www.mestouvaly.cz/zivotuval 

11/2007

  Život Úval K A M   A   K D Y
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
T É M A   Z   M Ě S Í C E
Z A J Í M A V O S T I
K U L T U R A
Z P R Á V Y   Z   M D D M
O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L
L I T E R Á R N Í   K O U T E K
N A P S A L I   O   N Á S
P O L I C I E
Š K O L S T V Í
H I S T O R I E
O R G A N I Z A C E   A   S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
Ú V A L S K Á   V A Ř E Č K A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 48

detail detail detail

Horní úvalský rybník čekal v říjnu podobně jako v minulých letech na pravidelný výlov - foto Ing. V. Procházka
Členové úvalské místní organizace Českého rybářského svazu při výlovu - foto I. Prchalová
Vypuštěný rybník vypadá tajemně - foto L. Prchal

 
 

K A M   A   K D Y

Kdy? - Název - Kde - Začátek
5. 11. Setkání se senátorem p. Šebkem sál DPS v 18.30 h
7. 11. 2. veřejné projednání Strategického rozvojového plánu sál DPS v 18 h
10. 11. Podzimní hrátky - výstava výrobků z přírodních materiálů - MDDM v 15 h
13. 11. Zájezd do divadla v Praze -Divadlo na Vinohradech - na vývěsce u měst. úřadu
15. 11. Výstava na téma Moje prázdniny - MDDM - v 17.30 h -ŽÚ 10/2007
17. 11. Anglický klub - sokolovna v 10 h
17.- 18.11. Výstava akad. soch. M. Kaňkové - Galerie MDDM ve 14 h
24.- 25.11. Speciální výstava holubů - areál svazu chovatelů 24.11. od 14 h, 25.11. od 8 h
30.11.-1.12. Speciální výstava vídeň. králíků - areál svazu chovatelů - 30.11. od 15 h, 1.12. od 8 h
1. 12. Vánoční jarmark ve škole - základní škola ve 14 h
2. 12. Putování za Vánoční hvězdou (divad. Kapsa) - sál DPS v 9.30 h
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - nám. Arnošta z Pardubic v 17 h
5. 12. Loutkové divadlo pro děti - městská knihovna v 9.30 h
9. 12. Vánoční koncert sboru Christi - modlitebna Církve bratrské v Pražské ul. ve 14.30 h
15.-16.12. Spec. výstava struktur. holubů - areál svazu chovatelů
5.-6.1.2008 Tradiční zimní výstava - areál svazu chovatelů
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

Informace z říjnového jednání rady města

Rada města se na svém říjnovém jednání zabývala nájemní smlouvou na pronájem koupaliště a jeho technickým stavem. Uložila realizovat změny ve vazbě ke zlepšení technického stavu nemovitostí v areálu koupaliště. Rada uložila odboru investic uskutečnit jednání mezi vedením města a zástupci firmy EGIS ohledně výstavby 7 rodinných domků. Odbor investic a správy majetku zajistí projektovou dokumentaci pro úpravu odvodňovacích příkopů v oblasti Horoušánky. Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na přístup pro výstavbu dešťové kanalizace na Slovanech. Rada města stanovila výběr dodavatele inženýrského dohledu nad výstavbou dešťové kanalizace na Slovanech. Kladné stanovisko k výstavbě betonárky v katastru obce Tuklaty bylo dalším bodem, který rada města projednala. Zrušením příslušných usnesení týkajících se Územního plánu zóny rada města potvrdila usnesení posledního veřejného zasedání zastupitelstva města. Ve vyjádření k 1. změně územního plánu obce Horoušany definovala rada města stanovisko s odvoláním na zajištění potřebné kapacity ČOV nemovitostí Horoušánek. Rada města odsouhlasila dar p. Jana Krále (komunikace a inženýrské sítě) a doporučila zastupitelstvu tento dar přijmout.
Ing. Květa Šochmanová požádala město o prodej pozemku sousedícího s jejím pozemkem o výměře 172 m2 (jedná se o svažitý nepřístupný terén). Rada města souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města návrh přijmout. Rada města odsouhlasila vyhlášení výzvy na dodavatele kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti města. Vyhlášením výzvy k nabídce tisku barevného měsíčníku Život Úval odsouhlasila rada města změny v dané oblasti. TJ Sokol obdrží příspěvek města na uspořádání dvou turnajů házené dětí. Vedoucí správního odboru předložila ke schválení žádost o dotaci pro pečovatelskou službu z financí MPSV. Předložené návrhy v oblasti přidělených bytů 2 a 6 č.p. 1347 v ul. Prokopa Velikého rada města schválila. Rada města odsouhlasila organizační změny městského úřadu a odsouhlasila celkové navýšení o 2 pracovníky. Uložila tajemníkovi tyto změny zapracovat do organizačního řádu. Vedoucí správního odboru předložila návrh na přidělení příspěvku na provoz SK Úvaly (72 000,- Kč). Částku rada odsouhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města. V různém tajemník města informoval o připravovaných výběrových řízeních na uvolněné a nově vytvořené pracovní pozice městského úřadu (stavební úřad - dvě, správní odbor - jednu, odbor investic a správy majetku - jednu).

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

 

Důležité oznámení o výměně občanských průkazů

Správní odbor Městského úřadu v Úvalech opakovaně upozorňuje občany, že podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných kódů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných kódů vydaných do 31. prosince 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007. Konec platnosti a povinnost výměny se vztahuje i na občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 s vyznačenou platností do 31. 12. 2008 a nebo "bez omezení", s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. 1. 1936. Občané narození před 1. 1. 1936 však také můžou o výměnu občanského průkazu zažádat.
O výměnu občanských průkazů jsou občané povinni požádat na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností nebo na matrice městského úřadu. Občané z Úval můžou žádat o výměnu občanských průkazů na správním odboru Městského úřadu v Úvalech v úředních dnech, tj. v pondělí od 7.30 do 18 hodin, ve středu od 7.30 do 17 hodin (polední přestávka od 12 do 12.30 hodin) nebo v ostatní pracovní dny po dohodě. O výměnu lze zažádat také na detašovaném pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Praze 1, Biskupská 7 v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý a čtvrtek od 8 do 15.30 hodin (polední přestávka je od 12 do 12.30 h). K vydání občanského průkazu je nutné předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dosavadní občanský průkaz, jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele a splňující podmínky na technické provedení fotografie podle vyhlášky č. 417/2006. Požaduje-li občan zapsat do občanského průkazu manželku, dítě nebo další údaje, předloží k žádosti též oddací list, rodný list dítěte, případně další doklady k ověření správnosti požadovaného zápisu.
Pokud občan v zákonné lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, lze mu uložit pokutu do výše 10 000,- Kč. Bez platného občanského průkazu není možné například získat půjčku, není možné zakoupit zboží na splátky, občanský průkaz je vyžadován při silniční kontrole řidičů. Neplatný občanský průkaz způsobí potíže při přebírání poštovních zásilek nebo vyplácení peněz na poště. Z těchto a mnoha dalších důvodů velice doporučujeme občanům, kterým v nejbližší době končí platnost občanských průkazů, aby žádost o výměnu neprodleně podali.
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek. Vzhledem k třicetidenní lhůtě pro výrobu nového občanského průkazu doporučujeme podat žádost do konce listopadu 2007.

správní odbor

 

ČEZ - informace o oklešťování stromoví

Město Úvaly bylo požádáno provozovatelem zařízení distribuční soustavy elektrické energie společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., o zveřejnění dopisu, který se týká informací a upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí dotčených rozvodným zařízením a jeho ochranným pásmem z hlediska zákonných povinností týkajících se oklešťování stromoví (kácení nebo ořez dřevin). Jedná se o toto následující upozornění:
Upozornění pro majitele a uživatele pozemkůna dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed. 2.
Ochranná pásma:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Velikost ochranného pásma, minimální vzdálenosti:
Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické stanice jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněny ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního vedení vůči porostům, které nejsou porosty lesními, jsou stanoveny ve výše uvedené tabulce. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních porostů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10 m od krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma vůči porostům volit vzdálenost větší, než je normovaná (dorůstání dřevin).
Bezpečná vzdálenost:
Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto:
u vedení nízkého napětí (400/230V) 1 m od vedení,
u vedení vysokého napětí (1 - 35kV) 2 m od vedení,
u vedení velmi vysokého napětí (110kV) 3 m od vedení.
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje, ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, je nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
tabulka - vzdálenosti

Ořez či kácení dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. 11. 2007.
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodového zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na základě pověření od ČEZ Distribuce, a.s., přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840.
 


Upozornění městského úřadu

Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §8, je vlastník nebo uživatel dotčené nemovitosti povinen oznámit i v tomto případě kácení nebo ořez dřevin písemnou formou Odboru životního prostředí a územního plánování MěÚ Úvaly, který je v tomto případě příslušným orgánem ochrany přírody.

Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí a územního plánování

 

Upozornění všem dopisovatelům Života Úval

Redakční uzávěrka prosincového vydání měsíčníku bude ve čtvrtek 15. listopadu. Prosíme všechny dopisovatele, aby tento termín dodrželi. U příspěvků, které budou zaslány po tomto datu, nemůžeme zaručit jejich otištění.

redakční rada

 

Město Úvaly získá sociální automobil pro zajištění pečovatelské služby v Úvalech a okolí

Ráda bych občany Úval seznámila s projektem sociální automobil, jehož existence umožní rozvinutí a vylepšení péče o seniory a potřebné občany v tomto regionu. V současné době zajišťujeme služby našim klientům starým vozem značky Favorit, jehož technický stav je na hranici životnosti a pro zajišťování pečovatelské služby a případné přepravy osob je naprosto nevyhovující.
Jsem potěšena blížícím se úspěšným naplněním spolupráce s reklamní společností Kompakt Poděbrady, která působí na území České republiky od roku 1993.
Snahu o získání automobilu si dovoluji přirovnat k velké skládance sestávající z mnoha nesourodých dílů. Jejich velikost určuje rozloha regionu, počet dílů a dílečků je závislý na počtu firem majících sídlo nebo provozovnu v tomto regionu.
Někde se skládanku podaří složit velmi rychle, někde je za konečným úspěchem mravenčí práce. Jak je to v Úvalech? Tuto a další otázky pokládám PaeDr. Jiřímu Šebestovi, oblastnímu řediteli pro Prahu a střední Čechy, ze společnosti Kompakt, s.r.o., který osobně tento projekt v Úvalech realizuje.
Pane doktore, je mi známo, že projekt sociální automobil se společností Kompakt není její jedinou aktivitou. Mohl byste čtenářům více přiblížit specializaci a zaměření společnosti?
Společnost Kompakt se kromě projektu sociálního automobilu zaměřuje především na vydávání širokého spektra polygrafických výrobků. Za všechny si dovoluji vyjmenovat mapy s leteckými snímky, informační plakáty s kontakty a nabídkami firem a institucí sídlících v příslušných regionech, kalendáře a knihy. Výše zmíněné produkty lze velice dobře propojit s projekty sociálních automobilů, které činí podstatu - věřím, že velmi smysluplnou - naší práce.
Odkud vůbec projekt sociální automobil pochází?
Tento projekt byl převzat a modifikován podle vzoru západní Evropy. Zde začal fungovat v oblasti sportu. V Čechách byl transformován do oblasti nejpotřebnější, tj. pro péči o seniory a postižené občany.
Kdy se společnosti Kompakt podařilo realizovat první úspěch?
První realizace, tedy předání sociálního automobilu do služby, byla uskutečněna v roce 1997 v jižních Čechách. Ke konci roku 2007 bude předán stý osmdesátý automobil.
To je jistě číslo hodné obdivu. Můžete prosím přiblížit způsob, jakým se celý projekt realizuje? Jak se říká - od A do Z? Mezi těmito dvěma písmenky je, předpokládám, velký kus poctivé práce, ale i spolupráce.
Principem projektu je financování koupě vozu z prodeje reklamních ploch, které na sobě automobil vozí. Tyto firmy se stávají partnery projektu - inzerenty. Zaplacením reklamy umožňují shromáždit finanční částku potřebnou k zakoupení vozu.
Za svůj vstup do projektu, tedy inzerát, získává reklamu, jinými slovy propagaci své firmy, společnosti nebo produktu v místě a okolí sídla nebo působiště. Pro některé firmy je reklama podružná záležitost a jejich motivací se stává zejména náklonnost k regionu, ve kterém žijí nebo podnikají, a princip pomoci druhým občanům.
Jakým způsobem a na jak dlouho je inzerentům zaručeno umístění reklamy na vozidle? Přece jen povětrnostní vlivy a údržba mohou reklamní loga poškodit.
Organizátor projektu po celou dobu smluvního vztahu, což je období šesti let, situaci monitoruje a reklamní plochy udržuje či v případě potřeby renovuje.
Čtenáře budou jistě zajímat Vaše zkušenosti s realizací projektu v Úvalech. Jak to jde, pane doktore?
Po deseti letech působení projektu sociální automobil by se mohlo zdát, že zdokumentované výsledky hovoří za nás a budou nápomocny při dalších projektech. Tedy, že každý projekt bude snazší a snazší. Úspěch projektu je však závislý i na jiných ukazatelích, např. celkové hospodářské situaci země a odtud se odvíjející stabilitě firem, která je předpokladem účasti v projektu. Dalším ukazatelem je i nárůst procenta potřebných.
V regionu má šanci uspět však jen jedno, ve velkých regionech maximálně dvě zařízení.
Co se Úval týká, platí: čím menší obec nebo město, tím více se na obchodního zástupce hrnou určité připomínky k vzájemnému soužití podnikatelů a samosprávy. Úvaly jsou zastoupeny širokým spektrem podnikatelských subjektů počínaje velkými firmami, které jsou zde zastoupeny spíše v malém množství, a středními a malými firmami, kterých je zde nepoměrně více. Od toho se odvíjí i výsledky jednání, které jsou odvislé od možností těchto podnikatelů. Všeobecně by se dalo říci, že se setkávám v Úvalech se vstřícností a ochotou i zájmem o tento projekt.
Samozřejmě je potřeba si takového každého příspěvku vážit a inzerentovi, který přispěl na takto chvályhodný počin, je zapotřebí poskytnout úplné a pravdivé informace. Mimo jiné bude všechny zajímat, jaká práva a povinnosti má uživatel k vozidlu.
Po dobu užívání vozidla hradí uživatel veškeré provozní náklady spojené s provozem vozidla na komunikaci. Auto je určeno výhradně k sociálním účelům a je zakázáno ho půjčovat k soukromým účelům třetím osobám. Nepřehlédnutelnou povinností je i pohyb vozidla ve sjednané oblasti, užívání jeho prezentace při veškerých kulturně-společenských akcích formou maskota atd. Po uplynutí lhůty šesti let má uživatel několik možností. Buď odkoupí vozidlo za zůstatkovou cenu určenou společností Kompakt, nebo vozidlo společnosti vrátí s tím, že výtěžek z prodeje vozidla bude použit jako akontace na vozidlo nové.
V souvislosti spoléháme na korektní vztah s uživatelem, nicméně dobrou zpětnou vazbou je jistě i všímavost obyvatel a partnerů - inzerentů.
Kdy lze očekávat zakončení projektu a předání automobilu do užívání?
S ohledem na současný stav rozpracovanosti lze s určitostí říci, že jsme na půli cesty. Předání automobilu je slavnostní událost, kdy za účasti zástupců společnosti Kompakt, partnerů - inzerentů a představitelů města jsou předány klíčky od vozidla určeného k sociální pomoci potřebným. Předpoklad slavnostního zakončení v Úvalech je konec roku 2007.
Pane doktore, děkuji za rozhovor. Za všechny seniory a potřebné, kterým bude automobil sloužit, si dovoluji poděkovat za Vaše veliké pracovní nasazení, se kterým se tomuto projektu v Úvalech věnujete.
V případě zájmu o další informace můžete kontaktovat PaeDr. Šebestu na tel. č. 608 027 489.

rozmlouvala Jana Tesařová, vedoucí Správního odboru MěÚ Úvaly

detail
 

 

T É M A   Z   M Ě S Í C E

PŘÍSPĚVEK K DEBATĚ

Říjnové vydání "Života Úval" přineslo informaci o zamýšlené expanzi obytného území za jižní hranici města. V letáčku schází některé údaje, například o počtu a typu domů, o předpokládaném počtu nových obyvatel, termínech stavby a souvisejících nákladech. Takže naše dojmy, které snad vedení města čeká, mohou být zatím jen povrchní. A také ovlivněné zlozvykem raději soudit než chápat.
V části doprovodného textu, která popisuje řešení, se říká, že "snahou návrhu je nechápat silnici I/12 jako bariéru, … překonáme ji několika mosty". Proč však stavět za komunikačním obchvatem? Za silnicí, která je vedena tak, aby se městu vyhýbala. Je logické - a v historii stavby sídel respektované - že organismy měst měly svá jádra a své pevné kraje, že někde vědomě končily. Že se nerozlézaly do krajiny jak svrab. Úvaly mají další vhodná prostředí pro stavbu bytových domků a domů, rozhodně není nutné silniční obchvat překračovat. Jenže to by nebylo pro jednoho developera tak lukrativní.
Dočteme se dále, že "návrh napojuje citlivě novou výstavbu na tu stávající" a že "se snaží doplnit a podpořit historické centrum města". Stálo by za podrobnější vysvětlení, čím návrh podporuje centrum města. Napojení, tedy vztah starých a navrhovaných částí města, může být zvažováno ve standardu bydlení a v nabídce příležitostí pro trávení volného času, ve velikosti parcel a v typu rodinných domů. Mohlo by se týkat i srovnání prostorové a estetické kvality starého a navrhovaného. A také formy bezprostředních hranic styku. Vazba k jižní frontě "Nových Slovan" je však banální a důležitý prostor dvora Hostín zůstává v návrhu bez povšimnutí. Skici letáčků nepřesvědčují.
"Měřítka prostorů a charakter domů odpovídají příměstskému bydlení" píše se dál. Doplňuji: v 19. století. Typ řadového domku v obytném celku s případným jménem "Stoletá" má plochu parcely asi 320 m2, zastavěnou plochu asi 80 m2. Pro srovnání staré Slovany, které nebyly sídlem buržoazie, mají průměrnou velikost parcely téměř třikrát větší. Typy řadových domků jsou Úvalům cizí (což můžeme vidět na "Nových Slovanech"). Návrh jimi však hýří. Protože umožňují na staveništi (jehož cena je dnes jistě pro developera výhodná, nižší než cena v intravilánu Prahy) postavit co nejvíc domků a zajistit tím podnikatelům největší zisk.
"Návrh vkládá do území novou městskou osu - Dlouhou třídu", uvádí autoři dál. Jde vlastně o protažené, na obou koncích a uprostřed rozšířené náměstí. V prostředí toho hlavního se Dlouhá třída prolíná s výpadovou silnicí na Škvorec. Prostor "náměstí" tak zatěžuje už dnes intenzivní dopravou. Prostorovou a výtvarnou kompozici hlavního náměstí je ze skic možné jen tušit. Předtucha dobrá není.
Myslím, že zastupitelé musí rozvoji města rozvážně napomáhat, ale v případě nutnosti musí své město hájit. Před nájezdy zlatokopů. Měli by mít čas na odpovědné posouzení projektu, který se svojí velikostí Úvalům osmdesát let vyhýbal. Protože jak napsal Ludvík Vaculík: "Když myslím na budoucnost, přicházím k rozhodnutí, že její povaha nezávisí tak na tom, co podnikneme, jako na tom, čemu zabráníme." Není nutné přijímat ukvapeně první nabídky. To, co by mělo vedení města hned udělat, je zadání oponentních posudků. Alespoň dvou. Například u Útvaru územního rozvoje hlavního města Prahy (ing. akad. arch. Václav Králíček) nebo na pražské fakultě architektury (prof. ing. arch. Miroslav Baše nebo doc. ing. arch. Jan Jehlík). Nebo jinde, ale u kompetentních odborníků.

Miroslav Masák

 

Posouzení
URBANISTICKÉ STUDIE HOSTÍN

Motto:
Přijde někdo se záměrem postavit na polích za městem novou městskou část. Co by se nám na tom nemělo líbit? Snad ten někdo ví, co dělá?
Připomínka 1: roztahuje neúměrně stávající sídelní strukturu
Odpověď 1: touto cestou vznikla většina současných obcí
Připomínka 2: zabírá cennou zemědělskou půdu
Odpověď 2: asi není tak cenná, když ji hospodář prodá
Připomínka 3: zabírá hodnotné zázemí města
Odpověď 3: nikdo nikdy nechtěl žít na špatných místech
Připomínka 4: oslabuje vnitřní město
Odpověď 4: kvalitní periferie posilují střed, zvyšují jeho význam
Připomínka 5: nová zástavba mění obraz, měřítko a strukturu stávající obce
Odpověď 5: ano, ale i k lepšímu
Připomínka 6: mění stabilizovanou sociální strukturu obce
Odpověď 6: otázkou je, co je to "dobrá struktura" a zda "nové" neobohatí "staré"
V tomto dialogu je trocha demagogie a trocha pravdy na obou stranách. Jak tedy rozšifrovat ten správný přístup? Jak hledat onen "veřejný zájem"? Současná česká urbanistická teorie se tváří, jakoby existoval jakýsi ideální model, ke kterému se zatím jen víceméně blížíme, jehož dosažení nám pořád někdo kazí. Ale to je omyl. Není obecný model. Není forma, která by byla ze své podstaty "dobrá". Není objektivní metoda, která by vedla k jistotě správného rozhodnutí. V dávných dobách zakládali obce vojevůdci a vládci a jejich lokátoři. A obec ve své formě byla tvořena a rozvíjena Obcí - komunitou se společnými zájmy a s jasnou (i když skrytou) organizací a (taky často skrytou) hierarchií, a tedy s vnitřním řádem. Tak tomu již dlouho není. Veřejný zájem nyní hledáme per partes, postupnými dohodami nad postupnými činy. A v takové situaci není lehké neudělat chybu.
Ke "správnému" řešení nás povede spíše otevřená vnímavost než ideální teze. A v urbanistických návrzích bych rád hledal "soudobý projev důvěrně známého". Tedy ani ustrašené ochranářství, ani neomalená gesta.
Jak je to v této optice s výše uvedenou studií? Myslím, že velmi dobré. Již svým přístupem autoři demonstrují potřebu činu vý- znamného, ale současně činu citlivého ke stávající obci i ke krajině. A nejen to, hledají, i když někdy příliš urputně, vzácné koření v soudobém urbanismu: lidské prostředí v rámci efektivního "developmentu". Snaží se vytvořit "obraz" odpovídající charakteru stávajícího osídlení a současně do něj vnést prvky soudobé a přitažlivé. Především bych vyzdvihl očividnou snahu o vytvoření "sociálního prostoru" - urbánní struktury umožňující setkávání a spolužití na různých úrovních a v různých situacích, jakož i přirozeně formovaná a formulovaná místa intimní a soukromá.
Záměr je to velkorysý, jde o významné rozšíření hranic stávajícího města Úvaly. To bývá vždy velmi riskantní - neponičí se to stávající? A nevznikne neživotný fragment? A neznehodnotí se okolí obce? Autoři se snaží tyto otázky zodpovědně řešit. Navrhují urbanistickou strukturu organicky navazující na stávající obec, využívají jejích hodnot, uliční sítě, vybavenosti atd. Tyto hodnoty neexploatují, ale dále je řetězí a násobí v přirozené hierarchii. Stávající obec je tak obohacována o další vrstvy, které nevznikají na úkor starých, ale naopak z nich vyrůstají. Velkým rizikem záměru je významný územní nárůst obce. Autoři si toho jsou vědomi a snaží se formovat rozvojové území způsobem, který vychází z charakteru krajiny a z přirozených rozvojových směrů. Navíc členění nové zástavby do jednotlivých čtvrtí umožní postupovat po logických celcích a současně každý krok modifikovat v závislosti na situaci na trhu a na atmosféře v obci. Tento přístup navíc udržuje již známé a prožité měřítko města, posiluje jeho přehlednost a srozumitelnost.
Právě měřítko a srozumitelné charakteristiky jednotlivých čtvrtí dávají tomuto návrhu velkou šanci - oproti většině stávajících "developmentů" může realizace tohoto záměru nabídnout prostředí přitažlivé a přitom moderní. Úsilí o rozmanitost a vzájemnou odlišnost jednotlivých čtvrtí však někde převažuje nad organickým provázáním čtvrtí navzájem a nad pečlivějším strukturováním celku. To je cítit především u hlavních ulic - Dlouhé a Škvorecké, jejichž uliční fronty jsou, podle mého názoru, málo kompaktní a ty protilehlé spolu ne vždy "komunikují". To nic nemění na tom, že právě nebývalá pestrost veřejných prostorů je velkým kladem návrhu. Jsou zde navrženy v jasné hierarchii - od soukromých přes polosoukromé, poloveřejné až k veřejným; od cest a uliček až k ulicím a třídám; od plácků a náměstíček k náměstím a parkům. Formulování těchto prostorů se jen někdy zdá být až příliš "romantické" a míra jejich přitažlivosti je velmi závislá na konkrétní architektonické formě a detailním provedení.
Velmi přínosné je zapojení silnice 1. třídy (nového obchvatu) do organismu zástavby. Dokonce bych se ji snažil zapojit ještě ústrojněji, aby nevznikaly nechvalně známé "zbytkové plochy". Je výborné, že zde nebylo užito obligátního klišé, že obchvat má tvořit hranici města, protože taková hranice by byla nepřirozená, byla by více spárou oddělující město od volné krajiny. Celkově je velmi příjemné, že návrh nebyl deformován alibisticky "dokonalým" dopravním řešením, že počítá s ulicemi, ve kterých je logicky vedena doprava, že "nesegreguje" kohokoliv a cokoliv. A propos segregace, respektive staré známé "čisté zónování": připadá mi, že výrobní "zóna" je až příliš monotematická. Jsem přesvědčen, že i zde je možná větší diverzita činností a měřítka, aniž by to bylo na úkor výkonnosti produkce. To se, podle mého názoru, týká i velkého rozsahu "zelených" ploch, jejichž hodnota bude přímo úměrná kvalitě jejich údržby. V dalších fázích projektu bude nezbytné tyto plochy dále členit a charakterizovat a nalézt pro ně formu i využití, podobně jako tomu je nyní v zastavěných částech. To platí ve zvýšené míře u ochranné zeleně podél obchvatu.
Urbanistická studie Hostín ukazuje poučený příklad kvalitního urbanistického návrhu nové zástavby. Poučený jak neplodnými urbanistickými návrhy minulých desetiletí, tak chudobou současné realizace obdobných záměrů, také však znalostí úspěšných realizací v zahraničí. Jeho rizikem je nezbytnost realizace záměru v navržené formě a prostřednictvím nadprůměrných architektů a investorů. V opačném případě si dokáži představit ne bohatou strukturu přitažlivého bydlení, ale chaos individualistických ambicí. V tom případě by paradoxně byla "bezpečnější" ona rigidně "developerská" varianta, přiložená jako příklad v současnosti nejběžnějšího přístupu developerů, investorů a jejich architektů. Tato ukázka má i obecnější rámec: je nabíledni, že sebekvalitnější územní či regulační plán ještě nezaručí hodnotný reálný rozvoj. Naopak - hodnota takového rozvoje se přímo odvíjí od hodnoty a kvality těch, co takový rozvoj připravují, projektují a realizují.

Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí ústavu urbanismu, Fakulta architektury České vysoké učení technické Praha

detail

obrázek - Model návrhu výstavby v oblasti Hostína bude v dohledné době vystaven v objektu č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic.

 

Vize "Úvaly - dobrá adresa" je realitou

Vážení spoluobčané, promiňte, že nebudu reagovat na článek pana starosty v duchu, ve kterém jej napsal on.
Zaměřím se raději na podstatu problému, a tou je skutečnost, že Otevřené Úvaly a s nimi ani další občané nepřijímají skokový nárůst počtu obyvatel za své.
Prostor v tisku využiji na konkrétní dotaz směřovaný k panu starostovi. Pro tento druh "rozhovoru na dálku " se výborně hodí zažitá praxe, která umožňuje vedení města odpovědět na jakýkoliv článek občanů ještě v tomtéž čísle.

Odpovězte, prosím, pane starosto, občanům na tyto otázky vyplývající z Vašich dvou příspěvků v minulém čísle:
1. Kolik činí smluvně zajištěný příspěvek do rozpočtu ze strany investorů, kteří nám představili již konkrétní projekt HOSTÍN a kdy jej obec fyzicky získá?
2. Proč se vedení města vědomě zbavilo možnosti získat čas a zformulovat požadavky na spoluúčast investorů překotným schválením změny územního plánu v případě další výstavby na Slovanech před koncem roku 2006?
3. Nedomníváte se, že následný zisk z prodeje pozemků po rozhodnutí vedení města v řádu devítimístné sumy mohl být při koncepčním postupu využit pro snížení Vámi zmiňovaného vnitřního dluhu 1 miliardy?
4. Jaké další příspěvky investorů můžeme jako občané očekávat a v jakém rozsahu?
5. O kolik se navýší výdaje obce v souvislosti s Vámi plánovaným nárůstem počtu obyvatel, a to jednorázově a opakovaně ročně (údržba nových silnic, svoz odpadu, ...)?
Domnívám se, že již tento výčet otázek bude dostatečný, abychom viděli, zda je cokoliv konkrétního možné očekávat v nejbližším období.
Děkuji předem panu starostovi za odpověď podloženou závaznými čísly a termíny.
Vize, kterou oproti tomu nabízí naše sdružení pod názvem "Úvaly - dobrá adresa", vám byla představena v posledním čísle magazínu Otevřených Úval a dává jasný signál, že jiná cesta existuje.
Doplňující informace můžete získat na stránkách www.otevreneuvaly.cz.

Milan Švejnoha, zastupitel za Otevřené Úvaly

 

Otázky související s výstavbou

Je samozřejmé, že se v souvislosti s plánovanou výstavbou množí dotazy občanů, které se této výstavby týkají. Na všechny dotazy rádi odpovíme. V tomto čísle se zaměříme na dotazy zastupitele města, pana Milana Švejnohy:
1. Kolik činí smluvně zajištěný příspěvek do rozpočtu ze strany investorů, kteří nám představili již konkrétní projekt HOSTÍN a kdy jej obec fyzicky získá?
Odpověď: Nejedná se pouze o příspěvek, ale také o návaznost na možnost získávání dotací z fondů Evropské unie. Jinými slovy řečeno: Rádi bychom zkombinovali příspěvek od investora s dotacemi EU formou spolufinancování. Tím by se značně navýšila částka, kterou mohou Úvaly získat. Nepovinnou podmínkou, kterou však považujeme za důležitou pro získávání dotací z EU, je vytvoření "integrovaného plánu rozvoje města", který definuje skutečné dluhy a potřeby. Na vytvoření tohoto plánu vedení města intenzivně pracuje. Žádná investiční akce se nerozběhne bez jasného definování toho, co je potřeba v souvislosti s jakoukoli další výstavbou v Úvalech vybudovat - a bez záruk, že to skutečně vybudováno bude!
2. Proč se vedení města vědomě zbavilo možnosti získat čas a zformulovat požadavky na spoluúčast investorů překotným schválením změny územního plánu v případě další výstavby na Slovanech před koncem roku 2006?
Odpověď: Na tuto otázku existují dvě odpovědi:
a) Času je relativně dost, požadavky na investory budou zcela stanoveny v takovém časovém horizontu, abychom využili období, kdy je možné čerpat finanční prostředky z fondů EU - toto období končí v roce 2013.
b) Změnu územního plánu neschválilo vedení města, nýbrž zastupitelstvo města, a to již v minulém volebním období; v tomto volebním období pouze odsouhlasilo další krok při realizaci změny územního plánu. Mluvit o ukvapenosti či překotnosti tedy není objektivní.
3. Nedomníváte se, že následný zisk z prodeje pozemků po rozhodnutí vedení města v řádu devítimístné sumy mohl být při koncepčním postupu využit pro snížení Vámi zmiňovaného vnitřního dluhu 1 miliardy?
Odpověď: Vedení města nemůže rozhodovat o prodeji pozemků, pokud by nějaké pozemky k prodeji byly, muselo by o tomto prodeji rozhodnout zastupitelstvo. Pozemky, na kterých se má realizovat výstavba, město nikdy nevlastnilo, a tudíž je ani nemohlo prodat a za utržené peníze snižovat svůj vnitřní dluh.
4. Jaké další příspěvky investorů můžeme jako občané očekávat a v jakém rozsahu?
Odpověď je totožná jako na otázku č. 1.
5. O kolik se navýší výdaje obce v souvislosti s Vámi plánovaným nárůstem počtu obyvatel, a to jednorázově a opakovaně ročně (údržba nových silnic, svoz odpadu, …)?
Odpověď: S nárůstem počtu občanů - a to ve svých minulých příspěvcích potvrdil i pan profesor Masák, souvisí i zvýšení příjmů města, a to jednak přímo (příjmy měst a obcí souvisí s počtem obyvatel), tak i nepřímo, neboť dojde k podstatnému zvýšení poptávky po službách; mnohem více podniků a podnikatelů začne působit přímo ve městě a Úvaly zvolna přestanou být pouhou "noclehárnou Prahy". Začnou bohatnout a stanou se skutečně "dobrou adresou".

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

detail
 


Názor ing. arch. Vavříka

Požádali jsme o reakci na aktuální článek v časopise "Otevřené Úvaly" zástupce týmu, který tvořil Strategický plán pro Úvaly, ing. arch. Ivana Vavříka. Vzhledem k časové tísni, těsně před uzávěrkou tohoto čísla Života Úval, tak reaguje alespoň krátce. V předvánočním čísle si můžete přečíst celý rozhovor.
Strategický rozvojový plán byl zpracováván podle zadání architekta Ivana Vavříka a dr. Součkové na základě sociálně demografických analýz. Z toho jsme odhadli možný maximální rozvoj na 10 až 13 tisíc obyvatel a na základě toho jsme prověřovali možné rozvojové lokality. Tým zpracovatelů není v žádné práci homogenní a každý ze specialistů týmu má možnost vyjádřit svůj názor.
V dlouhé diskusi mezi členy týmu došlo ke shodě, jejímž výsledkem je předložená strategie, která je v této formě od léta 2007 celým týmem presentována a projednávána. Pan ing. Ivan Dejmal zpracovával část "Krajina a ekologie" a v této oblasti se může za celkový SRP vyjadřovat. Pokud se vyjádřil k jiným otázkám, tak to není stanovisko celého týmu a nezpochybňuje to celkový výsledek práce.
Budu rád, když přijdete se mnou a mým týmem diskutovat 7. listopadu na již druhé veřejné projednávání Strategického plánu města Úvaly.

Ing. arch. Ivan Vavřík

 

Pozvánka

Dovolujeme si pozvat občany na 2. veřejné projednávání Strategického rozvojového plánu, který se uskuteční ve středu 7. listopadu od 18.00 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
 


Hostín - krátce tak, jak to vnímám

Na konci roku 2006 navštívil náš ateliér zástupce investora společnosti MEI pan Tomáš Ctibor a řekl:
"Nesu práci na několik let: obytný soubor na jižním okraji Úval. Zastupitelstvo právě odsouhlasilo koncept územního plánu a my na základě této informace pozemky kupujeme. Jedná se v českých podmínkách o nestandardního investora a chce ten obytný soubor navrhnout jako vzorovou čtvrť města. S vybaveností, obchody, školkami, možná i školou a hlavně s významným podílem veřejného prostoru a zeleně."
Pustili jsme se s chutí a nadějí do práce. Sestavili jsme tým architektů a kolegů - techniků, o kterých víme, že o této problematice nejen intenzivně přemýšlí, ale také ji v praxi skutečně řeší. V praxi, která je často tvrdá. Je totiž těžké jednat s investory, kteří chtějí pouze vydělat, a úředníky, kteří nemají sílu se spolupodílet na něčem novém a komplikovat si tak svůj zaběhlý život. Byli jsme však informováni, že se v případě Úval bude jednat o originální a v České republice ojedinělý projekt výstavby, jejíž příprava i realizace proběhne v těsné spolupráci mezi městem a investorem tak, aby byly naplněny požadavky obou stran.
Kolegové Michal Kohout (Jiran/Kohout architekti), Petr Bouřil (ABM) a Hynek Novák (Lewis and Hickey), kterých si velmi vážíme pro jejich architektonické realizace i pedagogickou činnost, přijali nabídku vytvořit tým, který bude v pravidelných intervalech práci sledovat, komentovat a hlavně kritizovat - vytvářet zpětnou vazbu našim úvahám a krokům.
Mnoho času jsme věnovali přípravným pracím, diskuzím a hledáním optimálních řešení. Nebylo to jednoduché, ale existovalo "cosi", co dávalo naší práci smysl. Bylo to společné úsilí o nalezení řešení, které v daných podmínkách považujeme za optimální.
Po analýze území, morfologie terénu a vzájemných urbanistických vztahů, po studiu stávající struktury Úval bylo naší ambicí vytvořit soubor, který umožňuje obyvatelům plnohodnotný příměstský život a zároveň podporuje funkce hlavního centra města Úvaly. Hledáním prostoru v urbanistickém fragmentu či architektonickém tvaru vhodného pro soudobý příměstský život jsme se zabývali již dlouho; nyní se nám však naskytla příležitost věc vyzkoušet v ideálním měřítku. Velikost řešeného souboru totiž umožňuje rozvinutí vzájemných prostorových vazeb jednotlivých ulic, náměstí a poloveřejných prostor tak, že začínají vytvářet skutečnou urbánní strukturu.
Jsme na začátku cesty, která není jednoduchá a která není jen ve znamení úspěchu. Je to ale cesta, která podle našeho přesvědčení jako jediná vede k vyřešení vleklých problémů města.
Cesta spojení snahy zástupců města a silného investora k řešení společných zájmů. Jak věc dopadne, je v rukou nás všech.

za tým ateliéru RUA, Petr Hlaváček

- placená inzerce -
 


Mladí lidé mají o bydlení v Úvalech zájem

Chtějí se mladí lidé přestěhovat do Úval? Přinese rozšíření města o novou čtvrť oživení města? Které parametry činí z Úval "dobrou adresu"? Na tyto a další otázky hledal odpovědi průzkum veřejného mínění, který nechala investiční společnost MEI zpracovat u respektované agentury pro výzkum trhu IBRS (International Business and Research Services). Obstály Úvaly v tomto průzkumu? Také na to se ptáme Miloše Rybáčka, jednatele IBRS a člena evropského sdružení pro výzkum trhu ESOMAR a Tomáše Horejska z IBRS, který výzkum vedl a vyhodnocoval.
Kolik lidí ve vašem průzkumu veřejného mínění odpovídalo?
M.R.: Výzkum měl dvě fáze - kvalitativní a kvantitativní. V rámci kvalitativní fáze výzkumu jsme realizovali tři skupinové diskuse a v kvantitativní fázi jsme oslovili celkem tři sta respondentů, kteří plánují do jednoho roku pořízení nového bydlení v Praze nebo okolí Prahy. S přihlédnutím ke skutečnému počtu lidí, kteří si plánují pořídit nové bydlení do jednoho roku, jde o velmi rozsáhlý vzorek a data, která jsme získali, jsou velmi přesná.
Jaký je vůbec trend v pořizování nového bydlení a jak se třeba mění preference a nároky lidí, kteří plánují pořizovat nové bydlení?
M.R.: Trvalý růst cen nemovitostí a nového bydlení vytváří tlak a zájem o lokality a zóny levnějšího bydlení - pokud zkrátka lidé nemají peníze na bydlení v centru nebo bližším centru Prahy, projevují zájem o tak zvané příměstské bydlení. Pokud se pro tuto alternativu rozhodují, zvažují samozřejmě všechna pro a proti. Řeší především dopravu, dostatek zelených ploch, celkový urba- nismus a podobně. Ukazuje se, že právě doprava je jeden z rozhodujících faktorů. Lokality s příměstským vlakem a snadnou dopravou do města jsou samozřejmě hodnoceny lépe. Mění se však také preference na nové bydlení, které souvisí se životním stylem. Zatímco před dvaceti lety byly standardní pozemky pro rodinné domky okolo tisíce metrů čtverečních, dnes jsou požadavky na pozemky poloviční, protože si lidé uvědomují, že za rozdíl v ceně zahrady mají například jednu místnost navíc.
Zároveň přestává platit, že v rámci zahrady si lidé pěstují okurky, mrkve a budují na zahradách kůlny, ale využívají zahrady spíše k odpočinku. Dnes zkrátka mají lidé méně času a zahradu vnímají trochu jinak než před dvaceti lety.
Jsou Češi stále v bydlení konzervativní nebo mají zájem i o nové architektonické styly?
M.R.: Záleží jak a kdo. Při rozsáhlém a podrobném testování konkrétních architektonických návrhů se projevoval jistý konservativismus, ale vždy jen na první pohled. Zjistili jsme, že pokud se respondentům některé ne zcela běžné návrhy vysvětlí, ukáže se prostorové řešení a upozorní na výhody a nevýhody, je reakce úplně jiná. Spíše mám pocit, že nejde o to "odvazovat se", ale o to, že řada lidí, kteří plánují nové bydlení, je jen v zajetí stávajících představ o tom, jak má nové bydlení vypadat, a nic dalšího nevnímá, zkrátka protože neví o tom, že by něco jiného existovalo. Na druhé straně jsme byli celkem pozitivně překvapeni tím, že respondenti nepreferovali návrhy typu podnikatelské baroko a podobně.
Jaké představy o bydlení mají lidé, potažmo mladé rodiny, které nové bydlení plánují a jaké bydlení preferují?
T.H.: Nejvíce atraktivní je bydlení v samostatném rodinném domku za Prahou s parcelou zhruba 500 m2 v ceně mezi třemi a půl a pěti miliony korun. Další v pořadí atraktivity je příměstské bydlení v cenové kategorii od dvou do tří a půl milionu korun, což odpovídá zhruba bytu 3+kk o velikosti asi 75 m2.
Jaké faktory ovlivňují rozhodování lidí o tom, kde chtějí bydlet?
T.H.: Nejdůležitější faktory při rozhodování o lokalitě bydlení jsou celková cena a cena za metr čtvereční. Při výběru bydlení mimo Prahu jsou důležité také parametry, které se týkají okolí, lokality bydlení, typu okolní zástavby, dopravy a velikosti pozemku.
Proč preferují mladí lidé bydlení mimo Prahu a tak zvané příměstské bydlení?
T.H.: Nejdůležitější důvody pro preferenci bydlení v okolí Prahy jsou klid, příroda a zejména také lepší poměr ceny vzhledem k velikosti bydlení. Cenové důvody motivují především respondenty plánující koupit nemovitost v nižších cenových kategoriích, naopak respondenty, kteří plánují pořízení nemovitosti ve vyšší cenové kategorii, motivuje více klid a příroda.
Dávají lidé přednost rodinným domům, řadovým domům nebo bytům?
T.H.: 40 procent lidí preferuje samostatné rodinné domy, 35 procent byty v bytových domech a 25 procent řadové rodinné domy.
Co je pro obyvatele nových domů či bytů důležité? Jaké jsou jejich požadavky na další vybavenost okolí?
T.H.: Parametry týkající se vybavenosti okolí a dopravy jsou důležité především pro lidi plánující bydlení v okolí Prahy. Mezi nejdůležitější parametry patří časová náročnost dopravy do zaměstnání a dětí do školy a dále také typ okolní zástavby a možnost využití vlastní nebo případně společné zahrádky, předzahrádky nebo alespoň terasy.
Je lokalita Úval pro lidi, kteří hledají nové bydlení, atraktivní?
T.H.: Z lidí, kteří si do jednoho roku plánují pořídit nové bydlení v Praze nebo okolí, jich 43 procent preferuje právě bydlení za Prahou. Potenciál pro pořízení nového bydlení v lokalitě, jako jsou Úvaly, je proto poměrně vysoký a lokalita splňuje i nároky na dopravní obslužnost a také požadavek na bydlení v klidu a přírodě.
M.R.: V rámci jedné diskusní skupiny kvalitativního výzkumu dokonce Úvaly respondenti uváděli jako ideální příklad pro příměstské bydlení.
 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Pozvánka

na setkání se senátorem
Zveme všechny občany Úval na setkání s panem Karlem Šebkem, senátorem za náš volební okrsek, v pondělí dne 5. listopadu 2007 v 18.30 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
 


Necitlivý zásah na pozemku základní školy

Ve čtvrtek 11. října tohoto roku byla zaměstnanci VPS pokácena vzrostlá borovice před vedlejší budovou základní školy. Přestože po legislativní stránce nedošlo k pochybení (strom byl pokácen na žádost ředitele ZŠ, na MěÚ příslušný odbor odklizení schválil a samotné pokácení bylo provedeno v nevegetačním období), domnívám se, že způsobená estetická a přírodní ztráta je dlouhodobě nenahraditelná.
Celá věc je o to smutnější, že rozhodnutí o odstranění zmíněného jehličnanu vzešlo jen a pouze od osoby pana ředitele ZŠ, který svůj záměr nesdělil a nekonzultoval ani s učiteli, žáky, rodiči, ani s Radou školy. Po osobním rozhovoru s panem ředitelem Březkou vím, že je mu celé záležitosti velmi líto. Bohužel, pokácený strom už zpátky vrátit nelze.
Prosím proto všechny, kteří mají na celou záležitost podobný názor, aby se svým podpisem připojili k petici na znovuosazení vzrostlého jehličnanu namísto poražené borovice, a to na náklady žadatele a schvalovatele.
Petice bude umístěna v obou budovách základní školy a v podatelně městského úřadu. Děkuji.

Martina Bedrnová, předsedkyně Rady školy

detail

foto: Školní budova bez borovice

 

"Necitlivý" zásah - emoce či realita?

S trendem medializování čehokoli, honbou za senzacemi a snahou zviditelňování se za každé situace se setkáváme každý den. Jelikož nepatřím mezi skupinu, kterou tento styl uchvacuje, a upřednostňuji řešení různých konkrétních problémů, nedorozumění a sporů přímým jednáním s účastníky, nebudu se na stránkách ŽÚ vyjadřovat k článku paní Bedrnové.
Uvedu pouze některá fakta, která byla podnětem k radikálnímu řešení.
Borovice byla asi před 30 lety vysazena do těsné blízkosti budovy č. 7. Jelikož její růst nebyl celou dobu nijak regulován a navíc byla zasazena před budovu z jižní strany, zcela v současné době zastiňovala již třetinu oken budovy, v níž neustále bojujeme s vlhkostí a plísní. Její umístění i vzrůst měly již i negativní vliv na hygienické podmínky týkající se osvětlení kabinetů i některých bytů a logicky zvyšovaly náklady na jejich provoz z hlediska energií.
Svou velikostí a nevhodným umístěním zhoršovala borovice nejen provozní podmínky, ale začala ohrožovat budovu i z vnějšku - poškozování střešní krytiny již bylo realitou, mohutné větve, zvláště při silnějším větru, začínaly ohrožovat fasádu a okna. Také vzrůstající mohutnost kořenů ovlivňovala stabilitu opěrné zídky a domnívám se, že mohla negativně působit a narušovat základy budovy.
Z těchto důvodů jsem v létě požádal vlastníka pozemku, prostřednictvím odboru životního prostředí, o pomoc při řešení problémů. K prosbě směřované na stavební úřad, k částečnému odstranění budovy č. 7, jsem nenašel dostatek osobní odvahy.
Skácet relativně zdravý strom není rozhodně záslužný čin, ale v reálné situaci považuji toto řešení za správné a nevyhnutelné. Po odstranění pařezu a části kořenů chceme, nejpozději na jaře roku 2008, tuto malou plochu osadit rostlinami a keři nízkého vzrůstu. Plánujeme výsadbu v podobném stylu, kterým jsme v loňském roce upravili již vedlejší větší část pozemku před touto budovou. Jelikož nechceme opakovat chybu, která se již jednou stala, o výsadbě vzrostlých stromů na této malé ploše neuvažujeme.

Jaroslav Březka

 

Posvícení v Domově seniorů

V neděli 9. 9. se ve 14.00 hodin uskutečnilo příjemné posezení v Domově seniorů v Úvalech. My, pracovnice přímé péče, jsme tuto akci uvítaly, neboť si myslíme, že je potřeba pro obyvatele domova dělat něco víc, než jen zajišťovat jejich nutné potřeby. I duševní potrava je důležitá, a to pro každého člověka.
Pohoštění, které kuchařky připravily, doplnila pěkná výzdoba a nechyběla ani hudba v podání Marcela Slováčka, syna naší pracovnice.
Počasí nám přálo i sluníčko se na nás smálo a celé odpoledne bylo protknuto jedním velkým úsměvem.
A tak se budeme snažit, aby těch úsměvů bylo víc a naši senioři se u nás cítili co nejlépe.

Pracovnice přímé péče Zuzana Muchová

detail

foto Renata Drajková

 

Odpad - kam s ním
(1. část)

V době, kdy Jan Neruda psal fejeton o starém slamníku a problému, jak se jej zbavit, a tento fejeton nazval "Kam s ním", pravděpodobně netušil, že téma kam s odpady bude v našem 21. století ještě aktuálnější a žhavější.
Úkolem tohoto článku je seznámení a připomenutí, jakým způsobem se mohou občané Úval "zbavit" odpadů. Ještě předem je však nutno připomenout si některé základní pojmy a povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech (zkrácené znění formulací).
Odpad: je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona.
Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.
Původce odpadu: právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stává vlastníkem těchto odpadů.
Předcházení vzniku odpadů: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů. V případě fyzických osob nepodnikajících je to např. preferování zboží ve vratných obalech, kompostování zbytků rostlinného původu, v případě využitelných odpadů jako kovy, sklo, papír, plasty a další je to jejich vytřiďování a ukládání na místa k tomu určená.
Vytříděné využitelné odpady jsou předmětem 1. části tohoto článku o odpadech. Věnujte prosím proto náležitou pozornost, kam a jakým způsobem se mohou jednotlivé využitelné odpady odkládat i co se z nich následně vyrábí (tyto informace jsou převzaty z informačního a propagačního materiálu vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje).
Papír a lepenka
Do modrých nádob a kontejnerů označených "papír" vhazujte noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy (bez vazby). Lepenkové a kartonové krabice před vhozením prosím složte. Papír nesmí být znečištěný tukem, potažený fólií z plastu, vosku nebo kovu (nápojové krabice, kopírovací, pauzovací, povoskovaný papír). Vytříděný papír se používá na výrobu novinového i psacího papíru, obalů a kartonů.
Sklo, sklenice, lahve
Čiré i barevné sklo vhazujte do zelených nádob či kontejnerů označených "sklo", případně "směsné sklo". Sklo nesmí být znečištěno barvami nebo motorovými oleji nebo obsahovat drátěnou výplň. Do kontejnerů na sklo nepatří ani lepená automobilová skla, zrcadla, obrazovky televizorů, žárovky, zářivky, chemické sklo ani keramika, porcelán či vázy z těžkého skla. Vytříděné sklo se zpracovává ve sklárnách, nejčastěji na výrobu lahví na pivo a minerálky.
Plasty (PET)
Do žlutých nádob či kontejnerů označených "plasty" vhazujte veškeré plasty (plastové tašky, sáčky, fólie, kelímky, tácky, lahve apod.). PET lahve prosím před vhozením sešlápněte. V případě kontejnerů na plasty je nutno řídit se bezpodmínečně pokyny, které jsou na nich uvedeny. Z vytříděného PET odpadu se vyrábějí vlákna využitelná jako výplně do spacáků, bund apod. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Upozornění: Do nádob a kontejnerů na jednotlivých stanovištích pro tříděné odpady se smí odkládat pouze odpady, pro které jsou určeny. Někteří naši spoluobčané na to však nedbají a ukládají do nádob a kontejnerů nebo kolem nich i odpad, který není předmětem třídění (pneumatiky, zkažené ovoce a zeleninu, dřevo, kovy, dokonce nebezpečné odpady a další). Tímto svým jednáním způsobují znehodnocování vytříděných odpadů a ty pak často skončí na skládce. Snaha většiny z nás tak přijde vniveč. Tito neukáznění občané si snad ani neuvědomují, že tímto svým chováním porušují obecně závaznou vyhlášku města o systému nakládání s odpady na území města a vystavují se tím postihu. Spíše však riskují a předpokládají, že se je při tomto nelegálním odkládání odpadu nepodaří přistihnout. Abychom zjistili, kdo se tímto způsobem chová, byly již a ještě budou na některá stanoviště tříděných odpadů nainstalovány kamery. Současně upozorňujeme, že nádoby a kontejnery na jednotlivých stanovištích slouží pouze pro občany města. Jako součást systému nakládání s odpady na území města a v souladu s obecně závaznou vyhláškou podnikatelské subjekty nemohou tento systém využívat bez případné smlouvy s městem. Pokud i přesto budou "načerno" využívat k odkládání odpadů jednotlivá stanoviště a budou přistiženi nebo neprokážou, jakým způsobem se těchto odpadů zbavují, využije město sankčního systému.
O tom, jak se zbavit nebezpečných odpadů, kovů, elektrozařízení, velkoobjemových odpadů a dalších, budete informováni v některém z dalších vydání tohoto měsíčníku.
Seznam stanovišť na tříděné odpady:
1. Riegerova ulice (před Multitecem)
2. 5. května (před VPS)
3. Nerudova ulice (bytovky SBD)
4. Grégrova ulice (u trafostanice)
5. Žižkova ulice (schody nad Výmolou)
6. Srbská ulice (Slovany)
7. Erbenova ulice (pod 3. MŠ)
8. Ulice Pod Tratí (u podjezdu)
9. Ulice Otokara Březiny (V Setých)
10. Jeronýmova ulice (Radlická čtvrť)
11. Horova ulice (Ztracený korec)
12. Glücksmannova ulice (Úvaly u Horoušánek)
13. Rašínova (u náměstí Svobody)
14. K Hájovně (Hodov)
15. Chorvatská ulice (Slovany)
16. Hálkova ulice (pod železničním viaduktem)
17. Zálesí (střed ulice)
18. Fráni Šrámka (roh)
19. Ulice U Horoušánek (Úvaly u Horoušánek)
20. Muchova ulice (směr do Hodova)
21. Dalmatská (u prvního bytového domu)

Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí a územního plánování

 
 

Z A J Í M A V O S T I

Je statisticky dokázáno...
Část II.

Minule jsme se seznámili s tím, jak si stojí město a jeho obyvatelé v rámci Středočeského kraje. Nyní se podívejme, jací jsme.
V Úvalech žije více žen nežli mužů, a to 52%. To je asi o 1% více, než je průměr Středočeského kraje.
Z grafu je vidět, že více než tři čtvrtě obyvatel města je v aktivním věku, což samozřejmě přispívá k rozvoji města a k přirozené poptávce po lepších službách. Naproti tomu skupina "moudrých a zkušených" nad 60 let se navzdory obecnému stárnutí populace v ČR snižuje. To znamená, že průměrný věk obyvatel města se snižuje a v současnosti činí 40,5 roku. Počet dětí se od roku 2001 pravidelně zvyšuje, porodnost stoupá. V roce 2006 se narodilo 59 spoluobčánků, což je asi o 6,5% více než krajský průměr. To zvyšuje nároky kladené na město, na zajištění dostatečné kapacity školských zařízení.

Josef Štěpánovský
Zdroj: ČSÚ, MÚ Úvaly

detail

Obyvatelé Úval

 
 

P O L I C I E

Preventivní beseda se seniory

V kulturním sále Domu s pečovatelskou službou v obci Úvaly proběhla beseda s místními seniory dne 11. 10. 2007 za účasti preventivně informační skupiny PČR Praha -venkov a pana Turana z bezpečnostní komise v rámci informační kampaně "(Ne)bezpečný věk".
Preventivně informační skupina z okresního ředitelství Policie České republiky Praha - venkov si pro dříve narozené připravila velmi bohatý program. Beseda byla především zaměřena na trestnou činnost páchanou na starších spoluobčanech. Během diskuse se promítla prezentace s několika radami a doporučeními. Závěrem jsme také zhlédli film "Žít a nechat žít", který simuluje některé situace ohrožující "dříve narozené". Setkání bylo oboustranně velmi příjemné. Těšíme se na další návštěvu.
 

Policejní kontrola

Policisté z Obvodního oddělení Úvaly a Čelákovice společně se strážníky Městské policie Čelákovice provedli bezpečnostně dopravní akci.
Během noci ze soboty na neděli proběhla bezpečnostně dopravní akce, která byla zaměřená na kontrolu dodržování pravidel v silničním provozu u řidičů motorových vozidel. Zároveň policisté zkontrolovali dvě restaurační zařízení, zda je dodržován zákaz podávání alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Celkem bylo zkontrolováno 35 osob a 23 motorových vozidel. Při bezpečnostně dopravní akci byly zjištěny dva přestupky v dopravě a ve veřejném pořádku. Policisté přestupky na místě vyřešili v blokovém řízení. Podobné bezpečnostní akce budou prováděny průběžně v celém teritoriu PČR OŘ Praha-venkov.

nprap. Jana Žďárská

 
 

K U L T U R A

Okénko knihovny
Michal Viewegh byl v Úvalech

Ano, můžeme se pochlubit! Známý spisovatel Michal Viewegh navštívil 12. října Úvaly a vystoupil s autorským čtením. V ukázkách posluchači zcela zaplněného sálku DPS podlehli kouzlu jeho připravované útlé knížky s pohádkami pro děti a dospělé. Celý úsměvný večer s besedou a podpisem knih byl více než podařenou akcí, kterou městská knihovna přispívá v tomto roce k oslavě 145. výročí svého založení.
Co chystáme dále?
V první řadě nesmím zapomenout zmínit exkluzivní výpůjční dobu pro maminky s dětmi, tj. poslední středu v měsíci listopadu, tedy 28. 11. od 9 do 11 hodin. Přivítali jsme minule nové roční batole, které si zde našlo kamarádku.
Trochu dopředu upozorňujeme, že na žádost některých maminek 5. prosince (tedy první středu - Mikulášskou - v měsíci) zahrajeme jedno až dvě loutková představení pro děti od 3 do 6 let s doprovodem, a to v 9.30, respektive v 10.00 hodin. Prosíme o "závazné" oznámení zájmu o tato představení, abychom věděly, kolik představení uskutečníme. Do dětského oddělení knihovny se totiž vejde na polštářcích na zemi najednou jen 10 maminek s ratolestí na klíně. Zveme vás proto, že bychom rády přivábily další malé čtenáře do knihovny a pomohly tak vyvolat v mladé generaci touhu po čtení. Sledujte prosím pozvánku v prosincovém Životě Úval.
A co jedny z nejčtenějších knih z našeho fondu, oslovily by i vás?
Serno, Wolf: Ranhojičova pouť, Lodní ranhojič, Ranhojičova mise - třídílný čtivý historický román, kde mladý nalezenec, nadaný žák medicíny v klášteře, se vydá rozluštit tajemství svého původu.
Kdo má rád publicistiku Pavly Jazairiové, tak tentokrát se s ní může toulat "V jižní Indii".
K dispozici je i trilogie Nory Robertsové pod názvem Klíč světla, Klíč vědění a Klíč odvahy.
Uvítáme i nové čtenáře.

za knihovnice Mgr. Alena Janurová

detail detail detail

foto: Michalu Vieweghovi se při besedě podařilo navodit v sále báječnou atmosféru
foto: Spisovatel Michal Viewegh při besedě v Úvalech foto Ing. V. Procházka
foto: Po skončení autorského čtení proběhla autogramiáda foto Ing. V. Procházka

 

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

pořádá ve dnech 17. a 18. listopadu 2007 v galérii MDDM výstavu k životnímu jubileu akademické sochařky Miloslavy Kaňkové.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 17. listopadu ve 14 hodin.
Výstava bude otevřena 17. 11. od 14 do 18 hodin, 18. 11. od 14 do 18 hodin.
Představujeme akademickou sochařku paní Miloslavu Kaňkovou

V Úvalech žije od roku 1935. Studovala na Odborné škole keramické v Praze, za 2. světové války byla totálně nasazena ve firmě Elektronspol v Úvalech. Po válce vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou u prof. Štefana a Kavana se zaměřením na keramiku a sochařství. Vedle vlastní tvorby zaměřené na figurální keramiku se věnovala pedagogické činnosti, vedla výtvarné kroužky na základní škole v Praze a v domě dětí. Od poloviny 70. let do roku 1987 ilustrovala měsíčník Život Úval. Své práce prezentovala na společných výstavách pod názvem Sympozia výtvarníků pedagogů na řadě míst v Čechách i na Slovensku, dvakrát v Polsku. V roce 2002 uskutečnila samostatnou výstavu v galerii Kruh ve Znojmě.
V Úvalech představila své práce v galerii MDDM na samostatné výstavě nebo společně s jinými výtvarníky.
Připravovaná výstava bude nejen ukázkou tvorby paní Kaňkové, ale rovněž společenským setkáním při příležitosti jejího životního jubilea.

detail

foto: Plastika Ptáci od akad. sochařky Kaňkové

 

Komorní sbor CHRISTI Úvaly a vánoční koncerty

Jako každoročně, tak i v letošním roce připravil pěvecký Komorní sbor CHRISTI Úvaly svá vánoční vystoupení pro potěšení našich srdcí a zpestření celého vánočního času právě zahajovaného v letošním roce v neděli 2. prosince 2007 Adventem.
V programu nazvaném TEN VÁNOČNÍ ČAS… zazní v podání sboru CHRISTI adventní a vánoční duchovní písně, také známé české a moravské vánoční koledy. Zazní i sólová vystoupení Marka Nádeníčka, Terezy Machačové a Marty Ženaté.
Zveme vás srdečně na naše vánoční vystoupení:
sobota 1. 12. v 15 hodin Rostoklaty, kostel sv. Martina,
neděle 2. 12. v 17 hodin Hradešín, kostel sv. Jiří,
sobota 8. 12. v 15 hodin Český Brod, kostel Nejsvětější trojice,
neděle 9. 12. v 14.30 h Úvaly, Církev bratrská, Pražská 477,
sobota 15. 12. v 10 hodin Škvorec, sanatorium TOPAZ,
sobota 15. 12. ve 14.30 h Škvorec, evangelický kostel
Přijďte prožít část ze svého předvánočního času. Těšíme se na vás.

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru CHRISTI

Pozvánka

Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve všechny malé i velké na divadelní představení divadélka KAPSA "Putování za Vánoční hvězdou".
Toto představení se uskuteční první adventní neděli, tj. 2. 12. 2007 od 9.30 h v sálku Domu s pečovatelskou službou na nám. Svobody.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vaši účast.
 


Pozvánka

Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve všechny občany Úval a blízkého okolí na slavnostní rozsvícení vánočního stromu města Úval na náměstí Arnošta z Pardubic, které se bude konat odpoledne 2. 12. 2007 v 17.00 hodin.
Při rozsvěcení vánočního stromu vystoupí děti ze základní školy.
Těšíme se na vaši účast.
 


Zprávy z MDDM

Viděli jsme Úlet

Už dlouho před termínem jsme věděli, že tohle si nenecháme ujít. Účinkují skupiny různorodé, hraje se venku, bývá hezky, diváci trochu splývají s účinkujícími, vidíme tvořivé mládí Úval. Ano, všechno vyšlo. Tým Jany Pospíšilové zvládal pružně nečekané změny, obětaví zvukaři pobíhali, z občerstvovny to vonělo… Ve volných chvílích jsme si prošli galerii, běželo i video.
Skupina Peregrin, odlišná svojí středověkou a renezanční muzikou, vystupovala jako poslední - a to bylo fajn: mohli jsme s nimi pokračovat nahoře v sálku, kde jsme připojili naše nástroje a hlasy. Zase jsem si uvědomil, jak jsem v Úvalech rád.

Václav Koukl

detail detail detail
detail detail

foto: Vlado Hofmann z kapely Bluesklan, která měla zasloužený úspěch
foto: Kapela Keep Flexi
foto: Kapela Dům dětí, která byla nejmladší, měla řadu příznivců
foto: Kapela Peregrin hrající na dobové nástroje byla úžasná
foto: Závěrečný jamm neměl chybu

 

Zas ta "BRAMBOROVÁ"

Letošní rok se stal pro naši taneční skupinu Rytmus Úvaly rokem bramborovým. Nejčastějším umístěním byla totiž 4. příčka, a tudíž "bramborová medaile". Je to sice umístění výborné, hlavně pokud jde o světový šampionát, ale medaile jsou jen tři, a tak je to i trochu smůla, zůstat pomyslný krůček před stupněm vítězů.
Mistrovství světa v EB, BD a HH se tradičně konalo v Brémách od 3. do 8. října. Loňský mistr světa, Lukáš Chvátal, který měl jet obhájit zlato, onemocněl angínou. Na šampionátu chyběl a naše medailové šance klesly na minimum, protože v kategorii juniorů a dospělých je konkurence obrovská. Naši tanečníci udělali maximum, a přestože medaile nedovezli, zaslouží pochvalu a uznání za odvedené taneční výkony. A jak jsme tedy dopadli?
Nejlepší umístění si vybojovalo juniorské duo EB Dominik Matulka, David Procházka - 4. místo z 15 dvojic. Úspěchem je i 10. příčka pro Davida a 13. příčka pro Dominika v sólu EB juniorů ze 39 startujících a 31. místo z 59 tanečníků Honzy Ťoupalíka v dospělých. David se neztratil ani v Hip hopu, kde dokázal postoupit ze 63 startujících do 2. kola a obsadil 42. místo.

Alena Sismilichová

detail

foto: Juniorské duo Electric Boogie Dominik Matulka a David Procházka

 
 

O   Č E M   P S A L   Ž I V O T   Ú V A L

O ÚVALSKÉ LOUTKOVÉ SCÉNĚ

Blíží se zima a s ní se blíží i sezóna loutkářů. Dříve, než začnu o příštím období, měli bychom si něco říci o období minulém. Mnozí občané, velcí i malí, si stěžují, že jsme hráli málo. Souhlasíme s nimi, ale se stavem členů, jaký dnes máme, se situace těžko zlepší. Všichni z nás jsou amatéři a divadlu věnujeme svůj volný čas, jen abychom děti pobavili. Děláme to rádi a také vždy připravujeme repertoár s více hrami. Přijde však doba, kdy zaměstnání nám znemožní přípravu her a pak vznikají období, kdy vůbec nehrajeme. Co dělat? Buď hrát hry staré, na které není potřeba dlouhé přípravy, nebo hrát hry náročnější dvakrát až třikrát do roka. První možnost se zdá nejvýhodnější. Ale co tomu řeknou diváci, kteří jsou již nyní zvyklí na televizní a filmové zpracování pohádek? Druhá možnost je podle nás správnější méně, ale dobře. Je tu však ještě třetí možnost. Kdyby se přihlásilo několik ochotných členů mladých či starších nebo členů ČSM! Jistě by to nebyla tak těžká věc, jen chtít přinést dětem trochu oběti. Čím nás bude více, tím méně musíme věnovat času divadlu, a přece můžeme hrát častěji. Proto voláme vás, úvalské občany, kteří máte rádi děti a jejich smích. Přijďte mezi nás! Přihlášky můžete podat v osvětové besedě.
A nyní o sezóně 1962-63. V uplynulé sezóně jsme se zúčastnili okresní soutěže loutkářů, kde jsme obsadili druhé místo z osmi soutěžících souborů. Mimo to jsme získali dva diplomy jednotlivců za vedení a za výpravu soutěžní hry. Při návštěvě našeho divadla okresního poradního sboru pro loutky bylo rozhodnuto, že připravovaná okresní přehlídka LS bude uspořádána v Úvalech, kde je nejlépe vybavená scéna na okrese. Přehlídka bude 24. a 25. listopadu a 1. a 2. prosince 1962. Zúčastní se jí šest souborů se šesti hrami pro děti a jednou pro dospělé.
Věříme, že okresní přehlídku úvalští diváci uvítají a rádi zhlédnou, jak hrají jiné soubory na okrese. Co budeme hrát my po přehlídce, rozhodneme až po přípravě na okresní přehlídku.

K
(Život Úval č. 11/1962)

 
 

N A P S A L I   O   N Á S

V Úvalech je líheň muzikantů

Úvaly jsou sice malé město, ale počet muzikantů, kteří odtud pocházejí, je obrovský. "Je tu doslova muzikantské podhoubí. Vzniklo tu neuvěřitelné množství kapel," říká zpěvák skupiny Medvěd 009 Pavel Měšťánek.
V Úvalech prožil celý život, jen poslední dva roky žije v Újezdě nad Lesy. A stále do tohoto hudebního města jezdí na zkoušky. "Hodně vzpomínám na místní fotbalové hřiště, kde jsem hrál za žáky, dorost i za muže," usmívá se.
Podle jeho slov se město za celou dobu příliš nezměnilo. "Radnice má velké plány, jak Úvaly proměnit. Když to vyjde, město se posune jinam, ale otázka je, zda to bude k užitku. Podrobně plány neznám, tak nemůžu hodnotit," tvrdí Měšťánek. Kapelu Medvěd 009 založil v roce 1994 společně s Václavem Bláhou, zpěvákem ze skupiny Divokej Bill. Dodnes jsou kamarádi.
S Bláhou spolupracuje i mimo hudbu. Společnými silami se snaží zachránit Klánovický les a zabránit výstavbě golfového hřiště.
V současné době je skupina na turné se slovenskými Horkýže Slíže. V listopadu pojedou na turné s Wohnouty. "A 14. prosince si zahrajeme v Praze na Folimance," láká na koncert Měšťánek.

(Mladá fronta DNES, 12. 10. 2007)

 
 

S T A L O    S E    V    O U V A L S K U

Ohlédnutí za Škvoreckými slavnostmi

Slunný sobotní den 22. září 2007 vítal ve Škvorci a Třebohosticích na více jak 500 návštěvníků oslav významného jubilea spojených obcí. Letos totiž uplynulo plných 510 let od povýšení Škvorce na městys a současně 630 let od první písemné zmínky o obci Třebohostice. Koncem července vznikla myšlenka uspořádat ve Škvorci slavnostní den náhradou za tradiční Anenskou pouť, která se nemohla uskutečnit vzhledem k předcházejícím změnám v zastupitelstvu. Nové vedení městyse rozhodlo, že tak významnou událost nemůže Škvorec jen tak promarnit, a tak se přípravy rozjely naplno.
Slavnost byla zahájena v 10 hodin u pomníku padlých v Třebohosticích, kde byl za nízké účasti položen věnec k pomníku padlým spoluobčanům. Po uvítání starostou městyse ing. Antonínem Rubínem a historickém proslovu kronikáře se škvorecká deputace vrátila zpět do Škvorce, kde pokračovaly přípravy. O 13. hodině se v městském parku sešly předškolní a ještě menší děti, pro něž připravila pí Olivová s mateřskou školkou doprovodný program plný her a hudby. O hodinu později byl odstartován program zdejší základní školy, která se úderem 14. hodiny změnila výstavou obrazů Ladislavy Pechové a Gustava Václavka v nápaditou galerii. Otevření výstavy probíhající až do 18 hodin se ujaly děti 1. stupně recitací a zpěvem pod vedením třídních učitelek mgr. Marty Kosobudové a mgr. Jitky Pokorné. Výstavy malířů směle doplňovala výstava domácích mazlíčků třídy pí učitelky ing. Evy Staškové, v další třídě pak výstava ovoce a zeleniny žáků mgr. Josefa Trnky, z nichž si zasloužily obdiv obrovské dýně z místních zdrojů. Zpestřením výstavy se stala ukázková expozice šišek vzácných jehličnanů z Jižní Ameriky, které vzaly dech návštěvníkům svou nadměrnou velikostí.
Začátek hlavní části Škvoreckých slavností ohlásily v parku o 15. hodině bubny čestné gardy města Českého Brodu - historický soubor Fraternitas, který svolal návštěvníky k pozornosti. Starosta městyse ing. Antonín Rubín co nejsrdečněji přivítal občany a kronikář obce Jan Psota ml. z Hradešína představil přítomným, nač se mohou těšit. Následovalo představení 20 kutnohorských mažoretek Scarlett Michaely Palečkové, které za středověkého i moderního hudebního doprovodu představily několik formací. Mažoretky také stály v čele slavnostního průvodu, který se řadil vedle dvou desítek nablýskaných vozidel a motocyklů Veteran Car Clubu Český Brod Václava Kece a Jindřicha Lukáše z Klánovic. V průvodu, který mířil kolem historických a uměleckých památek Škvorce, pokračoval soubor Fraternitas, vlajkonoši se starosty a delegáty okolních obcí, děti v pohádkových kostýmech s koněm Fabiánem a za nimi členové zdejšího sboru dobrovolných hasičů ve svátečních uniformách a ty nakonec následovalo několik set návštěvníků, mezi nimiž byl i čestný host, benešovský senátor Karel Šebek. Průvod míjel památky a pro jeho zdárný průchod městysem byla dočasně uzavřena silnice pod zámkem. Když všichni dorazili k Novému zámku, čekal je nejen výklad o historii Škvorce, o ruině starého hradu a zdejších památkách, ale na dvoře barokního areálu pí Hany Zvolské lákal účastníky horkovzdušný balon, jež přichystal pan PhDr. Leo Dittmann. Zde se průvod usadil a s upřenými zraky pozoroval napouštění balonu.
Z řad zájemců byly vylosovány dvě dívky a ty se zúčastnily vzrušujícího vyhlídkového letu.
Od Nového zámku to již nebylo daleko k sokolovně, kde se průvod zastavil před pomníkem padlých. Zde se Škvorec rozloučil s mažoretkami závěrečným vystoupením a pan starosta přednesl občanům vizi o budoucím rozvoji Škvorce. Kronikář pokračoval několika větami o povýšení Škvorce na městys roku 1497 a slova se ujal významný host z nedalekých Úval, starosta města MUDr. Jan Šťastný. Ke konci členové Sboru dobrovolných hasičů Škvorec, tak jako bylo učiněno v Třebohosticích, položili před pomníkem padlých věnec a průvod zakončil svoji pouť za sokolovnou, kde pro návštěvníky vypukl open-air fest - stánky a atrakce, mincovna s raznicí, kovář, výrobce keramiky, sokolník a po zuby ozbrojení členové souboru Fraternitas.
Mezitím se v sokolovně usadilo více jak 70 dětí, které zhlédly pohádku O dvou prasečích princeznách. Tu připravilo chrudimské divadlo "Z pytlíčku" a dětem se velmi líbila. Po skončení došlo k náhlému přerušení programu. Dorazili totiž vzduchoplavci a pilot balonu vykonal před zraky všech milou povinnost - křest ohněm, zemí a šampaňským. Na počest místa přistání byly obě dívky pasovány do šlechtického stavu, přičemž obdržely přídomek "z Březí". Pak přišli konečně ke slovu Fraternitas. Představení zahájili jako všude drsným stylem, neboť si vytipovali několik přihlížejících, jež bez milosti obětovali katu. Staří rytíři se mezi sebou bili mečem a palcáty hlava nehlava. Na bojišti se pak odehrála pohádka v režii Jana Psoty ml. s názvem Setkání na Radešově vrchu, vyprávějící jak jinak než o založení sousedního Hradešína a o prastaré legendě sv. Jiří. Zajímavostí bylo, že se dramatizace mužských rolí zhostily dívky z okolních obcí a škol - tedy až na hrozivého draka, jímž byl devítiletý Patrik. Pohádku vystřídal sokolník, který za letu představil několik dravců a vyložil, jak náročná je péče o tyto ohrožené druhy.
Zakončením celého slavnostního dne byla taneční zábava v sokolovně, kde se již za slabší účasti Škvorci představila činnost úvalského domu dětí a mládeže pod vedením paní Aleny Sismilichové. Několikanásobní mistři světa zde v tanečních kreacích předvedli svůj talent a mnohaleté úsilí. Po tomto vystoupení přišlo na řadu milé překvapení - břišní tanečnice. V pozdních hodinách přibývalo v sokolovně více lidí, kteří se slavností protančili až do druhého dne.
Co dodat na závěr? Poděkování patří zejména všem, kteří se na slavnostech organizačně podíleli. Při této slavnosti se ukázalo, jak škvorečtí společnými silami dokáží z malovesnické tuctové oslavy vydřít oslavu hodnou městyse a jeho občanů. Poděkování patří také malým-velkým hercům a vlajkonošům, bez nichž by to nebyla ta správná zábava.

Jan Psota ml., kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

detail detail detail

foto: Mažoretky v čele průvodu při Škvoreckých slavnostech
foto: Napouštění horkovzdušného balonu bylo velkou atrakcí
foto: Na Škvorecké slavnosti zavítal také senátor Karel Šebek

 

Krátce z Přišimas

Stejně jako v Úvalech probíhá i v obci Přišimasy výstavba nových domů, v jejímž důsledku obec zaznamenává nárůst obyvatel a příliv mladých rodin s dětmi. V loňském roce vzniklo občanské sdružení Klub žen Přišimasy. Cílem činnosti sdružení je podpora společenského života v obci, vytváření příležitostí pro setkávání obyvatel, pořádání kulturních a sportovních akcí, podpora volnočasových aktivit dětí. Sdružení provozuje i mateřské centrum Šikulka, které má pestrý program pro děti a nabízí i hlídání dětí od 2 let. To, že se nám cíle daří naplňovat, ukazuje ohlédnutí za akcemi, které již proběhly - např. tematické výstavy, setkání s pražským knihkupcem Vráťou Ebrem, Den Země na Klepci a další. V listopadu nás čeká zahájení realizace projektu Zahrada občanům obce Přišimasy, kde s příspěvkem grantu od Nadace Partnerství chceme upravit prostory obecní zahrady a vytvořit tam odpočinkovou zónu pro naše občany.

Jitka Franková

 
 

Š K O L S T V Í

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Mnohokrát jsme se již na těchto stránkách zmiňovali o postupné přeměně naší školy. V letošním školním roce se již v 1. a 6. třídách vyučuje podle školního vzdělávacího programu, který byl zpracován učiteli naší školy. Při jeho realizaci dáváme velký prostor pro využívání efektivnějších metod a strategií výuky. Jednou z nových forem práce jsou projekty.
Následující článek přináší informace o jednom takovém projektu, který již proběhl v tomto školním roce v prvních třídách.
 


Jabloňová panna aneb Jeden den s jablíčkem

Chcete vědět, co může způsobit jedno jablíčko? Čtěte dál.
Ráno jsme přišli do školy, ale do třídy jsme mohli vstoupit až po přečtení jablíčka s písmenky a slovy, která již známe. Z našeho ibišku se rázem stala jabloňka s písmenkovými jablíčky. Protože jsme úkol všichni zvládli, můžeme pokračovat dál. Čekala nás nová básnička "Ježku, ježku pod jabloní…", pomocí ní se učíme písmenko J a už čteme další slova.
A byla tu další básnička "Byla jedna babka…". Kolik jablíček prodala? Kolik jablíček je v košíku? Urči počet jablíček schovaných pod šátkem a přiřaď k nim číslici,…. Je za námi matematika.
Kde roste jablíčko? Jak vypadá jabloň na jaře, v létě, na podzim, v zimě? Dělíme se do skupin a každá skupina si vybírá barvy pro jedno roční období a houbičkami tiskneme barvy na připravený karton. Přilepíme strom. Tam, kam se to hodí, přidáme jablíčka a ježky, které jsme malovali ve výtvarné výchově. Stromy jsou krásné a my také - celí barevní.
Jak vypadá skřítek Jabloňáček? Nikdo neví, a tak si ho každý vyrobí z přineseného jablka a sušeného ovoce. Všichni skřítkové jsou krásní, a tak je posíláme na výstavu.
Zhodnotíme celý den ve škole, ale pro odvážlivce ještě nekončí. Kdo sebere odvahu a přijde večer do školy? Odvážní jsme nakonec všichni. Vstupenkou na spaní ve škole je namalovaný skřítek Jabloňáček a souhlas rodičů.
V půl šesté večer se scházíme před školou. Máme s sebou spacák, karimatku a něco dobrého k večeři od maminek. Poslední rozloučení s rodiči (někde ukápla i slzička - spali jsme poprvé mimo domov). Přivítáme se a už začíná čtení pohádky o Jabloňové panně. Ve škole nejsme sami, jsou tu ještě děti z 1. B.
V naší třídě vyrábíme růžové květy do vlasů Jabloňové panny. Šaty zdobíme otisky jablíček ve třídě 1.B, abychom poznali i jinou paní učitelku. Po návratu do třídy se navečeříme, ale ani jsme nedojedli a už nás zve tajemný hlas paní zástupkyně Morávkové do knihovny. Tam nás vítá skřítek. Je smutný, protože nemá jméno. Vymyslíme mu ho a on nám za to vypráví o knihách v knihovně, o jablíčkách, jabloních, o tom, jak se máme chovat ke stromům… Rozloučíme se s ním básničkami, které často říkáme v naší třídě.
Je čas jít spát. Připravíme si spaní, povídáme si o tom, co jsme dnes všechno prožili, zalehneme a čekáme na pohádku před spaním. Místo toho se však ozve hudba a my máme pyžamovou diskotéku. Pak už jdeme opravdu spát, ráno nás čeká další práce.
Na snídani v trávě je příliš zima, a proto snídáme ve třídě. Uklidíme a jdeme ozdobit Jabloňovou pannu. Na podlaze objevíme stopy skřítka Jabloňáčka. Kam nás zavedou? Vydáváme se po stopách a v lese za Výmolou objevíme poklad. Chvíli si ještě pohrajeme, ale protože je už hodně hodin, vracíme se do školy, kde nás už čekají rodiče. Rozloučíme se. Tak skončil náš den (nejen) s jedním jablíčkem.

za děti ze třídy 1.C Arnoštka Březková

detail detail

foto: Jablíčkový skřítek
foto: Jablíčkový den s jabloňovou pannou
foto Ing. B. Morávková

 

Turnaj ve stolním tenisu

Ve středu 10. října se v tělocvičně základní školy uskutečnil turnaj ve stolním tenisu 2. stupně. Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku. V mladší kategorii spolu svedly urputné boje třídy 6.A (Tyl, Hatnianek, Francl, Hryc), 7.A (Sáblík, Zikmund, Pazdera) a 7.B (Branže, Kušta, Krista a Zradička). Starší kategorie byla zastoupena třídami 8.A (Saska, Petržílek, Štěpnička, Balihar), 8.C (Matějka, Masluk, Martinec), 9.A (Dupal, Prchal, Schwarz) a 9.B v ryze dívčím složení (Macháčová, Branyšová a Hyblbauerová). Ve skupině mladších žáků s přehledem vyhrála 7.A, na druhém místě se umístila 7.B a bronzovou příčku obsadila 6.A. Ve starší kategorii při vzácné shodnosti bodů skončily třídy 9.A, 8.A a 8.C na 1. - 2. místě a třetí 9.B.
Na okresní kolo základních škol 18. 10. v Čelákovicích byli nominováni v kategorii starších žáků David Schwarz z 9.A, Ondra Matějka, Michal Masluk a Lukáš Martinec (všichni z 8.C). Družstev starších žáků v okresním kole soutěžilo 8, byla rozlosována do dvou skupin po čtyřech. Naši kluci hráli ve skupině B se Základní školou Čelákovice 0:4, Gymnázium Čelákovice porazili 4:3 a se ZŠ Stará Boleslav prohráli 2:4. Umístili se na 3. místě ve skupině a sehráli napínavé utkání o 5. - 6. místo s Gymnáziem Stará Boleslav ze skupiny B. Vyhráli nejtěsnějším rozdílem 4:3 a do poslední chvíle to byl nervy drásající boj! Celkově se tedy naše ZŠ Úvaly umístila na 5. místě. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Josef Koting

 

Střípky ze školy

Okresní kolo v přespolním běhu
Dne 11. října jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Čelákovicích, a to v kategorii dívek a chlapců z 8. a 9. ročníků. Družstvo dívek ve složení Nikola Matásková, Lucie Kalová, Mariami Natsvlishvili, Kitty Kvintusová a Markéta Vosátková obsadilo po obětavém výkonu na kilometr a půl dlouhé trati sedmé místo, tým chlapců, který tvořili Michal Liebelt, Jan Kadlec, Patrik Mrazík, Martin Chotětický a Vojtěch Hromádka, vybojoval v závodě na tři kilometry pěknou čtvrtou pozici. Výborného třetího místa dosáhl ve své kategorii Jan Kadlec. Všem účastníkům přespolního běhu děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Sběr
15. - 19. 10. probíhal sběr papíru. Celkem se sebralo 13 638 kg. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem vydatně pomáhali.
Akce
16. 10. v odpoledních hodinách absolvoval téměř celý pedagogický sbor čtyřhodinový seminář "Čtením a psaním ke kritickému myšlení".
17. 10. navštívily třídy 5.A a 5.B galerii ve Veletržním paláci a třídy 4.A, 4.B a 4.C se vyjely podívat do Mořského světa.
18. 10. proběhly podzimní pracovní dílny v 1.A - Barvy podzimu. S prací pomáhaly i některé maminky.
25.- 26. 10. Prázdninová aktivita družiny - výlet do leteckého muzea a 26. 10. výlet na Plachtu. 28. 11. proběhne celoškolní projekt - pracovní dílny "Vánoční dárek".

detail

Podzimní pracovní dílny
foto Ing. B. Morávková

 

Žáci a učitelé ZŠ Úvaly Vás zvou na "Vánoční jarmark"

1. prosince od 14 hodin v prostorách Základní školy Úvaly.
 

 

O R G A N I Z A C E   A   S P O L K Y

Postavíme školu v Africe!

V sobotu 13. 10. dopoledne vybírali úvalští skauti na náměstí, u Plusu a u Rejhonů příspěvky na veřejnou sbírku Postavme školu v Africe, kterou pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Junákem. Občané přispívali hojně, a tak se skauti mohou pochlubit, že vybrali rovnou částku 7 000 Kč! DĚKUJEME všem přispěvatelům.
Kdo nás nezastihl, a přesto by ještě rád dodatečně přispěl menší částkou, může poslat dárcovskou SMS ve znění DMS Afrika na číslo 87777. Cena SMS je 30 Kč, na konto projektu Postavme školu v Africe bude přičteno 27 Kč. Více informací na www.skolavafrice.cz.

Adéla Skřivanová, www.skauting.cz/uvaly

 

Setkání účastníků "Anglického Klubu Úvaly"

Kdy: v sobotu 17. listopadu 2007 10:00 - 12:00 h
Proč: procvičovat angličtinu, hrát hry a současně přiblížit základy křesťanství
Kdo: vy a vaši kamarádi
Kde: v sokolovně (náměstí Arnošta z Pardubic)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky - nejlépe boty na cvičení.
Těšíme se na vás.
 


Rybářské závody LHOTÁK 2007

22. a 23. září 2007 se na rybníku LHOTÁK uskutečnily hned dvoje rybářské závody v lovu ryb udicí. V sobotu 22. září to byly závody členů naší místní organizace - seniorů. Pozváno bylo 50 členů. Dostavilo se 24 závodníků. Závod probíhal za krásného počasí a ryby braly. Uloveno bylo 119 ks ryb, převážně kaprů. Po skončení závodů, ale i během nich, bylo účastníkům podáváno občerstvení. Během slavnostního oběda organizační výbor vyhodnotil soutěž a posléze byly vyhlášeny výsledky. Na prvním místě se umístil p. Jan Khuna - 538 bodů, na druhém místě p. Václav Moravec - 464 bodů a třetí byl p. Josef Dědourek - 352 bodů. Tito závodníci si odnesli peněžité ceny, ostatní pak uznání organizačního výboru. Přítomní byli v probíhající besedě informováni o činnosti a záměrech místní organizace i Českého rybářského svazu.
Druhý den v neděli 23. září byly na tomtéž místě, tj. na rybníce LHOTÁK, uskutečněny tentokráte závody naší mládeže. Zaregistrováno bylo 21 dětí, podmínkou startu byla účast na pravidelných schůzkách rybářského kroužku. Tak jako předcházející den bylo pěkné počasí, ale ryb bylo uloveno méně, celkem 31 kusů. Důvodem bylo jejich popíchání v předcházejícím závodě a jejich vyplašení činností na břehu rybníka. Dětem bylo podáváno občerstvení z prostředků místní organizace. Po skončení závodů bylo provedeno vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístil Petr Prchal - 208 bodů, druhý byl Martin Pernica - 192 bodů a na třetím místě se umístil Martin Hlávka - 169 bodů. Vítězové si odnesli hodnotné ceny v podobě prutů či navijáků, na ostatní bylo pamatováno nějakou maličkostí z rybařiny - krabičkou, splávky či olůvky.
Ještě k organizaci obou závodů. Soutěžilo se ve dvou stejných poločasech na vylosovaných místech. Sportovalo se na jeden prut s jedním návazcem. Ze závodů si každý účastník, pokud ulovil, mohl odnést jednoho kapra. Hodnotil se 1 cm délky ulovené ryby jako 1 bod. Sluší se poděkovat členům organizačního výboru za přípravu a realizaci obou akcí, zejména pak jejich manželkám za přípravu slavnostního oběda.

Za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík

detail detail

foto: Vítěz dětské kategorie Petr Prchal
foto: Závody důchodců na rybníku Lhoták
foto I. Prchalová

 

Ohlédnutí za I. úvalským jabkobraním

Již na počátku bychom rádi upozornili, že jsme si vědomi správného výrazu "jablkobraní" a název není gramatickou chybou, nýbrž záměrem.
Počasí nám v sobotu 6. října přálo a již během dopoledne přicházeli první návštěvníci, zájemci o soutěže či zakoupení řemeslných výrobků nebo jablek.
I naše sdružení mělo "svůj stánek", kde byly k dispozici dárkové předměty vyrobené našimi členy či příznivci a jablečné koláče. Pokud se týče venkovních soutěží, jednoznačným hitem bylo pití jablečného moštu pomocí jeden metr dlouhého brčka. Není to totiž zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Do koše bylo naházeno mnoho míčků, na překážkové dráze popadalo z ping-pongových pálek mnoho jablíček. Časový rekord v jedení jablek na čas byl 2,5 minuty. Nejenom maminky si vyzkoušely krouhání co nejdelší jablečné slupky a nejenom tatínkové řezali dřevo (samozřejmě ruční pilou). Na výstavě v prostorách školy bylo k vidění velké množství zdařilých výtvarných prací, soutěže se zúčastnilo také několik třídních kolektivů a obě školky. Místní kuchařky předvedly své kulinářské speciality a porota jako vítěze ohodnotila "hraběnčiny řezy" od paní Váňové. Pro lepší náladu odpoledne hrála kapela Ekolanka. V jednu hodinu proběhlo oficiální zahájení akce, kdy musíme ocenit vtipný proslov starosty MUDr. Šťastného, i zde byla jednoznačně dodržena tematika - jablka. Naše sdružení při této příležitosti předalo škole jabloň, která je nyní zasazena na školním pozemku.
Velmi děkujeme škole za vstřícnost a zapůjčení prostor a MDDM za zapůjčení technického vybavení. Děkujeme samozřejmě také vám všem, kteří jste se přišli s námi pobavit, pomoci zavést tradici Úval (my alespoň doufáme, že tomu tak bude) a třeba jste i nějakým penízkem přispěli. Na přípravu jabkobraní bylo vynaloženo nejen hodně úsilí, ale také finančních prostředků.
Jsme si vědomi, že vše se dá zdokonalovat, a proto máme připraveno několik zlepšení a zpestření pro další ročník. Přesto se úvodní ročník celkově vydařil a příchozími byl vesměs velmi kladně hodnocen, za což jsme rádi - proč to nepřiznat. Pokud někdo máte nebo budete mít jakékoliv návrhy, náměty, připomínky, bez obav nám je sdělte.
Všem čtenářům Života Úval přejeme klidný a pohodový podzim.

Sdružení Nová šance (Martina Bedrnová, Petr Frýdman, Jana Horová, Eva Kiššová, Miloslav Kolařík, Helena Novosádová, Pavel Polák, Ivana Prchalová, Vladislav Procházka, Petr Rytina, Jaromír Stemberg)

detail detail
detail detail

foto: Stánek pořadatele - občanského sdružení Nová šance
foto: O soutěž v řezání dřeva byl zájem
foto: Pití moštu dlouhým brčkem není vůbec snadné
foto Ing. J. Horová
foto: Stánky různých prodejců nabízely ledacos zajímavého

 

Vycházka do Klánovického lesa

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí připravil na neděli 7. října vycházku pod názvem Po stopách zaniklých osad a lichtenštejnského dědictví v Klánovickém lese.
Zájemci se shromáždili ve 14 hodin u úvalského nádraží, odkud vzápětí odjeli vlakem do Klánovic. Nedaleko od železniční stanice byl první cíl vycházky.
U železniční trati stojí téměř zapomenutý pomník, který připomíná tragickou událost z roku 1880. Na tomto místě došlo k potyčce mezi myslivcem a pytlákem, která vyvrcholila zastřelením myslivce. Poté se skupina výletníků vydala do míst, kde ve středověku stávala tvrz Slavětice se stejnojmennou vesnicí. První písemná zmínka o Slavěticích se váže k roku 1227, kdy byly darovány pražskému klášteru Na Zderaze. Z roku 1545 je dochován údaj již jen o samotné tvrzi bez vesnice, v roce 1586 je už slavětická tvrz uváděna jako pustá. Na místě bývalé tvrze byl vystavěn poplužní dvůr, nazývaný Nový Dvůr nebo Nové Dvory, později přeměněný na lichtenštejnskou myslivnu. Z původních objektů se dochovala jen velmi malá část, kterou nynější majitel částečně obnovuje, z větší části však nahrazuje novou budovou. Nebyla to však jen tvrz Slavětice, která kdysi zanikla. Proto se všichni vydali zpět a kolem klánovické železniční stanice směřovaly jejich kroky k hájovně a bývalé vechtrovně do místa s názvem Štamberk. Východním směrem nedaleko odtud se nacházely dvě osady s názvy Hol a Žák. Vesnici Hol, o níž existují písemné zmínky ze 14. a 15. století, dnes nedokážeme s jistotou lokalizovat. Lze pouze vidět zbytek hráze velkého Holského rybníka, který byl napájen drobnými potůčky z lesních mokřin. Je zakreslen ještě na mapě tzv. I. josefského vojenského mapování z roku 1785. Ze zaniklých vesnic v lese se ze vsi Žák zachovalo nejvíce patrných zbytků. Byla tvořena dvěma řadami domů podél potoka vytékajícího z Holského rybníka. Vesnice vznikla asi v 16. století a zanikla patrně v průběhu třicetileté války. Málo úrodná půda uprostřed lesa mohla být jednou z příčin, proč vesnice už nebyla obnovena.
V současnosti lze v těchto místech spatřit dvě kameny vyzděné studny a v terénu identifikovat zbytky stěn domů a návesních zdí. Poté už zbývalo přejít k poslednímu cíli vycházky, kterým byl lichtenštejnský žulový kámen nacházející se nedaleko mokřin u železniční trati asi půl kilometru od Úval. Památník s dnes už obtížně čitelným latinským nápisem pochází z roku 1898, kdy kníže Jan z Lichtenštejna, majitel škvoreckého panství, slavil čtyřicetileté jubileum své vlády. Z této doby patrně pochází i statný dub, který roste v těsné blízkosti.
Pak se už všichni, příjemně unaveni a obohaceni o řadu nových poznatků, mohli rozejít domů. Putování po cestách i necestách za poznáním zajímavých míst v Klánovickém lese si mnozí zpestřili hledáním hub. Podzimní příroda se zabarvujícími se korunami stromů jistě přispěla k příjemnému nedělnímu odpoledni. Poděkování patří p. Milanu Bednářovi a mgr. arch. Jiřímu Jindřichovi, kteří se pečlivě připravili a odborný výklad v průběhu vycházky doplnili také obrázky a mapami.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí připraví také v příštím roce jednu nebo dvě vycházky zaměřené na poznání památek úvalského okolí a několika kulturně-společenskými pořady připomene 90. výročí vzniku Československé republiky.

Ing. Vladislav Procházka

detail

foto: Účastníci vycházky do Klánovického lesa foto Ing. V. Procházka

 

Poprázdninové hasičské soutěže

V druhé polovině září se úvalští hasiči zúčastnili dvou soutěží, které však nepřinesly výsledky podle očekávání.
První soutěž, ve které se měřily síly v požárním útoku, se konala 22. září v Nových Jirnech. Úvalský sbor se zúčastňuje této soutěže tradičně a doposud si vždy odvezl poháry za první místa. Tentokrát jsme podcenili přípravu a naše družstvo mužů skončilo po dvou nepovedených pokusech na druhém místě z pěti zúčastněných. Družstvo žen po prvním nepovedeném pokusu a druhém, který nebyl uznán kontroverzním rozhodnutím rozhodčího, se umístilo na poslední třetí příčce.
Druhá soutěž, tzv. závod požárnické všestrannosti, se konala o týden později 29. září a jednalo se o první část hry Plamen a soutěže dorostu. Úvalský sbor postavil své zástupce do všech tří věkových kategorií. Jako první se na trasu soutěže vydalo družstvo mladších, které bylo složeno takřka na poslední chvíli, což se odrazilo i v konečném výsledku. Mladší doběhli v osmém, tedy předposledním čase. Starším už se vedlo o mnoho lépe a vybojovali pěkné druhé místo. Družstvo dorostenců bylo bez konkurence a v jednotlivcích nás reprezentoval Milan Blažek, který se umístil až na 8. příčce z deseti.

za SDH Úvaly Milan Bednář

 

Činnost výjezdové jednotky

V období od poloviny září do poloviny října se výjezdová jednotka SDH Úvaly účastnila jednoho zásahu, taktického cvičení a odborné přípravy formou soutěže.
Ve středu 19. září se v Českém Brodě konalo taktické cvičení simulující požár v lakovně plastů. Po vyhlášení poplachu krátce po osmé hodině se čtyřčlenná jednotka odebrala s Tatrou 148 ze základny na určené místo. Po příjezdu si dva členové jednotky nasadili dýchací přístroje a s nataženým hadicovým vedením vstoupili do budovy lakovny. Tím bylo cvičení ukončeno.
V sobotu 13. října probíhala u kasáren ve Staré Boleslavi druhým ročníkem odborná příprava jednotek sborů. Pro soutěžící jednotky bylo připraveno 9 disciplín zaměřených na vědomosti i fyzickou zdatnost. V konečném umístění, které bylo desáté ze čtrnácti zúčastněných jednotek, se odrazila nezkušenost s takovou formou přípravy a jistá nepřipravenost.
Ihned po absolvování poslední disciplíny jsme byli odvoláni k požáru skládky u silnice z Úval na Přišimasy. Ze základny se k události odebral s Tatrou 148 velitel sboru Karel Klíma a jednotka v druhém automobilu vyrazila přímo ze Staré Boleslavi. Nakonec nebylo nutné zasahovat, jelikož požár nebyl nebezpečný a dříve se na místo dostavila jednotka HZS Český Brod.

za JSDH Úvaly Milan Bednář

 

Finanční podpora pro mladé hasiče

V nedávné době byly pro hasičský sbor přislíbeny dotace na podporu kroužku mladých hasičů, za něž touto cestou nesmírně děkujeme. Získané prostředky ocení děti, které získají vybavení, jež bude odpovídat jejich úsilí při soutěžích.
První částka byla přislíbena od města Úvaly ve výši 30 tis. Kč na nutný nákup nových stanů. Stany jsou sborem využívány pro dětský tábor, soustředění a vícedenní soutěž Plamen.
Další dotace je ve výši 200 tis. Kč od soukromého dárce, který přispěl na rozvoj zájmové a sportovní činnosti ve městě částkou asi 1,5 mil. Kč. Sbor z těchto prostředků nakoupí nové soutěžní a tréninkové vybavení.

SDH Úvaly

 

Úvalští chovatelé

ZO ČSCH ÚVALY pořádá ve dnech 24. - 25. 11. 2007 speciální výstavu holubů Kingů.
Otevřeno so 14-18, ne 8-11.

KLUB CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ VÍDEŇSKÝCH a ZO ČSCH ÚVALY
pořádá ve dnech 30. 11. a 1. 12. speciální výstavu vídeňských králíků.
Otevřeno pá 15-18, so 8-13.

POZOR ZMĚNA! ZO ČSCH ÚVALY pořádá svoji tradiční zimní výstavu již 1. týden v lednu, tj. 5. - 6. 1. 2008.
Otevřeno so 8.00 - 16.00, ne 8.00 - 11.00.

ZO ČSCH ÚVALY A KLUB CHOVATELŮ STRUKTUROVÝCH HOLUBŮ
pořádají ve dnech 15. a 16. 12. 2007 speciální výstavu strukturových holubů.

Zveme všechny milovníky zvířat k návštěvě. K vidění budou velice kvalitní zvířata. Bude zde možnost nákupu chovného materiálu.

Za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová

 
 

S P O R T

Sokol v Úvalech slavil 100. narozeniny

V sobotu 13. října, za téměř ideálního počasí, které přispělo k příjemné sváteční atmosféře, proběhly plánované oslavy 100. výročí Sokola a 80 let aktivní nepřerušené činnosti oddílů házené v Úvalech.
V rámci oslav se konal dobře obsazený turnaj deseti družstev minižáků a mladších žáků - přípravek. V obou turnajích se úvalské házenkářské naděje umístily na prvních místech.
Před "zaplněnými ochozy" a mohutně povzbuzováni sehráli odpoledne muži Úval mistrovské utkání s Wendy Mělník s výsledkem Úvaly : Mělník 31: 21.
Na výstavu z historie Sokola se nám díky ochotě mnoha občanů Úval podařilo nashromáždit velké množství fotografií a dalšího materiálu dokumentárního charakteru ze všech důležitých období a událostí. Návštěvníci výstavy, kterých se na listiny podepsalo 114, mohli obdivovat například stříbrnou medaili za II. místo v přeboru dorostu ČR z roku 1956, pohár za II. místo v celosvětovém mládežnickém turnaji v roce 1993 v Itálii, kde se zúčastnilo 40 družstev. Probíhaly diskuse a vzpomínalo se na začátky mezinárodní házené v Úvalech, cvičení na sletech a spartakiádách, na úspěchy ve III. a regionální lize, na nezapomenutelné zážitky z tanečních i prázdninových soustředění.
Jasně nejmladší účastnicí oslav byla Linda Bredová (narozena v září 2007) a naopak určitě nejstarší Antonie "Tynda" Svobodová (narozena 1915). Výbor TJ Sokol Úvaly chce touto cestou poděkovat všem, kteří věnovali cenné materiály do sokolského archivu a všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací oslav, především pánům Miloslavu Bredovi, Jaroslavu Tourkovi, Josefovi Žabovi, Josefovi Polákovi a Jiřímu Součkovi za pomoc při třídění materiálů a vlastní přípravě výstavy.
Se sokolským pozdravem "sportu zdar" zveme všechny mladé, starší i nejstarší na hřiště a do sokolovny, abychom získali dostatek materiálů pro další výstavy u příležitosti kulatých výročí i v budoucích letech.
Výbor TJ Sokol Úvaly, který v současné době pracuje ve složení:
Dudová Hana, Kocourková Jitka, Poláková Dana, Breda Michal, Dráb Jiří st., Dráb Jiří ml., Kopřiva František, Opálka Tomáš, Sajdl Richard

detail detail detail

foto: Setkání hráčů II. ligy házené z 50. let
foto: Nástup a vyhlášení výsledku turnaje minižáků (10 družstev)
foto: Návštěvníci výstavky dokumentů a historických snímků

 

Nohejbal a Úvaly

Úvalští nohejbalisté za sebou mají vydařenou sezónu. Jako nováček si v krajské soutěži vedli velice dobře a konečné druhé místo je velikým překvapením celého mužstva. V podzimní části si doma vybojovali vítězství s družstvem Komárova 6:3, dále vyhráli na hřišti v Přišimasech 6:3 a cenná byla uhraná remíza v Osnici 5:5 a stejný výsledek 5:5 v Dobříši. Konec soutěže byl sice dost napínavý, protože vzhledem k věkovému průměru mužstva se projevila únava a nemoc, ale soutěž byla zdárně dokončena. V příští sezóně doufáme, že úvalští nohejbalisté budou mít stejně dobré výsledky a budou se snažit i o první příčku a tím pádem i o postup do vyšší soutěže. Nadále vás budeme informovat o výsledcích prostřednictvím Života Úval a i na internetových stránkách www.skuvaly.cz (odkaz nohejbal). Doufáme, že podpora diváků v příštím roce bude ještě větší a že si i tento sport najde svoje fanoušky. Těm stávajícím, kteří již letos byli podpořit naše nohejbalisty na domácích utkáních, bychom chtěli touto cestou poděkovat. O rozlosování zápasů na příští sezónu vás budeme informovat v některém z dalších vydání Života Úval. Na závěr konečná tabulka.
Tabulka utkání krajské soutěže

detail

Utkání Úvaly - Přišimasy, které se konalo 1. 9. 2007 v Přišimasech a skončilo výhrou našich hráčů 6:3. Blahopřejeme!
Pavel Polák

 

Nohejbalový turnaj trojic v areálu koupaliště v Úvalech

Dne 13. 10. 2007 se v areálu koupaliště konal 4. ročník nohejbalového turnaje trojic. I přesto, že se konal poměrně v pozdní podzimní víkend, se nám počasí vydařilo a byl zde vidět vynikající nohejbal. Sešlo se zde deset trojic z různých měst (Janovice, Církvice, Kutná Hora, Jenštejn, Přišimasy, Jirny). Bohužel SK nohejbal Úvaly neměl v tomto utkání žádné zastoupení, a tak naše město hájili naši dorostenci ve složení Polák, Mysliveček, Schwarc. Ti však nemají ještě tolik zkušeností, a tak týmy, které hrají krajskou soutěž, byly nad jejich síly. Hrálo se systémem každý s každým a zápasy mezi velmi vyrovnanými družstvy rozhodly většinou až třetí sety. Kolem sedmnácté hodiny bylo dobojováno a pořadí na prvních třech místech bylo jasné: na 3. místě skončilo družstvo z Přišimas, 2. místo obsadilo družstvo z Církvice a jasnými vítězi, bez jediné porážky, se stalo družstvo z Kutné Hory. Po vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen se turnaj zakončil dobrým grogem a všichni se rozešli s pocitem dobře využitého, možná posledního hezkého víkendu v letošní sezoně. Na závěr pár fotografií z turnaje a foto tří nejúspěšnějších trojic: dole družstvo Přišimas, napravo Církvice a nalevo vítězové z Kutné Hory. Pavel Polák

detail detail
 


CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR POSÁZAVÍ

Dne 29. 9. 2007 se uskutečnil další ročník tradičního závodu Úvaly - Český Šternberk - Úvaly.
Za větrného a chladného počasí většina úvalských cyklistů nenašla odvahu postavit se na start, proto čest úvalské cyklistiky zachraňovali pouze dva veteráni a jeden hokejista. Na trať závodu délky 103 km se vydalo celkem 18 sportovců.
Hned po startu došlo k oddělení zrna od plev a odpadli všichni tři úvalští cyklisté. Skupina osmi nejlepších jela v čele až do začátku kopce z Chocerad, v němž postupně někteří odpadávají, ale vzhledem k tomu, že nejlepší se pouze testují a nejedou naplno celý kopec, skupina se znovu sjíždí.
Před Divišovem v kopci nastupuje R. Melša. Vybudoval si náskok několika vteřin, ale nezná trať, a tak na první křižovatce čeká na ostatní. Klíčový byl sjezd do Šternberka.
V něm se v silném protivětru pole vedoucích závodníků rozdrobuje, v kopci ze Šternberka už jedou spolu. V čele je D. Klíma a R. Melša, pronásledovatelé jedou každý sám.
Těžká krize postihla před Sázavou loňského vítěze P. Kutmana a pouze ,,doping,, v podobě čokolády a coly z doprovodného vozu ho zachraňuje před nelákavým koncem ve sběrném autobuse…
Za Sázavou se sjedou P. Svoboda, P. Ploch a L. Morava, nicméně vzdálenost mezi nimi a vedoucí dvojicí se nemění. V kopci před Jevany Klíma nastoupil Melšovi, ten ho hravě sjíždí. Do cílové rovinky vjíždějí kola na kolo, lepší a šťastnější je ve spurtu Klíma.
Na závěr doufám ve větší účast úvalských cyklistů a děkuji sponzorům CYKLOSPORT O.R.G a www.batohy.net za krásné ceny.

Miloslav Zelenka, ředitel závodu

detail detail

foto: Tři nejlepší účastníci závodu
foto: Krátce po startu

 

Český Šternberk
podzim 29. 9. 2007
(103 km)

Výsledková listina - celková
Výsledková listina - veteráni 40-50 let
Výsledková listina - veteráni nad 50 let
Výsledková listina - Úvaláci

 

 

C Í R K E V

Několik vzpomínek na P. Vincence Mrtvého

Před několika týdny, v pátek 21. září 2007, zemřel ve věku 77 let hradešínský farář P. Vincenc Mrtvý. Nám, kteří jsme s ním přišli do styku, zanechal řadu vzpomínek.
Narodil se 18. 7. 1930 na Hané v Troubkách nad Bečvou. Jeho strýc byl významným salesiánem a Čenda, jak se Vincenci říkalo, si též zvolil duchovní povolání. Studoval ve Fryštáku a v Hodoňovicích. Po následné celostátní likvidaci řeholních řádů 13. 4. 1950 dokončil středoškolské vzdělání maturitou a nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím absolvování pracoval v pražském podniku Auto Praga jako plánovač. V té době tajně studoval s ostatními salesiány po večerech bohosloví, které bylo ukončeno tajným kněžským vysvěcením, jež mu udělil 8. 3. 1967 biskup Trochta. Po částečném politickém uvolnění nastoupil 1. října 1969 do farní pastorace v Hradešíně. Hradešínská fara se brzy stala střediskem, kde se scházeli spolubratři i mládež na význačných oslavách. Ve své farnosti v Hradešíně prožil P. Mrtvý 38 let.
Všichni rádi vzpomínají na zesnulého Čendu, jak rádi trávili čas v jeho milé společnosti. Úvalský chrámový sbor se na jeho pozvání zúčastnil některých významných liturgických slavností církevního roku na jím spravovaných farnostech.
V duchovní službě vydržel až do letošního roku, přestože se hlásila nemoc a stáří. Jeho odchod z pozemského dění byl po několika dnech strávených v prostředí svých salesiánských bratří zakončen pohřební mší svatou v kostele sv. Terezie v Kobylisích a pohřebním obřadem v kostele sv. Markéty v Troubkách, kde byl na místním hřbitově uložen do kněžského hrobu.

Karel Samec, člen Chrámového sboru z Úval

detail
 

 

Ú V A L S K Á   V A Ř E Č K A

TÉMA NA LISTOPAD
PERNÍKY A PERNÍČKY

Milé čtenářky, milí čtenáři, dnes vám přinášíme recept na mandlové perníčky. Když bytem zavoní perníkové koření, je to jako když na vás poprvé dýchnou Vánoce. Perníčky se musí péct v dostatečném předstihu, neboť potřebují více času na rozležení. A to je důvod, proč je otiskujeme již v listopadovém čísle.
MANDLOVÉ PERNÍČKY
Potřebujeme:
250 g hladké mouky
0,5 prášku do perníku
špetku prášku do pečiva
100 g naloupaných mletých mandlí
70 g cukru
1 vejce
1 lžíci rumu
125 g medu, 70 g másla - rozpusťte ve vodní lázni
Postup:
Smíchejte všechny sypké suroviny, pak přidejte rozpuštěný med s máslem, vejce a rum a dobře vypracujte těsto. Dejte na 1 hodinu do chladničky odpočinout. Pak rozválejte těsto na silnější plát, vykrájejte různé tvary, potřete rozšlehaným vejcem a zvolna upečte. Vychladlé perníčky ozdobte bílkovou polevou, nechte dobře zaschnout a uložte do krabice nebo plechové dózy.
Poleva:
1 bílek
125 g prosátého moučkového cukru
1 lžička citronové šťávy
Vyšlehejte elektrickým šlehačem do požadované hustoty, naplňte sáček a zdobte podle své fantazie.

Vítězný recept I. úvalského jabkobraní Hraběnka od paní Zdenky Váňové
Těsto:
400 g hladké mouky, půl prášku do pečiva
100 g pískového cukru, 250 g Hery, 4 žloutky
Navrch:
4 bílky, 100 g cukru, jablka, ořechy
Zpracujeme těsto a jednu čtvrtinu necháme ztuhnout v mrazničce. Zbylé těsto rozválíme na plát a dáme na plech. Pokryjeme strouhanými ořechy a jablky, potřeme vrstvou pevně ušlehaného sladkého sněhu z bílků. Posypeme nahrubo nastrouhanými ořechy. Navrch nastrouháme zbylé ztuhlé těsto z mrazničky. Upečeme do růžova. Nejlépe chutná druhý den.

Téma na prosinec: Vánoční cukroví
Pokud máte zajímavé recepty, zašlete je na adresu redakce.

Mgr. Romana Vorlíčková

 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
www.mestouvaly.cz, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly
http://www.mestouvaly.cz/zivotuval