha o rekonstrukci této výjimečné památky, kdy po zaměření a posouzení technického stavu by mělo následovat zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě bude možné získávat potřebné finanční prostředky k nutným opravám.

Historická sekce Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

detail

Ing. V. Procházka

 

Pozvánka

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí připravuje na sobotu 9. června 2007 vycházku s odborným výkladem k lokalitě Skara a k nedávno prohlášené kulturní památce - kamennému mostu přes Výmolu na jihozápadním okraji Škvorecké obory.
Bližší informace uvedeme v příštím čísle.
 


145. výročí Městské knihovny v Úvalech
Rok knihovny

Březnová akce pro maminky s dětmi zůstala oproti očekávání málo využita. Z reakce maminek, které jsme oslovovaly na ulici a prostřednictvím letáčků, se zdálo, že bude více zájemkyň. Možná maminky zapomněly, že už je ta pravá středa pro ně nebo letní čas poznamenal ranní aktivitu dětiček. Důvod se nedozvíme, ale věříme, že v dalších měsících (a uděláme pro informovanost co nejvíce), bude mimořádná půjčovní doba více využita. Třeba si maminky mezi sebou řeknou, že to nebylo špatné. O děti bylo postaráno, nikomu nevadilo pobíhání těch živějších drobečků, ani volání po mamince, zda se neztratila, nikoho nerušilo. Maminek přišlo postupně sedm a v dětském minikoutku jsme uvítaly první malou návštěvnici Andrejku povídáním nad knížkami. Další malí čtenáříčci si v ohrádce či mimo ni potom hráli se zvukovými knížkami a hračkami, nebo si hověli na polštářcích.
Milé maminky, tak na shledanou ve středu 30. května od 9.00 do 11.00 hodin. Rády přivítáme i nové čtenářky.
Na modrých internetových stránkách www.uvaly.cz je odkaz na KNIHOVNA.
Vzápětí se pod názvem Městská knihovna Úvaly objevuje jako první bod Aktuality. Klikněte na ně a dozvíte se vždy horké novinky z knihovny.

Knihovnice Městské knihovny v Úvalech

detail detail
 


Literární setkání s Gabrielou Vránovou

Pátek a třináctého? U někoho tato kombinace vyvolá jistotu méně úspěšného dne. Je to jen pověra? Možná, že si na ni vzpomněly pracovnice úvalské knihovny a hlavně paní Alena Janurová, která zajišťovala uvedení pořadu To nejlepší z Fulghuma - čte Miroslav Moravec. Vystoupení mělo být jednou z akcí, kterými Městská knihovna v Úvalech připomíná 145. výročí svého založení. Několikaměsíční přípravy a těšení na zajímavý večer však zkomplikovala načekaná zpráva dva dny před představením: Miroslav Moravec nepřijede, nekomunikuje se světem, je nezvěstný. Bylo nutné rychle vybrat alternaci. A tak do Úval v pátek 13. dubna poprvé zavítala herečka paní Gabriela Vránová. Určitě ji nebylo nutné blíže představovat. Stačí jen připomenout její více než čtyřicetileté působení v pražském Vinohradském divadle, mnoho filmových a televizních rolí nebo spolupráci s Českým rozhlasem. Není jen představitelkou převážně charakterních a dramatických rolí, ale rovněž nositelkou řady ocenění, členkou kulturních a společenských asociací a především elegantní, poetickou a vzdělanou dámou.
Paní Vránové se záhy podařilo navázat kontakt s publikem. Prozradila na sebe mnohé. Při jejím vyprávění se postupně odvíjel její osobní a profesní život. Díky svým předkům se cítí být i Evropankou, protože se narodila na Slovensku českému učiteli a slovensko-maďarské mamince s předky v Rakousku. Považuje za osobní štěstí, že se mohla od mládí věnovat tomu, po čem toužila, to je herectví. Setkala se s mnoha herci a režiséry, k nimž měla pokornou úctu a nesmírně si jich vážila. Dala divadlu vždy maximum možného a divadlo bylo součástí jejího života. Ještě po uplynutí mnoha let jí lidé při setkáních často připomínají její nejlepší role. Ale nezůstalo jen u vyprávění o divadle. Paní Vránová je také spisovatelkou. Talent pro literární činnost zdědila po svém tatínkovi, profesoru češtiny a básníkovi Jaroslavu Vránovi. Když se dostal do nesnází a téměř nesměl učit, jezdila s ním na literární besedy a předčítala ukázky z literatury. Tatínek dostal za večer 40,- Kčs, malá Gabriela nic. Ale byla to pro ni velká škola uměleckého přednesu. Literární nadání dokazuje ve své knížce Magnetický vítr, z které přečetla několik ukázek. Vzpomíná v ní nejen na své herecké kolegy, ale uvádí i fejetony, v nichž se věnuje společenským problémům.
Večer s paní Vránovou ve společenském sálku DPS byl hezkým zážitkem a setkáním s významnou osobností. Čas rychle vypršel a paní Vránová pak litovala, že nezbyl prostor na besedu. Tak snad někdy příště…
V rámci připomenutí 145. výročí knihovny v Úvalech nebyl pořad tohoto druhu letos jediný. Na podzim by měl zavítat do Úval na autorskou besedu jeden velice známý a v současnosti asi nejúspěšnější český spisovatel. Kdo to bude? Možná, že už někteří to vědí nebo tuší. Iniciály jeho jména jsou: … ne, raději je neuvedu.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

detail detail

Foto: Paní Gabriela Vránová také četla ukázky ze své knížky Magnetický vítr
foto: Herečka G. Vránová s místostarostkou paní Ing. H. Váňovou a paní A. Janurovou.

 

Setkání a beseda s panem architektem Masákem

23. května letošního roku oslaví životní jubileum 75 let v plné duševní svěžesti a ve stálém pracovním nasazení významná osobnost mezi českými architekty, úvalský rodák, prof. ing. architekt Miroslav Masák. Blahopřejeme a těšíme se na setkání s ním. Kulturní komise rady města připravuje s panem architektem Masákem besedu na téma "Rozprava o moderní architektuře", která se uskuteční 8. června 2007 v 18 hodin v sálku DPS. Podrobnější informace přineseme v příštím čísle.
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Zpráva z výboru žen

Byli jste se podívat na módní přehlídce, kterou uspořádal Výbor žen v Úvalech v neděli 1. dubna 1962 v sále sokolovny? Jestli ano, jistě jste byli všichni spokojeni, jestli ne, máte čeho litovat.
Jaro a léto 1962 se nám tu představilo v důležitém problému, který vyřešilo: jak se obléci, aby se každá žena líbila.
Manekýnky z Ústředí lidové umělecké výroby z Prahy, které všechnu tu krásu předváděly, byly jistě spokojeny s obecenstvem. Jeho potlesk svědčil o tom, že předváděné modely jsou vkusné a líbivé, rovněž tak cenově přístupné. Některé občanky měly zájem o koupi předváděných modelů, ovšem pro časově nutně urychlený odjezd nebylo možno žadatelkám vyhovět.
Věříme ale, že navštívily samotnou prodejnu ÚLUV Praha, která je v Praze 1, Národní tř. 36.
Výbor žen v Úvalech děkuje všem zaměstnancům ÚLUV Praha, kteří pomohli přehlídku uskutečnit, zvláště s. Jiřímu Budkovi z Úval, a věříme, že se opět sejdeme na podzim na přehlídce módy Podzim - zima 1962.

(Život Úval č. 5/1962)

 

Úvalský literární koutek

Kometa na netu

Anička Strusková
(MDDM - 11 let)
My jsme na našem netu
našli kometu Betu.
Od rána tam zářila,
všechny září pobila.
Tak jsme radši na netu
vymazali kometu.
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Divokej Bill zahraje pro charitu

Celkem jedenáct koncertů po pražských klubech odehraje v dubnu kapela Divokej Bill v rámci svého dobročinného turné Pro Rozmarýnu.
Rozmarýna je občanské sdružení, jež pomáhá dětem a mladým lidem, kteří vyrůstají v dětských domovech, prošli výchovným ústavem nebo pochází z nefunkčních rodin. Jejím cílem je zmírnit ostrý přechod těchto lidí z ústavu do běžného života ve společnosti a pomoci jim začít samostatně fungovat. Divokej Bill věnuje část z vybraného vstupného právě na konto sdružení.
Rozmarýnovská šňůra bude zahájena dnes večer ve 20 hodin koncertem v klubu Delta v Praze 6. Podrobný seznam pražských koncertů najdete na www.divokejbill.cz. Úvalští pohodáři i Rozmarýna se na vás těší, tak zajděte podpořit dobrou věc.

(eši)
(Metropolitní expres
Česko a Praha, 4. 4. 2007)

 

Policie

Policie České republiky policejní služebna Úvaly
Správa: Středočeského kraje
Okres: Praha - venkov
Adresa: Riegrova 897, 250 82 Úvaly
Telefon: 974 881 800
Fax: 281 862 582
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě
Územní působnost: Dobročovice, Horoušánky, Horoušany, Jirny, Květnice, Nové Jirny (Jirny), Sibřina, Sluštice, Stupice (Úvaly), Šestajovice, Škvorec, Třebohostice (Úvaly), Úvaly, Zlatá.
 


Peníze bral, ale dělat se mu nechtělo!

Přišel o 130 tisíc korun a na domě v Šestajovicích není nic hotovo.
Od listopadu roku 2006 do současné doby převzal nepovedený pracant ze Strakonic několik finančních záloh v hotovosti na nákup stavebního materiálu a vykonání práce na rodinném domku v obci Šestajovice. Práce však není hotová a stavební materiál zaplacen také není. Případem se zabývají policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Jana Žďárská

 

Vloupání do novostaveb rodinných domů

V Květnici bylo vykradeno osm novostaveb, celková škoda činí 708 tisíc korun.
Ze středy 21. 3. na čtvrtek 22. 3. bylo v obci Květnice vykradeno osm novostaveb rodinných domů. Ve všech případech se pachatel dostal dovnitř tak, že vypáčil okno nebo balkónové dveře. Bylo odcizeno celkem pět plynových kotlů, radiátory, různé stavební nářadí, různé kuchyňské spotřebiče a vybavení koupelen. Byla způsobena celková škoda za cca 708 tisíc korun. Všechny tyto případy řeší policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Lucie Králová

 
 

Š K O L S T V Í

ZŠ - Mapa školy
(4. část)

V tomto čísle bych vás ráda seznámila s posledními výsledky dotazníkového šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které proběhlo na podzim na naší škole.

11. Školní NEJ
Tato kapitola přináší informace o tom, čeho si ve škole nejvíce váží učitelé, žáci 2. stupně a rodiče. Respondenti si vybírali tři ze 13-15 možností. Ze všech odpovědí pak bylo vybráno pět nejčastějších. Stejným způsobem bylo vybráno pět nejčastějších odpovědí na opačnou otázku, co vám na naší škole nejvíc vadí. Výsledky odpovědí rodičů a žáků 2. stupně můžete vidět v grafech, přičemž v levé části jsou odpovědi na první otázku (pozitiva) a v pravé části na druhou otázku (negativa). Rodiče si nejvíce cení přístupu učitelů k žákům a nejvíce jim vadí špatné vybavení pomůckami, počítači, učebnicemi atd. Žáci si nejvíce cení kamarádů a nejvíce jim vadí fronty a špatné jídlo v jídelně. Je zajímavé, že výběr volitelných předmětů se u žáků objevuje jako NEJ v pozitivní i v negativní části grafu. Učitelé si nejvíce váží změn k lepšímu a nejvíce jim vadí špatná kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům.

Mgr. Irena Nováková

detail detail detail
 


Janov nad Nisou
26. 2. - 2. 3. 2007

O jarních prázdninách jsme si se školní družinou vyjeli do Jizerských hor. Ubytováni jsme byli v penzionu Heltom v Janově nad Nisou.
Hned po příjezdu jsme se vypravili na rozhlednu Slovanka. Byl to pořádný výstup a dohromady jsme ušli 6 km. Cesta zpátky byla příjemnější a taky zábavnější, nahoře byl sníh, takže jsme se "sklouzli" dolů. Bylo to supeeer! Po vydatné večeři jsme odpočívali u her, které známe z družiny, např. "Mlsná kozo, pojď na zelí…", Tichá pošta…
V úterý ráno jsme vyrazili do sklárny, která je přímo v Janově. Viděli jsme, jak se vyrábějí skleničky, talíře a vázy. Přímo ve sklárně jsme nakoupili dárečky domů. Po obědě jsme vzali boby a vyrazili dva kilo- metry do kopce užít si sněhu. Bobovali jsme, stavěli sněhuláka, závodily i paní učitelky Romana, Jana a Pavla. Holky dělaly mašinku a kluci trochu záviděli. Přišli jsme těsně před večeří unavení, ale spokojení.
Ve středu ráno přišel čas na "deník". Každý si zapsal a nakreslil zážitky předchozích dnů. Protože napadl sníh i u chaty, po obědě jsme nastartovali fantazii a tvořili stavby ze sněhu. K vidění byly opravdu zajímavé věci, iglú, sněhulák, ale třeba i činka, stonožka nebo krokodýl. Po večeři přijel člen horské služby. Vyprávěl nám o lavinách, o práci v horské službě a jak se zachovat v horách, když hrozí nebezpečí.
Ve čtvrtek jsme hned po snídani šli na vycházku, abychom využili toho, že neprší. Na večer jsme se všichni těšili, protože jsme dostávali diplomy a odměny a k večeři bylo překvapení, zmrzlinový pohár.
V pátek jsme odjížděli ve 14.00 a dopoledne uteklo při balení. Po obědě jsme si vyšli ještě na poslední vycházku a pak hurrrá domů.
Byl to opravdu pěkný týden, myslím, že souhlasí i paní učitelky.
A na závěr ještě básnička, kterou jsme skládali večer před usnutím:

Na autobus čekáme,
dlouhou chvíli nemáme.
S rodiči se loučíme,
na hory se těšíme.
 
V autobuse sedíme,
trochu se tam nudíme.
V penzionu se nám líbí,
učitelka nás do skupin třídí.
 
Na obědě pěkně jíme,
na pokojích zase spíme.
Na túry se chodit nechce,
prý to půjde celkem lehce.

 
Veronika Nováková (5.A)
Adéla Votočková (5.B)

detail detail

Romana Šimůnková

 

Dva rozhovory

V tomto čísle přinášíme další dva fiktivní rozhovory, které vypracovali žáci 8. ročníku základní školy v rámci výuky Literárního semináře.

ROZHOVOR S MARIÍ TEREZIÍ SAVOJSKOU
Dovolte, abychom vám představili ženu, která byla významná pro toto město a okolní obce. Je to Marie Terezie Savojská.
R: Pro začátek byste nám mohla povědět, ve kterém roce jste se narodila?
M.T.S.: Narodila jsem se v roce 1694. R: Jak se jmenoval Váš otec?
M.T.S.: Jan Adam Ondřej.
R: A jak jste se jmenovala za svobodna?
M.T.S.: Jmenovala jsem se Marie Terezie Antonie Felicita.
R: Ve kterém roce jste se provdala za Savojsko-Caringnanského vévodu Tomáše Emanuela?
M.T.S.: V roce 1713.
R: Můžete nám říci něco o Vašem soužití s Vaším manželem?
M.T.S.: V soukromém životě mě neprovázelo štěstí. Měla jsem spokojené a láskyplné manželství, které bylo v době spekulativních dynastických sňatků. Mé manželství bylo po 16 letech ukončeno vévodovou smrtí. V roce 1734 mě postihlo další neštěstí, a to byla smrt mého jediného dvacetiletého syna Evžena Jana Františka. Zůstala jsem poté sama.
R: Co se dělo po smrti Vašeho syna?
M.T.S.: Zanevřela jsem na společenský život. Žila jsem v ústraní svého vídeňského paláce, nebo jsem se zdržovala na středočeských panstvích.
R: Kdy jste nechala dostavět zámek v Kolodějích?
M.T.S.: Kolem roku 1720, a to na přání mého otce Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna. Zámek byl upraven ve stylu pozdního baroka.
R: Restaurovala jste i jiná rodová sídla?
M.T.S.: Ano, moje vzpomínky jsou sice mlhavé, ale kolem roku 1730 jsem dala opravit zchátralý a zpustošený škvorecký zámek. Po roce 1753 byl zrekonstruován zámek v Kostelci nad Černými lesy.
R: Byla nějaká výrazná změna ve Vašem životě?
M.T.S.: Zajisté, zasvětila jsem svůj život dobročinnosti. Mé přízni se těšil černokostelecký špitál, pro jehož potřeby jsem dala v roce 1726 postavit novou budovu. Na všech pěti panstvích vyrostla řada nových kostelů a far. Také jsem propustila z roboty obyvatele Kostelce. Roku 1766 jsem založila "svatodonátský fond". Z něho byla vyplácena peněžitá podpora poddaným, jejichž hospodářství bylo postiženo požárem, povodní, suchem či úhynem dobytka.
R: Slyšeli jsme, že jste ve svém životě obdivovala světce. Kteří to v blízkosti Úval byli?
M.T.S.: Je to socha sv. Donáta postavená na dohled od Úval - na křižovatce cest do Škvorce, Přišimas a Hradešína. Tato socha byla odhalena v roce 1765. Dále také socha sv. Isidora. Mimořádné mojí přízni se samozřejmě těšil také nejoblíbenější světec barokních Čech - sv. Jan Nepomucký.
R: Jak se jmenovala kaple, která byla vystavěna v Dobročovicích roku 1771?
M.T.S.: Je to kaple sv. Isidora, což je patron zemědělců.
R: Socha sv. Jana Nepomuckého, jak již byla zmíněna, byla zveřejněna Jiřím Doubravou. Můžete nám k němu říci něco bližšího?
M.T.S.: Již v roce 1701 nechal v dolní části rynku postavit kamennou sochu Jana Nepomuckého, která je zjednodušenou variantou známé světcovy sochy od Jana Brokoffa a Matyáše Rauchmillera na pražském Karlově mostě. Mnohem významnějším počinem však bylo financování stavby nového hlavního oltáře, který se nachází ve zdejším kostele. Tento oltář byl zhotoven v dílně pražského sochaře Jana Jiřího Šlanzovského. Šlanzovský se ve své době proslavil řadou dalších prací. Oltář lze dodnes považovat za nejvýznamnější uměleckou památku v Úvalech.
R: Jaké změny jste provedla roku 1734?
M.T.S.: Po více než sto letech jsem obnovila farní úřad při kostele sv. Jiří v Hradešíně.
R: Založila jste kostel sv. Anny ve Škvorci, v kterých letech probíhala výstavba?
M.T.S.: Bylo to od roku 1759 do roku 1767. Stavba probíhala velmi pomalu, a proto z plánovaného přemístění farního úřadu sešlo.
R: V Úvalech se děla spousta změn. Co se stalo v roce 1754?
M.T.S.: Byla zde založena poštovní stanice, která doplnila poštovní spojení na královské (tzv. Vídeňské) silnici. Městečko se po vydání silničního patentu ze 6. května 1727 stalo jednou z doporučených stanic pro formany a obchodníky cestující z Lipska přes Prahu do Rakouska a Uher.
R: Kde byla umístěna pošta?
M.T.S.: Na náměstí v prostorách knížecího hostince U Českého lva.
R: Co se stalo s hostincem?
M.T.S.: Již v roce 1706 byl z rozkazu vrchnostenské správy přestavěn a výrazně rozšířen.
R: Co jste podnikla roku 1743 s hostincem?
M.T.S.: Největší úvalský hostinec jsem prodala dosavadnímu nájemci Janu Menšíkovi pod podmínkou, že jeho případný další prodej bude uskutečněn pouze se souhlasem vrchnosti.

Rozhovor s Marií Terezií Savojskou uskutečnily žákyně Literárního semináře 8. ročníku
Kateřina Doležalová a Lucie Urbanová.

M.T.S.:Marie Terezie Savojská
R: redaktorky
 

Rozhovor s Jiřím Steimarem
Chceme vám představit a seznámit vás s hercem Jiřím Steimarem.
R: Jak se jmenujete?
J.S: Jmenuji se Jiří Steimar.
R: Kdy a kde jste se narodil?
J.S: Narodil jsem se 24. dubna r. 1887 v Praze.
R: Kdo byl Vaším učitelem?
J.S: Mým učitelem byl Karel Želenský.
R: Kdy jste zahájil svoji hereckou kariéru?
J.S: Začal jsem hrát v roce 1910 ve smíchovském divadle "U Libuše".
R: Kde jste uplatňoval svůj humor a ironii?
J.S: Svůj humor jsem uplatňoval ve hrách Shakespeara, Wilda a Shawa.
R: S kterou herečkou jste hrál nejdéle na jevišti?
J.S: Nejdéle jsem hrál s Alenou Sedláčkovou.
R: Po boku koho jste hrál roli milovníka?
J.S: Hrál jsem s Janou Kronbauerovou a s Olgou Scheinpflugovou.
R: Jaké postavy jste hrál?
J.S: Antonína ve Vojnarce, Jánošíka v Mahelově hře či Liňajeva v Ovcích a vlcích, Lopachina ve Višňovém sadu.
R: Od kdy do kdy jste bydlel v Úvalech?
J.S: V Úvalech jsem bydlel od roku 1941 do roku 1967.
R: S kým jste secvičil divadelní představení pro Úvaly?
J.S: Divadelní představení jsem secvičil s místními ochotníky.
R: A jaké to byly divadelní hry?
J.S: V říjnu 1942 jsme předvedli od Helly Vuolijoki úvalské veřejnosti "Ženy na Niskavuori" a "Chléb na Niskavuori".
R: Kdy tyto hry měly premiéru?
J.S: Premiéru měly v r. 1942, v říjnu.
R: V kterém roce jste začal hrát v Národním divadle?
J.S: V roce 1913 jsem začal hrát v Národním divadle. Hrál jsem salonní milovníky a později zralé muže.
R: Oženil jste se?
S.J: Ano.
R: Jak se jmenovala Vaše paní?
S.J: Jiřina Steimarová. Dokonce jsem se svou ženou hrál ve hře Ladislava Stroupežnického "Valdštejnská šachta". V této hře si společně s námi zahráli herci z Národního divadla Rudolf Deyl a František Roland.
Touto poslední otázkou se s Vámi loučíme a děkujeme za rozhovor.

POZNÁMKA AUTORŮ:
Potomci Jiřího Steimara jsou Jiří Kodet a Evelyna Steimarová, oba herci.
redaktoři: Tereza a Veronika Moravcovy
 


Základní škola a Praktická škola Úvaly
CHRAŇTE S NÁMI PŘÍRODU!

Naše škola se připojila k celosvětové kampani s názvem "Miliarda stromů pro planetu Zemi". Jejím cílem je ochrana klimatu. Během roku 2007 by se na celém světě měla vysadit miliarda stromů. Víme, že každý zasazený strom pomáhá zlepšovat naše ovzduší. Proto jsme při zahájení naší oslavy Dne Země zasadili strom (ozdobnou sakuru) v parku před hasičským domem.
Pomáháme přírodě ze všech svých sil a schopností. Pravidelně každý podzim probíhá ve škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. V minulém roce jsme jich pro jeleny nasbírali 846 kg.
Každoročně také pomáháme chovatelům ZO ČSCH při přípravě výstavy drobného hospodářského zvířectva. Rádi spolupracujeme i s našimi sponzory, rybáři z ČRS. Podílíme se na úpravě okolí chovných rybníčků. Vždy na jaře upravujeme zahradu dětem z II. mateřské školy. Jarní soutěž ve sběru starého papíru pod heslem "Z papíru zase papír" přinesla 2.816 kg papíru a několik pytlů víček od PET lahví.
Máme rádi přírodu a své město. Je smutné, kolik odhozených odpadků se tu hromadí. Chodíme na vycházky do lesíka za školou. Jedním ze smutných míst, která v lese míjíme, byla ošklivá černá skládka. Dnes už víme, že přírodě musíme pomoci svýma vlastníma rukama. Skupina dětí z naší speciální třídy za pomoci dalších žáků celou tuto skládku vysbírala. Nepořádku byl plný velký kontejner. Tato skupina také pravidelně uklízí nejen bezprostřední okolí školy, ale i širší oblast podél Výmoly.
Potom je na trávník i les radost pohledět! Přidejte se k nám! Chraňte přírodu i vlastníma rukama! Zaslouží si to: JE OPRAVDU MOC KRÁSNÁ!!!

Žáci a učitelé Základní školy a Praktické školy Úvaly

detail
 


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Jana Zacha, pobočka Úvaly,

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY DO HUDEBNÍHO OBORU na školní rok 2007/2008
na tyto hudební nástroje - KLAVÍR, ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, TRUBKA.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY se konají ve dnech 17. 5. a 24. 5. vždy od 17 do 18 hodin v budově Speciální školy Úvaly, boční vchod.
Další informace na tel. č. 603 755 497, pí uč. Ježková.
 


Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali organizátorkám dětského bazárku - pí Prchalové, pí Najmanové a pí Šveňhové.
Tyto akce se staly mezi rodičovskou veřejností velice oblíbené, čemuž nasvědčuje i finanční výtěžek. Bylo nám předáno 5.515,- Kč, které jsme použili na zakoupení skládacích koloběžek pro děti na školní zahradu.
Ještě jednou děkujeme za ochotu věnovat svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých a k zpříjemnění pobytu dětí v naší mateřské škole.

Děti a kolektiv MŠ Kollárova

 

Galerie MDDM představuje... detail

11. - 13. 5. budou mít všichni milovníci výtvarného umění možnost v MDDM "nahlédnout do skicáku" malířky a básnířky Marie Tefrové, jejíž tvorba je zastoupena v řadě regionálních galerií, soukromých sbírkách doma i v zahraničí a od roku 1985 i v Národní galerii v Praze ve Sbírce moderního umění. Paní Tefrová vystavuje samostatně, účastní se společných akcí, byla jí udělena cena ministerstva kultury za práci k tématu organizace UNESCO, svými díly přispěla mimo jiné na konto Bariery nadace Charty 77 a v roce 2003 uspořádala benefiční výstavu pro děti bez domova.
Jak nejlépe představit tuto malířku, která od narození žije v Praze a na svých cestách není nikdy bez skicáku plného kreseb a poezie? Nejlépe slovy znalců jejího díla. Dovolte mi citovat.
"Obrazy Marie Tefrové nás přesvědčují o tom, že se jí v malbě vskutku daří nalézt svou životní roli. Právě tato opravdovost a šíře záběru jsou i zárukou jejího podílu na celkovém profilu naší současné malířské kultury." (PhDr. Roman Prahl, NG Praha)
"Umění Marie Tefrové není ani art-brut, ani naivní umění. Je něčím mezi a dokonce si nás najednou podmaní i nečekanými půvaby osobitě pojaté klasické lazurní malby. Vychází z realismu a je tedy plné přírody, lidí i věcí, je to ale realismus symbolický, naslouchající hlasům, které jakoby říkaly, že i prostý lidský osud může mít svůj patos. A právě v tom je síla, osobitý mýtus člověka, který se zde bez výhrad upsal posedlosti malbou." (PhDr. Jan Kříž, Středočeská galerie v Praze)
"Pokouší se zachycovat dojmy a pocity, tedy to, co je sdělitelné pouze duchovní sympatií. Vytváří jakési vizuálně básnické deníky, které ve výtvarné formě navazují na její malbu. Přesto, že se do- stává mezi umělce z podstatné části i mladší, zachovává si tvrdošíjně své vidění světa. Tam, kde Marii Tefrové nedostačuje malba nebo kresba, píše poezii nebo zaznamenává své reflexe. Její poezie zahrnuje obraz lidského nitra se všemi slabostmi a někdy i úlitbami reálnému životu, ale také posilující moc hluboké víry, která ve svých důsledcích přetavuje slabého člověka v osobnost vidoucí, shovívavou a laskavě přísnou. (Radovan Zejda)
Tolik odborníci. A co o své tvorbě říká Marie Tefrová? "Myslím, že moje obrazy jsou tiché básně, kde se barvou a kompozicí snažím vyjádřit to, co v básních slovy."
Přijďte si potěšit duši.

Jana Pospíšilová

detail

Foto M. Tefrové
Foto: kubistický autoportrét

 

GALERIE MDDM ÚVALY
si Vás dovoluje pozvat 11. května L.P. 2007 v 18 hodin
na vernisáž výstavy
POHLED DO SKICÁKU
MARIE TEFROVÉ
Vystoupí:
Doc. Katarína Bachmannová
profesorka HAMU - klavír
Eliška Weissová, členka opery ND - zpěv
Dana Konečná, recitace
Zazní verše ze sbírky
Marie Tefrová "Strmé cesty"
Dr. Dušan Dvořák, úvodní slovo
instalace výstavy, Ing. arch. Jana Tilšerová
Výstavní síň bude otevřena v sobotu 12. a v neděli 13. května od 14 do 18 hodin.

detail
 


Kulturní komise města a MDDM Úvaly
uvádějí v sobotu 19. 5. 2007 od 19 hodin v sále DPS
POETICKÁ ZASTAVENÍ Komponovaný večer hudby a poezie
Účinkují: MUSICA DOLCE VITA

Na koncertě zazní hudba mistrů, inspirovaná nejkrásnějším lidským citem, láskou, doplněná nádhernými verši harfenistky Zbyňky Šolcové.
Hudba G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. Debussyho, M. Ravela a dalších, citlivě spojená s něžnou poezií, slibují nevšední umělecký zážitek, jenž zůstane dlouho v srdci každého posluchače.

POETICKÁ ZASTAVENÍ ANEB MILOSTNÁ LYRIKA V PROMĚNÁCH ČASU
MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová - mezzosoprán
Jan Machat - flétna
Zbyňka Šolcová - harfa, autorka básní
Antonio VIVALDI (1678 - 1741)
Árie z oratoria Juditha triumphans
Árie "Sposa son disprezzata"
Georg Friedrich HÄNDEL (1685 - 1759)
Passacaglia pro sólovou harfu
Árie "Lascia ch´io pianga" z opery Rinaldo
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)
Sonáta a moll pro flétnu sólo
Giovanni PAISIELLO (1740 - 1816)
Arietta "Nel cor piú non mi sento"
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791)
Píseň "Komm, liebe Zither" KV 367
Fryderyk CHOPIN (1810 - 1849)
Variace na Rossiniho téma
Hector BERLIOZ (1802 - 1869)
Kuplet z dramatické symfonie Romeo a Julie
Camille SAINT-SAENS (1835 - 1921)
Labuť pro harfu sólo
Une flute invisible (Neviditelná flétna)
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904)
Písně milostné: č.8 Ó, duše drahá, jedinká
Claude DEBUSSY (1862 - 1918)
Syrinx pro flétnu sólo
Arabeska pro sólovou harfu
Dívka s vlasy jako len
Jean LENOIR
Parlez - moi d'amour (Chanson z roku 1930)
 


Kulturní komise rady města, MDDM a ZŠ Úvaly
zvou všechny děti
26. 5. 2007 od 14.30 hodin
na hřiště pod školou na
OSLAVU DNE DĚTÍ.
 


Taneční soutěže roku 2007

Nový rok vždy znamená v tanečním kalendáři odstartování soutěží formací a mistrovství republiky ve všech disciplínách. Po scénické soutěži "Taneční setkání" v Praze, která byla již 2. týden v lednu, následovala dvouměsíční pauza a v březnu to všechno vypuklo.
V sobotu 24. 3. 2007 se v Selesiánském divadle konala regionální scénická soutěž dětí. Pro nás znamenala velké povzbuzení, protože odborná porota všechny čtyři naše choreografie hodnotila velmi pozitivně. Pochvala patřila jak taneční připravenosti dětí, tak choreografii, nápaditosti, výtvarnému zpracování, použití světel a provedení. Autorkou a trenérkou těchto vystoupení je vedoucí taneční skupiny Alena Sismilichová.
Hned v neděli 25. 3. se tančilo na pohárové soutěži v České Lípě - "Českolipský zvoneček".
A radostně nám zazvonil zvoneček hned dvakrát. Rytmus II. získal 2. místo za "Růžovou mašli" v parketových kompozicích a 3. místo za "Cirkus" v Dance Show. Stejně jako v Praze v Selesiánském divadle se představil i Rytmus I.A s "Čertovinami" (8. místo) a "Sněhovou princeznou" (5. místo).
Taneční přípravka Rytmus I.B se s choreografií Máši Marouškové "Zakletý zámek" poprvé prezentovala po boku svých zkušenějších kamarádek až na Mistrovství Prahy a středních Čech v pražském Kongresovém centru v sobotu 7. dubna. V choreografiích rekreačního tance se umístila na 7. místě. Přípravka Rytmus I. A skončila v parketových kompozicích šestá a v Show Dance čtvrtá, Rytmus II. v Jazz Dance pátá a parketových kompozicích třetí.
Velikonoce pro nás byly letos opravdu tanečním svátkem. Po sobotní soutěži v Praze nás v neděli čekal Hradec Králové a Mistrovství republiky v Electric Boogie. Startovali nám 2 děti, 2 junioři a 2 tanečníci z řad dospělých. Pouze Ondrovi Štěrbovi se nepodařilo získat nominaci na ME a MS, přesto jeho 11. místo bylo v kategorii dospělých opravdu místem výborným.
V dětech získala Andrea Malcová bronz, Lukáš Chvátal obhájil zlato a titul mistra republiky z loňska a ve společném duu získali další zlato a titul pro naše barvy. Junioři předvedli výborné výkony, ale naše taneční špička je v této kategorii tak vyrovnaná, že jim stačily "jen" na 4. místo pro Davida Procházku a 5. místo pro Dominika Matulku. Společné duo jim vyneslo 2. místo a stříbrné ocenění.
Největším překvapením a téměř neuvěřitelným výkonem nás všechny ohromil start Honzy Ťoupalíka v hlavní kategorii (dospělých). Honza svou první vlnu a první krok v tomto tanečním stylu předvedl na loňském tanečním soustředění v Lažánkách, kdy zcela otevřeně prohlásil, že tohle se nikdy nenaučí a že snad raději přejde na hip hop. Od října se však přece jen přihlásil na kroužek EB a v březnu se rozhodl to zkusit soutěžně a vyřídit si licenci.
A 8. dubna se probojoval postupně do semifinále, finále a nakonec stál na bedně s bronzovou medailí na krku a nominací do české reprezentace pro ME a MS. Stal se tak zatím jediným tanečníkem, který se takto dokázal prosadit mezi dospělou taneční elitu. Moc gratuluji jménem svým, tanečníků z TS Rytmus a MDDM v Úvalech.
Všem, kteří výborně reprezentují naši TS Rytmus MDDM Úvaly, přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

za TS Rytmus a MDDM
Alena Sismilichová

detail detail
detail detail
detail detail detail
 


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MDDM
konaná v pondělí 26. 3. 2007
v 17.30 hodin v galerii MDDM

V pondělí 26. 3. 2007 od 17.30 h se v galerii MDDM konala v pořadí již druhá výtvarná soutěž na libovolné téma dětí tří věkových skupin.
V první věkové kategorii do 6 let zvítězil Jindřich Číp se svými barevnými skřítky z barevné modelovací hmoty. Na druhém místě skončil Adam Němec s obrázkem kočičky u domečku a třetí se stala Eliška Mráziková s tygrem.
Ve druhé věkové kategorii od 6 do 10 let vyhrála Petra Bacílková se svým pastelovým drakem, druhé místo obsadila Alžběta Prosová a její tygr a třetím se stal Adam Procházka s rybou Bodlokem.
Ve třetí kategorii dětí od 10 do 15 let zvítězila Markéta Melicharová se svými modrými variacemi krajiny a prostoru, druhé místo obsadila Nikol Brožíčková za postavu Bivoje a třetí místo patří Matěji Němcovi za velmi zajímavé ztvárnění prostorových obrázků.
Výstavu doplnily jarní závěsné ozdoby z výtvarného kroužku MDDM a prostorový model města Úvaly s leporelem obrázků na motivy Pohádky lesa od J. Kožíška, které vyrobily děti z MŠ Pražská. Vítězové všech kategorií byli ohodnoceni bonboniérami a diplomy.

Barbora Opelková

 

JARNÍ VÝSTAVA
A SOUTĚŽ O KERAMICKOU KYTIČKU V MDDM

konaná 2. 4. 2007 v 18.00 hodin v galerii MDDM

V pondělí 2. 4. 2007 od 18.00 h se v galerii MDDM konala jarní výstava keramických a výtvarných prací kroužků EO v MDDM pod vedením Barbory Opelkové a Evy Šubrtové.
Součástí výstavy byla první keramická soutěž o kytičku. Hodnotil se nápad, zpracování a barevné pojetí výtvoru.
Soutěž byla rozdělena do tří věkových skupin.
V první kategorii do 6 let zvítězila Natálie Matějková, druhé místo obsadila Eva Trnovská a třetí se umístila Alexandra Szabová.
V druhé kategorii od 6 do 10 let zvítězila Simona Najmanová, druhá byla Kateřina Strusková a třetí místo obsadil Lukáš Krob.
Ve třetí kategorii od 10 do 16 let zvítězila Veronika Tichá, druhá byla Barbora Stehlíková a na třetím místě skončila Sofie Střítecká.
První tři místa ve všech kategoriích byla odměněna sušenkami, výtvarnými výrobky a diplomy.
Jarní výstava zahájila předvelikonoční týden, jehož součástí byl 4. 4. 2007 Košíkářský kurs pod vedením p. Aleny Borovičkové, 5. 4. 2007 zdobení vajec s Lídou Benešovou a malování velikonočních obrázků s Bárou Opelkovou.

Barbora Opelková

detail detail detail

foto R. Navrátil

 

BŘEZNOVÉ AKCE TURISŤÁČKU MDDM ÚVALY

Dvakrát jsme navštívili kino v Českém Brodě. Do tohoto kina jezdíme rádi. Nejsou tam sice křesla jako v Praze, zato tam jsou moc milí lidé, dobré občerstvení, dobrá cesta a přijatelné ceny za vstupenky.
V sobotu 17. 3. jsme vyrazili do Prahy na pochod "PŘES VÍTKOV do RIEGROVÝCH SADŮ". Celý týden bylo nádherně. Ale v sobotu sluníčko nikde, foukalo a občas na nás z nebe káplo. Když jsme vylezli v Praze z vlaku, už pršelo. Ještě se muselo na autobus a když se vystoupilo, naštěstí pršet přestalo.
Na startu jsme dostali popis cesty a vyrazilo se. Během cesty foukalo tak, že děti hledaly čepice po celém Vítkově. Po cestě jsme zavítali do Vojenského historického muzea. Tady to zajímalo hlavně kluky. Všechny ovšem zaujal tank, který byl venku a děti na něj mohly lézt. V cíli bylo velké zklamání, protože na nás nečekal žádný diplom ani súša. Po slibu, že na nádraží bude čas si něco koupit, děcka zapomněla i remcat, že jdeme celou cestu na nádraží pěšky.
Další výlet nás čekal 31. 3. do Máslovic. Všichni se na něj tak moc těšili, že jsme se báli, že to špatně dopadne, ale opak byl pravdou. Pochod se jmenoval "MÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA ANEB ŠLAPEME DO MÁSLOVIC STLOUKAT MÁSLO". Tentokrát se na nás sluníčko smálo. Vlakem jsme jeli do Kralup nad Vltavou a tady už se capkalo po svých. Cesta vedla podle Vltavy a byla to cesta krásná a zajímavá. Krmili jsme koně, ovce i prasátka. Děti nakrmily i labutě a rozdělily se i o řízky. Kluci lezli na stromy a všichni po cestě stačili i blbnout. Poslední úsek byl do šíííleného kopce, ale po reptání jsme ho zdolali a už jsme byli v cíli. Tentokrát každý dostal hezký diplom a čokoládku. A už na nás čekalo zdobení perníčků, výroba morany, pletení pomlázky a stloukání másla. To byla největší dřina. Odměnou byl kousek chleba s máslem. A byla to dobrota. K tomu ke všemu nám hrála country kapela. Také jsme nahlédli do muzea másla. Bylo maličké a krásné. Potom během z kopečka dolů a bez reptání. Tam byla velká Morana hozena do Vltavy a tím konečně skončila zima. Přívozem, kterým všichni jeli poprvé, jsme se dostali na druhý břeh a vlakem z Libčic se vyrazilo domů. Zajímavé je to, že i když děti ušly celkem okolo 13 kilometrů, hodní vydrží být tak do Běchovic, pak už se modlíme, aby byly Úvaly. Největší radost s Danou máme, když slyšíme dík a ahoj. Ale stejně se už těšíme na příště.

Olga Procházková

detail detail

Foto: Máslovice - tlučení másla
Foto: Zdolali jsme Vítkov

 

Setkání účastníků

"Anglického klubu Úvaly"
Kdy: v sobotu 12. května 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 

 

S P O L K Y

Úspěch veřejné sbírky Kuře 2007

V sobotu 7. 4. vybírali skauti z Úval na náměstí Arnošta z Pardubic dobrovolné příspěvky pro sbírku Pomozte dětem! Kolemjdoucí i ti, kteří přišli cíleně, aby přispěli, si mohli za příspěvek vybrat některý z výrobků dětí z úvalského skautského střediska. Na výběr toho nebylo málo - pomlázky, stojánky na velikonoční vajíčka, krepové růže, kuřátka na špejli nebo pletené slepičky.
A teď to hlavní: ohroženým a znevýhodněným dětem, které podporuje nadace rozvoje občanské společnosti, poputuje na konto částka 7 400 Kč !!!
Touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří se nezdráhali zalovit v peněžence a hodili do kasičky nějaký ten peníz a těšíme se zase za rok!

za všechny skauty Adéla Skřivanová

Děkujeme všem, kteří přispěli
detail
 


Mladí hasiči vstoupili do nové sezóny

Na apríla, tedy v neděli 1. dubna, se v Mukařově druhým ročníkem konala soutěž ve vázání uzlů zvaná Mukařovský uzel. Jelikož se nejednalo o první ročník, mohl sbor využít získaných zkušeností z předchozího roku. Příprava nebyla podceněna, děti poměrně intenzivně trénovaly na pravidelných pátečních schůzkách už od začátku února. Přesto nedokázaly obhájit výborné výsledky z minulého roku. Soutěž probíhala za slušné organizace, přidalo se navíc skvělé jarní počasí, a tak se uskutečnil pro zúčastněné hasiče vcelku příjemný den.
Mládež byla jako obvykle rozřazena do tří kategorií: mladší, starší a dorost. Každý sbor mohl do každé kategorie postavit deset zástupců a čas pěti nejlepších dával v součtu výsledný čas celého družstva. Čas soutěžícího se jednak mohl projevit v čase družstva, jednak byl započítáván do soutěže jednotlivců. Úkolem bylo správně a co nejrychleji uvázat 5 uzlů - tesařský uzel, plochá spojka, lodní smyčka, zkracovačka a úvaz na proudnici. Za každý pokažený uzel se připočítávala jedna trestná minuta.
Po vylosování startovního pořadí se k vázání uzlů připravily děti z kategorie mladších, kde bylo zastoupeno 7 družstev o 56 mladých hasičích. Našim 5 členům se dařilo velice dobře, co se týče správnosti uvázání, rychlostí však vesměs patřili k průměru. Celkově se mladší děti umístily na 5. místě, Adéla Votočková však dosáhla 4. nejlepšího času.
V kategorii starších dětí zastupovalo sbor 7 soutěžících ve skupině 13 družstev o 81 soutěžících včetně úvalského družstva. I starší si nevedli špatně ve správnosti uvázání, ale časy nakonec postačovaly na 4. místo. Nejlepší člen našeho družstva, Jakub Thoma, se umístil na 9. místě v jednotlivcích.
Odpoledne po vyhlášení výsledků předešlých 2 kategorií přišel na řadu dorost. K soutěži se přihlásilo celkem 47 mladých hasičů z 10 sborů. Dorostenci a dorostenky si počínali výborně, nedokázali však postavit družstvo, jelikož o soutěž projevili zájem jen 4 členové úvalského sboru. Kdyby se družstvo podařilo postavit, dosáhlo by jistě předního umístění, jelikož 1. místo v jednotlivcích obsadila Markéta Račáková a druhé Klára Dolejší, obě členky našeho sboru.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 
 

S P O R T

Úvalským fotbalistům se většinou daří v krajském přeboru

V březnu a dubnu odehrálo naše fotbalové A-mužstvo několik důležitých utkání. Tabulka při zahájení jarní části krajského přeboru byla hodně vyrovnaná a každý bod mohl mít na konci sezóny značný význam.
24. března sehrály Úvaly okresní derby na hřišti v Brandýse nad Labem. Obě mužstva začala zápas opatrně. Snaha Úval končila na nepřesných přihrávkách a domácí obraně. Rozhodující moment celého zápasu přišel hodně nečekaně ve 31. minutě. Domácí obránce nešikovně zpracovával přihrávku, nezaregistroval dotírajícího Jindřicha Pavlíčka, který ho připravil o míč, obešel brankáře a vzápětí už slavil premiérový gól v úvalském dresu. Ve 36. dorazil Pavel Korbelář po skrumáži míč do branky, píšťalka rozhodčího však předtím přerušila hru za faul na brankáře a gól tak nemohl být uznán. Ve druhé půli nevyužili naši hráči několika vyložených šancí na zvýšení skóre. Těsným vítězstvím 1:0 si připsalo naše mužstvo potřebné tři body do tabulky.
V dalším kole krajského přeboru 31. března jsme hostili mužstvo TJ KDC Beroun. Od úvodu byly Úvaly lepším mužstvem. V 10. minutě se po rohovém kopu dostal míč na kopačku Jindřicha Pavlíčka a ten přesnou střelou otevřel skóre - 1:0. V další šanci se ve 14. minutě ocitl Rosťa Vojtěch, v poslední chvíli však jeho střelu zablokoval obránce hostí. Vzápětí mohl soupeř po rychlé akci vyrovnat, ale tuto možnost ve spolupráci s obránci překazil zákrokem Radek Havel. První poločas stále probíhal za naší převahy, avšak několik nadějných akcí zkazily zbytečné přihrávky místo zakončení nebo střeleckým pokusům chyběla přesnost. I druhá půle patřila úvalským fotbalistům, ale přidat uklidňující gól se nedařilo. V 67. minutě po rychlé akci a zakončení přesnou střelou soupeř vyrovnal na 1:1. Naší převaze chyběla finální fáze. V době, kdy se asi obě mužstva smiřovala s nerozhodným výsledkem, chyboval berounský obránce, míč se dostal na osamoceného Rosťu Vojtěcha a ten už před prázdnou brankou nemohl nic jiného, než rozhodnout o třech bodech pro Úvaly a výsledku 2:1.
O týden později, 7. dubna, sehrály Úvaly utkání v Teplýšovicích. Na začátku naše mužstvo herně převyšovalo domácí tým. V 9. minutě se v ideální pozici ocitl Tomáš Matějka a domácí brankář byl proti jeho klidnému zakončení naprosto bez šance - 1:0. Jenže ve 22. minutě úvalští hráči nepokryli nacvičenou standardní situaci domácích a bylo vyrovnáno na 1:1. Vzápětí mohl vedení na naši stranu opět strhnout Tomáš Matějka, ale z dobré pozice minul bránu. Poločas se dohrál za převahy Úval, ale několika nadějným akcím chybělo přesnější zakončení. Ve druhé půli se obraz hry zcela změnil. Z kopaček našich hráčů se postupně vytrácela přesnost a chyběla i rychlost a důraz. V 70. minutě na hranici pokutového území Petr Špringr trefil místo míče nohu protihráče a z následného přímého kopu soupeř zvýšil přesnou střelou na 2:1. O třech bodech pro Teplýšovice rozhodla situace z 84. minuty, kdy rozhodčí k překvapení všech odpískal za něco pokutový kop, který domácí hráč bezchybně poslal do protipohybu Martina Vacka - 3:1. V nastavení ještě mohli domácí ze samostatného úniku zvýšit, ale Martin Vacek byl tentokrát proti. Úvalští hráči v tomto zápase svým výkonem příliš nepotěšili.
V dalším kole, 14. dubna, remizovalo naše A-mužstvo se Slavojem Stará Boleslav 1:1 a drželo se v polovině tabulky. O tomto, ale i o dalších utkáních je možné se podrobně dočíst na internetových stránkách klubu www.skuvaly.cz.
 


SK ÚVALY A RESTAURACE U KÁŠI POŘÁDÁ
SPARTA HOKEJ - SPARTA FOTBAL
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK TRADIČNÍHO FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ SE USKUTEČNÍ
9. ČERVNA 2007 OD 14.30 HODIN NA HŘIŠTI V PAŘEZINĚ
VE 20.00 HODIN DISKOTÉKA
WWW.SKUVALY.CZ
CELOROČNÍ ANKETA O FOTBALISTU A TRENÉRA ROKU JIŽ V PROVOZU - ZAJÍMAVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY - NEZAPOMEŇTE POSLAT HLAS SVÉMU OBLÍBENCI - ZE STEJNÉHO POČÍTAČE MŮŽETE HLASOVAT 1x ZA MĚSÍC
 


Nohejbal a Úvaly

Zimní sezóna je u konce a úvalští nohejbalisté ukončili trénink v hale a pomalu se připravují na první zápasy venku. Ale i během zimní sezóny nezaháleli a zúčastnili se několika turnajů, například v Neratovicích, Zruči nad Sázavou, Praze atd. Nejlepším úspěchem bylo třetí místo v Kostelci nad Černými lesy a čtvrté místo na každoročním turnaji ve Smržovce. Toto umístění je cenné, jelikož na těchto turnajích jsou mužstva z celé republiky a samozřejmě jsou zde hráči, kteří hrají ve vyšších třídách, a dokonce i z extraligy. Také se naši nohejbalisté zúčastnili školení rozhodčích (p. Kloss, Čermák ml.) a po dvoudenním školení obdrželi licenci pro rozhodčího i do vyšších tříd. Dále na koupališti Úvaly začala trénovat mládež, u které doufáme, že z ní vyrostou naši budoucí nástupci. Jelikož mužstvo Vavřince ze soutěže odstoupilo, první zápas na domácím hřišti se hraje 19. května od 9.00 h, a proto všechny příznivce tohoto sportu zveme k podpoře domácích hráčů.

Pavel Polák

 

Lesní běh v Újezdě nad Lesy

Školní sportovní klub Újezd nad Lesy, oddíl lehké atletiky, ve spolupráci s Městskou částí Prahy 21 a sdružením Maminy z újezdské roviny pořádá 2. ročník lesního běhu BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU.
Datum: neděle 20. 5. 2007
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště v Újezdě nad Lesy na Blatově (autobusem č. 109 do zastávky Blatov nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky asi 20 min.).
Přihlášky: na místě startu od 8.00 h, nejpozději 15 min. před startem každé kategorie.
Startovné: 10,- Kč předžactvo, žactvo a dorost, 30,- Kč dospělí.
Ceny: běžci na prvním až třetím místě obdrží medaile a ceny od sponzorů, vítěz kategorie navíc pohár, v kategorii "broučci" každý obdrží sladkost.
Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží čaj a koláček. Na místě bude i další občerstvení (párky, pití, káva) a bude zde možný nákup kvalitního sportovního oblečení fy Joky.
Závod se poběží v několika kategoriích. Od 9.00 do 9.50 h odstartují kategorie chlapců a dívek ročníků 2002 až 1996, od 10.00 do 10.10 h kategorie dětí ročníku 2003 a mladší. Žákyně a žáci ročníků 1995 až 1992 postupně vyběhnou na trať od 10.40 h. Dorostenci a dorostenky ročníků 1990 a 1991 a ženy ročníku 1989 a starší odstartují ve 12.00 h a kategorie mužů ročníku 1989 a starších ve 12.30 h.
Podrobné informace je možné získat na tel. 607 148 116 nebo 777 157 075 nebo na e-mailové adrese Zuzana.Olsanova@cdt.cz.
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval