www.mestouvaly.cz/zivotuval 

10/2007

  Život Úval K A M   A   K D Y
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
T É M A   Z   M Ě S Í C E
Z A J Í M A V O S T I
K U L T U R A
Z P R Á V Y   Z   M D D M
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
S P O R T
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
Ú V A L S K Á   V A Ř E Č K A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

Musíme se rozvíjet. Plánovaně.

Stále stejné bývaly dlouhé roky Úvaly. Do několika let by se však měly proměnit k nepoznání. Jenom počet obyvatel se téměř zdvojnásobí.
"Město má nový strategický plán rozvoje. Ten se nyní veřejně projednává, aby se k němu mohl každý vyjádřit," vysvětluje starosta Úval Jan Šťastný.
Mezi obyvateli jsou však i odpůrci jakýchkoli změn. "Město teď má velké problémy, které se musí začít řešit, protože brzy bude situace neúnosná," dodává místostarostka Helena Váňová.

Proč potřebují Úvaly nějaké změny?
Šťastný: Město dlouhodobě trpí tím, že je blízko Prahy. Převládá tu dovoz nad vývozem - lidé si všechny potřebné věci opatřují v hlavním městě a Úvaly ekonomicky strádají. S přílivem nových obyvatel začne město postupně bohatnout.

Jaké akutní problémy tedy město nejvíce trápí?
Šťastný: Do roku 2009 musíme do města přivést vodu odjinud. V místní vodě je totiž příliš vysoká hladina dusičnanů, proto vodovod přestaneme v roce 2009 provozovat. Musíme se napojit na vodovod v Zelenči, což je asi patnáct kilometrů. Jen přivedení vody do Úval nás přijde na 50 milionů korun. Váňová: Pak bude následovat rekonstrukce vodovodního potrubí ve městě, které je již zastaralé. A poté musíme dobudovat kanalizaci, protože zhruba čtvrtina domácností ji ještě nemá.

Kdy přijdou na řadu silnice?
Váňová: Nejdříve musí být hotovo všechno ostatní - vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace, rozvody elektřiny, osvětlení. Pak teprve můžeme udělat nový povrch vozovek.

Jak to všechno chcete zaplatit?
Šťastný: Nebudeme na to sami. O Úvaly mají zájem investoři, ale ti nám musí pomoci budovat infrastrukturu. Město samotné by to nikdy nezvládlo, protože se jedná o náklady kolem tři čtvrtě miliardy korun. Váňová: Příliv investorů je šance něco změnit. Samozřejmě také chceme získat peníze z fondů Evropské unie.

Mnoho lidí se bojí mohutné výstavby rodinných domků...
Šťastný: Ve městě se hodně debatuje, zda výstavbu podporovat, nebo ne. Jsou lidé, kteří chtějí zelený pás kolem města. Mají na svůj názor právo, ale musí si uvědomit, že se tady tím pádem nic nezmění. Nebudou silnice, nebude kanalizace.

Jaké je tedy řešení?
Šťastný: Dovolit určité rozšiřování Úval. Ale předem říkám, že nikdy nepřipustíme, aby se tady stavělo nekontrolovatelně. Nechceme satelity, kde lidé žijí odděleně od města. Nové domy budou s městem fungovat jako jeden celek.

Jenomže pokud chcete, aby investor přispěl městu na budování infrastruktury, musí jít o velkou firmu. Máte nějakou vybranou?
Šťastný: Nyní se objevil holandský investor, který se chystá do Úval investovat částky v řádu miliard korun. Váňová: Mají zájem o jižní část města, kde by vznikla nová čtvrť. V této oblasti by stály řadové domky i samostatně stojící domy. A samozřejmě všechny služby. Šťastný: Během celého povolovacího procesu do toho město bude vstupovat a přizpůsobovat jejich projekt našim požadavkům.

Jak chcete přesvědčit obyvatele, kteří jsou proti změnám?
Šťastný: Nám nezbývá než je přesvědčovat a přesvědčovat. Aby si co nejvíce lidí uvědomilo, že město má obrovský potenciál, a protože jsme blízko Prahy, nemůžeme se dlouhodobě izolovat. Je lepší, když se budeme rozvíjet plánovaně. Pokud se nic nezmění, město bude brzy jen noclehárnou Prahy. Váňová: Lidé budou vždy jezdit do práce do Prahy, ale chceme, aby se sem vraceli rádi. Aby tady našli zábavu a podmínky pro dobrý život.

To budete muset nalákat nějaké podnikatele. Část jich jistě přijde sama, ale část bude potřebovat nějakou pobídku...
Váňová: Máme různé prostory, které nabízíme k pronájmu za poměrně slušné ceny. Dnes o ně ovšem zájem není. Šťastný: Také jsme koupili malou továrnu, kde můžeme nabízet prostory pro podnikatele.

Lidé se také bojí, že když se zvýší počet obyvatel, nebude dostatek míst ve školách. Co jim vzkážete?
Šťastný: Je to absurdní, ale opak je pravda. Pokud do města přijdou noví obyvatelé, budeme mít peníze na stavbu další školy. Chceme, aby v severní části města vznikl komplex základní školy prvního stupně a školky. A totéž i v jižní části.

Budou mít lidé kde nakupovat?
Šťastný: Letos byl po dlouhé době otevřen supermarket Plus, ale chtěli bychom ještě alespoň jeden. Ale zase - s počtem obyvatel souvisí i poptávka po zboží. A ta tady zatím chybí.

Nestoupne ve městě kriminalita?
Šťastný: Již dva roky máme služebnu policie, předtím sem jezdila policie z Čelákovic. Ale chystáme třeba centrum volnočasových aktivit pro mládež, aby se děti nepoflakovaly po ulicích. A také kamerový systém za jeden milion korun.

Kdy se všechny změny uskuteční?
Šťastný: Počítáme, že rozjezd přijde do pěti let.

Lucie Kořistová

(Tento úvodní článek, který byl otištěn v Mladé frontě DNES 14. 9. 2007, bychom také mohli nazvat Dostali jsme se do celostátního deníku. Jelikož uvádí velice zajímavé údaje, předkládáme ho v nezměněné podobě také čtenářům měsíčníku Život Úval.)

detail
Úvaly na ukázce historické mapy z 2. poloviny 19. století

 

K A M   A   K D Y

Přehled kulturních a společenských akcí

Kdy? - Název - Začátek - Kde
5. 10. Přednáška Mediace a řešení konfliktů - v 18 h - sál DPS
6. 10. I. úvalské jabkobraní - ve 13 h - u zákl. školy
7. 10. Vycházka do Klánovického lesa - u nádraží ve 14 h - Klánovický les
11. 10. Bezpečnost našich seniorů - v 15.30 h - sál DPS
12. 10. Beseda s M. Vieweghem - v 18 h - sál DPS
13. 10. Dobrovolná sbírka skautů - dopoledne - nám. Arnošta z Pardubic, Pražská
13. 10. 100. výročí Sokola - od 9 h - sokolovna
13. 10. Traverza fest - od 11 h - Rostoklaty
19.-20.10. Dětský bazárek - - MŠ Kollárova
20. 10. Anglický klub - od 10 h - sokolovna
20. 10. Drakiáda - od 14 h - Hřiště na Slovanech
21. 10. Bohoslužba Církve bratrské - v 9.30 h - modlitebna církve
23. 10. Zájezd do divadla v Praze - Palace Theater
26. 10. Vzpomínková akce u pomníku padlých v 1. svět. válce - v 16 h - nám. Arnošta z Pardubic
27. 10. Výstava Putování k prameni - ve 14 h - Galérie MDDM
28. 10. Vzpomínková bohoslužba - v 9 h - Husova kaple
5. 11. Setkání se senátorem K. Šebkem - v 18.30 h - sál DPS
13. 11. Zájezd do divadla v Praze - Divadlo na Vinohradech
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Informace z jednání rady města

První zasedání rady města po prázdninách a dovolených se konalo v zasedací místnosti DPS Úvaly dne 3. 9. 2007. Byl schválen jednací řád rady města. Ing. Váňová seznámila radu s rozpočtovými opatřeními č. 3 (příjmy a výdaje města). Ředitelka MDDM informovala radu o jejich činnosti a vývoji, dále o příspěvku MDDM ke kulturní činnosti a vzdělávání ve městě. Byl schválen předložený organizační řád MDDM. Rada se dále zabývala stavem a řešením provozu kotelny mateřské školy Kollárova. Havarijní stav kotelny je nutno odstranit a současně realizovat mimořádné opatření k zajištění provozu kotelny v topné sezóně 2007/2008. V havarijním stavu je též centrální kotelna areálu základních škol. Rada odsouhlasila provedení opravy kotelny a zajištění centrálního zdroje TUV (instalací elektrického ohřívače).
Dalším bodem programu byla úhrada plateb obci Horoušany za připojení nemovitostí k.ú. Úvaly na ČOV Horoušany, (tj. plnění smlouvy o poplatcích za připojení na kanalizaci). Rada pověřila starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o převodu připojovacích poplatků na nově budovanou splaškovou kanalizaci. Bylo projednáváno neoprávněné obývání bytu v čp. 65 Riegerova. Dále byla projednávána žádost o úhradu části nákladů za instalaci sprchového koutu v bytě č. 110 v DPS.
V další části jednání rady byla vzata na vědomí rezignace p. Petra Rytiny na členství v komisi pro potřeby městských částí a jmenovala členem komise p. Martina Kuchaře. Jednorázové zvýšení nájemného pro rok 2008 pro byty ve vlastnictví města bude provedeno k 1. 1. 2008 v souladu s platným právním předpisem. Byla prodloužena nájemní smlouva na náhradní ubytování v čp. 105 Škvorecká. Projednán a odsouhlasen nájem služebních bytů v čp. 7 a 1347 Prokopa Velikého. Na byt čp. 181 Škvorecká byl prodloužen nájem na dobu určitou. S výhercem výběrového řízení - advokátní kanceláří Trnka & Burdová, Praha 2 na pronájem nebytových prostor čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic bylo radou odsouhlaseno uzavření nájemní smlouvy. Rada nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Diakonie Broumov, každoročně je na podporu tohoto sdružení pořádána sbírka šatstva, domácího textilu a potřeb pro domácnost.
Rada přijala na vědomí informaci o prohlášení kamenného mostku v Králičině kulturní památkou a o dalších krocích spojených s jeho zakonzervováním, případně rekonstrukcí. Bylo projednáno a schváleno odkoupení a zakoupení zařízení společnosti MULTITEC Bohemia, a.s. Dále rada souhlasila s vypsáním výběrového řízení na pozici vedoucího odboru investic a správy majetku v souvislosti s podanou výpovědí stávajícího vedoucího odboru. Dále byl projednán zásobník projektů pro čerpání finančních prostředků z operačních fondů EU. Předložené projekty odpovídají základním potřebám města Úvaly, jsou zaměřeny na budování infrastruktury. Rada schválila prioritní projekty pro čerpání operačních fondů EU a zároveň souhlasí s kritérii pro výběr zpracovatelů jednotlivých projektů. Rada města byla seznámena se zápisy z jednání jednotlivých komisí rady. Rada se zabývala optimalizací dopravy ve městě a byla jí předložena pasportizace komunikací v Úvalech. Byl schválen dodatek ke smlouvě o poskytování služeb spojených s odchytem toulavých, zdivočelých a synatropních zvířat. Dále rada města jmenovala škodní a likvidační komisi. Odsouhlasila odměny ředitelům školských zařízení. Schválila záměr pronájmu čp. 328 Škvorecká s částí pozemku, bylo odsouhlaseno uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory budovy zdravotního střediska - ordinace praktického lékaře s MUDr. Michaelou Maříkovou. Pronájem budovy zdravotního střediska - výběrové řízení je ukončeno, rada pověřila starostu k jednání o smlouvě za podmínek dodržení zásad vypsaného výběrového řízení. Na základě vypsaného výběrového řízení na zhotovení krizového plánu města Úvaly proběhlo vyhodnocení nabídek. Podmínky splnila společnost KLIKA - BP, s.r.o., Jihlava. Rada vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru, která bude projednána na zasedání zastupitelstva města. V různém se zabývala dodávkou kamerového systému, výměnou telefonní ústředny firmou CONNECT, uspořádáním nesoutěžní regionální pěvecké a dramatické přehlídky ve městě. Vzhledem k navýšení počtu obyvatel ve městě bylo projednáno a schváleno zvýšení počtu výtisků Života Úval.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

 

SOUBOR USNESENÍ
z jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Úvaly
č. Z - 2007/04, které se konalo 13. 9. 2007

Usnesení č. Z - 103/07
Zastupitelstvo města Úvaly
b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady města k 13. 9. 2007.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 104/07
Zastupitelstvo města Úvaly
b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění úkolů zastupitelstva.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 105/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e přijetí dotace 5 mil. Kč na rekonstrukci budovy Multitec,
II. s c h v a l u j e vyčlenění částky 2 mil. Kč bez DPH na dokončení investice v roce 2008.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 106/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. r u š í usnesení zastupitelstva města č. 9/19/98 ze dne 9. 7. 1998,
II. p o v ě ř u j e vedoucího odboru životního prostředí a územního plánování zahájit veškeré administrativní práce a úkony související s tímto usnesením,
III. ž á d á vedoucí stavebního úřadu, aby bezodkladně akceptovala důsledky vyplývající z tohoto usnesení na veškerá správní řízení související s výstavbou na území původního územního plánu zóny schváleného usnesením zastupitelstva č. 9/19/1998.
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 107/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e následující prioritní projekty pro čerpání z operačních fondů Evropské unie:
1. Integrovaná ZŠ - dostavba školy,
2. Výstavba a rekonstrukce komunikací, výstavba kanalizace a vodovodu v Úvalech, rozšíření ČOV, výstavba nové ČOV,
3. Administrativní, kulturní a vzdělávací centrum KOMPLEMENT,
4. Parkovací zóna Úvaly - nádraží,
5. Revitalizace úvalských rybníků,
6.Transformace odpadového hospodářství
7. Rozvoj městských sportovišť,
II. s c h v a l u j e zpracování následujících finančně méně náročných projektů:
1. Projekt "Centrum volného času pro dospívající mládež",
2. Rekultivace prostoru lomu v Riegrově ulici,
3. Mostek přes Výmolu - kulturní památka,
4. Ouvalská okružní cyklotrasa,
5. Parkové plochy, sportoviště a dětská hřiště v Úvalech,
6. Rozhledna a telekomunikační zařízení - Vinice,
III. s o u h l a s í , aby byl výběr zpracovatelů jednotlivých projektů uskutečňován na základě následujících kriterií:
1. reference o zpracovateli,
2. prokazatelné schopnosti zpracovatele zajistit kofinancování projektu,
3. věrohodný příslib zásadního kofinancování spojeného s výběrem určitého dodavatele projektu,
4. jiné závažné okolnosti, které mohou pozitivně ovlivnit realizaci projektu,
5. výběrová komise bude nejméně sedmičlenná.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 108/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením č. 3 k rozpočtu města 2007,
II. u k l á d á starostovi města ve spolupráci s ekonomickým odborem změnu rozpočtu realizovat.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 109/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144, společnosti Jiří Mareš, s.r.o., se sídlem Machovická 1678, 190 16 Praha 9, a to v souladu s podmínkami schválenými zastupitelstvem města v usnesení č. Z - 043/07,
II. p o ž a d u j e do smlouvy doplnit sankční opatření,
III. p o v ě ř u j e starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 110/07 - nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá Finančnímu výboru dopracovat kontrolní zprávu o podmínkách smlouvy se společností ASA - likvidace odpadů ve městě z hlediska zhodnocení smlouvy.
Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 7

Usnesení č. Z - 111/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí
a) zprávu o činnosti Finančního výboru za II. čtvrtletí 2007,
b) kontrolní zprávu o rekonstrukci ulic Vrchlického a Prokopa Velikého,
c) kontrolní zprávu o podmínkách smlouvy se společností ASA - likvidace odpadů ve městě,
d) kontrolní zprávu o podmínkách nájemní smlouvy na městské koupaliště,
e) informaci starosty města, že platnost smluv, které se týkají prodeje pozemků v lokalitě Chorvatská, je prověřována orgány státního zastupitelství,
II. o d k l á d á projednání zprávy Finančního výboru, která se týká prodeje pozemků v lokalitě Chorvatská do doby oznámení závěrů šetření státního zastupitelství,
III. d o p o r u č u j e starostovi města, aby realizoval opatření doporučené v kontrolní zprávě FV číslo 08/2007 - Nájemní smlouva na městské koupaliště.
Pro: 9 Proti: 3 Zdržel se: 1

Usnesení č. Z - 112/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s c h v a l u j e zadání změn IX) ÚPnSÚ Úvaly, lokalita bývalá parketárna - změna funkčního využití pozemku parc. č. 250, 251, 252, 265 k. ú. Úvaly z území nerušící výroby na všeobecně obytné území (příloha č. 10),
II. u k l á d á odboru životního prostředí a územního plánu zajistit zpracování návrhu těchto změn a zahájení jeho projednání.
Návrh změn IX) ÚPnSÚ Úvaly bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 113/07
Zastupitelstvo města Úvaly příslušné k pořízení změny ÚPD v souladu s § 6 odstavec 5a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
I. s c h v a l u j e pořízení změny č. X) ÚPnSÚ Úvaly, a to
1. změna funkčního využití pozemku parc. č. 2839/1, 2840, 2841, 2842, 2843, 3225/2 k. ú. Úvaly z území nerušící výroby a všeobecně smíšeného území na všeobecně obytné území,
2. změna funkčního využití pozemků parc. č 3562/1, 3564/2, 3566/1 k.ú. Úvaly (pozemek v soukromém vlastnictví) na území nerušící výroby, alternativně jako všeobecně smíšené území,
3. změna funkčního využití pozemku parc. č 173/1 k.ú. Úvaly (ve vlastnictví města) na všeobecně smíšené území,
II. u k l á d á odboru životního prostředí a územního plánu zajistit zpracování návrhu zadání změn X) územního plánu sídelního útvaru města Úvaly. Návrh zadání změn X) ÚPnSÚ Úvaly bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
III. V souladu s § 45 odst. 4) zákona č. 183/2006 (stavebního zákona) bude veškerá úhrada nákladů souvisejících s pořízením a projednáním změny územního plánu uhrazena na náklady navrhovatelů podnětů změny rovným dílem.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. Z - 114/07
Zastupitelstvo města Úvaly příslušné k pořízení změny ÚPD v souladu s § 6 odstavec 5a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon n e s c h v a l u j e pořízení změny č. XI) ÚPnSÚ Úvaly - změna funkčního využití pozemků parc. č. 3862/19, 3862/24 k.ú. Úvaly na čistě obytné území, louky a pastviny - pozemky navazující na lokalitu "Pod Slovany".
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 115/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o probíhajícím veřejném projednávání Strategického rozvojového plánu města Úvaly,
II. u k l á d á starostovi města:
a) pokračovat v připomínkovém řízení k tomuto strategickému plánu,
b) zpracovat ve spolupráci s autory a komisemi rady veškeré připomínky ke Strategickému rozvojovému plánu,
c) předložit zastupitelstvu návrh na přijetí či zamítnutí připomínek včetně zdůvodnění,
d) připravit verzi Strategického rozvojového plánu k projednání zastupitelstvem města v termínu do konce roku 2007.
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 116/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. s o u h l a s í s vytvořením systému umožňujícího významné zlepšení využívání volného času "náctiletých" občanů,
II. u k l á d á starostovi města:
a) zabezpečit vznik pracovní skupiny pro vytvoření tohoto systému,
b) předložit do konce roku 2007 zastupitelstvu města konkrétní návrh na vytvoření tohoto systému.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 117/07
Zastupitelstvo města Úvaly v o l í p. Josefa Poláka členem Kontrolního výboru.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 5

Usnesení č. Z - 118/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í zprávu Kontrolního výboru o provedení kontroly dle usnesení KV-028/07 - kontrola plnění usnesení rady města od 2. 11. 2006 do 31. 7. 2007,
II. u k l á d á
a) tajemníkovi sjednotit formu dokumentace jednání rady s platným jednacím řádem,
b) radě města řídit se platným jednacím řádem a platnou legislativou ČR související se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 119/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu úvalských rybníků,
II. u k l á d á starostovi požádat u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o pozemky, které se nacházejí pod stávajícími rybníky,
III. s o u h l a s í se záměrem rekonstrukce úvalských rybníků jako celku,
IV. p o v ě ř u j e starostu zajištěním studie proveditelnosti a zajištěním technického zázemí pro podání žádosti,
V. s o u h l a s í s tím, že garance a finanční zajištění projektu ve výši do 1 mil. Kč přebírá město Úvaly, žadatelem bude Český rybářský svaz.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. Z - 120/07
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. b e r e n a v ě d o m í iniciativu občanského sdružení Otevřené Úvaly (příloha),
II. s o u h l a s í se spoluúčastí města na tomto projektu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

MUDr. Jan Šťastný, starosta
Ing. Helena Váňová, místostarostka

 

Pozvánka
na vzpomínkovou akci
k výročí založení Československé republiky 28. října 1918

Vzpomínka se bude konat
>v pátek 26. října 2007 v 16 hodin u pomníku padlých v I. světové válce, který je na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a blízkého okolí jsou srdečně zváni.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

 

PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE

Je zde opět podzim a s ním bude uskutečněn i pravidelný podzimní úklid od některých odpadů z našich domácností. Způsob konání akce je obdobný jako v letech minulých. I přes tuto skutečnost je nutné věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozornost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou etapách.

Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu

I. ETAPA - svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak, aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělící čarou ve směru od budovy základní školy (při postavení, kdy školní budova je za zády), je náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V pravé části od této dělící čáry proběhne svoz ve dnech 6. a 7. října 2007 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti nej- později v sobotu dne 6. října 2007 do 9.00 hodin. V levé části města proběhne svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 13. a 14. října 2007 opět s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 13. října 2007 nejpozději do 9.00 hodin. Prosíme o dodržení 9.00 hodiny jako nejzazší doby pro umístění železa a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti.
Mezi železo a kovový odpad již nelze umisťovat elektrozařízení (např. lednice, mrazáky, počítače, radiopřijímače, videa a další elektrozařízení používané v domácnostech). Od ledna letošního roku, jak jste byli informování již v únorovém vydání tohoto měsíčníku, zahájil svou činnost sběrný dvůr nebezpečných odpadů při výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku Hostín. Současně zde vzniklo místo zpětného odběru elektro- zařízení, která jsou zde po zaevidování bez problémů odebírána (elektrozařízení musí být kompletní, ne pouze části).
Případné požadavky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. č. 603 584 251 (pan Fidler). Je možno též odvézt autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpadu umístěného zájemci před tyto domy.
Upozorňujeme proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou o systému nakládání s odpady na jeho území. Při tomto "partyzánském" způsobu svozu kovového odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několika desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic jiného, než kovový odpad odnést zpět domů, nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin (v opačném případě totiž v souladu se zmíněnou vyhláškou takto odložený kovový odpad lze posuzovat jako založení nepovolené skládky, u které je znám její původce).

B>II. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu druhé poloviny měsíce října a počátkem měsíce listopadu 2007. Svoz se týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví, které nemohly být použity jako palivo, ty je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťován železný a kovový odpad a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 hodinou. Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až 17.00 hodinou.

Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP

Harmonogram svozu
termín - číslo stanoviště:
15. října - 22,30,44
16. října - 12,26,32
17. října - 18,25,38
18. října - 17,39,45
19. října - 10,33,46
20. října - 2,19,43
21. října - 11,29,47
22. října - 1,9,31
23. října - 24,28,37
24. října - 14,27,35
25. října - 5,21,42
26. října - 50,52,53
27. října - 48,51,54,55
28. října - 7,20,40
29. října - 8,16,49
30. října - 4,23,36
31. října - 6,15,34
1. listopadu - 3,13,41

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic Bulharská, Ruská
3 roh ulic Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed Chelčického
6 střed Roháčova
7 střed 5.května
8 roh ulic Kladská, Lužická
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic Nerudova, Preslova
11 roh ulic Nerudova, Žižkova
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic Raisova, Kollárova
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic Kollárova, Ladova
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic Wolkerova, Alešova
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. Října
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic Palackého, Hakenova
33 střed Otokara Březiny
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed Horova
41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic Denisova, Mánesova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova
45 střed Hálkova
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová
51 střed U Obory
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova
54 střed Do Hodova
55 okraj zahrádkářká kolonie u Obory
 


Návštěva v naší základní škole

23. srpna navštívila Úvaly náměstkyně hejtmana Středočeského kraje pro školství paní Nohýnková. Paní náměstkyně si podrobně prošla naši základní i speciální školu a seznámila se se stavem budov i s problémy, které musíme řešit.
Velmi ocenila investice města do rekonstrukce jídelny a do rekonstrukce školy.
Obě tyto akce proběhly o prázdninách. Vedení města požádalo o příspěvek na nápravu technických nedostatků v areálu speciální školy, kterou kraj zřizuje v budově, jež patří městu. Domluvili jsme se na finanční pomoci, která bude spočívat v podstatném navýšení částky za pronájem budovy kraji. Do městské kasy tak přiteče ročně asi o půl milionu Kč více, než je tomu doposud.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail

foto: Návštěva náměstkyně hejtmana v Úvalech v srpnu 2007

 

Dotace na výstavbu vodovodního přivaděče

31. srpna navštívil Úvaly náměstek hejtmana pro životní prostředí, pan Žák. Hlavním tématem rozhovoru s vedením města byla výstavba vodovodního přivaděče z káranských řadů, tedy investice za 50 milionů Kč. Došlo k dohodě, že se Krajský úřad Středočeského kraje bude na této investici podílet 10 %. Pro naše město to znamená přínos přibližně 5 milionů Kč do městského rozpočtu v roce 2008, kdy se s výstavbou začne. Pokud tedy vše dopadne podle očekávání, poteče za rok touto dobou z úvalských kohoutků stejná voda, pro kterou si dnes občané chodí do známých stříbrných "automatů na vodu".n

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail

foto: Návštěva náměstka hejtmana v Úvalech v srpnu 2007

 

Otevření dětského hřiště

1. září byla oficiálně a trochu i slavnostně otevřena plocha pro hry dětí v Rašínově ulici. Nákladem téměř půl milionu Kč bylo rekonstruováno staré dětské hřiště. Ještě jednou díky všem sponzorům, kteří se na akci podíleli. Plocha má už i svého správce, bude se na noc zavírat a v brzké době bude také hlídána kamerovým systémem. O údržbu se postará město. Přejeme dětem, aby se jim nové hřiště líbilo.

Redakční rada Života Úval

detail detail

foto: Slavnostní otevření hřiště Rašínova

 

K problematice výstavby komunikací v severních částech města

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 9. 2007 zrušilo tak zvaný "územní plán zóny" (dále jen ÚPZ) v lokalitě Horoušánky. Chyby v postupu výstavby, která se v této lokalitě na základě ÚPZ realizovala, umožnily investorům výstavby, aby v dané lokalitě neinvestovali do výstavby komunikací.
Zastupitelstvo konstatovalo, že realizace investičního záměru investorů výstavby v lokalitě Horoušánky (a analogicky v podobně postižených lokalitách) zásadně poškodila zájmy i pověst města Úvaly a poškozuje zájmy stavebníků - občanů Úval.
Problém pokračuje s rozšiřováním zástavby, investor není ani v současné době ochoten změnit svůj postoj k výstavbě komunikací. Investor také nepřispěl městu na výstavbu infrastruktury, nebyla podepsána "smlouva o investičním příspěvku". Zrušení ÚPZ bylo podpořeno všemi přítomnými zastupiteli, vyjma zastupitele za KSČM.
Další výstavba v lokalitách, kde ještě nezačala, bude nyní probíhat standardním způsobem a město bude tuto výstavbu již usměrňovat svými požadavky.
Pomoc města občanům, kteří žijí v částech, kde komunikace vybudovány nebyly, bude zejména administrativní. Město nabízí své kapacity například při jednáních na katastrálním úřadu, při vyřizování stavebních povolení na komunikace a podobně.
Podrobnosti pomoci města stavebníkům budou přesně specifikovány v Komisi pro městské části.

Redakční rada Života Úval

detail

foto: Z domu pouze loďkou

 

Zlepšení využívání volného času "náctiletých"

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 9. navázalo na aktivity, které v minulém období započal "výbor pro prevenci kriminality" a pověřilo starostu města, aby sestavil pracovní skupinu, která by se zabývala vytvářením možností pro zlepšení využívání volného času "náctiletých". Je všeobecně známo, že Úvaly "dětem", které opustily základní školu, příliš mnoho šancí na kvalitativně lepší vyžití neposkytují a naši mladí občané často tráví svůj volný čas způsobem, který je často i potenciálně rizikový.
Redakce Života Úval tedy vyzývá všechny, kteří mají zájem podílet se na řešení tohoto problému, aby se přihlásili na adrese starosta@mestouvaly.cz, možný je samozřejmě i jiný způsob navázání kontaktu.
Předem děkujeme za váš zájem o řešení této důležité záležitosti.

Redakční rada Života Úval

 
 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Dvě vize pro město Úvaly

V srpnovém čísle Života Úval byl občanům našeho města prezentován návrh Strategického rozvojového plánu Úval. Úvodem mi dovolte předeslat, že považuji za velmi pozitivní, že takový dokument vůbec vznikl a máme tak možnost se zamyslet, kam dále s Úvaly. Chci však též podotknout, že záležitost dalšího směřování města je ve fázi návrhu a není tudíž v žádném případě definitivně rozhodnuto.
Strategický rozvojový plán předložený radnicí je zhmotněním určité vize. Touto vizí je město o velikosti Brandýsa nad Labem, neboli skokový nárůst obyvatel blížící se počtu 13 000 během příštích několika let. Tomuto záměru jsou podřízeny veškeré kroky ve strategickém rozvojovém plánu obsažené. Následná argumentace pak pouze zdůvodňuje nutnost postupu, který tuto vizi naplní. Pro ilustraci: již v současné době se připravuje nová výstavba na Slovanech, směrem ke Škvorci s kapacitou nových cca 3 800 obyvatel, kde již existují rozpracované projekty developerských společností. Tento postup vedení města je legitimní, ale bohužel staví občany před jedinou variantu. Jiné se občanům nenabízejí, tedy neexistují.
Tak tomu samozřejmě není.
Jsme přesvědčeni o tom, že rozrůstáním města do okolí nevyřešíme jeho hlavní problémy, ale naopak vytvoříme další a posuneme řešení těch stávajících, jak tomu bylo doposud. Pro ty, kteří současný stav díky rokům trvání už ani nevnímají, připomenu, že se jedná například o chybějící splaškovou kanalizaci a vozovky v polovině obce, zanedbané náměstí a jeho okolí, stav chodníků (pokud vůbec existují) a v neposlední řadě o kapacitu školy, školek, zdravotního střediska nebo kapacitu parkovacích míst v centru města.
A jaká je alternativní vize?
Přirozený rozvoj obce do počtu 8 000 obyvatel s důrazem na řešení přetrvávajících problémů. Umožnit zástavbu jen v lokalitách, které doplňují již zastavěné plochy a posílit rekreační charakter města.
Na této vizi v současné době pracuje naše sdružení - Otevřené Úvaly - společně s dalšími spolky v našem městě.
Je na vás, která z variant vás osloví. A je jenom na vás, která zvítězí.
Zpracování samotného strategického plánu je věcí technickou a zpracovatel by měl respektovat vůli občanů stejně jako občany zvolené zastupitelstvo.
Máte mnoho cest, jak dát najevo svůj názor. Můžete své připomínky dát nám, ale především radnici, svým zastupitelům, které jste volili, nebo se vyjádřit v diskusi na našem webu (www.otevreneuvaly.cz).
Věříme, že v tak zásadní věci, která ovlivní život každého z vás, najdete čas k porovnání obou vizí a projevíte svůj názor.

Milan Švejnoha, Zastupitel za Otevřené Úvaly

 

K vizi pana zastupitele Švejnohy

Strategický rozvojový plán byl zpracován nezávislou agenturou, která byla vybrána nikoli developerskou firmou, nýbrž výběrovým řízením, jež proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jeho průběh byl zaznamenám i elektronicky. Pan zastupitel ve svých vizích naznačuje, že je strategický plán zmanipulovaným materiálem sloužícím k prosazení zájmů investorů další výstavby v Úvalech. Jedná se o lež a o pokus o manipulaci s veřejným míněním. Zpracovatelé Strategického plánu na toto tvrzení jistě zareagují.
O tom, že se bude v našem městě realizovat další výstavba, rozhodlo zastupitelstvo města již v minulém volebním období. Nelze tedy klást otázku "ZDALI" výstavba proběhne, ale "JAK" proběhne. Vytvoření strategického plánu tedy není klíčem k další výstavbě, strategický plán v určitých svých částech pouze naznačuje, co lze očekávat a co je potřebné požadovat od případných investorů.
Důkazem neznalosti věci je pak autorova "alternativní vize", kdy uvažuje o "rozvoji obce do počtu 8 000 obyvatel s důrazem na řešení přetrvávajících problémů". Jen k řešení těch nejožehavějších je totiž potřeba přibližně 800 milionů Kč.
Pan zastupitel by se měl jednoznačně vyjádřit, kde tyto finanční prostředky sežene. Z fondů Evropské unie to určitě nebude, neboť město bez pomoci silného investora nezvládne spolufinancování projektů.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Existuje alternativní vize?

Vnitřní dluh města, tedy takový, který se netýká rozpočtu, ale stavu věcí, je přibližně následující:
Kanalizace splašková 200 milionů Kč
Kanalizace dešťová 50 milionů Kč
Rekonstrukce vnitřní vodovodní sítě
města a vodojemu 150 milionů Kč
Dostavba školy 130 milionů Kč
Rozšíření kapacity školek 50 milionů Kč
Rekonstrukce komunikací 200 milionů Kč
Rekonstrukce rybníků 100 milionů Kč

Kromě toho, že bychom se rádi vypořádali s vnitřním dluhem, klademe i další požadavky, například:
Dostavba areálu SK Úvaly 40 milionů Kč
Výstavba sportovní haly Sokola 50 milionů Kč
Rekonstrukce náměstí 40 milionů Kč
Vybudování kulturního centra v areálu Multitec 50 milionů Kč
ATD. ATD. …
Podtrženo a sečteno:
Chceme přibližně 1 miliardu Kč.
Máme rozpočet ve výši přibližně 80 milionů Kč na rok a finanční zadlužení ve výši 45 mil. Kč.
Volně disponujeme finanční částkou ve výši necelých 10 milionů ročně.
Čeká nás další zadlužení na výstavbu vodovodního přivaděče, neboť zásobení pitnou vodou představuje absolutní prioritu.
Pokud Úvaly neseženou významný vnější kapitál, který se zapojí do financování a spolufinancování rekonstrukce a dovybudování infrakstruktury, mohou v dotačním období 2007-2013 svými vlastními silami dosáhnout na jeden, nanejvýš dva významnější dotační tituly. Nevěřme na zázraky a alternativní vize. Žijme na zemi.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Památné lípy u Donáta se dočkaly ošetření

Díky iniciativě občanského sdružení Otevřené Úvaly, pomoci městyse Škvorec a zejména díky dotaci Středočeského kraje se jedna z významných přírodních památek v okolí Úval dočkala ošetření. O 4 malolisté lípy, které mají v obvodu úctyhodných 305, 259, 173 a 349 cm a jsou staré okolo 220 let, se během prázdnin postaral dendrolog pan Němec.
Především byly odstraněny odumřelé větve, dále byl proveden výchovný a v některých případech také redukční řez. Tyto zásahy jsou nutné k tomu, aby stromy prosperovaly a nerozlomily se například při silném větru či bouřce. U jedné z lip, kterou v minulosti zasáhl a sežehl blesk a vypadá jako mrtvý pahýl, se pan Němec snaží zapěstovat z jediného výhonu, který raší z báze kmene, jakéhosi "následníka" původní lípy.
Rádi bychom v budoucnu, pokud se nám podaří shromáždit finanční prostředky, přispěli také k obnově třešňové aleje, která vede z Úval k Donátovi.
O podobném projektu ze škvorecké strany uvažují také ve Škvorci.

Mirka Borecká

 

Informace pro občany
ORDINAČNÍ HODINY GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE
Zdravotního střediska ÚVALY
Od 11. 9. 2007 byl obnoven provoz gynekologické ambulance na ZS v Úvalech.
Ordinační hodiny: každé úterý
8.00 - 15.00 h
8.00 - 9.00 h odběry
9.00 - 14.30 h ordinace lékaře
14.30 - 15.00 h recepty
Ambulanci bude zajišťovat MUDr. Hana Ježková
(soukromý gynekolog GA Čelákovice).
Město Úvaly je v jednání s poskytovatelem lékařské péče o rozšíření ordinačních dnů na tři dny v týdnu, tak jak bylo dříve.
za správnost Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
 


Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Úvaly
ve spolupráci s Policií ČR
zve úvalské seniory na besedu na téma
BEZPEČNOST NAŠICH SENIORŮ,
která se bude konat dne 11. 10. 2007
v sálku Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody od 15.30 hodin.
Těšíme se na vaši účast.
 


POZVÁNKA
na setkání se senátorem
Zveme všechny občany Úval na setkání
s panem Karlem Šebkem,
senátorem za náš volební okrsek
v pondělí dne 5. listopadu 2007 v 18.30 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
 

 

T É M A   Z   M Ě S Í C E

Patří k sobě Klánovický les a golf?

Klánovický les je významným přírodním komplexem v Praze a v jejím nejbližším okolí. Mezi městskými částmi Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice, Horní Počernice a obcemi Šestajovice, Jirny a Úvaly se rozkládá na ploše větší než 1 000 hektarů. Nacházejí se zde dvě chráněná území. Jsou to přírodní rezervace Cyrilov a přírodní rezervace Blatov - Vidrholec. Pro někoho je les místem vycházek, oázou klidu a pohody, pro jiného může být místem, kde se ukrývají ty největší houbařské úlovky. Klánovický les se nyní dostal do povědomí veřejnosti také v souvislosti se záměrem rozšířit golfové hřiště v Klánovicích. Tato skutečnost vyvolává hodně emocí. Co je vlastně příčinou sporů a propukajících vášní? Na tuto otázku se snaží nalézt alespoň částečnou odpověď následují článek.

Historie golfu v Klánovicích
Historie golfu v Klánovicích začíná v době, kdy Golf Club Praha, který byl ustaven 15. 3. 1926, našel tuto lokalitu vhodnou pro golfové hřiště a zakoupil pozemky o rozloze 86 ha od rodiny Lichtensteinů. Osmnáctijamkové hřiště v Klánovicích se mělo vybudovat podle návrhu Ing. Josefa Charváta z roku 1929. Trvalo však dosti dlouho, než práce začaly a i tak se podařilo shromáždit sumu pouze na devítijamkové hřiště, které bylo otevřeno v srpnu 1938. Centrem hřiště byla klubovna, jejíž projekt byl původně svěřen Victoru Fürthovi, významnému architektu meziválečného období. Navrhl zde rozlehlou budovu s dvoupodlažním středním objektem s centrální halou a přízemními křídly. Na velkou společenskou místnost navazovaly venkovní terasy s venkovním krbem, západně přiléhal bazén. Za 2. světové války byl provoz značně omezen, ale stále se hrálo. Po válce v září roku 1946 proběhlo v Klánovicích československé amatérské mistrovství v golfu o Masarykův pohár a v následujících letech další významné turnaje a mezinárodní mistrovství. V roce 1950 byl Golf Club Praha zrušen a proběhla jednání a spory o jeho majetek, který nejprve přešel do České obce sokolské a později patřil Československému svazu tělesné výchovy. V roce 1952 hřiště, které ještě nebylo dobudováno do konečné podoby, bylo rozoráno a zaniklo.
Po roce 1989 Golf Club Praha obnovil svou činnost a v roce 1991 inicioval obnovu golfového hřiště v Klánovicích a navrácení klubového domu a přilehlých pozemků o rozloze asi 3 ha. V letech 1993 - 1995 byl projekt osmnáctijamkového hřiště připraven, projednán a byla vydána kladná stanoviska: stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí, výjimka z přírodního parku Klánovice-Čihadla a přírodní rezervace Klánovický les-Blatov a územní rozhodnutí. V té době existoval velký společenský zájem a podpora ze strany Městské části Praha-Klánovice na obnově klánovické tradice a tím i na kultivaci a revitalizaci území.
Projekt však nebyl realizován a zůstalo pouze u záměrů.

Hlasy pro golf
Idea obnovy golfového hřiště se opět probudila k životu v roce 2004, kdy zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice v čele se starostou panem Oldřichem Hanzalem na svém zasedání vyjádřilo svou podporu prezentovanému projektu.
V letech 2004 - 2006 probíhal rozsáhlý průzkum na území Klánovického lesa v zájmovém území ploch označených na územním plánu SO2 (území sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území) za účelem zmapování stávajícího stavu biotopů, lesního porostu, hydrogeologických podmínek a získání dalších poznatků o vhodnosti umístění hřiště. Pozitivní závěry těchto posudků a analýz z hlediska požadavků územního plánu, dopadů na lesní porost, na hydrologické poměry, na zachování krajinného rázu, zásahů do přírodní rezervace Klánovický les a vlivu na lokalitu Natura vedly k rozhodnutí o realizaci záměru obnovy golfu. V červenci 2005 byl zaslán starostou MČ Praha-Klánovice Ing. Losertem doporučující dopis na Lesy ČR, s.p., na uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy.
V září 2005 byla založena společnost pro realizaci záměru Forest Golf Resort Praha, a. s. V březnu 2006 byl zakoupen od Golf Clubu Praha objekt klubového domu a přilehlé pozemky o celkové rozloze asi 3 ha. V červnu 2006 byl klubový dům částečně rekonstruován, byla zprovozněna restaurace s terasou a otevřena cvičná golfová louka.
Investor projektu, Forest Golf Resort Praha, a.s., dospěl k rozhodnutí realizovat redukovaný projekt p. K. Piláta z roku 1993, a to devítijamkové golfové hřiště lokalizované v původních drahách z roku 1938 o celkové délce 3 200 m na rozloze asi 16 ha, to jsou necelá 2 % rozlohy Klánovického lesa, včetně cvičné louky a golfové akademie. Součástí projektu je také dokončení rekonstrukce klubového domu a vytvoření společensko-sportovního areálu (tenisový kurt, naučná stezka, cyklostezky, turistické stezky).
Záměr obnovy golfového hřiště v Klánovicích a s tímto související společensko-sportovní areál by měl přinést především znovuobnovení významné prvorepublikové tradice golfu v Klánovicích, rozšíření členské základny především z řad dětí a mládeže, posílení rekreační funkce lesa vyplývající z funkce dané územním plánem, především rozšířením a zlepšením stavu naučných stezek a cyklostezek a odpočinkových míst, celkovou kultivaci západní části Klánovického lesa a mnohé další přínosy.
Zdálo se, že nic nestojí v cestě zahájit obnovení golfového hřiště.

Hlasy proti golfu
V době, kdy byly veřejně prezentovány plány na rozšíření golfového hřiště v Klánovicích, se začínají množit názory, že ne všichni občané Klánovic a okolí tyto plány podporují. Po komunálních volbách v roce 2006 došlo k obratu o 180°. Odpůrci golfu v Klánovicích vyjádřili svůj nesouhlas s rozšířením golfového hřiště a zvolili zastupitele, kteří jsou rozhodnuti zabránit tomuto záměru. Současné vedení Klánovic pravdivosti argumentů golfistů nevěří. Nevidí důvod, proč by mělo být rozšiřováno golfové hřiště v Klánovicích, když v nedalekých Mstěticích už hřiště existuje a další areál se bude stavět na Černém mostě a ve Vinoři. Zastupitelé Klánovic nevěří, že padne pouze 16 ha lesa, ale že se bude jednat o plochu určitě větší. Podle předpokládaných ploch by se jednalo o vykácení 25 000 stromů ve stáří 50 a více let. Existují také domněnky, že nejde jen o golf, ale především o pozemky. Při ceně 4 500,- Kč za metr čtvereční pozemku v Klánovicích a vynásobením celkových ploch se dojde k ceně řádově miliard korun. Netají se tím, že postupně by mohlo dojít ke krachu společnosti Forest Golf Resort Praha, k prodeji pozemků a jejich přeměně na stavební pozemky, k výstavbě hotelů, restaurací a honosných rezidencí. Městská část Praha-Klánovice proto požádala pražské městské zastupitelstvo o schválení žádosti provést změny územního plánu tak, aby předmětné pozemky byly z kategorie území sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území, přeřazeny do kategorie lesní porost. Silné znepokojení nedávno vyvolala změna postoje státního podniku Lesy ČR. Generální ředitel této firmy udělil v květnu letošního roku společnosti Forest Golf Resort Praha tzv. zásadní souhlas pro zahájení správních řízení vedoucích k povolení výstavby golfového areálu v Klánovickém lese. Dále zaslal dopis velmi výrazně podporující projekt golfistů primátorovi hlavního města Prahy s tím, že Lesy ČR, s.p., jako správce předmětných lesních pozemků, nyní nesouhlasí se změnou územního plánu navrženou klánovickým zastupitelstvem. Ředitel Lesů ČR přebral argumentaci Forest Golf Resort Praha a vůbec nevzal v úvahu zamítavé stanovisko městské části Praha-Klánovice. Přitom čtyřicet dní předtím generální ředitelství Lesů ČR písemně sdělilo, že setrvává na zamítavém stanovisku vůči projektu Forest Golf Resort Praha a bude vždy respektovat zájem ochrany přírody a krajiny a nehodlá předmětné pozemky prodat ani pronajmout. Lesy ČR, s.p., které až do počátku letošního roku respektovaly stanovisko klánovické veřejnosti a zastupitelstva, tímto krokem přešly na druhou stranu a naopak až velmi nápadně silně podporují snahu investora prosadit výstavbu golfového areálu v Klánovickém lese.
Odpor velké části obyvatel Klánovic nachází podporu i v okolních obcích. V roce 2006 proběhla petice za zachování Klánovického lesa, kterou například v Úvalech podepsalo přes 1 200 občanů. S blížícím se termínem jednání o osudu části Klánovického lesa v pražském zastupitelstvu protestní akce odpůrců zesílily. 4. srpna proběhl v Klánovicích Happening za Klánovický les, 2. září se uskutečnila v Klánovicích přímluvná bohoslužba Církve československé husitské v Úvalech za zachování Klánovického lesa, 6. září byla zorganizována před budovou magistrátu na Mariánském náměstí v Praze demonstrace proti výstavbě golfového areálu. Aktivity v této záležitosti vyvinula řada občanských seskupení, například Český svaz ochránců přírody Klánovice, Občanské sdružení Přírodní park Klánovice, Občanské sdružení za Klánovický les, Občanské sdružení Újezdský STROM, Katoličtí a ekumeničtí křesťané za Klánovický les -Klánovice/Újezd nad Lesy/Úvaly, Klánovická, šestajovická, úvalské a újezdská mládež za Klánovický les, politické strany ČSSD, KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté a Strana zelených Klánovice, voliči ODS za Klánovický les a mnohá další.

Jaký bude výsledek sporu znesvářených stran?
Příznivci a odpůrci golfu spolu vedou ostrý spor. Příznivci golfu poukazují na svůj ušlechtilý záměr a na skutečnost, že finanční prostředky na realizaci projektu jsou zajištěny a ze strany státních orgánů nebyly zjištěny závažné okolnosti proti výstavbě hřiště. Tvrdí, že jiné využití území, jak je šířeno některými osobami a skupinami, není možné, protože území pro golfové hřiště bude účelově pronajato od státního podniku Lesy ČR, a proto prodej či jiná spekulace s pronajatým pozemkem není možná a způsob využití je dán územním plánem hlavního města Prahy. Odpůrci golfu těmto názorům nevěří a považují je za nepravdivé. Odmítají obvinění z politického populismu, kterým si údajně získávají hlasy občanů, naopak tvrdí, že uskutečňují vůli většiny občanů Klánovic a okolních obcí. Vykácení navržené části lesa je jen začátkem nekalých záměrů. Zcela určitě je v budoucnosti uvažováno s dalším rozšířením hřiště či s výhodným zpeněžením pozemků.
A občane český, teď se v tom vyznej!
O další budoucnosti Klánovického lesa pravděpodobně rozhodne zastupitelstvo hlavního města Prahy v říjnu.

Ing. Vladislav Procházka

(Informace k napsání článku poskytly Úřad městské části Praha - Klánovice, Klánovický zpravodaj, Újezdský zpravodaj, www.forestgolf.cz)
 

 

Z A J Í M A V O S T I

Je statisticky dokázáno...

Část I.
V minulých číslech našeho měsíčníku jsme měli možnost se seznámit se střípky z historie našeho města. Pojďme se tedy nyní podívat na současné Úvaly tak, jak je vidí svět čísel.
Ke konci roku 2006 žilo v Úvalech celkem 5082 Úvaláků (dnes je to již o cca 100 obyvatel více). To představuje asi půl procenta celkové populace Středočeského kraje. V žebříčku měst nad 2000 obyvatel našeho kraje zaujímají Úvaly 32. místo z celkových 57 měst. V našem okrese je 6 větších měst nad 3000 obyvatel. Úvaly jsou celkově na 4. místě a jako první hned za třemi městy s populací nad 10 tis. obyvatel.
V rámci okresu je poloha Úval zcela výjimečná, neboť město tvoří mezičlánek mezi severním Brandýsem nad Labem a jižními Říčany a váže tak okres dohromady. Z toho také vyplývá stále důležitější postavení města pro své okolí, a to nejen ze správního hlediska, ale také z hlediska kultury, sportu a rekreačních aktivit.

Josef Štěpánovský
Zdroj: ČSÚ, MÚ Úvaly

 
 

K U L T U R A

Okénko knihovny

Představujeme vám pravidelný sloupek Městské knihovny v Úvalech, který od říjnového čísla Života Úval budete nacházet na stálém místě s aktuálními informacemi a nabídkami naší knihovny. Dozvíte se o plánech, aktivitách, novinkách a zajímavostech z prostředí, které je známé zhruba 600 návštěvníkům a čtenářům knihovny.
Tentokrát vás chceme upozornit na zajímavou besedu - autorské čtení se spisovatelem Michalem Vieweghem (podrobnosti o autorovi, jeho díle a pozvánku najdete v dalším přidruženém textu na této straně).
Přijmete-li pozvání na besedu, můžete se na ni připravit výběrem a přečtením některé z jeho knih, které na vás v knihovně čekají. Při besedě si můžete nechat podepsat i vlastní knihu.

Co z Viewegha nabízíme?
Andělé všedního dne
Báječná léta pod psa
Báječná léta s Klausem
Báječný rok
Lekce tvůrčího psaní
Nápady laskavého čtenáře
Názory na vraždu
Povídky o manželství a sexu
Případ nevěrné Kláry
Účastníci zájezdu
Vybíjená
Výchova dívek v Čechách
Zapisovatelé otcovský lásky

Zaujala vás naše informace? Přijďte se k nám podívat a staňte se registrovanými čtenáři městské knihovny. Ti, kdo mají přístup na internet, najdou podmínky na stránkách www.uvaly.cz, odkaz na
KNIHOVNA, kde najdou knihovní řád, ceník služeb, půjčovní dobu a ostatní podmínky vypůjčování a zejména on-line katalog knihovny přístupný 24 hodin denně.
Mimořádná výpůjční doba pro maminky s dětmi je poslední středu v říjnu, tj. 31. 10. 2007.
 


Pozvánka

na autorské čtení a besedu se známým spisovatelem Michalem Vieweghem
Přijměte pozvání na příjemný podvečer s autorem řady velmi žádaných knih posledních let, z nichž některé pro svou úspěšnost byly i zfilmovány.
Besedu pořádá Městská knihovna v Úvalech v rámci oslav 145. výročí vzniku ve spolupráci s Kulturní komisí Rady města Úvaly dne 12. října 2007 v sálku DPS od 18 hodin.
 


Michal Viewegh
Narodil se roku 1962 v Praze rodičům chemikovi a právničce. Základní školu vychodil v Sázavě, maturoval v Benešově a dva roky studoval na Vysoké škole ekonomické. Poté, co opustil studium, se věnoval různým zaměstnáním - noční hlídač, vlakový průvodčí, stavební figurant. Později (1983-1988) vystudoval češtinu a pedagogiku na FF UK a poté učil na Základní škole ve Zbraslavi. Od roku 1993 byl redaktorem nakladatelství Český spisovatel a od roku 1995 je spisovatelem z povolání.
Autorovy prvotiny - povídky se objevily ve víkendové příloze Mladé fronty a v Mladém světě. Kromě zfilmování románových předloh Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy a Báječná léta pod psa byla poslední jmenovaná též úspěšně zdramatizována v brněnském divadle Husa na provázku.
Michal Viewegh se veřejnosti představil knihou s detektivní zápletkou Názory na vraždu. Autorova poetika se plně projevila v druhé knize Báječná léta pod psa (1992), která ihned sklidila mimořádný čtenářský i kritický ohlas a autora zařadila mezi nejvýraznější české prozaiky mladší generace.
Viewegh absolvoval autorská čtení téměř ve všech zemích Evropy a mimo ni i v Izraeli a na Tchaj-wanu. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena.
Kromě knih uvedených v Okénku knihovny musíme zmínit zbytek tvorby, kterou zařazenu ve fondu nemáme: Švédské stoly aneb Jací jsme, Nové nápady laskavého čtenáře, Na dvou židlích, Román pro ženy, Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů.
Z citátu na internetu: "Psaní pro mě představuje spíše každodenní řád. Dny, kdy píšu, jsou lepší než ty druhé - tuhle zkušenost mám už dávno. Neprožívám při psaní nic mimořádného, ale pořád mě to baví. Když mi to jde, cítím uspokojení, vzrušení, euforii."

Mgr. Alena Janurová

 

Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly v Rostoklatech

V sobotu 13. října se v Rostoklatech uskuteční rozsáhlá benefiční akce na opravu místního kostela TRAVERZA FEST.
Této kulturní akce se účastní i Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly. V místním kostele vedle úvalského sboru vy- stoupí od 11 do 15 hodin také sbory VOX BOHEMICA z Českého Brodu, CHORUS ANGELICUS z Kostelce nad Černými lesy, ZUŠ Nymburk a smyčcový orchestr.
V kulturním domě od 15 až 01.00 hodin budou vyhrávat kapely KOMUNÁLNÍ ODPAD, PROHRÁLA V KARTÁCH, MEDVĚD 009, MAURITIUS, DEN, GROSSBAND, APPLE JUICE, UCPANEJ ŠNORCHL. Některé z těchto kapel jsou také úvalské.
Akci bude doprovázet Českobrodská garda, aerobik, šermíři, dobové stánky, nohejbalový turnaj.

Dr. Vítězslav Pokorný

 

Pozvánka do pražských divadel

Kulturní komise Rady města Úvaly zve do divadla: 23. října 2007 do divadla Palace Theater na představení Velká zebra aneb jakže se to jmenujete a 13. listopadu 2007 do Divadla na Vinohradech na představení Chvíle pravdy.
Podrobné informace najdete ve vývěsce u městského úřadu.

Alena Fejtová

 

Pozvánka
Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve občany Úval a blízkého okolí na přednášku a besedu na téma
Mediace - předcházení a řešení konfliktů
do sálku Domu s pečovatelskou službou na nám. Svobody
v pátek 5. října 2007 od 18.00 hodin.
Přednášet bude mediátor - člen asociace mediátorů ČR.
Těšíme se na vaši účast.
členové komise pro kulturu
 


Poděkování

Rád bych poděkoval všem těm, kteří reagovali na mou žádost v minulém čísle Života Úval a poskytli archivu městské kroniky publikaci z roku 1929 ÚVALY JINDY A NYNÍ.
Jedná se o:
Základní školu Úvaly,
paní Plačkovou,
rodinu Filových,
sestry Konopáskovy,
RNDr. Jana Nováka.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

O čem psal Život Úval před 45 lety

Zdařilý výlet
Místní odbočka Svazu invalidů uspořádala dne 6. září t.r. dobře organizovaný autokarový zájezd s tímto obsáhlým programem:
Mělník: zámek, muzeum, vinice, soutok Labe s Vltavou, kostnice.
Kokořín: romantické údolí, zrestaurovaný hrad.
Česká Lípa, Zákupy, kde zvlášť upoutal pozornost upravený zámek s cennou sbírkou výtvarného umění a nástěnné malby českého malíře Josefa Navrátila.
Tento zámek jest pověstný tím, že v něm kdysi prodléval Napoleon II. zvaný Orlík (vévoda ze Zákup).
Na zpáteční cestě byla zastávka u Máchova jezera s projížďkou parníkem. Výhled na vodní hladinu a okolní lesy byl bohužel zamlžen drobným deštěm.
Všichni účastníci měli z tohoto zdařilého zájezdu pěkné dojmy a zážitky. Právem patří pořadatelům dík a uznání.
Jsme přesvědčeni, že i v budoucnu podobné zájezdy získají dostatek zájemců.

J.P.
Život Úval č. 10/1962

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

Vlak Pendolino srazil člověka

Vlak Pendolino včera na trati mezi Prahou-Běchovicemi a Úvaly usmrtil třiatřicetiletého muže. "S největší pravděpodobností spáchal sebevraždu," sdělil mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar. Neštěstí se stalo ve 13:40.
Pendolino, které směřovalo z Prahy do Ostravy, srazilo muže, který byl na místě mrtev. Vlaky na trati nabraly velká zpoždění.

(čtk)
(Mladá fronta DNES, 1. 9. 2007)

 
 

P O L I C I E

Zálohu si vzal, ale dělat se mu nechtělo

Rodinný domek v Úvalech si bude muset na opravu ještě počkat.
Koncem roku 2006 jeden dareba přislíbil majiteli opravu jeho rodinného domu. Převzal si zálohu ve výši 25 tisíc korun. Do dnešního dne žádné stavební práce lump neprovedl, ani nevrátil finanční hotovost.
Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Úvaly jako podezření z trestného činu podvod.

nprap. Potočná Petra

 

Dopravní akce "Šťastný návrat"

Poslední prázdninový víkend Policie České republiky, okresní ředitelství Praha-venkov, provedla preventivně bezpečnostní dopravní akci, kterou připravil Středočeský kraj ve spolupráci s Policií České republiky, správou Středočeského kraje. Na bezpečný návrat domů na Praze-venkov dohlíželo na silnicích 70 policistů a dále bylo rozmístěno 17 policejních maket.
Figuríny policistů a policistek byly umístěny na dobře viditelných místech. Jednalo se zejména o místa, kde je zvýšená intenzita dopravy, často dochází k dopravním nehodám a závažným přestupkům. Reakce řidičů na tyto figuríny byly hodnoceny velmi kladně.
Po dobu akce došlo k rapidnímu snížení dopravních nehod, které se obešly bez závažných následků. Při kontrolách byl zjištěn jeden pachatel trestného činu řízení bez řidičského oprávnění a byla odhalena jedna osoba v celostátním pátrání.
Poslední prázdninový víkend loňského roku byl na středočeských silnicích tragický, zemřelo pět osob. Díky letošní preventivní akci na území okresního ředitelství Praha-venkov k takovým následkům nedošlo. Policejní figuríny budou využity i na další dopravní akce.

nprap. Žďárská Jana, Preventivně informační skupina


 

 

Z P R Á V Y   Z   M D D M

Taneční týden v Lažánkách

Soustředění taneční skupiny Rytmus Úvaly se již druhým rokem konalo v areálu chatového střediska Lažánky u Blatné.
Letos se ho zúčastnilo přes šedesát tanečníků a všichni si užili dny plné tance a pohody. O výuku se starali vedoucí tanečních kroužků Alena, Máša, Blanka a Bohouš bok po boku s instruktorkami tance Petrou, Bárou, Katkou, Terezou a Luckou, o volný čas v lese a u stolečku s kreslením Bára, o naše zdraví Renata, o naši bezpečnost a fotodokumentaci Radek, o pomoc při úklidu taneční plochy maminy, o dobré jídlo kuchař Štefan a o dobrou náladu všichni účastníci.
Vzhledem k loňským zkušenostem se zimou a deštěm taneční oddělení zakoupilo dva veliké stany 10 x 4 metry, které sloužily jako přístřešky pro tanečníky venku. Chránily nás nejen před deštěm a větrem, ale i ostrým sluncem v prvních dnech. Takže nám nic nechybělo.
A co jsme tančili? Hip hop, disko, moderní taneční styly, výrazový tanec, taneční show, Electric boogie i Break dance. A hudba hrála na celý areál a všichni tancovali a tancovali a kdyby nemuseli do školy, tak tam tančí dodnes.

Alena Sismilichová

detail detail detail

Rozcvička v sále
Vedoucí, instruktoři a tanečníci Hip-hopu
Závěrečné vystoupení
foto Radek Navrátil

 

Oddělení estetiky informuje

Vážení rodiče a milé děti, zápis do výtvarných kroužků a kroužků keramiky byl překvapující.
Váš zájem byl mnohem větší než možná kapacita míst v keramické dílně. Přesto vám chceme vyhovět formou příležitostných seminářů pro děti a mládež od října 2007 do února 2008, které budeme inzerovat v Životě Úval a najdete je také na www.mddmuvaly.cz.

Na viděnou se těší Barbora Opelková

 

MDDM ÚVALY POŘÁDÁ
D R A K I Á D U

V SOBOTU 20. 10. 2007 ve 14.00 h
NA HŘIŠTI NA SLOVANECH.
Soutěž bude v I. kategorii DĚTI a ve II. kategorii DOSPĚLÍ.
DRAKA A DOBROU NÁLADU S SEBOU!
STARTOVNÉ 25 Kč
 


ODDĚLENÍ ESTETIKY MDDM V ÚVALECH
VYHLAŠUJE výtvarnou soutěž pro dětI
NA TÉMA:
"MOJE PRÁZDNINY"
SOUTĚŽIT SE BUDE V KATEGORIÍCH
DO 6 LET, 7-11 LET, 12-15 LET
VÝKRESY PODEPSANÉ NA RUBOVÉ STRANĚ, KAM NAPÍŠETE I VĚK A ADRESU, ODEVZDÁVEJTE
DO 25. 10. 2007 V MDDM BÁŘE OPELKOVÉ.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A VERNISÁŽ VÝSTAVY VŠECH PRACÍ BUDE 15. 11. 2007 V 17.30 V MDDM.
 


Tak trochu úlet ve fotografiích

Úlet byla jedna povedená akce pro mladé lidi a návštěvnost byla opravdu velká. Bavili se všichni a kapely slyšeli i ti, kteří tam přímo nebyli. Chtěla bych všem sousedům domu dětí, a nejen jim, poděkovat za toleranci, opravdu si jí vážíme. Úlet není obyčejný fesťák, ale prezentuje i různou tvorbu mladých lidí, a proto jej nemůžeme udělat na hřišti pod školou. Děkuji všem, kteří s námi měli trpělivost, a věřte, že i vy si přijdete na své při komorních koncertech, literárních pořadech, divadle či výstavách, které pro vás uspořádáme. A teď si s námi pojďte "ulítnout" s několika fotografiemi. Více uvidíte na www.mddmuvaly.cz v kolonce fotogalerie.

Jana Pospíšilová

detail detail detail
detail detail detail

Návštěvníci mohli mimo jiné obdivovat i keramické plastiky Petry Hřivnáčové a šperky Ilony Bartákové
Kapela The Snails kromě muziky představila nové DVD, jehož autorem je Petr Vaněk. Je ze života téhle úvalské legendy, plné humoru a při promítání se diváci úžasně bavili
Bavili se všichni
Pavel Ryšánek s Terezkou se starali o dobrý zvuk
Nad fotografickými kolážemi Báry Hlaváčkové se mnozí pobavili, obzvláště ti, kteří se tam našli
Na úletu si ulítli příznivci SK8
foto Ing. Miloslav Breda

 

Výstava Ladislavy Pechové

První zářijový den, kdy si děti školou povinné užívaly konce prázdnin, byla v podvečer zahájena v galérii Městského domu dětí a mládeže v Úvalech výstava nazvaná Doma je nejlíp, sestavená z obrázků Ladislavy Pechové. Autorka se věnuje především dětským knižním ilustracím, ilustracím do dětských časopisů, také reklamní tvorbě a knižní typografii. Dosud se výtvarně podílela na 22 knížkách, z nichž nejnovější pod názvem Popletená abeceda má vyjít v nejbližší době. Na úvalskou výstavu byly vybrány obrázky pro děti, z nichž některé bylo možné spatřit i v několika knižních ukázkách. Z obrázků, kterými potvrzuje název výstavy, vyvěrá optimismus a autorka jimi dokáže proniknout do hloubi dětského vnímání. Typické jsou usměvavé postavičky s výraznýma očima. Zobrazuje okolní svět v každém ročním období: rozkvetlé jaro, léto s motýly nad loukou, podzim s jablíčky nebo zimu s Mikulášem a čertem nebo pohodu Vánoc v rodinném kruhu. Ani z pohádkových bytostí nevyvěrá strach; čerti podle výrazu nejsou zlí a tříhlavý drak si hraje s dětmi, zatímco král s královnou spokojeně přihlížejí.
Obrázky paní Pechové jsou líbezné a typicky české, malované nejen rukou, ale také srdcem. Dokážou oslovit malého i velkého diváka. A že tomu skutečně tak je, dosvědčují i namátkou vybrané dva zápisy v návštěvní knize: "Moc, moc, moc pěkné. V dnešní době málo vídaná nálada pohody, klidu a usměvavých tváří." "Strašně se nám to líbilo, vrátily jsme se do časů, kdy pro nás byl večerníček vším." Co k tomu víc dodat?

Ing. Vladislav Procházka

detail detail

Ladislava Pechová na vernisáži
foto Radek Navrátil
Výstava Ladislavy Pechové měla nesmírný úspěch a během týdne ji vidělo okolo 500 malých i velkých návštěvníků

 

Galerie MDDM Úvaly představuje...

Jana Tilšerová
narozená 5. 8. 1947 v Mělníku, vystudovala stavební průmyslovou školu ve svém rodném městě, architekturu pak na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pracovala jako samostatný projektant, nejdéle ve Spojprojektu v ateliéru pro ČT. Absolvovala lidovou konzervatoř v Praze - obor kresba, malba, grafika.
S kreslením se setkala samozřejmě již ve škole, malováním se začala zabývat samostatně více až po narození syna Jiřího, tj. více než před 30 lety. Nejprve kreslila suchou křídou realistické obrázky, květiny, ovoce, a na jihočeském venkově kostelíky na návsích a barokní štíty domků. Přibližně po 10 letech autorku zaujal akvarel, kterému se věnuje dodnes, v posledních letech i v kombinaci s kresbou pastelkami a gelovými tužkami.
Ve svých malbách využívá volnosti abstraktního tvoření k dosažení dynamické kompozice, plné přírodních motivů. Tak v obrázku sestaveném z mnoha tvarových podob rostlin, květů, ptáků, nádob a plodů lze cítit jejich volný pohyb v prostoru, sledovat jejich proměnu působením nezkrotných živlů, ovzduší, vody a v neposlední řadě - jak autorka říká: "Jen někde - vzácně lze sledovat jejich proměnu přispěním oživujícího světla - to tam, kde samo světlo svými čistými barvami vymezilo prostor, kterého se již nejde dotknout žádnou stopou mnohavrstvé skutečnosti."
Autorka se zúčastnila absolventské výstavy lidové konzervatoře obor kresba, malba, grafika v Praze, společných výstav výtvarníků při františkánském společenství u Panny Marie Sněžné v Praze, samostatně vystavovala v Galerii Zdislávka v Jablonci nad Nisou a v Městském muzeu v Mělníku.
Vladimír Vondrášek, nar. 10. 1. 1947 v Praze, vyučen strojním zámečníkem, vystudoval strojní průmyslovou školu v Praze, umělecko-průmyslovou školu, obor nábytkářství v Praze. Pracoval jako truhlářský mistr v hlavním městě, později až dodnes ve vlastní dílně na Kamenné u Volyně.
Prací s kamenem se začal zabývat se svou ženou a dětmi v souvislosti s každoročním tzv. "kamenosocháním" (letos již 4. ročník), které pořádají začátkem léta pro lidi s mentálním postižením a jejich doprovod na dvoře svého statku. Pravidelně vystavují v Galerii "Na dvorku" v Českých Budějovicích. Některé kamenné plastiky zdobí zahrádku galerie celoročně.
Srdečně vás zvu na tuto výstavu, neboť prezentuje druh tvorby, který v naší malé galerii ještě zastoupen nebyl.

Jana Pospíšilová


 


Galerie Městského domu dětí a mládeže v Úvalech vás zve
na výstavu obrazů
"putování k prameni"
Jany Tilšerové.
Obrázky budou ozdobeny kamennými plastikami
Vladimíra Vondráška a přátel.
Na přípitek s trochou hudby a povídání se s vámi těšíme v sobotu
27. 10. 2007 ve 14 hodin.
 


Recitace autorčiných veršů:
Dagmar Winklerová
Danica Babicová
Housle: Jan Kvapil
Úvodní slovo: Jana Pospíšilová
Prodejní výstava bude otevřena i v neděli od 14 do 18 hodin.

Jana Tilšerová

DÍK BARVÁM ZRALÝM
babího léta
v náruči vlídné
kam tíha světa
nedoléhá
plujeme oblohou
vlaštovkám pod křídly
jsme letním příběhem
který jsme nestihli
prožít;
s očima, srdcem v korunách stromů
letíme s oblaky
nepůjdem domů

oči mám dokořán
a ústa němá
která víc hřeje
než stezka z jantaru?
slunce už teplejší barvičku nemá
netouží duše má
teď ani po jaru
s motýli tančí
lásku Tvou že má
 

 

Š K O L S T V Í

Školní rok 2007-2008

Netradiční zahájení
Na základě pozitivních zkušeností z loňského roku byl nový školní rok na naší škole zahájen opět netradičně. Celý první týden se každá třída se svým třídním učitelem věnovala vytváření společných pravidel třídy a osobnostní a sociální výchově zaměřené na rozvoj životních dovedností. Žáci se učili používat a rozvíjet důležité mezilidské dovednosti, které potřebují jak v soukromém, tak i v budoucím pracovním životě. Zaměřovali se na dovednost spolupracovat a komunikovat se spolužáky, vyjadřovat své názory, být taktní k druhým, zvládat mezilidské konflikty a rozvíjet svou sebedůvěru. Žáci se zabývali sami sebou, svými konkrétními mezilidskými vztahy a dovednostmi vycházet se spolužáky i ostatními lidmi.

Co nás čeká v tomto školním roce a jaké jsou naše priority v oblasti výchovy a vzdělávání
Cílem této oblasti je vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělání, motivace žáků k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a osvojení strategie učení, naučit je logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých, poznávat své reálné možnosti a usnadnit tak jejich životní i profesní orientaci. Chceme rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Zaměříme se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo bude zařazováno individuálně podle schopností žáků.
V oblasti poznatků a dovedností chceme důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na jejich morálních a volních vlastnostech. Zaměříme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků. Vycházíme ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti, žák je náš zákazník".
Naším úkolem je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, které budou respektovat žáka jako jednotlivce a budou mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny v optimální míře - lhostejno zda jde o žáka talentovaného či zaostávajícího. Budeme klást důraz na nový styl práce. Je třeba naučit žáky pracovat s informacemi, aby je uměli vyhledávat a hledat mezi nimi souvislosti. Vést je k samostatné práci, k umění poradit si se zadanými úkoly a zpracovávat samostatné projekty. Ve své práci chceme v co nejširší míře využívat nové poznatky získané v kurzech OSV, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Emoční inteligence. Při jednání s dětmi musíme brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědna, přiměřeně k věku a stupni vývoje, za svoje jednání, chování a pracovní výsledky.
V oblasti řízení je naším cílem soustavné zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu. Budováním příjemného a tvůrčího pracovního prostředí s fungující ekonomikou usilujeme o harmonizaci mezilidských vztahů na škole.

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Nedávno jsem na stránkách MŠMT četl článek s názvem "Začíná nový školní rok, začíná školská reforma". Cituji část textu: …"Největší změny ve způsobu výuky čekají v letošním školním roce základní školy. Pro ty je tento rok doslova přelomový. Ve způsobu výuky pocítí největší změny žáci prvních a šestých tříd. Ti se budou od září povinně vzdělávat podle školních vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy samy vytvořily".
Myslím si, že i když se žáci prvních a šestých tříd budou učit podle našeho školního vzdělávacího programu, žádnou velkou změnu to pro naši školu znamenat nebude, protože již delší dobu používáme efektivní metody práce a nové způsoby výuky pravidelně aplikujeme již ve všech ročnících.

Počty dětí a personální zajištění
V letošním roce jsme 3. září uvítali 70 prvňáčků. Školu v tuto chvíli navštěvuje 544 žáků, kteří se vzdělávají v 14 třídách na prvním stupni a 10 na druhém.
Částečně se obměnil i pedagogický sbor. Na konci školního roku odešlo 5 učitelek (Mgr. Lorencová, K. Pagáčová, Mgr. Stoklasová, Mgr. Slámová a Mgr. Vorlíčková) z toho 3 na mateřskou dovolenou. Učitelský sbor byl posílen sedmi novými pedagogy - Mgr. Soňa Formanová (I. st.), Mgr. Monika Petržílková (I. st.), Mgr. Vít Mareš (D-Ov), PhDr. Zdeněk Pouch (Z-Tv) - výchovný poradce, Mgr. Jana Švarcová (Čj-Ov), Mgr. Marta Siraková (Hv) a Dagmar Weissgarber (Aj-Hv).

Přehled prázdninových aktivit
Během prázdnin se ve škole velmi intenzivně pracovalo na nutných rekonstrukcích a opravách, které si vyžádaly veliké a neobvyklé investice. Děkuji zástupcům MěÚ za vynaložené úsilí při získávání finančních prostředků, aktivitu, ochotu, vstřícnost i výběr kvalitních dodavatelských firem. Díky tomu se vše, co bylo naplánováno, zvládlo i přes mnohé nečekané skutečnosti ve stanoveném termínu.
Byla provedena generální rekonstrukce školní kuchyně, která již několik let ne- splňovala hygienické normy. Byly zrekonstruovány el. rozvody, odpady, obklady, dlažba, plyn a vzduchotechnika.
Dokončuje se oprava severní části budovy č.8, kde se objevila nová fasáda, opravila střecha a svody, vyměnily okna na chodbě a venkovní dveře u bočního vchodu. Práce mají být ukončeny do konce září.
Byla provedena generální oprava dívčího a chlapeckého WC v přízemí budovy č. 8 (I. stupeň), která obsahovala výměnu rozvodů vody a odpadů, novou elektroinstalaci, sanitární zařízení, dlažby a obklady. Současně byly instalovány nové buňky a provedeno snížení stropů.
Byla položena nová přípojka k elektroměru a provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v suterénu budovy č. 8.
Malovaly se tři první třídy, chodba se schodištěm v budově č. 7 a jídelna.
V jedné třídě byla položena nová podlahová krytina.

Vybavení školy
Také do vnitřního vybavení školy byly věnovány nemalé finanční prostředky z rozpočtu školy.
Během prázdnin jsme zakoupili a nainstalovali druhou interaktivní tabuli a vybavili dvě třídy novým školním nábytkem.

Školní družina
V letošním roce se výrazně zvýšil zájem o služby školní družiny a poptávka značně přesáhla naše možnosti. Současná kapacita družiny je 130 žáků. Proto jsme nemohli vyhovět poptávce v plné výši a i přes naše velké úsilí zajistit organizačními změnami dohled nad všemi žáky se nám to nepodařilo v plné výši. Žáky 5. ročníků jsme po dohodě s rodiči již na pravidelnou docházku do družiny nepřijali.
Činnost družiny probíhá v pěti odděleních, ale pouze dvě mají své vlastní prostory. Zatím se nám nedaří najít samostatné vyhovující prostory pro její činnosti a jsme nuceni využívat k provozu kmenové třídy. Věřím, že je to řešení dočasné a ve spolupráci se zřizovatelem se nám podaří navýšit nejen kapacitu, ale i najít náhradní vyhovující prostory.
Děkuji všem rodičům, učitelům, firmám a zřizovateli za kvalitní a rozsáhlé práce o prázdninách ve škole. Přeji všem pevné zdraví, hodně optimismu a pohody.

Mgr. Jaroslav Březka


První den v základní škole
foto Jana Sigmundová

 

Jak pokračuje projekt financovaný z ESF

Nastoupili jsme do druhé poloviny realizace projektu Tvorba a realizace ŠVP. V závěru loňského školního roku jsme pořídili další interaktivní tabuli, která byla zprovozněna o prázdninách. K 30. červnu bylo zpracováno celkem 154 projektů, výukových jednotek a další materiály pro jednotlivé obory jsou rozpracovány. Při realizaci školního vzdělávacího programu chceme využívat nové metody a strategie výuky, a proto jsme se zaměřili na další vzdělávání pedagogů. V přípravném týdnu proběhlo školení pedagogů Čtením a psaním ke kritickému myšlení - RWCT, které bude ještě pokračovat. Plánujeme ještě školení k osobnostní a sociální výchově.

Ing. Morávková

 

Střípky - září ve škole

3. září bylo prvním dnem školní docházky pro 70 dětí, které nastoupily do tří prvních tříd. Ve škole je očekávaly pěkně vyzdobené třídy, usměvavé paní učitelky a přivítat je přišli i zástupci města pan starosta MUDr. Jan Šťastný a paní místostarostka Ing. Helena Váňová. Na výzdobě tříd se podíleli s učiteli významně i rodiče. Děkujeme jim za vydatnou pomoc a vstřícnost.
V prvních a šestých třídách se začalo vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který si vytvořili pedagogové.
V ostatních třídách se pracuje podle osnov základní školy.
První týden výuky byl věnován osobnostně sociálnímu rozvoji dětí. Tvořila se pravidla, stmeloval třídní kolektiv. Následující týden se výuka rozběhla podle rozvrhu.
Od druhého týdne byla zprovozněna zrekonstruovaná školní jídelna.
V sobotu 22. 9. žáci z volitelného předmětu Dopravní výchova organizovali akci ke dni Den bez aut.
V pondělí 24. 9. proběhly na naší škole Profitesty pro žáky 9. tříd.
Na škole probíhá sběr kaštanů a žaludů.
V říjnu organizuje parlament sběr papíru.

První krůčky ve škole
Prvňáčci zvládají své první krůčky ve škole s nadšením a elánem. Také rodiče nám ochotně pomáhali nejen s úpravou a zařízením třídy, ale také s prvními básničkami. Všem děkuji za příjemný začátek školního roku.

Hezký školní rok vám všem přejí děti z 1. C a Arnoštka Březková.

Škola je srdíčko,
škola je sluníčko,
škola je kytička,
škola je písnička.

1. C je naše třída,
na tabuli leží křída.
A na stole sešity,
kdo se hlásí, že by ty?
Pod penálem učebnice
a na zdi zas písmenka,
každé ráno vypraví mě
do školy má maminka.

My jsme žáci 1. C
těšíme se velice
na čtení, na psaní,
ale také na hraní.

My jsme žáci 1. C,
chytneme se za ruce.
Půjdem spolu po lese,
objevovat mravence.
 


"Dobrých zpráv není nikdy dost"

Naše mateřská škola byla postavena před 30 lety na poli. Dlouhá léta trvalo, než zasazené keře a stromy vyrostly alespoň do té výšky, aby byly vidět. Byla to sice okrasná zahrada, ale neposkytovala dětem dostatečné úkryty před sluncem.
V současné době se ze zahrady stal, můžeme-li ji tak nazvat, příjemný lesopark, který dětem poskytuje jak úkryt před sluncem, tak zákoutí vhodná k jejich hrám. Součástí zahrady byly dřevěná skluzavka, kolotoč, pískoviště a kovové průlezky. Naše školka má 100 dětí a tyto hrací prvky již nestačily pokrýt jejich nároky. Chtěli bychom se však touto cestou s vámi podělit o radost z toho, že od 1. září na naše děti čekalo překvapení v podobě nových dřevěných herních prvků (lokomotiva, kolotoč, pružinové houpačky…). Největší zásluhu na tomto projektu má Mgr. Monika Petržílková, která nám pomohla získat nadační příspěvek na projekt "dětské hřiště". Vzala si za své i komunikaci s firmou Flora, která nám projekt realizovala. Dále bychom chtěli poděkovat našemu správci panu B. Smítkovi za úpravu terénu a firmě pana Šindeláře za zapůjčení pracovních strojů. My, učitelky, máme ze zahrady radost "jako malé děti", splňuje funkčnost i bezpečnostní požadavky. Doufáme, že nikoho nenapadne dětské hřiště ničit a rozebírat, tak jak tomu bylo v minulém školním roce, kdy se "někomu" hodila síť z pískoviště, kterou celou odstřihl a ukradl. Místo hraček na zahradu jsme museli kupovat síť novou.

Kolektiv učitelek MŠ Kollárova

 

DĚTSKÝ BAZÁREK
PODZIM - ZIMA 2007

19. 10. - 20. 10.
MŠ KOLLÁROVA, ÚVALY
U nás můžete prodat a pořídit použité i nové dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, kočárky atd.
To vše za příznivé ceny.
PŘÍJEM
Pátek 19. 10. od 15.00 do 19.00
Věci určené k prodeji označte prosím dobře připevněnou cedulkou s vámi určenou cenou a přidejte podrobný seznam věcí.
PRODEJ
Sobota 20. 10. od 8.00 do 11.30
VÝDEJ
Sobota 20. 10. od 17.00 do 17.30
Vydáváme neprodané věci a utržené peníze. Svou účastí podporujete děti navštěvující MŠ Kollárova.
Informace na tel.: 602 830 602, 732 254 046
 


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Jana Zacha, pobočka Úvaly

rozšiřuje ODDĚLENÍ ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ, zejména hru na TRUBKU.
Zájemci se mohou hlásit u p. uč. Bartáka na tel. č. 732 470 833.
 

 

O R G A N I Z A C E   A   S P O L K Y

100 podob dobrodružství úvalských skautů

Kolem 250 měst z celé České republiky se zapojilo do skautské akce 100 podob dobrodružství, která probíhala v průběhu září. Mezi tato města patřily i Úvaly.
Úvalští skauti přichystali pro rodiče s dětmi zábavné odpoledne ve skautském areálu v sobotu 15. 9. od 14 do 17 hodin.
Již čtrnáct dní před samotnou akcí jste si po Úvalech mohli všimnout plakátů a ve schránkách objevit barevné letáčky. V pátek 14. 9. jsme navštívili ZŠ Úvaly, kde jsme si s dětmi zahráli pár her a pozvali je na sobotní odpoledne.
V sobotu začínal celý program úvodním slovem vedoucího úvalských skautů, který poté předal slovo panu starostovi. Po příchodu do areálu děti dostaly vstupní pásku a zaregistrovaly se u informačního stánku, kde obdržely hrací kartu. Jejich úkolem bylo obejít všechny aktivity a posbírat podpisy za jejich splnění. Kdo splnil alespoň polovinu, mohl si vybrat jednu z cen. Děti se mohly vyřádit na obří lezecí síti, sklouznout se po mydlinkové skluzavce, vysypat tibetskou mandalu nebo poskládat pod sebe co nejvíce beden a vylézt po nich. Návštěvníci se mohli občerstvit v pravé čajovně u Zelené dýmky a dát si grilované pochoutky v hostinci U Amora. V průběhu programu mohli rodiče zhlédnout fotografie z letošních skautských táborů a akcí a podívat se živě na středověké rytířské klání.
Akce se zúčastnilo něco málo přes sto návštěvníků, z toho zhruba padesát dětí. Rádi bychom poděkovali všem, kdo si přišli odpoledne užít, a panu starostovi, že nás podpořil svou návštěvou.
Pro všechny, kteří by měli zájem o fotky z akce, stačí se podívat na naše webové stránky www.skauting.cz/uvaly.

Áďa a Gabča Skřivanovy

detail detail
detail detail

Pan starosta nám přeje, aby se akce povedla
Na čas řezaly maminky, tatínci i ti nejmenší foto Jiří Bautz - Kondor
Grilování pochoutek foto MUDr. Jan Šťastný
Děti se mohly vyřádit na velké lezecí síti

 

Postavme školu v Africe

Již čtvrtým rokem budou skauti z Úval vybírat dobrovolné příspěvky na sbírku Postavme školu v Africe. Naše stánky můžete najít tradičně na náměstí a u řeznictví na rohu Pražské a Žižkovy. Sbírka se bude konat v sobotu 13. října.
 


"Anglický prázdninový tábor v Úvalech 2007"

"Anglický prázdninový tábor v Úvalech" se konal již po sedmé. Tábor organizovali Mullenovi se skupinou dobrovolníků z různých zemí světa. Děti se hravou formou učily anglický jazyk.
Téma letošního tábora bylo: "Láva, láva Ostrov" a symbolem se stala sopka, která před zraky všech na konci vybuchla.
Na programu byly připraveny soutěže, písničky, divadlo, sport, tvůrčí aktivity, "celotáborové soutěžní drama" atd.
Děti se rozdělily do šesti skupin dle věkových kategorií. Ve skupině bylo 10 až 15 dětí a vedl ji rodilý Američan (Australan), kterému asistoval překladatel.
Během výuky vedoucí odměňovali děti lávovými kamínky za splněné úkoly.
Na konci tábora si děti za ně mohly koupit zajímavé ceny (knížky, CD, hračky, sladkosti atd.).
Na rozlučkové oslavě, která se konala poslední táborový den na koupališti v Úvalech, děti zahrály svým rodičům a přátelům drama na motivy knihy "Robinson Crusoe".
Mullenovi se snažili dětem přiblížit základy křesťanství prostřednictvím dětských her a vyprávěním biblických příběhů. Především se děti učily vzájemně si pomáhat, respektovat jeden druhého a vážit si přírody.
- Sponzorem tábora byl PragueChristianFellowship (www.praguefellowship.cz).

detail detail detail

Výuka hrou
"Mokrá středa" - hod balónkem naplněným vodou
Oslava na koupališti v Úvalech nákup cen

 

Setkání účastníků "Anglického Klubu Úvaly"

Kdy: v sobotu 20. října 2007
10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 


Klub přátel historie a přírody Úval a okolí zve na vycházku
PO STOPÁCH ZANIKLÝCH OSAD A LICHTENŠTEJNSKÉHO DĚDICTVÍ
za poznáním památek v Klánovickém lese.
Vycházka v délce asi 7 km zahrnuje:
1. Slavětice (Nové Dvory),
2. Pomník myslivce u Klánovic,
3. Štamberk,
4. Žák (Hol),
5. Lichtenštejnský kámen.
NEDĚLE 7. ŘÍJNA 2007
Sraz účastníků je ve 14 hodin na nádraží v Úvalech, poté odjezd vlakem do Klánovic,
ve 14.20 hodin na nádraží v Klánovicích (po příjezdu vlaku).
 


1. Úvalské jabkobraní

sobota 6.10.2007 u ZŠ Úvaly
Slavnostní zahájení ve 13 hodin
symbolické sázení jabloně
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT!DO SOUTĚŽE PŘINESTE VÝKRESY,DROBNÉ VÝROBKY NA TÉMA JABLKO A JABLEČNÉ DOBROTY (I S RECEPTEM).
Účastnit se může každý,tedy i rodiče!
Exponáty do soutěže budou přijímány od 10 –14.30 hodin,ze všech exponátů bude výstavka.
Vyhlášení vítězů – 15.30 hodin
Na vítěze čeká mnoho zajímavých cen – vše s jablečnou tematikou: např.mošty,Calvados,jablka,hrnečky,knihy,a další.
Soutěžit můžete i v jiných dovednostech: pojídání jablek na čas,hod míčkem do koše a jiné.
Náladu vám zpříjemní živá kapela.
Prodejní stánky s řemeslnými výrobky od 10 hodin: proutěné zboží • vyšívané a háčkované dečky • keramika • textilní výrobky • výrobky z kůže • medovina • pečivo • koření • výrobky z kovu a hlavně prodej JABLEK od sadařů!!
Přijďte se spolu s námi pobavit a pomoci zavést novou tradici našeho města!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
konec jabkobraní kolem 17.hodiny
pořadatel: Občanské sdružení Za rozvoj Úval za podpory MDDM Úvaly
Partner akce – Gastro SIPPER s..r.o. výrobce nápojových slámek
 


Letní hasičský tábor v Kocourkově

Na přelomu července a srpna se konal již devátý letní tábor, tentokrát v Kocourkově, v samosprávné městské části malebné posázavské Stříbrné Skalice. Děti čekal týden plný her, bojovek, výletů a zábavy pod vlajkou města Kocourkova.
První večer se dětem, tedy novým obyvatelům, představila nejmoudřejší paní starostka města Kocourkova, která jim předala občanky a seznámila je s chodem obce. Hlavním úkolem každého nového obyvatele bylo vstoupit co nejdříve do městské rady, k tomu však musel dosáhnout velkého majetku a dostatečné společenské prestiže. Každý si mohl zvolit, zda se touží stát komisařem, velkostatkářem či bankéřem. Za umístění v soutěžích nebo za dobré skutky dostával různý majetek a peníze.
Obyvatelé byli rozřazeni do dvou oddílů, které soupeřily o lepší provedení jednotlivých úkolů, jež jim paní starostka nařizovala. Vybírala se tak například vlajka města, vyráběly se dárky starostce k narozeninám, udržovala se fyzická zdatnost na městském stadionu.
Obyvatelé však vyráželi i za hranice Kocourkova a poznávali blízké okolí. V nedaleké Sázavě měli například zjistit co nejvíce informací o místním starostovi. Navštívili blízký tábor hasičů z Klučova, kde se vyznamenali v různých hrách. Nechyběl ani nácvik evakuace na blízký kopec Čapík v případě povodně, kde se přenocovalo a pro zahnání smutku z odloučení od města se za doprovodu kytary zpívalo dlouho do noci. Byl podniknut i celodenní výlet na hvězdárnu v Ondřejově.
V pátek do města zavítala jízdní policie, jejíž členové předvedli výcvik koní pro případ vzbouření obyvatelstva. Kocourkovští však měli možnost si jízdu na koni sami vyzkoušet.
Příštího dne se konaly nejubilejní deváté Skalické olympijské hry s mnoha soutěžemi a vítězi. Odpoledne se konala slavná pouť, kde si každý občan mohl zakoupit za nabytý majetek v průběhu tábora různé zboží od lízátka po mobilní telefon. Hřebem večera byla volba nové městské rady a nejmoudřejší paní starostky s následnou diskotékou.
V neděli se po úklidu Kocourkov náhle vylidnil, jeho bývalí obyvatelé odjeli totiž do jiného města zaslíbeného, a to do Úval. My vedoucí jsme si povzdychli, jak vše rychle uběhlo, a již teď se těšíme na příští rok, na další povedený tábor.

vedoucí Alena T. a Milan B.

detail detail

Výlet na ondřejovskou hvězdárnu foto Klára Dolejší
Táborová hra

 

Klidný konec léta

Konec léta nenachystal výjezdové jednotce mnoho zaměstnání, zasahovalo se jen u dvou požárů. 1. září se vrátil do hasičské zbrojnice zásahový automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP po instalaci motoru LIAZ, opravě převodovky a nástavby. Přesto se brzy objevily další závady, které naštěstí nebránily provozuschopnosti. K dopravě na místo událostí, které se odehrály na konci srpna, jsme tak využili Tatry 148 CAS 32 a osobních automobilů. V září se však vytížení jediného vozidla v průběhu celého léta na Tatře projevilo a objevilo se několik závad, které dosti snížily akceschopnost v případě výjezdu.
Ve čtvrtek 23. srpna ve 20.49 h byl vyhlášen poplach kvůli požáru automobilu u křižovatky Klánovické a Jirenské ulice v Úvalech. Majitel vozidla Opel Omega na místě nebyl, proto byl požár nahlášen příliš pozdě a dorazivší jednotka o šesti členech už měla před sebou celý automobil v plamenech. Ihned se začalo s hasebními pracemi rozvinutím jednoho proudu s použitím těžké pěny a páčidlem byl zpřístupněn motorový a zavazadlový prostor. Po likvidaci požáru bylo místo předáno vyšetřovateli. Návrat na základnu je zapsán ve 22 hodin.
V pondělí 27. srpna v 1.17 h nám byl ohlášen požár v podkroví rodinného domu v Limuzech. Jakmile jsme dorazili na místo, hasiči z Českého Brodu již bojovali s požárem, který pohltil celý dům. Část členů se ihned zapojila do hasebních prací a dalším bylo velitelem zásahu nařízeno přečerpat vodu z našeho vozu do cisterny hasičů z Českého Brodu. Ve 3 hodiny ráno byl požár zlikvidován, dům však zůstal bez střechy a s propadajícím se první patrem.

Milan Bednář za SDH Úvaly

 
 

S P O R T

Velká cena města Úval

závody horských kol se vrátily do Úval!
Už je to hodně let zpátky, co se v Úvalech jely závody horských kol naposledy. V sobotu 1. září se podařilo tuto tradici obnovit. Ti, kteří přišli na škvárové hřiště u kostela, nelitovali! Závod, konaný pod záštitou starosty MUDr. Jana Šťastného, byl zajímavý zejména kombinací dvou disciplín - Cross country (XC - závod na 4,9 km dlouhých okruzích) a Dirt Jump (triky na skokáncích).
Přesto, že se jednalo o první ročník nového závodu, hřiště se slušně zaplnilo jak závodníky, tak diváky. Přispělo k tomu i hezké počasí bez deště, příjemná muzika, výborné občerstvení a hlavně pěkná podívaná na velmi kvalitní sportovní výkony.
Celkem 71 závodníků XC se popralo o vítězství ve 4 kategoriích. Zejména kategorie muži do 40 let (se 40 závodníky) měla výbornou úroveň. Vítěz Martin Fučík z Roztok si společně s druhým Petrem Volánkem (cykloteam Killi) a třetím Petrem Frankem (PAB Říčany) vybudovali dostatečný náskok a do posledních metrů mezi sebou bojovali o vítězství. V kategorii muži nad 40 let nedal ostatním šanci suverénní vítěz Václav Kocián z týmu Dimp-Giant, za nímž dojel druhý Petr Špička (Ramala Rakovník) a třetí Tomáš Vitáček (Viessmann). Stejně tak Kája Polívková (Gary Fischer - Salomon) zvítězila v kategorii ženy o parník před úvalskou Lenkou Bacílkovou a Luckou Pouchovou. Za zmínku stojí zejména výkon čtrnáctiletých borců Matěje Pšeničky (Triatlon sport Stupno) a Jaroslava Kotase (VCPEK servis Kolín), kteří nejen že zvítězili ve své kategorii (kluci do 14 let), ale po dohodě jeli i s kategorií muži nad 40 let a umístili se zde na úžasném 4. a 5. místě!
Diváci na hřišti mohli celou dobu oceňovat statečné výkony třinácti borců, kteří předváděli své nejlepší triky při závodě Dirt jumpu. Podařilo se jim pořádně rozproudit jinak velice přátelskou atmosféru. Ani několik nepříjemných pádů nesebralo jezdcům odvahu a dál bavili přihlížející, ale především předváděli triky, při kterých občas tuhla krev v žilách! Nejlepší kousky předváděl vítěz David Staněk z Origo bike Teamu. Výkony druhého Tomáše Rašky a třetího Alena Seidla však nezůstaly o moc pozadu!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a zejména úvalské radnici! Panu starostovi Šťastnému, pánům Svobodovi a Prokůpkovi a pracovníkům VPS za velikou podporu. Díky jim se podařilo oživit tradici závodů horských kol v Úvalech a zase trochu obohatit kulturně-společenský život v Úvalech.
Doufám, že tradice bude pokračovat a příští rok se opět sejdeme - a že přijdou i ti, kteří zmeškali první ročník. Více informací, fotografie a kompletní výsledky naleznete na stránkách závodu:
www.velkacenamestauval.wz.cz.

Ondra Brouček

detail detail detail

Stupně vítězů, kluci do 14 let
Dirt jump
Nejlepší z kategorie muži

 

Kulatá výročí Sokola

Každé významné životní jubileum je vítanou příležitostí sejít se s milými lidmi, zavzpomínat na to nejlepší, co všichni společně prožili. Takovou příležitost budou mít všichni bývalí i současní aktivní členové a cvičitelé, sympatizanti úvalského Sokola, bývalí i aktivní hráči a hráčky, trenéři a trenérky, fanynky a fanouškové úvalské házené.
V sobotu 13. října oslavíme 100. výročí Sokola a 80 let aktivní činnosti oddílu házené v Úvalech.

Něco z historie Sokola v Úvalech
První krok k založení Sokola v Úvalech byl učiněn v roce 1907 ve vzdělávací besedě, kde promluvil sokolský pracovník Sebastian Trägr. Na schůzi 3. března 1907 agitoval pro sokolské hnutí i zástupce Středočeské sokolské župy a přímo na schůzi se za členy přihlásilo 39 aktivních a 29 přispívajících členů. Starostou byl zvolen Josef Hladík, místostarostou MUDr. Leminger a náčelníkem František Kaplan. Funkcí pokladníka byl pověřen František Bohuslav.
Cvičit se začalo v restaurační místnosti hostince U Chroustů a hned v tomto roce se 4 členové účastnili V. všesokolského sletu.
Sokolové se potýkali s nedostatkem prostoru pro cvičení, putovali ze sálu restaurace U Chroustů do restaurace U Nedvědů a odtud od r. 1911 do sálu U Chlapců (bývalý Kulturní dům M. Majerové).
Ještě v tomto roce byl založen i ženský sbor, ale pro povolení cvičení žactva nebylo ze strany tehdejších rakouských úřadů pochopení.
V roce 1914 se nacvičovalo na slet v Brně a v Lublani.
V dubnu 1936 bylo rozhodnuto o výstavbě sokolovny, která byla díky úsilí všech členů Sokola, za podpory místních občanů a živnostníků slavnostně otevřena už 17. října 1936!
V roce 1941 byla celá sokolská organizace rozpuštěna, majetek byl konfiskován a jediným štěstím, že v roce 1945 mohla být činnost Sokola obnovena, bylo ustavení Františka Piláta správcem.
Ve válečném období vyvíjely činnost pouze oddíly házené, volejbalu, tenisu, kinematografický odbor a velmi úspěšné taneční kurzy, jejichž tradice pokračuje až do dnešních dnů.
V roce 1948 dochází k sjednocení československé tělovýchovy.
V roce 1953 se podařilo navázat spolupráci s podnikem masného průmyslu v Úvalech a jednota od té doby nese název TJ Sokol Úvaly.
1. 4. 1969 byly se souhlasem OV ČSTV Praha-východ vytvořeny v Úvalech dvě tělovýchovné jednoty, Slavoj se sportovními oddíly a Sokol se ZRTV, házenou, volejbalem a později lehkoatletickým oddílem žáků.
V roce 1975 začala přístavba nářaďovny, šaten, sprch a hlavně asfaltových hřišť pod sokolovnou,upravovalo se tréninkové hřiště na házenou a atletický ovál.
V roce 1990 byla otevřena cukrárna, v dubnu 1993 byla dokončena celková rekonstrukce restaurace a hotelu do současné podoby.
V sezóně 2001-2002 bylo asfaltové hřiště přikryto umělou trávou.
V roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce střechy a sálu tělocvičny v celkových nákladech 1,5 mil. Kč.
Dlouholetou tradici má v sokole cvičení malých dětí a svými prvními sportovními krůčky prošlo v naší sokolovně už několik generací.
Velmi úspěšná byla kapitola účasti našich cvičenců na sokolských sletech a celostátních spartakiádách.

To nejdůležitější z házené
První zmínky o úvalské házené spadají do roku 1919. Tehdy se česká házená hrála nejen v Sokole, ale i ve Sportovním klubu Ouvaly, pozdějším SK. Do regulérních soutěží vstoupilo družstvo Sokola v r. 1927, první velké úspěchy přišly v letech 1947-49, kdy družstvo postoupilo do I. ligy.
Pravidla mezinárodní házené přivezl do Úval profesor Radotínský z Prahy. První oficiální utkání v mezinárodní házené se konalo 3. 11. 1947 v Praze na Letné a Sokol Úvaly porazil Sokol Bratrství Sparta Praha 11:9.
V roce 1957 bylo v soutěžích 9 družstev žen, dorostenců a mužů, zcela běžná byla návštěva 500 diváků na zápas.
Úvalští házenkáři, pánové Miloslav Klicpera a Jiří Pilát, nastupovali i v reprezentaci.
V roce 1970 vybojovalo družstvo mladších žáků na přeboru České republiky 5. místo.
Mladší žáci se stali přeborníky kraje v roce 1978.
V roce 1978 a potom 1980 se probojovala družstva žákyň do národního finále ČSR "O míč mistrů světa" a obsadila 8. a 5. místo.
V roce 1980 zvítězilo družstvo starších žáků v národním finále pionýrské ligy "O novinářský kalamář".
Odměnou za všechny úspěchy bylo pověření pořádat například přebor mladších žáků ČSR v roce 1976, kvalifikaci mužů o národní ligu v roce 1977, celorepublikový přebor družstev starších žáků v roce 1978, kvalifikaci dorostenek v roce 1979, v roce 1980 a 1981 I. a II. ročník memoriálu J. F. Chaloupeckého v miniházené.
V roce 1992 se žákovské družstvo účastnilo mezinárodního turnaje v italském Teramu.
Mezi 40 zúčastněnými družstvy ze tří kontinentů postoupili naši házenkáři do čtvrtfinále a o rok později podlehli až ve finále maďarskému soupeři.
Od sezóny 2001 hraje družstvo mužů 3. ligu a od roku 2004 regionální ligu s vynikajícím umístěním - nejhůře na 3. místě.
Od roku 2005 se slibně rozvíjí i družstvo mladších žáků a všichni doufáme, že jejich sportovní, házenkářská dráha bude pokračovat v nové sportovní hale.
Těchto několik nejzajímavějších údajů považujte všichni jako pozvánku na výstavu a program, který jsme u příležitosti významných výročí připravili.
Využíváme této příležitosti a chceme poprosit ty z vás, kteří máte doma fotografie, zápisky, kroniky, dnes už historické cvičební úbory nebo jakékoliv předměty, které se vztahují k úvalskému sokolu a házené, zda byste nám je nemohli u příležitosti konání výstavy zapůjčit. Zejména by nás potěšily materiály k činnosti divadelního spolku a úvalských tanečních hodin. Materiály nám můžete přinést v neděli 7. října nebo v pondělí 8. října do "nářaďovny" vždy od 18 do 20 hodin. Pokud nás budete kontaktovat na mobilním čísle 724 081 969, pro materiály si přijedeme a po skončení výstavy vrátíme.

za výbor TJ Sokol Úvaly D. Poláková

Program na sobotu 13. října:
Od 9.00 hodin turnaj mladších žáků
Od 13.00 hodin otevření výstavy v sále tělocvičny
Od 15.00 hodin ligové utkání muži Úvaly-HC Wendy Mělník
Po skončení zápasu závěrečný táborák.
 


Víceúčelová sportovní hala

Jak jsme již informovali v jednom z předchozích vydání Života Úval, TJ Sokol připravuje projekt víceúčelové sportovní haly jako místo sportovního stánku pro Úvaly a okolí. Nyní se zpracovává dokumentace pro územní řízení podle požadavků úvalského stavebního úřadu, které obnáší nejenom samotný projekt, ale též vyjádření jednotlivých dotčených organizací (energetika, plyn, VaK atd.). Pokrytí výlohy spojené s touto etapou prací odsouhlasilo zastupitelstvo města Úval, čímž mu vyjadřujeme naše poděkování.
Tento projekt zpracovává architektonická kancelář Fránek Architects, která již vyhotovila prvotní studii vnějšího vzhledu haly. Budova se bude nacházet za současným házenkářským hřištěm před obslužnou komunikací podél břehu Výmoly. Hala má od sokolovny tvar protáhlého oblouku, čímž koresponduje s obrysem protějšího lesa směrem k Vinici. Je uvažováno dřevěné obložení vnější zdi, které by mělo ladit s okolním terénem.
Hřiště bude mít vyhovující rozměry pro všechny sálové sporty (házená, košíková, odbíjená florbal atd.). Po stranách bude dostatečná bezpečnostní plocha před vnitřními stěnami haly podle stávajících požadavků na jednotlivé sporty. Tribuny by se měly nacházet na 3 stranách hrací plochy, všechny budou zvýšené nad její úrovní, a tak umožní dobrý výhled ze všech stran na sportovní dění. Ve vstupním prostoru je navržen bufet pro občerstvení, sociální zázemí a šatny pro sportovce.
Doufáme, že finanční prostředky na realizaci tohoto projektu se podaří shromáždit v co nejkratší době a úvalští sportovci i jejich příznivci se dočkají kvalitního celoročního sportoviště. Na připojeném obrázku lze vidět návrh vnějšího obrysu haly.

detail
 


Oddíl házené TJ Sokol oslaví 80 let

Oddíl házené v Úvalech oslaví letos 80 let svého trvání. Oslavy proběhnou v sobotu 13. října na hřišti pod sokolovnou. V rámci oslav se uskuteční turnaj našich nejmenších házenkářů od 9 do 14 hodin a od 15.00 hodin mistrovské utkání mužů. V sokolovně proběhne výstava připomínající vývoj úvalské házené od jejich počátků přes úspěchy i neúspěchy v nedávné minulosti až po žhavou současnost. Pro příchozí bude zajištěno občerstvení. Všichni příznivci úvalské házené jsou srdečně zváni.
Družstvo mužů se vzhledem k připravované stavbě haly v Úvalech rozhodlo hrát své domácí zápasy v hale v Praze a zároveň se pokusit postoupit do vyšší soutěže, tj. 2. ligy. Do našeho týmu přibyli mladí hráči ze Sparty Praha, kteří začínali v Úvalech, a tak po několika letech došlo k omlazení týmu. Doufáme, že tento krok přispěje k zvýšení úrovně naší hry a bude sloužit jako dobrá příprava pro případný postup.
Pokud by nás naši příznivci chtěli vidět v Úvalech, odehrajeme domácí zápas s družstvem Wendy Mělník na našem hřišti v sobotu 13. 10. v 15.00 hodin v rámci oslav výročí Sokola v Úvalech a též prvního zápasu v mezinárodní házené v tehdejším Československu.
O výsledcích a průběhu soutěže vás budeme informovat v některém z příštích čísel.

Jiří Dráb

 

Úvalští fotbalisté úspěšně zdolávají soupeře

Úvalskému fotbalovému A-mužstvu se v podzimní části krajského přeboru velice daří. Po kvalitních výkonech zvítězilo nad většinou soupeřů a po odehrání 7 kol bylo na 2. místě tabulky se ziskem 18 bodů.
Zápas 4. kola na hřišti FC Trnavan Rožďalovice 25. 8. přinesl už od začátku pohledný fotbal. V 10. minutě Pavlíček překonal přesnou střelou brankáře soupeře a otevřel skóre zápasu na 0:1. Krátce nato mohlo být vyrovnáno, míč však ještě před naší brankovou čárou uklidil do bezpečí Daníček. V 25. minutě Němec přesně přihrál Špringrovi, ten nádherně našel nabíhajícího Moru, který s přehledem přesnou střelou k tyči nedal domácímu gólmanovi šanci a zvýšil na 0:2. V úvodu druhého poločasu zlikvidoval velkou příležitost domácích náš brankář Havel. Vzápětí se dostal k míči Pavlíček a přesnou střelou z dálky zvýšil na 0:3. Stejný hráč se pokoušel v následujících minutách docílit hattricku, ale to se mu nepodařilo. O gólový příspěvek usilovali také Matějka a Kaucký, ale bez úspěchu. Našim hráčům se přesto zápas jednoznačně vydařil.
O týden později sehrálo A-mužstvo zápas se Sokolem Nové Strašecí. Po několika oboustranně útočných akcích se ve 12. minutě protáhl za novostrašeckou obranu Pavlíček a přesnou střelou poslal naše mužstvo do vedení 1:0. Hosty ale pobouřilo údajné Pavlíčkovo hraní rukou při zpracování míče a zasypali rozhodčí sprškou protestů. Ve 23. minutě si v souboji s obranou důrazně počínal Matějka, dostal se jako první k vysokému míči a bez problému zvýšil na 2:0. Také hosté měli příležitosti ke skórování, ale náš brankář Havel skvěle zasahoval nebo byl zakončující hráč v těsném ofsajdu. To vyvolávalo další vlnu protestů vůči rozhodčím.
V závěru prvního poločasu byl po tvrdém zákroku uprostřed hřiště vyloučen jeden z novostrašeckých hráčů. Přestože jsme měli početní převahu a Němec, Matějka, Špringr, Pavlíček, Mora a Fuchs vypracovali řadu nadějných akcí, brankář hostí byl úspěšnější nebo zapracovala obrana soupeře a skóre 2:0 se už nezměnilo.
Následující víkendovou sobotu 8. 9. se utkalo A-mužstvo se Slavojem Stará Boleslav. Slavoj se ujal vedení už v 10. minutě, kdy po hraní rukou nařídil rozhodčí proti nám pokutový kop. V 19. minutě si v pokutovém území soupeře zpracoval míč osamocený Matějka a přesnou střelou k pravé tyči srovnal stav na 1:1. V 25. minutě našel Pavlíček nabíhajícího Kauckého a ten podruhé rozvlnil síť domácího brankáře. V této fázi zápasu jsme měli jasnou převahu, ale velké brankové příležitosti Matějky, Pavlíčka nebo Daníčka zůstaly neproměněny. Na začátku druhého poločasu mohl nadějné vedení pojistit Kaucký s Pavlíčkem, ale akce se nezdařila. Poté převzali otěže zápasu hráči soupeře, kteří po špatném vyběhnutí našeho brankáře Havla vyrovnali. O dvě minuty později nařídil rozhodčí proti nám penaltu za faul v pokutovém území, kterou domácí proměnili a otočili stav na 3:2. V 64. minutě se po souboji jednoho z domácích hráčů s naším brankářem ozvala znovu píšťalka sudího a následovala třetí penalta v zápase, opět proměněná. Snaha úvalských hráčů o úpravu skóre končila na domácí obraně, nepřesnosti nebo postavení mimo hru. V 6. kole tak přišla po prohře 4:2 první bodová ztráta.
MFK Dobříš, tým z konce tabulky, měl být lehkým soupeřem. Začátek zápasu sehraného 15. 9. však asi všechny zaskočil. Hosté byli v úvodu rychlejší a bojovnější a několikrát silně ohrozili naši branku. Úvalští hráči se utápěli v individuálních soubojích a nepřesných přihrávkách. V 25. minutě soupeř rozebral naši obranu a ujal se vedení 1:0. Naši se poté trochu zlepšili a v 35. minutě po střele z dálky, kterou brankář neudržel, se podařilo Pavlíčkovi vyrovnat na 1:1. Tři minuty před koncem prvního poločasu Matějka nekompromisní střelou pod břevno uklidnil úvalské poněkud rozhozené mužstvo. V 55. minutě proklouzl obranou hostí Kaucký a s přehledem překonal gólmana na 3:1, o deset minut později pojistil vedení přesnou hlavičkou Kaucký na 4:1. Snaha Fuchse, který se sám ocitl před brankářem, vyzněla naprázdno. V 80. minutě, kdy se zdálo o zápasu rozhodnuto, soupeř snížil na 4:2 a o čtyři minuty později přidal další gól. Z předpokládaného jasného průběhu se stalo drama. Do konce utkání úvalští hráči vedení 4:3 naštěstí udrželi a proti soupeři z konce tabulky získali "povinně" tři body.
22. září jelo naše mužstvo na utkání do Černolic s místním SK. Jak zápas skončil, se můžete dočíst na webových stránkách klubu www.skuvaly.cz.
Podrobné referáty ze zápasů upravil

Ing. Vladislav Procházka

 
 

C Í R K E V

Církev československá husitská v Úvalech zahájila pro nový školní rok 2007/2008
KŘESŤANSKOU VÝCHOVU HROU - VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ
pro děti předškolní od 5 let a školáky
od 20. září v 16 h Pražská 180, Úvaly.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Budeme vzpomínat
Blíží se památný Den zesnulých!
 


Církev československá husitská v Úvalech koná vzpomínkové bohoslužby poslední říjnovou neděli, tj. 28. října 2007 v 9 hodin v Husově kapli.
Objednávky vzpomínek na zemřelé přijímá Farní úřad CČSH, Pražská 180, Úvaly ve všední den od 17 až do 19 hodin do pondělí 22. října.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

 

Pozvánka na bohoslužbu
Církev bratrská srdečně zve na své bohoslužby v neděli dne 21. 10. 2007 v 9.30 hodin v modlitebně Církve bratrské v Úvalech, Pražská ul. 477. Program těchto bohoslužeb bude zaměřen na poděkování Pánu Bohu za úrodu a vyjádření vděčnosti za dostatek, který máme.

J. Stejskal

 
 

Ú V A L S K Á   V A Ř E Č K A

ŘÍJEN - HOUBY V KUCHYNI

Zavřu oči a vidím nádherné sametové kloboučky hříbků, podborováků, kozáků a křemenáčů.
Také se vám to někdy stává? Když strávíte koncem léta nebo počátkem podzimu nějakou tu hodinku v lese sbíráním hub, tak zřejmě ano.
Houbaření je snad nejtypičtější a nejoblíbenější zálibou Čechů. V lese si nejen odpočineme, odreagujeme od pracovních povinností a stresu, nadýcháme čerstvého vzduchu, ale také nasbíráme plné koše hub.
Dnes vám proto přinášíme tip na rychlou slavnostní večeři pro milovníky hub.

Vepřové medailonky s hříbkovým přelivem
Potřebujete:
vepřovou panenku
sůl, pepř, koření steak, olej
čerstvé hříbky
malou cibuli
1 smetanu
1 lžičku solamylu
Postup:
Nejprve si připravte hříbkovou omáčku. Do hluboké pánve dejte trochu oleje, drobně nakrájenou cibuli a nechte zesklovatět. Poté přidejte na plátky nakrájené hříbky, osolte, opepřete a nechte dusit doměkka. Až budou hříbky měkké, vlijte za stálého míchání smetanu, v troše vody rozmíchejte lžičku solamylu a přidejte do omáčky.
Za občasného míchání nechte provařit. Mezitím si připravte medailonky. Vepřovou panenku omyjte a osušte, nakrájejte na plátky a ty jemně naklepejte nebo jen roztlačte rukou. Maso potřete kořením steak a na pánvi prudce opečte.
Podávejte přelité hříbkovou omáčkou, doplňte zeleninovou oblohou a jako přílohu zvolte hranolky nebo americké brambory.
Téma na listopad - Perníky a perníčky

Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval