Petice proti zvyšování daně z nemovitosti 2011

Petice reagovala na pětinásobný koeficient zvyšující daň z nemovitosti – schváleno zastupiteli 24. 3. 2011. V důsledku toho, že zastupitelé po opakovaných upozorněních jednotlivých občanů v průběhu sedmi měsíců nepřehodnotili své rozhodnutí, vznikla petice proti zvýšení daně z nemovitosti. Petice probíhala od 18.11. 2011 do 23.12.2011. V této předvánoční době petiční výbor nasbíral 1051 podpisů a další obyvatelé Úval se chtěli podepisovat i po ukončení sběru podpisů.
Členy petičního výboru jsou: Ing. Petr Hrubý, Ing. Oldřich Dostalík a Bc. Naďa Kouklová.

Petiční výbor si klade za cíl i nadále sledovat dění kolem daně z nemovitostí a trvá na možnosti kontrolovat dodržení deklarovaného použití získaných finančních prostředků a především jejich efektivního využití.

Text petice:
Petice na podporu zamítnutí pětinásobného navýšení daně z nemovitosti, proti zavedení místního koeficientu v maximální možné výši 5
Usnesením č. Z – 027/011 Zastupitelstva města Úvaly ze dne 24.3.2011, bylo schváleno stanovení místního koeficientu ve výši 5, kterým se bude násobit daň z nemovitosti.
Proti tomuto rozhodnutí byly ze strany obyvatel vzneseny připomínky, avšak nejsou představiteli města akceptovány, ani o nich není jednáno. Proto volíme tuto cestu, aby požadavek obyvatel obce byl zastupiteli vyslyšen a příslušné usnesení bylo zrušeno.
Jakkoliv chápeme tíživou ekonomickou situaci města, kterého jsme součástí, tak žádáme o pochopení našeho požadavku nezvyšovat daň z nemovitosti. Tato daň byla navýšena již zákonem č. 362/2009 Sb. s platností od 1.1.2010 dvojnásobně.
Dle obecně uznávaných zdrojů pouze 11 obcí v celé České republice přistoupilo k zavedení místního koeficientu ve výši 5. Více než 90 % obcí nepřistoupilo k žádnému navýšení místního koeficientu.
Navýšení daně z nemovitosti by přineslo finanční problémy nejenom fyzickým osobám, zvláště pak lidem důchodového věku, lidem sociálně slabším, ale také podnikatelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o daň vybíranou státem, podléhá její neuhrazení penalizacím, se všemi důsledky a její vymahatelností. V důsledku se může jednat o likvidační záležitost, až o nutnost prodeje nemovitosti. V dnešní ekonomické situaci ve státě však toto řešení nemusí být ani realizovatelné.
Je-li dnes daň z nemovitosti ve výší 1000Kč na rok, bude tato činit po zavedení místního koeficientu 5000Kč. A činí-li daň z nemovitosti 10.000Kč, bude tato po zavedení místního koeficientu činit již 50.000Kč, což je i pro podnikatele citelné navýšení, které nemusí být únosné.
Protestujeme proti vylepšování rozpočtu města takovýmto způsobem.
Jak již bylo uvedeno v Životě Úval, jsme bílou vránou na území České republiky z hlediska navyšování daně z nemovitosti, a to nejen pro asociální pětinásobné navýšení této daně, což je proti roku 2009 reálný desetinásobek, a k tomuto kroku nepřistoupilo ani hlavní město Praha ve svých lukrativních lokalitách, ale i pro podprůměrnou kvalitu života vůči obcím, které o takovém kroku ani neuvažují. Podprůměrnou kvalitou života v obci myslíme občanskou vybavenost včetně stavu silnic a chodníků   – jejich havarijní stav a prašnost, ztížení pohybu na náměstí a v ulicích přilehlých k nádraží – vzhledem ke stovkám parkujících vozidel na těchto komunikacích, které brání nekomplikovanému pohybu osob a automobilů vlastníků nemovitostí v této lokalitě bydlících.
My níže podepsaní odmítáme jakékoliv navýšení daně z nemovitosti zavedením místního koeficientu. Akceptujeme zákonem dané navýšení (Zákon ČNR č. 338/1992 Sb. v platném znění).
Z výše uvedených důvodů žádáme o zrušení Usnesení č. Z-027/011, žádáme nezvyšovat daň z nemovitosti místním koeficientem a tento ponechat v hodnotě 1.
V Úvalech dne 18.11.2011

Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelů 1. 3. 2012 byl zastupiteli panem Kolaříkem (ODS) a Ing. Morávkem (KSČM) předložen návrh na doplnění jednání o dva body – zrušení vyhlášky stanovující místní koeficient daně z nemovitosti a zrušení výpovědi Zvláštní a Praktické škole z dosud užívaných prostor ke dni 30. 6. 2012. Zařazení bodů na pořad jednání bylo při hlasování zamítnuto. Při jednání před hlasováním bylo opětovně konstatováno, že pro rozhodování o výši místního koeficientu daně z nemovitosti bude jednáno později, po předložení upřesňujících výpočtů, které má zajistit paní Hájková a finanční komise s předsedou  Ing. Boreckým (Otevřené Úvaly). Nezbytné podklady z Finančního úřadu má za úkol od lednového veřejného zasedání zajistit pan starosta Štastný (ODS). Tyto podklady vyžadoval především pan JUDr. Ing. Petržílek (ČSSD).

Na veřejném zasedání zastupitelů obce Úvaly konaném dne 29. 3. 2012 byl skupinou zastupitelů předložen návrh na zrušení místní vyhlášky 02/2011, stanovující místní koeficient daně z nemovitosti ve výši 5. Za předkladatele návrhu na zrušení místní vyhlášky stanovující místní koeficient ve výši 5 promluvil Ing.  Černý (TOP 09). Požadoval:
1) Zrušení místní vyhlášky stanovující místní koeficient ve výši 5. Zrušení provést na tomto březnovém zasedání z důvodů legislativy, aby zrušení bylo platné pro rok 2013. Tímto zrušením by se místní koeficient dostal na základní úroveň, na výši 1.
2) Nerozhodovat v současné době o stanovení výše místního koeficientu pro příští rok. Z hlediska legislativy lze toto rozhodnutí provést až do konce září, aby jej bylo možné uplatnit pro následující rok 2013. Toto posečkání s rozhodnutím o zvýšení místního koeficientu pro příští rok  odůvodňoval dvěma podstatnými argumenty:
a) ke dnešnímu dni nejsou dobře známy dopady zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na jednotlivé skupiny poplatníků. To bude možné kvalifikovaně říci až po květnu, kdy všem poplatníkům daně z nemovitosti přijdou složenky s přepočtenou daní po navýšení,
b) ze strany státu jsou připravovány další legislativní změny týkající se mimo jiné i daně z nemovitosti a ostatních dalších daňových zatížení občanů, které by bylo potřebné pro odpovědné rozhodnutí o místním navýšení daně z nemovitosti znát. Ing. Borecký (Otevřené Úvaly) za finanční komisi požadované druhy výpočtů a dopadů nepředložil. Pokračovala další diskuse, po níž zastupitelé schvalují snížení koeficientu zvyšující daň z nemovitosti z 5 na 3 (nikoli v petici požadovanou původní hodnotu 1), tzn. pro výpočet daně od roku 2013.
Dále bylo domluveno, že bude ze strany zastupitelů situace kolem daně z nemovitosti monitorována a nejpozději do 1. 10. 2012 bude dle skutečnosti vyhodnocen:
– dopad navýšené daně z nemovitosti na všechny skupiny obyvatel. V případě, že převýší počet obyvatel 6000, dojde ze zákona k nárůstu dalšího z koeficientů ovlivňujícího výši daně z 1,40 na 1,60;
–  legislativní stav s tím, že je možnost místní koeficient daně z nemovitosti ještě snížit na výši 2, neboť již zákonné navýšení výše uvedeného koeficientu na 1,6 v konečném důsledku zajistí zastupiteli uvažované finanční prostředky.
Ing. Oldřich Dostalík, člen petičního výboru, se stává členem Finančního výboru.

listopadu 2012 přípravný výbor opět oslovuje občany města a opakovaně požaduje po představitelích města
1) provést monitoring dopadu navýšeného místního koeficientu na jednotlivé skupiny poplatníků daně z nemovitosti;
2) provést vyčíslení částek získaných z navýšené daně z nemovitosti v roce 2012 a toto porovnat s předchozími lety s místním koeficientem 1;
3) zjistit nárůst obyvatel v obci, neboť v letošním roce má přesáhnout 6000 obyvatel a tato skutečnost již sama o sobě povede k navýšení daně z nemovitosti na jiných koeficientech;  provést odborný odhad tohoto nárůstu;
4) Ověřit, zda ze strany státu nedošlo k legislativním změnám majícím vliv na výpočet daně z nemovitosti. Pokud ano, provést odborný odhad tohoto nárůstu.

Představitelé města deklarovali, že prostředky získané výběrem daně z nemovitosti budou použity na opravu komunikací – silnic a chodníků.
Výsledkem petiční akce je také zvýšení zájmu občanů o dění ve městě a vyšší účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva. Petiční výbor nadále sleduje dění kolem daně z nemovitostí a trvá na možnosti kontrolovat dodržení deklarovaného použití získaných finančních prostředků a především jejich efektivního využití.