Čtyřletý plán Středočeského kraje

V pátek 18. listopadu 2016 se uskutečnilo ustavující jednání nového středočeského zastupitelstva. Hejtmankou byla zvolena Jaroslava Pokorná Jermanová (hnutí ANO 2011, dosavadní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu). V rámci sjednané koalice zastupitelé ANO 2011, STAN, ODS a zástupce TOP 09 obsadili místa náměstků hejtmanky a radních…

 

Zveřejněno bylo také Programové prohlášení Rady Středočeského kraje. Z rozsáhlého dokumentu (10 stran) koalice ANO 2011 + STAN + ODS s podporou tří zastupitelů TOP 09 (viz koaliční smlouva) lze uvést některé zajímavé body dokládající plán změnit řízení a fungování kraje:

 • Připravíme „rozklikávací“ rozpočet na webových stránkách kraje, který každému občanovi umožní dohledat, jak se nakládá s veřejnými financemi.
 • Celkové zadlužení Středočeského kraje na konci volebního období bude nižší než na začátku.
 • V případě odůvodněné a nezbytné potřeby cizích finančních zdrojů budeme transparentně soutěžit o bankovní úvěr s nejnižší úrokovou sazbou či jinak nejvýhodnějšími podmínkami.
 • Na webových stránkách zveřejníme
  – rozpočty a rozpočtová opatření,
  – finanční a účetní výkazy,
  – všechny výdaje kraje nad 50 000 Kč včetně přijatých faktur i s přílohami,
  – všechny smlouvy kraje,
  – zápisy z přezkoumání hospodaření kraje,
  – všechny zápisy zastupitelstva, rady, výborů a komisí kraje,
  – všechny materiály pro zasedání zastupitelstva.
 • Od příspěvkových organizací zřízených krajem budeme požadovat zveřejňování finančních a účetních výkazů, výdajů nad 50 000 Kč, smluv a faktur.
 • Granty a dotace budou přidělovány na základě předem zveřejněných objektivně prověřitelných kritérií a s veřejně dostupným hodnocením. Granty a dotace budou podporovat krajské strategie a politiky. Individuální dotace omezíme na minimum, a to jen pro řešení mimořádných událostí a havarijních situací.
 • Podpoříme celoplošné pokrytí území kraje vysokorychlostním internetem
 • … výrazně navýšíme částku určenou na silnice proti dnešnímu stavu.
 • Budeme aktivně jednat a prosazovat co nejrychlejší výstavbu Pražského okruhu…
 • Zajistíme efektivní a transparentní rozhodování o tom, které úseky silnic rekonstruovat… Vše budeme průběžně zveřejňovat na webu kraje.
 • Vytvoříme z celého Středočeského kraje a Prahy jednotný systém integrované dopravy včetně koordinace jízdních řádů, jednotného tarifu a jediné jízdenky (po vzoru systému PID, který existuje v okolí Prahy).
 • Budeme i finančně podporovat budování autobusových terminálů a parkovišť významných pro integrovanou dopravu u uzlových železničních stanic a v okolí Prahy i dalších větších měst.
 • Budeme podporovat opatření k omezení spotřeby tuhých fosilních paliv včetně podpory výměny kotlů na tuhá fosilní paliva.
 • Budeme minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu pro novou investiční výstavbu a podporovat využití brownfieldů. …
 • Budeme podporovat zateplování veřejných budov a kotlíkové dotace.
 • Připravíme systém energetického využití směsného komunálního odpadu na území kraje pro období po dramatické regulaci skládkování.
 • Budeme podporovat rozvoj zařízení a technologií pro zpracování a materiálové využití vytříděných a upravených odpadů.
 • Podpoříme opatření ke zvyšování retenčních schopností krajiny (obrana před důsledky sucha i přívalových dešťů a povodní). Zasadíme se o šetrné a přírodě blízké protipovodňové úpravy vodních toků, budeme podporovat revitalizace vodotečí a projekty, které povedou k zadržování vody v krajině a omezí riziko lokálních povodní.

Programové prohlášení Rady Středočeského kraje na období 2016 – 2020 (plné znění)
Výsledky krajských voleb 2016 najdete na Uvaly.cz v povolebním příspěvku „Rozhodnuto o 3,8 procent investic Úval„.
Pro úplnost odkaz na Programové prohlášení Rady Středočeského kraje na období 2012 – 2016

Krajské zastupitelstvo

Reprezentanti stranických kandidátek nyní vládnoucí koalice, kteří získali v krajských volbách nejvíce preferenčních hlasů, odpověděli exkluzivně pro Uvaly.cz  na několik otázek (každý zvlášť). Odpovídá Jaroslava Pokorná Jermanová (hnutí ANO 2011), Dana Drábová (STAN) a Martin Kupka (ODS).

Rada kraje nyní zrušila proplácení jízdného a poplatků na pohotovosti. Jaké pozitivní změny v každodenním životě mohou občané díky krajským změnám očekávat a kdy?
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011): Kraj se musí chovat hospodárně. Ušetřené peníze ze sociálně nespravedlivě propláceného jízdného použijeme na podporu našich středních škol, na jejich chybějící provozní financování a opravy havarijního stavu budov. Peníze z poplatků zůstanou ve zdravotnictví.
Dana Drábová (STAN): Pro každého občana je pozitivní změnou něco jiného. Nicméně předpokládám, že se během roku projeví větší investice do silnic, integrace veřejné dopravy, zcela transparentní podpora obcí a měst. Ve velmi krátké době se projeví opatření zvyšující transparentnost úřadu, on-line přenosy ze zastupitelstva, zveřejňování materiálů, snížení limitu na soutěže o veřejné zakázky apod.
Martin Kupka (ODS): Chceme zlepšit dopravní systém jako celek. Po celém kraji bude možné využívat jednu jízdenku a bude s ní možné cestovat i po Praze. V místech, kde se tento systém již zavedl, přinesl cestujícím větší pohodlí a finanční úspory. Chceme také posílit dopravu tam, kde je nedostatek spojů a kde je to třeba. Mnoha lidem bylo vracení jízdného k ničemu, když do jejich obce ve správný čas žádný autobus nejezdil. Změny ve veřejné dopravě začneme okamžitě a dokončíme je v nejbližších dvou až třech letech.
Více prostředků nasměrujeme do škol, kde se musí zlepšit podmínky pro vzdělávání všech mladých lidí. To je důležitá odpovědnost kraje. S ohledem na potřeby zaměstnavatelů, musíme posílit právě technické obory a tím pádem i potřebné vybavení v odborných učebnách středních škol.

Ve Středočeském kraji došlo k politické výměně vedení kraje. Které změny jsou pro vás prioritní a zaměříte na jejich realizaci maximum své energie?
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011): Zaměřím se na budování kraje bez rizik. Jak jsem slíbila, prioritou pro mě je spravedlivý přístup ke všem obcím, bez ohledu na jejich velikost či stranickou knížku starosty. Na komunikaci směrem k obcím se zaměřím a budu po úřadu vyžadovat větší akceschopnost směrem k potřebám obcí a zároveň snížení byrokratické zátěže obcí.
Dana Drábová (STAN): Pro mne je nejdůležitější změna přístupu k řešení problémů z ad-hoc na systémové podložené dlouhodobou strategií. Ve všech oblastech.
Martin Kupka (ODS): Mění se atmosféra na kraji. Nové vedení znovu nastartuje rozvoj regionu. Kraj bude méně byrokratický a více se otevře lidem. Lépe se vypořádáme s aktuálními problémy – špatný stav silnic, nepříznivé hospodaření nemocnic, podfinancované školy. To se musí změnit.

Město Úvaly v krátkém období narostlo ze 4700 na cca 7000 obyvatel a schválený územní plán počítá dokonce s počtem 13000 obyvatel. V programovém prohlášení současné krajské koalice je mj. bod „Přijmeme opatření k omezení negativních projevů a forem suburbanizace.“ Co konkrétního si pod tímto bodem můžeme v Úvalech představit?
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011): Noclehárny si ze sebe dělají některé obce samy. Samy si schvalují své územní plány, které vedou k negativním jevům „suburbanizace“. Ale kraj má některé páky, jak pomoci. Může třeba pomoci tam, kde schází základní infrastruktura, například podporou rozšíření škol a školek, zlepšením integrované dopravy a dopravní obslužnosti, podporou malých a středních firem, aby lidé nemuseli do práce dojíždět.
Dana Drábová (STAN): Krajský úřad nebude povolovat rozšíření zastavitelných území tam, kde k tomu nejsou infrastrukturní předpoklady (kapacita silnic, nevyčerpané rozvojové plochy, chybějící školy). Tam, kde již rozsáhlé zastavitelné plochy jsou, povede osvětovou kampaň pro starosty a komunální politiky, s cílem upozornit na negativní důsledky neuváženého rozvoje, ukázat možnosti regulace rozvoje obce či města v čase apod.
Martin Kupka (ODS): Nechceme se vydat cestou dalších přísnějších regulací. Osobně za daleko užitečnější pokládám, abychom dokázali už při schvalování územních plánů bránit zbytečným chybám. Ještě pořád se stává, že zastupitelstva obcí mají například s novou bytovou výstavbou příliš velkorysé plány. Pak jde o to upozornit na potřebu vybudovat včas nezbytnou infrastrukturu, a to nejen komunikace, parkovací místa, ale také služby, školy a podobně. Hledáme teď například prostředky na podporu výstavby nových škol. Chtěli bychom obcím a městům pomoci s jejich podílem na financování těchto nákladných projektů. To by se mohlo přímo týkat i Úval. Suburbanizace není ale jen negativní jev, může to být také nová příležitost. Obce a města se mohou lépe rozvíjet, když dokáží využít aktivit, nápadů a energie lidí, kteří nově přicházejí. Často stačí jen vytvořit nové příležitosti pro setkávání.

Jste spokojen(a) se zájmem voličů o krajské volby a fungování kraje? Jak chcete v příštích čtyřech letech „přiblížit“ fungování kraje a představit důležitost krajské politiky občanům – voličům?
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011): Jako vítěz voleb jsem, samozřejmě, se zájmem voličů spokojená a moc jim za to děkuji. Ale asi narážíte na malou volební účast. Taková je dnes realita. Já to sama nezměním, půjdu ale příkladem. Třeba některé lidi přesvědčím, že má smysl sledovat věci veřejné a ovlivňovat je svým volebním hlasem. Důležitá je také práce úřadu. Měla by být vysoce profesionální, neměla by lidem v kraji přidělávat starosti. Krajský úřad nese odpovědnost za rozvoj kraje, za motivaci starostů obcí, za zlepšování podmínek pro život. A já osobně? Budu dělat to, co dosud – kromě všech pracovních povinností, budu dál chodit mezi lidi, setkávat se se starosty, mluvit s živnostníky a podnikateli v kraji, prostě potřebuji mít zpětnou vazbu od lidí, kterým veřejně sloužím … práci pouze od kancelářského stolu ode mne nečekejte.
Dana Drábová (STAN): Malý zájem lidí o volby do krajských zastupitelstev mne štve. Může mít tři důvody. Lidé jsou možná tak spokojeni, že necítí potřebu k volbám chodit. To by bylo ještě dobré. Nebo si myslí, že ať si vyberou kohokoli, stejně se nic nezmění. Nebo, a to považuji za nejhorší, je jim to prostě lhostejné. Co s tím? Vytrvale pracovat, ukazovat na praktických výsledcích, že kraj lidem může být užitečný. A při každé příležitosti s lidmi mluvit. A hlavně jim naslouchat.
Martin Kupka (ODS): Čekají nás teď každý rok nejméně jedny volby. To může znamenat, že účast ve volbách bude dále klesat. Zkušení marketingoví poradci by asi poradili, že by pomohlo, kdybychom denně vytvořili nějaký konflikt – nejlépe trochu krvavý. To by ale nepochybně neprospělo kraji. Pevně věřím, že otevřená informační politika a viditelné pozitivní změny jsou správnější cestou.

Děkujeme za odpovědi a těšíme se na pozitivní změny v našem kraji.

 

Written by