Život Úval 11/2014

Život Úval 11/2014 přináší …

Výsledky komunálních voleb
Zprávy z rady města
Závěrečné jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2014
Podzimní listopad
Rekonstrukce železničního koridoru v Úvalech
Informace o činnosti Veřejně prospěšných služeb města Úvaly
Úvaly mají svého Iron Mana!
Co je to zastupitelská demokracie?
Hejtman Středočeského kraje v Úvalech
Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech
Začátek Sametové revoluce 1989
Městská policie Úvaly zahájila svou činnost
O Václavském odpoledni jinak aneb Když člověk zestárne
Dětství jednoho úvalského kluka v knižní podobě
Sochař Jiří Fürst vystavoval v pražské Viole
Galerie MDDM představuje v listopadu dvě úvalské umělecké osobnosti….
Jak je to s půjčováním e-knih
PhDr. Ing. Ivan Martinovský
Podnikání s úsměvem
Spolupráce trochu jinak
Vrstevnické učení aneb Den s knihou v 1. A
Ponožkový pes
Tvoříme s pohádkou
2. D a Jabkobraní
Tvorba etického kodexu školy
Bouda, budka
Podzimní hasičské soustředění
Společné odpoledne úvalských hasičů a rybářů
Ohlédnutí za Jabkobraním, v pořadí již osmým
Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice
Příjemné čtení o historii úvalského fotbalu
Král je mrtev, ať žije král
Úvalské listopadové dny před 96 lety

… a další články najdete v tištěném Životě Úval, nebo jeho pdf verzi.

a přímý link … http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/150cs_3.pdf&original=listopad_2014-web.indd.pdf

Život Úval v prosté textové podobě:

Město Úvaly 11/2014
Ročník 55
Městský úřad 2
Zprávy z města 6
Kultura 8
Zprávy z MDDM 11
Okénko knihovny 13
Školství 14
Organizace a spolky 16
Sport 18
Církev 19
25. výročí
Sametové
revoluce
Výsledky voleb do Zastupitelstva
města Úvaly str. 2
Hejtman Stč. kraje v Úvalech, str. 7 Jiří Dědeček koncertuje v Úvalech, str. 10
Účastníci Václavského odpoledne s panem Mirkem Kočárníkem – foto Alena Janurová
2
městský úřad Život Úval 11/2014
Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 55, č. 11. Měsíčník vychází
vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr
Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Jedna normostrana
obsahuje 30 řádků po 60 znacích. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestovaly.cz v sekci
Život Úval. Redakční uzávěrka prosincového vydání je v pátek 14. listopadu 2014. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v prosincovém čísle otištěny.
Výsledky komunálních voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014
Zvolení zastupitelé města Úvaly
Na začátku října proběhlo jednání
Rady města Úvaly. Na svém zasedání
rada projednala tyto stěžejní
body.
Rada města souhlasila se závěrem
sloučené komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise přijmout
nabídku společnosti JARO
REAL, s.r.o., na koupi pozemku
parc.č. 3841/50 v k. ú. Úvaly
u Prahy o výměře 172 m2 za kupní
cenu 134 676,– Kč, což činí
783,– Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu
města odsouhlasit prodej
pozemku.
Dále souhlasila s tím, aby Smlouvu
o spolupráci při budování společných
děl mezi všemi vlastníky
pozemků v lokalitě Vinice zpracoval
Mgr. Šimon Hradilek, advokát,
se sídlem K Brusce 124/6,
160 00 Praha – Hradčany.
Rada města projednala stav objektů
č. p.181,75 ul. Škvorecká
a č. p. 1347, ul.Prokopa Velikého,
Úvaly a uložila vedoucí odboru
investic a dopravy zahrnout investice
na opravy objektů do připravovaného
rozpočtu na rok 2015
a na rok 2016 a zajistit havarijní
opravy v bytě pí Havlínové v objektu
č. p. 181.
Rada města vzala na vědomí výpověď
z nájmu bytu č. 4 s tříměsíční
výpovědní lhůtou pí Michaele
Smažákové, bytem ul.Prokopa
Velikého, čp.1347, Úvaly. Dále
souhlasila s uzavřením dodatku
č. 1, kterým se doplňuje nájemní
smlouva, a to o ujednání, že nájemní
doba se odvíjí po dobu trvání
pracovního poměru v ZŠ Úvaly.
Rada města souhlasila se zavedením
pilotního programu elektronické
knihy jízd na jednom z vozidel
z VPS – úklidovém voze.
Dále souhlasila s vystavením
objednávky na měření a regulaci
do objektu MŠ Cukrovar u společnosti
Walco CZ spol. za celkovou
částku 296 075,– Kč vč.
DPH a s vystavením objednávky
na autorský dozor na stavbu „MŠ
Cukrovar“ u společnosti DOMYJINAK,
s.r.o., za celkovou částku
200 000,– Kč včetně DPH.
Rada města souhlasila s uzavřením
smluv o budoucích smlouvách
s RWE GasNet, s.r.o., Povodím
Labe, Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
a Krajským pozemkovým úřadem
pro Středočeský kraj v souvislosti
s akcí „Rekonstrukce mostu přes
Výmolu v Úvalech“.
Rada města udělila Základní škole
Úvaly, okres Praha-východ
předchozí souhlas zřizovatele
s uzavřením smluv o výpůjčce
na prostory v základní škole pro
školní rok 2014/2015. Dále udělila
souhlas zřizovatele Základní
škole Úvaly, okres Praha-východ
se zapojením do projektu Obědy
dětem společnosti Women for
women, o.p.s.
Dále rada souhlasila s navýšením
počtu výtisků Života Úval o 150
kusů na 2 800 výtisků.
Dále souhlasila s uzavřením
sponzorské smlouvy mezi Sborem
dobrovolných hasičů Úvaly,
Klánovická 918, Úvaly a fi rmou
DaCoNet, s.r.o., Otokara Březiny
422, Úvaly na bezplatné internetové
připojení pro činnost sboru
a mladých hasičů.
Josef Štěpánovský
Kandidátní listina Kandidát
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
Pořadí
číslo název poř. zvolení
číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Otevřené Úvaly – SNK 1 Borecký Petr Mgr. 41 NK BEZPP 751 8,39 1
1 Otevřené Úvaly – SNK 3 Milerová Ludmila Ing. 57 NK BEZPP 686 7,66 2
1 Otevřené Úvaly – SNK 6 Poláková Dana Mgr. 59 NK BEZPP 661 7,38 3
1 Otevřené Úvaly – SNK 2 Polák Josef 61 NK BEZPP 597 6,67 4
2 Občanská demokratická strana 6 Březina Michael 43 ODS BEZPP 476 8,69 1
2 Občanská demokratická strana 4 Krutský Josef 43 ODS BEZPP 460 8,40 2
2 Občanská demokratická strana 9 Martiňák Roman 38 ODS BEZPP 430 7,85 3
3 NK Úval s podporou TOP 09 5 Kolařík Miloslav 65 NK BEZPP 396 10,51 1
3 NK Úval s podporou TOP 09 1 Váňová Helena Ing. 53 NK BEZPP 363 9,63 2
4 Pro Úvaly 3 Gloc Jaromír Mgr. 33 NK BEZPP 649 7,90 1
4 Pro Úvaly 4 Dvořáček Vojtěch Mgr. 35 NK BEZPP 630 7,67 2
4 Pro Úvaly 7 Hrubý Peter Ing. 58 NK BEZPP 609 7,41 3
4 Pro Úvaly 5 Kouklová Naděžda Bc. 58 NK BEZPP 604 7,35 4
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 Pokorný Vítězslav Dr. 63 ČSSD ČSSD 409 10,03 1
5 Česká str.sociálně demokrat. 4 Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D. 43 ČSSD ČSSD 386 9,47 2
Zprávy z rady města
3
Život Úval 11/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 4
Závěrečné jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2014
Poslední jednání úvalského zastupitelstva
v právě končícím
volebním období 2010 – 2014 se
konalo ve čtvrtek 25. 9. 2014. Přítomno
bylo 13 zastupitelů. V sále
DPS se sešlo v průběhu večera
asi 8 občanů. Přítomni byli i velitel
nově zřízené úvalské městské
policie pan Tomáš Galbavý a projektant
železničního koridoru
(Ing. Mečl).
Starosta informoval přítomné
o činnosti rady města v uplynulém
letním období od posledního
řádného jednání zastupitelstva
v červnu a následně přednesl
zprávu o kontrole plnění dříve
přijatých usnesení.
Kontroly plnění usnesení (s návrhem
na zrušení některých usnesení)
se týkala i zpráva kontrolního
výboru.
Ing. Černý a Ing. Morávek následně
zastupitele seznámili i s dalšími
dvěma zprávami, a sice:
Kontrolní zprávou o vyřizování
návrhů, připomínek a podnětů
podaných zastupiteli (naprostá
většina úkolů byla splněna) nebo
občany na jednání zastupitelstva
a Kontrolní zprávou o nakládání
s fi nančními prostředky získanými
z daně z nemovitosti za období
roku 2013. Zastupitelstvo stanovilo,
že bude rozhodovat o využití
fi nančních prostředků získaných
z daně z nemovitosti na rekonstrukce
místních komunikací.
Mgr. Borecký následně seznámil
přítomné s diskutovanými body
jednání výboru pro výstavbu a investiční
komise. Předmětem jednání
byla přístavba výrobní haly
fi rmy Hennig, přechod pro chodce
přes silnici II/101 (u lokality
Hodov), studie velké dostavby
ČOV, výměna pozemků v rámci
Aleje úvalských dětí II, parkování
na náměstí a ul. Husova, včetně
systému parkovacích kotoučů,
oprava komunikací: Rašínova,
Guth-Jarkovského, Dobrovského
a Grégrova, parkoviště u ZŠ
a rekonstrukce ulice V Podhájí
a rekonstrukce ulice Bulharská
v rámci výstavby nové MŠ Cukrovar.
V následujícím bodě po delší
diskusi vzali zastupitelé na vědomí
dopis předsedy SBD Vesna
zastupitelům města Úvaly, který
se týká složité historie vzájemných
vztahů mezi městem a SBD
Vesna a podnětů na řešení těchto
vzájemných vztahů. Současně
proběhla diskuse nad informativním
materiálem starosty města
o problematice řešení vzájemných
vztahů mezi městem a SBD
Vesna v období 2006 až 2014.
Následně bylo (na základě doporučení
kontrolního výboru)
zrušeno několik dříve přijatých
usnesení zastupitelstva, která se
týkala navýšení spojů autobusové
linky PID č. 391, koupě pozemku
č. 2939/2, dále koupě pozemků
v souvislosti se záměrem vybudování
parkoviště typu P+R v areálu
bývalých uhelných skladů. Zrušeno
bylo i usnesení vyhlášení
na výběrové řízení na poskytovatele
úvěru ve výši 50 000 000,- Kč
na zajištění fi nancování rekonstrukce
ulic, náměstí a další infrastruktury
města Úvaly s čerpáním
2013-2014, splatnost 10 let, se
splatností od roku 2015 a zrušeno
bylo i usnesení o přijetí dotace
na akci „Cyklostezka Úvaly
na Bendlově stezce“.
Zastupitelé souhlasili v souladu
s doporučením uvolněného místostarosty
města Mgr. Boreckého
s poskytnutím příspěvku na splácení
úvěru spláceného v letech
2014 – 2016 až do celkové výše
200 000 Kč. Tato dotace je určena
výlučně na splácení úvěru, který
by byl poskytnut spolku Junák
Úvaly za účelem rekonstrukce
klubovny.
Zastupitelé schválili v návaznosti
na rozhodnutí Státního fondu životního
prostředí o poskytnutí dotace
ve výši 90 % ze způsobilých
výdajů (tj. 3 069 649,- Kč včetně
DPH) přijetí dotace a schvaluje
vyčlenění peněžní částky
z rozpočtu města ve výši nejméně
1 506 333,- Kč včetně DPH,
odpovídající spolufi nancování
projektu „Zateplení objektu č.
p. 95, náměstí Arnošta z Pardubic
v Úvalech“.
Dále bylo schváleno přijetí dotace
z Operačního fondu Životní prostředí
na projekt „Realizace protipovodňových
opatření – Úvaly“
ve výši 5 975 338,- Kč. Úvaly tak
získají lokální výstražný systém.
Následně bylo schváleno v návaznosti
na rozhodnutí Státního
fondu životního prostředí
o poskytnutí dotace ve výši
90 % ze způsobilých výdajů (tj.
10 165 058,- Kč včetně DPH) přijetí
dotace a schvaluje vyčlenění
peněžní částky z rozpočtu města
ve výši nejméně 3 168 907,- Kč
včetně DPH, odpovídající spolufi
nancování projektu „Zateplení
objektu č. p. 897, Riegerova
v Úvalech“.
V návaznosti na rozhodnutí ministerstva
dopravy o poskytnutí
dotace ve výši 85 % z výdajů (tj.
2 557 144,- Kč včetně DPH) úvalští
zastupitelé schválili vyčlenění
peněžní částky ve výši nejméně
451 261 Kč včetně DPH, odpovídající
spolufi nancování projektu
„Rekonstrukce mostu přes Výmolu
v Úvalech v ulici Horova“.
Zastupitelé dále schválili přijetí
daru, kterým je pozemek č.
4031/1, orná půda o výměře 373
m2, od paní Mgr. Dany Semrádové.
Dále zastupitelé souhlasili se
záměrem směny pozemků mezi
paní Semrádovou a městem Úvaly
na směnu pozemku č. 3268/82
o výměře 1956 m2, který je
ve vlastnictví města, a části pozemku
č. 3268/63 ve vlastnictví
Mgr. Dany Semrádové, ze kterého
bude oddělena část o výměře
cca 2 554 m2, v budoucnu sloužící
jako cyklostezka. Tento pás pozemku
bude oddělen podél jirenské
silnice po celé délce pozemku.
Oba pozemky se nacházejí
v území mezi lokalitami U Hodova
a U Horoušánek. Po provedení
směny město vypořádá rozdíl
ceny nad hodnotu výměry směnovaného
pozemku tj. 598 m2. Ceny
nemovitosti byly mezi oběma
stranami dohodnuty na základě
zpracovaného znaleckého posudku
ve výši 170,- Kč/m2. Jedná se
o Alej úvalských dětí II.
Zastupitelé dále schválili kronikářský
zápis za rok 2013. Ke kronikářskému
zápisu se vyjádřila
i paní Ing. Zdena Havránková,
předsedkyně letopisecké komise.
Zastupitelé poté schválili převzetí
bezúplatně převáděných
pozemků č. 3147/5 (o velikosti
17 m2) a 3147/6 (o velikosti 43 m2)
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Pozemky
musí být po dobu 5–10 let využívány
pouze jako komunikace.
Dále zastupitelé schválili koupi
pozemku č. 2152/1 (u Penny
Marketu) o výměře 1 205 m2
od prodávajícího, kterým je Záveská
a spol., v.o.s., jako správcem
konkurzní podstaty úpadce
Státní statek Čáslav, a to za cenu
150,- Kč/m2.
Zastupitelé také schválili uzavření
kupní smlouvy mezi prodávajícím,
kterým je město Úvaly,
a kupujícím – společností Almeco,
s.r.o., s na pozemek č. 299/10
o výměře 1086 m2, který vznikl
oddělením z pozemku č. 299/1
za cenu 1 112 000,- Kč. Současně
byla schválena i příslušná Smlouva
o depozitní úschově mezi společností
Almeco, městem Úvaly
a advokátem Mgr. Jiřím Benedou.
Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění
záměru prodeje pozemku
p. č. 173/2, druh pozemku zahrada
o výměře 62 m2 v k. ú. Úvaly
u Prahy. Důvodem oddělení části
z původního pozemku je geometrické
zaměření nově vybudované
„Parkové zahrady“, při kterém
bylo zjištěno, že stávající oplocení
je posunuto, a tím je část pozemku
připlocena k sousednímu ve vlastnictví
pana Petra Merčáka.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí
informaci odboru ŽPÚR týkající
se provozování vodohospodářské
infrastruktury společností
Stavokomplet, spol. s r.o., v rámci
Koncesní smlouvy uzavřené
s městem. Na konci září proběhlo
jednání se společností Stavokomplet,
která nárokuje po městu
rozdíl pitné vody, která do města
„přitekla“, a té, která představuje
nátok na čistírnu odpadních vod.
Město s tímto nesouhlasí a dle
uzavřené smlouvy již společnosti
Stavokomplet předalo vytýkací
dopis.
Předposlední bod jednání vyvolal
delší diskusi v sále. Rada města
předložila ke schválení koncesní
dokumentaci na výběr nového
provozovatele koupaliště. Zpracovatelem
koncesní dokumentace
je fi rma VRV, a.s. Jelikož předpokládaný
příjem koncesionáře
činí méně než 20 000 000,- Kč
bez DPH, zadavatel se rozhodl realizovat
koncesní řízení v režimu
tzv. „koncese malého rozsahu“.
4
městský úřad Život Úval 11/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 3
Pozvánka na ustavující jednání
zastupitelstva města
Zveme občany na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva
města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 6. 11. 2014
od 18.00 hodin v sále domu s pečovatelskou službou
Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského
úřadu.
MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta
Kronikářský zápis za rok 2013
dokončen
Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání projednalo
a schválilo kronikářský zápis za rok 2013. Při této
příležitosti vyjádřilo poděkování Dr. Vítězslavu Pokornému,
kronikáři města za kvalitní a precizní zpracování
kronikářských zápisů. Poděkování náleží též letopisecké
komisi, která zajišťuje podklady pro jejich zpracování.
MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města
Předmětem koncesní smlouvy je
bezpečné a plynulé provozování
městského koupaliště. Provozování
koupaliště podle koncesní smlouvy
bude sjednáno na dobu 30 let. Základním
hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídky
(výše předplaceného nájemného
– pachtovného a výše ročního nájemného).
V posledním bodě jednání zastupitelstva
v tomto volebním období
zastupitelé vzali na vědomí informaci
o dokončených, probíhajících
a plánovaných investicích
města. Dokončené investice města:
Rekonstrukce částí ulic Alešova
a Vítězslava Nováka, Rekonstrukce
objektu č. p. 65 nabízející volnočasové
aktivity, „Cesty v Úvalech“.
Probíhající investice města:
Základní škola – Stavební úpravy
budovy „C“ a rekonstrukce šaten,
Nová MŠ Cukrovar, Dostavba a rekonstrukce
vodovodní sítě Úvaly.
Plánované investice města: Stavební
úpravy objektu č. p. 105 v Úvalech
ve Škvorecké ulici, Řešení
parkování v Husově ulici a na nám.
Arnošta z Pardubic a nové parkoviště
u ZŠ Úvaly, Rekonstrukce
objektu městského úřadu na nám.
Arnošta z Pardubic č. p. 95, Úvaly,
kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení a komunikace – Kollárova
ulice, Úvaly kanalizace, veřejné
osvětlení a komunikace – Barákova
ulice, Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulicích Štefánikova,
Hakenova, Švermova a Raisova,
Purkyňova – 3. Etapa, Glücksmannova,
Šámalova, Chodník podél
silnice č. II/101 v úseku ul. Klánovická
– Purkyňova.
V rámci připomínek zastupitelů
vystoupila Ing. Váňová s kritikou
chování některých pracovníků
městského úřadu, Dr. Pokorný
hovořil o bezpečnosti u dětského
hřiště Rašínova. Mgr. Mahdal požádal
přítomného velitele Městské
policie Úvaly o pravidelné zpracování
reportů z činnosti policie pro
měsíčník Život Úval. Ing. Milerová
kritizovala ledabylé vracení vyvezených
popelnic pracovníky společnosti
ASA.
V průběhu jednání dostali prostor
pro dotazy a připomínky také přítomní
občané. Paní Havránková
vznesla dotaz na výdaje na kulturu
a současně přišla s kritikou
prostor v objektu volnočasových
aktivit v č. p. 65.
Ve 21:30 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
ve volebním období 2010 – 2014
Podzimní listopad (fejeton)
Cizí jazyky se vůbec nonšalantně
vyhýbají tomu, aby jedenáctý
měsíc v roce nazvaly pravým jménem
(většinou lavírují s latinským
november), naše rodná čeština jde
do toho natvrdo. Název měsíce
nenechává nikoho na pochybách,
čeho že se můžeme v tomto období
od přírody a počasí nadít.
Dovolená je dávno daleko
za námi, Vánoce a silvestr ještě
v nedohlednu a hned na začátku
měsíce jsou svátky zemřelých,
vesele nazvané – Dušičky. A tak
není divu, že listopad je nejméně
oblíbený měsíc v roce. Rozumní
tvorové mají na toto období
své recepty. Zatímco broučci se
chovají podle návodu svého guru
Jana Karafi áta: „Ucpali okna mechem
a spali a spali
a spali…“, ptáci
si to zamíří za sluníčkem
do teplých
krajin.
A co na to sám
homo sapiens? Podle
své peněženky
zvolí buď levnou
variantu mechovou,
zatopí si,
vezme k ruce nějakou
tlustou knihu
s optimistickým názvem, k druhé
ruce ampulku s prášky proti depresím
a trpí. Nebo volí variantu
ptačí a rozhodne se vyletět někam
za teplem. Cestování prý však již
není tak levné jako dříve. Jenže
v podvědomí všichni dobře víme,
že za bukem číhají Vánoce neboli
„svátky klidu a míru“, ale spíše
svátky obchodníků a prodejců
všeho možného, takže peníze budeme
potřebovat na něco jiného
než na sluníčko.
Možná je tu zlatá střední cesta –
navštívit solárium, přerovnávat
sbírky mušliček z léta a plánovat,
kam vyrazíme, až na to zas
příští rok budeme mít. Anebo
prostě musíme svůj vztah k nejméně
oblíbenému měsíci v roce
přehodnotit. Jak doporučují lékaři
„na hlavu“, když se něčeho
bojíme, musíme do toho skočit
rovnýma nohama. Bojíte se výšek?
Tak honem na nějakou věž
nebo rozhlednu a zírat upřeně
dolů!
Nemáte rádi listopad? Je venku
pošmourno a hnusně? Ignorujte
to. Navlékněte si bundu, na uši
klapky a vzhůru do lesa brouzdat
se barevným napadaným listím.
Dlouhá procházka v sychravém
počasí je pak prima alibi na to,
abychom si doma za odměnu
udělali voňavý „svařák“. A v tuto
chvíli přijdeme na to, že ten listopad
je vlastně docela prima měsíc.
A tak se za této vlastně pohodové
situace pomalu dočkáme konce
roku. Dočetli jste až sem a máte
alespoň trochu radosti?
Dr. Vítězslav Pokorný
Rekonstrukce železničního koridoru
v Úvalech
Informace o harmonogramu výstavby a s tím spojených
omezeních pro občany Úval
Kolejová výluka v železniční stanici
se blíží ke svému konci, který
je plánován na 27. 11. 14. V současné
době fi nišují práce na všech
mostních objektech, nástupišti
a zastřešení.
Dne 30. 10. 14 je plánováno
ukončení silniční uzavírky pod
mostem Na Spojce.
Důležitou informací je, že v listopadu
nebude, oproti původním
plánům, uzavřen železniční
přejezd v Husově ulici.
K této uzavírce dojde až v termínu
15. 1. – 23. 1. 2015.
V době uzavírky železničního přejezdu
bude pro pěší umožněn průchod
pro pěší na nádraží ČD z Jiráskovy
ulice do ulice Denisova,
Vydrova. Tzn., že lidé, včetně školáků,
mohou chodit na nádraží, zde
projdou provizorním podchodem
a budou pokračovat Smetanovou
ulicí zpět do Husovy a na náměstí.
Foto Petr Václavek
5
Život Úval 11/2014 městský úřad
Níže uvádíme plánovaný harmonogram prací na koridoru v Úvalech:
Datum Událost
30. 10. 2014 zprovoznění nového ostrovního nástupiště
(vzdálenější od nádražní budovy)
30. 10. 2014 zprovoznění prodloužení nádražního podchodu
do ulice Pod tratí
31. 10. 2014 znovuotevření podjezdu v ulici Na Spojce
27. 11. 2014 znovuotevření nádražního podchodu na 2. nástupiště
15. 1. až 23. 1. 2015 týdenní trvalé uzavření závor – auta budou
muset použít náhradní trasu ulicí Na Spojce
3. 3. 2015 uzavření podjezdu v ulici Na Spojce (při výstavbě
kolejí blíže k budově)
3. 3. 2015 uzavření nástupištního podchodu na 2. nástupiště
(při výstavbě kolejí blíže k budově)
18. 5. 2015 trvalé otevření podjezdu pod zcela novým
mostem v ulici Na Spojce
29. 6. 2015 zprovoznění nového podchodu u závor vybudovaného
vedle původního podchodu blíže
k nádražní budově
29. 6. 2015 zprovoznění nádražního podchodu na druhé
nástupiště
Petr Borecký, místostarosta
Informace o činnosti Veřejně
prospěšných služeb města Úvaly
Z komunikace s občany našeho
města vyplývá mimo jiné i to,
že o rozsahu činnosti Veřejně
prospěšných služeb města Úvaly
se mnoho neví. Je tedy na místě
uvést výčet činností, které
zajišťují. Tyto práce jsou vykonávány
dle harmonogramu
pravidelné údržby města, dle
klimatických podmínek a dle
požadavků vedoucích odborů
a vedení města:
• čištění komunikací a chodníků,
uličních kanálových vpustí
• úklid veřejného prostranství
včetně vyvážení odpadkových
košů, údržba košů na psí exkrementy,
úklid prostor v okolí
kontejnerů na tříděný odpad
• údržba hřbitova
• zimní údržba komunikací a chodníků
• převoz materiálů, práce nakládači,
práce vysokozdvižnými
montážními plošinami
• údržba zeleně, práce s motorovou
pilou a křovinořezy
• údržba a čištění vybraných vodních
toků, údržba lesního hospodářství,
těžba nebezpečných
a napadených stromů
• likvidace černých skládek
• elektroinstalace
• údržba místních komunikací (výstavba,
rekonstrukce a předlažba
chodníků a kontejnerových
stanovišť, opravy překopů a výtluků,
opravy silničních vpustí
a dešťové kanalizace)
• výroba, montáž a opravy městského
mobiliáře
• údržba majetku města – natěračské
a malířské práce, zámečnické
práce, instalatérské práce,
zednické a stavební práce, elektroinstalační
práce
• dopravní značení vodorovné, svislé
• údržba techniky
Dále zajišťují technickou přípravu
akcí pořádaných městem a úklid
po nich, pomáhají též příspěvkovým
organizacím ve městě s jejich
akcemi.
Funkci vedoucího VPS vykonává
p. Petr Prchal, podařilo se vytvořit
stabilní tým pracovníků, který
čítá 13 pracovníků včetně správce
Domu s pečovatelskou službou.
Složení profesí je různorodé tak,
aby mohl být kvalifi kovaně zajištěn
rozsah prováděných prací.
Tak jak se město rozrůstá, přibývají
k údržbě plochy veřejné zeleně
a další komunikace, proto bylo
radou města schváleno navýšení
počtu pracovníků o dva.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
občanům, kteří udržují veřejné
prostranství v bezprostředním
okolí své nemovitosti a tím nám
pomáhají. Bezplatný odvoz takto
nashromážděného odpadu si lze
domluvit s p. Prchalem na tel.
606 131 540.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu
Petr Prchal, vedoucí VPS
Úvaly mají svého Iron Mana!
Rádi bychom touto cestou pogratulovali
úvalskému občanovi,
Ondrovi Teplému, který v říjnu
úspěšně absolvoval nejtěžší individuální
závod světa – havajského
Iron Mana. Ondra se umístil
na 659. místě z celkem 2 187
účastníků. Je to Ondřejův velký
osobní úspěch, na který se tvrdě
několik let připravoval a zároveň
jde o vynikající reprezentaci
Úval, protože jen málo českých
měst se může pochlubit tím, že
v nich žije „železný muž“.
Takže ještě jednou, gratulujeme!
Vedení města
Pozvánka
Železný večer
s Ondřejem
Teplým
… aneb povídání
o tom, jestli být
na Havaji je vždy
opravdu havaj …
Kdy: 13. listopadu 2014
Kde: Pětašedesátka,
Riegrova 65, Úvaly,
velký sál v I. patře
V kolik: začátek v 19:00
6
zprávy z města Život Úval 11/2014
ODS
DĚKUJE VOLIČŮM
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
v komunálních volbách volili kandidáty
místního sdružení Občanské demokratické
strany v Úvalech. Získat téměř 18% hlasů voličů
v politickém absurdistánu úspěchem rozhodně
bylo. V zastupitelstvu, které z těchto voleb
vzejde, budeme podporovat takovou koalici,
která bude zárukou toho, že Úvaly nesklouznou
z cesty, kterou ODS a minulá koalice nastolily
a která vede k dalšímu snižování vnitřního dluhu
města a k rozvoji společenského života, kultury
a sportu v našem městě.
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
předseda místního sdružení ODS
Děkujeme všem voličům
PRO Úvaly
Děkujeme vám všem, za důvěru, kterou jste v nás
svými hlasy ve volbách vložili. V době uzávěrky
Života Úval se teprve jednalo o složení rady
města, tedy vládnoucí koalice. Ať už tato jednání
dopadla nakonec jakkoliv, uděláme vše pro to,
abychom vaši důvěru (ať už budeme stát v koalici
či v opozici) nezklamali.
Jaromír Gloc a Jan Černý
za všechny členy PRO Úvaly
Poděkování
Vážení spoluobčané Úval,
chceme poděkovat za vaše hlasy, které jsme od vás
obdrželi v komunálních volbách 2014.
Děkujeme!
Tým nezávislých kandidátů Úval (s podporou TOP 09)
Milí voliči, děkujeme
Rádi bychom poděkovali od srdce vám všem,
kteří jste v letošních komunálních volbách
do zastupitelstva města volili kandidáty místní
organizace ČSSD v Úvalech.
Velice si toho vážíme a chceme vám slíbit, že
v zastupitelstvu města budeme podporovat
zejména takové kroky, které povedou k tomu, aby
se město dále nezadlužovalo a udělal se další kus
práce pro zlepšování života v Úvalech.
Je na co navazovat.
Dr. Vítězslav Pokorný,
lídr místní kandidátky ČSSD,
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.,
předseda místní organizace ČSSD
Děkuji
Děkuji všem našim voličům
za skvělou podporu, která nám
po spočítání všech hlasů dala
v prvním našem volebním období
čtyři křesla v zastupitelstvu města
Úval. Tento volební úspěch mi
potvrdil, že jdeme správnou cestou.
Jak už to v politice bývá, existují
i jiné strany, které dostaly také
významný počet hlasů. Tak to
i v demokracii má být. Nastávají
nám tedy složitá koaliční jednání,
a pokud nepovedou ke kýženému
cíli, nastane konstruktivní práce
v opozici.
K tomuto vývoji situace jsem se
rozhodl zaujmout následující stanovisko.
Přepouštím svůj mandát
mladším kolegům. Tím se ovšem
nevzdávám jakékoliv odpovědnosti.
Budu nadále aktivním členem spolku
PRO Úvaly a pro Úvaly se chystám
pracovat nadále. Mou osobní
prioritou je zveřejnění skutečného
stavu fi nancí města v návaznosti
na povinný audit, kterým každé
město musí projít. Taková činnost
7
Život Úval 11/2014 zprávy z města
Co je to zastupitelská demokracie?
Defi nici tohoto pojmu si různí
lidé vysvětlují překvapivě různě.
Vztaženo na nedávno proběhlé
komunální volby to znamená, že
forma vlády, tedy správy města,
je založena na principu, kdy lidé
volí do daného orgánu – v tomto
případě vedení města své zástupce,
kteří potom v zastoupení
samotnou správu města provádí.
Tímto se také odlišuje od přímé
demokracie, kde vůle lidu je přímo
přenášena do rozhodovacího
procesu.
Demokracie v naší zemi je založena
v zásadě na zastupitelském
principu – obce mají zastupitele,
země své poslance atd. V případě
samosprávy města mohou
lidé uplatňovat, mimo volby, svůj
hlas prostřednictvím volených
zástupců, ovšem nemohou tyto
zástupce, přes různé předvolební
sliby, ničím vázat, nebo je nutit
k rozhodnutí. Zde totiž přichází
na řadu zákon, který defi nuje
odpovědnost zastupitele či radního
z pohledu právního, trestního
i politického. To znamená, že volený
zástupce, na rozdíl od občana,
má odpovědnost za své jednání
při správních úkonech správy
města. To je také důvodem, proč
se zástupci občanů musí rozhodovat
podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí a samozřejmě
také s přihlédnutím k širším vztahům
a souvislostem, které občan
zpravidla nezná, nebo je nebere
v potaz.
Přesto se však občané i v průběhu
volebního období, mohou podílet
na správě města. Jde o účast v tzv.
pracovních nebo chcete-li poradních
orgánů samosprávy. Na území
našeho města jsou vždy zřizovány,
a to se zaměřením na jednotlivé
aspekty života. Jde o účast ve výborech
zastupitelstva, kdy výbor
je pracovní a poradní orgán zastupitelstva
– standardně se ze zákona
zřizují kontrolní výbor a fi nanční
výbor. V našem městě pak ještě
výbor pro výstavbu, který je zpravidla
sloučen s jednáním investiční
komise. Dále je zde možnost působit
v poradních orgánech rady
města, která k tomuto účelu zřizuje
tematické komise. Jde např. o komise
kulturní, letopiseckou, investiční,
dopravní, bytovou, komisi
pro školství, bezpečnost, sport, přestupkovou
komisi, nebo redakční
radu měsíčníku Života Úval. Třetí
formou účasti občanů může být
účast v pracovních skupinách, které
řeší tematicky problém přesahující
např. činnost komise či výboru,
nebo ke kterému je třeba širšího
společenského konsensu. Je přitom
s podivem, že tato možnost je
velmi málo využívaná a to přesto,
že se jedná pro občana o možnost
úzce spolupracovat s vedením města
a podílet se tak na jeho rozvoji.
Josef Štěpánovský
vyžaduje poměrně dost času a ten
nechci trávit zkoumáním balíku
administrativních záležitostí, které
agenda zastupitele vyžaduje.
Zasadím se o co největší podporu
svých kolegů. Pokud se týká Petice
proti zvýšení daně z nemovitosti,
kolegyně Naďa Kouklová,
spoluzakladatelka Petice, má
v zastupitelstvu oprávněné místo.
Děkuji tedy všem našim voličům
za podporu. Jen vývoj a závěr
koaličních jednání ukáží, jakým
směrem se město Úvaly bude nadále
ubírat.
Peter Hrubý PRO Úvaly
Hejtman Středočeského kraje v Úvalech
V pátek 26. září 2014 se v Úvalech,
v Centru volnočasových
aktivit „Pětašedesátce“ uskutečnilo
z iniciativy místní organizace
ČSSD setkání představitelů
města s hejtmanem Středočeského
kraje Ing. Milošem Peterou.
Na setkání se diskutovalo o zajištění
fi nančních prostředků pro
rekonstrukci průtahu městem
a rekonstrukci náměstí Arnošta
z Pardubic. Přítomni byli starosta
města MUDr. Jan Šťastný, MBA,
místostarostové JUDr. Ing. Petr
Petržílek, Ph.D., a Mgr. Petr Borecký,
zastupitel města Dr. Vítězslav
Pokorný, tajemnice a vedoucí
městského úřadu Jana Tesařová,
Ing. Martina Jaklová, MBA, DiS.,
Ing. Lukáš Rubeš a vedoucí odborů
a pracovníci městského úřadu.
Prezentaci rekonstrukce průtahu
předvedl
Ing. Jiří Lávic,
vedoucí střediska
dopravního
inženýrství
společnosti AF-
-CITYPLAN
s.r.o., která rekonstrukci
projektově
připravuje.
Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech
Stavba pokračuje v intravilánu
dle zpracovaného harmonogramu
postupu prací s minimálními
úpravami. V současnosti je nejkritičtějším
místem oblast úrovňového
přejezdu, stanice s budovaným
prodlouženým podchodem
na ostrovní nástupiště a Vydrovy
ulice. Proti původnímu plánu se
zástupcům města Úvaly podařilo
při pravidelném kontrolním
dnu stavby dne 7. 10. 2014 zmírnit
dopad stavby ve smyslu níže
uváděné tiskové zprávy stavby.
Následuje jako každý měsíc pravidelná
tisková zpráva vedení
stavby:
Vážení občané Úval,
chtěl bych Vás opět jménem vedení
stavby „Modernizace trati
Praha Běchovice – Úvaly“ stručně
seznámit s dalším postupem
výstavby v měsíci listopadu 2014.
Kolejová výluka v žel. stanici
se blíží ke svému konci, který je
plánován na 27. 11. 2014. V současné
době fi nišují práce na všech
mostních objektech, nástupišti
a zastřešení. Následovat budou
práce na železničním spodku vč.
odvodnění, zřízení
nových konstrukčních
vrstev a pokládka nového
kolejového roštu.
Dne 30. 10. 14 je
plánováno ukončení
silniční uzavírky pod
mostem Na Spojce.
Po zprovoznění této
komunikace se jistě
zlepší současná situace
u přejezdu.
Vedení stavby bylo
místním zastupitelstvem
požádáno
o přehodnocení
plánované uzavírky
přejezdu v době
od 20. 11
do 27. 11. 2014,
především z důvodu
chybějící
možnosti podchodu
tratě v blízkosti
přejezdu. Po provedených
jednáních s investorem,
zhotoviteli a projektantem jsme tuto
výluku přesunuli na termín 15. 1. –
23. 1. 15, tedy na dobu, kdy již bude
pro občany k dispozici alespoň podchod
na nástupiště vč. prodloužení
do ulice Pod Tratí.
Jsme si vědomi, že tato výluka s sebou
bohužel nese nejen pro cestující,
ale i ostatní obyvatele Úval velká
omezení a komplikace při překonávání
cesty z jedné strany obce
do druhé, která je rozdělena kolejištěm.
Prosím proto občany, aby uvažovali
s dostatečnou časovou rezervou,
především při překonávání žel.
přejezdu a nevstupovali do kolejiště
v době spuštěných závor.
Děkuji zástupcům města, Policii
ČR, městské policii i Vám občanům
za pochopení a velmi dobrou
spolupráci.
Ředitel stavby
Tomáš John
Příští informace bude zveřejněna
opět za měsíc, aktuální informace
jsou průběžně umisťovány na webových
stránkách města Úval.
Pro Život Úval sestavil
Ing. Karel Böhm,
MÚ – Stavební úřad Úvaly
Dr. Vítězslav Pokorný
Výstavba mostu Na Spojce
Výstavba podchodu u přejezdu
8
téma měsíce Život Úval 11/2014
Městská policie informuje
Začátek Sametové revoluce 1989
Jeden den, který otřásl Československem
Od listopadu 1989 a Sametové revoluce
uplynulo 25 let. Připomeňme
si první den, který vyvolal následné
události a v konečném důsledku
změnu společenského systému.
Ještě ráno 17. listopadu 1989
nebyl tento den ničím výjimečný.
Pro normálního člověka normální
listopadový pátek. Většinu
obyvatelstva čekaly odpoledne
nezbytné fronty, spojené s nákupem
na víkend. Někteří plánovali
odjezd na chatu či chalupu. Bude
již třeba zazimovat.
Večer se v zpravodajství Československé
televize lidé dozvěděli, že
na Národní třídě v Praze musela Veřejná
bezpečnost rozehnat další z demonstrací
a obnovit zde pořádek.
V Československu se po roce
1948 demonstrovala pouze při
různých ofi ciálních příležitostech
– ukazovala se jednota lidu s komunistickou
stranou. V průběhu
80. let se však v Praze konaly demonstrace
komunistickou stranou
neorganizované a tudíž na tehdejší
dobu nelegální. Většinou u příležitosti
výročí 21. srpna 1968,
výročí vzniku republiky 28. října
1918 nebo výročí Palachova činu
v lednu 1969. O většině z nich se
občané z ofi ciálních sdělovacích
prostředků nedozvěděli. Později
to byla maximálně menší zmínka
o ztroskotancích, kteří narušili veřejný
pořádek. Problémy existují,
ale ty komunistická strana řeší.
Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové
stanice věděli víc. A večer
17. 11. 1989 věděli, že tato páteční
demonstrace byla zcela jiná. Nešlo
jen o běžnou protestní demonstraci,
zásah vodními děly a průběžné
zatýkání. Nyní byla použita hrubá
síla proti mladým lidem, kdy byla
pořádána při výročí Mezinárodního
dne studentstva pokojná demonstrace.
Vedle bezpečnostních
složek byly poprvé
nasazeny tzv. červené
barety. Každý si
vzpomněl na smrt
Jana Opletala před 50
lety. Studenti sepsali
zprávu o násilí a roznesli
ji po Praze. Z Úval se této
demonstrace zúčastnili studenti
Pavel Krob, Barbara Kurucová
a Jan Víška.
Večer již nebyl 17. listopad 1989
obyčejným dnem. Ve veřejnosti
se cosi hnulo. Vždyť tentokrát bili
naše děti. Snad poslední kapka
přetekla a události dostaly rychlý
spád. Ke studentům se přidali
herci a postupně všechny vrstvy
společnosti. Dokonce i dělníci.
Na konci byly svobodné volby
a změna společenského systému.
A dlouhá cesta před námi….
Podle Totalita.cz připravil
Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města
Městská policie Úvaly zahájila svou činnost
Od začátku školního roku strážníci
městské policie zajišťují bezpečný
pohyb dětí na přechodu pro
chodce u základní školy a v jejím
bezprostředním okolí, kde je zejména
v ranních hodinách velký
pohyb vozidel a chodců. Zajištění
bezpečnosti dětí je jednou z priorit
městské policie.
Dalším úkolem strážníků je řešení
nesprávného parkování
ve městě, a to převážně v prostoru
okolo nádraží. Základem
je vždy prevence, proto v těchto
dnech strážníci rozdávají řidičům,
kteří porušují zákon,
upozornění, jakého nesprávného
jednání se dopustili. Nejvíce
přestupků se týká nedovoleného
stání v křižovatce, na chodníku
a v protisměru. Městská policie
se snaží parkování řešit i tím,
že k upozornění dává řidičům
i mapku, kde je vyznačena možnost
parkování na náměstí Svobody,
kde je k dispozici velké
parkoviště. Stranou pozornosti
nezůstávají ani další části města.
V jednotlivých lokalitách je při
pochůzkové činnosti průběžně
prováděna kontrola dopravního
značení a poznatky jsou předávány
odboru imvestic a dopravy.
Například v ulici Rašínova
a Dobrovského dochází k úpravě
dopravního značení, a to zákazu
Orientační mapka – parkoviště na náměstí Svobody
vjezdu nákladních vozidel tak, že
se posune před křižovatku s ulicí
Jirenská a tím se zamezí vjezdu
nákladních vozidel do celé lokality
Pařezina a průjezdu do dalších
částí centra města.
Tomáš Galbavý,
velitel MP
Napsali o nás – Právo 30. 9. 2014 kultura a volný čas
O Václavském odpoledni jinak
aneb Když člověk zestárne
Když člověk zestárne, je
babičkou nebo dědečkem,
a když nemá vnoučata, tak
je prostě senior, což je kategorie,
o níž se všeobecně
předpokládá, že zahrnuje
lidi staršího až nejstaršího
věku. Tento pojem má však
více významů. Junior –
mladší, v protikladu senior
– starší. Josef Novák ml.
(jr.) a Josef Novák st. (sr.)
Senior – člověk v letech,
starý člověk. Stáří s sebou
tradičně přináší určité znalosti,
moudrost a postavení,
autoritu. V některých jazycích
je senior – seňor (španělsky)
zdvořilým oslovením,
v Anglii znamená
nadřízený – senior offi cer
– vyšší úředník. V církvích
jako člen seniorátu, apod.
Například senior pas získáte
po určité registraci, je-li
vám víc jak 55 let. Senior
bývá napadán, chráněn,
využíván, zneužíván, ba
i týrán. Veselý senior je nadační
fond pro zlepšení polistopad_
9
Život Úval 11/2014 kultura a volný čas
moci a informovanosti nemocných
i zdravých seniorů. Moudrý senior
jsou webové stránky s radami pro
zdraví, o fi nancích a zákonech pro
seniory, ale i pro zábavu a cestování.
Konečně nacházím na internetu
i lékařskou defi nici stáří, to
nastává po 75. roce života, demografi
cky po 60. roce. A máme to.
Seniorství se zdá komerčně bezvadně
zvládnuté, ale jak je to doopravdy?
Co pro seniory děláme? Kromě
jiných důležitých akcí mohu zcela
objektivně a doloženě za kulturní
komisi prohlásit! V Úvalech se
tradičně 2x ročně baví tito senioři,
zcela bez pocitu té trochu zprofanované
nálepky, na akcích pořádaných
městem a komisí pro kulturu Rady
města Úvaly, aniž by si připouštěli,
jak se do této kategorie dostali. Vesele,
moudře, důstojně i rozmarně,
bez přetvářky a sousedsky, posedí
spolu, zazpívají, zatleskají, zavzpomínají
a zatančí si při nestárnoucích
melodiích, produkovaných rovněž
nestárnoucím panem Mirkem Kočárníkem.
Tentokrát při Václavském
odpoledni 27. 9. 2014.
Za KuK na místě činu
(Ivu Branyšovou,
Zdenu Havránkovou,
Janu Gebhartovou,
Hanu Černou)
Alena Janurová
(Text i foto)
27. 9.
2014
Jiří Dědeček,
básník, písničkář, předseda Českého centra
Mezinárodního PEN klubu,
koncertuje 14. 11. 2014 v Úvalech
10
kultura a volný čas Život Úval 11/2014
Dětství jednoho úvalského kluka
v knižní podobě
Sochař Jiří Fürst
vystavoval v pražské
Viole Za dobrého počasí, při víně a bulharských
specialitách proběhl
ve sklenářství Jardy Vorlíčka
v sobotu 4. 10. 2014 křest a autogramiáda
jeho prvního dílu
pamětí s názvem START 55.
Knihu pokřtil František Kollman
za přítomnosti nakladatele Marka
Přikryla, korektorky Andrey Vernerové,
kulturního barda Jiřího
Štorka, za MěÚ Jany Tesařové
a mnoha dalších.
První díl knihy mapuje obraz autorova
dětství až do jeho 15 let,
čas prázdnin v Bulharsku i v úvalské
přírodě a okolí. Své postřehy
věnuje rodnému městu a spoustě
prožitých klukovin.
Dílo, které je psáno velmi čtivou
a bezprostřední formou, nepostrádá
i citovost a lyričnost. Kniha je
v prodeji na adrese Sklenářství
Úvaly, Havlíčkova 214 a také
v nedávno otevřené vinotéce
U Jitky v Jiráskově ulici.
Text i foto Vladislav Procházka
Již podruhé v letošním roce sochař
Jiří Fürst představil ukázky
ze své tvorby na veřejnosti. Zatímco
dubnová výstava v Galerii
Scarabeus v Praze 7 byla sestavena
z plastik, v divadelní kavárně
Viola na Národní třídě bylo
možné zhlédnout od 8. října do
1. listopadu jeho obrazy. Těm autor
věnuje v současnosti větší pozornost,
protože, jak říká, „lépe se
skladují a nestojí tolik peněz“.
Na obrazech bylo možné spatřit
kromě abstraktních motivů,
které kladou nároky na fantazii
diváka, také náměty zpracované
způsobem připomínajícím návrhy
na okenní vitráže. V poslední době
se Jiří Fürst rovněž soustřeďuje
na převod vlastních
harmonických
sochařských
kompozic
na malířské plátno.
Prolínání
malířství a sochařiny
není
u něho neobvyklé,
oba obory
kdysi studoval.
Stylově nikoho
nenapodobuje,
snaží se o osobitý
výtvarný projev s neustálým
vývojem.
Jiří Fürst se narodil v Úvalech,
kde prožil i dětství. Přestože žije
nyní v Praze,
k rodné obci se
hlásí a místo
narození uvádí
i v katalozích výstav.
Jeho práce
jsou zastoupeny
v soukromých
sbírkách po celé
Evropě.
Text a foto
Vladislav
Procházka
Sochař Jiří Fürst při vernisáži
výstavy ve Viole
Hrad Hardegg (Rakousko), olej,
2012
Komise pro kulturu Rady města Úvaly pořádá
koncert Jiřího Dědečka
s písněmi z alb
Prší nám do campari a Kočky z Letný
14. 11. 2014 v 19 hod.
v centru Pětašedesátka, Riegerova ulice čp. 65, Úvaly
Vstupné dobrovolné
11
Život Úval 11/2014 zprávy z MDDM
zprávy z MDDM
Galerie MDDM představuje v listopadu dvě úvalské umělecké
osobnosti….
….malířku Beatu Kuruczovou,
jejíž tvorba bezesporu zaujme a nenechá nikoho
lhostejným.
O této mladé výtvarnici bylo podrobně psáno
v únorovém Životě Úval http://www.mestouvaly.
cz/mesto/mesicnik-zivot-uval/archiv-zivota-
uval-2014/.
Mám radost, že naši galerii ozdobí ve dnech
7. – 9. 11. Beatiny obrazy a srdečně zvu
všechny příznivce výtvarného umění na vernisáž
7. 11. v 18 hod., kde zahrají na klavír
další dva talentovaní mladí Úvaláci – Natálie
Nováková a Martin Vydra.
….. hudebnici, básnířku a fotografku
Zbyňku Šolcovou
……Přestože čas nesmírně letí
a se Zbyňkou Šolcovou se znám
spoustu let, připadá mi, že se tahle
krásná a zajímavá žena téměř
nemění. Poznala jsem ji kdysi
v MDDM jako maminku dvou
šikovných malých výtvarnic Marušky
a Anežky, když ochotně
zahrála na vernisáži vánoční výstavy
výtvarných kroužků. Tenhle
hezký zážitek, kdy v Úvalech zřejmě
po dlouhé době zazněla harfa
a ještě v mistrovském podání paní
Šolcové, se stal předzvěstí dalších
kulturních počinů tohoto druhu
v našem městě. Ať už to byly úžasně
koncipované koncerty souboru
Musica Dolce Vita hrané s plným
nasazením, jež si našly okruh
nadšených návštěvníků, či v dubnu
2004 první autorské čtení Z.
Šolcové z připravované básnické
sbírky City a pocity nebo vystoupení
na vernisážích výstav – nejen
dětských autorů z výtvarných
kroužků, ale i uměleckých osobností,
jako je např. fotografka paní
Dana Kyndrová. Na slavnostním
večeru k poctě Jaroslava Seiferta
16. 1. 2004 iniciovaném panem
Jiřím Štorkem jsme byli svědky
její nezapomenutelné interpretace
Fantazie Vltava (parafráze
Hanuše Trnečka na symfonickou
báseň Vltava Bedřicha Smetany),
v průběhu tohoto večera zazněly
také Zbyňčiny verše v podání
pana Otakara Brouska. Ráda
vzpomínám i na pořad Má setkání
s krásou poezie, jehož hlavním
protagonistou byl pan Radovan
Lukavský a Z. Šolcová svou hrou
MEDOVÁ
Topím se v tobě
jako muška v medu…
Se slepenými křídly
již létat nedovedu!
Topím se pomalu a hladce.
Defi nitivně.
Sladce…
12
zprávy z MDDM Život Úval 11/2014
ještě více umocnila tento nezapomenutelný
zážitek.
Je neskutečné, jak všestranný záběr
tahle maminka čtyř dětí má.
Příznivci středověké hudby ji
mohou znát jako bývalou členku
Rožmberské kapely, kde hrála nejen
na gotickou harfu,ale i na dalších
deset historických hudebních
nástrojů včetně bicích. Milovníci
vážné hudby ji obdivují jako uznávanou
harfi stku a i jako hudební
skladatelku – např. za skladbu
pro Jaroslava Svěceného „Snění“.
Pro poetické duše bude potěšující
zprávou, že koncem roku spatří
světlo světa její druhá básnická
sbírka „Na křídlech poezie“ doplněná
CD „Na křídlech hudby“.
A nyní se nám 21. – 23. listopadu
naskýtá možnost seznámit se
v Galerii MDDM i s její fotografi
ckou tvorbou. A tak jen pár
otázek pro autorku zajímavých
fotografi í.
Kdy jsi začala fotografovat?
Fotografovat jsem začala vlastně
až krátce před svou svatbou, kdy
mi manžel věnoval starý Kodak
Retina ze své sbírky historických
fotoaparátů. Výsledky nebyly valné,
ale zkoušela jsem to dál, když
pak přišly děti, to samo sebou nikomu
nedá a fotí hlavně je… Bavilo
mě to a manžela zase bavilo
kupovat mi „technické“ dárky,
takže jsem pak postupně vyměnila
několik různých fotoaparátů
a skončila u zrcadlovky, se kterou
se peru doteď, ale tvrdohlavě
zkouším, co to umí a co zvládnu
já ☺
Co pro tebe fotografování znamená?
Fotografování pro mě znamená
jednoznačně relax, lék proti smutku,
foťák=kamarád, se kterým jezdím
na výlety a nemusím mluvit…
Touha zachytit okamžik, všechno
krásné, zajímavé. Věci neobvyklé
i ty úplně všední a obyčejné, které
bereme tak samozřejmě a mnohdy
jsou to vlastně zázraky…Bez
foťáku už takřka nevycházím
ven…
Na jaké fotografi e se můžeme
těšit?
Pro výstavu v Úvalech chystám
převážně přírodu, momenty, které
vyjadřují nějakou náladu, rozpoložení….
Možná vystavím i pár
portrétů.
Máš oblíbené téma?
Oblíbené téma: příroda, děti, život,
architektura…Detaily, které
člověk v tom dnešním „vysokorychlostním“
životě někdy ani
nevnímá.
Z čeho máš v současné době radost?
Radost mám teď z prvního vnoučka
Matýska, stejně tak i ze všech
našich dětí…
Samozřejmě velkou radost mi dělá
pozvání od MDDM uskutečnit
mou první výstavu v Úvalech ☺
Vážení čtenáři, přijďte, jste srdečně
zváni. Nádherný podzim se spoustou
pěkných zážitků vám přeje
Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM
➜ ➜ ➜ strana 14
13
Život Úval 11/2014 okénko knihovny
úvalští rodáci
Jak je to s půjčováním e-knih
V dnešní době je elektronická
čtečka zcela běžným médiem.
Čtenáři ji používají většinou při
cestování, protože pojme velké
množství obsahu. Někteří si ji
nemohou vynachválit, jiným je
trnem v oku. Jako každé médium,
které zprostředkovává informace,
má i čtečka své výhody a nevýhody.
Mezi hlavní výhody patří
již zmíněné množství obsahu,
kterým můžeme ve čtečce disponovat.
Základní nevýhodou je
nejednotnost formátů a následně
špatný typografi cký komfort.
O výhodách a nevýhodách by se
dalo dlouho diskutovat, jisté je,
že forma čtečky jako knihy je čím
dále oblíbenější. Ovšem při současné
rychlosti, se kterou se elektronická
média vyvíjejí nelze odhadnout,
jak dlouho toto médium
budeme používat, jinými slovy co
nového přijde dále.
Některé knihovny nabízejí možnost
půjčení čtečky. Zdá se to
jako dobrý a současným trendům
odpovídající nápad. Proč naše
knihovna zatím čtečky nepůjčuje?
Hlavním důvodem jsou autorská
práva. Proč? Knihovna jako veřejná
instituce je svázána současnou
legislativou a samozřejmě také
morálními zásadami v zpřístupňování
textů.
1. Knihovna může nahrát do čtečky
pouze takový obsah, který
nepodléhá autorským právům.
V případě autora je to 70 let
od jeho úmrtí, 50 let od úmrtí
ilustrátora, roli hrají i dědická
práva. Ostatní díla jsou dostup- PhDr. Ing. Ivan Martinovský
Dne 28. 9. 2014 byla úvalskému
rodákovi PhDr. Ing. Ivanu
Martinovskému, jako jedinému
letošnímu laureátovi, slavnostně
udělena Cena města Plzně. Tato
cena se uděluje za významná vědecká
nebo umělecká díla a její
udělení je zaznamenáno v Pamětní
knize města Plzně. Cenu,
která byla udělena za stěžejní podíl
na publikacích „Dějiny Plzně
v datech od prvních stop osídlení
až po současnost“ a „Vladislavské
zřízení zemské a navazující
prameny“, předal primátor města
Plzně Mgr. Martin Baxa.
PhDr. Ing. Ivan Martinovský se
narodil 6. ledna 1937 v Úvalech
u Prahy. V roce 1961 absolvoval
Vysokou školu chemicko-technologickou
v Pardubicích. Poté
po šestiletém dálkovém studiu
pomocných věd historických a archivnictví
na Filozofi cké fakultě
ná pouze po zpoplatnění nikoli
volně ke stažení. Náklady by
tedy hradil čtenář.
2. Možnost stahování z on-line
úložišť, jako je například Uloz.
to, ovlivnila dnešní společnost
v pohledu na to, co za zdroje je
možné využívat zdarma. Klademe
si otázku, kde je morální
hranice bezplatného stahování
hudby, fi lmů nebo literatury?
Tzv. pirátství je ožehavé a aktuální
v hudebním, fi lmovém
i knižním průmyslu. Knihovna
jako veřejná instituce musí
dodržovat legislativní předpisy
pro zprostředkování obsahu
svých dokumentů.
3. Pořizovací hodnota čtečky není
malá a bylo by možné půjčovat
ji pouze osobám nad 18 let, a to
při složení kauce.
Statistiky z jiných knihoven zatím
ukazují, že půjčování čteček
dospělým čtenářům oproti složení
kauce s vloženým obsahem
děl, která nepodléhají autorským
právům, není příliš vyhledáváno.
Řešením do budoucna je pouze
změna v autorském zákoně a také
zlepšení etiky ve sdílení dokumentů.
Gabriela Modřanská,
MěK Úvaly
UK v Praze
získal titul doktor
fi lozofi e.
V roce 1984
se ujal vedení
Archivu města
Plzně a setrval
v jeho čele až
do 30. června
1997. Po svém
nástupu převzal
dr. Martinovský
také
redakci sborníku
Minulostí
Západočeského
kraje, který vedl až do roku 2005.
Publikační činnost dr. Martinovského
je nesmírně bohatá, zaměřil
se hlavně na historii severních Čech
a plzeňského regionu a na české
právní i správní dějiny 15. a 16. století.
Hlavní prací dr. Martinovského
je publikace Dějiny Plzně v datech.
Dalším zásadním dílem byla
komentovaná edice Vladislavské
zřízení zemské a navazující prameny,
na níž pracoval spolu s Petrem
Kreuzem. Za tuto edici dostali oba
autoři Vědeckou cenu Historické
komise pro České země Collegia
Carolina za rok 2009.
PhDr. Ing. Ivan Martinovský také
věnoval velké úsilí práci pro celé
české archivnictví. V roce 1990 byl
zvolen předsedou České archivní
společnosti a působil také jako
14
úvalští rodáci Život Úval 11/2014
předseda komise pro konzervaci
a ochranu archiválií při Archivní
správě ministerstva vnitra. Byl
rovněž dopisujícím členem Mezinárodní
archivní rady, výboru
pro konzervaci ve Washingtonu.
Za rozsáhlou životní práci převzal
24. dubna 2007 od ministra
vnitra ČR vyznamenání „Za zásluhy
o české archivnictví“. Nelze
opomenout ani jeho pedagogickou
činnost. V letech 1974–1984 příležitostně
přednášel na Pedagogické
fakultě v Ústí nad Labem a od roku
1984 na Pedagogické fakultě
v Plzni. Od r. 1995 vedl semináře
právních dějin na Právnické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni,
později externě vyučoval právní dějiny
na univerzitě v Hradci Králové.
Pan Ivan Martinovský nebyl nikdy
členem žádné politické strany
a vždy stál pevně za svými názory
a přesvědčením. V současnosti
žije v Plzni, zabývá se českými
dějinami a moc rád vzpomíná
na Úvaly.
Zdroj: www.plzen.eu
Pro Život Úval připravil
Jan Poledník
➜ ➜ ➜ ze strany 13
podnikatelé v činnosti
Je velmi pravděpodobné, že většina
Úvaláků už navštívila železářství
v Husově ulici. Jistě se
zde všichni setkali s příjemnou
a usměvavou obsluhou. Paní Jedličkovou,
majitelku obchodu, jsem
požádal o krátký rozhovor.
Paní Jedličková, kdy a kde
jste se začínala obchodně
pohybovat v oblasti sortimentu
železářství a jak jste
se dostala k podnikání?
Ve dvaceti letech jsem se stala
prodavačkou v obchodě Domácí
potřeby na dnešním náměstí
Arnošta z Pardubic,
kde jsem získávala
první obchodní zkušenosti.
Prodejna se nacházela
v přízemí domu,
v němž je nyní pizzerie.
Později jsem z obchodu
odešla a společně s bývalým
manželem jsme
otevřeli obchod Elektro
Hlávka. Před čtrnácti
lety jsme několik let
provozovali prodejnu
Elektro plus železářství ve Škvorci.
Protože se objevila možnost
využít volných místností vedle
obchodu Elektro Hlávka, otevřela
jsem v tomto domě Domácí potřeby
a železářství v Úvalech.
Co zde můžete nabídnout?
V prodejně mám zboží, které je
potřebné pro chod a údržbu domácnosti
nebo je určeno pro řemeslníky
a o které je podle mých
dlouholetých zkušeností největší
zájem. Jedná se především o kuchyňské
potřeby, nádobí, hrnce,
úklidové potřeby, zahradní a zahrádkářské
potřeby, květináče,
kování a zámky, nářadí a nástroje,
spojovací materiál, kouřovody,
pletivo a jeho příslušenství
a mnohé další věci. Sortiment každého
železářství je velmi široký.
Jestliže něco nemám v prodejně,
zboží podle požadavku zákazníků
objednám a během několika dní si
ho můžou vyzvednout.
Co v sortimentu nemáte?
Přestože maximálně využívám
veškeré prostory včetně průjezdu
domu, nemohu mít v prodejně hutní
materiál z důvodu značných nároků
na jeho skladování. Nemám
také materiály a díly pro vodovodní
instalace a odpady, tyto věci je
možné v Úvalech nakoupit jinde.
Jen tak pro zajímavost –
jaký je nejmenší a největší
výrobek ze stálé nabídky
v prodejně?
Domnívám se, že nejmenší je
stavěcí šroubek – červík do kliky
ke dveřím a největším je balík
plotového pletiva. S tím se nejvíc
nadřu.
Podnikání přináší nejen
spoustu starostí, ale možná
i humorné situace, že?
Samozřejmě, že ano. Například
nedávno kupoval jeden zákazník
pastičku na myši ve tvaru kovové
klícky. Pastičku si prohlížel a otvor,
kterým myš leze dovnitř, se
mu nezdál dostatečný. Říkala jsem
mu, že je to vyzkoušené, že se myš
ven nedostane a že to platí i pro
jeho prst. Nevěřil mi. Prst jsme
z pastičky vysvobodili, ale dalo to
práci.
Paní Jedličková, děkuji Vám
za rozhovor a přeji hodně zdaru
ve Vašem podnikání.
Já taky děkuji.
Říká se, že s úsměvem jde všechno
lépe. Paní Jedličková přenáší
svoji dobrou náladu na zákazníky
železářství. A to je určitě dobře.
Vladislav Procházka
Podnikání s úsměvem
školství
Spolupráce trochu jinak
V předmětu OSV – osobnostně
sociální výchova – se klade důraz
nejen na rozvoj jedince, ale také
na vztahy mezi lidmi.
Velice důležitou součástí je komunikace
a spolupráce, během
těchto aktivit i lépe poznáváme
své spolužáky. Když vzájemně
spolupracujeme, musí se projevit
i rozhodovací dovednosti při řešení
problémů.
Tentokrát nám pomohl pan Petráň
z občanského sdružení Středověk
neskončil, kterému děkuji za ochotu.
Zapůjčil nám sadu dřevěných
hlavolamů a bludišť velkých rozměrů.
Aby se kulička dostala
správnou cestou na správné místo,
museli spolupracovat až 4
žáci. Některé trasy byly jednodušší,
některé náročnější.
Všem se nakonec úspěšně
podařilo cestu zvládnout.
Tuto pomůcku jsme využili
i v hodině dramatické výchovy.
Spolupráce nás provází
celým životem a je velmi
pěkné, pokud se daří i v tak
velké skupině, jako je školní
třída.
Mgr. Alice Javůrková
Vrstevnické učení aneb Den s knihou
v 1. A
Začátkem měsíce října si děti
z 1. A přinesly do školy svou oblíbenou
knížku. I když ještě neumí
číst, moc dobře vědí, že v knížkách
jsou ukryté příběhy, záhady,
tajemství či nové informace.
A tak se ve třídě prvňáčků objevila
přehlídka různorodých knížek
s pohádkami, příběhy i s encyklopedickými
texty. Všechny měly
jedno společné. Byly plné barevných
ilustrací.
Po vzájemném představení knížek
v komunitním kruhu si malí
školáci pozvali na návštěvu starší
spolužáky, žáky 5. B. Ti už mnohé
znají a mohou s lecčíms pomoci.
Obě třídy vytvořily skupinky
složené z „malých i velkých“.
Společně si nedříve knihu prohlédli
a pak „páťáci“ prvňáčkům
z knížky četli. Následovalo povídání
o přečteném a vyjádření
vlastního názoru na knihu. Nakonec
společnými silami pracovali
na výstupu probíhající aktivity.
Výsledkem byl obrázek otevřené
knihy, do které starší žáci napsali
název knihy, jméno autora a ilustrátora
a své postřehy z četby pod
názvem „Moje okénko“. Ti mladší
na druhou polovinu nakreslili
svou vlastní ilustraci ke knížce.
Na závěr obě třídy prožitou aktivitu
zhodnotily.
Prvňáčkové, hrdí majitelé knih,
kladně hodnotili přístup a znalosti
starších spolužáků. Páťáci
měli možnost vyzkoušet si roli
staršího a moudřejšího. Získali
cennou zkušenost, jak náročné je
dokázat zaujmout a vysvětlit. Ale
především se dětem odkryl nový
pohled na vnímání školního okollistopad_
15
Život Úval 11/2014 školství
ního světa a všech dětí,
které do něj patří. A to
je hlavním cílem vrstevnického
učení. Aby
starší děti byly rádci
a pomocníci mladších
a škola se tak stala pro
každého z nich místem
bezpečí a porozumění.
třídní učitelky
Mgr. Renata Chotětická
a Olga Kupcová
Prevence HIV/AIDS
V pondělí 6. 10. jsme měli ve
škole přednášku o HIV a AIDS.
Přednášel nám pán, kterému HIV
našli v roce 2002. Nyní pracuje
v Domě světla a pomáhá tam při
testování na HIV.
Přednáška byla nesmírně poučná.
Protože jsme už deváťáci, měli bychom
si dávat pozor. Nikdy nevíte,
s kým co doopravdy sdílíte. Nemusí
to být jenom láska, ale i smrtelně
nebezpečný pohlavní virus,
proto je nutné, aby se dva partneři
opravdu dobře poznali a nechali
si udělat test na HIV. Aby se to
nepletlo, tak nemoc, kterou tento
virus způsobuje, nazýváme AIDS.
Všichni bychom si měli uvědomit
svou obrovskou zodpovědnost při
volbě ochrany.
Lucie Hujerová
a Zdeněk Sazama, 9. B
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Ve středu 8. 10. proběhl
na ZŠ Úvaly každoroční
turnaj ve stolním tenise
žáků 5.–9. tříd. Akce se
uskutečnila v tělocvičně
školy a těšila se hojné účasti.
V kategorii dívek z druhého
stupně si nejlépe vedla
žákyně Nina Savelyeva.
U nejpočetnější skupiny
chlapců z 5.–7. tříd uspěl
Martin Vobiš. Prvenství
v kategorii žáků 8.–9. tříd
vybojoval Martin Březina.
Nejúspěšnější žáci budou
reprezentovat školu v nadcházejícím
okresním kole.
Pořadí:
Dívky
1. Nina Savelyeva
2. Michaela Matějková
3. Kristýna Krůtová
4. Tereza Kopecká
Chlapci 5.–7. třída
1. Martin Vobiš
2. David Hruška
3. Jan Krista
4. Vít Fuchs
Chlapci 8.–9. třída
1. Martin Březina
2. Filip Beneš
3. Patrik Štrynek
4. Tomáš Hladík
Mgr. Petr Horák
Sever, nebo jih?
V prvouce se žáci druhé třídy učí
určovat světové strany podle kompasu
i přírody. Ve 2. D nám připravil
ukázku výroby kompasu
František Petráň. Připravil
si magnet, misku
s vodou a jehlu. Všichni
jsme sledovali, zda jehla
ukáže stejným směrem
jako opravdový kompas.
Franta to zvládl a sklidil
za to obrovský potlesk
a samozřejmě i jedničku.
Je radost, když učitel pozoruje
děti, které výuka
baví a už ve druhé třídě
jsou schopny prezentovat
své znalosti před celou třídou.
Mgr. Dagmar Barnetová
Pohádka o Kaštánkovi
Náš Kaštánek roste v lese pod
školou na stromě jírovec maďal
a kolem sebe má plno dalších kamarádů
kaštanů.
Nastal podzim a kaštany začaly
padat na zem. Brzy spadl i ten náš
Kaštánek, skutálel se ze stráně
dolů pod napadané listí. Nejdříve
mu bylo dobře, teploučko, ale
později mu začalo být bez kamarádů
smutno. Na stromě jich rostla
taková spousta a najednou je
sám. Nejhorší to bylo v noci, byla
mu zima a stesk po kamarádech
se nedal vydržet.
Druhý den zaslechl hlasy dětí,
to přišli žáci 2. B s paní učitelkou.
A ta jim řekla, aby nasbírali
co nejvíce kaštanů pro zvířátka
jako potravu na zimu. Děti našly
i schovaného Kaštánka a daly ho
do pytle k ostatním. Kaštánek se
radoval, že je zase u svých kamarádů.
Radost netrvala dlouho,
uvědomil si, že sice bude užitečný,
ale nechtěl být sněden.
V rohu pytle objevil díru a rozhodl
se, že se vykutálí ven. Spolu
s ním vypadly ještě další dva
kaštany. Všichni tři se zakutáleli
pod strom, kde bydlela veverka,
která si je odnesla do svého doupěte.
V zimě doupě zapadalo sněhem,
kaštanům bylo dobře a na jaře
objevily, že mají nějaký ocásek –
klíček.
Veverka kaštánky donesla ven
a zahrabala je do země. Za nějaký
čas vyrostly vedle sebe tři malinké
stromky. A tak náš Kaštánek
rostl, rostl a roste pod školou dodnes.
Žáci 2. B
Tvoříme s pohádkou
Za pohádkou se do Jičína vypravili
žáci 2. B a 2. D. I letos se
tady setkali s Rumcajsem a Mankou,
dokonce i s Cipískem. Navštívili
Rumcajsovu ševcovskou
dílnu, vyrobili voňavá
strašidýlka pro maminky,
namalovali kámen pro štěstí,
vyrobili lístek z lesa Řáholce
a úl pro divoké včely.
Největší radost však měli
z přetahování lana. Jakpak
by ne, když v matematice
se učí o měření síly zvířátek
dědy Lesoně. S pohádkami se dá
zkrátka zvládnout i matematika.
Text a foto
Mgr. Dagmar Barnetová
Ponožkový pes
V rámci etického kodexu ZŠ
Úvaly a naplňování motta
„Co nezvládneš sám, zvládneme
spolu v přátelském
a tvořivém prostředí“ se 4. C
účastní projektu „Ponožkový
pes“.
Tato akce má za cíl přiblížit
dětem a široké veřejnosti
pomoc asistenčních pejsků
v životě hendikepované osoby
a zároveň možnost být
netradičně a osobně zainteresován
na jejich výcviku. Úkol projektu
spočívá ve vytvoření psů
ponožkových. Děti v rámci výuky
vyrábí jednoduché fi gurky z ponožek,
které jsou následně nabídnuty
k prodeji. Prodej 2000 těchto
pejsků poslouží k úhradě výcviku
jednoho asistenčního psa.
Dětičky z naší třídy s nadšením
obětovaly své ponožky pro dobrou
věc a rády by tak inspirovaly
další třídy k účasti na tomto projektu.
Mgr. Aneta Huttová a děti 4. C
16
školství Život Úval 11/2014
2. D a Jabkobraní
Žáci 2. D
se umístili
na Jabkobraní
v mladší kategorii
na 1.
místě. O tom,
jak děti vyráběly
jablka,
napsala Eliška
Karpišová:
„Jablíčko jsme
dělali z lina
a skutečného
jablíčka. Šlo
mi to dobře. Moc dobře. Ještě lístek,
takový hezký lístek. Dokonce
jsme vyhráli 1. místo a dostali
pohár.“
Mgr. Dagmar Barnetová
Tvorba etického kodexu školy
V dnešní době je stále důležitější,
abychom spolu vzájemně komunikovali.
Žijeme ve velkých společnostech,
kde spolupracujeme
se spoustou lidí. Lépe se komunikuje
i spolupracuje v ovzduší, kde
funguje domluva, důvěra, poctivost
a pravdomluvnost.
Proto se u nás ve škole na etickou
výchovu soustředíme. Žáci 2.
stupně v současné době dokončují
pracovní list se svým etickým tématem
pro mladší spolužáky.
Vytváříme etický kodex školy.
Na jeho tvorbě se podílí jak učitelé
na svých setkáních, žáci na hodinách
osobnostní výchovy, tak
i rodiče, které pozveme ke spolupráci
na třídních schůzkách.
Tak vznikne 10 etických pravidel,
která budou společná pro žáky,
učitele i rodiče naší školy. Věříme,
že diskuze o tématech – jako
jsou slušnost, respekt, úcta, pokora
apod. – nám pomohou ještě
více zlepšit sociální klima ve škole
a posilovat emoční inteligenci
u dětí.
Při tvorbě kodexu vycházíme
z vize naší školy: „Co nezvládneš
sám, zvládneme spolu v přátelském
a tvořivém prostředí“.
Mgr. Lenka Foučková
a Mgr. Alice Javůrková
Bouda, budka
Znáte pohádku Boudo,
budko? Pak jistě víte,
že první k boudě dorazila
myška Hrabalka.
A právě takovou budku
našli žáci 2. D a pak si
o ni zahráli pohádku.
Naučili se ji hrát v rámci
etické výchovy, která je
na naší škole zařazena
do učiva ŠVP. Vzájemně
si pomáhat, být k sobě
ohleduplní a laskaví, to
už teď druháci zvládnou.
Třeba Vás někdy pozvou. A
pokud by jim boudu – budku někdo
omylem rozbil, určitě si poradí
a postaví si novou. Držme jim
palce!
Text a foto
Mgr. Dagmar Barnetová
organizace a spolky
Podzimní hasičské soustředění
Poslední víkend v září strávili
starší žáci a dorostenci z úvalského
kroužku mladých hasičů
na podzimním soustředění
ve Stříbrné Skalici. Jejich vedoucí
soustředění zorganizovali, jelikož
se blížila důležitá soutěž –
závod požárnické všestrannosti.
V pátek odpoledne všichni přijeli
na tradiční táborovou základnu,
ubytovali se, a aby jim lépe chutnala
večeře, čekal je ještě podvečerní
výběh po okolí. Večer jsme
všichni společně hráli oblíbenou
hru Aktivity. V sobotu ráno měly
děti chvíli čas na samostudium
a vedoucí si připravovali stanoviště,
na kterých zkoušeli mladé
hasiče z příslušných vědomostí
a dovedností. Všichni ještě měli
možnost se vše naučit, zopakovat
a zapamatovat a vystřídali se
na stanovištích střelby, topografi
e, vázání uzlů, lezení po laně,
zdravovědy, technických značek
a hasebních prostředků. Dorostenci
navíc křižovali zahradu
podle azimutů a přeskakovali
naznačený vodní příkop. Na závěr
dne byla pro děti připravena
bojovka podle značek a soutěž
na čas. V neděli už mladí hasiči
běželi téměř „naostro“. Vedoucí
naměřili a vyznačili trať v lese,
rozestavili stanoviště, aby vše
bylo jako na soutěži. Děti však
neběhaly ve družstvu, ale jako
jednotlivci a byly zkoušeny ze
všeho. Na závěr soustředění bylo
slavnostní vyhlášení těch nejlepších,
ale medaile dostali všichni,
protože za celý víkend udělali
kus práce, naučili se hodně praktických
věcí nebo alespoň oprášili
staré dovednosti.
Alena Tesařová, SDH Úvaly
Účastníci podzimního soustředění – foto Klára Dolejší
17
Život Úval 11/2014 organizace a spolky
Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 4. října jsme se s dětmi
a dorostenci zúčastnili podzimního
kola Hry Plamen a soutěže dorostu,
které se konalo v Říčanech.
Stejně jako v minulých letech
bylo na startu kolem 25 družstev
v každé kategorii. Nám se podařilo
sestavit jedno družstvo v kategoriích
mladších i starších žáků a
dohromady 5 dorostenců jednotlivců
a jednu dorostenku. Mladší
žáci nasbírali trestné body tradičně
na střelbě, dva zaváhali i na
laně, ale jinak celou trať proběhli
bez trestného bodu. Jelikož se
sestava stále potýká s odchodem
opor z loňských let do starší kategorie,
vedoucí nečekali zázraky.
S výsledkem mladších žáků
byli všichni nadmíru spokojeni,
jen pomalejší běh je posunul na
celkové 4. místo. Starší žáci vybíhali
na trať jako první ve své
kategorii a doplatili na to, když
je rozhodčí na startu poslal na
trať pro dorost. Na omyl se však
přišlo až ve chvíli, kdy měla naše
hlídka většinu trasy za sebou.
Byl uznán podaný protest a družstvo
mohlo běžet 4kilometrový
okruh znovu. Někteří z toho nebyli
zrovna nadšeni, protože jako
nejstarší ve své kategorii mohli
trať absolvovat také v dorostenecké
kategorii, což také udělali
a běželi tak dohromady 3krát.
Starší žáci skončili na celkovém
druhém místě, což je pro jarní
kolo slibný výsledek a rozhodně
se ještě dá pomýšlet na celkové
vítězství. V kategorii dorostu
– jednotlivců vyhrála Veronika
Šveňhová kategorii prostředních
dorostenek, Matyáš Ťok byl druhý
mezi nejmladšími dorostenci,
v kategorii prostředních dorostenců
byla konkurence největší.
Nakonec ze 13 závodníků skončil
na 9. místě Mirek Horák, na 7.
Jakub Holub, na 6. Samuel Ťok a
na 3. Petr Zetek.
Alena Tesařová, SDH Úvaly
Společné odpoledne úvalských hasičů a rybářů
Stalo se již pomalu tradicí, že úvalští
rybáři zvou na podzim děti z kroužku
mladých hasičů k sobě na sádky
pod rybník Lhoták. I letos jsme pozvání
přijali a přijeli se podívat, co je
u rybářů nového. Pomohli jsme jim
naplnit kádě, které budou potřebovat
pro ryby ulovené na blížících se
výlovech. Mohli jsme si zkusit chytit
rybky holýma rukama, proběhli
jsme si sádky a udělali společnou
fotku. Rybáři pro nás měli přichystané
pohoštění, vyprávěli nám o rybách
a rybnících a odpoledne uteklo
doslova jako voda a nám už pomalu
končila schůzka a museli jsme jít
domů. Děkujeme za pozvání všem
rybářům, kteří se nám ochotně věnovali,
a přejeme jim úspěšné výlovy.
Alena Tesařová, SDH Úvaly
Ohlédnutí za Jabkobraním, v pořadí již osmým
Další rok utekl jako voda a byl
tu osmý ročník úvalského Jabkobraní.
Celé září jsme ho pilně
připravovali – vymývali jsme barely
na mošt, ořezávali jsme pastelky,
sháněli materiál na vyrábění
pro dětské dílničky, ale hlavně
– vymýšleli jsme, co nového připravit
pro naše návštěvníky. Letos
jsme nově doplnili kovárnu
(i s mistrem kovářem), obměnili
jsme hry v parčíku před školou
a kromě již tradičních dravců
letos byla přítomna i koza. Novinky
měly úspěch, takže se je
budeme snažit zachovat i pro
nadcházející ročníky. V dětských
dílničkách bylo k dispozici vyrábění
prostírání z otisků jablek,
zdobení perníčků, ubrousková
metoda, výroba vlastních lžiček
z fi ma, sypané pálené obrázky,
papírové vyrábění jabloní
a jablíček anebo třeba vytvoření
čehokoliv dřevěného
v truhlárničce. Naši
menší i větší návštěvníci
jsou plni fantazie
a nápadů a naše truhláře
pěkně zaměstnali.
Pokud vím, tak nebylo
vyhověno pouze jednomu
požadavku, a to
příruční pilkou vyřezat
jehlan z kvádru ☺.
Do vyrábění se zapojila
i většina příchozích
rodičů – radou nebo
vlastníma rukama. Kapela hrála
výborně, palačinky byly úžasné
a mošt opět došel. Víc už ho ale
opravdu nejsme schopni vlastními
auty na akci dopravit.
I letos jsme do soutěže dostali
nádherné výrobky (indiánskou
vesnici z jablíček všichni obdivovali)
a výborná jídla. Recept
na vítěznou jablečnou pochoutku
najdete v tomto čísle ŽÚ.
Velmi si vážíme důvěry ZŠ Úvaly,
která nám vždy na jeden den
zapůjčí přízemí hlavní budovy,
bohatě vyzdobené „uměleckými
výtvory“, které do hlavní soutěže
Jabkobraní již tradičně přihlašují
třídní kolektivy.
Moc děkujeme všem našim kamarádům,
sponzorům a bůžkovi
počasí, kteří nám s Jabkobraním
pomáhají, protože bez nich bychom
akci tohoto rozsahu nemohli
zvládnout.
Za spolek Jonatán Jana Horová
Foto Vladislav Procházka
Kokosové pokušení s jablky (recept od Nelči Saidlové)
3–4 pudinky – dle velikosti dortové formy
kokos
jablka
2 tabulky hořké čokolády
máslo
dětské piškoty
Na dno dortové formy naskládáme piškoty. Očistíme a nadrobno nakrájíme jablka (se
slupkou). V hrnci uvaříme pudink, těsně před uvařením do něj vsypeme jablka, vše krátce
povaříme. Do směsi nasypeme kokos a vlijeme ji na piškoty do formy. Chvíli počkáme, až
vychladne, pak na vychladlý pudink nasypeme vrstvu kokosu a zalijeme rozpuštěnou čokoládou.
Do čokolády při rozpouštění přidáme kus másla a mícháme dohladka.
V hrnci povaříme na půlměsíčky rozkrájené jablko, kterým dort ozdobíme. Poté opět lehce
posypeme kokosem. Vychladlé můžeme dát do lednice, dort se bude lépe krájet ☺.
18
organizace a spolky Život Úval 11/2014
Klub náhradních rodin RC Routa
Čelákovice
„Náhradní rodiče v tom nejsou
sami“
Rádi bychom vám představili
Klub náhradních rodin RC Routa
Čelákovice, který podporuje
nejen pěstounské a osvojitelské
rodiny a žadatele, ale i všechny
ostatní, kdo se zajímají o problematiku
náhradní rodinné péče.
Aktivity a služby poskytované
klubem
Nabízíme podporu a pomoc náhradním
rodinám (pěstounům
i osvojitelům), žadatelům a zájemcům
o náhradní rodinnou
péči. Doprovázíme náhradní rodiny
a pomáháme jim při kontaktu
s původní rodinou dítěte.
Pořádáme odborné přednášky
na témata související s náhradním
rodičovstvím. Při přednáškách je
vždy zajištěn program pro děti.
Organizujeme vzdělávací pobyty
a výlety (nejen) pro náhradní
rodiny. Především naše víkendová
setkání rodin jsou příležitostí
k vzájemnému sdílení, poznávání,
výměně zkušeností. Přijaté děti si
na pobytech mohou uvědomit, že
nejsou jediné, kdo do svých rodin
přišel poněkud nestandardní cestou.
Poskytujeme poradenství v oblasti
náhradní rodinné péče (např.
práva a povinnosti pěstounů
a osvojitelů, systém sociálních
dávek, postup při žádosti o pěstounskou
péči a osvojení atd.),
předáváme informace, šíříme
osvětu, vyhledáváme osoby vhodné
stát se náhradními rodiči.
Na základě pověření k sociálně-
-právní ochraně dětí uzavíráme
s pěstouny dohody o výkonu
pěstounské péče (PP). Nyní můžeme
uzavírat dohody o výkonu
PP a poskytovat sociálně právní
ochranu v oblasti Středočeského
kraje a hlavního města Prahy.
Chcete se stát náhradním rodičem
nebo se dozvědět více? Bližší informace
poskytne Jana Luhanová,
tel 731 172 650, nahradnirodiny@
seznam.cz
Akce v listopadu:
Klub náhradních rodin Routa Čelákovice
– 22. 11. 2014 10.00–
16.00 hod – Seminář Právní
aspekty náhradní rodinné výchovy
– Seminář pro pěstouny,
osvojitele a další zájemce z řad
veřejnosti o náhradní rodinnou
péči- lektorka Mgr. Markéta Tillerová
– právnička. Modlitebna
Církve bratrské Čelákovice, Vašátkova
288. Doprovodný program
pro předem přihlášené děti zajištěn.
Bližší informace a přihlášky
– Mgr. Lenka Slováková, tel.
603 538 763, slovakova.routa@
seznam.cz
www.rc-routa.cz
sport
Příjemné čtení o historii úvalského fotbalu
V neděli 5. října odpoledne
byla poprvé představena veřejnosti
a za účasti starosty města
MUDr. Jana Šťastného slavnostně
pokřtěna dlouho očekávaná knížka
Historie úvalské kopané aneb
Jaké to bylo, když my jsme kopali.
Nápad na vydání tohoto vzpomínkového
almanachu o Sportovním
klubu Úvaly v období
mezi roky 1919 až 2000
vznikl před pěti lety
v rámci oslav 90. výročí
jeho založení. Příprava
textu knihy si ale vyžádala
delší čas, a proto
bylo vydání knížky odloženo.
Až v letošním
roce se myšlenku podařilo
uskutečnit díky
Miloši Ulrichovi, který
po několik let zpovídal
pamětníky a sbíral informace
a fotografi e.
Knížka je určena
všem příznivcům nejen
úvalského fotbalu,
ale i zájemcům o historii sportování
v obci. Obsahem knížky
jsou vzpomínky aktivních hráčů
a funkcionářů na léta strávená
v klubu, na úspěchy i neúspěchy,
doplněné velkým množstvím dokumentárních
fotografi í. Stodevadesátistránková
publikace je
kvalitně grafi cky zpracována a vytištěna
na křídovém papíře, což
ještě zvyšuje její celkovou úroveň.
Knihu je možné zakoupit u pokladen
na hřišti v Pařezině během
domácích zápasů nebo v prodejně
autodílů u pana Líznera v Pražské
ulici a ve Vinotéce u Jitky v Jiráskově
ulici.
Text a foto Vladislav Procházka
Křest knihy provedli Miloš Ulrich a Václav Kopač,
v pozadí dnes už historické a nepoužívané
fotbalové kabiny
Slavnostnímu křtu knížky na hřišti SK Úvaly byli přítomni společně se
starostou někteří bývalí hráči. Na snímku zleva: Ježek, Klicpera, Brýdl,
Březina, Konopásek, Choholouš, Oliva, Kumprecht, Kovačík, Skorkovský,
starosta Šťastný, předseda klubu Kopač
19
Život Úval 11/2014 sport
církev
Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani
rady města. Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.
napsali redakci
Výzva nově zvoleným zastupitelům
Vážení zastupitelé,
dostali jste od voličů důvěru zlepšit
naše město, posunout jej o kus
dál. Nepochybuji o touze každého
z vás zlepšit v Úvalech prostředí,
občanskou vybavenost a celkové
společenské klima.
Nejsem člen žádné politické stra-
➜ ➜ ➜ strana 20
Jsem hrdý na to, že jsem mohl
hrát fotbal za Úvaly
(Poděkování Miloši Ulrichovi za jeho knížku
„Historie úvalské kopané“)
Děkuji osudu, že můj otec ve 30. letech minulého století dostal
tzv. umístěnku učit do Úval. Zde si našel mamku a tak se
z rodilého Ostraváka stal na celý zbytek života Úvalák. Tady
učil, hrál fotbal, trénoval a nakonec funkcionařil. Já jsem se
snažil jít ve fotbale v jeho stopách. 20 let činnosti není málo.
Ale znám lidi, kteří dělají nebo dělali do úvalského fotbalu
30 a více let. Před těmi smekám. Paradoxem osudu je, že můj
syn většinu svého 18 letého života prožívá v severní Moravě.
Ale snažím se a věřím, že v něm velký kus Úvaláka je.
I když jsem úspěšnější část hráčské i trenérské kariéry zažil
v jiných oddílech, vždy jsem byl „Úvalskej“, jak na mě volali
spoluhráči, protože jsem k nim na vesnici přišel z města Úval
učit je hrát fotbal. Na Moravě jsem byl dokonce „Pražák“,
protože si někde našli, že Praha se nachází na hranici s Úvaly.
Miloši, tvoje knížka mě dodala chuť do další práce, protože
jsem si uvědomil, že jsem se stal, i přes porážky, součástí
historie a že nic nebylo zbytečné!
Děkuji všem, se kterými jsem mohl hrát a oblékat úvalský
dres! Děkuji ještě jednou tobě, Miloši, za knížku, která, jak
říká Mirek Černý v „Balíčku karet“, je pro mě „Bible, modlitební
knížka i kalendář“!
Karel Klíč
WORKSHOP 2014 ROUDNICE
CELOREPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ
KARATE
Karatisté nejen z našeho oddílu,
ale i z celé republiky se setkali
na semináři Workshopu, který letos
hostila Roudnice nad Labem.
Konal se ve dnech 19.–21. září
2014 v obou tělocvičnách základní
školy ve Školské ulici pod
vedením mistrů Karla Strnada 6.
dan, SKBU Hostivař, Jana Steklého
4. dan, Karatedó Steklý, a Jany
Konečné 4. dan, Sport Úvaly.
Účastníci semináře byli rozděleni
do čtyř skupin podle výkonosti.
Každá skupina absolvovala postupně
šest tréninků pod vedením
všech instruktorů. Tréninky byly
náročné, během tří dnů karatisté
zvládli téměř měsíční práci. Naučili
se nové techniky a vylepšili
stávající. Zejména pro nejmenší
děti posiluje společné cvičení
s dětmi z celé republiky vědomí,
že patří nejen ke svému oddílu,
ale i k Japonské asociaci karate
v ČR. Třídy základní školy se proměnily
v ubytovnu s excelentním
servisem roudnických karatistů,
kteří se o nás starali jako v hotelu.
Děti ocenily klasické, ale velmi
chutné pokrmy ve školní jídelně.
Našli jsme si čas na vycházku
do pěkného historického centra
města a k Labi. Účastníci semináře
odjížděli unavení a spokojení.
Věra Pavelková,
členka Sport Úvaly
Národní pohár karate
V sobotu 4. října se v Kadani
konalo druhé kolo národního
poháru, jednalo se o poslední
nominační turnaj na mistrovství
ČR, které proběhne 15. listopadu
v Nymburku. Úvalští karatisté
předvedli obstojný výkon v reprezentaci
klubu, za to jim, stejně tak
jako všem koučům, velmi děkujeme.
Medailová ocenění získali
a domů přivezli: Zuzana Sokolová
– bronz v kategorii minižákyně
kata, Anna Hiršlová – zlato v kategorii
mladších dorostenek kata
a Martin Přech – stříbro v kategorii
mladších žáků kata i kumite.
V klání kata týmů mladších žákyň
se naše reprezentantky – Čadová,
Konečná a Krajíčková – umístily
na třetím místě.
V kvalitním a tvrdém tréninku budeme
nadále pokračovat a těšíme
se, až poměříme své síly s těmi
nejlepšími na mistrovství ČR.
Petr Novák, trenér Sport Úvaly
Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE V LISTOPADU 2014
2. 11. v 9 h Dušičková bohoslužba za zesnulé
16. 11. v 9 h Liturgická bohoslužba
30. 11. v 9 h Bohoslužba 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
6. a 20. 11. Křesťanský kroužek výtvarné techniky ……
čtvrtek 16–17 h pro děti
Kroužek FLÉTNY pro děti ……. úterý 17–18 h
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
Jakub Možný, účastník Workshopu
2014
Medailisté z Národního poháru
20
napsali redakci Život Úval 11/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 19
ny ani hnutí. Jako občan Úval
navrhnu na jednom z prvních
jednání nového zastupitelstva
následující opatření. Věřím, že
zavedení a dodržování následujících
sedmi bodů by mohlo přispět
ke zmírnění společenského napětí,
rostoucí politické apatie obyvatel
města a klíčící nedůvěry v politický
systém. Nikoho ze zastupitelů
nevystavuji poměřování, zda hlasuje
s někým, proti někomu nebo
pomáhá plnit program někoho jiného.
Všichni zastupitelé budete
pouze rozhodovat, zda jste PRO
nebo PROTI zavedení následujících
opatření.
1. Z jednání zastupitelstva
města Úvaly bude pořizován
video záznam, který bude veřejně
dostupný na internetových
stránkách města.
Bez prodlevy budou zveřejňovány
na internetových
stránkách města zápisy
z jednání rady města a zápisy
z jednání všech komisí.
I nadále bude zveřejňován program
jednání zastupitelstva vč.
všech podkladů s dostatečným
předstihem před jednáním zastupitelstva.
2. Město Úvaly bude svůj rozpočet
zveřejňovat co nejsrozumitelnější
formou na internetu
do detailu jednotlivých výdajů.
3. Město Úvaly bude na internetu
zveřejňovat veškeré faktury
svých dodavatelů.
4. Všechny smlouvy a smluvní
závazky města Úvaly budou
dostupné na internetu.
5. Zadání projektu vždy projde
veřejným připomínkovým
řízením, než bude podána žádost
o dotaci.
6. Výběrová řízení budou prováděna
transparentně. Vyhodnocení
bude vždy na základě
jasných parametrů,
kritérií a jejich váhy.
7. Představitelé města sestaví
plán investic. Zařazení a dodatečné
zařazení projektů
bude vždy podrobně představeno
se zdůvodněním veřejnosti.
Všechna tato opatření jsou již
dodržována v desítkách českých
měst. Příklady realizace, vysvětlení
jednotlivých bodů a uvedení
osobností i nestátních organizací
podporující realizaci uvedených
opatření u nás, v Úvalech, najdete
na www. Uvaly.cz
Náklady za zvýšení transparentnosti
veřejné správy se nám všem
vrátí zvýšenou důvěrou a uznáním
za práci vás, zastupitelů. Děkuji
vám za podporu a naplnění
„Výzvy“.
12. 10. 2014
Ing. Lukáš Rubeš, Uvaly.cz
Král je mrtev, ať žije král
Ve volebním období 2010 – 2014
došlo k „pootevření“ úvalské samosprávy
tím, že zastupitelstvo
schválilo zveřejňování podkladů
pro jednání zastupitelstva
na webu města. Týden před jednáním
zastupitelstva mají občané
informace k dispozici na webu
města v sekci Radnice.
Minulé zastupitelstvo se zavázalo
svým Programovým prohlášením,
podepsaným 11 zastupiteli z 15,
k zavedení on-line přenosů z jednání
zastupitelstva města na internet
a trvalou archivaci těchto záznamů.
29. 3. 2012 předložily Otevřené
Úvaly v souladu s Programovým
prohlášením návrh usnesení týkající
se zveřejňování záznamů z jednání
zastupitelstva. Při hlasování
byl návrh podpořen pouze zastupiteli
Otevřených Úval, pro ostatní
nebylo Programové prohlášení dostatečně
závazné.
Před volbami 2014 jsem se dotázala
představitelů kandidujících
stran, zda podpoří zveřejňování
audiozáznamů. Otevřené Úvaly
vyjádřily svůj jednoznačný souhlas
s poukazem na svůj první
pokus o schválení zveřejňování
v roce 2012. Zástupci spolku
Pro Úvaly a ČSSD odpověděli
za všechny své členy, že jsou pro
zveřejňování. Také představitelka
TOP 09 vyjádřila souhlas se zveřejňováním
audiozáznamů.
Jediný předseda ODS a jednička
jejich kandidátky byl jednoznačně
proti. Vzhledem k tomu, že
nezískal důvěru voličů pro příští
volební období, můžeme doufat,
že postoj zvolených zástupců
ODS nebude stejný.
Dle složení budoucího zastupitelstva
bychom po volbách měli mít
dost volených zástupců občanů,
kteří dodrží-li své předvolební sliby,
schválí v tomto volebním období
zveřejňování audiozáznamů.
Riziko je, že důvěru občanů získali
i lidé, kteří nám v minulosti
předvedli, že vlastnoručně podepsané
Programové prohlášení pro
ně není závazné (str.11–12 zápisu
z jednání zastupitelstva ze dne
3. 5. 2012 www.mestouvaly.cz –
starý web-kopie).
Naše volené zástupce občanů
otevřeně žádám, aby zařadili hlasování
o zveřejňování audiozáznamů
na program jednání ještě
v letošním roce. Poté budeme mít
jako občané buď k dispozici audiozáznamy
za webu, nebo jasno
komu z nově zvolených zastupitelů
lze věřit.
Lucie Trávníčková
historie
Úvalské listopadové dny před 96 lety
Obec po vyhlášení samostatné Československé republiky
V říjnu jsme si připomněli 96.
výročí od vyhlášení samostatné
Československé republiky. Jak
v té době žily Ouvaly (Úvaly až
od roku 1924).
Podle výkazu obyvatel pro
obecní aprovizaci k 1. listopadu
1918 žilo v Ouvalech 2 792
obyvatelů.
1. listopadu se na náměstí shromáždily
tři stovky vojáků a legionářů,
kteří se slavnostně
přihlásili pod prapory branné
moci mladé Československé republiky.
V tentýž den ouvalským nádražím
projížděli do Prahy slovenští
poslanci Dr. Derer, Dr. Hodža
a Houdek. Na nádraží se
shromáždilo mnoho místních
občanů a zdravili je. Uvítací řeč
přednesl starosta obce František
Kaplan, za uvítání poděkoval
Dr. Derer.
10. listopadu se za velké účasti
občanů konaly v kostele Zvěstování
Páně děkovné bohoslužby
za vyhlášení Československé
republiky. Rovněž se z Ouval
začali vracet zpět do své vlasti
první ruští váleční zajatci.
Poprvé od vzniku samostatné
Československé republiky se
v Ouvalech sešlo 24. listopadu
obecní zastupitelstvo.
Na svém zasedání
také
j m e n ova l o
čestným občanem
Ouval
spisovatele
Aloise Jiráska
a ocenilo
tak skutečnost,
že
jeho romány
byly v první
světové válce posilou a pobídkou
mnohým klesajícím.
Čestné občanství bylo také
uděleno Václavu Klofáčovi,
předsedovi Strany národně sociální
a JUDr. Karlovi Kramářovi,
prvnímu ministerskému
předsedovi ČSR.
Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města
zahrajme si šachy
Bílý, který je na tahu, má v pozici
na diagramu materiální převahu,
ale trochu nevhodně postaveného
krále daleko od místa hlavního
boje. Najdete přesto za bílého vyhrávající
pokračování?
Plán, kterým bílý korunoval svůj
útok z diagramu v minulém čísle,
vede přes slabý bod f6: 1.f4 Db5
2.Jfxg7 Jxg7 3.Jf6+ Kg6 4.Jxd7
f6 5.e5! S rozhodující výhodou.
Ukázka pocházela z partie Capablanca
– Bernstein, 1911.
Úvalské náměstí 20. léta 20. století Petr Slavík
21
Život Úval 11/2014 inzerce
Listopad 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Martin Morávek
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého
a šťastného občana našeho města.
Listopadová životní jubilea
70 let – Vlastimil Hladík
Jan Kučera
Jarmila Křenová
Jaroslav Mach
Josef Jokeš
Zdeněk Limax
Josef Limax
Věra Pokorná
Pavel Herman
Blanka Bláhová
75 let – Stanislav Krob
80 let – Jiří Voňavka
Stanislav Miláček
Ján Hrušovský
Zdeňka Černá
81 let – Miloslava Martínková
82 let – Božena Maixnerová
83 let – Irena Konečná
Marie Křížová
Je to už 15 let, kdy jsme
se v krátké době po sobě
rozloučili s manžely Annou
a Františkem Šemberovými.
Stále vzpomíná rodina
Formanova.
osobní Poděkování veliteli
Městské policie Úvaly
Ráda bych touto cestou
poděkovala panu Tomáši
Galbavému, veliteli Městské
policie Úvaly, za pomoc.
Dne 6. 10. 2014 jsem upadla
na silnici a poranila si obličej.
Pan velitel mě ošetřil a velmi
ochotně mi pomohl. Ještě
jednou děkuji.
inzerce M. Houšková
Spol. ČEMAT, s.r.o.,
Bohumín přijme na PP na své
provozovny v Praze a Úvalech
správce areálů.
Požadujeme: znalost
práce na PC, ŘP sk.B,
komun.a organ. schopnost,
spolehlivost, zkušenost
s údržbářskou prací, dobrý
zdrav. stav.
Nabízíme: možnost ubytování
ve služebním bytě.
Nástup dle dohody, možný
i na částečný úvazek.
Životopisy zasílejte na email:
kozdonova@cemat.cz
Nabízíme v Úvalech,
ul. Purkyňova,
k pronájmu byt 2+1 se
zahradou.
Byt je po revitalizaci
a částečné rekonstrukci.
Obytná plocha 66m²,
zahrada 1000 m².
Samostatné plynové topení.
Kuchyňská linka,
koupelna s vanou.
Připojení k internetu.
Kontakt pro zájemce:
737 240 043,
cemat@cemat.cz
společenská
kronika
84 let – Milada Kučerová
85 let – Ludmila Urbanová
Anna Černá
87 let – Stanislava Kubů
88 let – Jaroslav Horálek
89 let – Marie Zemanová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Miloslava Mrkvičková
František Krejčí
Ladislav Bořil
Jaroslava Chmelová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel.281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka
Pronajmu byt 1+kk, 7 minut od nádraží, ihned k nastěhování. Tel. 602 240 547
22
inzerce Život Úval 11/2014
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Hledám někoho na úklid
domácnosti 2–3 h 1x týdně
v Úvalech, ideálně ve všední
den dopoledne.
Tel. 605 704 352
OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy
s obchodním duchem, které
chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice
s realitami v kanceláři
v Úvalech.
Pro bližší informace volejte
604 700 022. Zkušenost
v oboru není podmínkou.
Společnost ČEMAT trading,
spol. s r.o., Bohumín příjme na
HPP na pob. v Úvalech u Prahy
servisního mechanika.
Požadujeme: min. vyučen,
ŘP– podm. sk. B,C, výhodou
E, výhodou znalost hydraul.
systémů, tělesná zdatnost,
dobrý zdrav. stav,
dobrá komunikační a organiz.
schopnost, samostatnost,
spolehlivost ,svářečský průkaz
výhodou.
Nabízíme: možnost pronájmu
bytu 2+1 přímo v areálu.
Místo pracoviště: Purkyňova
1805, 250 82 Úvaly u Prahy
Životopisy zasílejte na email:
kozdonova@cemat.cz
23
Život Úval 11/2014 inzerce
Pohřební ústav
Pavel Kos
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz
PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ OD 8.00 DO 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz
AUTODOPRAVA
-nonstop-
ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu
MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393,
po ořezu 210 x 297 mm
1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
(zrcadlo
190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
1/1 na spad
216 x 303
1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
59 x 262 190 x 87 90 x 61
Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech
Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi,
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps,
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc)
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.
Plošná inzerce Řádková inzerce
Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
– do 120 písmen 140,-
A4
v textové
části 7 800,- Kč soukromá
– 120 až 360 písmen 285,-
1/2 A4 1 950,- Kč komerční
– do 120 písmen 280,-
1/3 A4 1 500,- Kč komerční
– 120 až 360 písmen 570,-
1/4 A4 1 100,- Kč
1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
rámečkem
III. strana
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis + 30 %
IV. strana
obálky 5 500,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
24
inzerce Život Úval 10/2014

Written by