www.mestouvaly.cz/zivotuval 

7/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Náměstí Arnošta z Pardubic se školním areálem a kostelem Zvěstování Páně
detail

Foto Ing. Andrej Parajňák

 
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Informace z květnové rady města

Rada města projednala problematiku nájemních smlouvy v bytových objektech města v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi a uložila vedoucí správního odboru upravit smluvní vztahy.
Rada města jmenovala komise pro jednotlivé poptávkové řízení a veřejné soutěže města. Rada města uložila starostovi dohlížením a kontrolou dodržením minimální péče poskytované ve zdravotním středisku Úvaly.
Rada prodloužila trvání výběrového řízení na tajemníka města.
Schválila pronájem školní budovy mimo standardní vyučovací čas.
Odsouhlasila předložený Knihovní řád.
Schválila znění dodatků organizačního řádu města z důvodu narovnání legislativního základu pro řízení.
Rada města odsouhlasila umístění 3 květinových ozdob na sloupech osvětlení na náměstí Arnošta z Pardubic. Pověřila VPS pravidelnou péči o tuto výzdobu.
Rada města vyhlásila výsledky poptávkového řízení na dodavatele rekonstrukce základní školy, kde za nejvhodnější nabídkou považuje nabídku firmy KlaN, spol. s r.o., kde nabídková cena je 3.778.825,- Kč bez DPH .
Rada města chválila záměr dvoudobého pronájmu části pozemku p.č. 299/1, 46/1 v k.ú a poloviny domu čp. 328 (v bývalém cukrovaru) s podmínkou komplexní rekonstrukce objektu.
Rada města jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení na stavbu dešťové kanalizace, komunikace a chodníku v Chorvatské ul.
Rada města se dále zabývala problematikou autobusových linek v Úvalech a doporučila zastupitelstvu rozhodnout v dané oblasti o změnách.
Dále se rada zabývala požadavkem odprodeje pozemků p. Hůdovi (vedle hasičského domu), věcným břemenem přístupu k nemovitosti rodiny Lavičkových, bezúplatným převodem pozemků při silnici I/12 v oblasti poblíž restaurace Homolka. Všechny tyto záležitosti postoupila ke schválení zastupitelstvu města s doporučením pro rozhodnutí.
Místostarosta města přednesla radě smlouvy na informatizaci úřadu a podporu činnosti úřadu ve vazbě k aktualizaci pravidelných změn v legislativě státu a podporu řízení a evidence dokumentů úřadu.
Rada projednala změny a návrhy nových vyhlášek města. Odsouhlasila smlouvu o dílo na zpracovatele Strategického rozvojového plánu města a stanovisko ke schválení varianty výstavby Výpustku.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Úvaly vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
na funkci vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Úvaly
Místo výkonu práce: Městský úřad Úvaly
Platová třída odpovídající druhu práce: 10 - 11
Předpokládaný nástup: dohodou
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která:
1. Splňuje předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
- splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
6. Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb.:
Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. A) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. D) až h) čestným prohlášením
3. Splňuje předpoklady podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb.:
Má nejméně tříletou praxi
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
Délka praxe podle odstavce a), b), c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
7. Splňuje požadavky zaměstnavatele
- stupeň vzdělání: VŠ minimálně bakalářské nebo ÚSO s 8letou praxí ve funkci úředníka
- po nástupu postupné absolvování vstupního vzdělávání úřadníka (platí pouze pro úředníky, kteří nemají zkoušku odborné způsobilosti), zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném zákonem pro funkci tajemníka a další vzdělávání stanovené platnými zákony
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost zvládat psychickou zátěž
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech týkajících se správních činností a činností, které jsou náplní funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státní příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
8. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971
- čestné prohlášení o praxi v bodu 3)
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
poštou nebo osobně na adresu:
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Termín: nejpozději do 29. 6. 2007 do 14.30 hodin
Na obálku uveďte: "Výběrové řízení - tajemník MěÚ"
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce Městského úřadu a na webových stránkách města: www.mestouvaly.cz

MUDR. Jan Šťastný, starosta města

 

Vážení spoluobčané,
vzhledem k trvale teplému počasí beze srážek dochází k problému zajistit odpovídající množství vody ve vodojemu Rohožník, který zásobuje většinu města Úvaly a již nelze zvýšit čerpání z prameniště Horoušany. Z tohoto důvodu jsme byli požádáni provozovatelem vodovodní sítě VaK Mladá Boleslav, a.s. o vyhlášení omezení zásobování pitnou vodou.
S ohledem na výše uvedené žádám všechny vlastníky a uživatele nemovitostí, které jsou zásobovány veřejným vodovodem, aby z preventivních důvodů s účinností od 13.6.2007 nepoužívali tuto vodu na zalévání, napouštění bazénů, mytí aut, kropení trávníků apod.
V případě zásobování nemovitostí vodou z vlastních studní je třeba výše uvedené činnosti omezit.

Ing. Helena Váňová, místostarosta

 

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚVALY

Už půl roku pracuje finanční výbor zastupitelstva města Úvaly v novém složení, a proto bych ho ráda představila a napsala pár řádek o jeho dosavadní činnosti. Je to skupina 7 občanů Úval, kteří nehledě na své různé politické názory a postoje se snaží svými profesními znalostmi a dovednostmi pomoci zastupitelům v jejich mnohdy nelehké práci a rozhodování a zároveň se snaží hájit zájmy nás všech obyvatel Úval.
Předsedou je pan Mgr. Petr Borecký, profesí právník. Dalšími členy jsou pak pan Ing. Miloslav Breda - bývalý vědecko-technický pracovník v současnosti důchodce, paní Petra Fuxová - pracující v energetice a telekomunikacích, pan Ing. Jan Kadlec - bývalý vedoucí logistického centra, v současnosti důchodce, paní Ing.Lída Milerová pracující jako účetní, paní Ing. Hana Opálková, profesí účetní a finanční poradce a paní Martina. Smrkovská, též účetní a finanční poradce.
Hlavní náplní činnosti finančního výboru bylo provedení kontrol, uložených na veřejném zasedání zastupitelstva města a kontrol z podnětů členů FV. Za uplynulé období byly zpracovány tyto kontroly a zprávy:
- Radlická čtvrť - výstavba vodovodu
- VAK Mladá Boleslav - kontrola plnění a podmínek smlouvy
- černá skládka Slovany,
- kontrola rozpočtu 2007,
- Kontrolní zpráva o podmínkách smlouvy se společností ASA - likvidace odpadů ve městě.
Všechny tyto zprávy byly zastupitelstvem města Úvaly vzaty na vědomí a jsou součástí zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva, který můžete nalézt na webových stránkách města Úvaly (www.mestouvaly.cz, rubrika dokumenty MěÚ).
Finanční výbor zpracoval ještě další 3 kontrolní zprávy, které budou předloženy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva (21. 6. 2007). Jsou to:
- Kontrolní zpráva o rekonstrukci ulic Vrchlického a Prokopa Velikého,
- Kontrolní zpráva týkající se prodeje pozemků na Slovanech a souvisejících smluv,
- Kontrolní zpráva o podmínkách nájemní smlouvy na městské koupaliště.
Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva města a jeho zprávy mají především doporučující charakter, tudíž zastupitelstvo města má právo naložit s předloženými zprávami podle svého uvážení. V každém případě však tyto zprávy mohou být zdrojem informací i pro občany Úval, kteří se zajímají o to, jak město hospodařilo a hospodaří se svými prostředky.
Kromě výše uvedených zpráv finanční výbor projednal Návrh zásad pro stanovení příspěvků investorů - developerů do infrastruktury města a návrh Vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Návrh této vyhlášky připravilo vedení města.
Všechny výše uvedené zprávy vznikají v úzké spolupráci se zaměstnanci MěÚ, kterým bych ráda poděkovala a snad jim naše práce i trochu pomůže.
Na nejbližším zasedání zastupitelů bude FV předkládat plán své činnosti na 2. pololetí tohoto roku. Předpokládáme, že i nadále vás bude finanční výbor informovat o své činnosti.

Petra Fuxová, členka Finančního výboru

 

Rozvoj města pomůže vyřešit jeho problémy

Mezi oblasti, které zažívají v posledních letech největší rozvoj, patří Střední Čechy. Změny a celkový stavební boom se nevyhnul ani Úvalům. Zástupci města si proto nechali vypracovat strategický plán. Ten ukazuje, jak by se měly Úvaly v budoucnu rozvíjet, jakou cestou by mohli jeho zástupci postupovat, ale také jak vyřešit problémy, které současné město má. Na strategický plán i další rozvoj Úval jsme se ptali starosty MUDr. Jana Šťastného.

Otázky pro starostu města Úval Jana Šťastného
1.) Střední Čechy zažívají v posledních letech stavební boom. Stavělo se už i na okraji Úval, ale starousedlíky to nebylo vždy vnímáno pozitivně. Čeká město nějaký větší projekt, nebo stále půjde o výstavbu jednotlivých rodinných domků, či malých celků bez větší urbanistické koncepce?
Úvaly jsou velmi členité město, které se rozkládá na velmi rozlehlém území. Bez urbanistické koncepce dalšího rozvoje města se rozhodně neobejdeme a ani bez ní nepůjdeme do žádného projektu. To, co se dělo doposud, byla živelná výstavba, která až na výjimky nebyla doprovázena adekvátním rozvojem infrastruktury města. Něco podobného se již nesmí opakovat. Podle odborných názorů, které jsme si nechali vypracovat, by bylo ideální, kdyby pomyslné stavební otěže převzal silný investor, který by podle našich a odborných vizí urbanisticky upravil celé město a zároveň ho ve stejném duchu rozšiřoval.
2.) Obyvatelé Úval se bojí další výstavby takzvaného "satelitního městečka", bojí se příchodu dalších obyvatel, hluku ze staveb a dalších věcí, které na ně doléhají. Je další výstavba v Úvalech vůbec potřebná?
Město Úvaly leží místy jen stovky metrů od hranic "velké Prahy" a bylo by naivní domnívat se, že lze zastavit jeho růst. Musí se však rozšiřovat k prospěchu všech občanů. Případné rozšiřování je nutné využít k rozvoji města jako celku. Z tohoto hlediska je vznik "satelitních městeček" absolutně nevhodný. Novou výstavbu a příchod nových obyvatel ale Úvaly vítají a potřebují. Abychom došli k našemu cíli a stali se plnohodnotným centrem regionu, aby u nás žil cestovní ruch a lidé nemuseli dojíždět za prací a nákupy do Prahy, potřebujeme být silnější. A to finančně i počtem obyvatel. Navíc, jako všude jinde, i naše město stárne a pokud nepřijdou mladé rodiny, v Úvalech se další vývoj zastaví. Chceme, aby město vytvářelo v budoucnosti organický celek, nikoli izolovaná společenství. Pokud chceme chápat další rozšiřování Úval pozitivně, musíme v něm vidět šanci.
3.) Šanci? Jak to myslíte?
Šanci řešit, nebo dokonce vyřešit problémy města. A to nejen problémy infrastruktury. Pro ekonomiku Úval je totiž velmi negativní, že zde převládá "dovoz" nad "vývozem". Občané Úval totiž nakupují věci a služby převážně mimo město, které tímto způsobem "chudne". Obecné ekonomické zákony totiž platí i na komunální úrovni. Příliv nových obyvatel povede nepochybně ke změně tohoto stavu a město začne postupně bohatnout. Izolovat město by znamenalo zafixovat, případně prohloubit jeho ekonomické problémy.
4.) V čem by mohla nebo měla být nová výstavba jiná?
Především by měla vyrůstat pod dohledem odborníků a přísným dohledem urbanistické koncepce, která by měla jakékoli výstavbě u nás předcházet.
5.) V tuto chvíli mají Úvaly k dispozici tzv. strategický plán města. Co to vlastně konkrétně strategický plán je a ukáže, jak budou vypadat Úvaly v budoucnu?
Strategický plán je dynamická záležitost. Napoví, určí směr, musím obsahovat základní analýzy a prognózy. Vytyčí cestu pro územní plánování, pro dotační politiku města a podobně. Měl by tedy být jakýmsi "odrazovým můstkem", nikoli nepřekročitelným mustrem.
6.) Jak bude vedení města nakládat se strategickým plánem dál? Nezůstane jen u snů a přání? Jaké plánujete další konkrétní kroky?
Dalším krokem bude určitě vytvoření nového územního plánu města - a také vytyčení investičních priorit, například pro dotace z Evropské Unie. I ty chceme využít a to co nejdříve.
7.) Co z toho Úvaly budou mít? Dotknou se změny jen nových obyvatel Úval, nebo obrat k lepšímu pocítí i "starousedlíci"?
Jistě jsou i občané, kteří změnám nepřejí. Na druhé straně však požadují kanalizaci, čistou vodu, spravené ulice, nebo školky. Bez zásadní změny v charakteru města spočívající v rozvoji služeb a drobného podnikání na území Úval, bez přílivu vnějšího kapitálu - tedy bez dalšího rozšiřování jejich nároky splnit nelze. Je to systém spojených nádob.
8.) Má vedení radnice už představu, jak by budoucí změny v Úvalech mohly být financovány? Stačí na to rozpočet města?
Neznám město o velikosti Úval, které by si nestěžovalo na nedostatek finančních prostředků. Je to dáno zčásti subjektivně - tedy efektivitou hospodaření, ale také objektivně - pochybným způsobem "přerozdělování" finančních prostředků. Jak jsem již řekl: bez vnějšího kapitálu, který přiteče v souvislosti s růstem města, se nemůžeme pohnout dopředu. Naopak: vnitřní dluh města se bude prohlubovat.
9.) Novou výstavbu v Úvalech podpořil nedávno také místní rodák, architekt Miroslav Masák. Mluví konkrétně o tom, že není špatnou zprávou, že Úvaly jsou s mohutnější výstavbou "na řadě" právě teď. Souhlasíte s tím?
Ano, zcela s jeho myšlenkami a názory souhlasím. Úvaly mají na to, aby se zlepšily pro místní obyvatele a současně staly atraktivním místem pro turisty a milovníky přírody.
10.) Hodně se mluví o tom, že velkou šancí Úval je stát se jakýmsi mikroregionem ve východní části středních Čech. Co by to městu přineslo a je to vůbec reálné?
Jistě, je to víc než reálné, my už totiž určitým mikroregionem jsme. Stačí se podívat na mapu - vytváříme určitý "most" mezi Říčanskem a Brandýskem. Na ploše přibližně 8 x 8 kilometrů, těsně za Prahou, za největším pražským lesem, najdete poslední geologický zlom před "kolínskou rovinou", a to jsou právě Úvaly. Tento již existující mikroregion doposud pouze nevyužil svého vnitřního potenciálu. A my chceme, aby to udělal.
Děkujeme za odpovědi.

Otázky kladla Hana Jurášková

 

PETICE OBČANŮ

Vážený pane starosto, vážená redakce,
podepsaní občané žádají o zveřejnění našeho prohlášení "Zabedněné Úvaly" v městském měsíčníku. Jsme pevně přesvědčeni, že Život Úval není jen "děkovníčkem panu starostovi", ale naopak musí zobrazovat skutečný život a řešení problémů v našem městě.
K napsání našeho prohlášení nás totiž donutil především naprosto lhostejný přístup odboru životního prostředí k nastávající ekologické havárii při likvidaci odpadních vod v našem městě. Někteří z nás opakovaně žádali telefonicky i osobně uvedený odbor o řešení situace, ale výsledek byl vždy stejný, "každý občan je podle zákona povinen likvidovat odpady ze svého pozemku…," "nemůžeme zasahovat do obsluhy čistírny…" nic víc! Žádné opatření ze strany města. Takový postoj je naprosto nepřijatelný, občané se bez takovýchto "úředníků" obejdou, neboť jsou pro ně naprosto zbyteční. Přitom každá rodina ztrácí tím, že bydlí v Úvalech, kde nemá možnost se na kanalizaci napojit 1000 - 1500,- měsíčně z rodinného rozpočtu.
Proto jsme přivítali dopis pana starosty ke stávající situaci ze dne 31. 5. 2007. Po jeho důkladném prostudování jsme však došli k závěru, že ani tato zatím navržená opatření nám v současné situaci výrazně a účinně nepomohou.
Žádáme pana starostu a vedení městského úřadu, aby byla přijata skutečně konkrétní a razantní opatření k nápravě a snížení dopadu havárie.
Situaci jsme konzultovali s Českou inspekcí ŽP a se Státním fondem ŽP i s dalšími odborníky a žádáme:
1) Zajistit nákup samostatného fekálního vozu pro svoz odpadních vod v rámci technických služeb. Občané budou za služby odvozu samozřejmě platit i zvýšené částky, nikoliv však částky naprosto nepřiměřené a předražené. Tato praxe je podle FONDU ŽP běžná. Podle odboru ŽP však v Úvalech nemyslitelná.
2) Pro přechodné období do vybudování kanalizačních řadů v návaznosti na postupnou výstavbu kanalizace projednat s Hydroprojektem možnost výstavby rozšíření sběrné egalizační nádrže pro svoz odpadních vod, ze které by docházelo ke kontinuálnímu "připouštění" svezených vod do čistírny.
3) Do doby realizace opatření 1) a 2) projednat a předat skutečný seznam svozců s odvozními cenami za 1 m3 a současně předat poukázky tak, jak je uvedeno v dopise pana starosty. Občané se za této situace nesmí stát rukojmími svozců fekálií.
4) Předat občanům harmonogram dostavby kanalizace a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ze dne 29. 1. 2003 a směrnicí rady z 21. 5. 1991 o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHS usilovat o finanční podpory výstavby.
5) Nadále z pozice vlastníka ČOV tvrdě jednat s provozovatelem ČOV s cílem optimalizovat provoz ČOV pro současné potřeby obyvatel města.
6) Zřídit komisi pro jednání s občany, kteří mají nemovitosti v dosahu vybudované kanalizace a pomocí nových právních předpisů docílit další potřebná napojení na kanalizační řady. Současně sledovat realizaci přípojek.
7) Zjistit možnost a případně projednat odvoz odpadních vod z Úval na ČOV v Újezdě nad Lesy - Blatov, Běchovice a další bližší ČOV.
Tolik k bodu 2) našeho prohlášení "Zabedněné Úvaly".
Dále očekáváme, že obdobný postup přijme a zveřejní městský úřad k dalším bodům našeho prohlášení včetně provádění účinného stavebního dozoru na investičních akcích města.
V Úvalech dne 2. 6. 2007

Za sdružení občanů proti ZABEDNĚNÝM ÚVALŮM
Václav Šmíd, Ing. Karel Procházka

Seznam podepsaných občanů přikládáme.
 


Odpověď na petici sdružení občanů proti "Zabedněným Úvalům"

Úvodem chci konstatovat, že jsem byl velmi rád, že došlo k setkání vedení města s občany, kteří sepsali výše zveřejněnou petici a že jsme si mohli věci ujasnit způsobem " z očí do očí".
Nové vedení města věnuje záležitosti o které informujete maximální pozornost a přijímá tak odpovědnost za důsledky živelného, nekoordinovaného rozšiřování Úval v minulých letech. Rozšiřování výstavby v Úvalech nebylo doprovázeno adekvátním rozšiřováním kanalizační sítě, ačkoli bylo známo, že čistička odpadních vod (ČOV) smí ředit přirozený denní nátok splašky z jímek jen v určitém poměru, jinak by došlo k narušení čistícího procesu. Čím více odpadní vody přiteče kanalizačním systémem, tím více lze přijmout i fekálií transportovaných auty. Problém tedy není v tom, že je ČOV málo kapacitní, ale v tom, že do ní přitéká nedostatečné množství odpadních vod kanalizačním systémem. Na vinně jsou tedy i ti, kteří se připojit na kanalizační systém mohou a neučinili to.
Kapacita ČOV je tedy větší, než-li současný nátok. Informace svozců odpadních vod, že je ČOV málo kapacitní a proto nepřijímá není tedy pravdivá!
Současná krize vznikla také proto, že svozci neupřednostňovali při svozech občany Úval a do ČOV se dostávaly i splaškové vody z oblastí mimo Úvaly a od podnikatelských subjektů. Paradoxně se na současném stavu podepsala i ta skutečnost, že svozci - díky pokutám, které byly uděleny, přestali odpadní vody vypouštět do volné přírody…
Jsem si vědom, že občany nezajímají ani tak příčiny současné krize, jako spíše to, co vedení města hodlá k jejímu zvládnutí podniknout. Jedná se o celý komplex opatření, která mají za cíl:
1. Zvýšit nátok do ČOV a tím i možnost ředění odpadních vod z jímek (přijmu většího množství odpadních vod z jímek),
2. zamezit přívozu cizích splašků do ČOV v Úvalech,
3. "srazit" současné vysoké ceny svozců,
4. upravit proces čištění tak, aby se navýšilo procento dovozu splaškových vod,
5. najít alternativní způsob likvidace odpadních vod z jímek,
6. snížit finanční zátěž občanů.
Ke zvýšení nátoku pozvolna dochází v souvislosti s obydlováním nové zástavby na Slovanech a v déledobém časovém intervalu lze tento nátok zvýšit dobudováním dalších úseků kanalizace. Chtěl bych dodat, že vzhledem k současné situaci se stala další dostavba kanalizace prioritou. Byly již zadány projektové práce pro vybudování kanalizace v dalších lokalitách.
Kontrolovat přívoz splašků do ČOV z hlediska původu lze, bohužel, pouze systémem vydávání poukázek pro občany s trvalým bydlištěm v Úvalech (kteří nemají možnost připojit se na kanalizaci!) s tím, že ČOV bude přijímat pouze ty svozce, kteří prokáží úvalský původ odpadních vod. Bohužel, někteří občané tento systém nepochopili a domnívají se, že se jedná o poukázky na slevu za odvoz do vzdálenější ČOV, například čelákovické. Je tedy potřeba doplnit tento text o následující doporučení postupu:
- Na MěÚ si v sekretariátu vyzvedněte "poukázky". Na poukázku nemají nárok ti občané Úval, kteří mají možnost připojit se na kanalizaci a neučinili to!
- Vývoz jímky neodkládejte na dobu, až bude zcela plná, omezujete si tím manévrovací možnost s termínem odvozu do ČOV úvaly a vystavujete se riziku odvozu do vzdálenějších ČOV za vyšší cenu!!!
- Objednáváte-li odvoz, sdělte odvozci, že jste občané Úval, máte "poukázku" a chcete odvoz odpadních vod do úvalské ČOV. Svozce by vám měl vyjít vstříc v tom smyslu, že Vám nabídne několik termínů svozu. Pokud s vámi svozce odmítne jednat o termínu odvozu do ČOV Úvaly, sdělte tuto skutečnost bezprodleně na sekretariát MěÚ.
Systém poukázek začne plně platit od 1. 7. 2007.
Dalším způsobem, který se snažíme prosadit, je povolení vývozu odpadních vod na zemědělskou půdu - tento způsob, který vyžaduje zpracování "hnojního plánu" a povolení krajského úřadu bude reálný v případě souhlasu majitele orné půdy, došlo již k prvým jednáním, kde byla městu ze strany těchto majitelů přislíbena pomoc.
Na základě požadavků "sdružení občanů proti zabedněným Úvalům" jsme se blíže zabývali návrhem na zřízení vlastního, městského svozu splaškových vod. V současné chvíli, kdy jednání s některými svozci splaškových vod nejsou konstruktivní a kdy se někteří občané cítí být "rukojmími" těchto podnikatelů, považujeme tento způsob za opodstatněný. Zejména bychom tímto způsobem chtěli využít volnou kapacitu ČOV v dnech volna.
Z různých, zejména technických a finančních důvodů se nepodaří realizovat následující varianty řešení, o kterých jsme v předchozím období uvažovali:
1. Rozšíření seznamu svozců, kteří by se mohli zapojit do systému odvozu odpadních vod a prohloubili konkurenční prostředí nutné pro snižování cen odvozu - v oblasti úvalska nejsou k dispozici.
2. "Předčišťování" odpadních vod z jímek.
3. Znovuzprovoznění staré čističky.
4. Finanční kompenzace za odvoz mimo Úvaly, neboť by - dle předběžných výpočtů, došlo k finančnímu kolapsu města.
5. Ředění odpadních vod pitnou vodou, popřípadě vodou dešťovou není možné vzhledem k možnosti narušení čistícího procesu a selhání ČOV.
Doufám, že se mi dostatečně podařilo objasnit situaci, její příčiny i řešení, které chce vedení města aplikovat.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

DOPIS PANU STAROSTOVI

Vážený pane starosto,
nedalo nám to nereagovat na Váš příspěvek ohledně situace ČOV a svozu odpadních vod. Téměř na závěr svého dvoustránkového pojednání o příčinách současného stavu ČOV uvádíte větu: "Jistě se vydáme ještě dalšími cestami, abychom zvládli krizi, kterou jsme - a to musím zdůraznit, skutečně nezavinili, pouze zdědili".
Chcete snad tvrdit, že jste o ní nevěděli? Rádi bychom Vás upozornili, že současné vedení města nic nezdědilo. Vždyť kolik lidí ze současného vedení města působilo v minulém volebním období alespoň jako zastupitel? Musíme konstatovat, že včetně vás, pane starosto. O to víc nás překvapuje, jak dáváte ruce pryč od toho, v čem jste je měl minulé volební období také namočené. Problém s ČOV a potřeby rozšiřování kanalizační sítě se táhne několik let.
V současném vedení města jsou ty samé strany, co byly v předchozím volebním období, takže Vás prosíme netvrďte, že problémy a krize po někom dědíte. A když, tak sami po sobě. Vždyť ve vedení města sedí ti samí lidé jen v novém kabátě (myšleno nové volební období). Jsme tedy přesvědčeni, že jste již dříve mohli podniknout kroky, které by předešly vzniku této, pro mnoho obyvatel, nepříjemné situace.

Za část obyvatel Slovan Petr Červenka a Hana Němcová

 

Odpověď starosty města na dopis od paní Němcové a pana Červenky

Občanská demokratická stana neměla v minulém volebním období své zástupce v Radě města, na vedení města se tedy nepodílela. Informace uvedené v otevřeném dopise nejsou objektivní.

MUDr. Jan Šťastný

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉKÁRNY

Od 2. 7. 2007 do 31. 8. 2007 bude Úvalská lékárna z personálních důvodů otevřena:
Po 7.45 - 16.00 h
Út 7.45 - 16.00 h
St 7.45 - 16.00 h
Čt 7.45 - 16.00 h
Pá 7.45 - 16.00 h

Úvalská lékárna PharmDr. Hana Kantorová

 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE ÚVALY

Od 1. 7. do 31. 8. 2007 dochází ke změně ordinačních hodin z důvodů čerpání dovolených takto:
Středa: 8.00 - 15.00 hodin

správní odbor

 

Informace z nemocnice v Říčanech

Vlastníkem nemovitostí je Město Říčany a provozovatelem soukromá společnost Nemocnice Říčany, a.s., která ji převzala před necelými dvěma roky na základě smlouvy o nájmu.
Nemocnice Říčany je nejčastějším typem zařízení lůžkové specializované péče. Jde o tzv. základní, dvouoborovou nemocnici, to znamená, že se zde poskytuje lůžková péče v oboru chirurgie a interny. Dál disponuje lůžky následné a rehabilitační péče, jednotkou intenzívní péče a potřebným zázemím v biochemickém oddělení a radiodiagnostice. Péči doplňuje několik odborných ambulancí zmíněných oborů a rehabilitace.Veškerá péče je poskytována na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Naší snahou je vybudovat atraktivní, malou nemocnici se stabilní klientelou, která vyhledává klidné prostředí, individualizovaný přístup, kvalitní zdravotní péči a spolehlivost. Naplnit tuto představu bude hodně pracné a náročné pro nás i pro naše zaměstnance, a bude to vyžadovat i trpělivost a pochopení našich pacientů i partnerů. Ale bude to určitě prospěšné pro všechny.
Pro informaci uvádím odborné ambulance a jejich ordinační hodiny.
Pro větší komfort klientů a případné změny ordinačních hodin je nutné se telefonicky objednat.
Telefonní číslo recepce: 323 627 511 objednávání - 7 - 15 hodin
Interní ambulance pondělí - pátek 10 - 15 hodin
Gastroenterologie pondělí - pátek 8 - 15 hodin nutné předem domluvit, příprava před vyšetřením
Revmatologie
úterý 12 - 18 hodin
středa 8 - 15 hodin
čtvrtek 8 - 15 hodin
pátek 10 - 13 hodin
Rehabilitační lékař pondělí - pátek 8 - 16 hodin
Rehabilitace pondělí - pátek 7 - 15,30 hodin
Chirurgická ambulance pondělí - pátek 7 - 15,30 hodin běžné kontroly, akutní,úrazová - 24 hodin
Interní pohotov. pondělí - neděle 15,30 - 10 hodin akutní ošetření

Bc. Jana Rubášová, ředitelka

 

BUDE SE KÁCET V KLÁNOVICKÉM LESE?

Vážené Úvalačky a vážení Úvaláci,
dovolujeme si Vás informovat o hrozbě vykácení asi 12000 ks stromů v oblasti západně od Klánovic a zabrání celkové lesní plochy 160 ha na golfový areál. Projekt golfu firmou Forest Golf Resort Praha a.s., zveřejněný v roce 2005, má rozlohu 120 ha. Leží na 50 ha přírodní rezervace Blatov a na 30 ha evropsky významné lokalitě NATURA 2000. Projekt zveřejněný v r.2006 má už 157 ha! S přírodní rezervací se překrývá na 70 ha a území NATURA 2000 na 30 ha. Ochranný režim přírodní rezervace a provozní režim golfového hřiště názorně ukazují, jak výrazně by golf les zasáhl, i absurditu nápadu golfového hřiště ve chráněném území. Myslíme si, že v současné době, kdy dochází ke změně klimatu a je veliký nedostatek vody, by měl Klánovický les zůstat minimálně v takovém rozsahu, jako jsme ho zdědili po našich předcích. My bychom ho měli předat budoucím pokolením nejen jako oblast klidu a rekreace, ale i jako rezervoár vody. Klánovický les je pololužní les, který zadržuje dnes již velmi vzácnou vodu, a té se už i v našem městě nedostává.
Teď něco málo o Klánovickém lese. Nacházejí se v něm tyto přírodní rezervace: Cyrilov - severovýchod lesa, západně Klánovický les - Blatov a Vidrholec východně od Klánovic. Svojí rozlohou 365 ha představují přes 40 procent všech přírodních rezervací v Praze. Část Blatov zaujímá rozlohu 160 ha. Přírodní rezervace patří podle zákona č.114/1992 Sb. do kategorie "zvláště chráněných území". Dále se na území přírodní rezervace Blatov a přírodní památky Xaverovský háj o rozloze 214 ha nachází evropsky významná lokalita NATURA 2000. Výše zmíněná fakta dokresluje to, že zde bylo v roce 2005 navrženo zvláště chráněné maloplošné území s výskytem vzácných a ohrožených mokřadních druhů.
Z toho všeho vyplývá, že kromě funkce ekologické má Klánovický les i významnou funkci poznávací a rekreační pro široké vrstvy obyvatel. Naproti tomu golfový areál je primárně určen pro poměrně úzkou skupinu lidí a jeho rekreační funkce je omezená. Nejsme proti budování těchto areálů, ale myslíme si, že v okolí Prahy jsou jiná místa, jejichž rekultivace a využití pro tento účel by prospělo přírodě, krajině i obyvatelům více.
Vážení občané, zamyslete se prosím, o jak vzácnou lokalitu bychom mohli nenávratně přijít. Jestli s námi souhlasíte, zdvihněte s námi svůj hlas odporu proti zničení této lokality. Městská část Praha-Klánovice podala návrh změny Územního plánu z SO2/území sloužící oddechu/ na LR /na les/. První kolo jednání o této změně probíhá už 20. června, takže není moc času.

Petr Urban

 

Bezpečná sobota v obci Úvaly

Komise pro prevenci proti kriminalitě, sdružení Nová šance a SDH Úvaly ve spolupráci s Obvodním oddělení Policie ČR Úvaly společně s preventivně informační skupinou z Okresního ředitelství Praha-venkov uspořádali pro rodiny s dětmi z Úval a blízkého okolí zajímavou akci pod názvem "Bezpečná sobota".
V sobotu dne 9. 6. 2007 už od devíti hodin ráno čekali na hřišti za základní školou na děti čtyři služební policejní psi se svými psovody, kteří předvedli velmi náročný výcvik a zadržení nebezpečného pachatele na místě trestného činu. Úspěšnost zadržení pachatele byla vždy stoprocentní, služební psi jsou skuteční profesionálové a nepostradatelnými kolegy v policejní práci. Po velmi pestré ukázce výcviku služebních psů následovala náročnější část tohoto dopoledne, a to zkouška teoretických znalostí z dopravní a protipožární výchovy. Děti pod dohledem svých rodičů a pracovníků komise pomocí písemných testů předvedli své znalosti v této oblasti na výbornou. Diplom za úspěch dostal každý. V praktické části pod vedením npor. Bc. Suchopára, vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Úvalech, děti jely na svých jízdních kolech velmi náročnou jízdu s překážkami a dopravními značkami na dopravním hřišti. Někteří zkušení řidiči na jízdních kolech a koloběžkách absolvovali nelehkou jízdu několikrát. Po skončení jízdy se jako ocenění dětem dostalo od preventivně informační skupiny několik drobných dárečků ve formě pexesa, omalovánek a balónků.
Policisté z obvodního oddělení si dále připravili pro děti na ukázku svůj služební motocykl, policejní výstroj a výzbroj. Policisté také zkušeně předvedli výcvik s tonfou. Teplota na teploměru dosahovala velmi vysokých teplot díky slunečnému počasí a všem nám bylo velké horko. Ale to jen do doby, kdy na hřiště za námi přijelo velké hasičské auto, které děti pokropilo chladnou vodou a ještě nastříkalo kopec bílé pěny. Děti se ve velké pěně chvílemi až ztrácely. Akce "Bezpečná sobota" se nám všem velmi líbila a budeme se těšit na příští rok. Všem, kdo se zúčastnil, děkujeme.

nprap. Jana Žďárská, preventivně informační skupina OŘ Policie ČR Praha-venkov

detail detail
detail detail

Ukázka výcviku služebních psů
Chvíle soustředění nad písemnými testy
Děti byly na dopravním hřišti náležitě poučeny jak mají jet, foto Ing. V. Procházka
Posadit se na skutečnou policejní motorku - to je zážitek

 

Poděkování

Jménem všech zúčastněných děkujeme zejména npor. Bc. Suchopárovi, který má na konání akce Bezpečná sobota největší zásluhu, policejním psovodům, kteří, ač politi vlastním potem, se věnovali zájemcům déle než plánovanou hodinu a tiskové mluvčí policie pro náš region. A pak samozřejmě děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Úvaly, s nímž je vždy spolupráce bezproblémová.
Fotodokumentace je umístěna na našich stránkách http://novasance.unas.cz.
Chovejme se všichni "bezpečně".
za sdružení "vycházejícího slunce" Nová šance

Ing. Jana Horová

 

Region Pošembeří o.p.s.

vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem LOGO PRO REGION POŠEMBEŘÍ
Motto:
"To, co se má v budoucnu stát velikým, rodí se z nepatrných začátků"
QUIDQUID FUTURUM EST SUMMUM, AB IMO NASCITUR
(Publilius Syrus,1.stol.př..n.l.)

Zvolený symbol loga by měl vyjadřovat princip spolupráce, vzájemné komunikace, princip výměny zkušeností a vzájemné pomoci v rámci regionu a měl by vycházet z cílů strategie regionu Pošembeří.
Odkaz pro zvídavé (kdo chce vědět víc):
· Vodítkem pro tvorbu loga jsou webové stránky Regionu Pošembeří www.posemberi.cz
Co rozhodně logo obsahovat nemá:
· Památky a symboly jednotlivých oblastí regionu, aby nedocházelo k upřednostnění nebo naopak potlačení jednotlivých subjektů
· Propagaci pouze jedné lokality, obce, města
· Propagaci jedné činnosti
Pravidla soutěže:
· Soutěž je určena dětem od 3.třídy ZŠ do 3. ročníku středních škol.
· Do soutěže se může přihlásit každý se vztahem k Regionu Pošembeří (bydlí zde, má tu babičku, kamaráda, chodí zde do školy atp.), tedy i ti, kdo fyzicky v Pošembeří nebydlí!!!
· Technika zpracování loga je libovolná.
· Maximální formát A3.
· Doporučení - logo by se mělo dát zobrazit jednobarevně i více barevně.
· Návrh loga bude čitelně označen jménem a příjmením, věkem tvůrce, bydlištěm, telefonním kontaktem či e-mailem (zákonného zástupce nebo učitele).
· K logu můžete připojit krátký popis loga a vztah tvůrce k Pošembeří.
Své návrhy zasílejte nejpozději do pátku 15. č e r v e n c e 2007 na adresu :
· Region Pošembeří o.p.s., Hradešín 73 , PSČ 282 01
· nebo odevzdejte v Českém Brodě, Sdružení Leccoss - Mateřské Centrum, Husovo nám. 12, po - čt od 8,00 do 12,00 a po - út od 13,00 do 17,00 h
· nebo odevzdejte v ZŠ Úvaly, Arnošta z Pardubic 8, zástupkyni ředitele Ing. B. Morávkové
!Tvůrci návrhu loga, kteří se umístí na prvních třech místech soutěže, se mohou těšit na let horkovzdušným balónem!
Hodnotitelská komise bude složena z členů Výběrové komise MAS, grafika a výtvarníka.
O záštitu nad soutěží byli požádáni ministr zemědělství Petr Gandalovič a poradce ministra životního prostředí Petr Kalaš.
Všechny došlé návrhy budou během prázdnin vystaveny na webových stránkách Pošembeří: www.posemberi.cz
Předání cen a vernisáž výstavy proběhne v měsíci září 2007 - všichni tvůrci budou včas informováni.
 


Beseda s panem profesorem Miroslavem Masákem

Profesor Miroslav Masák, úvalské rodák, který v Úvalech také bydlí, je považován mezi architekty za osobnost. Kdo ho nezná, nevěřil by, že v květnu oslavil 75. narozeniny. Je stále v obdivuhodné fyzické a duševní kondici. Patří mezi nemnoho žijících českých architektů, kteří dokázali neslevit ze svých morálních a profesionálních hodnot ani za dlouhodobě obtížné politické situace. Plně prokázal, že se stal svým osobním postojem příkladem a předavatelem těchto hodnot dalším generacím architektů. 23. února tohoto roku byla panu profesorovi Masákovi předána pocta České komory architektů za rok 2006, která se uděluje významným osobnostem v oboru, které se zapsaly nejen tvorbou, ale i morálním přístupem do historie moderní české architektury.
Kulturní komise města připravila na 8. června s panem profesorem besedu, kterou moderoval pan Ing. Černý. Zcela zaplněný společenský sál domu s pečovatelskou službou svědčil o velkém zájmu o setkání s prof. Masákem. Pan profesor v první části vyprávěl o začátcích ve své profesi, o působení ve sdružení SIAL, což byla v 60. a 70. letech minulého století významná liberecká "líheň" architektů a projektantů a také o občasných problémech, které mu přinášely jeho postoje a názory v době, kdy byl občansky a profesně diskriminován. Avšak nestěžuje si. Poznal velmi mnoho lidí, na které se mohl při spolupráci ve své profesi spolehnout a mnoho s nimi vytvořit.
Ve druhé části besedy pan profesor Masák se věnoval významu architektury, která odedávna doprovází vývoj lidské společnosti. Přednášku nazval Událost a čin. Na 250 diapozitivech ukázal řadu příkladů architektonických děl, známých i méně známých, dobrých i horších. A proč název Událost a čin? Za událost v architektuře považuje pan profesor Masák realizované dílo, které (volně interpretováno) nepřináší z pohledu architekta nic výjimečného. Naproti tomu činem je významná stavba, která se zapíše z mnoha důvodů do dějin architektury. Uvedl také, že stavby není možné posuzovat pouze podle vzhledu, ale i z hlediska dalších požadavků, například funkčních, ekonomických, ekologických a mnoha dalších. Vývoj architektury je nepřetržitým procesem. Celé minulé století jsme byli svědky nejrůznějších architektonických stylů.
V poslední části besedy pan profesor odpovídal na otázky. Samozřejmě byla věnována pozornost projektu Národní knihovny v Praze. Prof. Masák nepovažuje vítězný návrh za nejšťastnější řešení a je přesvědčen, že stavba bude určitě mnohem dražší, než se uvádí. Některé otázky se týkaly také Úval. V odpovědi vyslovil výhrady k vítěznému návrhu dostavby základní školy, domnívá se totiž, že neřeší prostorové uzavření náměstí. K výstavbě na Slovanech se nevyjádřil, protože v této lokalitě dlouho nebyl. Architektonické řešení náměstí Arnošta z Pardubic bude velmi obtížné. Na otázku, co by chtěl v Úvalech postavit, odpověděl: Sportovní halu pro TJ Sokol.
Prof. Miroslav Masák před několika lety napsal, že jeho příchod jako absolventa do SIAL byl spíše náhodný, snad podnícený elánem a chutí "zapálit alespoň jednu svíčku místo věčného nadávání na tmu". Formuloval tím jeden ze svých životních postojů, neboť jakkoliv temná se zdála přítomnost a budoucnost, byl vždy neúnavným iniciátorem kroků směřujících kupředu, hledal a prošlapával první cesty, zapaloval první světla. Ne všechny jeho vize a vložená energie přinesly očekávané výsledky. Na základě svých zkušeností získal trpělivost a víru, kterou dál předává: "Každá činnost, která nepřináší okamžité výsledky, je určitým vkladem do budoucnosti - udržuje napětí ve společnosti, které ve svém výsledku směřuje k pozitivní energii." Toto vše dělá tak, že je ochoten dávat, aniž by očekával zisk, bujícímu individualismu nastavuje zrcadlo svým nenápadným, avšak důsledným příkladem, že neexistuje pro lidi jiná možnost než společně pracovat. "Čím jsem starší, tím mám raději takové lidi a schopnost přispívat bez osobního profitu, ochotu obětovat ve prospěch dobré věci cokoliv."

Ing. Vladislav Procházka

(Pozn.: Poslední odstavec je citací části textu z bulletinu Pocta České komory architektů 2006, vydaného ČKA r. 2007)

detail
 


KEEP FLEXI - nová kapela z Úval křtí debutové CD

Dne 11. 6. 2007 v Rock Café v Praze křtil debutové album "Už je pozdě …" úvalské kapely KEEP FLEXI Milan Herman (ředitel BMG), Vašek Bláha (Divokej Bill) a Miloš Jurač - Jurda (Divokej Bill). Jako kmotři této desky přáli této dosud ne příliš známé kapele úspěch, hodně koncertů a nekonečnou inspiraci s podporou publika.
Kapela nastupuje svoji kariéru pod odborným dohledem Zlatého slavíka 2006 (Divokej Bill).
Kapela funguje od roku 2004. Její složení je Jiří Novák (náčelník kapely - zpěv), David Pilát (webák - kytara), Martin Smejkal (slušňák - kytara), Jiří Urblo (imidž-mák-basa) a Michal Daněk (koloušek - bubeník). Od svého vzniku už kapela absolvovala skoro 40 koncertů na různých scénách. Známá je hlavně v komorních pražských klubech a blízkém okolí. Úvaláci ji pravidelně můžou slyšet také na Ouvalském bigbítu.
Jako rodáci z malého městečka u Prahy nabízejí k poslechu a zamyšlení flexibilní rockovou hudbu střiženou funky, ska, jazzem …
Naše nové (první) CD získáte na našich koncertech. Neváhejte, poslouchejte nás. Přijďte nás na naše koncerty podpořit a odvázat se. Těšíme se na vás a tímto vás srdečně zveme.
Další informace o nás a koncertech lze získat na www.keepflexi.cz, kde si můžete také vyslechnout některé z našich skladeb.

David Pilát

detail
 


Prázdniny a naše knihovna

Vážení čtenáři (i potenciální),
neváhejte a zásobte se na dovolenou zábavnými a naučnými knížkami, které vám ji zpříjemní. Nezapomeňte, že se prázdninová výpůjční doba liší od běžné. Otevřeno je vždy
v pondělí 8-11 h a 12-18,30 h a v sobotu 8-11,30 h.
Ostatní dny je zavřeno a nepůjčuje se.
Další důležitá zpráva, zejména pro maminky s malými dětmi!!! Poslední středa v měsíci, určená výhradně jim, zůstává zachována - v červenci se jedná o 25. 7. a v srpnu o 29. 8. Těšíme se!!!
Květnová středa se vydařila. Přišlo více maminek (i nové čtenářky) a jen jsme litovaly, že nebyl k dispozici fotoaparát. Dva malí chlapečci totiž zaujatě debatovali nad knihou dospělým málo srozumitelnou "dětštinou", ale knihovnicím svitla naděje, že z nich budou jistě další zdatní čtenáři. Dětských čtenářů totiž pomalu ubývá, ačkoli se snažíme ze všech sil přilákat hrou s knihou děti od nejútlejšího věku.
Poslední zajímavost nejen na prázdniny: nabízíme aktuality na stránkách knihovny (www.uvaly.cz) s čerstvými informacemi a zkuste nepřehlédnout ani nově vznikající fotogalerii ze života knihovny.
Knihovnice Městské knihovny v Úvalech přejí krásné prázdniny, žádné upomínky a pěkné zážitky.
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Pionýrský koutek

Měsíc duben je u nás zasvěcen lesům. Tak jsme se sešli se s. vedoucí a s. učitelkou celkem čtyřikrát na sázení lesních stromků.
Sraz jsme měli v půl osmé před školou. Odtud jsme šli ke mlýnu, kde jsme měli uchystané stromky a rýče. Pak jsme odešli na Vinici, kde nás očekávali soudruzi z myslivecké společnosti.
Rozdělili jsme se do dvojic a s chutí se dali do práce. Práce nás bavila a o veselou zábavu též nebyla nouze. Vysázeli jsme 7000 lesních stromků s pomocí 4. třídy.
Za odměnu jsme dostali od soudruhů z myslivecké společnosti odznáčky "Československý myslivecký svaz".
K ukončení měsíce lesů byla přednáška, ve které jsme se dověděli o významu dřeva pro naše hospodářství a o jeho zpracování.
Přáli bychom si, aby všechny stromky rychle rostly, abychom měli dostatek dřeva pro náš průmysl.

7. C
Život Úval č. 7/1962

 
 

Š K O L S T V Í

Jaký byl školní rok 2006/7 v ZŠ Úvalech?

Konec školního roku bývá pravidelně vedením škol spojován i se snahou o provedení celkové analýzy jeho průběhu, splněných i nesplněných cílech. Naše škola není v tomto směru výjimkou. Otázkou je, z jakého úhlu pohledu výsledky činnosti školy hodnotit?
Statisticky - výčtem úspěšných akcí, výsledky přijímacích zkoušek žáků na střední školy, získáváním finančních prostředků na realizaci projektů, výsledky znalostních a sportovních soutěží, účastí a počtem vzdělávacích kurzů učitelů, získáním dotací na opravu školy, počtem úrazů…?
Očima žáčka 1. třídy, který se naučil abecedu, skládat slabiky a z nich první slova, jež si i sám přečte, vypráví s nadšením, co ve škole prožil nebo naopak,…?
Očima deváťáků, co "již všechno znají" a začínají se nostalgicky otáčet za budovou nadepsanou ZÁKLADNÍ ŠKOLA, jak hodnotí učitele a to, co ve škole denně prožívají,….?
Z pohledu učitele, který bude jen stěží výsledky své práce bilancovat v tabulce či grafu zachycujícím průměry známek, počty zameškaných hodin žáků, pochval či kázeňských přestupků,.…?
Z pohledu rodiče, kolik času musí věnovat dětem, aby učení zvládaly, kolik radostí i starostí jim škola způsobuje,…?
To sice jsou bezesporu ukazatele žákovských výsledků a učitelské práce, ale o těch se většinu dozvíte v naší škole z průběžných zpráv, které pravidelně zveřejňujme v ŽÚ a na internetu www.zsuvaly.cz, ale i z pedagogické dokumentace a výroční zprávy.
Dozvíte se z nich však již málo o tom, zda se obě strany (žáci i učitelé) respektují, těší se na sebe, dokáží si naslouchat, smát se, nenudit se, zda se umí domluvit, spolupracovat, poučit, pomáhat, vciťovat,….a nebo naopak.
Škola není ekonomický ústav a nepracuje se zde s čísly, ale s dětmi a jejich dovednostmi, které by měla rozvíjet. Škola a lidé v ní se nutně, ať chtějí či ne, vzájemně ovlivňují a utvářejí. Proto považuji budování partnerských vztahů na všech úrovních a bezpečného prostředí za nejdůležitější a je naší prioritou. Je nezbytnou a dle mého názoru nejdůležitější podmínkou k rozvoji nadání nejen hlav, ale i srdcí - k rozvoji intelektu, vnímavosti, chápavosti, charakteru a morálky. Škola by měla dávat najevo, že jejím cílem není odhalit něčí chybu nebo někoho přistihnout při přestupku. Chybu je mnohdy třeba brát jako součást učení i jako příležitost k dalšímu posunu.
Pozitivní atmosféru ve škole a partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči vnímám jako nezbytný předpoklad k tomu, aby byla naše práce úspěšná. Snadno se to řekne, hůř udělá. Často slyším učitele i rodiče říkat, že jsou dnešní děti jiné, hůře zvladatelné než dříve. Možná i proto se bojíme opustit pozice, kdy máme nad dětmi tzv. navrch a bojíme se přistoupit na partnerství, protože se obáváme, že budou mít "navrch" děti. K tomu samozřejmě nesmí dojít. Partnerství znamená, že "navrch" nemá nikdo, ale všichni partneři společně dodržují dohodnutá pravidla. Totéž platí i ve vztahu ředitel - učitel - rodič - žák. Proměna vztahů a demokratizace školy musí být postavena na vzájemné důvěře. Na důvěře v to, že stejná pravidla respektuje ve škole ředitel i učitelé, učitelé i děti, že uvolnění poměrů nebude ve škole nikdo zneužívat.
Proč se tedy vlastně snažíme budovat školu demokratickou, když by pro nás asi bylo na první pohled mnohem jednodušší nic neměnit? Cílem je výchova k větší zodpovědnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu za to, co dělám. Společně dohodnutá pravidla se všem lépe respektují. V autoritativní škole, kde je vše nařizováno ředitelem, se o demokracii jen mluví, ale ve skutečnosti vychovává lidi nesamostatné, závislé na autoritě a uhýbající před odpovědností. To vede zjednodušeně k tomu, že pokud jsem hlídán, dodržuji pravidla, pokud ne, pravidla pro mě neplatí. Potom asi nemůžeme očekávat, že se děti z této školy v okamžiku plnoletosti změní na sebevědomé a odpovědné občany.
Myslím si, že zde máme všichni (žáci - učitelé - ředitel - rodiče) ještě dosti velké rezervy a obrovský prostor ke zlepšení
Změnit zajeté stereotypy pro nás rodiče, učitele i žáky je velmi obtížné a této oblasti věnujeme mnoho úsilí již delší dobu. Tímto procesem se ve škole zabýváme nepřetržitě. Výsledky sice zatím neodpovídají vynaloženému úsilí, ale jako každodenní pozorovatel vidím, že jsme se již posunuli a stále posouváme. Ne každý této oblasti přikládá stejnou prioritu a dosahuje pokroků stejně rychle - ať již se jedná o jednotlivce z řad žáků, učitelů, či ostatních zaměstnanců školy. Pokud v tomto směru alespoň někteří z vás cítíte na naší škole také posun vpřed a sami na sobě již též pracujete, pak to byl pro nás školní rok velice úspěšný a přejme si, aby i ten, do kterého vstoupíme po prázdninách, byl takový.
Děkuji všem dětem, učitelům a rodičům za příjemnou spolupráci a přeji hezké prázdniny.

Mgr. Jaroslav Březka

 

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd

K závěru školního roku v úvalské základní škole každoročně patří slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, které letos proběhlo ve čtvrtek 14. června. V tento den chlapci vyměnili ležérní oděv za společenský oblek, dívky přišly v šatech jako opravdové dámy. V 17 hodin žáci 9. B společně vstoupili do třídy před zraky rodičů a prarodičů, kteří zasedli do školních lavic. V úvodu byli všichni přivítáni zástupkyní ředitele školy paní Ing. Morávkovou. Všem prozradila, co říká o žácích jejich třídní učitelka a co si o třídě myslí samotní žáci. Jsou to často překvapivá zjištění a humorné postřehy. Pak žáci jednotlivě obdrželi slavnostní certifikát o ukončení základní školy. Květinou poděkovali nejen panu řediteli Mgr. Březkovi a třídní učitelce paní Mgr. Vorlíčkové, ale věnovali kytičku i svým rodičům a třídní učitelce, která je učila v 1. třídě. Následovaly okamžiky předávání drobných upomínkových dárků, které žákům věnovala škola a také předávání dárků mezi žáky navzájem. Vše dobré popřál také ředitel školy a třídní učitelka. V závěru k žákům krátce promluvila i místostarostka města paní Ing. Váňová. Podobný průběh mělo následující slavnostní vyřazení žáků třídy 9. A s třídní učitelkou paní Mgr. Kondelíkovou.
Poslední červnový den převezmou žáci devátých tříd vysvědčení a skončí jim jedna vzdělávací etapa. Skončí jim také období bezstarostného dětství. Po devíti letech života v jedné třídě se rozejdou do různých středních škol. Čeká je další vzdělávací etapa, která klade na studující mnohem vyšší nároky, než na jaké byli dosud zvyklí. Přejme našim nynějším deváťákům, aby všechna případná úskalí života v blízké i vzdálené budoucnosti úspěšně zvládli.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail 

Jak pokračuje projekt
Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu

Základní škola Úvaly realizuje projekt financovaný z Evropského strukturálního fondu "Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu" . Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu realizace. Hlavní náplní projektu je vytvoření školního vzdělávacího programu, který vstoupí v platnost v prvních a šestých ročnících ve školním roce 2007/08. Další fází projektu je vlastní tvorba pomůcek, pracovních listů, vypracování návrhů projektů pro výuku a programů pro interaktivní tabuli, které vytvářejí pedagogové 2. stupně. Změny metod výuky přinášejí s sebou i změnu v motivaci pedagogů a jejich další vzdělávání. Pro pedagogy bylo zorganizováno v rámci projektu školení v "Osobnostní a sociální výchově" (osobnostní a sociální výchova je součástí školního vzdělávacího programu, který si škola tvoří). Byly zakoupeny encyklopedie, populárně naučná literatura do školní knihovny a také byla doplněna odborná literatura pro pedagogy. Literatura jako zdroj informací pro žáky umožní využívat v hodinách nové metody a strategie práce při vyučování.

Ing. Blanka Morávková

 

Krajské kolo Mc Donald´s Cupu 2007

Dne 1. června 2007 se v Mladé Boleslavi konalo krajské kolo finále Mc Donald´s Cupu 2007 mladších žáků kategorie 1. až 3. tříd základních škol. Do tohoto finále postoupilo naše mužstvo po vítězství okresního kola Mc Donald´s Cupu 3. května v Čelákovicích, které naši kluci s přehledem vyhráli.
Do Mladé Boleslavi nás jeli reprezentovat: Daniel Mareček, Jakub Trpálek, Petr Merčák, Jakub Šťastný, Martin Kadlec, Štěpán Pešina, Jakub Šváb, Daniel Bílý, Břetislav Hájek a Tomáš Liebelt. V prvním utkání porazili kluci mladší žáky Nymburk 3 : 0, dvě branky vstřelil Dan Bílý a jednu Kuba Trpálek. Ve druhém utkání nastoupili proti favoritovi turnaje ZŠ Neratovice a po urputném boji prohráli 3 : 0. Také třetí soupeř byl nad jejich síly a Mladé Boleslavi podlehli rovněž 3 : 0. Ve čtvrtém utkání však porazili ZŠ Pečky 2 : 0! Obě branky vsítil Dan Mareček. V posledním utkání zkušeně přehráli ambiciózní ZŠ Čáslav stejným výsledkem - 2 : 0, skórovali Kuba Šťastný a Dan Mareček. Celkově se tedy umístili na 3. místě za vítěznými Neratovicemi a Mladou Boleslaví. Medaile a upomínkové dresy jim předával brankář prvoligové Mladé Boleslavi Miroslav Miller!
Blahopřejeme našim úspěšným mladým fotbalistům k tomuto skvělému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší úvalské základní školy. Zároveň děkuji všem rodičům, kteří mi vyšli vstříc a uvolnili mi mladé fotbalisty na tento turnaj a rodičům, kteří mi pomohli s přípravou žáčků a dozorem na turnaji. Osobní poděkování patří panu Ivanu Marečkovi, který mi perfektně připravil, naladil a vedl kluky na celém turnaji.

Mgr. Josef Koting

 

Pohádkový den v Kouřimi

Svátek dětí se má pořádně oslavit, a tak se naše třídy 3.B s pí uč. Pagáčovou a 3.C s pí uč. Šintlerovou vydaly 31. 5. do skanzenu v Kouřimi na " Pohádkový den."
Trochu jsme věděli, co nás tam bude čekat, ale že to bude taková pohádka, to nečekal nikdo z nás. Po příjezdu se nás ujaly pohádkové bytosti a provázely nás celým programem. Cestou jsme viděli vodníka, černokněžníka, vílu. Naše třídy provázela Červená Karkulka, která nás vodila ze stavení do stavení.
V úvodu jsme shlédli veselé loutkové představení v přírodě - " Jak šel Honza z Kouřimi do světa." Po divadélku jsme se posilnili a vyrazili jsme do první roubenky.
Viděli jsme, jak se pracuje na tkalcovském stavu, setkali jsme se s řezbářem a s jeho výrobky.
Každý žák měl možnost vyzkoušet si ražbu mince, kterou si odnesl domů na památku.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o práci dráteníků a také jsme měli možnost si ji vyzkoušet. V místní hospůdce jsme si všichni vlastnoručně vyrobili a vyzdobili dřevěnou, pohyblivou hračku - krokodýla.
V závěru nás čekala ještě hraná balada o rytíři Jiřím. Do děje se zapojily i některé děti.
Všechny děti si nakoupily dárky pro rodiče na památku.
Nakonec nás čekala návštěva muzea na náměstí, kde nás zaujala výstava starobylých hraček z dob našich babiček a prababiček. V 1. patře bylo k vidění mnoho zajímavých věcí z historie, například starobylé mince, zbraně, nářadí, oblečení, aj. Nejvíce nás upoutala světelná maketa města. Město Kouřim je opravdu krásné a starobylé městečko.
Ani se nám nechtělo domů, a tak jsme ještě navštívili místní cukrárnu.
Unavení, ale spokojení jsme nastoupili do autobusu a vydali jsme se k domovu. Byla to pěkná oslava Dne dětí, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat.

spokojení žáci 3.B a 3.C

detail

Na výletě v Kouřimi
foto pí Futterová

 

Beseda s Divokým Billem

V úterý 5. června jsme měli na naší škole besedu s kapelou Divokej Bill, kterou nám zařídila paní učitelka Havelková.
Beseda probíhala v areálu pod školou, za slunného a teplého dopoledne. Na setkání přišli členové kapely Vašek Bláha, Miloš 'Jurda' Jurač, Adam Karlík, Roman 'Prochajda' Procházka, Honza 'Jack' Bártl a Martin 'Pecan' Pecka.
Díky otázkám, které si kluci z kapely tahali z klobouku, jsme se dozvěděli, že Vaškova nejoblíbenější zmrzlina je Mrož a že Prochajdovým nejoblíbenějším filmem jsou Hvězdné války. Že Adam věří na osud, nebo že by se Jack klidně podíval do vesmíru. Jurda prý umí uvařit šunkofleky a když byl malý, chtěl být řidičem. Martin Pecka fandí Spartě.
Kapela nám prozradila, že jejich první vystoupení bylo v Českém Brodě. V sestavě, ve které hrají dnes, jsou už devět let. Na základní škole poslouchali country a nyní mají rádi mimo jiné kapelu Kabát.
Pro fanoušky je obzvlášť dobrou zprávou, že se kapela nehodlá rozpadnout a (prý) budou hrát alespoň do roku 2020. No uvidíme! 20. června jede kapela na koncert do Londýna.
Velice nás potěšilo, že úvalská ZŠ byla historicky první, kterou Divokej Bill takto navštívil. Beseda byla zakončena autogramiádou, kde se fanynky předháněly o to, kdo bude mít více podpisů.
Beseda se velmi vydařila. Divokej Bill byl ve skvělé náladě a nám zbývá jen doufat, že takových akcí bude více.

za ZŠ Úvaly Šárka Konfrštová

detail

Beseda s Divokým Billem
Foto pí Havelková

 

Červen v naší školce

Konec školního roku je v naší školce spjat nejen s loučením s předškoláky a již tradičním stanováním na naší zahradě, ale také se spoustou aktivit. Koncem května jsme navštívili hrad Český Šternberk. Výlet byl zpestřen zajímavou ukázkou dravců. Na zahradě jsme oslavili den dětí a zasportovali si na školkové olympiádě. Jedno červnové dopoledne děti čekalo sportovní klání a společné hraní s třídou "Berušek" z MŠ Kollárova. S předškoláky jsme se byli podívat na kamarády v 1.třídě základní školy. Také jsme si udělali výlet do Prahy na Vyšehrad, kde jsme zhlédli na letní scéně pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
A nyní přejeme všem rodičům krásné prázdniny plné odpočinku a dětem spoustu hezkých zážitků.

Kolektiv MŠ Pražská

 

Překvapení v MŠ

V pondělí 4.6. 07 nás čekalo na zahradě MŠ nepříjemné překvapení. Přes víkend se nám ztratily ze zahrady dvě velké bílé fotbalové branky, které děti dostaly k vánocům. Je smutné, že zrovna na svátek dětí tyto branky někdo odcizil a obohatil se tak na úkor dětí z MŠ.

Děti a kolektiv MŠ Pražská

detail detail detail

Malí cyklisté v Klánovickém lese
Výlet na Český Šternberk
Malí sportovci na olympiádě

 

"Po stopách vodníka"

S dětmi z MŠ Kollárova jsme se vydali do krásné krajiny okolo Švábova a ubytovali se uprostřed lesů a rybníků v hotelu Harmonie. Hned druhý den cestou z procházky se dětem zjevil "vládce okolních vod - vodník" a po žabce děti požádal, aby mu pomohly postarat se o jeho říši.
To jsme ještě netušili, jaké úkoly vodníka s radostí, nasazením a kamarádským chováním, ať to bylo stavění chýše pro hejkala, žabí olympiáda, chytání žabiček či sbírání vodníkových pentlí. Naše úsilí bylo každé ráno odměněno. Pod polštáři na nás čekaly zlaté kamínky a šupiny pro kouzelnou rybku.
Po táboráku jsme se na malou chvilku proměnili v "bludičky" a v lese spatřili hejkala. Týden utekl jako voda a my jsme se vydali na cestu domů, bohatší o nové kamarádství, zážitky a vzpomínky na vodnické dobrodružství.

Děti a paní učitelky z MŠ Kollárova

 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Trojánkové, Netíkové, Hájkové a Šubertové z MŠ Kollárova, které byly s dětmi na školce v přírodě ve Švábově.
Chtěla bych Vám všem poděkovat především za Vaši obětavost, nápaditost a bohatý program, který jste pro děti připravily. Vše jsem se dozvěděla z vyprávění syna Marka, který se již nyní nemůže dočkat další školky v přírodě.
Ještě jednou za vše děkuji.

Monika Šimonová

 

Zprávy z MDDM

POSLUŠNĚ HLÁSÍM…

Opět a v tomto školním roce naposledy se hlásí a podává zprávy turisťák z MDDM. Pojďte se s námi podívat, kam jsme vycestovali, co všechno jsme viděli a jaké katastrofy nás potkaly. Nebojte, pas nebudete potřebovat, protože z Čech jsme nevytáhli paty.
Nejprve to byly Brdy. Bylo nádherné slunečné počasí a my vyrazili. Když jsme přišli na start, naše trasa 12km zmizela. Byly pouze 15, 16 a 7km. Naštěstí vyhrála sedmička a všichni byli moc rádi. Byl čas na povalování a blbnutí a nepospíchání, prostě to bylo fajn.
Hned další týden jsme putovali v Kladně za drakem. Na tento pochod se každý moc těšil a to se nemá. Už od startu jsme neustále hledali značky a pořád jsme se ptali. Vlastně to byl takový malý zázrak, že jsme dorazili do cíle. Jak na konci prohlásila Anička, nebylo to putování za drakem, ale hledání turistických značek. Já s Danou jsme byly na infarkt, ale děti, ty nic neodradilo a celý den si hezky užily. Ze čtrnácti kilometrů bylo celkové skóre asi dvacet a dětičky řádily až do Úval. Tento pochod jsme pro příští rok odpískali.
V neděli 13. 5. jsme se vydali za Mikešem do Senohrab. Po sobotním lijáku se jelo s obavami, co to počasí vyvede. Bylo nádherně celý den. Cesta vlakem proběhla v klidu, start jsme našli a celý pochod byl super. Po cestě jsme se stačili podívat do Ladova muzea, na chlívek čuníka Pašíka a na obecním úřadě model starých Hrusic. Nezapomněli jsme na návštěvu všech dětských hřišť, na rozbití kolen, na vycachtání v potoce a taky se stačil ztratit (ne sám, ale mojí vinou) a zase najít foťák. Bylo toho na jeden den docela dost, ale všem se moc a moc líbilo.
Za týden nás čekaly Poděbrady a pohádkový les. Nemuseli jsme vstávat, protože jsme jeli až po obědě, a tak na nádraží každý přišel s dobrou náladou. Na cestě nás čekala princezna, Pat a Mat, broučci, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, duchové, čerti, vodníci, čarodějnice a jiné pohádkové bytosti. Na každém stanovišti se musel splnit nějaký úkol a všude byla nějaká ta odměna. V cíli ještě každý dostal pamětní list a s úsměvem na tvářích se juchalo domů. Bylo to velice příjemné odpoledne a nikdo nelitoval, že opustil televizi, video a počítač.
Vydržte, už se s naším cestováním pomalu chýlíme ke konci. detail
První červnový víkend jsme zůstali v Úvalech. Jako každý rok i letos se spalo pod širým nebem. Nejdříve byla připravena bojovka. Po bojovce byla úžasná večeře na ohýnku. Každý si mohl vybrat podle svých chutí. Než nám slehlo, dospěláci udělali noční bojovku. Trošku jsme se báli, ale vše dobře dopadlo a už se každý těšil do spacáčku. Kolem půlnoci se usínalo, mimo Jardíka a Reného, ti brebentili dlouho. Po třetí ráno byl budíček. Začalo nám kapat na hlavu. Na nic se nečekalo a honem do sucha. K snídani byl oblíbený koláč a čaj a potom honem domů.
A už je tu poslední cestování. Tentokrát se vyrazilo do Říčan za pytláky. Žádného pytláka jsme nechytili ani neviděli, ale po cestě se dětičky nějakým záhadným způsobem (ježdění po zadku po betonku, brodění bahnem…) stačily zamatlat jako čuňata. Ještě, že existují pračky a hodní rodiče.
Tak a to by bylo asi vše z našeho hlášení o cestování. Asi by se slušelo na závěr poděkovat všem, kteří pomáhají, ale to můžeme v soukromí u kafe. Přesto ale rodičové díky, že nedostaneme, když děti vracíme zničené a špinavé. A hlavně velké díky všem našim prdelkám, které s námi při všech výletech vydrží.
I dospěláci mají své dny. I když někdy máme sto chutí vozit s sebou střelné zbraně, máme je s Danami moc rády a těšíme se už na další školní rok.
Krásné prázdniny všem přeje

Olča

 

Úspěchy v sólovém tanci

Na mistrovství republiky v sólovém tanci Show Dance 20. 5. v Berouně si zatančily Tereza Rothová "Popelčin sen", Alice Pechová "Jedním tahem" a Jana Maroušková "Chyťte ho".
Sólové disciplíny se dětem vydařily, Tereza skončila 9., Alice 8. a Jana za 5. místo ve finále získala nominaci na ME a MS.

detail detail

Foto: Tak to jsme my
Nejlepší je Jana

 

Jak si užít soutěže

Návod je jednoduchý - nenechat se otrávit těmi, co nám zrovna nefandí, radovat se i z malých úspěchů a krásných známek od jednotlivých porotců, neztrácet smysl pro humor a hlavně užít si každou soutěž jako výlet.
Na mistrovství republiky Festivalu tanečního mládí pořádaném Svazem učitelů tance v České Lípě jsme postoupili ve dvou disciplínách. A tak pro nás byla soutěž dvoudenní 26. a 27. 5., což znamenalo absolvovat cestu o víkendu dvakrát, nebo zajistit ubytování. Odezva rodičů na ubytování v chatičkách v blízkých Doksech bylo jednoznačné, moc se těšili a přesto, že by stačilo jen 5 aut, jeli téměř všichni. A tak měly děti na soutěži značnou podporu výpravy klubu maminek i taťků z Rytmusu II.
Ráno jsme čekali před kulturním domem v České Lípě soutěžně naladěni a připraveni na prostorovou zkoušku, chyběla už jen jedna tanečnice. V tom telefon: "Nebojte, za chvilku jsme tam, už jsme u odbočky na Jablonec!" Chvíle ticha, šok … "ale my jsme dnes v České Lípě, Jablonec je až v červnu" . V telefonu zděšení a pak slib, do prostorovky to prý i tak stihnou. Stihli. A pak už to šlo vše jak po másle. První kolo parketových kompozic a postup mezi nejlepších 7 do finále s choreografií "Kdybyste našli…". Boj o bednu skončil malou prohrou - čekala nás zas jen bramborová za 4. místo. Ze 13 souborů to sice byl úspěch, ale medaile je medaile.
Bohužel na výsledky jsme museli čekat až do 20.30 hodin, dokonce i známky se zdvihaly až při předávání medailí. A tak se rozplynul sen rodičů o krásně stráveném podvečeru u Máchova jezera. Do rekreačního střediska jsme přijeli za tmy a byli rádi, že jsme vůbec našli cestu lesem k našim chatkám. Už na nás čekali s večeří, jen pěšinka vedoucí za kuřecím stehnem k restauraci příkrým temným lesem nás tak trochu zaskočila. A to jsme netušili, že zpět půjdeme sami. Řev klopýtající výpravy v nočním tichu vystřídala dunivá hudba z nedaleké diskotéky, ale to nás, zvyklé na mnohem větší rámus ze soutěží, nijak nerozházelo. Během chvilky jsme zvládli sprchy a zahnali tanečnice do postelí. Chvilka posezení s rodiči, pár plánů na další akce a pak zasloužený klid po náročném dni. Do druhého dne jsme po snídani vyrazili plni optimismu a čekali, že taneční Show "Hurá klauni" bude stejně úspěšná a dovede nás k vytoužené medaili. Opak se však stal pravdou a nepovedl se nám postup do finále. Jen jeden klad z toho vyplynul, včas jsme dojeli domů.
Na medaili jsme si museli ještě 14 dní počkat.
Mistrovství republiky ČMTO probíhalo v Jablonci nad Nisou 9. - 10. 6. a šťastný los nám zařadil obě soutěžní choreografie do jednoho dne. Časně ráno v neděli jsme tentokrát opravdu všichni dojeli do jablonecké sportovní haly u přehrady. Po prostorové zkoušce jsme měli spoustu času na krásné dopolední sluníčko na přehradě, a tak se mohli do sytosti koupat v nádherně čisté vodě a užít si na písečné pláži při stavění hradů a rybníčků. Odpoledne jsme začali postupem "Cirkusu" do finále, pak se povedlo jazzové finále s "Růžovou mašlí" a vybojovali jsme bronzové medaile. "Cirkus" nakonec skončil na 6. místě, ale to nejdůležitější - medaili, už jsme měli. Na tohle mistrovství budeme určitě ještě dlouho vzpomínat.
A na závěr ještě poděkování všem dětem z RII. a jejich rodičům za zodpovědný přístup k tréninkům, zvládnutí náročného soutěžního roku, plnou důvěru a podporu své vedoucí. Tak ještě jednou moc, moc dík, krásné prázdniny a už teď se na vás zas těším.

Vaše vedoucí Alena

detail

MR FDT Jablonec nad Nisou
Hurá máme medaili
Foto Máše Maroušková

 

Chcete kulturu?

Taneční akademie MDDM se konala 8. 6. 2007 v sokolovně a nabídla divákům 29 tanečních vystoupení ve více než dvouhodinovém programu. Všichni vedoucí tanečních kroužků si dali práci s choreografií a přípravou svých svěřenců, kostýmy byly téměř profesionální, tanečníci ze sebe vydali vše. A přesto by si tyto úžasné výkony zasloužily víc… Strašné vedro v sále, bavící se rodiče a pobíhající děti rozhodně nebyli důstojným prostředím pro tuto akademii.
A tak se těšíme na 9. prosinec a krásné prostředí Selesiánského divadla v Praze, které si naši tanečníci rozhodně zaslouží. Vážení diváci, chcete kulturu? Zkuste se jednou chovat důstojně a pak vás v Praze rádi uvidíme.

Malá ochutnávka z programu:

detail detail detail detail

Hip hop a break dance - malá skupina HVK
Malá skupina DD R II
Electric boogie sóla
Čertoviny RI A
Foto R. Navrátil

 

Koncert indické hudby

10.6. se v MDDM uskutečnil koncert indické hudby, na kterém vystoupili Selim Ergen - sarod, Fabrice Michel - tabla.
Koncert zajistil pan Honzák

detail
 


Přehlídka dětských talentů

Začátek léta je vždy spojen s hodnocením uplynulého školního roku nejen ve školách, ale i v dalších školských zařízeních. Zatímco v prvním případě je součástí hodnocení dětí například školní vysvědčení vystavené učiteli, o činnosti některých oddělení městského domu dětí a mládeže se mohli přesvědčit a jejich práci zhodnotit rodiče a další zájemci zhlédnutím taneční akademie nebo navštívit o tři dny později vystoupení dětí z oddělení estetiky.
Taneční akademie proběhla 8. června a věnujeme jí pozornost na jiném místě. Děti z dramatických a hudebních kroužků oddělení estetiky se veřejnosti představily v domě dětí na akademii 11. června. Ještě předtím bylo možné v galérii MDDM navštívit zahájení výstavy dvou malých výtvarníků - jedenáctiletého Matěje Němce a jeho mladšího bratra, třiapůlletého Adama. Oba se představili jako šikovní chlapci. Z jejich prací vyzařuje dětský pohled na okolní svět, vyjádřený obrázky a drobnými keramickými dílky. Matěj u kreseb často využívá zajímavý nápad: Ke kresbě přidává prostorový doplněk, kterým je například autíčko, zubní pasta, dort a mnohé další výtvarné prvky vytvořené z papíru, které ale nejsou připojeny nahodile a námět doplňují. Některé kresby byly doplněny i vtipným veršovaným textem. Matěj má dobrý postřeh, kterého využívá v zachycení skutečnosti. Překvapil i malý Adam, který svým výtvarným projevem již v útlém věku upozorňuje na svůj talent. Zásluhu na tom, že oba chlapci mohli mít samostatnou výstavu, má zcela jistě i jejich maminka, která se oběma velmi věnuje. Milým zpestřením zahájení výstavy bylo pěvecké vystoupení Martina Kušty, který za klavírního doprovodu paní učitelky Landgráfové velmi pěkně přednesl písničku Ten umí to a ten zas tohle.
V době, kdy v galérii MDDM probíhalo zahájení výstavy, se sál v přízemí plnil návštěvníky, kteří se přišli podívat na vystoupení dětí z hudebních a dramatických kroužků. Úvod patřil nejmenším předškolním dětem z dramaťáčku. Trochu se styděly, jelikož to bylo asi jejich první vystoupení na veřejnosti. Bezprostředním a milým přednesem dětských říkadel a veršů a tanečkem si ale získaly publikum. Malé tanečnice poté vystřídalo vystoupení kytarového kroužku Vaška Bláhy. Známé melodie Holubí dům a Osmý den schází nám zaujaly natolik, že publikum neodolalo a zpívalo s účinkujícími. Flétnisté z kroužku vedeného Petrem Nováčkem pilně cvičili, aby předvedli vše, co se za rok naučili. V podání Dana Bílého, Petry Závišové, Markéty Brzobohaté, Angeliky Procházkové, Lucie Herodesové, Jakuba Kozla, Anny Holemé, Mirky Tiché a Marty Kuchařové zazněly lidové písně i několik klasických skladeb. Zpočátku některým účinkujícím tréma malinko svazovala prsty, ale potlesk pro každého z nich byl velkým povzbuzením. Postupně se podařilo trému setřást a ve druhé části už všichni vystupovali jak koncertní mistři. Flétnisté za kytarového doprovodu panem Nováčkem vytvořili hezkou atmosféru a při hře lidových písní se publikum zpěvem připojilo. Součástí akademie bylo představení krátkého filmu Nová pohádka o perníkové chaloupce, v němž účinkovali mladí herci z dramatického kroužku. Jak už název napovídá, nejedná se o klasické ztvárnění známé pohádky, ale motiv je volně zpracován. Je zapotřebí velice ocenit snahu o netradiční pojetí námětu. Výsledek však zapůsobil poněkud rozpačitě, protože nelze opominout některé nedostatky. Po skončení filmu některý divák možná nabyl dojmu, že zajímavý nápad nebyl zcela dotažen do konce. Neklidný obraz kamery nebo občas méně srozumitelné dialogy, které zanikaly v ruchu větru sejmutého mikrofonem, jistě nebyly součástí tvůrčího záměru. Chybějící titulky u filmu pravděpodobně svědčí o tom, že se jednalo o pracovní verzi, k níž se všichni, kteří se pohádce podíleli, jistě vrátí.
Na akademii možná mohlo být zařazeno i několik krátkých ukázek literárních prací nebo poezie, protože v dramatickém kroužku MDDM jsou i talentovaní autoři povídek a básniček. Snad se tedy dočkáme příště.
Dlouhodobá a cílevědomá činnost Městského domu dětí a mládeže v Úvalech má značný význam pro využívání volného času dětí a přispívá k rozvoji talentu u dětí.

Ing. Vladislav Procházka

detail detail detail

Flétnisté pana Nováčka
Kytaristé Vaška Bláhy, foto R. Navrátil

 

Výstava Matěje Němce z mého pohledu

Ráda bych se vyjádřila k výstavě výtvarných prací Matěje Němce konané ve dnech 11. 6. - 13. 6. 2007 v domě dětí.
Výstava se jmenovala "Ten dělá to a já zas tohle". Chtěla jsem tímto názvem přeneseně vyjádřit, že každý má nějakou schopnost - dar, o který se může s druhými podělit. Někdo hezky zpívá, hraje na hudební nástroj, jiný je úspěšný ve škole, umí dobře počítat nebo krásně recitovat básně a Matýsek zase od mala vyrábí z papíru, krabiček, lepicí pásky a také rád kreslí.
Jsou to činnosti, u kterých si odpočine, přinášejí mu radost a pocit uspokojení. Náměty jsou různé - podle zájmů, zážitků či jde jen o okamžitou inspiraci tvarem krabičky nebo obrázkem v knize.
Vystavenou keramiku vytvořil Matěj v době dětí na kroužku keramiky.
Výstava byla doplněná i obrázky tříapůlletého Adámka, který také rád kreslí a je zajímavé pozorovat, jak se snaží brášku napodobit.
Doufám, že něco z dětské radosti při tvoření vystavených výtvarných prací se na návštěvníky přeneslo a děkuji všem příchozím za návštěvu výstavy.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jsou ochotni pomáhat, všem vstříckým a obětavým lidem, zvláště pak paní učitelce Renatě Chotětické a paní asistentce Vlastě Bláhové, protože bez pomoci a podpory okolí by se Matějovy schopnosti nemohly rozvíjet tak, jak se rozvíjejí.
Za uspořádání výstavy děkuji paní ředitelce domu dětí Jana Pospíšilové a Báře Opelkové za milý hudební a pěvecký doprovod děkuji paní učitelce Marušce Langráfové a Martinovi Kuštovi. Fungování Domu dětí v Úvalech považuji za příkladné.

Marta Němcová

detail detail

Adam a Matěj Němcovi s maminkou
Martin Kušta zazpíval na vernisáži písničku Ten dělá to a ten zas tohle
foto R. Navrátil

 

Setkání účastníků "Anglického Klubu Úvaly"

Kdy: v sobotu 14. července 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 


"Anglický prázdninový tábor v Úvalech 2007"

Již šestým rokem organizují Mullenovi se svými přáteli týdenní "Anglický prázdninový tábor v Úvalech". Děti se hravou formou učí anglický jazyk s rodilými mluvčími. Současně se dětem přibližují základy křesťanství. Na programu jsou připraveny soutěže, písničky, divadlo, "talent show" atd.
Kdy: 13.8. - 17.8. 2007 9:00 - 12:00 h (registrace dětí od 8:45 h)
Kdo: děti od 6 do 16 let
Kde: v "družinovém domečku" a jídelně vedle Základní školy v Úvalech
Cena: 30,- Kč/den/dítě
Kontakt: e-mail hankahoblikova@seznam.cz, sms 774 291 064
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky.
Těšíme se na vás.
Poznámka: Anglický tábor je neziskové sdružení dobrovolníků. Denní příspěvek pokrývá náklady na svačinu a pracovní pomůcky.
Dobrovolníci, kteří by se chtěli s námi zapojit do organizace, jsou vítáni.
 

 

S P O L K Y

Drobné památky v Úvalech a okolí

Rukou našich předků vznikaly v Úvalech i v okolí památky jejich víry, důležitých událostí a také utrpení. Postupem času a především od poloviny 17. století se kříže, boží muka, sochy a kapličky stávaly přirozenou součástí krajiny i tváře městečka a okolních vsí. Za vlády Marie Terezie se v každé obci, kde nestál kostel, vztyčovaly dřevěné nebo zděné zvoničky. Od poloviny 19. století se v krajině objevují i světské památníky důležitých událostí. První polovina 20. století je dobou dvou světových válek, které zanechaly své oběti a památku na ně snad v každé obci. Zejména druhá polovina minulého století znamenala pro řadu drobných památek i v Úvalech a okolí nevratný zánik. Od 90. let do dnešní doby se zájem o drobné památné objekty pozvolna vrací. Některé se dočkaly opravy (někdy žel neodborné) a také obnovy. Na druhé straně se ale také objevuje nepochopitelné vandalství.
V Úvalech stálo v minulosti několik křížů. Po kříži u bývalé masny, který stál při staré cestě do Jiren, zbylo jen torzo. Po ostatních, pokud pomineme nový kříž u kostela, zbyla v lepším případě jen vzpomínka. Málokdo si vzpomene, že už od 17. století stál kříž u železničního přejezdu. Další se nacházel u bývalé pošty na křižovatce ulic Pražská a Wolkerova a padl po rozšiřování silnice. Ze starých map se dovídáme, že kříž stál i na cestě z Úval k Hostínu a další při cestě k Tuklatům. Sochy nabyly v Úvalech velkého významu a obě už nestojí na svých původních místech. Socha Jana Nepomuckého je nejstarší dochovanou památkou Úval. Byla zhotovena v roce 1701 na náklad vrchního rychtáře Jiřího Doubravy krátce po jedné z morových ran a stála původně na náměstí před domem s čp. 14. Jan Nepomucký měl ale také chránit před povodní. V roce 1869 byla při východním okraji Úval postavena socha Arnošta z Pardubic, která měla upomínat na mínění, že se v blízkosti Úval první český arcibiskup narodil. V roce 1996 se socha stala dominantou náměstí, kterému dala i jméno. Další cenností města a blízkého okolí jsou památníky upomínající na oběti válek a jiné události. Některé z nich již také podlehly zubu času, některé stále krášlí své prostředí. Pozornost nemůžeme upřít ani deskám, které patří významným osobnostem města minulého století.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí se zabývá studiem historie, měřením a evidencí těchto památek na 20 katastrech obcí včetně Úval. Okruh naší činnosti je zhruba ohraničen Jirny, Horoušany, Tuklaty, Břežany II., Tismicemi, Hradešínem, Doubkem, Slušticemi, Květnicí a Úvaly. Naším cílem je zvýšení zájmu obyvatel o zachování a obnovu památek v jejich původním vzhledu a na původním místě. V současnosti pracujeme na publikaci, která bude plně věnována drobným památkám a bude splňovat výše psaný záměr. Proto se obracíme i na čtenáře Života Úval s žádostí o pomoc při odhalování historie a původní podoby památek. Vděčni budeme zejména za starší fotografie a jiná vyobrazení. Cenné jsou i obecně neznámé mezníky a události, které se k památce vážou. Veškeré materiály zůstanou u svých původních majitelů a pouze s jejich souhlasem se stanou součástí publikace. Věříme, že u obyvatel je stále množství zajímavých informací a materiálů, které mohou přispět k hlubšímu poznání zdejších drobných památek.
Vydání publikace není jen záležitostí intenzivní, svědomité a odborné práce autorů, ale je spojeno i s finančními náklady. Rozpočet klubu je omezený a proto jsme odkázáni na granty a sponzorské dary. Vděčni budeme za jakoukoli částku, kterou podpoříte naši práci.
Informovat nás můžete na kterýkoli kontakt uvedený na webových stránkách klubu www.klubuvaly.wz.cz. Pro občany, kteří nemají k internetu přístup, uvádíme tel. Jana Psoty: 721 366 926. Klub sídlí na adrese: Pražská 180, 250 82 Úvaly, tel. 607 120 386 (Dr. Vítězslav Pokorný).

Historická sekce Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí

detail

Socha Jana Nepomuckého v Úvalech, autorem kresby je Mgr. arch. Jiří Jindřich

 

Putování za Skarou a kamenným mostkem

V neděli 10. června uspořádal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí naučnou vycházku zaměřenou na bližší seznámení se dvěma historicky zajímavými místy. Přestože panovalo po celý den velmi teplé počasí, ve 14 hodin se u bývalé restaurace Homolka shromáždilo více než 30 osob. Přišly rodiny s malými dětmi i jednotlivci, mladší i dříve narození. Společně zamířili k prvnímu cíli putování - k nedalekému malému ostrohu na okraji údolí Králičiny. Na základě výrazné modelace terénu v tomto místě panuje oprávněná domněnka, že by se mohlo jednat o pozůstatky zaniklého středověkého hradu Skara. Informaci o historii Úval a dosavadních poznatcích o domnělém hradu podal kronikář města pan dr. Vítězslav Pokorný. Poté se všichni odebrali po úzké a místy krkolomné cestičce podél zbytků zdi Škvorecké obory do míst, kde v 19. století stávaly dvě věže, představující romantické zříceniny. Věže bývají někdy zaměňovány za domnělý hrad Skara.
Historický výklad zde přednesl pan Milan Bednář a doplnil ho kopiemi několika archiválií. O chvíli později následovala krátká zastávka v lokalitě nazývané U starého splavu se zbytky hráze rybníka. Údolím Králičiny a poté po cestě v příjemně chladivém stínu lesa všichni dospěli k cíli - k historickému mostku na jihozápadním okraji Škvorecké obory. Zde se ujal slova pan Jan Psota. Informoval o všech dosud získaných poznatcích o historii mostu a odpověděl na četné dotazy. Výklad byl i tady doplněn především kopiemi starých map. Cíle členů klubu, aby byl most prohlášen kulturní památkou, se podařilo dosáhnout v březnu letošního roku. Všichni se mohli přesvědčit, že je nejvyšší čas na záchranu stavby. Po prohlídce mostu bylo možné se vydat po vyšlapané úzké travnaté cestě v údolí Králičiny nazpět. V místě U starého splavu bylo opět krátké zastavení s výkladem slečny Petry Kyselové o zajímavých a vzácných rostlinách v této oblasti včetně obrázků citované květeny.
Podle vyjádření mnohých účastníků se vycházka líbila. Někteří se přiznali ke skutečnosti, že v navštívených místech byli poprvé v životě.
Úvalský klub přátel historie a přírody tak přispívá k poznávání zajímavostí v Úvalech a okolí a připravuje na podzim další vycházku, tentokrát do Klánovického lesa.

Ing. Vladislav Procházka

detail
 


Úvalské jabkobraní

První říjnovou sobotu se koná na náměstí první úvalské jabkobraní. Podrobnější informace uveřejníme v srpnovém a zářijovém čísle.

Srdečně zve sdružení "vycházejícího slunce" Nová šance.

 

Těžká dopravní nehoda na státní silnici

I přes přetrvávající suché počasí se výjezdová jednotka nesetkala od poloviny května do 15. června s větší četností výjezdů.
První výjezd se konal 23. května, kdy brzy ráno hořela hala za starým kravínem v Květnici. Výjezdová jednotka se dostavila s oběma vozy po přivolané jednotce HZS Český Brod a podle pokynů velitele zásahu zajišťovala dodávku vody. Zásah, kterého se zúčastnili čtyři členové sboru, trval zhruba jeden a půl hodiny.
Další výjezd se uskutečnil 31. května na nádraží v Úvalech. Jednotce byl v 11 h večer nahlášen požár vlakové soupravy. Po příjezdu na místo s Tatrou CAS 32 a osobním vozem se zjistilo, že se pouze zasekly brzdy vagonu a k žádnému požáru nedošlo. Přesto postupně dorazily další jednotky hasičského záchranného sboru a policie.
Poslední výjezd ve sledovaném období byl jeden z nejtěžších v dosavadním průběhu roku. Krátce před 9. hodinou ranní nám byla ohlášena nehoda dvou osobních automobilů na státní silnici z Úval směrem na Rostoklaty. Dva vozy se čelně srazily poté, co řidič jedoucí od Českého Brodu vjel z nezjištěného důvodu do protisměru. Do deseti minut dorazila jednotka na místo havárie, kde už zasahoval HZS Český Brod a rychlá záchranná služba. Část jednotky odpojila akumulátory havarovaných vozidel a další členové se ihned přidali k vyprošťování ženy, která zůstala v bezvědomí zaklíněna na místě spolujezdce ve voze viníka nehody. Poté, co byla žena plně předána do péče lékařů, se jednotka podílela na řízení dopravy.
Při nehodě se zranili čtyři lidé a podle sdělení některých médií žena, kterou bylo nutné z automobilu vyprostit, svůj boj o život nakonec prohrála.
V 10.25 h se jednotka o 5 členech a doplněná o MUDr. Marianu Štefkovou, které děkujeme za lékařskou asistenci při zásahu, po dohodě s velitelem zásahu odebrala zpět na základnu.

Milan Bednář a Petr Rytina za SDH Úvaly

 

Soutěže mladých hasičů

Poté, co se zjara oteplí počasí, je předmětem pravidelných schůzek mladých hasičů především nácvik disciplín na jarní kolo hry Plamen a podobné soutěže pro dorostence. Na zahradě u zbrojnice se, jak prostor umožní, staví různé překážky, aby bylo možné trénovat štafety. V parčíku před zbrojnicí nacvičují mladí hasiči královskou disciplínu - požární útok. Okresní jarní kolo hry Plamen a soutěže pro dorostence se zpravidla odehrává o víkendu v polovině května. Letos se po dlouhém hledání hostitele přikročilo k pořádání soutěže v Kostelci nad Černými lesy 19. a 20. května. V sobotu měli prostor mladší a starší žáci převážně ve štafetových disciplínách.
Dopoledne byla na programu štafeta CTIF a poté požární útok CTIF, tedy disciplíny, které plní pouze starší. Celkem se v Kostelci setkalo 7 družstev této kategorie a mezi nimi nechyběli ani hasiči z Úval, kteří po podzimní části soutěže drželi 4. místo. Po dopolední části své umístění ale nevylepšili, jelikož se výsledky řadily do poloviny startovního pole. Odpoledne dorazila přihlášená družstva mladších včetně úvalských dětí, která byla po podzimu na 5. pozici. Šest družstev mladších se netrpělivě pustilo do porovnávání sil ve štafetě 4 x 60 m a štafetě dvojic. Naši svými výkony nikterak neoslnili, přesto se posunuli vpřed o jednu pozici v průběžném hodnocení. Starší si už vedli znatelně lépe, když ve štafetě čtyř úseků zvítězili a ve druhé disciplíně zaznamenali druhé místo. Tím první soutěžní den skončil a naskytl se čas pro regeneraci sil do nedělního vyvrcholení soutěže.
V neděli dopoledne se ke svému klání připravila i dorostenecká družstva a jednotlivci. Náš sbor postavil, podobně jako další dva sbory, pouze smíšené družstvo, které nemá nárok na postup do vyšších kol. Do soutěže však nastoupily také naše dvě dorostenky, které měly na postup reálnou šanci.
V druhém dni dopoledne tak měli mladší a starší žáci na pořadu požární útoky, dorostenecká družstva současně bojovala ve štafetě a jednotlivci si odbývali překážkový běh na 100 metrů a dvojboj. Mladším se v poslední disciplíně příliš nedařilo a v konečném součtu obsadili čtvrtou pozici. Starším se při útoku vedlo lépe a po třetím nejlepším času z královské disciplíny si v konečném hodnocení vybojovali skvělé druhé místo. Družstvo z Tehovce bylo na rozdíl od minulého roku nad síly našich svěřenců. Dorostenci kráčeli celým dnem neohroženě a bez jediného klopýtnutí porazili s přehledem konkurenci. Dalším želízkem v ohni byla dorostenka Klára Dolejší, která si z podzimní části držela druhé místo. V Kostelci však nenašla přemožitele, celkově zvítězila a zaslouženě postoupila do krajského kola v Neratovicích.
Krajské kolo pro dorost proběhlo v neděli 17. června. Klára před sebou měla tři disciplíny - vědomostní test z požární ochrany, běh na sto metrů s překážkami a dvojboj. Test byl vyplněn jako obvykle bez chyb, v druhé disciplíně se podařilo doběhnout v druhém čase a ve dvojboji dorazila do cíle s vypětím všech sil na třetím místě. V konečném účtování však Klára obsadila druhé místo, které je pro Středočeský kraj postupové. I v letošním roce tak budou mít Úvaly své zastoupení na Mistrovství ČR, které se bude konat pro kategorii dorostu 7. a 8. července ve Zlíně.
Pokud bychom srovnali výsledky úvalských družstev meziročně, mladší si pohoršili o 3 místa, jelikož minulý rok v domácím prostředí zvítězili. Starší si o jedno místo polepšili a dorost potvrdil dlouhodobě své výborné výkony.

Milan Bednář za SDH Úvaly

detail

Klára Dolejší ve dvojboji

 

Soutěže v Požárním sportu

Ani členům výjezdové jednotky nejsou upřeny soutěže a dokonce jsou doporučenou průpravou ke skutečným zásahům.
První soutěž se uskutečnila 26. května za úmorného horka v Odolena Vodě. Jednalo se o náročné okresní kolo Požárního sportu, kde jsme reprezentovali sbor jen v kategorii mladších mužů. Družstvo sestavené ze členů výjezdové jednotky a doplněné o několik dorostenců mělo za cíl co nejvíce zatopit favoritům a snad také napodobit výkon z roku 2005, kdy jsme štěstím postoupili do krajského kola. Okolnosti nám však nepřály.
Celá soutěž se skládala ze dvou disciplín, a to ze čtyřúsekové překážkové štafety s úsekem o 100 metrech a požárního útoku. První zkoušku oprávnění našich nároků na přední umístění nám připravila štafeta na dráze s nepříjemně prášícím škvárovým povrchem. Proti nám stáli jistě dobře připravení zástupci dalších 13 sborů. Do boje v této disciplíně jsme postavili dvě dobře připravená čtyřčlenná družstva. Se startovním číslem 9 nám bylo po zhlédnutí prvních pokusů jasné, že o umístění budou rozhodovat malé chyby a do poslední chvíle nebude jistý vítěz. Po velké snaze obou našich teamů měl lepší čas první nasazený (ve složení Martin Borovička, Jan Borovička, Radek Šindelář a Milan Bednář), který dosáhl v celkovém hodnocení pátého místa. I když byly rozestupy na prvních pěti místech minimální, bylo téměř jisté, že se nám do krajského kola už postoupit nepodaří.
Po polední přestávce nás čekala druhá a závěrečná disciplína, na kterou jsme byli připraveni ještě lépe. Ale tak jako minulý rok nám dobré umístění nevzala lidská chyba, ale technický stav našeho nářadí. Loni soutěžní pokusy zkazila přenosná stříkačka, proto se za velkého nasazení některých členů postavila stříkačka nová. Družstvu (ve složení členů první štafety doplněné o Jiřího Ryneše, Františka Ernesta a Petra Rytinu) se dařil pokus v požárním útoku podle představ a průběžný čas mířil s rezervou na druhý nejlepší čas, který by nám zajistil třetí místo. To vše až do doby, než počal nástřik do terčů, který byl náhle přerušen prasknutím hadicového vedení. Následný gejzír vody přinesl přihlížejícím poutavou podívanou a nám vzal jakoukoli naději na dobré umístění a snahu při nacvičování přivedl v niveč.
Soutěžní družstvo (včetně neuvedených členů z druhé štafety - Richarda Schwarze a Pavla Poláka) se muselo spokojit s desátým místem, které bylo daleko za naším očekáváním.
Druhá soutěž, která nám měla spravit náladu, se konala na fotbalovém hřišti v Přišimasech v sobotu 9. června. Jednalo se o druhý ročník okrskové soutěže tentokrát pořádaný SDH Úvaly. Soutěž se nekonala v Úvalech, jelikož jediné vhodné místo ve městě - fotbalové hřiště - nám není dovoleno pro tyto příležitosti využívat. Do okrskové soutěže jsme nasadili celkem tři družstva - jedno pro kategorii mladších žen a dvě pro kategorii mladších mužů. Kategorie starších mužů se Úvaly nezúčastnily.
Po slavnostním nástupu se zanedlouho přikročilo k samotné soutěži. Konkurence nebyla příliš rozsáhlá. U mladších mužů se do konečného pořadí zapisovala pouze čtyři družstva včetně dvou úvalských. U žen nastoupila také čtyři družstva. Na start se připravili nejdříve muži. Soutěž probíhala za tropického počasí velice rychle a brzy byly známé výsledky obou kategorií mužů. Družstvo Úvaly "A" slavilo první místo následované Čelákovicemi, Úvaly "B" a poslední místo obsadily Jirny. Mimo pořadí se účastnily i Kbely, které nespadají do našeho okrsku. V mužích starších vyhrála Zlatá před Čelákovicemi. Následoval vrchol dne v podobě soutěžních pokusů žen. Ženy z Úval s nejrychlejším útokem soutěže bezpečně zvítězily a za sebou nechaly Čelákovice, Šestajovice a Zlatou.
Pořadatelský sbor tak obhájil v obou hlavních kategoriích vítězství z minulého ročníku a má právo bojovat v příštím roce na okresní úrovni.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 

Mladí hasiči útočili v Křížkovém Újezdci

Na návsi v Křížkovém Újezdci se po několikáté konala soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče zvaná Oujezdské útočení. Na dnešní poměry se 2. června dostavilo poměrně hodně sborů - v kategorii mladších 6 a starších 7. Úvalské děti byly po trénincích nabuzené a připravené zvítězit v obou kategoriích.
Nejdříve měly pro své představení prostor děti do 11 let, tedy mladší. Pokusy byly celkem vyrovnané, jen děti ze Staré Boleslavi svým prvním útokem vyčnívaly a po zásluze vyhrály. Do poslední chvíle jsme kontrolovali výsledky konkurentů a po odběhnutí posledního družstva mohli mladší z Úval slavit pěkné druhé místo s druhým nejlepším časem z obou dětských kategorií. V druhé kategorii vévodily Úvaly, když se podařilo zvítězit s odstupem necelých sedmi sekund od druhého družstva z Křížkového Újezdce.
Ve srovnání s minulým rokem si mladší žáci o jedno místo pohoršili a starší obhájili vítězství.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 
 

C Í R K E V

Křesťanský kroužek ukončil školní rok

V neděli 10. června ukončil školní rok kroužek Křesťanská výchova hrou při Husově kapli Církve československé husitské v Úvalech. Při této příležitosti v kapli vystoupily děti se svými ukázkami z výtvarné i dramatické činnosti. Společně s dospělými ochotníky předvedly biblickou scénku "Vzkříšení" a také zahrály několik skladeb na flétny. Po bohoslužbách tak přítomným věřícím i dalším hostům zpříjemnily nedělní dopoledne. Společně se již těšíme na nový školní rok.
Jménem celé náboženské obce CČSH v Úvalech všem účinkujícím dětem děkuji a přeji pěkné prázdniny.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

detail
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval