Budoucnost staré základní školy

Hitem debat v Úvalech se stala výstavba svazkové základní školy na zelené louce. Nová škola má pomoci pohltit nárůst počtu dětí v Úvalech a okolních obcích, proto „svazková“. A jak je na tom současná Základní škola v Úvalech?

Novorenesanční budova školy pochází z roku 1912. Budova uzavírá náměstí na jeho dolním rozšířeném konci, kde byla dříve měšťanská škola. Budova jako jedna z mála zdobí úvalské náměstí svou výzdobou sgrafity i průčelím s ciferníkem hodin. Oprava zdobení fasády proběhla po 90 letech od její výstavby.

pohlednice náměstí

Dlouhým, a zdálo se že neřešitelným, problémem Základní školy v Úvalech byla zoufalá jídelna v přístavbě na dvoře staré školy a špatné vybavení školy. V posledních 10-15 letech se situace změnila, škole se dostalo zájmu a postupně se modernizuje. Prvním kritickým bodem byla kuchyň fungující na hygienické výjimky.

Základní škola Úvaly, přístavba 1971
1. září 1971 došlo k otevření první přístavby základní školy.

Slepenina budov Základní školy v Úvalech byla obohacena o další přístavbu (na fotografii vpravo). Poslední dostavba východního křídla v roce 2009 rozšířila Základní školu pět minut před dvanáctou. Kapacita školy i po tomto nafouknutí praská ve švech a vedení školy pomáhají i odchody děti na gymnázia… Škrtnutí jedné třídy v ročníku totiž pomáhá nabrat více prvňáčků.
V letech 2009-2012 investovalo město do Základní školy v Úvalech 91 mil. Kč. Postavila se nová jídelna (1/2013).  V dalších letech investice neustaly. Do učeben se dostávají nové počítače, interaktivní tabule… Proběhla rekonstrukce šaten a učeben.

 Základní škola Úvaly - projekt dostavby
projekt velké dostavby základní školy, zdroj: Život Úval

Dostavba základní školy na webu MěÚ:
Stavební náklady na dostavbu: cca 160 mil. Kč vč. DPH. Projektant A.L.T.
Dostavba obsahuje školní jídelnu s kuchyní, tělocvičnu a několik kmenových a odborných učeben.
Rozpracovanost – stavební povolení, stavba nerealizována pro vysoké náklady a nejednoznačné názory na její využití.
Základní škola Úvaly - projekt dostavby
/Redakční poznámka: Ještě v roce 2014 vládnoucí úvalská ODS podporuje dostavbu základní školy podle připraveného projektu v rámci platného stavebního povolení. Jak na svém webu ODS uvádí, je si „vědoma problémů provázejících původní (platnou) studii architektonické kanceláře ALT“… „Město však již investovalo do projektu, územního řízení a stavebního povolení již přibližně 10 milionů Kč.“/

Jak bude růst základní škola v dalších letech?
Růst města a finální vyřešení potřeb stravování, tělocvičny a dalších tříd základní školy má v Úvalech vyřešit přístavba školy novým křídlem budovy směrem do náměstí. S nárůstem počtu dětí měla se mělo město vypořádat i s přispěním developerů nové výstavby.
lońském roce (7/2014) tehdejší starosta p. Jan Šťastný /ODS/ uvádí, že „součástí výstavby na Hostýně budou i dvě nové MŠ, jedna integrovaná s prvým stupněm ZŠ“.

Základní škola v programu politických stran v Úvalech pro období 2014-2018:
Otevřené Úvaly: Dokončení stavebních úprav budovy C na základní škole a rekonstrukce šaten zejména za účelem navýšení počtu kmenových tříd.
Zahájení rekonstrukce stávající budovy II. stupně ZŠ – (přinejmenším zateplení, výměna oken).
Příprava výstavby alespoň I. stupně základní školy v areálu Cukrovaru.
Pro Úvaly: Nejdůležitější projekty: 1/ dostavba a zvýšení kapacity školek a základní školy.
ODS: 1) Rozšíření kapacity současné školy rekonstrukcí budovy „C“, kdy vznikne 5 nových tříd a šatny. Již je vystaveno stavební povolení a dotace byla městu schválena.
2) Realizace „velké dostavby“, do jejíž přípravy již město investovalo téměř 10 milionů Kč; obsah dostavby se ale musí přehodnotit, aby se celá tato investice zlevnila a stala se tak snáze dosažitelnou.
Budeme jednat i s okolními obcemi, dosažitelnost finančních prostředků se totiž zvyšuje, pokud by spádové obce vytvořily „svazek obcí“.
ČSSD: Základní škola – podporujeme rekonstrukci budovy C i vybudování nové budovy s tělocvičnou.
TOP 09: Naší snahou bude zajistit v rámci možnosti dostatečnou kapacitu hlavně pro předškolní a základní vzdělávání.

K vybavení základní školy lze doplnit, že Sokol Úvaly v roce 2014 postavil (s 2 mil. Kč přispěním města) foliovou sportovní halu, která je v době výuky pronajata pro potřeby úvalské školy.

Základní škola v Úvalech z roku 1912
Budova základní školy z roku 1912, foto: Jan Nehasil, Uvalsko.cz

Po volbách se situace mění, zřejmě s možností jiných dotačních zdrojů.
V březnu 2015 přichází informace o výstavbě nové svazkové základní školy v Úvalech za 250 mil.. Kč… „Úvaly u Prahy a sedm dalších obcí z okolí plánují výstavbu společné základní školy pro 900 dětí.“ /viz samostatný článek na Uvaly.cz/
11. června 2015 město Úvaly a obce Dobročovice, Květnice, Sibřina, Zlatá a Přišimasy podepsaly smlouvu o založení svazku obcí „Povýmolí“ pro stavbu zcela nové základní školy pro 900 děti ze sdružených obcí.

Jak se bude měnit základní školství v Úvalech s výstavbou „svazkové základní školy? Poprosili jsme o stručné odpovědi na několik otázek paní Danu Polákovou (je ve funkci předsedy Komise pro školství).

Mgr. Dana Poláková /zastupitelka, Otevřené Úvaly/: Vyčerpávající odpověď by vydala na samostatný článek ke každé otázce. Stručně tedy…

Jaký počet dětí z Úval bude navštěvovat novou základní školu na Hostíně?
Přímo pro Úvaly se počítá  na Hostíně cca s 15-18 třídami (max.30 dětí/ třída). Ve svazkové škole by mělo být cca 900 míst.

Podle jaké demografické prognózy město plánuje?
Pracuje se podle demografické studie, kterou má město zpracovanou – viz web MěÚ.
Během letních měsíců bude zpracovávána demografická studie pro „celý mikroregion = obce, které mají zájem se do tohoto projektu zapojit. Tato demografická studie určí, jak přesně bude škola dimenzována“.
např. obec Květnice je v situaci, kdy děti jezdí do školy do Prahy!!!!!
např. ve Škvorci  bude teprve probíhat referendum, zda se připojí – nepřipojí k zamýšlenému projektu – obavy z likvidace stávající školy

Výběr z demografické studie „Město Úvaly“, Tomáš Soukup, 12/2013:
2013 demografie 6 let
2013 demografie 11 let

Jaké roční provozní náklady bude škola potřebovat, jakou část bude platit město Úvaly ze svého rozpočtu?
Každá z obcí bude platit alikvótní částku – podle požadavků na počet žáků / tříd.

Počítá se s etapizací výstavby, postupným rozšiřováním? (Jako u školky v cukrovaru.)
S etapizací  výstavby školy na Hostíně se nepočítá.

Jak plánujete, že by měla být škola na Hostíně od začátku vybavena? (hřiště, tělocvična, prostory pro praktickou výuku, vlastní jídelna,…)
Vybavenost nové školy na Hostíně –  počítá se s tělocvičnou, jídelnou, odbornými pracovnami, pozemkem pro výuku.

Jak velký pozemek je pro školu v územním plánu vyčleněn? Bude z původního umístění nad dálnicí na východním konci Dlouhé třídy celý přesunutý (v celku) do centra Hostína k výpadovce na Škvorec?
Velikost pozemku vychází ze studie MEI Holding pro celé území – jde o cca 10 000 m2.

Budou v souvislosti se svazkovou školou přesunuty ze současné základní školy nějaké aktivity? (Např. tělocvik,  zemědělské pozemky, stravování,…)
S přesouváním aktivit  ze současné ZŠ se v této fázi určitě nepočítá.

Záměr dostavby základní školy (budova uzavírající areál školy směrem do náměstí) podle již zpracovaného projektu je zrušen? Proč?
Dostavba školy na náměstí – možná !!!! bychom dosáhli na nějakou z připravovaných dotací (to se bohužel v době vypracování projektu nepodařilo!!!!) – v rozsahu tohoto  projektu ale dostavba školy  neřeší  potřeby na počet kmenových nebo odborných učeben a hlavně kapacitně nestačí stávající zázemí – především jídelna a prostory pro TV.

Na Komisi školství se doposud podrobně celá záležitost neprobírala, proběhla pouze informace o tom, že se projekt připravuje. V okamžiku, kdy budou naprosto jasné základní údaje, a bude této komisi zadán Radou města Úvaly úkol, začne ho komise plnit.

Written by