12/2002

  Život Úval M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D
Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A
N A P S A L I   O   N Á S
Š K O L S T V Í
S P O L K Y
S P O R T
D I S K U S E
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
C Í R K V E
K U L T U R A

K hledání použijte CTRL+F

Město Úvaly

 

Ročník 43

 

 

 

VÁNOCE MÁM NEJRADŠI
Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu
to se nikdo nemračí,
času máme horu.

Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.

Společně teď jídáme
a pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.

Jdeme spolu na výlet
- to je prostě prima,
za ruce se držíme
a není nám zima.

Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.

Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.

Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.

(České Vánoce)
J. Dolejšová

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pohody a lásky a co nejvíce prima přátel přeje redakční rada Života Úval.
 

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D

SOUBOR USNESENÍ
z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly,
které se konalo ve čtvrtek 14. listopadu 2002 v 18. hodin v hotelu BUDKA.

Usnesení č. NZ-22 01:
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) zapisovatele dnešního jednání: Ing. M. Breda a H. Lišková,
b) ověřovatele zápisu z dnešního jednání, tj. z ustavujícího veřejného jednání: MUDr. K. Zemanová, M. Kolařík,
c) volební komisi ve složení: F. Adamčík, MUDr. J. Šťastný, R. Skřivan,
d) návrhovou komisi pro usneseni ve složení: Ing. V. Struska, H. Novosádová, Ing. T. Bašta.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 02:
Zastupitelstvo města bere na vědomí soulad osvědčení vydaných registračním úřadem na základě voleb konaných 1. a 2. listopadu 2002 a přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 03:
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že všichni zvolení členové zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 04:
Zastupitelstvo města schvaluje tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů kontrolního a finančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. NZ-22 05:
Zastupitelstvo města Úvaly volí starostou města Úvaly pana Ing. Ivana Černého.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Neplatný: 1

Usnesení č. NZ-22 06
Zastupitelstvo města schvaluje návrh zvolit jednoho místostarostu města jako uvolněného člena zastupitelstva města od 1. 1. 2003 (do 31. 12. 2002 jako neuvolněný).
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 07:
Zastupitelstvo města volí místostarostou města Úvaly Ing. Janu HOROVOU.
Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. NZ-22 08:
Zastupitelstvo města volí za neuvolněné členy rady města Úvaly:
a) pana Romana Kroutila,
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3
b) pana Ing. Josefa Krutského,
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
c) pana Dr. Jaromíra Stemberga.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. NZ-22 09:
Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona 128/2000 Sb. zřizuje finanční výbor a jmenuje Ing. J. KRUTSKÉHO předsedou finančního výboru,
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Dále za členy finančního výboru jmenuje:
Ing. J. Vyskočilovou, (pro: 15),
Dr. Jarmíra Stemberga, (pro: 13),
Ing. Tomáše Baštu, (pro: 13),
Ing. Jaroslava Horáka, (pro: 15),
Mgr. Františka Adamčíka, (pro: 11).

Usnesení č. NZ-22 10:
Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona 128/2000 Sb. zřizuje kontrolní výbor a jmenuje Ing. Ladislava MORÁVKA předsedou kontrolního výboru,
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5
Dále jmenuje členy kontrolního výboru:
Martu Štíchovou, (pro: 15),
Petra Rytinu, (pro: 14).

Usnesení č. NZ-22 11:
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) upřesnění názvu organizace ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací: z původního názvu Mateřská škola Pražská, Úvaly a Mateřská škola Kollárova, Úvaly na: Mateřská škola Úvaly, Pražská 525, okr. Praha - východ a Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha - východ,
b) vepsání přidělených identifikačních čísel do zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Ivan Černý, starosta města
Ing. Jana Horová, místostarostka

 


POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se koná ve čtvrtek 12. prosince 2002
v 19:00 hodin v hotelu BUDKA

Program:
1) Zahájení.
2) Finanční záležitosti.
3) Vodné a stočné na r. 2003.
4) Majetkoprávní záležitosti.
5) Závěr.
Ing. Ivan Černý, v.r., starosta města
 


§ 45 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí

V minulém čísle Života Úval byly zveřejněny výsledky voleb do zastupitelstva města. Vzhledem k termínu tisku ŽÚ byly výsledky voleb zveřejněny bez podrobnějšího vysvětlení. Většina obyvatel Úval se zájmem prostudovala uveřejněnou tabulku a zcela jistě narazila na některé části tabulky, které byly v prvém pohledu nejasné.
Zveřejněná tabulka byla v plném znění převzata z internetové stránky, kde Český statistický úřad prezentoval oficiální výsledky voleb do zastupitelstev obcí, tedy i Úval. Z reakce občanů a z řady osobních dotazů usuzuji, že skladba tabulky nebyla šťastně zvolena, některé sloupce byly uvedeny duplicitně, některé bez podrobnějšího vysvětlení a byly zavádějící.
Vyhodnocování výsledků voleb je dáno § 45 zákona 491/2001 Sb. Postup není nijak jednoduchý, ale pokusím se alespoň ve stručnosti o objasnění:
Prvý odstavec zmíněného paragrafu předepisuje postup, kterým se ověří, zda strana, která do voleb předložila kandidátku, dostala dostatek hlasů, který ji opravňuje k získání mandátu v zastupitelstvu.

Jak v Úvalech?
V Úvalech byly do voleb zastupitelstva města předloženy tři kandidátky. Všechny obdržely dostatek hlasů od občanů, aby mohly být dále vyhodnoceny.

Druhý krok vyhodnocování spočívá ve stanovení počtu míst v zastupitelstvu - mandátů, které získaly jednotlivé strany na základě počtu hlasů obdržených pro stranu a jejich kandidáty. Vyhodnocení je poměrně složité a s řadou variant.

Jak v Úvalech?
Na rozdíl od předcházejících voleb, pracoviště Českého statistického úřadu, které bylo v Úvalech zřízeno, zajišťovalo vyhodnocení hlasování po sloučení výsledků z jednotlivých volebních okrsků.
Podle obdržených hlasů pro strany a jejich kandidáty obdrželo:
Sdružení nezávislých kandidátů - Za rozvoj Úval: 10 mandátů,
Občanská demokratická strana: 3 mandáty,
Komunistická strana Čech a Moravy: 2 mandáty.

Třetí krok vyhodnocování výsledků voleb určuje obsazení míst v zastupitelstvu kandidáty jednotlivých stran. Rozhodující je pořadí kandidáta na kandidátní listině strany.
V případě, že některý z kandidátů obdrží o 10 % více hlasů než je průměrný počet hlasů pro kandidáty příslušné strany, postoupí v pořadí obsazování mandátů na přední místo.

Jak v Úvalech?
K této situaci došlo na kandidátkách SNK - Za rozvoj Úval a ODS.
Ing. J. Horová z 3. místa kandidátky SNK obsadila 1. mandát. Pořadí dalších kandidátů se prakticky neměnilo, její přesun neměl podstatný význam na výsledek voleb, protože všech prvých deset kandidujících se stalo členy zastupitelstva.
MUDr. K. Zemanová ze 6. místa kandidátky ODS postoupila na 1. místo a obsadila 1. mandát díky většímu počtu obdržených hlasů.
V opačném případě by místo v zastupitelstvu města nezískala.
MUDr. J. Šťastný, který byl na 3. místě kandidátky ODS, obdobně, vzhledem k počtu obdržených hlasů, "přeskočil" 2. místo na kandidátce ODS a stal se členem zastupitelstva.
I v tomto případě obsazení mandátu jednotlivých stran zpracovalo úvalské pracoviště Českého statistického úřadu, včetně určení pořadí náhradníků za jednotlivé strany. Zde možno doplnit informace o náhradnících za jednotlivé strany v Úvalech:
- za SKN-Za rozvoj Úval:
1) Mgr. Romana Vorlíčková, 2) Ing. Dušan Zahrádka, 3) Blanka Selixová,
- za ODS: 1) Ing. Jitka Vyskočilová, 2) Petr Pajas, 3) Jitka Kotusová,
- za KSČM:
1) František Lajtner, 2) Josef Vrba, 3) Václav Srb.
Podle zákona nastupují náhradníci do funkce člena zastupitelstva v případech, kdy zástupce jejich strany v zastupitelstvu se vzdává mandátu z důvodů zákonem stanovených (§ 55).

V předposledním sloupečku tabulky je u jednotlivých kandidátů uvedeno procento počtu hlasů. Je to číslo, které představuje podíl hlasů kandidáta na celkovém počtu hlasů odevzdaných pro jejich stranu. Tato hodnota je nesouměřitelná s hodnotami procent kandidátů jiných stran a proto dle mého názoru, má nulovou informační hodnotou.
Závěrem možno konstatovat, že nově zvolené zastupitelstvo města má průměrný věk 44,8 roku, mezi členy jsou tři ženy a devět členů zastupitelstva, tj. 60 %, bude v samosprávě působit poprvé.
Ing. M. Breda
 


OZNÁMENÍ

Město Úvaly, příslušné k pořizování územního plánu obce podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje v souladu s § 21 stavebního zákona projednání KONCEPTU změn č. II b) ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ÚVALY (dále ÚPnSÚ Úvaly)
a
oznamuje dle § 22 stavebního zákona zahájení vystavení NÁVRHU změn č. II a) ÚPnSÚ Úvaly.

Dokumentace byla zpracována podle § 12 a § 14 vyhlášky č. 135/2002 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Zpracovatelem je Atelier D+.

Veřejné projednání s výkladem zpracovatele konceptu změn č. II b) a návrhu změn č. II a) ÚPnSÚ Úvaly se uskuteční ve středu dne 18. 12. 2002 od 18. hodin v prostoru jídelny Hotelu "BUDKA" v Úvalech

Koncept změny č. II b) ÚPnSÚ Úvaly je k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu Městského úřadu Úvaly, Pražská 276, Úvaly v pracovní dny v době od 8.00 - 11.00 h a od 13.00 - 15.00 h nebo na Okresním úřadu Praha-východ, referátu regionálního rozvoje v pondělí a středu v době od 8.00 - 17.00 h.

Podle § 21 odst. 4 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků, jejichž práva jsou dotčena konceptem změn č. II b) ÚPnSÚ Úvaly a veřejně prospěšnými stavbami podat své námitky do 30 dnů od veřejného jednání.

Návrh změny č. II a) ÚPnSÚ Úvaly bude vystaven k nahlédnutí od 28. 11. 2002 do 28. 12. 2002 v kanceláři sekretariátu Městského úřadu Úvaly, Pražská 276, Úvaly v pracovní dny v době od 8.00 - 11.00 h a od 13.00 - 15.00 h nebo na Okresním úřadu Praha východ, referátu regionálního rozvoje v pondělí a středu v době od 8.00 - 17. 00 h.

Podle § 22 odst. 1 a 4 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena návrhem změny č. II a) ÚPnSÚ Úvaly a veřejně prospěšnými stavbami podat své námitky do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu.

Ve stejné lhůtě může každý ke konceptu změny č. II b) a návrhu změny č. II a) ÚPnSÚ Úvaly uplatnit své připomínky. K námitkám, ani připomínkám podaných po této lhůtě se nepřihlíží.

Ing. Ivan Černý, starosta města
Tato vyhláška bude zveřejněna též na úřední desce.
 


Odbor výstavby a dopravy informuje

K nově provedené rekonstrukci světelné křižovatky na státní silnici I/12 oznamujeme občanům, že je zde nainstalován nový systém řízení dopravy. Tento systém je nařízen na plynulost dopravy na silnici I/12 bez automatického přepínání pro signál "volno" pro chodce. Z tohoto důvodu je nutno nejdříve navolit tlačítkem pro chodce požadovanou volbu pro přecházení a po krátkém časovém impulsu se teprve objeví signál "volno" pro chodce.
Ilona Reicheltová, odbor výstavby a dopravy
 


Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy upozorňujeme vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické distribuční soustavy.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a ČSN 33 3300 (stavba venkovních silových vedení) následujícím způsobem:
- u vedení nízkého napětí (400/230 V) musí být dodržena vzdálenost stromů a porostů alespoň 1 m od vedení, a to i při uvažování ročního přírůstku a vychýlení za větru,
- u vedení vysokého napětí (22 kV) s vodiči bez izolace je vedení chráněno podle "energetického zákona" ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
- u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je vedení chráněno podle "energetického zákona" ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m měřené kolmo na vedení.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud by při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, majetku či ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy, může být prováděno pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy a za dozoru osoby jim určené. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 326 902 686.
Žádáme vás o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v termínu do 31. prosince tohoto roku.
Neučiní-li vlastníci výše uvedené povinnosti do 31. 12. 2002, zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy vstoupí na dotčené nemovitosti a provedou odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou provozovatelem distribuční soustavy odstraněny. Toto oznámení je považováno za oznámení vlastníku či uživateli nemovitosti ve smyslu § 25 odst. 4 h) a 9) energetického zákona.
Středočeská energetická, a.s., rozvodný závod Sever, Mladá Boleslav
 


Výzva občanům

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (O obcích), § 117, resp. § 118 zřizuje zastupitelstvo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán:
- finanční výbor,
- kontrolní výbor.

Rada města zřizuje v souladu s § 122 zákona:
- komisi výstavby, územního plánu a dopravy,
- komisi školskou, mládeže a sportu,
- kulturní komisi,
- bytovou komisi,
- komisi pro evidenci a likvidaci majetku,
- komisi veřejného pořádku a životního prostředí,
- komisi protichemické ochrany,
- přestupkovou komisi.

Členy ve výše uvedených orgánech by neměli být pouze zastupitelé. Proto se touto cestou obracíme na případné zájemce o tuto činnost, aby neváhali kontaktovat městský úřad. Domníváme se, že účast široké veřejnosti bude ku prospěchu věci.
Ing. Jana Horová, místostarostka
 


Dodávky vody a odvádění odpadních vod bez písemné smlouvy?
Ano.
Ale pouze do 31. 12. 2003

Účelem tohoto článku je čtenáři přiblížit jednu z nových oblastí právní úpravy vodovodů a kanalizací otázku obligatorního písemného smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem a s tím související skutečnosti.
Zákon o vodovodech a kanalizacích1 a prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. (dále jen: prováděcí vyhláška) zakotvily nejen některá práva a povinnosti dodavatelů a odběratelů dosud upravená příslušnými vyhláškami z této oblasti2, ale upravily nově i ustanovení zásadního významu do té doby naším právním řádem v této oblasti nespecifikovaná. Poprvé tak můžeme hovořit např. o rozšířených písemně zakotvených právech odběratelů a dodavatelů a mnohých k tomu navazujících povinnostech obou smluvních stran.
Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích má dodavatel povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, a to nejpozději do 31. 12. 2003. Zákon o vodovodech a kanalizacích stanoví závažný důsledek nerespektování tohoto ustanovení.
V případě absence písemné smlouvy budeme považovat dané odběry vody nebo odvádění odpadních vod do kanalizace za neoprávněné. Dodavatel z tohoto důvodu bude oprávněn přerušit nebo omezit dodávky vody nebo odvádění odpadních vod.
Odběratel má však na druhé straně ovšem nejen povinnost uzavřít příslušný typ smlouvy, ale za předpokladu naplnění zákonem předepsaných náležitostí má nárok na její uzavření. Je nutno zdůraznit, že dodavatel je při uzavírání smlouvy povinen postupovat v souladu se zákonem i dobrými mravy. V praxi tak hovoříme např. o zákazu diskriminace odběratele stanovením zcela odlišných podmínek smluvního vztahu.
Obsah smlouvy musí odpovídat nejen obecným ustanovením týkajících se právních úkonů3, ale příslušná smlouva musí obsahovat níže citované náležitosti smlouvy, které předepisuje prováděcí vyhláška v § 13 odst. 1. a 2.:
smlouva o dodávce vody musí obsahovat:
a) adresu stavby nebo pozemku připojené přípojkou na vodovod,
b) limit dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
c) způsob zjišťování množství odebírané vody, jakost dodávané vody,
d) způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení,
e) způsob fakturace a plateb,
f) dobu plnění
smlouva o odvádění odpadních vod musí obsahovat:
a) adresu stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
b) limit odváděné odpadní vody,
c) množství srážkové vody s jejím výpočtem,
d) způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,
e) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,
f) způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení,
g) způsob fakturace a plateb,
h) dobu plnění.

1 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
2 např. Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb. o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.,
3 např. § 37 z. č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) - vážnost, určitost a srozumitelnost právního úkonu

Před vlastním uzavřením smlouvy bude nutno vyjasnit, zda dané osoby jsou k tomuto kroku aktivně legitimovány - tj. zda jsou oprávněny danou smlouvu vůbec uzavřít. V případě postavení osoby na straně "dodavatele" toto vyjasňování bude snadné. Dodavatelem bude v našem případě vždy společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., a to jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo i jako provozovatel k tomu vlastníkem zmocněný.
Naopak trochu obtížnější bude posoudit, zda i osoba, která má zájem stát na druhé straně smluvního vztahu, je oprávněnou osobou k uzavření smlouvy tj. je tedy odběratelem ve smyslu zákona. Proto blíže k pojmu odběratel:
Dle § 2 odst. 5 Zákona o vodovodech a kanalizacích je za odběratele v základní rovině považován:
- vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci,
- dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků.
Uzavírá-li smlouvu jeden ze spoluvlastníků připojené nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, považuje se za odběratele vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.
Z výše uvedeného výčtu i ze zásad schválených představenstvem a.s. vyplývá, že akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. jako dodavatel nebude uzavírat tzv. odběratelské smlouvy s nájemníky nemovitostí. Vždy bude preferován za smluvního partnera vlastník nemovitosti, resp. organizační složka státu či společenství vlastníků.
Před vlastním uzavřením smlouvy tak bude odběratel mj. povinen prokázat nejen svoji totožnost, ale na vyžádání dodavatele prokázat vlastnictví k nemovitosti připojené na vodovod, kanalizaci, případně vlastnictví k přípojce. Povinností bude poskytnout dodavateli pro sepsání smlouvy všechny potřebné údaje, např. seznam vlastních zdrojů vody (studna, užitková voda z vodních toků, odvodnění stavby nebo stavební parcely). Naopak povinností kontaktního pracovníka dodavatele bude nejen zcela samozřejmý korektní postoj, ale seznámení odběratele i se základními náležitostmi smlouvy a mj. i s platnými cenami vodného a stočného. V případě nespokojenosti všech právnických i fyzických osob s jednáním pracovníků dodavatele s poskytovanými službami před či při uzavírání smlouvy lze využít nápravy stížností či podnětem.
Pokud ovšem nebude odběratel spokojen s poskytovanými službami v souvislosti s vlastním zajištěním dodávky vody, odvádění odpadních vod kanalizací, je oprávněn k nápravě vadného stavu uplatnit i postupy dle schváleného veřejně přístupného Reklamačního řádu dodavatele.
Reklamační řád akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. stanovuje zejména podmínky a rozsah odpovědnosti za vady poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody, odvádění odpadních vod kanalizací a zakotvuje způsob a místo uplatnění nároků odběratele vůči dodavateli. Ustanovení tohoto Reklamačního řádu lze ovšem přiměřeně použít i na ostatní případy smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem tj. i na další služby poskytované dodavatelem v rámci předmětu podnikání (např. vyžádané laboratorní rozbory vod).
Odběratel může uplatnit reklamaci několika způsoby:
a) písemně na adresu sídla společnosti nebo na adresu místně příslušného provozního střediska,
b) osobně v pracovní době v zákaznických kontaktních centrech a to buď v sídle společnosti nebo v místně příslušném provozním středisku,
c) telefonicky (v pracovní i mimopracovní dobu) na centrálním dispečinku dodavatele s nepřetržitou službou pouze ovšem v případě reklamace jakosti dodávané pitné vody nebo odvádění odpadních vod (tj. případy, kdy může dojít k ohrožení zdraví osob nebo škodám na majetku).
Abychom hovořili o reklamaci podané v souladu s reklamačním řádem a nikoliv např. o stížnosti či podnětu odběratele je nutné, aby písemná, osobní i telefonická reklamace obsahovala následující údaje:
a) je-li odběratel fyzickou osobou: jméno a příjmení odběratele, bydliště, je-li právnickou osobou: obchodní firmu, sídlo, IČ, kontaktní osobu,
b) telefonické či jiné kontaktní spojení,
c) adresu místa odběru vody nebo vypouštění odpadních vod,
d) popis vady nebo reklamace.

Právní pojmy a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran jsou rozpracované zejména v Podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod.
V souvislosti s uzavírám odběratelských smluv není jistě nadbytečné připomenout si i některé další právní pojmy a práva i povinnosti smluvních stran. Stěžejní zákonná ustanovení jsou dodavatelem rozpracována zejména v Podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod4. Protože dodavatel i odběratel se s nimi budou často setkávat, přiblížím některé z nich i v tomto článku:

Vodovodní a kanalizační přípojka:
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Neoprávněný odběr vody je odběr:
a) před vodoměrem,
b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než je odběr skutečný, nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:
a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřící zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Povinnosti odběratele umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Porušení této zákonné povinnosti je právním důvodem pro přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení.

4 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (Obchodní podmínky) jsou nedílnou součástí všech typů smluv o dodávce vody, odvádění odpadních vod. Příslušné dokumenty byly schváleny představenstvem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. s účinností nejpozději k 1. 11. 2002.

Měření množství dodané vody
Množství dodané vody měří provozovatel při naplnění zákonem stanovených podmínek vodoměrem. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se stal prokazatelně vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel tj. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (např. mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

Podružný vodoměr
Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
Oprávnění a povinnosti dodavatele ve věci přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod
Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod:
1. bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku,
2. po předchozím upozornění do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delší než 30 dnů.
Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 2. je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
- ad písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- ad písm. b) až g) alespoň 3 dny předem.
V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 1. a odstavce 2. písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení. Dodavatel je zároveň ale povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek. Je také povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.
V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 2 písmen b) až g), dodavatel obnoví v přiměřené lhůtě dodávky vody nebo odvádění odpadních vod v případě, že odpadne důvod přerušení nebo omezení a odběratelem jsou uhrazeny všechny náklady dodavatele s přerušením či omezením související (např. dlužná částka, včetně zákonných úroků, náklady spojené s upomenutím odběratele na splnění povinnosti, složená zálohová platba v přiměřené výši na uzavření a znovuobnovení dodávek vody).
Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající platná právní úprava přinesla mnoho nového do této specifické oblasti dodavatelsko - odběratelských vztahů. Z tohoto důvodu byly, po ukončení pečlivých příprav zejména po stránce právní, zpracovány a představenstvem akciové společnosti s účinností ke dni 1. 11. 2002 v plném rozsahu i schváleny vzorové smlouvy o dodávce vody, odvádění odpadních vod a další související dokumenty, mezi které např. řadíme i výše zmiňovaný Reklamační řád.
Tyto schválené dokumenty jsou všem odběratelům k dispozici zejména v zákaznických kontaktních centrech dodavatele (tj. v sídle dodavatele a v určených provozních střediscích) i na internetových stránkách společnosti - www.vakmb.cz. Mimo to je možno do těchto dokumentů nahlédnout na podatelně MěÚ Úvaly, a to v úřední dny (mimo úřední dny pouze na základě předchozí dohody).
V souladu se zákonnou úpravou i otevřenou politikou akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. byly obcím, v jejichž spádové oblasti vlastníme nebo provozujeme vodovody či kanalizaci, zároveň poskytnuty za účelem zveřejnění:
- vzorová odběratelská smlouva pro fyzické osoby (Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod),
- Podmínky pro dodávky vody a odvádění odpadních vod, které jsou součástí těchto smluv,
- Reklamační řád.
Jedním ze základních principů tak i nadále zůstává spokojenost veřejnosti s našimi službami - tedy poskytovat služby co nejkvalitněji a to při vzájemné spolupráci nejen s odběrateli, ale i místně příslušnými obcemi.
JUDr. Helena Hrubá, Ph.D., vedoucí majetkoprávního oddělení a.s.
 


Pozvánka

Dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří do nově postaveného Domu s pečovatelskou službou v Úvalech na náměstí Svobody, který se koná dne 18. 12. 2002 od 15 do 19 hodin.
Ing. Ivan Černý, starosta města
 


Poděkování voličům

Ráda bych jménem celého Sdružení nezávislých kandidátů "Za rozvoj Úval" poděkovala všem občanům Úval za účast v komunálních volbách, a zejména pak těm, kteří dali své hlasy Nezávislým kandidátům. Velmi si vaší přízně vážíme.
Ing. Jana Horová

Vážení voliči,
Občanská demokratická strana Vám děkuje za hlasy, kterými jste podpořili náš pravicový program. My, vámi zvolení zastupitelé, slibujeme, že budeme ctít důvěru, kterou jste v nás vložili. V tomto volebním období, se bohužel dostáváme do role opozice. Chceme však být opozicí, o které bude slyšet. Naše kroky, o nichž vás, naše voliče, budeme průběžně a pravidelně informovat, budou po celé volební období v souladu se stěžejními zásadami uceleného a moderně pojatého pravicového komunálního programu ODS, se kterými jsme do těchto voleb šli:
Žádné plané sliby.
Žádná nereálná řešení.
Žádné nesplatitelné dluhy.

Zastupitelé za ODS

 

 

Z P R Á V Y   Z   M Ě S T A

Nové zastupitelstvo poprvé jednalo

14. listopadu, dvanáct dní po skončení komunálních voleb, zasedli nově zvolení členové zastupitelstva města ke svému prvnímu jednání. Jeho nejdůležitějším cílem bylo zvolení starosty, místostarosty, členů rady a předsedů kontrolního a finančního výboru. Až do zvolení starosty řídil jednání zastupitelstva Ing. Ladislav Morávek.
Poté, co bylo u všech patnácti zastupitelů ověřeno, že splňují podmínky pro výkon své funkce, složili členové zastupitelstva zákonem předepsaný slib.
Pan Ing. Bašta ze Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj Úval uvedl, že Sdružení navrhuje na funkci starosty města Ing. Ivana Černého. Od zástupců ODS a KSČM nebyly návrhy jiných kandidátů podány. Zastupitelé odsouhlasili, že volby proběhnou tajným hlasováním. Po sečtení hlasů z volebních lístků, které zastupitelé vložili do hlasovací urny, byl při 14 platných hlasech a jednom neplatném zvolen Ing. Ivan Černý starostou města na další funkční období. Nově zvolený starosta se ujal řízení dalšího jednání zastupitelstva. Před volbou místostarosty byl hlasováním potvrzen návrh, že zvolený místostarosta bude tuto funkci vykonávat jako svou hlavní profesi, to znamená, že bude uvolněný ze svého nynějšího zaměstnání. Pan Ing. Bašta ze Sdružení nezávislých kandidátů navrhl na funkci místostarostky paní Ing. Janu Horovou. Ani v tomto případě nebyly od dvou zbývajících stran protinávrhy. Po hlasování volební komise sečetla výsledky a oznámila, že čtrnácti hlasy z patnácti možných se stala paní Ing. Horová místostarostkou města. Podobně jako starosta se tím stala členkou rady města. Na zbývající tři místa v pětičlenné radě navrhl Ing. Bašta za Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Josefa Krutského, Romana Kroutila a Dr. Jaromíra Stemberga. Jiné proti-návrhy nebyly předneseny. Po sečtení hlasů z volebních lístků volební komise konstatovala, že Ing. Krutský obdržel 13 hlasů, Dr. Stemberg 13 hlasů a Kroutil 12 hlasů a jsou zvoleni členy rady. Tito tři radní budou funkci vykonávat při svém zaměstnání.
Finanční a kontrolní výbor jsou podle novely zákona útvary, které zřizuje zastupitelstvo.Jejich smysl už vyplývá z názvů. Finanční výbor se zabývá finančním hospodařením města, vyjadřuje se k rozpočtu a k dalším důležitým finančním krokům. Členy finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta a tajemník městského úřadu. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady a sleduje, zda jsou zpracovány interní předpisy městského úřadu. Rovněž členy kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta a tajemník. Předsedové jsou voleni ze zastupitelstva. Před volbou do obou výborů byl podpořen návrh Dr. Stemberga, aby byli v prvním kole voleni pouze předsedové výborů, v dalším pak členové. Na předsedu finančního výboru byl za Sdružení nezávislých kandidátů navržen Ing. Josef Krutský, ODS navrhla Ing. Strusku. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Ing. Morávek z KSČM. Ing. Krutský obdržel 9 hlasů, Ing. Struska 6 hlasů, Ing. Morávek 10 hlasů. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Krutský, předsedou kontrolního výboru Ing. Morávek. Kromě předsedů obou výborů bylo zvoleno ještě několik členů obou výborů, kteří mohou být ze zastupitelstva nebo se jimi mohou stát občané města ochotní tuto práci vykonávat. Členy finančního výboru se stali Ing. Bašta, Dr. Stemberg, Mgr. František Adamčík, Ing. Jitka Vyskočilová a Ing. Jaroslav Horák, členy kontrolního výboru Petr Rytina a Marta Štíchová.
Po hlasovacím maratónu, který byl hlavním jednacím bodem programu, přednesl starosta města několik informací především pro nové zastupitele. Upozornil je mimo jiné na skutečnost, že v nově dokončovaném domě s pečovatelskou službou bude také oddací síň a město bude zajišťovat svatby. Oddávajícím úředníkem je ze zákona buď starosta, místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva. V minulosti, když byly svatební obřady v bývalém kulturním domě, bylo ve městě ročně oddáno přibližně 30 párů.
foto: První jednání nového zastupitelsva
Přestože již na zasedání zastupitelstva 10. října 2002 byla odsouhlasena právní subjektivita obou mateřských škol ve městě, bylo nutno se k této záležitosti vrátit a schválit drobnou úpravu ve zřizovacích listinách obou škol, jinak by nebyly zařazeny do státní sítě. Jediným nedostatkem bylo, že v adresách škol nebyl uveden okres Praha-východ. K nedorozumění došlo pod vlivem nynějšího rušení okresních úřadů a nedostatečně přesnými instrukcemi ke zpracování zřizovacích listin. Kromě rozdělení České republiky na kraje i nadále platí stávající členění na okresy.
V diskusi kritizoval Ing. Struska špatný postup prací při úpravě povrchu vozovky v Erbenově ulici. R. Kroutil se dotázal, proč městská knihovna obdržela příkaz od města omezit přístup na internet. Ing. Breda tuto skutečnost vysvětlil, že upozornění bylo vydáno z důvodu závažné finanční situace města a z toho plynoucí nutnosti šetřit jak na telekomunikačních poplatcích, tak i například za poštovné. Nezazněly jen kritické hlasy. Paní Novosádová se pochvalně vyjádřila k vyčištění chodníku mezi čtvrtěmi V Setých a Zálesí.
Ing. Sazama projevil zájem o bližší informace týkající se záměrů firmy Beno Říčany, která zakoupila jedno-patrový dům na rohu náměstí Arnošta z Pardubic a Tyršovy ulice. Jedná se o objekt, v němž byla mnoho let telefonní ústředna. Nejstarší občané si pamatují, že v domě byl obchod pana Zelenky. Firma Beno je autorizovaným prodejcem vozů Škoda a chce v Úvalech zřídit předváděcí centrum. Paní Sazamovou zajímalo, zda nebu-de v objektu prováděno lakování karosérií a zda firma nepřipravuje prodej jedů. Odpověď starosty zněla, že firma bude zajišťovat prodej a předprodejní servis vozů, lakovna zde nebude. Paní Tesařová ze živnostenského úřadu upřesnila, že podnikatel je povinen ze zákona zajistit aby provozovna byla pro provozování činnosti způsobilá, to znamená mimo jiné aby byla zkolaudována k účelu, ke kterému je užívána. Kromě toho je záměr každé firmy posuzován kompetentními orgány.
V závěru zasedání starosta města Ing. Ivan Černý poděkoval jménem rady a zastupitelstva všem občanům, kteří se zajímají o věci veřejné a zúčastnili se komunálních voleb. Zastupitelstvo má nyní devět nových členů. Občané města tím vyjádřili touhu po změně, dali zřetelně najevo, že chtějí nové tváře a očekávají, že se věci budou řešit nově a lépe. Starosta uvedl nejdůležitější cíle města v nejbližší budoucnosti.
Především bude nutné se vypořádat se svízelnou finanční situací města. Vznikla realizací velice náročného stavebního programu na jedné straně, na druhé straně v důsledku změny zákonů o daních ztrátou výnosů z daní, která je za dva roky přibližně 20 mil. Kč. V příštím roce by mělo dojít ke splátce přibližně 23 mil. Kč, což nebude možné. Bude nutné projednat rozložení finančních závazků na delší období a bude také potřeba prodat majetek města, který není nezbytně potřebný, například některé pozemky nebo objekty.
Pozornost se nyní soustředí zejména na zlepšení vzhledu a čistoty města a na akce, které nebudou finančně náročné. Nebudou se smět přehlížet ty nedostatky, které dosud unikaly pozornosti v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí. Bude nevyhnutelné se zaměřit na důslednost a vynaložit úsilí dotáhnout vše do konce.
Pokud to v dalších letech finanční situace města a státní dotace dovolí, bude se pokračovat ve výstavbě splaškové kanalizace, například Na Slovanech, V Setých, v Radlické čtvrti a v dalších místech, kde dosud chybí. Připravuje se výstavba nového hlavního přivaděče vody do města, protože voda z jirenského prameniště překračuje v jednom důležitém ukazateli, obsahu dusičnanů, hygienickou normu. O výstavbu nového hlavního vodovodního řadu, který by byl napojen na vodovodní zdroj v Káraném, mají zájem i okolní obce.
Za předpokladu výrazné státní dotace by mohla být zahájena dostavba školního areálu. Naší škole chybějí učebny, jídelna a tělocvična. Připravuje se nová studie a předprojektová příprava.
Občané města nejsou spokojeni se stavem obchodní sítě. Město může pomoci pouze nepřímo. Nikdo neblokuje vstup obchodních potravinářských firem. Nedávno proběhlo jednání se společností Coop Nymburk, která provozuje síť maloobchodních prodejen s potravinářskými produkty. Město kontaktovalo společnost Coop se současným vlastníkem bývalého nákupního střediska. Jelikož se vlastník budovy a potravinářská společnost nedohodly na výši nájemného, společnost Coop od záměru odstoupila.
Na chod města bude působit řada vnějších vlivů. Česká republika není daleko ode dne, kdy vstoupí do Evropské unie. To vše bude mít vliv na městský úřad, na jeho pracovníky, na jejich odbornost a seriózní jednání. Rada města bude vyžadovat lepší přístup ze strany města vůči občanům.
Jak konstatoval starosta města, začátek nového volebního období bude velmi obtížný. Už nejbližší měsíce naznačí, jestli se podaří vše úspěšně zvládnout.
Ing. Vladislav Procházka
 


Malé zamyšlení nad komunálními volbami

Začátkem listopadu se v komunálních volbách rozhodlo o úvalském zastupitelstvu na další období. Zvolení zastupitelé budou v následujících čtyřech letech rozhodovat, kterým směrem se bude rozvoj města ubírat a jsou připraveni nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Jak ale přistupovali k volbám úvalští občané? Byl postoj některých voličů zodpovědný?
Tyto otázky mě napadly, když jsem ze statistiky zjistil, kolik Úvaláků přišlo letos do volebních místností, a porovnal jsem si počty voličů s výsledky voleb v letech 1994 a 1998.
Rok 1994:
Zapsáno 3727 voličů, volilo 2576 voličů, tj. 69%.
Rok 1998:
Zapsáno 3782 voličů, volilo 1999 voličů, tj. 53%.
Rok 2002:
Zapsáno 3875 voličů, volilo 1716 voličů, tj. 44%.

Zatímco v roce 1994 přišlo k volebním urnám při komunálních volbách více než dvě třetiny občanů, kteří jsou oprávněni volit, letos jich nebyla ani polovina. Co je toho příčinou?
Necítím se být oprávněn provádět podrobné rozbory uvedeného stavu. Domnívám se, že mezi hlavní důvody patří typické české vlastnosti: neustálý pesimismus, pocit malosti v českých poměrech, lhostejnost, pohodlnost, nevíra ve schopnosti jedince něco ovlivnit. Když se k celkové skepsi přidají novináři se svými zprávami v médiích, v nichž se vyžívají v uveřejňování pesimistických událostí kolem nás, není divu, že řada lidí se uzavře sama do sebe a okolí je nezajímá. A to ani ve městě, v němž žije. Chápu, že neúčast ve volbách například do Senátu je určitou, i když ne nejvhodnější formou protestu proti jeho existenci, ale neúčast v komunálních volbách? Předností demokratického systému je vyslovit svůj názor. Pasivita občanů může mít neblahý vliv na degeneraci systému.
Myslím si, že mnoho lidí už zcela zapomnělo na volby před rokem 1989, při nichž existovala pouze tzv. jednotná kandidátka Národní fronty, na níž byli vybráni údajně ti nejlepší z nás. Byli to však především lidé vybraní, prověření a schválení vládnoucí stranou. Nechci tvrdit, že byli všichni špatní. Byli ale všichni opravdu ti nejlepší a nejschopnější, jak nám bylo prezentováno? Předvolební kampaň prakticky neexistovala, spíše by se dala nazvat předvolební agitací. Při ní bylo zdůrazňováno, že volíme šťastnou budoucnost. Dobrovolně povinná účast na volebním aktu spočívala v tom, že volič až ve volební místnosti obdržel připravené lístky se jmény kandidátů, z nichž některé ani nemohl znát a lístky vhodil do urny. Někde v rohu volební místnosti sice byla zástěna pro úpravu volebních lístků, ale protože nebylo v podstatě co opravovat, nikdo této možnosti nevyužil. Vše bylo vlastně rozhodnuto předem. Převážná většina občanů k volbám přišla, protože nechtěla riskovat problémy v místě svého bydliště, případný postih v zaměstnání nebo při schvalování přihlášek svých dětí na studium ve školách. Není tedy divu, že se ve volebních výsledcích pohybovaly údaje okolo 99,7%.
Třeba se někomu moje tvrzení nezdají úplně pravdivá a může namítnout, že si vymýšlím. Stačí ale zalistovat ve starých vydáních měsíčníku Život Úval. Například v červencovém vydání z roku 1964 na straně 2 jsem nalezl článek, který velice výstižně dokumentuje průběh voleb do místního národního výboru v naší obci. Autor pod zkratkou B uvádí:
Neděle - 14. června 1964 Již v časných hodinách ranních spěchalo mnoho občanů do volebních místností, aby tam splnili svou čestnou povinnost. Předem již rozhodnuti vkládali jména kandidátů, poslanců všech stupňů, do uren beze změn. Vždyť v předcházejících několika schůzích pečlivě své zástupce vybírali a schvalovali. V dopoledních hodinách, kdy náladu dosud podporovalo ještě neumdlévající slunce, kapela složená ze samých mladých nadšenců, hudbou i zpěvem dokonala veselí a radostný den. Místní volební komise Národní fronty projednala na schůzi dne 14. června výsledky voleb a zjistila, že místní národní výbor byl zvolen. Voliči odevzdali celkem 3538 platných hlasů, z nichž 3537 bylo pro kandidáty Národní fronty, tj. 100%. Do MNV zvoleno 39 poslanců. Z celkového počtu 3574 voličů se voleb účastnilo 3538 voličů, tj. 99%.

Dnes, kdy je opravdu možnost vybrat si mezi jednotlivci na kandidátce, řada lidí namítne: vždyť je to stejně jedno, jestli půjdu volit nebo ne, v Úvalech se nic nemění, "oni" si to stejně udělají, jak budou chtít. Někomu opravdu stačí ke spokojenosti plná chladnička jídla, studené pivo a pořady televize Nova. Většinu ale nenechává dění okolo nás lhostejným, přesto se omezí jen na nadávání a kritiku. Přitom by stačilo nesledovat okolí povrchním pohledem. V Úvalech je mnoho schopných lidí, kteří jsou ochotni dělat více než bývá zvykem. Stačí jenom připomenout rozvoj sportu, snahy o podporu kultury či možnosti seberealizace dětí a mládeže. To, že ve městě je ještě mnoho nedostatků, je dědictvím z minulosti, které s sebou vlečeme jako břemeno. V Úvalech došlo sice v první polovině dvacátého století k rozvoji, ale dosti živelnému, bez koncepce a vytváření infrastruktury. V druhé polovině minulého století byli ve vedení obce lidé málo průbojní. Přestože obrat nastal až kolem roku 1985, nebylo dosud možné zaostání města dohnat. Nejdůležitější investice za posledních deset let za desítky, či spíše stovky miliónů korun, jsou uloženy v podzemních sítích a při povrchním pohledu nejsou proto patrné.
V novém patnáctičlenném zastupitelstvu je devět nových tváří. V tom vidím záruku spojení zkušeností těch, kteří pracovali pro město v minulých letech s novými přístupy k řešení všech problémů. Myslím si, že členové zastupitelstva by měli zapomenout na stranickou příslušnost, na direktivy stranických sekretariátů a nabubřelé chování některých politiků. Naopak by neměli zapomenout, že jim byla dána důvěra občanů, kteří se zajímají o věci veřejné a tato důvěra by se měla zúročit ve zlepšení života ve městě. Za současného stavu, kdy město neoplývá financemi, dotace od státu se nemohou ve větší míře očekávat, protože republika válčila v létě s velkou vodou, budou mít naši zastupitelé práci nesmírně těžkou.
Ing. Vladislav Procházka
 


Stoletá jubilantka

100. výročí narozenin je, při relativním zdraví a pohodě oslavence, jistě záviděníhodné. V neděli, 10. listopadu 2002, se tohoto jubilea dožila občanka Úval
paní Božena VODRÁŽKOVÁ.
Při této příležitosti připravili pracovníci MěÚ Úvaly spolu s vedením domova důchodců přátelské posezení a umožnili tak zástupcům města, starostovi Ing. I. Černému, vedoucí sociálního odboru pí M. Frýdmanové, pí M. Černé, matrikářce, a řadě dalších pracovníků města popřát paní Vodrážkové všechno nejlepší, zdraví a pohodu v milé a pečlivé starostlivosti její vnučky paní Marie Štěpánkové.
Paní Vodrážkové přišli popřát také zástupci OkÚ Praha-východ, zástupci obce Drážkov, kde pí Vodrážková prakticky celý aktivní život bydlela. S přáním přišli také zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje. Zvláště milé bylo přání a vzpomínání zástupce hejtmana Středočeské-ho kraje pana F. Váchy, který shodou okolností dlouhou dobu, jako obyvatel Drážkova, prožíval spolu s pí Vodrážkovou pohnutou dobu zakládání i rušení zemědělského družstva. Vzpomenul její aktivity, kdy nejen jako obyčejná pracovnice v družstvu poukazovala na nepořádky, ale i činorodě organizovala s mladými lidmi zpěv lidových písniček či recitace, v řadě případů i vlastní tvorby. Pomáhala způsobem, který život na vesnici dělal příjemnějším a kulturnějším. Za pozornost stojí jeho konstatování, že ještě ve svých 80 letech pracovala v družstvu v třídírně brambor, a to s lepším výkonem než on sám - to již nebyl agronomem družstva.
Pí Vodrážkové jistě byla milá malá hudební produkce na flétnu V. Nováčka, recitace gratulanta ze základní školy Mirka Černého i produkce malých gratulantů z mateřské školy.
foto: Ing. M. Breda

Babiččiny pohádky
Co chceš, mé srdíčko?
Pohádku, babičko!
Nepůjdeme dříve spát,
až nám budeš povídat.
 
Ale jakou, jakou?
Jakou chceš - nějakou.
Ale kterou, kterou?
Kterou chceš - některou.
Povídej kterou chceš,
však ty si vzpomeneš.

 


Nebezpečná zábava

Ve čtvrti na Slovanech se nachází neznámý střelec ze vzduchovky, který zřejmě nemá rád zvířata. Především domácím kočkám způsobil již několik vážných zranění. Postižená zvířata musela být ošetřena u veterinárního lékaře. Uvědomuje si dosud anonymní pachatel, že může být nešťastnou náhodou zasažen dospělý člověk nebo dítě?
Ing. Vladislav Procházka
 


Vyvážení popelnicových nádob
(termínový kalendář)

O vánočních svátcích a počátkem roku 2003 budou popelnicové nádoby vyváženy v následujících termínech:
23.12. 2002 - část města s pravidelným pondělním vývozem
24.12. 2002 - část města s pravidelným úterním vývozem
26.12. 2002 - část města s pravidelným čtvrtečním vývozem
30.12. 2002 - část města s pravidelným pondělním vývozem
31.12. 2002 - část města s pravidelným úterním vývozem
3.1. 2003 pátek - část města s pravidelným čtvrtečním vývozem.

Další pravidelná pondělní, úterní a čtvrteční vyvážení budou pak v odpovídajících částech města k těmto dnům vždy po 14 dnech.
Ing. Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí
 


Úvalská knihovna vychovává své budoucí čtenáře


I žáci 6.B našli mezi sebou Harryho Pottera (z besedy v knihovně)

Mnoho otázek vyřeší studium odborné literatury (z besedy v knihovně)
V dnešní době internetových sítí a elektronických médií nesmí moderní přístup k čtenáři vést k úpadku dobrého vztahu k "papírové" knize. V městské knihovně se snažíme na besedách s dětmi základní školy navodit vstřícnou náladu pro každodenní "počtení" v krásné či odborné literatuře. Musíme začínat již od nejmenších potenciálních zájemců o tištěné slovo a nenásilnou, vtipnou a zábavnou formou je ke knize, kterou možná s nadsázkou někdy vidí poprvé, přivést. Zatím proběhly besedy se sedmáky, šesťáky a nesly se v duchu cílevědomé práce s knihou. Žáci sedmých tříd byli přítomni "zasvěcovacímu obřadu" a uvedeni do "svatyně moudrosti". Každý, kdo splnil podmínku nalezení stručné, zajímavé a výstižné odpovědi na zadanou otázku, postoupil o stupínek společenského žebříčku výše, mezi "zasvěcené" v práci s knihou. Nutno říci, že se všichni velmi snažili a leckdy překvapili svým postřehem. Na každý pád si ověřili, jak v praxi vypadá, když se jedinec musí vypořádat se záludnostmi života. Naučit hledat informace a zamilovat si knihy zkoušíme i u šestých tříd základní školy a pokračovat budeme i s páťáky jménem oblíbeného Harry Pottera. Děti celkem nadšeně létaly jako kouzelničtí žáci na přenášedlech (polštářcích) mezi regály a soutěžily ve skupinách o potterovskou cenu - Zlatonku. Program dalších besed máme zadaný do konce roku.
Text a foto Mgr. Alena Janurová, knihovnice
 


Chvála knihovny a knihovnic

K životu obce neodmyslitelně patří také činnost kulturních institucí, mezi nimiž má zvláštní význam knihovna. Není to jen půjčovna knih, kam si obyvatelé mohou přijít vypůjčit detektivku, časopis nebo knížku o zahrádkářství, i když to je samozřejmě v podstatě její základní funkce, ale knihovna je také svým způsobem, vedle školy, důležitým a těžko nahraditelným nástrojem vzdělávání. Městská knihovna v Úvalech právě takovým nástrojem je, a to nástrojem opravdu kvalitním a dobře fungujícím, přičemž nutno podotknout, že to, co jinde dělá zřizovatel, v Úvalech často nahrazuje dobrá vůle zdejších knihovnic.
Úvalská knihovna, pokud vím, získala státní dotaci, která jí umožnila rozšířit své služby i v elektronické podobě, konkrétně prostřednictvím internetu, který je podstatným zdrojem také dalších, nejen knihovnických informací. Knihovnu pravidelně navštěvují nejen občané Úval, ale i přespolní (sám patřím mezi ně), děti hojně využívají možnosti půjčit si literaturu do školy, což je jistě vítaná pomoc pro výuku.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem s úvalskou knihovnou jako její dlouholetý čtenář velmi spokojen, i když jsem asi trochu méně obvyklým klientem a sháním mnohdy hůře dostupné knihy. Knihovnice mi ovšem přes některé mé poněkud "výstřední" objednávky vždy vycházejí ochotně vstříc a za pomoci meziknihovní výpůjční služby se snaží mé "choutky" uspokojit. Nejde přitom jen o nějakou rekreační četbu, ke své práci potřebuji mnoho různé odborné literatury a takový kolos, jakým je pražská Národní knihovna, mi při své nepružnosti prakticky nedokáže pomoci. Knihovnu v Úvalech si tedy nemohu dost vynachválit.
Je mi jasné, že Úvaly mají dost jiných starostí a že knihovna určitě nestojí ve středu zájmů jejího zastupitelstva. Přesto mi nejsou lhostejné potíže, s nimiž se knihovna a její zaměstnanci potýkají. Jako pracovník ministerstva kultury, ač ne přímo v oblasti knihoven, mám ostatně možnost srovnávat úvalskou městskou knihovnu s dalšími velkými i menšími městskými knihovnami, zejména pokud se týče ochoty zřizovatelů vytvořit pro svou knihovnu co nejlepší podmínky.
Největším problémem knihovny v Úvalech údajně zůstává další její fungování v současné budově. Pronájem za pár let skončí a nikdo neví, co bude dál. Rozhodně se přimlouvám za to, aby se úvalští radní touto věcí vážně zabývali a pokusili se najít řešení dřív, než bude pozdě. Vždyť to nedělají jenom pro nynější, ale i pro budoucí čtenáře a obyvatele svého města.
PhDr. Antonín Kudláč, Nové Jirny
 


Nová kniha o Úvalech z pohledu městské knihovny

Navazuji na článek Ing. Procházky v Životě Úval č. 11 o chystané publikaci o Úvalech. Je jistě velmi potřebné po mnoha letech opět publikovat dávné i současné údaje o historii a změnách, které nastaly v průběhu let ve městě.
Město Úvaly je svým způsobem nešťastně situováno do blízkosti Prahy. Se změnami hranic okresů, různým slučováním a delimitacemi patří jednou tam, podruhé jinam, ale vždy je to na okraji okresu, do kterého právě přísluší. Shromáždit informace o dění minulém je leckdy obtížné.
V knihovně se často setkávám s problémem "potřebuji něco o Úvalech na referát". Historie, geologie, přírodní zvláštnosti se dají najít v publikaci Úvaly jindy a nyní, ale informace jsou zde již zastaralé. Pokud jsem chtěla něco navíc, pátrala jsem v zápisech na Českobrodsku, Brandýsku a v Okresním archívu pro Prahu-východ. Zápisů je málo a Úvaly se jeví na okraji území i zájmů toho kterého okresu.
V knize Úvaly jindy a nyní je velké množství údajů, ale jsou roztříštěné a v jednotlivých na sebe nenavazujících kapitolách. Naopak výborný je seznam popisných čísel a jejich majitelů a naopak seznam občanů - majitelů jednotlivých nemovitostí.
V připravované publikaci by se mělo vycházet z určitého logického řádu tak, aby jednotlivé informace byly řazeny do větších obecnějších bloků a byly zařazeny tam, kde je uživatel bude s největší pravděpodobností hledat.
To znamená:
Historie a architektura
Geologie
Přírodní poměry (včetně chráněného území Klánovický les), přírodní zajímavosti, podnebí, převládající počasí
Demografie
Představitelé města, významné osobnosti
Školy, stručná historie, MDDM
Kultura: místní tisk, Osvětová beseda, knihovna, divadla (klasické, poezie, loutkové), kluby (filmový, taneční), sbory apod.
Kronika
Církve
Sport: kluby, oddíly, úspěchy
Spolky
Výstavba
Průmysl, zemědělství
Obchod, restaurace
Statistické údaje
Odkazy na internet, e-mailové adresy, zajímavosti (nezařaditelné)
Každopádně se přimlouvám za uvedení rejstříků (např. osobností, důležitých událostí, míst včetně místních názvů).
Ještě poznámka k pamětníkům. Jestlipak si někdo vzpomene, že někdy kolem r. 1945 v místní škole žáci vypracovali návrh na rekreační využití údolí v Králičině? Podobný návrh se potom objevil ještě jednou kolem let 1967 - 1968. Měl to být takový malý Disneyland.
Doufám, že s pomocí všech občanů a pamětníků vznikne skutečně živá a čtivá kniha, plná faktů a zajímavostí.
Iva Krňanská, Městská knihovna Úvaly
 


Městská knihovna v Úvalech přeje čtenářům i sobě

Váženým dospělým i dětským čtenářům přejeme pěkné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2003, aby ve spokojenosti mohli nadále využívat služeb knihovny v takovém rozsahu jako doposud.
Sobě přejeme hodně nových a zejména spokojených čtenářů.
pracovnice, Městské knihovny Úvaly
 


Pracovníci kulturní komise při zastupitelstvu města Úval si Vás dovolují pozvat na
III. MĚSTSKÝ PLES.
Ples se koná dne 25. 1. 2003 od 20 hodin
v sále sokolovny v Úvalech.
K tanci bude hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha.
Večer zpestří taneční vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeže v Úvalech.
Nebude chybět ani tombola se zajímavými cenami.
Předprodej vstupenek bude upřesněn v lednovém čísle ŽÚ.
 


Výsledky ankety umístěné v období od 15.10. do 14.11.2002:

Jak se rozhodujete v komunálních volbách?
- ještě nemohu volit ... 6,7% (3)
- volit nepůjdu ... 11,1% (5)
- mám jasno dávno ... 26,7% (12)
- podle kandidátů, které znám ... 51,1% (23)
- podle volebních programů politických stran ... 4,4% (2)

Tentokrát do 9. ledna 2003 můžete hlasovat v anketě na www.Uvaly.cz na téma "Novoroční předsevzetí 2003"
Na internetových stránkách byly upraveny odkazy na aktuální nabídky nemovitostí v Úvalech a okolí.
Průběžně je aktualizován katalog služeb a podnikatelů města Úvaly.
 
www.Uvaly.cz/mesto - informační rozcestník
www.Uvaly.cz/adresar - katalog služeb a podnikatelů
www.Uvaly.cz/kalendar - informační kalendář
www.Uvaly.cz/reality - aktualizovaná realitní nabídka - UPRAVENO
www.Uvaly.cz/MeU - informace občanům o úřadech
www.Uvaly.cz/ZivotUval - pravidelný měsíčník
www.Uvaly.cz/uvalaci - kniha návštěv, diskusní klub
www.Uvaly.cz/knihovna - Městská knihovna
www.Uvaly.cz/mapa - aktuální mapa města
www.Uvaly.cz/pocasi - předpověď počasí
www.Uvaly.cz/anketa - nová anketa
 


Mikulášské odpoledne pro seniory

V sobotu, 7. prosince 2002, se v hotelu Budka, od 14 h do 18 h uskuteční Mikulášské odpoledne pro seniory.
K poslechu i tanci bude hrát MODRÉ Q pana Šindeláře.
Všichni jste srdečně zváni.
Kulturní komise města Úval
 


O čem psal Život Úval před lety

Vzpomínka
V době fašistické poroby a národního utrpení, kdy Němci bouřlivě aplaudovali Hitlerovi při pronášení zásady "méně másla, více děl", zemřel u nás žijící exlibrista - specialista, akad. malíř Václav Rytíř. Bydlel v Poděbradově ulici. Nedočkal se svobody. Zemřel téměř v bídě 24. června 1943. Pochován je na zdejším hřbitově.

OB hodlá uspořádat v Kulturním domě výstavu prací k uctění památky toho, který nás před 20 léty opustil. Současně žádáme do 14 dnů oznámení adres občanů, kteří jsou dnes majiteli jeho děl a kteří jsou ochotni je zapůjčit na uspořádanou výstavu. Ve svatební síni je originál znaku Úval, který nám vypracoval.
B (ŽÚ, listopad 1963)

Ještě jednou o malíři V. Rytířovi
S potěšením jsem si přečetla v listopadovém čísle vzpomínku na malíře V. Rytíře, který žil v našem městečku a o němž se u nás v Úvalech tak málo ví.
Chci říci několik slov k objasnění jeho osobnosti. Malíř J. Vizner, který se o malíře Rytíře zajímal, mně vypsal ze Sborníku čsl. Výtvarných umělců od Dr. Prokopa Tomana záznam o celé jeho bohaté umělecké činnosti. Tady několik výpisků:
Malíř V. Rytíř se specializoval na tvoření "ex libris". Studoval v Paříži, kam podnikl cestu pěšky.
Vydal velmi mnohé publikace ex libris, jako Popisné seznamy "ex libris" Preissiga, M. Alše, L. Nováka, Sbírku lékařských ex libris a mnoho jiných.
Roku 1935 byl zvolen viceprezidentem Společnosti sběratelů ex libris v Los Angeles, téhož roku obdržel 1. cenu na mezinárodní výstavě ex libris v Lisaboně.
Vytvořil také mnoho krajinomaleb, z nichž několik je také z Československa.
Pražské městské muzeum má od něho kresby a akvarely podle staropražských domů a ze staré Libně.
Vystavoval nejen u nás, ale i v cizině, v Los Angeles, v Lisabonu a Bruselu.
Malíř J. Vizner, který se s malířem Rytířem znal, o něm říká: Byl to člověk velmi nadaný, velmi pilný, ale život byl k němu velmi přísný, ba zlý.
Pž (ŽÚ, prosinec 1963)
 

 

N A P S A L I   O   N Á S

Prahu a střední Čechy propojí síť rychlodrah

Systém bude podobný těm, které jsou v Německu a Francii.
České dráhy v příštích letech vybudují na území Prahy a Středočeského kraje síť rychlodrah, která bude součástí integrovaného dopravního systému hlavního města. Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obsluhy a rozvoji železnice v regionu podepsali zástupci ČD, magistrátu, Středočeského kraje a ministerstva dopravy. Systém pod názvem Metropolitní dopravní linie ČD bude podobný německému S-Bahnu či francouzskému R.E.R. a jednotlivé stavby by měly být dokončovány v následujících šesti letech. V rámci systému, který má zkrátit interval vlaků ze současných minimálně 30 minut až na 15 minut, dráhy počítají s vybudováním nového spojení mezi hlavním nádražím a Libní, přestavbou trati Holešovice - Bubeneč a Libeň - Úvaly a modernizací III. a IV. koridoru ve směru do Berouna a Benešova. Základní proměnou projde také trať z Prahy do Kladna s nově vybudovanou odbočkou na ruzyňské letiště. Jednokolejná trať do Kladna se má rozšířit o další kolej. Po dráze mají jezdit nové moderní soupravy a celý projekt vyjde na sedm až osm miliard Kč. Dráhy chtějí otevřít nové železniční zastávky v Běchovicích a Podbabě a rovněž uvažují o obnovení dalších stanic, například na Vyšehradě. Součástí projektu bude nákup nových moderních příměstských vlaků. Devět jednotek z Vagonky Studénka již podnik v minulých letech nakoupil. ČD rovněž uvažují o vývoji a výrobě vlaku, který by jezdil po tratích ČD i tramvajové síti. Metropolitní linie zahrnuje šest různých okruhů. Červená linie povede z Masarykova nádraží do Peček, modrá z Masarykova nádraží do Lysé nad Labem, zelená z Hlavního nádraží do Čerčan, hnědá do Kladna, fialová do Berouna a žlutá do Kralup nad Vltavou. České dráhy již nyní nabízí vlaková spojení v rámci systému pražské integrované dopravy na třech tratích.
(ČTK) Metro, 31. 10. 2002
 


Cizinci pojedou domů

Přes třicet cizinců z Východu si teď balí kufry a pojede domů. Pražská cizinecká a pohraniční policie prověřila ve dvou dnech téměř dvě stovky zahraničních dělníků. "Ve stanicích metra Luka a Palmovka jsme odhalili šest Ukrajinců. Neměli platná víza. V Úvalech u Prahy v hotelu Budka a nočním klubu La Perla jsme zjistili dalších pět cizinců, kteří neměli platné doklady k pobytu v Česku," řekla k akci policejní mluvčí Barbora Kudláčková.
(sta) Blesk, 5. 11. 2002
 

 

Š K O L S T V Í

Také se vám líbí?

To je otázka, kterou pokládám svým přátelům, pokládám ji i vám, milým čtenářům: "Také se vám líbí naše škola?" Nám učitelům i žákům se líbí, svítí do daleka, je nápadná svojí novou krásou. Když odcházíme po práci domů, otáčíme se se zalíbením: nová fasáda, obnovená sgrafita, nové věžní hodiny, nové vstupní dveře.

Jak to všechno začalo? Když se blížilo 90. výročí otevření hlavní školní budovy (1912), začali jsme pátrat po historii. Chtěli jsme, aby rekonstrukcí nebyl porušen původní vzhled budovy. Věžní hodiny a vstupní dveře měly jiný vzhled. Podle starých fotografií jsme nechali vyrobit repliku původních dveří včetně mříží. Rovněž věžní hodiny byly vyrobeny podle původní fotodokumentace.
Dnes při procházce kolem školy občany Úval hřeje jistě dobrý pocit, že se vykonalo dílo trvalé hodnoty, že nedošlo k neodbornému zásahu do historické budovy.

Komu poděkovat? Mnohým rodičům a úvalským občanům, firmě Mutitec Bohemia, a.s., a městskému úřadu. Tito přispěli nemalými částkami dle svých možností na rekonstrukci vstupních dveří. Fasáda, sgrafita a věžní hodiny jsou zafinancovány městem Úvaly za výhodných podmínek sjednaných starostou města Ing. Černým s firmou Metrostav.

Na závěr trochu čísel:
- replika vstupních dveří 72 000,- Kč
- mříže na dveřích 15 000,- Kč
- věžní hodiny 56 000,- Kč
- elektro práce 20 000,- Kč

Příspěvek města na fasádu:
přední část 120 000,- Kč
část ke kostelu 250 000,- Kč
Hodnota celé fasády činí 1 800 000 Kč. Tuto částku dofinancovala firma Metrostav jako sponzorský dar městu.
František Smolík, ředitel školy
foto: Ing. V. Procházka
 


Program Základní školy Úvaly v předvánočním týdnu:
V úterý 17. XII. 2002
v 9:00 vystoupení v Domově důchodců,
Ve čtvrtek 19.XII.2002
- v 10:00 Koncert na schodech ZŠ
- v 10:30 pohoštění a beseda (pro Klub důchodců)
- v 17:30 Vánoční koncert v chrámu Páně.
 


Zprávy z MDDM

Vážení čtenáři,
dovolte, abych se formou zpráv z MDDM s vámi podělila o několik velkých radostí. Takže to vezmeme popořadě.
... máte vicemistra světa v taneční kategorii Electric Boogie juniorů!!! Ondřej Brusch, který se zúčastnil ve dnech 17., 18. a 19. října mistrovství světa v Brémách, přišel, zabojoval a vítězil, až postoupil do finále a obsadil nádherné 2. místo v obrovské konkurenci 39 tanečníků z 27 zemí. Je to zatím největší úspěch a Ondrovi přeji, aby se mu v budoucnu podařilo dosáhnout i mety nejvyšší.
... Radek Brusch se probojoval až do finále mistrovství světa a získal 6. místo. V hlavní kategorii Hip Hop solo v konkurenci 85 reprezentantů z 27 zemí to byl úžasný úspěch.
... Na tomto mistrovství světa v kate-gorii HiP HoP duo nás reprezentovala i Hanka Barešová a společně s Radkem získali 34. místo. Druhá dvojice v kategorii juniorů Adéla Šepková a Ondra Brusch získali 31. místo. Všem gratulujeme.
... Na soutěži Disco Dance 2. 11. v Táboře úžasně reprezentovala TS RYTMUS MDDM Úvaly Petra Bačová, která se protančila do semifinále a ze 119 účastníků obsadila 9. místo. Gratulujeme!!!
... Dne 14. 11. proběhla kolaudace rekonstruovaného domu dětí. Mám nesmírnou radost, že se to podařilo. Sen o krásném domě pro děti a ty, kterým říkáme mládež, se uskutečnil. Uskutečnil se díky těm, kteří nebyli malověrní a viděli dál, než jen na jedno své volební období. Díky celé řadě sponzorů, kteří tento sen finančně podpořili, díky grantu krajského úřadu, daru České pojišťovny, díky těm, kteří přispěli na účet č. 270 121 - 574/0600 pod variabilním symbolem 111 - přístavba a rekonstrukce MDDM. Díky těm, kteří pomohli při získání sponzorů - Ing. Černý, pí Tůmová, Ing. Breda, Ing. Procházka, Ing. Perglerová, pí Šimůnková, pí Procházková.
Díky dobré práci firmy Aš-et, která se potýkala (vzhledem k záplavám) s nedostatkem pracovníků či předražeností některých firem, které oslovila. Nakonec vše dobře dopadlo. Na realizaci se podílelo i několik firem z Úval či okolí. Se střechou si poradila firma p. Vlastimila Hladíka ml., sádrokartonové konstrukce v podkroví a vazbu zhotovila firma p. Zbyňka Růžičky, obklady byly záležitostí pana Chota, topenářské práce pana Chlubny, parkety bude pokládat pan Josef Kopecký. Děkuji pánům Cislerovi, Spáčilovi a Slavíčkovi z firmy Aš-et, kteří si v těžkých podmínkách dokázali poradit.
Můj dík patří panu Václavu Martínkovi za úžasný projekt, který náš domeček nesmírně pozvedl, Ing. Perglerové za všestrannou pomoc a Ing. Nečasovi za kvalitní dozor investora (MDDM) a smysl pro humor. Už jste někdy slyšeli, že s úsměvem jde všechno líp? Je to pravda.
Děkuji sousedům MDDM, zvláště pak rodině Zumrových za velkou trpělivost a vstřícnost. Neměli to s námi tenhle rok vůbec lehké.
Můžu říci, že mě život v téhle fázi nesmírně obohatil. Měla jsem tu čest poznat lidi, kteří se dovedou nadchnout, dát ze svého na dobrou věc. Každý měsíc jsem děkovala sponzorům, v listopadu děkuji paní Miroslavě Krupkové, Ing. Petru Tesařovi, p. Milanu Javůrkovi, paní Ivě Černé, p. Martinovi Hlávkovi, p. Pavlovi Bělochovi, firmě M. B. Consult M. Breda. Poznala jsem lidi, kteří dokázali odvést dobrou práci, držet slovo, pomoci. A zjištění, že máte okolo sebe blízké lidi, kteří vás podrží, když už toho máte "plný brejle", je jedno z nejlepších.
Jsem ráda, že děti v Úvalech mají svůj dům. Moc bych si přála, aby v něm byly šťastné a aby se jim líbil.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
 


Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás pozvat na
slavnostní otevření MDDM
který jako velký vánoční dárek předáme dětem v pátek
20. prosince v 18 hodin.
Den otevřených dveří bude
v sobotu 21. prosince od 9 do 19 hodin.
Srdečně Vás všechny zvu!
Jana Pospíšilová
 


Městský dům dětí a mládeže
přeje všem svým příznivcům krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku 2003
pracovnice MDDM
 


TS Rytmus ...

Jihočeský Tábor uvítal 2. listopadu tanečníky Disco Dance uplakaným počasím. Přesto se nám po odtančení základních kol s postupy rozjasňovaly oči a s úsměvem a radostí jsme sledovali výsledky našich tanečnic. Nejlepší z Rytmu Úvaly byla Bára Zajacová, která se protančila 5. koly a v semifinále obsadila 9. místo ze 119 tanečníků. Pochvalu zaslouží i Petra Bačová na 40. místě na 1. startu v kategorii juniorů. Dík patří všem účastníkům za maximální výkon a nasazení.
Od úterý 12. 11. do neděle 17. 11. odjíždí Kristýna Nováková, Míra Kučabová a Jitka Němečková na mistrovství světa v Riese. Nominaci si vybojovaly v červnu na MR v Praze. V sólových disciplínách Dance Show je podpoří vedoucí TS A. Sismilichová.
V sobotu 9. 11. startují někteří tanečníci HIP HOPU na 2. žebříčkové soutěži v Přerově. Držíme palce a přejeme jim, aby byli stejně úspěšní jako na soutěži v Prostějově v polovině října.
Alena Sismilichová
 


PODZIM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše MŠ je v bezprostřední blízkosti lesa, zahrada je už vlastně les. Nabízí mnoho svých koutů k dětským hrám, k rozvíjení poznání, k seznamování s přírodou, k rozvoji pohybových dovedností. Příroda nás inspirovala k práci s dětmi a provázela nás po celý podzim. Při vycházkách jsme pozorovali vliv počasí na přírodu, dozrávání ovoce, zbarvování listů, sbírali jsme kaštany, učili jsme se rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy, poznávali jsme různé druhy keřů.
Na výlet do Klánovického lesa jsme pochodovali s batůžky, ve kterých jsme měli svačinu a hlavně kaštany, které jsme vysypali zvířátkům v lese. Cestou jsme sbírali krásně zbarvené listy, které jsme ve školce vylisovali a použili k obtiskování a lepení při výtvarných činnostech a výzdobě školy.
V listopadu se chodba naší školy proměnila ve výstavní síň. Zdobilo ji skoro 40 skřítků "Podzimníčků", které vyráběly děti doma se svými rodiči z různých přírodních materiálů (tykve, pařízků, mechu, kukuřice, samorostů apod.). Každý skřítek byl úplně jiný, každý neskutečně krásný - a každý měl své jméno např. Tykvík, Kukuřičník, Listěnka, Boubelák, Ořešák, Hejhulák, Šistík apod.
Jsme rádi, že se rodiče naší soutěže zúčastnili, že si udělali čas a hlavně měli tak úžasnou inspiraci. Protože nebylo možné vyhodnotit nejhezčího "Podzimníčka" - sladkou odměru dostaly všechny děti i jejich rodiče.
Vyvrcholením podzimních akcí byl náš podzimní karneval. Taneční sál jsme vyzdobili barevnými listy. Všechny děti se proměnily za podzimní víly a skřítky (masky z přírodnin byly kouzelné), soutěžily a dováděly při hudbě.
A nyní se již chystáme a těšíme na Vánoce. Proto bychom vám chtěli popřát šťastné a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2003 hodně hezkých chvil strávených s Vašimi dětmi.
Kolektiv 2. MŠ Úvaly
 

 

K U L T U R A

Ve stráni vznikají knihy

V jednom nenápadném domku našeho městečka se ukrývají podklady. Ptáte se, co tím myslím? Přece knihařskou a tiskařskou dílnu manželů Krupkových. Zvu vás na procházku jejich královstvím.
Pan Krupka při ručním čerpání papíru
Vcházím nejprve do knihařské dílny. Nemohu se dočkat, až se dozvím, jak kniha vzniká. Výklad paní Krupková začíná u papíru. Krupkovi si papír ručně čerpají. V létě se jejich zahrada změní v malou papírnu. Čerpání se provádí na fosforobronzová síta, tedy stejným postupem, jakým se papír vyráběl do poloviny 19. století. Ze surovin jsou používány len, konopí a bavlna. Mohu si na papír sáhnout. Je opravdu jiný než v sešitech. Prohlížím si filigrán, který hlásí - jsem od Krupků. A jak pokračuje zrození knihy dál? Je vybrán titul knihy, která má maximální rozsah 30-ti stran. Krupkovi dávají přednost titulům dosud nevydaným. Zvolí si písmo. Ale to už procházím sazárnou. Pan Krupka mi sděluje: "Po roce 1989 se velké tiskárny zbavovaly všeho přebytečného, starých matric a tiskařského vybavení. Podařilo se mi během tří let sesbírat matrice rozličných písem. Mohu říct, že to, co máme my, nikdo nemá." Přihlížím sazbě písma a sleduji práce s maketou knihy. Musíte být jako architekt. Velkou dávku pracovitosti, doplněnou talentem a trpělivostí a završenou touhou dělat něco nového. Sestupuji níž, u dveří míjím holandr (to nemá nic společného s úslovím pije jako Holanďan, je to stroj na mletí papíru) a už jsem ve strojovně. Přivítají mě obrovské stroje. Zde byly v roce 1995 odlity první litery a rozběhl se tiskařský stroj Cylinder Heidelberg. Stroje klapou klapy klap a z tzv. kas se usmívají pečlivě roztříděné litery. Litery se jedna po druhé ručně skládají do sázítka, následně zlomí do stránek a pak se upevňují do tiskové formy. Tady se k nám připojuje i pes Bobeš, věrný společník Krupkových. To by pan Guttenberg koukal, kam to lidstvo dotáhlo. Vracíme se do knihařské dílny. Paní Krupková mi ukazuje různé knižní vazby, nejčastěji celokožené na francouzský způsob, pergamenové na holandský způsob nebo dle Bradela, ale také celopapírové ve vlastním čerpaném papíru. Žasnu nad množstvím variant, jakých lze dát knížce kabát. Knihaři pracují se stejnou škálou variací jako módní návrháři. Po chvíli usedáme k vonící kávě a pan Krupka vypráví: "Naše práce má tři okruhy. Za prvé umělecká vazba na zakázku - to nás živí, dále autorské knihy a tzv. blbiny - a to nás především baví." Z autorských knih, které hledají náměty v přírodě, mě nejvíce upoutala kniha pavučina. Paní Miroslava mi vysvětluje: "Ta pavučina je opravdu od pavouka, opatrně jsme ji přenesli ze zahrady na papír." Nevěřím, co vše se dá vymyslet. A nezůstalo jen u pavouka, zrodila se kniha lýkožrout, kniha čárkový kód, kniha včela, kniha kůrožrout - a toho si Krupkovi přivezli až ze Šumavy. Koho by napadlo užít otisky obrazců vytvořených hmyzem pod kůrou napadených stromů? Je neuvěřitelné, kam až vede člověka touha zhotovovat nové věci.
S autorskými knihami souvisí i nakladatelství "Ve stráni". Paní Krupková mi objasňuje: "Tady za naším domem je opravu stráň. Škoda, že je tma." Z těch posledních vydaných titulů jmenujme Studenta teologie od W. Soroyana, Hledání strašidla od Ladislava Klímy, dále pak v němčině vydanou knihu s linoryty Jana Lepšíka Veselá ulice č. 15 od Felixe Seebauera. Nesmíme zapomenout na dvorní autorku ateliéru Jennifer Bertoni s jejím dílem Pavučiny. A co se ještě připravuje "Ve stráni"? Pan Krupka pátrá v paměti: "Bude zase jedno dílko od Bertoni. Jmenuje se Mrkvání. Téma mrkve v literatuře, to tu ještě nebylo. Dále zajímavý titul od R. Marynčáka Meče a pometla pohozených slov. Jednoduše řečeno 22 stran různorodých nadávek". Tohle vše se tu rodí.
Ptám se dál obou protagonistů: "Co považujete za největší úspěch či uznání ve svém oboru?" Pan Lubomír: "To, že se uživíme".
Paní Miroslava dodává: "Největším úspěchem je, že se řekne, dejte si to ke Krupkům, ti dělají dobře." Na stěnách ateliéru visí mnoha ocenění.

Paní Krupková v knihařské dílně
V roce 2001 získali Krupkovi 1. cenu na XTRIENALE v Kroměříži. Kromě účastí na veletrzích se Krupkovi mohou pyšnit svými samostatnými výstavami. Připomenu alespoň letošní výstavu v Ústí nad Labem a v Praze v knihovně Akademie.
Jsem neodbytná a kladu další otázku: "Prozraďte mi své plány do budoucna". Pan Lubomír mi s úsmě-vem odpovídá: "Nápadů je mnoho. Musí se ale nechat uzrát. Lákají nás moderní techniky: dřevo, kamenina, mikročipy, řezání vodním paprskem. Chtěli bychom propojit starý um s moderními přístupy. Nechte se překvapit". Dopíjím kávu. Loučím se s manželi Krupkovými a opouštím svět písmen, vazeb a papíru. Ani si plně neuvědomuji, jak proslulý ateliér jsem navštívila, vždyť i americký Kongres vlastní jejich vazby slavnostního výtisku Deklarace nezávislosti. Je vůbec možné, aby malé městečko mělo tak slavné lidi? Je, a jsem tomu ráda. Věřte, až budou někde Krupkovi vystavovat, neváhejte a přijďte potěšit svou duši.
Ateliéru Krupka přeji nekonečné množství kreativních nápadů, zapálené bibliofily, mnoho spokojených zákazníků, ale hlavně pohodu a radost ze své práce.
Mgr. Markéta Licková
 

 

S P O R T

SK Úvaly oddíl kopané pořádá
v sobotu 18. 1. 2003 ve 20 hodin tradiční
PLES FOTBALISTŮ
K tanci a poslechu hraje skupina "STŘED"
!! Bohatá tombola !!
Předprodej vstupenek a tombolenek u pana Líznera v prodejně autodílů v Pražské ulici (naproti bývalé poště) od 1. 12. 2002.
Rezervace na telefonu 728 120 155.
Srdečně zve výbor SK Úvaly oddíl kopané.
 


SK Úvaly oddíl kopané
!!! NUTNÉ !!!
Oddíl kopané hledá trenéry a jejich asistenty k mládežnickým mužstvům
Kontakt:
pan Kopač 602 970 098
pan Linhart 602 251 855
Výbor SK Úvaly
 

Rozpis utkání a dosavadní výsledky
"A" mužstva:

Sobota 24. srpna 2002
Vonoklasy : Úvaly 0 : 3
Neděle 1. září 2002
Tuchoraz : Úvaly 0 : 5
Sobota 7. září 2002
Úvaly : Jirny 1 : 2
Sobota 14. září 2002
Zadní Třebáň : Úvaly 2 : 2
Sobota 21. září 2002
Úvaly : Rudná 2 : 2
Neděle 29. září 2002
Kunice : Úvaly 1 : 2
Sobota 5. října 2002
Úvaly : Řevnice 2 : 2
Neděle 13. října 2002
Louňovice : Úvaly 1 : 2
Sobota 19. října 2002
Úvaly : Libeň 5 : 2
Sobota 26. října 2002
Tuchoměřice : Úvaly 2 : 1
Sobota 2. listopadu 2002
Úvaly : Kounice 2 : 0
Neděle 10. listopadu 2002
Zeleneč : Úvaly 0 : 4
Sobota 16. listopadu 2002
Úvaly : Sibřina 4 : 2
V posledním čísle přineseme kompletní výsledky a tabulky fotbalového oddílu.
Výbor SK Úvaly oddíl kopané
 

 

S P O L K Y

Junák hlásí ...

V sobotu 8. října jsme vyhlásili úklid kluboven a okolí skautského střediska. Pana Vladimíra Nováka jsme požádali o přistavení kontejneru na odvoz odpadu. Pan Novák operativně přistavil kontejner bez nároku na odměnu za odvezení. Děkujeme mu za ochotu přistavení a za sponzorský dar.
Skautské středisko br. Jiřího Bubáka, Úvaly
 


Rybáři bilancují

Druhá polovina roku 2002 byla v naší místní organizaci poznamenána povodněmi v měsíci srpnu, které postihly většinu území republiky. Na našich povodích sice nedošlo k větším škodám, ale členové organizace se obětavě účastnili na protipovodňových opatřeních organizovaných jak MěÚ Úvaly, tak organizaci rybářů na vodoteči Výmola a rybnících pod Slovany. V této souvislosti je třeba zmínit adresnou pomoc ve výši 10.000 Kč obci Klecany, kterou jsme osobně předali zástupcům obce.
Činnost pokračovala 14. a 15. 9. zájezdem mládeže za sportovním rybolovem na předem dohodnutý revír. Pro nedodržení podmínek ze strany provozovatele revíru jsme se museli přesunout na jiný revír, kde mohlo 16 účastníků začít sportovat. 21. 9. byla provedena brigádnicky a z prostředků MO oprava bezpečnostního přepadu a části návodní strany hráze na revíru Fabrák, aby tento mohl i nadále sloužit jako sportovní revír. 28. 9. se na Lhotáku sešlo 26 členů organizace starších 60-let na tradičních závodech v lovu ryb udicí. Ulovilo se 69 ks ryb a vítězem se stal pan Václav Moravec s 350 body. Závody byly ukončeny předáním cen, občerstvením a besedou závodníků se členy výboru MO. Další závody, tentokráte mládeže, se uskutečnily 28. 10. na nově zarybněném revíru Fabrák. Účastnilo se jich 29 dětí, bylo uloveno 78 ks ryb a vítězem soutěže se stal D. Bouzek s 434 body. Na cenách pro mladé závodníky se podíleli i sponzoři. Za ceny děkujeme.
V hospodaření byly hlavní náplní činnosti v měsíci říjnu výlovy rybníků v pořadí Komora, Dolní, výtěrové rybníčky, Lhoták a nakonec Horní rybník. Výlovy byly komplikovány velkým průtokem vody na Škvoreckém potoce, který negativně ovlivňoval manipulování s vodou. Přes všechny potíže hospodář MO pan Petr Prchal ohlásil celkový výlovek 10.564 kg kapří a 1.500 ks sumčí násady. Ryby byly vysazeny do revírů ČRS (do revíru Fabrák 23,8 q K2, K3 a Br.) a část ponechána v evidenci MO pro další hospodářský cyklus. Zahájení na revíru Výmola 1 - Fabrák bylo stanoveno na 29. 10. 2002.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2002 a tím vyřizování členských záležitostí, opět 26. 12. 2002 v klubovně MO, si dovolujeme upozornit členy MO na výměnu členských legitimací u členů, kde jsou vyčerpány kolonky na vylepení členských známek. V této souvislosti je třeba při výměně předložit 1 ks foto. Podrobnější informace budou k dispozici ve vývěsní skříňce, případně na pozvánce na průběžnou schůzi.
Závěrem nám dovolte popřát mnoho zdraví a rybářských úspěchů našim členům a našim spoluobčanům mnoho spokojenosti v roce 2003. za výbor ČRS MO Úvaly
Slavík Zb.
 


ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2003 PŘEJE OBČANŮM ÚVAL MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS
 

 

D I S K U S E


 

Své příspěvky, postřehy a názory též můžete napsat on-line v diskusním fóru.

 

C Í R K E V

POUŤ DŮVĚRY - TAIZÉ 2002

"Taizé je pramen modlitby. Taizé je malé jaro," řekl již papež Jan XXIII. Taizé je malá vesnička ve východní Francii, poblíž města Macon a starého kláštera Cluny, nedaleko francouzsko-švýcarských hranic. V okupované Francii v roce 1940 se zde usadil mladý švýcarský katolický kněz Roger Schutz na prosbu jedné staré ženy: "Zůstaňte zde s námi v našem opuštění." A on zůstal. Poskytoval přístřeší a cenné rady Francouzům, kteří prchali do Švýcarska v době okupace. V Taizé po skončení války založil bratr Roger ekumenickou klášterní komunitu a slova "zůstaňte s námi…" se stala mottem pro každou aktivitu taizanského společenství. Sem začali přicházet poutníci z nejbližšího okolí i z celého světa pro upevnění své víry a načerpání duševní síly v modlitbách s bratry z komunity, i s převorem, bratrem Rogerem. Společenství stále prosí za tento svět, za všechny věřící i nevěřící a vysílá své bratry do nejzaostalejších koutů světa, aby žili s těmi nejchudšími a předávali jim svou víru. Současně přijímá mladé jednotlivce, kteří touží po službě Bohu a po půl roce, či po roce, je vysílá zpět do jejich země, aby ve svých podmínkách obohacovali tím, co v Taizé přijali. Od roku 1978 vyhlašuje bratr Roger POUŤ DŮVĚRY NA ZEMI. Je to setkání mládeže s bratrem Rogerem v některém hlavním městě různých zemí na přelomu roku. V Praze se konala POUŤ DŮVĚRY NA ZEMI v roce 1991.
Zúčastnil jsem se zájezdu do Taizé ve dnech 20. - 29. srpna l.r., který pořádaly pod názvem POUŤ DŮVĚRY - TAIZÉ 2002 sbory Církve československé husitské v Prostějově a v Brně. Vedoucím výpravy byl bratr farář Miloš Košíček, zájezdu se účastnil i bratr PhDr. Petr Šandera, biskup brněnský. Ve dvou plně obsazených autobusech bylo od nás 80% mládeže a téměř ve stejné převaze byla mládež ze 4500 poutníků 54 národů a národností, kteří navštívili Taizé současně s námi. Starší účastníci byli ubytování ve zděných budovách, mládež obsadila stanová městečka v těsném sousedství Taizé. Každý den začínal ranní pobožností a po snídani se konal biblický výklad ve čtyřech jazycích, potom pokračovaly rozhovory ve smíšených skupinách. Třikrát denně, ráno, v poledne a večer, se konala bohoslužba, jejíž obsahem bylo čtení biblického textu, modlitby bratra Rogera a zpěvy taizanských písní a chval, které jsou obsaženy ve zpěvníčku nejméně v deseti jazycích. Při ranní bohoslužbě byla podávána VEČEŘE PÁNĚ způsobem "pod jednou" i "pod obojí". Slovy se nedá popsat atmosféra, která vás obklopí při příjezdu do Taizé a ještě dlouho vás obšťastňuje po návratu domů do běžného života. A tato atmosféra vás provází celým pobytem v Taizé - při setkávání ve skupinách, při studiu Písma sv. a sdílení víry, při společných modlitbách i při meditaci v "Zahradě ticha", při pobožnostech, když bratři z komunity a poutníci z různých koutů světa, různými jazyky, společnou řečí chválí Boha. Při společném jídle, při běžném setkávání s různými lidmi, jejichž řeči mnohdy ani nerozumíte, ale v jejich přístupu cítíte lásku k bližním. Taizé se nedá vylíčit, Taizé se musí prožít!
Ing. Roman Bubák, náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech
 


Adventní setkání - Doteky písní.

U příležitosti adventní doby a příchodu Vánoc připravila nejen pro křesťany, ale i další občany náboženská obec CČSH ve spolupráci se členy Církve bratrské v Úvalech na druhou adventní neděli, dne 8. prosince 2002, adventní setkání. V programu vystoupí Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly a Marta Ženatá s dalšími sólistkami, absolventkami pražské konzervatoře. Řídí Dr. Vítězslav Pokorný, varhanní doprovod Eva Nádeníčková.
Koná se od 14.30 hodin ve Sboru Církve bratrské v Úvalech, Pražská 477.
Třetí adventní neděli dne 15. prosince 2002 program Adventní setkání - Doteky písní připravily společně náboženská obec CČSH v Úvalech a Sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s vedením obce Škvorec.
V komponovaném programu vystoupí Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly, Marta Ženatá s dalšími sólistkami, absolventkami pražské konzervatoře a jako milý host Smíšený pěvecký sbor Církve bratrské ŽIVOT z Prahy-Žižkova pod vedením Michaely Kočnarové. Sbor Christi Úvaly a sólová vystoupení řídí Dr. Vítězslav Pokorný, varhanní doprovod Eva Nádeníčková.
Koná se od 15.30 hodin v evangelickém kostelíku ve Škvorci.
Dobrovolné vstupné z obou adventních setkání bude věnováno na charitativní účely.
K účasti srdečně zveme všechny občany.
Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly
 


DUCHOVNÍ PÍSNÍ KE KŘESŤANSKÉMU SBLIŽOVÁNÍ

29. září se z iniciativy farářky CČSH v Úvalech Mgr. Jitky Pokorné uskutečnilo letos již druhé ekumenické shromáždění věřících křesťanských církví v Úvalech ve Sboru Církve bratrské na Pražské ulici. Vedle farářky Jitky Pokorné za Církev československou husitskou se dále účastnil kazatel Mgr. Jan Asszonyi za Církev bratrskou, Ing. Vlasáková za Římskokatolickou farnost a Ing. Levá za Českobratrskou církev evangelickou. Těžiště shromáždění ke společným modlitbám bylo tentokráte vedle modliteb v duchovních písních, se kterými vystoupily Smíšený pěvecký sbor ŽIVOT Církve bratrské z Prahy-Žižkova za řízení Michaely Kočnarové a ekumenický Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly za řízení Dr. Vítězslava Pokorného. Božím slovem na téma "Duchovní hudba" posloužil kazatel Jan Asszonyi a zamyšlení na téma "Využívání času" pronesla farářka Jitka Pokorná. Společného shromáždění se účastnilo více jak 70 úvalských křesťanů.
Rada starších CČSH Úvaly
 

 

Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í

KAM S NÍM?

V posledním čísle Života Úval jsem si přečetla článek Mgr. Lickové. Samozřejmě s ním musím souhlasit, ale chtěla bych v krátkosti upozornit na několik závažných skutečností v souvislosti s tímto tématem.
Lidé, kteří psa nemají, si často myslí, že celý problém je v tom, zda exkrement sebrat nebo nesebrat. Patřím mezi majitele psů, kteří po něm svědomitě uklízejí, a tak vím, že existuje druhý a mnohem závažnější problém: "Kam s ním pak?" Samozřejmě, že do odpadkového koše. Ty však nejsou ani zdaleka po celých Úvalech.
A tak svědomitý pejskař výkal donese často až domů. Pokud ho ovšem nevyhodí do cizí popelnice, nebo ho dokonce nezahodí tentokrát i s igelitovým sáčkem někde za rohem. To ho může natolik znechutit, že své úsilí příště již nezopakuje.
Tím nechci říct, že by se lidé po svém psu ani neměli pokoušet uklízet. Spíše bych navrhovala umístit odpadkové koše i mimo centrum města, protože například obyvatele Radlické čtvrti určitě nechodí svého miláčka venčit na náměstí.
Lucie Vančurová
 


Člověk úvalský versus životní prostředí

V Riegrově ulici, podobně jako v jiných částech města, jsou kontejnery na tříděný odpad. Je chvályhodné, že je občané využívají. Méně chvályhodné je, že některé věci, které není možné vložit do nádob, jsou odhazovány v těsné blízkosti, dolů z malé stráně. To i v centru města musíme mít černou skládku?
Text a foto Ing. Vladislav Procházka
 


Ptáci našich zahrad a parků

Ve dnech, kdy je den krátký a sněhu plno, přilétají na krmítka hned dva druhy vrabců. Většina z vás zná vrabce domácího, v našem městě po celý rok hojně k vidění. Jeho "čimčarara čim čim čim" je známé, zrovna tak jak hnízdění, které má takřka ve společenství s člověkem. Na rozdíl od svého příbuzného nejčastěji hnízdí pod střechami budov, ve škvírách zdí, ve špačnících atd.; hnízdo má proslule nepořádné a v něm až 6 vajíček brzy zjara. Sameček má temeno a záhlaví popelavé, vroubené kaštanově hnědými pruhy, hrdlo černé. Vrabčice je barevně mdlejší, šedohnědá a černou náprsenku nemá. Ačkoli v době hnízdění sbírá hmyz a housenky, je to zrnozob, ale s úspěchem využívá i lidské odpadky. V posledních letech jeho populace klesla. Vrabce polního od domácího odlišuje živěji hnědé zabarvení, vespod je bělavý, temeno a záhlaví mají obě pohlaví měděně hnědá, černou skvrnu na lících a dva bílé pruhy na křídlech. Zdržuje se v okolí vesnic a na polních dřevinách, proto mu někteří říkají "úpolník" a také je o něco menší než vrabec domácí. Jeho štilikání se ozývá jako "buik, buik, lip, lip". Hnízdí v koloniích či budkách v opět nepořádné kupce stébel a peří s postranním vchodem. Někdy do hnízda zastrkává květy. Mívá dvě snůšky s 5 a 6 vajíčky od dubna do června. Žije i s více samičkami a po řadě krmí mláďata ve svých hnízdech. V zimních dnech si oba druhy můžeme dobře na krmítku prohlédnout. Spolu s nimi ke krmítku přilétá sýkorka modřinka. Může nám připomínat koňadru, o které jsme již psali, ale tahle je menší, s modrou čepičkou na hlavě a šedomodrým zabarvením křídel, bílé líce, přes oko černý pruh a proužek po žlutém bříšku je neznatelný. Má sice maličký, černý zobáček, ale rozloupne jím každé semínko. Je velmi čiperná a celoročně pilně sbírá v zahradách, parcích i lesích hmyz a jeho vajíčka, kukličky a housenky. K hnízdění použije budku nebo i vaší pumpu, kde vyklízí starý stavební materiál a staví pěkné, měkké, vatovité hnízdo, v němž obětavě vysedí až 10 mláďat. Na zimu se modřinky vypravují v kočovných skupinách i daleko do polí a pilně pátrají po úkrytech hmyzu.

Na krmítku dovede modřinka, jinak něžně vyhlížející, udatně bojovat a zahání odsud i mnohem větší ptáčky. Jistě nám předvede i své akrobatické kousky.
Použitá literatura: Průvodce přírodou - Ptáci
I. Filipová
 

 

 

Život Úval
Vydává Město Úvaly (Městský úřad Úvaly).
Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, fax: 281 981 696, e-mail: meuuvaly@mbox.vol.cz.
Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, prom. fil. M. Měšťánek, Ing. J. Šamanová, Mgr. M. Licková,
I. Prchalová, Š. Sokolová, Ing. Tomáš Bašta. E-mail: zivotuval@seznam.cz.
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly

 

Internetové vydání podle dodaných a dále neupravovaných textových předloh a fotografií v nejkratším možném termínu připravuje:
RubesWebDesign, provozovatel informačních stránek www.uvaly.cz