Smlouvy, projekty, výběrová řízení a plán investic – 4. až 7. bod VÝZVY

minulých příspěvcích jsme rozebrali první body VÝZVY, které jsou technicky a finančně nejnáročnější. V dalších bodech VÝZVY jde o skromnější opatření, která ovšem mají na otevřenost správy našeho města stejně významný dopad.

Dostupnost veškerých smluv a smluvní závazků města Úvaly na internetu
(4. bod VÝZVY)

Na tomto místě je nutné začít pochvalou vedení města za zahájení zveřejňování smluv na webových stránkách města. Smlouvy jsou k dispozici volně na stránce „smlouvy města„.
V předvolebním době v oblíbené rubrice „ptáte se starosty“ padl dotaz od obyvatelky Úval na střet zájmů u školky na Pražské ulici.

… Budova školky prý patří bývalému starostovi panu Černému. Je to jen shoda jména nebo je paní Černá majitelkou mateřské školky Pražská?…
… Paní Černá je snacha bývalého starosty. Město platí roční nájem ve výši 640 tis. Kč. O výpovědi smlouvy se neuvažuje. … MUDr. Jan Šťastný, starosta města, 12. 9. 2014

Vypadá, že není nic snazšího, než se podívat kdo a kdy smlouvu uzavřel a jaká práva a povinnosti tím vznikly smluvním stranám. Až pak lze diskutovat o adekvátnosti výše ceny pronájmu, využití pozemku pro kapacitní navýšení o další (lesní) školku,… atd. V té době na stránce smluv nebylo možné vyhledávat, ale i ten kdo se poctivě proklikal stránkováním, smlouvu nenašel (ani na dalších odkazech v archivu). Je to pochopitelné, smlouva byla uzavřena dříve, než se se zveřejňováním začalo.
Na tomto místě stojí opět pochválit, že v mezičase po volbách do zveřejnění tohoto článku byla městem realizována malá, ale velká inovace – možnost  hledání ve smlouvách! Hledání v nových smlouvách, smlouvy v archivu 2013, 2012, 2011 a Úvaly Development jsou na stejném místě.

Na obrázku je vlevo podoba webu MěÚ v srpnu / září 2014. Vyhledávat podle čísla smlouvy nebylo jednoduché 🙂 a v menu filtru „dodavatel“ nejsou zase setříděné subjekty :-). Vpravo je současná podoba zveřejňování smluv. Grafika se sice rozjela, ale vyhledávání ve smlouvách již nyní funguje dobře (v těch nových). Staré smlouvy (stále stejná podoba na obrázku dole) najdete pod zakroužkovaným odkazem na začátku webové stránky.

smlouvy 2014

Takže už je splněno? Od kdy jsou zveřejňovány smlouvy, a opravdu všechny? Podívejme se, jak zveřejňují smlouvy jiná města. Buď je používána aplikace centrálního registru smluv, kterou Ministerstvo vnitra nabízí městům zcela zdarma, nebo (menší) obce vystavují smlouvy na svém webu.

Příklad zveřejňování smluv přímo na webu města: Šestajovice, depozitář smluv Černošice, Poděbrady, Nové Strašecí, …

Jaké přínosy a problémy přináší zveřejňování smluv? Půjčili jsme si argumenty přímo z webu „starostové pro transparentnost“:

Jaromír Baxa jako zastupitel v Liberci: Motivací pro zveřejňování smluv je zejména snaha ukazovat transparentnost. Výhodou je pak možnost vyhledávat smlouvy a číst v nich aniž by bylo nutné být na úřadě a obesílat specifický odbor. Snazší je tak i práce zastupitele. Zbavíte se také obviňování z toho, že pro své nástupce vytváříte kostlivce ve skříni. Doporučujeme využívat již existující centrální registr smluv na Portálu veřejné správy Ministerstva vnitra a používat formáty, které umožňují snadné vyhledávání.

Jan Farský, jako starosta Semil: … Zveřejňování smluv zajišťuje centrálně právník města. Zveřejňování objednávek zajišťují samy příslušné odbory MěÚ, při jejichž činnosti byla objednávka vystavena. Zveřejňování faktur zajišťuje centrálně Odbor finanční a plánovací MěÚ. Ve většině případů dochází k uložení textu smlouvy ve formátu .pdf a jeho zveřejnění. V případě, že město má k dispozici dokument pouze v listinné podobě, dochází k jeho naskenování (po případné anonymizaci).

Filip Kořínek jako starosta Černošic: … Atmosféra v Černošicích se za poslední tři roky výrazně zlepšila a za této situace se mnohem lépe pracuje i samotnému úřadu – řešíme méně stížností vyplývajících z nedůvěry, neznalosti, komunikace je celkově konstruktivnější. Dalším praktickým přínosem pro úřad i vedení města je úspora času a usnadnění kvalitního rozhodování. Při jakémkoliv jednání je snadné si na webu otevřít potřebné informace (smlouvy, projektovou dokumentaci, rozpočet, zápisy z jednání apod.). Také nemusíme vyřizovat žádné žádosti o poskytnutí smlouvy na základě zákona o přístupu k informacím. Spravujeme společné záležitosti a společné finanční prostředky, a tak nevidíme důvod, proč by takové dokumenty měly být ukryty jen na vnitřní síti úřadu. Aby bylo zajištěno, že se jedná o finální (podepsanou) verzi smluv, a aby se zrychlilo prohlížení, skenujeme smlouvy včetně podpisů do formátu PDF (se zachováním možnosti fulltextového vyhledávání). Pár hodin měsíčně, které jedné naší pracovnici skenování a vkládání smluv zabere, je bohatě vyváženo přínosy.

Uveďme, že také existuje návrh zákona o registru smluv, podle kterého by každá smlouva začala platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v centrálním registru smluv.
Více se o tomto tématu dozvíte právě na webu starostoveprotransparentnost.cz , za kterým stojí již v minulosti zmíněné občanské sdružení Oživení.

Je potřeba tedy ještě něco měnit? Bylo by vhodné vyhnat kostlivce ze skříní (věřme, že tam žádní nejsou) a pustit se do zveřejnění i starších smluv, nebo na internet alespoň vystavit evidenci všech těchto smluv, jejichž plnění nebo rizika trvají.

A o čem budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující text:

Dostupnost veškerých smluv a smluvní závazků města Úvaly na internetu
Návrh usnesení: Obchodní vztahy města budou uzavírány tak, aby nebylo znemožněno zveřejňování smluv. Město bude zveřejňovat veškeré smlouvy a smluvní závazky na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od podpisu. Zároveň bude zajištěno zveřejnění všech již uzavřených smluv, jejichž plnění nebo rizika trvají. K doplnění smluv na internet dojde co nejdříve, nejpozději do poloviny roku 2015. U smluv uzavřených v minulosti, kde druhá smluvní strana nebude souhlasit se zveřejněním smlouvy, budou na internetu zveřejněny pouze základní údaje smlouvy (uzavření, platnost, obsah a stručný popis a identita smluvních stran).
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

 

Zadávání projektů projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.
(5. bod VÝZVY)

dům volnočasových aktivit 65Kolem dotovaných staveb a investic bylo v Úvalech mnoho emocí. Když se za jedno volební období proinvestuje uváděných 688 mil. Kč, tak je jasné, že se vždy najde někdo, kdo by chtěl ve školní jídelně větší šatnu pro děti, jinak postavený sál ve volnočasovém centru „65“, řešit odbahnění rybníků až po dořešení alespoň základní infrastruktury města, nebo hodnotí projekt velké dostavby školy jako megalomanský a drahý,… atd., atd., atd.

A kde je příčina? Často bylo slyšet, že buď dotaci využijeme a postavíme to, co je v projektu, nebo ty peníze město nedostane. A také, že projekt není tajný, nebo že bylo málo času, nebo někdo někam nepřišel ve správnou chvíli nebo to neřekl tomu správnému,… Kde vznikla příčina nedorozumění nebo nedostatku, je „POTOM“ skoro zbytečné řešit.

Pojďme se zavázat, že příště budou všechny záměry a projekty města vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi … viz znění návrhu na usnesení zastupitelstva níže.
O čem tedy budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující text:

Zadávání projektů projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo zavazuje starostu, radu města a vedoucí pracovníky městského úřadu přijmout taková organizační opatření, aby nové záměry a projekty města byly vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi o cíli záměru, výši předpokládaných nákladů města, přínosu pro město a jeho obyvatele, časovém plánu realizace a jménem autora návrhu. Zároveň bude zajištěno, že nedojde k podání případné žádosti o dotaci na záměr dříve než 10 dnů po zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách MěÚ tak, aby měli občané možnost se ke každému záměru vyjádřit.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

 

Transparentní provádění výběrových řízení
(6. bod VÝZVY)

Karlovy Vary mají kromě unikátního vřídla ještě nesmrtelnou ostudu díky losovačce stavby sportovní haly KV arény (stavba za cca 1,5 mld. Kč). Úvaly tuto metu stavbou vodovodního přivaděče slavnou losovačkou nepřekonaly. Losování ale v Úvalech při výběrových řízením nebylo jediné.

 Tak se podívejme, jak se v Úvalech vypisují výběrová řízení. Na internetových stránkách vsechnyzakazky.cz (stojí za nimi opět občanské sdružení Oživení) najdeme přehledný seznam zakázek města. Kdo se prokliká výběrem města Úvaly k zakázkám „celkem“ nebo za jednotlivé roky, získá například údaje…

… top 10 zakázek (a výpis všech) 
2014 top10 zakázek

… top 10 dodavatelů (a výpis všech)
2014 top10 dodavatelů

… rozlišení zakázek podle druhu řízení vypisovaného městem
zakázky 2014 druh a celkem

… a stejné údaje si pro účely tohoto článku vložíme do přehledné tabulky:
tabulka zakázky 2014 druh a roční

Výběrová řízení však město nepořádá pouze s dodavateli, ale i při prodeji majetku. Poslední prodej pozemku (ještě před volbami) se týkal Radlické čtvrti a bylo kolem něj také velmi rušno. Kupní smlouvu navrhoval kupující a snažil se ušetřit několik mil. Kč za poplatek za zhodnocení (připojení kanalizace) a další výhody.

Budou chtít současní zastupitelé vnést do výběrových řízení jednodušší kontrolu veřejnosti umožněním snadnějšího přístupu k informacím?
O čem budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující text:

Transparentní provádění výběrových řízení.
Návrh usnesení: Starosta přijme taková organizační opatření, aby byly na internetových stránkách města zveřejňovány a archivovány informace a výběrová řízení na zakázky malého rozsahu vč. informací o postupu hodnocení a výsledku výběrového řízení. Pro nakládání s nemovitým majetkem města budou předem dány jasná kritéria a smluvní podmínky (návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí).
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

 

Plán investic města
(7. bod VÝZVY)

Tenhle bod město v zásadě plní. Na webu města je přehledná rubrika (MĚSTO – ROZVOJ MĚSTA) s přehledem plánovaných a probíhajících akcí města (na ty se mj. odvolává koaliční smlouva). Ikdyž plánované akce města již tak úplně nekorespondují s přehledem investic v „Koncepci využití majetku města“.
Zároveň přiznávám, že orientace v části webu „majetek města“ je dost náročná a je možné, že web MěÚ obsahuje i to, co při běžném shlédnutí nebylo nalezeno.

Na obrázku je jako ukázka první strana KONCEPCE do roku 2018 (vč. např. koupaliště za 25 mil., …)
2014 plán rozvoje

V průběhu předvolebního období byly stránky doplněny o další projekty (průtah, náměstí, velká dostavba školy) a bylo by dobré v doplňování a aktualizaci přehledu pokračovat. Město v minulosti vynaložilo také dost prostředků na projekty, z nichž ještě část čeká na realizaci nebo jako zavržené varianty mohou posloužit alespoň jako zkušenost pro poučení z minulosti. Jejich vystavením nelze nic „ztratit“, pouze získat.

A o čem budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující návrh:

Plán investic města.
Návrh usnesení: Město zveřejní na internetových stránkách MěÚ plán investic, který bude průběžně aktualizován. U každé investice budou uvedeny údaje o nákladech, plánovaných termínech realizace a další popis nebo dokumenty.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

 

Všechny tři příspěvky rozebírající témata VÝZVY zpracoval pro Uvaly.cz: Lukáš Rubeš

Written by