Pošembeří 2016 – 2020

V případě schválení nové strategie Pošembeří pro roky 2016 – 2020 se otevřou pro obce, neziskové organizace, podnikatele a další subjekty z území nové dotační možnosti…

Pošembeří je oobecně prospěšná společnost, kterou v roce 2006 založili zástupci 14 obcí, neziskových organizací a podnikatelů působících v regionu. Jejím posláním je probudit a prohloubit patriotický vztah občanů k regionu, propagovat a podporovat kulturní, historické a přírodní bohatství území a rozšiřovat jeho turistický a podnikatelský potenciál. Za dobu existence Pošembeří se do regionu dostal prostřednictvím 112 projektů velký objem dotací. Seznam ukončených projektů pro inspiraci lze najít na webu Pošembeří.
www.posemberi.cz

Právě v těchto dnech je schvalována strategie Pošembeří pro příští roky. Mgr. Jana Tůmová pro ukázku uvádí jednotlivá témata, která jsou dotačně podporována. /Témata se však podstatně liší od předcházejícího programového období./ Tímto také vyzývá všechny organizace i fyzické osoby z území, které „nosí v hlavě“ projekt, jenž se obsahově týká uvedených opatření, aby se obrátily na Pošembeří, kde dostanou bližší informace o možné realizaci jejich projektu.

  • Integrovaný regionální operační program

Výstavba a rekonstrukce chodníků – bude možno realizovat projekty řešící bezpečnost území, podmínkou realizace je mít audit bezpečnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.
Cyklodoprava – cyklostezky, cyklopruhy za účelem dopravy za službami a zaměstnáním, není možné žádat pouze na cyklostojany či úschovny kol
Školy – pořízení infrastruktury a vybavení pro zajištění rozvoje žáků ve výuce cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci s digitálními technologiemi
Sociální služby – projekty zaměřené na sociální služby podle zákona o sociálních službách, komunitní centra nebo sociální bydlení, nelze podporovat ubytovny, domovy pro seniory ani zdravotnické služby ani domy s pečovatelskou službou
Sociální podnik – podpora investičních výdajů sociálního podnikání, mzdy budou hrazeny z OP Zaměstnanost

  • Zaměstnanost

Podpora vybraných sociálních služeb – podpora je zaměřena především na ambulantní a terénní služby tj. odborné poradenství, služby pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sladění rodinného a pracovního života – lze podporovat vznik a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské skupiny a příměstské tábory
Sociální podnikání – podpora je zaměřena na rozvoj podnikání, které umožní zaměstnanost osoby znevýhodněné na trhu práce např. dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně postižené
Podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy, poradenské a motivační programy, podpora zahájení podnikání

  • Program rozvoje venkova

Z obsáhlého výčtu opatření tohoto programu bude možné přes MAS realizovat například tato opatření:
Investice do zemědělských podniků v živočišné a v rostlinné výrobě
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Diverzifikace zemědělských podniků
Lesnická infrastruktura, opatření k posílení rekreační funkce lesa
Agroturistika
Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

V případě Úval uveďme, že v letech 2009 – 2014 bylo 13 projektů v objemu 5.906.793 Kč podpořeno dotacemi ve výši 4.589.455 Kč … 77,7 %! Mezi žadateli byly kromě města i rybáři, hasiči, Církev československá husitská, SK Úvaly a chovatelé. Držme palce, aby Úvaly byly úspěšné při získávání financí i letech 2016 – 2020!

FOTO: Rekonstrukce a úprava cesty Hodov – Tlustovousy
Hodov - Tlustovousy

Seznam projektů realizovaných v Úvalech a podpořených v rámci financování z Pošembeří (stav k 30.11.2014):

Dostavba zázemí pro rybáře
Žadatel: Český rybářský svaz Úvaly
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro místní rybáře a jejich partnery. Na základě tohoto projektu pro ně vznikla klubovna, dílna a sociální zázemí. Projekt napomáhá k uchování tradice rybářství v Úvalech. Budova klubovny rovněž slouží pro praktickou výuku dětí ze Základní a Praktické školy v Úvalech
Celkové výdaje projektu: 498 622 Kč
Výše dotace: 448 759 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – září 2010

Opravna klubovny hasičské zbrojnice v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byly provedeny konkrétní stavební úpravy vedoucí ke zlepšení zázemí pro členy Sboru dobrovolných hasičů pro konání drobných společenských akcí a výstav.
Celkové výdaje projektu: 452 970 Kč
Výše dotace: 342 582 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 2
Realizace projektu: leden 2010 – září 2010

Zlepšení veřejného prostranství v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Projekt se zaměřil na rekonstrukci veřejného prostranství před základní školou, školní jídelnou a v okolí přilehlých zastávek autobusů, oprava tří čekáren autobusových zastávek a nákup zahradní techniky. Realizací projektu se zatraktivnil vzhled města Úvaly.
Celkové výdaje projektu: 472 192 Kč
Výše dotace: 357 120 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2010 – září 2010

Oprava komunikace Vítězslava Nováka, Úvaly
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Záměrem projektu byla oprava povrchu velmi frekventované místní komunikace využívané zejména návštěvníky Domu dětí a mládeže v Úvalech, tamního domova důchodců, domu s pečovatelskou službou a železničního nádraží. Uskutečněním projektu došlo ke zlepšení technické infrastruktury.
Celkové výdaje projektu: 500 000 Kč
Výše dotace: 360 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: listopad 2010 – červen 2011

Oprava církevního domu CČSH v Úvalech
Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech Cíl projektu: V rámci projektu došlo k zateplení části fasády církevního domu, byla opravena střecha s obnovením zvoničky, provedena oprava omítky skladových prostor a položena dlažba v přilehlém dvoře. Projekt vytvořil lepší podmínky pro práci s dětmi i pro vlastní bohoslužebnou činnost.
Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
Výše dotace: 206 999 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: listopad 2010 – květen 2011

Rekonstrukce hřiště v Úvalech
Žadatel: Sportovní klub Úvaly
Cíl projektu: Projekt měl za cíl rekonstrukci hřiště spočívající v odstranění travního drnu, hloubkovém uvolnění půdy a následném pískování výsevu travního semene.
Celkové výdaje projektu: 498 720 Kč
Výše dotace: 448 848 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2011 – prosinec 2011

Zlepšení chovatelského prostředí v areálu ČSCH ZO Úvaly
Žadatel: Český svaz chovatelů, základní organizace Úvaly
Cíl projektu: Projekt směřoval ke zlepšení chovatelského prostředí na základě výměny střešní krytiny, která byla již nefunkční (zatékalo do ní). Realizací projektu se zlepšily podmínky pro činnost spolku chovatelů.
Celkové výdaje projektu: 430 000 Kč
Výše dotace: 387 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 2
Realizace projektu: červen 2010 – listopad 2010

Obnova kamenného mostku 3. etapa
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Realizací tohoto projektu byla obnovena kulturní technická památka, kamenný mostek, který byl postaven na počátku 19. století a v roce 2007 byl prohlášen za kulturní památku. V rámci projektu bylo doplněno rozvalené kamenné zábradlí a jednotlivé uvolněné haklíky zdiva, opraveny mostní pilíře a odstraněny grafiti.
Celkové výdaje projektu: 599 148 Kč
Výše dotace: 449 361 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 3
Realizace projektu: duben 2012 – květen 2012

Dětské hřiště v areálu SK Úvaly
Žadatel: SK Úvaly
Cíl projektu: Na základě tohoto projektu bylo vybudováno dětské hřiště ve sportovním areálu SK Úvaly, které na tomto sportovišti chybělo. Tím se vytvořila možnost aktivit pro nejmenší děti.
Celkové výdaje projektu: 305 000 Kč
Výše dotace: 269 964 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 2
Realizace projektu: duben 2013 – červen 2013

Obnova zeleně v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byla obnovena veřejná zeleň v intravilánu Úval a došlo k obměně a doplnění výsadby stromů. Realizace projektu se kladně promítla do celkového vzhledu města.
Celkové výdaje projektu: 521 951 Kč
Výše dotace: 325 072 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2012, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2013 – červen 2013

Obnova sochy Arnošta z Pardubic
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Předmětem projektu byla restaurátorská obnova kamenné sochy Arnošta z Pardubic. V rámci projektu byla vytvořena i informační cedule. Projekt napomohl ke zlepšení vzhledu města a jeho atraktivity.
Celkové výdaje projektu: 379 335 Kč
Výše dotace: 250 800 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 3
Realizace projektu: srpen 2013 – srpen 2014

Cesty v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Cílem projektu bylo propojení přírodních a historických zajímavostí v Úvalech a přilehlých obcích prostřednictvím obnovy původních cest a vytýčením směrových cedulí a značek. Projekt zvýšil atraktivitu prostředí města a posílil rekreační funkci městských lesů.
Celkové výdaje projektu: 499 125 Kč
Výše dotace: 371 250 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 8
Realizace projektu: září 2013 – listopad 2014

Hrad Skara
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na zlepšení vzhledu města a na využití volného času. Doplnil stávající zástavbu o malý park, který je určen pro relaxaci v přírodě. V parku jsou tři menhiry z umělého kamene určené pro lezení.
Celkové výdaje projektu: 499 730 Kč
Výše dotace: 371 700 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: listopad 2013 – srpen 2014

Written by