Život Úval 9/2014

Život Úval 9/2014 přináší po prázdninové pauze články…

O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 19. 6. 2014, díky mimořádným potřebám ještě rekapitulaci v článcích Zastupitelé mimořádně jednali i 17. 7. 2014 a Další mimořádné jednání zastupitelstva dne 7. 8. 2014.

Přehled základních činností městské policie naleznete v článku Městská policie Úvaly zahajuje svou činnost. Komentář starosty na stejné téma … „Souvztažnosti“ téma čtvrté – Městská policie. A do třetice rozhovor s budoucím velitelem městské policie Tomášem Galbavým. Když je práce koníčkem …

Komplikace v úvalské dopravě se věnují kalamitě kolem železnice.

Ještě před svolaným jednáním s obyvateli města je představena regulace parkování v centru Úval již letos na podzim.

Představena je rekonstrukce budovy C základní školy a stavba přivaděcího řadu vodojemu Rohožnik, projekt obnovy sochy Arnošta z Pardubic a projekt Cesty v Úvalech.

Z pera Ing. Ivan Černého je článek Problémy kolem rozvoje Úval.

Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech.

Projektový manažer Ing. Miloš Ciniburk, správa dotace, hlásí: Realizace projektu MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí zahájena.

Velké skryté nebezpečí pro Úvaly … článek o dálnicí kolem Úval.

Trvalé změny v PID od září 2014 … nová autobusová linka 330 a změny tras linek 343, 354, 366, 375, 437 a 470.

Nácviky sociálních dovedností a jejích přínos představuje Terapeutické centrum Modré dveře.

Informace z policie … Podezřelá osoba v Klánovickém lese.

Článek Aleny Janurové rekapituluje léto bohaté na události … Uplynulo léto.

Červencové ohlédnutí přináší Bravo, Christi!

Tradiční jsou zprávy z MDDM – z výtvarných táborů MDDM a letní tábor Komiks MDDM.

Školní rok 2014/2015 v ZŠ Úvaly představuje Mgr. Jaroslav Březka. Etiku ve škole uvádí Mgr. Lenka Foučková.

Za úvalske skauty léto plné zábavy popisuje Jaromir Gloc – Saip ve třech článcích: Skautské tábory, Tábor skautů a skautek v Proseči a Tábor světlušek a vlčat ve Zderadinách.

Hasiči popisují léto v článcích Mladí hasiči, Krajské kolo dorostu, Letní hasičský tábor a Nábor do kroužku mladých hasičů.

Za Mamy v Uvalech píše Michaela Černá jak Mámy v Úvalech uspořádaly závod odrážedel.

Cvičení v sokolovně od září 2014 anoncuje TJ Sokol Úvaly a oddíl házené uvádí přehledný kalendář sezóny 2014 / 2015.

Jan Černy, předseda spolku Pro Uvaly informuje, že návrh územního plánu lze ještě změnit.

Vladislav Prochazka se opakovaně snaží dozvědět v otázce pro vedení města jaké byly celkové náklady na stavbu Centra volnočasovych aktivit v Riegerově ulici.

Jiři Jelínek znovu vrací téma rizikové smlouvy předložené zastupitelstvu, protože minulá odpověď není uspokojivá.

Další příspěvek Jiřiho Jelinka popisuje podivné zpětné kroky radnice k minulému projektu rekonstrukce ulic Prokopa Velikého a Vrchlického.

Paní Trávníčková, která před časem iniciovala zveřejňovani podkladovych materialů pro jednani zastupitelstva na webu města s cilem zvyšit informovanost občanů reaguje na příspěvek vedoucího redaktora Pokorného.

S předstihem jsou součástí měsíčníku i volební prezentace pro komunální volby pěti kandidujících subjektů: ČSSD a ODS, Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP 09,

Sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly a Sdružení nezávislých kandidátů Pro Úvaly.

a přímý link … http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/150cs_3.pdf&original=zari_2014_web.indd.pdf

Další přehled událostí minulého měsíce najdete také v našem článku.

Život Úval v prosté textové podobě:

Život Úval 8/2011 zprávy z města
www.mestouvaly.cz
Město Úvaly 9/2014
Ročník 55
Městský úřad 2 ěstský úřad 2
Zprávy z města 8 právy z města 8
Informace z policie 12 nformace z policie 12
Kultura 12 ultura 12
Zprávy z MDDM 14 právy z MDDM 14
Školství 15 kolství 15
Organizace a spolky 18 rganizace a spolky 18
Sport 19 port 19
Církev 20 írkev 20
Všem žákům,
studentům,
pedagogickým
i dalším
pracovníkům
přejeme úspěšné
zahájení nového
školního roku
2014/2015
Městská policie zahajuje
činnost str. 5
Bohemia Choir, str. 20 TEN PÍŠE TO a…, str. 20 Tábor ml. hasičů, str. 22
Škola opět volá. Zahajuje školní rok 2014/2015 – foto Mgr. Dagmar Barnetová
zari_2014.indd 1 ari_2014.indd 1 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
2
městský úřad Život Úval 9/2014
Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 55, č. 9. Měsíčník vychází
vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr
Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Jedna normostrana
obsahuje 30 řádků po 60 znacích. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestovaly.cz v sekci
Život Úval. Redakční uzávěrka říjnového vydání je 12. září 2014. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v zářijovém čísle otištěny.
O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 19. 6. 2014
Poslední zasedání úvalských zastupitelů
před letní přestávkou se
v sálku DPS konalo 19. června
2014. Přítomno bylo 14 zastupitelů.
V průběhu večera se do jednacích
prostor dostavilo 12 občanů.
První a druhý bod jednání patřil
již tradičně zprávě o činnosti
rady města za uplynulé období
od minulého jednání zastupitelstva,
konaného dne 24. 4. 2014,
kdy se rada města sešla dvakrát,
a zprávě o kontrole usnesení zastupitelstva
z let 2009 – 2014,
které zastupitelé vzali na vědomí.
V rámci diskuse k těmto bodům
vystoupila Ing. Váňová s dotazem,
jestli byla podána žádost
na velkou dostavbu školy. Starosta
odpověděl, že žádost podána
nebyla.
Zastupitelé dále zrušili své usnesení
č. Z-29/2014 ze dne 24. 4.
2014, které bylo přijato v souvislosti
s projednáváním Petice
občanů města Úvaly: ul. Horova
a Na Ztraceném korci – stavba
splaškové kanalizace, a kterým
bylo odsouhlaseno odkoupení pozemků
č. 3100, 3116, a 3117 v ul.
Na Ztraceném korci za odhadní
cenu. Dodatečně bylo zjištěno, že
tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí
vedeny jako ostatní plocha
se způsobem využití – ostatní
komunikace. Dle názoru odboru
investic a dopravy by měly být
tyto pozemky odkoupeny za 1/4
odhadní ceny (tj. 136 527,50 Kč)
a rada města toto stanovisko
schválila. K tomuto bodu vystoupili
přítomní občané z oblasti Horovy
čtvrti. Pan Dušan Misárek
podrobně zrekapituloval stav problematiky
dané lokality ve vztahu
k zápisům uvedeným v katastru
nemovitostí a připomenul údajnou
chybu v komunikaci ze strany
města.
Bouřlivou diskusi přinesl bod
jednání, kdy zastupitelé následně
nesouhlasili se spolufi nancováním
akce „Cyklostezka Úvaly
na Bendlově stezce“ ve výši
1 215 059,15 Kč. Dne 19. 2. 2014
město Úvaly požádalo o poskytnutí
dotace na projekt „Cyklostezka
Úvaly na Bendlově stezce“, Dne
10. 6. 2014 č. j. 6541/2014 město
Úvaly obdrželo akceptaci žádosti
o přidělení dotace. Celkové vý-
daje projektu jsou 7 243 736 Kč,
z toho způsobilé výdaje jsou
7 092 561 Kč a nezpůsobilé vý-
daje jsou 151 175 Kč. Dotace
je 85 % ze způsobilých výdajů,
tj. 6 028 676,85 Kč. Částku
1 215 059,15 Kč by muselo hradit
město. Dne 12. 12. 2013 zastupitelstvo
města usnesením uložilo
starostovi města podepsat smlouvu
o přijetí dotace „Cyklostezka
Úvaly na Bendlově stezce“ pouze
v případě, že budou zajištěny fi –
nanční prostředky na spoluúčast
z jiných zdrojů než z prostředků
města. Na akci „Cyklostezka
Úvaly na Bendlově stezce“ není
doposud zajištěna fi nanční spolu-
účast města z jiných zdrojů mimo
rozpočet města, jak ukládá výše
uvedené usnesení, i když příslib
dvou sponzorů ústně byl dán.
Místostarosta JUDr. Petržílek
přiblížil přítomným tento projekt.
V následné diskusi se hovořilo
jednak o fi nancování, resp. spolu-
účasti města, a jednak o dopadech
na životní prostředí. Mgr. Borecký
připomněl, že část úseku navrhované
stezky nebyla zpracována.
Jedná se o cca 25 metrů dlouhý
úsek, který je ve vlastnictví Lesů
ČR, a o skutečnosti, že odbor
dopravy v Brandýse dal do podmínek
řešení příjezdů k domům
na Bendlově stezce. Dále zmínil
související náklady pro město
v případě realizace (úklid sněhu
atd.). Ing. Černý hovořil o výjimkách
z technických norem, týkají-
cí se zejména šířky komunikace.
Nový zastupitel Bc. Němec zmí-
nil otázku pojistitelnosti komunikace
v zátopovém území Výmoly.
Pan Kolařík upozornil na problematiku
hráze Mlýnského rybníka
v délce cca 100 metrů.
Zastupitelé následně schválili zá-
věrečný účet města Úvaly za rok
2013 a zprávu nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013. Současně
bez výhrad schválili účetní závěrku
za rok 2013. Schválený rozpo-
čet roku 2013 dosáhl stavu příjmy
a výdaje = 238 856 000 Kč. Celkové
příjmy činily 153 811 930,89 Kč,
výdaje 169 093 307,20 Kč, rozdíl
je pokryt úvěrem. Byla schválena
úvěrová smlouva na 110 mil.
s Komerční bankou, a.s., z toho
byl uhrazen revolvingový úvěr
ve výši 80 mil. a v roce 2013 byl
čerpán úvěr dlouhodobý ve výši
18 098 972 Kč. Daňové příjmy
byly ve výši 71 934 608,15 Kč,
nedaňové příjmy ve výši
15 197 337,74 Kč, kapitálové
příjmy ve výši 4 473 729,5 Kč,
byly přijaty dotace ve výši
62 206 255,50 Kč. Nejvyšší podíl
dotace činily dotace na vodu
a kanalizaci. Z výdajů činí nejvyšší
podíl na investice ve výši
102 889 487,55 Kč. Při přezkoumání
hospodaření města Úvaly
za rok 2013 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, které by
negativně ovlivnily hospodaření
města. Ing. Váňová se dotazovala
na kapitálové příjmy (prodej objektu
VPS). Ing. Milerová zmínila
skutečnost neprojednání v rámci
fi nančního výboru v červnu, kdy
bylo jednání ukončeno, protože
vzhledem k nepřítomnosti některých
členů, nebyl fi nanční výbor
usnášeníschopný.
Následně úvalští zastupitelé
schválili seznam akcí, které budou
hrazeny z fi nančních prostředků
získaných z daně z nemovitosti.
Jedná se o rekonstrukci mostu
přes Výmolu u koupaliště, statické
zajištění mostu přes Škvorecký
potok pod Slovany, chodník podél
krajské silnice III/10164 od křižovatky
s ulicí Diamantovou na zastávku
autobusu v Horoušánkách.
Dále se hovořilo o studii lávky přes
silnici I/12 (kolínská) v oblasti
Slovany. Výbor pro výstavbu diskutoval
možnost posunutí uvažované
pěší lávky z oblasti ulic Bulharská
do ulice Lužická. Původní
návrh pana Ing. Korbeláře z 90. let
již není použitelný, a to vzhledem
k existující zástavbě v oblasti. Paní
Kouklová zdůraznila, že zastupitelé
slíbili, že z prostředků výnosu
vyššího koefi cientu daně z nemovitostí
nebude hrazeno nic jiného
než komunikace. Dr. Pokorný
navrhl hradit tyto projekty z běž-
ných výdajů města. Problematiku
lávky bude v září znovu projedná-
vat výbor pro výstavbu.
Důležitým bodem bylo schvá-
lení rozpočtového opatření č. 4,
příjmy 161 792 377 Kč, výdaje
161 792 377 Kč. Odbor investic
a odbor správy majetku požadoval
zajištění fi nančních prostředků
na dostavbu ZŠ a výstavbu
mateřské školy Cukrovar, dále je
požadováno 1,318 tis. na prová-
děcí dokumentaci na knihovnu
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva města
Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.
MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta
zari_2014.indd 2 ari_2014.indd 2 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
3
Život Úval 9/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 4
v č. p. 18, dále 3,581 tis. Kč
na projektovou dokumentaci koupaliště,
odstranění závad po kontrole
BOZP na Mateřské škole
Kollárova, oprava výtahu na ZŠ,
oprava střechy na č. p. 527.
V dnešní době však nelze všechny
avizované akce realizovat. Je
nutné vše zvážit a přehodnotit
situaci a realizace konkrétních
staveb. Na jednání vedení města
proto byly vyřazeny z návrhu
rozpočtového opatření č. 4 tyto
akce: Bendlova stezka, knihovna
č. p. 18, stavební úpravy ZŠ, zpracování
PD v objektu č. p. 75,1347
– 500 000 Kč, rozpuštěna rezerva
2,4 mil. Kč, koupaliště
3 390 000 Kč, amfi teátr na Vinici,
snížení dotace Pošembeří a její
realizace, vynětí půdy v lomu ze
zemědělského půdního fondu, ná-
pis na č. p. 65 a nájemné za pronajatý
pozemek u hřiště. Celkem
byly vyřazeny akce za 27 mil. Kč.
Po vyřazení výše uvedených akcí
bylo rozpočtové opatření schváleno
jako vyrovnané. V rámci diskuse
se Ing. Váňová dotazovala
na možný výpadek rozpočtového
příjmu – 3,6 mil. Kč od společ-
nosti Herlin (plánované sportovní
centrum v cukrovaru). Firma
Herlin bohužel nekomunikuje.
Do uzávěrky tohoto vydání nebyl
znám další vývoj.
Ing. Pokorný zmínil závažnou
problematiku velmi nutné rekonstrukce
městské knihovny
a Mgr. Borecký zdůvodnil navý-
šení výdajů na komunální služ-
by, kdy proběhne v létě rozsáhlý
úklid města (čistění komunikací,
obrubníků, údržba zeleně) a dále
u koupaliště budou působit brigádníci,
zajišťující připravený
systém parkování i úklid komunikací.

Zastupitelé dále po delší diskusi
neschválili přidělení fi nančních
prostředků pro sportovní a zá-
jmové organizace v Úvalech nad
50 tis. Kč. Rada města přidělila
fi nanční příspěvky do výše 50 tis.
Kč. Pro letošní rok činí částka
k rozdělení pouze 426 417 Kč,
což je o 260 000 Kč méně než
v loňském roce. Od roku 2012
došlo ke změně zákona o loteri-
ích v rozdělení výtěžku z loterií
a sázkových her. Významná část
těchto prostředků je přidělena
do rozpočtu obcí. K celkovému
navýšení příjmů obcí však nedošlo,
protože byly současně zá-
konem sníženy správní poplatky
a zrušeny místní poplatky za VHP.V
diskusi vystoupil pan Gloc,
který zatupoval úvalské skauty.
Zmínil velkou investici, kterou
Junák v Úvalech realizuje. Jde
o novou klubovnu a zázemí za cca
700 tis. Kč. V diskusi také vystoupil
předseda tenisového klubu pan
Březina, který připomněl náklady
klubu ve vazbě na velký počet
členů. Poukázal na nespravedlivé
rozdělení částek. Následná diskuse
se točila okolo návrhů ubrat
z navržené částky pro fotbal a há-
zenou, ale nakonec bylo odsouhlaseno,
že bude do dalšího řádného
jednání zastupitelstva hledán způ-
sob, jak najít fi nanční prostředky
na investice, a současně výsledkem
musí být revize grantové politiky
města Úvaly.
Dále byla vzata na vědomí kontrolní
zpráva Kontrola investiční
akce „Rekonstrukce komunikace
v Kožíškově ulici“ (po stránce
formální i fi nanční) a zastupitelé
uložili starostovi připravit, projednat
a předložit zastupitelstvu
návrh jednotného designu úpravy
komunikací,
tj. včetně barevného řešení při
rekonstrukci komunikací v rámci
jedné etapy, projednat vždy
návrhy na rekonstrukce komunikací
s obyvateli konkrétní ulice.
Ing. Černý hovořil o dobře připraveném
výběrovém řízení, kdy
bylo dosaženo 60% projektované
částky, ale současně zmínil špatnou
komunikaci mezi městem
a obyvateli. V diskusi vystoupil,
pan Jelínek a paní Kouklová, kte-
ří hovořili k celé problematice rekonstrukce
Kožíškovy ulice.
Zastupitelstvo dále vzalo na vě-
domí zápis ze společného jednání
výboru pro výstavbu a investiční
komise a souhlasilo se změnou
protihlukových stěn (PHS) z hliníkových
panelů v intravilánu
Úval v rámci stavby „Modernizace
traťového úseku Praha Běchovice
– Úvaly“. Oproti původnímu
řešení PHS kompletně z prefabrikovaného
systému je navržena
kombinace materiálů – založení
na železobetonových pilotách
a patkách, ocelové sloupky, železobetonový
sokl a výplně z absorpčních
hliníkových panelů.
Důvodem navržené změny je především
prostupnost protihlukových
stěn pro hasičský záchranný
systém, odlehčená konstrukce,
zkrácená doba montáže, menší
zátěž na okolí z důvodu snížení
mechanizace, rozmanitost barevného
řešení výplní protihlukových
stěn z hliníkových panelů.
Firma SUDOP Praha předložila
grafi cké návrhy barevnosti protihlukových
stěn a rada města
doporučila odstín zelených výplní
protihlukových stěn z hliníkových
panelů.
Dále zastupitelé schválili zařazení
vybraných pozemků v pasportu
komunikací. V roce 2007
zastupitelstvo schválilo pasport
místních a účelových komunikací,
pěšin a stezek města Úvaly.
Od té doby se město rozšířilo
na více než 6 000 obyvatel a byly
zrealizovány nové komunikace
a stezky. Na základě podaných
častých podnětů a žádostí od ob-
čanů, zda jsou místní komunikace
uvedeny v pasportu (zejmé-
na jako potvrzení pro banky),
je nutné aktualizovat současný
pasport místních komunikací.
Zpracování nového pasportu je
nárokováno v rozpočtu města
pro rok 2015. Na podnět odboru
životního prostředí je ale v sou-
časné době nutné doplnit pozemky,
které jsou pod komunikacemi
a v pasportu chybí. Jedná se
zejména o pozemky ve vlastnictví
úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, který
pozemky pod komunikacemi
bezplatně převádí na obce.
Dále bylo zrušeno usnesení zastupitelstva
města č. Z – 23/2014
ze dne 13. 3. 2014 týkající se akce
„Zateplení objektu MěÚ Úvaly
Riegerova č. p. 897“. Na základě
skutečnosti, kdy vlastník pozemku
nesouhlasil s odkupní cenou
(resp. nesouhlasil s prodejem
pouze části pozemku), byla ná-
sledně změněna projektová dokumentace
tak, aby část zateplení
objektu č. p. 897 nezasahovala
na pozemek tohoto vlastníka.
Rada se bude dále zabývat případným
odkupem celého pozemku.
Zastupitelstvo potvrdilo souhlas
rady města s podáním žádosti
o dotaci na stavební úpravy budovy
„C“ Základní školy v Úvalech
v programu MF č. 298213 „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních
škol v okolí velkých měst“ a sou-
časně potvrdilo souhlas rady města
se spolufi nancováním města
projektu minimálně ve výši 30 %
z rozpočtu projektu + výdaje,
které nelze do dotace zahrnout.
Předpokládaná hodnota stavebních
prací na tyto stavební úpravy
je cca 18 mil. Kč.
Následně zastupitelé schválili vyhlášení
záměru prodeje části pozemku
č. 2936, o celkové výměře
16m2
za účelem zřízení kioskové
trafostanice společnosti ČEZ.
V posledním bodě zastupitelé
zvolili Mgr. Danu Polákovou
do funkce přísedící Okresního
soudu Praha-východ pro volební
období 2014 – 2018.
V rámci připomínek občanů vystoupil
pan Petr Urban s problé-
mem zabetonovaných stromů při
rekonstrukci Alešovy ulice a vypouštění
splašků z květnické čističky
do Výmoly v oblasti Králi-
činy (úhyn ryb). Bude dán podnět
České inspekci životního prostředí.
Ing. Váňová požaduje na web
města informaci o tomto podnětu.
V diskusi ještě vystoupili Misárkovi
a paní Zadáková ohledně
vize zastupitelstva o možnosti
řešení kanalizace v ulici Horova
a Na Ztraceném korci. Dotační ří-
zení na kanalizaci. Paní Kouklová
hovořila o vedení ČEZ, které při
rekonstrukci nebylo převedeno
do země. Mgr. Borecký hovořil
o tom, že město samozřejmě při
přípravě rekonstrukcí komunikací
vždy se společností ČEZ komunikuje,
na druhou stranu však město
nemá žádný právní nástroj, jak
tuto společnost k rekonstrukcím
donutit.
Ve 22:30 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
Zastupitelé mimořádně jednali i 17. 7. 2014
Zastupitelé se mimořádně sešli
i 17. 7. 2014. Přítomno bylo 13
zastupitelů a 5 úvalských občanů.
První bod, který starosta dodateč-
ně zařadil na pořad jednání, byla
opět problematika dotace na vybudování
cyklostezky na Bendlově
stezce. Zastupitelé za Otevřené
Úvaly na přímý dotaz JUDr. Petra
Petržílka, zdali podpoří vybudová-
ní cyklostezky na Bendlově stezce,
odpověděli zamítavě, tak i dal-
ší zastupitelé po téměř hodinové
diskusi, do které se však vstřícně
zapojil přítomný obyvatel dotčené
lokality – pan Ing. Miroslav
Forman, který potvrdil zajištění
sponzorského daru na kofi nancování
města, de facto potvrdili svůj
zamítavý postoj. Bendlova stezka
tak zůstane ve stejném stavu, jak
je v současnosti, tj. bez asfaltové-
ho povrchu a bez dalších úprav.
V reakci na to zastupitel Dr. Pokorný
z ČSSD následně oznámil,
že se od nynějška již necítí být vá-
zán koaliční smlouvou. V dalším
bodě jednání, které starosta svolal
zejména v souvislosti s rozpočtovým
opatřením č. 5, zastupitelé
souhlasili s prodejem části pozemku
č. 299 o výměře 1.086 m2 fi rmě
Almeco, s. r. o., a to za kupní cenu
1 112 000 Kč (1 024 Kč/m2
). Rada
i zastupitelstvo již záměr na prodej
schválilo v dubnu. Účelem
záměru je rozšíření zázemí fi rmy
Almeco. Na předmětný pozemek
zari_2014.indd 3 ari_2014.indd 3 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
4
městský úřad Život Úval 9/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 3
byl zpracován znalecký posudek,
dle kterého je tržní cena 950 Kč/m2
.
Majitel fi rmy, pan Hraník, hovořil
o své snaze udržet ve městě podnik,
který zaměstnává i několik
lidí z Úval. Záměrem je výstavba
školicího střediska a částečně
i nové skladovací prostory. Pří-
tomní občané (pan Černý, pan
Vosecký) zpochybňovali možné
využití pozemku. Mgr. Borecký
vysvětlil, že určení pozemku je
dáno územním plánem již od roku
1995. Využití pozemku fi rmou
Almeco, s. r. o., nenarušuje plány
města na vybudování obchodně
– obytného centra v areálu cukrovaru.

Zastupitelstvo města schválilo
na svém zasedání dne 13. 3. 2014
prodej pozemku č. 3841/24 orná
půda, o rozloze 36147 m2
fi rmě
JARO REAL, s. r. o, za cenu
28 266 954 Kč (tj. 782 Kč za m2
).
Kupní smlouva je uzavírána vý-
hradně za účelem koupě pozemku
pro účely vybudování obytné
lokality pro výstavbu rodinných
domů, a to včetně potřebné infrastruktury
a komunikací. Zastupitelé
tak na mimořádném jednání
schválili uzavření kupní smlouvy.
Současně schválili smlouvu
o úschově mezi JARO REAL,
s.r.o., (složitel), městem Úvaly,
(příjemce) a AK Navrátil, s. r. o.,
(schovatel). Smluvní strany se
dohodly, že kupní cena bude zaplacena
ve dvou splátkách. První
splátka ve výši 10 000 000 Kč do
5 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Zbývající část kupní ceny ve výši
18 266 954 Kč uhradí kupující
do advokátní úschovy zřízené pro
tento účel u Advokátní kanceláře
Navrátil, s.r.o., a to do 7 dnů ode
dne, kdy budou současně splněny
všechny podmínky uvedené v této
smlouvě. Z úschovy bude kupní
cena vyplacena nejpozději do pěti
pracovních dnů poté, co bude advokátovi
předložen originál nebo
ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí
potvrzující, že podle této
kupní smlouvy byl povolen vklad
vlastnického práva ve prospěch
kupujícího do katastru nemovitostí.
V této souvislosti zastupitelé dostali
dopis od společnosti AKTERA,
ve kterém neúspěšný uchazeč
o koupi tohoto pozemku zpochyb-
ňoval výši a konstrukci nabídkové
ceny vítězného uchazeče. Současně
byli zastupitelé seznámeni i s reakci
pana Mg. Vajnera (JARO REAL),
ve které deklaruje, že společnost
zaplatí místní poplatek za zhodnocení
pozemků a toto prohlášení
bude součástí kupní smlouvy. S kritikou
prodeje a smlouvy vystoupil
pan Vosecký, který označil smlouvu
a okolnosti jejího projednávání
za podivné.
Podpis této kupní smlouvy přinese
městu v letošním roce 10 mil. Kč,
v příštím roce pak 18,3 mil. Kč,
tedy celkem 28,3 mil. Kč, dále pak
5,8 mil. Kč na poplatku za zhodnocení
pozemků. Zástavba v Radlické
čtvrti pak proběhne v souladu
se zastavovací studií, kterou si
město Úvaly dalo do podmínek
výběrového řízení tak, aby zůstal
zachován charakter čtvrti.
Získané peníze budou využity
na fi nancování a spolufi nancování
těchto projektů:
– výstavba mateřské školy v areá-
lu cukrovaru
– úpravy školní budovy C
– rekonstrukce městských budov
č. p. 95 a č. p. 897/7
– dobudování zázemí pro VPS
– opravy ulic Rašínova, Guth-Jarkovského,
Dobrovského a Gré-
grova
– vytvoření rezervy na realizaci
dalších projektů ve městě.
Zastupitelé současně schválili
zveřejnění záměru prodeje pozemku
č. 3841/50 o výměře 172 m2
,
druh pozemku orná půda. Tento
pozemek se nachází v Radlické
čtvrti a je součástí studie, která
byla na danou lokalitu schválena.
Návrh na koupi tohoto pozemku
podala fi rma JARO REAL, s. r.
o., z důvodu toho, že bude v dané
lokalitě realizovat svůj záměr.
Rada města doporučila zastupitelstvu
schválení zveřejnění zá-
měru prodeje výše uvedeného pozemku
(za min. cenu 782 Kč/m2
)
na svém zasedání dne 25. 6. 2014.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis
z fi nančního výboru ze dne 7. 7.
2014. Na základě přidělených dotací
bylo následně projednáváno
rozpočtové opatření č. 5. Celkové
příjmy jsou rovny výdajům,
ve výši 185 644 427 Kč.
Příjmy:
a) příspěvek občanů na výstavbu
veřejného osvětlení v oblasti
Hodov – 178 334 Kč
b) příjmy z prodeje pozemků
Radlická čtvrť – 10 000 000 Kč
(změna smlouvy)
Výdaje:
a) adaptace objektu č. p. 203
na ZUŠ – 15 000 Kč
b) zateplení č. p. 897 – přesun
z 3639/6121 na 3613/6121 –
571 680 Kč
c) MŠ Cukrovar – 18 mil. Kč
d) řešení kanalizace Horova ulice,
Ztracený korec, Ing. Hála
e) stavební úpravy ZŠ budova C –
18,3 mil. Kč
f) snížení výdajů na nájemné –
parkoviště – 65 000 Kč
g) světelná křižovatka 2212/5154
– 25 000 Kč
h) přesun položek 2310-5171
na 2310-5169 – 160 000 Kč
i) 3744-5168 zpracování podkladů
pro dotaci – 206 000 Kč
j) 3744-6121-PD – 121 000 Kč
k) podíl města k dotaci 520 000 Kč
– 3744-6121
l) zasakovací pás Horoušánky
3744-6121 – 200 000 Kč
Poslední bod mimořádného jednání
– koncesní dokumentace
na akci „Provozování městského
koupaliště v Úvalech“ byl na zá-
kladě rozhodnutí rady stažen
s programu jednání.
V rámci připomínek zastupitelů
vystoupila Ing. Váňová s požadavkem
na přípravu přehledné
tabulky ohledně realizovaných
projektů a získaných dotací
v tomto volebním období. Dále
zmínila stížnosti na společnost
Stavokomplet ohledně kvality
vody, reakce na nahlášené poruchy
ve vodovodní síti a stavu
čističky. Ing. Černý vznesl dotaz,
zdali bylo vytvořeno tlakové
pásmo vodovodu. Současně hovořil
o problematice koordinace
investičních akcí ČEZ a uvedení
povrchu chodníků do stavu před
realizací.
Ve 20:15 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
Další mimořádné jednání zastupitelstva dne 7. 8. 2014
Zastupitelé se v průběhu léta se-
šli ještě 7. 8. 2014. Kromě zápisu
z fi nančního výboru, který vzali
na vědomí, bylo důvodem svolání
především přijetí rozpočtového
opatření č. 6, a to zejména
v souvislosti s dotacemi, které
byly městu přiděleny na stavební
úpravy – rozšíření úvalské
základní školy. Dále zastupitelé
schválili přidělení fi nančních
prostředků pro sportovní a zá-
jmové organizace v Úvalech takto:
• SK Úvaly – fotbal 110 000 Kč
(provozní náklady)
• TJ Sokol Úvaly – házená
96 000 Kč (celoroční příprava
dětí v mládežnických a dorosteneckých
kategoriích)
• JUNÁK Úvaly 30 000 Kč (rekonstrukce
skautské klubovny),
celková výše fi nančního pří-
spěvku včetně částky 20 000 Kč
přiděleného usnesením rady činí
50 000 Kč.
Na zářijové jednání zastupitelstva
dále Mgr. Borecký, místostarosta,
vypracuje návrh na způsob spolufi
nancování investičních výdajů
zájmových organizací (např.
úvalských skautů).
Následně bylo schváleno přijetí
dotace ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS pro rok 2014 ve výši
467 020 Kč, která bude využita
na rekonstrukci zásahového vozidla
CAS 32 Tatra 148 a přijetí
dotace ze Středočeského Humanitárního
fondu – Tematické zadání
Sociální oblast pro rok 2014,
ve výši 240 000 Kč, která bude
využita na zakoupení automobilu
pro Pečovatelskou službu města
Úvaly. Současně bylo schváleno
přijetí dotace z Operačního programu
životní prostředí ve výši
1 819 182 Kč na akci „Zasakovací
pás Horoušánky“.
Zastupitelé dále vzali na vědomí
informaci o výsledku výběrových
řízení na pozice velitele a stráž-
níka Městské policie Úvaly, pověřili
určeného strážníka – velitele
Městské policie Úvaly pana
Tomáše Galbavého plněním ně-
kterých úkolů při řízení městské
policie s účinností od 1. 9. 2014.
Pozici strážníka bude zastávat
pan Petr Langmaier. Zastupitelé
rovněž souhlasili se zahájením
činnosti Městské policie Úvaly
od 1. 9. 2014.
Zastupitelé dále vzali na vědomí
dopravní omezení v Úvalech
z důvodu investiční akce „Modernizace
traťového koridoru
Praha-Běchovice – Úvaly. Od
29. 7. byla zahájena úplná uzavírka
mostu v ulici Na Spojce.
Původní termín dokončení
uzavírky byl původně stanoven
na 30. 9. 2014. Nyní je již jisté,
že se tento termín prodlou-
ží do 30. 10. 2014! Protože
bude uzavřena ulice Na Spojce,
v rámci rekonstrukce se bude
muset odvážet a přivážet materi-
ál, zůstaly k dispozici pouze dvě
příjezdové cesty. První varianta
byla vézt dopravu přes ulice
Smetanova, Husova a náměstí,
což odbor investic a dopravy
předem zamítl. Druhá varianta
je ulicemi Purkyňova a Sukova
a dále po Jirenské ven z města.
S investorem stavby je domluveno,
že dodavatel vždy předem
nahlásí četnost a termíny, kdy
bude doprava těmito ulicemi
jezdit. Zároveň bude navrženo
dopravně inženýrské opatření
ke zvýšení bezpečnosti provozu
a zejména chodců v těchto ulizari_2014.indd
4 ari_2014.indd 4 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
5
Život Úval 9/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 6
cích. Při uzavírce 3. etapy bude
železniční přejezd v ulici Husova
– Pražská a most v ulici
Škvorecká plně průjezdný. Zá-
roveň bude zabezpečen po celou
dobu uzavírky mostu Na Spojce
průchod pro chodce. Po otevření
komunikace Na Spojce k 30. 10.
2014 bude ještě od 31. 10. 2014
do 6. 11. 2014 uzavřen železnič-
ní přejezd z důvodu rekonstrukce
2.traťové koleje.
V 19:30 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
Městská policie Úvaly zahajuje svou činnost
Od 1. 9. 2014 zahajuje svou činnost
na území města Úvaly Městská
policie Úvaly.
Městská policie Úvaly je vý-
konným orgánem města, zřizuje
a ruší ji Zastupitelstvo města Úvaly
obecně závaznou vyhláškou.
Městská policie je přímo podřízena
starostovi města, zabezpečuje
místní záležitosti veřejného po-
řádku na území města, při plnění
svých úkolů spolupracuje s Policií
České republiky. Slouží všem
občanům, které ochraňuje, a její
činnost je namířena proti narušitelům
pořádku.
Základní činnost městské
policie:
• přispívá k ochraně bezpečnosti
osob a jejich majetku
• dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití
• přispívá k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích

• odhaluje přestupky a jiné správní
delikty, za přestupky ukládá
v blokovém řízení pokuty nebo
věc postupuje ke správnímu
řízení, předává pachatele trestných
činů po jejich zadržení Policii
České republiky, činí ozná-
mení o podezření ze spáchání
trestného činu
• upozorňuje fyzické a právnické
osoby na zjištěné nedostatky
a podle konkrétní situace činí
opatření k jejich odstranění
• zajišťuje bezpečnost a pořádek
při mimořádných akcích
• zabezpečuje nebezpečné přechody
pro chodce
Naši strážníci
Tomáš Galbavý,
velitel
Petr Langmaier,
strážník – čekatel
Telefonický kontakt: 603 560 008
E-mail: mestskapolicie@mestouvaly.cz
Úřední hodiny na služebně Pražská 276, Úvaly (vstup z ulice Pražská):
Pondělí: 16 – 17 hodin
Středa: 9 – 10 hodin
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
„SOUVZTAŽNOSTI“ TÉMA ČTVRTÉ – MĚSTSKÁ POLICIE
Motto převzaté z facebooku:
„Úvaláci pozor – pokud se jezdí-
te koupat na Malvíny, tak na kři-
žovatce u benzinky mají rozbalený
radar čelákovičtí měšťáci
a shánějí intenzivně pro tamního
starostu a zainteresované černé
peníze. Tyhle hochy nikdo nedozoruje,
tak bacha, ať šmejdům
nepřispějete. Je doba dovolených
a taky budou volby.“
Ano, v dubnu zastupitelstvo města
odsouhlasilo vznik Městské
policie v Úvalech, a tak se začí-
nají ozývat ti, kteří s tímto krokem
nesouhlasí. A já nemohu než
konstatovat, že bych byl velmi
spokojen, kdyby naše město k tomuto
kroku nemuselo přistoupit;
bohužel – musí.
Předtím, než dám prostor pro
„souvztažnosti“, musím konstatovat
následující: Vznik městské
policie v Úvalech má absolutně
jiné důvody než „shánění černých
peněz“ pro starostu.
A nyní již k „souvztažnostem“;
samozřejmě jsem i tentokrát vycházel
z vašich podnětů a dotazů:
Pane starosto, proč musíme
plýtvat penězi na vznik městské
policie, když má v Úvalech sídlo
policie státní?
Policie ČR, tedy „státní policie“,
která má sídlo v Úvalech, není
jen pro potřeby našeho města,
ale i široké spádové oblasti.
S velitelem místního oddělení
se pravidelně, nejméně jedenkrát
za měsíc scházíme a probí-
ráme potřeby města. Policie ČR
se nám snaží vycházet vstříc,
máme s ní dokonce podepsanou
„koordinační dohodu“, není
však z personálních i časových
důvodů schopna řešit přestupky
(například ty dopravní) a plnit
i další potřeby města soustavně,
systematicky. Její pomoc městu
je spíše nepravidelná, „nárazová“.
Policie ČR se také spíše
soustřeďuje na objasňování trestných
činů; na přestupky je pak
plně zaměřena policie městská,
jejímž nadřízeným je ze zákona
starosta města. Městskou policii
lze tedy nasměrovat v rámci vytipovaných
potřeb města.
Pane starosto, to nemůže práci
městské policie zastat některá
bezpečnostní agentura?
Nemůže. Pracovníci bezpečnostních
agentur nemají příslušné
pravomoce. Nepřímým důkazem
toho je například i fakt, že se
městské policie vůbec zřizují.
Pane starosto, domnívám se, že
by bylo potřeba měřit rychlost
na Úvaláku u zdravotního střediska.
Řidiči tam nedodržují
předepsanou rychlost a je to
tam velmi nebezpečné. Co s tím
hodláte udělat?
Vážený pane starosto. Proč je
na silnici směrem Jirny omezena
rychlost, když toto omezení
stejně nikdo nedodržuje? Proč
tam častěji nestojí policie s radarem?
Co se týká sledování rychlosti
radarem, názory občanů jsou
opravdu rozdílné: někteří to pova-
žují za „buzeraci“, jiní za nutnost.
Osobně považuji za „buzeraci“
stav, kdy je rychlost měřena „zá-
keřně“, tedy na místech, kde je
omezení rychlosti zbytečné, nebo
málo zřetelné. V Úvalech by měla
být vytipována místa, kde měření
zbytečné není, a nevidím důvodu,
proč by neměla být i zveřejněna.
Jestliže pak někdo překročí rychlost
s vědomím, že může být zaměřen,
nemůže se rozhodně jednat
o „buzeraci“.
Pane starosto, ráda bych vědě-
la, proč bylo zrušeno dětské hři-
ště u Výmoly na pozemku pat-
řícímu k domu ve Smetanově
ulici, kde je
dnes hlídací
centrum.
Obávám se,
že podobný
osud může
postihnout
i jiná dětská
hřiště.
Toto hřiště,
které bylo na méně frekventovaném
místě, bylo silně poničeno
vandaly a díky neexistenci městské
policie nebylo možno uhlí-
dat, aby se tak nedělo opakovaně.
Úkolem městské policie rozhodně
bude pravidelné sledování všech
dětských hřišť na území města,
například i mimo běžnou provozní
dobu.
Dobrý den. Dnes v noci opět
parta opilých mladíků, kteří
se vraceli z restaurace Na Homolce,
zpřevracela kontejnery
na tříděný odpad. Co hodlá
město podniknout na ochranu
občanů?
Samozřejmě budou vytipována
„riziková místa“ i „rizikové časy“.
V daných případech může městská
policie zasáhnout rychleji než
zari_2014.indd 5 ari_2014.indd 5 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
6
městský úřad Život Úval 9/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 5
policie státní. Existuje také mož-
nost vzájemné spolupráce městské
a státní policie právě ve vytipovaných
oblastech a časech.
Situace s parkováním je v Úvalech
již naprosto neúnosná. Udě-
láte s tím konečně něco, pane
starosto?
Tématu „parkování“ byla vě-
nována jedna z minulých „souvztažností“.
Zde bych pouze rád
zopakoval, že vznik městské policie
byl podmínkou pro spuštění
změn v systému parkování. Té-
matu „parkování“ bude ale věnován
i seminář s občany, který se
uskuteční 3. září. Na tomto setká-
ní bych rád představil i velitele
Městské policie v Úvalech!
Pane starosto, problematika desí-
tek projíždějících kamionů, které
ničí úvalské silnice a znepříjem-
ňují život lidem z Úval, je problematikou
vedení města. Proto ho
lidé volí a proto tady vedení města
máme, alespoň doufám.
Možnosti města regulovat zátěž
silnic II. a III. třídy, které jsou
ve správě Kraje (Krajská správa
údržby silnic), je velmi omezená.
Jakékoli změny v dopravním
značení a dopravním opatření
jsou plně v kompetenci kraje.
Město jako takové může pouze
naléhat na to, aby se omezení
objevila v projektových dokumentacích
připravovaných rekonstrukcí
(což činíme), žádat
Policii ČR o kontrolu dodržování
dopravních předpisů v daném
úseku – a využít městskou
policii k sankcím proti nedodr-
žování předpisů. Naše pravomoci
ve smyslu ochrany občanů
před hlukem z kamionové dopravy
jsou tedy značně omezeny.
Závěr: Vznik Městské policie
v Úvalech není ničím výjimeč-
ným, mnoho měst o rozloze Úval
již touto cestou dávno vykročilo.
V letošním roce – a částečně
i v roce příštím se bude jednat
o její pozvolný „rozjezd“.
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města
Když je práce koníčkem
1. 9. 2014 zahajuje činnost Městská
policie Úvaly. Sešel jsem se
proto s budoucím velitelem Tomášem
Galbavým nad malým
rozhovorem.
Red.: Je mi známo, že jste za-
čínal u Policie ČR, co k tomu
můžete říci?
U Policie ČR jsem nejdéle slou-
žil na Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje, na oddělení
skupiny silničního dohledu, a to
bez mála deset let. Na začátku policejní
kariéry jsem začínal na oddělení
vězeňsko-eskortního oddí-
lu a také jsem působil na oddělení
dopravních nehod.
Red.: Také vím, že jste pracoval
u Městské policie Milovice.
V roce 2009 město Milovice zřizovalo
městskou policii. Na začátku
jsme začínali ve třech, postupně se
však početní stav strážníků navy-
šoval na 12 lidí tak, aby mohl být
zajištěn nepřetržitý provoz.
Red.: Jakou máte představu
o Městské policii v Úvalech?
Jednoduše řečeno, měla by být
plně profesionální, spolehlivá, tak
aby měla u lidí přirozenou autoritu
a respekt. Aby každý, kdo bude
potřebovat pomoc nebo poradit,
věděl, že je tady městská policie,
která pomůže nebo poradí, jak
a co řešit.
Rád bych, aby se podařilo co nejdříve
připravit podmínky pro nepřetržitý
provoz městské policie.
Aby lidi z Úval a okolí
měli svého strážníka vždy
tak zvaně po ruce, když ho
budou potřebovat.
Red.: Jaké jsou Vaše koníčky
při tak náročné
a zodpovědné práci?
Ve svém volnu také jezdím
na motorce a vzhledem
k tomu, že člověk je tvor
společenský, došli jsme
s kolegy, kteří rovněž jezdí
na motorkách nejen v prá-
ci, k závěru, že bychom si mohli
založit motoklub. Jelikož jeho
členové jsou policisté a strážníci,
je jasné, jakým aktivitám se klub
věnuje. Vedle prevence v silniční
dopravě, výcviku v jízdě na motocyklu,
přednášek na školách
a dalších činnostech, je náplní motoklubu
i charita. Říká se, že smích
léčí, a tak se snažíme zpříjemnit
léčbu dětem z onkologické kliniky
motolské nemocnice. Každé
léto pořádá motolská nemocnice
pro děti s onkologickým onemocněním
,,Indiánské léto“, kam
s kolegy jezdíme, a je jasné, že se
to neobejde bez hromady hraček,
soutěží a prohlídky motocyklů.
Pro děti je to vítaná změna a nás
hřeje u srdce, že se nám podařilo
dostat na jejich tváře úsměv. Zku-
šenosti, které získávám v rámci
klubu, můžu a také využívám při
zaměstnání u městské policie a naopak.
Když se mě někdo zeptá, jak
jde moje práce dohromady s koníčkem,
který mám, odpovím, co
jsem říkal už za služby u dopravní
policie, a to, že moje práce je mým
koníčkem a můj koníček je moje
práce, a jsem za to rád, že to tak je.
Děkuji za rozhovor, přeji hodně
úspěchů v práci na naší městské
policii a věřím, že se někdy opět
sejdeme k rozprávění o zkušenostech
z Úval.
Rozhovor vedl vedoucí redaktor
měsíčníku Život Úval
Dr. Vítězslav Pokorný
Komplikace v úvalské dopravě
Jak jste již asi zaregistrovali, je
od srpna uzavřen průjezd pod
tratí v ulici Na Spojce. Současně
se výrazně prodloužily čekací
doby na závorách u železničního
přejezdu v Husově ulici. Toto vše
souvisí se zahájením druhé části
3. etapy rekonstrukce železniční-
ho koridoru.
Původní termín dokončení uzavírky
byl stanoven na 30. 9. 2014.
Nyní je již jisté, že se tento termín
prodlouží do 30. 10. 2014,
tj. o měsíc. Jelikož bude uzavřena
ulice Na Spojce a stavba musí
odvážet a přivážet materiál, bylo
za účelem co nejmenšího obtě-
žování občanů města nákladní
dopravou dohodnuto, že odvoz
a dovoz materiálu bude realizován
ulicemi Purkyňova a Sukova
a dále po Jirenské ven z města.
S investorem stavby je domluveno,
že dodavatel vždy předem nahlásí
četnost a termíny, kdy bude doprava
těmito ulicemi jezdit. V žádném
případě nebylo povoleno, aby byl
tento materiál přepravován ulicemi
Smetanova a Husova přes centrum
města. Pokud toto zaznamenáte,
prosíme, abyste dali na odbor investic
o tom informaci (registrač-
ní značka nákladního vozidla, čas
průjezdu, ideálně i s fotkou). Pomůžete
tak chránit majetek města
a bezpečnost jeho občanů. Občanům
v ulicích Purkyňova a Sukova
se omlouváme za dočasné nepohodlí.
Při uzavírce ulice Na Spojce bude
železniční přejezd ul. Husova –
Pražská a most v ulici Škvorecká
plně průjezdný. Zároveň bude zabezpečen
po celou dobu uzavírky
mostu Na Spojce průchod pro
chodce.
Po otevření komunikace Na Spojce
k 30. 10. 2014 bude ještě od 31.
10. 2014 do 6. 11. 2014 uzavřen
železniční přejezd z důvodu rekonstrukce
ve 2. koleji.
Na základě výše uvedených
skutečností bychom touto
cestou chtěli velice poprosit
rodiče dětí, aby v době uzavírky
ulice Na Spojce nevozili
své děti do školy automobilem.

V současné době není možné
železniční přejezd objet a z dů-
vodu dlouhých proluk a zavřených
závor budou vznikat
dlouhé kolony, které budou
nebezpečné pro všechny děti
přicházející do školy. Děkujeme
za pochopení.
Za odbor investic a dopravy MěÚ
Bc. Petr Matura
Regulace parkování v centru Úval
již letos na podzim
Není žádným tajemstvím, že rok
od roku je možnost zaparkování
v centru Úval, zejména na náměstí
Arnošta z Pardubic a Husovy
ulice horší a horší, ne – li katastrofální.
Trpí tím občané žijící
v centru, obchodníci, ale vlastně
každý, kdo si chce něco v centru
města nakoupit nebo něco vyřídit.
Město proto zadalo zpracování
studie na zavedení regulace parkování
v centru. Nabízelo se ně-
kolik možností – umožnění parkování
pouze pro občany bydlící
v centru, zavedení parkovacích
automatů nebo zavedení časově
omezeného bezplatného stání
(tzv. kotoučový systém).
Jelikož cílem vedení města nebylo
tahat lidem další peníze z kapsy,
dohodli jsme se s autorem
studie parkování v centru města,
že bude zavedena časová regulace
parkování na náměstí Arnošta
z Pardubic a Husově ulici.
Tuto regulaci bychom chtěli odstartovat
od 1. listopadu 2014.
Jak to bude vypadat a fungovat?
zari_2014.indd 6 ari_2014.indd 6 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
7
Život Úval 9/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 8
1. Budou zcela nově vymezena
a značkami označena místa ur-
čená pro krátkodobé zaparkování
v ulici Husova a náměstí
Arnošta z Pardubic.
2. Parkování bude umožněno
po dobu jedné hodiny od pří-
jezdu zdarma, pak bude muset
vlastník vozidla odjet. Překro-
čení vymezené doby parkování
bude považováno za přestupek
a dle toho řešeno.
3. Čas příjezdu parkování si vyznačí
každý řidič na parkovacím
kotoučku, který umístí
za přední sklo svého vozu. Tyto
parkovací kotoučky budou k zakoupení
za symbolickou cenu
na Městském úřadu Úvaly
a budeme usilovat, abyste si je
mohli zakoupit i u obchodní-
ků na náměstí a v Husově ulici.
Parkovací kotouček budete
moci používat opakovaně = nemusíte
pokaždé kupovat nový.
4. Občané, kteří bydlí v ulici
Husova a na náměstí Arnošta
z Pardubic a prokáží, že nemají
možnost parkovat na svém
pozemku, budou moci požádat
o povolení k dlouhodobému
parkování v regulované oblasti.
Detailně je systém regulace parkování
k dispozici ke stažení
na www.mestouvaly.cz a připomínám,
že jsme vás již v letním
vydání Života Úval pozvali
k veřejné diskusi nad návrhem
regulace parkování, která se
bude konat dne 3. září od 18:00
v DPS. Přijďte nám tedy říci
svůj názor!
Jsme si vědomi, že navržený systém
možná nebude dokonalý a bude
třeba jej vyladit, ale věříme, že
přínosy budou větší než nevýhody.

Petr Borecký,
místostarosta města
Rekonstrukce budovy C základní školy
Město Úvaly letos v létě (konkrétně
25. července) získalo od Ministerstva
fi nancí ČR dotaci ve výši
13 mil. Kč. Tato dotace bude
použita na spolufi nancování roz-
šíření kapacity Základní školy
v Úvalech a na tak dlouho odkládanou
celkovou rekonstrukci
šaten. Podmínkou dotace však
je, že bude z drtivé části vyčerpána
do konce letošního roku.
Stavební práce tak budou probíhat
v měsících září 2014 –
březen 2015. Je nám jasné, že
to bude velká zátěž pro učitele,
žáky i jejich rodiče. Prosíme tím
tedy vás všechny, kterých se to
dotkne, o pochopení pro nepří-
jemnosti a omezení, které s prováděním
stavebních akcí budou
spojené.
Chtěl bych na tomto místě podě-
kovat zaměstnankyním a zaměstnancům
městského úřadu, kteří
dokázali v rekordním čase tří týdnů
připravit kompletní dokumentaci
pro získání dotace.
Více informací o tomto projektu
naleznete na webu města v sekci
Rozvoj města.
Petr Borecký,
místostarosta města
Z RUBRIKY „PTÁTE SE STAROSTY“ NA WEBU MĚSTA
Dobrý den, pane starosto.
Po Úvalech jde informace, že
jste si prý koupil titul MBA
za peníze města. Je to pravda?
Dobrý den. Odpověď na Váš
dotaz má hned několik rovin.
Předně – je, samozřejmě, lehce
prokazatelné, že se mé studium
MBA fi nancí města ani nedotklo.
Ostatně, to by si na mě opozice
i výbory zastupitelstva s radostí
„zgustly“. Dále – studium titulu
MBA sice něco stojí, titul se však
rozhodně „nekupuje“; musíte slo-
žit řadu zkoušek, napsat mnoho
seminárních prací a nakonec obhájit
práci diplomovou. No – doufám,
že se určité nové vědomosti,
kterých jsem nabyl, budou hodit
i pro Úvaly.
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města
ÚVALÁK
SE KONEČNĚ
DOČKAL:
PO TÉMĚŘ DVACETI
LETECH …
V rámci akce „Dostavba a rekonstrukce
vodovodní sítě Úvaly“
byla zkolaudována stavba
přiváděcího řadu vodojemu Rohožník.
V průběhu měsíce srpna
došlo k přepojení druhého tlakového
pásma a tím se konečně
po letech zvýšil tlak vody zejmé-
na v oblasti „Horního Úvaláku“.
MUDr. Jan Šťastný,
starosta města
Projekt:
Obnova sochy Arnošta z Pardubic
Na konci června byla dokončena
oprava sochy Arnošta z Pardubic,
která je umístěna na náměstí Arnošta
z Pardubic před budovou
městského úřadu. Sochu vytvořil
sochař Jindřich Čapek z Prahy
z fi nancí získaných sbírkou, odhalena
byla v roce 1869. Původně
byla umístěna na východním
okraji Úval poblíž železnice (Arnoštova
ulice), na současné místo
byla přenesena v roce 1997. Socha
má rozměry
5×5 m a výšku
4,2 m.
Projekt zahrnoval
nejprve prů-
zkum památky,
na jehož základě
byl odbornou
fi rmou vypracován
restaurá-
torský záměr,
a její následnou
obnovu.
Bylo provedeno
očištění povrchu
kamene sochy i jejího
podstavce od mechů, lišejníků,
biozeleně, trusu ptáků a síranových
krust. Dále opravy trhlin
v kameni a obnovu spárová-
ní. Celá socha byla kompletně
sanována a konzervována,
aby bylo zabráněno další degradaci
této kulturní památky.
Veškeré práce prováděla firma
MgA. Tereza Korbelová, Dřísy
337, na základě výběrového ří-
zení.
Oprava byla hrazena z fi nancí
získaných z dotace z programu
LEADER prostřednictvím MAS
Region Pošembeří. Celkové ná-
klady na restaurátorskou obnovu
sochy byly 94 300,- Kč, z toho
dotace činila 75 440,- Kč a spoluúčast
města 18 860,- Kč. Díky
otevřenému výběrovému řízení se
podařilo původně předpokládané
náklady výrazně snížit. V rámci
projektu byly upraveny i patníky
okolo sochy a instalována inforSocha
Arnošta z Pardubic před restaurováním mační tabule.
Obnova sochy Arnošta z Pardubic
po restaurování
zari_2014.indd 7 ari_2014.indd 7 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
8
městský úřad Život Úval 9/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 7
Na tabuli je možné si přečíst
stručnou historii o Arnoštovi
z Pardubic, který se stal pražským
arcibiskupem. Vzhledem k tomu,
že socha je kulturní památkou,
uvedenou v ústředním seznamu
kulturních památek pod rejst-
říkovým číslem 28967/2-2186,
probíhaly veškeré restaurátorské
práce pod dohledem Národního
památkového ústavu a Odboru
územního rozvoje a památkové
péče Městského úřadu Brandýs
nad Labem.
Akce byla ukončena k 30. 6. 2014
a předána městu. V současné době
je zažádáno o závěrečné vyhodnocení
akce.
Za odbor ŽP
a územního rozvoje MěÚ
Ing. arch. Martina Bredová
a Blanka Reinerová
Pohled na úpravu sloupků a informační tabuli
Projekt:
Cesty v Úvalech
Městu se podařilo získat fi nanční
prostředky na realizaci projektu
„Cesty v Úvalech“. Jednalo se
o úpravu a obnovu stávajících lesních
a polních cest, které propojují
Úvaly, Květnici, Dobročovice,
Klánovický les a Tlustovousy.
Finance byly získány z programu
LEADER prostřednictvím MAS
Region Pošembeří. Na základě vý-
běrového řízení byly celkové ná-
klady oproti původnímu rozpoč-
tu nižší. Celkové náklady byly
473 tisíc Kč + TDI 21 780,- Kč
(technický dozor investora)
a z nich vypočtená výše dotace
činila 352 tisíc Kč. Veškeré práce
prováděla fi rma MASNAP, s.r.o.,
Přívozní 2/1054, Praha 7, na zá-
kladě výběrového řízení.
Projekt řeší vzájemné propojení
přírodních a historických zají-
mavostí v Úvalech a přilehlých
obcích. Pěší trasa umožňuje
propojení historického mostku
v Dobročovicích přes příjezdovou
komunikaci v Květnici, dále vede
lesní cestou a propojuje se s naučnou
stezkou ve Škvorecké obo-
ře. Trasa vyúsťuje v ulici Osadní.
Dále vede přes silnici č. I/12
okolo restaurace Homolka. Zde
v místě křížení s hlavní silnicí č.
I/12 byl osazen trám, který zajistí
a zpevní bok cesty. Rozšířila se
stávající šířka cesty pro průjezd
kočárků. Trasa pokračuje intravilánem
města Úvaly po chodní-
cích ulicemi Maroldova, Prokopa
Velikého, Žižkova, Pražská,
Jiráskova, Klánovická, Jirenská
a dále po chodníčku rovnoběžně
s Jirenskou ulicí do ulice Muchova
a Do Hodova. Odtud pokračuje
trasa dále polní cestou podél bý-
valého statku Hodov k asfaltové
cestě vedoucí do Tlustovous. Tuto
polní cestu podél statku Hodov
bylo třeba obnovit – vyřezat ná-
letové dřeviny, odstranit pařezy
a srovnat terén. Následně zde bylo
vysázeno 23 ks jeřábů jako pokra-
čování stávajícího stromořadí.
U bývalého statku Hodov se napojuje
další část trasy vedoucí
směrem do Klánovického lesa
(začíná u lokality „Hájovna“
je vedena ulicí K Hájovně,
okolo výrobního areálu ESSA
CZECH ulicí K Hodovu).
Tato část trasy má zpevněný
povrch.
Další obnovená trasa začíná
na Bendlově stezce v Masarykově
háji pod Základní školou
Úvaly a pokračuje lesní pěšinou
na polní cestu podél nově
vysazované aleje Úvalských
dětí I. k lokalitě „Mrchoviště“.
Odtud je návaznost na stávající
pěšinu vedoucí doleva po okraji
lesa do ulice Horova nebo je mož-
no pokračovat doleva směrem
ke statku Hodov přes bývalou
hráz Hodovského rybníka. V této
části trasy, v ulici Horova, byly
provedeny terénní schody, z dů-
vodu prudkého podélného sklonu
a obtížnosti průchodu. Instalací
schodů a zajištěním z čelní strany
trámem se zabrání i dalšímu sesouvání
půdy.
Obnova tras spočívala ve vyřezání
náletových dřevin, odstranění pa-
řezů a drobného vyrovnání terénu.
Projekt zahrnoval i instalaci směrových
a informačních cedulí a zna-
ček. V rámci projektu byly u informačních
cedulí instalovány i 3
lavičky. V budoucnu bude možno
po těchto trasách vést i cyklotrasy.
Akce byla ukončena k 30. 6. 2014
a předána městu. V současné době
je zažádáno o závěrečné vyhodnocení
akce.
Za odbor ŽP
a územního rozvoje MěÚ
Ing. arch. Martina Bredová
a Blanka Reinerová
Zpevnění svahu u vyústění na silnici
č. I/12 směrem do ulice Osadní
Výsadba jeřábů
Zhotovení schodů na trase
směrem k aleji Úvalských dětí
Problémy kolem rozvoje Úval
V minulých číslech ŽÚ byly uve-
řejněny články (autoři: Mgr. Poláková,
Ing. Jelínek) kolem
územního rozvoje města, které
buď přímo, nebo nepřímo kritizovaly
právě jeho přílišný plošný
rozsah a s tím i související nárůst
počtu obyvatel Úval. Vždy bylo
zmíněno moje jméno víceméně
v negativním kontextu. Také člá-
nek starosty MUDr. Šťastného,
který sice plošný rozsah rozvoje
města obhajuje, dává do protikladu
plánovaný fi nančně zajiš-
těný rozvoj města za jeho pů-
sobení ve funkci starosty oproti
předchozímu způsobu, kdy jsem
byl starostou já. Mnoho z toho,
co napsali výše uvedení autoři
a je podloženo přesnými daty
a informacemi, je samozřejmě
správné. Pokud jde o jejich ná-
zory a hodnocení, tak to se rozhodně
lišíme. Nechci se ale pou-
štět do sporů. Důležité je také
ovšem to, co nezmínili, ať už
z neznalosti nebo to považovali
za málo významné.
Situace v devadesátých
letech
Především je důležité si uvědomit,
v jaké situaci se město nacházelo
koncem osmdesátých
let. Trvale klesal počet obyvatel
a zejména klesal počet dětí. Bez
vytvoření možnosti nové výstavby
by tento trend i se svými negativními
souvislostmi pokračoval
i nadále. Níže uvedená tabulka
nejen ukazuje tuto skutečnost,
ale zároveň i dlouhou setrvačnost
v demografi ckém vývoji. Ještě
10 let, tj. v roce 2001, byl počet
obyvatelstva prakticky stále stejný
jako v roce 1991 a počet dětí
dokonce ještě nižší, což dokazuje
i nevyhovující skladbu obyvatelstva,
tj. malý počet mladých
rodin. Intenzívnější růst obyvatel
nastal až v posledních cca 12
letech, k 1. 1. 2014 mělo město
6 288 obyvatel.
Jen tak pro zajímavost, mezi lety
1921 až 1934 vzrostl počet obyvatel
z 2 352 na 4 346, tj. o cca
zprávy z města
zari_2014.indd 8 ari_2014.indd 8 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
9
Život Úval 9/2014 zprávy z města
2 000, jinak vyjádřeno o 85%.
Takže to byl vlastně ještě intenzívnější
růst, protože v posledním
období to bylo „jen“ 34%.
S počtem obyvatel souvisí i množ-
ství a kvalita služeb. Města o pěti
tisících obyvatelích dál od Prahy
mají služby zajišťované soukromým
sektorem, ale také např.
místní kulturu na jiné úrovni, než
jsou v Úvalech. Jsou především
rozsáhlejší a komplexnější. Obyvatelé
našeho města v Praze nejen
pracují, ale i nakupují a rovněž
využívají rozsáhlé nabídky služeb
včetně kultury v hlavním městě.
Takže „síla“ Úval v tomto směru
je mnohem slabší, než by odpoví-
dala počtu obyvatel. Jako příklad
lze uvést příchod supermarketu
(Penny) do Úval až v roce 2006,
kdy už i v daleko menších městech
obdobné obchody byly.
Na začátku devadesátých let neměly
Úvaly územní plán. Pokus
vytvořit územní plán města kolem
roku 1980 nebyl dotažen do konce.
Takže tvorba územního plánu
v letech 1992 až 1995 byla první
toho druhu pro naše město. Z výše
uvedených faktů vyplývá, že byly
navrženy poměrně rozsáhlé plochy
k zastavění. Až na výjimky
jsou to plochy mezi centrální částí
města a jeho okrajovými čtvrtěmi.
Musím připomenout, že v té době
se pořizování územního plánu ří-
dilo jiným zákonem a jinou prováděcí
vyhláškou než nyní, ale
hlavně byla i jiná fi losofi e. Územní
plán měl být širokou nabídkou
potenciálně vhodných pozemků
a tím mimo jiné zabránit vysokému
růstu jejich cen. Výrazně
větší autoritu měl v té době také
architekt – urbanista a s projekty
toho typu tu nebyla ještě dostatečná
zkušenost, s jakou můžeme
pracovat dnes.
K otázkám pana Ing. Jelínka
V prvním návrhu územního plánu
byla v lokalitě Výpustek (tj. území
mezi Pařezinou a Úvalákem) umístěna
rezerva pro sociální zařízení.
Když ale byla tato zařízení nakonec
postavena na ploše náměstí Svobody,
tak byl účel rezervy změněn
na využití pro školství. Nakonec
byla tato rezerva vypuštěna úplně,
a to z několika důvodů. Území
neumožňovalo umístit rezervu
pro školu, která by zabírala větší
plochu než 2000 m2
a takto velká
plocha nestačí pro větší školu. Její
umístění by
navíc nebylo
příliš vhodné,
protože místa
větší obytné
výstavby jsou
na opačné
straně města.
Vlastnická
struktura byla
značně rozdrobena
a vlastní-
ci nesouhlasili
s touto rezervou. V době změny
nebyl na obzoru ani žádný investor.
Jediným vhodným investorem
(developerem) pro řešení umístě-
ní školy by byl subjekt, který by
„ovládal“ celé toto území. Ten se
však dodnes nenašel, současný
investor působí jen na malé části
lokality. Rozhodnutí napomohlo
i stanovisko tehdejšího zpracovatele
územního plánu architekta Durdíka,
který neměl závažné námitky
ke zrušení této rezervy.
Změna v lokalitě pod Vinicí
na čistě obytné území (zřejmě tam
předtím bylo všeobecně smíšené
území) byla provedena proto, aby
město mohlo získat bezúplatným
převodem od Pozemkového fondu
jeden pozemek o výměře 38 000
m2
, který se tam nachází. Podmínkou
bylo právě toto jeho zařazení.
Tedy to byl jistě pro město přínos.
Demografi ckou studii zpracovanou
fi rmou Výzkumy Soukup
by měl obhajovat asi někdo jiný,
ale zúčastnil jsem se její prezentace,
na které jsem nabyl dojmu
– přesvědčení, že je zpracována
velmi dobře. Zákonitě se musí
lišit od návrhu územního plánu,
protože pracuje s fakty z nedávné
minulosti a do budoucna vychází
jednak ze stávající skladby
obyvatelstva, dále z konkrétně
připravovaných investičních akcí
obytné výstavby a také z odhadu
migrace (přistěhování, odstě-
hování) obyvatel. V posledních
cca 12 letech přibylo v Úvalech
zhruba 1 600 obyvatel, a to bylo
v období všeobecného velkého
růstu. Takže odhad, že za dalších
12 let bude růst počtu obyvatel
maximálně stejný, je podle mého
názoru realistický. To, že územní
rezervy umožňují růst města dokonce
přes deset tisíc obyvatel,
s tím přímo nesouvisí. Územní
plán jen ukazuje možnosti.
K článku starosty
MUDr. Šťastného
K rozdělení lokalit nové výstavby
podle starosty MUDr. Šťastného
v článku ŽÚ č. 7 – 8/2014
mám řadu výhrad, ale jak jsem již
Rok sčítání
obyvatelstva
Počet obyvatel
celkem
Počet obyvatel
ve věku 0 – 14
let
1980 4 893 998
1991 4604 814
2001 4 690 746
2011 6 007 1057
Zdroj: Český statistický úřad
předeslal, není účelem tohoto pojednání
jít do kontroverzních vyjádření.
Takže jen pár poznámek.
Jednání a získávání fi nančních
prostředků od developerů mělo
všeobecně, nejen v Úvalech, ur-
čitý vývoj. To, co je možné nyní,
respektive tak cca od roku 2002,
rozhodně nebylo možné v devadesátých
letech. Bylo to učení
za pochodu. Nástroje, které má
nyní obec, jako jsou například plá-
novací smlouvy nebo místní poplatky
za zhodnocení území, byly
v té době věcí neznámou. Průkopníkem
při sjednávání fi nančních
příspěvků a dalších podmínek pro
developery byly Průhonice. A až
potom, kdy bylo ověřeno, že je
takový postup legální, ho začaly
praktikovat obce všeobecně. Napomohly
tomu i změny zákonů.
První developerskou akcí v Úvalech
byla výstavba v Atlasové
ulici. Sama o sobě byla kvalitně
provedena, všechny sítě a vozovky
dotaženy, aniž by k tomu byla
smlouva s městem. Vedení města
včetně mne nabylo dojmu, že tak
budou postupovat i další developeři,
ale ti již nebyli zdaleka tak
seriózní.
Přece jen si neodpustím kritiku
Slunečních Teras na Slovanech
(řadové žluté domky na levé straně
ul. Škvorecké asi 250 metrů
od světelné křižovatky).Developer
měl velmi ulehčenou práci,
protože nemusel budovat nové
ulice, chodníky, křižovatky, ale
postavil pouze vjezdy k řadovým
domkům. Chlubit se tímto projektem
je dost problematické.
Slunečné bydlení to určitě nebude,
protože řadovky jsou velmi
těsně u sebe a podle mne to pro
developera představuje ideálně
„vyždímané“ území.
Nynější volební období
Posledním příkladem se dostávám
k obytné výstavbě realizované
v poslední době nebo právě připravované.
Zástupci Otevřených
Úval spolu s ostatními koaličními
partnery, tj. ODS a ČSSD, prosazovali
tuto výstavbu a odůvodňovali
ji dvěma argumenty. Tím, že
je to výstavba v lokalitách uvnitř
města, která tak město zceluje,
a dále potřebou získat od developerů
peníze na dofi nancování infrastruktury.
Otázka zní, zda město
nevyhání čerta ďáblem. Nová
výstavba sice přináší peníze, ale
zároveň vyvolává potřebu dalších
kapacit ve školských zařízeních.
Je třeba zvážit, zda by nebylo
lepší dočasně na několik let utlumit
obytnou výstavbu, připravit
infrastrukturu (mateřské školy,
základní školu) a potom postupně
uvolňovat jednotlivé lokality.
Tato varianta už ale není zřejmě
možná. Město se zadlužilo při
výstavbě inženýrských síti, s čímž
původně nepočítalo, a tak si již
nemůže vzít úvěr na vybudování
např. právě chybějících kapacit
ve školských zařízeních.
Nové výzvy pro Úvaly
Na obzoru se rýsuje další velký
problém pro město. Je to narychlo
připravovaný návrh ministerstva
dopravy vybudovat v krátkém
čase část silnice I/12 (Praha – Kolín)
zhruba v úseku od Běchovic
až za Úvaly v nové trase jižně
od stávající komunikace a na to
navazující silnici II/101 po vý-
chodním okraji úvalského katastru.
Pokud to není jen „bublina,
která za chvíli vyšumí“, tak je to
velmi problematická záležitost
pro naše město.
Pokud nebude dobudována vý-
chodní část pražského okruhu
v úseku mezi Běchovicemi a D1,
tak nové propojení po silnici
II/101 strhne zejména velkou část
nákladní dopravy a silně tak zatíží
i přilehlé části Úval. Zároveň takové
spojení bude lákat investory
k budování skladů apod. v okolí
této silnice. Město tak musí napřít
své síly k „ohlídání“ svých
zájmů. Nepůjde už jenom o úvalský
územní plán, ale o územní
plán pražské aglomerace, který je
v případě dálkových sítí a komunikací
nadřazený územním plá-
nům jednotlivých obcí.
Ing. Ivan Černý
Nové informace o stavbě Modernizace
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železniční koridor“
v Úvalech
➜ ➜ ➜ strana 10
Milí čtenáři, vážení občané Úval,
dovolte mi opět stručně informovat
o průběhu prací při výstavbě
železničního koridoru.
V souladu s plánem organizace
výstavby a ročním výlukovým
plánem byla na začátku srpna
zahájena výstavba tzv. „sudé“
kolejové skupiny, tedy vzdálenějšího
kolejiště od výpravní budovy.
Tato výluka potrvá uvnitř
stanice do 30. 10. a v oblasti
železničního přejezdu do 6. 11.
2014.
zari_2014.indd 9 ari_2014.indd 9 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
10
zprávy z města Život Úval 9/2014
Podchod u závor byl v srpnu uzavřen
navždy a postupně demolován.
V jeho blízkosti (blíže k ná-
dražní budově) začala výstavba
podchodu nového, který vyústí
mj. na nové první nástupiště (směr
Český Brod). Výstavba nového
podchodu je rozdělena do dvou
etap, kdy druhá etapa a tedy úplné
zprovoznění nového podchodu
u přejezdu plánujeme na konec
června 2015, tedy až s ukončením
výluky tzv. „liché“ kolejové skupiny
(blíže k výpravní budově). Dále
➜ ➜ ➜ ze strany 10
Montáž odvodnění
Nové českobrodské rozvětvení
Zemní práce
Zahájení rekonstrukce mostu
v ulici Na Spojce – foto Vladislav
Procházka
Jsme si vědomi, že tato výluka
s sebou bohužel nese nejen pro
cestující, ale i ostatní obyvatele
Úval velká omezení a komplikace
při překonávání cesty z jedné
strany obce do druhé, která je rozdělena
kolejištěm. Prosím proto
občany, aby uvažovali s dostateč-
nou časovou rezervou, především
při překonávání železničního přejezdu
a nevstupovali do kolejiště
v době spuštěných závor.
byl uzavřen i nádražní podchod
na druhé nástupiště, kde probíhají
sanace a prodloužení podchodu
směrem do ulic pod nádražím.
Též pokračují práce při rekonstrukci
mostu „Na Spojce“, kde
zůstává trasa pod rekonstruovaným
mostem pro pěší průchozí.
Omezení zde očekáváme asi čty-
řikrát v rozsahu půldenní uzavírky
z důvodu demolice mostní římsy
a potom vkládání římsy či nosní-
ků.
Výsledkem této etapy stavby bude
mj. nové ostrovní „úrovňové“ ná-
stupiště (nahrazující druhé, vzdá-
lenější od výpravní budovy) vč.
nového zastřešení, informačního
systému a mobiliáře (lavičky,
koše…).
Děkuji zástupcům města, Policii
ČR i vám občanům za pochopení
a velmi dobrou spolupráci.
Tomáš John, ředitel stavby
Realizace projektu MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí zahájena
Projekt MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí připravilo město Úvaly
v roce 2013. Žádost o dotaci pak byla podána v únoru roku 2014
a schválena k poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy v březnu. Smlouva o poskytnutí dotace
byla podepsána v červnu 2014. Od té doby probíhají intenzivní
přípravné práce na zahájení realizace. Zejména se to týká nastavení
realizace a výběrového řízení na dodavatele stavby. Dodavatel byl
vybrán v otevřeném řízení v srpnu 2014. Smlouva byla se stavební
společností podepsána ke dni 11. 8. 2014.
Výstavba nové školky má za cíl řešit problém nedostatečné kapacity
míst ve školkách v Úvalech a středních Čechách. Projekt buduje nejen
samotnou kapacitu MŠ, ale také nezbytné vybudování souvisejících
prvků – technologie, kuchyně či venkovní úpravy zahrady a herní
prvky. Projekt se skládá z činností nezbytných pro přípravu projektu
(koncepce, projektová dokumentace, vyjádření úřadů, žádost o dotaci),
dále pak z realizace – vybudování nového objektu mateřské školy
se dvěma třídami pro 2x 25 dětí a následné zahájení provozu – tedy
svěření majetku do provozu organizace MŠ, zajištění pracovníků MŠ,
zápis a zahájení provozu.
Praha-východ, resp. město Úvaly se svými okolními a spádovými
obcemi se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst pro děti v mateř-
ských školkách. Dlouhodobě je odmítáno více než 50 % dětí, které
se do školek hlásí. Součástí projektu je dále vytvoření nejméně 2
pracovních míst pro (ne)pedagogy. Projekt přináší i další pozitivní
přínosy.
Projekt MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí je fi nancován z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy
2007 – 2013. Více informací je možné získat na webových stránkách
www.ropsc.cz.
Celkové plánované způsobilé* výdaje jsou 22 391 tis. Kč, fi nancování
z dotace může dosáhnout až 19 032 tis. Kč, což představuje
dotaci 85 %. Na fi nancování způsobilých výdajů se podílí Evropský
fond regionálního rozvoje a přispívá i Regionální rada regionu soudržnosti
Střední Čechy. Město Úvaly spolufi nancuje způsobilé výdaje
ve výši 15 % z městského rozpočtu a další nezbytné související výdaje
a nezpůsobilé výdaje. Projekt by měl být dokončen do prázdnin
2015 tak, aby od září 2015 mohl již sloužit svému účelu.
(* způsobilé výdaje = výdaje, které je možné zahrnout do rozpočtu projektu, ze
kterého se počítá výše dotace)
Informaci připravil:
Ing. Miloš Ciniburk, projektový manažer,
správa dotace
Velké skryté nebezpečí pro Úvaly
Deník Mladá Fronta DNES otiskl
4. července články Nový obchvat
Prahy: delší a víc na sever
a Na druhou stranu Prahy za 30
minut, v nichž popisuje alternativní
řešení dostavby Pražského
silničního okruhu. Ministerstvo
dopravy připouští, že by obchvat
mohl vést jinou trasou, než se dosud
předpokládalo. V článcích se
mimo jiné píše:
Víc na sever a na východ. To je
plán, jak pohnout se zablokovanou
stavbou Pražského okruhu.
Ministru dopravy Antonínu Prachařovi
ho předložil podnikatel
Ra dim Jančura jako reprezentant
au todopravců, jejichž vozy trčí
v dlouhých kolonách zejména při
cestě ze severu na jih republiky.
A ministr studii neodmítá.
Jančurův návrh počítá s tím, že
trasa povede vně hranic hlavní-
ho města. Uvnitř okruhu zůstane
i vět šina východních a severních
sateli tů včetně Úval, Klecan
a Roztok. Okruh je o 23 kilometrů,
tedy o tře tinu, delší než trasa
plánovaná přes město a přijde
na 30 miliard korun, tedy o polovinu
méně proti současným ministerským
plánům.
Oproti „starému“ obchvatu, jehož
stavbu už deset let úspěšně
blokují pražské městské části, má
nový návrh klíčovou přednost –
vy užívá trasy pro silnici, kterou už
schválil v územním plánu Středo-
český kraj.
Jančurův architekt Milan Strnad
navíc doporučuje stavět po etapách.
Už v roce 2017 může být
zahájena stavba dvou úseků,
zari_2014.indd 10 ari_2014.indd 10 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
11
Život Úval 9/2014 zprávy z města
seve rozápadní části z Ruzyně
k teplické dálnici D8 a východní
části od Brandýsa nad Labem
k dálnici Dl. Pokud se v první etapě
postaví místo šesti pruhů jen
čtyři, budou stát 13 miliard korun
a mohou být do končeny v září
2020.
Už v této podobě umožní okruh odvést
z města kamionovou dopra vu
směřující z Berlína do Rakouska
a na Balkán. „Po dokončení dálnice
D8 tudy bude projíždět 20
ti síc kamionů denně,“ varuje Jiří
Pet rák z nadace Stínové ŘSD.
Podnikatel Jančura dal vypracovat
dokumentaci, která podrobně
navrhuje novou trasu okruhu,
po stup stavby a její cenu. Ministra
do pravy teď hodlá přesvědčit,
aby za platil dopravní, technickou
a ekolo gickou studii. Ta podle něj
proká že, že se vyplatí vzdálenější
trasa okruhu navržená Jančurou
než tra sa uvnitř městských hranic,
kterou dosud prosazovalo
Ředitelství sil nic a dálnic i ministerstvo.
Ministr Prachař úvahy o změně
Pražského okruhu dříve odmítal.
Teď však jeho mluvčí Ivan Rašťák
říká: „V tuto chvíli nemůžeme vyloučit,
že v budoucnu rozhodnutí
o zadání studie padne.“
Hledání alternativy se přiblížilo
ve chvíli, kdy ani nový ministr
ne našel recept, jak „zlomit“ odpor
pražských městských částí.
Protesty starostů a aktivistů ze
Suchdola a Běchovic dokázaly
stavbu okruhu přes obydlená
území odložit na neurčito. Nový
návrh využívá dopravní koridory,
které Středočeský kraj zakreslil
do územního plánu pro stavbu silnic
druhé třídy.
Snaha ochránit co nejvíce obyvatele
před hlukem kamionů
z nové dálnice a přitom snížit
cenu silničního okruhu se dostala
do konfl iktu se zájmy pražského
magistrátu a Středočeského kraje.
Pražskému primátorovi Tomáši
Hudečkovi vadí, že okruh za hranicemi
města nepomůže dopravě
uvnitř Prahy. Středočeský hejtman
Miloš Petera zase kritizuje
fakt, že „Jančurův okruh“ zabere
koridory, ve kterých kraj hodlá
postavit místní komunikace.
Z článků je zřejmé, že realizace
nově navržené trasy obchvatu
Prahy, která by měla charakter
čtyř nebo šestipruhové
dálnice s hustou kamionovou
dopravou, by velmi negativně
ovlivnila životní prostředí
v okolí Úval.
Na základě článků P. Holuba
v MF DNES, str. A1 a A3,
ze dne 4. 7. 2014
zpracoval Vladislav Procházka
Trvalé změny v PID od září 2014
S koncem letních prázdnin se linky
Pražské integrované dopravy
začnou vracet do svých obvyklých
tras a provozních parametrů.
V tomto termínu bude provedeno
také několik trvalých změn, jejichž
stručný seznam je uveden dále.
Nová linka
330 zavedena v trase: Květnice,
Na Ladech – Květnice,
Za Mlýnem – Dobročovice
– Květnice – Květnice, rozc. –
Sluštice, škola – Sibřina – Sibřina,
Říčanská – Sibřina, Stupice
– Koloděje – Škola Dubeč
– Královická – Sídliště Skalka
(v provozu vybrané spoje
ve dnech školního vyučování)
Změny tras linek
343 prodloužena o úsek Horoušany,
Horoušánky – Horoušany,
u rybníka – Nehvizdy
354 ve špičkách pracovního dne
prodloužena o úsek Jirny,
DHL – Nehvizdy
366 vybrané školní spoje jsou vedeny
přes zastávky Křenice,
K Sibřině; Sibřina, Říčanská
a Sibřina
375 všechny spoje ukončené dosud
v Podolance jsou prodlouženy
až do Brandýsa nad Labem-
-Staré Boleslavi, čímž dochá-
zí v tomto úseku ke zkrácení
intervalu na polovinu
437 prodloužena o úsek Štěchovice
– Hradištko, zámek
470 vybrané spoje vedeny přes
zastávky Mělník, Fibichova
a Mělník, poliklinika
Filip Drápal,
mluvčí ROPID Praha
Nácviky sociálních dovedností
a jejích přínos
Nácviky sociálních dovedností
pro děti a dospívající s poruchami
autistického spektra
jsou pro děti a dospívající,
kteří se méně obratně pohybují
v různých sociálních situacích
a v komunikaci a kontaktu
s druhými dětmi nebo dospě-
lými lidmi. Jejich jinakost jim
často přináší neporozumění,
odmítnutí a mnohdy i osamě-
lost. Sociální dovednosti je
možné trénovat a posilovat
a tím i dopad uvedených obtíží
zmírňovat. V průběhu setkání
probíhá nácvik širokého spektra
dílčích sociálních dovedností
v malé skupince po 5 až 6 členech
přibližné věkové kategorie.
V nácviku jsou využívány
techniky skupinového rozhovoru,
přehrávání modelových
situací k vybraným tématům,
preferovány jsou reálné problematické
situace ze života toho
kterého dítěte (dospívajícího),
dále hry, pracovní listy, obrázky,
videonahrávky a další techniky.

Nácvik sociálních dovedností
pro děti s potížemi ve vrstevnických
vztazích a s hyperaktivitou
je pro děti vykazující
příznaky jako nesoustředěnost,
impulzivita, “divokost“, neposlušnost,
to jsou společné prvky
některých dětí. Ať už mají diagnostikovánu
poruchu pozornosti,
hyperaktivitu (ADHD) či
jenom vykazují některé znaky.
Život s takovým dítětem připomí-
ná jízdu na horské dráze. Rodiče
velmi dobře znají situace, kdy se
jejich dítě odlišuje. Mnohé problémy
přijdou ve chvílích, kdy se
dítě ocitá ve společnosti druhých
– ve školce či ve škole. Dítě se
setkává s odsouzením jako nevychované,
zlobící, zažívá konfl ikty
mezi spolužáky a výbuchy vzteku,
na druhou stranu je bezmezně
zranitelné a důvěřivé. Hyperaktivní
děti jsou náladové, chovají
se jinak doma a jinak ve školce
či ve škole, výbuchy emocí a nesoustředěnost
střídá období relativně
klidné.
Rodiče dětí s ADHD potřebují
informace, ale nejen ty. V kníž-
kách či na internetu najdou sice
několik návodů na výchovu, ale
každé dítě je jiné, a proto se musí
hledat klíč pro každého zvlášť.
Pro tyto účely je možné využívat
program zaměřený na rozpozná-
ní a zvládání impulsů, regulování
vhodnosti chování, nácvik
respektování hranic, porozumě-
ní konfl iktům, hledání podpory
ve vrstevnických vztazích, tré-
nink pozornosti a sebekontroly.
Začlenění dětí do malé skupiny
kroužku umožňuje individuální
přístup a zároveň podporuje to,
že se děti učí pomoci si navzá-
jem, např. jak uspět ve vrstevnické
skupině. Předchází se tím
i sekundárním obtížím – pocitům
méněcennosti, nedostatečnosti,
odporem ke škole, potížím se za-
členěním do skupiny vrstevníků /
třídy/, prevenci před sociálně patologickými
jevy. Rodiče v tomto
programu najdou informace
o výchově, medikaci, podporu
v důslednosti, hledání a zpevňování
hranic a toleranci, sdílení
zkušeností s ostatními rodiči, pomoc
s komunikací s učitelkami
a spolupráci na ose rodina/škola,
práci s odměnami a tresty, motivace
atd.
Pokud se konkrétnímu dítěti vě-
nuje dostatek času, péče a trpě-
livosti, lze vyladit působení rodiny,
školy a případné medikace
tak, že se hendikep daný ADHD
vyrovná a dítě vyrůstá v pocitu
spokojenosti, rozvíjí bohaté soci-
ální vztahy a učí se korigovat své
chování.
Terapeutické centrum
Modré dveře
zari_2014.indd 11 ari_2014.indd 11 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
12
informace z policie Život Úval 9/2014
V průběhu včerejšího dne proběhla
v Klánovickém lese rozsáhlá
pátrací akce. Jejím výsledkem
je velice reálný identikit.
Během prošetřování vraždy
v Klánovickém lese provedli
kriminalisté pražského krajské-
ho ředitelství od první poloviny
června, ve spolupráci s policisty
speciální pořádkové jednotky,
v této lokalitě celou řadu pátracích
akcí a jiných bezpečnostních
opatření. Během těchto aktivit
se kriminalisté snaží být v neustálém
kontaktu jak s obyvateli,
tak místní samosprávou nejen
Klánovic, ale i dalších přilehlých
městských částí, jako jsou
Šestajovice, Újezd nad Lesy či
Úvaly. Výsledkem tohoto snažení
jsou poznatky, které kriminalisté
samozřejmě vždy okamžitě
prověřují, neboť se může jednat
o velice zásadní informace, které
je mohou přivést na stopu samotného
vraha. A tak tomu bylo
i včera, kdy desítky kriminalistů
a policistů reagovaly na konkrétní
informace okamžitou pátrací
akcí. Včera získané indicie totiž
korespondovaly s dalšími jinými
a vypovídaly o skutečnosti, že by
se měl v Klánovickém lese pohybovat
podezřelý muž, který na své
okolí působí značně zasmušilým
a nepřátelským dojmem, kdy ho
svědci vnímají dokonce jako nebezpečného.
Navíc ze včerejších
zjištění, která byla velice reálná
jak v čase, tak místě, vyplývalo,
že by měl být tento muž snad dokonce
ozbrojený. Policisté v rámci
této akce, která trvala do pozdních
nočních hodin, propátrali
rozsáhlou část Klánovického lesa,
kdy byli bohužel neúspěšní. Nicméně
i tak má toto snažení velice
pozitivní výsledek, neboť se
kriminalistům podařilo sestavit
značně reálný identikit hledané-
ho. Nutno zmínit, že tuto osobu
nyní nemůžeme označit ani jako
důležitého svědka, ale ani jako
podezřelého. Stejně tak nemůžeme
potvrdit ani vyvrátit informaci,
že byla tato osoba ozbrojena.
Nicméně na základě přiloženého
identikitu prosíme každého, kdo
by disponoval jakoukoliv informací
k vyobrazené osobě, nebo
i k jiné, podle něj třeba zanedbatelné
skutečnosti, nechť nám tyto
informace předá prostřednictvím
linky tísňového volání 158. Každá
nová informace, kterou nám občané
předají, není pro kriminalisty
nikdy zbytečnou
a vždy jí věnují tolik
pozornosti, jako
by se jednalo o korunní
důkaz, dokud
nezjistí opak.
Zároveň apelujeme
na každého, kdo by
se s takovou osobou
potkal, aby se jí
nesnažil v žádném
případě kontaktovat
nebo zadržet
vlastními silami,
ale informoval
o takovém setkání
policisty. Na místě
je se spíše takové
osobě možná dokonce
úplně vyhnout
doslova velikým obloukem,
nebo pokud to není možné, ve své
cestě nepokračovat a raději se vrá-
tit na veřejné místo, kde je veliký
předpoklad většího počtu osob.
Celkový popis osoby
na identikitu:
Muž ve věku 40 – 45 let, cirka
180 – 185 cm vysoký, svalnaté až
atletické postavy, který má široká
ramena. Tento muž má snědší,
spíše opálenou pleť, tmavé obo-
čí, zapadlejší oči, vystouplé lícní
kosti, dlouhý, rovný špičatý nos
a upravený plnovous.
Oblečen byl do:
černé pláštěnky s kapucí, která
měla kratší rukáv, a kratších kalhot
dosahujících svou délkou cirka
10 cm nad kotníky. Na nohou
měl bílé nízké sportovní ponožky.
por. Mgr. Tomáš Hulan
12. 8. 2014
kultura a volný čas
Podezřelá osoba v Klánovickém lese
Uplynulo léto
Uplynulo léto, děti se vrací
do školy a mně se vrací krásné
vzpomínky z prvního letního dne
na koncert ženského sboru Bohemian
Choir – Koncert pozdního
jara – nastudovaný a řízený Martinem
Vydrou. Znalcům a milovníkům
hudby světově proslulého
českého hudebního skladatele
Bohuslava Martinů jej netřeba
představovat. Pro úvod k článku
o vzpomínce na zmíněný koncert,
jehož částí programu bylo
Otvírání studánek, mi nedá přidat
poznámku opsanou z encyklopedie
Wikipedie, protože dokonale
vystihuje to, co mám v uloženo
od té doby v srdci. Zbytečně mě-
nit slova již napsaná.
Bohuslav Martinů navštívil v červenci
1938 na pozvání své české
žačky Vítězslavy Kaprálové (hudební
skladatelky a dirigentky)
vesnici Tři Studně ležící poblíž
Nového Města na Moravě, kde
pobýval skoro měsíc.
V některých oblastech probíhalo
vždy na jaře tzv. otvírání studánek,
tj. jejich čištění po přešlé
zimě; studánky byly mnohde jediným
zdrojem pitné vody. Vět-
šinou bylo otvírání i obřadem
se symbolickým zaháněním zlé
moci a neštěstí. Básník Miloslav
Bureš, mající v úctě lidové
tradice, po zhlédnutí takovéhoto
obyčeje právě ve Třech Studních,
napsal v roce 1954 báseň „Píseň
o studánce Rubínce“. Následujícího
roku ji poslal svému
příteli a spolurodákovi z Poličky
hudebnímu skladateli
Bohuslavu Martinů se žádostí
o zhudebnění. Ten ji částečně
zkrátil a vytvořil kantátu Otvírání
studánek. Autorovi potřebnou
inspiraci po 7 létech
od pobytu ve Třech Studních
patrně poskytla i vzpomínka
na šťastný, téměř měsíční pobyt
v blízkosti mladičké Ví-
tězslavy Kaprálové, která dva
roky nato zemřela.
Úvodem vlastní kantáty vypráví
zpěv altových a sopránových
hlasů společně
s recitátorem o každoroční tradici
čištění studánek: „I studánky
chtějí býti čisté, tak jako děti vy
jste; i jim se stýskalo už po jaru.
Nejedna studánka malá se o pramínek
bála, aby nezapadl do kalu,
do bahna a do kamení, tak jako
člověk do soužení, ani trochu vlá-
hy by v ní nezbylo. Vždyť každá
studánka v lese na hladině nebe
nese, kdyby jí nebylo, o zem by
se rozbilo!“ Vlastní obřad čiště-
ní, otvírání studánek je rozvinut
do sborových i sólových zpěvů,
kde soprán patří královničce a alt
sasance; obřad vrcholí sborovým
zpěvem. V závěru baryton náleží
poutníkovi, který se do milovaného
kraje vrací zpět, stejně jako
ve vzpomínkách autor – „Potkal
jsem jeseň… co před ní bylo jar
a zim! S oblohy šlehají plameny
jeřabin a cítíš vůni posledního
sena. Z té modře a větrnosti čisté
jako já i všichni vy jste, i stará
bříza pokřivená. Jsem doma!“
Skladba působící neobyčejně silným
dojmem, je vroucná a jímavá.
Dokončena byla 12. července
1955 v Nice ve Francii, autor ji
dedikoval Miloslavu Burešovi. Její
premiéru provedl 7. ledna 1956
zari_2014.indd 12 ari_2014.indd 12 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
13
Život Úval 9/2014 kultura a volný čas
Bravo, Christi!
V sobotu 5. července 2014 se
komorní pěvecký sbor Christi
Úvaly zúčastnil XV. ročníku
Festivalu duchovní
hudby
v chrámu
sv. Mikuláše
na Staroměstském
náměstí
v Praze.
Náš úvalský
sbor byl jedním
z osmi
účastnících se
sborů – z toho
bylo 7 z celé
České republiky
a 1 sbor
zahraniční, a to sbor episkopální
církve Vykupitele Church of Redeemer
z fi ladelfského regionu
ve státě Pensylvánie USA.
Sbor Christi měl velmi těžkou pozici,
vystupoval ve druhé polovině
festivalu po fantastickém vystoupení
80 členného amerického sboru,
ale pod vedením Dr. Vítězslava
Pokorného, za hudebního doprovodu
i vlastního zpěvu Mgr. Evy
Nádeníčkové si sbor Christi svým
perfektním výkonem a vynikají-
cím doprovodem sólistek Terezy
Machačové v Mozartově skladbě
Laudate dominum a Marty Ženaté
v Pavlicově hudebním triptychu
Slunovrat získal srdce i duši posluchačů
a umocnil úžasnou atmosféru,
která ve zcela zaplněném
chrámu panovala. Ti sbor Christi
i sólistky opakovaně ocenili bouřlivým
potleskem. Plně se dají použít
i na toto pražské vystoupení Christi
slova, která již dříve napsala v letním
dvojčísle Života Úval paní Alena
Janurová v reakci na červnový
koncert Christi v Úvalech: … Dá
se bez nadsázky říci, že sbor Christi
ohromil. Byl úžasný a návštěvníci
ocenili velkým potleskem rostoucí
uměleckou úroveň sboru i rozmanitější
výběr interpretovaných
písní. To se povedlo i na festivalu
v Praze. Bravo, Christi!
Roman Baxa
brněnský sbor Opus pod vedením
Zdeňka Zouhara, přítele Bohuslava
Martinů (tolik z Wikipedie).
Naším úvalským, nesporně
ohromným, zážitkem bylo velmi
procítěné a excelentní provedení
téže skladby pod vedením
Martina Vydry. Po půl roce nejspíš
neúnavné práce a zkoušení
sboru, který se nám poprvé představil
o adventu 2013, výsledek
ohromil osmdesátku návštěvníků
koncertu. Obecenstvo věnovalo
dirigentovi, sboru i triu (housle,
viola, klávesy) dlouhotrvající
potlesk často provázený dojatým
stíráním vlhka pod očima. Martin
Vydra nám připomněl, co básník
a skladatel měli v úctě už dávno
a my na to zapomněli. Náš DOMOV,
touhu po domově, rodnou
hroudu, vztah k půdě, naší pří-
rodu a její ochranu, vztahy mezi
sousedy a společné úsilí.
Program pokračoval dvojzpěvy
na texty moravské lidové poezie
rovněž od Bohuslava Martinů
a celý koncert končil sborovým
zpěvem skladby velmi známé písně
Adiemus, kterou podpořily zvonící
dětské hlasy Kláry a Isabely Honzá-
kových, Juditky Klimešové, Anny
Koubové, Barbory a Anny Vláčilových,
Magdy Skočdopolové (dcery
sboristek), trio – housle, viola
a klávesy (poslední převzal i Martin
Vydra), fl étnová mezihra Evy
Kail, a působivá hra brazilského
přítele Eduarda Roscoe de Oliveira
a Rostislava Honzáka na Djembe
(takové zajímavé bubínky). Síla
hudby pronikala do hrudního koše
a rozechvívala
srdce a dech
v plicích až
očišťovala souzněním.
Květiny
a potlesk ve stoje.
Uznání patří
všem účinkují-
cím.
Máme v Úvalech
tolik kultury.
Máme
z čeho vybírat
a překvapuje,
kolik krásných
hlasů v našich
dvou sborech (Christi a Bohemia
Choir) se našlo a dalo dohromady
a dává nám radost.
Jména sboristek: Majda Pauková,
Marie Landgrafová, Lenka Mezerová,
Michaela Klimešová, Katka
Vláčilová, Berrin Honzak, Burgi
Honzak, Jana Stará, Vlaďka Matoušová,
Aneta Galková, Martina
Skočdopolová.
Alena Janurová
Výstava autogramů
známých osobností s jejich
dokumentací ze sbírek
Lubomíra Lipského
a Jiřího Štorka
se bude konat
v Centru volnočasových aktivit „Pětašedesátka“
Riegerova 65, Úvaly.
Výstava bude zahájena vernisáží
v pátek 5. 9. 2014 v 18 hodin.
V dalších dnech bude výstava otevřena
v těchto termínech:
6. 9. 2014 až 14. 9. 2014
Soboty a neděle 10.00 – 12.00 15.00 – 18.00
Pondělí až pátek 15.00 – 18.00
zari_2014.indd 13 ari_2014.indd 13 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
14
kultura a volný čas Život Úval 9/2014
zprávy z MDDM
Vážení čtenáři,
prázdniny jsou ke dni uzávěrky
Života Úval téměř za námi, ale
ještě nás čeká tábor pro 80 tanečníků
v Louňovicích pod Blaníkem
a soustředění pěveckého
sboru Bohemian Choir . Je nám
tak trochu líto, že vše tak rychle
uběhlo. O atmosféře letních táborů
plně vypovídají snímky v naší
fotogalerii na www.mddmuvaly.
cz. Počasí se vyvedlo, děti byly
jako obvykle skvělé, vedoucí byli
dobře připraveni, programy pří-
městských i pobytových táborů
a trasy výletů byly zajímavě naplánované,
pronajaté prostory nám
plně vyhovovaly, jídlo bylo dobré
jak ve Vítkovicích, tak v úvalské
restauraci „U vinařů“, dokonce
i na cestách dětem „šmakovalo“ ☺
A já mohu s radostí všem, co se
na zajištění zatím uskutečněných 7
táborů podíleli, poděkovat.
Ani v našem domečku jsme
o prázdninách nezaháleli. Firma
Stavitelství Kroutil opravila
opadávající omítky ve sklepních
prostorách v kotelně a keramické
dílně. Nejen naši keramici
půjdou po prázdninách do opraveného
a čistě vymalovaného
prostoru. V posledním týdnu
v srpnu budeme malovat celý
dům. Na zahradě MDDM pracovníci
technických služeb krásně
zastřihli tuje a ještě budou natírat
plot okolo MDDM. Zkrátka jako
každý rok děti uvítá přívětivý domeček
a my jen doufáme, že se
jim u nás bude líbit.
A co nás čeká v září?
Středa 3. 9.
v MDDM
KONKURZ DO TS RYTMUS 14–16 hodin
děti do 8 let
Středa 3. 9.
v MDDM
KONKURZ DO TS RYTMUS 16 –18 hodin
děti od 9 let
Sobota 6. 9.
v MDDM
ŠKOLENÍ EXTERNÍCH
PEDAGOGŮ
8–20 hodin
Neděle 7. 9.
v MDDM
ŠKOLENÍ EXTERNÍCH
PEDAGOGŮ
8–20 hodin
Sobota 13. 9.
v MDDM
TAK TROCHU ÚLET
– festival
13–22 hodin pro
veřejnost do 99 let
Neděle 14. 9.
v MDDM
ZÁPIS DO KROUŽKŮ 8–16 hodin, lze
platit hotově
i převodem
Sobota 20. 9.
v MDDM
ŠKOLENÍ EXTERNÍCH
PEDAGOGŮ
8–20 hodin
Neděle 21. 9.
v MDDM
ŠKOLENÍ EXTERNÍCH
PEDAGOGŮ
8–20 hodin
Tolik ve stručnosti, více podrobných informací, plakáty připravovaných
akcí a rozpis kroužků najdete na www.mddmuvaly.cz.
Krásné září všem přeje Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM Úvaly
Letní tábor MDDM Úvaly ve Vítkovicích
v Krkonoších – Říše draků
Letošní táborová hra zavedla děti
do Říše draků – Elidanoru, kde
plnily úkoly zadané kouzelní-
kem Fencalírem a draky žijícími
na tomto území. Poznaly moudrost
vládnoucích zelených draků
Grofi nů, soupeřivost červených
ohniváků Flamarů, hravost modrých
vodních draků Aquadonů,
klid a radost z bohatství ledových
stříbrňáků Mixarů, sílu a bojovnost
skalních černých Hagartů.
Oddíly musely získat řadu indicií,
které jim umožnily najít ztracené
krystaly sloužící k ovládnutí draků,
porazit zlou čarodějnici a získat
zpět dračí vejce s následníkem
trůnu celé říše a tím i odměnu
vládce Elidanoru. Ke splnění
úkolů z oblasti vědění, zručnosti,
odvahy, rychlosti a obratnosti musely
děti pracovat v kolektivu i samostatně.
Své znalosti pak uplatnily
v křížovkách, vědomostních
hrách a soutěžích, výtvarné
a sportovní činnosti. Děti rozví-
A to jsme všichni v plné parádě – kolik těch draků vlastně je?
Za krásné koláže děti dostaly
od moudrého draka Kámen mudrců
Fencalíre, pomoz, černý krystal
zmizel!
zari_2014.indd 14 ari_2014.indd 14 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
15
Život Úval 9/2014 zprávy z MDDM
školství
➜ ➜ ➜ strana 16
Máme 3 indicie z dračích karet, tak kam to vlastně máme jít?
jely zručnost například při výrobě
kostýmů, stavění chrámů a mostů
a získané body je posouvaly k co
nejlepším výsledkům a tím i k cenám
pro vítěze. Pohádkově
zaměřená hra však
děti seznámila nejen
s vymyšleným dobrodružným
příběhem, ale
i s řadou reálných pojmů
z oblasti přírody.
Užili jsme si krásné dva
týdny na horách a už
teď se vedoucí i děti
těší na příští rok. A už
i plánujeme…za rok jedeme mezi
piráty.
Alena Navrátilová
Foto Radek Navrátil
Z výtvarných táborů MDDM
Plavba s piráty 30. 6. – 4. 7. 2014
Pražská strašidla 7. 7. – 11. 7. 2014
Jako piráti jsme si užili nejen
plavbu parníkem, při které jsme
obdivovali památky staré Prahy,
ale i výtvarné tvoření různými
technikami a s krásnými
výrobky a dobrou
náladou v posádce
jsme šťastně dopluli
do cíle.
I v druhém týdnu nám počasí
přálo. Děti nejvíce zaujali vodníci,
kterých je v Praze opravdu
požehnaně, a bezhlavý rytíř.
A tak v šikovných rukách malých
výtvarníků, různými technikami,
vznikla spousta krásných
výrobků.
Iva Pospíšilová
Turistické tábory MDDM
Na příměstských turistických tá-
borech se v domečku vystřídalo
skoro 80 dětí. Zařádily si v Mirakulum
v Milovicích a Beckilandu
v Praze. Zvířátka jsme
viděli v ZOO Jihlava, Čapí hnízdo
u Olbramovic a Netluky, kde
se jezdilo na koních. Plavalo se
v Kolíně, nejen vlakem se dojelo
do Železničního muzea v Lužné
a velice zajímavá byla exkurze
na letišti Václava Havla v Praze.
Příměstský tábor cyklistický
byl letos poprvé. Na kolech jsme
se podívali do Klánovic, Nové
Vsi, Netluk, zookoutku Radonice,
na věž Jenštejn a na zámek
ve Ctěnicích. Děti byly fajn, vedoucí
to přežili a tak zase za rok.
Olina Procházková
Výtvarně – jazykový
tábor Komiks si děti
užily. Kromě kreslení
a angličtiny byly
na programu také
olympijské hry, vý-
lety, koupání a mnoho
dalších aktivit.
Eva Kail
Školní rok 2014/2015 v ZŠ Úvaly
Letní tábor Komiks
MDDM
Letošní školní rok byl zahájen již
v pondělí 1. září. Příprava na něj
probíhala v průběhu celých prázdnin
tak, aby bylo vše včas připraveno
pro jeho ostrý start.
Odstraňovali jsme drobné i větší
šrámy na budovách školy i jejich
vybavení, několik tříd se malovalo,
obnovovali jsme i barvy některých
radiátorů a došlo k částečné
rekonstrukci dívčích záchodů
na budově B. Probíhal též generální
úklid celé budovy.
Ani mnozí učitelé o prázdninách
nezaháleli. Někteří si připravovali
třídy, další se o prázdninách
vzdělávali na akreditovaných seminářích
– sedm se jich zúčastnilo
čtyřdenního školení zaměřeného
na metodiku výuky matematiky
dle profesora Milana Hejného, tři
učitelky se zapojily do čtyřdenní
letní školy zaměřené na čtenářskou
gramotnost, 2 učitelky absolvovaly
dvoudenní kurz k výuce Aj v 1. a 2.
ročníku podle výukového programu
Super Nature a od 21. srpna se
zari_2014.indd 15 ari_2014.indd 15 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
16
školství Život Úval 9/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 15
drtivá většina pedagogického sboru
zapojila do dalšího vzdělávání
v oblasti etické výchovy v rozsahu
20 hodin.
Nový školní rok jsme zahájili
s cca 700 žáky, 56 pedagogickými
pracovníky (včetně vychovatelek
školní družiny a pedagogických
asistentek) a 18 provozními zaměstnanci.
I v příštím školním
roce bude na naší škole pracovat
psycholog a speciální pedagog,
výchovný poradce a koordinátor
prevence sociálně patologických
jevů.
O prázdninách došlo z osobních,
zdravotních, pracovních a kvalifi
kačních důvodů k poměrně
rozsáhlé obměně pedagogického
sboru – šesti učitelů, čtyř vychovatelek
ŠD, psychologa a jednoho
pedagogického asistenta.
Na konci minulého školního roku
ukončili pracovní poměr z osobních
důvodů na vlastní žádost dva
učitelé Mgr. Marcela Havelková
a PhDr. Michal Stibor a tři vychovatelky
ŠD Marie Landgráfová,
Romana Krejcárková a Michaela
Smažáková, DiS. Z důvodů zdravotních
ukončila pracovní poměr
paní učitelka Petra Knězů. Pracovní
poměr nebyl prodloužen
s psychologem Mgr. Josefem Krá-
lem, vychovatelkou Mgr. Patrycjí
Vachek a pedagogickou asistentkou
Mgr. Marikou Janečkovou.
Z důvodu účinnosti novely zákona
o pedagogických pracovnících
od 1. 1. 2015 a plynulého zabezpečení
chodu školy v novém školním
roce jsme se bohužel museli
rozloučit po prázdninách i s třemi
dalšími učiteli, Mgr. Josefem
Kotingem, Zdeňkou Křížovou
a Janou Sigmundovou, kteří podmínky
kvalifi kace ani nově nastavených
výjimek MŠMT v zákoně
nesplňovali.
Věřím, že odchod zmiňovaných
pedagogů v tomto školním
roce kvalitně nahradí na 1.
st. Mgr. Dagmar Bartoňková
(1. D), Mgr. Aneta Huttová (4.
C), Mgr. Miroslava Malečková
(4. B) a Mgr. Ludmila Urbánková
(3. D), na 2. st. Mgr. Ilona
Chasanovitisová (7. C – Aj, Čj,
Tv), Mgr. Petr Horák (Tv, D)
a Mgr. Bohdana Valášková (6. B
– Čj, ZSV). Školní družinu posílí
Bc. Veronika Floriánová, Šárka
Klocová, Mgr. Kamila Kratochvílová
a Dana Váňová. Od září
2014 bude na naší škole pracovat
i nová školní psycholožka a speciální
pedagožka Mgr. Michaela
Pejchalová.
Rád bych na tomto místě zmínil
několik novinek, které v tomto
školním roce chystáme.
• Od tohoto školního roku se
již bude Aj učit na naší škole
ve všech ročnících, z toho v 1.
a 2. třídě dle výukového programu
Super Nature.
• Výuka matematiky i v tomto
školním roce ve všech čtyřech
třídách 1., 2. a 3. ročníku bude
probíhat podle metody profesora
Milana Hejného, která je zalo-
žena především na činnostním
učení, které respektuje přirozený
proces poznávání a děti velmi
baví. Učebnice nabízejí hlavně
učení zážitkové, učení prostřednictvím
vlastní zkušenosti,
pomocí pohybu a vlastní manipulací
s různými pomůckami.
Nabízejí žákům různorodé úkoly,
snadnější, náročnější i velice
náročné. Nastavitelná náročnost
úkolů umožňuje řešit jak úlohy
složité, tak i velmi jednoduché,
které i těm nejslabším žákům
dávají příležitost zažít radost
z úspěchu ve své práci. Jednotlivá
matematická prostředí, například
děda Lesoň, krokování,
autobus nebo výstaviště vždy
vycházejí z dětských zkušeností.
K osvětě případných pochybovačů
opět použiji slova pana
profesora Hejného: „Matematika
není o rychlém a správném počí-
tání. Je o kvalitě myšlení. Rychle
a spolehlivě umí počítat kaž-
dá kalkulačka. Tuto schopnost
na trhu práce naše děti v budoucnu
neprodají. Co je a bude stále
více žádáno, je schopnost řešit
problémy a komunikovat. A naše
metoda učí obojí.“
• Zvýšenou pozornost a čas budeme
věnovat etické výchově.
• Další novinkou je i zavedení
elektronické třídní knihy, kterou
jsme v průběhu 2. pololetí minulého
školního roku na naší škole
testovali.
V tomto školním roce bychom
se také rádi zapojili do tradičních
aktivit jakými jsou: vánoční jarmark,
vítání občánků, návštěvy
a vystoupení pro seniory, vánoční
koncert, vyřazování žáků 9. tříd,
Jabkobraní, návštěvy městské
knihovny, …
Plánujeme i účast ve znalostních
a sportovních soutěžích, žáci se
zúčastní soutěží v oblasti matematiky,
angličtiny, českého jazyka,
zeměpisu, přírodopisu, zpěvu
i recitace.
Všechny třídy 1. i 2. stupně absolvují
vzdělávací kurzy dle ŠVP.
Vychovatelky školní družiny připraví
pro děti na jarní prázdniny
program s pobytem na horách.
Pro žáky 2. stupně bude připraven
týdenní lyžařský kurz.
Počítáme i s nabídkou různých
zájmových kroužků, z nichž ně-
které budou probíhat v rámci
školní družiny.
V nové jídelně se budeme snažit
i nadále vylepšovat jídelníček
zdravými a chutnými jídly.
Přestavba v průběhu
školního roku
S radostí vám oznamuji, že se
našemu zřizovateli MěÚ poda-
řilo získat dotaci ve výši cca 18
mil. Kč v podprogramu 298213
– Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních
škol v okolí velkých
měst. Podprogram má přispět
k odstranění kritického nedostatku
kapacit v oblasti základního
školství především ve spádových
oblastech, ke kterému dochází
vlivem prudkého nárůstu obyvatel,
demografi ckého vývoje
a stále pokračující migrací. V ZŠ
Úvaly bude dotace využita na rekonstrukci
budovy C v 1. a 2.
nadzemním podlaží, kde budou
vybudovány nové skříňkové šatny,
6 kmenových učeben, jedna
odborná učebna Hv a potřebné
zázemí pro učitele. To je jistě
pozitivní zpráva pro žáky, rodiče
i učitele. Termín průběhu rekonstrukce
se nedal ovlivnit a bude
realizován za plného provozu
školy od září do prosince 2014.
V těchto měsících výrazně ovlivní
provoz školy a bude náročný
pro všechny.
Žádám všechny rodiče, žáky i zaměstnance
školy o pochopení
komplikací, které s přestavbou,
realizovanou v průběhu školního
roku, pravděpodobně v provozu
školy vzniknou, a věřím, že se
nám je společně podaří minimalizovat.
Odměnou pro nás budou
nové moderní výukové prostory
a šatny pro žáky, jejichž nedostatek
na naší škole již dlouhodobě
řešíme. Děkujeme.
Všechny aktuální informace
o škole mohou zájemci najít
na webových stránkách školy
www.zsuvaly.cz ,
Do nového školního roku přeji
všem žákům, rodičům, zaměstnancům
i příznivcům školy
pevné zdraví, hodně optimismu
i chuti k vzájemné efektivní spolupráci.
Mgr. Jaroslav Březka
Etika ve škole
Etika (převzato z wikipedie)
Etika se zabývá zkoumáním hodnot
a principů, které usměrňují lidské
jednání v situacích, kdy existuje
možnost volby prostřednictvím
svobodné vůle. Hodnotí činnost
člověka z hlediska dobra a zla.
Etika v naší škole
Ve škole se děti učí číst, psát, po-
čítat, učit se, získávají kompetence
a postoje pro život. Neučí se
jen z učebnic, ale v každé minutě
jsou formováni a vychováváni
prostředím, ve kterém žijí. Rodinou,
školou, kamarády. Je jasné,
že ve škole na děti působí ve velké
míře učitelé. Často přemýšlím
o tom, jak moc na děti působíme
my, učitelé, svým charakterem,
chováním, poctivým (nebo nepoctivým)
a pozitivním (nebo negativním)
jednáním. Děti se snaží
přizpůsobit a vyhovět představám
učitele, proto ho často i napodobují.
Je to pro učitele obrovská
zodpovědnost.
Škola a děti jsou často hodnoceny
podle vědomostí, které
si osvojily. Stejně důle-
žitá je ale i etika školy,
zdravé principy, které
děti ve škole i prostřednictvím
svých učitelů
získávají (nebo také
ne).
Proto jsem moc ráda, že
naše škola získala dotaci
na podporu etické vý-
chovy ve škole. Díky ní
prošel na konci prázdnin
celý pedagogický sbor semináři
v těchto tématech:
¾ „Bezpodmínečné přijetí žáka
a vyjadřování pozitivních očekávání“
K. Čapek
„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika podávaná
slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li
se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh. Je toho dost pro
největší pýchu vychovatele.“
zari_2014.indd 16 ari_2014.indd 16 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
17
Život Úval 9/2014 školství
¾ „Spolupráce pedagoga s rodi-
či“
¾ „Práce s odměnami a tresty
ve škole“
¾ „Motivace žáků“
¾ „Pozitivní emoce a škola“
Jako každý školní rok, tak i tento
začne týdnem osobnostní vý-
chovy, který kromě ročníkových
témat a tvorby pravidel tříd vě-
nujeme i rozjezdu etické výchovy
v naší škole.
Žáci 2. stupně se zúčastní seminářů
organizace „Etické dílny“
s těmito tématy:
6.A,B „Přátelství“ (hodnota přá-
telství, jak se tvoří, jak se
rozvíjí, rizika)
7.A „Moc slova“ (lži, pomluvy,
vulgarismy)
7.B „Morální bludiště“ (rozhodování,
odpovědnost,
napravení chyby, odpuš-
tění)
7.C „Vyber si své brýle“
(různé pohledy na život,
pozitivita versus negativismus,
respekt vůči odliš-
nostem)
8.A „Peníze“ (vztah k peně-
zům, rizika nedostatku
i nadbytku, jak se dá penězi
ubližovat i pomáhat)
8.B „Život s handicapem“
(handicap nemusí znamenat
méněcenný život, jak
přistupovat k postiženým,
jak (ne)pomáhat, vhodné
a nevhodné projevy)
9.A „Předsudky“ (různé druhy
předsudků, romská problematika,
diskriminace)
9.B „Stáří“ (úcta ke stáří, sou-
žití mladých se starými,
vážná onemocnění,…)
Náš projekt se nazývá „Pošli to
dál“ (tj. pošli dál dobrý skutek).
S dětmi si pustíme ukázku z fi lmu
„Pošli to dál“, tu část, kde žák vymyslí
systém předávání dobrých
skutků mezi lidmi.
Navodíme atmosféru spolupráce,
vytvoříme třídní pravidla chová-
ní, vysvětlíme pojem
etika, začneme pracovat
na etickém kodexu
naší školy.
Starší žáci – každá třída
2. stupně – si vyberou
jedno téma a na tom
budou pracovat v prvním
školním týdnu
i v hodinách osobnostní
výchovy. Postupně
vytvoří pracovní listy
pro mladší žáky naší
školy. Žákům nabídneme
tato témata:
¾ Moc slova (lži, pomluvy, pochvala,…)
¾ Soucítění, pomoc druhým, loajalita
¾ Přátelství
¾ Předsudky (pozná-
vání sebe i druhých,
vzájemný respekt)
¾ O d p o v ě d n o s t
za činy, uznání, ná-
prava chyby, odpuš-
tění
¾ Úcta ke stáří
¾ Vztah k penězům
(hospodárnost, rizika
nedostatku nebo
nadbytku)
¾ Slušné chování, pozitivita,
optimismus
¾ Trpělivost
¾ Plánování – dobré využití času
O naší práci budeme informovat
rodiče. Byli bychom rádi, kdyby
se rodiče zapojili, na každém
pracovním listě bude prostor
i pro jejich vyjádření k tématu.
Tak se stane, že děti budou
o tématech etiky mluvit nejen
ve škole s učiteli, spolužáky, ale
také doma.
Moc se na spolupráci těšíme, vě-
říme, že vzniknou ještě další ná-
pady, jak etickou výchovu ve škole
rozvíjet. Vždyť cílem nás všech
je, aby ze školy vycházeli nejen
vzdělaní žáci, kteří se v životě neztratí,
ale hlavně slušní a poctiví
lidé.
Mgr. Lenka Foučková
Co chystáme na září? • Kurz osobnostní výchovy
¾ 1. ročník – „Seznámení“ (přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
ve třídě, rozvíjí základní dovednosti komunikace, pomáhá k utváření pozitivního
postoje k sobě samému)
¾ 2. ročník – „Rozvoj vztahů ve třídě“ (vede k porozumění sobě samému a druhým,
rozvíjí dovednosti dobré komunikace, utváří a rozvíjí dovednosti pro spolupráci,
pro tvorbu mezilidských vztahů)
¾ 3. ročník – „Já a moje práva a povinnosti“ (je zaměřen na rozvoj aktivní účasti
žáků na životě ve třídě, vede k pochopení významu řádu, pravidel pro fungová-
ní třídy i společnosti, vede k respektování etnických a jiných odlišností, k uvě-
domování si práv a povinností a jejich dodržování, motivuje k ohleduplnosti
a ochotě pomáhat zejména slabším)
¾ 4. ročník – „Já a společnost“ (pomáhá ke zvládnutí vlastního chování, umožňuje
získat sociální dovednosti při řešení různých konfl iktů, vede k uvědomování si
různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problému)
¾ 5. ročník – „Já a svět“ (učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy,
učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, učí žáky uvědomit si
možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů, napomáhá žákům uvě-
domit si vlastní identitu, být sám sebou)
¾ 6. ročník – „Adaptační kurz“ (přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v nově vzniklých kolektivech, vede k porozumění sobě samému i druhým, rozvíjí
základní dovednosti komunikace, napomáhá ke zvládnutí vlastního chování, prohlubuje
empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování)
¾ 7. ročník – „Rozvoj vztahů ve třídě“ (rozvíjí dovednosti asertivní komunikace,
spolupráce, mezilidských vztahů, učí řešit konfl iktní situace)
¾ 8. ročník – „Škola jako místo setkávání“ (přispívá k uvědomování mravních
hodnot různých způsobů chování, učí žáky komunikovat a žít ve skupině s pří-
slušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svoje práva a respektovat
práva druhých, rozvíjí dovednosti rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá
prevenci vzniku xenofobie)
¾ 9. ročník – „Já a svět kolem mě“ (vede k uvažování o problémech v širších
souvislostech a ke kritickému myšlení, k otevřenému, aktivnímu a zainteresovanému
postoji v životě, rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska,
vede k aktivnímu rozvíjení a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek – sociální,
psychické i fyzické)
Vedení ZŠ Úvaly
Dětského oblečení, hraček,
knížek, her, sportovního vybavení
(lyže, brusle, helmy,…..)
PODZIM–ZIMA 2014
Přijďte prodat i nakoupit,
těšíme se na vás ☺
Zaměstnanci MŠ Kollárova pořádají burzu
dětského oblečení a výbavy
PODZIM, ZIMA 2014
Kde: Mateřská školka, Kollárova 1260, Úvaly
Kdy: příjem věcí: pátek   10. 10. 2014   17–20 h
prodej věcí: sobota 11. 10. 2014 8,30 h–12,30 h
(vstupné dobrovolné)
výdej věcí:   sobota 11. 10. 2014   18–20 h
• Do prodeje přijímáme dětské podzimní, zimní oblečení,boty,
sportovní potřeby, hračky, hry, knížky,…….
• Vzhledem k menšímu prostoru nepřijímáme kočárky.
• Vyhrazujeme si právo na výběr přijímaného zboží.
• Při příjmu je nutné mít seznam věcí: jméno + kontakt; č. věci,
popis, cena.
• Označení věci: na každé věci musí být pevně připevněná (při-
špendlená) cenovka, která musí obsahovat evidenční č. prodejce/č.
věci dle seznamu+ cenu (prosím napište si o návod,
jak každou věc do prodeje označit, výrazně tak zrychlíme pří-
jem věcí do prodeje). Pozor, pokud chcete věc jako soupravu,
musí být pevně spojena, aby nedošlo při manipulaci k rozdělení.
Boty v páru označte obě a svažte provázkem k sobě.
• Věci noste prosím čisté, nezničené, prodejné.
• Provize z prodaných věcí činí 15% z ceny. Veškeré příjmy z provize
budou věnovány Mateřské školce, Kollárova, Úvaly na dovybavení
a na hračky pro děti.
• Maximální počet kusů k prodeji je 30.
• Výplata peněz a výdej zbylých věcí je v sobotu 11. 10. 2014 18–
20 h.
• Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět vymahatelné.
• Kontakt: Radana Fořtová – tel. 732 254 046
Nebo email: burzauvaly@seznam.cz (napište si a my vám
pošleme připravenou tabulku k příjmu věcí a postup. jak
musí být věci k prodeji označené) veškeré informace najdete
i na stránkách školky www.mskollarova.cz
zari_2014.indd 17 ari_2014.indd 17 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
18
organizace a spolky Život Úval 9/2014
Přesně 40 skautů a skautek z Úval
se prvních 14 dní v červenci rozhodně
nenudilo. Přesně tolik nás
bylo na táboře v Proseči (nedaleko
Litomyšle). Společně jsme
se na pár dní změnili ve Stalkery,
dobrodruhy, kteří za velkého
nebezpečí pronikají do „Zóny“,
aby zde hledali tajemné artefakty
a ve spolupráci s vědci zkoumali
její vlastnosti. Zóna se
ale stávala čím dál více
nebezpečnou, začala se
rozšiřovat, a tak jsme
se rozhodli ji nakonec
zničit, jinak by určitě
pohltila celý svět. Máte
štěstí, že se nám to povedlo.
Uff.
Tábor byl letos trošku
jiný. Vedli ho hlavně
naši roveři (skauti
a skautky od 15 let), a dospělí
jen koukali zpovzdálí. Ve zkouš-
ce ohněm roveři obstáli a všem
se tábor moc líbil. Kluci a holky
se stmelili ve velkou partu, kde
pro nikoho nebyl problém spolupracovat
s ostatními, pomáhat
si a naslouchat. Vyzkoušeli jsme
si lezení po vysokých lanových
lávkách, zahráli si softbalový
turnaj, v noci jsme přepadávali
tábor, plnili skautské výzvy
a třeba taky vařili jídlo pro celý
tábor sami.
Skautské tábory
Tábor skautů a skautek v Proseči
Tábor světlušek a vlčat ve Zderadinách
Hned jak skončil tábor skautů
a skautek, vyrazili naši nejmenší
– vlčata a světlušky – na svůj tá-
bor do Zderadin, na naše tradiční
tábořiště u Kácova. Při
celotáborové hře s ná-
zvem „Ztraceni?“ se
20 kluků a holek vžilo
do role trosečníků,
kteří na opuštěném ostrově
bojovali o přežití.
Setkali se s domorodci
i záhadným troseční-
kem, stavěli rádio a na-
štěstí se nakonec bezpečně
dostali domů.
Velkou výzvou pro děti
byl dvoudenní výlet.
Samy si zkusily, jaké to je jít s těž-
kým batohem 20 kilometrů a spát
v divočině pod plachtou,
uvařit si oběd na ohni.
Až na pár puchýřů pře-
žili všichni a ještě s dobrou
náladou. Kromě
výletu byl tábor plný her
a také skautských zkou-
šek – odborek – v různých
disciplínách, jako
je atlet, zdravotník nebo
znalec přírody.
Někteří rodiče si s námi užili ná-
vštěvní den, kdy si s námi zahrá-
li velkou hru „Přístavy“ a večer
zazpívali u táboráku. A nejlepší
jídlo tábora? Rozhodně poctivé
hamburgery z McKácov, přímo
grilované na táboře naším šéfkuchařem
Erním. Po těch se opravdu
zaprášilo a nezbyl ani jediný.
Mňam, mlask.
Za úvalské skauty
Jaromír Gloc – Saip
Mladí hasiči
Krajské kolo dorostu
V neděli 22. 6. se konalo ve Vlašimi
krajské kolo dorostu v požárním
sportu. Tato kategorie je od letošní
sezony ještě rozdělena na tři podkategorie.
Mezi nejmladšími dorostenci
– jednotlivci jsme měli zástupce
Petra Zetka, který si vybojoval
postup na okresním kole celkem
hladce. Ve Vlašimi už byla konkurence
viditelně silnější. Nejprve si
Petr napsal test z otázek s hasičskou
tematikou, který měl bez chyby,
potom ho čekala disciplína 100 m
s překážkami. V obou
pokusech nestačil pouze
na svého soupeře ze
stejného běhu a skončil
za ním na druhém místě.
Další disciplínou byl
dvojboj, ve kterém zá-
vodník překonává okno
a přenáší ruční hasicí
přístroj. Petr předvedl
rychlý první pokus,
který však zase nestačil
ještě na jednoho soupeře. Ve druhém
pokusu trochu zariskoval při
pokládání „hasičáku“ na podložku,
ale risk mu nevyšel a druhý pokus
měl neplatný. Není tedy pochyb,
že se Petr celkově umístil na druhém
místě mezi sedmi nejlepšími
závodníky v kraji, jen těsně za ví-
tězem a s velkým náskokem před
dalšími soupeři. Do republikového
kola postupoval pouze vítěz, takže
motivaci na příští rok Petr má.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová
Letní hasičský tábor
Na přelomu
prázdnin se
konal již 16.
letní hasičský
tábor ve Stří-
brné Skalici,
který trval deset
dní a bylo
na něm 36
dětí z řad dětí
našeho krouž-
ku, z krouž-
ku v Nových
Jirnech nebo
jejich dalších
kamarádů. Letos jsme cestovali
z pohádky do pohádky. Každý ve-
čer tábora nám četl pohádku slavný
vypravěč pan Karel Majer. Dal-
ší den jsme se potkali s některou
postavou z pohádky, která pro nás
měla úkol. Včelka Mája nás pozvala,
abychom jí pomáhali sbírat
květy, z kterých včely dělají med.
Ferda Mravenec pro nás uspořádal
závod v mraveništi. Mach a Šebestová
potřebali pomoct s úkolem
do školy a za odměnu nás vzali
do pravěku. S Popelkou jsme hledali
střevíčky, slepičce jsme pomáhali
křísit kohoutka. Stopovali
jsme Jeníčka a Mařenku do Perníkové
chaloupky. Každý den
jsme soutěžili v celotáborové hře.
Kromě etapových her jsme si zahráli
turnaj ve vybíjené, byli jsme
na celodenním výletě ve Vysoké
Lhotě u Čerčan na zámku, kde mají
velkou sbírku kočárů, namalovali
zari_2014.indd 18 ari_2014.indd 18 8/26/14 8:52 PM /26/14 8:52 PM
19
Život Úval 9/2014 organizace a spolky
jsme si na památku tričko. Během
tábora nechyběly ani noční hlídky
a stezky odvahy. A jak to tak bývá,
nic netrvá věčně a tábor uběhl
jako voda. Najednou tu byla druhá
táborová sobota, kdy soutěží-
me na Stříbrnoskalické olympiádě
a odpoledne nakupujeme na pouti
za táborové peníze vydělané bě-
hem celého tábora. A večer už
jsme se všichni těšili na diskotéku,
která se letos moc povedla. Nikomu
se v neděli nechtělo balit, sklá-
dat stany a uklízet tábor, ale nedalo
se nic dělat. Odpoledne už na nás
čekali v Úvalech rodiče. Letošní
tábor se nesl v pohodovém duchu.
Závěrem bych chtěla poděkovat
dětem, které letos opravdu nezlobily,
s nadšením soutěžily a pomá-
haly si navzájem. Další poděkování
patří dospělým hasičům, jejich kamarádům
a některým dorostencům
za přípravu tábora, která probíhala
o víkendech a každý rok je potřeba.
A poslední poděkování patří všem
dospělým, oddílovým vedoucím,
kuchařkám, technické četě a zdravotnici
za hladký průběh tábora, jejich
nasazení při všem, co pro děti
a jejich prázdninové zážitky z tá-
bora dělali. Letošní spokojenost
všech je nám všem tou největší
odměnou. Tak za rok zas?
Za SDH Úvaly Alena Tesařová
foto: Klára Dolejší
Nábor do kroužku mladých hasičů
Přijímáme nové členy do  kroužku mladých hasičů! Děti ve  věku
6–15 let a dorost 15–18 let. Kroužek je na podzim a na jaře sportovní
– trénujeme na  soutěže, přes zimu hrajeme zábavné hry,
tvoříme, učíme se zábavnou formou hasičskou tematiku a  jezdíme
na  výlety. Děti jsou během schůzky rozděleny podle věkových
kategorií a věnují se jim proškolení vedoucí, kteří mají letité
zkušenosti s prací s dětmi. První schůzka mladých hasičů v novém
školním roce se koná v pátek 5. září v 16–18 hodin. S výjimkou
prázdnin se pravidelné schůzky konají každý pátek ve  stejném
čase. Noví zájemci se mohou dostavit již na první schůzku, ale klidně
i na nějakou následující. Další informace naleznete také na facebooku
(Mladí hasiči SDH Úvaly). Těšíme se na vás!
Za tým vedoucích kroužku MH Mgr. Milan Bednář
Mámy v Úvalech uspořádaly závod odrážedel
Nejmenší cyklisté závodili
na svých strojích v neděli 15.
června na náměstí Svobody.
Jezdci s odrážedly, motorkami,
koloběžkami a koly se scházeli
od druhé hodiny odpoledne, kdy
si závodní trasu projeli napřed
starší účastníci od 3 do 6 let. Ná-
sledně plnili různé úkoly a hráli
hry, které pro ně připravily maminky
ze spolku Mámy v Úvalech.
Později odpoledne se přidávali
i mladší účastníci závodů, které
nadšení strhlo natolik, že mnozí
si trasu na místním parkovi-
šti projeli mnohokrát dokola.
Došlo i na drobné úrazy, které
na místě ošetřily připravené
maminky se zdravotnickými
zkušenostmi.
Zábavu přichystaly úvalské
mámy i pro rodiče závodníků. Ti
si mohli například pomocí speci-
álních brýlí vyzkoušet vnímání
okolí v opilosti. „Děkujeme společnosti
BESIP za podporu i doprovodný
program pro dospělé,
který nám připravili,“ doplnila
Kateřina Topinková, jedna z organizátorek
akce.
Všichni závodníci a závodnice
si odnesli drobné odměny jako
cyklolahve nebo zvonky na kolo
a diplomy. Hlavně ale všichni
vyhráli velké perníkové medaile,
z nich však někteří donesli domů
už jen drobečky na závodních
dresech.
V srpnu zorganizovaly Mámy
v Úvalech ještě Špekáčkiádu
(konala se však až po uzávěrce
tohoto vydání), 13. září pořádají
již tradiční a oblíbený Bleší trh
a na říjen chystají Drakiádu, která
měla minulý rok velký úspěch.
Za Mámy v Úvalech
Michaela Černá
Omlouváme se
Redakční rada a redakce Života Úval se omlouvají přípravnému výboru
spolku Pro Úvaly a autorovi článku V Úvalech vzniká nový spolek Pro Úvaly
v ŽÚ 7–8/2014 za publikování nevhodného obrázku u článku. Obrázek
vznikl z  iniciativy grafi čky měsíčníku a  redakci ŽÚ unikly dopady jeho
nevhodnosti. V  žádném případě však nešlo o  záměr jakkoliv poškodit
autora článku nebo přípravný výbor nově vznikajícího spolku Pro Úvaly.
Dr. Vítězslav Pokorný,
předseda redakční rady a vedoucí redaktor ŽÚ
sport
TJ Sokol Úvaly – cvičení
v sokolovně od září 2014
Ženy:
Pondělí od 19:00 do 20:00 cvičení pro ženy (rehabilitační)
Pondělí od 20.00 do 21:00 cvičení pro ženy (kondiční)
Čtvrtek od 20:00 do 21:00 cvičení pro ženy (na balónech)
Informace: Hana Dudová 777 331 236
Rodiče a děti:
Čtvrtek od 16:00 do 17:00 rodiče a děti předškolního věku
Informace: Hana Dudová 777 331 236
Volejbal:
Středa od 20:00 do 22:00 muži, ženy
Badminton:
Sobota a neděle dle dohody, cena 200,-Kč za hodinu, informace
o volných hodinách na telefonu 724 344 799
Jiří Dráb
zari_2014.indd 19 ari_2014.indd 19 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
20
sport Život Úval 9/2014
TJ Sokol Úvaly – oddíl házené sezona 2014/2015:
NÁBOR nových há-
zenkářů:
Chlapci narození 2004
a 2005 od září každé
úterý a pátek od 15:15
na házenkářském hřiš-
ti pod sokolovnou (při
nepřízni počasí v sokolovně), sportovní
oblečení a obutí s sebou, info:
Jiří Dráb 777 690 814
Starší dorostenci (2. liga):
so 20. 9. 12:30 Strakonice – Úvaly
ne 28. 9. 12:30 Jablonec – Úvaly
ne 5. 10. 13:30 Úvaly – Košutka (hala
Kostelec nad Černými lesy)
so 11. 10. 15:00 Dolní Cerekev – Úvaly
ne 18.10. 13:30 Úvaly – Třeboň (hala
Kostelec nad Černými lesy)
so 8. 11. 9:30 Úvaly – Náchod (hala Kostelec
nad Černými lesy)
ne 16. 11. 9:00 Sezimovo Ústí – Úvaly
ne 23. 11. 9:30 Úvaly – Chodov (hala
Kostelec nad Černými lesy)
so 29. 11. 13:00 České Buděj. – Úvaly
ne 7. 12. 9:30 Úvaly – Dvůr Králové (hala
Kostelec nad Černými lesy)
Starší žáci:
so 13.9. Kutná Hora
so 20.9. Úvaly (hřiště Úvaly)
so 4.10. Příbram
ne 12.10. Bělá p. B.
18.–19.10. Mělník
Mladší žáci „A“ (2002):
6.–7.9. Mladá Boleslav
ne 14.9. Kutná Hora
ne 21. 9. 12:00 Ml. Bol.
ne 28.9. Kutná Hora
so 4.10. Zruč n. S.
so 11.10. Úvaly
Mladší žáci „B“ (2003):
6.–7.9. Mělník
so 13.9. Zruč n. S.
20.–21.9 Mělník
so 27.9. Úvaly
ne 5.10. Příbram
ne 12.10. Příbram
Jiří Dráb
Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani
rady města. Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.
napsali redakci
Návrh územního plánu lze ještě změnit
Otázka pro vedení města Ze stávajícího územního plánu
Úval lze vyřadit zastavitelné plochy
a tím zpomalit překotnou vý-
stavbu. Navzdory tomu někteří
úvalští radní tvrdí, že když je jednou
zastavitelná plocha v územním
plánu, nelze to změnit, aniž
by město muselo platit náhrady
dotčeným majitelům pozemků.
Podle § 102 odst. 3 stavebního zá-
kona ale nyní platí, že náhrady se
neplatí vlastníkům pozemků, které
mají zastavitelnost v územním
plánu déle než 5 let a na kterých
se nezačalo stavět (nebylo pro ně
vydáno územní rozhodnutí). Takové
plochy lze z územního plánu
vypustit! Tato nová úprava stavebního
zákona platí od 1. 1. 2013.
Stávající úvalský územní plán byl
změněn v roce 2006, takže 5 let
určitě uplynulo a některé plochy
zrušit lze. Mnohé obce a města
to dělají, namátkou třeba Havlíč-
kův Brod nebo Škvorec. Zeptal
jsem se na tuto problematiku i vedoucí
odboru životního prostředí
a územního rozvoje Ing. arch.
Martiny Bredové. Ta mi řekla, že
zrušení zastavitelnosti velké části
pozemků v Úvalech dokonce žádá
i krajský úřad jako dotčený orgán
z důvodu ochrany zemědělské
půdy.
Nad územním plánem, jako zá-
kladním dokumentem pro rozvoj
Úval, by měla proběhnout široká
debata se zapojením úvalských
občanů. To proto, že rozšiřování
Úval (a tím vznikající nedostatek
zázemí jako jsou školské, pečovatelské
nebo zdravotnické služby,
obchody, kulturní vyžití nebo dopravní
spoje) se dotýká prakticky
všech Úvaláků. Návrh územního
plánu lze ještě změnit a to je skvě-
lá zpráva, navzdory tomu, že nám
koaliční zastupitelé tvrdí opak.
Jan Černý,
předseda spolku Pro Úvaly
církev
Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE V ZÁŘÍ 2014
7. a 21. září – Liturgické bohoslužby od 9 h
Kroužek výtvarné techniky při Husově kapli pro děti
1x za 14 dní
Začínáme zápisem 11. září v 16 h v Husově kapli
Mgr. Jitka Pokorná, farářka, tel. 605920773
Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE V ZÁŘÍ 2014
Od měsíce října 2014 otevíráme pro děti od 7 let kroužek
FLÉTNA ANEB VESELÉ PÍSKÁNÍ
Výuka: 1h týdně (60 minut)
Příspěvek: 400,- Kč na 1. pololetí 2014/2015
(platba při zápisu)
ZÁPIS DO KROUŽKU: úterý 9. září 2014 od 17 h
v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly
Pro výuku je potřeba fl étna s německým hmatem
a žlutá knížka A4 „Hrátky s fl étnou, písničkami
a pastelkami“ – autorka Iveta Hlavatá…
(dostanete ke koupi v Albře – Havlíčkova, Úvaly).
Mgr. Jitka Pokorná, farářka, tel. 605920773
V březnovém vydání Života Úval
jsem napsal svůj názor na novostavbu
Centra volnočasových
aktivit Pětašedesátka v Riegerově
ulici. Michal Breda, v té době
místostarosta, mě v odpovědi
označil za škarohlída a můj kritický
pohled na řešení budovy očima
technika považoval za neomalený
(podle slovníku českých synonym
= netaktní, hrubý, sprostý).
Na moji otázku, jaké byly náklady
na stavbu, uvedl, že
tento údaj bude sdělen
později. Protože pan
Breda, ani nikdo jiný,
ani za půl roku od otevření
Pětašesátky neodpověděl,
kolik stavba stála, znovu se ptám:
1) Jaké byly celkové náklady
na stavbu Centra volnočasových
aktivit v Riegerově ulici?
2) Jaká byla výše dotace od Regionálního
operačního programu?
3) Kolik město zaplatilo za projektovou
dokumentaci?
Za odpověď děkuje
Vladislav Procházka
Pohled z galerie nad
sálem na pódium.
Výhledu „poněkud“ vadí
ocelové konstrukce…
zari_2014.indd 20 ari_2014.indd 20 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
21
Život Úval 9/2014 napsali redakci
Neuspokojivá odpověď v otázce rizikové smlouvy předložené zastupitelstvu
(článek pana místostarosty JUDr. Petržílka na stejné téma, ŽÚ 7-8/2014, str. 6)
Podivné zpětné kroky radnice k minulému projektu
(rekonstrukce ulic Prokopa Velikého a Vrchlického r. 2005 a 2010)
Odpověď na příspěvek vedoucího redaktora Pokorného
„Paní Trávníčková míchá jablka s hruškami“
Pan místostarosta JUDr. Petrží-
lek předložil svým kolegům zastupitelům
ke schválení smlouvu
o prodeji pozemku v areálu cukrovaru
pro sportovní zařízení za 4
miliony Kč (ŽÚ 8/2013). Znění
smlouvy neslo značné potenciální
riziko v tom, že kupující fi rma
měla zaplatit městu až po zapsání
do katastru (zápisem v katastru
se kupující stává majitelem a je
velmi obtížné to změnit; nezaplacení
sjednané částky není dů-
vodem k takové změně, pakliže
není nařízeno soudem, to mohou
být roky, a když peníze nebudou
na fi remním kontě, pak co?). Jeden
ze zastupitelů na to poukázal
a smlouva byla vrácena k přepracování.
Protože jsem pokládal toto opominutí
za zcela zásadní, které
bych neočekával, zeptal jsem se
pana místostarosty, aby občanům
vysvětlil, jak je to možné, co ho
k tomu vedlo a jestli smlouvu
připomínkoval právník města
JUDr. Hochman.
Pan místostarosta ve své reakci
(ŽÚ 7–8/2014) řekl, že jednání
byla složitá a tvrdá, kdy bylo třeba
vše právně zajistit např. předkupní
právo, právo zpětného prodeje,
notářskou úschovou (notářskou
úschovou čeho? Těch 4 milionů se
to netýkalo, i když mělo) atd. a že
se smlouvou musí souhlasit obě
strany. Pan místostarosta pokládal
za úspěch, že ty první dvě se mu
podařilo vyjednat. Ale to jsou přece
standardní základní podmínky,
které jsou v učebnicovém vzoru
každé smlouvy tohoto druhu,
tak jako tam musí být podmínka
záruky platby. A ta tam chyběla.
Obávám se, že zdůvodnění „slo-
žitostí a tvrdostí jednání“ občané
za přijatelnou odpověď považovat
v žádném případě nemohou.
Jestliže ve smlouvě tato záruka
nebyla, jsou možná dvě vysvětlení
– buď pan místostarosta tento
požadavek ani nevznesl (ale to
přece s právní erudicí souvisí),
anebo vznesl, ale kupující fi rma
s ním nesouhlasila, takže to
ve smlouvě nebylo (pak ale byla
jeho povinnost na to zastupitele
upozornit, to však neudělal).
O jiné možnosti se mi ani nechce
přemýšlet.
Má další otázka byla, jestli pan
místostarosta konzultoval popř.
dal znění smlouvy k připomínkování
právníkovi města JUDr. Hochmanovi
(šlo o 4 miliony!).
Na to občanům také neodpověděl.
Suma sumárum – pan místostarosta
Petržílek napsal odpověď,
ale občanům na položené otázky
vlastně neodpověděl.
Jiří Jelínek
V r. 2005 fi rma Hochtief Cz rekonstruovala
ulice Prokopa Velikého
a Vrchlického, stavební
povolení tehdy vydal pověřený
St. úřad v Úvalech. Kvalita prá-
ce byla špatná (Ing. Beneš, ŽÚ
9/2006, str. 9), město ji údajně
reklamovalo, oprava byla též nekvalitní,
město zaplatilo 4,2 milionu
Kč s DPH (starosta Ing. Černý,
ŽÚ 9/2006, str. 10). Stavba
nebyla tehdy městem zkolaudována.
Spolu s Ing. Benešem jsme si
na nekvalitní práci stěžovali
na generálním ředitelství Hochtief
GmbH v Německu (naši stíž-
nost Hochtief Cz ignoroval) a dosáhli
toho, že po tlaku z Německa
Hochtief Cz obě ulice opravil
v 6/2010 v ceně kolem 0,5 mil.
Kč, dle sdělení města bez jeho fi –
nanční účasti, jako reklamaci.
Na můj dotaz mi město sdělilo,
že kolaudační rozhodnutí existuje
v písemné formě a je k dispozici,
což bylo posléze upřesněno oddě-
lením investic a dopravy pí Reicheltovou
(26/3/2013) následovně:
„…na výše uvedenou akci se
opomnělo požádat o kolaudaci. Je
možné, že žádost o kolaudaci byla
podána, ale…vztažena zpět…
s tím, že se bude zjišťovat… mož-
nost napravení celé záležitosti“.
V květnu 2013 město objednalo
místostarostou Ing. Bredou
„…zaměření skutečného stavu
komunikací a DSP…“ (Dokumentace
pro stavební povolení)
za 44 000 Kč (22/5/2013, č.j.
MEUV/5177/2013/OIV/Bed).
Protože však tato stavba již
byla povolena St. úřadem Úvaly
v 2005 (bez něj by k rekonstrukci
nemohlo tehdy dojít), ptám
se radnice, a občany bude jistě
velmi zajímat, proč bylo nutno
pořizovat v 2013 další dokumentaci
za stejným účelem tj. účelem
stavebního povolení, když se nyní
nic nestavělo (tato dokumentace
byla vyhotovena ve stupni pro
vydání stavebního povolení fi rmou
GRP geodesie a projekce
v 6/2013 a zaplacena).
Jiří Jelínek
Přestože jsem nepřispěla do rubriky
„Úvalská vařečka“, přečetla jsem si
v prázdninovém vydání, že míchám
na stránkách ŽÚ jablka s hruškami.
Důvodem bylo poukázání na poru-
šování Statutu ŽÚ zastupiteli.
Vedoucí redaktor Pokorný ve svém
příspěvku vysvětlil, že porušová-
ní Statutu Źivota Úval je „pouze“
porušování usnesení zastupitelstva.
Zarážející vysvětlení od zastupitele.
Vedoucí redaktor si je dobře vědom
skutečnosti, že mé první vystoupení
na jednání zastupitelstva k práci redakční
rady se týkalo nepravdivých
informací, které mi jako vedoucí
redaktor poskytnul. V lednu 2012
jsem zaslala redakci příspěvek týkající
se požadavku pro zveřejňování
podkladových materiálů pro jednání
zastupitelstva na webu města
s cílem zvýšit informovanost ob-
čanů. Vedoucí redaktor mi písemně
potvrdil přijetí příspěvku, ale tento
zveřejněn nebyl. Jako důvod později
uvedl, že si nebyl vědom toho,
že se jedná o příspěvek. Na skuteč-
nost jsem upozornila hlavně proto,
aby se podobná praxe neopakovala
dalším občanům. Vše jsem řešila
na zastupitelstvu, ne na stránkách
ŽÚ.
Podobné kroky redakční rady pozitivně
hodnotit nelze.
Chce-li mi vedoucí redaktor Pokorný
zavřít ústa, pak by měl dokumenty
přijaté zastupitelstvem dodržovat
nebo alespoň zastupitelem nebýt,
když práci tohoto orgánu nepovažuje
za dostatečně závaznou.
Lucie Trávníčková
Zdroje: str. 14 zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 9. 2.
2012, příloha č. 8;
str. 16–17 zápisu z jednání
zastupitelstva ze dne 14. 2.
2013
Poznámka redakce
Na svém tvrzení v prázdninovém
vydání Života Úval si trvám a vůbec
nemíním polemizovat na stránkách
Života Úval s paní Trávníčkovou
na uvedené téma. V řadě věcí se
mýlí a tvrdí nepravdy, jak je zřejmé
i z uvedeného článku. Holt je před
volbami a hodí se vše, jak očernit
práci redakční rady a vedoucího
redaktora. Již mnohokrát, na zastupitelstvu
i na stránkách ŽÚ jsem
objasnil, že redakční rada svůj statut
neporušuje. Samozřejmě, je to asi
věc pohledu na věc, a proto se ani
nemůžeme s pisatelkou shodnout.
Tím diskusi považuji za dostatečnou
a nadále nemíním vystavovat stránky
ŽÚ plané polemice na dané téma.
Vítězslav Pokorný
zahrajme si šachy
Je po prázdninách, a tak opět zbý-
vá čas na šachovou hru, zejména
pokud není přívětivé počasí. Tak
je tu také nová úloha k řešení.
Najdete v této pozici vyhrávající
plán za bílého? Ten je samozřejmě
na tahu.
V pozici z minulého čísla Života
Úval černý doplatil na exponované
postavení svého krále: 1.g3
hxg3 2.hxg3 Dh6+ 3.Kg2 c5 (pokud
by ustoupil střelcem, tak černý
ihned dostává mat; 3…. Df6
nebo 3…. Dg7 4.Dh4 mat; 3….
Dh8 4.Dg6 mat) 4. Df5 mat.
Petr Slavík
volební
prezentace
Komunální volby 2014
V  připravovaných volbách do  zastupitelstev
měst a  obcí ve  dnech 10. a  11. října
2014 kandiduje řada politických uskupení.
Do  Zastupitelstva města Úvaly kandiduje
5 politických subjektů; 2 politické strany
– ČSSD a  ODS, dále Sdružení nezávislých
kandidátů s podporou TOP 09 a 2 občanská
sdružení – Sdružení nezávislých kandidá-
tů Otevřené Úvaly a  Sdružení nezávislých
kandidátů Pro Úvaly. Na  dalších stranách
měsíčníku uvádíme volební prezentace
jednotlivých kandidujících úvalských politických
stran a sdružení. Redakce
zari_2014.indd 21 ari_2014.indd 21 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
22
městský úřad Život Úval 9/2014
zari_2014.indd 22 ari_2014.indd 22 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
23
zari_2014.indd 23 ari_2014.indd 23
8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
24
městský úřad Život Úval 9/2014
zari_2014.indd 24 ari_2014.indd 24 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
25
Život Úval 9/2014 městský úřad
zari_2014.indd 25 ari_2014.indd 25 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
26
městský úřad Život Úval 9/2014
zari_2014.indd 26 ari_2014.indd 26 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
27
Život Úval 9/2014 společenská kronika
osobní
Děkuji za blahopřání
k mým 80. narozeninám
městskému úřadu a Obci
baráčnické za přání a dar
k mému výročí.
Bachurová
Děkuji MV KSČM , MěÚ
Úvaly, rodině, přátelům
a všem za blahopřání
k mým 89. narozeninám.
Moc mě to potěšilo.
Vaše Věra Švandová
Děkuji panu starostovi
MUDr. J. Šťastnému
a jeho ctěnému kolektivu
na měst. úřadu za přání
k mým narozeninám
a pečovatelské službě
za květinový dar.
Miroslav Lášek
Září 2014
Vítáme nové spoluobčánky
David Plátenka
Lucie Valentová
Eliška Piroutová
Martin Žižka
Roman Pokora
Angela Hájková
Jakub Legat
David Legat
Aneta Pánková
Eliška Řeháková
Jana Braunerová
Filip Kurel
Šimon Bartoš
Viktorie Štěrbová
Kristián Adam
Šárka Bařáková
Václav Jeřábek
Michal Boháček
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Zářijová životní jubilea
70 let – Alena Křelinová
Marie Potěšilová
Jan Král
Miroslav Srb
Václav Šmíd
Marie Veselá
Ludmila Plačková
Jiří Štork
75 let – Václav Gruber
Ludmila Pecaríková
Hana Miláčková
Eva Šislerová
Zdeňka Závorková
81 let – Jan Votava
82 let – Zdeňka Škvorová
83 let – Jiří Svinka
Jiří Hásek
Jitka Malinová
84 let – Jarmila Mandová
Jarmila Vorlíčková
85 let – Karel Skorkovský
86 let – Zdeňka Pokorná
Josef Černý
88 let – Božena Kubcová
89 let – Jiřina Líbalová
92 let – Jarmila Herrmannová
93 let – Marie Moižischová
94 let – Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dal-
ších let.
Navždy jsme se rozloučili
Růžena Tesařová
Petr Havlík
Josef Ludvík
Josef Ferenzcy
Libuše Brajerová
Vratislava Brožková
Václav Šťastný
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost naPoděkování
Všem přátelům a známým upřímně děkujeme za kondolence
a účast na posledním rozloučení s naší milovanou maminkou paní
Marií Kovářovou. Zvláštní poděkování za vstřícnost, okamžitou
pomoc a nebývalou empatii chceme vyslovit paní Olině
Moravcové a jejím kolegyním z fi rmy HomeCare, i když již bohužel
v Úvalech nepůsobí. Naše díky patří též paní doktorce Maříkové,
která o maminku pečovala v poslední době.
Dcery s rodinami
Opravy střech
Klempířství
Nátěry žlabů, dřevěných štítů
atd.
Zednické práce
Půjčovna HAKI lešení + sada
s pojezdem
Tel.: 603 723 486
StopDluhum o.s. pomoc
při řešení exekucí, dražeb
a oddlužení. Hledání možností,
jak odpustit až 70% dluhu.
Občanská poradna
tel: 606 588 506,
www.dluhum.cz.
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355 K pronájmu:
Dílna – sklad – garáž 12 m x 6 m,
výška 3,5 m v Úvalech.
Tel.: 602 272 407
Dne 3. 9. by se dožila
94 let naše milovaná
maminka a babička Hana
Vosátková.
Též vzpomínáme
na milovaného tatínka
a dědečka Václava Vosátku.
Dne 12. 9. to bude již 14 let,
kdy nás navždy opustil.
Stále s láskou vzpomíná
rodina Vosátkova.
inzerce
Přijmeme sílu – prodej zboží
a obsluha baru – brigáda, dohoda.
Tel.: 731 818 490
hlásí na správním odboru MěÚ Úvaly,
tel. 281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka
Angličtina v Úvalech
Intenzívní výuka
Psychologický přístup
Zkušená lektorka
Tel.: 602 974 684
zari_2014.indd 27 ari_2014.indd 27 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
28
inzerce Život Úval 9/2014
Studentka francouzského
gymnázia s certifi kátem
DELF nabízí kvalitní výuku
francouzštiny.
Cena: 200 Kč/ 60 minut. Úvaly.
Tel.: 774 314 426
Nebankovní úvěr
od 5 000 Kč Nabídka pro
zaměstnance, OSVČ, důchodce
a MD
– nová společnost
– výhodné podmínky
– rychlé, korektní a diskrétní
jednání
– měsíční splátky
– bez skrytých poplatků
– splatnost úvěru 13, 17 a 20
měsíců.
Stačí prozvonit a zavoláme
zpět.
Tel.: 774 571 612
Stembergs’ English Lessons
angličtina pro začátečníky
i pokročilé
individuálně i ve skupinkách
www.anglictinauvaly.cz
Tel.: 777 858 514
Přijmu kadeřnici
do zavedeného kadeřnictví
pouze na ranní, na živnostenský
list v Českém Brodě.
Tel.: 606 575 562
Hledám hodnou paní
na vyzvedávání syna ve věku
5 let z MŠ. Jednalo by se o cca
2–3 dny v týdnu na 2 hodiny
a respektuji vyzvednutí okolo
15.30 hod.
Platba do 75 Kč/hod. Případné
zájemce prosím o kontakt
na tel. 608 887 703.
Nabízím pronájem
bytu 2+1 (70 m2
) v Úvalech
v patře domu.
Možnost užívání zahrady.
Cena 12 tis. včetně poplatků.
Tel.: 732 164 334
zari_2014.indd 28 ari_2014.indd 28 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
29
„Přijďte si vyladit tělo i duši.“
V září pro Vás v Úvalech otevírám nový prostor
v Pražské ulici č. 527
(nad Poliklinikou vedle květinářství)
Studio osobního rozvoje
• Provedu Vás vlídně Vašimi těžkými životními
situacemi.
• Poradím vám, jak se účinně zbavit
nahromaděného stresu a relaxovat.
• Naučím vás, jak správně propojit tělo a mysl
a zažívat pohodu.
Pracuji ověřenými metodami, jako je koučování,
krizová intervence, rehabilitační cvičení tancem.
Mám dlouhodobou zkušenost s individuálními
i skupinovými lekcemi pro ženy.
Máte-li nějaké otázky, jak vše probíhá,
kontaktujte mne
na telefonu: 606 610 363
nebo e-mailem: dana@kobrlova.cz
www.kobrlova.cz
zari_2014.indd 29 ari_2014.indd 29 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
30
inzerce Život Úval 9/2014
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, oznamuje svým zákazní-
kům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V sobotu 20. září a 18. října 2014
Úvaly – u drogerie na náměstí – 15.00 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840
Pohřební ústav
Pavel Kos
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz
AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ
KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu
MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ OD 8.00 DO 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz
zari_2014.indd 30 ari_2014.indd 30 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
31
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 62
602 429 913
605 977 191
606 784 088
Toto je placená inzerce
Toto je placená inzerce místního sdružení ODS Úvaly
zari_2014.indd 31 ari_2014.indd 31 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM
zari_2014.indd 32 ari_2014.indd 32 8/26/14 8:53 PM /26/14 8:53 PM

 

Written by