Nejen o koncepci Základní školy Úvaly

V loňském roce si bylo možné v Základní škole v rámci dne otevřených dveří prohlédnout všechny nové prostory školy a na jaře ředitel školy Mgr. Jaroslav Březka představil novou koncepci rozvoje školy na období 2016 – 2018. Na diskusním setkání s rodiči diskutoval o školních prioritách a realizaci. Nyní pan ředitel Březka v rozhovoru pro Uvaly.cz představí fungování Základní školy…

 

Můžete nás s úvalskou základní školou stručně seznámit?
Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem a dvěma speciálními třídami pro žáky s lehkým mentálním postižením. Kapacita školy je 820 žáků. Ve škole pracuje 60 pedagogů a 18 provozních zaměstnanců.
V současné době navštěvuje naší školu 733 žáků. Od školního roku 2016/2017 předpokládáme, že bude naší školu navštěvovat cca 750 žáků.

Základní škola Úvaly, 2015
Vstup žáků novou přístavbou školy září optimistickými barvami…

Nabízíme kvalitní služby školního psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce i preventisty sociálně – patologických jevů. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu východ i s OSPOD (Orgánem sociálně-právní ochrany dětí). Na škole pracuje v tomto školním roce šest asistentek pedagoga, koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy.

Základní škola Úvaly, 2015
Nové dílny

Velká část žáků 1. stupně může navštěvovat školní družinu, která má kapacitu 330 žáků. Školní družina má jedenáct oddělení a nabízí několik zájmových kroužků. Od letošního školního roku máme i školní klub pro žáky 5. – 9. tříd, jehož kapacita je 30 žáků.
Na škole aktivně pracuje žákovský školní parlament.

Koncepci Základní školy Úvaly si lze stáhnout na internetových stránkách ZŠ Úvaly.
K odběru novinek od výboru rodičů se můžete zaregistrovat na RodiceZSUvaly@gmail.com

Jaké nové metody výuky používáte?
Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu „ARNOŠT“ o jehož úpravy a aktualizaci se starají dva koordinátoři ŠVP. Důraz klademe především na to, aby naši žáci získali pozitivní vztah ke vzdělávání, aby chápali jeho význam a byli připraveni na to, že se budou muset vzdělávat celý život.

Základní škola Úvaly, 2015
Interaktivní výuka dorazila i do Úval

Proto uplatňujeme takové způsoby vzdělávání, které zpřístupňují vzdělávání všem žákům, nejen těm, kterým „učení jde“, kteří nemají zdravotní či sociální problémy nebo kterým vyhovuje postup uplatňovaný učitelem. Do popředí se dostávají metody výuky, které podporují zájem všech žáků, jejich aktivitu, dávají jim příležitost se uplatnit, staví na jejich přednostech. Mezi poměrně často využívané efektivní metody výuky patří skupinové práce a projektové vyučování.
K efektivnímu učení napomáhá vytváření příznivého a bezpečného prostředí, kde se žák cítí dobře a kam se rád vrací, i podpora okolí (učitelů a rodičů), které zaručují možnost se mýlit, chybovat, zkoušet, spolupracovat, diskutovat, nesouhlasit, společně objevovat, nalézat pomoc a radu, zažít úspěch. Chuť a potřebu se učit ovlivňuje i vědomí, že je možné se zlepšovat, že zadané úkoly lze zvládnout atd.

Základní škola Úvaly, 2015
Hudební výuka se ani dnes neobejde bez klavíru

Stále větší a významnější úlohu sehrává i motivující hodnocení, které sleduje osobní pokrok každého žáka (bez neustálého porovnávání s jinými), umožňuje mu promlouvat do hodnocení, hodnotit sama sebe nebo v rámci skupiny atd.
Naším cílem je přesvědčit všechny učitele o tom, že efektivní vzdělávání nelze postavit na posuzování nedostatečností a chyb. Žák, který je oceňován za to, co umí, který zažívá radost z nestresujícího hodnocení, má jasnou představu o tom, čeho dosáhl a jak, má také šanci, že se mu bude učení líbit i v dalších etapách života.
V době, kdy se během několika let informace znásobují, mnohé z nich se mění nebo přestávají platit, je zřejmé, že se nelze ani zdaleka naučit všemu, že můžeme zvládnout jen zlomek lidského poznání. O to důležitější je, aby si žáci vytvořili potřebné systémy poznatků a nacházeli jejich vzájemné vazby. Aby se učili v souvislostech, které jsou zjevné a v každodenním praktickém životě využitelné.
Pak není ani tak důležité, zda se daný systém vytváří pomocí stejného učiva a zda se všichni učí totéž. Důležitější je, aby se k poznání docházelo způsoby, které zaručí větší stálost poznání (např. experimentováním, vyvozováním, projektovou výukou). Význam vědění nikdo nezpochybňuje, vždy bude základem vzdělání. Stále naléhavější ale je (a nadále bude) otázka, co to je onen základ, co je nutné se naučit, co už je překonané a zbytečné, co je možné si nalézt a doplnit až ve chvíli, kdy to budeme potřebovat. V éře informační exploze je spíše nutné umět si informace najít, zhodnotit a použít pro daný úkol či situaci, než je uchovávat v paměti.

Základní škola Úvaly, 2015
učebna fyziky – chemie…

Jsou ale další hodnoty, které jsou pro člověka důležité a které pomáháme žákům utvářet a rozvíjet. Ty jsou vedle osvojení důležitých poznatků zaměřeny na utváření a rozvíjení životních dovedností (klíčových kompetencí), jako jsou dovednosti: učit se, komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, projevovat se jako svobodná osobnost, hájit svá práva, rozvíjet vnímavost k lidem, prostředí a přírodě, chránit zdraví, být tolerantní k jiným lidem a kulturám, poznávat vlastní schopnosti pro další život a výběr profese.
Např. u kompetence komunikativní usilujeme naučit žáky kultivovaně jednat, vést diskusi, nabízet a prosazovat své názory, naslouchat, a najít „společnou řeč“ či kompromis, číst s porozuměním texty jiných, být vstřícní, vystoupit před větším fórem lidí a věcně, bez emocí argumentovat, být tolerantní k lidem s jinými názory, z jiné kultury, … Do oblasti komunikace patří i znalost cizích jazyků a dokonalé ovládání informačních a komunikačních technologií.

Základní škola Úvaly, 2015
počítačová učebna

Velmi významná je v našem vzdělávacím programu i osobnostní a sociální výchova, která tvoří jeden z jeho pilířů. Osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot považujeme za stejně důležité jako vzdělávací obsah jednotlivých předmětů. Od školního roku 2014/2015 zařazujeme do výuky jednotlivých předmětů ve větším rozsahu i etickou výchovu.
Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy, v 1. a 2. třídě hravou metodou Super Nature, ke konverzaci v angličtině využíváme rodilou mluvčí, německý jazyk se žáci učí od 7. ročníku.
Ve výuce matematiky postupně přecházíme na metodu výuky dle profesora Hejného.. Je to matematika zážitková, žáci sami hledají zábavnou formou různé postupy a cesty k řešení matematických úloh. Tak dochází ke kvalitnějšímu zafixování matematických dovedností. Žáci rozvíjí nejen své logické myšlení, učí se řešit problémy i komunikovat a učitel se stává „pouze“ průvodcem na cestě za poznáním. Při správném postupu baví tato matematika nejen děti, ale i učitele, a to je velmi důležitý krok k úspěchu.
Žáci 1. i 2. stupně pravidelně vyjíždějí se svými učiteli na vícedenní vzdělávací kurzy, žáci 2. stupně i na týdenní lyžařský výcvikový kurz.

Základní škola Úvaly, 2015
na školním pozemku je malé hřiště, pergola pro venkovní výuku i malá pěstební plocha

Pravidelně se zapojujeme do znalostních, uměleckých a sportovních soutěží, žáci se účastní soutěží z matematiky, angličtiny, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, zpěvu i recitace, kopané, florbalu, stolního tenisu,….

Jaká je spolupráce s rodiči i dalšími organizacemi?
Škola se účastní mnoha akcí v součinnosti s MěÚ i dalšími organizacemi – např. Jabkobraní, vítání občánků, setkávání se seniory, Vánoční jarmark, Den dětí, besedy v městské knihovně a další.
Škola je otevřena nejen žákům a rodičům, snaží se o spolupráci s okolními školami, DDM i firmami místními a z blízkého okolí.
Začátkem roku 2015 vznikl výbor rodičů dětí na ZŠ Úvaly, který je volným sdružením aktivních rodičů, kteří mají zájem se školou více spolupracovat a pomoci tak k neustálému zvyšování kvality školy. Během krátkého časového úseku jeho existence se nám společně podařilo zrealizovat mnoho aktivit – např. vybudování čítárny v budově školy, zrealizovat sbírku knih, oslovit místní firmy a navázat intenzívnější spolupráci, získání sponzorských darů, vítání prvňáčků,…

Základní škola Úvaly, 2015
během dne otevřených dveří bylo možné nahlédnout i do sborovny, kde učitelé moc prostoru pro oddych nemají…

V jakých prostorách probíhá výuka a jaké je technické vybavení školy?
Školu tvoří šest budov označených písmeny A -F. Letos máme 21 tříd na 1. stupni, 9. tříd na 2. stupni a dvě třídy speciální. Máme 7 odborných učeben: počítačová, fyzika – chemie, hudební výchova, dobře vybavené dílny a cvičnou kuchyňku i dvě jazykové učebny. Nově jsme zřídili a vybavili čítárnu. 36 tříd je vybaveno interaktivní tabulemi s dataprojektory a počítači. Také v každém kabinetě a čítárně je k dispozici počítač připojený k síti. Počítačová pracovna je vybavena 21 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a promítacím plátnem. Pro pedagogy je k dispozici 6 kopírek, vázací a laminovací stroj. Využíváme i 8 notebooků. Ve škole máme jednu tělocvičnu a k výuce tělesné výchovy využíváme i sokolovnu a sportovní halu. V roce 2005 vybudovala škola za pomoci rodičů a sponzorů pod školou hřiště na volejbal a košíkovou. Děti zde mají také k dispozici dva venkovní stoly na stolní tenis a doskočiště na skok daleký. V roce 2011 byla vybudována pod školou pergola, která je také využívána pro výuku při hezkém počasí. Od loňského roku máme pro žáky vybavenou šatnu s novými šatními skříňkami.
V současné chvíli máme připravený projekt na zkvalitnění sportovního zázemí školy. Chceme s pomocí zřizovatele a dotací vybudovat v areálu školy dvě víceúčelová hřiště, dopravní hřiště a 100 m běžeckou dráhu a kvalitními povrchy.

Základní škola Úvaly, 2015
prostory pro speciální výuku

Co vás v současné chvíli nejvíce trápí?
Jednak jsou to problémy kapacitní. V letošním roce jsme měli největší problém s nedostatečnými prostory ve školní jídelně a chybějícími prostory pro provoz školní družiny. S přibývajícími žáky však budou chybět i kmenové třídy. Všechny tyto kapacitní problémy řešíme průběžně s naším zřizovatelem. Nyní se připravuje přestavba Teska, kde bychom měli získat další potřebné prostory.
Dále mě trápí hromadné odchody žáků z pátých tříd na víceletá gymnázia. Mnozí z nich, dle mého názoru, volí víceleté gymnázium neuváženě. Osmileté gymnázium bylo odjakživa považováno za výběrovou školu, na kterou se dostanou pouze ti nejlepší z nejlepších. Studie socioložky Jany Strakové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR ale dokazuje, že dnes tomu tak už není.
Studie Jany Strakové poukazuje na klesající úroveň víceletých gymnázií i na to, že ZŠ a čtyřletá gymnázia naučí žáka totéž, co osmileté gymnázium. „Víceleté a čtyřleté studium je ve vyšším gymnáziu realizováno ve stejných podmínkách, podle víceméně stejných osnov a se stejnými učiteli. Víceletá gymnázia proto není možno označit za školy, které slouží k urychlení rozvoje mimořádně nadaných žáků,“ tvrdí ve své práci.
Práce Jany Strakové poukazuje také na snižující se kvalitu uchazečů, kteří chtějí na víceletém gymnáziu studovat. O přijetí dnes usilují i žáci, kteří mají průměrné až podprůměrné výsledky.
Socioložka se zabývala i srovnáním úspěšnosti studentů čtyřletých a osmiletých gymnázií v přijímacím řízení na vysoké školy. Výsledky výzkumu prokázaly, že jediným obor, ve kterém jsou lepší absolventi víceletých gymnázií, je právo. Naopak v pedagogických, humanitních a přírodovědně-zemědělských oborech jsou úspěšnější absolventi čtyřletých škol.

Jak je to možné změnit?
Pokud chceme něco změnit, je třeba se zaměřit na stálé zkvalitňování vzdělávání na druhém stupni základní školy. Trochu se však dostáváme do začarovaného kruhu. Když nám velká část nejcílevědomějších žáků podporovaných i cílevědomým rodinným zázemím odejde, jsme při srovnávání s výsledky žáků víceletých gymnázii pochopitelně v nevýhodě.
Ale i u nás na 2. stupni takoví žáci zůstávají a pomáhají udržet vysoký standard. Důkazem jsou jejich výborné výsledky v mnohých soutěžích, které jsou srovnatelné a mnohdy i předčí výsledky soutěžících žáků z víceletých gymnázií.
Vysoký standard se snažíme docílit prostřednictvím kvalitních pedagogů, rozmanitou výukou a nesnižováním nároků, diferencovaných dle schopností jednotlivých žáků. Více pozornosti chceme v dalších letech věnovat žákům nadaným.
Od příštího školního roku plánujeme
• rozšířit a zkvalitnit nabídku pro nadané děti i děti se specifickými poruchami (DVPP, nabídka soutěží, olympiád, projektů s vrstevnickým učením, spolupráce s Mensou, Centrem nadání, IVP, náprav SPU,…)
• rozšířit nabídku rozsahu výuky (M, Čj a Aj) na 2. stupni, spojenou s dělením žáků 6. tříd ve vybraných hodinách
• zavést zpracovávání oborových prací žáky 2. stupně
• navázat spolupráci se zahraniční školou
• zaměřit pozornost na výchovu ke zdraví – zkvalitnit zdravé stravování ve škole, podporovat pohybové aktivity
• zachovat a dále rozvíjet to, co se osvědčilo – efektivní metody výuky, výuku OSV, etické výchovy, konverzace v Aj s rodilým mluvčím, matematiky prof. Hejného, vzdělávací kurzy, celoškolské a třídní projekty,…

Děkuji za rozhovor a dětem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

Written by