Polemika kolem územního plánu

Polemika s článkem Jana Černého „Návrh územního plánu lze ještě změnit“

Dne 26.8. vyšel na serveru www.uvaly.cz článek pan Jana Černého s názvem „Návrh územního plánu lze ještě změnit“, ve kterém uvádí, že „…. ze stávajícího územního plánu Úval lze vyřadit zastavitelné plochy a tím zpomalit překotnou výstavbu.“. Dále uvádí, že dle § 102 odst. 3 stavebního zákona „…se náhrady neplatí vlastníkům pozemků, které mají zastavitelnost v územním plánu déle než 5 let a na kterých se nezačalo stavět (nebylo pro ně vydáno územní rozhodnutí). Takové plochy lze z územního plánu vypustit! Tato nová úprava stavebního zákona platí od 1. 1. 2013.“. Celý článek končí tím, že „Návrh územního plánu lze ještě změnit a to je skvělá zpráva, navzdory tomu, že nám koaliční zastupitelé tvrdí opak.“.

Na počátku musím odmítnout první z argumentů pana Černého, a to, že se o novém územním plánu nediskutuje. Opak je pravdou. Příprava nového územního plánu probíhá již přes rok a půl, návrh nového územního plánu je vyvěšen na webových stránkách města a každý občan, který o to má zájem, se může seznámit s tím, jak návrh nového územního plánu vypadá. Mimo toho proběhlo veřejné, zákonem stanovené připomínkování návrhu územního plánu (letos na jaře) a další kolo projednání a připomínek poběží ke konci tohoto roku. Město pomocí nového územního plánu sleduje cíl, kterým je zkvalitnění bydlení , více zeleně do ulic, více veřejných prostranství v nových lokalitách a podpora cest pro pěší, cyklistické stezky. Navržením plošných a prostorových regulativů zkvalitnit stávající urbanistický ráz města. (min. výměra pozemků, druh zástavby a max. % zastavěnosti pozemků)

Nikdo z radnice ani z koaličních (ale ani opozičních) zastupitelů tedy diskusi k územnímu plánu neodmítá. Tady se autor vlamuje do otevřených dveří.

Pojďme se tedy podívat na samotnou věcnou argumentaci pana Černého. Nejprve si prohlédněme seznam území určených k zástavbě dle stávajícího územního plánu, která přebírá nový územní plán. Seznam naleznete v tomto článku (http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/393/kdo-otevrel-cestu-developerum-do-uval/). Oproti domněnkám některých lidí totiž platí, že návrh nového územního plánu žádná nová území k zástavbě NEVYMEZUJE – vše tedy vychází z plánu stávajícího a plochy určené k zástavbě jsou pouze přejímány z již platného ÚP.

Z pohledu rozvoje města a zátěže jeho infrastruktury jsou nejproblematičtější tato území:

1)      U Horoušánek – celkem 29 ha, kapacita celkem 700 obyvatel, z toho naplněno již cca 340 obyvatel (k zástavbě určeno v letech 1995 – 10,4 ha a 2003 – 18,8 ha)

2)      Vinice – celkem 12 ha, kapacita celkem 105 domů, cca 330 obyvatel (k zástavbě určeno v roce 2004)

3)      Hostín – 56 ha, kapacita celkem až 3 000 obyvatel (k zástavbě určeno v letech 2008 a 2010)

Ostatní lokality buď scelují městské části, nebo se jedná o již z velké části zastavěné území.

Bezpochyby souhlasím s panem Černým, že pokud by se výše uvedené lokality v rámci územního plánu buď celé, nebo z větší části přeměnily na nezastavitelnou plochu, bylo by to pro Úvaly jen dobře. Pokud se podíváte na historii mých hlasování (a hlasování kolegů z Otevřených Úval) v zastupitelstvu, zjistíte, že jsme nikdy nepodpořili žádnou změnu územního plánu, která rozšiřuje výstavbu ve městě.

Na rozdíl od ing. Černého však musím z pozice člověka, který přímo odpovídá za činnost města, konstatovat, že realizace změn naznačovaných v jeho článku by za současné situace vedla k právním sporům s vlastníky pozemků a k reálnému nebezpečí finančního zatížení města z hlediska vyplácení náhrad v řádech několika set milionů Kč.

Proč si to myslím? Proto, že

a)      v oblasti Vinice je od roku 2006 stanovena stavební uzávěra. Po tuto dobu se zastavuje běh pětileté lhůty dle § 102 odst. 3. Pokud by tedy byla stavební uzávěra zrušena např. letos, proběhne lhůta pro vyplácení náhrad až v roce 2019 (pokud do té doby nezahájí stavebníci výstavbu na dotčených pozemcích).

b)      V oblasti Hostín lhůta 5 let již proběhla nebo proběhne příští rok. Zde je však problém ve smlouvách o spolupráci, které město Úvaly s vlastníkem těchto pozemků uzavřelo. Pokud by Úvaly změnily tyto pozemky na nezastavitelné území, odpovídaly by za náhradu škody dle smluvních ujednání. Tato náhrada by se pohybovala ve výši cca 300 mil. Kč (náklady na zakoupení pozemků určených jako stavební – cca 200 mil. Kč, náklady na projektové dokumentace a stavební přípravu a samozřejmě, město by muselo vrátit dar ve výši 59 mil. Kč). Dle právních analýz je první termín, kdy dle uzavřených smluv může město začít byť jen uvažovat o změně těchto území na nezastavitelné druhá polovina roku 2016 – a to za podmínky, že developer nezahájí na těchto pozemcích výstavbu.

c)       V oblasti U Horoušánek je již velká část pozemků zastavěna nebo tam probíhá územní řízení. Část pozemků vlastní město, zde by problém nebyl, je však možné, že pokud změníme území zpět na nezastavitelné, budeme muset pozemky vrátit Pozemkovému fondu, který je na účely pozemků určených pro bydlení na město převedl. Osobně v tom problém nevidím a v tomto duchu již architekt územní plán a zastavitelné plochy v této lokalitě upravuje.

Vzhledem k výše uvedeným argumentům jsem přesvědčen, že článek pana Jana Černého, byť je bezpochyby veden dobrými úmysly, vychází z neúplných informací, případně mylných předpokladů a jím navrhované řešení nepovažuji za reálné.
Z mého pohledu reálné řešení této problematiky najdete v tomto článku … http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/394/omezeni-dalsi-vystavby-v-uvalech-co-je-zbozne-prani-a-co-realita/

Petr Borecký, Otevřené Úvaly

Written by