Paměť města

V souvislosti s právě zahajovanou výstavou kronik města si představíme činnost na první pohled nezajímavé letopisecké komise…

 

Při zastupitelstvu a Radě města funguje řada komisí a výborů. Jednou z nich je letopisecká komise.
/redakční poznámka: autor příspěvku je krátce členem této komise/

Co je náplní činnosti komise sděluje Zdenka Havránková: „…Vzletně řečeno, Letopisecká komise by měla pečovat o zachování historického odkazu města – pečovat o kroniky a jejich zpracování, ukládání a shromažďování dokladů o životě  města a jejich zveřejňování. Jinak může být záběr činnosti široký a záleží na aktivitě a zapálenosti členů a pochopitelně i požadavcích rady města. …“

V programu jednání najdeme schvalování kronikářského zápisu (samostatně pracující kronikář je členem letopisecké komise),  návrhy pojmenování nových ulic, navázání spolupráce se Státním okresním archivem, …

archiv města Úvaly
FOTO: archiv města

Pokud byste nahlédli do archivu města, zjistíte, že jde jen o tři malé skříně skrývající pramálo dokumentů z historie města. Mnoho toho z historie města po nás nezůstane… Obsah archivu utrpěl častým stěhováním a porevoluční „čistkou“. První inventarizaci archiválií po sametové revoluci provedl p. Breda a následně místostarostka Jana Horová. Její inventární soupis však nepřežil následující volební období a je členkou letopisecké komise sestavován opět od základu.

Letopisecké komise se schází jen několikrát do roka. Komise například navrhovala, jaké předměty by mohly být uloženy v časové schránce uložené v souvislosti s rekonstrukcí železnice do pilíře devítiobloukového viaduktu.

Úvaly 2015
FOTO: v časové schránce, kterou na fotografii drží starosta těsně před uložením do pilíře devitiobloukového viaduktu, má být proslov starosty, městská vlajka, fotografie současných zastupitelů, sada aktuálních mincí, notový záznam písničky úvalské kapely Divokej Bill a jejich upomínkové předměty, denní tisk, poslední čtyři vydání Života Úval a písemný a obrazový materiál o modernizaci tratě.
Úvaly 2015

„Milá nálezkyně, milý nálezce tohoto dopisu,
to, že tyto řádky čteš, svědčí o tom, že se pravděpodobně něco děje s železničním viaduktem, ve kterém je uložená schránka, obsahující tento dopis. Svědčí to i o tom, že Tě zajímá, jací jsme byli, jak jsme žili, z čeho jsme se radovali a z čeho jsme měli obavy.

V době, kdy píši tento text, se chystáme oslavit již 26. výročí návratu demokracie do naší země, ke kterému došlo 17. listopadu 1989. Sami si volíme svoji vládu, sami si volíme představitele svého města a sami odpovídáme za své životy, přesto k volbám moc nechodíme. Máme možnost cestovat po naší zemi, po Evropě, a když máme peníze, tak poznáváme i vzdálené kouty naší planety, bojíme se však, co se stane, až lidé z těchto vzdálených koutů světa přijdou k nám.

Žijeme v převratné době vynálezů, o kterých se nám ještě před několika lety nesnilo. Technologie, které máme, nám umožňují prozkoumávat samé hranice sluneční soustavy, umožňují nám být, pokud chceme, kdykoli a s kýmkoli ve spojení, přesto jsme možná více než kdykoli v minulosti sami. Naše počítače a paměťová zařízení ukládají více dat a informací než kdykoli v minulosti, ale když nejde elektřina, vracíme se k papíru. I tento text je psán na papír. Chráníme přírodu, květiny a živočichy, které považujeme za vzácné, ale zároveň jim bereme prostor pro život našimi stavbami a stroji. Milujeme čistý vzduch a vodu, které našimi továrnami špiníme. Jsme lidé, kteří věří ve svou budoucnost a budoucnost svých dětí, ale zároveň se bojíme, co nám přinese. Bude naše země a naše město i v době, kdy čteš tyto řádky, existovat? Jak bude vypadat? Budou lidé budoucnosti rozumět nám, lidem z minulosti?

Ale Tebe jistě, milá nálezkyně, milý nálezce, zajímá, čím jsme v Úvalech žili v listopadu roku 2015. Město mělo cca 6300 obyvatel. V tomto roce byla stále téměř polovina ulic v našem městě bez pevného povrchu, takže řešíme, jak je opravíme. Debatujeme o tom, jestli postavíme novou městskou knihovnu a kulturní centrum. Díky velkému množství dětí se připravujeme na postavení nové školy. Máme radost z nově opraveného nádraží a přemýšlíme, jak opravíme naše koupaliště.

A úplně nejvíce nás zajímají a těšíme se z našich blízkých – rodičů, manželů, manželek a dětí. A těšíme se, že jejich potomci najdou tuto schránku a budou moci odpovědět na otázky, na které my odpovědět neumíme. Žili jsme dobře? Zanechali jsme Vám svoji zemi a své město v dobrém stavu? Měly naše životy a práce smysl? Snad bude Vaše odpověď na tyto otázky ANO.

Psáno v Úvalech dne 11. listopadu 2015
Za obyvatele města Úvaly napsal Petr Borecký, starosta města“

Mezi body jednání se objevuje navrhování jmen nových ulic. Za poslední rok se jednalo o nové ulice Na Skeříkově, kde nyní již probíhají zemní práce. Budou pojmenované v návaznosti na husitská jména okolních ulic, výjimkou bude centrální ulice nové výstavby s navrženým jménem „Mezi cihelnami“ na připomenutí provozu zdejších dvou cihelen v první polovině 20. století.

Členové komise také doplňují nápady k připravované městské výstavě kronik Úval, která se bude konat od 2. do 11 září 2016 v DPS. Vystaveny budou „všechny“ kroniky města. Pro někoho je obsah kronik dávno nezajímavý. Z minulosti však jde o jediný průběžně udržovaný zdroj informací mapující dění ve městě. V kronice jsou popsány leckdy i tak banální záležitosti jako vybudování panelové cesty k městské skládce a desetikorunové poplatky za uložení odpadu – zavezení Hodovského rybníka,…

kronika Města Úvaly
FOTO: I podoba a způsob psaní kroniky se mění s časem …

Pro úplnost dodejme, že sestavení kronikářského zápisu je nyní samostatná a placená činnost. Vedení města komisi schvaluje finance pro jednotlivé aktivity – například finance na inventarizaci archivu nebo zpětné dopsání kroniky města pro roky 1990 až 2003.

Jednotky tisíc korun obdržel také samostatně fungující Klub přátel historie a přírody Úval a okolí pana místostarosty Pokorného. Jednotliví členové komise totiž nezahálejí a historii se věnují mimo komisi. Vzniká tak například monitorování historie města pořízením záznamů vyprávění úvalských pamětníků. V současnosti se zajištění této akce věnuje pan Procházka. Ten celou organizačně složitou činnost popisuje…
„Na myšlenku uchovat vzpomínky pamětníků přišel v roce 2010 tehdejší starosta MUDr. Šťastný. Společně s panem dr. Hlaváčkem natočili první díl, a sice vyprávění paní Pokorné (za svobodna Mandové, bývalé učitelky). Pak se starosta obrátil na Klub přátel historie a přírody Úval a okolí s nápadem, zdali by tuto činnost nechtěl převzít tento klub. Jako členovi se mi tento nápad líbil a také jsem v něm viděl možnost realizovat svoje dlouhodobé zkušenosti s natáčením filmů. Proto jsem řekl dr. Pokornému, že si to vezmu na starost.
Od roku 2011 do loňského roku jsme realizovali záznamy s pamětníky: Jiří Kejř, Jindřich Lízner, Roman Bubák, Miroslav Masák a Jaroslav Tourek, Miloslava Kaňková,  letečtí modeláři Kučera, Chvátal, Manda, Antonie Svobodová s Václavou Baumanovou, Marta Štíchová, Jiří Verner, Květnová revoluce 1945 (Kolomý, Lízner, Martínek), Miroslav Kočárník. Celkem je tedy 12 dílů.
Na natáčení každého dílu byla vždy poskytnuta dotace od města, která byla zcela využita na zaplacení práce kameramana a především střihu videa. Já před natáčením se všemi pamětníky domluvím termín, místo, obsah rozhovoru, tedy připravit jakýsi scénář, přivézt autem světla a případně i svoji kameru, vše instalovat a pak, pokud se natáčelo u někoho v bytě, vše vrátit do původního stavu. Dělám to proto, že mě tato práce už více než 50 let baví (když počítám i natáčení na klasický film).
Letos mám v plánu rozhovor s panem Kolomým, který byl aktivním hercem v úvalském ochotnickém spolku J. K. Tyl a s úvalským rodákem, grafikem Oldřichem Hamerou.“

Zvukové a videozáznamy dosud nejsou veřejně dostupné. Některá videa však budou promítána právě na avizované výstavě městských kronik. Na webu MěÚ naopak najdete filmové poklady ze soukromého archivu paní Baumanové. Na stránce MěÚ najdete také veřejně dostupné novodobé kronikářské zápisy. Dalším veřejně dostupným zdrojem informací mapující život v Úvalech je ještě internetový archiv měsíčníku Život Úval… www.uvaly.cz a www.mestouvaly.cz

Protože licence MěÚ neumožňuje veřejné sdílení, nebo umístění videa v jiném formátu např. na Youtube, proklikejte se k videím z webu MěÚ: www.mestouvaly.cz /Buďte trpěliví, formáty mp4 se načítají i několik desítek minut!/

Pokud se rozhlédnete po dokumentech města i mimo MěÚ, najdete hned několik míst, kde je uložena historie našeho města. Ale o tom zase až někdy příště…

Pozvánka na výstavu městských kronik:
Letopisecká komise ve spolupráci s komisí pro kulturu Rady města zve na Výstavu městských kronik spojenou s připomenutím vybraných městských památek.
2. 9. 2016 začátek od 18:00 – 11. 9. 2016 / v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin, ve všední dny odpoledne od 14 do 15,30 hodin/
sál DPS, nám. Svobody, Úvaly
Unikátní soubor městských kronik od roku 1780 do současnosti. Výstava probíhá před předáním kronik Státnímu oblastnímu archivu k uložení a k digitalizaci.
Uvidíte i kopii listiny Vladislava Jagellonského, kterou uděluje pánu ze Stěžova právo vybírat mýto na mostě přes potok Výmolu, ukázky historických map, dobové fotografie zaniklých i některých stávajících objektů a míst.
Doprovodný program s promítáním dokumentů:
sobota 3.9.2016 od 14,30 Jitka Pokorná a od 15,30 Jiří Kejř
neděle 4.9.2016 od 14,30 Jindřich Lízner a od 15,30 Roman Bubák
pondělí 5.9.2016 od 14,30 Miroslav Masák, Jaroslav Tourek
úterý 6.9.2016 od 14,30 Miloslava Kaňková
středa 7.9.2016 od 14,30 Jan Kučera, Vladimír Chvátal, Miroslav Manda
čtvrtek 8.9.2016 od 14,30 Antonie Svobodová, Václava Baumanová
pátek 9.9.2016 od 14,30 Jiří Verner
sobota 10.9.2016 od 14,30 Marta Štíchová a od 15,30 Miroslav Kočárník
neděle 11.9.2016 od 14,30 Vladimír Kolomý, Jindřich Lízner, Miroslav Martínek
Podrobnou pozvánku na výstavu najdete na www.mestouvaly.cz

Written by