Rozklikávací rozpočet Úval

Na webu MěÚ Úvaly je již dostupný rozklikávací rozpočet našeho města…

 

Z webu MěÚ Úvaly:
Město Úvaly má ode dneška rozklikávací rozpočet / 17.05.2016
Rozklikávací rozpočet
Na začátku fungování koalice byl jedním z našich hlavních cílů otevřený úřad, aby měl občan města možnost jeho kontroly.
Tento bod programového prohlášení se nám postupně daří plnit. Dnes jsme zprovoznili tzv. “rozklikávací“ rozpočet na webu města, který budeme postupně rozvíjet. Na rozklikávací rozpočet se můžete podívat zde. Více informací o tom, co všechno v rozpočtu najdete, si můžete přečíst v tomto článku.
Touto cestou vedení města děkuje ekonomickému oddělení a ostatním oddělením za spolupráci při vytváření a realizaci “rozklikávacího“ rozpočtu.
za vedení města
Alexis Kimbembe, místostarosta

Informace zobrazované prostřednictvím aplikace firmy GORDIC z ekonomického systému této firmy zpřístupňují údaje aktuálního rozpočtu a jeho plnění v jednotlivých kapitolách městského rozpočtu pro rok 2016. Zatím si nelze rozkliknout jednotlivé kapitoly na podrobné položky nebo se proklikat až jednotlivé faktury. Ty jsou však od ledna 2015 zveřejňovány na webu města samostatně. Od listopadu 2014 má také město většinu bankovních účtů vedených jako transparentní  a přístupná na webu.
Historie rozpočtu není k dispozici. Aplikace „rozklikávacího“ rozpočtu je dostupná na adrese … http://rozpocet.mestouvaly.cz:9980/greportviewer (v zaměstnání nebo při použití bezpečnostních výjimek přístupu k internetu se vám může stát, že  díky webové adrese s portem 9980 se vám stránka nezobrazí).

20160617-rozklikavacirozpocet

Zbývá ještě hodně práce a úsilí pro dotažení tohoto chvályhodného záměru do úspěšného rutinního provozu. Město tímto nakročilo k otevřenější samosprávě a zpřístupňování dalších důležitých informací o hospodaření města všem obyvatelům Úval.

Byť ještě není „hotovo“, je tento výsledek již také politicky zužitkován. V informaci místostarosty za ODS se dozvídáme, že … „…Na začátku fungování koalice byl jedním z našich hlavních cílů otevřený úřad, aby měl občan města možnost jeho kontroly. Tento bod programového prohlášení se nám postupně daří plnit. …“ (viz PDF článek k používání rozklikávacího rozpočtu)

V koaliční smlouvě, kterou na období 2014 až 2018 uzavřely Otevřené Úvaly, ODS a ČSSD, však o rozklikávacím rozpočtu a zveřejňování těchto informací není zmínka. Koaliční smlouva je podepsána všemi koaličními zastupiteli, pouze kolega místostarosty, zastupitel za ODS Josef Krutský podepsal s výjimkou plnění právě bodu 6. – zveřejňování informací a ještě bodu 5. týkající se územního plánu a zastavitelných ploch.

z koaliční smlouvy Otevřené Úvaly + ODS + ČSSD:
čl. IV. Spolupráce
6. Smluvní strany se zavazují, že z jednání ZM bude pořizován videozáznam, který bude veřejně přístupný na internetu. V návaznostech budou zveřejňovány zápisy z jednání rady města, výborů ZM a komisí RM.
7. Smluvní strany se zavazují i nadále zveřejňovat na webových stránkách města uzavřené smlouvy města.

Rozklikávací rozpočet města byl těsně po volbách zmíněn jako bod č. 2 Výzvy zastupitelům města Úvaly v říjnu 2014: „Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.“ Hospodaření města se týkal i bod č. 3: „Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.“
Návrh předložený zastupitelstvu byl 19.2.2015 zastupiteli zamítnut:
Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.
Návrh usnesení: Provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování rozpočtu města, jeho hospodaření a finančních údajů (tzv. „rozklikávací rozpočet“) do nejvyšší možné míry detailu (položky nebo faktury) na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
Vliv usnesení na rozpočet: investice 20 až 200 tis. Kč, provozní náklady 0 – 20 ti. Kč ročně (viz http://www.uvaly.cz/rozklikavaci-rozpocet-mesta-faktury-2-a-3-bod-vyzvy/ )
Více o příběhu „výzvy“ se dočtete na samostatné stránce.

Bez ohledu na politiku však patří vedení města i pracovníkům ekonomického odboru poděkování!

Written by