www.mestouvaly.cz/zivotuval 

9/2007

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
K A M   A   K D Y
Z   O K O L N Í CH    O B C Í
P O L I C I E
Z P R Á V Y   Z   M D D M
H I S T O R I E
S P O L K Y
S P O R T
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A
Ú V A L S K Á    V A Ř E Č K A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

detail

Základní škola v Úvalech
Foto: foto Ing. A. Parajňák

Školními budovami se po dvou měsících prázdnin opět rozezněly dětské hlasy. V novém školním roce přejeme nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům zvládnutí všech školních povinností, pedagogickým pracovníkům úspěšné zavádění nových metod a způsobů výuky v nikdy nekončícím procesu vzdělávání a rodičům žáků hodně radosti nad školními výsledky svých dětí.
 

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí

Kdy? Název - Začátek - Kde
1.-13. 9. - Výstava L. Pechové Doma je nejlíp - vernisáž 1. 9. v 18 h Galérie MDDM
2. 9. - Bohoslužba za Klánovický les - od 16 h Klánovice
6. 9. - Protest proti kácení Klán. lesa - od 17 h Praha, Marián. nám.
8. a 9. 9. - Úvalské posvícení - celý den nám. Arnošta z Pard.
13. 9. - Veřejné zasedání zastupitelstva - od 18 h sál DPS
15. 9. - Tak trochu úlet - od 10 h MDDM
15. 9. - Skautské odpoledne - od 14 h u skaut. kluboven
15. 9. - Setkání v Hradešíně - od 13 h Hradešín
16. 9. - Slavnost v Tismicích - celý den Tismice
22. 9. - Oslavy ve Škvorci - od 13 h Škvorec
22. 9. - Václavské odpoledne - od 14 h sál DPS
22. 9. - Rybářské závody seniorů - rybník Lhoták
23. 9. - Rybářské závody mládeže - rybník Lhoták
5. 10. - Seznámení s projektem mediace - od 18 h sál DPS
6. 10. - 1. úvalské jabkobraní - od 13 h u základní školy
každé út. - Trénování paměti - od 14 h sál DPS
každý čt. - Tanečky pro seniory - od 14 h sál DPS
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Zveme občany na jednání zastupitelstva města,
které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. září 2007
od 18.00 hodin v sále DPS.
Přesný program jednání bude oznámen v termínu daném zákonem.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Informace z jednání rady města

V čase dovolených a prázdnin rada města také zasedala a věnovala se nejnutnějším potřebám města. Místostarostka připravila informaci o problému umístění stavebního úřadu v bývalé poště a v té souvislosti seznámila radní s postupem přípravných prací na umístění stavebního úřadu v areálu MULTITEC. Rada odsouhlasila postup a výběr dodavatele na rekonstrukci v areálu a souhlasí s úsilím vedení města o získání dotace na tuto stavbu. Informace o této problematice bude přednesena na zasedání zastupitelstva města. Rada zamítla záměr realizace sběrny druhotných surovin v ulici Dvořákova a schválila záměr realizace sběru autovraků k ekologické likvidaci v prostorách statku Hostýn. Dále se rada zabývala problematikou zakázky na dodavatele ICT pro úřad, kde zrušila původní zadání poptávkového řízení a schválila záměr výzvy na dodavatele s důrazem na dodržení podmínek, stanovených usnesením zastupitelstva města. Rada byla ukončena informací starosty ohledně postupu přípravy výstavby vodovodu z káranských řadů. Rada navrhovaný postup odsouhlasila a doporučila informace postoupit na následující jednání zastupitelstva města.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Proběhla první veřejná diskuze o strategickém rozvojovém plánu Úval

20. srpna se uskutečnila první veřejná diskuze nad strategickým plánem rozvoje našeho města. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se této diskuze zúčastnili - i těm, kteří své příspěvky a připomínky zaslali písemně. Připomínky a podněty je možno nadále zasílat na adresu starosta@mestouvaly.cz. Veškeré připomínky se stanou nedílnou součástí strategického plánu, ať již budou zastupitelstvem města akceptovány či nikoli. Zastupitelstvu bude strategický plán předložen ke schválení na podzim tohoto roku.n

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail
 


Strategický rozvojový plán Úval - věc veřejná

Již v červenci t.r. obdrželi zastupitelé města, další občané, spolky, sdružení a organizace k prostudování poprvé v historii města zpracovaný Strategický rozvojový plán Úval, aby mohli včas připravit připomínky a náměty k tomuto materiálu.
První veřejné projednávání strategického rozvoje Úval se uskutečnilo v pondělí 20. srpna. Setkání zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný, který v úvodním slově zdůraznil, že Strategický rozvojový plán Úval je třeba chápat ne jako dogma, ale jako dynamický materiál. Zároveň seznámil přítomné občany s dosud došlými připomínkami občanů a organizací k tomuto plánu. Za zpracovatelský tým hovořili Ing. arch. Vavřík a Ing. Žižkovský. Připomněli Úvaly jako svébytné město s jeho specifickými potřebami, ale i možnostmi, kdy město leží na samé hranici pražské příměstské zóny. Dále hovořili o potřebě posilování městského charakteru Úval. Zdůraznili, že strategický rozvojový plán není ani normativním ani regulačním materiálem, tím je územní plán města, ale strategický plán ukazuje na vše, co je ve městě možné do budoucna zrealizovat, jak je možné plochy jednotlivých částí města lépe využít. V následné diskusi přítomní občané přednesli řadu faktických konkrétních připomínek, které se týkaly zejména vedení dopravní sítě, celkových investičních nákladů plánu, pojmenování rekreačních zón s využitím Škvorecké obory a Králičiny, snahy po udržení celistvosti města, funkčnosti biokoridorů, obnovy a využití památek, budoucí podoby náměstí a jeho polohového rozšíření jako skutečného centra města, využití soustavy rybníků pro oddych, rekreaci a turistiku.
Tato první veřejná diskuse ke strategickému rozvoji Úval jistě není ani poslední diskusí. Bude se v nich určitě i nadále pokračovat. Jen tak lze docílit zpětné vazby, aby se nově zpracovaný materiál, dosud "mrtvý", stal materiálem živým, plně využívajícím připomínky a náměty občanů.

Dr. Vítězslav Pokorný

 

Do Úval míří dalších 5 milionů

Další "finanční injekce" v podobě pětimilionové dotace, tentokrát na rekonstrukci části administrativní budovy v areálu Multitec, je na cestě. Stavební úřad se tedy bude moci přestěhovat do nových a pro návštěvníky přívětivějších prostor již na začátku příštího roku a město navíc ušetří 240 tis. Kč ročně za pronájem současných méně vyhovujících prostor.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
BEZPEČNOST DĚTÍ A VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Startem do nového školního roku, který proběhne tentokráte dne 3. 9. 2007, nastanou po dvouměsíčních prázdninách starosti a další povinnosti nejen dětem, ale i rodičům. Aby těch starostí bylo o něco méně, tak si některé za své vzalo město. Vzhledem k tomu, že úvalská základní škola je umístěna v těsném sousedství velmi frekventované komunikace, tak je bezpečnost dětí jednou z našich hlavních starostí. Na bezpečnost dětí při příchodu do školy bude dohlížet pořádková služba, kterou bude zajišťovat bezpečnostní agentura Profi. Tím bude zajištěn klidný provoz v okolí základní školy a v prvé řadě bezpečný přechod přes komunikaci, především na přechodech pro chodce. V této souvislosti žádáme, aby rodiče a prarodiče přivážející děti do školy v rámci jejich bezpečnosti nezajížděli do prostoru před školou. Věříme, že tuto službu uvítají především rodiče prvňáčků, kteří tak jako každý rok nastupují do naší základní školy v hojném počtu. Je to pro ně velký den, neboť se stávají "školáky". Naučí se spousty zajímavých a důležitých věcí, letos především číst, psát a počítat. Potkají a poznají mnoho lidí, kamarádů a učitelů. Mnohé zážitky spojené se školní docházkou si budou pamatovat celý život, a proto jim přejeme hodně štěstí a " vítejte ve škole". Úvalské prvňáčky přivítají v lavicích v první školní den nejen učitelé, ale také zástupci města i rady školy.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

Seznam dárců na dětské hřiště Rašínova

Církev husitská 1.000,-
pí Havlová 2.000,-
Firma Pneuservis Černý 20.000,-
Mateřský klub 1.500,-
Řezáčovi 200,-
ESSA CZECH Úvaly 50.000,-
p.Slezák 500,-
p. Mahdal 111,11
BENO Říčany 8.000,-
pí Hanušková 1.000,-
Strnadovi 1.000,-
Sbor Křesť. společenství Praha 6 45.300,-
p. Bednář 500,-
pí Kuhnová 5.000,-
pí Korbelářová 500,-
Elektro Hlávka 5.000,-
Slabákovi 500,-
Hotel Sport -Kopač 5.000,-
Nábytek PATU 2.000,-
Řezáčovi 200,-
Restaurace Homolka 6.500,-
Česká spořitelna 5.000,-
Sortimat 5.000,-
Hennig 10.000,-
Tenel 5.000,-
Brožkovi 500,-
Pizzerie ART- Ondráček 14.578,-
pí Záleská 500,-
ProgresPartners 15.000,-
MUDr. Šťastný - starosta města 5.000,-
Otevřené Úvaly 10.000,-
International House Prayer 227.753,07
CELKEM 454.142,18 Kč
 


Výzva a upozornění

V poslední době se velmi intenzivně rozmáhá nešvar dělat si z našeho města odpadkový koš. Prostory u nádob na tříděný odpad se stávají odložištěm odpadu netříděného, do kontejnerů je házen odpad netříděný atd. Je sice těžké čelit nezodpovědným škůdcům, kteří se tohoto trestuhodného chování dopouštějí a kteří často nejsou občany Úval. Vedení města přesto připravuje určitý plán "ochrany", v některých lokalitách budou použity i průmyslové kamery. Při této příležitosti bych rád vyzval všechny, kterým na čistotě našeho města záleží, aby vedení města, například na mobilní telefon 602 842 476 formou SMS, nahlásili SPZ aut, ve kterých je netříděný odpad dovážen.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail

foto: Odložiště netříděného odpadu v Riegerově ulici

 

Po schodech už ne!

Od září bude otevřena nová podatelna městského úřadu se vstupem přímo z ulice a bez schodů. Jistě to ocení naši senioři, ale i maminky s dětmi a zdravotně postižení občané. Další novinkou úřadu bude i nový tajemník, kterému dáme možnost, aby se představil v příštím čísle Života Úval. Máme připravený i nový organizační řád, který by měl zvýšit osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků a výrazně zlepšit systém správy majetku města. MUDr. Jan Šťastný

starost

 

Změny jízdních řádů linek PID od 1. 9. 2007 - informace org. Ropid

Na základě požadavků vycházejících z usnesení Zastupitelstva města Úvaly ze dne 21. 6. 2007 bude od soboty 1. 9. 2007 zrušen provoz autobusové linky PID č. 330 provozované v trase "Depo Hostivař - Úvaly, žel.st.". Současně dojde od soboty 1. 9. 2007, resp. od pondělí 3. 9. 2007 k prodloužení stávajícího spoje linky č. 304 vedeného v trase "Jirny, Nové Jirny, II - Černý Most" (s odjezdem v pracovní dny v 6:28 h z Nových Jiren) do trasy "Úvaly, žel. st. - Černý Most". Odjezd tohoto prodlouženého spoje bude ze zastávky "Úvaly, žel.st." v 6:21 h; spoj bude provozován nadále pouze v pracovní dny.

odbor investic

 

INFORMACE PRO OBČANY A PODNIKATELE SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Pečovatelská služba při MěÚ Úvaly zahájila svou činnost od ledna letošního roku. Smluvně je zajišťována péče nejen pro občany z Úval, ale i z okolních spádových obcí. Převodem od Pečovatelské služby Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, původního poskytovatele sociálních služeb, nám byl přidělen osobní automobil Škoda Forman, který je námi využíván v současné době pro péči o seniory z Úval a okolí. Vzhledem k tomu, že naše pečovatelská služba při zajištění poskytovaných služeb najezdí měsíčně cca 900 km a výše uvedený automobil je na hranici životnosti, rozhodlo se město Úvaly využít možnosti získání automobilu pro zajištění poskytování sociálních služeb pomocí projektu společnosti KOMPAKT, spol. s r. o.
Projekt spočívá v tom, že agentura dodá městu zdarma vozidlo, které se zaplatí z větší části finančními příspěvky od podnikatelů, organizací a osob. Za tento finanční příspěvek získají podnikatelé, organizace nebo osoby reklamní plochu na sociálním vozidle, a tím zviditelnění v regionu po dobu 6 let. Dále získají zdarma prezentaci v měsíčníku Život Úval a na vývěsce města. Výše uvedená společnost spolupracuje úzce s médii, která pomáhají v rámci projektu zviditelnit zařízení, pro které se sociální automobil realizuje, včetně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu podpořily.
Pokud se rozhodnete připojit k projektu společnosti KOMPAKT, spol. s r. o., budou Vám vděčny nejenom pečovatelky, ale i senioři, kterým poskytujeme sociální služby, a svou účastí na tomto projektu podpoříte dobrou věc.
Pečovatelky - P. Frýdmanová, S. Křížová a M. Uhlířová

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

POZVÁNKA PRO SENIORY AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY

Od ledna letošního roku začala v našem městě fungovat pečovatelská služba. Z původních 46 klientů máme v současné době klientů 65. Z toho je 14 klientů z okolních obcí - Dobročovice, Květnice, Sibřina, Šestajovice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá a zbytek tvoří obyvatelé domu s pečovatelskou službou a Úval. Pro klienty zajišťujeme tyto služby: osobní hygienu v domácnosti nebo ve středisku osobní hygieny, úklidy, nákupy, doprovody a pochůzky k lékaři nebo na úřad, praní a žehlení prádla, rozvoz obědů a smluvně také pedikúru. V jednání je zajištění kadeřnických služeb v objektu domu s pečovatelskou službou.
V rámci aktivizace seniorů jsou nově zavedeny pravidelné úterní "Trénování paměti" a čtvrteční "Tanečky pro seniory". Tím bychom rády pozvaly všechny seniory, kteří mají chuť se účastnit těchto programů, každé úterý a čtvrtek od 14.00 hodin do sálku v domě s pečovatelskou službou.
Vaše pečovatelky - Pavlína Frýdmanová, Soňa Křížová a Magdaléna Uhlířová

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

detail
 


Platnost občanských průkazů - upozornění pro občany

Nařízení vlády č. 612 z 16. 11. 2004 v platném znění, kterým se stanovují lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, uvádí, že občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1998, tyto je nutno vyměnit do 31. 12. 2007.
Ostatní průkazy bez strojově čitelných údajů platí do 31. 12. 2008.
Žádost je nutno podat nejdéle do dvou měsíců před ukončením platnosti dokladu.
Pro upřesnění uvádíme, že průkazy se strojově čitelnými údaji jsou pouze zelené plastové karty.
Na platnost dokladů budeme občany našeho města průběžně upozorňovat.
Výměna uvedených OP se netýká občanů narozených před 1. 1. 1936, pokud ovšem u nich nedošlo ke změně stavu popř. změně pobytu atp.

správní odbor

 

Výzva - výměna řidičských průkazů

Výměny řidičských průkazů budou prováděny v následujících termínech:
Řidičský průkaz vydán od - do Povinná výměna:
1.7.1964 - 31.12.1986 31.12.2007
1.1.1987 - 31.12.1991 31.12.2007
1.1.1992 - 31.12.1993 31.12.2007
1.1.1994 - 31.12.1996 31.12.2010
1.1.1997 - 31.12.2000 31.12.2010
1.1.2001 - 30.4.2004 31.12.2013

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, neboť se jedná o povinnou výměnu ze zákona
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na odboru dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Mariánské náměstí nebo detašovaném pracovišti uvedeného úřadu v Praze 1, Biskupská 7
- úřední hodiny:
Po, St 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin,
Út, Čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hodin,
pátek zavřeno
Co si mám vzít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- občané nad 60 let: potvrzení od lékaře, že jsou schopni k řízení motorových vozidel dle dosud platného řidičského průkazu
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní ode dne podání žádosti
UPOZORNĚNÍ
Odbor správní MěÚ Úvaly upozorňuje občany, že žádosti o vyřízení nového ŘP lze vyřídit pouze na výše uvedených pracovištích Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

správní odbor

 

Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve občany města na
ÚVALSKÉ POSVÍCENÍ
o víkendu 8. až 9. září 2007
na náměstí Arnošta z Pardubic a na hřiště
pod sokolovnou v Úvalech.
Zajištěno velké množství pouťových atrakcí a stánků včetně sobotního ohňostroje.
 


O Z N Á M E N Í

Ve dnech 7. 9. 2007 od 14.00 hodin do 9. 9. 2007 do 18.00 hodin bude z důvodu konání Úvalského posvícení jako každoročně provedena uzavírka náměstí Arnošta z Pardubic a ulice Husovy s tím, že zásobování a dopravní obsluze bude vjezd povolen.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 


Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve úvalské seniory na
"VÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE",
které se bude konat dne 22. 9. 2007 v sálku domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody od 14 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát a zpívat pan Mirek Kočárník. Zveme všechny, kteří mají rádi taneční a dechovou hudbu a rádi si ji poslechnou nebo si i zazpívají a zatančí. Malé občerstvení zdarma, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast.

Komise pro kulturu

 

KRONIKÁŘ MĚSTA ÚVALY ŽÁDÁ

Vážení občané, kdo z vás je ochoten věnovat do archivu městské kroniky úvalskou monografii z roku 1929 ÚVALY JINDY A NYNÍ? Bohužel tato monografie v archivu městské kroniky citelně chybí.

Dr. Vítězslav Pokorný
Pražská 180, Úvaly tel. 607 120 386

 

Mediace, nový způsob řešení sporu mimosoudní cestou

Nedorozumění a obtíže patří k běžnému životu. Dlouhodobě neřešená obtíž se může změnit v konflikt. Pokud konflikt přeroste únosnou mez, obracíme se o pomoc na soudy.
Mediace je nová forma pomoci v konfliktu. Mediátor je prostředník mezi dvěma stranami, kterým pomáhá nalézt pravidla jejich další spolupráce. Cílem mediace je dohoda, která může být podkladem k soudnímu řízení. V dohodě jsou zohledněny potřeby obou stran, proto je větší předpoklad, že ji opravdu dodrží. K mediaci jsou vhodné pracovní, rodinné i sousedské kauzy.
V rámci projektu "Využití mediace jako nástroje sociální integrace" nabízíme tuto novou sociální službu bezplatně, protože projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Projekt trvá do konce ledna 2008, zejména pro lidi ohrožené na trhu práce.
Informace o projektu jsou na www.amcr.cz/projekty-01.
Telefon na Asociaci mediátorů je 251 553 461.
Zvu Vás 5. 10. v 18 hodin do DPS na prezentaci, kde se můžete seznámit nejen s procesem mediace, ale také s výsledky projektu a zároveň, pokud byste měli zájem nabídku projektu využít, se můžete doptat, zda se na Vás vztahují jeho výhody.

Naďa Kouklová

 

Téma měsíce
Geotermální elektrárna v Úvalech

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na červnovém zasedání usnesení, v němž souhlasí s návrhem, aby město Úvaly bylo spoluzřizovatelem veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry. Tato instituce by měla zjistit, zdali by bylo možné v Úvalech využít tepelnou energii Země a v budoucnu zde vystavět geotermální elektrárnu. První informace uvádíme pro čtenáře Života Úval v následujícím článku, který je součástí nově zavedené rubriky.

Úvalská geotermální elektrárna je v plánu
V současné době je velmi aktuální otázkou zvyšování soběstačnosti obcí v zásobování elektřinou a teplem. Důvodem je jednak omezení závislosti občanů na zdražování energií, jednak zajištění zásobování energií v případě nenadálých výpadků dodávek. Při snaze o maximální soběstačnost v zásobování teplem a elektřinou je možným a velmi perspektivním řešením využití geotermální energie v geotermální teplárně, která produkuje jak elektřinu, tak teplo (případně i chlad). Teplo vedle vytápění v domácnostech a veřejných budovách lze využít například pro vyhřívání vody v koupališti, pro vytápění skleníků, pro dodávky tepla či chladu pro průmysl (připadá v úvahu například jeho využití při výrobě biopaliv), pro sušení biomasy atd. Úvaly se budou muset ještě rozhodnout, jakým způsobem oněch 50 MW tepla zužitkují.
Pro výrobu elektřiny je potřebná teplota 150 nebo ještě lépe 200 °C. V České republice nejsou dostatečně horké prameny či podzemní zdroje horké vody jako na Islandu nebo Kamčatce, je ale možné použít tzv. systém HDR (hot dry rock - horké suché horniny). Tento systém je založen na tom, že v dostatečně velké hloubce je v zemské kůře prakticky vždy dostatečně vysoká teplota. Toto teplo je jednak zbytkové teplo, které se uchovalo z dob, kdy Země vznikla z rozžhavené hmoty, a jednak se neustále doplňuje díky rozpadu prvků obsažených v zemské kůře. I u nás jsou proto oblasti, kde je teplota kolem 200 °C již v hloubkách 4 až 5 km. To potvrzuje i to, že ve srovnatelných geologických podmínkách v Německu, Francii a Švýcarsku již bylo několik geotermálních elektráren postaveno a další se budují.
Pro přenos tepla z těchto hloubek je ale nutné horniny uměle rozrušit, zvětšit jejich puklinovou propustnost a zavést do nich vodu, která přenese teplo na povrch. Tímto způsobem lze přeměnit horké suché horniny v zemské kůře na umělý rezervoár - výměník tepla. Postupuje se při tom tak, že ve vhodné lokalitě jsou vyhloubeny dva až tři vrty. Mezi konci těchto vrtů se pomocí tlaku vytvoří propustná oblast. Studená voda je pak zaváděna z povrchu vsakovacím (injekčním) vrtem, v hloubce prostupuje vytvořeným propustným rezervoárem, který se chová jako tepelný výměník, k jednomu až dvěma krajním vrtům a přitom se ohřívá na teplotu 200 °C. K povrchu se potom ohřátá voda vrací těmito krajními čerpacími (produkčními) vrty jako pára s vodou a na povrchu předává své teplo do sekundárního okruhu, kde již je tato energie používána k výrobě elektřiny a tepla.
Výroba elektřiny metodou HDR má mnoho výhod. Jde o zcela čistou energii neškodnou pro přírodu a životní prostředí. Neprodukuje žádné znečištění (skleníkové plyny, oxidy dusíku, oxidy síry, prach či pevné odpady). Tento způsob výroby energie není závislý na počasí jako například solární či větrné elektrárny. Po technické stránce se jedná o decentralizované zdroje elektřiny, které mohou fungovat zcela autonomně a zajistit tedy krizové zásobování energií. Mohou pracovat prakticky bez přerušení celý rok a přitom jsou regulovatelné podle okamžitých potřeb.
V ČR byla v letech 2002 až 2003 zpracována studie, financovaná částečně Světovou bankou a částečně Ministerstvem životního prostředí, která na základě dostupných geologických údajů vytipovala kolem 30 lokalit, kde by mělo být vybudování geotermální elektrárny nejen velmi výhodné, ale i možné z důvodů různých existujících omezení. Jednou z těchto 30 lokalit jsou i Úvaly. Jde o oblast táhnoucí se od Vinice směrem k Donátovi. Tento přírodní potenciál se naši zastupitelé rozhodli využít a svým usnesením se připojili k projektu zřízení veřejné výzkumné instituce spolu s městy Liberec, Nové město pod Smrkem, Opočno, Dobruška a Nová Paka. Se vznikající institucí budou spolupracovat i Litoměřice, kde již byl proveden průzkumný vrt do hloubky 2100 metrů a v současné době se ještě provádějí některá geofyzikální měření. Cílem této veřejné výzkumné instituce je provedení obdobných geologických a geofyzikálních průzkumů především ve výše jmenovaných městech. Tento průzkum spočívá ve vyhloubení průzkumného vrtu do hloubky zhruba 2,5 km a provedení velkého množství geologických a geofyzikálních prací, měření a analýz a jejich komplexního vyhodnocení. Teprve na základě tohoto výzkumu bude možné s určitostí říci, zda je daná lokalita skutečně vhodná k výstavbě geotermální elektrárny.
Náklady na provedení průzkumného vrtu a souvisejících prací se pohybují kolem 70 milionů Kč. Tyto prostředky nejsou jednotlivá města schopna zajistit již proto, že hrozí až 30 % riziko, že se nepotvrdí vhodnost dané lokality pro výstavbu elektrárny. Propad veřejného rozpočtu v tomto rozsahu si nemůže dovolit žádná obec. Bylo proto nutné toto riziko minimalizovat spojením šesti projektů a zároveň zvýšit potenciál pro získání dotací a darů. Zřízení veřejné výzkumné instituce tyto podmínky splňuje. Již nyní máme přislíben dar v řádu miliónů korun od E.ON a s dalšími energetickými giganty se jedná (firmy si dar na výzkum mohou odečíst z daní). Především ale předpokládáme, že budeme moci čerpat z operačních programů EU zaměřených na podporu výzkumu a vývoje a podporu obnovitelných zdrojů. Pro Úvaly náklady na zřízení této instituce představují "pouhých" 150 tisíc korun a poskytnutí vhodného asi hektarového pozemku za účelem provedení průzkumu. Za tento symbolický vklad město od instituce získá zdarma projekt výstavby geotermální elektrárny a výsledky provedeného průzkumu. Jak s těmito dokumenty obec naloží, bude čistě v rukou politické reprezentace města. Může projekt prodat, může se rozhodnout, že elektrárnu vybuduje na náklady města s využitím úvěrů a dotací (rizika po kladném průzkumu jsou již minimální), nebo založí se silným investorem společný podnik.
Náklady na vybudování vlastní elektrárny (tj. vyvrtání tří hlubokých vrtů, vytvoření podzemního výměníku, nákup a instalace technologie na výrobu elektřiny a tepla, připojení elektrárny na elektrickou síť a tepelné rozvody) jsou asi 1,1 mld. Kč. Z toho zhruba polovina jsou náklady na provedení hlubokých vrtů včetně jejich pojištění. Předpokládaná roční produkce elektřiny je asi 35 - 40 GWh/rok, což při výkupní ceně 4,50 Kč/kWh znamená roční tržby kolem 170 mil. Kč. Možná roční produkce tepla je asi 1,2 - 1,4 PJ, což by při výkupní ceně 120 Kč/GJ na patě zdroje znamenalo tržby 145 - 170 mil. Kč/rok. Pokud budeme v Úvalech reálně uvažovat využití poloviny vyprodukovaného tepla, tak lze předpokládat tržby za teplo kolem 80 mil. Kč/rok. Celkové tržby by se tedy mohly pohybovat kolem 250 mil. Kč/rok, což znamená hrubou nediskontovanou návratnost investic (bez dotace) 4,5 let, reálně (při financování úvěry) 8 až 9 let. Část z těchto nákladů bude možné hradit až z 85 % dotací z evropských fondů v závislosti na tom, jakou strategii investování město zvolí.
Úvaly společně s ostatními partnerskými městy tak mohou být průkopníky využití geotermální energie nejen u nás, ale s určitou rezervou i v Evropě. ČR může prostřednictvím asi 500 geotermálních tepláren zajišťovat až 1/3 spotřebované elektřiny a až 1/2 spotřebovaného tepla. Zastupitelé Úval svým rozhodnutím položili základ nejen budoucí prosperitě města, ale i vytvoření celonárodních institucionálních podmínek pro využití tohoto, podle mého názoru nejperspektivnějšího obnovitelného zdroje energie.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (ČSSD), koordinátor celého projektu a občan Úval

Pozn. red.:
1 PJ (petajoule) = 1 milion GJ (gigajoule)
O zkušebním vrtu pro geotermální projekt Litoměřice a mnohé další zajímavosti na toto téma je možné se více dozvědět na internetové adrese:
http://sustainable.cz/gteltm02.htm.
Obrázek znázorňující princip elektrárny je na adrese:
http://mujweb.cz/www/hvladimir/08_09/09_elektrarny_dalsi.html.
Obr.: Princip činnosti geotermální elektrárny
 

 

K U L T U R A

Zájezdy do pražských divadel

Kulturní komise Rady města Úvaly připravuje opět zájezdy do pražských divadel od října 2007.
Pro podrobné informace sledujte vývěsku u městského úřadu.

Alena Fejtová

 

Knihovna se opět připomíná

Prázdniny jako vždy utekly jak voda, snad se vydařily všem podle jejich přání. My v městské knihovně jsme se snažily vám je zpříjemnit a usnadnit výpůjčky a jejich prodlužování pomocí současných moderních technologií, které nám, jak jistě víte, nejsou cizí. Proto můžete nyní, kromě již používaného prodlužování vypůjčených dokumentů e-mailem, na internetu hledat v našem katalogu, který je vám k dispozici 24 hodin denně on-line. Od července za plného provozu, aniž to téměř čtenáři pocítili, se podařilo zejména díky úsilí paní vedoucí Ivy Krňanské zavést prostřednictvím grantů nový knihovnický program Clavius, který umožňuje toto exkluzivní připojení.
Navštivte proto naše stránky www.knihovnauvaly.cz/katalog, kde naleznete zatím pouze přístup na náš on-line katalog, nebo jej navštivte, jak jste dosud zvyklí, v rámci webových stránek www.uvaly.cz - postupujte pak dále vlevo na odkaz KNIHOVNA. Ve sloupci nabídky knihovny klikněte prosím na Katalog a použijte adresu na první řádce http://81.90.250.154/katalog nad obrázkem. Ostatní off-line katalogy sice dále fungují, ale nejsou aktualizovány.
Dále upozorňujeme na novelu knihovního řádu, kterou naleznete v pravidlech pro půjčování pod nabídkou Služby. Zde je umístěno jeho plné znění, schválené Radou města Úvaly dne 21. 5. 2007. Věnujte prosím pozornost celému textu a zejména příloze Ceník placených služeb v městské knihovně.
Nezapomeňte prosím, že knihovna pro vás zavedla rubriku Aktuality a Fotogalerie.
Rovněž připomínáme, že září má svou poslední středu (26. 9. 2007) opět vyhrazenu pro maminky (tatínky) s dětmi. Uvítáme i nové zatím neregistrované čtenáře.
Těší se vedoucí Iva Krňanská, Zdena Beňová a (autorka článku) Alena Janurová - knihovnice
 


Oslava kulatého výročí aneb Jak se lákají čtenáři v Úvalech

Městská knihovna v Úvalech je pohříchu malá a nebohatá. Čtenářů má tak přiměřeně, ale "mladí utíkají" do větších měst za studiem, tedy i bližší knihovnou, staří pomalu odcházejí ...
Besedy pro děti ze základní a speciální školy dokáží nahradit snížení stavu mladistvých, ale jde to ztuha. V roce 145. výročí založení naší knihovny jsme se rozhodly oslovit čtenáře takřka od plenek. Jak lákají gospely a jazz k víře v kostelech na americkém kontinentu, tak ve skrovných českých poměrech se naše knihovna snaží netradičně probudit v dětské dušičce touhu po knize. Zve mateřské školy na besedy s hrou na pohádku a od března k normálním výpůjčním hodinám přidá jeden den v měsíci s exkluzivní výpůjční dobou pro mladé maminky (tatínky) s malými dětmi. Přestože nemáme samo- statné dětské oddělení, skloubíme stávající prostory s možností rychlé přestavby na dětský koutek s hlídáním tak, aby si maminky mohly bez obav o bezpečí dětí i kočárků a v klidu bez živé zátěže vybrat své počteníčko. Využijeme té chvilky s nemluvňátky i pokročilejšími človíčky k navázání vztahu ke knize. V předběžném průzkumu se nám ozvalo tolik nadšených maminek - nových i stávajících čtenářek, že věříme, že je náš čin důstojnou oslavou výročí.

za knihovnice Městské knihovny Úvaly Mgr. Alena Janurová

(článek otištěn v časopise Čtenář)
 


VÝZVA OBČANŮM

Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly hledá další zájemce o sborový zpěv, vedle žen zejména muže a dále děti ze základní školy od 10 let věku. Zájemci se mohou hlásit na tel. 607120386, e-mail: drpokorny@iol.cz.
Nic není podmínkou, jen zájem zpívat ve sboru. Zkoušky se konají vždy v pondělí od 18 hodin v Husově kapli CČSH v Úvalech, Pražská 180.
Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!
 

 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

Osvětová beseda zahajuje hudební kursy

Začátkem školního roku obvykle rodiče uvažují o tom, zda mají své děti dát učit hudbě. Děti, které vlohy mají, by se hudbě měly učit nejen pro doplnění svého vzdělání, ale získávají tím i hmotné vyhlídky.
Jak zjistíme, zda dítě má vlohy pro hudbu? Poměrně velmi snadno. Děti hudebně nadané obyčejně pěkně zpívají a mají i cit pro rytmus. Ovšem ne všechny, co zpívají, mají i cit pro rytmus, a to je zlé! Cit pro rytmus zjišťujeme nejlépe, když dáme dítěti vyklepat nebo vytleskat některou zcela jednoduchou píseň. Zkuste třeba píseň "Když jsem husy pásala" nebo "Kočka leze dírou". Takový antitalent vám píseň nevyťuká za nic na světě. Takováto cvičení děti rády dělají a mají velkou radost, když maminka nebo učitel uhodne, jakou písničku vyťukaly. Tedy, i když dítě nezpívá, není zle, ale cit pro rytmus mít musí.
Všem těm, kteří by se chtěli učit dechovým nástrojům (trubka, klarinet a jiné), doporučujeme, aby se nejprve učili na housle a utvořili si pevný hudební základ, z něhož pak hravě přecházejí na zmíněné hudební nástroje a třeba i na mandolinu.
(kráceno)

(Život Úval č. 9/1962)

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Svatba, která připomíná expedici na severní točnu

Obléknout oteplovačky, pořádně dopnout kožichy, zajistit péřové bundy, to vše korunovat kulichem nebo beranicí naraženými na hlavu a sněžnicemi připevněnými na nohou.
Že by zimní výprava na severní točnu? Omyl - to je jen stručný výčet nezbytné výbavy svatebčanů.
Polárník Václav Sůra si snoubenku Martinu Kolouchovou vzal stylově: v mrazírenské hale v Jirnech poblíž Prahy. "Byl to nápad mé nastávající. Moje první myšlenka byla svatba na severním pólu, ale to by bylo hrozně drahé," vysvětlil polárník. A tak v sobotu nahnali své svatební hosty do mrazáku. Ze zhruba 150 svatebčanů se nakonec odvážila překonat až šedesátistupňový teplotní rozdíl jen zhruba třetina. "Může tu být tak minus 25 stupňů," odhadoval ženich zkušeně teplotu v "obřadní síni". Už po chvíli některým hostům začaly pořádně promrzat kosti. Nepomáhaly šály ani rukavice, mráz štípal do uší i do nosu až praštělo. "Naštěstí mi není zima na nohy, natáhl jsem si dvoje ponožky," huhňal do šálu jeden z hostů a s nelibostí sledoval, že jeden z otrlých přátel ženicha si do mrazicího boxu odskočil poměrně nalehko - jen v péřové vestě a sandálech. Byť byl obřad krátký, sotva dvacetiminutový, přípravy na něj byly podobně náročné jako na polární expedici. Problémy byly už s výběrem oddávajícího. Starosta nedalekých Úval Jan Šťastný rozhodně odmítl strávit prosluněné sobotní dopoledne v mrazírně. Svatbu tak nakonec zachránila místostarostka Helena Váňová. Na zimu je zřejmě zvyklá, pochází totiž z Tater. Náročné bylo zařídit i prsteny, které nemohly být ze zlata. V mrazu by se smrštily. Kytici bílých mrazuvzdorných růží opatřil Sůra až v Nizozemí. "Řešili jsme i problém, čím se podepsat. Obyčejná tužka, která v mrazu píše, se nesmí použít," popsal přípravy polárník.
Po obřadu se novomanželé odešli ohřát horkým čajem s medem a rumem. "A teď si pojedu po pěti letech prohřát kosti k moři," liboval si Sůra.

ROBERT OPPELT
(Mladá fronta DNES, 23. 7. 2007)

detail
 


U kapely Medvěd 009 je vždy melodie na prvním místě

Při vyslovení jména Úvaly všem rockovým fanouškům ihned naskočí Divokej Bill. V tomto středočeském městečku však působí i řada jiných formací, mimo jiné Den, Ejhle, CZ, Keep Flexi …. A také s Billem hodně spřízněný Medvěd 009, který po dvou demosnímcích a tři roky starém debutu Chci se dohodnout vydává další album Hudba vás mladých. Bylo na čase, protože desítkami koncertů prověřené nové písně Medvědů si zaznamenání zaslouží.
Medvěd 009 už bude asi navždy srovnáván s Divokým Billem. A nejen pro společné "místo narození" a částečné personální propojení (Vašek Bláha a Honza Kiska Veselý), ale především pro podobně zaměřenou muziku. Obě kapely hrají energický bigbít, vycházející z rocku, punku a nové vlny.
Medvěd 009, jehož ústřední postavou je skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Měšťánek, jde více po melodii. Ta je absolutním základem každé písničky a té podřizuje vše ostatní. A přirozené, chytlavé, šťavnaté melodie sype Měšťánek z rukávu. Sází jeden hit za druhým, žádné ze dvanácti zachycených skladeb nechybí výrazný melodický nápad.
Rychlý rytmus popohání písně k cíli, muzikanti se s tím moc nemažou. Žádné časté rytmické změny, nečekané aranže, dlouhá sóla či mezihry. Refrén, sloka, refrén, sloka. Tím pádem má muzika obrovský spád, dynamiku a energii. Členové jsou dobře sehraní, kytary si rozumí s bicími a pianem, písně zdobí melodický Rigův saxofon, nejvýraznější to rozdíl oproti slavnějším Billům, kterým tento nástroj chybí.
Většinu vokálů odtáhne Měšťánek s Bláhou a jejich hlasy se k sobě hodí. Zpěv zahušťuje ještě Ruda Rigo a Honza Štrup, hostující Patrik Jonáš či sbory Kapříci a Divokej Bill, píseň Merinová pak zjemňuje Klánovický dětský sbor Claireton chorále. Vrátíme-li se k porovnávání, v tomto směru má hudba Medvěda větší tah na branku, Bill je zase pestřejší.
Propracovanější jsou i Billovské texty. Medvěd nic zásadního neřeší ani nesděluje, zpívá si o nastavení výšky sečení, kulhajícím jelenovi, smutném indiánovi či Emilu Zátopkovi. Texty opět podřizuje melodii, hlavně, že pasují k muzice. I proto pecky typu Sekačka, Indián, Baba, Amerika nebo letité songy Medvěd a Zátopek mají šanci zlidovět.

Karel Souček (Příbramský deník, 30. 7. 2007)

 
 

Ú V A L S K Ý   L I T E R Á R N Í   K O U T E K

Klaun

Klaun sedí na schodech,
smutný má pohled.
Na chvilku zklidní dech,
pak hluboký nádech.

Barva se roztéká,
po tváři s úsměvem.
Není už veselá,
jakým však údělem?

Co stalo se klaunovi?
Proč není už veselý?
Jaké má problémy?
Kdopak mi odpoví?

Rozdal už všechen smích,
žádný už nezbyl mu.
Za okny padá sníh,
kdo jste se smál, teď pociťte vinu.

(Bára Zítová)

 
 

Z   O K O L N Í CH    O B C Í

detail
 


pozvánka
Informace z Regionu Pošembeří, o.p.s.
Pošembeří chce přilákat více turistů

Hradešín - Zástupci regionu Pošembeří, který sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace z Kolínska a okresu Praha-východ, se včera představili komisi cestovního ruchu Rady Středočeského kraje.
"Protože představitelé kraje při svých cestách náš kraj zatím spíš míjeli, rozhodli jsme se je pozvat, aby se mohli seznámit s místy, která by se mohla stát zajímavým turistickým cílem," uvedl manažer Místní akční skupiny Pošembeří Miloslav Oliva.
Jedním ze záměrů regionu Pošembeří je například vybudování systému cyklotras s názvem Česká hrouda a výstavba zázemí pro cyklisty v obcích Sibřina, Hradešín a Vrátkov.
Delegace navštívila také obec Tismice, kde uvažují o vhodném využití památkově chráněné fary a snaží se sehnat prostředky na renovaci tamní románské baziliky z 12. století.
Zajímavým nápadem je také využití bývalé cihelny ve Vrátkově, která by se měla během pěti let proměnit v agroturistický podnik a jízdárnu, které se stanou součástí nově vznikající Středočeské koňské stezky.
25.07.2007 - (bak) - str. 02

Převzato z Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

 

LEADER ČR 2007 podán …

V pátek 10. 8. 2007 byl zástupci MAS Region Pošembeří podán na Ministerstvo zemědělství ČR projektový záměr o dotaci 3,5 mil. Kč z programu Leader ČR 2007. Výsledek se dozvíme přibližně 7. září, tak nám držte palce!
 


Soutěž LOGO pro Pošembeří

Připravujeme vyhodnocení došlých návrhů na nové logo Regionu Pošembeří.
Přijaté výtvarné návrhy školní mládeže, určené k hodnocení veřejným hlasováním prostřednictvím internetu, budou zveřejněny od 27. 8. 07 na www.posemberi.cz.
 


Dny evropského dědictví - European Heritage Days - EHD 2007
na téma
"Památky, řemesla a lidová kultura"

Hradešín - sobota 15. září 2007 od 13 h
- "Setkání na Radešově vrchu"
a zahájení 2. ročníku školního projektu "Regionem po spirále času"

Tismice - neděle 16. září 2007
- Svěcení hřbitovního kříže k 100. výročí
a koncert v tismické bazilice Nanebevzetí sv. Marie

Více viz podrobné pozvánky na obě akce.
 


Plénum Místní akční skupiny Region Pošembeří
bude v úterý 18. září 2007 od 17 h
v sídle o.p.s. na Hradešíně (bývalá škola).
Srdečně zveme všechny členy MAS a další příznivce či zájemce o zkvalitňování života v Regionu Pošembeří ze strany zastupitelů obcí a měst, veřejnosti, podnikatelů a ne- ziskových zájmových organizací.
Aktuální informace ke všem akcím v Pošembeří najdete na www.posemberi.cz.
Další kontakt: M. Oliva, tel. 721 210 662, e-mail: info@posemberi.cz
 


Dny Evropského historického dědictví letos poprvé v Tismicích

Obec Tismice se stala v letošním roce tzv. lokálním garantem EHD (Evropského historického dědictví). Cílem projektu je přiblížit občanům i široké veřejnosti historické unikáty i zajímavosti naší obce.
Letošní - v České republice již XVII. ročník EHD - proběhne ve dnech 8. - 16. září 2007. Národním tématem jsou: "Památky, řemesla a lidová kultura". Toto téma mimo jiné poukazuje na události "všedního" života našich předků.
Národní zahájení EHD se uskuteční dne 8. září 2007 v Uherském Hradišti. Obec Tismice uspořádá v rámci EHD dne 16. září 2007 dvě doprovodné akce.
První z nich bude vysvěcení nově zrekonstruovaného hřbitovního kříže v Tismicích ke stoletému výročí jeho vztyčení. V návaznosti na tento církevní akt bude zpřístupněna tismická basilika. V nově zrekonstruované márnici u basiliky bude instalována výstava historických fotografií a dalších materiálů. Rovněž bude možnost nahlédnout do kroniky obce Tismice. Ta by zde měla být k dispozici na CD nosiči. Obec Tismice připravuje při této příležitosti vydání informační brožury, vztahující se k historii unikátní sakrální stavby a dále k historii pohřebiště.
Slavnostní odpoledne bude zakončeno koncertem sboru VOX BOHEMICA z Českého Brodu.

Martina Zdražilová, starostka obce Tismice

 

Dny evropského dědictví - European Heritage Days - EHD 2007
na téma "Památky, řemesla a lidová kultura"

"Setkání na Radešově vrchu"
zahájení 2. ročníku školního projektu "Regionem po spirále času"
Hradešín - sobota 15. září 2007
1. část - sportovní areál a bývalá škola - 13:00 h
- Sportovní utkání dětí a žákovských družstev okolních škol
- Otevření výstav - bývalá škola
- Odchod procesí z okolních obcí a měst, turistů a cyklistů ke kostelu sv. Jiří
2. část - program u kostela sv. Jiří na Hradešíně - 15:00 h
- Slavnostní koncert - na uvítanou
- Požehnání poutníkům
- Dramatizace "Radeša na kopci" - vystoupení dětí 1. stupně ZŠ
- Historické a místopisné okénko "Sedmička z letopočtů v místě a okolí"
- Dny evropského dědictví 2007
- Zahájení 2. ročníku školního regionálního projektu "Po spirále času"
- Slavnostní koncert - na závěr
3. část - Sportovní areál - hřiště - 17:00 h
- "Hry bez hranic" - dovednostní soutěže reprezentačních družstev obcí a měst
4. část - Sportovní areál - pódium - 19:30 h
- Vyhodnocení soutěže "Hry bez hranic"
- Zapálení slavnostní vatry zástupci zúčastněných obcí
- Ochotnické divadlo: "Nebe na zemi" (předpokládané ukončení ve 23:00 h)
Doprovodný program:
- Před školou - Výstava "50 let založení Sokola na Hradešíně"
- Stará škola - Výstava prací z 1. ročníku regionálního projektu "Po spirále času"
- Možnost zakoupení turistických známek, pohlednic a publikací
- Individuální prohlídky kostela, zvonice a naučné stezky
- Stánky "neziskovek" - občerstvení, prezentace výrobků, místních produktů a činností
Uvítáme přihlášky "reprezentačních družstev obcí a měst" a nabídky řemeslných, tematických nebo dobových stánků či dalších aktivit na: Tel.: 721 210 662 - E-mail: info@posemberi.cz
Aktuální informace na: www.hradesin.cz nebo www.posemberi.cz
 


Oslavy ve Škvorci

Na sobotu 22. 9. 2007 připravují ve Škvorci velké slavnostní odpoledne u příležitosti 510. výročí povýšení Škvorce na městys a 650. výročí od první zmínky místní části Třebohostice. Program je nabitý zajímavými akcemi (historický šerm, kati, pohádky, výstava veteránských vozidel, vzlet horkovzdušného balónu, mažoretky a další zajímavou podívanou).
Předběžný program oslavy 510. výročí povýšení Škvorce na městys a 630 let Třebohostic
13:00-15:00 - hasiči, malí hasiči, soutěže - oslíci, prostor před hasičárnou
15:00-15:45 - zahájení na Masarykově náměstí, řazení slavnostního průvodu
15:00 - uvítání občanů starostou městyse, proslovy významných občanů a hostí
15:10 - otevření výstavy starých vozidel a motocyklů na náměstí
15:20 - řazení občanů do průvodu (průvod míří okolo významných památek obce: Nový zámek, kostel sv. Anny, přes dvůr ke Starému zámku a končí u sokolovny)
16:00 - položení věnců k pomníku padlých
proslovy významných obyvatel Škvorce (pamětníci, rodáci, aktivně činní občané pro veřejnost, předsedové sdružení, ředitel školy...)
16:30 - sokolovna open-air fest
okolo hřiště stánky souboru Fraternitas s ukázkami řemesel, stánek propagace obce (pohledy, brožury, odznaky), stánky občerstvení
16:30 alternativně balon na fotbalovém hřišti
16:30 - první představení: rytířský souboj a ukázky šermu
17:00 - druhé představení: Setkání na Radešově vrchu aneb Co Slovanům Říp, to Čechovi Pošembeří
17:15 - třetí představení: kati a sokolník
17:45 - čtvrté představení: pohádka
17:45 - alternativně balon na fotbalovém hřišti
20:00-23:00 - taneční zábava v sokolovně
 

 

P O L I C I E

Šel za ní až do kuchyně

Včerejšího dne přijel v tmavě červeném vozidle podvodníček do obce Úvaly. Předem chtěl peníze za stavební materiál. Obálku s penězi vytrhl a ujel.
Majitelku rodinného domu překvapil před vrátky včera dopoledne snědý mladý muž. Pod záminkou, že přivezl pro jejího syna stavební materiál, se vkradl za ženou až do domu. Za materiál, který za chvíli měli přivézt, chtěl samozřejmě zaplatit. Požadovaná částka byla přes více jak 18 tisíc korun. Obálku s penězi ženě z rukou vytrhl a z domu rychle utekl! Materiál nikdo nepřivezl a žena přišla o 38 tisíc korun. Případem se ihned začali zabývat policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Žďárská Jana (9. 8. 2007)

 

Převlečený vlk v posteli!

Přes víkend se nastěhoval 26 letý muž do cizího domu v Úvalech.
Jako z pohádky O Červené karkulce se vkradl bezdomovec do rodinného domu, kde nesnědl babičku, ale všechny potraviny z lednice domácího. Zatopil si v krbu a tvrdě usnul v posteli. Nocležníka nevzbudil ani pondělní návrat majitele domu. Televize hrála tak nahlas, že neslyšel jeho příchod. Překvapený nocležník zůstal ležet v posteli až do příjezdu policejní hlídky, která jeho pobyt ihned ukončila. Přes víkend kromě odpočinku stihl v domě rozbít okno, vykopnout dveře, demontovat alternátor u vozidla domácího a přeštípnout elektroinstalaci u spínací skříňky. Majiteli tak nechtěný podnájemník způsobil škodu za 17 tisíc korun. Policisté za pobyt v cizím domě naúčtovali bezdomovci sdělení podezření z trestných činů porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Za nezvanou návštěvu ho jistě jako vlka z pohádky spravedlivý trest nemine.

nprap. Žďárská Jana (14. 8. 2007)

 

Kazisvět postříkal všechno zelené

Postřik s jedem kdosi během těchto 14 dní rozprášil po okrasné zahrádce u rodinného domku poblíž obce Úvaly.
Uschlo všechno, rostliny, trávník, květiny, zelenina, stromy meruněk a broskví. Neznámý kazisvět způsobil zahrádkáři finanční škodu za 10 tisíc korun. Citová újma zahradníka se vyčíslit nedá. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Žďárská Jana (16. 8. 2007)

 

Zloděj aut skočil před policisty do rybníka!

Plaváček díky úvalským policistům neuplaval daleko. Cizinec byl zadržen a předán do věznice.
Policejní hlídka z Obvodního oddělení Úvaly v pátek v brzkých ranních hodinách zastavovala vozidlo zn. VW Passat. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo. Řidič na pokyn k zastavení vůbec nereagoval a začal policistům ujíždět. Honička skončila v Praze Kyjích, kde řidič ukradeného Passatu skočil do rybníka. Policista po několika marných výzvách k zastavení oprávněně použil donucovací prostředek varovný výstřel. Plaváček stejně neuposlechl a ještě se snažil před policisty ukrýt do jedné z propustí rybníka, kde byl následně zadržen. Cizinec s příkazem k zatčení a více tresty byl eskortován ještě ten den do věznice.

nprap. Žďárská Jana (6. 8. 2007)

 

Cyklisté, víte jak se máte chovat v silničním provozu?

Do rizikové skupiny účastníků v silničním provozu jsou zařazováni i cyklisté. Stane-li se cyklista účastníkem dopravní nehody, dochází ke vzniku nebezpečí, při kterém je vážně ohroženo jeho zdraví nebo život. Pro snížení tohoto rizika Vám nabízíme několik rad, aby Vaše jízda na kole byla bezpečná a vždy jste měli z cest šťastný návrat.

Doporučení pro "bezpečnou jízdu na kole"
- Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
- Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
- Nevozte ani předměty, které by Vás nebo jiné osoby mohly zranit.
- Své úmysly dávejte včas najevo a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
- Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost procházejícím chodcům.
- Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
- Vždy respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
- K ostatním účastníkům silničního provozu buďte ohleduplní.
- Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
- Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
- Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
- Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
- Před každou jízdou na kole, ale i během ní, platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
- Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které Vám umožňují bezpečnou jízdu.
- Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k Vám.
Budete-li všechny tyto zásady bezpečné jízdy dodržovat, skutečně tak snížíte nebezpečí možnosti úrazu, které hrozí nejen Vám, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

Preventivně informační skupina Okresní ředitelství PČR Praha-venkov
nprap. Zdeněk Chalupa

 
 

Z P R Á V Y   Z   M D D M

Kroužky MDDM

Rozpis kroužků Městského domu dětí a mládeže Úvaly od 1. 9. 2007 je možné najít na www.mddmuvaly.cz.
 


Příměstský tábor

Při MDDM Úvaly se už stal tradicí. Tentokrát byl poslední týden v červenci a vystřídalo se zde 34 dětí. V úterý jsme jeli do Bílku a podél Doubravky došli až do Chotěboře. Ve čtvrtek jsme byli plavat v Aquaparku v Kolíně a zbytek jsme trávili při hrách, bojovkách, batikování trik a výletu na kolech v Úvalech. O obědy se nám tradičně a skvěle postaral personál hotelu Budka.

Olča, Dana a Dana

detail detail

Výlet do Chotěboře

 

Cyklistický tábor

Třetí červencový týden jsme vyrazili do Choltic na "cyklisťák". Byl to náš první tábor na kolech, a tak jsme vyjížděli s mírnými obavami. Jak dostat do Choltic kola? Pomohla VPS při MěÚ Úvaly a Jirka to vymyslel skvěle. Jedou s námi samé holky - jedna parta z Prahy a druhá z Úval. Jak to dopadne? Perfektně. Holky se skamarádily už ve vlaku a vydrželo jim to po celou dobu. Na táboře se sportovalo na kolech i bez nich. Podívali jsme se na rozhlednu Barborka, do Heřmanova Městce a do Mělic u Přelouče, kde bylo pěkné koupání v pískovně. Holky byly na silnici úžasné, a tak se nám dobře jezdilo. Jirka byl náš věrný doprovod na všech cestách a staral se o naše kola i žaludky. Krásné bylo sobotní rozloučení u indiánů. Nejprve nám ukázali a také půjčili své luky a šípy (někteří je měli v ruce poprvé) a potom nám vyprávěli krásné příběhy a zazpívali u ohně v tee-pee.
Tento večer byl pro většinu nezapomenutelným zážitkem. A co dodat na závěr? V Cholticích se o nás starali na jedničku, paní Petříčková nám vařila na jedničku podtrženou, počasí bylo nejkrásnější z celého července a holky naše zlaté byly super.
Takže zlatíčka - příští rok se na vás těší Olča, Jirka, Dana a Dana!!

detail detail
detail detail

Foto: Vyrážíme na kola
Foto: Dana a Olča ve slušivých vestičkách, aby nás bylo vidět
Foto: U indiánů
Foto: Jirka - náš věrný doprovod

 

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech, V. Nováka 372, zve v sobotu 15. září 2007 od 10 hodin do MDDM
mladé malíře, grafiky, keramiky, hudebníky, fotografy, literáty, filmaře, zkrátka všechny mladé tvůrce na 4. ročník akce
Tak trochu úlet
Co vás čeká? Kdo vystoupí? Kolik je vstupné?
Obrazy, keramické plastiky, grafika, fotografie, prezentace mladých filmových tvůrců, alternativní divadlo, literární kavárna, SK8 a hodně živé muziky.
Těší se na vás kapely THE SNAILS, HEGEŠ, EJHLE, KEEP FLEXI, ROAD RUNNERS, XXL, uslyšíte hudební improvizace v podání Jonáše Koukla, Negiho a spol.
A tohle všechno za pouhých 50 korun českých. Jdete do toho taky? I vy můžete představit svou tvorbu nebo se přijít podívat.
Bližší informace u Jany Pospíšilové na mddmuvaly@seznam.cz.
 


Galerie MDDM představuje

Ladislava Pechová
Je absolventkou Vyšší odborné výtvarné školy V. Hollara v Praze a jejím prvním zaměstnáním bylo Studio Bratři v triku, kde se do roku 1985 podílela na výrobě večerníčků pro děti. Od roku 1988 se zabývá pouze volnou tvorbou, převážně ilustracemi knížek pro děti, dětských časopisů, ale i reklamní grafikou a knižní typografií.
Svými ilustracemi doprovodila přes dvacet knižních titulů a její tvorba byla prezentována na dvou samostatných výstavách.
Ladislava Pechová spolupracuje s nakladatelstvím Fragment již od jeho vzniku, čili 15 let. Za tu dobu zde vydala řadu krásných knížek, které udělaly dětem spoustu radosti. Mezi jinými jmenujme leporela Co vyzvonil modrý zvonek, Písnička v ZOO, Když jde malý bobr spát, Když má bobr dobrý den či Slůně stůně nebo deníček pro miminko Narodil se človíček. S velkým ohlasem se setkaly knížky Nejkrásnější česká říkadla, Nejznámější česká říkadla a Nejkrásnější české hádanky. Její nejnovější knížkou, která vyjde v nakladatelství Fragment na podzim, bude Popletená abeceda, knížka básniček pro děti, které se začínají učit číst.

Ing. Helena Klečková, redakce nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.

detail
 

 

S P O R T

Vážení sportovní přátelé
Po krátké letní přestávce se nám 5. srpna opět rozeběhly fotbalové soutěže. Jako první začalo "A" mužstvo mužů. A začátek nám vyšel parádně, po třech kolech jsme v čele tabulky a máme plný počet bodů! "B" mužstvo začalo domácí výhrou 3:0 a v letošní sezóně vyhlásilo postupové cíle. Uvidíme po podzimní části, jak si povedeme. Největší změna nastala u mužstva žáků. Ti postoupili do krajské I. A třídy. Jejich hlavním cílem je udržení soutěže, ale začátek se moc nepovedl. V Malešově v prvním kole prohráli starší žáci 3:0 a mladší žáci 2:1. Žáci prošli před sezónou těžkou přípravou a tak věříme, že svůj cíl splní. Dorost a přípravky začínají svoje soutěže 1. září. Níže vám přinášíme zprávy ze zápasů a kompletní rozlosování soutěží.

VV SK Úvaly

Tabulka: rozpis zápasů
 


SK Úvaly - SK Spartak Příbram 1:0 (1:0)
První zápas jsme sehráli 4. srpna na hřišti v Pařezině. V úvodu hra probíhala hlavně ve středu pole, k vidění byl spíše průměrný fotbal. Našim hráčům se kombinační akce příliš nedařily a akce hostů většinou končily nepřesnými dlouhými míči, které posbíral Radek Havel. První velká příležitost se zrodila ve 23. minutě po přímém kopu Petra Němce, ale střelu Tomáše Daníčka příbramský brankář skvěle kryl. O několik minut později znovu pěkně střílel Petr Němec, trefil však připraveného brankáře. Ve 40. minutě se v pokutovém území soupeře uvolňoval Tomáš Matějka, soupeř ho zastavil jen za cenu faulu a rozhodčí bez váhání nařídil pokutový kop. K němu se postavil Jindřich Pavlíček a přesnou střelou zajistil vedení 1:0. Ve druhém poločase Matějka, Němec, Špringr a Pavlíček předvedli několik pohledných akcí, ale soupeřova obrana pracovala dobře. Postupem času začala sílit snaha příbramských hráčů o vyrovnání a začalo být horko před naším Radkem Havlem. Jednobrankový náskok se naštěstí podařilo uhájit a tím získat první tři body do tabulky.

Sokol Zápy - SK Úvaly 1:3 (1:3)
Další zápas sehrálo A-mužstvo 12. srpna v Zápech před velice početnou skupinou úvalských fanoušků. Naši hráči začali velice aktivně a již v 7. minutě po standardní situaci rozvlnil síť za zády domácího gólmana Aleš Zikmund - 0:1. Po vstřelené brance se i nadále prosazovali naši hráči, ale příležitosti ke zvýšení skóre zůstávaly nevyužity. Naopak domácí po ojedinělé akci rozehráli standardní situaci a po zmatku v naší obraně vstřelil Novák vlastní gól. O utkání rozhodly závěrečné minuty prvního poločasu. Ve 43. minutě si skvěle vyměnil míč Jindra Pavlíček s Tomášem Matějkou a prvně jmenovaný poslal náš celek do vedení 1:2. V následující minutě znovu zaúřadoval Jindra Pavlíček. Nezadržitelně prošel rozhozenou domácí obranou a zvýšil na 1:3. I v druhé půli zápasu jsme domácí celek herně převyšovali, ale slibně rozehrané akce domácí obrana stačila zlikvidovat. V 65. minutě měli domácí výhodu pokutového kopu, avšak Radek Havel dobře mířenou střelu k pravé tyčce vyrazil. Zbytek utkání se odehrával v naší režii a získali jsme další tři body do tabulky.

SK Úvaly - FK Litol 2:0 (0:0)
O týden později, 18. srpna, jsme na hřišti hostili fotbalisty z Litole. První polovina zápasu nabídla pohlednou hru a šance na obou stranách. Úvaly byly lepším mužstvem, ale i hosté dokázali vytvořit nebezpečné akce. Možnost vstřelit úvodní gól měli na kopačkách Matějka, Novák, Špriger, Vojtěch, Gregor, ale střelám chyběla přesnost nebo úspěšně zakročil brankář soupeře. O osudu zápasu se rozhodlo v prvních minutách druhého poločasu. Ve 47. minutě zahrál Petr Němec z dobré pozice před pokutovým územím přímý kop a přesnou střelou do horního rohu branky vsítil první gól zápasu - 1:0. V 50. minutě prošel po pravé straně Rosťa Vojtěch, přihrál Petru Němcovi, který přesným centrem našel kopačku Jindřicha Pavlíčka a ten přesnou střelou přidal druhý gól - 2:0. Soupeř, kterému rozhodčí vyloučil po zbytečném faulu ve 49. minutě jednoho hráče, s velkým úsilím zastavoval pohledné akce našich hráčů. Střela Václava Nováka skončila na tyči, pokusy Pavlíčka a Kauckého zlikvidoval brankář hostí. Poslední příležitost na zvýšení skóre měl Jan Novák, ale z dobré pozice trefil jen střed branky a připraveného gólmana.
K dalšímu utkání odjelo naše A-mužstvo 25. srpna do Rožďalovic. O průběhu nejen tohoto, ale i dalších zápasů, je možné se dočíst na internetových stránkách klubu www.skuvaly.cz nebo ve vývěsní skříňce u nádraží.
 

 

S P O L K Y

Tábor úvalských skautů 2007

Dobrý den a skautům nazdar! Letos v červenci jsme opět tábořili čtrnáct dní u Kácova. Pokračovali jsme v celoroční hře "Elita" inspirované dobou středověkého Španělska se špetkou fantasy. Nejprve jsme byli jako vyhnanci vyloděni na domněle pustém ostrově uprostřed oceánu. Později se však ukázalo, že tak pustý zas není a my jsme si postupně podmaňovali jeho krásy. Ještě před táborem se pár námořních uzlů od našeho ostrova objevil další ostrov - Padros. Díky němu začalo vzkvétat vinařství a my jsme začali bohatnout. Lorhan, ten démon sídlící v sopce uprostřed našeho ostrova, o sobě ale brzy dal vědět a bylo na nás ho jednou provždy sprovodit ze světa. S pomocí domorodců a mocných artefaktů se nám nakonec podařilo uspět, a tak si každý vysloužil tučnou kořist. Mimoto složili Pešek a Erný náročné roverské zkoušky. Což je pět úkolů: dobrý skutek pro celý tábor, asi 30 km osamoceného putování s úkoly, zkouška bdění celou noc v tee-pee a udržování ohně, zkouška sebezapření projitím několika metry kopřiv a nakonec noční vývoz autem se zavázanýma očima do okolí 10 km a návrat do tábora s mapou a baterkou. Ještě jednou gratuluju. Více na www.skauting.cz/uvaly.

Krtek

detail detail detail detail detail

Foto: Tee-pee
Foto: Stavba táborové brány
Foto: Výlet do Ratají
Foto: Cesta 9 km labyrintem poslepu
Foto: Roverské sebezapření

 

detail
 


Září - měsíc rybářských závodů

V měsíci září roku 2007 proběhnou v místní organizaci rybářů v Úvalech dva závody v lovu ryb udicí (LRU). První již tradiční závod seniorů bude odstartován v sobotu 22. 9. 2007 na rybníku Lhoták. Druhý závod, tentokráte mládeže, bude odstartován v neděli 23. 9. 2007 nově na rybníku Lhoták.
Pro mládežnický kroužek rybářů bude svolána schůzka na 10. 9. 2007 do klubovny místní organizace za účelem prezence pro závod 23. 9. a tréninkového odchytu na Lhotáku. K oběma akcím budou ve vývěsní skříňce u nádraží ČD podrobnější informace.

za výbor ČRS MO Úvaly Zbyněk Slavík

 

I. úvalské jabkobraní

Malé i velké příznivce jablek v jakékoliv formě či podobě zveme na I. úvalské jabkobraní! Výkresy na formátu A4 či jakékoliv výrobky z moduritu, dřeva, mouky (například štrúdl, koláč apod.) na téma jablka můžete buďto přinést s sebou nebo vytvořit přímo na místě. Papírnické potřeby pro zhotovení výkresu budou k dispozici.
Ceny jsou zajištěny pro dětské kategorie i dospělé, přičemž se samozřejmě držíme tématu (u dospělých například calvados). Upozorňujeme, že porota bude hodnotit nejenom provedení výkresu nebo výrobku, ale také jeho originalitu.
Přijďte se spolu s námi pobavit a pomoci zavést novou tradici našeho města!
Těšíme se na vás.

Sdružení Nová šance

 

Sdružení Nová šance pořádá za podpory MDDM Úvaly
I. úvalské jabkobraní
Kdy: první říjnovou sobotu, to je 6. 10. 2007 od 13:00 hodin
Kde: ZŠ a okolí
Vstup: zdarma
Čeká vás:
- výstava výkresů a výrobků na téma "jablko",
- možnost výhodného nákupu jablek přímo od prodejců,
- jablečné koláčky, mošt, nealkoholické nápoje,
- možnost posezení,
- živá hudba pro pohodovou náladu,
- hlavní soutěže o ceny "O nejlepší výkres nebo výrobek" a "Konzumace jablek na čas".
 


Hasiči vyjížděli k osmi událostem

Letní měsíce přinesly narozdíl od minulých období větší počet zásahů. Úvalská jednotka, která měla k přepravě k dispozici jen Tatru 148 CAS 32 a případně osobní automobily, vyjížděla k šesti požárům a dvěma autonehodám. Druhé výjezdové vozidlo bylo na nucené opravě.
První výjezd ve sledovaném období se konal 19. července. Siréna nad hasičským domem se rozezněla ve 14.49 h a operátor nahlásil požár pole poblíž Limuz. Výjezdová jednotka dorazila na místo v 15.06 h. V tu dobu už byl ohořelý porost zaoráván traktorem. Velitelem zásahu nám bylo sděleno, že bude postačovat pouze doplnění vody z naší cisterny zasahující jednotce z HZS Český Brod. Po splnění úkolu byl výjezd ukončen.
Příštího dne byl vyhlášen poplach v 16.27 h, a to z důvodu požáru traktoru u Nehvizd. Tříčlenná posádka se na místo dostavila po 10 minutách, ale opět pouze doplňovala vodu zasahujícímu HZS.
Ve stejném dni v 21.32 h jsme byli voláni k srážce dvou automobilů na kolínské silnici u benzínové stanice. Jednotka dorazila na místo za 7 minut po ohlášení. Osoby ve vozidlech neutrpěly žádná zranění, proto se přikročilo k zajištění místa nehody. Ihned byly odpojeny akumulátory havarovaných vozidel a uniklé chemikálie posypány sorbentem. Po ukončení práce Policie ČR byly odstraněny vraky z vozovky a nasycený sorbent odklizen. V 23.15 h byl nahlášen návrat na základnu.
Čtvrtý zásah proběhl v podvečer 21. července v Úvalech ve čtvrti Slovany. Hořel travní porost, který patrně vzplanul po poruše trafostanice. Velká část Úval byla tak odříznuta od dodávky elektrické energie. Po příjezdu na místo už však nebylo nutné zasahovat, jelikož se oheň nemohl dál šířit a uhasl.
Následujícího dne, krátce před třetí hodinou ranní, se po pravděpodobném zásahu bleskem vznítil zahradní altán za domem v Husově ulici. Jednotka začala ihned po příjezdu likvidovat požár jedním proudem a v průběhu hašení dorazila navíc jednotka HZS Český Brod. Celý zásah trval zhruba jeden a půl hodiny. Po uhašení a kontrole požářiště se jednotka odebrala na základnu.
Po návratu členů sboru z letního tábora do hasičského domu byl přibližně ve tři hodiny odpoledne spatřen výrazný sloup dýmu na horizontu ve směru na Přišimasy. Velitel sboru tuto událost nahlásil operačnímu důstojníkovi a ten nás vyzval k výjezdu na místo. Sloup dýmu zavedl jednotku až k autovrakovišti v Přišimasech, kde bylo zjištěno, že byly bez povolení vypalovány nepotřebné autosoučásti. Oheň se navíc nekontrolovaně šířil až na blízký travní porost a roští. Vzniklý požár byl uhašen jedním proudem a správkyně objektu byla poučena o dalších krocích. Po ujištění, že se oheň už dále nemůže šířit, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Po čtyřech hodinách se jednotka vrátila na stejné místo. Opětovně bylo zjištěno nedovolené vypalování autosoučástí. Jednotka oheň uhasila jedním proudem a předala místo Policii ČR.
Poslední výjezd ve sledovaném období se konal 9. srpna a byl ohlášen v 17.30 h. Jednalo se o dopravní nehodu poblíž Škvorce. Jednotka ale nemusela zasahovat. Řidič nákladního automobilu svezl svůj vůz do příkopu už dříve a po dohodě s policií čekal na druhý nákladní automobil, který by odvezl zboží do určeného cíle. Ale jeden z projíždějících, který viděl obrácený automobil na bok a v kabině ležícího muže, zavolal na tísňovou linku.

Milan Bednář za SDH Úvaly

detail

Foto: Autonehoda u Škvorce

 

SDH Úvaly přijímá nové mladé hasiče

Novým školním rokem začíná i další soutěžní sezóna mladým hasičům. Počátek září je ideálním měsícem pro vstup do kroužku proto, aby se nový člen sboru stihl připravit na nadcházející soutěže.
Hra Plamen bude odstartována již 29. září Závodem požárnické všestrannosti v Říčanech. Mladý hasič si do té doby musí osvojit adekvátně věku základy první pomoci, topografie a požární ochrany. Dále ho čeká nácvik střelby ze vzduchovky, vázání uzlů a lezení po laně.
Po zimním odpočinkovém programu vypukne koloběh jarních soutěží s různým programem, který se zastaví až v červnu. Na přelomu července a srpna se jako každý rok uskuteční letní tábor ve Stříbrné Skalici.
Tréninky se budou konat pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin kromě svátků a prázdnin. Členský příspěvek na rok činí pouhých 50,- Kč zahrnující i pojištění. Vystavení průkazky obnáší poplatek ve výši 10,- Kč. Zveme proto všechny zájemce o členství ve sboru a nebo rodiče se svými dětmi na první schůzku, která se bude konat v pátek 7. září u hasičské zbrojnice. Více informací naleznete na stránkách sboru na adrese http://uvaly.oshpv.cz.

SDH Úvaly

detail

Foto: Ze soutěže hasičů

 

Poznávací zájezdy

Obec baráčnická Úvaly a CK LIDO Český Brod pořádá na podzim tyto zájezdy:

1) Slovensko - termální lázně Bešenová
kdykoliv ve dnech čtvrtek až neděle od října do konce roku, 4 dny
ubytování, snídaně, doprava
cena 4 200,- Kč, důchodci sleva 200,- Kč

2) Německo - Berlín, Drážďany
- muzeum, výstava, prohlídka města
sobota a neděle 22. - 23. září
ubytování, snídaně
cesta 3 000,- Kč

3) Morava - sklípek Hustopeče, Lednice
- prohlídka, zámek, botanická zahrada, mořské akvárium, zahrada, Valtice - zámek, kostel, Pálava
sobota a neděle 6. - 7. 10.
cesta, ubytování, víno, večeře
cena 950,- Kč

4) Rakousko - Salzburg, Hallstatt, Gossau See, jezera Vídeň
sobota a neděle 6. a 7. 10. nebo 13. a 14. 10.
ubytování, snídaně
cena 3 000,- Kč

5) Francie - Paříž, Versailles, Remeš
středa až neděle 10. - 14. 10. nebo 17. - 21. 10.
ubytování ve dvoulůžkových pokojích,
snídaně
cena 5 900,- Kč

Odjezdy podle dohody Úvaly - okolí - Praha - Český Brod.
Zájezdy se uskuteční i při malém počtu účastníků. Bližší informace ve skříňce u nádraží.
Přihlášky přijímá Jiří Vrána, tel. 739 944 942.
 

 

C Í R K E V

Církev československá husitská v Úvalech otevírá opět pro nový školní rok 2007/8 výuku
KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY HROU
pro předškolní děti - od 5 let a školáky.
Přihlášky přijímá Farní úřad, Pražská 180, pondělí až středa od 16 do 19 hodin do 10. září.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

 

Přímluvná bohoslužba

Přímluvná bohoslužba za zachování Klánovického lesa se uskuteční v neděli 2. září od 16 hodin v Klánovickém lese, cca 500 m od konce ulice Axmanova (u značky PŘÍRODNÍ RESERVACE). Bohoslužbu slouží Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech.
 


MODLITBA ZA KLÁNOVICKÝ LES

Bože, Pane náš!

Založil jsi zemi na pilířích, aby na věčné věky nezakolísala.
Osadil ji bylinami a rozmanitými stromy, zvířenou, ptactvem a hmyzem.

Stvořil jsi člověka a dal mu zemi nádhernou, aby ji nejen obýval, ale také obdělával, pečoval o zeleň a vše živé a chránil je.

Země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro zvěř, rostlinám, aby je člověk pěstoval pro svou obživu.

Vláhou se sytí tvoje stromy, v nichž hnízdí ptactvo.
Přijde noc a celý les se hemží zvěří.
Vyjde slunce a zvěř se v lese ukládá do svých doupat k odpočinku.

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře!
Jen člověk se chová nemoudře!

Dobrotivý Stvořiteli, prosíme,
přemáhej nás nevěrné a malověrné svou nepomíjející láskou, abychom lépe poznali, že vše dobré, co máme
a přijímáme, je Božím darem pocházejícím od tebe z tvé milosti a tvého požehnání.
Pomoz, ať si všichni vážíme tvých darů, zvláště v přírodě, ať si vážíme stromů rostoucích v Klánovickém lese,
které slouží všem lidem.
Dej, ať jsme za ně vděčni!

Bože, nedopusť jejich kácení!

Amen.
 

 

H I S T O R I E

Něco málo z historie telefonu

Letos je tomu devadesát let, co byla v Úvalech v roce 1917 zřízena první telefonní ústředna. Proto si při této příležitosti připomeňme něco málo z historie telefonu.
Všeobecně se uvádí, že vynálezcem telefonu je Graham Bell, který 7. 3. 1876 obdržel patent "na telegrafickou metodu přenosu hlasu". Méně je ale známa skutečnost, že na princip telefonu dříve přišel Elisha Gray. Ten svůj objev ukázal Bellovi i s dokumentací, kterou měl připravenu k podání patentu. Bell dokumentaci okopíroval a pomocí svých známostí zajistil, že mu zápis o podání jeho patentové přihlášky byl zaregistrován o dvě hodiny dříve než Grayovi. Málokdo ví, že prvním, kdo si nechal soudně potvrdit vynález telefonu, byl Ital Antonio Meucci již v roce 1871. Ohlášení ale platilo po dobu jednoho roku a muselo se poté obnovovat. Meucci roku 1874 neměl 10 dolarů na platbu za obnovení registrace a tím umožnil Bellovi získat patent na telefon. detail
Automatické spojování účastníků vynalezl až v roce 1899 Američan Strowger. Oproti Bellově přístroji byl nový aparát vybaven signalizací volání zvonkem. Aby mohl zvonek fungovat, potřeboval poměrně silný přívod proudu a k tomu posloužil tzv. induktor, kličkou poháněný malý generátor střídavého proudu. Mikrofon telefonu ovšem potřeboval zdroj stejnosměrného proudu, takže nezbylo než připojit k telefonu baterii. Sluchátko bylo prakticky jedinou částí převzatou z Bellova telefonu. Jen pro úplnost bych rád ještě zmínil tzv. hovorový transformátor, a výčet dílů "telefonu s místní baterií" je kompletní.
Telefony od prvopočátku rychle nalezly uplatnění zejména na železnici a později i v průmyslu. Bylo možné je snadno propojit prostým vedením. Ale co v případech, kdy byla zapotřebí složitější síť? Vyvstala potřeba ústředny neboli "centrály". Ústředna té doby byla samozřejmě manuální, založená na principu tzv. klapek. Jak takováto ústředna pracovala? Spojovatelka měla před sebou panel s klapkami a svírkami (zdířkami). Pokud chtěl někdo volat, zatočil na telefonu kličkou a elektromagnet v ústředně shodil klapku, objevilo se bílé pole s číslem volajícího. Spojovatelka se sluchátky na hlavě zasunula kolík do svírky volajícího a ten jí sdělil, komu si přeje volat. Poté zasunula spojovatelka druhý kolík téže spojnice do svírky volaného a vyzvonila ho kličkou. Vyčkala jeho přihlášení, sdělila mu, kdo ho volá a pak oba účastníky propojila. Po skončení hovoru účastníci "odzvonili", tzn. zatočili kličkou na telefonním přístroji, tím opět shodili své klapky v ústředně a spojovatelka věděla, že hovor je u konce a může uvolnit spojnici.
Světová telefonizace samozřejmě pronikla i do našich zemí. Veřejný telefonní provoz v Praze byl zahájen již 11. 8. 1882. Pražská telefonní síť měla zpočátku 11 účastníků, do konce roku bylo v telefonním seznamu 30 čísel.
Telefonní pokrok se nevyhnul ani nově vzniklé Československé republice v roce 1918. Již po 1. světové válce se telefony i u nás rychle objevovaly jak na dráze, tak i ve velkých továrnách či například v dolech. Vznikaly i první veřejné sítě, zatím pouze místní, které si vzala pod křídla Správa pošt a telegrafů, předchůdce někdejšího Českého Telecomu. A kdo dodával telefony a ústředny? Již tehdy existovaly firmy Siemens a Halske nebo Ericsson, jejichž výrobky u nás byly velmi populární. Ale měli jsme i vlastní výrobce - za všechny bych rád připomněl například firmu bratří Prchalových, která byla v té době známým výrobcem telefonních aparátů a dalších zařízení telefonní sítě.
Telefonní ústředna v Úvalech byla uvedena do provozu v roce 1917 a spadala pod poštovní úřad, který byl v Úvalech zřízen v roce 1854. Vedle jednotlivců byly vůbec prvními telefonními klienty v Úvalech z úřadů a firem hotel Smetana (dnes Budka), obecní úřad, hotel U Českého lva, četnická stanice, cukrovar, filiálka Záložny občanské v Českém Brodě. V roce 1917 byla telefonní ústředna umístěna spolu s poštou v domě čp. 171 v Havlíčkově ulici, ve vile tehdejšího poštmistra pana Kaplana. Kromě místních úřadů měli o telefon velký zájem hoteliéři, továrníci a další majetní lidé, a také lidé toužící po technických novinkách. Například v roce 1929, jak se píše v monografii Úvaly jindy a nyní, čítala veřejná telefonní síť obhospodařovaná úvalskou ústřednou 26 telefonních stanic. Od roku 1929 byla ústředna umístěna na náměstí čp. 634. V roce 1953 byla pošta s telefonní ústřednou přemístěna do budovy čp. 817 na rohu dnešní Pražské a Wolkerovy ulice. Zde telefonní ústředna, ještě manuální - mechanikem ústředny byl Oldřich Šulc, fungovala do roku 1968. Tato ústředna na kolíky a s klapkami zajišťovala telefonní spojení nejen pro Úvaly, ale i pro Škvorec, Tlustovousy, Tuklaty, Horoušany, Horoušánky, Dobročovice, Květnici, Zlatou a Třebohostice. Telefonní přístroje byly stále vybaveny kličkou, neměly ještě otočnou číselnici. V letech 1967 - 1968 byla provedena automatizace ústředny, která byla přemístěna do domu čp. 2 na tehdejším náměstí Marie Majerové (dnes Arnošta z Pardubic), kde se dnes nachází prodejna automobilů BENO. Tato ústředna měla kapacitu 500 telefonních stanic a zajišťovala spojení v Úvalech, dále na Tlustovousy, Tuklaty, Horoušany, Horoušánky, Dobročovice a Květnici, neboť zároveň byla vybudována automatizovaná ústředna ve Škvorci, která zabezpečovala spojení ve Škvorci a dále na Zlatou a Třebohostice. Opravářem úvalské telefonní ústředny v té době byl Miloslav Brajer, mechanikem telefonního vedení a stanic byl Josef Stehlík, od roku 1974 pracoval s panem Stehlíkem i Bohumil Kadlec ze Škvorce. V letech 1984 - 1985 byla v Úvalech provedena kabelizace. Telefonní kabely byly částečně uloženy do země, částečně zavěšeny nad zemí a pro ústřednu typu E 10 byl zbudován nový objekt na pozemku mezi ulicemi Rašínova, Palackého a Hakenova. To již byla ústředna bez obsluhy, plně automatická a údržbou telefonního vedení a stanic se zabýval Bohumil Kadlec. V letech 1993 - 1994 Úvaly přešly na plně digitální ústřednu bez obsluhy typu Siemens. Vlastní digitální ústřednu má i Škvorec.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

 

MOŽNÁ NEVÍTE detail

Je vhodné, aby si i Úvaly čas od času připomněly věhlasného světového hudebního skladatele původem z rakouského Salzburgu, kde se v roce 1756 narodil, Wolfganga Amadea Mozarta a jeho vynikající hudbu. Hudebně byl vychováván již od nejútlejšího dětství, koncertně vystupoval jako zázračné dítě od svých šesti let. Svou první operu komponoval již ve svých jedenácti letech.
Ale proč zdánlivě Úvalům tak vzdálenou osobnost v této krátké glose vlastně připomínám? V osmdesátých letech 18. století sklidilo mimořádný úspěch provedení Mozartovy opery Figarova svatba v Praze. A letos uplynulo 220 let od Mozartovy návštěvy v Praze. Jeho první cesta se uskutečnila na jaře 1787 a druhá cesta v září téhož roku, kterou osobně věnoval pražskému nastudování a provedení opery Don Giovanni ve Stavovském divadle.
V loňském roce mě upozornil náš čestný občan města PhDr. Zdeněk Mahler, když pracoval na televizním a rozhlasovém pořadu o Mozartovi, že Mozart při své první i druhé cestě z Vídně do Prahy cestoval s největší pravděpodobností po císařské cestě a projížděl městečkem Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

W. A. Mozart v roce 1789

 
 

Ú V A L S K Á    V A Ř E Č K A

Milé čtenářky, milí čtenáři, ráda bych vás krátce seznámila s novou rubrikou "Úvalská vařečka", kterou bychom chtěli zpestřit další vydání Života Úval.
Mezi námi Úvaláky je jistě celá řada gurmánů a vynikajících kuchařů, kteří se o své kulinářské umění rádi podělí s ostatními.
Protože září je pro Úvaly měsícem posvícení, připravila jsem pro vás na uvítanou recept na posvícenské koláčky. Budu ráda, když i vy tento recept vyzkoušíte a skvělými koláčky obohatíte svůj posvícenský stůl.

Vázané posvícenské koláčky
Potřebujete: 50 dkg polohrubé mouky
12 dkg tuku Hera
12 dkg 100% tuku
5 dkg cukru
4 dkg droždí
3 žloutky
špetku soli, muškátový oříšek, trochu mléka
Postup:
Do mísy vsypte mouku, cukr, rozdrobte droždí a zalijte vlažným mlékem. Pak rozpusťte na mírném ohni Heru a nechte vychladnout. Rozstrouhejte 100% tuk a spolu se žloutky, solí, nastrouhaným muškátovým oříškem a vychladlou Herou přidejte do misky. Vypracujte těsto, rozválejte plát a rádýlkem rozkrájejte na malé čtverečky. Ty potom plňte nádivkou tvarohovou, makovou, jablkovou či ořechovou, podle toho, kterou máte nejraději. Hotové koláčky pokládejte na plech jeden vedle druhého a nezapomeňte promazávat rozpuštěným tukem. Pečte v mírné troubě asi půl hodiny. Vychladlé koláčky pocukrujte a pak si už jen nechte chutnat.
Vaše příspěvky, případně s fotografiemi pokrmů, rádi uvítáme na adrese redakce. Nejzajímavější recepty uveřejníme v dalším čísle časopisu. Téma na měsíc říjen - Houby v kuchyni.

Mgr. Romana Vorlíčková, Redakce

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval