Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvaly 2001 / 2002

Koncepce rozvoje mikroregionu Úvalsko

výběr z materiálu, který si město nechalo vypracovat
strana 37 – 50, neupravováno
2001 / 2002

Město Úvaly
Město Úvaly se leží 20 km východně od centra Prahy při silnici na Kolín. Název je odvozen od údolí (ouvalu) potoka Výmoly, které vytváří hezký přírodní rámec s mnoha rybníky a zalesněnými stráněmi. V současné době zde žije 4 750 obyvatel v 1 508 rodinných domech a 233 bytech. Na katastru města s rozlohou 1 097 ha je i 81 chat.

Technická infrastruktura

 • původní dešťová kanalizace byla vybudována v části města již v roce 1925, ale je zastaralá, místy i nefunkční. Dále byla budována postupně, v současné době je hotova na 65 % území města, správcem řadu je město
 • splašková kanalizace a ČOV v části města byla vybudována v roce 1985, jednalo se o 10 % území obce a malou ČOV. Od roku 1998 bylo pak dále vybudováno 11 km kanalizačních řadů a nová ČOV, stará byla zrušena a řady byly napojeny do nové ČOV. V současné době jsou kanalizační rozvody na 60% celého města, správcem řadu je VaK Mladá Boleslav.
 • vodovod byl budován také po etapách, první proběhla v letech 19970 – 1973, kdy byl vybudován 1 řad, dále se pokračovalo v letech 1990 – 2001, rozvody vody jsou na 90 % území města, správcem řadu je VaK Mladá Boleslav. Voda je přiváděna z Jirensko-Horoušanského prameniště, kde jsou studny, upravená voda jde přes přečerpávací stanici do vodojemu Rohožník, odkud je rozváděna po celém území. Na vodojemu je nutné provést rekonstrukci a modernizaci. Do budoucna se uvažuje s připojením vodovodu na Káranský vodovod kvůli špatné kvalitě vody (množství dusičnanů).
 • rozvody zemního plynu jsou hotovy, plynofikace byla provedena v letech 1990 – 2001 na celém katastru, připojeno je zatím cca 70% občanů, správcem řadu je Středočeská plynárenská a.s.
 • kabelizace rozvodů elektrické energie probíhá pouze v nových čtvrtích, na další části města se připravuje projektová dokumentace, postupně se posilují rozvody EE
 • dochází k postupné rekonstrukci stávajících rozvodů (skluzy), se připravuje projektová dokumentace, postupně se posilují rozvody EE, správcem sítí je STE Mladá Boleslav
 • veřejné osvětleni je původní, z roku 1958, v roce 1973 byla provedena rekonstrukce, starší, dále se průběžně opravuje a udržuje, probíhá výměna za úsporné zářivky, jsou doplňována čidla reagující na stmívání
 • telefonizace proběhla v 1. polovině 90. let, základní rozvod je kabelizován, v jednotlivých ulicích jsou pouze vrchní rozvody

Občanská vybavenost

 • v městě jsou 2 mateřské školy, 6 třídy se 130 dětmi, nemají ještě naplněnou kapacitu (150 děti)
 • základní škola pro 1. – 9. třidu s 576 žáky je v místě (kapacita 650 žáků), z okolních obcí dojíždí 180 žáků, chybí tělocvična, připravuje se rozšíření areálu školy – přístavba tělocvičny, školní jídelny, učeben – specializovaných tříd (např. počítačové a jazykové)
 • pro mimoškolní činnost funguje Městský dům dětí a mládeže, jeho činnost je hrazena částečně z příspěvku státu a města, doplněna poplatky od rodičů, dochází sem až 450 dětí, nabídka různých kroužků (výtvarný, taneční, dramatický, turistický, apod.)
 • Základní umělecká škola Čelakovice, pobočka Úvaly, jsou zde 4 učitelé na hudební nástroje
 • zdravotní středisko je v místě, jsou zde ordinace praktického, zubního, očního, rehabilitačního, gynekologického a dětského lékaře
 • pošta je v místě, slouží í pro okolní obce mikroregionu (Horoušany)
 • je zde pobočka České spořitelny a.s. včetně bankomatu a v místě je policejní služebna s 5 policisty, nejbližší policejní stanice je v obci Čelákovice
 • sokolovna je v majetku Sokola, v zimním období využívána žáky ZŠ
 • jsou zde 2 sportovní areály, s hřišti na kopanou a tenisové kurty vč. zázemí, házenou, stolní tenis, odbíjenou, areál koupaliště
 • knihovna je vybavena internetem a meziknihovní službou
 • kino, divadlo, kulturní dům ve městě nejsou, kino bylo zrušeno v roce 1995 pro nezájem diváků, v současné době se připravuje videokavárna
 • matrika funguje i pro ostatní obce mikroregionu (Šestajovice, Jirny, Horoušany)
 • pro věřící občany jsou bohoslužby v místním římsko-katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v modlitebně pro církev českobratrskou, zde se také konají bohoslužby církve husitské
 • hřbitov je v místě
 • obchody (potraviny 17x, průmyslové zboží 16x, prodejna obuvi 2x, stavebniny 3x) jsou v místě, nabídka je nedostatečná, chybí větší nákupní středisko – velkoprodejna potravin, odliv zákazníků způsobují hypermarkety na okraji Prahy (Černý Most) nebo Českého Brodu
 • nabídka 7 restaurací je dostatečná
 • dále je zde mnoho různých služeb osobního charakteru i řemeslných živností
 • domov důchodců pro 47 klientů je v místě
 • dům s pečovatelskou službou s 32 byty-je nutná jeho dostavba, zřizovatelem je město, v rámci stavby je i úvaha o vybudování prostoru sloužícího např. jako obřadní síň
 • samostatnou budovu ve vlastnictví města má zvláštní škola

Majetek obce

 • majetek města je vyhodnocen v jeho nejzákladnějším členění – budovy (objekty, školy a byty), pozemky (lesy, zem. půda, rybníky a vodoteče) a ostatní. Výše majetku naznačuje možnosti pro případné půjčky, podle druhu majetku je za nejcennější z hlediska potřeb obce možno považovat především ten, který se spolupodílí na vytváření hodnoty života v obci, např. vodovod nebo kanalizace. Naproti tomu z hlediska možnosti okamžitého zisku, nebo pro ručeni za úvěry je cennější takový majetek, který má větší tržní hodnotu (např. budova nebo výhodně položený pozemek). Z tohoto hlediska je jasné, že město Úvaly patří k obcím s velkým rozsahem majetku (především díky dokončené technické infrastruktuře – dokončená plynofikace, položené vodovodní a částečně i kanalizační rozvody, vlastnictví bytů a budov, viz tabulka). Je však potřeba míti na zřeteli to, že výše majetku je proměnlivá, stačí prodej jeho části, nebo na druhé straně výstavba nějakého zařízení a majetek se zásadním způsobem změní.
Popis
počet ha, jak je využit a podobně
Cena
v tis. Kč
Objekty Školské objekty, koupaliště, zdravotní středisko, bytové objekty, budovy MěÚ, VPS, Policie, ČOV, rybářská chata, TESCO 30 156
Byty 65 bytů v bytových objektech
10 v nebytových objektech
Lesy – celkem 32 ha 7 500
Zem. půda – celkem 21 ha 327
Rybníky a vodoteče 3 ha 161,5
Školy základní škola, mateřské školy, Městský dům dětí a mládeže, zvláštní škola 45 729
Ostatní technická infrastruktura, komunikace. hřbitov (márnice, studny, vodovod) 585

Majetek ve vlastnictví státu, dříve církevní majetek

 • pozemky ve vlastnictví státu, PF je chce využít jako náhradní pozemky pro restituenty zatím ve stádiu vyjednávání. V ÚP jsou některé pozemky určeny pro veřejné prospěšné stavby.

Hospodaření obce

v tis. Kč 1998 1999 2000 2001 2002
plán
Příjmy 41 363 90 437 84 752 81 934 84 836
Výdaje 36 967 94 975 109 378 100 287 84 836
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů 1 240 1 210 1 636 1 642 1 260
 • příjmy obce jsou především daňové příjmy (26 mil), příjmy z vlastní činnosti (10 mil) dotace (nárokové – na školství, státní správu, sociální dávky – 20 mil), dotace na investice (12,4 mil) a DPS – plynofikace kotelny 330 tis., a prodej movitého a nemovitého majetku (15 mil)
 • výdaje obce v letech 1999 až 2001 byly z 80 % na investiční náklady, v letošním roce dochází k poklesu výdajů na investice (jen 33 mil na dokončení kanalizace) a ostatní výdaje města budou provozní náklady (51 mil, z toho účelově vázané 13 mil).
 • V průběhu minulých let byly přijaty úvěry a půjčky:
  • v roce 1997 úvěr ve výši 10 mil. s dobou splatnosti 12 let na výstavbu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn), splátky jsou cca 900 tis. ročně
  • v roce 1995 byla přijata od MZ bezúročná půjčka ve výši 2,8 mil s dobou splátek 10 let (280 tis. ročně)
  • v roce 1997 město převzalo úvěr za Sokol v částce 3,6 mil. Úvěr byl na dostavbu hotelu u sokolovny, bylo ručeno tělocvičnou ve vlastnictví Sokola. Úvěr je na 10 let, splátky jsou 360 tis + úroky ročně, Sokol pravidelně splácí městu a poslední splátka je v roce 2007.
  • v letošním roce se jedná o půjčce na dofinancování kanalizace ve výši 9,9 mil s dobou splatnosti 2 roky (prodej majetku města nebo prodlouženi doby splátek)
ZASTOUPENÍ PLOCH SOUČASNÝ STAV VÝHLED DLE ÚP
Celkem 1097 1097
Orná půda 482 371
Louky a pastviny 25 25
Sady a zahrady 115 155
Lesní porosty 277 277
Zastavěné plochy 55 96
Sportovní plocha 7 9
Silniční síť 61 90
Vodní plocha 17 17
Ostatní plochy 58 58

Rozloha katastru obce, funkční využití území

 • území se nalézá v zemědělsky intenzivně využívané krajině v prostoru u východní hranice Prahy. I přes dlouhodobé využíváni zemědělské půdy se na katastru obce zachoval větší lesní komplex, jedná se o cca 277 ha ochranného lesa, který přechází na katastru Prahy v CHKO Klánovický les.

Bytová výstavba

 • na katastru obce je 1 508 rodinných domů (56 domů je v současné době neobydleno) a nově rozestaveno je 44 domů
 • bytové domy jsou v Úvalech obecní (l5 domů s 65 byty), družstevní (150 bytů) a soukromé (18 bytů). V současné době je na MěÚ 93 žádostí o byt.
 • na katastru města Uvaly jsou rekreační objekty – chaty v počtu 81 v lokalitách Ztracený korec, Vejpustek, Králičina, v současné době dochází i rekolaudaci chat na RD
 • vzhledem k blízkosti Prahy je velký zájem o výstavbu nových rodinných domů, územní plán byl schválen v roce 1995, jeho 1. změna proběhla v roce 1997 a v současné době se připravuje jeho 2. změna
 • dle ÚP se předpokládá další výstavbu nových rodinných domů a reálný nárůst obyvatel na 5 200 pro rok 2010 (v ÚP rezerva až na 6 000)
 • město vlastní pozemky v rozloze 7,9 ha ve čtvrti na Slovanech, probíhá jejich parcelace a prodej, město samo neuvažuje o výstavbě domů

Zemědělská výroba

 • zemědělská výroba je využívána především rostlinnou výrobou, ta je organizována z Agrochemického podniku Mstětice – farma Úvaly a.s., jedná se o 482 ha orné půdy. Negativním vlivem na životní prostředí je chemizace.
 • neobdělávané plochy v katastru obce nejsou
 • o soukromé hospodaření na zemědělské půdě zájem není

Lesní hospodářství

 • většina plochy byla již v minulosti odlesněna a používána pro zemědělskou výrobu (482 ha), na území obce je v současné době několik lesních celků s celkovou výměrou 277 ha, jde o 3 části
  • část PR Klánovického lesa
  • o Škvoreckou oboru, která je silnicí oddělena od Klánovického lesa a je jihozápadně od centra obce (v ÚP navrženo CHKO)
  • oblast východně až severovýchodně od obce, lesy nad údolím říčky Výmoly, kde je část Vinice (v ÚP navržena CHKO)
 • přírodní rezervace Klánovický les byla vyhlášena v roce 1982, má tři oblasti
  • Blatov – kú Praha
  • Vidrholec – kú Praha
  • Cyrilov – Cyrilov k.ú. Jirny, Šestajovice a Úvaly, tzv. Jirensko-úvalské ochranné pásmo, jedná se o východní část komplexu Klánovického lesa na sever od železniční trati Praha – Kolín.
 • lesní porosty jsou obhospodařovány firmou Lesy České republiky s.p. Lesní správa Mělník, revír Újezd nad Lesy

Rozvoj podnikání

 • plochy byly využívány pro intenzivní zemědělskou výrobu, s výstavbou železnice a jejím uvedením do provozu v roce 1845 zde nastal velký rozvoj v oblasti průmyslné výroby. Byl založen cukrovar a několik továren. Pro dobré spojení do Prahy továrny prosperovaly a dodávaly komponenty do továren v Praze – Vysočanech. V současné době již některé továrny nefungují, budovy v areálech jsou pronajímány pro nové drobné provozy.
 • v severní části katastru jsou vyčleněny plochy pro nerušící výrobu a sklady nezatěžují své okolí negativními vlivy životního prostředí
 • z místní podniků a provozoven vytvářející pracovní příležitosti v místě:
  • firma Elektromechanika s.r.o., zaměstnávající 100 pracovníků
  • firma HENNING CZ s.r.o., zabývající se kovovýrobou, 80 pracovníků
  • firma ESSA Czech s.r.o., 130 pracovníků
  • firma Cementářská výroba – Votava, s.r.o.
  • firma ISTA s.r.o., zabývající se výrobou plastových oken
  • firma MULTITEC, zabývající se kovovýrobou a službami, 20 pracovních míst
 • dále jsou zde provozovny a jednotliví živnostníci, kteří zaměstnávají sebe a svou rodinu (sféra terciální – služby, restaurace, obchody)
 • v ÚP jsou vyčleněné plochy pro podnikání, pro lehkou a nerušící výrobu nebo sklady, ve východní části katastru po obou stranách silnice 1/12

Pracovní příležitost, nezaměstnanost

 • území má z hlediska vývoje nezaměstnanosti specifické postavení dané tím, že samo vytváří množství pracovních míst a leží při hranicích Prahy, na kterou je další velká část aktivního obyvatelstva pracovně vázána
 • v obci je v současné době 4750 obyvatel
 • ekonomicky aktívních obyvatel je 2680, z nich 2 200 dojíždí, do zaměstnání do Prahy
 • přímo v místě je vytvořeno 1 050 míst pracovních míst především ve průmyslových provozech, sféře terciální sféry (vč. školství, zdravotnictví), zemědělství a drobných živnostech
 • místních obyvatel pracujících v místě je cca 500, z jiných obcí nebo Prahy do obce za prací přijíždějí cca 500 EO
 • vývoj nezaměstnanosti od roku 1990 je stabilní, udržuje se na 2%

Doprava

 • hromadná doprava je dostačující, je zajišťována Pražskou integrovanou dopravou a železniční dopravou, je spádována na Prahu
 • železniční zastávka je přímo v centru města, počet vlakových spojů je 56 denně oběma směry, jedná se o trať Praha – Kolín
 • v obci je 8 zastávek a počet autobusových spojů je cca 53 oběma směry v pracovní den.
 • jedná se o autobusovou linky
 • nejvýznamnější linku 304 z Prahy-Černého Mostu přes Horní Počernice, Šestajovice do Jiren, Nových Jiren do Úval, odkud některé linky ještě pokračují do obce Škvorec
 • dále o linky spojující Úvaly s ostatními obcemi
 • individuální silniční doprava je nevyhovující, západním krajem prochází silnice II/101, odděluje některé čtvrtě a zatěžuje především silným průjezdem těžké nákladní dopravy. V ÚP je dopravné výhodněji odkloněna přeložka této silnice II/101 směrem na východ od centra. V ÚP je také odklon silnice I/12 Praha-Kolín, navržena je také lávka přes tuto silnici
 • doprava v klidu není uspokojivě řešena, jsou zde pouze drobnější plochy u občanské vybavenosti, avšak tyto plochy jsou již nedostačující (např. zdravotní středisko)
 • místní komunikace jsou z 80 % s nezpevněným povrchem, je potřebné provést jejich rekonstrukci vč. chodníků
 • cyklistická doprava je vysloveně individuální, není hromadně používána mezi obcemi. Pro rekreační cykloturistiku a turistiku lze využít stávající značené cesty a upravené trasy do Klánovického lesa

Energetika, vytápění

 • obec je zásobována elektrickou energií v rámci STE a.s., došlo sice k určitému posílení v roce 1998, ale je třeba celou síť kabelizovat a znovu posílit.
 • způsoby vytápění v obci:
1980 2000 Výhled
Tuhá paliva 97% 15% 5%
Zemní plyn 65% 65%
Propan butan
Elektřina 3% 20% 25%
LTO
Alternativní zdroje 5% biomasa
Ostatní
 • v roce 1980 bylo vytápění na katastru obce převážně tuhými palivy
 • po dobudování plynofikace v obci v roce 2001, došlo k výraznému snížení procenta vytápění rodinných domů tuhými palivy a ke zvýšení procenta vytápění zemním plynem (to vedlo k velkému zlepšení ovzduší, zejména v chladných měsících).
 • z výše uvedené tabulky je patrné, že do dalších let je předpoklad dalšího snížení procenta vytápění tuhými palivy a přechod i na alternativní zdroje energií, především použití biomasy.
 • přestože došlo k určitému posílení rozvodů EE, je potřebné celou síť znovu posílit a kabelizovat.

Odpadové hospodářství

 • domovní odpad je firmou ASA svážen na skládku
 • firma Odpady Novák vyváží odpadkové koše vč. odpadu na hřbitově
 • je zde sběrný dvůr na nebezpečné odpady, v plánu je vybudování kvalitního sběrného dvora
 • 2x ročně jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery
 • jsou zde umístěny kontejnery na plasty, papír a sklo
 • problémem jsou černé skládky, např. na odpočívadle při silnici I/12

Zeleň v obci a krajině, ochrana životního prostředí

 • veřejná zeleň v obci je dostatečná (rozptýlená zeleň 2,18 ha), jde o vzrostlou zeleň v několika parčících v centru obce i v některých ulicích, ale jsou zde i neudržované plochy, na kterých převládá velké množství plevelné vegetace. Další zelené plochy tvoří převážně zahrady patřící k rodinným domům. Přesto je třeba zeleň v obci rozšiřovat, doplňovat a udržovat
 • snaha o vymezení ploch všech druhů zeleně je zanesena již v územních plánech. Úvaly, které mají na svém katastru významný krajinný prvek – návrh 2 lokalit do CHKO – Škvorecká obora a oblast Vinice
 • na katastr obce zasahuje ochranné pásmo CHKO – Přírodní památky Klánovického lesa. Celé toto území je rekreačně využíváno, proto jde o zachování přírodních složek dochovaných význačných lesních společenstev. Mezi hlavní dva důvody ochrany patří spontánní hybridy bříz a porosty bezkolencových doubrav. Významný je také starý porost dubohabrového lesa východně od silnice Újezd – Klánovice se starými exempláři dubu letního a habru obecného dále pak zamokřené porosty u trati s hojnou břízou pýřitou. Části Klánovického lesa :
  • Blatov – k.ú. Praha
  • Vidrholec – k.ú. Praha
  • Cyrilov k.ú. Jirny, Šestajovice a Úvaly, tzv. Jirensko-úvalské ochranné pásmo, jedná se o východní část komplexu Klánovického lesa na sever od železniční trati Praha – Kolín.
 • běžná liniová zeleň je pouze podél některých polních cest a příjezdových komunikací. Bylo by třeba doplnit a udržovat doprovodnou zeleň v remízcích, biokoridorech i podél všech komunikací, aby se zpomalil odtok vody z krajiny. Rozsáhlá výměra orné půdy, která není přerušována krajinnou zelení je ohrožována vodní a větrnou erozí.
 • v nové zástavbě je počítáno s pruhy zeleně v komunikacích

Vodní hospodářství

 • katastrální území je odvodňováno potokem Výmola
 • potok Výmola pramení na Mukařovsku přes Březí, po okraji Říčan, Sluštice a Květnici přitéká do Úval a pokračuje přes Vyšehořovice, Mochov do Sedlčánek, kde se vlévá do Labe
 • Škvorecký potok pramení nad Škvorcem na Dolíkách, protéká přes Horní, Lhoták a Dolní rybník a je pravobřežním přítokem Výmoly
 • Přišimaský potok (bez regulace) – pramení v Přišimasích, do Úval přitéká přes statek Hostín do rybníků Kalák a Fabrák, za nimi se vlévá do potoka Výmola
 • v obci je několik rybníků
  • rybníky Mlýnský Fabrák a Hodovský na potoce Výmola
  • rybníky Horní, Lhoták, Dolní na potoce Škvoreckém
  • rybník Kalák na potoce Přišimaském

Komplexní pozemkové reformy

 • neprovádějí se

Rozvoj turistiky

 • na západní straně je město obklopeno komplexem klánovických lesů, na severu pásem zeleně Holá Hostýn a Vinice. Blízkost Prahy představuje pro Úvaly ideální místo pro rekreační a poznávací turistiku. Dobré vlakové spojení umožňuje dostat se do centra Prahy za 30 minut.
 • V Úvalech jsou 2 hotely a 1 penzion, hotel Sokolovna je v majetku Sokola, má kapacitu 50 lůžek, hotel Budka je v soukromém vlastnictví, kapacita je 30 lůžek, je nutná jeho rekonstrukce vč. restaurace
 • kulturní nebo jiné významné památky v obci, vč. chráněných:
  • areál kostela Zvěstování Panny Marie (kostel a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1701). Kostel je barokní z roku 1724 hodnotným barokním oltářem
  • socha Arnošta z Pardubic prvního českého arcibiskupa (nar.1297) a údajného rodáka z nedalekého dvora Hostýn, byla v roce 1997 zrekonstruována a přemístěna na stejnojmenné náměstí
  • náměstí Arnošta z Pardubic v historickém centru Úval s pseudorenesanční budovou základní školy z roku 1912, kostelem a farou
  • areál statku čp. 6 – dům s chlévy, stodola se sklepem, brána a branka
  • archeologická lokalita Vidrholec
  • rodný dům Marie Majerové
  • technická památka – devíti obloukový viadukt

Kultura, společenský, život a sport

 • Spolky:
NÁZEV SPOLKU ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI POČET ČLENŮ
Klub důchodců Programy pro seniory 60
Klub akvaristů Práce s mladými akvaristy, výstavy 12
Hudební skupiny 7 skupin 40
Obec baráčnická Zájezdy do divadel
Sbor dobrovolných hasičů Programy pro mládež 40
Tenisový klub Úvaly Sportovní činnost 50
Sokol Úvaly Sportovní činnost – házená, zábavy
SK Úvaly Sportovní činnost – kopaná 100
Rybářský svaz Údržba rybníků, výlovy, závody, ples 100
Svaz chovatelů Vlastní areál, výstavy
Místní svaz zdravotně postižených Přednášková činnost
Letecký modelářský klub
 • jako prostor pro komunikaci občanů slouží zasedací místnost na MěÚ, sál restaurace, ve výstavbě je víceúčelový sál s cca 80 místy, uvažuje se stavbě kulturního zařízení včetně prostor pro Městskou knihovnu
 • publikace o Úvalech byla vydána již v roce 1929, v současné době se připravuje k vydání nová (listopad 2002), město má internetové stránky
 • byl vydán pohled 8 leteckých pohledů na město, 2 mapy města vč. letecké
 • jednou měsíčně vychází Život Úval, aktuální informace se vyvěšují i na internetových stránkách
 • kronika města je vedena
 • znak město má (i jako samolepka)
 • první zmínky o Úvalech pocházejí z období kolem roku 1300. Jako poddanská obec patřily k panství Škvorec. Původní ves se během let rozrostla v tržní městečko, jehož centrem procházela důležitá dopravní trasa – Stará zemská stezka. Městečko s okolím bylo z velké části zničeno za třicetileté války. Po výstavbě železnice Praha – Olomouc v roce 1845 nastal velký rozvoj celého města (byl zřízen poštovní úřad, postavena fara, cukrovar i továrny).