www.mestouvaly.cz/zivotuval 

8/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
C Í R K V E

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Úvaly mají navržen Strategický rozvojový plán města

Zpráva o tom, že Úvaly mají svůj nový strategický plán rozvoje, potěší hned třikrát. Zaprvé je to krok správným směrem. Za druhé volba autorského kolektivu byla dobrá, přiměřené je jeho složení a nesporné je i renomé jeho členů. A konečně je možné vítat plán jako příležitost ke společné práci politicky různě orientovaných partnerů, protože všichni, kteří se v obecních volbách ucházeli o hlasy voličů, měli úspěšný rozvoj Úval ve svých volebních programech.
Poděkování za zrod strategického plánu patří zastupitelům města i autorům návrhu. To ovšem neznamená, že by nemohly být, nebo neměly být snášeny další nápady, připomínky anebo výhrady, zvlášť budou-li opodstatněné. Mně například schází krátká úvodní rozvaha o odmítnutí alternativy, která byla v minulosti také zvažována, totiž připojení sídla k Praze. Zvlášť když některá uváděná fakta, například konstatování demografické stagnace, vysoké procento obyvatel dojíždějících za prací, zadlužení města a neuvěřitelně nízká daňová přiznání úvalských podnikatelů, by takové alternativě nahrávala.
Záměr plánu rozvoje Úval je velmi realistický. V první ze tří hlavních kapitol (část informativní, analytická a vizionářská) shrnuje dostatek informací. Především těch, které bylo snazší dosáhnout. V analytické části střízlivě posuzuje potenci místa i jeho obyvatel. To je sympatické, i když je možné, že část Úvaláků, která inklinuje ke kreativnímu myšlení, to bude považovat za málo inspirativní. Nový strategický plán nevnáší do úvah o dalším rozvoji města nic převratného, nic, co by už v minulosti nebylo zvažováno. Snad kromě vyššího důrazu na potřebný vznik nového městského centra, s čímž se ztotožňuji. Měly by však být důkladně zváženy nejen výhody, ale i některé závady doporučovaného místa. Také vymezení území pro golf, což chápu jako okamžitý nápad, který se dál nezabýval možností klientely a existencí hřišť v Mstěticích a možná i v Klánovicích, by se mělo podrobit zasvěcenější kritice. Myslím, že plán by měl být i v informativní i v analytické části doplněn o výčet a zhodnocení mimopracovních aktivit, pro Úvaly typických, které v minulosti přispívaly k identitě občanů s místem a k mimoregionálnímu ohlasu města.
Plán neuvádí náměty ke druhu, velikosti a umístění nových pracovních příležitostí, i když lze mezi řádky vyčíst podporu rozvoji služeb, případně i zrodu skladového areálu na východním okraji města. V minulých letech se také zvažovala účast nadregionálních institucí (vzdělávání), která ve strategickém plánu uvedena není. Je možné, že je to důsledek oprávněných pochyb vedení města i zpracovatelů plánu o reálnosti takových záměrů.
Autoři by měli blíže vysvětlit svůj názor na vymezení (hranice) nových rezidenčních čtvrtí, směr, kterým by se měla ubírat proměna transformačních ploch i navrhované rozmístění lokálních center a parkovišť. V plánu č. 8 "Schéma dopravní soustavy" postrádám atraktivní (a tradiční) pěší trasu Vinice - Holá Hostýn - Hodov. Ale to je drobnost, kterých se jistě najde víc.
Vize je obsažena ve sloganu ÚVALY - OBSLUŽNÉ SRDCE MIKROREGIONU. Zahrnuje směřování k regionálnímu významu města, k cílenému zvyšování počtu obyvatel, k rozvoji rezidenčních oblastí a souvisejících městotvorných funkcí, k rozšiřování pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit. Vyjadřuje přesvědčení, že nezávislost na Praze a svébytnost obce je možná. A vhodná. Rozsah definovaných cílů je uvážlivý, ale forma sloganu je málo přitažlivá. Není určena spíš obyvatelům mikroregionu než rezidentům Úval? Má-li být plán rozvoje naplňován, musí mít nejen lákavé cíle, ale i atraktivní definici, která se usadí v myslích. Jsou to stálí obyvatelé místa, důvěrně sžití s přednostmi a nedostatky prostředí, kteří mohou plán obohatit a vytříbit. Proto by měl být elaborát doplněn i o stručný a srozumitelný výtah hlavních cílů, se kterými by bylo snadné přistupovat k různým a různě naladěným skupinám spoluobčanů, nejen k těm, kteří se o problematiku města soustavně zajímají. Výčet priorit strategického plánu by se dal například omezit na: 1) zvýšení počtu obyvatel a podporu rozvoji nových rezidenčních čtvrtí, 2) zřizování nových pracovních příležitostí, 3) vznik nového městského centra, 4) využití přírodního rámce a 5) podporu vzdělanosti a mimopracovních aktivit. Takový jednoduchý scénář ovšem může koncipovat i zastupitelstvo.
Vracím se k názoru, který se objevuje s každou úvahou o možném rozvoji Úval: plán bez jistoty naplnění v dohledné době zplaní. Úskalím strategických plánů je jejich vzdálený časový horizont. Zastupitelstvo bude muset vytvořit takové podmínky pro realizaci hlavních cílů plánu, aby ho občané neodbyli mávnutím ruky a oblíbenou frází "toho my se už nedožijem".

Miroslav Masák

PŘÍLOHA: Veřejná diskuze a o strategii dalšího rozvoje Úval
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí

Kdy? - Název - Kde? - Začátek
4. 8. - Happening za Klánovický les - Smolík Klánovice - od 12 h
20. 8. - Veřejné projednání strategického rozvojového plánu - sál DPS - v 18 h příloha
22. 8. - Fotbal Norsko-Polsko - fotbal. hřiště - v 17 h
1. 9. - Závody horských kol - na Vinici - od 10 h
1. 9. - Otevření dětského hřiště - Pařezina - ve 13 h
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Záznam z červnové a červencové rady města

Rada města vyhlásila vítěze pro realizaci dešťové kanalizace v ulici Chorvatská. Výstavbu bude realizovat firma Pohl v průběhu letošního a příštího roku. Dále rada souhlasila s návrhem odboru investic a majetku města na rekonstrukci školní jídelny, která se bude realizovat v období letních prázdnin, a její cena by neměla přesáhnout částku 3,5 mil. Kč. Dále se rada zabývala změnou projektu pro rozšíření splaškové kanalizace o ulice přilehlé k ulici Nerudova. Projekt bude podkladem pro stavební povolení. Výstavba by byla připravena k realizaci nejdříve v období konce roku 2008 až 2009. Rada odsouhlasila opravu ulice Alešova firmou Toman. Po příchodu radního Stemberga se rada zabývala problematikou výstavby v oblasti Výpustek. Odsouhlasila zastavovací studii navrženou firmou GIP zhruba na polovinu území s výhradami a také s požadavkem na investiční příspěvek investora do infrastruktury. Radním byl představen Strategický rozvojový plán města, který má vytvořit první podkladový materiál.
Rada se zabývala problematikou bytového fondu, řešením problému v DPS a technickou závadou zatékání do bytu.
Rada se seznámila s vyhodnocením pečovatelské služby v Úvalech a dalším vývojem této služby, která je zaregistrována pod městským úřadem.
Rada města odsouhlasila obnovení závodů "Velká cena Úval" s termínem 1. 9. s podmínkami pro prezentaci a spolupráci města při organizaci úklidu.
V červenci se konala mimořádná rada města, která se zabývala hlavně problematikou výstavby logistického centra p. Krutského, které odsouhlasila s podmínkami. Dále rada přijala usnesení na uzavření smlouvy pro kompletní informatizaci agend úřadu. Posledním bodem bylo prodloužení termínu pro poptávkové řízení na hlavního architekta města do konce září.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo 21. 6. 2007

Usnesení č. Z - 063/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I . b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů rady města a vedení města k 21. 6. 2007 (příloha č. 1).
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 064/07
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje starostu města zajištěním souboru opatření k řešení kritické situace s odvozem splaškových vod, zejména:
I. v termínu od 1. 7. 2007
a) zavést kupónový (poukázkový) způsob odvozu odpadních vod tak, aby byly do ČOV Úvaly přednostně vyváženy odpadní vody z jímek občanů, kteří nemají možnost připojení na kanalizační systém a mají trvalé bydliště v Úvalech, a pověřuje starostu zabezpečit tento systém takovým způsobem, aby nemohlo docházet k jeho zneužívání,
b) zajistit svoz odpadních vod i ve dnech pracovního klidu a volna, aby došlo k optimálnímu využívání kapacity ČOV,
c) informovat občany o všech opatřeních, která budou aplikována, a o postupech, které je potřeba dodržovat například při zavedení systému poukázek,
d) projednat s VaK Mladá Boleslav, a. s., možnost navýšení denního limitu příjmu splaškových vod z jímek,
II. v případě, že bod I. b) tohoto usnesení nebude možno splnit prostřednictvím techniky současných svozců, popřípadě dojde-li k dalšímu prohlubování krize prokazatelně vinou svozců, zajistit organizaci svozu odpadních vod vlastními (nebo pronajatými) technickými prostředky města za podmínek daných právními normami,
III. v rámci platných právních norem a po dohodě s vlastníky zemědělské půdy zajistit možnost svozu odpadních vod na zemědělskou půdu,
IV. zajistit projektovou dokumentaci na rozšiřování dalších úseků splaškové kanalizace,
V. zajistit projektovou dokumentaci pro spuštění další linky ČOV, popřípadě pro úpravy současného procesu čištění tak, aby se navýšila možnost příjmu splaškových vod od dovozců,
VI. urychlit plnění úkolů zastupitelstva, které se týkají napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci tam, kde je toto napojení možné.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 065/07
Zastupitelstvo města Úvaly b e r e n a v ě d o m í informaci o jednání s organizací Ropid ve věci změn jízdních řádů autobusových linek PID od 1. 9. 2007.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 066/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e navrženou změnu jízdního řádu s dopadem na rozpočet:
autobusová linka č. 304 - prodloužení trasy jednoho spoje ze zastávky Nové Jirny II (současný odjezd v 6:28 h) do zastávky Úvaly, žel. st. (s odjezdem v 6:20 h) s dopadem na rozpočet 2 200,- Kč/měsíc.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 067/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e navrženou změnu jízdního řádu s dopadem na rozpočet:
autobusová linka č. 503 - prodloužení trasy jednoho nočního spoje ze zastávky Sídliště Rohožník do zastávky Úvaly, žel. st., tj. spoje s odjezdem ze zastávky Lehovec v 2:23 h, s dopadem na rozpočet 6 900,- Kč/měsíc.
Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 068/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e navrženou změnu jízdního řádu s dopadem na rozpočet:
autobusová linka č. 423 - vložení spoje s odjezdem ze zastávky Úvaly, žel.st. v 18:47 h, s dopadem na rozpočet 4 800,- Kč/měsíc.
Pro: 0 Proti: 2 Zdržel se: 9

Usnesení č. Z - 069/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e navrženou změnu jízdního řádu:
autobusová linka č. 330 - zrušení linky.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 070/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e
převedení platby ve výši 6 000,- Kč/měs. za zrušenou linku č. 330 na linku č. 391.
Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 6

Usnesení č. Z - 071/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e
zřízení autobusové zastávky pro linku č. 391 na silnici I/12.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 072/07
Zastupitelstvo města Úvaly u k l á d á místostarostce projednat s dotčenými obcemi příspěvky na prokazatelné ztráty autobusových linek.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 073/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (příloha č. 2),
II. u k l á d á vedoucí správního odboru zajistit její vyhlášení.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 074/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místních poplatcích (příloha č. 3),
II. u k l á d á vedoucí správního odboru zajistit její vyhlášení.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 075/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě (příloha č. 4),
II. u k l á d á vedoucí správního odboru zajistit její vyhlášení.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 076/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 2910/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2 a části pozemku, která bude geometricky oddělena z pozemku KN p. č. 2915/3, zahrada, oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy,
II. pověřuje starostu zajištěním zveřejnění tohoto záměru.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 077/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni přístupu a příjezdu po pozemku KN p.č. 186 ve vlastnictví města ve prospěch nemovitosti KN p.č. 185,
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 0 Proti: 11 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 078/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vodovodního potrubí a potrubí pro ČOV na pozemku p.č. 3955/7 a 3956 v k.ú. Úvaly mezi firmou Krutský, spol. s r.o., a městem Úvaly,
II. p o v ě ř u j e starostu podpisem smlouvy.
Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 079/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í s přijetím peněžního daru od společnosti Úvaly Development ve výši 2,5 mil. Kč za podmínky, že tato smlouva nepřinese městu jakékoli závazky vůči dárci,
II. u k l á d á starostovi zpracovat a pode-
psat darovací smlouvu (příloha č. 5).
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 080/07
Zastupitelstvo města Úvaly b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Václava Setničky na členství v kontrolním výboru.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 081/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly v o l í p. Josefa Poláka členem kontrolního výboru.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 082/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í zprávu KV-7/07 (příloha č. 6),
II. u k l á d á starostovi v rámci vnitřních předpisů vypracovat vnitřní normu k předávání agend a funkcí při odchodu ze zaměstnaneckého poměru,
III. u k l á d á starostovi projednat možnost rozšíření smlouvy s auditorem o kontrolu projektů s dotačním titulem.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 083/07
Zastupitelstvo města Úvaly k o n s t a t u j e, že kontrola podle usnesení č. Z - 022a/06
(kontrola formálních postupů při vytváření smluvních vztahů při prodeji pozemků města na Slovanech) byla provedena, usnesení je splněno.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 084/07
Zastupitelstvo města Úvaly u k l á d á starostovi města, aby požádal Ministerstvo vnitra ČR, civilně správní úsek, o právní výklad ve věci zveřejňování zápisů z rady na webových stránkách města.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 085/07
Zastupitelstvo města Úvaly
I. s c h v a l u j e účast města na dražbě majetku pana Libora Řezníčka, konkrétně budovy čp. 65 a dále pozemku KN p.č. 195 a 196/2,
II. p o v ě ř u j e starostu zajištěním finančních prostředků,
III. p o v ě ř u j e místostarostu zastupováním města na dražbě.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 086/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e obnovu retardérů v ul. Pražská u ul. V. Špály,
II. s c h v a l u j e posunutí prvního retardéru při vjezdu do Úval v ul. Pražská o cca 5m směrem k ul. V. Špály.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 087/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly u k l á d á Finančnímu výboru doplnit a dopracovat svou kontrolní zprávu, týkající se smluvních vztahů při prodeji pozemků Chorvatská.
Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 5

Usnesení č. Z - 088/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í se stažením zprávy Finančního výboru z dnešního jednání zastupitelstva,
II. u k l á d á Finančnímu výboru dopracovat tuto zprávu ve spolupráci se členy bývalé rady a zastupitelstva města v termínu do příštího jednání zastupitelstva.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 089/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006, a to bez výhrad.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 090/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e rozpočtové změny číslo 2 pro rok 2007 uvedené v příloze č. 7:
celkové příjmy po úpravě rozpočtu činí 82 229 381,- Kč,
celkové výdaje po úpravě rozpočtu činí 82 229 381,- Kč,
II. p o v ě ř u j e starostu realizací jednotlivých rozpočtových úprav.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 091/07
Zastupitelstvo města Úvaly s o u h l a s í s čerpáním finančních prostředků ve výši 71 000,- Kč z rezervního fondu. Prostředky budou použity na mzdové náklady z důvodu bezpečnosti dětí a zajištění řádného provozu mateřské školy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 092/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e rozdělení výsledků hospodaření za rok 2006 podle předložených návrhů, a to:
1. základní škola - zisk 78 144,32 Kč, převod do rezervního fondu,
2. MDDM - zisk 493 620,- Kč, převod 200 000,- Kč do rezervního fondu a převod 193 620,- Kč do fondu odměn,
3. Mateřská škola Kollárova - ztráta 23 145,- Kč, úhrada z rezervního fondu,
4. Mateřská škola Pražská - ztráta 64 574,99 Kč, úhrada z rezervního fondu.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 093/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e návrh smlouvy o investičním příspěvku investora (Ing. Peter Ondrčko, Marian Ješko a Václav Paparego), příloha č. 8,
II. současně pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 094/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje prodej pozemku KN p.č. 3841/41, orná půda, o výměře 56 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy Ing. Peterovi Ondrčkovi, Marianu Ješkovi a Václavu Paparegovi a
II. současně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 095/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
1. bere na vědomí skutečnost, že část území katastru města se nachází v oblasti vhodné pro využití geotermální energie (tzv. HDR oblasti),
2. souhlasí ve smyslu ust. § 84 odstavce 2, písm. f) zákona o obcích s tím, aby město bylo spoluzřizovatelem veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., zřizované podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
3. schvaluje zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., ve znění uvedeném v příloze č. 1,
4. souhlasí ve smyslu ust. § 85, písm. e) zákona o obcích s majetkovou účastí města ve veřejné výzkumné instituci Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., a s tím souvisejícím peněžitým vkladem města ve výši 150 000,- Kč do této instituce,
5. pověřuje starostu města, aby podepsal zřizovací listinu specifikovanou v bodě 2 tohoto usnesení a plnou moc ve prospěch Ing. Martina Kloze, CSc. k zastupování města (spoluzřizovatele) s pověřením ve smyslu ustanovení § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
a) aby jednal jménem veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., v době od jejího zřízení do jejího vzniku a
b) aby jednal a řídil veřejnou výzkumnou instituci Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., v době od jejího vzniku do doby jmenování ředitele této instituce,
6. pověřuje radu města, aby po vzniku veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., s ní jménem města uzavřela nájemní smlouvu ke vhodnému pozemku ve vlastnictví města za účelem a na dobu provedení geologického průzkumu za účelem využití jeho výsledku ke zhodnocení vhodnosti komerční investice do výstavby geotermální elektrárny s kogenerací tepla, na které se případně bude podílet město,
7. souhlasí s prováděním geologických prací, zřizováním pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i prováděním nezbytných úprav půdy a odstraňováním porostů, popřípadě zřizováním staveb na pronajatém pozemku a za účelem podle bodu 7 tohoto usnesení. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 096/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e způsob majetkoprávního narovnání spočívající v uzavření "souhlasného prohlášení", že pozemek KN p.č. 367/2 v k.ú. Úvaly u Prahy nepřešel podle zákona č. 172/1991 Sb. z vlastnictví státu do vlastnictví obce, ale zůstal ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření ŘSD ČR,
II. současně p o v ě ř u j e starostu k podpisu tohoto souhlasného prohlášení. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 097/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e přijetí daru, kterým jsou pozemky KN p.č. 1059/27, ostatní plocha - zeleň, o výměře 147 m2 a KN p.č. 4032, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 35 m2, oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,
II. s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na pozemky KN p.č. 1059/27, ostatní plocha - zeleň, o výměře 147 m2 a KN p.č. 4032, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 35 m2, oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy a
III. p o v ě ř u j e starostu podpisem darovací smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 098/07
Zastupitelstvo města Úvaly s c h v a l u j e příspěvek TJ Sokol Úvaly ve výši 181 125,- Kč+DPH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na víceúčelovou halu na pozemku TJ Sokol.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 099/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e záměr rekultivace lomu coby plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,
II. u k l á d á starostovi zpracovat harmonogram postupu možné realizace projektu do 30. 9. 2007.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení č. Z - 100/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í s přijetím bezúplatně převáděného pozemku KN p.č. 3292/6, vodní plocha, o výměře 70 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
II. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku KN p.č. 3292/6, vodní plocha, o výměře 70 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a
III. p o v ě ř u j e starostu podpisem smlouvy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 101/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e uzavření směnné smlouvy mezi městem Úvaly a Ing. Josefem Krutským, Úvaly. Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví Ing. Josefa Krutského KN p.č. 3234/2 o výměře 132 m2, pozemku KN p.č. 3234/3 o výměře 27 m2 a pozemku KN p.č. 3999/10 o výměře 1 468 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3999/9, všechny v k.ú. Úvaly u Prahy za pozemky ve vlastnictví města KN p.č. 335/14 o výměře 163 m2 a pozemku KN p.č. 3999/11 o výměře 1 468 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3999/4, oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy,
II. současně p o v ě ř u j e starostu podpisem směnné smlouvy.
Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 4

Usnesení č. Z - 102 /07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I . s c h v a l u j e smlouvu na zřízení věcného břemene mezi STP Net, s.r.o., Praha 4, Immorent Financeprojekt, s.r.o., Praha 1 a městem Úvaly na zřízení, provozování a údržbu plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 307/5 a 361 v k.ú. Úvaly (příloha č. 10),
II. p o v ě ř u j e starostu podpisem smlouvy.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

MUDr. Jan Šťastný, starosta
Ing. Helena Váňová, místostarostka

 

INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Změna rozsahu a způsobu vyšetřování na aviární influenzu - AI (ptačí chřipka) u uhynulých volně žijících ptáků ve Středočeském kraji od 1. 7. 2007 (mimo ochranná pásma a pásma dozoru)
Na základě výsledků současného rozsahu vyšetřování a na základě stanoviska SVS ČR stanovuje Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (dále jen KVSS) následující pravidla pro sběr a vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků na území Středočeského kraje.
S platností od 1. 7. 2007 budou prováděny odběry vzorků uhynulých volně žijících ptáků za účelem jejich dalšího vyšetření v SVÚ Praha pouze v těchto indikovaných případech:
1) Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků, nalezených v areálu větších hospodářství s chovem drůbeže nebo v jejich bezprostřední blízkosti. U ostatních chovatelů, kteří chovají drůbež podnikatelským způsobem, se postupuje obdobně.
2) Stejná kritéria se uplatňují na obdobné nálezy uhynulých volně žijících ptáků (viz bod 1) v blízkosti zoologických zahrad nebo geneticky cenných chovů drůbeže uznaných státem.
3) Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků v případě podezření, že došlo k přímému kontaktu mezi těmito uhynulými ptáky a ptáky (drůbeží) v drobných chovech.
4) Ve sporných případech rozhodne o odběru vzorků k vyšetření, příp. o dalším osudu kadáverů příslušný inspektor KVSS.
Ve všech ostatních případech, v souladu s ustanovením §40 odst. 3 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje sběr a neškodné odstranění nalezených uhynulých volně žijících ptáků příslušná obec, do jejíž územní působnosti nález spadá.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
MVDr. Zdeněk Císař, ředitel krajské veterinární správy

 

Změny na městském úřadě

S časem dovolených a prázdnin začalyv budově městského úřadu práce spojené s přípravou prostor pro podatelnu v přízemí úřadu a zavedení informačních systémů jako základ pro nový a lepší úřad.
Současná podatelna v poschodí úřadu nevyhovuje požadavkům obecné dostupnosti obyvatel. Přízemí úřadu je dostupné přímo z ulice Pražská a bude mít bezbariérový přístup. Podatelna bude také plnit funkci informačního centra, ve kterém bude možné získat informace o městě a odborech městského úřadu. V podatelně budou k dispozici také všechny formuláře potřebné pro obyvatele k vyřízení požadavků.
V průběhu stěhování na úřadě bylo v prostorách půdy objeveno množství historicky cenných materiálů, jako je např. Pozemková kniha z roku 1887. Historické materiály ve vlastnictví města s tak velkou historickou hodnotou město předá institucím, které je uchovají pro naše další generace.
 


Dražba objektu Riegerova č. 65

Ve čtvrtek 28. 6. 2007 v 10:00 se konala v Praze dražba objektu Riegerova č.65. Jedná se objekt nacházející se těsně vedle MULTITECU, který sloužil jako obytný dům a byl v minulosti městem prodán p. Řezníčkovi (cena prodeje cca 300 tisíc Kč v roce 1998). Pozemky a objekt umožňují městu rozšířit mostek přes Výmolu, upravit vjezd k Multitecu a dnešní stanici policie.
Samotná dražba měla mírně dramatický průběh. Dražby se účastnilo Město Úvaly a zahraniční zájemce, který pravidelně zvyšoval cenu až k výši 2,7 mil Kč. Na této částce byla nemovitost přiklepnuta ve prospěch Města Úvaly.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Investice k zajištění školní jídelny a úpravy školního areálu

Školní rok ukončila naše základní škola s přípravou na vnitřní dokončení rekonstrukce hygienických zařízení a dalšími úpravami, které byly zahájeny v loňském roce.
Poslední školní týden byla započata příprava na úpravu školní budovy, zajištění odvádění dešťových vod z objektu a rekonstrukci elektrorozvodů. Na tyto činnosti byla za pomoci poslanců ODS získána finanční podpora ve výši 4,5 mil. Kč.
Celková část investic investovaných do ZŠ činí více než 8,5 mil Kč.
Poslední akce, kterou město realizuje ve školním areálu, je oprava technologie školní jídelny. Na základě kontroly hygienické stanice byl stanoven termín do 31. 12. 2007, dokdy byla udělena výjimka pro nutnou rekonstrukci technologického zázemí jídelny. Z tohoto důvodu město vypsalo poptávkové řízení na tuto akci. Celkové náklady na danou akci jsou plánované na 3,4 mil. Kč a plus 180 000,- Kč vynaložených na projektovou dokumentaci.
Celková plánovaná částka vložená do rekonstrukce školy a přilehlých zařízení mírně překročí částku 12 mil. Kč.
Všechny akce budou ukončené před začátkem školního roku.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města

Červnové veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 21. 6., tedy po uzávěrce červencového vydání Života Úval. Proto se k jeho průběhu vracíme až nyní. Zastupitelé museli řešit velké množství záležitostí týkajících se současnosti a budoucnosti města, o čemž svědčí dvacetistránkový zápis a další přílohy. V tomto příspěvku jsou uvedena jen některá vybraná témata.

Jízdní řády autobusů
Město Úvaly bylo vyzváno dopisem organizace Ropid k zaslání požadavků města na změny jízdních řádů autobusových linek PID. Na základě místního dopravního průzkumu, který provedli členové komise pro dopravní obslužnost, a námětů občanů sestavila komise připomínky a požadavky na úpravu jízdních řádů. Tyto připomínky byly zaslány organizaci Ropid dne 16. 4. 2007.
Dne 30. 5. 2007 proběhlo s pracovníky Ropidu jednání k jednotlivým požadavkům a návrhům města.
Změny se týkaly autobusových linek č. 304, 503, 423, 330, 391. Zastupitelstvo nesouhlasilo s některými úpravami navrženými firmou Ropid z důvodu finanční nevýhodnosti pro Úvaly a také z důvodu minimálního využití některých linek úvalskými občany.

Přijetí finančního daru
Majitel pozemků v Hostíně (firma Úvaly-Development, dříve Pragimex) již při prosincovém jednání zastupitelstva deklaroval úmysl poskytnout městu finanční dar. Zastupitelstvu byl předložen návrh na schválení daru 1,5 mil. Kč na rozvoj kultury a sportu a 1 mil. Kč na prevenci kriminality.
Nabídka finančních prostředků nenahrazuje spoluúčast budoucího investora výstavby na Hostíně spolupodílet se na budování infrastruktury města. Předložený návrh za podmínky, že smlouva o přijetí daru nepřinese městu jakékoli závazky vůči dárci, zastupitelstvo schválilo a vlastní rozdělení finančních prostředků bude předmětem jednání příslušných komisí.

Zpráva Kontrolního výboru
Ing. Breda seznámil přítomné se zprávou KV-7/07 o provedení kontroly - vypracování rozboru týkajícího se osobních zodpovědností v případu vrácení státní účelové dotace - DPS Úvaly dle usnesení č: Z 22a)/06 bod b). Na základě této zprávy navrhl Kontrolní výbor schválit dodržování níže uvedených opatření:
1. Protokolární předávání agend při ukončení pracovního poměru.
2. Protokolární předávání agend vedoucích odborů při změně vedení odboru.
3. Adresné delegování úkolů.
4. Podrobné náplně práce zaměstnanců.
5. Rozšířit smlouvu s auditorem - prvořadá kontrola dotací.
Zastupitelstvo vzalo zprávu KV-7/07 na vědomí a uložilo starostovi vypracovat vnitřní normu k předávání agend a funkcí při odchodu ze zaměstnaneckého poměru a auditorem zajistit kontrolu dotovaných projektů.
Kontrolní výbor také konstatoval, že není plněno usnesení zastupitelstva č. Z - 061a/06 (pravidelné zveřejňování zápisů z jednání rady na webových stránkách města). Kontrolní výbor navrhl zastupitelstvu uložit starostovi města, aby v této věci požádal o právní výklad Ministerstvo vnitra ČR, civilně správní úsek.

Zpráva Finančního výboru
Zpráva se týká kontroly smluvních vztahů prodeje pozemků na Slovanech. Ing. Černý v diskusi připomněl, že tato zpráva se zpracovávala 5 měsíců a na vyjádření k ní měl spolu s pí Ing. Horovou a p. Kroutilem 5 dní, nebyl čas vyhledat materiály v archivu. Uvedl, že ho uráží, jakým stylem je zpráva psána, není psána stroze a fakticky a vyslovil svůj nesouhlas s touto zprávou, protože neobsahuje vyjádření všech účastníků smluvních vztahů.
Ing. Horová konstatovala, že opakovaně došlo k úniku informací z Finančního výboru ještě před předložením zprávy zastupitelům. Mgr. Borecký (Otevřené Úvaly) o závěrech kontrolní zprávy informoval Policii ČR, aniž by ho k tomu kdokoliv pověřil. Celý proces byl v pořádku, což zkonstatovala též Policie ČR, jediným problémem je dohledat, že byl záměr prodeje pozemků zveřejněn.
Do diskuse se zapojili p. Kroutil, pí Novosádová, Ing. Breda. Ing. Morávek navrhl usnesení, které bylo přijato. V usnesení je uvedeno, že zastupitelé souhlasí se stažením zprávy Kontrolního výboru z programu jednání a ukládají Finančnímu výboru její přepracování ve spolupráci se členy bývalé rady a zastupitelstva města v termínu do příštího jednání zastupitelstva.

Závěrečný účet města za rok 2006
Pí Hájková seznámila přítomné s tím, že celkový objem příjmů města za rok 2006 činil po provedené konsolidaci 71 145 tis. Kč. Objem schválených příjmů rozpočtu po změnách provedenými rozpočtovými opatřeními činil 68 891 tis. Kč. Došlo ke zvýšení oproti naplánovaným příjmům o 2 254 tis. Kč.
Celkový objem výdajů pro rok 2006 po konsolidaci činil 84 236 tis. Kč, objem schválených výdajů pro rok 2006 po provedených rozpočtových úpravách byl 85 564 tis. Kč, tzn. uspořené výdaje jsou ve výši 1 328 tis. Kč oproti původně naplánovaným výdajům.

Projekt víceúčelové haly
Ing. Breda seznámil přítomné se záměrem TJ Sokol Úvaly oživit projekt mutlifunkční sportovní haly v Úvalech jako místa pro pořádání sportovních akcí i pravidelných mistrovských soutěží v našem městě. Umístění haly je navrženo na pozemcích TJ Sokol za stávajícím házenkářským hřištěm. Pro prvotní studii byl na základě doporučení pana architekta Masáka vybrán ateliér Franek Architects.
Hala je navržena jako víceúčelová s rozměry, které jsou vyhovující pro mistrovské soutěže v basketbalu, florbalu, házené a volejbalu. Ve vstupním prostoru se nachází malé občerstvení a sociální zařízení pro veřejnost. Po jedné straně hřiště je navrženo hlediště s kapacitou asi 250 diváků k sezení. Dále je uvažováno s tribunou k sezení nad zázemím pro sportovce ve výši prvního patra a malým hledištěm pro stání na protější straně. Tyto divácké prostory využívají volné části haly.
V části pro sportovce jsou průchozí šatny se sprchami a dalším nezbytným zázemím. Tím dochází k oddělení cvičebních prostor "čistých" od prostorů přístupných divákům. Úložné prostory pro cvičební náčiní se nachází na vzdálené straně haly pod tribunou k stání. Zároveň je kladen důraz na maximální snížení energetické náročnosti provozu zařízení, a proto se uvažuje s využitím alternativních zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody.
Venkovní tvar budovy by neměl být pouze v obvyklém tvaru kvádru továrních objektů, ale respektuje okolní prostor a křivky údolí Výmoly. Tato hala je zvláštní též z důvodu jejího umístění v údolí, kdy nejčastější pohled na ni bude shora, a proto bylo nutné tento fakt zohlednit při jejím návrhu.
TJ Sokol nyní investoval do přípravy studie a vizualizace projektu částku ve výši 169 050,- Kč bez DPH. Dalším nutným krokem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, jejíž náklady podle nabídky Franek Architects činí 181 125,- Kč bez DPH. Schválený projekt z hlediska územního řízení je nutný pro předložení žádosti o dotaci na financování celého projektu ať již od krajského úřadu, státu či EU.
Předpokládané náklady na výstavbu haly činí 33 mil. Kč (bez DPH). V této částce je uvažovaná samotná výstavba, přivedení inženýrských sítí, kompletní sociální vybavení jak šaten, tak i pro veřejnost a základní sportovní vybavení. Vlastníkem a provozovatelem haly by měla být společná organizace města Úvaly a TJ Sokol, nicméně podrobnosti tohoto schématu musí být po vzájemné dohodě dále rozpracovány. Vzniklo by důstojné sportoviště s parametry na všechny sálové sporty, což by pomohlo k širšímu zapojení dětí a mládeže do sportovní činnosti a zároveň tak působilo jako nepřímá prevence proti šíření kriminality mládeže.
Zastupitelstvo města Úvaly tento záměr podpořilo a odsouhlasilo příspěvek na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na víceúčelovou halu na pozemku TJ Sokol.

Areál lomu - plocha pro volný čas dětí a mládeže
Ing. Breda seznámil přítomné s návrhem sdružení Otevřené Úvaly na rekultivaci bývalého lomu jako plochy pro zónu odpočinku a pro aktivity dětí a mládeže. Pozemek lomu je totiž poměrně velký. Ačkoli se to nezdá vzhledem k jeho zanedbanosti a zaplnění různým odpadem, materiálem a náletové zeleně, jeho rozloha by dostačovala na široké sportovní a kulturní využití.
Členové sdružení jsou ochotni se ujmout organizace a řízení tohoto projektu, nicméně je potřebná spoluúčast města jakožto majitele tohoto pozemku. V prvé řadě půjde o vyklizení lomu od odpadu a přemístění ostatního materiálu, o což by se měla postarat VPS.
Samostatnou kapitolou je financování celé akce. Maximum finančních prostředků (z odhadované celkové částky cca 1,5 mil. Kč) by se mělo podařit zajistit z dotací a sponzorských příspěvků. Na městě bude ležet potřeba financovat především vyklizení a přemístění materiálu.
Co by mohl bývalý lom v budoucnu obsahovat?
V prvním návrhu, zpracovaném zdarma firmou Inženýrské Projekty Praha, je lokalita rozdělena na několik funkčních ploch oddělených dlážděnými cestami, které se sbíhají k oddychovému altánku v centru. V jednotlivých částech se nachází dětské hřiště, hřiště na streetball a fotbálek, skatepark, odpočinkové plochy. S ocelovým přístřeškem, který v současnosti kryje posypový materiál, se počítá jako s krytým jevištěm a hledištěm. Okolo celého areálu probíhá dráha pro in-line brusle. Odstraněním plechového oplocení a vykácením náletové zeleně se přes strouhu a Výmolu otevře pohled na háj a školu. Lezení na skály bude zabráněno navrhovanou ocelovou horizontální zábranou.
Statut celého nového areálu bude obdobný jako u veřejných dětských hřišť. Město by pouze pečovalo o zeleň a běžný pořádek, udržovalo herní prvky a ostatní mobiliář. Bezpečnost při vlastním pohybu a hře bude věcí každého návštěvníka. Město vydáním provozního řádu a vyvěšením tabulí pouze omezí nebo zakáže nepřípustné aktivity v tomto parku (pobíhání psů, jízda na kolech, lezení po skalách, hluk atd.). Ing. Breda nabídl, že se tohoto projektu ujme a pomůže při přípravě a realizaci, která se předpokládá v roce 2008.
Zastupitelstvo těsnou většinou 8 hlasů schválilo záměr rekultivovat bývalý lom a využít jej pro aktivity dětí a mládeže.

Připomínky a náměty občanů
P. Aulický se dotázal, v jakém stadiu je vyřízení jeho žádosti o vyhlášení památného stromu - jasanu ztepilého. P. Prokůpek sdělil, že bude projednáno s vlastníky pozemků, kteří musejí souhlasit. V tomto případě je vlastníkem pozemků Pozemkový fond ČR, který nesmí zatěžovat pozemky žádnými břemeny.
Občané se dotazovali na navážku u silnice na Jirny (pozemek PT SERVIS). MUDr. Šťastný konstatoval, že opakované šetření potvrdilo, že povolení navážky a terénních úprav bylo po právní stránce v pořádku. P. Morávek doplnil, že tato problematika byla též předmětem kontroly provedené Kontrolním výborem.
P. Kuchař se zeptal, proč již nelze projít po cestě u Hodova. P. Prokůpek odpověděl, že cesta se nachází na soukromém pozemku.
Ing. Morávek informoval o tom, že se na něj obrátil p. Krulich s problematikou kontejnerů na tříděný odpad umístěných na konci Dobrovského ulice. Občané jsou rušeni hlukem a navrhují přemístit kontejnery jinam, například před Hasičský dům. P. Prokůpek namítl, že to je nevhodné místo z důvodů vyjíždění hasičských aut. Umístění u trafostanice na rohu ulic Grégrova a Dobrovského je strategickým místem v této lokalitě a naopak bude v oblasti Pařeziny zřízeno další stanoviště sběrných nádob.
Ing. Černý upozornil, že v parku J. Nachlingera chybějí lavičky a odpadkové koše, a požádal o nápravu.
K některým dalším tématům z jednání zastupitelstva se vrátíme v příštím čísle Života Úval.

Podle oficiálního zápisu z jednání zpracoval Ing. Vladislav Procházka

 

Sen se stal skutečností
a podařilo se zrekonstruovat dětské hřiště v Rašínově ulici

Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli finančně nebo i vlastní prací! Vybralo se neuvěřitelných 454 tisíc Kč a dalších 50 tis. Kč (a technické zabezpečení akce) poskytlo město Úvaly.
Seznam sponzorů uveřejníme v příštím čísle Života Úval a bude umístěn také na tabuli při vchodu do hřiště.
Hřiště bude otevřeno již od srpna!
Na oficiální zahájení jeho provozu, včetně malé dětské veselice s pohoštěním a muzikou zveme maminky, tatínky a děti v sobotu dne 1. září 2007 ve 13.00 hodin!

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Komise pro strategický rozvoj města se konečně sešla

Ano, je to tak - komise pro strategický rozvoj města se sešla společně s komisí pro dotace a s poradním sborem. Byla svolána za účelem setkání se zpracovatelem strategického rozvojového plánu města (dále jen "SRP"). Podle dohody hodnotitelské komise, která vybírala zpracovatele SRP, tato schůzka měla sloužit k tomu, aby byl dohodnut obsah SRPu, a poté bude nebo nebude uzavřena smlouva o dílo na jeho zpracování na základě doporučení komise pro strategický rozvoj města.
Brzy jsme ovšem zjistili, že smlouvu o dílo již rada města schválila a smlouva byla podepsána. Zároveň jsme měli k dispozici i nabídku zpracovatele SRPu Ing. arch. Ivana Vavříka, kde konečný termín odevzdání práce je stanoven na 15. červen 2007. Ale komise, o které píši, se konala dne 31. května 2007!!!
Nyní něco o průběhu komise: pokud je mi známo, tak SRP vždy vychází ze schváleného územního plánu - v případě, že město nebo jiný subjekt má v plánu do budoucnosti záměr, který je v rozporu s platným územním plánem, tak může být navržena změna části tohoto územního plánu. Ale to je samostatný proces a SRP v žádném případě nemůže toto suplovat. Pan architekt toto ovšem nebral v úvahu a jak sám řekl - on a jeho kolegové jsou převážně urbanisti - a stále poukazoval na potřebu nových rozvojových ploch, na posílení zeleného pásu, na nefunkční centrum města. Nové centrum by podle něj mělo zahrnovat nejen stávající náměstí, ale mělo by být rozšířeno v podstatě od železničního přejezdu až k tzv. "devíti kanálům". Ano. Asi každý z nás vidí, že náměstí není tím správným náměstím, ale ….. Jak by dopadly stávající objekty? Kdo by vše uhradil? A hlavně, kdy by tato vize byla uskutečněna? To byl zhruba projev jednoho ze zástupců zpracovatele.
Dále se ujala slova Dr. Součková, která se zabývá demografií a rovněž propagovala nutnost nové výstavby. Samozřejmě, že chceme, aby do Úval přišli další, hlavně mladí lidé, ale vše musí být zabezpečeno i z hlediska stávajících obyvatel vybavenosti města. A její názor na skutečnost, aby se Úvaly staly obcí s rozšířenou působností? Znamenalo by to především nárůst počtu obyvatel na cca 10 000. Tuto funkci pro nás zajišťuje Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ale je pro nás špatně dostupný. Ano, v tom má pravdu, ale připomeňme si, že veškerá agenda je vyřizována na pracovištích v Praze. Výjimku tvoří pouze oddělení dopravně správních agend - řidičské průkazy, převody aut apod.
Dále proběhlo seznámení s dopravní problematikou - Ing. Žižkovský, infrastrukturou - Ing. Knotek a problematikou životního prostředí (biokoridor procházející centrem města, který je ve střetu s navrhovaným velkorysým centrem) - zpracovatelem je Ing. Dejmal, jehož práci tlumočil Ing. arch. Vavřík.
Pro shrnutí nám byly zopakovány vize, které zpracovatel preferuje a které Vám dávám ke zvážení:
1. Úvaly - domov pro všechny skupiny obyvatel
2. Úvaly - obslužné srdce mikroregionu (neboli "přístav Prahy")
3. Úvaly - dobrý hospodář, který je zodpovědný ke svým občanům (nové plochy pro další služby)
Po tomto shrnutí byla otevřena diskuze. Nebudu se zmiňovat o všech diskutujících, ale vyzdvihnu zde pouze některé názory, dotazy a připomínky.
Na náš dotaz, na jaké období bude SRP zpracován, nám odpověděli, že se jedná přece o plán, který není možné časově vymezit. S tím se dá souhlasit pouze částečně. Existují "vize", které jsou skutečně do daleké budoucnosti, ale o tom přece nemá SRP být. Ten má pomoci nejen stávajícímu vedení města, ale i následujícímu. Jak jsem již psala v našem časopisu, plán vždy vychází z plánovaných projektů pro města, ale je v něm navrženo i financování a harmonogram realizace jednotlivých akcí. Takže tento plán, pokud bude takto zpracován, nebude mít vazbu ani na čas, ani na finanční možnosti města. A co se týká dotační politiky? To zde má být uvedeno pouze orientačně. Ale vždyť víme, že SRP má velkou návaznost na dotační možnosti EU a další z potřeb, pro kterou má být zpracován, je i možnost získání těchto dotací. Nyní je v běhu dotační politika EU na období 2007 - 2013 a na toto období by měl být tzv. "krátkodobý" SPR zpracován.
Po několika podobných otázkách a odpovědích vznesl dotaz Ing. Černý: "Můžete nám tedy říci, co vlastně bude výstupem Vaší práce?" Ano, to bychom také rádi věděli! Hlavně, když si uvědomíte, že práci mají mít zpracovanou během 15 dnů!
Podle nás důležitým zdrojem informací jsou výsledky dotazníku, na který odpovědělo cca 20% obyvatel města. Tento dotazník, včetně shrnutí výsledků jsme dali městu k dispozici právě pro tuto potřebu. Ale zpracovatelé se o něm dozvěděli až od nás na této komisi!? Rovněž je potřebou při zpracování SRPu jednat s místními školskými zařízeními, spolky, kluby a také místními podnikateli a podniky působícími na území města. Ovšem nikdo z nich nebyl osloven. Naší reakcí byl dotaz, z čeho tedy vychází vlastní návrh, když nebyl využit dotazník, nebyli kontaktováni občané Úval, vedoucí odborů MěÚ atd.? Dostalo se nám zcela strohé odpovědi, že zpracovatelé vycházejí ze svých vlastních dlouholetých zkušeností. Co Vy na to?
Z jednání této komise nám jednoznačně vyplynulo následující: I když vedení města tvrdí, že nechce mít plán pro plán a "ušít ho horkou jehlou víceméně od stolu", tak přesně toto se děje a ještě město za toto uhradí cca 260 tis. Kč!! (upozorňuji, že zhruba za 3 týdny práce). Znovu se tedy ptám, podobně jako jsem se ptala v našem časopise: "K čemu byla tato komise zřízena, když se nás ptají na názor po veškerých proběhlých jednáních? Proč pan starosta tvrdí, že komise proběhla v pořádku a nikdo k prezentovanému dílu nic nenamítal? Má tedy cenu mít tuto komisi a být jejím členem, když naše připomínky nikdo nebere v úvahu?"

Ing. Renata Perglerová, Sdružení Otevřené Úvaly

 

2. ročník PARKOVIŠTĚ FEST
sobota 4. 8. 2007
Happening za Klánovický les aneb Řekněme golfu NE!

Part 1: parkoviště před hotelem Smolík 12.00 - 18.00 h
Přednášející: Ing. Eva Tylová, zastupitelka Prahy za Stranu zelených, host za Stranu zelených Ing. Boris Procházka a doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. z občanského sdružení Za Klánovický les, Ing. Ladislav Hrabal, CSc., starosta Klánovic
Sound systems: Nabazi Gangoo a Big sound, divadelní společnost Torzo Obskuro,
kapely: Folk3mail, Zvonimir Mňouk a Wolfgang Šmekoralda, bonus: promítání fotek z Klánovického lesa

Part 2: Black Pes Music Bar start v 18.00 h K. Šarközy - Young Blood - Hegeš - Le laple - První hoře - Dům dětí - Nabazi Gangoo - Big sound
 


Z Á V O D Y   H O R S K Ý C H  K O L  O P Ě T  V  Ú V A L E C H
Origo bike team
ve spolupráci s radnicí města Úvaly
Vás srdečně zve na závod horských kol "Velká cena města Úval", konaný pod záštitou starosty Úval, MUDr. Jana Šťastného.
Závod v Cross country a Dirt jumpu se uskuteční v sobotu 1. 9. 2007 od 10:00 h v Úvalech v prostoru Na Vinici se startem na škvárovém hřišti u kostela.
Délka hlavního závodu bude cca 25 km (5 okruhů á 5 km), nejlepší budou odměněni hodnotnými cenami, součástí bude i dětský závod. Dirt jump: závod formou contestu, soutěž o best trick, price money a věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč.
Zveme každého, kdo má chuť si změřit síly s ostatními, či sledovat napínavý závod.
Bližší informace naleznete na plakátech v průběhu srpna.
 


Vážení čtenáři, přispěvatelé
vzhledem k omezené kapacitě časopisu Život Úval redakční rada a Město Úvaly žádají o dodržení limitu pro otištění diskusních příspěvků v tomto časopise na 15 řádků. Děkujeme za pochopení.
 


Důležitá zpráva z městské knihovny detail

Pozor! Pozor!
V srpnu, milé maminky, nebude poslední středa ta vaše.
Bohužel jsou dovolené, tudíž tato mimořádná půjčovní doba odpadá. Navštivte nás, prosíme, jiný prázdninový půjčovní den. Budeme se však těšit na září, to vychází poslední středa v měsíci na 26. 9.
Doufáme, že vaše návštěva bude opět hojnější, jako tomu bylo v červnu. Fotografie jednak ze dnů pro maminky, ale i z besed a prostředí naší knihovny můžete najít na internetových stránkách města www.uvaly.cz - odkaz na knihovna - odkaz na fotogalerie. Kliknete-li na kterékoliv ze 3 viditelných alb, otevře se vám vpravo možnost prohlídky dalších. A budou přibývat. Nezapomeňte, prosím, také na aktuality, tam uveřejňujeme nejnovější informace o provozu knihovny, jejích záměrech apod.

za Městskou knihovnu v Úvalech Mgr. Alena Janurová
Foto: Budoucí čtenář městské knihovny

 

VÝZVA PRO PODNIKATELE, SPOLEČNOSTI A OBČANY

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Od 1. 1. 2007 bylo město Úvaly zaregistrováno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje jako poskytovatel pečovatelské služby.
Kromě obyvatel města Úvaly je pečovatelská služba smluvně poskytována i obyvatelům okolních obcí - Škvorec, Zlatá, Šestajovice, Sibřina, Květnice a Dobročovice. Cílovou skupinou pro poskytování pečovatelské služby jsou osoby s tělesným, sluchovým nebo zdravotním postižením, rodiny s dětmi a senioři, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nutně potřebují péči druhé osoby. Služby poskytujeme v domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou nebo v jiných střediscích osobní hygieny.
Pro pečovatelskou službu v současnosti využíváme jeden automobil, kterým zajišťujeme kromě dodání jiných pečovatelských služeb i dovoz klientů k lékaři apod., i zajištění dovozu stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Vzhledem ke stáří automobilu, které je značně vysoké, je jeho technický stav hraniční a jeho užití pro další období nevyhovující.Tím by byla ohrožena i další činnost naší pečovatelské služby. Tento problém jsme se rozhodli řešit oslovením společnosti KOMPAKT, spol. s r.o., se sídlem Opletalova 683, Poděbrady, která nabízí projekt, který za spoluúčasti firem a společností vytváří vozový park v zařízeních poskytujících služby pro hendikepované občany. Projekt spočívá v tom, že agentura dodá městu vozidlo, které se zaplatí finančním příspěvkem od podnikatelů, organizací a osob. Za tento finanční příspěvek získají reklamní plochu na sociálním vozidle a tímto zviditelnění v regionu po dobu 6 let. Dále získají zdarma prezentaci v měsíčníku Život Úval a na vývěsce města. Výše uvedená společnost spolupracuje úzce s médii, která pomáhají v rámci projektu zviditelnit zařízení, pro které se sociální automobil realizuje, včetně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu podpořily.
Věříme, že Vás výše uvedené informace k tomuto projektu upoutaly a žádáme Vás touto cestou, abyste se k tomuto projektu v rámci Vašich možností připojili a tím pomohli získat automobil pro pečovatelskou službu města Úvaly. Ti z Vás, kteří budou mít zájem se do tohoto projektu zapojit a nebudou osloveni zástupcem společností KOMPAKT, spol. s r.o., se mohou o tomto projektu informovat na tel. 281 970 668, 608 027 489 - Dr. Šebesta, oblastní ředitel společnosti, nebo na www.kompakt-cr.cz. Informace k tomuto projektu Vám též poskytne pí Jana Tesařová na tel. 281 982 485.

Ing. Helena Váňová, místostarosta
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

MOHOU BÝT ÚVALY KRÁSNĚJŠÍ?

Před několika lety byl před Požárním domem brigádnicky zřízen velký půlkulatý záhon a vedle něho ještě jeden úzký. Rok co rok jsou zde vysazovány květiny. Ze soukromých prostředků jsou zakupovány sazenice i cibule, aby tento kout byl pěkný.
A když počasí jen trochu popřeje, je skutečně radost jít kolem Požárního domu. Také letos zde jako lampičky svítily bílé lilie. Ale tentokrát nedokvetly. Necitelná ruka několika jednotlivců, kterým není nic "svaté", ze 16. na 17. července lilie utrhala.
Říká se, že nejhezčím dárkem jsou květiny. My podle tohoto přísloví svým záhonem dáváme dárek všem, kteří chodí kolem našeho Požárního domu a dáváme jej rádi. Jsou však i takoví, kteří si toto přísloví vykládají trochu jinak, a i když nepěstovali, sklízeli.
My pachatele známe a mrzí nás, že jsou to pracovníci jednoho našeho závodu. Část zaměstnanců tohoto závodu čestně soutěží o hrdé tituly brigád socialistické práce, část pak svými chuligánskými choutkami ničí to, co kvetlo pro radost všech.

Život Úval č. 8/1962

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Města hlasují o geotermální elektrárně

Město Liberec založí Centrum pro výzkum energetického využití litosféry. Rozhodlo o tom téměř jednohlasně liberecké zastupitelstvo. Proti zazněl pouze jeden hlas.
Náhle představený projekt bude koordinovat stínový ministr ČSSD Petr Petržílek. Instituce podporovaná několika městy, rozesetými po celé republice, má pomoci lépe dosáhnout na vlastní geotermální elektrárny.
"Projekt je života schopný pouze při sdružení investic. Při samostatném financování jsou rizika velice vysoká," přisvědčil koordinátor projektu Petr Petržílek. Vychází tak ze zkušeností, které nabraly Litoměřice. Projekt počítá se zásadní podporou státu a Evropské unie. "Předjednali jsme také silného soukromého investora," přidal koordinátor.
Liberec by svou aktivní rolí v počátcích měl získat přednostní právo na zkušební vrt. "Z oslovených měst je největší. Založení veřejné vědecké společnosti chápeme i jako otázku prestiže," zdůvodňoval před jednáním zastupitelstva rozhodnutí rady města náměstek primátora Ivo Palouš (ČSSD).
 


Města vidí úspory a rozvoj území

Podle dostupných materiálů se má k Liberci připojit dalších devět měst. Ta vloží do vznikající instituce sto padesát tisíc korun. V červnu tento záměr odsouhlasila hned čtyři z nich. Jednohlasně se přidalo Nové Město pod Smrkem, Úvaly, Opočno a Nová Paka. Nejsilnějším argumentem byla představa levnější energie a dalšího rozvoje města.
"Zprvu mi to připadalo jako sci-fi. Pokud by se vše podařilo, elektrárna by zajistila město na další desítky let," uvedl opočenský starosta Štěpán Jelínek. Na vizionářském projektu vyzdvihuje hlavně ekologičnost. Přiznává také, že důležitým faktorem je další příjem do rozpočtu a zlevnění tepla pro obyvatele. V úsilí by se rád spojil s nedalekou Dobruškou. Zde však ještě definitivně nerozhodli.
Jednoznačně pro vytvoření vědeckého institutu byli také zastupitelé Nového Města pod Smrkem. Zde se nechali inspirovat vrtem v Litoměřicích i zkušenostmi z nedalekého polského Swieradowa Zdroje. "Mají stejné podmínky jako my. Město se pak díky vrtu dynamicky rozvíjí," uvedl starosta Nového Města Pavel Smutný.
I zde počítají s využitím elektrárny společně se sousedními Lázněmi Libverda. "Vlastníme teplárenskou společnost, kde dnes topíme plynem, v budoucnosti bychom se mohli napojit na její rozvody," dodal starosta.
(redakčně kráceno)

Martina Machová
(Liberecký deník, 4. 7. 2007)

 
 

P O L I C I E

Jak uchránit majetek před nezvanými hosty!

Několik preventivních rad před odjezdem na dovolenou k zabezpečení bytu či rodinného domu.
1. Zbytečně neupozorňujte okolí na to, že odjíždíte pryč.
2. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby Vám kontrolovala Váš příbytek.
3. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy o své nepřítomnosti.
4. Nedávejte klíče od bytu či domu pod rohožku, pro zloděje je to známá věc.
5. Využívejte elektronická zařízení, která se v nepravidelných časech zapínají.
6. Cenné věci rozmístěte po celém domě, nenechávejte je na jednom místě.
7. Na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík a různá nářadí, zloděj by toho mohl využít.
8. Před odjezdem posekejte trávník, budí to dojem, že jste doma.
9. Se sousedy udržujte dobré vztahy, mohli by si všimnout podezřelých osob u Vašeho příbytku.
10. Zajistěte si osobu, která Vám bude vybírat Vaši poštovní schránku.
11. Řádně uzamkněte a zavřete všechna okna a dveře.
Mezi další opatření, již nákladnější k zabezpečení bytů či domů, patří různé zabezpečovací systémy, signalizační systémy a různé technické pomůcky do dveří a oken (západky, kolíky, ocelové pásy atd.). Při výběru zabezpečovací firmy dejte přednost firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními.
V případě, že se vrátíte z dovolené a zjistíte, že Vás vykradli, zachovejte klid a rozvahu. V žádném případě nevstupujte do objektu a neuklízejte nepořádek, který zanechal zloděj u Vás doma, došlo by tak ke znehodnocení stop zanechaných pachatelem na místě činu. Zavolejte ihned Polici České republiky na bezplatnou linku 158.

nprap. Žďárská Jana

 

Nezvaná návštěva

Na 45letého muže z Úval čekalo po příchodu domů nemilé překvapení!
Včera večer, když se vrátil do svého příbytku majitel domu bývalé hájovny, tak zjistil, že mu cizí muž hospodaří v kuchyni. Na nic nečekal a cizáka překvapil slovy: "Co zde děláte?" Od zakrslíka se mu dostalo klidné odpovědi, že měl hlad a pod kabátem ukrýval klobásu z lednice domácího. Na pomoc si majitel telefonicky přivolal svého bratra a společně jej hlídali do příjezdu policie. Hlad nebyl jediný důvod jeho návštěvy. Na místech, kde ležela elektronika, zůstalo jen prázdné místo. Zlodějíček z Teplic stihl odnosit ruční nářadí a veškerou drobnou elektroniku za více jak 18 tisíc korun. Pobyt byl ukončen policisty z Obvodního oddělení Úvaly. Nezvaného hosta zadrželi a ještě ten den mu sdělili podezření z trestných činů porušování domovní svobody a krádeže.

nprap. Žďárská Jana

 
 

Š K O L S T V Í

Zprávy z MDDM

Šampionát v Rakousku
Netradiční konec školního roku prožilo 5 tanečníků Electric Boogie na ME juniorů a dospělých a MS dětí v rakouském Grazu. Sólisté měli soutěž hned po příjezdu v pátek v podvečer. Zvyšující se počty tanečníků slibovaly opravdu těžkou a zajímavou soutěž nejlepších reprezentantů zúčastněných zemí.
Nejvíce soupeřů měl Honza Ťoupalík. Z 56 tanečníků skončil na krásném 21. místě mezi dospělou elitou.
Juniorů se sešlo 27. Z našich soutěžících obsadil Petr Winzberger 15. místo a Dominik Matulka skončil 11. v semifinále.
V dětech se bojovalo o titul mistra světa a kvalita tanečníků se proti předchozím rokům rapidně zvedla. Přesto Andrea Malcová i po úrazu (den před soutěží jí šili poraněné koleno) obsadila 18. místo z 25 dětí. Lukáš Chvátal se probojoval až do finále a v tvrdé konkurenci vybojoval bronz. A tak přece jen naši tanečníci přivezli medaili.
V neděli ještě startovalo duo Andrea a Lukáš v dětské kategorii, a druhá medaile jim unikla jen o vlásek. Krásné 4. místo a nepopulární bramborová medaile byla tečkou za šampionátem.

detail detail detail

Foto: Duo Andrea Malcová a Lukáš Chvátal
Foto. Tým EB v sólové disciplíně foto: Alena Sismilichová
Foto: Předávání medailí a pohárů - Lukáš Chvátal

 

Zpráva z tábora
Letní tábor MDDM v Janově nad Nisou se vydařil i přes nepřízeň počasí v druhé polovině našeho pobytu v nádherné krajinné oblasti Jizerských hor. Užili jsme si sluníčka, deště, větru i krup. Díky dobrému zázemí na chatě Metaz jsme mohli malovat hrníčky, trička, masky, talíře, hrát loutkové divadlo, různé hry, mít karneval s módní přehlídkou, diskotéku, zazpívat si s kytarou. Každý oddíl - Delfíni, Tygři či GEMORA (geneticky modifikovaná rajčata) si složil svou hymnu, a tak jsme si z tábora přivezli i tři hezké písničky. Počasí nás prostě nedostalo a když se vyčasilo, hned jsme byli venku. Anička s Hankou pro nás připravily bezvadné bojovky. Vraceli jsme se s pusami od borůvek, dokonce jsme je i nasbírali a paní kuchařka nám z nich upekla úžasný koláč. Jo, a v Jizerkách začaly růst houby a je tam fakt krásně.

Jana

detail

Foto: Letní tábor MDDM Janov

 

Raketou na Mars
Letní tábor MDDM v Doksech se letos rozletěl vesmírem vstříc Marsu. Při přípravě kosmonautů děti postupně zvyšovaly svou kondici a rozšiřovaly znalosti o vesmíru. Odstartovaly podle hvězdné mapy, střetly se v hadrákových soubojích s nepřátelskými vesmírnými flotilami, obsadily a navštívily různé planety dálných galaxií a osídlily Mars.
Počasí nám moc nepřálo, plavky jsme ani nevybalili, zato pláštěnky patřily k denní výbavě kosmonauta.
Přesto jsme prožili krásných 14 dní kamarádství a společných her.

detail detail
detail detail

Foto: Výcvik kosmonautů začal hned po příjezdu na základnu
foto: Hodně času jsme strávili v lese
foto: Každý tým má do rakety jinou barvu skafandrů
foto: Pro let na Mars potřebujeme dobrou raketu
 

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech, V. Nováka 372 zve v sobotu 15. září 2007 od 10 hodin do MDDM
mladé malíře, grafiky, keramiky, hudebníky, fotografy, literáty, filmaře, zkrátka všechny mladé tvůrce
na 4. ročník akce
Tak trochu úlet
Co vás čeká? Kdo vystoupí? Kolik je vstupné?
Obrazy, keramické plastiky, grafika, fotografie, prezentace mladých filmových tvůrců, alternativní divadlo, literární kavárna , SK8 a hodně živé muziky. Těší se na vás kapely THE SNAILS, HEGEŠ, EJHLE, KEEP FLEXI, ROAD RUNNERS, XXL uslyšíte hudební improvizace v podání Jonáše Koukla, Negiho a spol.
A tohle všechno za pouhých 50 korun českých. Jdete do toho taky? I vy můžete představit svou tvorbu nebo se přijít podívat.
Bližší informace u Jany Pospíšilové na mddmuvaly@seznam.cz
 


Zápis do kroužků MDDM ve školním roce 2007/2008

Zápis proběhne v následujících dnech:
3. 9. 2007: 8-12 a 13-17 hodin,
4. - 6. 9. 2007: 13-17 hodin,
10. - 13. 9. 2007: 13-17 hodin,
17. - 20. 9. 2007: 13-17 hodin,
24. - 27. 9. 2007: 13-17 hodin.
Účetní hodiny: pondělí a středa od 15.30 do 17 hodin.
Při nástupu do kroužků musí být předložen doklad o zaplacení zápisného.
 

 

S P O L K Y

Leteckomodelářský klub Úvaly

V sobotu 9. 6. 2007 odpoledne uspořádal Letecko modelářský klub Úvaly v rámci Mezinárodního dne dětí ukázky ze své činnosti. Nejdříve byly dětem rozdány modely házedel, se kterými si děti na úvod programu zalétaly. Každý z účastníků si mohl model ponechat a byl odměněn malou čokoládou.
Potom startovala letadla řízená rádiem, zhotovená převážně z polystyrénu a poháněná elektrickými motory.
Velkému zájmu se těšily vystavené modely, které však pro svoji velikost nebylo možné předvést v letu pro omezený letový prostor. Mezi letadly byly vystaveny i lodě, a protože děti žadonily o jejich předvedení, přemístili jsme se na rybník. Zde si děti vyzkoušely ovládání lodiček řízených rádiem.
Téměř dvouhodinový program za velkého vedra pak pokračoval dalšími lety modelů včetně vrtulníku a repliky modelu letadla z počátku letectví, které uchvátilo svým realisticky pomalým letem věrným předloze skutečného letadla.
Letové odpoledne se vydařilo a myslím si, že spokojenost byla na obou stranách, jak diváků, tak modelářů. Ti se těší na další setkání.

Za LMK Úvaly Jan Kučera

detail detail

foto Ing. V. Procházka

 

Trpasličí léto aneb Dívčí skautský tábor 1. - 13. 7. 2007

Letos jsme vyrazily tábořit na Sázavu, asi 9 kilometrů od tábora kluků z našeho střediska. Pronajaly jsme si na 13 dní tábořiště českobrodských skautů u osady Kácovec. Podsadové stany nám tam už stály, k tomu srub s kuchyní, dřevěné umývárky a to vše s přítokem vody z jejich studánky s vodou takřka kojeneckou. Vodu na mytí jsme si dokonce mohly ohřát zatopením v brutaru a ze sprchy nám pak tekla teplá voda.
Letošní táborová hra se jela podle fantasy knihy Trpaslíci od Markuse Heitze. Rázem se dívčí tábor přeměnil ve skupinu vousatých trpaslíků (trpaslic), která vyráží ukovat Ohnivou Čepel - mocnou sekeru, jedinou zbraň, která dokáže porazit temného mága Noddóna, jenž ovládá Skrytou zemi. Celou cestu jsme museli čelit výpadům ohavných skřetů - slouhů zákeřného mága. Ale to by nebylo hrdinných trpaslíků, aby cestu nezvládli! Vše nakonec dobře dopadlo, sekera byla vykována a Noddón zabit. Všichni stateční trpaslíci byli po zásluze bohatě odměněni oslňujícím pokladem.
V půli tábora, v sobotu 7. 7., se na nás přijeli podívat rodiče. Po prohlídce tábora se hrála velká rodinná hra Piškvorky, kde musely děti s rodiči zdolávat nejen sportovní, ale i například matematické úkoly. Večer se konal slavnostní oheň, kde se živě hrálo a zpívalo, a pozdě v noci vyrazili rodiče s dětmi na noční bojovku. Kdo z rodičů chtěl, mohl přespat v podsadovém stanu.
Za celý tábor nám mockrát pršelo, ale nikdy ne tak dlouho, aby nám to zhatilo nějaký program, takže jsme se i přes nepříliš slunné počasí dobře bavily. Všechny trpaslice dorazily v pátek domů zdravé a veselé.

Adéla Skřivanová, vedoucí 13. dívčího oddílu Safira Úvaly

detail detail detail

Foto: Podsadový tábor
Foto: Na lanové lávce
Foto: Světlušky s rádkyní

 

Lákadlo

V příštím čísle ŽÚ se dočtete, jak tábořili úvalští skauti, a také vás všechny pozveme na velkou oslavu. Letos slaví světový skauting 100 let od svého založení, a tak bychom toto slavné výročí chtěli oslavit. S vámi samozřejmě.
A proto zveme všechny rodiče s dětmi, všechny skauty současné i bývalé, a prostě všechny, kteří se chtějí pobavit, na Skautské odpoledne s názvem 100 podob dobrodružství! Bude se konat 15. září ve skautských klubovnách. Bližší informace v zářijovém Životě Úval nebo na našich webových stránkách www.skauting.cz/uvaly. Budeme se těšit!
 


Víkend mladých rybářů na Sázavě

Stejně jako loňský rok jsme zorganizovali zájezd pro mladé rybáře. Letos jsme odjížděli už v pátek 10. 6. v 16.30 od základní školy a návrat byl v neděli 17. 6. v 15.00 hodin, takže si tentokrát mohly děti více užít Sázavy. Po příjezdu do osady Budy, nedaleko od města Sázavy, jsme se ubytovali v chatkách, které jsou asi 100 metrů od řeky. Po ubytování se k večeři opékaly buřty. Hned poté jsme šli k vodě. Od vody jsme se vrátili asi ve 23 hodin. V sobotu se rybařilo od časných ranních hodin až do pozdních večerních hodin, takže sobota byla pro děti opravdu náročná, ale dost úspěšná. Bylo uloveno mnoho ryb, ale i mnoho druhů ryb, tak byla v očích dětí vidět spokojenost. V neděli se na dětech projevila únava z náročné soboty, ale ještě se do oběda rybařilo. Po obědě jsme se začali balit a uklízet chatky. A po již tradiční zmrzlině jsme vyrazili domů. Stravu jsme měli zajištěnou v místním penzionu, do kterého jsme docházeli od vody. Zájezdu se zúčastnilo 14 dětí, o které se po celou dobu starali 4 dospělí, kterým za jejich ochotu a obětavost moc děkuji. Zájezd byl hrazen z prostředků MO ČRS Úvaly.
Na závěr přeji dětem hezký zbytek prázdnin a mnoho úlovků.

vedoucí mládeže ČRS MO Úvaly Milan Turan

detail detail
 


Hasiči se opět účastnili Mistrovství ČR

Po výborném výsledku Kláry Dolejší, kterého dosáhla v krajském kole soutěže dorostu v Neratovicích, se Sbor dobrovolných hasičů Úvaly po roce opět těšil z účasti na Mistrovství ČR. Soutěž se pro kategorii dorostu odehrála ve Zlíně o víkendu 7. a 8. července. Naše dorostenka se s realizačním týmem dostavila do moravského krajského města v pátek, kdy probíhala povinná registrace závodníků. Samotnou soutěž však přinesla až sobota, kdy byl na programu nejprve test z požární ochrany, kde Klára podle očekávání nechybovala. Druhou disciplínou, která již jasněji promlouvala do konečného pořadí, byl dvojboj. Jedná se o běh na 100 metrů s překonáním okna a přenesením hasičského přístroje na určené místo. Klára proběhla i přes velké nasazení cílem až v sedmém čase, což prakticky znemožnilo boj o medaile. Druhým dnem se na pořad dostala závěrečná disciplína - běh na sto metrů s překážkami. Zde je úkolem překonat překážku o výšce 80 cm a spojit hadicové vedení včetně rozdělovače a proudnice. Časy jednotlivých závodnic byly velice vyrovnané a o umístění rozhodovala sebemenší chyba. Kláře se ani v této disciplíně nedařilo podle představ a skončila devátá. Při slavnostním nástupu obdržela diplom za celkové osmé místo a zařadila se tak do úzké skupiny nejúspěšnějších mladých hasičů úvalského sboru.

Petr Rytina a Milan Bednář za SDH Úvaly

 

Výjezdová jednotka měla klid

Období června a prvé poloviny července nepřineslo výjezdové jednotce SDH Úvaly velké množství práce. Konal se všehovšudy jediný výjezd, a navíc pouze na planý poplach.
V úterý 3. července v půl sedmé ráno nám byl ohlášen požár pneumatik u kolejiště poblíž nádraží směrem na Český Brod. Tři zasahující členové však po kontrole 1 km trati nezjistili ani náznak ohlášeného požáru. A tak se jednotka po telefonické domluvě s operačním důstojníkem vrátila zpět na základnu.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 

Úvalské jabkobraní

První říjnovou sobotu se koná na náměstí první úvalské jabkobraní. Podrobnější informace uveřejníme v zářijovém čísle.
Srdečně zve sdružení "vycházejícího slunce" Nová šance
 

 

S P O R T

Sokol Úvaly

Pravidelné cvičení v Sokole začne 3. 9. 2007
Pondělí
16-17 h /cvičení rodiče a děti - začne 10. 9. 2007 !!!!/
17-18 h /cvičení žactva, děvčata i chlapci společně - 1. - 5. třída - začneme též 10. 9. 2007 !!!!!/
19-20 h /cvičení zdravotní - starší ženy - začneme 3. 9. 2007/
20-21 h /aerobní cvičení - začneme 3. 9. 2007/
Čtvrtek
18-19 h /zdravotní cvičení - začneme 6. 9. 2007/
19-20 h /aerobní cvičení - začneme 6. 9. 2007/
Přeji mnoho sportovních zážitků

Hanka Dudová

 

Zprávy z tenisového klubu

V průběhu června pokračovaly skupinové i individuální tréninky mládeže, kterých se zúčastnilo celkem 25 dětí ve věku od 5 do 13 let.
9. 6. 2007 jsme uspořádali "Dětský den s tenisem". Děti byly rozděleny do tří skupin. V každé skupině se hrála utkání systémem "každý s každým". Ve skupině předškoláků zvítězila N. Baumanová, na 2. místě se umístila V. Vrzáková a 3. místo obsadil J. Fischer. Ve skupině školáků - začátečníků se na 1. místě umístila B. Kumprechtová, na 2. místě F. Gregor, na 3. místě R. Novák. Ve třetí skupině - pokročilí se na 1. místě umístil M. Bauman, na 2. místě N. Ryška, na 3. místě V. Hejsek. Kromě tenisového klání proběhly i další soutěže, kterých se zúčastnili nejen hráči, ale i jejich sourozenci a rodiče. Slunečné dopoledne s tenisem bylo zakončeno příjemným posezením u krbu s malým občerstvením.
23. - 24. 6. proběhl "Celostátní turnaj mladších žákyň", na který se přihlásilo 21 hráček z celé republiky. Hráčky na prvních třech místech obdržely poháry a věcné ceny. Za tyto ceny děkujeme p. Procházkovi, p. Dostalíkovi a firmám Trilobit a ČKD. Poděkování za hladký průběh turnaje patří především obětavým členům našeho klubu, ale i Tenisovému oddílu Č. Brod, který nám zapůjčil dvorce k sehrání 1. kola turnaje. S tímto oddílem máme již více než 50 let velmi dobrou spolupráci a někteří naši členové (M. Zahrádková, K. Zahrádková a M. Bauman) jsou platnými členy jejich závodních mládežnických družstev. Věříme, že v nejbližších letech se podaří sestavit závodní družstvo mládeže i v našem klubu.
23. 6. byla svolána "Mimořádná valná hromada TC Úvaly". Byl odsouhlasen známkový rezervační systém, díky kterému jsou dvorce využívány minimálně o 50 % více než v předchozích letech. Důkazem je i zvýšení členské základny za dva měsíce o 21 členů. Diskuze členů týkající se další údržby areálu nedospěla k jednoznačným závěrům, takže zůstává v platnosti usnesení, přijaté na předchozí valné hromadě.
27. 6. byl dokončen 1. ročník TŠ pro předškolní a školní děti. Ve zkrácených utkáních si děti vyzkoušely, co se za rok naučily. Dle vyjádření všech účastníků se již těší na 2. ročník TŠ, který začne opět v září.
V průběhu května a června hrála svá utkání 3 družstva mužů v soutěži "Buď fit" se střídavými úspěchy. Držíme proto palce, aby další utkání hraná v září, byla pro naše družstva jen úspěšná.
V červnu jsme obdrželi od Města Úvaly dotaci na údržbu ve výši 36 000 Kč. V souladu s usnesením VH bude částka využita na výměnu oken v klubovně, opravy elektrických rozvodů a další. Předběžný termín zahájení prací byl stanoven na červenec. V případě, že získáme dotace v plném rozsahu, tj. podle předloženého projektu, budou práce pokračovat v říjnu 2007.
A co připravujeme? "Týden s tenisem" pro děti v termínu 30. 7. - 3. 8. 2007, celostátní turnaj dětí v termínu 12. - 13. 8. 2007 a turnaj čtyřher pro členy TC i hosty.
Pohodové prázdniny i dovolenou s tenisovou raketou přeje VV TC Úvaly.
 


SK Úvaly oddíl kopané

Vážení sportovní přátelé, v srpnovém čísle Života Úval vám přinášíme základní informace o dění v našem fotbalovém klubu - několik oznámení a rozpis "A" mužstva, které začíná svoji soutěž již 4. 8. domácím zápasem se Spartakem Příbram. "B" mužstvo, starší a mladší žáci začínají 18. 8., dorost a přípravky 2. 9. Po roce opět pořádáme mezinárodní zápas dorostu v rámci turnaje "O pohár Václava Ježka", a to 22. 8. od 17.00 hodin Norsko 18 - Polsko 18. Bližší informace o dění ve fotbalovém klubu SK Úvaly a kompletní rozpisy přineseme v příštím čísle Života Úval.

VV SK Úvaly

 

ROZPIS MUŽI - KRAJSKÝ PŘEBOR STŘEDOČESKÁ OBLAST

Kolo, den, datum, hodina, domácí, hosté ... Odjezd autobusů
1. So 04.08. 17:00 - SK Úvaly - SK Spartak Příbram
2. Ne 12.08. 17:00 - TJ Sokol Zápy - SK Úvaly ... individuelně
3. So 18.08. 17:00 - SK Úvaly - TJ FK Litol
4. So 25.08. 17:00 - FC Trnavan Rožďalovice - SK Úvaly ... 15.00 h
5. So 01.09. 17:00 - SK Úvaly - Sokol Nové Strašecí
6. So 08.09. 17:00 - Slavoj Stará Boleslav - SK Úvaly ... individuelně
7. So 15.09. 16:30 - SK Úvaly - MFK Dobříš
8. So 22.09. 16:30 - SK Černolice - SK Úvaly ... 14.30 h
9. So 29.09. 16:30 - SK Úvaly - Tatran Sedlčany
10. So 06.10. 16:00 - FK Kunice - SK Úvaly ... 14.30 h
11. So 13.10. 16:00 - SK Úvaly - SK Benešov
12. Ne 21.10. 14:30 - SK Polaban Nymburk - SK Úvaly ... 12.30 h
13. So 27.10. 14:30 - SK Úvaly - Český Lev-Union Beroun
14. So 03.11. 14:00 - SK Úvaly - AFK Sokol Semice
15. So 10.11. 14:00 - FC Jesenice - SK Úvaly ... 11.00 h
Odjezdy autobusů vždy ze hřiště v Úvalech v Pařezině.
 


SK ÚVALY,
GUTH-JARKOVSKÉHO 698, ÚVALY
PRONAJME
BYT 2+1 O VÝMĚŘE 56m2 VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ÚVALECH PAŘEZINĚ, UL. GUTH - JARKOVSKÉHO.
Nový podkrovní byt 2+1, II. NP - samostatný vchod, zádveří, kuchyň, 2x pokoj, sociální zařízení, chodba, půdní prostor.
K dispozici ihned.
Bližší informace: pan Krutský - 602 384 790, pan Linhart - 602 251 855.
 


WWW.SKUVALY.CZ
CELOROČNÍ ANKETA O FOTBALISTU A TRENÉRA ROKU JIŽ V PROVOZU - ZAJÍMAVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
NEZAPOMEŇTE POSLAT HLAS SVÉMU OBLÍBENCI
ZE STEJNÉHO POČÍTAČE MŮŽETE HLASOVAT 1x ZA MĚSÍC
 


SK ÚVALY,
GUTH-JARKOVSKÉHO 698, ÚVALY
HLEDÁ SPRÁVCE
PRO SPORTOVNÍ AREÁL V ÚVALECH V PAŘEZINĚ, UL. GUTH - JARKOVSKÉHO
Pracovní náplň: údržba fotbalového hřiště, úklid šaten, praní sportovních dresů.
Vhodné pro důchodce nebo na vedlejší pracovní poměr.
K dispozici je nový služební byt 2+1, není podmínkou jeho užívání.
Předpokládaný nástup: ihned.
Bližší informace: pan Krutský - 602 384 790, pan Linhart - 602 251 855.
 


SK ÚVALY,
GUTH-JARKOVSKÉHO, ÚVALY
NORSKO U18 - POLSKO U18
VE STŘEDU 22. 8. 2007 V 17.00 HODIN
MEZINÁRODNÍ TURNAJ DOROSTU
"O POHÁR VÁCLAVA JEŽKA"
HŘIŠTĚ SK ÚVALY V PAŘEZINĚ
 

 

C Í R K E V

ÚVALŠTÍ NA FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY

Již popáté se zúčastnil náš Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze o státním svátku 5. července. V letošním roce se jednalo již o osmý ročník a náš pěvecký sbor z Úval byl jedním z osmi zúčastněných sborů také z Prahy, Příbrami, Chrudimi a Kostelce nad Černými Lesy. detail
Poctivá půlroční práce a zvládnutí nácviku festivalových skladeb a písní se sboru skutečně vyplatilo, i když příprava v tom či onom období nebyla jednoduchá, ale i u sboru CHRISTI se naplnilo známé motto: "…těžko na cvičišti, lehko na bojišti." Ale všech 16 zúčastněných úvalských zpěvaček a zpěváků ve věkové relaci 19 až 82 let odvedlo svůj výkon na výbornou. Vystoupení sboru CHRISTI ještě umocnila svým sólovým vystoupením i Marta Ženatá, v jejímž provedení skladby "Amen, alelluja" od Georga Friedricha Händela odměnil zcela zaplněný chrám bouřlivým potleskem. Bylo to velmi milé a posilující. Věřím, že jsme v Praze nezklamali a Úvaly dobře reprezentovali. Rád bych využil tohoto místa, abych upřímně a ze srdce poděkoval všem těm členům našeho sboru, kteří se festivalu zúčastnili: především naší varhanici a korepetitorce Mgr. Evě Nádeníčkové, která s trpělivostí se sborem nacvičovala a přičinila se o úspěšné výsledky celého kolektivu, dále zpěvačkám Věře Beránkové, Daně Brudnové, Ing. Martě Levé, Ireně Mikešové, farářce Mgr. Jitce Pokorné, Ivoně Procházkové, Karolině Růtové, Dobromile Štěrbové a ze Škvorce Jindřišce a Martě Ženatých, zpěvákům Ing. Romanu Bubákovi, Janu Stejskalovi a z Dobročovic Marcelu Slováčkovi.
Jsem skutečně hrdý na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, sestrami a bratry v Kristu, v našem pěveckém sboru. Věřím, že i v dalších měsících tohoto roku budeme mít příležitost potěšit duši i srdce diváka a posluchače nejen z Úval, ale i z jejich okolí. Více informací získáte na našich internetových stránkách: www.ccshuvaly.wz.cz/ps.
Abychom mohli pokračovat ještě kvalitněji, hledáme další zájemce o sborový zpěv, vedle žen zejména muže a žáky ZŠ od 10 let věku. Zájemci se mohou hlásit na tel. 607 120 386, e-mail: drpokorny@iol.cz.
Nic není podmínkou, jen zájem zpívat ve sboru. Zkoušky se konají vždy v pondělí od 18 hodin v Husově kapli CČSH v Úvalech, Pražská 180. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval