www.mestouvaly.cz/zivotuval 

6/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
K A M   A   K D Y
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Kulturní památka - kamenný most přes Výmolu
detail detail detail

foto: Když naši předkové vystavěli kolem roku 1842 na jihozápadním okraji Škvorecké obory kamenný most přes Výmolu, měla přes něj vést důležitá komunikace, spojující císařskou silnici z Prahy na Český Brod se škvoreckým panstvím a Černokosteleckem.
Zánikem panství spojovací cesta ztratila na významu a most zůstal v krajině zapomenut. Nedávným prohlášením mostu kulturní památkou byl učiněn první krok k jeho záchraně.
Foto: Na staré pohlednici z 20. let minulého století působí most impozantně.
Foto: Před 40 lety měl most ještě zachované zděné zábradlí.

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí v červnu

Kdy? Název Kde? Začátek
2. 6. Anglický klub sokolovna v 10 h
2. 6. Ouvalskej bigbít hřiště za sokolovnou ve 12 h
8. 6. Taneční akademie MDDM sokolovna v 17 h
8. 6. Beseda s arch. Masákem sál DPS v 18 h
9. 6. Bezpečná sobota u základní školy v 9 h
9. 6. Okrsková soutěž v požár. útoku fotbal. hřiště v Přišimasech v 9 h
10. 6. Putování za Skarou a kamen. mostkem sraz u restaurace Homolka ve 14 h
10. 6. Koncert indické hudby galerie MDDM v 17 h
11. 6. Výstava M. Němce MDDM v 17.30 h
11. 6. Akademie dramat. a hudeb. kroužků galerie MDDM v 18 h
13. 6. Koncert žáků základ. umělec. školy galerie MDDM v 18 h
21. 6. Veřejné zasedání zastupitelstva sál DPS v 18 h
23. 6. Valná hromada tenis. klubu klubovna ve 14 h
23. 6. Fotbal. utkání Sparta fotbal vs. Sparta - hokej hřiště v Pařezině ve 14.30 h
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Informace z březnového jednání rady města

Rada města konstatovala uvolnění služebního bytu pro potřeby Policie ČR v Úvalech. Rada města na doporučení správního odboru schválila finanční výpomoc pro zrakově postižené dítě. Personální změny v komisích rady města a vybraná doporučení komisí radě města byly dalším bodem jednání. Schválení umístění stavebního úřadu v prostorách nově nabytého nemovitého a movitého majetku vyvolalo úkol pro starostu města projednat danou problematiku se stejnojmennou firmou při uzavíraní nájemní smlouvy. Rada města pověřila vedoucí správního odboru zajištěním registrace pečovatelské služby města Úvaly na krajském úřadě. Radou města byla jmenována pětičlenná komise pro hodnocení nabídek na pozici tajemníka městského úřadu. Jedním z členů byl jmenován zástupce krajského úřadu. Rada města uložila správnímu odboru vypsat výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic.
V rámci projednání změn územního plánu č. IX byl radě města předložen návrh změny z nerušící výroby na čistě obytné území lokalit bývalé firmy Parketárna a PT Servis (bývalá Masna). Rada po dlouhé konzultaci došla ke schválení změn u Parketárny. Problém PT Servis nebyl přijat. I na základě tohoto rozhodnutí rada doporučila projednat tuto problematiku zastupitelstvem města.
Rada města projednala podnět k řešení situace chodníku v ulici Dobročovická a pověřila vedoucího investičního odboru přípravou studie pro řešení dané problematiky.
Na základě doporučení komise pro dopravní obslužnost rada města pověřila vedoucího investičního odboru odeslat stanovisko města ke změnám dopravního značení na silnici II/101 a zajistit odstranění nebezpečných hromádek větví uložených v blízkosti zmíněné komunikace na více místech.
Rada města nepřijala stanovisko komise pro investice, výstavbu a komunikace k lokalitě Výpustek z důvodu nejasnosti s rezervou na hřiště školy v daném území a vrátila k doplnění.
Rada města odsouhlasila požadavek p. Krutského ohledně řešení kanalizace ČOV v Obchodně logistickém centru a následně předložit zastupitelstvu k projednání.
Dále se rada města zabývala komplikacemi, které generuje majitel firmy Horka při snaze o výstavbu firmy v lokalitě na začátku ul. Dobročovická, kde rada uložila úkol stavebnímu úřadu prověřit dopady předčasně započatých činností.
Rada města uložila odboru investic zajistit poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu přes Škvorecký potok.
V dalším se rada města zabývala problematikou nové výstavby v oblasti Radlická čtvrť. Pověřila starostu odeslat stanovisko investorovi a návrh na investice do infrastruktury obce.
Obnova zpomalovacích prahů v oblasti ulice Pražská byla schválena v původním rozsahu. Instalací byl pověřen investiční odbor města. Firmě TEXAT byla povolena činnost s omezujícími podmínkami, které má odeslat žadateli odbor investic.
Přidělení finanční dotace na opravu školy vyvolala úkol pro odbor investic k přípravě poptávkového řízení na dodavatele poptávaných prací a předložení ke chválení na VZZM.
Nakonec rada jmenovala p. B. Prokůpka vedoucím odboru životního prostředí a územního plánu.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Informace z dubnového jednání rady města

Na začátku jednání rady města byl přednesen příspěvek pí ředitelky Bubákové o stavu, významu a fungování školské instituce, kterou řídí.
Rada města se zabývala problematikou dopravy ve městě, kde probrala:
změnu dopravního značení v Pražské ulici - obnovu retardérů a odstranění omezené rychlosti, obnovu dopravního značení v Jiráskově ulici, napojení ulice K Hájovně na komunikaci II/101 podle příslušných norem a předpisů se zajištěním souhlasu vlastníků pozemků, opravu komunikací po zimním období v ul. Grégrova, Erbenova, Ruská, Slovinská, Bulharská, Srbská, Na Spojce a úpravu komunikace v ul. Želivského.
Po obsáhlé problematice dopravy a komunikací rada města uložila starostovi podepsat smlouvu na splaškovou kanalizaci Slovany II.
Rada města dále uložila odboru investic vypsat poptávkové řízení na realizaci dešťové kanalizace v ulici Chorvatská.
Rada města projednala základní principy pro jednání s investorem v oblasti Výpustek a Radlická čtvrť. Stanovila podmínky, za kterých lze v dané lokalitě akceptovat výstavbu.
Rada města jmenovala nového vedoucího odboru investic a správy majetku.
Dalším bodem jednání bylo schválení nájemních smluv v nově nabytém areálu Riegerova 897 s firmou MULTITEC Bohemia, a.s., a s Policií ČR. Obě smlouvy má podepsat starosta města neprodleně.
Správní odbor obdržel úkol vypsat opakovaně výběrové řízení na pronájem prostor v ulici Pražská 527.
Rada města souhlasila s umístěním reklamních panelů na prodejnu Plus v katastru města s omezením na 14 dní a uložila správnímu odboru vybrat příslušné poplatky.
Rada města uložila vedoucímu VPS pravidelně kontrolovat prostory pro vylepování plakátů a sjednávat nápravu při neoprávněném přelepování ploch.
Rada města byla seznámena s problematikou postupu při obsazení uvolněného místa praktického lékaře ve zdravotním středisku a pověřila vedoucí správního odboru zveřejnit poptávkové řízení na pronájem prostor ve zdravotním středisku.

Ing. Helena Váňová, místostarosta města

 

Soubor usnesení
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 2007/02, které se konalo ve čtvrtek 19. 4. 2007 v 18:00 hodin v sálku DPS Úvaly

Usnesení č.: Z - 27/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I . s c h v a l u j e
kronikářský zápis za rok 2006,
II. u k l á d á
starostovi zajistit, aby kronikář města Dr. Vítězslav Pokorný zpracoval a předložil kronikářský zápis za rok 2007 k projednání Zastupitelstvu města Úvaly.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 028/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly
I . b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města k 19. 4. 2007,
II. r u š í u s n e s e n í zastupitelstva města č. 08/2007 a 034a/2006.
Pro: 7 Proti: 5 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 029/07
Zastupitelstvo města Úvaly se usneslo, že město Úvaly bude vyžadovat záruky, aby se žadatel o vydání územního rozhodnutí nebo pořízení změn územního plánu definovaný v zásadách podle bodu d) tohoto usnesení spolupodílel na budování infrastruktury města, a to
a) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci formou "plánovací smlouvy",
b) nebo spolufinancováním investičních akcí týkajících se rozšiřování infrastruktury, například spolufinancováním dotací na budování infrastruktury - pokud bude takového financování legislativně možné,
c) nebo jiným způsobem, který podstatným způsobem přispěje k rozšíření a zkvalitnění infrastruktury města Úvaly.
d) Zastupitelstvo města dále ukládá starostovi města v termínu do 30.6.2007 zpracovat zásady pro stanovování výše podílu shora uvedených investorů na financování či zlepšování infrastruktury města.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 030/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města v termínu do 30. 6. 2008 připravit plán kompletní rekonstrukce a dobudování základní infrastruktury města (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, povrchy ulic a chodníků) včetně investiční rozvahy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 031/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města v termínu do 31. 10. 2007 zpracovat materiál obsahující harmonogram rozšiřování splaškové kanalizace města v letech 2007-2010 včetně investiční rozvahy.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 032/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města připravit projektovou dokumentaci pro postupné dobudování vybraných úseků splaškové kanalizace tak, aby mohlo být využito případných dotací z fondů EU.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 033/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi v termínu do konce roku 2007 zajistit zpracování pasportizace městského vodovodu včetně stavu vodojemů.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 034/07
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby v termínu do 31.12.2007 zajistil provedení pasportizace stavu úvalských rybníků, včetně definování hrozeb souvisejících s výstavbou jižní přeložky silnice a dalším rozšiřováním Úval.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 035/07
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 008/07.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 036/07
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 034a/07.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 037/07
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 052a/07.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 038/07
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 059a/07.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 039/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 061a/07.
Pro: 7 Proti: 4 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 040/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 063a/07.
Pro: 6 Proti: 4 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 041/07
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 033a/07.
Pro: 8 Proti: 3 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 042/07
Zastupitelstvo města Úvaly
1. bere na vědomí:
a) informaci VaK Mladá Boleslav o skupinovém vodovodu z jirenských pramenišť a o ČOV Úvaly,
b) splnění úkolu Z-51a/06 - analýza pitné vody z jirenských pramenišť,
2. ukládá starostovi:
a) zpracovat právní rozbor týkající se povinnosti jednotlivých členů Svazku obcí Úvalsko při spolufinancování investiční akce dotované ministerstvem zemědělství,
b) zjistit stanovisko provozovatele pražských vodovodů týkající se přívodu "pražské vody" do řadů Svazku obcí Úvalsko,
c) hledat další partnery pro spolufinancování této investiční akce,
d) pokračovat v jednáních na úrovni Ministerstva zemědělství a kraje za účelem definitivního zabezpečení přidělení dotace tak, aby práce na přivaděči mohly být zahájeny v roce 2008,
e) provést podrobný rozbor spolufinancování a zvýhodněného úvěru tak, aby byly splněny podmínky pro získání dotace,
f) zajistit stavební povolení pro tuto investiční akci,
g) připravit variantu financování této investiční akce z operačního plánu "životní prostředí (fondy EU),
h) požádat orgány ochrany veřejného zdraví o prodloužení výjimky užívání vody z jirenských vrtů,
ch) vyvolat jednání o dočasném přívodu vody z oblasti Rohožníku po r. 2009,
i) zadat provedení studie vydatnosti přívodu vody z káranských řadů vzhledem k potřebám města Úvaly,
j) prověřit stav vrtu v lokalitě Homolka a možnost jeho využití.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 043/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e komplexní nájem budovy zdravotního střediska,
II. u k l á d á starostovi města, aby zajistil vypsání a realizaci veřejné soutěže na komplexní nájem budovy zdravotního střediska,
III. o d v o l á v á Ing. Janu Horovou z výběrové komise pro veřejnou soutěž a do této komise jmenuje Jaromíra Stemberga.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 044/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou zprávu o činnosti finančního výboru za období od 21. 12. 2006 až 8. 3. 2007,
b) kontrolní zprávy finančního výboru č. 1/2007, 2/2007, 3/2007, 5/2007,
II. u k l á d á
předsedovi finančního výboru připravit plán kontrol finančního výboru na rok 2007.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 045/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
b e r e n a v ě d o m í informaci vedení města, že se v souvislosti s tvorbou nového organizačního řádu připravují další směrnice, včetně systému veřejných zakázek.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 046/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
s c h v a l u j e jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Úvaly.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 047/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
s o u h l a s í, aby zprávy z finančního a kontrolního výboru, pokud nebyly odmítnuty a vráceny k přepracování, byly samostatně zveřejňovány na www stránkách města.
Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 9

Usnesení č. Z - 048/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly volí členy kontrolního výboru
- p. Josefa Poláka,
- p. Mgr. Davida Zapletala.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 9

Usnesení č. Z - 049/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Úvaly za období XI. 2006 až II. 2007 a zprávy o provedení kontroly č. KV-3/07, KV-4/07, KV-5/07, KV-9/07, KV-10/07, KV-11/07, KV-12/07.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-050/07
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města zavést a udržovat evidenci usnesení zastupitelstva a rady města s těmito atributy:
- číslo usnesení, datum přijetí usnesení,
- požadovaný termín plnění, kdo zodpovídá za splnění,
- záznam o provedení kontroly průběhu plnění,
- datum splnění, identifikace dokladu o splnění (zápisu z jednání).
Dále zastupitelstvo ukládá radě města zavést jako trvalý bod jednání kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady města.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z-051/07
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá opětovně řešit stížnosti a připomínky občanů dle přílohové zprávy, a to v bodech uvedených s poznámkou "Nesplněno".
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-052/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá v termínu do 30.9.2007 zpracovat interní směrnici, která definuje jednoznačná pravidla a postup pro zadávání externích prací, pro tvorbu a schvalování externích objednávek a pro schvalování plateb za tyto práce. V postupu jasně uvést finanční limity pro jednotlivé funkce MěÚ a ostatních organizací zřizovaných městem. S touto interní směrnicí prokazatelně seznámit všechny vedoucí zaměstnance města.
Pro: 7 Proti: 7 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-053/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I . b e r e n a v ě d o m í
návrh smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na stavbu telefonní přípojky na pozemku pro parc.č. 299/1 a 362 v k.ú. Úvaly u Prahy pro prodejnu Discont Plus,
II . u k l á d á
starostovi podepsání smluvního vztahu. Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-054/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh smlouvy IE-12-6400127/42 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na umístění, provozování a údržbu el. zařízení na pozemku p.č. 3398/5 v majetku města pro ČEZ Distribuce, a.s., (příloha č. 9),
II . s c h v a l u j e
smlouvu IE-12-6400127/42 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3398/5 v k.ú. Úvaly v majetku města Úvaly zapsaném na LV 10001 na umístění, provozování a údržbu el. zařízení kabelové vedení 1kV pro ČEZ Distribuce, a.s.,
III. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy,
IV. u k l á d á
do vyjádření města ke stavbě "Úvaly - Zálesí - obnova sítě NN, kabelové vedení 1kV, demontáž vedení NN (IE-12-6400127)" stanovit podmínku města: Před vydáním stavebního povolení bude mezi městem Úvaly a investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s., uzavřena smlouva o zachování stávajícího veřejného osvětlení.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z-055/07
Zastupitelstvo města v souladu s §6 odstavec 5a zák.č. 183/2006 Sb, (stavební zákon):
I. s c h v a l u j e pořízení změn IX) ÚPnSÚ Úvaly - změna funkčního využití pozemků lokality - bývalá parketárna - změna funkčního využití pozemku parc.č. 250, 251, 252, 265 k.ú Úvaly u Prahy na všeobecně obytné území.
V souladu s § 45 odst. 4) zák. 183/2006 Sb., (stavební zákon) bude veškerá úhrada nákladů souvisejících s pořízením a projednáním změny územního plánu uhrazena na náklady navrhovatelů podnětů změny,
II. u k l á d á odboru životního prostředí a územního plánování zajistit zpracování návrhu zadání změn IX) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly. Návrh zadání změn IX) ÚPnSÚ Úvaly bude zpracován v souladu s přílohou č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
III. p o v ě ř u j e starostu města zajištěním spoluúčasti majitele areálu "parketárna" na budování infrastruktury města.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 056/07
Zastupitelstvo města Úvaly po projednání podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
a) s o u h l a s í s připojením do programu Leader ČR 2007 vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR v rámci projektu podaného Regionem Pošembeří, o.p.s., a s možností podávat v rámci této aktivity jak projekty svoje, tak i projekty subjektů podnikatelských a neziskových. Tato možnost se týká takových subjektů, které v katastru obce sídlí, nebo v něm své aktivity vyvíjejí, a to v souladu se záměrem a opatřeními tohoto programu,
b) b e r e n a v ě d o m í informaci Regionu Pošembeří o.p.s., že sběr, posuzování a výběr projektů proběhne v závislosti na vyhlášení programu Leader ČR 2007 Ministerstvem zemědělství ČR a že na participaci na programu nebudou vybírány žádné poplatky. Záměr bude realizován prostřednictvím projektů v jednotlivých opatřeních podle Integrované rozvojové strategie Regionu Pošembeří o.p.s.,
c) s o u h l a s í s příspěvkem 15 Kč na obyvatele Úval do Regionu Pošembeří o.p.s.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 057/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
s o u h l a s í s tím, aby vedení města jednalo s obcí Dobročovice o možnostech využití staré Základní školy v Dobročovicích k řešení nedostatku míst v mateřských školkách.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 058/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I . s o u h l a s í
a) s rekonstrukcí dětského hřiště Rašínova za finanční spoluúčasti sdružení Prague Christian Fellowship, Eliášova 15, Praha 6,
b) s přijetím peněžního daru od Prague Christian Fellowship v zastoupení, výše daru bude upřesněna v darovací smlouvě,
c) s výdajem do 50 tis. Kč na zajištění technických prací spojených s instalací herních prvků a zabezpečení jiných prací při rekonstrukci dětského hřiště,
II. u k l á d á starostovi
a) zpracovat a podepsat darovací smlouvu,
b) posoudit, zda-li je ze zákona potřebné uskutečnit výběrové řízení na dodavatele herních prvků - v případě nutnosti toto řízení realizovat,
c) uveřejnit v květnovém čísle Života Úval záměr rekonstrukce a výzvu ke sponzorování akce,
d) zajistit technicky a právně správný postup pro přijímání sponzorských darů pro rekonstrukci hřiště městem.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 059/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje
ve vazbě ustanovení § 6 odst. 5) písm. f), ve vazbě na ustanovení § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při tvorbě ÚPD. Jedná se o Ing. Michala Bredu a Ing. Ivana Černého,
II. bere na vědomí
souhlas uvedeného zastupitele se spoluprací při pořizování ÚPD,
III. ukládá zastupiteli, aby spolupracoval s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 060/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I . s o u h l a s í
a) s návrhem výzvy zadavatele 5 zájemcům k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - "Město Úvaly - základní škola - oprava". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.785.000,-Kč bez DPH,
b) s časovým plánem průběhu zadávacího řízení,
II. b e r e n a v ě d o m í
a) seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky,
III. s c h v a l u j e
a) návrh komise pro otevírání obálek ve složení:
členové: p. Prokůpek, p. Platzová, p. Homolková,
náhradníci: p. Šplíchal, p. Svoboda, p. Reicheltová,
b) návrh hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Váňová, Ing. Komárek, Ing. Böhm, p. Kroutil, p. Reicheltová,
náhradníci: MUDr. Šťastný, p. Prokůpek, p. Svoboda, p. Turan, p. Linhart.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 061/07
Zastupitelstvo města Úvaly b e r e n a v ě d o m í informaci starosty o postupu opatření vedoucích k dodržování povolené rychlosti na úvalských komunikacích.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 062/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 Statut pro používání znaku a vlajky města Úvaly,
II. u k l á d á vedoucí správního odboru její vyhlášení.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

MUDr. Jan Šťastný, starosta
Ing. Helena Váňová, místostarostka

 

Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva města
,

které se bude konat ve čtvrtek 21. června 2007 od 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu.

MUDr. Jan Šťastný, v. r., starosta města

 

Záměr pronajmout nebytové prostory

v části prvního patra čp. 1144, Pražská ulice, k.ú. Úvaly u Prahy, o celkové výměře 69,3 m2 na základě usnesení č. 102/07 Rady města Úvaly R-2007/5 ze dne 23. 4. 2007.
Den vyvěšení: 7. 5. 2007
Den sejmutí:
Zdroj oznámení: Odbor správní
Typ oznámení: Pronájem nebytových prostor
Podrobnosti:
Město Úvaly oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Z Á M Ě R
pronajmout nebytové prostory v části 1. np. objektu č. p. 1144 - zdravotní středisko Pražská ulice, Úvaly u Prahy 69,3 m2,
kolaudováno jako: nebytové prostory - ordinace praktického lékaře,
specifikace prostor: ordinace, sesterna, čekárna, denní místnost, sociální zařízení, chodba s příslušenstvím + chodbička.
Žádosti, připomínky a náměty lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly 250 82 v zalepené obálce označené "NEOTVÍRAT" a heslem "pronájem ordinace čp. 1144" nejpozději do 15. 6. 2007. Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své písemné nabídky správnímu odboru prostřednictvím podatelny MěÚ Úvaly.
Podmínky pronájmu:
- veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při skončení nájmu,
- veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu pronajímatele,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Žádost musí obsahovat:
- adresu nebytového prostoru,
- účel nájmu,
- předmět podnikání - ordinace praktického lékaře,
- smlouvu s pojišťovnou o poskytování a úhradě lékařské péče,
- nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok),
- adresu žadatele, telefon, fax, e-mail,
- u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku fyzické osoby od živnostenského úřadu (ne starší 3 měsíců),
- u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku od příslušného soudu (ne starší 3 měsíců),
- u fyzických osob vyplněný formulář "Informace, poučení a souhlas subjektu osobních údajů",
- návrh na uzavření smlouvy (podle poskytnutého vzoru nájemní smlouvy), který bude obsahovat podstatné náležitosti smlouvy, které činí institut kritérií, podle nichž bude nabídka hodnocena,
- doklad o trvalém pobytu na území ČR - u cizinců, kteří nejsou občany států EU.

Kritéria pro výběr zájemců o pronájem nebytových prostor:
- výše nájemného (Kč/m2/rok),
- účel nájmu.
- počet vytvoření nových pracovních míst.

O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na tel. 281982485, vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z předložených nabídek.
Vyvěšeno: 7. 5. 2007
Sejmuto:
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem dotyčného nebytového prostoru, prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Záměr pronajmout nebytové prostory

v části přízemí čp. 527, Pražská ulice, Úvaly u Prahy, o celkové výměře 40,70 m2 na základě usnesení rady č. R-098/07 z jednání rady města ze dne 23. 4. 2007.
Den vyvěšení: 7. 5. 2007
Den sejmutí:
Zdroj oznámení: Odbor správní
Typ oznámení: Pronájem nebytových prostor
Podrobnosti:

Město Úvaly oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Z Á M Ě R
pronajmout nebytové prostory v části přízemí objektu č. p. 527, ulice Pražská, Úvaly u Prahy, o výměře 40,70 m2,

kolaudováno jako: nebytové prostory - prodejna,

specifikace prostor: 1 místnost o výměře 30,70 m2 + sklad na zboží mimo objekt o výměře 14 m2.
Žádosti, připomínky a náměty lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly 250 82 v zalepené obálce označené "NEOTVÍRAT" a heslem "pronájem čp. 527" nejpozději do 22. 6. 2007. Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své písemné nabídky správnímu odboru prostřednictvím podatelny MěÚ Úvaly.

Podmínky pronájmu:
- veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při skončení nájmu,
- veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu pronajímatele,
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou.

Žádost musí obsahovat:
- adresu nebytového prostoru,
- účel nájmu,
- předmět podnikání,
- nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok),
- adresu žadatele, telefon, fax, e-mail,
- u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku fyzické osoby od živnostenského úřadu (ne starší 3 měsíců),
- u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku od příslušného soudu (ne starší 3 měsíců),
- u fyzických osob vyplněný formulář "Informace, poučení a souhlas subjektu s poskytováním osobních údajů",
- návrh na uzavření smlouvy (podle poskytnutého vzoru nájemní smlouvy), který bude obsahovat podstatné náležitosti smlouvy, které činí institut kritérií, podle nichž bude nabídka hodnocena,
- doklad o trvalém pobytu na území ČR - u cizinců, kteří nejsou občany států EU,
- v případě zájmu o užívání těchto prostor k jinému účelu nájmu, než jsou kolaudovány:
- čestné prohlášení, že změnu užívání prostor (včetně případného zřízení parkovacích stání) provede žadatel na vlastní náklady, které mu nebudou v případě ukončení nájmu vráceny.

Kritéria pro výběr zájemců o pronájem nebytových prostor:
- výše nájemného (Kč/m2/rok),
- účel nájmu,
- počet vytvoření nových pracovních míst,
- počet pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností.

O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na tel. 281982485, vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z předložených nabídek.
Vyvěšeno: 7. 5. 2007
Sejmuto:
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem dotyčného nebytového prostoru, prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce.

Starosta města, MUDr. Jan Šťastný

 

Město Úvaly vyhlašuje
VEŘEJNOU SOUTĚŽ
NA PRONÁJEM BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ÚVALECH

Do soutěže se mohou přihlásit fyzické nebo právnické osoby, které
a) jsou bezúhonné (výpis z rejstříku trestů u fyzických osob),
b) prokazatelně disponují finančními prostředky na rekonstrukci budovy (výpis z účtu, bankovní příslib úvěru apod.),
c) předloží nabídku splňující podmínky pronájmu uvedené níže.
Podmínky pronájmu:
1. Nájem se sjedná na dobu deseti let s automatickou prolongací na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 roky.
2. Výše pronájmu bude činit nejméně:
a) v letech 2008-2010 300 Kč/m2 při počtu 1000 m2 (celková plocha střediska),
b) od roku 2011 800 Kč/m2 při počtu 1000 m2.
3. Pronájemce provede rekonstrukční práce v následujícím rozsahu:
a) výměna části potrubních rozvodů TUV, studené vody a vytápění,
b) výměna části oken a dveří,
c) oprava vnějších omítek,
d) rekonstrukce elektroinstalace,
e) odvodnění objektu, drenáž.
4. Nájemce zajistí změnu provozních podmínek následujícího charakteru:
a) ordinační doba každého praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost bude odpovídat potřebám občanů v tom smyslu, že bude 1-2 x týdně zabezpečena odpolední ordinační doba nejméně do 18.00 hodin pro ty občany, kteří se - například vzhledem ke své pracovní době, nemohou k lékaři dostavit v hodinách ranních,
b) denně, a to v době mezi 8.00 - 17.00 hodin bude zabezpečena žurnální služba pro občany s akutními příznaky onemocnění a pro občany, kteří potřebují akutní péči nespadající do rámce rychlé zdravotnické pomoci,
c) provozní doba lékárny bude odpovídat ordinačním hodinám, bude tedy do 18.00 hodin denně a též v sobotu dopoledne.
5. Využití budovy nad rámec uvedených podmínek je plně v kompetenci pronajímatele, předpokládá se však, že bude objekt využíván ke službám zdravotním, popř. se zdravím občanů souvisejících.
Kritéria hodnocení nabídek:
Komise stanovená zastupitelstvem města bude nabídky hodnotit podle následujících kritérií, která jsou seřazena podle stupně důležitosti:
I. Splnění výše uvedených hlavních podmínek pronájmu.
II. Schopnost pronajímatele rozšířit spektrum poskytované zdravotní péče v oblasti gynekologie.
III. Schopnost pronajímatele rozšířit spektrum poskytované zdravotní péče v jiných medicínských oborech.
IV. Rozšíření spektra služeb poskytovaných v budově o takové služby, které se zdravotní péčí přímo či nepřímo souvisejí (příklad: kosmetika, pedikúra, poradenství, služby seniorům apod.).
V. Schopnost pronajímatele zajistit prostou reprodukci objektu do roku 2011.
VI. Schopnost pronajímatele zajistit rozšířenou reprodukci objektu po roce 2011.
VII. Výše nájemného.
Vypisovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo soutěž v jakémkoli stadiu projednávání zrušit.
Zájemci o pronájem mohou své nabídky předkládat v zalepených obálkách do 31. července 2007, a to do 16.00 hodin.
Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

VEŘEJNÁ VÝZVA
- OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Úvaly
v y h l a š u j e
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
na funkci vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly.
Místo výkonu práce: Městský úřad Úvaly
Platová třída odpovídající druhu práce: 10 - 11
Předpokládaný nástup: dohodou
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která:
1. Splňuje předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk,
- splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem,
2. Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb.:
Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením,
3. Splňuje předpoklady podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb.:
Má nejméně tříletou praxi
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo,
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe podle odstavce a), b), c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
4. Splňuje požadavky zaměstnavatele
- stupeň vzdělání: VŠ minimálně bakalářské nebo ÚSO s 8letou praxí ve funkci úředníka,
- po nástupu postupné absolvování vstupního vzdělávání úředníka (platí pouze pro úředníky, kteří nemají zkoušku odborné způsobilosti), zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném zákonem pro funkci tajemníka a další vzdělávání stanovené platnými zákony,
- znalost práce na PC,
- řidičský průkaz skupiny B,
- schopnost zvládat psychickou zátěž,
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jede-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonický kontakt.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a činností, které jsou náplní funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971,
- čestné prohlášení o praxi v bodu 3).
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
poštou nebo osobně na adresu:
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Termín: nejpozději do 29. 06. 2007 do 14.30 hodin.
Na obálku uveďte: "Výběrové řízení- tajemník MěÚ".
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města: www.mestouvaly.cz.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vyvěšeno dne: 22. 02. 2007
 


Finanční příspěvek města na provoz organizací a spolků města

Při tvorbě letošního rozpočtu bylo určeno za účelem rozdělení příspěvku na činnost spolků a organizací celkem něco málo přes milion Kč.
To jsme nepočítali s pokutou, eventuálně s hrozbou vrácení dotace a penalizací za nedodržení podmínek přidělení dotace městu na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Jednalo se v podstatě o vrácení dotace ve výši 22,5 mil Kč, k tomu o pokutu ve výši dotace, což činilo celkem 45 mil. Kč, které mělo město vrátit státní pokladně za nesplnění formálních podmínek přidělené dotace. S vynaložením maximálního úsilí a okamžitou nápravou nesplněných formálních požadavků (smlouva s MMS, zápis do katastru, předání hodnotícího protokolu) se povedlo za pomoci širokého spektra spřízněných osob docílit zrušení vrácení dotace a stejné částky za pokutu a v konečné fázi k předepsání výchovné pokuty pouze ve "výši 986 tisíc Kč".
Touto "malou" částkou byl náš rozpočet neplánovaně zatížen a museli jsme upravit některé položky rozpočtu. V rámci tohoto rozpočtového opatření musela být bohužel snížena i položka určená na příspěvky pro organizace a spolky.
Z tohoto důvodu bude v letošním roce prozatím rozděleno pouze 200 000,- Kč s předpokladem, že při naplňování příjmové kapitoly rozpočtu nad původně plánovaný rámec může být tato položka do konce roku upravována.
Budoucí rozpočtové období už nebude poznamenané zatížením pokut a tím bude možné naplánovat více finančních prostředků určených na rozvoj kultury a sportu ve městě. Konkrétní přidělení financí bude zveřejněno v příštím čísle Života Úval.

Ing. Helena Váňová, místostarosta města

 

LAST MINUTE

Vedení města podniklo úspěšné kroky k získání příspěvku ve výši přibližně 1,5 mil. Kč na rozvoj sportu a zájmových činností v Úvalech. Žádám proto předsedy příslušných komisí, aby svolali jednání těchto komisí tak, aby ještě do začátku letních prázdnin komise doporučily radě města rozdělení těchto finančních prostředků. Přijmutí tohoto příspěvku podléhá schválení zastupitelstvem města.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ Úvaly
VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční
dne: 25. 6. 2007,
čas: 14.30 - 16.30 hodin,
místo: náměstí Arnošta z Pardubic, v prostoru před drogérií.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
 


O náměstí Arnošta z Pardubic a okolí

Naše město se zatím nemůže pyšnit nádherným náměstím, na kterém by bylo možné si na chvilku sednout ve stínu ševelících stromů, dýchat čerstvý vzduch a jen tak chvilku lelkovat a nechat myšlenky plynout kolem bez spěchu a věčné honičky.
Příčinou může být v první řadě to, že si nenajdeme chvilku pro sebe, nebo také i to, že nás náměstí neláká k posezení a oddychu.
V prvním bodě může být chyba v nás a to je problém každého jedince. Ten druhý problém je už delší dobu námětem diskusí, konzultací a definování požadavků, jak by mělo naše náměstí a jeho okolí sloužit občanům.
Fasády domů zaznamenaly, že barevnost je živější, že zeleň udržovaného trávníku a pestré květiny oživí žulovo-asfaltové chodníky a silnici.
Nová fasáda základní školy a vkusně upravené další školní budovy svítí na náměstí jako maják, který nelze přehlédnout.
Nelze nemluvit o novotou svítící fasádě katolické fary a čarovné proměně obchodu se železářstvím na restauraci s nádechem vzdálené slunné Itálie.
Je pravda, že nám zde ještě zůstává také poměrně dost ne příliš hezkých zákoutí, na která asi s pýchou ukazovat zatím nemohu. Nebudu nikomu z majitelů sahat do svědomí, ale ráda bych se zmínila o tom, že město plánuje komplexní přestavbu budovy č.p. 95 na novou budovu radnice a v rámci celkového řešení nových prostor včlenit k budově nové radnice také vedlejší budovu s možností propojení radničních budov s areálem bývalých komunálních služeb.
Areál komunálních služeb svou přestavbu už započal přestěhováním místní služebny Policie ČR a v současnosti probíhá projektová příprava přestavby pro přestěhování stavebního úřadu a odboru životního prostředí a územního plánu města. Zmíněný projekt respektuje požadavky kladené na bezbariérové přístupy k úřadu a potřeby dostatečného množství parkovacích míst v přímém okolí. Dopravní situace v dolní částí náměstí je značně nedostatečná. Proto město připravuje změnu v územním plánu v dané oblasti, kde přilehlé pozemky vyčlení pro rozšíření silnice a příslušného kamenného můstku. Při zajištění tohoto záměru města bude řešen dopravní nedostatek v dané oblasti. Na podporu svého snažení se město chce účastnit dražby přilehlého pozemku.

Ing. Helena Váňová, místostarosta města

 

Problémy s odvozem splašků

Již před více lety upozorňovali odborníci na skutečnost, že čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) může být přetížena dovozem splašků z jímek. Problém nebyl adekvátně řešen, a tak se dnes zjevuje v plné síle. Nové vedení města chce k řešení tohoto zásadního nedostatku přistoupit zcela razantním způsobem a proběhla již jednání s odvozci splašků i s odpovědnými pracovníky VaK Mladá Boleslav, a.s., což je organizace, která naši ČOV spravuje.
Podle vyjádření pracovníků VaK nemůže čistírna přijmout neomezené množství splašků z jímek, neboť by došlo k narušení až k zastavení čistícího procesu. Lze přijmout pouze určité množství, jehož velikost je přímo úměrná přítoku z kanalizačního systému - to znamená, že čím více domácností bude napojeno na kanalizaci, tím více může čistírna přijmout i vozů s kaly. To je důvod, proč ČOV často "nepřijímá" kaly dovezené z jímek.
Celou situaci zhoršuje i těžko prokazatelná skutečnost, že dovozci svážejí do naší ČOV splašky z jiných lokalit a omezují tak možnosti odvozu z katastru našeho města.
Z výše uvedených skutečností lze odvodit řešení, která chce vedení města bezodkladně aplikovat. Tato řešení se dají rozdělit na taková, která lze uskutečnit prakticky ihned, a na dlouhodobá.
Vzhledem k tomu, že nelze odhalit dovoz splašků do naší ČOV z jiných lokalit, hodláme (byť nejsme nadšeni další administrativní zátěží úřadu i občanů) zavést již přibližně od 1. června systém "poukázek na odvoz", které obdrží ti občané, kteří nemají možnost odkanalizování a mají v Úvalech trvalé bydliště. Zajistíme tak přednostní odvoz splašků pro Úvaly a omezíme zneužívání naší ČOV dovozem cizích kalů.
V déledobém horizontu pak musíme zajistit zejména to, aby se na kanalizaci bezodkladně napojili všichni, kteří mají možnost (opravdu je ještě hodně nemovitostí, které se nenapojily !!) a musíme rozšířit síť kanalizace, aby došlo ke zvýšení nátoku do ČOV, a tím i možnosti zvýšit přísun kalů z jímek svozovými auty.
Existují ještě další opatření, která hodláme aplikovat - ta, která jsem zmínil v tomto článku, jsou však pro zvládnutí současné krize nejdůležitější.
Na závěr bych rád všechny oprávněně rozezlené občany ujistil, že se nové vedení města hodlá i s tímto "dědictvím" vyrovnat a ochránit zájmy občanů našeho města.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Likvidace odpadních vod dovážených fekálními vozy na ČOV Úvaly

Čistírna odpadních vod Úvaly byla vybudována v letech 1997 - 1999 městem Úvaly a je provozována firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Již při projektování ČOV bylo počítáno s možností dovozu omezeného množství odpadních vod fekálními vozy. K tomuto účelu byla vybudována retenční nádrž na 20 m3. Velikost nádrže byla odvozena od množství, které je tato čistírna schopna zpracovat za jeden den a odpovídá normě, která dovoluje dovážet maximálně 10% celkového denního nátoku odpadních vod. Toto omezení je nutné, protože dovážené odpadní vody jsou koncentrované a ve větší míře zatěžují vlastní proces čištění. Přesto je cena za likvidaci těchto odpadních vod stejná jako u vod odváděných kanalizační soustavou. Některé provozní stavy čistírny (např. údržba strojního zařízení, čištění nádrží) znemožňují na omezenou dobu příjem dovážených odpadních vod. V těchto případech má dovozce možnost odvozu na čistírnu v Čelákovicích nebo jinou čistírnu, se kterou má smlouvu na likvidaci. Firma VaK Mladá Boleslav má v současné době uzavřenou smlouvu se třemi dovozci - Jan Bernardy, Miloslav Kolařík a Miroslav Schütz. Kontakty na tyto firmy jsou k dispozici na městském úřadu.

Pavel Otta

 

PORUCHY
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SVĚTELNÁ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE
VEŘEJNÉ HODINY

VOLEJTE ZDARMA 24 hodin denně 800 101 109
Centrální dispečink ELTODO
www.eltodo.cz
poruchy@eltodo.cz
 


Informace k zápisu do mateřských škol

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech:
- poslední rok před zahájením povinné školní docházky,
- trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče v Úvalech,
- matka i otec zaměstnáni (rodič - samoživitel v zaměstnání upřednostněn),
- celodenní docházka do MŠ,
- sourozenci již školku navštěvují,
- dosažení věku dítěte 3 let k 1. 9. 2007 ,
- u loňského zápisu do MŠ dítě nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ.
Tato kritéria byla použita při přijetí dítěte přednostně úvalských občanů z důvodu většího zájmu o umístění dítěte do MŠ, než je kapacita mateřských škol.
MŠ Pražská 525:
U zápisu bylo 56 dětí, z toho 16 dětí přijato.
40 dětí nepřijato z důvodu naplnění kapacity.
Pokud byly tyto děti u zápisu i v MŠ Kollárova a jsou starší 3 let a mají trvalé bydliště v Úvalech, byly přijaty do MŠ Kollárova.
MŠ Kollárova 1260:
U zápisu bylo 71 dětí, z toho přijato 36 dětí.
35 dětí nepřijato - nepřijaté děti nesplňují kritéria pro přijímání dětí - nedosáhly věku 3 let k 1. 9. 2007 a nebo nemají trvalé bydliště v Úvalech.
Z tohoto vyplývá, že všechny děti, které byly u zápisu a jsou starší 3 let, s trvalým bydlištěm v Úvalech a rodiče žádali o přijetí do obou MŠ na celodenní docházku, byly přijaty.
Pro případ, že nastane nutnost přijetí dalších dětí, které splňují kritéria pro přijetí a jejichž přijetí musí město zajistit ze zákona, jsou v současné době zahájeny přípravné kroky pro zřízení další třídy v Mateřské škole Kollárova.Třída by byla umístěna v prostorách současné tělocvičny, která je dosud využívána velmi omezeně (cca 2 hod. denně) a to dočasně, jen do doby realizace plánované dostavby mateřské školy.
Za správnost údajů: Hejnicová J., Trojánková Š.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

Komise pro prevenci proti kriminalitě, sdružení Nová šance a SDH Úvaly ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR Úvaly zvou na akci
9. 6. - BEZPEČNÁ SOBOTA
kde? hřiště pod kostelem, okolí školy
9.00 - 10.00 h ukázky policejních psovodů,
od 10.00 h dopravní hřiště a požární tematika
S sebou kola, koloběžky, tříkolky, znalosti dopravních předpisů.
Podrobnější informace na plakátech.
Těšíme se na vaši účast!
 


KRÁTCE K PREVENCI KRIMINALITY

Inzerovaná akce pro děti patří do rámce tak zvané "primární prevence", jejíž koncepci schválilo již minulé zastupitelstvo. Je však potřebné rozvíjet i prevenci sekundární, kam patří například kamerový systém, obhlídky rizikových míst, ochrana dětských hřišť a podobně. I zde jsme podnikli kroky k získání finančních prostředků a je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o částku přibližně 1 mil. Kč. Žádám tedy Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, aby připravila konkrétní plán využití těchto finančních prostředků a předložila jej radě ke schválení. Přijetí tohoto příspěvku samozřejmě podléhá schválení zastupitelstvem města.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Nejnižší srážky za 20 let

Duben 2007 byl nejsušší měsíc od 5. 5. 1986, kdy vznikla srážkoměrná stanice v Úvalech. Spadlo pouze 3,1 mm srážek (do té doby byl nejsušší červenec 1990 - 4,3 mm). Pršelo 23. 3. - 4,1 mm, pak až 3. 4. - 1,1 mm, poté 17. 4. - 2 mm a potom 5. 5., kdy napršelo 0,3 mm srážek. V dalších květnových dnech byly srážky už častější.

Ing. Jiří Veselý

 

Koupaliště v Úvalech

Nemáte ani chatu ani zahrádku a nevíte, kam vyrazit na víkend? Nedaleko od hlavního města Prahy se nachází místo, kde můžete příjemně prožít hezké chvíle se svými dětmi, rodiči nebo přáteli. Ve městě Úvaly byl již za druhé světové války, v malebném údolí na kraji města, vybudován areál koupaliště. Tento areál se postupem doby vylepšoval a prošel mnoha rekonstrukcemi. Jedna z největších proběhla v roce 1996.
V tomto areálu byly vybudovány tři bazény. Větší o rozměrech 50 x 25 m a menší o rozměrech 25 x 25 m, kde je nejmenší hloubka 95 cm a největší 240 cm, malé kruhové brouzdaliště s hloubkou 40 cm a pro ta úplně nejmenší batolátka malý kruhový bazének.
Největší změnou tento areál prošel za poslední tři roky, kdy byla podstatně zvětšena jeho kapacita a bylo zde vybudováno mnoho sportovních a stravovacích možností ke zpříjemnění vašich zážitků z dobře prožitého víkendu. K dnešnímu dni je zde možnost občerstvení u čtyřech prodejních míst a pro ty, kteří rádi u vody sportují, jsme vybudovali hřiště na nohejbal, volejbal, plážový volejbal, minigolf, kuželky, ruské kuželky, pétanque, ping-pong atd.
Dále jsme pro vaši pohodu připravili malou půjčovnu věcí, které u vody neustále potřebujeme, zapomeneme je doma a vzpomeneme si na ně až u vody. Je to například půjčování slunečníků, nafukovacích předmětů pro děti a různých společenských her.
Níže vám přiblížíme otevírací dobu, ceny vstupného a permanentek.
Otevírací doba:
květen, červen, září 10:00 - 20:00 hodin
červenec, srpen 09:00 - 20:00 hodin
Ceny vstupného:
dospělí 80,-Kč
studenti 60,-Kč
děti do 15 let 40,-Kč
důchodci 40,-Kč
Ceny permanentek: Dospělí / Studenti / Děti, důch.
10 vstupů 400,-Kč / 300,-Kč / 200,-Kč
20 vstupů 750,-Kč / 550,-Kč / 350,-Kč
V koupaliště je otevřeno již od 26. května.
Kontakty: koupaliště, pevná linka: 281 980 918
sl. Čadová: 603 530 960
p. Polák: 603 588 956
E-mail: koupaliště.uvaly@seznam.cz
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že se vám bude u nás líbit.
 


Koupaliště Úvaly
Přijme brigádníky na pozice
:
- plavčík
(kurz plavčíka nutný),
- zdravotník
(nutno mít zdravotnický kurz),
- brigádníky do občerstvení.
Podmínky: - pracovitost,
- věk 16 let a více.
Bližší informace na tel. čísle 603 530 960, sl. Čadová.
 


Pozvání do Mělníka

Město Mělník zve své rodáky a další občany na setkání, slavnostní otevření věže kostela pro veřejnost, připomenutí 90. výročí bitvy u Zborova a doprovodné kulturní akce v sobotu 30. června a v neděli 1. července 2007.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Den Země na Klepci se vydařil

Regionální oslavu Den Země na Klepci v sobotu 21. dubna zhlédlo bezmála 500 malých i velkých návštěvníků z okolí této žulové přírodní památky.
Sama akce se stala jedním ze dvou programových milníků školního projektu "Regionem po spirále času". Toho se od loňského září formou čtyř veřejnosti přístupných vernisáží na daná témata aktivně účastní děti a žáci MŠ a ZŠ z Přišimas, Škvorce, Tismic a Úval.
Školy byly také hlavními aktéry bohatého a nápaditě komponovaného programu, který za spolupráce zmíněných obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy, Klub přátel přírody a historie Úval a okolí a garant celého projektu Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín. Vedle básniček, písniček, říkanek, vtipných a místu konání upravených scének školáků a tanečních kreací MDDM Úvaly věnovali diváci nemalou pozornost také odhalení dvou turistických informačních tabulí a historicko-ekologických zajímavostí kraje. Asi nejdojemnějším okamžikem byl moment, kdy děti z mateřinek svými malými lopatičkami a konvičkami dokončovaly zasazení tří památných stromů.
Mezi početnými diváky sobotního odpoledne jsme tudíž mohli potkat rodiče dětí, jejich přátele a učitelky, ale také starosty a zastupitele z řady obcí, návštěvníky i rodáky ze vzdálenějších míst Středočeského kraje.
Význam celé akci na Klepci dodala i účast bývalého ministra životního prostředí ČR a stávajícího poradce Petra Kalaše, který ve svém proslovu ocenil význam podobných aktivit jak pro vztah člověka k přírodě, tak i budování vztahu k regionu Pošembeří, v němž mnozí zúčastnění žijí, studují či pracují.
Závěrečný piknik na louce pod nejmohutnějším z klepeckých žulových balvanů "Slouhou" i vzlet horkovzdušného balónu sibřinských vzduchoplavců byly nádhernými tečkami za příjemně stráveným odpolednem na Klepci.

Mgr. Miloslav Oliva

detail detail
detail detail

Foto: Program na Klepci doplnily malé čertice z MDDM
foto: Víly z úvalského MDDM tančily u jezírek na Klepci
foto: Na závěr setkání na Klepci promluvili starostové okolních obcí včetně pana MUDr. Šťastného
Foto Ing. V. Procházka
Foto: Lidí na Klepci se sešlo opravdu hodně

 

Prodejna Plus byla otevřena

"Malé ceny, to je Plus!" Takový reklamní slogan se s mnoha dalšími ozýval několik dní na konci dubna z reklamního automobilu, který projížděl úvalskými ulicemi. Spolu s propagačními letáky zaslanými do domácností oznamovala firma Discount Plus, že 30. dubna otevírá prodejnu ve městě.
Nebylo vůbec snadné přesvědčit zástupce některé z obchodních firem provozující diskontní prodejny, aby si vybrali své působiště také v Úvalech. Město s více než 5 tisíci obyvateli se jevilo ještě donedávna z pohledu kupní síly údajně jako nezajímavé a jednání, při nichž se zástupci města snažili dohodnout výstavbu prodejny, končila neúspěšně. Rovněž o využití bývalého nákupního střediska na náměstí Svobody po krachu firmy Vít nikdo neprojevil zájem. A tak Úvaláci jezdili na velké nákupy do Penny Marketu v Čelákovicích, do Globusu na Černém Mostě, později se potkávali v prodejně Plus v Českém Brodě nebo v Penny Marketu v Újezdě nad Lesy. Přibližně před třemi roky probíhala jednání o možnosti výstavby prodejny Norma, poté byl navázán kontakt se zástupci firmy Discount Plus. Město pro výstavbu prodejny vyčlenilo pozemek ve Škvorecké ulici. Přitom bylo mimo jiné zapotřebí přestěhovat provozovnu sběrných surovin a parkoviště několika nákladních automobilů na jiné místo. Zájem ze strany města vyjít maximálně vstříc se však setkával u zástupců firmy Norma s vlažnou odezvou, a proto se minulá rada města a zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu na výstavbu prodejny Discount Plus. Zdálo se, že už nic nestojí v cestě urychlenému splnění přání mnoha obyvatel Úval a okolí. V průběhu stavebního řízení však jeden z účastníků řízení podal námitky, a tím došlo k dalším časovým průtahům. Až v druhé polovině minulého roku byly odstraněny všechny překážky a stavba mohla být na přelomu minulého a letošního roku zahájena. Mírná zima umožnila rychlý průběh prací a v dubnu bylo zřejmé, že výstavba prodejny včetně úpravy okolí spěje do zdárného finále.
Poslední dubnový den se již po 6. hodině začali před prodejnou shromažďovat první nedočkaví zákazníci. Fronta s pojízdnými košíky se postupně prodlužovala. Manažeři od firmy Plus udělovali mobilními telefony poslední pokyny, pokladní a personál se chystali na nápor kupujících. Krátce před 7. hodinou se vstupní dveře prodejny otevřely a první zákazníci vstoupili do prodejny. Personál nápor zájemců v první den zvládl. Ani v následujících dnech a týdnech zájem o nákup v Plusu neochabl a je zřejmé, že domněnky o malé kupní síle obyvatel Úval a okolí byly zcela chybné. Velice vhodné umístění prodejny zaručuje, že o zákazníky nebude nouze.
Zatímco otevřením nové prodejny Plus obyvatelé Úval a okolí získali nové možnosti nákupu v moderním prostředí, drobným obchodníkům ve městě vznikla velká konkurence a jistě přidělala starosti. Záleží na jejich schopnostech, jak se s novou situací vypořádají a zda se jim podaří zákazníky přilákat a udržet.

Ing. Vladislav Procházka

 

Komise pro strategické plánování

Ve čtvrtek 31. května proběhne setkání Komise pro strategické plánování s dodavatelem Stategického rozvojového plánu (SRP) Úval. Prosím tedy členy komise, která doposud (vzhledem k absenci dodavatele SRPu) činnost nevyvíjela, aby k práci v této důležité komisi přistupovali zodpovědně, s vědomím důležitosti pro budoucnost našeho města.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Stanovisko Rady ODS k výstavbě skateboardového parku na území města

Rada místního sdružené ODS, po podrobném rozboru situace, po prostudování webových stránek provozovaných občany provozujícími skateboardový sport na území města
a) konstatuje,
1. že není důvodu pro to, aby byly aktivity skateboardistů podporovány jiným způsobem, nežli jiné sportovní aktivity na území města, tedy formou podpory legálně založené organizace sdružující sportovce určité sportovní discipliny,
2. že dotace na činnost občanů provozujících skateboard, včetně jejich výše, mohou být poskytnuty až po případném projednání v komisi pro rozvoj sportu,
b) nesouhlasí
1. s provozováním skateboardového sportu způsobem, který omezuje nebo ohrožuje občany a majetek,
2. s tím, aby město neslo jakoukoli zodpovědnost za škody a úrazy vzniklé provozováním skateboardového sportu,
c) souhlasí, aby město, v případě žádosti organizace sdružující sportovce provozující skateboardový sport, pronajalo této organizaci za symbolickou cenu pozemek vhodný pro provozování tohoto sportu s tím, že tato organizace zajistí úpravu plochy i její provozování - včetně úklidu, dozoru a prevence úrazů.
 


UDÁLOST A ČIN

Přednáška pana arch. Miroslava Masáka
Jak jsme již v dubnovém a květnovém čísle ŽÚ předběžně oznamovali, v pátek 8. června od 18 hodin bude pan prof. Ing. arch. Miroslav Masák v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech přednášet o současné architektuře. Bude nejen přednášet a promítat ukázky moderní architektury, ale hlavně diskutovat o vztahu architektury a společnosti. Umíme rozpoznat dobrou architekturu a naopak i tu špatnou? Neuchylujeme se k velmi zjednodušenému a zkreslujícímu hodnocení: Líbí-nelíbí? Víme si poradit v Úvalech? A naopak, jaký názor má na tyto a další otázky, např. na soutěž na Národní knihovnu, pan profesor Masák?
Na zajímavé setkání s významnou osobností české architektury zve Kulturní komise Rady města Úvaly a Ing. Ivan Černý
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

1. MÁJ V ÚVALECH

I přes nepříznivé počasí se sešli občané Úval k oslavám 1. máje. Žáci naší školy měli sraz o půl deváté před školou. Zde si vzali vlajky a transparenty, které měli nést v prvomájovém průvodě. Po nástupu před školou se odebrali na Úvalák, kde bylo hlavní seřadiště. Na Úvaláku se k nám přiřadili úvalské závody a žáci i občané okolních vesnic. Odtud celý průvod odešel na náměstí. Po zahrání československé a sovětské hymny pronesl projev předseda okres. výboru národní fronty s. Škulina.
Odpoledne se na hřišti Slavoje konalo sportovní odpoledne. Organizoval ho Svazarm. Diváci viděli modely letadel, branný závod a jízdy motokár.

(Život Úval č. 6/1962)

 
 

Š K O L S T V Í

Poznávací zájezd do Pasova přes Šumavu

Dvoudenní výlet do Pasova přes Šumavu se velmi povedl. Ale pěkně od začátku. Dne 17. dubna 2007 jsme jeli poznat Šumavu a trochu si "pošprechtit" do Pasova. Sešli jsme se v 7:00 ráno před úvalskou školou. Nalodili jsme se do luxusního autobusu cestovní kanceláře Bobstour a celí nedočkaví se uvelebili. Byl nás plný autobus! Jeli jsme přes Prahu, směrem na Šumavu. Paní učitelka Havelková si za Prahou vzala mikrofon a ten odložila až na Kvildě. Celou cestu nám povídala o zajímavých místech a lidech, kudy jsme projížděli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, například i to, že náš známý Arnošt z Pardubic také působil v Příbrami, kde nechal postavit tvrz na ochranu stříbrných dolů, špitál a špitální kostel. Cesta na Kvildu trvala skoro 4 hodiny, takže jsme měli pocit, že jsme měli český jazyk, literaturu, přírodopis, dějepis, zeměpis, němčinu a angličtinu dohromady. Na počátku cesty jsme do dvojic dostali pracovní listy a ty jsme vyplňovali.To, co jsme se dozvěděli během cesty, jsme ihned využili do doplňovaček. Jakmile jsme dorazili na Šumavu, šli jsme na slíbenou túru. Bylo nádherné počasí. Z pětikilometrové procházky se stala patnáctikilometrová túra! Ale ničeho nelitujeme! My jsme si cestu zpříjemnili koulováním a blbnutím, protože na nás ještě počkal letošní sníh. Navštívili jsme pramen Vltavy, u kterého byla většina z nás poprvé. Po příchodu z "procházky" jsme ještě zastavili u Jezerní slati a pak už nás konečně odvezli na chatu na Horské Kvildě. Večer každý strávil podle svých představ a je nutno říci, že i noc proběhla bez hluku. Procházka na čerstvém horském vzduchu udělala své…
Ráno v 7:00 byl budíček a v 8:00 jsme vyjížděli do Pasova. Tentokrát nám po cestě vyprávěla paní průvodkyně Vondříčková. V Pasově nás nejprve autobus vyvezl nad město a my tak mohli vidět to, proč jsme do Pasova přijeli. Soutok tří řek - Dunaj, Ilz a Inn (viz fotografie), hrad a historické centrum.V poledne jsme se nalodili na říční loď "Sisi", která nás asi 45 minut vozila po Dunaji a Innu. Po skončení plavby jsme se šli projít starobylým centrem Pasova. V kostele svatého Štěpána jsme viděli krásné a největší varhany na světě.
Protože jsme po celou dobu našeho cestování byli fajn, pozorní a rozumní, dostali jsme na závěr rozchod, na který jsme se všichni moc těšili. Každý jsme měli s sebou trochu eur a ty jsme chtěli vyměnit za dárky, trička, čokolády, zmrzlinu. Museli jsme se umět domluvit. Asi jsme to všichni zvládli, protože si každý z Pasova odvážel dárek pro sebe nebo svoje milé.
Doufáme, že takto krásných výletů pro nás bude víc. Děkujeme.

Michaela Kovaříková

detail
Foto: ZŠ Úvaly v Pasově
Foto M. Havelková
 


Den Země v ZŠ Úvaly

Dne 27. dubna probíhal na naší škole Den Země.
Každá třída spolu se svým třídním učitelem vypracovávala projekty na dané téma, které si žáci nebo učitelé sami vybrali. Například: třídění odpadu, černé skládky v okolí Úval, významné osobnosti Úval a okolí, příroda, nerostné suroviny, úvalská fauna a flóra. Každý si z velké nabídky vybral to, co ho zajímá.
Osmé ročníky se rozdělily podle toho, kdo chodí na Literární seminář a kdo na Informatiku. My, žáci ze semináře, jsme zpracovávali s paní učitelkou Havelkovou projekt o třídění odpadu v domácnostech a provedli jsme v Úvalech anketu na toto téma. Dále jsme pracovali s mapou Úval a zmapovali jsme černé skládky, kterých je bohužel v našem městě a jeho okolí hodně. Výsledkem naší práce je plakát, na kterém najdeme úvodní slovo o třídění odpadů, výsledky ankety a fotografie s názvy míst, kde jsme nalezli velké množství odpadků a odložených věcí. Anketa odhalila, že převážná část lidí třídí odpad, asi polovina dotazovaných věděla, kolikrát lze recyklovat papír, ale málokdo tušil, že tužková baterie se rozkládá 100 tisíc let.
Druhá skupina pod vedením paní učitelky Korbelové zpracovávala projekt Významné osobnosti Úval a okolí. Ti nejdříve shromažďovali informace o významných osobnostech Úval na počítačích. Pak se vydali do míst, kde tito známí lidé žili. Výsledkem jejich práce, hledání a snažení byl také plakát, který máme vystavený na naší chodbě.
Den Země, který se konal nejenom na naší škole, ale i na jiných místech naší republiky, Evropy a možná i světa, nás velmi bavil. Líbilo se nám téma, práce na projektech a shrnutí všeho poznaného na plakáty, které jsou na chodbách školy k nahlédnutí všem. Úkoly a otázky, které jsme si zadali na počátku své práce, jsme splnili. Dozvěděli jsme se nové věci o našem městě. Odhalili jsme nedostatky, které můžeme v budoucnu řešit.
DEN ZEMĚ BYL ÚSPĚŠNÝ A ZDAŘILÝ.

Šárka Konfrštová, 8.B

detail detail detail

Literární seminář
foto: Sběr odpadu
Foto: Anketa při Dni Země
Foto: Plnění úkolů při ekologické hře

 

Mc Donald's Cup 2006/2007

Dne 3. května 2007 proběhlo okresní kolo poháru v minifotbalu Mc Donald's Cup 2006/2007 žáků základních škol Praha - východ. Základní školu v Úvalech reprezentovali v kategorii A - mladší (1. až 3. třídy) tito žáci: Daniel Mareček, Jakub Trpálek, Petr Merčák, Jakub Šťastný, Martin Kadlec, Štěpán Pešina, Jakub Šváb, Daniel Bílý, Břetislav Hájek a Tomáš Liebelt. V kategorii starších žáků - B nastoupili Jakub Kostka, Robin Ježek, Michal Korbel, Tomáš Hanák, Dalimil Hájek, David Hatnianek, Josef Řehák, Vladimír Končitý a Jirka Lacina.
Starší žáci byli rozděleni do dvou skupin po čtyřech mužstvech, mladší hráli v jedné šestičlenné skupině systémem každý s každým. Starší žáci vyhráli bez větších problémů svou skupinu a postoupili do semifinále, kde narazili na budoucí vítěze okresního kola - ZŠ Mukařov. Postup do finále rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém byli šťastnější žáci z Mukařova.
V utkání o třetí místo ale opět naši kluci ukázali, co dovedou a poradili si se Starou Boleslaví. Obsadili výborné 3. místo z celého okresu Praha - východ.
Mladší žáci nastoupili k prvnímu utkání s hochy ze Základní školy v Panenských Břežanech a hned ukázali celému čelákovickému stadionu, jací fotbaloví talenti se v Úvalech rodí! Soupeře deklasovali 5 : 0 a už v průběhu utkání bylo patrné, že naši kluci budou horcí favorité na titul okresního mistra Mc Donald's Cupu.
Další utkání to jenom potvrzovala. Postupně poráželi všechny soupeře ve skupině a opravdu se bylo na co dívat: mladší žáky Čelákovice ZŠ Komenského 7 : 1, Starou Boleslav 3 : 0, Čelákovice ZŠ Kaménku 7:0 a ZŠ Mukařov 3:0! Přestože jde o kluky ze druhých a třetích tříd, fotbalovou abecedu mají v malíčku, taktiku i techniku jakbysmet! Ani úmorné vedro je nezmohlo, a tak na závěr vítězoslavně zdvihli nad hlavou pohár pro vítěze okresu Praha - východ a pojedou náš okres reprezentovat 1. června 2007 na krajské kolo Mc Donald's Cupu do Mladé Boleslavi! Držíme palce!
Děkuji za pomoc a podporu na turnaji panu Ivanu Marečkovi, panu Trpálkovi, panu Kostkovi a panu Korbelovi.

Mgr. Josef Koting

 

Konec školního roku v Základní škole a Praktické škole v Úvalech

S blížícím se koncem školního roku vrcholí také na naší škole příprava nového školního vzdělávacího programu, který přináší nejen modernizaci výuky, ale pro nás i nové vyučovací předměty. Od září 2007 budeme vyučovat také informatiku, angličtinu a výchovu ke zdraví, takže skladba našich předmětů bude srovnatelná s běžnými základními školami.
Našimi žáky jsou většinou děti s vývojovými poruchami učení a chování, se zdravotním znevýhodněním i děti z mimointelektových důvodů. Pro jejich úspěšné vzdělávání je třeba vytvářet speciální podmínky. Tito žáci potřebují individuální přístup, malý třídní kolektiv (8 až 10 žáků ve třídě), přiměřené pracovní tempo, méně obtížné učivo, klidnou "rodinnou" atmosféru malé školy.
Děti s těmito problémy patří na běžných základních školách ke slabým a málo úspěšným, což výrazně poznamenává jejich sebevědomí. Často zcela ztrácejí motivaci k učení, v třídním kolektivu nenalézají kamarády, v horších případech dochází pro jejich odlišnost i k šikaně.
Jindy se u nich objevují poruchy chování, touží na sebe upozornit za každou cenu, když jiné úspěchy nemají.
Právě tyto děti potřebují naši školu nejvíce. Je pro nás radostí sledovat jejich proměnu, když zažijí úspěch a pracují s novou chutí, když najdou své místo v novém kolektivu a získají kamarády, když mohou svoji školu reprezentovat. Na konci povinné školní docházky jsou dostatečně vybaveny vědomostmi, aby mohly být přijaty do učilišť, která si vyberou. Některé z nich absolvují i učební obory s maturitou.
Mají-li rodiče o naši školu zájem, nabízíme pro jejich děti krátký a nezávazný diagnostický pobyt "na zkoušku". Po celou dobu tohoto pobytu dítě zůstává žákem své kmenové školy. Teprve po jeho ukončení rodiče rozhodnou, kde budou pro jejich dítě vhodnější podmínky.
Naši školu opouští v tomto školním roce celkem 11 žáků. Radujeme se z toho, že všichni byli přijati do zvolených učilišť. Děvčata si vybrala obory: aranžérka a květinářka, knihařka, kuchařka; chlapci obory: opravář zemědělských strojů, truhlář, kuchař. Našim absolventům přejeme, aby byli v dalším studiu úspěšní a aby zažili radost z dobře konané práce.
Závěrem děkuji všem pedagogům za jejich krásný vztah k dětem a za celoroční trpělivou práci, kterou vykonávali často i nad rámec svých povinností. Všem žákům i učitelům přeji hezké prázdniny plné sluníčka a radosti ze života.

Eva Bubáková

 

Naše školka na horách

Jako již tradičně pořádala naše MŠ i letos v dubnu pobyt dětí na horách. Volba místa i objektu byla opravdu vydařená. Chata Svornost na Zahrádkách v Peci pod Sněžkou leží na krásném místě, má velice ochotný personál a navíc jsme celý objekt a snad i celé Krkonoše měli pro sebe. Počasí nám přálo, děti si užívaly jarního sluníčka i sněhu a okolí jsme prochodili křížem krážem. Nechyběla cesta odvahy, olympiáda, karneval, stavění domečků skřítkům, každodenní kreslení do deníčku, dopis od Krakonoše a Krakonošova cesta za pokladem plná úkolů. Nevšedním zážitkem pro všechny byla jízda lanovkou na Hnědý vrch a zpáteční cesta po hřebenech Krkonoš. Děti se učily chovat v přírodě, seznamovaly se s rostlinami, stromy a živočichy (pozorování skokanů hnědých). Děti pobyt báječně zvládly, vezly si domů odměny, diplomy, medaile a doufáme, že si přivezly i spoustu pěkných zážitků.

kolektiv MŠ Pražská

detail detail
 


Zprávy z MDDM

A o tom to je
Většina dětí je od přírody soutěživá a pro ty je jaro báječnou dobou pro realizaci jejich potřeb a tužeb po vítězství. Je to čas doslova nabitý soutěžemi a vystoupeními, a tak je skoro zázrak, když jsou děti ze skupiny Rytmus Úvaly o víkendu doma.
Letos nás požádal realizační tým DDM v Hořovicích, pořadatel vědomostní soutěže dětí II. stupně ZŠ - Paragrafy 33/11, o taneční vystoupení na oblastním kole v Hořovicích a krajském kole v Sadské. Obou vystoupení jsme se zhostili velice dobře, stejně jako krátkých ukázek na akci Pražského deníku v Úvalech v neděli 13. května.
Také na Klepci 21. 4. na oslavách Dne Země se naši čertíci i rusalky líbili všem přihlížejícím účastníkům setkání. Vystoupení je pro děti vždy jen takovou zábavou, při které se mohou ukázat, ale vlastně ani tak moc o nic nejde. Ale soutěže… no to už je něco jiného. Tam jde o postupy do vyšších kol, o medaile a nebo taky o dorty.
V neděli 29. 4. jsme se účastnili regionálního kola Festivalu tanečního mládí pořádaného Svazem učitelů tance v pražském Ládví. Rytmus I.A si na soutěži vytančil 6. místo s choreografií Čertí manýry a 3. místo se Stříbrnou princeznou. Byla to letos první medaile pro taneční přípravku, a i když neznamenala postup na celostátní kolo (postupují jen 2 nejlepší v každé taneční disciplíně), tak ji děti řádně oslavily vyhraným dětským "šampáněm".
Ještě více radosti však měla skupina Rytmus II., protože 1. místo za parketovou kompozici "Kdybyste našli" a 2. místo za taneční show "Hurá, klauni" nám zajistilo zlatou a stříbrnou medaili a postup na celostátní kolo do České Lípy 26. - 27. května.
V sobotu 12. 5. jsme si zajeli do Čelákovic pro dorty. Už loni jsme na soutěži pořádané DDM Čelákovice - Čelákovickou Duběnku ulovili řadu vítězství. Po zkušenostech s krásnými cenami (1. místo dort a skleněná Duběnka, 2. a 3. místo bonboniéra) se všichni moc těšili na letošní ročník. A zadařilo se. Startovalo celkem 7 formací. A výsledky?
Rytmus I.A 1. místo Čertoviny, 3. místo Sněhová princezna,
Rytmus I.B 2. místo Zakletý zámek,
Rytmus II. 1. místo - disko Príma parta, 2. místo Růžová mašle, 3. místo Cirkus,
Rytmus IV.- dospělí 1. místo Vzpomínka na prázdniny.
Suma sumárum - sečteno a podtrženo: 3 dorty a 4 bonboniéry. Ňam, ňam, vyhráli jsme, co se dalo, výborně se nám mlsalo, sebedůvěru nám to dodalo…..no a o tom to je.
V neděli 13. 5. jsme si zajeli do Jablonce nad Nisou zkusit štěstí na Mistrovství Čech v parketových formacích. Tady už nešlo o dorty, ale o postup na mistrovství republiky a v případě, že v porotě budou sedět ti, co poznají tanec od pódiového spartakiádního vystoupení, také o medaile.
Rytmus I.A se "Sněhovou princeznou" s větším úspěchem vzhledem ke svému průměrnému věku a menším zkušenostem nemohl počítat, a tak pro nás 10. místo nebylo žádné překvapení.
Rytmus II. se ale přijel poprat o nominace na MR a postup "Cirkusu" v 1. kole parketových kompozic do finálové šestky v nás vzbudil naděje, že by se přece jen mohlo podařit získat některou z medailí. Děvčata podala zatím nejlepší výkon ze všech soutěží a ve finále působila cirkusová klauniáda se svým úžasným tempem, dokonalým přesným provedením a lehce předvedenou těžkou akrobacií opravdu skvěle. Nikdo z rodičů nepochyboval o zisku medaile a bouřlivý potlesk tribun ocenil obrovské nasazení našich dětí. Hlasování poroty bylo neveřejné, a tak jsme museli čekat až na předávání cen. Když nás vyhlásili na sice krásném, ale přece jen 5. místě, znamenalo to pro nás velké rozčarování a smutek. Pouze jeden z porotců nám přiřkl 2. místo a ocenil tak životní výkon těchto děvčat.
Jazzová "Růžová mašle" ve finále působila mile a příjemně, ale výkon stačil jen na 4. místo.
Nominace máme sice v kapse, ale rozčarování bylo tak velké, že ještě budeme zvažovat, zda se MR v ČMTO zúčastníme.
Skvělé výkony tanečního souboru byly dárkem a poděkováním pro všechny maminky TS Rytmus, které podřídily své zájmy a chod domácností svým nadaným dětem, trpělivě je vozí na všechny soutěže a vystoupení a podporují jejich krásný koníček. A byl to dárek skutečně jedinečný a…..no a o tom to taky je.

Alena Sismilichová

detail detail detail
detail detail detail

foto: Rytmus I B - zakletý zámek - 2. místo
Foto: Rytmus IV - Vzpomínka na prázdniny - 1. místo
Foto: Rytmus I A získal 1. a 3. místo v tanečních scénkách
Foto: Cirkus ve finále - začínáme
Foto: Růžová mašle ve finále
Foto: Sněhová princezna
Foto Máša Maroušková

 

Ohlédnutí za čarodějnicemi ve fotografiích
detail detail detail
detail detail detail

Foto: Jako každý rok se u kouzelného baráčku sešly čarodějnice všech věkových kategorií.
Foto: Členky kulturní komise měly spoustu práce s rozdáváním buřtíků a pitíčka dětem.
Zájem byl ohromný a dětí přišla spousta.
Foto: V průvodu nechyběl ani pan soudce.
Foto: Dlouhý se na všechno díval s nadhledem a dbal na udržování dobrých mravů i zábavy.
Foto: Pan starosta a Jirka Konečný podpálili hranici. Pan starosta se slovy "Ať je krásné jaro," Jirka si pochvaloval, že se ta hranice VPS opět povedla.
Foto: Country kapela Kolegové hrála krásně až do pozdního večera, mnozí si i zatančili a nálada byla skvělá.

Tak příště neseďte doma a přijďte. Třeba se vašim dětem bude líbit kolotoč, různé soutěže, muzika a vaše chuťové buňky si také přijdou na své, protože grilovaná masíčka od Petra Frýdmana nemají chybu. Za ty, co letos měly štěstí a neupálili je

čarodějka Jaňulína

 

Vážení milovníci umění

víkendové setkání od 11. do 13. května v Městském domě dětí a mládeže v Úvalech představilo část tvorby malířky Marie Tefrové, a to jak výtvarné, tak i literární. Při zahájení jsme měli možnost se zaposlouchat do tklivých tónů árie z opery Mignon a nádherné árie Carmen v podání sólistky opery Národního divadla Elišky Weissové za doprovodu paní docentky Kataríny Bachmannové, která vychovala několik umělců působících dnes na světových scénách. Básně z autorčiny sbírky Strmé cesty přednesla slečna Dana Konečná.
Proč Úvaly u Prahy? Marie Tefrová má vřelý osobní vztah jak k Praze, kde se narodila a žije na Malé Straně, tak k Úvalům, kde žije část její rodiny po dlouholetém odloučení emigrace ve Spojených Státech.
Úvaly - Valy - Valley - naznačuje, že se jedná o ochranné pásmo, z části přírodní zátarasy, strategicky důležitá místa již v pravěku osídlená Slovany. Později ve středověku, kdy byla budována Praha jako královské město, byla tato lokalita křižovatkou a strážištěm na císařské cestě z Prahy do Kolína. Expanzita dnešní doby pomalu vytlačuje a maže původní ráz tohoto úrodného kraje mezi lužními potoky a močály, skalními útvary s tvrzemi, s hradišti i zámky, stejně jako se tomu děje i v centru naší hlavní metropole, která se stává více muzeem a turistickou atrakcí než domovem původních obyvatel. Z malostranských starých domů se stávají pětihvězdičkové hotely, kde není slyšet čeština.
Autorka se vyznává ze své lásky k těmto místům, která tak důvěrně zná. Dojímají ji některá až bizarní zákoutí, nostalgické procházky východně od Prahy, periferie a lidičky v nich. Své postřehy předvádí jak v "listech ze skicáku", který mívá všude s sebou, tak i ve svých básních vydaných Archou-Jimfou a bohužel zcela rozebraných. Pár milovníků poezie mělo možnost tento večer získat několik autorských výtisků i s osobním věnováním. Návštěvníci výstavy měli možnost zhlédnout malířčiny obrazy jak z posledních let - jedná se o olejomalbu, lavírování, frotáže a rozmývaný akryl stejně jako perokresby, které používá jako skici pro větší práce v olejomalbě budované klasickou, lazurní technikou, tak i díla z dřívějšího období i rané práce.

Dr. Dušan Dvořák

detail detail
detail detail

Foto: Autorka zaplavená květinami přijímala blahopřání od paní Pithartové, Kristiána Kodeta, Petra Pitharta, paní Klimešové a paní Váňové.
Foto: Úspěchem z výstavy byli potěšeni Doc. Martin Luxa, Marie Tefrová a Jana Pospíšilová.
Foto R. Navrátil
Foto: Dana Konečná svým přednesem za hudebního doprovodu paní docentky Bachmannové uchvátila všechny přítomné i samotnou autorku sbírky Strmé cesty Marii Tefrovou.
Foto: Druhá zleva Majka Wojciková, Dana Konečná, Eliška Weissová, Katarína Bachmannová, Marie Tefrová

 

Pár tahů štětcem

Jedenáctého května se v Galerii MDDM v Úvalech konala vernisáž obrazů Marie Tefrové. Tentokrát se výstavní sál naplnil až po okraj. Obtížně se prodírám mezi uměníchtivými návštěvníky. Zastavuji se a už slyším zahájení a úvodní slovo. Dozvídám se, že v tvorbě Marie Tefrové objevíme figuru, portrét i krajinu, též nalezneme velkou škálu použitých technik. Podstatnou tematickou část tvoří Úvaly, se kterými je autorka citově spjatá.
Posléze slečna Dana Konečná recituje básně z poezie malířky. Verše jsou plné jemné, prosté, skromné, ale hluboké poetiky. Mluvené slovo je vystřídáno zpěvem Elišky Weissové s klavírním doprovodem docentky Kataríny Bachmannové. Ocitáme se ve světě opery, ale to už mě ostatní múzy lákají k obrazům, které si zde na tři dny našly svůj domov.
Svou procházku začínám u malebného Prokůpkova mlýna. Procházím pod úvalským viaduktem, nad kterým vykukují okénka domečků, jež přátelsky mrkají na své kamarády pod rybníčkem. Projdu zelenavou zahradou, posedím na lavičce u vily Bóža. Vítr mi fouká do vlasů a nohama čechrám lužné trávy. Navštívím školu, slyším tikot hodin, proběhnu uličkou v Jirnech, kde stodoly jako tři sudičky chrání pocestné. Klikatá cesta mě dovede k domku ve Škvorci.
Ale to už mě pohlcuje kouzlo Prahy. Marie Tefrová mi dává možnost toulat se rozkvetlou Seminářskou zahradou, proběhnout Nerudovou ulicí, navštívit kostelíček v Prokopském údolí, který jako velikán hledí do kraje. Postojím na Kampě, zamávám malostranským domům, jež po mně potměšile pokukují. Cesta, kterou mi malířka nabízí, je dlouhá, a proto už jen tiše sním a nechávám si své pocity pro sebe.
Marie Tefrová dokáže svým obrazům vdechnout duši. Naplňuje je hlubokou myšlenkou, ale i prostou krásou. Pohrává si s protiklady, dává své výtvarné i literární práci obrovský rozměr, který má světu co říci.

Mgr. Markéta Krčmářová

 

MDDM Úvaly pořádá
Taneční AKADEMII
8. 6. 2007 od 17.00 h
v sokolovně v Úvalech
vystoupí děti z tanečních kroužků
Srdečně vás zvou všechny děti a zaměstnankyně MDDM.
vstupné dobrovolné
 


MDDM ÚVALY VÁS SRDEČNĚ ZVE
DNE 10. 6. 2007
OD 17 DO 18.30 HODIN
NA K O N C E R T INDICKÉ HUDBY,
KTERÝ SE BUDE KONAT V GALERII MDDM.
VYSTOUPÍ
SELIM ERGEN
SAROD
FABRICE MICHEL
TABLA
 


ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM ÚVALY
POŘÁDÁ
v pondělí 11. 6. 2007 OD 17.30 V MDDM
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRACÍ
MATĚJE NĚMCE
TEN DĚLÁ TO A JÁ ZAS TOHLE
detail
 


ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM ÚVALY
POŘÁDÁ
V PONDĚLÍ 11. 6. 2007 OD 18 HODIN
V GALERII MDDM
A K A D E M I I
VYSTOUPÍ DĚTI Z HUDEBNÍCH KROUŽKŮ PETRA NOVÁČKA
KYTARISTÉ VAŠKA BLÁHY
 


DRAMATICKÝ KROUŽEK JANY POSPÍŠILOVÉ
ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM ÚVALY
POŘÁDÁ VE STŘEDU 13. 6. 2007 V 18 HODIN
V GALERII MDDM
KONCERT ZUŠ JANA ZACHA ČELÁKOVICE POBOČKA ÚVALY
 


LETNÍ TÁBORY MDDM

DOKSY
"RAKETOU NA MARS"
30. 6.- 14. 7. 2007
Vedoucí: Olina Procházková, Alena Sismilichová

JANOV NAD NISOU
dramaticko-výtvarný
30. 6.- 7. 7. 2007
"PANE POJĎTE, BUDEME SI HRÁT..."
Vedoucí: Jana Pospíšilová, Barbora Opelková

CHOLTICE
cyklisticko-turistický 15. 7.- 22. 7. 2007
Vedoucí: Olina Procházková, Dana Konečná

ÚVALY
příměstský 23. 7.- 27.7. 2007
Vedoucí: Olina Procházková,
Dana Konečná

LAŽÁNKY
taneční soustředění
25. 8.- 1. 9. 2007
Vedoucí: Alena Sismilichová, Barbora Opelková
 


Městský dům dětí a mládeže v Úvalech přeje všem dětem krásné prázdniny a dospělým dovolenou plnou slunce a pohody.
Chtěli bychom poděkovat našim vedoucím, externím pracovníkům, našim reprezentantům za propagaci MDDM, Úval i ČR, lidem, kteří nám pomáhali, pracovníkům VPS, sponzorům, kolegům ze školských zařízení a zřizovateli za podporu a pochopení.
Tak si všichni hezky v létě odpočiňte a zachovejte nám přízeň.
Úžasné léto vám přeje

Jana Pospíšilová

 

Adopce afrických dětí

Drazí adoptivní rodiče,
píši Vám tento dopis, abych Vám poděkoval a optal se na zdraví Vaší rodiny. Pokud jde o mne, díky bohům je vše v pořádku, a totéž přeji i vám všem. Myslím na Vás dnem i nocí. Jsem v Guineji, abych zde studoval a vydělal si trochu peněz. Prosím Vás, abyste mě vzali k Vám na studia a abyste mi poslali nějaký pěkný dárek. Zdravím Vás všechny. Nikdy na mě nezapomeňte.

Abdoul Karim Dialo žije v Guineji, politicky neklidné africké zemi s nízkou gramotností a vysokou úmrtností dětí. Jeho "adoptivní rodiče" žijí v Úvalech uprostřed vyspělé Evropy. Před rokem se rozhodli mu finančně přispívat na vzdělání v rodné Guineji. Tato adopce nemá s klasickou adopcí - osvojením dítěte - nic společného. Spočívá skutečně pouze ve finanční podpoře vzdělávání.
Abdoul nám poslal dopis, jehož překlad vám teď předkládám. Jistě ve vás vyvolá mnoho otázek, možná rozpaky, nebo snad pobouření z troufalosti Abdoula. Svět se s ním nemazlí a co si nevybojuje, to zřejmě nemá. Můžeme se divit, že se snaží dostat pryč z Guineji? Uvědomuje si vůbec, že my, na první pohled bohatí a bezproblémoví středoevropané, vůbec nejsme bez problémů a že je v podstatě nemožné pozvat ho k nám na studia a ubytovat ho u někoho z nás doma? Kulturní šok, který by ho čekal, by jistě neprospěl ani jemu, ani jeho adoptivním rodičům. Zatím žádné z adoptovaných dětí prostřednictvím Humanistického hnutí v Čechách nebylo pozváno k nám. Rodiče mají naopak možnost vypravit se s členy Humanistického hnutí do zemí svých adoptivních dětí a mnozí cestu již uskutečnili. Jednou z nich je bývalá Miss ČR Helena Houdová.
Je jenom na adoptivních rodičích, jestli splní jeho druhé přání a pošlou mu dárek. V tomto směru se rodičům žádné meze nekladou, ale překážek a nástrah, čekajících na balík putující do Guineje, je stále mnoho. Je naprosto běžnou záležitostí, že balík nedorazí na místo určení vůbec, nebo je alespoň částečně vykradený. Nevím, zda riziko stojí za tu cenu, kterou za odeslání poště zaplatíte. Hlavní je přece stále vzdělání, které je mu z našich peněz poskytováno a o kterém dostáváme pravidelně zprávy. Naše pomoc nemá být krátkozraká a prospěšná pro jednoho Afričana. Naše pomoc je součástí projektu, ve kterém dostávají nejchudší národy světa šanci si díky poskytnutému vzdělání samy zvednout životní úroveň a zbavit se tak závislosti na vyspělých státech.
Podrobnosti o adoptovaných dětech se dozvíte na stálé nástěnce v MDDM v Úvalech nebo přímo na stránkách českého Humanistického hnutí www.humanisti.cz

Ivana Prchalová

detail detail

Foto: Dopis od Abdoula
Foto: Abdoul Karim Dialo (vlevo)

 

Setkání účastníků "Anglického klubu Úvaly"

a současně oslava "Dne dětí"
Kdy: v sobotu 2. června 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 


"Anglický prázdninový tábor v Úvalech 2007"

Již šestým rokem organizují Mullenovi se svými přáteli týdenní "Anglický prázdninový tábor v Úvalech". Děti se hravou formou učí anglický jazyk s rodilými mluvčími. Současně se dětem přibližují základy křesťanství. Na programu jsou připraveny soutěže, písničky, divadlo, "talent show" atd.
Kdy: 13.8. - 17.8. 2007 9:00 - 12:00 h (registrace dětí od 8:45 h)
Kdo: děti od 6 do 16 let
Kde: v "družinovém domečku" a jídelně vedle Základní školy v Úvalech
Cena: 30,- Kč/den/dítě
Kontakt: e-mail: hankahoblikova@seznam.cz, sms 774 291 064
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky.
Těšíme se na vás.
Poznámka: Anglický tábor je neziskové sdružení dobrovolníků. Denní příspěvek pokrývá náklady na svačinu a pracovní pomůcky.
Dobrovolníci, kteří by se chtěli s námi zapojit do organizace, jsou vítáni.

detail detail

Foto: Anglický tábor - hry
Foto: Anglický tábor - "Talent show", soutěž o nejlepší dětské představení

 
 

S P O L K Y

První čarodějnický běh v Úvalech

Tak závod máme za sebou. Jaký byl? Nezaznamenali jsme žádnou zásadní kritickou připomínku - takže snad povedený.
28. dubna se na start postavilo téměř 80 závodníků (obsazeny byly všechny vypsané kategorie), což bylo vysoko nad naše nejoptimističtější očekávání. A počasí nám také velmi přálo.
Začali jsme od nejmenších. V půl desáté startovali mladší předškoláci. Běželi půl oválu na hřišti pod kostelem, starší předškoláci pak celé kolo. Všichni notně povzbuzováni svým doprovodem. Jako další vybíhali mladší kluci a mladší děvčata, ty čekala Úvalákům jistě dobře známá trasa "kovárna" (od školy přes mostek, vpravo na stezku vyústěnou mostem do ulice V Podhájí). Po nich následovaly kategorie - starší kluci a starší děvčata, jejichž trasa vedla po Bendlově stezce kolem Mlýnského rybníka a obslužnou komunikací zpět.
Po doběhu těchto kategorií jsme přikročili k prvnímu vyhlašování výsledků.
Okolo půl jedenácté se na svou trať pustili žáci a žákyně. Všichni nakonec zvládli proběhnout obslužnou komunikací k Mlýnskému rybníku, Bendlovou stezkou a "kovárnou" ke škole. Juniory a juniorky jsme (jako zdatné běžce) vyzkoušeli z kopcovitých terénů, když vybíhali poměrně strmou cestou u Mlýnského rybníka na Vinici. Překvapivě vysoká účast byla v kategorii dospělých. Na trať vyběhlo 12 mužů a 3 ženy. Jejich trasa byla nejtěžší (v podstatě 2x výběh na Vinici) a samozřejmě nejdelší (cca 3 km).
Mezi startujícími byli závodníci z Úval, Prahy, Šestajovic, AC Kladno, Mladé Boleslavi, SK Škvorec, Nymburka, Českého Brodu, Jiren, Přišimas. Nejpočetnější zastoupení z mimoúvalských měl atletický oddíl ŠSK Újezd nad Lesy, za který ovšem startuje také několik úvalských dětí.
Velmi oceňujeme výkony všech účastníků. Zejména je nutno vyzdvihnout 1. místo Kristýnky Mařasové, která běžela trasu pro žákyně, ačkoliv věkově patří do mladší kategorie, a přesto všechny své soupeřky porazila. Úžasný byl také výkon Martina Režňáka, který prakticky ihned po svém vítězném dokončení závodu v kategorii juniorů plynule proběhl na start s muži, a i tento běh završil vítězstvím (i když náskok na druhého Lukáše Kunce byl minimální). Uznání si zaslouží také Tereza Horová (10 let), která se mimo svou kategorii postavila také na start kategorie žen. Závod dokončila na třetím místě v čase lepším než většina mužů.
Ceny všem závodníkům předával pan Jiří Dědina, bývalý ultramaratonový běžec. Nutno podotknout, že po zveřejnění výkonů pana Dědiny (běh na 100 km) přítomní vyjádřili svůj obdiv potleskem.
Naše poděkování patří sponzorům akce p. Liboru Prchalovi a společnosti Satca, a zejména pak generálnímu sponzorovi, pizzerii Trincea.
Kdo stál na bedně?
Mladší předškoláci: 1.-2. Tomáš Javůrek (Úvaly) a David Šveňha (Úvaly), 3. Fanda Bednarčík (Úvaly)
Starší předškoláci: 1. Michael Ransdorf (ŠSK Újezd), 2. Helena Komrzínová (Úvaly), 3. Jan Koutský (Praha)
Mladší děvčata: 1. Daniela Hrubá, 2. Jana Santolíková, 3. Bětka Svobodová (všechny ŠSK Újezd)
Mladší kluci: 1. Jakub Trpálek (Úvaly), 2. Pavel Siegl (ŠSK Újezd), 3. Dan Mareček (Úvaly)
Starší děvčata: 1. Tereza Horová, 2. Karolína Petráňová (obě za ŠSK Újezd), 3. Helena Prchalová (Úvaly)
Starší kluci: 1. Matěj Draha, 2. Jaroslav Kanta (oba Úvaly), 3. Václav Santolík (ŠSK Újezd)
Žákyně: 1. Kristýna Mařasová (ŠSK Újezd), 2. Tereza Drahošová (Praha), 3. Eva Brázdová (Úvaly)
Žáci: 1.-2. Martin Hlávka (Úvaly) a Jakub Kopecký (Praha), 3. Víťa Androsov (Úvaly)
Juniorky: 1. Karolína Čapková (Úvaly), 2. Květa Špaková (Nymburk), 3. Adéla Brudnová (Úvaly)
Junioři: 1. Martin Režňák (ŠSK Újezd), 2. Karel Klír (Úvaly), 3. místo neuděleno
Ženy: 1. Tereza Režňáková (AC Kladno), 2. Šárka Bartošová (Šetajovice), 3. Tereza Horová (za ŠSK Újezd)
Muži: 1. Martin Režňák (ŠSK Újezd), 2. Lukáš Kunc (Úvaly), 3. Jiří Hora (Úvaly)
Kompletní výsledky a fotografickou dokumentaci najdete na našich www stránkách (http://novasance.unas.cz). Pokud někdo bude mít zájem o zaslání konkrétních fotografií, ozvěte se.
Věříme, že se s mnohými z vás setkáme na dalších akcích, které připravujeme (Úvalskými stezkami na kolech a I. úvalské jablkobraní). Všem čtenářům přejeme hezké prázdniny a ničím nerušenou dovolenou.

Sdružení "vycházejícího slunce" Nová šance

detail detail
detail detail

Foto: Poslední pokyny před startem malých závodníků
Foto Ing. V. Procházka
Foto: Mezi nejúspěšnější závodnice z Úval patřila Tereza Horová. Kromě 1. místa ve své kategorii obsadila 3. místo v kategorii žen
Foto: V mužské kategorii si úspěšně vedl i pan starosta MUDr. Jan Šťastný
foto: Závodů se zúčastnil i radní, pan Jaromír Stemberg

 

Memoriál L. Bači v Čelákovicích v požárním útoku

Pátým rokem se konala poměrně navštěvovaná a chválená soutěž v požárním útoku v Čelákovicích. Mladí hasiči chtěli zúročit pilnou snahu při častých trénincích. Ráno odjížděla družstva z hasičského domu plná optimismu oblečená do skvoucích se soutěžních montérek. V Čelákovicích již byli připraveni nedočkaví konkurenti. Vyložili jsme aparaturu, aby nám k našim výkonům mohla hrát povzbuzující hudba, a dali se do rozjímání před vypuknutím soutěžního humbuku. Po vylosování startovních pozic se připravilo družstvo starších 6. a družstvo dorostu 2. Letos se této soutěže bohužel nezúčastnilo naše družstvo mladších, jelikož se nesešel dostatečný počet reprezentantů. Mladší zvládli své soutěžní pokusy rychle a starším již stoupal adrenalin v krvi. Dostavila se tréma a obava z toho, že se něco nepodaří. První pokus starších byl za 44,29 s, ale na vítězství zdaleka nestačil. Vkládali jsme naději do druhého pokusu a čas se nám podařilo stáhnout na 33,42 s. Ani tímto pokusem jsme však nedosáhli kýženého prvenství, ale krásné třetí místo bylo zajištěno. Nastala chvíle odpočinku a příprava dorostenců. První čas družstva byl za 34,18 s. Zatrnulo nám ve chvíli, kdy běželo družstvo Říčan, naši nejnebezpečnější konkurenti. První pokus jim ale nebyl uznán. Naším druhým pokusem se nám čas už ale bohužel nepodařilo vylepšit, tak jsme s napětím očekávali, jak si povedou Říčany. Bohužel nás svým druhým pokusem dokázaly porazit, takže jsme si ze soutěže odváželi trofeje za druhé místo.

Klára Dolejší za SDH Úvaly

 

Sucho přineslo sérii požárů podél trati

Březen i duben letošního roku byl na zásahy výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Úvaly poměrně chudý, uskutečnily se pouze dva zásahy. Po zajištění dopravní nehody 13. března, o které jsme informovali v dubnovém čísle Života Úval, byla jednotka přivolána k zásahu až 28. dubna. Poté však následovalo do 5. května pět dalších událostí.
21. dubna vzplál v nočních hodinách automat na kávu na nádraží. Jednotka sboru nebyla přivolána, přesto si velitel jednotky Karel Klíma a člen František Ernest požáru povšimli, na místo dorazili a automat uhasili přenosným hasicím přístrojem ještě před příjezdem HZS Český Brod, který byl k události řádně přivolán.
V sobotu 28. dubna se jednalo o nevelký požár travního porostu u železničního náspu poblíž Škvorecké ulice v Úvalech. Po nahlášení události v 11.46 h se za osm minut jednotka o třech členech dostavila s Tatrou CAS 32 na místo a rozvinula jeden proud pro likvidaci požáru. Zanedlouho se dostavili profesionální hasiči z Českého Brodu a požár byl bez potíží za deset minut zcela zvládnut. Po ujištění, že se požár už nemůže obnovit, odjely obě jednotky na své základny.
První květnový den přinesl požár v lese u Květnice, který byl ohlášen krátce před prvou hodinou odpoledne. K místu události se odebralo 6 členů sboru v obou vozech. Na pokyn velitele zásahu jsme jeden vůz využili ke kyvadlovému zásobování vodou a ze druhého jsme rozvinuli jeden proud, abychom podpořili již zasahující profesionální hasiče z Prahy. Ve 13.42 h se všichni členové vrátili na základnu.
Ve středu 2. května hořel v Úvalech na křižovatce Slovinské a Chorvatské ulice velkokapacitní kontejner. Kromě matrací obsahoval suché větve a trávu. Poplach byl vyhlášen před půl sedmou večer a po pár minutách vyrazily oba vozy na místo požáru. K uhašení však postačovalo využít jednoho proudu. Po likvidaci požáru byl zavolán majitel kontejneru, aby zajistil převoz a vysypání kontejneru na bezpečné místo, kde byla uhašena poslední ohniska. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu v 19.45 h. Příštího dne byl kontaktován MěÚ o potřebě naložit a odvézt ohořelý odpad.
Dvakrát se zasahovalo při požárech v pátečním odpoledni 4. května během pravidelné schůzky mladých hasičů. Poplach byl nejdříve vyhlášen kvůli doutnajícím pražcům poblíž přejezdu v Úvalech. Nebezpečí vzniku požáru bylo okamžitě odstraněno jedním proudem z Tatry CAS 32. Ihned po ukončení zásahu byla jednotka žádána k požáru porostu u železničního náspu na Blatově blízko Klánovic. Na toto místo dorazila jednotka o třech členech Tatrou CAS 32 v domnění, že půjde pouze o dodávku vody, ale po domluvě s velitelem zásahu se odebrala k jednomu z více ohnisek požáru a společně s SDH Satalice zasahovali jedním proudem.
Příštího dne opět hořela suchá tráva, tentokrát v Úvalech v Setých u železničního náspu. Poplach byl vyhlášen v 11.42 h a do pěti minut odjely oba vozy na ohlášené místo. K hašení porostu byl využit jeden proud a po ujištění, že se požár nemůže obnovit, se jednotka odebrala zpět na základnu.
Většina požárů v popisovaném období vznikla a snadno se šířila zejména vinou dlouhotrvajícího sucha. Naštěstí nedošlo, díky včasným zásahům, v našem spádovém území k žádnému zranění osob ani k větším materiálním škodám.

Milan Bednář a Petr Rytina za SDH Úvaly

 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
pořádá
PUTOVÁNÍ ZA SKAROU A KAMENNÝM MOSTKEM
Odpolední vycházka po místech téměř zapomenutých s průvodním slovem Dr. Vítězslava Pokorného, Milana Bednáře, Petry Kyselové a Jana Psoty ml.
Neděle 10. června 2007
Sraz účastníků ve 14 hodin u restaurace Homolka v Úvalech
Doporučujeme pevnou obuv.
 


Pozvánka leteckých modelářů

Letecko modelářský klub Úvaly zve děti i dospěláky, příznivce leteckého modelářství, v rámci MDD na letové ukázky modelů řízených rádiem.
V sobotu 9. 6. od 14.00 hodin na Slovanech se na vás těší modeláři.
 

 

S P O R T

SK ÚVALY A RESTAURACE U KÁŠI POŘÁDÁ
SPARTA HOKEJ - SPARTA FOTBAL
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK TRADIČNÍHO FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 23. ČERVNA 2007 OD 14.30 HODIN NA HŘIŠTI V PAŘEZINĚ
VE 20.00 HODIN DISKOTÉKA
 


HÁZENÁ

Družstvo mužů Sokola Úvaly se drží v popředí tabulky Společné regionální ligy hrané za účasti mužstev z Prahy a Středočeského kraje. Vstup do jarní části se nám nepovedl, prohráli jsme obě utkání na hřištích našich tradičních soupeřů v Kolíně a Kutné Hoře. Tato utkání měla totožný průběh. Vedli jsme v prvním poločase, soupeři jsme v jeho závěru dovolili srovnat stav a nezachytili jeho nástup na začátku druhé půle. V dalších utkáních jsme již vyhrávali, cenné je zejména vítězství přivezené z haly TJ Chodov. Prohráli jsme pouze v oslabené sestavě na hřišti Sokola Libčice nad Vltavou. Zveme vás na poslední zápas tohoto ročníku na hřiště pod sokolovnou v pátek 1. 6. od 18.00 h, kde se utkáme s mužstvem Sokola Vršovice, a zároveň děkujeme našim divákům za podporu při domácích zápasech.
Přehled odehraných zápasů:
HC Kolín - Sokol Úvaly 25:17
Sparta Kutná Hora - Sokol Úvaly 25:21
Sokol Úvaly - Spartak Příbram 23:21
TJ JM Chodov - Sokol Úvaly 25:28
Sokol Úvaly - HK Aritma 12:0 kontumačně
Sokol Libčice nad Vlt. - Sokol Úvaly 26:17
Wendy Mělník - Sokol Úvaly 21:30
Sokol Úvaly - TJ Bělá pod Bezdězem "B" 28:17
HÁZENÁ - Tabulka k 15. 5. 2007
 


Víceúčelová sportovní hala

TJ Sokol Úvaly se rozhodl oživit projekt víceúčelové sportovní haly v Úvalech jako místa pro pořádání sportovních akcí i pravidelných mistrovských soutěží v našem městě. Navržené umístění haly je na pozemcích naší TJ za stávajícím házenkářským hřištěm. Pro prvotní studii byl na základě doporučení p. arch. Masáka vybrán ateliér Franek Architects a jeho první návrh, který je dále rozpracováván, vám představujeme.
Hala je navržena jako víceúčelová s rozměry, které jsou vyhovující pro mistrovské soutěže v basketbalu, futsalu, florbalu, házené a volejbalu. Ve vstupním prostoru se nachází malé občerstvení a sociální zařízení pro veřejnost. Po jedné straně hřiště je navrženo hlediště s kapacitou cca 250 diváků. V části pro sportovce jsou průchozí šatny se sprchami a dalším nezbytným zázemím a též úložné prostory pro cvičební náčiní. Zároveň klademe důraz na maximální snížení energetické náročnosti provozu zařízení, a proto uvažujeme vytápění a ohřev teplé vody s využitím alternativních zdrojů energie.
Celkový pohled ukazuje jedno z možných řešení venkovního tvaru budovy, který by neměl být pouze v obvyklém tvaru kvádru továrních objektů, ale respektuje okolní prostor a křivky údolí Výmoly.
Doufáme, že se nám tento projekt podaří zrealizovat a vznikne důstojné sportoviště s parametry na všechny sálové sporty. Tím by v Úvalech vzniklo místo pro širší aktivní zapojení dětí a mládeže do sportovní činnosti a zároveň tak působilo jako nepřímá prevence proti šíření kriminality mládeže. V jednom z dalších čísel Života Úval vás seznámíme s postupujícím projektem, tak jak se bude jeho konečná podoba vyjasňovat na základě připomínek všech zúčastněných stran. Rádi uvítáme vaše podněty k tomuto počátečnímu návrhu či případnou pomoc vedoucí k uskutečnění tohoto projektu. Kontaktní spojení na nás je na stránkách www.hazena-uvaly.cz, e-mail: info@hazena-uvaly.cz.

Výbor TJ Sokol Úvaly

detail

Foto: Návrh sportovní haly v Úvalech

 

Nohejbal a Úvaly

Úvalští nohejbalisté již mají k dnešnímu dni odehrané 3 zápasy. Pro přehlednost uvádíme tabulku utkání a tabulku s umístěním:
Tabulka utkání krajské soutěže:
I.kolo 21. dubna
Mn.Hradiště Přišimasy 2:6
Osnice Komárov 6:4
Dobříš :
Stratov Úvaly 4:6
II.kolo 28. dubna
Mn.Hradiště Úvaly 3:6
Stratov :
Komárov Dobříš 3:6
Přišimasy Osnice 6:3
III.kolo 5. května
Osnice Mn.Hradiště 6:2
Dobříš Přišimasy 6:0
Stratov Komárov 6:4
Úvaly :
IV.kolo 12. května
Mn.Hradiště :
Komárov Úvaly 4:6
Přišimasy Stratov 6:1
Osnice Dobříš 3:6
Vavřinec ze soutěže odstoupil, a proto má vždy jedno družstvo volno.

Tabulka s výsledky ke dni 12. května

Dorost SK Úvaly

Od letošního roku hrají za nohejbalový oddíl SK Úvaly i dorostenci, kteří odehráli již dva turnaje.
Za dorost SK Úvaly nastupují tito hráči:
- Blažek Milan,
- Huser Vladimír,
- Polák Pavel,
- Schwarz Richard,
- Schwarz David,
- Mysliveček Milan,
- Haužvic Filip.
Dorostenci byli 28. dubna na prvním nohejbalovém přeboru dvojic, který se konal v Plazech, kde hrály naše dvě dvojice: M. Mysliveček - R. Schwarz, P. Polák - M. Blažek. Umístění našich hráčů bylo povzbudivé: M. Mysliveček, R. Schwarz - 6. místo, P. Polák, M. Blažek - 8. místo.
Dne 13. května byli na druhém nohejbalovém turnaji trojic, který se konal v Milíně. Tohoto turnaje se za dorost SK Úvaly zúčastnili tito hráči: R. Schwarz, P. Polák, M. Mysliveček, M. Blažek, kteří se umístili na 4. místě.
Blahopřejeme!

Pavel Polák

 

Tenisová sezóna 2007 zahájena

Díky příznivému jarnímu počasí bylo možno provést 1. dubna 2007 základní přípravu tenisového areálu a již v polovině dubna zahájit hru na dvorcích.
Dokončení úprav klubovny (výměna oken, vydláždění terasy, opravy omítek apod.) plánujeme na červenec a srpen v návaznosti na dotaci od města. Na základě výzvy MěÚ Úvaly jsme podali žádost na poskytnutí příspěvku a předložili projekt na plánované stavební úpravy. Dle informace MěÚ Úvaly z 26. dubna 2007 bude o příspěvku rozhodnuto na nejbližším jednání rady města. Věříme, že díky podpoře MěÚ Úvaly a sponzorským příspěvkům dokončíme během prázdnin tenisový areál ke spokojenosti našich členů i široké veřejnosti.
Klub se rozrůstá o další členy z řad dětí i dospělých. K 13. květnu 2007 je přihlášeno 13 nových členů.
V oblasti sportovních aktivit jsou připraveny tyto akce:
· pokračování 2. ročníku Mateřské tenisové školy a Tenisové školy pro školní mládež,
· uspořádání 2 celostátních turnajů pro mládež,
· dětský den s tenisem,
· týden sportovních aktivit pro děti,
· uspořádání nejméně 4 turnajů pro členy i zájemce z řad hostů,
· účast 3 družstev v soutěži "Buď fit".
První turnaj čtyřher proběhl již 8. května 2007. Akce se zúčastnilo celkem 9 dvojic. Vítězem turnaje se stala dvojice Vojta - Kunc.
1. května 2007 byl do zkušebního provozu uveden "Známkový systém pro rezervaci dvorců". Po měsíci lze konstatovat, že se systém osvědčil a dvorce jsou využívány od 8 do 20 h. O trvalém zavedení známkového systému bude rozhodnuto na mimořádné valné hromadě, na kterou zveme všechny členy.
Mimořádná valná hromada se koná 23. června 2007 od 14 h v klubovně TC.
Všem členům i hostům TC Úvaly přejeme příjemný pobyt v našem areálu jak při hře, tak i při společných posezeních u krbu.

Výkonný výbor TC Úvaly

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval