Volby 2010: ODS

Zvýšení příjmové části rozpočtu města

Vedení města – pod kontrolou Rady města a výborů zastupitelstva velmi intenzivně „škrtilo“ výdajovou část městského rozpočtu a lze konstatovat, že v této sféře již větší rezervy nejsou.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS docílit navýšení příjmové části rozpočtu města následujícími způsoby:

1. Prodejem pozemků v intravilánu města.
2. Dalším získáváním dotací.
3. Příjmem finančních prostředků od investorů.
4. Zapojováním soukromého sektoru do financování některých investic.

Rozpočet města se bude zvyšovat automaticky

Již v tomto volebním období se vyskytly tendence odhadnout možný nárůst rozpočtových prostředků města v souvislosti s výstavbou na Hostíně a nárůstem počtu obyvatel na cca 10 tisíc. Tyto výpočty uskutečnila skupina zastupitelů – a nezávisle i vedení města. Bylo téměř nečekané, že obě skupiny dospěly k přibližně stejným odhadům: Rozpočet města se po dostavbě areálu Hostín zvýší nejméně o 30 milionů Kč, tedy v podstatě o 50%.

Podpora kultury, sportu a turistiky

Podpora kultury, sportu a turistiky patřily k základním cílům volebního programu ODS již v tomto volebním období. Navzdory tíživé finanční situaci a omezeným možnostem rozpočtu se podařilo dotovat společenské i sportovní aktivity relativně štědře.

Samozřejmě, že nejen finanční prostředky jsou tím, čím lze v oblasti kultury, sportu a turistiky Úvalům přispět; jedná se o vytvoření aktivního prostředí se spoluúčastí všech, kteří se chtějí na tomto rozvoji podílet.

V oblasti kultury, sportu a turistiky chce ODS

1. navázat na iniciativy a tradice, které v Úvalech existovaly a existují,
2. podporovat iniciativy občanů a občanských sdružení zaměřené na společenské a sportovní akce,
3. diskutovat s dalšími politickými stranami a občanskými aktivitami na téma vzniku nadstranické apolitické organizace, jejíž doménou by byl rozvoj kultury, sportu a turistiky – například na základě o.p.s.
4. hledat finanční prostředky na přeměnu areálu Multitec v kulturně-společenské centrum Úval,
5. rozvíjet zájmově uměleckou a sportovní činnost dětí a mládeže podporou Městského domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy, sportovních organizací a dalších iniciativ,
6. i nadále podporovat občanské aktivity směřující k revitalizaci přírodních krás a vytváření turisticky atraktivního prostředí,
7. vybudovat společenský prostor (dětské hřiště) v oblasti Horoušánek,
8. dokončit rekonstrukci historického mostku v Králičině,
9. podpořit vznik dalších atraktivních turistických zón v okolí Úval.

O prevenci kriminality

Trestná činnost na území města je na vzestupu a její objasněnost je v současné době pouze třicetiprocentní. Uvědomme si, že jsme ideálním místem pro vznik velmi kriminogenního prostředí: Město v bezprostřední blízkosti Prahy, rozlehlé, těžko hlídatelné. „Prozatím“ se jedná především o majetkovou trestnou činnost, pokud se však nezavede účinnější systém prevence, můžeme se dočkat velmi zlých časů.

Stoupá i počet přestupků, zejména dopravních a znehodnocujících odpadové hospodářství a životní prostředí.

Již v minulém volebním období jsme prosadili vznik výboru pro prevenci kriminality (předsedou tohoto výboru byl současný starosta města MUDr. Jan Šťastný, který v letech 1993 – 5 zasedal v Republikovém výboru pro prevenci kriminality). VPPK již v roce 2005 zpracoval koncepci prevence kriminality v Úvalech.

ODS předkládá následující Program prevence kriminality pro volební období 2010:

1. Opětovné vytvoření Výboru pro prevenci kriminality při zastupitelstvu města, který by byl současně poradním orgánem Rady města.
2. Uzavření Koordinační dohody s Policií ČR.
3. Vytvoření základní struktury městské policie a v souvislosti s tím i kamerového systému.
4. Pokračování v akcích zaměřených na primární prevenci kriminality, jako je například bezpečná sobota, přednášky pro seniory a podobně.
5. Vytváření podmínek pro vznik aktivního přístupu občanů v systému prevence kriminality.
6. Propagace podnikatelského prostředí, které determinuje prevenci kriminality – v tomto smyslu jsou Úvaly velmi ohroženy.

Ochrana občanů

Před nepředvídatelnými událostmi

Povinnost této ochrany sice vyplývá ze zákona, kvalita však do značné míry odvisí od iniciativy vedení obcí či měst. Nebojíme se konstatovat, že právě v oblasti ochrany občanů před nepředvídatelnými událostmi učinilo vedení města – tedy ODS zcela zásadní kroky vpřed.

Na úseku ochrany občanů před nepředvídatelnými událostmi chce ODS ve volebním období 2010 – 2014

1. Dále zdokonalovat systém ochrany, zejména v oblasti ochrany před „velkou vodou“.
2. Dále podporovat činnost našeho hasičského sboru, který již ochránil životy i majetky mnoha našich občanů.
3. Nadále usilovat o získání dotací na rekonstrukci úvalských rybníků.

Dostavba technické infrastruktury

O pitné vodě

V tomto volebním období byla realizována investice za více než 50 milionů Kč a do katastru města Úvaly již přitéká velmi kvalitní pitná vody z Káranských řadů. Tím ovšem záležitost s pitnou vodou nekončí, neboť naše město trpí nedostatečným tlakem pitné vody.

Zlepšení situace základní školy

Uvedené grafy jasně znázorňují, že je situace velmi kritická; jedná se zejména o absolutní nárůst počtu žáků, nedostatek specializovaných tříd, nedostatečné prostory pro šatny, neodpovídající prostory pro tělesnou výchovu, poddimenzovanou kuchyň a jídelnu a chybění prostor pro školní družinu.

Ve volebním období 2010 až 2014 bude ODS prosazovat:

1. Rozšíření kapacity základní školy nástavbou nad pavilonem „speciální školy“.
2. Zahájení „velké dostavby“ obsahující novou tělocvičnu, jídelnu, speciální třídy a další komplement.

Rozšíření kapacity mateřských škol

Zároveň s počtem nově přistěhovaných občanů stoupla i poptávka po místech v mateřských školách a byla nastavena poměrně přísná kritéria pro přijímání nových dětí. Paradoxně, v rozporu s tímto faktem, který se dal dlouhodobě očekávat, došlo v nedávné minulosti dokonce k poklesu počtu míst ve školkách, jak vyplývá i z přiloženého grafu.

Ve volebním období 2006 – 2010 se vedení města v čele s ODS intenzivně zaměřilo na řešení tohoto závažného problému a v prvé fázi došlo k navýšení o 25 míst reorganizací prostorů v MŠ Kollárova.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS prosazovat, aby byl nedostatek míst v mateřských školách vyřešen do konce roku 2010; celkově pak ODS plánuje následující akce:

1. Dokončení dostavby MŠ Kollárova, včetně rekonstrukce jídelny a kotelny.
2. Vznik nové mateřské školky v přízemí bytového domu na Slovanech
3. Vybudování dvou nových mateřských školek na Hostíně, z nichž jedna bude spojena s prvým stupněm základní školy.

Řešení dopravní situace

Úvaly se staly centrem regionu a důsledkem je i neúnosná dopravní situace, která se týká zejména hustoty dopravy, bezpečnosti dopravy a parkování. Podrobný rozbor dopravní situace přináší schválený Strategický rozvojový plán Úval. Ve volebním období 2006 – 2010 se podařilo pronajmout plochu vedle nádražní budovy a plochu parkoviště v oblasti Náměstí Svobody.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS na úseku dopravy prosazovat:

1. Změnu v organizaci parkování, jejíž součástí bude:

* vytvoření záchytného parkoviště,
* zpoplatnění dlouhodobého stání v oblasti Jiráskovy ulice před nádražím pro vozidla osob bez trvalého bydliště v Úvalech,
* zákaz dlouhodobého stání v oblasti Husovy ulice a Náměstí Arnošta z Pardubic.

1. Vybudování kruhové křižovatky v oblasti „V Setých“, kde již probíhá územní řízení.
2. V souvislosti s plánovanou přeložkou silnice I/12 vybudování kruhové křižovatky v oblasti křížení na silnice I/12 s ulicí Škvoreckou.
3. Zákaz průjezdu nákladních vozů městem, vyjma dopravní obsluhy.
4. Omezení průjezdu kamionové dopravy v ulici Škvorecká.
5. Zákaz předjíždění v oblasti silnice II/101 v katastru města Úvaly.
6. Změny průchodnosti a průjezdnosti Úval v souvislosti s rekonstrukcí drážního koridoru.
7. Vytvoření systému jednosměrných ulic tam, kde to usnadní dopravní situaci.
8. Podporu cyklodopravy, která může do značné míry omezit dopravní situaci u nádraží.
9. Ve spolupráci s Ropidem zdokonalení systému vnitřní autobusové dopravy v Úvalech.
10. Přehodnocení systému ochrany chodců na stěžejních přechodech – zejména přes silnici I/12
11. Zdokonalení systému kontroly rychlosti na území města, zejména v nejvíce rizikových oblastech.

Ochrana přírodního bohatství

Úvaly tvoří poslední „úval“ východně od Prahy; pak už následuje jen kolínská rovina. Úvaly mají co chránit, neboť jsou „sevřeny“ nádhernými přírodními partiemi – a také přímo ve městě existují velmi atraktivní lokality, některé jsou v současné době ve značné míře zanedbány. „Rodinným zlatem“ jsou pak naše vodoteče a rybníky, kterým je třeba věnovat velmi významnou pozornost.

Pro volební období 2010 – 2014 je program ODS zaměřen několika směry:

1. Na podporu našich rybářů v jejich úsilí o údržbu a ochranu úvalských rybníků.
2. Na rekonstrukci rybníků – v prvé fázi (na níž je již požádáno o dotaci) by se mělo jednat o úsek „Kalák – Jámy – Fabrák“.
3. Na zvelebení a zprůchodnění údolí Výmoly mezi areálem Multitec a viaduktem, zde se nabízí možnost vytvoření přírodního parku.
4. Na spolupráci s občanským sdružením Otevřené Úvaly při vytvoření zóny odpočinku v oblasti vyklizeného „lomu“ v Riegerově ulici.
5. Ve spolupráci s dalšími politickými stranami a občanskými iniciativami na vytvoření předpokladů pro vznik „územního systému ekologické stability“ zaujímající zejména oblast Vinice a údolí Výmoly; součástí systému by mohla být i obnova hodovského rybníku.
6. Na likvidaci černých skládek a vytvoření účinného systému ochrany před vznikem těchto skládek.
7. Na podporu veškerých aktivit, které jsou zaměřena na ochranu přírody.

Zdravotnictví

Ve volebním období 2006 – 2010 došlo k pronájmu zdravotního střediska a následně k zásadní rekonstrukci budovy střediska; tato investiční akce ve výši 4,5 milionu Kč zachránila chátrající budovu před technickým kolapsem.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS v oblasti zdravotnictví prosazovat a podporovat:

1. Další rekonstrukční práce, které povedou k definitivní záchraně budovy střediska a přiblíží jeho interiér současným standardům.
2. Spolupráci se zdravotním střediskem v Jirnech tak, aby vznikl funkční komplex zdravotnických služeb, dostupný všem občanům Úvalska.
3. Rozšiřování spektra zdravotní péče poskytované přímo v Úvalech

Další rozvoj sociálních služeb

Volební období 2006 – 2010 bylo obdobím intenzivního budování systému sociální péče, zejména ve smyslu zajištění pečovatelské služby – a její návaznosti na další složky péče o zdravotně postižené osoby a o seniory.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS

1. podporovat další rozvoj sociální péče organizované městem a prohlubování funkčních vazeb všech subjektů, které se v Úvalech a okolí na poskytování této péče podílejí,
2. vytvářet podmínky pro zřízení tísňové linky pro seniory a zavedení služby tísňová péče pro osoby vystavené riziku ohrožení,
3. prohlubovat systém komunitního plánování v oblasti sociálních služeb

Urbanistický rozvoj města

Ve volebním období 2006 – 2010 započal systém urbanistického plánování dalšího rozvoje města. Urbanistický rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou toho, aby se Úvaly staly skutečným „obslužným srdcem mikroregionu“.

V oblasti dalšího urbanistického rozvoje města bude ODS prosazovat

1. Velmi pečlivou strategii v nakládání se zbytkovými pozemky, zejména s těmi, které mohou sloužit k urbánnímu rozkvětu centrálních částí města.
2. Vybudování nového centra v oblasti bývalého cukrovaru.
3. Vybudování kulturně společenského centra v areálu Multitec.
4. Vytvoření nových odpočinkových zón.
5. Rekultivaci a rekonstrukci městského centra na základě zpracovaného generelu.

Další zkvalitnění služeb úřadu města

Ve volebním období 2006 – 2010 došlo ke zcela zásadním změnám ve fungování městského úřadu. Samozřejmě – stále je co zlepšovat !

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS v oblasti poskytování služeb městského úřadu občanům:

1. Dokončit redislokaci úřadu ze současného objektu do objektu na náměstí a uvolnit tak prostory využitelné pro zájmové aktivity, například hudební školu.
2. Pokračovat ve vytváření systému průhledného systému kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy.
3. Jasněji deklarovat samosprávnou složku jako koncepční – a správní složku jako výkonnou.
4. Prohloubit systém decentralizace rozhodování v oblasti samosprávy zvýšením významu poradních sborů Rady města.
5. Vyřešit problematiku přetížení stavebního úřadu, který spravuje na počet erudovaných pracovníků tohoto úřadu neadekvátně rozlehlé území.
6. Pokračovat v úsilí přeměnit současný městský úřad v úřad s rozšířenou působností (III. typu)

Zvyšování vlivu občanů na správu města

Již v tomto volebním období se vedení města snažilo rozšířit vliv občanů na rozhodování o dalším osudu města – a na jeho správu. V některých oblastech činnosti se to podařilo, jinde méně. V následujícím volebním období chceme rozšířit působnost poradních sborů zejména na úrovni Zastupitelstva města.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS nadále prosazovat systém decentralizace rozhodování, a to následujícími způsoby:

1. Přesunem některých poradních sborů z úrovně komisí Rady města na úroveň Výborů zastupitelstva; kromě ze zákona povinných výborů budeme prosazovat další existenci Výboru pro výstavbu a vznik Výboru pro prevenci kriminality, Výboru pro městské části, Výboru pro školství a Výboru pro sport a turistiku.
2. Na úrovni Rady města chceme, kromě ze zákona povinných komisí zachovat pouze Komisi bytovou, Komisi dopravní, Komisi kulturní, Komisi investiční a Komisi zdravotně sociální.

Řešení dlouhodobých problémů Úval

ODS chce ve volebním období 2010 – 2014 nadále pokračovat v řešení dlouhodobých problémů Úval, které se dosud nemohlo podařit vyřešit. Existuje jich celá řada a volební program ODS je definuje v jednotlivých kapitolách. Ty těžko – či dlouhodobě řešitelné jsou však často v „rozvojových“, nových oblastech, a proto jim náleží zvláštní kapitola volebního programu.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS pokračovat v řešení závažných problémů, které se nepodařilo vyřešit v tomto volebním období, například:

1. Komunikací a odvodnění v lokalitách Horoušánky, Hodov a Hájovna.
2. Inženýrských sítí v oblasti nové výstavby na Slovanech.
3. Právní ochraně majetku občanů sdružených v bytovém družstvu Vesna.
4. Dalších problémů definovaných v následujícím období Výborem pro městské části zastupitelstva města, jehož vznik chceme iniciovat.

Volební program je zkrácen – zdroj: www.ouvaly.cz.