Trnité dotace

Dnes zastupitelé budou schvalovat „přijetí dotace ze Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt Park Úvaly – Vinice“. Představíme si, co obsahuje plánovaná výstavba přírodního amfiteátru na Vinici, co pěkného nám v Úvalech za 2 180 000 Kč přibude, ale také jak město při investiční akci postupovalo…

 

Myšlenka „něco“ udělat s černou skládkou na Vinici vznikla již před několika lety. Asi 200 m od rozhledny byla černá skládka na místě bývalého lomu. Za socialismu se sem vešlo tolik odpadu až na místě díry v zemi vznikl kopec. Odpad se souhlasem několika soukromých majitelů tohoto pozemku následně přikrylo bahno z odbahnění rybníku (akce „Revitalizace rybníků Fabrák, Jámy, Kalák“, 14 mil. Kč). Na poli nad skládkou mělo ještě vzniknout velké golfové hřiště (Strategický rozvojový plán města Úvaly z období koaliční vlády ODS) a pozemky pod Vinicí ke hřbitovu se mají zastavět pro bydlení. Z golfu není nic, ale výstavba domů je již ve fázi schvalování.

Vraťme se však k přírodnímu amfiteátru. Ten spolu s vyhlídkou na město vznikne v blízkosti rozhledny u rekultivované skládky, na cestě, kterou dojdete kolem rozhledny až k letos vybudovanému „Stonehenge“ (1,538 mil. Kč)“. Nezapomeňme ještě na úpravu lesních cest (499 125 Kč) a výsadbu stromořadí úvalských občanů od rozhledny směrem nad Hodov.

První zmínku o amfiteátru najdeme v lednu 2011 v programovém prohlášení ODS + ČSSD + Otevřené Úvaly pro období 2010 – 2014: X. OCHRANA A OBNOVA EKOLOGICKY STABILNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, bod 18. /chybí patrně sloveso „získání“…/ finančních prostředků na revitalizaci starých a budování nových pěšin, turistických (naučných) stezek, cyklostezek, in-line trasy, hippostezky a dalších historických i nových krajinných prvků (např. přírodního amfiteátru, rozhledny)
… v červenci 2011 pak „Rada města Úvaly schválila uzavření nájemní smlouvy s vlastníky pozemku 3996/1 v k. ú. Úvaly u Prahy za účelem provedení terénních úprav a vyvážení sedimentů z odbahňovaných rybníků do půdy přírodního amfiteátru.“
… v únoru 2012 Rada města souhlasila se záměrem terénních úprav pro realizaci přírodního amfiteátru na pozemcích 3996/1, 3996/2 k. ú. Úvaly.
… v červenci 2013 místostarosta Petr Petržílek /ČSSD/ informuje, že „kolem 7 tisíc m3 sedimentů bylo použito k revitalizaci starého lomu se skládkou na Vinici. Tam město společně s vlastníky pozemku hodlá v nejbližší době vybudovat přírodní amfiteátr.“

S významným přispěním dotací na Vinici vzniká zajímavé místo pro procházky. Samotný amfiteátr si představte jako několik přírodních schodů pro výuku třídy školáků v přírodě. Doplněn bude o proutěný domeček, několik keřů vinné révy (jsme na „Vinici“), domeček pro hmyz, cvičební prvky,…

Foto: domeček na hmyz v soukromém zábavním parku Mirakulum, Milovice
Mirakulum, Milovice

Z webu města /mestouvaly.cz/: Koncepčně je cílem projektu vytvoření parkové úpravy pozemku v Úvalech – Na vinici, s rozhodujícím podílem nové parkové výsady a rekreační zeleně s vybavením o prvky volnočasových aktivit. Park logicky navazuje na plánovaný rozvoj obce se zaměřením na posílení ekologické funkce celé lokality na Vinici a na již realizované akce (např.: Alej Úvalských dětí).
Jedná se o plnění následujících funkcí parku:
Ekologická funkce (výsadba domácích druhů dřevin ekologicky blízkých okolní krajině …
Vytvoření přírodního amfiteátru využitím přirozeného svahu, zpevněného dvěma dřevěnými kaskádami a doplněné dřevěnými lavicemi.
Rekreační funkce (piknikové místo, lavičky, vyhlídka na Úvaly). Hřiště pro děti (prvky z přírodních materiálů simulující přírodní biotopy živočichů – hmyzí farma, vrbové domečky, průlezky – mraveniště, duté kmeny).
Výukové plochy (výuková alej …).
Sportovní vyžití (sportovní a fitness prvky citlivě zakomponované do přírodního rámce – lezecká stěna, závěsný systém,multifunkční sestava army, panel kliky, strečinkový kruh).

Vysazeno má být několik nových stromů – třešeň 3 ks, lípa 4 ks, jeřáb břek 3 ks a 12 ks jednotlivých stromů druhově ze Středních Čech pro výuku doplněných informačními tabulkami. Kromě směsí trav (jetel luční, čičorka pestrá, jitrocel kopinatý) toto místo po vyčištění od stávajícího „chroští“ obohatí výsadba dřevin, kdy „budou použity stávající druhy keřů“. Šípkových růží bude vysazeno 30 ks, trnek 30 ks a hlohu 30 ks. Aby toho nebylo málo, na další ploše se vysadí ještě trnka 13 ks, skalník 3 ks, řůže šípková 5 ks, dřín 19 ks, kalina 26 ks, 25 ks hlohu, svída 11 ks a dalších 15 ks hlohu.

Foto: Prvky pro výuku poznávání stop zvěře v soukromém zábavním parku Mirakulum, Milovice
Mirakulum, Milovice

Doufejme, že město v budoucnu ještě dosáhne na jiný dotační titul, aby jsme se vysazených dotovaných trnek zase zbavili. Likvidace těchto a dalších nevhodných keřů v Králičině totiž s vypětím sil dobrovolníků probíhá již několik let. Podobně nevhodnou druhovou skladbu výsadby na posledním zastupitelstvu (24. 9. 2015) kritizoval p. Petr Urban u jiné dotační akce města – u zasakovacího pásu kolem Horoušánek (2 mil. Kč). Druhovou skladbu dřevin ještě před podáním žádosti o dotaci připomínkoval v minulých letech Klub přátel historie a přírody Úval a členové komise pro životní prostředí. Jak se zdá s nulovým efektem. Kdo při přípravě těchto akcí „zaspal“ se asi nedozvíme.

Z výzvy zastupitelům:
„Zastupitelstvo zavazuje starostu, radu města a vedoucí pracovníky městského úřadu přijmout taková organizační opatření, aby nové záměry a projekty města byly vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi o cíli záměru, výši předpokládaných nákladů města, přínosu pro město a jeho obyvatele, časovém plánu realizace a jménem autora návrhu. Zároveň bude zajištěno, že nedojde k podání případné žádosti o dotaci na záměr dříve než 10 dnů po zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách MěÚ tak, aby měli občané možnost se ke každému záměru vyjádřit.

Kromě toho, že se k tomuto záměru (bezúspěšně) vyjadřovali lidé z komisí a spolku, město prý již dávno plní také to, co bylo obsahem „výzvy zastupitelům“. Podívejme se tedy jak. Podání žádosti o dotaci bylo Radou města schváleno v dubnu 2015 a investiční akce byla zveřejněna na webových stránkách mestouvaly.cz dne 3. června 2015 (sekce plánované investice). Autorem příspěvku na webu města je vedoucí odboru životního prostředí paní Martina Bredová /zároveň členka nyní vládnoucího spolku Otevřené Úvaly/. Autorem záměru však asi nebude, a kdo jím je, zůstalo dosud nezveřejněno. Přestože jde o akci připravenou v minulém volebním období a spadající do prvního bodu koaliční smlouvy („Priority I. řádu: Dokončení projektů z minulého volebního období“), necháme na zvážení čtenářů, zda je obsah výzvy z října 2014 naplněn nebo nikoli.

… a neseďte pořád jen u počítače! Jděte také do přírody 🙂
Foto: cesta k soše sv. Donáta zdobená přírodou
cesta k soše sv. Donáta

 

 

 

 

Written by