VÝZVA – Návrh k projednání zastupitelstvem města

Městský úřad Úvaly
Pražská 276
25082 Úvaly

věc: návrh k projednání zastupitelstvem města

Dobrý den,
prosím vás o zařazení následujících bodů na příští jednání zastupitelstva (27. 11. 2014).
Předpokládám, že proběhne hlasování po jednotlivých tématech zvlášť, proto jsem rozdělil podnět do jednotlivých bodů. 

Děkuji za ochotu.
S přáním příjemného dne
Lukáš Rubeš

Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován videozáznam (off-line), který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města.
Návrh usnesení: Do jednacího řádu zastupitelstva se (za stávající bod 12.8) zařazuje bod „Město z jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva umístěn na internetových stránkách MěÚ.“ 
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: provozní náklady 0 Kč až 4000 Kč za záznam z jednání zastupitelstva

Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí a výborů.
Návrh usnesení: Město bude zveřejňovat zápisy z jednání rady a všech komisí a výborů na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od jednání. V tomto smyslu budou případně upraveny jednací řády komisí i výborů.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.
Návrh usnesení: Provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování rozpočtu města, jeho hospodaření a finančních údajů (tzv. „rozklikávací rozpočet“) do nejvyšší možné míry detailu (položky nebo faktury) na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: investice 20 až 200 tis. Kč, provozní náklady 0 – 20 ti. Kč ročně

Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.
Návrh usnesení: V případě, že modul zobrazování „rozklikávacího rozpočtu“ města nebude obsahovat zobrazování údajů přijatých faktur, provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování faktur od částky 20 tis. Kč a více na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: 0 – 45 tis. Kč

Dostupnost veškerých smluv a smluvní závazků města Úvaly na internetu
Návrh usnesení: Obchodní vztahy města budou uzavírány tak, aby nebylo znemožněno zveřejňování smluv. Město bude zveřejňovat veškeré smlouvy a smluvní závazky na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od podpisu. Zároveň bude zajištěno zveřejnění všech již uzavřených smluv, jejichž plnění nebo rizika trvají. K doplnění smluv na internet dojde co nejdříve, nejpozději do poloviny roku 2015. U smluv uzavřených v minulosti, kde druhá smluvní strana nebude souhlasit se zveřejněním smlouvy, budou na internetu zveřejněny pouze základní údaje smlouvy (uzavření, platnost, obsah a stručný popis a identita smluvních stran).
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

Zadávání projektů projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo zavazuje starostu, radu města a vedoucí pracovníky městského úřadu přijmout taková organizační opatření, aby nové záměry a projekty města byly vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi o cíli záměru, výši předpokládaných nákladů města, přínosu pro město a jeho obyvatele, časovém plánu realizace a jménem autora návrhu. Zároveň bude zajištěno, že nedojde k podání případné žádosti o dotaci na záměr dříve než 10 dnů po zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách MěÚ tak, aby měli občané možnost se ke každému záměru vyjádřit.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

Transparentní provádění výběrových řízení.
Návrh usnesení: Starosta přijme taková organizační opatření, aby byly na internetových stránkách města zveřejňovány a archivovány informace a výběrová řízení na zakázky malého rozsahu vč. informací o postupu hodnocení a výsledku výběrového řízení. Pro nakládání s nemovitým majetkem města budou předem dány jasná kritéria a smluvní podmínky (návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí).
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

Plán investic města.
Návrh usnesení: Město zveřejní na internetových stránkách MěÚ plán investic, který bude průběžně aktualizován. U každé investice budou uvedeny údaje o nákladech, plánovaných termínech realizace a další popis nebo dokumenty.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet