Vodovody a kanalizace poprvé v režii města Úvaly

K 30.9.2015 město Úvaly končí smlouvu se současným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města. Firma Stavokomplet celou infrastrukturu, která patří městu, předává přímo městu a další provozování, opravy, investice a vztahy s odběrateli si bude město Úvaly řešit vlastními silami.

Při této příležitosti jsme položili několik otázek týkajících se stavu této městské infrastruktury. Odpovídá pan Ing. Martin Aleš, vedoucí odštěpného závodu Vodovody a kanalizace firmy STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Profil firmy:
STAVOKOMPLET spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako stavební firma zaměřující se na vodohospodářské, inženýrské a silniční stavby. Od roku 2000 provozujeme vodovody a kanalizace. K dnešnímu dni zaměstnáváme cca 150 profesionálních pracovníků a disponujeme širokou škálou vlastního technického vybavení. Zajišťujeme dodávky vody do zhruba 30 obcí a měst ve Středočeském kraji, a to dlouhodobě a k všestranné spokojenosti. Jde tedy o zhruba 40 000 lidí, u stejného počtu odvádíme odpadní vody. Dnes se řadíme mezi 40 největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v ČR z celkových 2 300 evidovaných provozovatelů.

www.stavokomplet.cz

K 30. 9. 2015 končí smlouva o provozu vodovodní a kanalizační sítě. Proč?
Důvodem ukončení smlouvy je dopad chyb v zadání výběrového (koncesního) řízení na provozovatele VaK infrastruktury města v r. 2012 a z něj vyplývající ekonomická nekomfortnost vztahu pro provozovatele, která i po několika jednání mezi městem, provozovatelem a supervizorem vztahu po udělení dotačních prostředků EU, Státním fondem životního prostředí nešla upravit jinak než ukončením smlouvy dohodou a buď vyhlášením nového výběrového (koncesního) řízení nebo zajištěním samoprovozování VaK městem Úvaly.

Můžete stručně popsat vodohospodářskou infrastrukturu města Úvaly?
Město Úvaly vlastní vodovodní řady v délce 50,09 km s cca 1 820 přípojkami. Za našeho provozování se sít rozšířila o 8 km řadu v rámci projektu kofinancovaného ze strukturálního fondu EU a o 101 vodovodních přípojek.
Dále jsou součásti infrastruktury vodovodu dva zemní vodojemy Rohožník a VDJ-Jih a posilovací čerpací stanice Radlická. Za zmínku stojí, že vodovod je rozdělen, po realizaci evropského projektu, na 7 tlakových pásem. Provoz jsme přebírali na počátku roku 2013 těsně před dokončením rekonstrukce vodojemu Rohožník. Do letošního roku na něm probíhají záruční opravy původní dodavatelskou firmou, týkající se především těsnosti akumulačních komor. Posilovací čerpací stanice Radlická disponuje již starší technologií a s dalším plánovaným rozvojem výstavby v Úvalech bude souviset nutnost jejího zkapacitnění.

FOTO: Nově postavený „VDJ-Jih“ nad budoucí výstavbou Hostín, vpravo od silnice na Škvorec
vodojem Hostín

Splašková kanalizace města Úval je kanalizací oddílnou, to znamená, že dešťové vody jsou odváděny odděleně od splaškové kanalizace. Předmětem provozování byla pouze splašková kanalizace. Délka splaškové kanalizace činí 34,7 km. Za našeho provozování přibylo 1,3 km řadu a cca 300 přípojek. Součástí kanalizace je i čerpací stanice v části Hodov a technicky problematický dešťový oddělovač pod „Úvalákem“ a navazující shybka kanalizace pod potokem.

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická určená k čištění splaškových vod (nikoliv dešťových). Kapacita čistírny je 6 048 ekvivalentních obyvatel. ČOV je i po nedávné celkové rekonstrukci dlouhodobě přetížená balastními vodami, což jsou vody podzemní a srážkové, které do splaškové kanalizace nepatří. Tuto situaci bude nutno řešit. I přes periodické potíže se srážkovými vodami v kanalizaci je kvalita vypouštěné vody na odtoku z čistírny pod limitem daným rozhodnutím vodoprávního orgánu. Balastní resp. dešťové vody na přítoku ČOV se projevují do provozu nepříznivě především ekonomicky.
Kromě předepsané údržby na čistírně jsme se provozování snažili optimalizovat tak, aby bylo efektivnější, úspornější a celkově šetrnější ovšem s podmínkou plnění kvalitativních limitů. Investovali jsme například do optimalizace kalového hospodářství.

FOTO: Pro Úvaly existenčně důležitý vodojem „Rohožník“ u retlanzační věže vedle silnice z Prahy
vodojem Rohožník

Provozování v Úvalech jste převzali po VaK Mladá Boleslav. V jakém stavu byla tehdy síť v Úvalech a v jakém stavu síť nyní předáváte?
Provoz jsme převzali k 1. 1. 2013. VaK infrastruktura byla i přes proběhlé investice a i za dohledu odborného poradce ve stavu, který již v této době neodpovídal běžným provozním standardům na které jsme zvyklí v jiných námi provozovaných městech a obcích. O provozu jsme se při převzetí mnoho nedozvěděli, jelikož neexistovala aktualizovaná evidence VaK infrastruktury, evidence rozvodů VaK byla pouze v kusé papírové podobě. Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod nebyly od předchozího provozovatele městu, potažmo nám předány, museli jsme uzavřít urychleně nové a v nich např. doevidovat počty kanalizačních přípojek. Neexistovalo zaměření sítí VaK v dnes již běžné elektronické podobě o Geodetickém informačním systému (GIS) jsme si mohli nechat jen zdát. Také přenosy provozních a havarijních stavů z důležitých objektů byly předchozím provozovatelem demontovány. Dešťový oddělovač pod „Úvalákem“ v areálu staré ČOV nebyl zkolaudován a není tomu tak dodnes. Infrastruktura byla z velké části „vyhospodařená“ vlivem jejího stáří a zřejmě i přístupem vlastníka k investicím do obnovy VaK. Jen pro ilustraci: ztráty na vodovodní síti byly alarmující, blížily se 40 %. Většina sekčních šoupat na síti byla a bohužel i je nefunkčních, což velmi ztěžovalo vyhledání havárií a jejich odstranění. Cca polovina domovních vodoměrů měla propadlou platnou lhůtu pro jejich výměnu a mnoho dalšího. Vše jsme popsali v rozsáhlém dokumentu a předali městu v prvních měsících našeho provozování. V podstatě jsme se k našemu překvapení vrátili do 80. let minulého století.
Provozování vodovodu bylo také velmi ztíženo, jelikož jsme přebírali VaK v závěrečné fázi realizace projektu kofinancovaného ze strukturálního fondu EU na sítích VaK. Při této akci docházelo k častým odstávkám při připojování nových řadů, což bylo spojené s výpadky dodávky vody pro obyvatele, zhoršenou kvalitou vody a s nutností odkalování řadů a tím i spojenými ztrátami na vodovodní síti.
Počátky byly opravdu obtížné. Naštěstí jsme však v tomto období měli ostatní provozy, jako jsou Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem a další města a obce, již v takovém stavu, že jsme mohli naše stavební a servisní, ale také administrativní, kapacity soustředit právě do Úval. Vždy pracujeme s dlouhodobým plánem, jinak to v této oblasti ani nejde. A i v tomto ohledu jsme chtěli zkvalitnit síť a celkovou úroveň služby v Úvalech na úroveň ostatních námi provozovaných lokalit.
Vcelku logicky nemůžeme korektně a objektivně hodnotit situaci: bylo nám vyměřeno pouhých 2,5 roku oproti desítkám let provozovatelské neaktivity. Naše cíle byly a jsou vysoké, proto spokojeni s momentálním stavem být nemůžeme. Přesto se nám za tu krátkou dobu podařilo opravit spousty drobných i větších skrytých poruch na vodovodní síti a ztráty vody tak o 10 % snížit. S tím byly spojené i naše investice do dispečinku, tedy přenos důležitých provozních dat na vodohospodářský dispečink provozovatele., oprav sekčních šoupat, obnovy hydrantů a vůbec pozvednutí infrastruktury na dnešní moderní úroveň provozování vodovodů a kanalizací. Naší snahou bylo každoročně u města prosazovat a realizovat předkládaný Plán obnovy pro dlouhodobé udržení zlepšení stavu sítí.
Pracovali jsme pod novou provozovatelskou smlouvou podléhající přísným regulím evropské unie a vnímáme ji, na rozdíl od dřívějších smluv provozovatelských, jako efektivnější nástroj pro majitele infrastruktury. Nutí vysoutěženého provozovatele aktivně plnit svou úlohu, dbát o kvalitu infrastruktury. Tato smlouva je však vhodná do lokalit s infrastrukturou, která je novější, nikoliv převážně podfinancovaná, zastaralá nebo neudržovaná jako v případě Úval. Bohužel tato smlouva už nemyslela na povinnost města adekvátně investovat do obnovy resp. ji vymáhat, jak vyžaduje skutečný stav infrastruktury VaK. Proto jsme tak v mnoha ohledech museli činit my, de facto investice dotovat naší činností.
Město neinvestovalo do obnovy, přestože podklady dostalo, nefungovalo vše k lepšímu, ale udržovalo se stále ve stavu z převzaté „agonie“. Z toho vyplývá, že město Úvaly potřebuje poměrně dost dalších investic do obnov či odborného řešení nedostatků. Velkou investiční zátěž, kromě revitalizace současné infrastruktury, bude znamenat další rozvoj vodohospodářských sítí a objektů na nich v souvislosti s územním plánem města Úval.

Máte rámcový odhad výše investic?
Hodně záleží na městu, v rámci schváleného plánu obnovy cca 3 – 4 mil. Kč na odstranění drobných nedostatků, ale systém by potřeboval cca 10 mil. Kč/rok.
Město čeká další investice do zkapacitnění ČOV, která je v současné době již plně vytížena. I proto je klíčové, aby město mělo dost aktivních odborníků nebo zkušených praktiků, kteří se budou dále zasazovat o obnovu sítí pro jejich dlouhodobé udržení a efektivní provoz.

FOTO: Čistírna odpadních vod za koupalištěm
ČOV Úvaly

Jaká byla situace s placením služeb?
Úplata za služby spojené s dodávkou vody a odváděním a čištěním odpadních vod byla účtována v pravidelných tříměsíčních cyklech. Počty neuhrazených faktur byly doposud mírně vyšší oproti průměru ve městech a obcích, kde působíme. Platební morálka občanů města se, ale během našeho provozování, výrazně zlepšila.

Co aktuálního musí Úvaly v nejbližší době řešit?
Leccos jsme již zmínili. Vyzdvihněme však soubor opatření ke snižování ztrát vody a také soubor vedoucích ke snižování balastních vod v oddílné splaškové kanalizaci tak, aby kromě ČOV nebyly zaplavovány ulice při velkých deštích směsí splašků a vody. Dále odlehčovací objekt pod „Úvalákem“ v areálu staré ČOV je nutné zkolaudovat, reps. objekt je zapotřebí technicky změnit a vyřešit odstranění dešťových vod z navazující kanalizace.

V delším horizontu, a to zdůrazňujeme, se Úvaly neobejdou bez zkapacitnění ČOV vzhledem k územnímu plánu města počítajícím s další masivní výstavbou.
Dále je třeba řešit zaměření (pasport) vodovodu a kanalizace, aktualizaci Generelu odvodnění města vzhledem k požadavkům ÚP, Generel vodovodu… Na vodovodním systému je třeba dále intenzivně pokračovat ve snižování ztrát na síti, dotěsnit vodojem Rohožník, řešit výměny uzávěrů a hydrantů, výměně vodoměrů. To, zda se investice odrazí v ceně vodného a stočeného, nebo se budou náklady sanovat z jiných zdrojů, záleží výhradně na rozhodnutí zastupitelstva města.

Budete městu Úvaly poskytovat v dalším období nějaké služby při provozování vodohospodářské infrastruktury?
Společnost STAVOKOMPLET spol. s r. o. v souladu s provozovatelskou smlouvou a po dohodě s vlastníkem infrastruktury, Městem Úvaly, předává postupně v předem stanovených termínech veškerou agendu související s provozováním vodovodu, kanalizace a ČOV.
Bude-li zájem, máme několik desítek zkušených odborníků, kteří detailně znají provozní a zákaznické problémy v Úvalech. Jsme renomovanou provozovatelskou a stavební společností a disponujeme veškerou potřebnou technikou. Tedy, pokud se na nás město obrátí s jakoukoli spoluprací, vynasnažíme se vyjít vstříc. Jsme připraveni městu pomoci s provozováním VaK, a pokud město nebude mít zájem, tak alespoň jsme pojmenovali bolavá místa VaK infrastruktury. Z této zkušenosti může město jako nový provozovatel vycházet.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Úvaly a občanům za vše pozitivní, co se nám společně podařilo dosáhnout. Byť šlo o bezprecedentně krátkou dobu našeho působení.

Děkuji za rozhovor.

Pro doplnění uveďme, že podle informací z posledního jednání zastupitelstva se i z pohledu starosty město rozchází s firmou Stavokomplet „v dobrém“. Byly také prezentovány informace o prvních nutných výdajích města: 450 tis. Kč na informační systémy, dále chybějící řídící systémy, technické vybavení, osobní náklady,… a nákup vody (za 4. čtvrtletí 2015 fakturované až v lednu 2016). Celkové výdaje do konce roku tak dosáhnou 3,3 mil. Kč. /Roční obrat z provozu VaK představoval cca 15 mil. Kč./ Pro zajištění provozu přešli z firmy Stavokomplet dva pracovníci, z nichž pan Hiršl bude mít na starosti vodovodní síť. Přijata byla ředitelka nově vznikajících Technických služeb a vedoucím čistírny odpadních vod se stal pan Miloslav Kolařík. Starosta p. Borecký očekává, že po prvním fakturačním čtvrtletí od ledna 2016 bude projekt pro město finančně pozitivní.

 

Written by