20. výročí historických dnů revolučních bojů 5.-10. května 1945

20. VÝROČÍ HISTORICKÝCH DNŮ REVOLUČNÍCH BOJŮ 5.-10. KVĚTNA 1945 NA OKRESE PRAHA – VÝCHOD SEPSALA T. ZÁMIŠOVÁ – VYDAL OV KSČ PRAHA VÝCHOD A SPB PRAHA VÝCHOD /Text části publikace věnující se městu Úvaly.  Ponecháno v původní podobě vč. pravopisných chyb, se zapracováním ručně vepsané korektury./  ÚVALY Počátkem roku 1945 MUDr. B. Fiedler, jako poslední předseda Čs.Č.K. svolává dobrovolné sestry s.Horálkovou, příkladně obětavou s. H. Bilanskou a s. Bebrovou k tajné poradě, kde si vymezují rayony pro svou působnost a slibují poskytování první pomoci potřebným. V bouřných dnech převratových jsou to oni, kteří se ochotně dávají do služeb RNV. 6. května kdy v Úvalech zmateně pobíhali – jedni číst dál

O úvalském okolí – 13. díl

Naše procházka časem po okolí starých Úval se pomalu chýlí ke konci. Započali jsme ji více než před rokem a vinou autora nabyla řada těchto článků nežádoucí délky. Bylo to způsobeno častým odbočováním od popisného způsobu vyprávění a někdy i nevhodnými komentáři. Autor si trochu pozdě uvědomuje, že vyčerpal již trpělivost čtenářů a jejich zájem. Zároveň se za zmíněné nedostatky omlouvá a prosí ještě o malé strpení: příští kapitola bude již poslední.

O úvalském okolí – 12. díl

V roce 1919 pronajala naše obec pole ve výměře asi 5 korců tehdy právě vzniklému Sportovnímu klubu Ouvaly na zřízení hřiště pro kopanou.

O úvalském okolí – 11. díl

V dobách feudálních náležely Úvaly s okolím ke kraji Kouřímskému. Toto větší území bylo rozděleno na panství čili dominia, z nichž každé bylo samostatnou správní jednotkou s pravomocí soudní i berní. Každé panství mělo svého feudálního majitele, který vykonával svou moc prostřednictvím vrchnostenské správy. V našem případě to bylo panství Škvorecké, které od roku 1623 patřilo Liechtensteinům stejně jako sousední panství Černokostelecké, Uhříněveské a Kounické.

O úvalském okolí – 10. díl

Kdybychom před 50 lety kráčeli kolem tehdejší synagogy směrem ke Škvorci, ocitli bychom se za ní mimo obec. Tam, kde je dnes prodejna stavebnin a vedlejší domky, byla neoplocená ovocná zahrada, po pravé straně byla role.

O úvalském okolí – 8. díl

Dnešní článek bude pro většinu čtenářů trochu nudným čtením, protože v zájmu dalšího vyprávění je třeba uvést zde trochu statistiky a jiných suchých údajů. A s ohledem na některé čtenáře, kterým nejsou běžně známy určité časové souvislosti a události posledních let, nelze se vyhnout ani opakování věcí velmi známých, i když třeba polozapomenutých.

O úvalském okolí – 6. díl

Dnešní vyprávění věnujeme historii našeho háje, který se kdysi podobal přírodnímu parku a také bývával – jak bude ještě pověděno – chloubou městyse Ouval.