Dohodnuto vládnutí, pozice i priority

Včera 4. 11. se devět nových zastupitelů podepsalo pod koaliční smlouvu. Zítra 6. 11. proběhne ustavující zasedání zastupitelstva města Úvaly…

Po různých fámách kolujících po městě je již nyní jasné, že se mandátu za ODS vzdává manažer Michael Březina a mandátu se ujme další v pořadí ekonom Alexis Kimbembe. Kromě tohoto posunu odpovídá složení koalice Otevřené Úvaly – ODS – ČSSD personálně volebním výsledkům.

Ještě než proběhne vůbec první hlasování nových zastupitelů je již nyní z koaliční  smlouvy jasno, kdo zasedne v radě města, kdo obsadí křesla místostarostů a kdo bude zvolen starostou.

V pětičlenné radě získá pro hlasování neporazitelnou většinu sdružení Otevřené Úvaly (3 místa, vč. starosty, kterým bude zvolen Petr Borecký), po jednom místě získá ODS (placený místostarosta jako Kimbembe Alexis ) a jedno místo získá ČSSD (neplacený místostarosta Vítězslav Pokorný). Neshody při hlasování v radě smlouva nepředpokládá, doslova se v ní píše: „… Starosta a místostarostové vždy před každým jednáním rady vzájemně projednají program jednání a vyřeší případné sporné otázky. …“.

Ve smlouvě je též pasáž týkající se finančního zdraví města: „… Smluvní strany se zavazují, že … nebudou směrovat k dalšímu zadlužování města…“.
/Je otázkou, při současných úvěrových podmínkách sjednaných s Komerční bankou, zda by to bylo ještě možné./

Povolování další nové výstavby v územním plánu bude pouze v intravilánu města: „…Smluvní strany se zavazují nevymezovat v územním plánu nové zastavitelné plochy mimo intravilán města. Tam, kde to bude možné bez negativních dopadů na majetek nebo finanční stabilitu města, budou usilovat o změnu již zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné.“

Velkým pozitivem je také smluvní zajištění bodu k informovanosti občanů, který zůstal přes koaliční proklamace v minulém volebním období nesplněn: „… z jednání zastupitelstva města bude pořizován videozáznam, který bude veřejně přístupný na internetu…“.

A že se to se smlouvou myslí vážně dokládá klauzule i pro budoucí zastupitele, kteří zastupiteli nejsou – pro případné náhradníky: „… Smlouva včetně všech příloh je závazná pro všechny členy zastupitelstva města, kteří získali (případně získají v průběhu volebního období) mandát člena zastupitelstva města za smluvní strany. …“

A konečně, co patří mezi prioritní cíle pro příští 4 roky?
Priority I. řádu:

Dokončení projektů z minulého volebního období
Pokračování v rekonstrukci úvalských ulic
Realizace akce průtah městem ve spolupráci se Stč. krajem
Realizace dopravního terminálu u nádraží
Zavedení nového systému odpadového hospodářství – bioodpad a supertříděný odpad
Propojení jižních částí města s centrem – lávka přes I/12
Propojení jižních částí města s centrem – lávka u Fabráku
Propojení severních částí města s centrem chodníky a cyklostezkou
Přestěhování městského úřadu
Přestěhování VPS do objektu Riegrova
Rekonstrukce č.p. 276 pro potřeby Základní umělecké školy
Realizace projektové dokumentace pro rekonstrukci Městské knihovny v č.p. 18
Pokračování v realizaci koncepce veřejné zeleně, alejí a stezek
Podpora kultury a sportu
Dovybavení městské policie technikou
Personální zabezpečení městské policie
Zpevnění Bendlovy stezky (bez použití živice – asfaltu)

Priority II. řádu realizované v případě zajištění dotačního kofinancování:

Obnova technického zázemí JSDH Úvaly
Vybudování kamerového systému
Dobudování vodovodu a kanalizace Horova ulice
Dobudování kanalizace Okrájek
Dobudování kanalizace u Hájovny
Realizace vodovodního obchvatu Jiren
Výstavba Městské knihovny
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 105
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 181
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 75

Priority III. řádu realizované v případě zajištění dotačního kofinancování:

Rekonstrukce bytového objektu Prokopa Velikého 1347
Rekonstrukce bytového objektu Kollárova 1095
Rekonstrukce bytového objektu Pražská u zdravotního střediska

Projekty realizované v případě zajištění mimořádných financí:

Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice
Rekonstrukce úvalského koupaliště

Plné znění koaliční smlouvy najdete na stránkách www.otevreneuvaly.cz Zajímavostí je i připojení podpisu s výjimkou bodu IV. 5, 6 zastupitele Josefa Krutského (ODS).

 

Written by