Archiválie Úval

Přehled dostupných archiválií pro studium historie vztahující se k městu Úvaly.

Úvalská Literatura

Seznam knih a publikací, které jsou veřejně dostupné, je uveden na samostatné stránce úvalská literatura.

Kroniky města Úvaly

(odkazy směřují na kroniky města umístěné na webu Státní oblastní archiv:)

30. ledna 1920 vyšel v Československu zákon o obecních pamětních knihách, který ukládal každé obci povinnost založit a vést pamětní knihu kroniku. Prvním kronikářem našeho městečka byl 18. 2. 1922 zvolen Jan Štancl, známý školský a osvětový pracovník, který zpracoval a zapsal úvalské paměti za léta 1918 – 1923.

Od roku 1924 až do konce roku 1947 se o kroniku města nikdo nestaral.
Druhou úvalskou kronikářkou, byla počátkem roku 1948 ustavena Marie Plundrová. Ta také sepsala retrospektivně kroniky za předchozích 24 let.

  • Kronika Úvaly 1923 – 1944 retrospektivně sepsáno po roce 1948, Marie Plundrová
  • Kronika Úvaly 1945 – 1961
   1945 – sepsala Marie Plundrová v roce 1949
   1946 – sepsala Marie Plundrová v roce 1951, … atd.
   19. 9. 1961 kronikářka Marie Plundrová zemřela, poslední zápis je část roku 1961.

(odkazy dále směřují na kroniky umístěné na webu Města Úvaly:)

27. 2. 1962 byl kronikářem obce zvolen Jaroslav Bedrna, který svou činnost zahájil kronikářským zápisem za rok 1962. Pro zpracování let 1955-61 byla pod jeho vedením ustavena dne 22. října 1963 kronikářská rada. Od roku 1962 sepisoval kronikářské zápisy sám až do roku 1971.

  • Kronika 1961 – 1970
   1968 – kronika schválena po ročním jednání a přepsání
   Na „podporu“ kronikáře byla 28. 12. 1970 ustanovena kronikářská komise.

V roce 1972 byl jmenován kronikářem Antonín Nepovím a změněno složení kronikářské komise.

  • Kronika 1971 – 1974 … neexistuje
  • Usnesením plenárního zasedání městského národního výboru byl dne 1. června 1976 zvolen kronikářem města Josef Vanický, který do roku 1974 působil jako učitel Základní devítileté školy Úvaly. V Úvalech bydlel od roku 1949. Zpracoval zápisy let 1975 až 1985.

Kronikářem města od 1. 1. 1986 byl pověřen PhDr. Stanislav Sedlmajer. Kronikářské podklady shromažďoval až do roku 1995, kdy ze zdravotních důvodů požádal o uvolnění z funkce kronikáře, 18. 12. 1995 zemřel.

20.2.1996 byl jmenován kronikářem Jiří Schneider student fakulty žurnalistiky a publicistiky. Zpracoval písemné podklady po Dr. Sedlmajerovi do konceptů za roky 1995, 1996, 1997. Odstoupil na vlastní žádost v listopadu 1998.

Od 1. 1. 1998 byl radou města jmenován kronikářem města tajemník městského úřadu ing. Miloslav Breda (člen Komunistické strany Čech a Moravy, který po skončení pracovního poměru za tuto stranu kandidoval ve volbách 2006 a 2010). K finálnímu zpracování žádné kroniky však za jeho působení nedošlo.

Retrospektivní zápis za roky 1986 – 1989 podle pokladů pana Sedlmajera v roce 2004 sepsal RSDr. Vítězslav Pokorný.

  • Kronika 1990
   retrospektivní zápis, v lednu 2016 napsala PhDr. Lenka Mandová
  • Kronika 1998
   retrospektivní zápis, v roce 2020 napsala Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 1999
   retrospektivní zápis, v roce 2020 napsala Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2000
   retrospektivní zápis, v roce 2020 napsala Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2001
   retrospektivní zápis, v roce 2021 napsala Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2002
   retrospektivní zápis, v roce 2022 napsala Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2003

Od roku 2004 je kronikářem města RSDr. Vítězslav Pokorný, který je od roku 2010 zastupitelem za ČSSD a od voleb 2014 (- 2018) místostarostou města.

Na retrospektivních kronikách 1990 a 1991 pracuje PhDr. Lenka Mandová (tehdejší dobou působící jako šéfredaktorka Života Úval). Kroniky jsou v roce 2016 odsouhlaseny.
Po odsouvání odevzdání kronik p. Pokorným ze zdravotních důvodů je vybírán jeho nástupce. Od roku 2017 je kronikářkou zvolena  PhDr. Lenka Mandová. Po opakovaném vracení kronik (2016, 2017, 2018) k přepracování a neshodách s představiteli města odstupuje z funkce kronikáře.
Od roku 2019 je kronikářkou zvolena Mgr. Alena Janurová, která již v tu dobu od roku 2018 pro město smluvně dopracovává retrospektivně chybějící kronikářské zápisy 1992 – 2003.

  • Kronika 2016 (neschválena verze PhDr. Lenka Mandová), v roce 2022 schválená verze Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2017 (neschválena verze PhDr. Lenka Mandová)
  • Kronika 2018 (neschválena verze PhDr. Lenka Mandová)
  • Kronika 2019 – v roce 2020 Mgr. Alena Janurová
  • Kronika 2020 v roce 2021 Mgr. Alena Janurová

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#kronika

Katalog dokumentů a předmětů uložených v archivu kroniky města Úvaly

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#archiv-kroniky

Úvalské historické matriky

Církev římskokatolická, dostupné online:

Církev římskokatolická, nejsou dosud zarchivované (Matriční úřad Úvaly):

  • Úvaly, Hodov, Hostín – narození v letech 1910-1936
  • Úvaly, Hodov, Hostín – narození v letech 1937-1949
  • Úvaly, Hodov, Hostín – oddaní v letech 1936-1949
  • Úvaly, Hodov, Hostín – zemřelí v letech 1919-1946
  • Úvaly, Hodov, Hostín – zemřelí v letech 1946-1949

Církev českobratrská evangelická, nejsou dosud zarchivované (Matriční úřad Škvorec):

  • Úvaly – narození v letech 1890-1929
  • Úvaly – narození v letech 1930-1949
  • Úvaly – oddaní v letech 1941-1949
  • Úvaly – zemřelív letech 1890-1949

Církev československá, nejsou dosud zarchivované (Matriční úřad Škvorec):

  • Úvaly – narození v letech 1921-1936
  • Úvaly – narození v letech 1936-1949
  • Úvaly – oddaní v letech 1921-1949
  • Úvaly – zemřelí v letech 1922-1949
  • Úvaly – narození v letech 1921-1949

Židovská náboženská obec

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#matriky

Archiválie ve Státním oblastním archivu

Další archiválie uložené ve Státním oblastním archivu ve vztahu k městu Úvaly:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#statni-archiv

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#muzeum-cesky-brod

Státní okresní archiv Kolín

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#archiv-kolin

Videoarchivní materiály

Město Úvaly v minulosti digitalizovalo filmové materiály, které natočil  pan Václav Svoboda a pocházejí ze soukromého archivu paní Venduly Baumanové. Nyní jsou videonahrávky veřejně přístupné na Youtube kanálu města Úvaly.

Výběr z dalších dokumentačně zajímavých videozáznamů:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#video

Paměť národa

Sbírku záznamů Paměť národa spravuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.  Výsledky vyhledávání záznamů v pamětnících pro Úvaly.

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#pametnaroda

Archiv internetových stránek

  • archiv internetových stránek, téma Úval: archive.org

Dokumenty v Národní knihovně