Rozklikávací rozpočet města, faktury – 2. a 3. bod VÝZVY

Zastupitelé budou zanedlouho rozhodovat o realizaci sedmi bodů VÝZVY. V předcházejícím příspěvku byl rozebrán první bod VÝZVY – video záznam a zápisy z jednání. V tomto článku rozebereme problematiku asi nejsložitější a nejnáročnější z hlediska realizace, ale taky nejdůležitější, protože jde o peníze.

Rozpočet města (příjmy a výdaje) je dost odlišný od firemních výkazů a pro obyčejného občana obvykle nepřehledný. Další stránkou věci je četnost aktualizace dat. Nyní (11/2014) například najdeme na webu MěÚ rozvahu – bilanci z roku 2007 sestavenou 20.3.2008 a poslední „závěrečný účet“ města je za rok 2012 sestavený 23.5.2013. Povinné informace přitom město předává jak na Ministerstvo Financí ČR, tak svému věřiteli Komerční bance z titulu úvěrové smlouvy v rámcové výši 110 000 000 Kč. Například účetní výkazy banka dostává do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí (smlouva, bod 12.4.4) a nyní má tedy přehled o skutečném stavu hospodaření k 30.9.2014 – ten na webu MěÚ není. Podrobné informace o hospodaření organizací zřízených městem na webu MěÚ  nenajdeme vůbec.

rozpočet města 201411

bilance města 201411

Již před lety vznikla myšlenka představit hospodaření obcí v rozpadu jednotlivých položek do menších a menších detailů. Nové technologie daly vzniknout tzv. „rozklikávacímu rozpočtu“.

Proč zrovna rozklikávací rozpočet? Jde o vžitý pojem jednoduchého a intuitivního pohledu na rozpočet, který se dá použít pro plán, čerpání, skutečnost, meziroční změny,… Nic lepšího pro zobrazování rozpočtu není. Třeba já osobně mám velmi rád excel, pro finanční rozbory v tomto rozsahu není nic lepšího. Ale zobrazovat / prezentovat výsledek jako PDF sestavy bez podrobného popisu zda jde o plán, skutečnost,… to opravdu není ideální.

Výzva 2. bodObrázek: rozpočet Úval v PDF (z Excelu).

Občanské sdružení „Rozpočet veřejně, o.s.“ provozuje veřejně dostupnou aplikaci rozklikávacího rozpočtu z veřejně dostupných dat výkazů měst a obcí. Do detailu se sice neproklikáme, ale i tak je hezké se podívat, jak takový rozpočet Úval v tomto hrubém členění vypadá. Poslední dostupné údaje jsou pochopitelně za rok 2013.
… pohled na rozpočet Úval 
… pohled např. na zadlužení v přepočtu na obyvatele

Nestačí tedy ten excel? Stačil by, ale otázkou je, do jakého detailu se chceme dostat. A pro kontrolu je dobré vidět do co nejmenšího detailu. A není pochyb, že ani není co schovávat. Jde o NÁŠ rozpočet – naše příjmy a naše výdaje, které za nás, obyvatele Úval nikdo jiný nezaplatí. Pokud nám výstup z finančního / účetního systému ukáže až do detailu jednotlivé položky, tak excel stačit nebude. A v některých městech je výstup nejen do detailu jednotlivých položek, ale až do zobrazení jednotlivých faktur. To se již dostáváme k dalšímu, třetímu bodu VÝZVY. Pečlivým výběrem jednoho modulu lze totiž vyřešit nejen rozpočet, ale rovnou i zobrazování jednotlivých faktur.

Co to umí? Velmi přehledné informace svým občanům nabízí např. Černošice … http://www.mestocernosice.cz/rozpocet Na webu kromě rozklikávacího rozpočtu najdete také návrhy rozpočtu, verzi podoby schváleného rozpočtu, závěrečný účet – rozvahu, přehled o peněžních tocích, vyúčtování dotací, inventarizační zprávu, výkazy, důležité přehledy dodavatelských faktur (nad 10 tis.Kč, mj. jde pouze o výstup ze systému GORDICu v pdf, bez dalších finančních nákladů) a výkazy hospodaření příspěvkových organizací a finanční hospodaření zřízených právnických osob.

Černošice detail
Na obrázku webu Černošic je rozpad: výdaje r. 2014 – doprava – silnice – oprava a udržování – faktury firmy Froněk a AF-CITYPLAN

Příklady prezentace ekonomických dat:
Černošice
Nové Město na Moravě
Kuřim   

Co to obnáší? Musím přiznat, že jsem u tohoto bodu nečekal tolik kritických momentů, otázek a možných problémů. Data pro rozklikávací rozpočet je nutné získat z účetního systému města, vyexportovat je ven a co nejjednodušeji je zobrazit. A tady začíná první zádrhel. Podle dostupných informací město již dlouho používá systém GINIS od firmy GORDIC. Tento propracovaný systém používají nejčastěji okresní a krajská města a kraje, protože pořizovací cena je dost vysoká stejně jako servisní poplatky a náklady na veškeré další individuální požadavky.

Řešením je zakoupit si modul rozklikávacího rozpočtu přímo u GORDICu nebo si nechat pouze vyexportovat data a zobrazovat je v propracovaném excelu (seskupování dat, atd.), nebo se obrátit na zcela libovolnou IT firmu s poptávkou na modul rozklikávacího rozpočtu plněném z vyexportovaných dat. Existuje i několik firem, které již modul rozklikávacího rozpočtu mají, a které se systémem od GORDICu umí pracovat a nabízí výrazně nižší cenu než GORDIC.

Kolik tahle záležitost tedy může stát? Realizaci všeho kolem systému GINIS dělají servisní smluvní společnosti firmy GORDIC podle lokality (nekonkurují si). Obrátil jsem se na všechny tyto společnosti i samotnou firmu GORDIC se stejným dotazem na orientační cenovou relaci pořízení modulu rozklikávacího rozpočtu. Zatím bez (prezentovatelné) odpovědi.
Obrácený postup zjišťování výše zaplacené ceny tohoto modulu u měst dal tyto výsledky…
V již zmíněných Českých Budějovicích pořídili modul od GORDICu v srpnu 2013. „Míra zobrazovaného detailu souvisí jednak s nastavením systému, jednak s tím do jakého detailu je rozpočet v GINISu veden“, říká vedoucí odboru ICT p. Kříž. „Cena modulu byla 120 000 Kč a cena implementačních prací 60 000 Kč (uvedeno bez DPH)“.
V Novém Městě na Moravě (proslaveném otevřeností samosprávy občanům) zvolili ke GINISu řešení od jiného dodavatele. Náklady na toto řešení v případě města 51 tis. a roční poplatek 8 tis. (bez DPH, v případě rozpočtu i dalších až dvanácti příspěvkových organizací se cena dostane až na 130 tis. Cenu dále ovlivňuje i poplatek za „maintenance“ – podle požadované úrovně servisu (až 72 tis. Kč ročně) a zda je aplikace zvlášť hostována (až 21 tis. Kč) nebo provozována u stávajícího provozovatele webu.
Lanškroun zůstal u smluvního partnera GORDIC a za modul město zaplatilo 101 tis. Kč vč. DPH, do detailu položek nebo dokonce faktur se ale neproklikáte. Jako roční poplatek za licenci modulu platí 2 420 Kč.
V Černošicích modul pořídili za 71 tis. Kč a další programátorské a administrační práce byly realizovány ještě na straně odboru informatiky města. Na webu Černošic, jak již bylo uvedeno výše, najdeme i celou řadu výstupů ve formátu excelu nebo pdf výstupy přímo ze systému GORDICu.
Cena za realizaci tohoto bodu tedy záleží zejména na zvoleném způsobu řešení. Někdy jsou ceny řešení odvozovány od počtu položek nebo počtu obyvatel. Rozpětí ceny pořízení je velmi široké – investice 20 až 200 tis. Kč, provozní náklady ve vlastní režii až do 20 tis. Kč ročně.

Zda je modul rozklikávacího rozpočtu města drahá záležitost nám napoví současné náklady města v části pořízení software. Město Úvaly v roce 2014 počítá s náklady na software ve výši 1 015 000 Kč, za rok 2010 až 2014 tak celkem utratí 2 532 500 Kč. V této položce patrně nejsou zahrnuty související IT služby, ale i tak lze posoudit, zda jsou výdaje spojené s použitím uvedeného modulu vysoké či nikoli.

Co lze od tohoto opatření vůbec očekávat? Pro odpověď je nejlépe se opět obrátit k již zkušenějším obcím.
V Novém Městě na Moravě (10 tis. obyvatel) mají pravidelně 800 až 1000 návštěv měsíčně. V Českých Budějovicích (98 tis. obyvatel), kde návštěvnost měří od května, mají „jen“ 1325 zobrazení rozpočtu.
Častými návštěvníky rozpočtu a seznamu faktur jsou i firmy, které si kontrolují a hlídají, zda veřejná zakázka odpovídá fakturované částce.
Jakou mají zkušenost se zveřejňováním rozpočtu informačně otevřené Černošice (6 tis. obyvatel) přiblížila paní Ullrichová, vedoucí finančního odboru: „Na finančním odboru jsme nezaznamenali v souvislosti se zveřejněním této aplikace na webu více či méně dotazů k rozpočtu. I před touto aplikací, která je pro občany jistě vizuálně přítulnější, jsme na webu zveřejňovali podrobnosti rozpočtu do detailu položek, čtvrtletně jsme zveřejňovali výkazy o plnění rozpočtu (FIN 2-12) a také přehledy zaplacených faktur. Vzhledem k tomu, že naše město se chová transparentně ve  všech oblastech, kde to zákon umožňuje, dlouhodobě zveřejňujeme smlouvy, máme transparentní bankovní účty, zveřejněné zápisy z jednání nejen zastupitelstva, ale i rady města, tak nemáme problém ani s občany, ani s rozpočtem.“

A o čem budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující návrh:

Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.
Návrh usnesení: Provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování rozpočtu města, jeho hospodaření a finančních údajů (tzv. „rozklikávací rozpočet“) do nejvyšší možné míry detailu (položky nebo faktury) na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: investice 20 až 200 tis. Kč, provozní náklady 0 – 20 tis. Kč ročně

Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.
Návrh usnesení: V případě, že modul zobrazování „rozklikávacího rozpočtu“ města nebude obsahovat zobrazování údajů přijatých faktur, provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování faktur od částky 20 tis. Kč a více na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: 0 – 45 tis. Kč

V komentáři k VÝZVĚ je zmíněno také v jiných městech obvyklé vedení transparentních bankovních účtů. Města mají bankovních účtů obvykle několik a v případě vedení transparentních účtů je potřeba osobní platby realizovat přes jiné účty. I ze zkušenosti občanského sdružení Oživení je však daleko nejdůležitější zajištění přístupnosti k dodavatelským fakturám, než k samotným finančním platbám za ně. Transparentní bankovní účty je nutné chápat pouze jako vedlejší doprovodné opatření.

Lukáš Rubeš

 … pokračovat na další díl miniseriálu: Smlouvy, projekty, výběrová řízení a plán investic – 4. až 7. bod VÝZVY
příspěvek k prvnímu bodu výzvy najdete  v předchozím příspěvku … Videozáznam jednání zastupitelstva a zápisy – 1. bod VÝZVY

 

Written by